16 Haziran`da grev halay›na duraca¤›z

Yorumlar

Transkript

16 Haziran`da grev halay›na duraca¤›z
at›l›m 15
14 Haziran 2008
16 Haziran’da grev halay›na duraca¤›z
Devrimci tutsaklar, yapt›klar› aç›klama ile Tuzla tersane iflçilerinin yaflam hakk› mücadelesini selamlad›. Tutsaklar,
herkesi tersane iflçilerine omuz vermeye, taleplerine destek olmaya ve 16 Haziran grevi ile dayan›flmaya ça¤›rd›.
Emekçi halklar›m›za,
Tuzla'da tersane iflçileri can vermeye devam ediyor. 17 May›s'ta,
Deniz Kafl›keman 2,5 tonluk sac
parças›n›n alt›nda ezilerek hayat›n›
kaybetti. Ertesi gün 18 May›s'ta,
Murat Çal›flkan gemi güvertesinde
aç›lm›fl olan delikten düflerek yaflama veda etti. Tersane patronlar›n›n
ifl cinayetlerine kurban ettikleri iflçi
say›s› 96'y› buldu. Yaln›z son 4 ayda
11 iflçi cinayeti gerçekleflti. Tersane
patronlar›, ölümleri iflçilerin ihmaline ba¤layarak afla¤›l›k yalanlar›n›
sürdürüyorlar. Oysa gerçek nedenin kapitalist üretim tarz›n›n kendisi ve patronlar›n afl›r› kar h›rs› oldu¤u art›k gizlenemez hale gelmifltir.
Tersanelerde ucuz iflgücü sömürüsü, sigortas›z ve sendikas›z
çal›flt›rma, kurals›zl›k ve kay›t d›fl›l›k iflçi ölümlerini kaç›n›lmaz k›l›yor. Haftada 70 saati bulan afl›r› çal›flma süresi ve yo¤un ifl yükü nedeniyle iflçilerin iskeleden düflüp ölmesi s›radanlafl›yor. ‹fl güvenli¤i ve
iflçi sa¤l›¤› için gerekli harcamalar›
yapmaktan kaç›nan ve böylece maliyetleri düflük tutmay› amaçlayan
tersane patronlar› seri cinayetlere
imza at›yorlar. ‹fl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i önlemlerini maliyet artt›r›c›
masraf olarak gören tersane patronlar› iflçinin sa¤l›¤›ndan, yaflam›ndan harcamay› tercih ediyorlar.
Sipariflleri yetifltirmek için zaman
bask›s› alt›nda çal›fl›lmas›yla ve s›rayla yap›lmas› gereken ifllerin ayn›
anda ayn› dar mekanda yap›lmas›yla, patlamaya ve yang›na davetiye
ç›kar›l›yor. Tafleron sistemi, tersane patronlar› için yüksek karlar›n›
garantileyen ve tersane iflçilerinin
parçalanmas›n›n örgütsülüklerinin
birbirleriyle ölesiye sebat etmelerinin bir arac› olarak kullan›yor. ‹fl
kazalar›n›n tesadüf olmad›¤›, kapitalizm koflullar›nda bir kural ve düpedüz bir cinayet oldu¤u aç›kl›k
kazanm›flt›r. “Tersanelerde kaza
de¤il yaflam bir tesadüf” olmufltur.
Patronlar›n en yüksek oranda kar
etmeleri iflçilerin can›na ve kan›na
mal oluyor. O dev gibi gemiler, milyon dolarl›k yatlar, iflçilerin kan denizinde yüzdürülüyor.
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Faruk Çelik, “Tuzla konusu art›k kangren olmaya bafllad›” diyor.
Tutsaklar›m›za övgü
“Yarg›layan Savunmalar”›n kayda de¤er bir parças›nda Marksist
Leninist Komünist Parti’nin düflünce ve eylem sistemati¤inin burjuva
mahkemelerde bütün boyutlar›yla
savunulmas›; MLKP’nin strateji, tüzük, program ve güncel taktikleri ile
askeri eylem mant›¤›n›n temel hatlar›yla ortaya konulmas› da ayr›ca
ilgiye de¤er olmufltur.
Sanki gemi yap›m ve onar›m sanayinde dünya beflincisi olmakla övünen kendileri de¤ilmifl gibi! Sanki o
büyük tankerlerin ve lüks yatlar›n
iflçilerin hayatlar› pahas›na denize
indirildi¤ini bilmiyorlarm›fl gibi! Denetimlerin yüzeyselli¤i ve cezalar›n
cayd›r›c›l›ktan uzak oluflu devletin
tersane patronlar›yla kol kola oldu¤unun kan›t›d›r. Tersane burjuvazisi patronlar› Meclise milletvekili
olarak ç›karken, iflçiler arkadafllar›n›n cans›z bedenlerini ç›kar›yorlar
tersaneden! Kapitalizm tüm üretim
sektörlerinde oldu¤u gibi tersanelerde de, bir yanda dev tankerler,
gemiler, ihtiflaml› lüks yatlar fleklinde sermaye biriktiriyor.
Di¤er yanda, tüm bu zenginlikleri yaratan iflçilerin cesetlerinden
da¤lar olufluyor! Tüm o dünya dereceleri, üretim rekorlar› hepsi iflçilerin cesetlerinden oluflan merdivene
bas›larak kazan›lm›flt›r.
Kar h›rs›yla dolu tersane patronlar›, ac›mas›z tafleronlar ve sermaye iflbirlikçisi Dok Gemi-‹fl Sendikas›, ifl cinayetleri karfl›s›nda sessiz kal›yorlar. ‹flçilerin yaflamlar›n›
hiçe sayan hükümet ve devlet organlar›, ifl cinayetlerinden do¤rudan sorumludurlar. Hepsinin ellerine iflçi kan› bulaflm›flt›r. Sermaye ve
faflizmin tafleronlu¤unu yapan Dok
Gemi-‹fl, tersane patronlar›yla kol
kola girip tersane iflçilerinin hakl›
mücadelesine sald›r›yor. Tersane
patronlar› mafyatik ve faflist güruhlar› örgütleyip Limter-‹fl ve alandaki
devrimci-demokratik iflçi kurul ve
örgütlülüklerinin önünü kesmeye
çal›fl›yorlar. En utanmaz ve afla¤›l›k
yalanlarla tersane iflçilerinin hakl›
mücadelesini karal›yorlar. “Bölücüler”, “d›fl mihraklar” faflist demagojiye sar›l›yorlar. “Bölücülük” umac›s› laflar, “d›fl mihraklar” gibi ucuz
yalanlar, tehditler, karalamalar tersane iflçilerinin birileflik mücadelesini parçalamak, örgütsüzlefltirmek,
sendikas›zlaflt›rmak, korkuyla terbi-
I
T
K
I
Ç
ye etmek için bir araç olarak kullan›l›yor. Kapitalistler nezdinde iflçinin Kürt, Türk, Laz, Çerkez, vb. olmas›, yerli ya da göçmen olmas›, flu
veya bu dinden mezhepten olmas›n›n hiçbir önemi yoktur. Onlar› ilgilendiren tek fley daha fazla kar ve
sömürü özgürlü¤üdür. Tersane cinayetleri Türk, Kürt, Laz, Çerkez
vb. milliyetlerine göre iflçileri ay›rmadan gerçeklefliyor.
Patronlar›n bu yalanlar›, düpedüz bir korkunun ve kaybetmenin
ifadesidir. 1 May›s'ta devrimcilerin,
iflçi ve emekçilerin ve tersane iflçilerinin yükseltti¤i mücadeleden duyulan korkunun ifadesidir.
Limter-‹fl'in ça¤r›s›yla ve tersane bölgesindeki di¤er devrimci demokratik iflçi kurum ve örgütlerinin
kat›l›m›yla 27-28 fiubat tersane
havzas› fiili grevi, iflçilerin yaflamlar›n› koruman›n tek yolunun bu cinayet flebekesine karfl› difle difl mücadele oldu¤unu göstermifltir. Ve
16 Haziran'da grev bayra¤› bir kez
daha dalgalanacakt›r, Tuzla tersanelerinde biz devrimci siyasi tutsaklar, tersane iflçilerinin devrimcidemokratik örgütlerinin Limter-‹fl
Sendikas›'n›n hakl› mücadelesinin
yan›nda oldu¤umuzu belirtiyor,
mücadelelerini destekliyoruz.
Tersane iflçilerinin yaflam 盤l›¤›, yaflam›n en ücra köflelerinde
yank›lan›yor. F tipi hücrelerde, tecrit alt›ndaki biz devrimci siyasi tutsaklara kadar ulafl›yor. Bizler bu
盤l›¤› duyuyor, sahipleniyor ve
destek veriyoruz. Sendikalar›, demokratik kitle örgütlerini, ayd›n ve
sanatç›lar›, Kürt halk›na yönelik
sald›r›lara karfl› kardefllik fliar›n›
yükselten, özellefltirme ad› alt›nda
ülke kaynaklar›n›n talan edilmesine
direnmeyi görev sayan demokrasi
güçlerini, bütün halk›m›z› bu 盤l›¤›
duymaya, sahiplenmeye ve tersane
iflçilerinin yaflam haklar› için yürüttükleri mücadeleye omuz vermeye,
tüm taleplerine destek vermeye ve
16 Haziran grevi ile dayan›flmaya
ça¤›r›yoruz.
Sermaye düzeni ve faflist güçler,
tersane iflçileri karfl›s›nda tek cephe
olmufl sald›rmaktad›rlar. ‹fl cinayetlerinin ve sermayenin sald›r›lar›n›n
karfl›s›na örgütlenme ve grevle, kapitalizmin karfl›s›na sosyalizm için
mücadeleyle ç›kmaktan baflka yol
yok! Solu¤umuz, hapishanelerden
tersanelere ulaflacak ve 16 Haziran'da grev halay›na duracak, iflçilerle birlikte olaca¤›z.
DHKP-C, Direnifl Hareketi,
MKP, MLKP, T‹KB, TKEP/L ve
TKP/ML dava tutsaklar› ad›na
Fikret Akar, Murat Karayel,
Ayhan Güngör, Hasan Polat, Erkan Altun, Nurettin Temel ve
Ulvi Yalç›n
Baflsa¤l›¤›
01.02.1964
03.06.2008
Kürt yurtsever dostumuz
Ahmet Özya¤c›'y› kaybettik.
Ailesi ve dostlar›na baflsa¤l›¤›
diliyoruz.
Pendik Ezilenlerin
Sosyalist Platformu
BULMACA
www.atilim.org
213. Say› Çözümleri
e-mail: [email protected]
Tel: (0212) 529 15 94
1
2
4
5
6
7
8
9
10
1
T
U N Ç
Y
A
S
A
S
I
2
O
T
A
N
S
S
A
R
3
P
4
R
5
6
SOLDAN SA⁄A:
Yay›n Türü: Yayg›n Süreli • ISSN 1303-7641
Varyos Yay›nc›l›k ad›na imtiyaz sahibi: Sibel Bulut
Yönetim Yeri: Çak›ra¤a Mah. Çak›ra¤a Camii Sok.
Birlik Apt. No: 8/10 Aksaray/‹STANBUL
Tel: (0212) 529 15 94 • Fax: (0212) 529 06 75
Kartal: Üsküdar Cad. No:
15 P›nar ‹flhan› Kat: 3 No: 47
Tel-Fax: (0216) 389 68 00
Adana: Kuruköprü Mah. Özler Cad. Özden ‹fl Merkezi
No: 41 Kat: 7 Daire: 74
Tel: (0322) 359 93 16
Diyarbak›r: Kooperatifler
Mah. Ekinciler Cad.
Hat›ralar Apt. B Blok Kat: 5
No: 9 Ofis / Diyarbak›r
Tel/Fax: (0412) 224 44 08
At›l›m Avrupa Temsilcili¤i:
V. i.s.d.p: K. Çal Postfach
900235, 60442 Frankfut Tel:
BAfiYAZI
0049 (69) 79201773
e-mail: [email protected]
• ‹ngiltere: Ali Akgül
[email protected]
Tel: 0044 7956078533
• ‹sviçre: Savafl Demir [email protected]
• Fransa: Kurtulufl Bulut
54 ter Boulevard Foch
93800 EPINAY SUR SEINE
France / [email protected]
Belçika: AcPv Rue De Dison 32-4800 Verviers
1) Jack London'un bir kitab› 2) ValideJapon kökenli bir dövüfl yöntemi 3) Onarma-Cerahat 4) ‹lave-Çevresini çevirme 5)
Bir yükün yukar› kald›r›lmas›n› sa¤layan
araç-Lise'nin ünsüzleri 6) Asya'da bir gölYetkin, eriflkin 7) Tanelerden oluflmuflAvuç içi 8) (tersi) Gelecek-Amerikanyum'un simgesi 9) Ay-Amerikan Uzay Dairesi 10) Nitelikli 11) Bir haber ajans›-Yetiflkin, yafll›-Cet 12) Tene sürülen güzel kokulu merhem-Naz›m Hikmet'in soyad›
1
Teknik Haz›rl›k: Tel: (0212) 633 46 14 - 633 46 15
Fax: 633 46 13
Bas›ld›¤› Yer: Gün Matbaac›l›k Adres: Sefaköy Telsizler
Mevki Beflyol Mah. Akasya Sok. No: 23/A Küçükçekmece/‹ST. Tel: (0212) 580 63 75
3
4
5
6
7
8
9
10
U
R
R
R
fi
fi
A M A
T
A
A
H
fi
A
N
L
L
I
K
A
L
A M M A
T
E
R
K
E
K
E
S
S
E
T
P
7
K M K
K
E
K K
E
Z
A
8
Ö D D
E
R
K
E
N
A
R
P
L A
‹
N
L
L
L
R
L
10
E
N
E
E M
‹
C
‹
A
A
11
S
A
N K
‹
‹
‹
D
A M
12
‹
K
A
T
T
E
E
E
L
9
A
1
2
YUKARIDAN AfiA⁄IYA:
3
4
Yaz›iflleri Müdürü: Sibel Bulut
Hesap No: Varyos Yay. San. ve Tic. Ltd. fiti.
Yap› Kredi Sirkeci fiubesi 6278-6
Postaçeki: Songül Akbay 1600206
Türkiye abonelik: 80 YTL (1 y›l)
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
1) Riyaziye-Bir renk 2) K›ta-Gelir getiren mülk 3) Boyun e¤en-Vücudun herhangi bir yerinden kan gelmesi, nezif 4)
Ak›tma-Ac›, üzüntü 5) Saklamayarak
söyleme-Coflkun 6) Sodyum'un simgesiDurgun-Paral›l›k, ayd›nl›k 7) Menzil-Birden bire 8) Dar duruma gelme, küçülme-Belli, aç›k 9) Bir uygarl›k-Politika
10) Büyükanne-Amerikan devesi-En k›sa zaman dilimi
Eylül tutsaklar›, gözalt› terörüne maruz kald›klar› ilk dakikadan
zindan hücrelerine konulduklar›
ana kadar nas›l devrim ve sosyalizm fliarlar›n› hayk›rd›larsa, polis
ve savc›l›k sorgusunda sessizlikle
nas›l direncin 盤l›klar›n› att›larsa,
iki y›la yak›n süre uzay›p giden duruflmalar boyunca nas›l büyük tahammülün temsilcisi oldularsa;
iflte flimdi, flu her taraf›ndan çürüme kokular› gelen burjuva hukuk
maskaral›klar›na da ayn› ferah bilinçle meydan okuyorlar. Faflist
rejimin, burjuva düzenin, kapitalist
sistemin, emperyalist küreselleflmenin körlefltirmek istedi¤i bilinçlere devrimin kurtulufla götüren
yolunu gösteriyorlar, sosyalizmin
özgürlefltiren ›fl›¤›n› tutuyorlar.
Aralar›nda gazeteciler var. Yazarlar var. ‹flçiler, emekçi kad›nlar,
ö¤renci gençler var. 1970’lerden bu
yana devrim ve sosyalizm savafl›m›n›n maraton koflucular› var. 1980
cunta zincirinin tutsaklaflt›ramad›¤›
kardelenler var. 1990’larda çöken
revizyonist enkazlar›n alt›nda ezilmeyip, ak›nt›ya kürek çekercesine
yol almaya devam eden ve “sosyalizm daha güçlü gelecek” diyen yeni
bir kufla¤›n en parlak temsilcileri
var. Türkiyeliler, Kürdistanl›lar var.
Onlar; Eylül Tutsaklar›, faflist cuntalar›n koyu terörünü yaflad›lar; generallerin ç›plak zoruyla yönetilen
zindanlar› yaflad›lar; haftalar ve aylar süren iflkenceli sorgular› yaflad›lar; açl›¤›n ve yoksullu¤un harap
etti¤i hayatlar›, ölümün ve zulmün
lanetini yaflad›lar; Kürdistan’daki
sömürgeci vahfleti yaflad›lar; beyaz
terörü yaflad›lar; ihaneti ve kalleflli¤i yaflad›lar. Ama yaflad›lar. ‘Yaflad›m’ diyebilecekleri kadar onurla,
sadelikle yaflad›klar› içindir ki, bin
as›rl›k bir ömür atlas›ndan yürür gibi geldiler. Bütün bu karanl›klardan
geçerek, bütün bu karanl›klar› yararak geldiler. Çelikleflerek, bilgeleflerek geldiler. 1971 devrimci ç›k›fl›n›n gücüyle donanarak, Suphilerden kopmayarak, 15-16 Haziranlar›n ›fl›¤›n› tafl›yarak, Birlik Devrimi’ni yaratarak, zaferler kufla¤›n›
yetifltirerek, büyük zindan direnifllerini örgütleyerek, yasakl› meydanlara hürriyet götüren gençli¤in
militan atefllerini yakarak, emekçi
semtlerde barikat yang›nlar›n› büyüterek, grev çad›rlar›nda direnifllere nefes vererek, emekçi kad›nlar›n kurtulufl gergefini nak›fl nak›fl
dokuyarak, emperyalist haydutlar›n
üstüne yürüyerek geldiler. Onlar;
yenilgilerin, bask›lar›n ve ihanetlerin alt›nda kalmad›klar› içindir ki,
eylemin ve direncin, umudun ve
sevdan›n has evlatlar› oldular; her
koflul alt›nda devrimci ve sosyalist
kald›klar› içindir ki, en güzel arkadafll›klar›n, doyumsuz paylafl›mlar›n, yoldaflça kenetlenmenin güven
verici örnekleri oldular. Söz oldular,
yaz› oldular, ses oldular, 盤l›k oldular, marfl oldular, eylem oldular,
kahkaha oldular, hasret oldular, efkarl› bir flark› oldular, umut oldular,
tutsak oldular, karl› bir akflam üstü
hat›ralar çelengi oldular, kah›rl› bir
bekleyiflin sab›r tafl› oldular, s›k›l›
yumruk oldular. Yoldafl oldular. Ezilenlerin vicdan› oldular. Canlar›m›z
oldular.
fiimdi, bizim elimizde tarihin
kamç›s›, onlar›n aya¤›nda tarihin
prangas› bulunuyor. Bizler, dolu
dizgin ak›p giden hayat›n ufkuna
ütopyam›z› yazmak için ç›lg›nca
kofltururken, onlar›n eli kolu ba¤l›,
bilekleri zincirli. Fakat zihinleri yine ayd›nl›k, gönülleri yine ferah,
gözleri yine ›fl›lt›l›. ‹flte bak›n, burjuvazinin mahkemelerinde faflizmi
yarg›l›yorlar; bir üniversite kürsüsü kurmufllar duruflma salonlar›na, “yarg›layan savunma”lar›n›
okuyorlar, sosyalizmi ve özgürlü¤ü
anlat›yorlar. Onlar›n her kelimesi,
düflünce ve bas›n özgürlü¤ünün
sosyalist mevzilerini, iflçi s›n›f› ile
ezilen milyonlar›n do¤rular› ve
gerçekleri ö¤renme hakk›n› koruyorlar. Onlar›n her cümlesi, söz,
eylem, örgütlenme özgürlü¤ünün
saflar›n› s›klaflt›r›yor; siperlerini
güçlendiriyor. Eylül Tutsaklar›’n›n
yapt›¤› savunmalar, sayfa sayfa,
Kürt halk›na karfl› uygulanan sömürgeci zulme, emekçi halk›m›za
reva görülen kapitalist sömürü ve
faflist bask›ya karfl› ezilenlerin
adalet, özgürlük, kardefllik, eflitlik
ve s›n›fsal kurtulufl manifestosu
oluyor.
Onlar; d›flar›da susturmak, “içeride” ise konuflturmak için iflkence
yapan faflist terör makinesine asla
boyun e¤mediler. D›flar›da hayk›r›p
içeride susarak hayat› savundular.
Emekçilerin ekmek, gül ve hürriyet
günlerini savundular. Umudu ve
onuru savundular. Bir haziran sabah›, ç›plak ayaklar› ve kusursuz tebessümleriyle girdikleri mahkeme
salonunda da umudun ve onurun,
eme¤in ve özgürlü¤ün dili oldular.
Bir gün emekçiler, onlar› zindan kap›lar›nda ve kent meydanlar›nda
sloganlarla, pankartlarla karfl›layacaklar. “‹flte” diyecekler o¤ullar›na
ve k›zlar›na; “iflte senin ad›n bu yi¤it
kad›nlar›n ve erkeklerin ad›ndan
geliyor.” Bir gün, uzak olmayan bir
gün, tüm tutsaklar›m›z özgürleflecek. Yer sevinç, gök kahkaha olacak. Onlar›n yarg›layan savunmalar›ndaki ›fl›k huzmeleri de bunu söylemiyor mu?
Marksist Leninist Komünist
Parti (MLKP) ad›na yap›lan savunma ise, bütün bunlar›n yan› s›ra,
elbette farkl› anlamlarla yüklüdür.
Türkiye’de ve Kuzey Kürdistan’da
“politik savunma” örnekleri daha
önce de pek çok defa yaflanm›flt›r;
keza baflta Dimitrov’un “Reichstag
Duruflmalar›”nda yapt›¤› savunma
gelmek üzere, dünya tarihinde de
siyasi savunma prati¤inin parlak
örnekleri mevcuttur. Seyfi Polat’›n
yarg›layan savunmas› da bunlar
aras›ndaki yerini flimdiden alan
tarihsel bir belgedir. Di¤er yandan
bu belge, kurulufl tarihi 1994’ten
bu yana politik savafl›m›n ak›fl›
içerisinde kendine özgü bir tarz
yaratan MLKP’nin geliflim diyalekti¤inin ay›rt edici çizgilerini de ortaya koyuyor. Burada, her devrimci militan kadar, her politik gözlemci de flunu çok net görebiliyor:
MLKP, siyasal, teorik, ideolojik ve
askeri bak›mlardan kendi geliflimini yöneterek; kendi s›n›rlar›n›
zorlay›p kendini aflarak; kopufllu
ve s›çramal› geliflme dinami¤ini
diri tutarak yol almakta, devrimi
haz›rlaman›n görevleriyle iliflkisini daima canl› tutmaktad›r. Seyfi
Polat’›n savunmas›, Marksist Leninist Komünist Parti’nin ortaya
ç›k›fl koflullar›ndan politik tarz›n›n
flekillenme süreçlerine de¤in,
devrim ve sosyalizm anlay›fl›ndan
askeri eylemlerinin felsefesine
kadar, temel politik konulardaki
yaklafl›mlar›ndan mücadele araç
ve biçimlerini ele al›fl biçimine dek
bir çok konuda ayd›nlat›c› olmas›
nedeniyle de bafll› bafl›na incelenmeye de¤erdir.

Benzer belgeler