ankara üniversitesi rektörlüğüne

Transkript

ankara üniversitesi rektörlüğüne
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2010-2011
ÖĞRENİM YILI
AKADEMİK FAALİYET RAPORU
1. GENEL BİLGİLER
1.1. Tarihçe
Türkiye’de ilk tarım okulu 1846 yılında İstanbul-Yeşilköy Ayamama Çiftliğinde kurulmuş,
ancak çalışmalarını iki yıl sürdürebilmiştir. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Türkiye’de
tarımın geliştirilmesi için çeşitli önlemler alınırken, bunları uygulayacak uzmanlara da ihtiyaç
duyulmaya başlanmıştır. Bu amaçla 1891 yılında Halkalı Yüksek Ziraat Okulu açılmıştır. Bu okul
1928 yılına kadar eğitim ve öğretimini sürdürerek ziraat mühendisleri yetiştirmiştir. Aynı yıl bu
okulun kapatılmasıyla, meydana gelen boşluğu doldurmak amacıyla 1930 yılında Ankara Yüksek
Ziraat Okulu açılmıştır. Bu okul da daha mezun vermeden üç yıl sonra Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne
dönüştürülmüştür. Atatürk’ün direktifleriyle 2524 sayılı kanunla Cumhuriyet’in 10. yılında kurulan ve
30 Ekim 1933 tarihinde öğretime açılan Yüksek Ziraat Enstitüsü bilimsel araştırmaya verilen önem
ve akademik özerklik açısından öncü ve örnek bir yükseköğretim kurumu olarak hizmete
başlamıştır.
Türk tarımını modernleştirmek, sorunlarını bilimsel açıdan belirlemek ve çözmek, Türk
tarımına hizmet edecek mezunlar yetiştirmek amacıyla kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün
bünyesinde, Ziraat, Orman, Veteriner, Tabii İlimler ve Ziraat Sanatları Fakülteleri yer almıştır. Bu
enstitünün eğitim ve öğretim sistemi, ilk iki yarıyılı kapsayan 10 aylık sürekli stajla birlikte 8 yarıyıl,
yani 4 yıllık genel ziraat öğretimi esasına dayandırılmıştır.
1946 yılında 4936 sayılı üniversiteler yasası çıktıktan sonra Yüksek Ziraat Enstitüsü 1948
yılına kadar öğretimine devam etmiş, daha sonra Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Ankara
Üniversitesi’ne, Orman Fakültesi İstanbul Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Enstitü bünyesindeki Tabii
İlimler Fakültesi Fen Fakültesi ile, Ziraat Sanatları Fakültesi ise Ziraat Fakültesi ile birleştirilmiştir.
Yeni bir anlayışla 1948 yılında Ankara Üniversitesi bünyesi içinde Türk yüksek öğrenim hayatına
katılan Ziraat Fakültesi ülke tarımının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ve kuruluşundan bu
yana yaklaşık 20000 Ziraat Yüksek Mühendisi ve Ziraat Mühendisi yetiştirmiştir.
Özellikle 1955 yılına kadar ülkemizin tek Ziraat Fakültesi olarak görevini sürdüren
Fakültemiz; Ege, Atatürk, Çukurova Üniversiteleri Ziraat Fakültelerini kuran, geliştiren ve diğer
Ziraat Fakültelerinin kuruluşlarında da katkıda bulunan “ana fakülte” olmanın sorumluluğunu ve
onurunu taşımaktadır. Bugün yaklaşık 500 dekarlık yerleşkesi, araştırma uygulama çiftlikleri,
araştırma istasyonları, güçlü öğretim elemanı ve idari personel kadrolarıyla Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi ülkemizin önde gelen öğretim ve araştırma kuruluşları arasında yer almaktadır.
FAKÜLTE
KURULU
DANIŞMA
KURULU
YÖNETİM
KURULU
DEKAN
DEKAN
YARDIMCISI
ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA ÇİFTLİĞİ,
ÜRETİM BİRİMLERİ VE
İŞLETMELER
Haym ana Araştırm a ve
Uygulam a Çiftliği
Ayaş Bahçe Bitkileri
Araştırma ve Uygulam a
İstasyonu
Çifteler Su Ürünleri
Araştırma ve Uygulam a
İstasyonu
Kalecik Bağcılık
Araştırma ve Uygulam a
İstasyonu
Gem lik Zeytincilik
Araştırma ve Uygulam a
İstasyonu
Süt İşletm esi
Meyve Suyu İşletm esi
Şarapçılık İşletm esi
Döner Serm aye İşleri
FAKÜLTE
SEKRETERİ
BİRİMLER
DEKAN
YARDIMCISI
BÖLÜMLER
Ambar
Bahçe Bitkileri
Baskı Ofset ve Yayın
Ünitesi
Bitki Koruma
Evrak Bürosu
Peyzaj
Mimarlığı
Korum a ve İç
Hizm etler
Ek Ders
FKB
Kütüphane
Öğrenci Etkinlikleri
Maaş Tahakkuk
Proje Ofisi
Sınav Program ı
Tarım
Ekonomisi
Sosyal Etkinlikler
Spor Etkinlikleri
Öğrenci İşleri
Personel İşleri
Ders Program ı
Kariyer Planlam a Ofisi
Su Ürünleri
Süt Teknolojisi
Park ve Bahçe İşleri
Bilişim
Burs Bulm a
Kütüphane
Mali İşler
KOMİS YONLAR
Tarım
Makinaları
Tanıtım ve İletişim
Toplam Kalite Yönetim i
Yayın
Spor Salonu
Tarımsal
Yapılar ve
Sulama
Teknik İşler
Tarla Bitkileri
Ulaştırm a Am irliği
Toprak
Yem ekhaneler
Zootekni
Yurt Dışı
Görevlendirm eler
Etkinlikleri
Türk Dünyası İle İlişkiler
Yurt Dışı
Görevlendirm eleri
İzlem e
Lisans Eğitim ve
Öğretim
Fakülte Yönetim kadrosu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeleri aşağıda sunulmuştur;
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetimi
Dekan
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Prof. Dr. Hayrettin KENDİR
Doç. Dr. Halit APAYDIN
Fakülte Sekreteri
Hasan Basri YALÇINKAYA
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Prof. Dr. Y. Zekai KATIRCIOĞLU
Prof. Dr. Zahide KOCABAŞ
Prof.Dr. S. Rıfat YALÇIN
Doç. Dr. Berna KENDİRLİ
Doç. Dr. Mine UZBİLEK KIRKAĞAÇ
Yrd.Doç. Dr. Gölge SARIKAMIŞ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeleri
Dekan
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Bölüm Başkanları
Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU
Bitki Koruma Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Sultan ÇOBANOĞLU
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Hayran ÇELEM
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Hijran YAVUZCAN
Süt Teknolojisi Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Celalettin KOÇAK
Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN
Tarım Makinaları Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Ali İhsan ACAR
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Turhan AKÜZÜM
Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Nilgün BAYRAKTAR
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Gökhan ÇAYCI
Zootekni Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Mesut TÜRKOĞLU
Profesör Üyeler
Prof. Dr. Yavuz EMEKLİER
Prof. Dr. Ramazan ÖZTÜRK
Prof. Dr. Engin YURTSEVEN
Doçent Üyeler
Doç. Dr. Melahat AVCI BİRSİN
Doç. Dr. İ. Özer ELİBÜYÜK
Yrd.Doç.Dr.Üyeler
Yrd. Doç. Dr. A. A. Sema GÜN
2. ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Ziraat Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı olmak üzere
iki lisans programı uygulanmaktadır. Ziraat Mühendisliği programı öğrencileri öğrenimlerinin ilk üç
yılında temel bilimler, temel mühendislik ve ziraat mühendisliği derslerini görmekte. Son yıl ilgili 10
bölümden birini tercih ederek alt programlara ayrılmaktadırlar. Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencileri ise
tek bölüm olarak dört yıllık öğrenimlerini Peyzaj Mimarlığı lisans programı içerisinde
sürdürmektedirler.
Güz ve Bahar olmak üzere iki yarıyılda öğrenim faaliyetini sürdüren Fakültemizde 2004-2005
öğrenim döneminden itibaren yoğunlaştırılmış yaz programı uygulaması başlatılmış ve bu kapsamda
açılan derslere Fakültemiz ve Türkiye’nin değişik üniversitelerinden öğrenciler kayıt yaptırarak devam
etmişlerdir. Çizelge 1’de programa ilişkin istatistik bilgileri verilmiştir.
Kay ıt Y aptıran
Öğrenci Say ısı
Derslere Kay ıtlı Öğrenci
Say ısı
Dev am Eden Öğrenci
Say ısı
Geçen Öğrenci Say ısı
Kalan Öğrenci Say ısı
Açılan Ders
Say ısı
34
Fak.
İçi
Fak.
Dışı
Toplam
1095
66
1161
Fak.
İçi
Fak
Dışı
Toplam
Fak.
İçi
Fak.
Dışı
Toplam
Fak.
İçi
Fak.
Dışı
Toplam
Fak.
İçi
Fak.
Dışı
Toplam
2752
169
2921
775
46
821
1374
67
1441
1698
102
1480
Çizelge 1. 2010-2011 Eğitim-Öğretim dönemi Yoğunlaştırılmış yaz programı istatistik verileri
Başarı Yüzdesi
Fakülte İçi %
Fakülte Dışı %
50
40
Fakültemiz bölümleri ve anabilim dalları ile lisans programları Çizelge 2’de verilmiştir:
Çizelge 2. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin, Bölümleri, Anabilim Dalları ve Lisans
Programları
BÖLÜMLER
ANABİLİM DALLARI
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Entomoloji
Fitopatoloji
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Su Ürünleri Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım İşletmeciliği
Tarım Politikası ve Yayım
Tarım Makinaları
Tarım Makinaları
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Hayvan Yetiştirme
Zootekni
Yemler ve Hayvan Besleme
Biyometri ve Genetik
LİSANS PROGRAMLARI
ALT PROGRAMLAR
Ziraat Mühendisliği
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makinaları
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Fakültemizin 2010-2011 öğrenim dönemin akademik takvimi aşağıda verilmiştir;
GÜZ YARIYILI
KAYIT YENİLEME BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ
Öğrenciler İçin
Danışman Onayı İçin
Birim Başkanı Onay Tarihi
13 Eylül 2010
13 Eylül 2010
20 Eylül 2010
- 17 Eylül 2010
- 19 Eylül 2010
DERS EKLEME-BIRAKMA, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ
Öğrenciler İçin
Danışman Onayı İçin
Birim Başkanı Onay Tarihi
22 Eylül 2010
22 Eylül 2010
30 Eylül 2010
- 28 Eylül 2010
- 29 Eylül 2010
Mazeret Kayıtları
04 Ekim 2010
- 06 Ekim 2010
Güz Yarıyılı Eğitimi
Dönem İçi Not Girişi
Mazeret Sınavları (Vize için)
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sonu Not Girişi
Yarıyıl Tatili
20 Eylül 2010
18 Ekim 2010
27 Ekim 2010
03 Ocak 2011
03 Ocak 2011
22 Ocak 2011
-
31 Aralık 2010
02 Ocak 2011
31 Aralık 2010
21 Ocak 2011
28 Ocak 2011
13 Şubat 2011
Ek Sınavlar
4. Sınıflar İçin
07 Şubat 2011
11 Şubat 2011
BAHAR YARIYILI
KAYIT YENİLEME BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ
Öğrenciler İçin
Danışman Onayı İçin
Birim Başkanı Onay Tarihi
07 Şubat 2011
07 Şubat 2011
15 Şubat 2011
11 Şubat 2011
14 Şubat 2011
DERS EKLEME-BIRAKMA, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ
Öğrenciler İçin
Danışman Onayı İçin
Birim Başkanı Onay Tarihi
21 Şubat 2011
21 Şubat 2011
01 Mart 2011
25 Şubat 2011
28 Şubat 2011
Mazeret Kayıtları
02 Mart 2011
04 Mart 2011
Bahar Yarıyılı Eğitimi
Dönem İçi Not Girişi
Mazeret Sınavları (Vize için)
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sonu Not Girişi
14 Şubat 2011
14 Mart 2011
16 Mayıs 2011
23 Mayıs 2011
23 Mayıs 2011
20 Mayıs 2011
22 Mayıs 2011
20 Mayıs 2011
10 Haziran 2011
14 Haziran 2011
04 Temmuz 2011
08 Temmuz 2010
13 Haziran 2011
04 Temmuz 2011
25 Temmuz 2011
15 Ağustos 2011
20 Haziran 2011
01 Temmuz 2011
22 Temmuz 2011
12 Ağustos 2011
09 Eylül 2011
16 Eylül 2011
Ek Sınavlar
4. Sınıflar İçin
Ara Sınıflar İçin
Staj (2. Sınıf)
1. Dönem
2. Dönem
3. Dönem
4. Dönem
Staj (3. Sınıf)
(Anılan dönem içerisinde 25 iş günü)
YAZ DÖNEMİ EĞİTİMİ
-Kayıt Başlama ve Bitiş Tarihi
-Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihleri
-Yaz Yarıyılı Sonu Sınav Tarihleri
-Not Giriş Başlama Bitiş Tarihleri
15 Haziran 2011
20 Haziran 2011
08 Ağustos 2011
08 Ağustos 2011
20 Temmuz 2011
17 Haziran 2011
05 Ağustos 2011
12 Ağustos 2011
19 Ağustos 2011
27 Ağustos 2011
-YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TARİHİ
ÇİFT ANADAL-YAN DAL BAŞVURU TARİHLERİ
-Güz Yarıyılı İçin
-Bahar Yarıyılı İçin
14 Ağustos 2010
07 Şubat 2011
28 Haziran 2010
31 Ocak 2011
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010-2011 Öğrenim yılı sınıflara ve programlara göre öğrenci
dağılımı Çizelge 3’da ve Çizelge 4’de verilmiştir.
Çizelge 3. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı sınıflara göre öğrenci dağılımı
Öğrenci Sayıları
Sınıf
Hazırlık
I. Sınıf
II. Sınıf
III. Sınıf
IV. Sınıf
Toplam
Kız
28
295
203
196
250
972
Erkek
12
442
198
202
363
1217
Toplam
40
737
401
398
613
2189
Çizelge 4. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010-2011 Öğrenim Yılında Programlara göre
Öğrenci Durumu
Bölümler
Hazırlık
I. Sınıf
II. Sınıf
III. Sınıf
IV. Sınıf
Toplam
9
119
72
61
77
338
Ziraat Mühendisliği
31
618
329
337
536
1851
TOPLAM
40
737
401
398
613
2189
Peyzaj Mimarlığı
Yıllık ders saati
2010-2011 Öğrenim yılı içinde lisans düzeyinde yapılan derslerin toplamı 44.632 saat
olmuştur.
Öğretim üyesine düşen ders saati ve öğrenci sayısı
2010-2011 Öğrenim döneminde toplam 44.632 saat ders, 168 öğretim üyesi/görevlisi
tarafından verilmiştir. Buna göre bir öğretim üyesine/görevlisine öğrenim süresince ortalama 265 ders
saati düşmüştür.
Yıllık Ders Saati
Öğrenci Sayısı
Öğretim Üyesi/Görevlisi
Yardımcı Öğretim Elemanı (Araş. Gör., Uzman)
Ders saati/öğretim üyesi
Öğrenci sayısı/öğretim üyesi
44632
2189
168
60
265
13
Ders açığı ve kapasite boşluğu
2010-2011 Öğrenim döneminde ders açığı ve kapasite boşluğu olmamıştır.
Ceza Alan Öğrenciler
2010-2011 Öğrenim döneminde 2 öğrenci uyarı, 0 öğrenci bir ay yükseköğrenim kurumundan
uzaklaştırma, 0 öğrenci ise kınama cezası almışlardır.
LLP ERASMUS
Fakültemiz 2010-2011 öğrenim döneminde de LLP/ERASMUS programı kapsamında yeni ikili
anlaşmalara imza atarak, anlaşma sayısını 22’ ye yükseltmiştir. Anlaşma yapılan üniversiteler
aşağıda belirtilmiştir.
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
FESIA-F ANGERS 08 ECOLE SUPERIEURE D’AGRICULTURE D’ANGERS
HELSINKI UNIVERSITY
GEORG-AUGUST- UNIVERSITY GOTTINGEN
KASSEL UNIVERSITY
MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CHANIA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
UNIVERSITY OF THESSALY
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (TEI) OF CRETE GR KRITIS
UNIVERSITAT DE LLEIDA
UNIVERSITY OF MARIBOR
RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSİTAT BONN
CHRISTELIJKE AGRARISCHE HOGESCHOOL DRONTEN
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
UNIVERSITEIT GHENT
TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INTERNATIONALE AGRARISCHE HOGESCHOOL LARENSTEIN
UNIVERSITY OF AKUREYRI
UNIVERSITY OF CASTILLA-LA MANCHA
2010-2011 Öğrenim döneminde 13 Lisans öğrencisi LLP/Erasmus öğrenci değişimi
programından yararlanmak üzere anlaşmalı üniversitelere gönderilmiştir. Giden öğrencilerin listesi
Çizelge 3’de verilmiştir;
LİSANS GİDEN ÖĞRENCİ
Giden Öğrenci
UMUT ERTEN
ÖMER DOKUDUR
AYNUR GÖKMEN
İLAYDA DİLMEN
MUHAMMED FURKAN DEMİR
GÖKAY TÜRKAY
ORÇUN BAKACAK
PELİN DİRİCAN
ABDULBARİ ÇELİK
ARİF GÖKAY DİRİL
ALİ CEM SÖNMEZ
HAMİYET AKYAZICI
Gittiği Üniversite
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO
HELSINKI UNIVERSITY
TECHNISCHE UNIVERSITA T MUNCHEN
CHRISTELIJKE AGRARISCHE HOGESCHOOL DRONTEN
TECHNISCHE UNIVERSITA T MUNCHEN
CHRISTELIJKE AGRARISCHE HOGESCHOOL DRONTEN
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
HELSINKI UNIVERSITY
CHRISTELIJKE AGRARISCHE HOGESCHOOL DRONTEN
KASSEL UNIVERSITY
KASSEL UNIVERSITY
GÜLŞAH ELKIRAN
UNIVERSITY OF THESSALY
LLP/ Erasmus Öğretim Elemanı değişimi kapsamında aşağıda listelenen … öğretim üyemiz
anlaşmalı yurtdışı üniversitelere giderek ders vermişlerdir (Çizelge 5).
Çizelge 5. Erasmus Kapsamında Yurtdışında Ders Veren Öğretim Üyeleri
ADI SOYADI
GİDEN ÖĞRETİM ÜYESİ
GİTTİĞİ ÜNİVERSİTE
SÜRESİ
Aynı kapsamda anlaşmalı üniversitelerden de aşağıdaki öğretim üyeleri gelerek Erasmus
kapsamında ders vermişlerdir (Çizelge 6).
Çizelge 6. Erasmus kapsamında yurtdışından gelerek ders veren öğretim üyeleri
ADI SOYADI
-
GELEN ÖĞRETİM ÜYESİ
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
-
SÜRESİ
-
Fakültemiz. 2010-2011 yaz döneminde 2 öğrencimiz IAESTE, 5 öğrencimiz de Erasmus kapsamında
stajdan yararlanmışlardır.
Çizelge 7. Yurt Dışı Staj Durumu
Öğrenci
ALİ BATURAYGİL
MERVE KİREMİT
BURCU GÖZDE
AKKAVAK
ESENGÜL ERDEM
BURAK GÜRBÜZ
ONUR DEMİREL
MUSTAFA AKGÜN
Gidilen Ülke
ALMANYA
HOLLANDA
PORTEKİZ
Destekleyen Kuruluş
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ALMANYA
BELÇİKA
ALMANYA
ALMANYA
ERASMUS
ERASMUS
IAESTE
IAESTE
Üniversite Toplum Etkileşimi
Toprak Bilim Okulu
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi “Çevre, Tarım ve Yaşam Bilimlerinde Öncü” niteliğiyle
sahip olduğu bilgi birikimini toplum ile paylaşmayı hedefleyen, bilim ve toplum projeleri dizisi
hazırlama gereği duymuştur. Bu çerçevede, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin
katkısıyla oluşturulan “Toprak Bilim Okulu Projesi”, TÜBİTAK tarafından kendi alanında
desteklenen ilk projeler arasında yer almıştır. Toprak Bilim Okulu Projesi, somut, ilgi çekici, hem
bireysel hem de grup çalışmasını gerektiren, öğrencilerin aktif olarak katılacakları ve problem
çözecekleri etkinliklerden oluşturulan, ilköğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve ihtiyaçlarını
dikkate alan bir projedir. Toprak Bilim Okulu ile öğrencilere en önemli doğal varlığımız olan toprağın
yaşamımızdaki önemini kavratmak ve toprak bilimini tanıtmak amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin
toprak teması yoluyla bilimin doğasını ve bilimsel yöntemi keşfetmelerine yardımcı olmak ve onları
düşünerek, eğlenerek bilimin dinamik yüzüyle tanışmalarını sağlamak arzusu ile 17 Ekim 2007
tarihinde Toprak Bilim Okulu Toprak Bölümü B-Blok da hizmete girmiştir. Bu amaçlar için kurulan
Toprak Bilim Okulu Türkiye’de gerçekleştirilen bir ilktir. Ayrıca Toprak Bilim Okulu üniversitelerin
toplumla etkileşimini güçlendirmesi alanında öncü ve örnek bir model oluşturmaktadır.
Öğrencilere Yönelik Sportif, Kültürel ve Sosyal Hizmetler
Türkiye'nin İlk Ziraat Fakültesi Müzesi
Türkiye'nin ilk Ziraat Fakültesi müzesi olma özelliğini gösteren Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Müzesi 21 Kasım 2007 tarihinde törenle açılmıştır.
Bugüne değin yaklaşık 20 bin mezun veren Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin müzesinde,
fakültenin tarihini anlatan bilgi, belge, fotoğraf ve objeler bulunmaktadır. Ayrı bir tarihsel öneme sahip
olan çeşitli laboratuvar malzemeleri, analiz ve ölçme cihazlarının da yer aldığı müzenin bahçesinde
ise Türkiye'de üretilen ilk yerli traktör HSG sergileniyor. Müzede ayrıca önemli kamu görevlerinde
bulunan mezunların fotoğrafları, eski mikroskoplar, fotoğraf makineleri, çeşitli tarım aletleri, eski
daktilolar, bitki ve hayvan maketleri ile öğrenci levhaları bulunuyor. Müzede fakültenin 75 yıla dayanan
yaşamından ve topluma yaptığı katkılardan kesitler sunulmaktadır. Sergilenen materyal içinde
fotoğraflar ve belgeler özel bir yer almaktadır. Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün 30 Ekim 1933 günü
yapılan görkemli açılış törenine ilişkin fotoğraf ve belgeler yanında açılışa giden yolu açan kurumlar,
mevzuat ve olgulara ilişkin görsel bilgiler de izlenebilmektedir. İlk yılların fotoğraflarına, öğrenci işleri
arşivinden ve diğer kaynaklardan derlenen ilginç yazışmalar ve belgeler eşlik etmektedir.
Eski mikroskoplardan fotoğraf makinelerine, öğretici levhalardan ölçme ve ölçü aletlerine, bitki ve
hayvan maketlerinden cam malzemelere, tarım aletlerinden daktilo makinelerine kadar birçok obje
müzede sizleri beklemektedir. Bunların önemli bir kısmı YZE işliklerinde dönemin en yetkin ustaları
tarafından imal edildiği için özgün bir değere sahiptir. YZE kuruluşunda, Alman Hükümeti tarafından
armağan edilen 18000 cilt kitap ile dönemin en büyük üniversite kitaplığına sahipti, Müzede bunların
örnekleri yanında, fakültemizin çeşitli dönemlerde basılan ders teksirlerinden bilimsel araştırma
raporlarına, çiftçi el kitaplarından uygulama kılavuzlarına değin çeşitli eserler de yer almaktadır.
Spor Faaliyetleri
Fakülte öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirmeleri ayrıca öğrencilerimizin sağlıklı, fiziksel
yönden dengeli, yapıcı, yaratıcı ve üretici olarak gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla spor
çalışmaları bu öğrenim döneminde de aralıksız devam etmiştir. Bu amaçla bu öğrenim döneminde de
fakültemizde bulunan 300 kişilik seyirci kapasitesi olan kapalı spor salonu, bir halı saha ve bir futbol
sahası öğrencilerimize hizmet vermiştir. Ayrıca bu yıl 25 Mart - 17 Mayıs 2011 tarihleri arasında
Geleneksel Spor Şenliği’nin 31.si yapılmıştır. Şenliğimize; Basketbol, Futbol, Masa Tenisi ve Voleybol
branşlarında öğrenci, akademik personel ve idari personel sporcu olarak katılmıştr. Ayrıca;
fakültelerarası yarışmalarda öğrencilerimiz Basketbol Erkek, Voleybol Kız-Erkek, Futbol, Hentbol,
Masa Tenisi ve Yüzme branşlarında faaliyette bulunmuşlar, Bayan Voleybol takımımız bu
karşılaşmalar sonucunda Şampiyon olmuştur. Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen Voleybol
turnuvasındam Fakültemiz Bayan Voleybol takımımız I. olmuştur. Erkek Futbol takımımız ise III.
olmuştur. Ayrıca Fakülteler arası yapılan Futbol karşılaşmasında Akademik Personel Takımımız 2.,
İdari Personel Takımımız ise 3. olmuştur.
Kültürel Faaliyetler
Fakültemiz öğrencilerinden oluşan Su Altı Topluluğu (ANKARA SAT), Halk Oyunları Topluluğu,
Türk Sanat Müziği Topluluğu, Tiyatro Topluluğu (ZİFTT), Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Topluluğu
(SÜRKAL), Tarıma Genç Bakış Topluluğu, Gezi Kültür Sinema Topluluğu, Ekoloji ve Tarım Topluluğu
(EKOTAT), Bilimsel Araştırma ve Sanat Topluluğu (BİL-ART), Türk Tarih Topluluğu ve Rock Müzik
Topluluğu, Fotoğrafçılık Topluluğu, Kariyer Geliştirme Topluluğu, Kişisel Gelişim Topluluğu (KİGET),
Eşli Danslar Topluluğu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Sanal) Dergisi Topluluğu, Atatürkçü
Düşünce Topluluğu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon
Topluluğu bu öğrenim döneminde de faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Fakültemizde yönetim ve öğrenci
toplulukları tarafından gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlikler aşağıda sunulmuştur.
Kütüphane, Kitaplık ve Çalışma Salonları
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığında Muhlis Erkmen Kütüphanesi yer almaktadır.
Öğrencilerimiz yayın tarama ve ders çalışma amacıyla bu ana kütüphane ve 2 adet okuma
salonundan yararlanmaktadırlar. Diğer taraftan bütün bölümlerimizde bölüm kitaplıkları
bulunmaktadır. Anılan Kİtaplıklar aynı zamanda okuma ve ders çalışma mekanı olarak da
değerlendirilmektedir. Muhlis Erkmen Kütüphanesine 2010-2011 döneminde 305 kitap ve 45 dergi
satın alınmış olup, bağış veya değişme yoluyla sağlanan yayınların sayısı 277’dir. Ayrıca 22.08.2011
tarihi itibariyle Ankara Üniversitesi online katolağa aktarılan Ziraat Fakültesi Kütüphanesi kayıt sayısı
toplam 26.768 ’dir. Bunların 2129’u Yüksek Lisans Tezi ve 839’i Doktora Tezidir.
Öğrenci İnternet Birimi
Dekanlık binasında ve Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nde olmak üzere iki adet Öğrenci
İnternet Birimi bulunmaktadır. Dekanlık binası (14) Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nde (7)
bulunan toplam 21 bilgisayardan günde 200-250 öğrenci yararlanmaktadır. Öğrenci İnternet
Birimi’nde çalışma organizasyonu kısmi zamanlı çalışan 15 öğrenci ile sağlanmaktadır.
Mutfak, Yemekhane Hizmetleri
Fakültemizde öğretim üyeleri ve yardımcı öğretim elemanları için 1 ve idari personel ve
öğrencilerimiz için de olmak üzere toplam 2 geniş ve modern yemekhane bulunmaktadır. Bunların
dışında Su Ürünleri, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak ve Zootekni Bölümlerine
ait binalarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çay salonları yer almaktadır. Bu dönem
fakülte çalışanları ve öğrenciler için yeni bir restoran ve kafe hizmete girmiştir.
Yemekhanelerden 2010-2011 öğrenim döneminde yaklaşık 90 öğretim üyesi, 192 araştırma
görevlisi, 90 personel ve 30’u burslu olmak üzere 420 öğrenci yararlanmıştır.
Eğitim ve Uygulama Alanları
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde bulunan dershane ve diğer ortak eğitim tesislerinin
toplam sayı ve kapasiteleri Çizelge 8’de verilmiştir.
Çizelge 8. Derslik ve diğer eğitim tesisleri
Eğitim Tesisi
Dershane
Laboratuar
Konferans Salonu (Dekanlık)
Konferans Salonu (Sosyal Tesisler)
Adet
32
Kapasite
3354
32
1
1
250
252
120
Diğer yandan Teknik Hizmetler birimimiz bünyesinde yer alan ve çeşitli bakım-onarım
hizmetlerini yürüten marangoz-, demir-, boya-, badana-, sıhhi tesisat ve cam atelyeleri bulunmaktadır.
Bu atolye ve birimlerin teknik olanakları, fakülte hizmetlerine cevap verebilecek durumdadır.
3. AKADEMİK PERSONEL DURUMU
2010-2011 eğitim-öğretim dönemi itibariyle mevcut akademik personel durumumuz ve öğretim
elemanlarının bölümlere göre dağılımları Çizelge 9’da görülmektedir. Çizelge 10’da ise anılan
döneme ilişkin akademik personel değişimimiz verilmiştir.
Çizelge.9. Fak ültemiz 2010-2011 Öğrenim Yılı Ak ademik Personel Durumu
Anabilim Dalı
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Entomoloji
Fitopatoloji
Peyzaj Mimarlığı
Su Ürünleri
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım İşletmeciliği
Tarım Politikası ve Yayım
Tarım Makinaları
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak
Zootekni
Hayvan Yetiştirme
Yemler ve Hayvan Besleme
Biyometri ve Genetik
TOPLAM
Prof.
9
Doç
3
6
4
13
5
5
2
2
1
2
5
6
11
14
18
17
2
9
3
3
128
2
2
5
2
Yrd.Doç.
2
Öğr.Gör.
Arş.Gör
4
Uzman
Toplam
18
2
3
6
5
4
1
11
9
22
15
12
1
1
2
2
5
5
4
4
1
1
3
2
3
54
2
3
2
1
2
1
1
2
25
14
1
1
1
6
10
9
21
22
27
25
13
7
7
228
Çizelge 10. Akademik personel değişimi
Adı-Soyadı
Menşure ÇELİK
Füsun TATLIDİL
M. Özcan ÜLTANIR
Pınar ÖZEREN
İlhami KÖKSAL
Ceren YALÇINTAŞ
Nevzat KONAR
Erdal ÖZTÜRK
İlker ERESEN
Eda AYANOĞLU
Salih ÖZCAN
Hayati ÇETİNER
Seyfullah IŞIKSAL
İlyas BULUT
Ayrılış Nedeni
Emeklilik
Karabük Üniversitesi ne nakil
Emeklilik
Tarım ve Köyişleri Bak. Nakil
Emeklilik
İstifa
Yapı İşleri Müh. Kad. Atandı
“
“
“
“
“
“
DSİ Genel Md. Nakil
Tarihi
16.09.2010
15.10.2010
29.11.2010
17.01.2011
01.02.2011
15.05.2011
19.01.2011
26.11.2010
04.10.2010
26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
19.01.2011
02.05.2011
2010-2011 döneminde öğretim elemanlarımızın yapmış oldukları yurt dışı etkinlikleri ise Çizelge 11 ve
12’de görülmektedir. Çizelge 11’de LLP/ Erasmus Öğretim elemanı değişimi kapsamında ders vermek
üzere yurt dışına görevlendirilen öğretim üyeleri ile gittikleri ülkeler listelenmiştir. Çizelge 12’de ise
çalışma gezisine katılan öğretim elemanlarının listesi görülmektedir.
Çizelge 11. LLP ERASMUS Öğretim Elemanı Değişimi Programından Yararlanan Öğretim
Üyelerimizin
görevlendirildiği ülkeler.
ADI-SOYADI
Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ
Prof. Dr. Hijran YAVUZCAN
Prof. Dr. Günay ERPUL
GİDEN ÖĞRETİM ÜYESİ
GİTTİĞİ ÜNİVERSİTE
İtalya-Bologna Ün.
Yunanistan-Selanik
Alexander Technological
Educational Institure of
Thessaloniki Department of
Fisheries&Aquaculture Technology
İtalya-The Abdus Salam
İnternatıonal Centre For Theretical
Physics ve
Belçika-Gent Üniversitesi
SÜRESİ
24-30.07.2011
11-18.09.2011
17.08-18.09.2011
Çizelge 12. Yurt Dışı Çalışma Gezisine giden Öğretim Üyelerimiz ve görevlendirildikleri ülkeler
Adı-Soyadı
Dr. Oğuz Can Turgay
Prof. Dr. Sultan ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. Kamil SAÇILIK
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR
Prof. Dr. Cengiz SANCAK
Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK
Prof. Dr. Fatin CEDDEN
Prof. Dr. Sebahattin ÖZCAN
Prof. Dr. Cengiz SANCAK
Prof. Dr. Emine OLHAN
Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN
Doç. Dr. A. Güray FERİZLİ
Prof. Dr. Mevlüt EMEKÇİ
Doç. Dr. Hasan Hüseyin SİLLELİ
Prof. Dr. Gürsel DELLAL
Prof. Dr. Atilla YETİŞEMEYEN
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR
Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ
Doç. Dr. Mustafa YILDIZ
Prof. Dr. İbrahim DEMİR
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞL
Prof. Dr. Hijran YAVUZCAN
Prof. Dr. Necmettin CEYLAN
Doç. Dr. Hasan Hüseyin SİLLELİ
Araş. Gör. Selen AKAN
Araş. Gör. Özge ÖZÜPEK
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR
Araş. Gör Didem CANİK
Prof. Dr. Fatin CEDDEN
Prof. Dr. Emine OLHAN
Araş. Gör. Hasan MEYDAN
Prof. Dr. H. Yavuz EMEKLİER
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR
Prof. Dr. Günay ERPUL
Doç. Dr. Nurdan Tuna GÜNEŞ
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞL
Doç. Dr. M. Taha ÖZKAYA
Araş. Gör. Özge ÖZÜPEK
Ne Amaçla Gittiği
Doktora
Eğitim Alma
Bildiri Sun. Üzr.
Eğitim Alma
Proje İle ilgili
Eğitim Alma
Bildiri Sunmak
Konferansa Kat.
Araş. İstas.Ziyart
Kongre .çin
Kongre için
Konferans için
Konferans için
Toplantı için
Kpnferans için
Görüşmeler için
Çalıştay için
Konferans için
Konferans için
Proje
Konferans
Koordinatör için
İncelemeler için
Toplantı
Kurs için
Kurs için
Çalıştay için
Kongre için
İncelemeler için
Çalışmalar için
Kurs için
Kongre için
Proje için
Kongre için
Toplantı için
Toplantı için
Teknik gezi
Teknik gezi
Gidilen Ülke
A.B.D.
İtalya
Çek Cumhuriyeti
Finlandiya
Almanya
Macaristan
Rusya
Kuveyt
A.B.D.
Azerbaycan
Azerbaycan
A.B.D.
A.B.D.
İtalya
Tunus
Almanya
Belçika
İtalya
B.A.E. Dubai
Yeni Zelanda
İngiltere
İspanya
Almanya
Fransa
İsrail
İsrail
Belçika
İtalya
Fransa
Avusturya
İspanya
Avusturya
Yunanistan
Avusturya
Hollanda
Hollanda
Yunanistan
Yunanistan
Görev Süresi
Hareket
Tarihi
01.09.2010
13.09.2010
06.09.2010
05.09.2010
20.09.2010
06.09.2010
14.09.2010
02.10.2010
16.10.2010
14.10.2010
14.10.2010
01.11.2010
01.11.2010
02.11.2010
01.12.2010
21.01.2011
28.02.2011
27.02.2011
05.02.2011
27.02.2011
23.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
22.02.2011
21.02.2011
21.02.2011
28.02.2011
27.02.2011
07.03.2011
21.03.2011
21.03.2011
12.04.2011
10.04.2011
04.04.2011
09.04.2011
09.04.2011
15.05.2011
15.05.2011
SüreGün
1 Yıl
8 Gün
5 Gün
7 Gün
7 Gün
8 Gün
3 Gün
7 Gün
9 Gün
4. Gün
4. Gün
9 Gün
9 Gün
5 Gün
4 Gün
11 gün
7 Gün
4 Gün
7 Gün
7 Gün
3 Gün
4 Gün
4 Gün
5 Gün
25 Gün
25 Gün
7 Gün
4 Gün
6 Gün
5 Gün
5 Gün
4 Gün
7 Gün
5 Gün
2 Gün
2 Gün
7 Gün
7 Gün
Doç. Dr. Hasan Hüseyin SİLLELİ
Prof. Dr. H. Yavuz EMEKLİER
Doç. Dr. M. Taha ÖZKAYA
Prof. Dr. Nilgün KARADENİZ
Araş. Gör. Emre KESKİN
Prof. Dr. Sebahattin ÖZCAN
Prof. Dr. Hijran YAVUZCAN
Araş. Gör Faik Sertel SEÇER
Prof. Dr. Sebahattin ÖZCAN
Toplantı için
Toplantı için
Sempozyum için
Toplantı için
Konferans için
Konferans için
Toplantı için
Toplantı için
Sempozyum için
Fransa
Almanya
İspanya
Almanya
Sırbistan
A.B.D.
İrlanda
İrlanda
Malezya
15.05.2011
30.05.2011
10.05.2011
24.05.2011
30.05.2011
01.06.2011
07.06.2011
07.06.2011
26.06.2011
5 Gün
3 Gün
7 Gün
6 Gün
7 Gün
10 Gün
7 gün
7 Gün
8 Gün
2010-2011 döneminde 9 öğretim elemanının ataması yapılmıştır. Ataması yapılan öğretim
elemanları Çizelge 13’de verilmiştir.
Çizelge 13. Fakültemiz Anabilim Dallarına Atanan Akademik Personel
Adı-Soyadı
Uğur YEGÜL
Nilüfer KOÇAK
M. Burak TAŞKIN
Başak ÇINAR
Şebnem Öztürkoğlu BUDAK
Serdar ÖZLÜ
Cenk AKŞİT
Özdal KÖKSAL
Muhittin Onur AKÇA
Erkan PEHLİVAN
Ercüment GENÇ
Anabilim Dalı
Tarım Makinaları
Tarla Bitkileri
Toprak
Bahçe Bitkileri
Süt Teknolojisi
Zootekni
Tarımsal Yapılar
Tarım Ekonomisi
Toprak
Zootekni
Su Ürünleri
Atama Tarihi
22.10.2010
22.10.2010
22.10.2010
22.10.2010
26.10.2010
03.11.2010
03.11.2010
06.01.2011
04.03.2011
04.03.2011
21.04.2011
4. İDARİ PERSONEL DURUMU
Fakültemizde bu Öğrenim döneminde görev yapan idari personelin dökümü Çizelge 14’de
verilmiştir.
Çizelge 14. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 2010-2011
Öğrenim yılında görev yapan idari personelin dökümü
Genel İdari Hizmetler
Teknik Hizmetler
Sağlık Hizmetlari
Yardımcı Hizmetler
Genel Toplam
117
41
5
37
200
5. YAYIN DURUMU
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde bu öğrenim yılı içinde yayınlara ilişkin veriler toplu olarak
Çizelge 15’de sunulmuştur.
Çizelge 15. 2010-2011 Öğrenim yılı yayın veri özeti
Kitap
Makale
Yurtiçi
Yurtdışı
Bildiri
Türkçe
İngilizce
Toplam
32
8
40
81
148
170
33
40
88
114
188
258
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin öğretim elemanları tarafından 2010-2011 Öğrenim
döneminde yayınlanan kitap ve makalelerin dökümü Çizelge 16’da verilmektedir. Bütün yayınların
künyeleri ve listeleri ise ayrıca ekte sunulmuştur.
Çizelge 16. Ank ara Üniversitesi Ziraat Fak ültesi 2010-2011 Öğrenim Yılı Yayınları
Bölüm Adı
Türkçe Yabancı
Kitap
Dilde
Kitap
Türkiye’de
Yayınlanan
Makale
Sayıları
Türkçe Y.Dil
Yurtdışında
Yayınlanan
Makale
Sayıları
SCI
Diğer
Bildiri ve Araştırm a
Ulusal
Uluslararası
Yayınlanmayan
Yayınlanan
Bahçe Bitkileri Bölümü
20
-
3
-
27
-
17
3
-
20
Bitki Koruma Bölümü
-
1
26
13
23
4
50
14
34
30
Peyzaj Mimarlığı
-
-
12
-
12
1
8
5
-
13
1
1
7
3
15
-
11
6
-
-
1
-
2
1
5
-
-
9
-
9
1
-
7
-
27
1
9
8
4
13
1
-
6
3
3
1
12
4
2
-
Tarla Bitkileri Bölümü
4
4
5
9
-
12
42
21
1
60
Toprak Bilimi ve Bitki
1
2
2
1
23
20
8
11
1
19
Zootekni Bölümü
1
-
4
-
7
-
3
2
-
-
TOPLAM
30
8
74
30
142
39
160
83
42
164
Bölümü
Su Ürünleri
Mühendisliği Bölümü
Süt Teknolojisi
Bölümü
Tarım Ekonomisi
Bölümü
Tarım Makinaları
Bölümü
Tarımsal Yapılar ve
Sulama Bölümü
Besleme Bölümü
6. PROJELER
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin öğretim elemanları tarafından 2010-2011 akademik
döneminde 28 destekli araştırma projesi tamamlanmış olup, 102 proje de devam etmektedir.
2010-2011 akademik döneminde tamamlanan ve devam eden projeler Çizelge 17’de verilmiştir.
Çizelge 17. Ank ara Üniversitesi Ziraat Fak ültesi 2010-2011 ak ademik Yılı Proje Faaliyetleri
Bölüm Adı
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bitki Koruma Bölümü
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Su ÜrünleriMühendisliği Bölümü
Süt Teknolojisi Bölümü
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Makinaları Bölümü
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Zootekni Bölümü
TOPLAM
Devam Eden Proje Sayısı
Tamamlanan Proje Sayısı
Ulusal
Uluslararası
Ulusal
Uluslararası
14
30
3
5
4
-
6
1
2
-
6
7
2
3
-
1
1
-
5
13
17
1
92
1
10
1
1
3
23
3
5
7. UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR VE DÖNER SERMAYE GELİRLERİ
Uygulamalı Araştırmalar ve Döner Sermaye Gelirleri Çizelge 18 ve Çizelge 19’da verilmiştir.
Çizelge 18. Uygulamalı Araştırmalar ve Döner Sermaye Gelirleri (01.07.2010-31.12.2010)
Gelirler
Deney Gelirleri
Analiz Gelirleri
Kitap Satış Gelirleri
Çifteler Su Ürünleri Gelirleri
Çeşitli Gelirler
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Danışmanlık Gelirleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama Danışmanlık Gelirleri
Zootekni Bölümü Danışmanlık Gelirleri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Danışmanlık Gelirleri
Araştırma Uygulama Çiftliği Satış Gelirleri:……………….……202.719,51
Süt-Yoğurt-Peynir Satışı
20.514,86
Yumurta Satış Geliri
12.857,02
Tavuk-Hindi Satış Geliri
7.371,50
Sebze-Meyve Satış Geliri
1.648,81
Kıyma Satış Geliri
16.874,55
Balık Satış Geliri
30,00
Fidan Satış Geliri
10.112,00
Canlı Hayvan Satış Gelirleri
96.754,00
Makina Satış Gelirleri
77.076,61
Satış Yeri Gelirleri
99.209,37
Kolej Satış Gelirleri
98.129,23
Kredi Kartı Gelirleri
252.579,18
Çiftlik Satış Yeri Gelirleri
360.602,91
TOPLAM
1.053.760,04
GENEL TOPLAM
Gelirler Toplamı
7.430,00
70.615,50
26.767,00
60.444,00
15.987,67
11.800,00
1.800,00
7.175,34
700,00
202.719,51
1.256.479,55
Çizelge 19. Uygulamalı Araştırmalar ve Döner Sermaye Gelirleri (01.01.2011-30.06.2011)
Gelirler
Deney Gelirleri
Danışmanlık Gelirleri
Analiz Gelirleri
Kitap Satış Gelirleri
Çifteler Su Ürünleri Gelirleri
Çeşitli Gelirler
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Danışmanlık Gelirleri
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Danışmanlık Gelirleri
Tarım Ekonomisi Bölümü Danışmanlık gelirleri
BitkiKoruma Bölümü Danışmanlık gelirleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Danışmanlık Gelirleri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Danışmanlık Gelirleri
Proje Gelirleri
Araştırma Uygulama Çiftliği Satış Gelirleri:…………….. 214.040,02
Süt-Yoğurt-Peynir Satışı
15.596,22
Yumurta Satış Geliri
11.283,30
Tavuk-Hindi Satış Geliri
13.219,30
Kıyma Satış Geliri
41.096,90
Balık Satış Geliri
Sebze-Meyve Satış Geliri
2.378,50
Fidan Satış Geliri
12.443,00
Canlı Hayvan Satış Geliri
10.767,00
Makina Satış Gelirleri
82.800,09
Satış Yeri Gelirleri
99.033,19
Kolej Satış Gelirleri
116.578,68
Kredi Kartı Gelirleri
409.331,84
Çiftlik Satış Yeri Gelirleri
89.009,07
TOPLAM
903.537,09
GENEL TOPLAM
Gelirler Toplamı (TL)
33.022,00
2.300,00
18.358,00
32.397,00
59.397,00
27.684,10
10.000,00
3.600,000
10.800,00
12.980,00
3.501,92
214.040,02
1.117.577,11
8. FAKÜLTEMİZ BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLERİ
● 2010-2011 Akademik Öğrenim ve Eğitim Yılı Uyum Programı
20-22 Eylül 2010
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu
● BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ
15 Ekim 2010
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yukarı Bağ Alanı (Meteoroloji Yanı)
● I. ETKİNLİK SERGİSİ - BÖŞO (Böcek Şenlik Okulu)
“Böceklerle Ekoloji Eğitimi I. Etkinlik Sergisi”
15 Ekim 2010
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Çankaya Belediyesi
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
● FORUM
“Ziraat Mühendisliği ve Tarım Toplumda Nasıl Algılanıyor ?”
26-27 Ekim 2010
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu
● KOKTEYL
29 Aralık 2010, Çarşamba Saat:18.00
Yılbaşı Kokteyli
Ziraat Fakültesi Sosyal Tesis Binası
● TÖREN
10 Ocak 2011, Pazartesi Saat: 09.30
Tarım Öğreniminin 165. Yılı kutlama töreni
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
● PANEL
18 Ocak 2011, Salı Saat: 09.00
“Süt ve Kırmızı Et Üretimi; Tamam mı Devam mı?”
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
● PANEL
26 Ocak 2011, Çarşamba Saat: 10.00
“Türkiye ve Japonya’da Hayvansal Üretim”
Ankara Üniversitesi Sosyal Tesisleri Konferans Salonu
● AKADEMİK TÖREN
01 Şubat 2011, Salı Saat: 10.30
Prof.Dr. İlhami Köksal’ın Emeklilik Töreni
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
● AÇILIŞ
25 Şubat 2011, Cuma Saat: 10.00
Temel Bilimler Öğrenim Birimi’nin açılışı
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Temel Bilimler Öğrenim Birimi
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Yanı Keçiören
● KONSER
09 Mart 2011, Çarşamba Saat:18.30
Dünya Kadınları Günü nedeniyle
“Neveser Kökteş Şarkıları” ile Grup Dem-Saz
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
● KONSER
24 Mart 2011, Perşembe Saat:18.30
“Hoşgeldin Nevruz”
“Neveser Kökteş Şarkıları” ile Grup Dem-Saz
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
●5. SEKTÖRLE BULUŞMA VE KARİYER GÜNLERİ
13-15 Nisan 2009
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Yerleşkesi
● KONGRE
21 Nisan 2011
7. Öğrenci Kongresi “Tarım ve Çevre Konularında Ankara”
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
● 7. CANSUYU BAYRAMI
22 Nisan 2011
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Kampüsü
● TİYATRO
25 Nisan 2011
Dario Fo – Franca Rame’nin “Japon Kuklası” adlı oyunu
ZİFTT
ZİFTT Atölye Sahnesi
● KONSER
05 Mayıs 2011, Perşembe Saat:20.00
“Nağmelerde Mevsimler”
Uzm. Fzt. Tijen Ergönen-Ecz. Ertuğrul Öttekin, Prof.Dr. Yaşar Bedük ve Prof. Dr. Muharrem Gerçeker
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
● KAN BAĞIŞI
11 Mayıs 2011
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Yerleşkesi
● XXXI. SPOR ŞENLİĞİ KAPANIŞ TÖRENİ
17 Mayıs 2011, Salı: 12.00
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Spor Salonu
● SEMPOZYUM
25 Mayıs 2011
Türkiye Toprak Bilimi Derneği ile Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü’nün organize
ettiği “Prof. Dr. Nuri Munsuz Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu"
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu
●MEZUNİYET TÖRENİ
22 Haziran 2011 Saat: 19.00
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Yerleşkesi
AKADEMİK YIL KAPANIŞ KOKTEYLİ
24 Haziran 2011 Saat: 19.00
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Fidanlığı ‘Arberatum)
● TÖREN
Geleneksel Hasat Bayramı
20 Temmuz 2011
Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği
SONUÇ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010-2011 Öğrenim yılında akademik, bilimsel ve kültürel
çalışmalar açısından önemli etkinliklerin yapıldığı yoğun bir dönem geçirmiştir
Öğretim üyelerimiz yurtdışında ve yurt içinde bilim alanları ile ilgili çeşitli bilimsel toplantılara
bildirili ve bildirisiz olarak katılmışlar ve bir yıl boyunca eğitim, öğretim, araştırma ve yayın
çalışmalarını sürdürmüşlerdir.
Fakültemiz 2010-2011 öğrenim döneminde öğrenci ve öğretim elemanı yetiştirme, gelişmekte
olan yükseköğretim kurumlarına yardımcı olma, bilimsel araştırmalar yapma, yayın faaliyetleriyle
bilimsel verilerini yayma, kamuoyunu ve halkı aydınlatma kongre, konferans, seminer, sempozyum ve
bilimsel toplantılarla verimli bir akademik yıl geçirmiştir.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ
TÜRKÇE KİTAPLAR
Bahçe Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
Yayınlayan Kurum
Yıl
Sofralık domates yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-1.
Biber Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-2.
Patlıcan Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-3.
Hıyar Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-4
Çekirdek kabağı Yetiştiriciliiği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-5.
Ankara Üniversitesi Basımevi,7 s.
Ankara Üniversitesi Basımevi,7 s.
Ankara üniversitesi Basımevi,7 s.
.Ankara Üniversitesi Basımevi,7 s.
Ankara Üniversitesi Baımevi,5s.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
YANMAZ R.
YANMAZ R.
Süs Biberi Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-6.
Taze Fasülye Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-7.
Ankara Üniversitesi,7 s.
Ankara Üniversitesi Basımevi,7 s.
2010.
2010.
YANMAZ R.
Taze Bakla Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-8.
YANMAZ R.
YANMAZ R.
Salata Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-9.
Ispanak Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-10.
Ankara Üniversirtesi Basımevi, 5s.
Ankara Üniversitesi Basımevi, 5s.
2010.
2010.
YANMAZ R.
YANMAZ R.
Roka Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-11.
Tere Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-12.
Ankara Üniversitesi Basımevi, 5s.
Ankara Üniversitesi Basımevi, 5s.
2010.
2010.
YANMAZ
YANMAZ
YANMAZ
YANMAZ
Maydanoz Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-13.
Dereotu Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-14.
Nane Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-15.
Baş Lahana Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-16.
Ankara Üniversitesi Basımevi, 5 s.
Ankara Üniversitesi Basımevi, 5 s.
Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.
Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.,
2010.
2010.
2010.
2010.
YANMAZ
YANMAZ
YANMAZ
YANMAZ
YANMAZ
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
Ankara Üniversitesi Basımevi,7 s.
2010.
YANMAZ R.
Brokoli Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-17.
Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.
2010.
YANMAZ R.
Süs Lahanası Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-18.
Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.
2010.
YANMAZ R.
Turp Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-19.
Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.
2010.
YANMAZ R.
Havuç Yetiştiriciliği.Pratik Sebze Yetiştiriciliği-20.
Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.
2010.
Bitki Koruma Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
Süt Teknolojisi Bölümü
Kitap Adı
Yazarlar
Z. Yıldırım, M. Atamer, M.
Yıldırım (Editör: A.A.
Hayaloğlu, B.H. Özer)
E. Şenel, H. A. Kırmacı, B.
Özer(Editör: A.A. Hayaloğlu,
B.H. Özer)
Peynir Biliminin Temelleri. Bölüm 15: Peynir Kalitesini Etkileyen Faktörler
ve Peynir Kusurları.
Peynir Biliminin Temelleri.Bölüm 3: Isıl İşlem.
Sidas Medya Ltd. Şti.
Sidas Medya Ltd. Şti.
2011
2011
Tarım Ekonomisi Bölümü
Yazarlar
- Eraktan, G- H. Arısoy,
Kitap Adı
Türkiye’nin Yaş Meyve ve Sebze İhracatı, Durum, Sorunlar ve Çözüm
Yolları
Yayınlayan Kurum
İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
Yıl
2011
Tarım Makinaları Bölümü
Kitap Adı
Yazarlar
Yayınlayan Kurum
Yıl
ONURBAŞ, A., TÜRKER, U.,
ATASOY, Z. Ve D.
KOÇTÜRK.
Tarımsal Kökenli Yenilenebilir Enerjiler-Biyoyakıtlar.
Nobel Yayınevi
ISBN: 978-605-5426-71-2
06/2011
GÜNER, M.
Sulama Makinaları Yardımcı Ders Kitabı.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları,
Yayın No: 1585, Ders Kitabı: 537
2011
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
Yayınlayan Kurum
Yıl
Polat, H.E.
Koruma ve Depolama Yapıları. Tarımsal Yapılar ve Sulama Ders Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Kitabı Bölüm 4
Tarım Önlisans Programı, Editörler: M.Olgun,
A.O. Demir, Eskişehir (Basımda).
2011
Polat, H.E.
Kırsal Yerleşim Şek illeri, Tarımsal Yapılar ve İşletme Merk ezinin
Düzenlenmesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Ders Kitabı Bölüm 1,
Anadolu Üniversitesi
2011
Açıköğretim Fakültesi Tarım Önlisans
Programı, Editörler: M.Olgun, A.O. Demir,
Eskişehir (Basımda)
Tarla Bitkileri Bölümü
Yazarlar
ESER, D., H.H.GAÇİT, 2010
ER,C., BAŞALMA, D., EKİZ, H., ve C.,
SANCAK, 2011
GÜRBÜZ,B.
Kitap Adı
Ekoloji
Tarla Bitkileri II Kitabı
Keyf Bitkileri-II
Bitki Islahı. Düzeltilmiş 4. Baskı
ŞEHİRALİ, S. ve ÖZGEN, M.
Yayınlayan Kurum
Yıl
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2010
Açık Öğretim Üniversitesi
2011
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
2010
A.Ü. Ziraat Fakültesi Yay.: 1582, Ders Kitabı:
534, A.Ü. Basımevi, Ankara, 270 s.
2010
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Yazarlar
Kacar, B. ve Kütük, C.
Kitap Adı
Gübre Analizleri
Yayınlayan Kurum
1. Basım. Nobel Yayın No: 1497, Fen
Bilimleri: 102, Nobel Bilim ve Araştırma
Merkezi Yayın No: 59, ISBN 978-605-395306-7. Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara.
Yıl
2010
Yayınlayan Kurum
Yıl
Zootekni Bölümü
Yazarlar
Prof. Dr. Fatin CEDDEN
Kitap Adı
Repro-Guide Sığırlarda Yapay Üreme ve Yapay Tohumlama Rehberi
(Çeviri )
2011
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ
YABANCI DİLDE KİTAPLAR
Bahçe Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
Bitki Koruma Bölümü
Kitap Adı
Yazarlar
Ozden, Y., Gul-Seker, M.,
Gumusel, D. and Elibuyuk,
I.O.
Sharka Disease: Current status, diagnosis and potential treatments. In:
Kandikere R. Sridhar (Ed.), Aquatic Plants and Plant Diseases: Types,
Characteristics and Management
Nova Publishers
2011
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
Aquaculture in the Middle East and North Africa – Status and Research
Needs
Chapter 4. Diseases in wild and cultured fish in Turkey
Genç, E.
Nova Science Publications, N.Y., USA.
2011
Süt Teknolojisi Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
Tarım Ekonomisi Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
-
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
Tarım Makinaları Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
-
-
Kitap Adı
-
Yayınlayan Kurum
-
Yıl
-
Yayınlayan Kurum
Yıl
Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü
Yazarlar
-
Tarla Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
P. Sivakumar, R. Gnanam,
Khalid Mahmood Khawar
(Eds.)
GRAIN LEGUME RESEARCH: Tissue Culture, Biotechnology and Genetic
Engineering.
Khalid Mahmood Khawar ,
Sevil Saglam, Muhammad
Aas im, Cigdem Alev Ozel.
Volume II. Publisher, Bioscience Publications
Plant tissue culture and genetic transformation studies in Lathyrus species. (India). (2010)
Grain Legumes: Tissue culture, Biotechnology and Genetic Engineering"
Khalid Mahmood Khawar,
Cigdem Alev Ozel
In vitro regeneration and Agrobacterium mediated transformation studies in
Lentil. Grain Legumes: Tissue culture, Biotechnology and Genetic
Engineering"
Muhammad Aasim, Khalid
Mahmood Khawar, Sheida
Daneshvar-Royandezagh,
Sam Mokhtarzadeh, Mortaza
Hajyzadeh, Hussein
Abdullah Ahmed, Sebahattin
Ozcan. 2010
2011
(Vol. II). Bioscience Publications (India)
Volume II, Publisher: Bioscience
Publications (India). (2010)
2010
2010
2010
In vitro tissue culture and Agrobacterium mediated genetic transformation
in Vetches (Vicia sp.) Grain Legumes: Tissue culture, Biotechnology and
Genetic Engineering"
Volume II. Publisher, Bioscience Publications
(India). (2010)
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
Ridvan Kizilkaya, Oguz Can
Earthworms interactions with soil enzymes. Springer-Soil Biology Series.
Turgay, Sema Camci Cetin,
Karaca, A
Karaca, A. Sema Camci
Soil Enzymes as Indication of Soil Quality. Chapter 4. Springer-Soil Biology
Cetin, Rıdvan Kizilkaya, Oguz Series.
Can Turgay
Yayınlayan Kurum
Yıl
Soil Earthworm Biology (Book), pp: 141-158
(Eds. Ayten KARACA)
2011
Soil Earthworm Biology (Book), Girish C.
Shukla and Ajit Varma (Eds.) pp: 119-148,
2011
Yayınlayan Kurum
Yıl
Zootekni Bölümü
Yazarlar
Kitap Adı
-
-
-
-
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2010-2011 ÖĞRENİM YILI TÜRKİYE’DE YAYINLANAN
TÜRKÇE MAKALELER
Bahçe Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Dumanoğlu
H.,V.Erdoğan,A.Aygün ve
J.Javadisaber .
Madakbaş , S.Y., Ellialtıoğlu,
Ş., Dolar, S., Bayraktar, H.
YANMAZ R,ERMİŞ S,ARAS
V.
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Ankara ilinde ‘Granny Smith’ elma çeşidinde ekstrem yaz iklimi koşullarını
meyve kalite özellikleri üzerine etkisi.
Tarım Bilimleri Dergisi,2(2):193-199
Fasülye Antraknozu Hastalık Etmeni (Collectotrichum lindemuthianum (
Sacc.& Magnus) Lambs. Scrib.) Irklarının Belirlenmesi: I. 12’lik ayrım seti
‘Differential Set’ Çeşitlerinin Özellikleri ve Irk Tayini Taplosunun
Kullanılması
Çekirdek kabaklarında kalite özellikleri.
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
48(1):61-69.
Yılı
2009
2011
Tarım Türk,24(5):62-64.
2011
Bitki Koruma Bölümü
Yazarlar
Yeşilayer, A., Çobanoğlu, S.
2010.
Yesilayer, A., S. Çobanoğlu,
2011
Evsel DENİZHAN & Sultan
ÇOBANOĞLU, 2010.
Begül GÜLDALI & Sultan
ÇOBANOĞLU, 2011
Sibel YORULMAZ, Pınar
KAPLAN, Derya
BOZTÜRK,Sultan
ÇOBANOGLU & Recep AY
Mustafa CAN & Sultan
ÇOBANOĞLU, 2010.
Ülgentürk, S., B. Ayhan, A.
Karakaya, İ. Tunç
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yılı
Türkiye Karantina Listesinde Yer Alan Yazıcı Böcekler (Coleoptera;
Scolytidae).
Pentamerismus oregonensis McGregor 1949 (Acari: Tenuipalpidae)’in
İstanbul ili park ve süs bitkilerinde dağılımı ile popülasyon gelişmesi ve
doğal düşmanları.
Van Gölü havzasında Ulmus campestris L. (Ulmaceae) üzerinde tespit
edilen eriophyoid akarlar (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea)
Kuru meyve akarı Carpoglyphus lactis (L., 1758) (Acari:
Carpoglyphidae)’in farklı sıcaklık ve nem koşullarında biyolojik
özelliklerinin saptanması üzerine araştırmalar.).
Isparta Elma Bahçelerinden Toplanan Tetranychus urticae Koch. (Acarina:
Tetranychidae) Popülasyonlarının Propargite ve Cyhexatin’e Karsı
Duyarlılıklarının Belirlenmesi.
GOU. Ziraat Fak. Dergisi Cilt; 27 S:1 9-21s.
2010
Türkiye Entomoloji Dergisi. Basımda. (SCI)
2011
Türk. entomol. derg., 2010, 34 (4): 543-549
.ISSN 1010-6960 (SCI-E).
Türk. entomol. derg., 2011, 35 (2): 313-324.
ISSN 1010-6960(SCI-E)
2010
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dergisi 5 (1):17-23, 2010.ISSN
1304-9984, Arastırma Makalesi
2011
Kumluca (Antalya) ilçesinde sebze üretimi yapılan seralarda bulunan akar
(Acari) türlerinin tanımı ve konukçuları üzerinde çalışmalar.
Türkiye’de yeni bir kivi zararlısı: sera thripsi Heliothrips haemorrhoidalis
(Bouché) (Thysanoptera: Thripidae)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT
FAKÜLTESİ DERGİSİ(2010) 23(2): 87-92.
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 25
(1): 143-149.
2010
2011
2011
Bitki Koruma Bölümü (Devamı)
1
1
F.ERTUNÇ , D. CANIK , A.
2
GOSPODARYK ,
2
I.BUDZANIVSKA , V.
2
POLISCHUK
Çakır, E., Demirci, F
Madakbaş, S.Y., Ellialtıoğlu,
Ş., Dolar, S., Bayraktar, H.
Velioğlu, A. S., Erdoğan, C.,
Gürkan, M.O. ve Moores,
G.D.
Kahyaoğlu,M., M.O.Gurkan
MADAKBAŞ, S.Y.,
ELLİALTIOĞLU, Ş., DOLAR,
S., BAYRAKTAR, H.
Korkmaz, E. M., S.
Hastaoğlu Örgen, L. Gencer,
S. Ülgentürk, H. H.
Başıbüyük.
Ülgentürk S. Ayhan B.
Ülgentürk S., Ö. Şahin B.
Ayhan H. Sarıbaşak, M.
Bora Kaydan,
Akıllı S., Katırcıoğlu Y. Z.,
Maden S.
Akıllı S., Katırcıoğlu Y. Z.,
Maden S.
N.E.BABAROĞLU
A.UĞUR
Elma Mozaik Ilarvirusu Türkiye ve Ukrayna İzolatlarının Moleküler
Karakterizasyonu
Tarım Bilimleri Dergisi (SCI)
2011
Geçmişten Günümüze Patates Siğil Hastalığının Mücadele Uygulamaları.
Fasulye Antraknozu Hastalık Etmeni (Colletotrichum lindemuthianum
(Sacc. & Magnus) Lambs. Scrib.) Irklarının Belirlenmesi: I. Irk Ayrım Seti
Çeşitlerinin Özellikleri ve Irk Tayininde Kullanılması.
Myzus persicae (Sulz.) (Hemiptera: Aphididae) Popülasyonlarının
Karboksilesteraz E4 ve FE4 Tiplerinin Elektroforez ile Belirlenmesi.
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
48(1): 61-69
2011
2011
Ankara Zirai Mücadele Enstitüsü
Bitki Koruma Bülteni, 50 (4): 171-182.
2010
Akdeniz meyvesineği [Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera:
Tephritidae)] için yeni hazır yem formülasyonlarının geliştirilmesi.
Fasulye Antraknozu Hastalık Etmeni (Colletotrichum lindemuthianum
(Sacc. & Magnus) Lambs. Scrib.) Irklarının Belirlenmesi: II. Fungusun
İzolasyonu, Saklanması, İnokülasyonu ve Skala Değerlendirmesi.
Orta Anadolu Bölgesi buğday tarlalarındaki bazı ekin zararlıları ve
parazitoitlerinin saptanması.
Türkiye Entomoloji Dergisi. (SCI)
2011
Türk. entomol. derg., 2010, 34 (3): 361-377.
(SCI)
2010
Türkiye tarımında yeni bir zararlı; Neopulvinaria innumerabilis (Rathvon)
(Hemiptera: Coccidae).
2011.Türkiye’de Toros sedirinin (Cedrus libani) Coccoidea (Hemiptera)
türleri.
Türkiye Entomoloji Bülteni (inpress)
2011
Türk.entomol.derg. (in press) (SCI)
2011
Türkiye’deki Bazı Orman Fidanlıklarında Fungusların Neden Olduğu
Hastalıklar Üzerinde Çalışmalar
Kestane Kanserine Karşı Dayanıklı Olduğu Belirtilen Fidanlar Gerçekten
Dayanıklı mı?
BAZI İNSEKTİSİTLE RİN SÜNE YUMURTA PARAZİTOİTLE RİNİN
ERGİNLERİNE ETKİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Düzce Üniversitesi, Ormancılık Dergisi. Cilt 6,
Sayı 2. Sayfa: 1–10. Düzce.
Düzce Üniversitesi, Ormancılık Dergisi. Cilt 6,
Sayı 1. Sayfa: 56–61. Düzce.
BİTKİ KORUMA BÜLTENİ,51,1
2010
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yılı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen
Enstitüsü Dergisi. 14(2):154-160.
Bilimleri
2010
2010
2011
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Yazarlar
Somuncu, M., Akpınar, N.,
Kurum, E., Eceral, T.
Memlük, M.Z., Başal, M.
Tazebay, İ., Akpınar, N.
Makale Adı
Gümüşhane İli Yaylalarındaki Arazi Kullanımı ve İşlevsel Değişimin
Değerlendirilmesi. Kazıkbeli Yaylası Örneği.
Kentsel Mekanda Doğa İle Tasarım: Ankara, Bağdemlidere Örneği.
Türk Bahçeleri
2010
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 Sayı (3)
Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayını
2011
2010
Peyzaj Mimarlığı Bölümü (Devamı)
Talay, İ., Aslan, F., Belkayalı,
N.
Talay, İ., Akpınar, N.,
Belkayalı, N.
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Doğa Dostu ve Çocuk Katılımı Temelli
Dış Mekan Tasarım Yaklaşımları: Bir Proje Önerisi.
Doğal Kaynakların Rekreasyonel ve Turizm Amaçlı Kullanımının Ekonomik
Değerinin Tespiti: Göreme Tarihi Milli Parkı Örneği.
Talay, İ., Kaya, F., Belkayalı,
N.
Sosyo-ekonomik Yapının Rekreasyonel Eğilim ve Talepler Üzerine Etkisi:
Bartın Kenti Örneği.
Özcan, A.U., Akpınar, N.
Hasanoğlan Taşocaklarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Çevresel
Risk Alanlarının Belirlenmesi.
Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Çevre Bilinci,
Yaşlı Bakım Evlerinde Dış Mekan Tasarımı,
Oğuz, D. Çakcı, I. Kavas, S.
Oğuz, D. Çakcı, I. Sevimli, G.
Özgür, Ş.
Oğuz, D. Saygı, H. Akpınar,
N.
Oğuz, D. Çakcı I.
Oğuz, D. Çakcı I.
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim
Dergisi, Cilt 18 No:1 ISSN 1300-8811
Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası
Araştırma ve Uygulama Merkezi Coğrafi
Bilimler Dergisi
Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası
Araştırma ve Uygulama Merkezi Coğrafi
Bilimler Dergisi
Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi Cilt
1 Sayı 2
SDÜ Orman Fakültesi Dergisi.
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, (1): 23-33.
Kent İçi Endüstri Alanlarının Dönüşümüne Bir Model: İzmit/ Sekapark,
Coğrafi Bilimler Dergisi CBD 8 (2), 157-167,
Ankara.
“Su peyzajı projeleri, Kültür ve Doğayı Buluşturmak için Peyzaj Tasarımı ve Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi.
Doğal Süreçleri Nasıl Bir Araya Getirir?” Aliki-Myrto –Perysinaki (yazar),
Sayı: 2
Peyzaj Mimarlığı Dergisi, TMMOB Peyzaj
“Kurak Peyzajlarda Su Algısı ve Değerler”, Burmil S.,Daniel T.C.,
Mimarları Odası Yayını,Sayı:1-2 Ankara.
Hetherington J. (yazarlar),
2010
2010
2010
2010
2011
2010
2010
2010
2010
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Yazarlar
TOPÇU, A., PULATSÜ, S.
TOPÇU, A.
FAKIOĞLU, Ö., DEMIR N.
FAKIOĞLU Ö., DEMIR N.
MERİÇ, İ.
KIRKAĞAÇ, M.U., DEMİR, N.,
PULATSÜ, S., TOPÇU A.,
ZENCİR, Ö., FAKIOĞLU, Ö.
ALÇİÇEK, Z., ATAR, H.H.
Makale Adı
Sakaryabaşı (Çifteler-Eskişehir) Balık Üretim ve Araştırma İstasyonu'nun
Su Kaynağı Batı Göleti: Sediment Kaynaklı İnorganik Azot Salınımının
Araştırılması.
Göl ve Göletlerde Sedimente Yönelik Fosfor İnaktivasyon
Uygulamalarının Sucul Canlılar Üzerine Etkileri.
Beyşehir Gölü Fitoplankton Biyokütlesinin Mevsimsel ve Yersel
Değişimleri.
Göllerin Ekolojik Durumunun Değerlendirilmesinde Fitoplankton
Topluluklarının Kullanılması.
Beyaz Etli Balıklardan Surimi Üretim Teknolojisi,
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yılı
Ekoloji, doi: 10.5053/ekoloji.2011.789
2011
Hasad Hayvancılık, 26 (309): 60-63
2011
Ekoloji. Basımda.
Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi.
Basımda.
Hasad Gıda, Mart-Nisan (310): 42-48
2011
Aşağı Porsuk Çayı’nın (Eskişehir) Sucul Makrofitleri, Zooplanktonu ve
Bentik Makroomurgasızları.
A.Ü. Çevre Bilimleri Dergisi (Basımda)
2011
Sıvı Tütsülenerek Marine Edilmiş Hamsi (Engraulis encrasicolus, L.
1758)’nin Organoleptik Karakteristiği ve PAH İçeriğinin Belirlenmesi.
Türk Ziraat Y. Müh. Bir. Dergisi, Sayı 355,
18-21,
2010
Süt Teknolojisi Bölümü
Yazarlar
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yılı
E. Şenel, M. Atamer, Ş.
Öztekin
Yayıklama Parametrelerinin Yayık Ayranı Ve Yayık Tereyağının Bazı Gıda Dergisi, 35 (4) 267-274.
Nitelikleri Üzerine Etkisi.
2010
Özünlü, B. T. Koçak, C.
Süte Farklı Isıl İşlem Uygulamalarının Ayran Kalitesine Etkisi
2010
Gıda, 35(5),355-362
Tarım Ekonomisi Bölümü
Yazarlar
-ÖZBEK F.Ş., FİDAN H,
Seda Kaltu, Erdoğan Güneş,.
Yaman,K. Ve Olhan,E.
Keskin, G., Dellal, İ.,
Makale Adı
Türk iye Ve Avrupa Birliği’nde Gıda Standartları,
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda
Bilimleri Dergisi 24 (1): (2010) 92-99
ISSN:1309-0550,
CEYLAN, C.
GÜLÇUBUK, B. – vd.
- Eraktan, G.,
2010
Mısırda (ZEA MAYS L.) Farklı Sulama Sistemlerinin Verim ve Gelir Üzerine
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2): 27-31, 2010
Etkisi,
BİBAD, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi
Atık Yönetiminde Sıfır Atık Yaklaşımı ve Bu Anlayışa Küresel Bir Bakış.
2010
3(1): 53-57,
Trakya Bölgesinde Süt Sığırcılığı Üretim Faaliyetinde Brüt Kar Analizi
Kafkas Univ Vet Fak Derg., 17 (2): 177-182,
Savran, F., Aktürk, D., Dellal,
Türkiye'de Seçilmiş Bazı İllerde Keçi Sütü ve Ürünleri Tüketimine Etkili
İ., Tatlıdil, F., Dellal, G.,
Kafkas Univ Vet Fak Derg., 17 (2): 251-256,
Faktörler,
Pehlivan, E.
Dellal, İ.,
Pankobirlik Dergisi, Sayı:100, sayfa:33-38,
Türkiye’de Kırmızı Et Piyasası: Sinyaller, Etkiler, Hedefler
Ankara
Eraktan, G., Dellal, İ.,
Türkiye’de Et İthalatını Tetikleyen Dışsal Nedenler
Tüsedad, Yıl: 2, Sayı 8: 22-23
ÖZER,O.O.-ÖZÇELİK,A.,
Yıl
“Pamuk Ürünün En Uygun Satış Zamanının Oyun Teorisi Yöntemiyle Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:16, Sayı:4, s. 262Saptanması”,
270.
Türktarım Sayı 196, 54-56, Kasım-Aralık
Talep Odaklı Yayım Hizmetleri,
2010, ISSN : 1303 – 2364.
KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar
“Coğrafi İşaret Olarak Karaman Divle Tulum Peyniri”.
Dergisi 12 (19): 15-23, 2010.
“Tarım Politikası” Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği Serbest
Seçkin Yayıncılık. (309-324)
Dolaşım ve Politikalar,
2011
2011.
2011
2011
2010
2010
2010
Tarım Makinaları Bölümü
Makale Adı
Yazarlar
ÖZGÜVEN, M.M., TÜRKER,
U., BEYAZ, A.
KOÇ, C. And KESKİN , R.
ÖZGÜVEN, M.M.,
TÜRKER, U.
ÖZGÜVEN, M.M.,
TÜRKER, U.
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Türkiye’nin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu
Tarla Pülverizatörleri İçin PIC Kontrollü Aktif Bir Bum Dengeleme
Sisteminin Gelistirilmesi.
Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojilerinin Üretim Ekonomisi ve Ülkemizde
Mısır Üretiminde Kullanılabilme Olanakları.
Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojilerinin Üretim Ekonomisi ve Ülkemizde
Pamuk Üretiminde Kullanılabilme Olanakları.
ACAR, A.İ., AYAR, M.,
TEKBAŞ, C, ve İLERİ M.S.,
Geleceğin Stratejik Konusu Tarımdır, Söyleşi,
ACAR, A.İ.,
Tarımsal Girdiler Üzerinde Teknolojinin Etkisi,
OREL, O.
Tarımda kazalar: Şansızlık mı? Dikkatsizlik mi?
Yılı
GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2)
2010
AÜZF, Tarım Bilimleri Dergisi, 17 (2011)
2011
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 7(1)
2010
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dergisi. 1(1)
Moment
Expo,
Makina
ve
Aksamları
İhracatçıları Birliği Aylık Makina İhracatı ve
Ticareti Dergisi, Nisan 2011, (35) : 31-39,
İstanbul.
Anadolu İzlenimleri Tarım Hayvancılık, Gıda
ve Teknolojileri Dergisi, 5 (39) : 8-9, Ankara.
Anadolu İzlenimleri Tarım Hayvancılık, Gıda
ve Teknolojileri Dergisi, 5 (39) : 46, Ankara.
2010
2011
2011
2011
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Yazarlar
Makale Adı
AKÜZÜM, T., ÇAKMAK, B. ve
GÖKALP, Z.
ÇAKMAK, B. ve GÖKALP, Z.
Türkiye’de Su Kaynakları Yönetimi ve Değerlendirilmesi.
Oğuz İ., K.Yürekli ve F.
Öztürk,
Oğuz,İ., K. Yürekli ve F.
Öztürk,
Taş, İ., Öztürk, A.,
Tokat Uğrak Havzası Günlük Akımlarının Modellenmesi. TABAD
Kendirli, B. ve B. Çakmak,
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı.
İklim Değişikliği ve Etkin Su Kullanımı.
Tokat İlinde Yağış Erozyon İndeksinin (R Faktör)
Frekans Analizi.
Karaman - Ayrancı Tuzlu Alkali Topraklarının Islahında Jips Kullanımı.
Yayınlayan Kurum Ve Yayın No
Yıl
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1): 67-74,
2010 ISSN: 1308-3945.
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 87-95,
2011 ISSN: 1308-394.
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 7-11.
2010
TABAD, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi,
4(2), 23-26
K. S. Ü. Doğa Bilimleri Dergisi, Cilt:14, Sayı:1,
1-15.
Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi. 2
(1), 95-103.
2010
2010.
2011.
2011.
2010.
Tarla Bitkileri Bölümü
Makale Adı
Yazarlar
Day S., Kolsarıcı, Ö. ve
Kaya, M.D. 2011
Humik asit uygulama zamanı ve dozlarının ayçiçeğinde (Helianthus
annuus L.) verim, verim ögeleri ve yağ oranına etkisi.
Avcı S, Çöçü S, Sancak C ve
Özcan S
Heliobrychis seksiyonuna ait bazı korunga (Onobrychis sp.) türleri
üzerinde morfolojik araştırmalar.
BEYZİ,E. ve B.GÜRBÜZ.
2010
Ülkemizde Kişniş (Coriandrum sativum L.) Üretimi ve Bitkinin Genel
Özellikleri.
BEYZİ,E., A.İ.İLBAŞ ve
B.GÜRBÜZ
Çemen (Trigonella foenum graecum L.) ve Genel Özellikleri. Erciyes
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
İPEK,A. ve B.GÜRBÜZ.
Türkiye Florasında Bulunan Salvia Türleri ve Tehlike Durumları.
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,
(Basım aşamasında)
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Dergisi 19:11-16.
2010
Ziraat Mühendisliği Dergisi, sayı.354: 24-27,
Ankara
2010
Erciyes Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü
Dergisi, Vol.26(4): 316-322, Kayseri.
2010
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Dergisi, Cilt 19 (1-2): 30-35, Ankara.
2010
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Makale Adı
Yazarlar
Haktanır, K. Sözüdoğru Ok,
S., Karaca, A., Arcak, S.,
Çimen, F., Topçuoğlu, B.,
Türkmen, C., Yıldız, H.
Halilova, H. ve Sultansoy, S.
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yılı
Muğla-Yatağan Termik Santrali Emisyonlarının Etkisinde Kalan Tarım ve A.Ü. Çevre Bilimleri Dergisi, Cilt:2, sayı:1,
Orman Topraklarının Kirlilik Veri Tabanının Oluşturulması ve Emisyonların sayfa:13-30.
Vejetasyona Etkilerinin Araştırılması.
2010
Türkiye ve Türk
Kurulması.
2010
Dünyası’ nda Etkin Bilim ve Teknoloji Sisteminin Haber Ajanda, Aylık Siyaset, Strateji ve
Toplum Dergisi, Sayı 46. Ankara.
Zootekni Bölümü
Yazarlar
Cedden, F.
Akman N., Şen A. Ö.
Makale Adı
İnekte Doğum ve Doğumu Kontrol Eden Mekanizma Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Dergisi Mayıs 2011
Döl Verimindeki Aksamalardan Kaynaklanan Kayıplar
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Yılı
Mayıs 2011
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dergisi
Mart 2011
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2010-2011 ÖĞRENİM YILI TÜRKİYE’DE YAYINLANAN
YABANCI DİLDE MAKALELER
Bahçe Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
-
-
-
-
Yazarlar
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
Yesilayer, A., S. Çobanoğlu,
2011.
ÇOBANOĞLU,S.,L. TIEDT,H.
D. SAĞLAM& E.
UECKERMANN.
Mert, Z., A. Karakaya, F.
Düşünceli, K. Akan, L. Çetin
Tunca, H., Ozkan, C. and
Kılıncer, N.
F.Ertunç, D.Canik and Ş.
Topkaya
Muştu, M., Demirci, F.,
Koçak. E.
Bayraktar H
Predatory mite species Phytoseiidae (Acari) distribution on ornamental
plants and parks of Istanbul, Turkey.
Scanning Electron Microscopic (SEM) study of selected Tenuipalpidae
(Acari: Prostigmata; Pentamerismus, Aegyptobia) from Turkey.
Bitki Koruma Bölümü
Türkiye Entomoloji Bülteni, Cilt1, Sayı 3. 315s.
Türkiye Entomoloji Dergisi. Türk. entomol.
derg., 2011, 35 (1): 19-29 .ISSN 1010-6960
(SCI-E)
Determination of stem rust (Puccinia graminis f. sp. tritici) races in wheat
Turkish Journal of Agriculture and Forestry (in
(Triticum spp.) in Turkey.
press). (SCI)
Temperature dependent development of the egg-larval parasitoid Chelonus TÜBİTAK Turk Agri.and Forestry. 34(10) 421oculator on the factitious host, Ephestia cautella.
428.(SCI)
Molecular detection and identification of Apple mosaic virus in apple and
Turkish Journal of Agr. And Forestry (SCI)
hazelnut
Mortality Effects of Isaria farinosa and Beauveria bassiana on Aelia
Turkish journal of Entomology. (Türkiye
rostrata Boh. (Hemiptera: Pentatomidae).
Entomoloji Dergisi (SCI)
Genetic diversity and population structure of Fusarium oxysporum f. sp.
Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural
cepae, the causal agent of Fusarium basal plate rot on onion, using RAPD Sciences16:139-149 (SCI)
markers.
2011
2011
2011
2010
2011
TED -2011001 (35-4)
2010
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Yazarlar
-
Makale Adı
-
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
-
Yıl
-
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
The Status of Grass Carp (Ctenopharyngodon idella, Valenciennes 1844) Ankara Üniversitesi Vet. Fak. Derg., 58(3);
in Turkey.
217-221.
Occurrence of Trypanosoma sp. in wild African sharptooth catfish (Clarias
gariepinus Burchell, 1822) from Asi River (north-eastern Mediterranean), Turkish Journal of Zoology. 34, 271-273
Turkey
Reproductive characteristics of mullet (Liza abu H., 1843) (Pisces
Mugilidae) in the Atatürk Dam Lake, Southeastern Turkey [Atatürk baraj Turkish Journal of Fisheries and Aquatic
gölü’ndeki kefal baliği, Liza abu (H, 1843) (Pisces Mugilidae)’nun üreme Sciences 11 (1), pp. 07-13
özellikleri]
Yazarlar
KIRKAĞAÇ, M. U.
KONAŞ, E., GENÇ, E., KAYA,
G. AND EROL, C.
ŞAHİNÖZ, E., DOĞU, Z.,
ARAL, F., ŞEVİK, R., ATAR,
H.H.
Yıl
2011
2010
2011
Süt Teknolojisi Bölümü
Makale Adı
Yazarlar
A. Gürsoy, F. Durlu-Özkaya,
F. Yıldız, B. Aslım
Set Type Yoghurt Production by Exopolysaccharide Producing Turkish
Origin Domestic Strains of Streptococcus thermophilus (W22) and
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus (B3).
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Dergisi, 16 (Suppl-A):81-86.
Yıl
2010
Tarım Ekonomisi Bölümü
Yazarlar
-FİDAN H. , ŞAHİNLİ
Mevhibe Albayrak, Erdogan
Gunes,
Bulent Gulcubuk, Erdogan
Gunes,
Mevhibe Albayrak, Erdogan
Gunes,
Erdogan
Gunes,
Ahmet
Ozcelik, O. Orkan Ozer and
Mevhibe Albayrak,
Daskiran, I., S. Cankaya, N.
K. Darcan and Erdogan
Gunes.
Mevhibe Albayrak, Erdoğan
Gunes, Bülent Gulcubuk.
Mevhibe Albayrak.
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
The Journal of Animal & Plant Sciences,
M. A., Profit Level and Price Fixing In Hazelnut Production,
20(2), 2010, Page: 117-122 ISSN: 1018-7081
African Journal of Business Management Vol.
Traditional foods: Interaction between local and global foods in Turkey,
4(4), pp. 555-561,
Applicable agricultural insurance models at the rural area: A case study Scientific Research and Essays Vol. 5(9), pp.
from Turkey,
837-844,
Implementations of geographical indications at brand management of African Journal of Business Management Vol.
traditional foods in the European Union,
4(6), pp. 1059-1068,
African Journal of Business Management Vol.
The analysis of some factors on feed compound production: a case study
4(7), pp.1329-1335,
focused on Turkish feed industry,
A Case Study for Production System Analysis of Turkish Angora Goat
Farms.
Bulg. J. Agric. Sci., 16: 512-520,
The effects of irrigation methods on input use and productivities of African Journal of Agricultural Research.
sugarbeet in Central Anatolia,
Vol.5 (3), 188-195
Organizing against market exploitation in Turkey: An analysis of wholesale Scientific Research and Essays Vol. 5(17),
markets, trade exchanges and producer organizations.
pp. 2432–2440
Yıl
2010
April 2010
4 May 2010
June 2010
4 July 2010
2010
2010
2010
Tarım Ekonomisi Bölümü (Devamı)
Olhan, E., Ataseven,Y.
Olhan, E., Ataseven,Y.
Ceylan.İ.C., Olhan,E. And
Köksal,Ö.
4. Ataseven, Y. and Olhan, E.
Dellal, İ., McCarl, B.A., Butt,
T.
Keskin, G., Dellal, İ.
Tatlıdil, F.F., Dellal, İ. Keskin,
G.,
Keskin, G., Tatlıdıl, F. F.,
Dellal, İ.
Keskin, G., Dellal. İ.
Ceylan, İ.C, Olhan, E., Gün,
S., Keskin, G., Dellal, İ.,
Gün, S., Ceylan, İ.C., Dellal,
İ., Keskin, G., Olhan, E.,
Dellal, G..
ÖZÇELİK,A.-ŞAHİNLİ,M.A.
C. O. Dolekoglu, S.Gun,
ÖZÇATALBAŞ, O.
MANSUROĞLU, S. CEYLAN,
C. AKÇAÖZ, H. KUTLAR, İ.
The implementations of inspection and certification
farming: A case study of Turkey,
system in organic Journal of Environmental Protection and
Ecology 11, No 2, 675-681.
Journal of Environmental Protection and
Agri-Environment Policy Implementation in Turkey.
Ecology 11, No 3, 1201-1209.
Determination of the Effective Factors on Organic Olive Cultivation African Journal of Agricultural Research
Decision.
Vol.5(23), pp.3164-3168.
Environmental Evaluation of Pollutions Due to Agricultural Activities in Journal of Environmental Protection and
Drinking Water Basins.
Ecology 11, No: 4, 1253-1255.
Journal of Environmental Protection and
The Economic Assessment of Climate Change on Turkish Agriculture,
Ecology, Vol:12, No:1, 376-385
Economic Sustainbility of Sunflower Production in Thrace Region of Journal of Environmental Protection and
Turkey,
Ecology, Vol:12, No:1, 245-250
Journal of Environmental Protection and
Food Sector in Climate Change Squeeze
Ecology, Vol:12, No:1, 147-150
An Analysis of Tomato Production Cost and Labor Force Productivity in Bulg. J. Agric. Sci., 15: 692-699,
Turkey.
Agricultural Employment and Labor Force Demand for Turkey.
Actual Problems at Economics. 3:277-285.
International Journal of Food,
Global Financial Crisis and Oilseed Sector in Turkey
Agriculture&Environment – JFAE Vol 8. (2)
454-455
Journal of Animal and Veterinary Advances
Dairy Sector in the Crises: The Case of Turkey
9(2): 429-435,
2010
The International Journal of Economic And
“Estimating Elasticities With The Almost Ideal Demand System:Turkey
Social Research, Autumn 2009, vol.5,Issue,
Results”
12-23
Actual Problems of Economics,No.1(115),
Social Security in Rural Turkey, Actual Problems of Economics,
s.273-284, Kyiv, Ukraine,
International Journal of Food, Agriculture &
The Evaluation of the Importance of Rural Tourism Extension for Environment – JFAE Vol 8. (3&4), Print ISSN:
Community Development and Turkey.
1459-0255, Online ISSN: 1459–0263.
2009
C. CEYLAN, O. KOKSAL, I. Determination of effective factors on adoption of integrated pest
KUTLAR.
management practices.
“Child labor under the worst conditions: Child laborers in cotton production
GULCUBUK,B.,
in Turkey”.
) Journal of Environmental Protection and
Ecology, 11, No 2, 709-717, ISSN 1311-5065
African Journal of Agricultural Research, Vol.
5(12), pp. 1388-1393,
African Journal of Agricultural Research
Rezvanfar Ahmad, Gülcan “Determine of factors associated with the adoption of organic agriculture Vol. 6(13), pp. 2950-2956, , Available online
Eraktan and Emine Olhan,
among small farmers in Iran”
at http://www.academicjournals.org/AJAR,
ISSN 1991-637X ©2011 Academic Journals.
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2011
2010
2010
18 June 2010
4 July, 2011
Tarım Ekonomisi Bölümü (Devamı)
H. Arisoy, G. Eraktan,
SAVRAN, F. CEYLAN, C.
KÖKSAL, Ö.
KÖKSAL, Ö., GÜNES, E.,
ÖZER, O.O., ÖZDEN, M.,
Scientific Research and Essays Vol. 6 (8),
18 April, 2011
“A comparison of the revenues of wheat producers in Turkey in case of EU
Available online at
member and non-member status with spatial reference to Central Anatolia
http://www.academicjournals.org/SRE ISSN
Region”
1992-2248 © 2011 Academic Journal
African Journal of Agricultural Research Vol. 5 2010
“The impact of socio-economic characteristics and sources of information
(9), pp. 813-817, ISSN 1991-637X © 2010
on using conservative agricultural methods”
Academic Journals
African Journal of Agricultural Research Vol. 5 2010
“Analysis of effective factors on information sources at Turkish Oregano (2) pp. 142-149, 18 January, 2010 Available
farms”,
online at ISSN 1991-637X © 2010 Academic
Journals
Tarım Makinaları Bölümü
Makale Adı
Yazarlar
ÖZGÜVEN, M.M.,
TÜRKER, U.
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
2010
BEYAZ, A., COLAK, A.,
OZTURK, R., ve A.İ.ACAR.
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi
(Journal of Agricultural Machinery Science) 6
(2)
Determination of Sugar Beet Topping Slice Thickness by Using Image Journal of Agricaltural Mechinary Science, 6
Analysis Technique.
(3):185-189
EROĞLU, M.C., ÖĞÜT,H.
and TÜRKER,U.
Effects of some operational parameters in combine harvester on grain loss
and comparision between sensor and conventional measurement method.
2011
Application of Precision Farming in Turkey, Comparative Analysis of
Wheat, Cotton and Corn production.
Energy Education Science and Technology
Part A: Energy Science and Research. 28(1).
2010
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Yazarlar
Ünlükara A., Çemek B.,
Kesmez G.D. and Yurtseven
E.,
SİMSEK, O. ve CAKMAK, B.
Makale Adı
Carrot (Daucus carota L.): Yield and Quality under saline condition.
Semiz G.D. and Yurtseven E.
"Salinity Distrubution, Water Use Efficiency and Yield Response of Grafted
and Ungrafted Tomato (Lycopersicon esculentum) Under Furrow and Drip
Irrigation with Moderately Saline Water in Central Anatolian Condition".
Drought Analysis for 2007-2008 Agricultural Year of Turkey.
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Anadolu J Agr Sci, 2011,26(1):51-56
Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi/Journal of
Tekirdag Agricultural Faculty T.Z.F Dergisi Yıl
2010-7 sayı (3):99-109, Tekirdağ.
GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 101-111
Yıl
2011
2010.
2010
Tarla Bitkileri Bölümü
Makale Adı
Yazarlar
Global Climate Change, Greenhouse Gases (GHGs) and Cultivated
Plants
Ulukan, H.
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Ankara University, J. Environmental
Sciences, 2(1)71–79
Yıl
2010
Hasad Dergisi,
(Bitkisel Üretim), 26(305):104–105
2010
Turk . J. Agric. For. 34 (2), 101-108 (2010)
2010
Journal of Field Crops central research
institute. Volüm 20, number 1,1- 5.
2011
Morphological, chemical, and molecular analyses of Turkish Papaver
accessions (Sect. Oxytona).
Turk. J. Bot., 35: 1-16
2011
Aasim m, Khawar KM, Ozcan
SF, Ozcan S
Comparative studies on competence of axillary shoot regeneration on
unsliced and longitudinally sliced cotyledon nodes of cowpea (Vigna
unguiculata L.).
Turkish journal of Botany. (Yayın
aşamasında)
KARADAĞ, A., AVCI
BİRSİN. M. and ÖZGEN, M.
Transfer of a β-Glucuronidase Marker Gene to Triticale (xTriticosecale
Wittmack) via Particle Bombardment (Biolistic) Method.
Tarım Bilimleri Dergisi, Ankara üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Yıldız, M., Sağlık, Ç., Telci,
C. and Erkılıç, E.G.
The effect of in vitro competition on shoot regeneration from hypocotyl
explants of Linum usitatissimum.
Turkish Journal of Botany 35: 211-218.
Ulukan, H
Seed Production in Our Country
Anadolu İzlenimleri
Ulukan, H
Global Warming Effect on Field Crops Cultivation
GÜLER, M.
Effect of Different Nitrogen and Irrigation Levels on Grain ß-Glucan
Content in Some Durum Wheat Cultivars
KAYA, MD ve KOLSARICI,
Ö.
Water Use Features of Sunflower ( H. Annuus L. )Hybrids irrigated at
different Growth Stages.
Parmaksız, İ., Özcan, S.
(2011)
2011
2011
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Yazarlar
Turan, M.A., Katkat, A. V.,
Taban, S.
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
The Evaluation of The Elemental Sulfur and Gypsum Effect on Soil pH, Ekoloji
EC, SO4-S and Available Mn Content.
Yıl
(In Review)
Zootekni Bölümü
Yazarlar
Gençer, H. V., Kahya, Y.
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
The viability of sperm in reproductive organs of instrumentally inseminated
and naturally mated honey bee queens
Fourth European Conference of Apidology, 79 September, 2010, p. 150, Ankara, Turkey
2010
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2010-2011 ÖĞRENİM YILI YURTDIŞINDA YAYINLANAN
YABANCI DİLDE MAKALELER
Bahçe Bitkileri Bölümü
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Keskin ,N.and Kunter,B.
Production of trans –resveratrol in callus tissue of Öküzgözü(vitis vinifera)in
respponse to ultraviolet–c irradiation
journal of animal and plant science 20(3):197200
2010
Değirmenci –Karataş
,D.,Kunter ,B.
Coppola,G.and Velasco , Determination of polymorphisim using SSCP
markers in gamma –irradiated(Co)60 grape varieties (Vitis vinifera L.)
Genetics and molecular research 9 (4):23572363
2010
Okay ,Y.,TunaGüneş,N.,Köksal, A.İ.
Free endogenous growth regulators in Pistachio(Pistaca vera L.)
African Journal of Agricultural Research
Vol.6(5),pp.1161-1169
2011
Erdoğan,V.,A.I Koksal and
A.Aygun.
Gurcan ,K.,S.A.
Mehlenbacher and V.Erdoğan
Demir İ,Çelikkol T,Sarıkamış
G.Eksi C
G.Sarıkamış,R.Yanmaz,S.Er
miş,M.BAKIR.C.Yüksel.
Demir K.,Bakır M.,Sarıkamış
G.,Acunalp S.
G.Sarıkamış,R.Yanmaz,A.Bal
kaya,B.Bellge
Mavi,K., Demir,I.and
Matthews, S.
Eksi, C. And demir.I.
Assessment of Genetic Relations among Turkısh hazelnut (Corylus
avellana L.)Cultıvaris by RAPD markers.
Geneticdiversity in hazelnut(Corylus avellana L.)cultıvaris from Black Sea
countries assessed using SSR markers .
Vigor test to estimate seedling emergence potential and longevity in viola
seed lots.
Genetic Characterization of pea(Pisum sativum L.)Germplasm from Turkey
by Morphologıcal and SSR markers.
Genetic .diversity of eggplant (solanum melongena)germplasm from
Turkey assessed by SSRand RAPD markers.
evaluation of an SSR marker for marker-assisted selection in kale
(Brassica oleracea var.acephala).
Mean germination time estimates the relative emergence of seed lots of
there cucitbit crops under stres conditions.
The use of a shortened controlled deterioration vigour test iln predicting
field emergence and longevity of onion seed lots.
Romanian biological Letters,15(5):5591-560.
2010
Plant Breeding,129(4):222-234
2010
Hortscience 46(3):402-405
2011
Genetics and Molekucular Research 9(1):591600
Genetics and molecular Research 9(3):15681576
Bulgarian Journal of Agricultural
Science,16(1):36-41
Seed science and Technology 38.14-25.
2010
Seed Science and Technology and 39,190198.
Seed Science and Technologh 39,527-532.
2011
Demir, I., Kenanoğlu, B.G.,
Hay, F.,Mavi; K and Celikkol,
T.
Demir,I., Celikkol, T.,
Sarıkamış, G.and C. And
Eksi,C.
Determination of seed mositure constans(Ke,Cw) fort he viability equation
for watermelon, melon and cucumber seeds.
Yazarlar
Vigor test to estimate seedling emergence potential and longevity in viola
seed lots.
Yıl
2010
2010
2010
2011.
HortScience 46(3), 405-405.
2011.
Bahçe Bitkileri Bölümü (Devamı)
Ozupek, o. And A.I.Köksal.
YANMAZ R.KANTOĞLU
K.Y.,YAZAR E,ALPER A.
TUNCER B.,YANMAZ R.
tUNCER B,YANMAZ R.
A. Ergül, S. Aras and G.
Söylemezoğlu.
Ergül A.,Perez-Rivera
Gemma, Söylemezoğlu G,
Kazan K. and Arroyo-Garcia
Rosa.
Isci B., Altindisli A.,
Soylemezoglu G., Ozer C.
Preliminary Results on The Effect of Postharvest 1-MCP Treatments on
Same Fruit Quality Characteristics of ‘ Gloster’ and ‘ Cooper 900’ Apples
During Cold Storage. Proceedings of the Sits International Postharvest
Symposium,
In vitro plant regeneration and bulblet formation of Tunceli garlic (Allium
tuncelianum (Kollman) Özhatay,Matthew,Siraneci) by shoot and root
culture.
Induction of microspore embryogenesis in ornamental kale by gamma
irradiation and high temperature stress.
T. Effects of colchicine and high temperatures treatments on isolated
microspore culture şn various cabbage types (Brassica oleraceae).
Acta Horticulturae, 877,395-400.
2010.
Journal of Food,Agriculture and Environment
Vol.8(3 & 4) : 5 7 2- 5 7 6,(SCI Dergi).
2010
Asian Journal of Biotechnology, ISSN 19960700/DOI:10.3923/ajbkr.2011. 7 s.)
International Journal of Agriculture and
Biology.ISSN Print:1560-8530;Online 18149596 11-088/201./00-0-000000.http://www.fspublishers.org.
. Amplified fragment lenght polymorphism analysis of grapevine rootstock
Genetics and Molacular Research 9 (2): 811genotypes in Turkey.
819 p.
Genetic Diversity in Anatolian Wild Grapes (Vitis vinifera subsp. sylvestris) Plant Genetic Resources: Characterization
and Utilization (2011):1-9.
estimated by SSR markers.
2011
.Genome Mapping in
2010
F-1 Population of Crossbred Italia and Mercan African Journal of Biotechnology 9 (36):5879Grape Varieties: Establisment of AFLP and SSR Linkage Groups Towards 5886.
2011
2010
2011
Significant Morphologcal Characters and Fungal Diseases.
Zeliha Gökbayrak,Gökhan
Söylemezoğlu,Hakan
Engin,Alper Dardeniz,
A.Ergül, S.Aras and
G.Söylemezoğlu..
Examination of Flower Bud Differentiation and Development in Kiwifruit.
Amplified fragment length polymorphism analysis of grapevine rootstock Genetics and Molecular Research 9 (2): 811819
genotypes in Turkey.
2010
Okay, Y., N.T. Güneş, A. İ.
Köksal
Okay, Y., A. Günöz, K.M.
Khawar
Okay,Y. and K. Demir
Free endogenous growth regulators in pistachio (Pistacia vera L.).
2011
Journal of Biology of Life Sciences.1(1):1-4.
African Journal of Agricultural Research, 4
March 2011,Vol. 6(5), pp. 1161-1169.
Effects of cold stratification pretreatment and pH level on germination of
African Journal of Biotechnology, 28 February
Centaurea tchihatcheffii Fisch. et Mey. seeds.
2011, 10 (9): 1545-1549.
Critically endangered endemic Centaurea tchihatcheffii Fisch. & Mey. and
African Journal of Agricultural Research,
its propagation possibilities.
December 5 (25): 3536-3541.
,
Okay Y., N. T. Güneş, A. İ.
The effects of pruning and fertilization applications on yield and some fruit
African Journal of Agricultural Research, 5
,
Köksal, M. Köroğlu, R. Alagöz characteristics of pistachio nuts (Pistacia vera L.).
(24): 3417-3426.
Güneş N.T., Y. Okay, A.İ.
The effect of nitrogen and phosphorus fertilization on yield, some fruit
Turk ish Journal of Agriculture and Forestry, 34
Köksal
characteristics, hormone concentrations, and alternate bearing in pistachio. (1): 33-43.
2010
2011
2011
2010
2010
Bitki Koruma Bölümü
Yazarlar
Yesilayer, A., S. Çobanoğlu,
2010.
Adnan Tulek& Sultan
Cobanoglu,2010
Tülin Özsisli & Sultan
Çobanoğlu.2011.
Makale Adı
Major Mites Listed in Turkey’s External Qurantine. İnternational Journal of
Acarology,
DISTRIBUTION OF RICE WHITE TIP NEMATODES (Aphelenchoides
besseyi CHRISTIE) IN RICE GROWING AREAS IN THRACE REGION OF
TURKEY.
Mite (Acari) fauna of some cultivated plants from
Kahramanmaraş, Turkey.
Yayınlayan Kurum Ve Yayın No
International Journal of Acarology. Vol. 36 (6) :
483–486 (SCI-E).
Nematology Mediterrenean
Yıl
2010
African Journal of Biotechnology Vol. x(xx), pp.
xxx-xxx, xx xxxxx, 2011.Available online at
http://www.academicjournals.org/AJB
ISSN 1684–5315 © 2011 Academic Journals
(SCI)
International Journal of Acarology, 36: 6, 511 —
517.To link to this Article: DOI:
10.1080/01647954.2010.491799 (SCI)
International Journal of Acarology, 36: 6, 503 —
510. To link to this Article: DOI:
10.1080/01647954.2010.491486. (SCI)
International Journal of Acarology, 36: 6, 463 —
471. To link to this Article: DOI:
10.1080/01647950903373416(S CI)
Journal of Phytopathology (in press). (SCI)
2011
Powdery mildew on Salvia verticillata subsp. verticillata in Turkey.
Scleroramularia gen. nov. associated with sooty blotch and flyspeck of
apple and pawpaw from the Northern Hemisphere.
Journal of Plant Pathology (in press). (SCI)
Fungal Diversity 46: 53-66. (SCI)
2011
2011
Powdery mildews observed on Onobrychis spp. in Turkey.
2011
Identification of different phytoplasmas infecting grapevine in Turkey
Australasian Plant Disease Notes
(DOI 10.1007/s13314-011-0017-7). (SCI)
Bull. Of Entomology
Effects of some fungicides on Isaria farinosa, and in vitro growth and
infection rate on Planococcus citri
Phytoparasitica DOI 10.1007/s12600-011-01682 (SCI)
2011
Laboratory evaluation of the effectiveness of the entomopathogen; Isaria
farinosa, on citrus mealybug Planococcus citri
Journal of Pest Science DOI 10.1007/s10340011-0350-9 (SCI)
2011
Denizhan, Evsel ,
Çobanoğlu, Sultan and
Kotaoğlu, Çağlar(2010)
Denizhan, Evsel and
Çobanoğlu, Sultan(2010)
'One example of using geographic information systems studies in the field
in acarology: Google Earth'
Kumral, N. A. , Susurluk, H.
and Çobanoğlu, S.(2010)
'Interactions among populations of predatory mites and insect and mite
pests on olive trees in Turkey'
Akıllı, S., Ç. U. Serçe, Y. Z.
Katırcıoğlu, A. Karakaya, S.
Maden
Karakaya, A., B. Gürbüz
Li, H., G. Sun, J. C. Batzer,
P. W. Crous, J. Z.
Groenewald, A. Karakaya, M.
L. Gleason
Çelik, A., A. Karakaya, S.
Avcı, C. Sancak, S. Özcan.
1
1
Didem Canik , Filiz Ertunc ,
2
Samanta Paltrinieri ,
2
Nicoletta Contaldo , Assunta
2
Bertaccini
DEMIRCI, F., MUŞTU, M.,
KAYDAN, M.B,
ÜLGENTÜRK, S.
DEMIRCI, F., MUŞTU, M.,
KAYDAN, M.B,
ÜLGENTÜRK, S.
Involvement of Phytophthora citrophthora in kiwifruit decline in Turkey.
'Eriophyoid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) in Van Lake Basin
from Turkey'
2010
2010
2010
2010
2011
2011
Bitki Koruma Bölümü (Devamı)
DEMİRCİ F.
Effects of Pseudomonas fluorescens and Candida famata on blue mould of
citrus caused by Penicillium italicum
Karakaya A, Bayraktar H
Botrytis Disease of Tea in Turkey
Bayraktar H, Türkkan M,
Characterization of Fusarium oxysporum f. sp. cepae from onion in Turkey
Dolar FS
based on vegetative compatibility and rDNA RFLP analysis.
Bayraktar H, Dolar FS
Molecular identification and genetic diversity of Fusarium species
associated with onion fields in Turkey
Bayraktar H, Oksal E
Molecular, physiological and pathogenic variability of Pyrenochaeta
lycopersici associated with corky rot disease of tomato plant in Turkey.
Guz N., Kilincer N. and
Molecular characterization of Ephestia k uehniella (Lepidoptera: Pyralidae)
Aksoy S.
transferrin and its response to parasitoid Venturia canescens
(Hymenoptera: Ichneumonidae) (Gravenhorst)
Ülgentürk S. & F. Kozar,
A new scale insect genus, Torosaspis (Hemiptera: Sternorrhyncha:
Coccoidea: Diaspididae), with a new species, Torosaspis turcica from
Turkey.
Erdogus, F. D., H. C. Akgul & Four New Record of Species for Turkish Nematode Fauna: Filenchus
S. Bayram
cylindricus, F. sandneri, Lelenchus leptosoma and Geocenamus uralensis
Akgul, H. C., S. Bayram & F. Two New Records of Turkish Nematode Fauna: Ditylenchus equalis and
D. Erdogus
Pratylenchus pseudopratensis.
Erdogus, F. D., H. C. Akgul & A New Host for Meloidogyne incognita (Kofoid & White 1919) Chitwood,
S. Bayram
1949 (Nemata: Tylenchida) in Turkey: Potato,
Tursun, N., Seyithanoglu, M., Seasonal dynamics of soluble carbohydrates in rhizomes of Phragmites
Uygur, F.N., Elibuyuk, I.O.
australis and Typha latifolia.
and Elibuyuk, E.A.
Elibuyuk, I.O. and Bostan, H. Detection of a Virus Disease on White Button Mushroom (Agaricus
bisporus) in Ankara, Turkey.
Bostan, H. and Elibuyuk, I.O. A simple and rapid nucleic acid preparation method for reverse
transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) in dormant potato
tubers.
Bostan, H., Gazel, M.,
Occurrence of Pospiviroid in potato, tomato and some ornamental plants in
Elibuyuk, I.O. and Caglayan, Turkey.
K.
Australian Journal of Crop Science 5(3):341346. (SCI)
Journal of Phytopathology 158:705-707 (SCI)
Journal of Phytopathology 158: 691-697 (SCI)
2011
Journal of Phytopathology 159:28-34. (SCI)
2011
Phytoparasitica 39:165-174. (SCI)
2011
Insect Molecular Biology (SCI)
2011
Zootaxa 2907: 63–68 (SCİ)
2011
Pak. J. Nematol., 28 (2): 241-251.
2010
Pak. J. Nematol., 28 (2): 285-293.
2010
Journal of Agricultural Science and Technology
A 1,100-105. (SCI)
Flora, 206, 731-735. (SCI)
2011
Int. J. Agric. Biol., 12: 597–600. (SCI)
2010
African Journal of Biotechnology, 9, 1982-1986.
(SCI)
2010
African Journal of Biotechnology, 9, 2613-2617.
(SCI)
2010
2010
2010
2011
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Makale Adı
Greenways and The Urban Form: City of Ankara, Turkey .
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
ISBN 978-963 Budapest
Yıl
2010
Determination of Economic Value of Göreme Historical National Park via
Contingent Valuation Method.
Barriers to Playground Use for Children with Disabilities: A Case from
Ankara-Turkey.
A Quantitative Assessment for Quality of Life: The Case of Metropolitan
Ankara Turkey.
Outdoor environment preferences in nursing homes: Case study of Ankara,
Turkey.
Environmental awareness of University Students in Ankara, Turkey.
2010
Oğuz, D. Saygı, H. Baştemur, Urban transformation process and its contributions: Sekapark case-Izmit,
C.
Turkey.
Scientific Research and Essays Vol. 5 (9)
pp.934-940.
African Journal of Agricultural Research
Vol 5 (9) pp. 848-855.
African Journal of Agricultural Research
Vol 5 (12)
Scientific Research and Essays Vol. 5(24),
pp. 3987-3993, 18 December.
African Journal of Agricultural Research Vol.
5(19), pp. 2629-2636.
African Journal of Agricultural Research Vol.
5(17), pp. 2418-2425.
Tekçe, N. Belkayalı, N. Oğuz,
D. Baştemur, C. T.
Oğuz,
D.
Diriöz,
E.D.
Belkayalı, N.
Muderrisoglu, H. Oğuz, D.
Sensoy, N.
A survey on recreational use of domestic water supply reservoirs: A case
study from Kurtboğazı Ankara, Turkey.
Tourists’ perception of landscape design: The case of resorts in the Belek
Specially Protected Area.
An evaluation of green areas from the point of user satisfaction in Ankara,
Turkey: Gap analyses method
African Journal of Agricultural Research Vol.
5(14), pp. 1897-1907.
African Journal of Agricultural Research Vol.
5(10), pp.1028-1035.
African Journal of Agricultural Research Vol. 5
(10), pp. 1036-1042.
2010
Çakcı, I. Oğuz, D.
Is environmental knowledge enough to motivate the
Action
African Journal of Agricultural Research Vol. 5
(9), pp. 856-860.
2010
Scientific Research and Essays Vol. 5(8), pp.
819-825, 18 April.
Scientific Research and Essays Vol. 5(8), pp.
721-729, 18 April
2010
Yazarlar
Arslan, M., Barış, M.E.,
Erdoğan, E., Dilaver, Z.
Belkayalı, N., Atan, M., Talay,
İ., Akpınar, N.
Talay, İ., Akpınar,N.,
Belkayalı, N.
Tazebay, İ., Somuncu, M.,
Akpınar, N.
Oğuz, D. Çakcı, I. Sevimli, G.
Özgür, G. 2010.
Oğuz, D. Çakcı, I. Kavas, S.
Oğuz, D. Külekci,
Akpınar, N.
Oğuz, D. Çakcı, I.
Ö.
C. The contribution of thermal sources to tourism development: A case study
from Çankırı Çavundur, Turkey,
Changes in leisure and recreational preferences: A
case study of Ankara
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Yazarlar
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
DEMİR, N., PULATSU, S.,
KIRKAĞAÇ, M., TOPÇU, A.,
ZENCİR,Ö., FAKIOĞLU, Ö.
Phytoplankton Composition Considering the Odor Occurence in Porsuk
River (Eskisehir-Turkey).
Asian Journal of Chemistry, 23(1): 247-250
2011
ZENCIR Ö., FAKIOĞLU Ö.,
DEMIR N., KORKMAZ A.S.
Seasonal Variation of Phytoplankton Composition in a Medium-Size
River: the Kirmir and its Tributaries (Ankara, Turkey).
Journal
of
Animal
and
Advances, 10(6): 728-732.
2011
Cottonseed oilcake as a protein source in juvenile tilapia (Oreochromis
niloticus) feeds: Antinutritional effects and potential detoxification by
iron supplementation.
The Israeli Journal
Bamidgeh, 63(3).
YAVUZCAN YILDIZ, H.
Physiological stress and innate immune response in gilthead sea bream
(Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax) exposed to
combination of trimethoprim and sulfamethoxazole (TMP-SMX).
Fish Physiology and Biochemistry.
2010
ROQUE, A., YAVUZCAN
YILDIZ, H., CARAZZIO, I.
AND DUNCAN, N.
Physiological stress responses of sea bass (Dicentrarchus labrax) to
hydrogen peroxide (H2O2) exposure.
AQUACULTURE, 304: (1-4), 104-107.
2010
DOGANKAYA, L., BEKCAN,
S.
Genetic Diversity among Wild and Cultured Stocks of Sparus aurata in
Turkish Mediterranean Coasts Revealed by Mitochondrial DNA
Sequences.
The Israeli Journal
Bamidgeh (Basımda)
2011
MERIC, I.,
KLOAS, W.,
SCHULZ, C.
WUERTZ,
WIBBELT,
S.,
G.,
of
Yıl
Veterinary
Aquaculture
of
–
Aquaculture,
2011
The evaluation of gnathiid (Crustacea: Isopoda: Gnathidae) parasitism in
GENC, E., ORAL, M. AND
EROL, C.
goldblotch
grouper
(Epinephelus
costae
Staindahner,
1878) in the
Parasitology Research 108:1417–1424.
2011
Journal
of
Animal
and
Advances, 9 (11) 1597-1602
2010
northeastern Mediterranean Sea using the self organizing map (SOM).
BİRCAN YİLDİRİM, Y.,
Parasitological Investigation on Commercially Important Fish and
ZEREN, A., GENC, E., EROL,
Crustacean Species Collected from the TIGEM (Dortyol Turkey) Ponds.
C. AND KONAS, E.
DURAL, M., GENC, E.,
SANGUN, M.K., GÜNER, Ö.
Accumulation of some heavy metals in Hysterothylacium aduncum
(Nematoda) and its host sea bream, Sparus aurata (Sparidae) from NorthEastern Mediterranean Sea (Iskenderun Bay).
Environ
Monit
Assess.
10.1007/s10661-010-1445-0
BİRCAN-YILDIRIM, Y.,
GENC, E., TURAN, F., CEK,
S., YANAR, M.
The Anaesthetic Effects of Quinaldine Sulphate, Muscle Relaxant
Diazepam and Their Combination on Convict Cichlid, Cichlasoma
nigrofasciatum (Günther, 1867) Juveniles.
Journal
of
Animal
and
Advances 9 (3): 547-550
Veterinary
DOI:
Veterinary
2010
2010
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü (Devamı)
DURAL, M., GENC, E.,
YEMENİCİĞLU, S. AND
SANGUN, M.K.
Accumulation of Some Heavy Metals Seasonally in Hysterotylacium
aduncum (Nematoda) and Its Host Red Sea Bream, Pagellus erythrinus
(Sparidae) from Gulf of Iskenderun (North-Eastern Mediterranean).
Bull Environ Contam Toxicol. 84: 125-131
2010
ALCİCEK, Z., ATAR, H. H.
The Effects of Salting on Chemical Quality of VacuumPacked Liquid
Smoked and Traditional Smoked Rainbow Trout (Oncorhyncus myk iss)
Fillets During Chilled Storage.
Journal
Of Animal
And Veterinary
Advances. Vol.(9);22, 2778-2783
2010
ALCİCEK, Z., ZENCİR, O.,
CAKİROGULLARİ, G. C.,
ATAR, H. H.
The Effect of Liquid Smoking of Anchovy (Engraulis encrasicolus, L. 1758)
Fillets on Sensory, Meat Yield, Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH)
Content, and Chemical Changes.
Journal Of Aquatic Food Product
Pages: 264-273
2010
19;3
KORKMAZ, A. S. and G. Effects of Partial Replacement of Fish Meal by Dried Baker’s Yeast
ÇAKIROĞULLARI,
(Saccharomyces cerevisiae) on Growth Performance, Feed Utilization and
Digestibility in Koi Carp (Cyprinus Carpio L., 1758) Fingerlings.
Journal
of
Animal
and
Advances, 10(3): 346-351.
Veterinary
ZENCİR, Ö., FAKIOĞLU, Ö.,
Seasonal Variation of Phytoplankton Composition in a Medium-Size River:
DEMİR, N. and KORKMAZ, A.
The Kirmir and its Tributaries Ankara, Turkey.
S.
Journal
of
Animal
and
Advances, 10(6): 728-732.
Veterinary
2011.
2011.
Süt Teknolojisi Bölümü
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Şanlı, T., Sezgin, E., Deveci,
O., Şenel, E. and Benli, M.
E. Şenel, M. Atamer, A.
Gürsoy, F.Ş. Öztekin
E. Şenel, M. Atamer, F.Ş.
Öztekin.
E. Şenel
Effect of using transglutaminase on physical, chemical and sensory
properties of set-type yoghurt
Changes in some properties of strained (Süzme) goat’s yoghurt during
storage.
The oxidative and lipolytic stability of Yayık butter produced from different
species of mammals milk (cow, sheep, goat) yoghurt
Some carbonyl compounds and free fatty acids composition of Afyon
Kaymagı (clotted cream) and their effects on aroma and flavor
Food hydrocolloids. Volume 25. Issu 6, pages
1477-1481
Small Ruminant Research,
doi:10.1016/j.smallrumres.2011.03.042
Food Chemistry, 127 (1), 333-339.
2011
. Grasas y Aceites, doi: 10.3989/gya.011611.
2011
F. Yıldız, A. Yetisemiyen, E.
Şenel, F. Durlu-Özkaya, Ş.
Öztekin, E. Şanlı.
Some properties of Civil cheese: a type of traditional Turkish cheese.
International Journal of Dairy
Technology, 63(4), 575-580
2010
Yazarlar
Yıl
2011
2011
Tarım Ekonomisi Bölümü
Yazarlar
-
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Yıl
-
-
-
Tarım Makinaları Bölümü
Yazarlar
BEYAZ, A., OZTURK, R.,
TURKER, U.
SAÇILIK, K.. ve ÇOLAK A.
Makale Adı
Assessment of Mechanical Damage on Apples with Image Analysis.,
ÜNAL, G. ve K., SAÇILIK.
Drying Characteristics of Hawthorn Fruits In A Convective Hot-Air Dryer.
ÜNAL, G. ve K., SAÇILIK.
Milling Quality of Hulled Wheat Bulgur With Stone Mill.
Journal of Food Process Engineering, V:34
Solar drying of Ayaş tomato using a natural convection solar tunnel dryer,
Changing Status of Agricultural Mechanization Level During GAP Process
in the Southeastern Anotalia Region in Turkey.
Journal of Food, Agriculture & Environment
V:8
Journal of Food, Agriculture &EnvironmentJFAE Vol. 9
A feasibility study of variable rate irrigation in Black Sea Area: Water and
Energy Saving from the Application.
Journal of Information Technology in
Agriculture (JITAg). 4(1)
DEMİR, K. ve K., SAÇILIK.
TÜRKER, U, ONURBAŞ
AVCIOĞLU,A. and K. ELİÇİN.
TÜRKER,U., ERDEM,T.,
TAGARAKIS, A., FOUNTAS,
S., MITEV, G., AKDEMİR,B
and GEMTOS, T.A.
Determination of dielectric properties of corn seeds from 1 to 100 MHz
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Journal: Food, Agriculture & Environment
(JFAE), Online ISSN: 1459-0263
Powder Technology, V:203
Journal of Food Processing and Preservation,
V:35
Yıl
2010
2010
2011
2011
2010
2011
2011
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Yazarlar
Makale Adı
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Atılgan, A., Emekli, N.Y.,
Kendirli, B. ve Emekli, Y.
Air Exchange Rates in Greenhouses with Different Types of Ventilation
Opening in the Western Mediterranean Region of Turkey.
The Philippine Agricultural Scientist (PAS).
Vol. 94 (1). s.1-5.
Köksal, E. S., Kodal, S.,
Üstün, H., Yıldırım, Y. E.,
Estimation of dwarf gren bean water use under semi-arid climate AGWAT, Agricultural Water Management
conditions through ground-based remote sensing techniques.
98(2):358-370. (SCI)
Yurekli, K., Sattari, M. T., Anli,
A. S. and Hinis, M. A.
Apaydin, H., Anli, A. S. and
Ozturk, F.
Regional Drought Analysis Based on Data-Mining of Seasonal and Annual
Rainfalls over Cekerek Watershed, 10.1002/joc.2154
Evaluation of Topographical Effects On Some Climatic Parameters Using
Spatial Interpolation and Statistics in the Central Anatolia Region of
Turkey. 31: 1264-1279.
Yıl
2011
2010
Atmósfera (in press). (SCI)
2011
International Journal of Climatology.
(SCI)
2011
Tarla Bitkileri Bölümü
Makale Adı
Yazarlar
Ulukan, H.
Ulukan, H
GÜLER, M
Aasim, M., Day, S., Rezaei,
F., Hajyzadeh, M., Tahir, M.
and Özcan S.
The Use of Plant Genetic Resources and Biodiversity in Classical Plant
Breeding
Responses of Cultivated Plants and Some Preventive Measures
Against Climate Change
Nitrogen and irrigation effects on grain β-glucan content of oats (Avena
sativa L.)
In vitro shoot regenaration from preconditioned explants of chickpea (Cicer
arietinum L.) cv. Gökçe.
Turgay O.C.,A. Karaca,
S.Ünver, N.Tamer 2011
Effects of Coal-Derrived Humic Substance on Same Soil Properties and
Bread Wheat Yield
Avcı, S., Cöçü, S., Aasım, M.,
Sancak, C., Özcan, S
Effects of treating with auxin solutions on rooting of cuttings of sainfoin
(Onobrychis viciifolia)
Aasim. M., Khawar, K.M.,
Özcan, S.
Effıcıent in vıtro propagatıon from preconditioned embryonic axes of turkish
cowpea (Vigna unguıculata L.) cultivar akkız.
ÖZBAY, A. and ÖZGEN, M.
Is heterosis noticeable in the callus response of winter durum wheat F 1
hybrids?
Okay, Y., Günöz, A.,Khawar,
K.M.
Effects of cold stratification pretreatment and pH level on germination of
Centaurea tchihatcheffii Fisch. et Mey. seeds.
Aasim, M., Khawar,
K.M.,Özcan, S.
Efficient in vitro propagation from preconditioned embryonic axes of turkish
cowpea (Vigna unguiculata L.) cultivar Akkiz
Aasim M, Khawar KM, Ozcan
S.
Plant regeneration of Turkish cowpea (Vigna unguiculata L.) cultivars Akkiz
and Karagoz from immature cotyledon explants
Telci, C., Yıldız, M., Pelit, S.,
Önol, B., Erkılıç, E.G. and
Kendir, H
The effect of surface-disinfection process on dormancy-breaking, seed
germination, and seedling growth of Lathyrus chrysanthus Boiss. under in
vitro conditions.
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Acta Agriculturae Scandinavica, Section B –
Plant Soil Science, 61:2, 97 — 104
Yıl
2011
International J. Agricultural Biology, 13:292296
2010
Aust.J. Crop Science), 2011 (BASIMDA).
African Journal of Biotechnology,
10(11):2020-2023.
2011
Communications in Soil Science and Plant
Analysis, 42:1050-1070
2011
Tropical Grasslands 44: 123-127 (SCI).
Arch. Biol. Sci. Belgrade, 62: 1047-1052.
(SCI exp).
Biologia Plantarum, 54 (4) 769-772.
2010
2010
2010
African Journal of Biotechnology 10 (9), pp.
1545-1549
2011
Archives of Biological Sciences 62 (4), pp.
1047-1052
Spanish Journal of Agricultural Research.
(Yayın aşamasında)
2010
Propagation of Ornamental Plants 11: 10-16.
2010
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Yazarlar
Demir K, Sahin O, Kadioglu YK,
Gunes A., et al.
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Scientia
Horticulturae Volume: 127 Issue: 1
Essential and non-essential element composition of tomato plants fertilized
Pages:
16-22
Published:
with poultry manure
Yıl
2010
Element Communıcatıons In Soıl Scıence And Plant
Analysıs Volume: 41 Issue: 3 Pages: 361372
2010
Gunes A, Inal A, Bagci EG, et al. Combined Effect of Arsenic
Concentrations of Sunflower
Makale Adı
and Phosphorus
on Mineral
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (Devamı)
Birsin MA, Adak MS, Inal A,
Gunes A., et al.
Mineral Element Distribution And Accumulation Patterns Within Two Barley Journal Of Plant Nutrıtıon Volume: 33
Issue: 2 Pages: 267-284
Cultivars
2010
Turgay, O.C., Karaca, A. Unver,
S., Tamer, N. 2011
Eraydın, E.E., Karaca, A
Bağcı, S., Cayci, G. and Kutuk,
C.
Cayci, G., Baran, A., Ozaytekin,
H., Kutuk, C., Karaca, S. and
Cicek, N.
Saygın, S.D., Basaran, M.,
Ozcan, A.U., Timur, O.,
Dölarslan, M., Yılman, F.E.,
Erpul, G.,
Basaran, M. G. Erpul, A. U.
Ozcan, D. S. Saygin, M. Kibar, I.
Bayramin, F. E. Yilman
Youssef, F., Visser, S.,
Karssenberg, D. Bruggeman, A.
Erpul, G.
Basaran, M., Erpul,G., Uzun O.,
Gabriels D.
Gunay Erpul, Donald Gabriels,
Darrell Norton, Dennis
Flanagan, Chihua Huang, and
Saskia Visser
Hilal Samray, Gunay Erpul, and
Donald Gabriels
Effects of coal derived humic substances on some soil properties and Communications in soil science and plant
bread wheat yield.
analyses. 42:9, 1050-1070.
Bioremediation of crude oil polluted soils.
Asian J. of Biotechnology, DOI 10.3923/ajbkr.
Growth of Primula in Coir Dust and Peat-Based Growing Media.
Journal of Plant Nutrition, 34:909-919.
2011
Morphology, Chemical Properties, and radiocarbon Dating of Eutrophic
Peat in turkey.
2011
Mustafa Basaran, Gunay Erpul,
and Oguzhan Uzun.
Saygın Deviren,
W.M., Erpul, G.,
Saygın Deviren,
W.M., Erpul, G.,
S. Cornelis,
Gabriels, D.
S. Cornelis,
Gabriels, D.
Saygın Deviren, S., Erpul, G.,
Basaran, M.
Catena, 85: 215-220.
2011
2011
Land degradation assessment by geo-spatially modeling different soil Environ Monit Assess. DOI 10.1007/s10661erodibility equations in a semi-arid catchment.
010-1782-z
2011
Spatial information of soil hydraulic conductivity and performance of
cokriging over kriging in a semi-arid basin scale.
2011
Environ Earth Sci. DOI 10.1007/s12665-0100753-6
Calibration of RWEQ in a patchy landscape; a first step towards a regional Aeolian Research.
scale wind erosion model.
doi:10.1016/j.aeolia.2011.03.009.
2011
Comparative efficiency testing for a newly designed cyclone type sediment
trap for wind erosion measurements.
Interactions between raindrop impact and shallow interrill flow under winddriven rain (WDR).
Geomorphology 130 343–351
2011
Geophysical Research Abstracts Vol. 13,
EGU2011-4913, 2011. EGU General
Assembly
2011
Raindrop impacted shallow overland flow transport under different fall
trajectories of wind-driven rain (WDR).
Geophysical Research Abstracts Vol. 13,
EGU2011-1793, 2011. EGU General
Assembly 2011.
Evaluation of field performances of BEST sediment catchers in sandy loam Geophysical Research Abstracts Vol. 13,
soils of arid zone of Turkey.
EGU2011-4960,
2011
EGU
General
Assembly 2011.
Comparison of different wet sieving approaches for a loamy sand soil
6th
international
congress
of ESSC,
treated with different compost applications in Belgium.
Thessaloniki, Greece.
Comparison of different aggregate stability approaches for compost applied Applied Soil Ecology
loamy sand soils.
(under
evaluation)
Determination of soil aggregate stabilities of semi arid land uses by
different approaches.
(under
evaluation)
Catena
2011
2011
2011
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (Devamı)
Saygın Deviren, S., Erpul, G.,
Basaran, M.
Saygın Deviren, S., Erpul, G.
Hahiova, H., Ercişli, S.
Halilova, H.
Turan, M.A., Awad Elkarim,
A.H., Taban, N., Taban, S.
Turan, M.A., Taban, N.,
Turkmen, N., Taban, S
Turgay OC, A. Görmez, S,
Bilen.
Kazanci, N; Leroy, SAG; Oncel,
S,Kibar,M; et al.
Evaluation of different aggregate stability methodologies for clay soils of
semi arid landuses.
Geophysical Research Abstracts, Vol. 13,
EGU2011-5556, EGU General Assembly,
Vienna, Austria.
A new wet sieving approach for various land uses under a semi-arid
College
on
soil
physics.
climate.
http://agenda.ictp.trieste.it/smr.php?2163
Trieste, Italy.
Several Physico-Cehamical Characteristics of Cherry Laurel (Laurocerasus Biotechnol.& Biotechnol. EQ, p. 1970-1973.
officinalis Roem.) Fruits.
2011
The Biogeochemical Properties of Selenium and its Effect on Buffalo
Offspring.
Effect of Salt Stress on Growth and Ion Distribution and Accumulation in
Shoot and Root of Maize Plant.
Selenium Concentration of Garlic Bulbs Grown in Different Parts of Turkey.
Journal of Animal and Veterinary Advances
9(11): 1681-1683. Medwell Journals
African Journal of Agriculture Research, 5 (7),
584-588.
Asian Journal of Chemistry, 22 (8), 6563-6568
2010
Isolation and characterization of metal resistant-tolerant rhizosphere Environ Monit Assess DOI 10.1007/s10661bacteria from the serpentine soils in Turkey
011-1984-z
Wind control on the accumulation of heavy metals in sediment of Lake
Journal Of Paleolımnology
Volume: 43
Ulubat, Anatolia, Turkey
Issue: 1 Pages: 89-110
2011
2010
2010
2010
2010
2010
Zootekni Bölümü
Yazarlar
J.T.Brake,
M.Güçbilmez,
S.Ozlu, R.Shiranjang, and
O.Elibol..
H. Meydan, M. A. Yildiz, J. B.
Dodgson and H. H. Cheng,
Hasan Meydan, Mehmet A
Yildiz and Jørgen S
Agerholm,
Gençer, H. V., Kahya, Y.
Gençer, H. V., Kahya, Y.
Gençer, H. V., Kahya, Y.
Makale Adı
Effect of heating broiler hatching eggs during 6 or 11 days of storage on
hatchability
Yayınlayan Kurum ve Yayın No
Poultry Science Vol:89, E-Suppl. 1. Page:775.
Yıl
2010
Allele-specific expression analysis reveals CD79B has a cis-acting
regulatory element that responds to Marek’s disease virus infection in
chickens.
Screening for bovine leukocyte adhesion deficiency, deficiency of uridine
monophosphate synthase, complex vertebral malformation, bovine
citrullinaemia, and factor XI deficiency in Holstein cows reared in Turkey.
Poultry Science 90:1206–1211
2011.
Acta Veterinaria Scandinavica, 52:56
2010.
The viability of sperm in lateral oviducts and spermathecae of
instrumentally inseminated and naturally mated honey bee (Apis mellifera
L.) queens.
Journal of Apicultural Research, 50(3):190194.
2011
Are sperm traits of drones (Apis mellifera L.) from laying worker colonies
noteworthy?
Differences in sperm traits of drones from queenright and laying worker
colonies.
Journal of Apicultural Research, 50(2): 130137.
Fourth European Conference of Apidology, 79 September, 2010, p. 149, Ankara, Turkey.
2011
2010
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2010-2011 ÖĞRENİM YILINDA SUNULAN VE YAYINLANAN
BİLDİRİ VE ARAŞTIRMALAR
Bahçe Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Halloran N., Akan,S.
Bildiri ve Araştırma
Bazı sebzelerde bulunan antikanserojen bileşikler.VII.Sebze Tarımı
Sempozyumu, ,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi,Van.
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
VII.Sebze Tarımı Sempozyumu Bildiler
Kitabı,355-359s.
Haloran N.,Akan S
Bazı Sebzelerde Bulunan Antikanserojenik Bileşikler.
VIII.Sebze Tarımı Sempozyumu.VAN
2010
Kenanoğlu
,B.B.,Çelikkol,T,,Akan
,S.,Yetişir ,H.Keleş,D.ve
Demir,İ
Yaralı ,F,Yanmaz,R.,Akan ,S.
Su Kabağı(Lageneria siceraria)tohumlaının çimlenmesi üzerine farklı tuz
uygulamaları ve yatiştirme dönemlerinin düşük sıcaklıktaki etkisi
V.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi .2,229231.Erzurum
2007
Türkiye’de Sebze Tohum Uygulamalarına Yönelik Araştırma sonuçlarının
değerlendirilmesi.
Türkiye IV.Tohumculuk Kongresi .SAMSUN
2011
Gümüş, C.,Ellialtıoğlu, Ş.
Orchis laxiflora Lam.Tohumlarının Asimbiyotik Olarak Çimlendirilmesi ve in Süs Bitkileri Kongresi,20-22 Ekim 2010,
vitro Koşullarda Bitkiye Dönüşümü Üzerine Araştırmalar.IV.
Erdemli-Mersin.
The Study about the Local Tomato Genotypes’ Genetical Variations and
The Third International Symposium on
Resistance to TSWV by Using Different Methods.
Tomato Diseases, 25-30 July 2010 Ischia
Island, Italy.
Oguz, A.,Celik.N., Kabas, A.,
Zeytin, S., Ellialtıoğlu.,S.,
İlbi,H., Calışkan,F.,
Kamberoglu, M.
Gümüş,C., Ellialtıoglu, Ş.
Yıl
23-26 Haziran
2010
2010
2010
IV. Süs Bitkileri Kongresi, Erdemli-Mersin.
20-22 Ekim
2010
Ellialtıoğlu, Ş
Bazı Orkide Türlerinin Türlerinin Asimbiyotik Olarak Çimlendirilmesi,
Protokorm ve Bitki Oluşturma Üzerine Farklı Besin ortamları, GA3
Uygulamları ile Fotoperyot Üzerine Bir Araştırma.
Salep Orkidelerinin Doku Kültürü Yoluyla Çoğaltımı
I. Orkide Çalıştayı, Kahramanmaraş(Baskıda).
YANMAZ R.
Sebzeciliğe emek verenler.
YANMAZ R.,YILDIRIM
E.,KOYUNCU D
GÖZEN V.,YANMAZ R.
Ülkemiz için yeni bir tere çeşidi:Dadaş.
8.Sebze Tarımı Sempozyumu,23-26
Haziran,Van,8-22.
8. Sebze Tarımı Sempozyumu,23-26
Haziran,Van,.(özet).
8.Sebze Tarımı Sempozyumu,23-26
Haziran,Van,103,109.
8. Sebze Tarımı Sempozyumu,23-26
Haziran,Van,72-15.
8. Sebze Tarımı Sempozyumu,23-26
Haziran,Van,235-240.
Türkiye IV. Tohumculuk
Kongresi,Samsun,Bildiri Kitabı-1,211-216.
5.Proje ve Benzeri Çalışmalar
8-10 Haziran
2011
2010
.Bir hıyar (cucumis sativus 1.) gen havuzunun örtüaltı yetiştiriciliğine
uygunluk yönünden değerlendirilmesi.
TAHERLOU A.,YANMAZ R
Türkiye için yeni bir sebze türü:İran Pırasası (Allium ampeloprasum
ssp.persicum)’nın Ankara koşullarındaki performansı.
YANMAZ R.,TUNCER
Çekirdek kabağı (cucurbita pepo 1.)melezlerinin çerezlik performanslarının
B.,YARALI F.
belirlenmesi.
YARALI F.,YANMAZ R.,AKAN .Türkiye’de sebze tohumu uygulamalarına yönelik araştırma sonuçlarının
S.,ARPACI B.B..
değerlendirilmesi.
2010
2010
2010.
2010
2011
Bahçe Bitkileri Bölümü
BALKAYA A.,KURTAR
E.S.,YANMAZ R.,ÖZBAKIR
M.
Çelik, H., Kunter, B.,
Söylemezoğlu, G., Ergül, A.,
Çelik, H., Karataş, H.,
Özdemir, G., Atak, A.
Söylemezoğlu, G.,
Dumanoğlu, H., Çelik, H.,
Kunter, B., Atıcı, A., Tahmaz,
H.
Karadeniz Bölgesi Kestane kabağı (Cucurbita maxima Duch.)
populasyonlarından seleksiyon yoluyla geliştirilen çeşit adayları .
Türkiye IV. Tohumculuk
Kongresi,Samsun,Bildiri Kitabı-1,17-22
2011
Bağcılığın Geliştirilmesi Yöntemleri ve Üretim Hedefleri.
Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi
Bildiriler Kitabı-1. Ankara. 493-513 s.
2010
Türkye’de Asma ve Meyve Fidanı Üretimi ve Kullanımı. Ziraat Mühendisliği
VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-2, 891-907, 11-
Ankara.Ziraat Mühendisliği 7. Teknik
Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara.
15 Ocak 2010
Use of Molecular markers for seedlessness in grapevine breeding.
Köksal A.İ., Y. Okay, L.
Demirsoy, H. Demirsoy, Ü.
Serdar, N.T. Güneş, Ö.
Özüpek
X .International Conference on Grapevine
01-15 Agust
Breeding and Genetics.. Ceneva- Newyork.
2010
USA.
Effects of Gibberellic Acid (GA3), Benzilaminopurin (Bap) and Stratification 28. International Horticultal Congress Lisboa22-27 August
Time on Germination of Kalecik Karasi (Vitis Vinifera L.) Seeds.
Portugal
2010
Meyve üretiminin geliştirilme yöntem ve hedefleri.
Ziraat Mühendisliği VII Tek nik Kongresi. 11-15 2010
Ocak 2010 Ank ara. Bildiriler Kitabı, 457-476.
Bitki Koruma Bölümü
Yazarlar
K. Akan, A.G. Ferizli
Bildiri ve Araştırma
Does sulfuryl fluoride and heat combination overcome the egg-weakness
of almond moth?
Çelik, A., A. Karakaya, S.
Avcı, C. Sancak, S. Özcan
Ülgentürk, S., A. Karakaya, B.
Ayhan, N. Uygun
C. Özkan, H. Tunca, D.
Baysoyu, S. Ceylan, N.
Kılınçer, N. Akci, A.K. Şahin,
C. Kaya, Y. Şahin, M.M.
Yassin Ali and A. Dini Pour
Tunca, H., Kilincer, N. and C.
Ozkan.
Farklı korunga türlerinde görülen külleme etmenleri ve potansiyel
dayanıklılık kaynakları
Türkiye mikofag coccinellidleri için yeni kayıtlar
Biological studies with an egg-larval parasitoid Chelonus oculator:
advances, succeses, and potantial of use.
Effect of selected botanical insecticides on the biology and behaviour of
Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera:Braconidae).
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
2010 Annual International Research
Conference on Methyl Bromide Alternatives
and Emissions Reductions. Orlando, Florida,
56(1-4).
Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi. 28-30
Haziran 2011. Kahramanmaraş.
Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi. 28-30
Haziran 2011. Kahramanmaraş.
IX European Congress of Entomology, s. 122.
Yıl
2010
IX European Congress of Entomology, s.143.
2010
2011
2011
2010
Bitki Koruma Bölümü (Devamı)
Tunca, H., Kılınçer, N., Özkan Bazı Bitkisel Kökenli İnsektisit ve Ekstraktların Bracon hebetor (Say)
C.
(Hymenoptera: Braconidae) Gelişimine ve Davranışına Etkisi.
IV. Bitki Koruma Kongresi Entomoloji
Seksiyonu s.21, 28-30 Haziran 2011
Kahramanmaraş.
IV. Bitki Koruma Kongresi Entomoloji
Seksiyonu s.294, 28-30 Haziran 2011
Kahramanmaraş.
IV. Bitki Koruma Kongresi Biyolojik Mücadele
Seksiyonu s.131, 28-30 Haziran 2011
Kahramanmaraş
IV. Bitki Koruma Kongresi Entomoloji
Seksiyonu s.458, 28-30 Haziran 2011
Kahramanmaraş
IV. Bitki Koruma Kongresi Entomoloji
Seksiyonu s.459, 28-30 Haziran 2011
Kahramanmaraş.
IV. Bitki Koruma Kongresi Biyolojik Mücadele
Seksiyonu s.130, 28-30 Haziran 2011
Kahramanmaraş.
A.Ü. Z.F. –Kongre kitabı
2011
Tübitak-Kongre kitabı
2011
Tübitak-Kongre kitabı
2011
Tübitak-Kongre kitabı
2011
Türkiye Bağlarında Fitoplazma Hastalıklarının Olası Vektörleri (Poster).
Tübitak-Kongre kitabı
2011
Occurence and distribution of Bois noir phytoplasma in Turkey
2. European Bois Noir workshop 2011
Ankara ili bağ alanlarında tesbit edilen fungal kök ve gövde hastalıları.
4. Bitki Koruma Kongresi
Haziran Kahramanmaraş
4. Bitki Koruma Kongresi
Haziran Kahramanmaraş
4. Bitki Koruma Kongresi
Haziran Kahramanmaraş
Yassin M ve Özkan C.
Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)’nın Laboratuar
Koşullarında Yetiştirme Metodu
A.K. Şahin, H. Tunca ve
Özkan, C.
Vücut İriliği, Besin ve Fotoperiyotun Venturia canescens (Gravenhorst)
(Hymenoptera: Ichneumonidae)’in Yaşam Süresi ve Yumurta Verimi
Üzerine Etkisi.
Apanteles carpatus (Say) (Hymenoptera: Braconidae)’un Yeni Konukçusu
Monopis crocicapitella (Clemens) (Lepidoptera: Tineidae) Üzerinde
Yetiştirilmesi.
Chelonus oculator (Hymenoptera: Braconidae)’un Yeni Konukçusu
Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae) Üzerinde
Yetiştirme Yöntemi.
Lariophagus distinguendus (Förster) (Hymenoptera: Pteromalidae)’un
Sitophylus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae) Üzerinde Yetiştirilmesi
Tunca, H., C. Özkan ve
Beyarslan, A.
H. Tunca, C. Özkan, M. M.
Yassin Ali ve Şahin Y.
H. Tunca, Y. Şahin, M.M.
Yasin Ali, Özkan, C. ve Uğur
A.
CANİK, D. and ERTUNÇ, F.,
CANİK, D., BASIM, H. ve
ERTUNÇ, F.
ERTUNÇ, F., CANİK, D., ve
ULUBAŞ, Ç.,
ERTUNÇ, F., CANİK, D.,
TOPKAYA,Ş.,
SÖYLEMEZOĞLU,G. ve
BAYRAM, Ş.
BAYRAM, Ş., ZEYBEKOĞLU,
Ü., SÖYLEMEZOĞLU,G.,
CANİK,D. ve ERTUNÇ,F.
D.Canik, S.Topkaya,
Ş.Bayram, G. Soylemezoğlu,
and F.ERTUNÇ
Özben, S. Demirci, F.
Özben, S. Demirci, F.
Occurence and Distribution of Bois Noir Phytoplasma in Turkey (Sözlü
bildiri).
Türkiye Bağ (Vitis vinifera L.) Alanlarından Elde Edilen Rhizobium vitis
İzolatlarının Biyokimyasal ve Moleküler Olarak İncelenmesi (Sözlü bildiri).
Ülkemiz Elma Mozaik Virusu İzolatlarının Kılıf Protein Gen Bölgesine göre
Genomik Konformasyonları (Sözlü bildiri).
Türkiye Bağlarında Bağ Sarılığı Fitoplasmalarının Varlığı ve Saptanması
(Sözlü bildiri).
Bağ küllemesi (Uncinula necator) ve Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola)’
nün Ankara ili bağ alanlarındaki yaygınlığı.
Muştu, M., Demirci, F., Koçak, Entomopatojen funguslar Isaria farinosa ve Beauveria bassiana’ nın süne
E.,
türleri Eurygaster integriceps ve Eurygaster austriaca
(Hemiptersa:Scutelleridae) üzerine laboratuar koşullarında etkileri.
Bildirileri. 28-30
s. 376
Bildirileri. 28-30
s. 377
Bildirileri. 28-30
s. 464
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Bitki Koruma Bölümü (Devamı)
Bayraktar H, Özer G, Dolar
FS
Distribution of mating types of Ascochyta rabiei (teleomorph: Didymella
rabiei) in different regions of Turkey
Özer G, Bayraktar H, Dolar
FS
Differences in population structure of Ascochyta rabiei (Pass.) Labr., the
causative agent Ascochyta blight of chickpea.
H. Bayraktar, E. Oksal
Domateste Kök Mantarlaşmasına Sebep Olan Pyrenochaeta lycopersici
İzolatlarının Genetik ve Fizyolojik Karakterizasyonu.
Maltlık Arpa Genotiplerinin Arpa Çizgili Yaprak Lekesi Hastalığına
Reaksiyonlarının Belirlenmesi
K. Akan, Z. Mert, L. Çetin, T.
Akar, İ. Sayım, N. Ergun, S.
Aydoğan, H. Sipahi, M. Avcı,
H. Bayraktar
H. Bayraktar, K. Akan
ÜNAL, F., DOLAR, F.S.
Akıllı S., Katırcıoğlu Y. Z.,
Maden S.,
Kashtban, A.H. ve Elibüyük,
İ.Ö.
Önelge, N., Satar, S.,
Elibüyük, İ.Ö. ve Bozan, O.
Yanar, Y., Yazıcı, S.,
Elibüyük, İ.Ö., Yanar, D. ve
Geboloğlu, N.
5th International Food Legumes Research
Conference (IFLRC V) and 7th European
Conference on Grain Legumes (AEP VII),
Antalya, April 26-30, pp. 243.
5th International Food Legumes Research
Conference (IFLRC V) and 7th European
Conference on Grain Legumes (AEP VII),
Antalya, April 26-30, pp. 255
IV. Bitki Koruma Kongresi bildiri özetleri,
K.Maraş, 28-30 Haziran, Sözlü Sunu pp.96
IV. Bitki Koruma Kongresi bildiri özetleri,
K.Maraş, 28-30 Haziran, pp.353.
2010
Pyrenophora graminea İzolatlarının Moleküler Analizi ve Çizgili Yaprak
Lekesi Hastalığına Karşı Dayanıklılık Bakımından Arpa Çeşitlerinin
İncelenmesi
Ankara ve Eskişehir İlleri Buğday Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Tür ve
Anastomosis Gruplarının Tespiti ve Patojenitilerinin Belirlenmesi.
IV. Bitki Koruma Kongresi bildiri özetleri,
K.Maraş, 28-30 Haziran, pp.354
2011
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildiri
Kitabı, 352s. 28-30 Haziran, Kahramanmaraş.
2011
Kestane Tohumlarının Fungal Florası Üzerinde Çalışmalar ( Sözlü sunum)
14–17 Haziran Türkiye IV. Tohumculuk
Kongresi, Samsun
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri
28-30 Haziran 2011, 403.
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri
28-30 Haziran 2011, 84.
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri
28-30 Haziran 2011, 409.
2011
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
4. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı
Gerontoloji Sempozyumu, Antalya.
The 5th World Conference for Graduate
Research in Tourism, Hospitality and Leisure,
Proceeding Book, Kapadokya, 25-30 Mayıs,
s: 957-967.
Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi, 21-24 Ekim,
Selçuk.
Yıl
2010
Bal Kabağında Kabak Sarı Mozaik Virüsüne Karşı Bazı Bitki
Aktivatörlerinin Etkilerinin Belirlenmesi.
Turunçgil Sarı damar Açılması Virüsü (CYVCV): Afid ile Taşınan Yeni Bir
Turunçgil Virüsü.
Tokat İli Domates Ekim Alanlarında Önemli Bazı Virüslerin Belirlenmesi.
2010
2011
2011
2011
2011
2011
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Yazarlar
Oğuz, D. Sevimli, G. Özgür,
Ş.
Oğuz, D. Külekçi, Ö.C.C.
Bildiri ve Araştırma
Outdoor Design of Nursing Homes: Ankara Case.
Görmüş, S. Oğuz, D.
“Peyzaj karakter haritası hazırlama sürecinde Türkiye için bir durum
değerlendirmesi”
The Tourism Potential of Slow City Movement.
2010
2010
Peyzaj Mimarlığı Bölümü (Devamı)
Görmüş, S. Oğuz, D.
Belkayalı, N., Talay, İ.,
Akpınar, N.
Kalaycı, A., Belkayalı, N.,
Öztürk, S., Talay, İ.
Talay, İ., Arslan, E. S.
Bölge Planlama İçin Bir Araç: Peyzaj Karakter Alanları
13. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama
Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 11-12
Mart, İstanbul.
Determination of Göreme Historical National Park’s a Tourist Profile and
The 5th World Conference for Graduate
Their Preferences.
Research in Tourism, Hospitality and Leisure,
Proceeding Book, Kapadokya, 25-30 Mayıs,
Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Tarımsal Sürdürülebilirlik için Alan International Conference on Organic
Kullanım Alternatiflerinin AHP (Analitik Hiyerarşi Proses) Tekniği ile
Agriculture in Scope of Environmental
Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi.
Problems, European Mediterranean
Conferences and Conventions, 03-07
February Famagusta Cyprus Island.
Kültürel Peyzaj Değerlerinin Saptanmasında Delphi Tekniğinden
22. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, 26Yararlanma Olanakları: Ankara Kenti Örneğinde Bir Değerlendirme.
27 Mart Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Bursa.
Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Akreditasyonun Önemi.
Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi “Açılımlar” İzmir.
Çabuk, S. N., Tazebay, İ.,
Çabuk, A.
Çorbacı, Ö. L., Bilgili, B.C., Amasra ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi.
2010
2010
2010
2010
2010
I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre
Sempozyumu, 26-28 Ekim.
2011
B.C., Kentsel Açık-Yeşil Alanların Kent İklimi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi:
Atatürk Orman Çiftliği Örneği.
Çorbacı, Ö. L., Müftüoğlu, V.
I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre
Sempozyumu, 26-28 Ekim.
2011
Şahin,
Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, 7-10
Eylül 2011.
2011
Yaşlılar Kongresi, Yozgat Bozok Üniversitesi,
2-3 Mayıs2011.
Süs Bitkileri Kongresi, 20-22 Ekim 2010.
Mersin
2011
Destekleyen Kuruluş Ve Yayınlandığı Yer
-
Yıl
-
Müftüoğlu, V.
Şahin,
Ş.,
Ş.,
Bilgili,
Müftüoğlu,
V., Erozyon Riskinin Saptanmasında Kullanılan ICONA ve CORINE
Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi: Ankara Zir Vadisi Örneği.
Sütünç, S., Doğan, D., Ateş,
E.
Kentsel Çevrede Yaşlı Kişilerin Sağlığı ve Etkinlikler için Bitki
Yetiştiriciliğinin Önemi.
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Peyzaj mimarlığı Çalışmalarında Kullanım
Olanakları.
Arslan, M.
Arslan, M.
2010
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Yazarlar
-
Bildiri Ve Araştırma
-
Süt Teknolojisi Bölümü
Bildiri ve Araştırma
Yazarlar
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
E. Şenel, T. Şanlı, M. Atamer Use of Solid Phase Micro Extraction and Gas Chromatography –Mass
Spectrometry to determine of aroma compounds in dairy products.
E. Şenel, F.Ş. Öztürk, M.
Determination of rejection levels for acid, peroxide, tyrosine values and
Atamer
titratable acıdity in Yayık Butter
E.A. Anlı, A Gürsoy, A Gürsel Alpha-lactalbumin based nanotubes
International Food Congress, Novel
Approaches In Food Industry. Çeşme, İzmir
st
1 International Congress on Food
Technology, Antalya
International Food Congress-Novel
Approaches in Food Industry, Çeşme Turkey
P: 256.
A. Gürsoy, E.A. Anlı, A.
Innovative advanced in ice cream technology
International Food Congress-Novel
Gürsel.
Approaches in Food Industry, Çeşme Turkey.
P: 336-340.
A. Gürsoy, T Uraz
Effect of Salting time on the quality of White Pickled cheese.
1st International Congress on Food
Technology. Abstract Book. Antalya/Turkey.
T. Şanlı, E. Şenel, E. Sezgin, The determination of Aflatoxin M1 in milk and milk products by International Food Congress, Novel
immunoaffinity column clean-up and HPLC.
Approaches In Food Industry, Çeşme, İzmir
M. Kim, S. Drake, E. Şenel,
Desirable flavor compound concentrations in low-fat Cheddar cheese.
International Food Technology Congress, July
M.A. Drake
17-20, 2010 Chicago, IL, USA
st
Şanlı, T., Sezgin, E
The use of transglutaminase enzyme in dairy products.
1 International Congress on Food
Technology
A.Yetişemiyen, C. Akal
Manufacturing Methods Of Whey Protein Powder, Novel Approaches in
International Food Congress, Novel
Food Industry
Approaches In Food Industry. Çeşme, İzmir
Yıl
2011
2010
2011
2011
2010
2011
2010
2010
2011
Tarım Ekonomisi Bölümü
Bildiri ve Araştırma
Yazarlar
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Mevhibe Albayrak, Erdogan Geleneksel
Gıdalarda Pazarlama Stratejileri Adriyatik'ten Kafkaslara
15-17 Nisan 2010, 975-979, Tekirdağ
Gunes
Geleneksel Gıdalar
Erdogan Gunes, Fahri Unsal,
20th International Conference International
The Impact of the Global Financial Crisis on the Turkish Economy and Its
Mevhibe Albayrak,
Trade and Finance Association, Las Vegas,
Agribusiness/Agrimarketing Industry,
Nevada,
Erdoğan Güneş, M. Metin
Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, s. 795Artukoğlu,
Küresel Kriz Sürecinde Türkiye’de Tarımsal Kredi Etkinlik ve Uygulamaları,
801, Şanlıurfa,
Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül,
Cilt: 2, sf: 1020-1027, Şanlıurfa.
Globallaşma Projesinde Qafqaz və Mərkəzi
Gelişmeler ve Tarım Ürünleri Piyasalarına Asiya,
İktisadiyyat
və
Beynəlxəlq
Münasibətlər, III Beynəlxalq Konqresi, s.462470, 15-17 oktyabr 2010, Bakı Azərbaycan.
Yıl
2010
May 23-26,
2010.
2010
Ataseven, Y. Ve Olhan,E.
İçme Suyu Havzalarında Tarımsal
Kirlenmeleri.
2010
G.Eraktan, E.Olhan, S.Gün.
Dünya Ekonomisindeki
Yansımaları,
2010
Tarım Ekonomisi Bölümü (Devamı)
Mevhibe Albayrak.
ÖZÇELİK,A.-KAYALAK,S.ÖZER,O.O.,
Dünya Su Günü Dünyada ve Türkiye’de Su
Piyasa Sömürüsüne Karşı Örgütlenme: Toptancı Haller-Ticaret BorsalarıGündemi ve Geleceği Yönetmek 19 Mart
Üretici Örgütleri.
2010. TMMOB ZMO-TÜS-KOOPB İR. Ankara
“Türkiye’nin Buğday üretimi İçin Bir Öngörü Modeli: VAR Yaklaşımı”,
Dellal, İ., Eraktan, S., Ceylan,
Küresel Ekonomik Kriz
C., Keskin, G..
Sektörünün Görünümü,
GÜLÇUBUK, B.
Eraktan, G, B. Yelen, H.
Arısoy,
Z.Özkan, C. Arıkbay, S.Gün,
FIDAN, H., ŞANLI, H.,.
FIDAN,H., ŞAHINLI
Sürecinde ve Sonrasında Türkiye’de Tarım
2010. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi
22-24 Eylül 2010. Şanlıurfa, Tebliği.
22-24 Eylül
2010
“2.Uluslararası Ekonomi Konferansı, Bunalım
Sonrasında Küresel Ekonomi:Zorluklar ve
Fırsatlar” Girne, KKTC
1-3 Eylül
2010
Türkiye IV.
Erzurum.
“Organik Tarım ve Kırsal Kalkınma”.
2010
Organik
Tarım
Sempozyumu,
Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 183190, Şanlıurfa.
16. Dünya Verimlilik Kongresi ve 2010 Avrupa
Verimlilik Bakış Açısıyla Türkiye Tarım Politikaları,
Verimlilik Konferansı, Antalya.
Symposium
Uber
wissenschaftliche
Green Marketing in Turkey and the Evaluation of place and importance for Ergebnisse Deutsch-Türkischer Universität
world Countries,
Aetsportnerschoften
in
Agrarbereich
9.
International Symposium. Hatay .
Symposium
Uber
wissenschaftliche.
A., Comparative Analysis of Environment statistic for Turkey and European Ergebnisse Deutsch-Türkischer Universität
Union Countries,
Aetsportnerschoften
in
Agrarbereich
9.
International Symposium. Hatay.
“Kyoto Protokolü, Türkiye’nin Yükümlülükleri ve Beklentiler”
28 Haziran-1
Temmuz
2010
22-24 Eylül
2010
2-5 Kasım
2010
2010
2010
Tarım Makinaları Bölümü
Yazarlar
KOÇ, C., G. ANDERSON.
KOÇ,C., KOÇ, A.B., UYSAL,
Ö., VATANDAS,M.,
ONURBAŞ, A. ve ELİÇİN,
A.K.,
ELİÇİN, A.K, GEZİCİ, M. ve
UYGUN, S.
VATANDAS,M., KOÇ, A.B.,
KOÇ,C., UYSAL, Ö.,
ÜNAL H.G. SAÇILIK, K. Ve
YURTLU Y,B.
Bildiri ve Araştırma
Use of RGB LEDs and Fluorescents Lamps as Light Sources to Grow
Microalgae in a Photo-Bio Reactor (PBR).
LED Lambalarının Mikroalg Üretimi İçin Fotobiyoreaktörlerde Işık Kaynağı
Olarak Kullanımı
Ankara'nın Hayvansal Atıklardan Biyogaz Potansiyeli ve Uygun Reaktör
Büyüklüğünün Belirlenmesi.
Deniz Suyunun Tarımda Kullanımı ve Arıtma Olanakları
Bitkisel Üretimde Işık Ölçümü.
Taşköprü Sarımsağında Tarımsal
Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.
Uygulamaların
ve
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
ASABE/CSBE North Central Intersectional
Conference, USA.
Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi,
Hatay.
Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi,
Hatay.
Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi,
Hatay.
Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi,
Hatay.
Yaklaşımların Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi,
Hatay.
Yıl
10/2010
09/2010
09/2010
09/2010
09/2010
09/2010
Tarım Makinaları Bölümü (Devamı)
Yazarlar
SİLLELİ, H.
SİLLELİ, H.
BEYAZ, A., EMİNOĞLU, M.
B.,ACAR, A. I., OZTURK, R.,
TURKER, U.
EMİNOĞLU, M. B., BEYAZ,
A., OREL, O., ACAR, A. İ.,
OZTURK, R.,
SİLLELİ H., EMİNOĞLU, M.
B., ACAR, A. İ., OZTURK, R.,
BEYAZ, A., EMİNOĞLU, M.
B., ACAR, A. İ., OZTURK, R.,
TURKER, U.
GÖLBAŞI, M., OREL, O.,
ACAR, A.İ., ÖZTÜRK, R.,
SERİM, A. T., M. S.
BAŞARAN,
A. YILDIRIM, E. DURSUN,
A. ATLAMAZ,
TÜRKER,U., ERDEM,T.,
TAGARAKIS, A., FOUNTAS,
S., MITEV, G., AKDEMİR,B
and GEMTOS, T.A.
Bildiri ve Araştırma
Experimental Evaporative Cooling System To Decrease And Regulate
Ambient Air Temperatures During Pto Tests
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
OECD Working Group Meeting, Taormina,
TAD/CA/T/WD(2010)2
OECD Working Group Meeting, Antalya.
WD/Turkey/TWG/2010/13
Yıl
16. Ulusal Ergonomi Kongresi, Çorum.
12/2010
Çapa Makinası ve Traktör-Toprak Frezesi İle Çalışan Operatörlerin Fiziksel
16. Ulusal Ergonomi Kongresi, Çorum.
Yüklenmesinin Karşılaştırılması.
12/2010
Ambient Air Temperatures during PTO Tests.
Tarım İşçileri El Antropometrisinin Görüntü Analiz Yöntemi Kullanılarak
Belirlenmesi.
Traktörlerde Risk Değerlendirilmesi ve Güvenli Kullanım Yöntemleri
16. Ulusal Ergonomi Kongresi, Çorum.
Tarım İşçileri El Antropometrisinin Görüntü Analiz Yöntemi Kullanılarak
Belirlenmesi.
16. Ulusal Ergonomi Kongresi, Çorum.
Tarım Sektöründe Gerçekleşen İş Kazalarının Değerlendirilmesi
16. Ulusal Ergonomi Kongresi, Çorum.
Effects of soil tillage systems on seed distribution, seedling emergence and
th
EWRS 9 Workshop Physical and Cultural
surviving of Centaurea tchihatcheffii Fisch. & Mey., an endangered annual
Weed Control, Samsun.
plant
A feasibility study of variable rate irrigation in Black Sea Area: Design
Characteristics of A Boom Type Traveller Irrigator.
ITAFFE’10. International Congress on
Information and Communication Technologies
in Agriculture, Food, Forestry and
Environment, Samsun.
2010
2010
12/2010
12/2010
12/2010
03/2011
2010
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Evsahibioğlu, A.N. ve B.
Çakmak.
Bildiri ve Araştırma
Regional Frequency Analysis for Annual Rainfall Totals of Konya Closed
Basin in Turkey. 5th Atmospheric Science Symposium -. 27-29 April 301312.
Integration of Remote Sensing Technology to Geographic Information
System for Sustainable Planning of Water Resources
Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Planlanmasında Uzaktan Algılama ve
Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerinin Entegre Kullanımı.
Evsahibioğlu, A.N.
Uzaktan Algılama Teknolojisi ile Yeraltı Suyu Hidrolojik Analizi.
Yazarlar
Anli, A. S., Yurekli, K., Hinis,
M. A. and Apaydin, H.
Evsahibioğlu, A.N.
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Yıl
ATMOS 2011. Istanbul Technical University, 2011.
Istanbul – Turkey
II.International Water Forum. 3-5 May 2011
Sütlüce Congress center, İstanbul.
I.Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar
Sempozyumu, 27-29 Mayıs Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi.
I. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi
Simpozyumu, Karamanoğlu Mehmet
Üniversitesi, 20-22 Ekim, Karaman.
2011.
2010
2010
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Kendirli, B., Polat, H.E.,
Kaya, B. ve Olgun, M.
Kaya, B., Sönmez, F.K. ve
Çakmak, B.
Çakmak, B. and B. Kendirli
Polat, H.E. ve Olgun, M.
Sönmez, F. K., Kaya, B.,
Manavbaşı, İ.D
AKÜZÜM, A., SELENAY, M.
F. ve ÇAKMAK, B.
Kodal, S.,
Tas, İ., Gökalp, Z., Ozkay, F.,
Yıldırım, Y.E., Kodal, S.,
Tüzün, M., Akgül, S.,
Tas, İ., Ozkay, F., Gökalp, Z.,
Yıldırım, Y.E., Kodal, S.,
Tüzün, M., Akgül, S.
ŞİMŞEK, O. ve ÇAKMAK, B.
ŞİMŞEK, O. ve ÇAKMAK, B.
TEKİNER, M. ve ÇAKMAK,
B.
Bildiri ve Araştırma
. Eskişehir İli Seracılığının Geliştirilmesinde Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarından Yararlanma Olanaklarının Belirlenmesi
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Ye r
Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım
Kongresi ve Fuarı 27-30 Nisan, ss.957-968,
Eskişehir, Türkiye
Genetik Algoritma ile Sulama Sistemlerinin Optimizasyonu.
Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım
Kongresi ve Fuarı 27-30 Nisan, ss.-,
Eskişehir, Türkiye
Waste Water Treatment Practices in Turkey During The Process of
International
Sustainable
Water
and
Harmonization with The European Unıon.
Wastewater
Management
Symposium
Proceedings. Volume II. p.828-840, 26-28
October. Konya (Poster ).
GAP Bölgesindek i Hayvan Barınak larında İç ve Dış Ortam Hava Kalitesinin GAP VI. Tarım Kongresi, Bildiri Kitabı,
İyileştirilmesi Üzerine Bir Çalışma.
SS.261-267, ISBN: 978-975-7113-29-4, 09-12
Mayıs Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Şanlıurfa, Türkiye.
Tarımsal Kuraklığın Analizinde Bitki-İklim Modellerinin Kullanımı
I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar
Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.381-388,
Kahramanmaraş.
Sulama Yönetimi ve Sürdürülebilir Su Kullanımı.
I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar
Sempozyumu . s.264-278, Kahramanmaraş.
Yalvaç’ı Birlikte Kalkındıralım Arama Konferansı.
Yalvaç Belediyesi, 9. Yalvaç Psidia Antiokhea
Kültür Turizm ve Sanat Festivali. Yalvaç.
Tarımsal Sulamalarda Su Tasarrufu.
VI. GAP Tarım Kongresi 9-12 Mayıs 2011.
Şanlıurfa.
Sürdürülebilir Su Yönetiminde Evsel Kullanımın Önemi.
Agromethsell Modeli ile Buğdayın Verim Analizi (Oral Presentation).
VI. GAP Tarım Kongresi 9-12 Mayıs 2011.
Şanlıurfa.
Yıl
2011
2011.
2010
2011.
2010,
2010.
2010.
2011.
., 2011
5th Atmospheric Science Symposium 27-29
2011.
April 2011 İstanbul Technical University.
p.369-378, İstanbul-Turkey.
SPI VE PNI Yöntemleriyle Tarım Yılı Kuraklık Analizi (Poster 5th Atmospheric Science Symposium 27-29
2011.
Presentation).
April 2011 İstanbul Technical University.
p.585-594. İstanbul-Turkey.
Kapalı Borulu Sulama Şebekelerinde Karşılaştırmalı Değerlendirme İle
Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç 2011.
Sistem Performansının Belirlenmesi.
Tarım Kongresi ve Fuarı. 27-30 Nisan
Eskişehir.
Tarla Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Bildiri ve Araştırma
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Yıl
ER,C., GEÇİT,H.H and
BAŞALMA, D., 2010
Sojabohneanbau in Zentral Anatolia.
Türk -Alman Tarım Araştırıcıları Derneği 9.
Sempozyumu.
BELEN, S., H. H. GEÇİT, N.
BOLAT, M. ÇAKMAK, S.
YÜKSEL, Y. KARADUMAN,
Ş. ŞENTÜRK, S. ÖZDEMİR
Orta Anadolu ve Batı Geçit Bölgesinde Kuraklık Stresinin Ekmeklik
Buğdayda Tane Verimi ve Kalitesine Etkileri
I.ULUSAL ALİ NUMAN KIRAÇ TARIM
KONGRESİ VE FUARI
ER, C. H.H. GEÇİT, D.
BAŞALMA, F. KOŞAR, Ş.
ŞENTÜRK
Eskişehir Koşullarında Yağ Bitkilerinin Üretim Deseni İçerisinde Yer
Alabilme Potansiyeli
I.ULUSAL ALİ NUMAN KIRAÇ TARIM
KONGRESİ VE FUARI
2011
ER, C., ve D., BAŞALMA.
2011
Organik Tarımda Üretim Materyali Temini.
4. TOHUMCULUK KONGRESİ
2011
BAŞALMA,D.
Effects of Row Spacing Oil Content, Seed Yield and Yields Components
of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Varieties.
9. Uluslararası Türk-AlmanTarım ve Tabii
Bilim Araştırıcıları Kongresi,
2010
Ulukan, H. ve Gürsoy, M.
Bitkisel Kökenli Tohumluk Üretiminin Genetik İlkeleri,
Uyulması Gerekenler ve Karşılaşılan Sorunlar
Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi
14-17 Haziran 2011
2011
2011
st
Ulukan, H
Global Climate Change and Greenhouse Gases (GHGs) Effect on
Cultivated Plants ”,
The 1 International Symposium on Turkish
& Japanese
Ulukan, H. ve Bayraktar, N
Ulukan, H
Ulukan, H. ve Mokhtarzadeh,
G. A.,
Cultivated on Biodiversity on Plant Level
Sunflower (Heliathus annuus L.) Agriculture in
Turkey in Global Warming Pocess
Effect of Global Warming on Grain Legumes
Effects of Different Doses of Powder
Humic Acid (HA) on Yield and Yield Components of Some
Chickpea (Cicer
arietinum L.) cultivars
2010
Environment and Forestry, pg. 1468, 4–6
November 2010, Trabzon, Türkiye (TR)
st
Global Climate Change and Greenhouse Gases Effects on
Ulukan, H., (2010)
2010
The 1 International Symposium on Turkish
& Japanese Environment and Forestry, pg.
1471, 4–6 November 2010,
Trabzon, Türkiye (TR)
th
The 9 International Symposium on the
Results of Turkish–German Research
Studies in Agriculture, pg. 7, 22–27 March
2010, Hatay, Türkiye (TR)
th
5 International Food Legumes Research
th
Conference (IFLRC V) & 7 European
Conference on Grain Legumes (AEP VII),
26–30 April 2010, pg. 283, Antalya, Türkiye
(TR)
th
5 International Food Legumes Research
th
Conference
(IFLRC V) & 7 European
Conference on Grain Legumes (AEP VII),
26–30 April 2010, pg. 319, Antalya, Türkiye
(TR)
2010
2010
2010
2010
Tarla Bitkileri Bölümü (Devamı)
Yazarlar
H.H. Geçit, N. Bayraktar, N.
Koçak, 2011
Bildiri ve Araştırma
Türkiye’de Tohumculuğun Durumu
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Yıl
IV.Tohumculuk Kongresi 14- 17 Haziran
2011 SAMSUN
2011
Tritikale’de Yüksek Verim ve Kalite Açısından En Uygun Ekim Zamanı ve
Tohumluk Miktarlarının Belirlenmesi”. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi,
14-17 Haziran 2011, Samsun, s:188-194.
Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17
Haziran 2011, Samsun, s:188-194
2011
GÜLER, M.
Legumes for Sustainable Agriculture and Soil
AgroEnviron 2010, 7th International
th
nd
Symposium, May 19 -May 22 Cancun,
Mexico, 2010, 8p
2010
GÜLER, M.
KOLSARICI, Ö; Day,
S;KAYA, M.D; GÜLER, M ve
İNAL, A
Ankara Koşullarında Yazlık Kolza Çeşitlerinde Farklı Bor Dozlarının verim
ve Verim Ögelerine Etkisi.
Uluslararası 1.Ali Numan Kıraç Tarım
Kongresi,27–30 Nisan, Eskişehir, 989–995
2011
ASHRAF, A;DAY, S;KAYA,
MD ve KOLSARICI, Ö
Bazı Tohum uygulamalarının Çerezlik Ayçiçeği Tohumlarının Düşük
Sıcaklık Stresinde Çimlenme ve Fide Gelişimine Etkisi
.4. Tohumculuk Kongresi,14- 17 Haziran,
Samsun, 63- 68.
2011
ADAK, M. S. ve AKALIN
KOCA, M.
Çeşit Geliştirmede Nohut Gen Kaynaklarından Yararlanma.
Türkiye IV.Tohumculuk Kongresi 14-17
Haziran Samsun, Bildiriler Kitabı-2:162-167
2011
Yüksel, S., İkincikarakaya S.,
Bolat N.,Çakmak M.,Belen
S.,Şentürk Ş.,Karaduman
Y.,Yorgancılar A. ve Kılınç T.
Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarafından 2004-2007
yılları Arasında Tescil Ettirilen Arpa Çeşitlerinin Bazı Tarımsal Özellikleri.
I. Ulusal Numan Kıraç Tarım Kongresi ve
Fuarı.27-30 Nisan Eskişehir.
ÇİFTÇİ C.Y. 2011
Türkiye’de Tarımsal Yüksek Öğretimin Sorunları ve Çözüm Önerileri”/
Problems in Agricultural. Higher Education and Solution Offers
I. Uluslar arası Ali Numan KIRAÇ Tarım
Kongresi ve Fuarı. 27 – 30 Nisan 2011
Eskişehir. Cilt 2. 1777-1790
2011
SAĞLAM, S., K. M.
KHAWAR, C.Y. ÇİFTÇİ.
Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)’nin Aras, Eskişehir-855 ve Şehirali-90
Çeşitlerinde Doku Kültürü/ Tissue Culture at Aras, Esk işehir-855 and
Şehirali-90 Varieties of Bean (Phaseolus vulgaris L.).
1. ”. I. Uluslar arası Ali Numan KIRAÇ Tarım
Kongresi ve Fuarı. 27 – 30 Nisan 2011
Eskişehir. Cilt 3. 2693-2702.
2011
Onarıcı, S., Zaidi, M.A.,
Taga, İ., Sancak, C.,
Altosaar, İ., Özcan, S.
Cry Genlerinin Transgenik Bitkilerdeki İstenmeyen Protein Üretimlerinin
Yaralanmayla Uyarılan AoPR1 Promotörü tarafından sınırlandırılması.
1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji
Kongresi, 26-29 Ekim 2010, Antalya
2010
Yıldız, M., Özcan, S., Telci,
C., Önal, B.
Şeker pancarı (Beta Vulgaris L.) In vitro Kültüründe Oksidatif Stres.
1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji
Kongresi, 26-29 Ekim 2010, Antalya
2010
Yıldız, M., Yıldız, Ç,, Telci,
C., Sağlam, S., Özcan, S.
Gama ile Işınlamış Agrobacterium tumefaciens Aracılığıyla Fasulyeye
(Phaseolus vulgaris L.) Gen Aktarımı
1.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi 2730 Nisan 2011 Eskişehir
2011
Yıldız, M., Erkılıç, E.G.,
Telci, Pelit, S., Doğan, M.,
Özcan, S.
In vitro Tuz Stresinin Ketende (Linum usitatissimum L.) Çimlenme, Fide
Gelişimi ve Klorofil Kapsamı Üzerine Etkileri.
1.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi 2730 Nisan 2011 Eskişehir
2011
2011
Tarla Bitkileri Bölümü (Devamı)
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Yıl
Farklı Ploidi Seviyelerindeki Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) Hat ve
Çeşitlerinin in vitro Tuz Stresine Tepkileri.
1.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi 2730 Nisan 2011 Eskişehir
2011
Avcı, S., Çöçü, S., Sancak,
C., Duran, A., Özcan, S.
Türkiye’nin Korunga Tür Zenginliği Üzerine Araştırmalar.
1.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi 2730 Nisan 2011 Eskişehir
Parmaksız, İ, Özcan, S.,
Arslan, N.
Türkiye Doğal Florasında Yetişen Oxytona Seksiyonuna Ait Papaver
Türleri Üzerine Araştırmalar.
1.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi 2730 Nisan 2011 Eskişehir
2011
Özcan, S.
Genetiði Deðiþtirilmiþ Bitk ilerin Sosyal ve Ek onomik Etk ileri
1.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi 2730 Nisan 2011 Eskişehir
2011
Çetin, G., Mokhtarzadeh, S.,
Hajyzadeh, M., Khawar,
K.M., Özcan, S
Bakla (Vicia faba L.)’nın Eresen 87 Çeşidinin Plumula Eksplantlarından in
vitro Koşullarda Adventif Sürgün Rejenerasyonu.
1.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi 2730 Nisan 2011 Eskişehir
2011
Hajyzadeh, M.,
Mokhtarzadeh, S., Ahmed,
H.A., Özcan, S
Nohut Bitkisinde (Cicer arietinum L.) Plumula Eksplantlarından in vitro
Koşullarda Sürgün Rejenerasyonu.
1.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi 2730 Nisan 2011 Eskişehir
2011
Mokhtarzadeh, S., Ahmad,
H.A., Hajyzadeh, M., Çetin,
G., Khawar, K.M., Özcan, S.
Farklı Oranda Sitokinin ve Oksinlerin İngiliz Lavantası (Lavanta
angustifolia Miller)’nın Mikroçoğaltım Üzerinde Etkileri.
1.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi 2730 Nisan 2011 Eskişehir
2011
Mokhtarzadeh, S., Çetin, G.,
Khawar, K.M., Özcan, S.
Karabaş Otu (Lavandula stoechas L.)’nın in vitro Mikroçoğaltımı”/ “In vitro
Micropropagation of French Lavender (Lavandula stoechas L.).
1.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi 2730 Nisan 2011 Eskişehir
2011
Çelik, A., Karakaya, A., Avcı,
S., Sancak, C., Özcan, S.
Farklı Korunga Türlerinde Külleme etmenleri ve potansiyel dayanıklılık
kaynakları.
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri.
28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş.
2011
Gürbüz, B., Arslan, N.,
Sancak, C., Yıldız, M., Ipek,
A, Uranbey, S, Parmaksız, İ,
Özcan, S.
Wild flower bulbs of Turkey and thier potantial use in ornemantal industry.
28. International Horticultural Congress, IHC
Lisboa 2010, 22-27 August, Lisbon, Portugal
Atar, H.H., Sumlu, S., Bhatti,
.
K..M.K. , Özcan, S.
In vitro micropropagation of aquarium plant Rotala macrandra.
28. International Horticultural Congress, IHC
Lisboa 2010, 22-27 August, Lisbon, Portugal.
2011
Yıldız, M., Erkılıç, E.M.,
Telci, C., Özcan, S.
Effect of NaOCl solutions as an anti-infective agent using for sterilization
of Tissue.
3rd International Conference on Drug
Discovery and Therapy,7-10 Şubat 2011,
Dubai, BAE.
2011
Aasim, M., Khawar, K.M.,
Özcan, S.F., Yıldız, M.,
Sancak, C., Ozcan, S
Transformation of Cowpea (Vigna ungıiculata L.) by Agrobacterium
tumefaciens carrying cry Genes.
In Vitro Biology Meeting, 04-08 Haziran 2011,
Raleigh, North Carolina, USA
Yazarlar
Yıldız, M., Erkılıç, Koçak, N.,
E.G., Telci, C., Kurumlu, S.,
Özcan, S
Bildiri ve Araştırma
2011
2011
2011
Tarla Bitkileri Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Gurbuz, B., İpek, A., Cosge,
B., Beyzi, E., Rezaih, A.P.,
Özcan, S.
Bildiri ve Araştırma
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Yıl
2011
Underutilised medicinal plants in Turkey. 2nd International Syposium on
Underutilised Plant Speceis
27 Haziran-1 Temmuz 2011, Kuala Lumpur,
Malezya.
COSGE,B., M.KIRALAN,
A.İPEK, A.BAYRAK and
B.GÜRBÜZ.
Comparison of Antiradical Activities and Compositions of Essential Oils of
Two Origanum spp. from Turkey.
The 2 International Symposium on
Medicinal Plants, Their Cultivation and
Aspects of Uses, Abstracts Book: 67, 3-4
November 2010, Jordan.
2010
İPEK,A., B.COSGE and
B.GÜRBÜZ, A.TÜRKER ve
Ü.BİNGÖL
Bolu Koşullarında Bazı Adaçayı (Salvia spp.) Türlerinin Önemli Tarımsal
Özellikleri üzerine Farklı Biçim Dönemlerinin Etkisi.
I. Uluslararsı Ali Numan Kıraç Tarım
Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı: 195, 27-30
Nisan 2011, Eskişehir.
2011
GÜRBÜZ,B., A.İPEK,
B.COSGE, E.BEYZİ,
A.P.REZAİH and S.ÖZCAN
2011
Underutilised Medicinal Plants in Turkey
2nd International Symposium on
Underutilised Plant Species, Abstracts Book:
166, 27-30 June 2011, Kuala Lumpur,
Malaysia
Neşet ARSLAN, Ercüment
O. SARIHAN, Arif İPEK
Soğan Yaralamanın Safranın (Crocus sativus L.) Soğan Verimine Etkisi
Üzerine Bir Araştırma
1.Ali Numan Kıraç Sempozyumu. Özetler,s,
194
2011
N.ARSLAN, A. İPEK, E.O.
SARIHAN,
İ.PARMAKSIZ,A.GÜMÜŞÇÜ
A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde Papaver Cinsi ile İlgili
Yapılan Çalışmalar.
19.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı 2730Ekim 2010 .Bildiri Kitabı:198-208.Mersin
2010
N.ARSLAN, A. İPEK, E.O.
SARIHAN.2011
Farklı Soğan Boylarının Tunceli Sarımsağının (Allium tuncelianum) Verim
ve Bazı Özelliklerine Etkisi.
19.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı 2730Ekim 2010 .Bildiri Kitabı:358-365.Mersin
2011
N.ARSLAN, A. İPEK,
S.ÖZCAN.
Farklı Sulama Dönemlerinin ve Soğan Büyüklüğünün Safranın (Crocus
Sativus L.) Bazı Özellikleri Üzerine
19.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı 2730Ekim 2010 .Bildiri Kitabı:358-365.Mersin
2011
Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ
İklim Değişikliği ve Meralarla Olan İlişkisi
Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi.. Uluslar
arası Katılımlı Kongre.(27-29 Nisan 2011)
Eskişehir
2011
N. Wrage, K.-U. Röver, N.
Sahin-Demirbag, M.
Hofmann, J. Isselstein
55. Jahrestagung der AGGF Arbeitsgemeinschaft Grünland und Futterbau
in Oldenburg 25.- 27. August 2011(kabul
edilmiş Bildiri.)
2011
Einfluss der Beweidungsintensität auf die Tierleistung und die Entwicklung
der pflanzlichen Diversität auf einer Rinderstandweide.
DİZKIRICI, A., ÇETİNER, Ç.,
BİRSİN, M., KAYA, Z.,
ÖNDE, S. and ÖZGEN, M.
OPWII4- Identification of Aegilops L. Triticum L. species based on
chloroplast DNA.
International Symposium on Biology of Rare
and Endemic Plant Species, 26-29 May
2010, Fethiye, Muğla, Turkey, Abs., p. 48.
2010
ÖZGEN, M., BİRSİN, M.A.
ve EMİROĞLU, H
Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi, 11-15
Ocak 2010, Ankara, Özdoğan Mat. Ltd. Şti.,
Ankara, 237-255.
2010
Bitki Biyoteknolojisi: Dünya ve Türkiye’de GDO'larda Son Gelişmeler.
nd
Tarla Bitkileri Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Bildiri ve Araştırma
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Dünya Gıda Günü Sempozyumu, Çağrılı
Bildiri, 16 Ekim 2010, Ankara (Baskıda).
Yıl
ÖZGEN, M.
Açlık: Utancın Tarihsel Adı, Biyogüvenliğe İlişkin Yasal Düzenlemelerin
İrdelenmesi.
Hajyzadeh M, Ahmaed HA,
Mokhtarzadeh S, Bakhsah,
Khawar KM
Genetic transformation of chicklpea (Cicer arietinum L) cv. Ciftci under in
vitro conditions using mature cotyledon explants. Genetic Engineering,
Food Security, sustainable development
13-15 2011. Islmaic Azad University, Science
and Research Branch, Tehran Iran. Page 48
Bakhsh A, Onarici S, Özcan
SF, Ahmed HA, Khawar KM,
Aasim M, Özcan S
Amolecular approach to restrict insecticidal gene expression in insect
biting sites of transgenic crops. Genetic Engineering, Food Security,
sustainable development
13-15 20011. Islmaic Azad University,
Science and Research Branch, Tehran Iran.
Page 51.
2011
Ahmed HA, Hajyzadeh M,
Bakhsh A, Khawar KM
Status of biosafety and genetic engineering in Iraq. Genetic Engineering,
Food Security, sustainable development
13-15 20011. Islmaic Azad University,
Science and Research Branch, Tehran Iran.
Page 208.
2011
Ahmed HA, Mokhtarzadeh
S, Hajyzadeh M, Khawar
KM.
IraK’TA yaygın olarak yetiştirilen iki pamuk çeşidinde in vitro koşullarda
rejenerasyon optimizasyonu çalışmaları
I. Uluslar arası Ali Numan KIRAÇ Tarım
Kongresi ve Fuarı. 27 – 30 Nisan 2011
2011
Ahmed HA, Hajyzadeh M,
Özcan SF, Khawar KM.
Farklı ortamlarda marfana patates çeşidinin in vitro mikroçoğaltımı.
2011
Ahmed HA, Hajyzadeh M,
Khawar KM. Özcan SF
In vitro koşullarda Tokat 10/1 pataeas çeşidinin hızlı çoğaltımı.
IV. Tohumculuk kongresi. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 14-17 Hazıran
2011. Samsun.508-512.
25. Uluslar arası katılmlı ulusal kimya
kongresi. 27.06. 2011- 2.07.2011. Page 94 –
BP078.
Hajyzadeh M, Ahmed HA,
Mokhtarzadeh M, Khawar
KM. Özcan S,
Nohut (Cicer arietinum) Gökçe çeşidinin in vitro köklendirmesi üzerinde
GA3 ün etkileri
25. Uluslar arası katılmlı ulusal kimya
kongresi. 27.06. 2011- 2.07.2011. Page 126.
BP 110.
2011
Nazirzadeh, A.,
Hassanpanah, D., Yıldız, M.
and Er, C.
Analysis of quantitative and Qualitative Properties of base seeds from true
potato seeds (TPS).
Proceedings of the Potato
AgroPhysiology,20-24 September, Nevşehir,
Turkey
2010
Yıldız, M., Telci, C., Önol, B.
ve Özcan, S.
Yıldız, M., Pelit S., Telci, C., Koçak, N., Önol, B. ve Erkılıç, E.G. 2011. In
vitro şartlar altında kültüre alınan eksplant yoğunluğunun doku kültürü
tepkisi üzerine etkisi
Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç
Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan,
Eskişehir.
2011
Yıldız, M., Telci, C. ve Önol,
B.
Yüzey sterilizasyonu işleminin eksplantın sürgün rejenerasyon kapasitesi
üzerine etkisi.
Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç
Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan,
Eskişehir.
2011
Yıldız, M., Haspolat, I.,
Erkılıç, E.G., Koçak, N. Ve
Kurumlu, S.
Genetiği değiştirilmiş ürünlerin toprak ve su kaynakları üzerine muhtemel
olumsuz etkileri.
Prof.Dr. Nuri Munsuz Ulusal Toprak ve Su
Sempozyumu, 25-27 Mayıs, Ankara.
Yıldız, M. ve Telci, C.
Lathyrus chrysanthus Boiss. bitkisinde gama radyasyonunun dormansinin
giderilmesi üzerine etkisi.
Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17
Haziran, Samsun.
2010
2011
2011
2011
2011
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Bildiri ve Araştırma
Yazarlar
Altun, G. S. Karaca, A.
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Denizli-Çivril Gökgöl organik topraklarının tarımsal kullanım potansiyelinin
belirlenmesi.
Yıl
Prof. Dr. Nuri Munsuz Ulusal Toprak ve Su
Sempozyumu Bildiri kitabı, sayfa 18-28.
2011
Prof. Dr. Nuri Munsuz Ulusal Toprak ve Su
Sempozyumu bildiri kitabı, sayfa 167-169.
2011
Karaca, A. Turgay, O.C.
Farasat, S. Karabağ, S.,
Tümer, A., Karacaoğlu, E.
Parçalanma üzerine farklı toprak tiplerinin etkileri.
Karaca, A., Erdogan, E.E.,
Farasat, S., Turgay, O.C.,
Sahin, Y., Yay, H.
Influence of Paper Board Mill Sludge on Soil Properties. International Soil
Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and 26-28 May 2010, Samsun Turkey.
Quality.
Erdogan, E.E., Karaca, A.,
Sahin, F.
Isolation and Characterization
microrganisms in Turkey.
Erdogan, E., Karaca, A
Determination of the Hydrocarbon-Degrading Metabolic Capabilities of
Bacterial Isolates from Turkey.
International Soil Congress on Management
of Natural Resources to Sustain Soil Helath
and Quality. 26-28 May 2010, Samsun
Turkey.
2010
Degredation of pesticide residues from soil by bioremediation techniques.
International Soil Congress on Management
of Natural Resources to Sustain Soil Health
and Quality. 26-28 May 2010, Samsun
Turkey.
2010
Karaca, A., Erdogan, E.E.,
Farasat, S., Turgay, O.C.,
Sahin, Y., Yay, H.
Composting Board Paper Mill Sludge with Different Organic Wastes.
International Soil Congress on Management
of Natural Resources to Sustain Soil Helath
and Quality. 26-28 May 2010, Samsun
Turkey.
2010
Karaca, A., Turgay, C.,
Tanrıvermiş, H.
Türkiye Koşullarında Kömür Yakıtlı Termik Santrallerin Çevre-İnsan Uluslararası Katılımlı Kamu Yatırımları İçin
Sağlığına Olan Olumsuz Etkilerinden Dolayı Kamulaştırma Potansiyelinin Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Sorunları
Sempozyumu. 14-18 Haziran, 2010, Ankara.
Değerlendirilmesi.
2010
Kütük, C. Ve Çaycı, G.
Tavuk dışkılarının Organik Gübreye Dönüştürülme Yolları
Kümes Hayvanları Kongresi, Çağrılı Bildiri, 8
s., 7-9 Ekim, Kayseri.
2010
Çaycı, G. Kütük, C. ve Soba,
M. R.
Broiler Gübresinin Türk tarımı İçin Önemi ve Kullanımı.
I. Uluslar arası Beyaz Et Kongresi, Çağrılı
bildiri. 8 s. 11-15 Mayıs, Antalya.
2011
Halilova, H., Eşmekaya, Y.,
Biyojeokimya Konsepti
İlişkileri.
Halilova, H.
Küresel
Etkileri.
Yurtkuran, Z. Toksöz, S.,
Erdogan, E.E., Karaca, A.,
Akyüz, L.
İklim
of
Crude
Oil
Açısından Organik
Değişiminin
Elementlerin
Degrading
Indigenous . Molecular Biology and Biotechnology
Congress. 26-29 Ekim 2010, Antalya / Turkey.
Gıdalar ve İnsan Sağlığı Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu,
Erzurum.
Biyojeokimyasal
Döngülerine
Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu, Çorum.
2010
2010.
2010
2010
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Sunguroğlu, K., Halilova, H.
Halilova, H.
K. Özbek, N. Cebel and İ.
Ünver.
Bildiri ve Araştırma
Kızılcahamam Termal Suyunun Kaplıcada Kullanılması ve İnsan Sağlığına
Etkisi.
Yaşamsal Element İyot.
Bioavailable cadmium contents of the Western Anatolian zinc mine soils
and the adapted plant species. Abstract Book.
Ekincioğlu, E.E., T. Tuncay, İ. Determination functionally of drainage pipes bu using GPR. Abstract Book.
Ünver and S. Kadıoğlu.
Türkmen, F. , M. Yüksel,
Detailed Land Cabability Classification, Case study- Turnasuyu-ORDU.
Ergül, F., Keçeci, M., Dilsiz,
A., Usta, S.
The research on the effect of ASKI sewage sludge on some soil physical
properties.
Arcak, S., Sözüdoğru Ok, S.,
Hakverdi Can, M., Gelbal, S.
Bugünün Çocukları Yarının Toprak Bilimcileri
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Prof.Dr. Nuri Munsuz Ulusal Toprak ve Su
Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2011, Ankara.
Sağlıklı Yaşam Dergisi, Sayı 8, Ankara.
Intern Soil Sci Congress on Management of
Natural Resources to Sustain Soil Health and
Quality. 26-28 May 2010, Samsun.
Intern Soil Sci Congress on Management of
Natural Resources to Sustain Soil Health and
Quality. 26-28 May 2010, Samsun.
Poster Presentation. Abstract book p.178.
International Soil Science Congress. 2628.05.2010 Samsun-TURKEY.
International Sustainable Water and
Wastewater Management Symposium. 26-28
October 2010 Konya-Turkey
Prof.Dr. Nuri Munsuz Ulusal Toprak ve Su
Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2011, Ankara.
Yıl
2011
Destekleyen Kuruluş ve Yayınlandığı Yer
Yıl
2011
2010
2010
2010
2010
2011
Zootekni Bölümü
Yazarlar
S.Ozlu, R. Shiranjang,
M.Türkoğlu, A. Karaca ve O.
Elibol
S.Ozlu, O.Elibol, N.Akman,
M.Türkoğlu ve M.Çördük
Bildiri ve Araştırma
Kağıt Sanayi Artıklarının Etlik Piliç Yetiştiriciliğinde Altlık Olarak
Kullanılması
Ağır Beyaz (ABE) ve Amerikan Bronz (Br)Hindiler ile Bunların Melezlerinin
(F1,F2 ve G1) Entansif ve Yarı Entansif Koşullarda Karkas Maliyeti
Kümes Hayvanları Kongresi. 7–9 Ekim,
Kayseri (Poster)
I. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 11-15
Mayıs, Antalya. (Sözlü Bildiri)
2010
2011
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2010-2011 ÖĞRENİM YILINDA SUNULAN ANCAK YAYINLANMAYAN
BİLDİRİ VE ARAŞTIRMALAR
Bahçe Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Bildiri ve Araştırma
-
-
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Yıl
-
-
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Yıl
Bitki Koruma Bölümü
Yazarlar
Yesilayer, A., S. Çobanoğlu,
2010.
Yeşilayer, A., Çobanoğlu, S.
2010.
Yesilayer, A., S. Çobanoğlu,
2011.
Yesilayer, A., S. Çobanoğlu,
2011.
H.Didem Sağlam, Sultan
Çobanoğlu, M. Julie Nicol, A.
A. Dababat (2011)
H.Didem Sağlam, Sultan
Çobanoğlu, Lieven
Waeyenberge, M. Julie Nicol,
Nicole Viaene, A. A. Dababat.
(2011)
H.Didem Sağlam, Sultan
Çobanoğlu,Wim
Wesemael,M. Julie Nicol
,Nicole Viaene, Amer A.
Dababat. 2010.
Çobanoglu, S., .N. A. Kumral,
P. Hephızlı, A. Öğreten & B.
Armağan, 2011.
Bildiri ve Araştırma
Determination of predatory mite species distribution in green land areas of
İstanbul. 13th. Internatıonal Congress of Acarolgy August 23-27, 2010,
Recife-PE, Brazil. Sunulu bildiri.
Süs Bitkilerinde Önemli Bazı Karantina Zararlıları ve Mücadeleleri IV. Süs
Bitkileri Kongresi, 20-22 Ekim, 2010. Erdemli-Mersin.
İstanbul (Türkiye) İli Park Ve Süs Bitkilerinde Saptanan Tenuipalpidae
(Acari:Prostigmata) Türleri. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi28-30
Haziran 2011, Kahramanmaraş, sözlü bildiri.
Istanbul (Türkiye) Ili Park ve Süs Bitkilerinde Saptanan Predatör (Acari:
Phytoseiidae) Türleri.
Bazı Buğday Çeşitlerinin Haymana (Ankara) Koşullarında Heterodera
filipjevi (Madzihidov, 1981) Steiner & Stelter, 1984’ ye Karşı
Reaksiyonlarının Araştırılması”
Tahıl Kist Nematodlarının (CCN) RFLP, RAPD ve SEKANS Yöntemi
Kullanılarak Moleküler Olarak Tanımlanması”
Proje (108 O 363 No’lu proje Tübitak)
2010
Tarım Bakanlığı
2010
Proje (108 O 363 No’lu proje Tübitak)
2011
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi28-30
Haziran 2011, Kahramanmaraş, poster bildiri.
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi28-30
Haziran Kahraman Maraş 2011.
2011
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi28-30
Haziran 2011, Kahramanmaraş, poster bildiri.
2011
Preliminary investigation of host resistance mechanisms for the Cereal
Cyst Nematode (Heterodera filipjevi) on two wheat cultivars under
controlled in-vitro conditions.
30th International Symposium of the
European Society of Nematologists Vienna,
September 19-23, 2010. 63 p
2010
Bursa ve Ankara’daki Solanaceae sebze ve yabancıotları üzerindeki akar
çeşitliliği ve yoğunluğu.
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi28-30
Haziran 2011, Kahramanmaraş, sözlü sunum.
2011
2011
Bitki Koruma Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Bildiri ve Araştırma
Nabi Alper Kumral, Sultan
Çobanoglu, Pınar Hephızlı,
Ayhan Öğreten, Birtan Armağan,
2011
Nabi Alper Kumral, Sultan
Çobanoglu , Cem Yalcın, 2010
Bursa ve Ankara’daki domates bahçelerinde ve etrafında bulunan
Solanaceae yabancıotlarındaki akarların popülasyon dalgalanması.
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi 28-30 Haziran 2011,
Kahramanmaraş, sözlü sunum.
Sub-lethal and lethal effects of Datura stramonıum L, leaf extracts on
European Red Mite, Pabobychus ulmi and its predatör Stethorus
gilvifrons .European Congress of Entomology . 22-27 August 2010.
Macaristan
ÇELTİK BEYAZ UÇ NEMATODU
(APHELENCHOİDES BESSEYİ)’NUN MÜCADELESİNDE
TOHUMLARA SICAK SU
UYGULAMASININ TOHUM CANLILIĞI VE NEMATOD ÖLÜMLERİ
ÜZERİNE ETKİSİ.
Halilbey Çeltik Çeşidinde Çeltik Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoides
besseyi Chtistie)’nun Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi.
Bazı Çeltik Çeşitlerinde Çeltik Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoides
besseyi Chtistie) ile Enfekteli Tohumlarda Nematod Yoğunluğu ve
Tohumda Nematodların Dağılımı.
Çanakkale İli Yumuşak Çekirdekli Meyve Bahçelerinde Saptanan Zararlı
ve Yararlı Akar Türleri.
Tülek, A., S. Çobanoğlu . 2011.
Adnan Tülek, Sultan
ÇOBANOĞLU ,2011.
Adnan Tülek, Sultan
ÇOBANOĞLU, 2011
İsmail Kasap Sultan
Çobanoğlu
Serkan Pehlivan
Pınar Kangıray, 2011
Aydemir BARIŞ, Sultan
ÇOBANOĞLU (2011)
Sultan ÇOBANOĞLU, Alper,
Nabi Kumral (2011)
Karakaya, A., A. Çelik, J.
Moriwaki, T. Sato.
1*
1
Filiz Ertunç -Didem Canik 1
Şerife Topkaya -Gökhan
2
1
Söylemezoğlu - Şerife Bayram
1
1*
Şerife Bayram Filiz Ertunç 1
1
Didem Canik -Şerife Topkaya 2
Gökhan Söylemezoğlu Filiz Ertunç1* -Didem Canik1 Çiğdem Ulubaş Serçe2
Nurper Güz, Aslı Dağeri, Tuğba
Erdoğan, Mozhgan Mousavi,
Şerife Bayram, M. Oktay Gürkan
Kavun sineği [Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera:
Tephritidae)]’nin Farklı Kavun Çeşitlerindeki Zarar Oranlarının
Belirlenmesi
The diversity and abundance of mites on Solanaceae plants of North
Western and Central Anatolia.
Fungal diseases of kiwifruit observed in
Rize province of Turkey.
Türkiye Bağlarında Bağ Sarılığı Fitoplazmalarının Varlığı ve
Saptanması
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Yıl
Proje(108 O 363 No’lu proje Tübitak)
2011
Proje(108 O 363 No’lu proje Tübitak)
2010
On Dokuz mayıs Üniversitesi IV Tohumculuk
Kongresi.14-17 Haziran Samsun.
2011
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi28-30
Haziran 2011, Kahramanmaraş, sözlü sunum.
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi28-30
Haziran 2011, Kahramanmaraş, poster
sunum.
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi 28-30
Haziran 2011, Kahramanmaraş, poster
sunum.
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi 28-30
Haziran 2011, Kahramanmaraş, poster
sunum.
Turkey 13th. Internatıonal Congress of
Acarolgy August 23-27, 2010, Recife-PE,
Brazil. Sunulu bildiri.
Asian Mycological Congress. August
7-11, 2011 / Incheon, Korea.
4. Bitki Koruma Kongresi, 27-30 Haziran 2011
2011
Türkiye bağlarında Bağ Sarılığı Fitoplazmalarının Olası Vektörleri
4. Bitki Koruma Kongresi, 27-30 Haziran 2011
Ülkemiz Elma Mozaik Virusu İzolatlarının Kılıf Protein Gen Bölgesine
göre Genomik Konformasyonları
Functional analysis of transferrin gene in Spodoptera littoralis
4. Bitki Koruma Kongresi, 27-30 Haziran 2011
IVth Plant Protection Congress of Turkey
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Bitki Koruma Bölümü (Devamı)
Yazarlar
Ecem Konca, Abdollah Dini
Pour, Tuğba Erdoğan, Nurper
Güz, M. Oktay Gürkan
Nurper Güz, M. Oktay Gürkan
A.Emre Akpinar, Nurper Guz,
Necva Hadim and M. Oktay
Gurkan
Nurper Guz, Erhan Kocak, A.
Emre Akpinar, M. Oktay
Gurkan, A. Neset Kilincer
Alptekin, S., Guz, N.,
Velioglu, S., Erdogan, C. and
Gurkan, M. O.,
Alptekin.S.,Velioglu, A. S.,
Erdogan, C., Gurkan, M.O.
and Moores, G.D. 2010.
1*
Selma Ülgentürk Kadri
2
3
Kıran H. Sungur Civelek
3
1
Oktay Dursun Bikem Ayhan
1
1
Özlem Şahin Ata Ersen
1
Nevzat Evren
1
2
S. Ülgentürk I. Özdemir
3
1
Ö. Şahin M. Muştu .. C.
1
Erbaş
Bikem Ayhan, Selma
1
Ülgentürk
Güz, N., A. Dağeri, T.
Erdoğan,, M. Mousavi, Ş.
Bayram & M. O. Gürkan.
Akıllı S., Ulubaş Serçe Ç.,
Topçu K., Katırcıoğlu Y. Z.,
Maden S.
Ulubaş Serçe Ç., Akıllı S.,
Katırcıoğlu Y.Z., Maden S
Akıllı S., Ulubaş Serçe Ç.,
Katırcıoğlu Y.Z., Maden S
Bildiri ve Araştırma
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Yıl
Characterization of detoxification enzymes of tomato leaf miner (Tuta
absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)
IVth Plant Protection Congress of Turkey
2011
Cloning of prophenoloxidase gene from Spodoptera littoralis
Molecular characterization of a sodium channel gene from Spodoptera
littoralis
IVth Plant Protection Congress of Turkey
IXth European Congress of Entomology
2011
2010
th
First record of Wolbachia in Trissolcus species (Hymenoptera: Scelionidae) 7 Hymenoptera Congress Hungary
2010
Insecticide resistance status of Myzus persicae populations from Turkey.
2010
Türkiye’de Marchalina hellenica Genn. (Hemiptera: Monophlebidae) ile
İlişkili Karınca (Hymenoptera: Formicidae) Türleri
IX European Congress of Entomology.
Budapeşte 22-27 August 2010 Macaristan
(Poster sunum).
''Tarım Alanında Türk ve Alman Ortak
Araştırma Sonuçları, 9. Uluslararası
Sempozyumu''.23-26 Mart 2010, Hatay. (sözlü
sunum)
Türkiye 4. Bitki koruma Kongresi 28-30
Haziran 2011 Kahramanmaraş
Ankara Kent Orman ve Parkları İbreli Ağaçlarında Bulunan Kabuklubit
(Hemiptera: Coccoidea) ve Yaprakbiti (Hemiptera: Aphidoidea) Türleri
Türkiye 4. Bitki koruma Kongresi 28-30
Haziran 2011 Kahramanmaraş
2011
Dynaspidiotus britannicus (Newstead) (Hemiptera: Diaspididae)’nin
sedirdeki fenolojisi
Spodoptera littoralis’de transferin geninin fonksiyonel analizi.
Türkiye 4. Bitki koruma Kongresi 28-30
Haziran 2011 Kahramanmaraş
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri,
28-30 Haziran, Kahramanmaraş.
2011
Karadeniz Bölgesinde Kestane Kanseri (Cryphonectria Parasitica)'ne
Karşı Hipovirülent İzolatlarla Biyolojik Savaşım Çalışmaları., Düzce (Sözlü
sunum).
Karadeniz Bölgesi’nde Kestane Kanseri Etmeninin (Cryphonectria
parasitica) Hipovirülenslik Durumunun Moleküler Tekniklerle Araştırılması
(Sözlü sunum).
Karadeniz Bölgesi Orman Ağaçlarında Görülen Phytophthora Hastalıkları (
Sözlü sunum)
5-7 Mayıs Ekoloji kongresi - Düzce
2011
28–30 Haziran Türkiye IV. Bitki Koruma
Kongresi - Kahramanmaraş
2011
28–30 Haziran Türkiye IV. Bitki Koruma
Kongresi - Kahramanmaraş
2011
Insecticide Resistance Status of Trialeurodes vaporariorum (Westw)
(Hemiptera: Aleyrodidae) and Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera:
Aphididae) in Turkey.
2010
2011
2011
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Bildiri ve Araştırma
Yazarlar
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Yıl
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Yazarlar
Bildiri ve Araştırma
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Yıl
KESKİN, E., ATAR, H. H.
PhylogeneticRelationshipAmongIntensivelyFarmedCarpSpecies Through
DNA Barcodes.
V. International Conference
Aquaculture&Fishery-Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
2011
KESKİN, E., ATAR, H. H.
DNA Barcoding in Identification of RawandSmok edSalmonidProducts
V. International Conference
Aquaculture&Fishery-Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
2011
KESKİN, E., ATAR, H. H.
Identification of ProcessedSeafood Through Mitochondrial DNA
Sequences: Canned Tuna Case.
The International Congress on
BioinformaticsandBiomics-Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
2011
KESKİN, E., ATAR, H. H.
Complete Sequence of Mosquitofish (Gambusiaaffinis)
MitochondrialGenome.
The International Congress on
BioinformaticsandBiomics-Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
2011
KESKİN, E.
DNA BarcodingCharybdishellerii: An
InvasiveCrustaceanfromMediterraneanSea
New ApproachesforAssessingtheImpacts of
Non-nativeFreshwaterFishes in
theMediterraneanRegion Workshop
2011
KESKİN, E.
Türkiye’ye Endemik ve Tehlike Altındaki Sazan Türlerinin Filogenetik
İlişkilerinin MitokondriyalSitokrom B Geninden Yararlanılarak İncelenmesi
(En İyi Bildiri Ödülü)
4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu-TÜBİTAK
2010
KESKİN, E.
Türkiye’deki Potamogeton Cinsine ait Bazı Türlerin Filogenetik İlişkilerinin
DNA Dizi Analizi ile İncelenmesi
4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu-TÜBİTAK
2010
KESKİN, E., ATAR, H. H.
Salmoninae Alt Familyasından Üç Ana Cinse ait Salmonidae Türlerinin
Mitokondriyal DNA Filogenisi
2.Ulusal Alabalık Sempozyumu
2010
KESKİN, E.
Oncorhynchus, Salmo ve Salvelinus Cinsine (Salmonidae) ait Bazı Türlerin
Mitokondriyal ATPaz8 ve ATPaz6 Genlerinden Yararlanılarak Filogenetik
İlişkilerinin Ortaya Koyulması
2. Ulusal Alabalık Sempozyumu
2010
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
PULATSÜ, S.
Bildiri ve Araştırma
Determiningphylogeneticrelationshipamongspecies of
ScombridaefamilyfromTurkishichthyofaunausing DNA barcodes.
Engraulis Cinsine Ait Altı Türün Filogenetik İlişkilerinin Ortaya
Koyulmasında DNA Barkodlarından Yararlanılması.
Su Ürünleri Yetiştiriciliği - Çevre Etkileşimi
DEMİR, N.
DEMİR, N.
Türkiye Göllerinde Yapılan Araştırmalar.
Kozmopolit Bir Sucul Makrofit: Potamogeton pectinatus L.
DEMİR, N.
Seasonal Variations of Cyanobacteria Composition in Lake Beysehir.
Yazarlar
KESKİN, E.
KESKİN, E., ATAR, H. H.
TOPÇU, A., PULATSÜ, S.
GENÇ, E.
Çifteler-Sakaryabaşı Balık Üretim ve Araştırma İstasyonu’nun Su Kaynağı
Batı Göleti: Azot ve Fosfor Salınımının Araştırılması.
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Mannan-oligosakkarit (MOS) Kullanımı
Üzerine Türkiye’de Farkındalık Yaratma.
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
20. Ulusal Biyoloji Kongresi
I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji
Kongresi
Kırıkkale Üniversitesi Kızılırmak Araştırma ve
Uygulama Merkezi (Çağrılı konuşmacı).
. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
th
The 8 International Cyanobacteria
Conference on Toxic Cyanobacteria
Yıl
2010
2010
2011
2010
2010
2010
4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
2010
Akuakültürde Su Kalitesi ve Balık Sağlığı
Çalıştayı, Eğirdir
2010
Süt Teknolojisi Bölümü
Yazarlar
Bildiri ve Araştırma
-
-
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Yıl
-
-
Tarım Ekonomisi Bölümü
Yazarlar
E. Olhan
M. Albayrak
G. Eraktan
G. Eraktan
Bildiri ve Araştırma
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Bakü (Azerbaycan)’de düzenlenen kognre
kapsamında “Bölgesel Caucasus and Central Asia in the
Gelişmede Tarımın Rolü” konulu panele panelist olarak katılım Glabalization Process. III. International
sağlanmıştır.
Congress,
Akyurt’ta Tarımın Bugünü ve Yarını Paneli 12
Organik Tarımın Yapısı ve Önemi
Mayıs 2010.Akyurt-Ankara (2010)
Workshop 7 Oturum Başkanı – Küresel Ekonomik Kriz Sürecinde ve
Sonrasında Türkiye’de Tarım Sektörünün Görünümü- “Bunalım Sonrasında
Türkiye Ekonomi Kurumu
Küresel Ekonomi: Zorluklar ve Fırsatlar” 2. Uluslararası Ekonomi
Konferansı Girne, KKTC,
Caucasus and Central Asia in the
“Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Tarım Ürünleri Piyasalarına
Glabalization Process. III. International
Yansımaları” konulu bildirinin sunumu. Bakü, Azerbaycan.
Congress,
Yıl
15-17 Ekim
2010
1-3 Eylül
2010
15-17 Ekim
2010
Tarım Makinaları Bölümü
Bildiri ve Araştırma
Yazarlar
GEZİCİ, M., ELİÇİN, A. K. ve
R. GÜRHAN,
Alglerin Dizel Motorlarda Kullanım Olanakları
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar Çalıştayı, Konya.
Yıl
05/2011
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Bildiri ve Araştırma
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Yıl
Ülkemizde Damla Sulama Projelerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm 1.
Ulusal
Su
kaynakları
Yönetimi 2010.
Yolları.
Sempozyumu,
20-22
ekim
2010,
Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi,
Karaman (Basılmadı).
Sulama Programlamada Bitki İzlemeye Dayalı Yöntemler ve Kullanılma 1. Ulusal Su kaynakları Yönetimi
Olanakları.
Sempozyumu, 20-22 ekim 2010,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,
Karaman
Yazarlar
Kodal, S.,
Köksal, E. S., Kodal, S.,
2010.
Tarla Bitkileri Bölümü
Yazarlar
Unver,
T.,
İpek,
Parmaksız, İ.Uranbey,
Özcan, S.
A.,
S.,
Bildiri ve Araştırma
Sunulan Etkinlik-Destekleyen Kuruluş
Characterization of Novel Opium Poppy Micro-RNAs: A New Insight for
Alkaloid Biosynthesis.
In Vitro Biology Meeting, 04-08 Haziran 2011,
Raleigh, North Carolina, USA
Yıl
2011
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Yazarlar
Karaca, A. Turgay, O.C.
Bildiri ve Araştırma
Türkiyede Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığından Kaynaklanan Afetler.
Sunulan Etkinlik Destekleyen Kuruluş
Yıl
TÜRKİYE’NİN AFET RİSK YÖNETİMİ
2011
ONÜÇÜNCÜ YUVARLAK MASA
TOPLANTISI 14 OCAK 2011, ODTÜ Kültür ve
Kongre Merkezi (Sözlü bildiri)
Zootekni Bölümü
Yazarlar
-
Bildiri ve Araştırma
-
Sunulan Etkinlik Destekleyen Kuruluş
-
Yıl
-
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ
SONUÇLANAN PROJELER
Bahçe Bitkileri Bölümü
PROJE ELEMANLARI
PROJE ADI
PROJE KODU VE DESTEKLEYEN
KURULUŞ
TAGEM
TAGEM
Tombul fındık çeşidinde klon seleksiyonu
Cevizlerde Verim Düşüklüğünün Nedenlerini Belirlenmesi ve Çöz üm
Önerilerinin ortaya konulması
Süs bitkileri tohumlarından tohum gücü testlerinin fide çıkışı ve depolama
TÜBİTAK-TOGOV 108O381
ömrünün tahmininde kullanımı
Derim sonrası 1-MCP uygulamalarının bazı Nar çeşitlerinin Farklı
BAP (Ankara üniversitesi)
Sıcaklıklarda Muhafaza Üzerine Etkileri
Tere çeşit geliştirme çalışması
Çekirdeksiz Üzüm Islahında Biyoteknolojik Uygulamalar: Marköre Dayalı
TÜBİTAK
Seleksiyon (Marker Assisted Selection-MAS) Yöntemi ile Hızlandırılmış
107O066
Seleksiyon
YIL
2007-2011
2009-2011
2008-2011
2009-2011
2007-2011
2008-2010
Bitki Koruma Bölümü
Proje Elemanları
Sultan ÇOBANOĞLU, Adnan
Tülek,
Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesi, TAGEM,
CİMMTY&Sultan ÇOBANOĞLU
Sultan Cobanoglu, Ayşe
Yeşilayer
Proje Adı
Çeltik Beyaz Uç nematodu ve savaşım olanakları
Buğdayda Önemli Zarar Yapan Tahıl Kist Nematodu(heterodera spp.)İe Kök
Lezyon Nematodları(Pratylenchus spp.) ve Mücadele Olanakları Üzerine
Araştırmalar
İstanbul ili fidanlıklarında zarar yapan Acarina ‘ya bağlı türlerin tanım, yayılışı,
en önemli türün popülasyon yoğunluğu ve doğal düşman kompleksi üzerinde
araştırmalar
Nurper Güz, Neşet Kılınçer
Ephestia k uehniella’da transferin geninin moleküler karakterizasyonu ve
savunma reaksiyonlarındaki rolü üzerinde araştırmalar
Erhan Koçak, Nurper Güz,
Süne Yumurta Parazitoitlerinin (Hymenoptera:Scelinoidea: Telenominae)
Münevver Kodan
Taksonomisinde Moleküler ve Biyolojik Yöntemlerin Kullanımı
M.O.Gurkan,Selcan
Sera beyaz sineği [(Trialeurodes vaporariorum (Westw.) (Hemiptera :
Alptekin,Sibel Velioğlu,Cem
Aleyrodidae)] ve Yeşil şeftali yaprakbiti [Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera :
Erdoğan
Aphididae)] populasyonlarında insektisit direnci risk değerlendirmesi
Ülgentürk S. Ö. Şahin, I.
Ankara Kent orman ve Parkları İbreli Ağaçlarında Bulunan Yaprakbiti
Özdemir, M. Muştu, C. Erbaş, G. (Homoptera: Aphidoidea) ve Kabuklubit (Homoptera: Coccoidea) Türleri,
Artar
Acanthomytilus cedricola Balachowski et Alkan ve Leucaspis pusilla
Low.(Homoptera: Diaspididae) Biyo Ekolojileri
S. Maden, Y.Z. Katırcıoğlu, S.
Karadeniz Bölgesinde Kestane Kanserinin Biyolojik Mücadelesi Üzerinde
Akıllı, Ç. Ulubaş Serçe
Araştırmalar
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Tarım Bakalığı
Yıl
2010
TÜBİTAK –KAMAG 105G013
2010
Tarım Bakanlığı
2010
08B4347005-BAP
2008-2010
TAGEM
2008-2010
Ankara Üniversitesi ,BAP
BAP
06 B 4347004
2011
2006-2010
Ankara Ünv. BAP
2006-2010
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Proje Elemanları
Şükran Şahin
Nilgül Karadeniz
Proje Adı
Proje Kodu ve Destekleyen Kuruluş
Yıl
Ankara Kenti Bazı Park ve Bahçelerinde Yer Alan Ağaç ve Çalıların
Fenolojik Gözlemi Üzerine Bir Araştırma
Korunan Alanlarda Katılımcılığın Değerlendirilmesi
BAP
2008-2010
TÜBİTAK-ÇAYDAK
2008-2010
Proje Adı
Sakaryabaşı (Çifteler-Eskişehir) Balık Üretim ve Araştırma İstasyonu'nun Su
Kaynağı Batı Göleti: Sediment Kaynaklı İnorganik Azot Salınımının
Araştırılması
Çifteler-Sakaryabaşı (Eskişehir) Batı Göleti Sedimentinde Fraksiyonel
Fosfor Kompozisyonu ve Fosfor Salınımının Mevsimsel Değişimi
COST PROJESİ Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Çipura (Sparus aurata)
ve Levreklerde (Dicentrarchus labrax) Antimikrobiyel Madde
Uygulamalarının Stres Fizyolojisi ile Non-Spesifik Bağışık Yanıtına
Etkilerinin Değerlendirilmesi
Karada Kurulu Farklı Kapasitedeki Alabalık İşletmeleri (Muğla, Fethiye)
Çıkış Suları Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Proje Kodu ve Destekleyen Kuruluş
TÜBİTAK
Yıl
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Proje Elemanları
TOPÇU, A., PULATSÜ, S.
TOPÇU, A., PULATSÜ, S.
BAP
01.05.200915.07.2010
17.06.200903.08.2010
AB
(2006-2011)
Şubat 2011
tamamlandı
BAP
04.11.2009
04.05.2011
Proje Adı
-
Proje Kodu ve Destekleyen Kuruluş
-
Yıl
-
Proje Elemanları
Proje Adı
Yıl
-
-
Proje Kodu ve Destekleyen Kuruluş
-
Proje Kodu ve Destekleyen Kuruluş
2008-1-TR-LEO05-03202
AB 7. Çerçeve Programı
Yıl
YAVUZCAN YILDIZ, H.
PULATSÜ, S.
Süt Teknolojisi Bölümü
Proje Elemanları
-
Tarım Ekonomisi Bölümü
-
Tarım Makinaları Bölümü
Proje Elemanları
Prof.Dr. Ali İhsan ACAR
Araş.Gör. Okray OREL
Proje Adı
SAFER – Safer Agriculture for Employees in Rural
(Kırsal Alandan Çalışanlar İçin Daha Güvenli Tarım)
2010
Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü
Proje Elemanları
Proje Adı
Dr. Gülüzar Duygu SEMİZ
Proje Kodu ve Destekleyen Kuruluş
Kireçli Topraklarda Tuzluluğunun Belirlenmesinde Farklı Yöntemlerin
TÜBİTAK (Lisans öğrenci projesi)
Yıl
2010 Eylül-
Karşılaştırılması
2011 Haziran
Tarla Bitkileri Bölümü
Proje Elemanları
ER, C., GEÇİT, H.H., BAŞALMA,
D., AVCI, M., KAYA, M.D.,
AKDOĞAN, G., ÇEVİK, N.,
GÜNEŞ, E., ADA, R., KOÇ, H.,
KOŞAR, F. ve Ş. ŞENTÜRK ..
Proje Kodu ve Destekleyen Kuruluş
Proje Adı
2010
105O592.
Orta Anadolu Şartlarında Yağ Bitkilerinin Üretim Deseni İçerisinde
Yararlanabilme Potansiyeli
Türkiye
Bilimsel
Araştırma Kurumu
Yıl
Ve
Teknoloji
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Proje
Prof.Dr.
Arş.Gör.
Saygın
Prof.Dr.
Arş.Gör.
Saygın
Prof.Dr.
Arş.Gör.
Saygın
Elemanları
Proje Adı
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Günay
Erpul Toprak haritaları geleneksel su erozyonu birimlerinin YETKE-K ile
Selen Deviren güncellenmesi ve haritalama birimlerindeki belirsizliklerin jeoistatistik ile ortaya BAP
konulması
Günay
Erpul
Türkiye’de Su Erozyonu Çalışmaları için Uzun Dönem Meteoroloji Verileri
Selen Deviren
TÜBİTAK
Kullanılarak Ulusal Ölçekte Yağış Enerji ve Şiddetlerinin Belirlenmesi
Günay
Erpul Rusle Teknolojisi ile Eldivan Sarayköy Göleti
Selen Deviren Gelebilecek Sediment Miktarının Tahmin Edilmesi
Su Toplama Havzasına
Yıl
21.11.2007 2009
15.12.200715.06.2009
28.06.20072009
BAP
Zootekni Bölümü
Proje Adı
Proje Elemanları
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Yıl
Prof. Dr. Fatin CEDDEN
Süt Keçiciliğinin Geliştirilmesi
Leonardo Mobilite programı, TAGEM Bahri
Dağdaş Uluslar arası Tarımsal Araşt. Enst
19-Haziran -01
Temmuz 2011
Prof. Dr. Fatin CEDDEN
Akdeniz bölgesi Ormanlık Alanlarda Silvopastoralizm konusu kapsamında
Akdeniz bölgesinde inceleme
Çevre orman Bakanlığı, Tarım bakanlığı,
Fransa tarım Bakanlığı
6-12 Ekim
2010
Prof. Dr. Fatin CEDDEN
Akdeniz bölgesi Ormanlık Alanlarda Silvopastoralizm konusu kaps amında
Fransa Kuzeydoğu Akdeniz bölgesinde inceleme, görüşme
Çevre orman Bakanlığı, Tarım bakanlığı,
Fransa tarım Bakanlığı
6-12 Mart 2011
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ
DEVAM EDEN PROJELER
Bahçe Bitkileri Bölümü
Proje Elemanları
Proje Adı
Proje Kodu ve Destekleyen Kuruluş
Farklı Ekolojilerde Yetiştirilen Kalecik karası Üzüm Çeşidinin Fitokimyasal
BAP
Özellikleri Üzerinde Arastirmalar
Doğu karadeniz bölgesi sahil kusağındaki elma genetik matery alinin kara leke
TUBITAK
ve ateş yanıklığı hastalıklarına dayanıklılık ,geç çiçeklenme ve meyve özellikleri
bakımından değerlendirilmesi
Yerli ve yabancı bazı Antepfıstıgı çesit ve tiplerinin Kuru ve sulu koşullarda
perfonmansının belirlenmesi
( Sevinç Kıran, Fatma Özkay, Tuz Stresine Tolerans Seviyeleri Belirlenmiş Bazı Genotiplerinin Kuraklık
Şebnem Ellialtıoğlu, Şebnem Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi
Kuşvuran)
Soğanlarda gynogenezis yoluyla haploid bitki elde edilmesi
Kestane ve bal kabaklarında karotence zengin hatların seleksiyonu
Terede tohum üretim çalışmaları
Türkiye’de Bağ Alanlarında Bağ Fitoplazmalarının ve vektörlerinin Moleküler
Yöntemlerle Belirlenmesi ve Yaygın Üretimi Yapılan Çeşitlerin bu Hastalıklara
karşı reaksiyonları
109 O 005
Ülkemizde Yetiştiriciliği Yapılan Ekonomik Öneme Sahip Bazı Üzüm Çeşit ve
Amerikan Asma Anaçları ile Klonlarının Virüsler ve Agrobacterium vitis
Yönünden Arındırılması, Tanımlanması ve Yeni Üzüm Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Ülkemizde Yetiştirilen Asma Tür ve Çeşitlerinde Antioksidan, Resveratrol ve
Diğer Fenolik Bileşiklerin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma
Türkiye Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, Proje Sorumlusu,
Yıl
2011-DEVAM
2009-2012
TAGEM
2010-2013
TAGEM
2011-2013
Kilis Ü.BAP
Tubitak ve FA 0807 COST
2010-2012
2011-2013
2010-2012
2009-2012
Tubitak KAMU ARAŞTIRMALARI
GRUBU (KAMAG)
2009-1012
BAP
2011-2013
TÜBİTAK 1007 KAMU KURUMLARI
ARAŞTIRMA PROJELERİNİ
DESTEKLEME PROGRAMI, 107G249,
Endemik Centaurea tchihatcheffii Fish.&Mey (Yanardöner) Çiçeğinin Süs ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Bitkileri Sektörüne Kazandırılması Çalışmaları, , Proje Yürütücüsü,
2008 – Devam
etmekte.
Küçük Bahçevanlar, Proje Yürütücüsü,
2010 – Devam
etmekte.
2008-2011
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK
ÜNİVERSİTESİ PROJELERİ,
G. Soylemezoglu, M. Akkurt, Asmalarda Külleme ve Mildiyö Hastalıklarına Dayanıklı Çeşit Islahında Marköre A.Ü. BAP
A. Ergül, A. Cakır
Dayalı Seleksiyon (Marker Assisted Selection-MAS) Yöntemi ile Hızlandırılmış
Seleksiyon 09B4347002
2009 – Devam
etmekte.
Bitki Koruma Bölümü
Proje Elemanları
Ayşe ÖZDEM, Hikmet ER,
Fisun ÇELİKEL, Mevlüt
EMEKÇİ, Ahmet FERİZLİ,
Proje Adı
Uzakdoğu Ülkelerine Yaş Meyve İhracatında Sorun Olan Zararlılara Karşı
Uygulanacak Farklı Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (Ülkesel Proje);
Elma içkurdu (Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae))'nun Kiraz
Meyvesine Yapay Bulaştırılması Sonrası Uygulanacak Farklı Mücadele
Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması (Alt Proje),
Tarımsal Biyolojik ve Biyoteknik Savaş Araştırma, Eğitim ve Uygulama
Projesi.
Sultan Cobanoglu, Serife
Bayram, Oktay Gurkan ve
diğerleri
İsmail KASAP &s. Çobanoğlu Güney Marmara Bölgesi Çanakkale ve Balıkesir illeri Yumuşak Çekirdekli
Meyvelerde Görülen Akar Türleri (Acari) ve Bunların Doğal Düşmanlarının
Belirlenmesi ve Birbirleri İle İlişkilerinin Biyolojik Mücadele İmkanları
Açısından Araştırılması
Sultan ÇOBANOĞLU ve
Ankara, Bursa ve Yalova illerinde Solanaceae familyası bitkilerinde bulunan
Nabi Alper KUMRAL
akar türlerinin belirlenmesi ve önemli akar türlerinin popülasyon yoğunlukları
ile doğal düşmanlarının saptanması üzerine incelemeler. (Tübitak Proje
lideri)
Tarım Bakanlığı &S.
Kavun sineği [Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera:
Çobanoğlu
Tephritidae)]’nin Farklı Kavun Çeşitlerindeki, biyolojisi Zarar Oranlarının
Belirlenmesi
Tarım Bakanlığı &S.
MERSİN İLİNDE YETİŞTİRİLE N ÇİLEKLERDE ZARARLI VE YARARLI
Çobanoğlu
AKAR (Acari) TÜRLERİ, DAĞILIMLARI İLE ÖNEMLİ TÜRÜN
POPULASYON YOĞUNLUĞU VE SAVAŞIM OLANAKLARI ÜZERİNDE
ÇALIŞMALAR
Avrupa Birliği &Marie Curie
Detection and analysis inter- and intra-specific variability of common pest
and predatory mites using new molecular and imaging tools.
Acronomy: DetanMite
Proposal Number: 269133
Duration of the project: 36 months
List of partner organisations:
Ankara University (AU), Turkey
Uludag University (UU), Turkey
French National Institute for Agricultural Research (INRA), France
Agriculture Research Council-Plant Protection Research Institute (ARCPPRI), South Africa
North West University, South Africa
H. D. Sağlam
Buğdayda Önemli Zarar Yapan Tahıl Kist Nematodu (heterodera spp.) ile
CİMMTY&Sultan
Mücadele Olanakları Üzerine Araştırmalar
ÇOBANOĞLU
Prof.Dr. Mevlüt Emekci,
Kuru İncir Zararlılarıyla Savaşımda Alternatif Bir Yöntem Olarak Silindirik
Doç.Dr. A.Güray Ferizli
Fosfin Gazının (ECO2FUME) Vakum Altında Kullanım Olanakları Üzerinde
Araştırmalar
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
BS-04/06-09-195 (2) Dış Ticaret Müsteşarlığı
Yıl
2004
DPT
Tübitak 108 O 252
Tubitak 108 O 363
Tarım bakanlığı
Tarım bakanlığı
Full Title: Detection and analysis inter- and
intra-specific variability of common pest and
predatory mites using new molecular and
imaging tools.
Acronomy: DetanMite
Proposal Number: 269133
Duration of the project: 36 months
Cimmity
111O042 TÜBİTAK
2011-Devam
Ediyor
Bitki Koruma Bölümü (Devamı)
Proje Elemanları
Prof.Dr. Mevlüt Emekci,
Doç.Dr. A.Güray Ferizli
Aziz Karakaya, Arzu Çelik,
Resul Yıldırım
V.BOZKURT
A.UĞUR
Cem Özkan, Hilal Tunca,
Vehbi Sözeri
Filiz ERTUNÇ, Gökhan
SÖYLEMEZOĞLU,
Şerife BAYRAM,Didem
CANİK,Şerife TOPKAYA
F. Ertunc, Assunta Bertaccini
Proje Adı
Depolanmış Baklagil Zararlılarıyla Savaşımda Alternatif Bir Yöntem Olarak
Silindirik Fosfin Gazının (ECO2FUME) Vakum Altında Kullanım Olanakları
Üzerinde Araştırmalar
Rize ilinde kivilerde görülen önemli fungal hastalıkların belirlenmesi
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
11B4347005 A.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
08B4347002 A. Ü. BAP
2008-2011
CACOPSYLLA PYRI İLE ALTERNATİF MÜCADELE YÖNTEMLERİ
ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Organik Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği (Çubuk-Akyurt)
TARIM BAKANLIĞI
2009-2012
Münferit
Türkiye’ de Önemli Bağ Alanlarında Bağ Fitoplazmalarının ve Vektörlerinin 109 O 005 –TÜBİTAK ve FA 0807 COST
Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi ve Yaygın Üretimi Yapılan Çeşitlerin Bu
Hastalıklara Karşı Reaksiyonları
COST FA 0807 Integrated Management of Phytoplasma Epidemics
in Different Crop Systems
Özer G, Bayraktar H,
Bolu ili patates yetiştiriciliği alanlarından elde edilen Rhizoctonia solani
izolatları arasındaki anastomosis gruplarının ve patojenik farklılıkların
tespiti.
Özer G, Bayraktar H,
Türkiye’nin Önemli Kimyon Ekim Alanlarındaki Fungal Patojenlerin ve
Yaygınlıklarının Tespiti
Cem Özkan Hilal Tunca, Avni İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi
Uğur, Aysel Köksal, Ömer
Kutlu
Cem Özkan Arzu Saka,
Biyorasyonel İnsektistlerin Bazı Lepidopterlere Türleri Üzerine Etkisi
Mehmet Ali Mert, Hilal Moran,
Aliriz Günal, Vedat Mutlu
Cem Özkan, Hilal Tunca,
Bacillus Thuringiensis’in Spodoptera littoralis Boisd. (lepidoptera: Noctuidae
Mehmet Ali Mert
) Üzerine etkileri
Hilal Tunca, Cem Özkan,
Biyoinsektisitlerden lazerin Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera:
Hilal Moran
Pyralidae) Üzerine Etkisi
Hilal Tunca, Cem Özkan,
Farklı konukçularda parazitoit Venturia canescens (Hymenoptera:
Ayşe Nazan Yeşil, Türkan
Ichneumonidae)’ in düşük sıcaklıklarda depolanması
Feyza Çalışkan
Cem Özkan, Hilal Tunca,
Farklı Besin Çeşitlerinin Ephesitia küehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)
Ceren Kavakoğlu, Mehmet
nın gelişine etkişi
Arıkan
Işıl Özdemir, Selma
Bartın ve Kastamonu İlleri Sternorrhyncha (Hemiptera) biyoçeşitliliği, doğal
Ülgentürk, Rifat Ulusoy, M.
düşmanları ve bölge ekolojisinin türlerin yayılışına etkisinin modellenmesi
Bora Kaydan, Nurper Güz
üzerine araştırmalar
Nurper Güz, M. Oktay
Sünede faydalı genlerin belirlenmesi
Gürkan
Yıl
2011-Devam
Ediyor
2003-Devam
2009-2012
EU
2009-2013
Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP
2011.17.17.410
2011-2014
Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP
2011-2014
Tübitak 4004 Bilim Toplum
2011- Devam
Bap öğrenci odaklı proje
2011- Devam
Tübitak Bidep Öğrenci Odaklı Projesi
2011-Devam
Tübitak Bidep Öğrenci Odaklı Projesi
2011-Devam
Tübitak Bidep Öğrenci Odaklı Projesi
2010-Devam
Tübitak Bidep Öğrenci Odaklı Projesi
2010-Devam
TAGEM
2008-2011
TUBİTAK
2010-2013
Bitki Koruma Bölümü (Devamı)
Proje Elemanları
M. Oktay Gürkan, Nurper
Güz
J.Vontas, M.O.Oktay
Gürkan,Nurper GÜZ
Dolar, F.S., Sezer, A.
Proje Adı
Helicoverpa armigera piretroid direncinin moleküler karakterizasyonu
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
TUBİTAK
Yeşil kurt ( Helicoverpa armigera)’da pyretroit direncinin moleküler
mekanizmaları
Ordu, Giresun ve Trabzon İllerinde Fındıkta Meyve ve Çotanak
Hastalıklarına Neden Olan Fungal Etmenlerin ve Çeşit Reaksiyonlarının
Belirlenmesi.
TÜBİTAK İKİLİ Antlaşma
A.Ü. BAP
08B4347008
2008-2011
Dolar, F.S., Tülek, S.
Ankara İli Havuç Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların Belirlenmesi ve
Yaygınlık Oranlarının Saptanması
İç Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin
Anastomosis Gruplarının ve Bazı Buğday Çeşitlerinin Reaksiyonlarının
Belirlenmesi
TAGEM
2008-2012
TAGEM
2009-2012
Türkiye’nin Önemli Soğan Ekim Alanlarında Görülen Fusarium oxysporum
f.sp.cepae İzolatlarının Genetik Karakterizasyonu
İç Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin,
Anastomosis Gruplarının Klasik - Moleküler Karakterizasyonu ve Bazı
Buğday Çeşitlerinin Reaksiyonları ile Potansiyel Biyokontrol İzolatların
Belirlenmesi
Çam Pamuklu Koşnili Biti Marchalina Hellenica Genn. (Hemiptera:
Margarodidae)' Nın Biyo-Ekolojisi, Ege Ve Akdeniz Bölgesindeki Yayılış
Alanları
Phytophthora Türlerinin Karadeniz Bölgesi Orman Ekosisteminin Önemli
Odunsu Taksonlarından Meşe ( Quercus spp. ) Kestane (Castanea sativa)
ve Orman Gülü (Rhododendron spp.) Kurumalarındaki Rollerinin
Belirlenmesi
Antalya İlinde Seralarda Yetiştirilen Domateslerde Görülen Önemli Bazı
Domates Virüslerinin Tespiti Üzerinde Araştırmala
Kayısılarda (Prunus armeniaca L.) Görülen Şarka Hastalığının
Biyoteknolojik Yöntemlerle In Vitro Koşullarda Eradikasyonu
A.Ü. BAP 09B4347004
2009-2011
TUBİTAK-TOVAG 110O622
2011-2014
Dolar, F.S.,Ünal, F.
Bayraktar, H., Dolar, F.S.
Dolar F.S., Bayraktar, H.,
Ünal, F., Yıldırım, F., Akan,
K.
Ülgentürk S. Civelek H.S.,
Şahin Ö., Evren N.,
Sarıbaşak H.
S. Maden, Y.Z. Katırcıoğlu,
S. Akıllı,
I.Özer Elibüyük, Mine GülŞeker
İ. Özer Elibüyük, Mine GülŞeker, Yelda Özden, Ahmet
Onay, Engin Tilkat, Hakan
Yıldırım, Doğa Gümüşel
TUBİTAK
Yıl
2010-2013
2011
Kasım 2008Kasım 2011
108 O 888 TÜBİTAK- COST Projesi
2009-2012
111O025, TÜBİTAK
2011-2012
BAP
2011-2014
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Proje Elemanları
Şükran Şahin
Mehmet Somuncu
Dicle Oğuz
Nevin Akpınar
Proje Adı
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
İl Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Turizm Rekreasyon Açısından
TÜBİTAK-KAMAG
Değerlendirilmesi.
Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylalarının Arazi Kullanım ve İşlevlerindeki
TÜBİTAK-SOBAG
Değişimi Değerlendirme Çalışması.
Çocukların Açık ve Yeşil Alan Kullanım Desenlerinin Belirlenmesi Çayyolu
A.Ü-BAP
Örneği.
Kent Parklarında İşitsel Peyzaj (Soundscape) Algısı ve Kullanıcı TÜBİTAK, COST (European Cooperation in
Tercihlerinin Yaşam Kalitesi Kapsamında Değerlendirilmesi: Ankara Örneği
Science and Technology) Proje No: 110Y186
Yıl
2010201020092010-
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Proje Elemanları
DEMİR, N.
DEMİR, N.
KESKİN, E., MERİÇ, İ.
YAVUZCAN YILDIZ, H.
YAVUZCAN YILDIZ, H.
PULATSÜ, S.
GENÇ, E.
Proje Adı
Kızılırmak Nehri’nde (Avanos ilçesi civarı) sualtı makrofit biyokütlesinin
zamansal değişimleri ve makrofit, diatom indeksleri ile ekolojik kalite
sınıfının tahmini
Akdeniz iklim kuşağındaki sığ göllerde suiçi bitkilerin yapısal rolü ile
gelişimini etkileyen faktörlerin geçmişte, günümüzde ve daha sıcak ısınan
koşullarda belirlenerek uyum ve azaltma stratejilerinin oluşturulması
Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus myk iss Walbaum, 1792) Tiroid
Hormon Reseptörleri (TRs) Üzerine Amitraz ve Deltamethrin’in Akut
Toksisitesinin Değerlendirilmesi
AQUAT NET 2.Socrates Thematic Network for Aquaculture, Fisheries and
Aquatic Resource Management (LLP)
(Proje partneri)
VOCATIONAL AQUALABS
Vocational Generic Skills for Researchers
(Proje koordinatörü)
Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinin Sürdürülebilirliği için Bir
Bilgisayar Programının Kullanımı: Gökçekaya Baraj Gölü (Nallıhan,
Ankara) Örneği
p,p-DEE’nin Zebra Çiklit (Chichlosoma nigrofastiatum)’de Gonad Gelişimi
ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Yıl
TÜBİTAK
2010- Devam
ediyor
TÜBİTAK
2010- Devam
ediyor
TÜBİTAK
2011-2012
AB Life Long Learning
2009-2011
AB Life Long Learning
Transfer of Innovation projesi
2009-2011
TÜBİTAK
Nisan 2011 –
Devam ediyor
Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Fonu. BAP 01-M 0116, Yardımcı
araştırmacı
2009-2011
Süt Teknolojisi Bölümü
Proje Elemanları
E.Şenel (Yürütücü), C.Koçak,
F.S. Demirci, C. Akal
A.Yetişemiyen (Yürütücü),
C. Akal
A.Gürsel Yürütücü),
A.Gürsoy, F. Durlu-Özkaya,
S. Aydemir, E.A.Anlı
Prof.Dr. A.Gürsel Yürütücü),
A.Çolak,S.Özcan
Proje Adı
Beyaz Peynirde Aroma Profilinin Belirlenmesi
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
08A4347001
A. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
110O532
TÜBİTAK
10B4347006
A. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Yıl
2011
A. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
2011
Proje Adı
-
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
-
Yıl
-
Proje Adı
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Yıl
Peyniraltı Suyu Tozu ve Yağsız Süttozunun Fermente Krema Üretiminde
Kullanılması Üzerine Bir Çalışma
Süt Proteini Ürünleri Kullanılarak Üretilen Keçi Sütü Yoğurtlarının Bazı
Nitelikleri
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Eğitim-Araştırma
Uygulama İşletmesi Alt Yapı İyileştirilmesi
2011
2011
Tarım Ekonomisi Bölümü
Proje Elemanları
-
Tarım Makinaları Bölümü
Proje Elemanları
Doç.Dr. Hasan SİLLELİ
Yard.Doç.Dr.
M.Ali DAYIOĞLU
Doç.Dr. Hasan SİLLELİ
Seralar için Esnek, Çok Fonksiyonlu, Akıllı Kontrol Sistemlerinin
Geliştirilmesi
TUBİTAK
2010 - 2011
Sıvı Gübre Hazırlama ve Paketleme Ünitesi
AÜ BAP
2011 - 2012
Doç.Dr. Kamil SAÇILIK
RF ve Mikrodalga Teknikleriyle Sebze ve Meyvelerin Bazı İçsel Kalite
Özelliklerinin Tahribatsız Olarak Ölçülmesi
AÜ BAP
2010 - 2012
Doç.Dr. Kamil SAÇILIK
Sıcaklık ve Nem İçeriğine Bağlı Olarak Sebze ve Meyvelerin Dielektrik
Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK
2010 - 2011
Prof.Dr. İlknur DURSUN
Kolzanın Hasat-Harmanındaki Tane Kayıplarının Belirlenmesi
Karadeniz T.A. Enstitüsü
(TAGEM/TA/05/02/01/003)
2008 - 2011
Yard.Doç.Dr.
Ufuk TÜRKER
Buğdayda kısıtlı su koşullarında oksijen ve karbon izotop oranlarından
(18O/16O ve 13C/12C) yararlanılarak bitki su kullanım (transpirasyon)
etkinliğinin belirlenmesi
TUBİTAK-1001 ve IAEA -CRP Research
Contract No: 14463, 2009-2011.
2010 – 2012
Yard.Doç.Dr.
Ufuk TÜRKER
Minimum Toprak işleme sistemlerinin Toprağa etkilerinin araştırılması
TARP
2010 - 2012
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Proje Elemanları
Proje Adı
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
Yıl
Prof.Dr. A. Nejat
Evsahibioğlu
Tarımsal Rekorte Tahmin ve Kuraklık İzleme Projesi
Başlangıç
Prof.Dr. ENGİN
YURTSEVEN
LİZİMETRE KOŞULLARINDA FARKLI SULAMA YÖNETİMİ
PRATİKLERİNİN DRNAJ SUYU HACMİ İLE KALİTESİNE, TOPRAK
TUZLULUĞUNA VE YONCADA (MEDİKAGO SATİVA) VERİM VE SU
KULLANIM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Dr. Gülüzar Duygu SEMİZ
Sodyumlu ve Borlu Sulama Suyunun Zeolit ve Sepiyolit Mineralleri ile
Islah Edilmesi ve Yeniden Kullanım Etkinliğinde Reaktivasyon İşleminin
Etkisi
YRD.DOÇ.DR. HAVVA
EYLEM POLAT
Ankara ili’ndeki yoğun hayvancılık alanlarında uygun gübre depolama TÜBİTAK
koşullarının belirlenmesi.
Haziran 2011 /
Haziran 2012
Prof.Dr. A. Zeki ERÖZEL
Tabansuyu Derinliği ve Sulama Suyu Kalitesinin Buğday
Kalitesine Etkisinin Araştırılması
2009-2011
20 Haziran 2011
Verim
TÜBİTAK(TOVAG)
EKİM 2009EKİM 2011
TÜBİTAK (1002)
2011 Nisan2012 Nisan
ve Ankara Üniversitesi
BAB
Tarla Bitkileri Bölümü
Proje Elemanları
AYDOĞAN
ÇİFTÇİ
A.,
C.
Proje Adı
Y.
ATMACA E., C.Y. ÇİFTÇİ
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Yıl
Bazı Geniş ve Dar Yapraklı Kabuli Tip nohut (Cicer arietinum L.) Çeşit ve
Hatlarının Verim ve Kalite Yönünden İncelenmesi
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
2009 - 2014
Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerine Uygulanan Gamma Işını Dozlarının
M1 ve M2 Generasyonlarında Bazı Bitki Özelliklerine Etkileri
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
2011 - 2015
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Proje Elemanları
Prof.Dr. Ayten KARACA ve
ark.
Proje Adı
Türkiye İçin AB Direktifleri ile Uyumlu Çevre Teknolojileri:
Kentsel Atıksu Arıtma Çamurlarının Yönetimi
Prof.Dr. Ayten KARACA ve
ark.
Ankara Bölgesi Çiftçilerinin
Bilinçlendirilmesi Projesi.
Prof.Dr. Ayten KARACA ve
ark.
Toprakların Karbon Tutulumu ve Sürdürülebilirliği Üzerine Toprak İşleme Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM
Tekniklerinin Etkileri
Toprak
Analizlerinin
Önemi
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
TÜBİTAK-1007/KAMAG
Konusunda A.Ü. BAP Öğrenci Odaklı Proje
Yıl
2009-devam
ediyor
2010
ediyor
devam
2010
-2015
devam ediyor
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (Devamı)
Proje Elemanları
Prof.Dr. Ayten KARACA ve ark.
Proje Adı
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
Orman yangınlarının toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri Çevre ve Orman Bakanlığı OGM Proje
üzerine etkisi. Aliye Sepken Berber doktora tez projesi.
desteği
Prof.Dr. Cihat KÜTÜK, Prof.Dr. Buğdayda kısıtlı su koşullarında oksijen ve karbon izotop oranlarından TÜBİTAK, TOVAG
18
16
13 12
Gökhan ÇAYCI ve ark.
O/ O ve
C/ C) yararlanarak bitki su kullanım etkinliğinin
(transpirasyon) belirlenmesi
13 12
18
16
Prof.Dr. Cihat KÜTÜK, Prof.Dr. Evaluation of Carbon ( C/ C) and Oxygen ( O/ O) Discrimination in IAEA-CRP Research Contract No: 14463
Gökhan ÇAYCI ve ark.
Wheat Under Water Stress Conditions and Their Relation with Crop (Vienna, Austria)
Temperature Indexes
Prof.Dr. Günay ERPUL ve ark.
Yarı Kurak Bölgelerde Rüzgâr Erozyonu Tehlikesinin Değerlendirilmesi:
TÜBİTAK
Bölgesel Ölçekte Model Geçerlik Çalışmaları
Prof.Dr. Günay ERPUL ve ark.
Yağmurlama Denemeleri ile Sıçrama ve Yüzey Erozyonu Sedimentlerinde
A.Ü. BAP
Agregat Büyüklük Dağılımı ve Organik Karbon Değişimlerinin İncelenmesi
Prof.Dr. Günay ERPUL ve ark.
Farklı Arazi Kullanım Türleri Altında Rüzgâr Erozyonu Tehlikesinin
A.Ü. BAP - Hızlı
Konumsal Olarak İncelenmesi
Doç.Dr. Hasan S. ÖZTÜRK
Lizimetre Koşullarında Farklı Sulama Yönetimi Pratiklerinin Drenaj Suyu
Hacmi İle Kalitesine, Toprak Tuzluluğuna Ve Yoncada (Medik ago sativa)
15.10.2009
Verim ve Su Kullanım Özelliklerine Etkisİ (109O165)
Doç.Dr. Hasan S. ÖZTÜRK
Sodyumlu ve Borlu Sulama Suyunun Zeolit ve Sepiyolit Mineralleri ile Islah 15. 04. 2011
Edilmesi ve Yeniden Kullanım Etkinliğinde Reaktivasyon İşleminin Etkisi
(111O023)
Prof.Dr. İlhan KARAÇAL
Beypazarı MYO Sanal Banka Şb. Kurulması
A.Ü.BAP
Prof.Dr. Ayten KARACA, Arş.Gör. Evsel ve kentsel arıtma çamurlarının yönetimi 2010-2013, İTÜ, Boğaziçi,
Onur AKÇA ve ark.
ODTÜ, Dokuzeylül, Ege ve Ankara Üniversitesi KAMAG TÜBİTAK
TÜBİTAK
Yıl
2010-2014
devam ediyor
20082011(Devam
ediyor)
2007-2010
(Devam ediyor)
Prof.Dr. S. Rıfat YALÇIN
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sıvı Gübre Dozaj Paketleme Ünitesi
Prof.Dr. Günay ERPUL
Arş.Gör. Selen DEVİREN SAYGIN
Prof.Dr. Sevinç ARCAK, Prof.Dr.
Sonay SÖZÜDOĞRU OK,
Öğr.Gör.Dr. Mümtaz KİBAR ve ark.
Öğr.Gör.Dr. Mümtaz KİBAR
Toprak erozyon duyarlılığının sıçrama ve yüzey akış süreçleri boyunca
zamansal değişiminin belirlenmesi
Toprak Bilim Okulu
Tübitak
21.02.2011Devam Ediyor
20.01.2010 20.01.2012
01.07.201001.07.2011
Öğr.Gör.Dr. Mümtaz KİBAR
Urfa – Viranşehir Toprakları Kil Mineralleri ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin
Belirlenmesi
Diyarbakır – Hazro İlçesi Toprakları Kil Mineralleri Araştırılması
Ankara Üniversitesi BAP
BAP
2011 - 2013
2009 - 2011
2011 – 2012
15.10.2011
15.04.2012
1.3.2011
01.06.2010/01.0
6.2013
BİYOTAR ORGANİK TARIM A.Ş.
2010 - 2011
ATMOSFER GIDA TURİZM TARIM
LTD.ŞTİ.
2010 - 2011
Zootekni Bölümü
Proje Elemanları
Araş. Gör. Hasan MEYDAN
Proje Adı
Türkiye Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae) populasyonlarındaki
genetik çeşitliliğin mikrosatelit markerler kullanılarak belirlenmesi
Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş
TÜBİTAK
Yıl
2009-2011
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ
BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Etkinliğin türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
Etkinliğin Adı
Çalıştay
Sera Konstrüksiyon Üreticileri ve Donanım Sağlayıcıları Çalıştayı
Çalıştay
Havza Bazlı Üretim Modeli
OECD Standard Codes for the Official Testing of Agricultural and Forestry
Tractors Working Group Meeting Antalya/Türkiye (Doç.Dr. Hasan SİLLELİ)
OECD Standard Codes for the Official Testing of Agricultural and Forestry
Tractors Working Group Meeting Taormina/İtalya (Doç.Dr. Hasan SİLLELİ)
OECD Standard Codes for the Official Testing of Agricultural and Forestry
Tractors Annual Meeting Paris/Fransa (Doç.Dr. Hasan SİLLELİ)
Çalıştay
Çalıştay
Çalıştay
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Prof.Dr. Ali İhsan ACAR
Doç.Dr. Hasan SİLLELİ
Araş.Gör. Okray OREL
TARMAKDER
Tarih
12.05.2011
OECD
2010
OECD
2010
OECD
2010
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
Etkinliğin Adı
Düzenleyen Kişi/Kişiler
Tarih
-
-
-
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
TOPRAK BÖLÜMÜ BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER
Etkinliğin Türü (Bilimsel,
Kültürel, Sosyal)
-
2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Öğretim Elemanı Durumu
20
18
16
14
12
10
Profesör
8
Doçent
6
Yrd.Doçent
4
Öğr.Gör.
2
Arş.Gör.
Uzman
0
Şekil 1. Bölümlerdeki Öğretim Üye ve Görevlisi Sayısı
250
200
150
Yardımcılı
Yardımcısız
100
50
0
Ziraat Fakültesi
Şekil 2. Ziraat Fakültesi Öğretim
Elemanı Başına Ders Saati
14
12
10
8
Yardımcılı
Yardımcısız
6
4
2
0
Ziraat Fakültesi
Şekil 3. Ziraat Fakültesi Öğretim Elemanı Başına Öğrenci Sayısı
Öğrenci Sayıları (30 Haziran 2008 tarihi itibariyle)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Peyzaj Mimarlığı
Ziraat Mühendisliği
Şekil 4. Lisans Programlarındaki Toplam Öğrenci Sayıları (30 Haziran 2008 itibariyle)
Öğrenci Sayıları
500
450
400
350
300
Kız
250
Erkek
200
150
100
50
0
Hazırlık
I. Sınıf
II. Sınıf
III. Sınıf
IV. Sınıf
Şekil 5. Sınıflara Göre Kız/Erkek Öğrenci Dağılımı
Makale Sayıları
30
25
20
SCI
15
Diğer
10
5
0
Şekil 6. Yurtdışında Yayınlanan Makalelerin Bölümlere Göre Dağılım ı
Makale Sayıları
30
25
20
15
Türkçe
Yabancı Dil
10
5
0
Bah.Bit.
Bitki Kor.
Peyzaj M.
Su Ürün.
Müh.
Süt Tekn.
Tar.Ekon.
Tar.Mak.
Tar.Y.Sul,
Tarla Bit.
Toprak Bil.ve
Bit. Besl.
Zootekni
Şekil 7. Yurtiçinde Yayınlanan Türkçe ve Yabancı Dilde Makalelerin Bölümlere Göre
Dağılımı
Bildiri ve Araştırmalar
60
50
40
Ulusal
30
Uluslarası
20
10
0
Şekil 8. Ulusal ve Uluslararası Bildiri ve Araştırma Sayısı
Bildiri ve Araştırmalar
70
60
50
40
Yayınlanan
Yayınlanmayan
30
20
10
0
Şekil 9. Yayınlanan ve Yayınlanmayan Bildiri ve Araştırma Sayısı
Biten Projeler
12
10
TÜBİTAK
8
DPT
6
ARFO
4
2
0
DİĞER
#BAŞV!
#BAŞV!
Şekil 10. Biten Projelerin Bölümlere Göre Dağılımı
Devam Eden Projeler
18
16
14
12
TÜBİTAK
10
DPT
8
ARFO
6
DİĞER
4
2
0
Şekil 11. Devam Eden Projelerin Bölümlere Göre Dağılımı

Benzer belgeler

ankara üniversitesi rektörlüğüne

ankara üniversitesi rektörlüğüne Eski mikroskoplardan fotoğraf makinelerine, öğretici levhalardan ölçme ve ölçü aletlerine, bitki ve hayvan maketlerinden cam malzemelere, tarım aletlerinden daktilo makinelerine kadar birçok obje m...

Detaylı