9snf/9 SINIF 11.SINAV

Yorumlar

Transkript

9snf/9 SINIF 11.SINAV
........................................................................................ ANADOLU L‹SES‹
2009 - 2010 E⁄‹T‹M YILI II. DÖNEM 9. SINIF K‹MYA 1. YAZILI SINAVI
SINIFI:
1.
Ö⁄RENC‹ NO:
Ö⁄RENC‹N‹N ADI VE SOYADI:
Afla¤›da formülleri verilen bileflikleri adland›r›n›z.
a) N2O
b) K2O
c) FeBr2
CH3
I
d) CH3 – CH – CH2
I
Br
e)
2.
OH
I
CH3 – CH – CH2 – CH3
Afla¤›daki tabloda verilen bilefliklerin hidrofil ve
hidrofob uçlar›n› yaz›n›z.
Bileflik
Hidrofob Hidrofil
–––––––––––––––––– –––––––– ––––––––
a) CH3CH2CH2 – COOH
b) CH3CH2 – OH
c) CH3CH2CH2CH3
d) CH3CH2CH2 – NH2
e) CH3CH2CH2CH2 – SO3H
3.
FeS + O2 → Fe2O3 + SO2
denklemi için afla¤›daki sorular› yan›tlay›n›z.
a) En küçük tamsay›larla denklefltiriniz.
b) ‹ndirgenme - yükseltgenme tepkimesi midir?
Nedenini aç›klay›n›z.
4.
48 gram karbon elementi oksijen gaz› ile tepkimeye sokularak kükürt tri oksit oluflturuluyor.
a) Tepkime denklemini yazarak denklefltiriniz.
b) Kaç gram oksijen gaz› harcan›r?
(S: 32, O: 16)
5.
I.
Üzüm suyundan flarap elde edilmesi
II. Alkol-su kar›fl›m›n›n dam›t›lmas›
III. Elman›n çürümesi
IV. Nötürleflme tepkimesi
a) Yukar›dakilerden hangileri kimyasal de¤iflimdir?
b) Nedenini aç›klay›n›z.
B
6.
I.
n CH2 = CH → – CH2 – CH –
Cl
Cl
n
II. HCl + KOH → KCl + H2O
III. N2 + 3 H2 → 2 NH3
IV. C2H4 + 3 O2 → 2 CO2 + 2 H2O
V. 2 Na + Cl2 → 2 NaCl
Yukar›da verilen tepkimelerin türlerini yaz›n›z.
7.
Afla¤›daki tepkimelerde indirgen ve yükseltgen
maddeleri belirleyerek yaz›n›z.
a) 4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3
b) Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu
c) 2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2
d) I2 + 5 HClO + H2O → 2 HIO3 + 5 HCl
e) 2 Al + 6 HCl → AlCl3 + 3 H2
8.
a) Süspansiyon nedir?
Süspansiyon ile çözelti aras›ndaki fark› yaz›n›z.
b) Emülsiyon nedir? Örnek veriniz.
9.
Çözünürlük (g/100g su)
X
54
32
20
16
0
20
30
40
S›cakl›k (°C)
X kat›s›n›n s›cakl›k - çözünürlük grafi¤i verilmifltir.
Buna göre;
a) 30°C’de 125 g suda en fazla kaç gram X kat›s› çözünür?
b) 40°C’de 150 g suda X çözünerek haz›rlanan
doymufl çözeltinin toplam kütlesi kaç gramd›r?
10. I.
Bronz alafl›m›
II. Ayran
III. Süt
IV. Alkollü su
V. Hava
Yukar›da verilen kar›fl›mlar› homojen ve heterojen olmak üzere s›n›fland›r›n›z.