uploads/files/KEPİRLİ KÖYÜ KÜLT.YARD

Transkript

uploads/files/KEPİRLİ KÖYÜ KÜLT.YARD
PROJE BAŞVURU FORMU
07.05.2015
KEPİRLİ KÖYÜ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
Sayı:
Konu:
ANKARA
VALİLİĞİNE
1-Derneğin Adı
: KEPİRLİ KÖYÜ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
2-Kütük Numarası
: 06-056-152
3-Kuruluş Tarihi
: 24.02.1998
4-Projenin Adı
: 7'DEN 70'E MUTLULUK
5-Projenin Toplam Bütçesi
: 87.364,93
6-Talep Edilen Yardım Miktarı
: 82.364,93
7-İrtibat Kişisinin
Adı Soyadı
: OĞUZHAN YOLCU
Görevi
: Koordinatör
Telefon No
: (535) 497-8908
Yönetim kurulumuzun 02.05.2015
karar tarihli ve 55
sayılı kararına istinaden hazırlanıp ekte sunulan projemize İçişleri Bakanlığı bütçesinden yardım yapılmasını arz ederim
KEPİRLİ KÖYÜ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
Yönetim Kurulu Başkanı
RAMAZAN YİĞİT
1
/
23
1.DERNEĞE AİT BİLGİLER
Adres
: MALAZGİRT MAHALLESİ TORUN SOKAK 51/B Telefon
: 5324264560
Web Site
E-Posta
GSM
Faks
:
:
:
:
www.kepirlikoyu.com
[email protected]
-
Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri
Sıra No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ad Soyad
Görev Unvanı
Telefon
RAMAZAN YİĞİT
OĞUZHAN YOLCU
ÇETİN UĞUR
KENAN YOLCU
TALİP UĞUR
ORHAN YOLCU
HAMİT YOLCU
Başkan
Başkan Yardımcısı
Sekreter
Sayman
Asıl Üye
Asıl Üye
Asıl Üye
5057348717
Dernek Tüzüğündeki Belirtilen Amacı
a) Köylülerin ortak ihtiyaçlarını karşılamak için yapıl ması gereken her türlü bina ait altyapı ve tesislerin yapım ve ona rımına yardımcı olmak maddi ve manevi katkıda bulunmak
b ) K a y ü n Fakir a F e t r lı q r a m iş srjsy a 1 q ü v r n t: e s i b 11.1 u rı maya rı fi a s t a k i ş i 1 e r ile bunla r ı ııy n k ı. n [arını n e r r k 1 .i. s n n y n I \ı n rj k u n n m i k ya r d ı m saglanması.
c)Küyün maddi ur manevi dı?Hİ;etje mııhl,rıı; hpr I, iirlfi ukı.ıl seviye sindeki başarılı öğrenci .1 ere burs vermek vo y a rı.! ımılri bulunmak . Itüyü için başarılı çalışmaları görünen kişi ve kişilere teşvik etmek amacıyla ödüllendirmek.
d) Köyün ve dernek üyasi kişi. ve kişilerin sıkıntılı(ölüm,ka za gibi) ve sevinçli (düğün,doğum.başarı gibi) günlerinde sosyal ve ekonomik yönden gereken yardı, inin sağ.1 anma sı .
e)Köyün ve dernek üyesi olanların çalışmaları dışında kalan b d ş zamanlarının en iyi şekilde rl e y e r 1 e n d i r i 1 m e s i . S o s y a 1 ve kültürel yünden Fay d ıu 11 n 1 a b i. 1 m e k i ç i n ç e ş .1 I. .1. i. r.î e m i n er geziler k o n F e
r a n s ve kurslar d ü z e n 1 e in e k , 1 o k a 1 açmak.
F ) K e p i r 1 i Köyünü d a ti a iyi Lanı t in ak i. ç i. n k i. 11 f:
i 1. e t i ş im araçla
Tından yararlanmak.Süreli ve süresiz dergi ,broşür , bülten,takvim bastırmak ve dağıtmak.
g) Dernek amacınvn gerçekleşmesine yarayacak taşınır ve taşın maz malların satın almak . D e r n ı: ı.'ı e sal. in alınan veya hayış ve vasiyet yoluyla Derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden sonra üç ay içinde içişleri Bakanlığı'na bildirilir.
h) Amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir artırıcı projeler geliştirmek.VakıFlar ve yardımlaşma san d ıqı k u r inak .
ı) Köyde üretilen ve yetiştirilen ürünlerin üretim ve hizmet k a p a s i t e1e r i n i n kullanımı ve işletmesine yardımcı o 1ma k . B u konular daki araç ve gereçlerin teminini sağlamak.
j)Dernek içinde oluşacak konulara göre uzman kişiler ''aracılı ğı ile araştırma inceleme proje ve etütler yapmak ve yaptırmak.
k)Bu amaçların gerçekleştirilmesi doyrultuşunda köyün muhtar ve ihtiyar heyeti ile işbirliği sağlamak
Derneğin Son 3 (üç) Yıla Ait Gelir Gider Durumu
Sıra
No
1.
2.
3.
Yılı
Gelir Toplamı
Gider Toplamı
2012
2013
2014
29.530,57TL
31.350,91TL
19.722,00TL
29.530,57TL
31.350,91TL
19.722,00TL
Geçmişte Uygulanan Projeler
Sıra
No
1.
Proje Adı
Yıl
Proje Tutarı
...............
...............
...............
Yardım Yapan Kurum
2
/
23
Amacına ve Mevzuatına Uygun Kullanılmamış Yardımlar
Sıra
No
1.
Proje Adı
Proje Tutarı
Yardım Yapan Kurum
...............
...............
...............
Cezalar
Sıra
No
1.
Kanun Maddesi
Açıklama
...............
...............
Kanun Maddesi
Açıklama
...............
...............
Davalar
Sıra
No
1.
3
/
23
2.PROJEYE İLİŞKİN BİLGİLER
ProjeAdı:
7'DEN 70'E MUTLULUK
Proje Amacı:
PROJENİN GENEL AMACI; KENTLEŞME VE SANAYİLEŞMENİN BİR SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN KIRDAN KENTE YOĞUN GÖÇÜN, TAŞRADA ÇOCUKLAR VE YAŞLILARA YÖNELİK MEYDANA GETİRDİĞİ SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK DEZAVANTAJLILIĞI İMKÂNLAR ÖLÇÜSÜNDE ORTADAN KALDIRMAK VEYA MİNİMİZE ETMEKTİR. BU ÇERÇEVEDE PROJEMİZ “KIRDAN KENTE YOĞUN GÖÇÜN SEBEP OLDUĞU SOSYOKÜLTÜREL YOKSUNLUK” TEMEL SORUNUNA DAYANDIRILMAKTADIR.
“ÇOCUKLAR VE YAŞLILARA İLİŞKİN SOSYO-KÜLTÜREL YOKSUNLUĞUN GİDERİLMESİ” TEMEL HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA PROJEMİZİN ÖZEL AMAÇLARINDAN BİR TANESİ; AİLE YAPILARINDA ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİM NETİCESİNDE TOPLUM İÇERİSİNDE HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖREMEYEN VE GİDEREK YALNIZLAŞAN YAŞLILARIMIZA GELENEKSEL VE MANEVİ DEĞERLERİMİZE YAKIŞIR BİR MAHİYETTE HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERMEK VE BU DOĞRULTUDA ONLARIN MADDİ VE MANEVİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYICI FAALİYETLER TERTİP ETMEK, ONLARA KENDİ HANELERİNDE HUZURLU BİR ORTAM TEMİN ETMEK VE HANELERİ DIŞINDA KENDİ EMSALLERİ VE DİĞER VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİP YALNIZLIKLARINI GİDERECEKLERİ ORTAK BİR MEKAN SUNARAK ONLARI SOSYAL YAŞAMA BAĞLAMAKTIR.
BUNUNLA BİRLİKTE PROJEMİZİN ÖZEL AMAÇLARINDAN İKİNCİSİ İSE; YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE KIRDAN KENTE YOĞUN GÖÇ SONRASINDA KIRSAL ALANDA AZ SAYIDA GENÇ NÜFUSUN KALMASI NEDENİYLE HÂLİHAZIRDA KÖYLERDE YAŞAYAN ANCAK SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN ASGARİ DÜZEYDE DAHİ BİR OLANAĞA SAHİP OLAMAYAN KÖY ÇOCUKLARINI MUTLU EDECEK KÜLTÜREL VE EĞLENCEYE YÖNELİK FAALİYETLER VE MEKANLAR YARATMAK.
Projenin Konusu:
PROJEMİZİN KONUSU, İLÇEMİZ MERKEZ VE KÖYLERİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN VE ÇOCUKLARIN SOSYAL DEZAVANTAJLILIKLARININ GİDERİLMESİ OLARAK TANIMLANABİLİR. T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENEN HİBE PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ İNCELENDİĞİNDE PROJEMİZİN PROJE KONULARI ARASINDA SAYILAN “ ÇOCUKLAR, GENÇLER, KADINLAR, ENGELLİLER, MADDİ DURUMU İYİ OLMAYAN VE SOSYAL RİSK ALTINDAKİ GRUPLARA YÖNELİK PROJELER” BAŞLIKLI TEMA İLE SON DERECE UYUMLU OLDUĞU MUHAKKAKTIR. BUNUNLA BİRLİKTE PROJEMİZ “TOPLUMSAL HUZUR VE BARIŞIN TEMİNİ” VE “AİLE VE TOPLUM DEĞERLERİNİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ” BAŞLIKLI KONULARA DA DOLAYLI OLARAK KATKI SUNMAKTADIR. ZİRA YAŞLILARIMIZIN SOSYAL HAYATA BAĞLILIKLARININ SAĞLANMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJE FAALİYETLERİ AİLE İÇİNDE DEĞER KAYBINA UĞRAYAN YAŞLILARIMIZIN AİLE İÇERİSİNDE YENİDEN DEĞER KAZANMASINI SAĞLAYACAK VE BU DURUMDA TOPLUMUN HUZUR, GÜVEN VE SAADETİNİ ARTIRICI POZİTİF KATKI SUNACAKTIR.
BUNUNLA BİRLİKTE GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZIN YAŞADIĞI SOSYO-KÜLTÜREL YOKSUNLUĞUN GİDERİLMESİ DE SON DERECE ÖNEMLİ BİR HUSUS OLARAK PROJEMİZDE ELE ALINMAKTADIR. ZİRA ÖZELLİKLE GÜNÜMÜZ MEDYA ARAÇLARI ARACILIĞI İLE EN MODERN İMKANLARIN VARLIĞINDAN HABERDAR OLAN KÖYÜMÜZ ÇOCUKLARI KENDİ KÖYLERİNDE KARŞI KARŞIYA OLDUKLARI BU YOKSUNLUĞU GÖRDÜKLERİNDE EN KISA ZAMANDA KÖYLERİNDEN KURTULMAYI HEDEFLEMEKTEDİRLER. BU DURUM DA PROJEMİZİN TEMEL SORUN OLARAK BAHSETTİĞİ KIRDAN KENTE GÖÇÜ TEMELDE HIZLANDIRAN BİR UNSUR OLARAK ORTAYA ÇIKMAKTADIR. DOLAYISIYLA PROJEMİZ KAPSAMINDA “KALMAK İÇİN BİR NEDENİM OLSUN” SLOGANI İLE ÇOCUKLARIN ÖZELİKLE YAZ AYLARINDA VAKİT GEÇİRMELERİNİ SAĞLAYACAKLARI FİZİKİ MEKANLAR SAĞLANMASI VE ÇEŞİTLİ KÜLTÜREL AKTİVİTELER YAPILMASI HEDEFLENMİŞTİR.
Proje Gerekçesi:
4
/
23
İLÇEMİZ 2014 YILI TÜİK VERİLERİ DİKKATE ALINDIĞINDA 2318 TOPLAM NÜFUSU İLE NÜFUSU VE SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİĞİ BAKIMINDAN ÜLKEMİZİN EN KÜÇÜK İLÇESİ DURUMUNDADIR. KÖYÜMÜZ İSE (KEPİRLİ KÖYÜ) 35 ERKEK, 53 KADIN NÜFUS OLMAK ÜZERE TOPLAM 88 KİŞİDEN OLUŞMAKTADIR. BUNUNLA BİRLİKTE KÖYLÜLERİMİZİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KÖYÜMÜZÜN ANKARA’YA UZAKLIĞININ SADECE 90 KM. OLMASI NEDENİYLE KIŞ AYLARINDA ANKARA’DA İKAMET ETMEKTE VE BAHAR VE YAZ AYLARINDA KÖYÜMÜZE GELMEKTEDİRLER. BU BAKIMDAN HER NE KADAR DAİMİ İKAMET SAYISI 88 OLARAK GÖRÜNÜYOR OLSA DA YAZ AYLARINA BU SAYI EN AZ İKİ KATINA ÇIKMAKTADIR.
İLÇEMİZİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU AHİLER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 2013 YILINDA HAZIRLANAN TR71 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ANALİZİ VERİLERİ IŞIĞINDA ÇOK DAHA AYDINLATICI OLARAK GÖRÜLEBİLECEKTİR. BU KAPSAMDA;
TR71 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASINA BAKILDIĞINDA 37 İLÇE İÇERİSİNDE ÇELEBİ İLÇEMİZ -1,45703 GELİŞMİŞLİK ENDEKS DEĞERİ İLE 37. YANİ SON SIRADA YER ALMAKTADIR.GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE ÇELEBİ İLÇESİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK BAKIMINDAN SON DERECE GERİLERDE KALMIŞ BULUNMAKTADIR. BUNUN EN BÜYÜK NEDENİ İSE YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE KENTE YÖNELİK YOĞUN BİR GÖÇ YAŞANMASIDIR.
BU NOKTADAN HAREKETLE SÖZ KONUSU SOSYO-EKONOMİK YOKSUNLUK İÇERİSİNDE PROJEMİZİN HEDEF KİTLESİ İÇERİSİNDE YER ALAN KEPİRLİ KÖYÜ YAŞLILARI VE ÇOCUKLARI BÜYÜK BİR DEZAVANTAJLI DURUMLA KARŞI KARŞIYA KALMAKTADIRLAR. ZİRA DEĞİŞEN HAYAT ŞARTLARI VE TOPLUM YAPISI KARŞISINDA AİLE YAŞAMINDA DOLAYISIYLA DA TOPLUM İÇERİSİNDE KENDİLERİNE AKTİF YER BULAMAYAN VE YALNIZLIĞA İTİLEN, TOPLUMUMUZUN BEREKETİ VE DEĞER BİRİKİMİ MAHİYETİNDEKİ YAŞLILARIMIZIN KADERİ NE YAZIK Kİ İLÇEMİZDE DE TÜM DÜNYADAKİNDEN FARKLI DEĞİLDİR. DİĞER BİR DEYİŞLE YAŞLILARIMIZ EVLATLARINDAN VEYA TORUNLARINDAN UZAK KÖY YERİNDE YALNIZ BİR YAŞAM SÜRDÜRMEKTE VE BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ASGARİ YAŞAM İHTİYAÇLARINI DAHİ YERİNE GETİRMEKTE ZORLANMAKTA VE DOLAYISIYLA DA HİSSETTİKLERİ YALNIZLIK DAHA DA ARTMAKTADIR.
BUNUNLA BİRLİKTE OKULA GİTMEK, TV İZLEMEK VE GELENEKSEL USULLERLE ÇOCUK OYUNLARI OYNAMAK DIŞINDA SOSYAL BİR AKTİVİTESİ OLMAYAN KÖYÜMÜZ ÇOCUKLARI DA KÖY YERİNİ ADETA BİRER MAHRUMİYET MAHALLİ OLARAK KABUL ETMEKTE VE KURTULMAK GEREKEN BİR COĞRAFYA OLARAK GÖRMEKTEDİR. BU NOKTADAN HAREKETLE PROJEMİZ, KÖY YERİNİ DAHA YAŞANILASI BİR HALE GETİRMEK AMACI İLE KÖY YERİNDE YAŞLILARIMIZA VE ÇOCUKLARIMIZA YÖNELİK OLARAK BİR TAKIM FAALİYET ALANLARI YARATMAYI VE BU ALANLARDA DÜZENLENECEK SOSYO-KÜLTÜREL AKTİVİTELER TERTİP ETMEYİ AMAÇLAMAKTADIR. Proje Hedefleri
Sıra
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hedefler
KÖY KONAĞININ KÖYÜMÜZ YAŞLILARI İÇİN BİR ORTAK MEKAN HALİNE GETİRİLMESİ VE DOLAYISIYLA
ONLARIN YALNIZLIK HİSLERİNİN AZALTILMASI
KÖY KONAĞIMIZDA KENDİ İHTİYAÇLARINI GÖRMEKTE ZORLANAN YAŞLILARIMIZ İÇİN MUTFAK TERTİP
ETMEK VE MİNİ BİR AŞ EVİ ŞEKLİNDE EVLERİNE YEMEK GÖTÜRMEK DÜZENLENECEK “SÜRPRİZ BULUŞMALAR” ARACILIĞI İLE YAŞLILARIMIZIN KÖY DIŞINDAKİ TORUNLARI,
ÇOCUKLARI VB. AKRABALARININ PROJE KAPSAMINDA KÖYE GETİRİLMESİ KÖY ÇOCUKLARI İÇİN KÖY MUHTARLIĞI TARAFINDAN GÖSTERİLECEK VE MUVAFAKATNAME
VERİLECEK BİR ALANDA KÖY OYUN PARKI HAZIRLANMASI
KÖY ÇOCUKLARINA YÖNELİK YAZ AYLARI İÇERİSİNDE SİNEMA, TİYATRO, FUTBOL VB. SOSYAL VE
KÜLTÜREL AKTİVİTE VE YARIŞMALAR TERTİP EDİLMESİ KÖY ÇOCUKLARI İÇİN YAZ AYLARI İÇERİSİNDE ÇADIR KAMPI KURULMASI VE KİTAP OKUMA YARIŞMASI
YAPILMASI
Proje Süresi
Sıra
No
1.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Süresi
Süresi(Ay)
14.09.2015
14.09.2016
12 ay 0 gün
Proje Sorumlusu/Sorumluları
Sıra
No
1.
Ad-Soyad
Görev Unvanı
Telefon Numarası
OĞUZHAN YOLCU
Koordinatör
(535) 497-8908
5
/
23
Projenin Hedef Kitlesi
PROJENİN HEDEF KİTLESİ ÇELEBİ İLÇESİ, KEPİRLİ KÖYÜ YAŞLILARI VE ÇOCUKLARIDIR. YAKLAŞIK 100 KİŞİDİR. NİHAİ YARARLANICILAR İSE KÖY HALKININ TAMAMIDIR. KATILIM KENDİLERİ İÇİN HAZIRLANAN FAALİYETLERLE SAĞ
Projenin Uygulanacağı Yerler
Sıra
No
1.
Ülke
İl
İlçe
Diger
Türkiye
KIRIKKALE
ÇELEBİ
-
Projenin Başka Fonlara Sunulup Sunulmadığı Durumu
Sıra
No
1.
Sunulduğu Tarih
Hangi Aşamada Oldugu
Sunulduğu Yer (Kurum Adı)
...............
...............
...............
Proje Faaliyetleri
Sıra
No
1.
Faaliyet Tarihi
Faaliyet Türü
Diğer
Faaliyet Yeri
...............
...............
...............
...............
Faaliyet Süresi(Gün)
Ayni Katkılar
Sıra
No
1.
2.
Ayni Katkının Cinsi
Ayni Katkıyı Yapacak Kurum veya Kuruluş
PROJE KAPSAMINDA KULLANILACAK KÖY
KONAĞI VE DİĞER FİZİKİ MEKANLARIN
TAHSİSİ PROJE BÜTÇESİNDE ERZAK TEMİNİ
AMACIYLA YER ALAN MİKTARLARIN
YETERSİZ OLMASI DURUMUNDA KALAN
ERZAK İHTİYACI KEPİRLİ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ
KEPİRLİ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ
Proje Uygulama Takvimi
Kategori
Faaliyet Adı
Başlangıç
Tarihi
Bitiş Tarihi
Açıklama
6
/
23
1.1.1.PROJE YÖNETİM EKİBİNİN OLUŞTURULMASI, GÖREV PAYLAŞIMININ YAPILMASI
14.09.2015
14.11.2015
2.1.2.KÖY KONAĞI SALONUNUN YAŞLILARA UYGUN TEFRİŞ EDİLMESİ
14.09.2015
14.11.2015
1.Proje Hazırlık Faaliyetleri
3.KÖY KONAĞI MUTFAĞININ HAZIRLANMASI
14.09.2015
14.11.2015
PROJE YÖNETİM EKİBİ, DERNEĞİMİZ BAŞKANI, KÖY MUHTARI VE PROJE KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEK PROJE GÖREVLİSİNDEN OLUŞACAKTIR. PROJE GÖREVLİSİ KİŞİ PROJE SÜRESİNCE ASGARİ ÜCRETLE İSTİHDAM EDİLECEK KİŞİDİR. BİRİNCİ 6 AY FARKLI BİR KİŞİ, İKİNCİ 6 AY FARKLI BİR KİŞİ OLARAK İSTİHDAM SAĞLANACAKTIR. PROJE GÖREVLİSİ PROJE KAPSAMINDA PROJE KOORDİNATÖRÜNÜN KENDİSİNE VERECEĞİ GÖREVLERİ YERİNE GETİRECEKTİR. KÖY KONAĞININ SALONU MEVCUT DURUMU İTİBARİ İLE HERHANGİ BİR TADİLATI GEREKTİRMEMEKTE ANCAK SALONDA TEFRİŞATA DAİR HERHANGİ BİR MALZEMEDE BULUNMAMAKTADIR. BU NEDENLE KÖY KONAĞININ SALONU İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN TEFRİŞ İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.-ZEMİNİNİN HALIFLEKS İLE KAPLANMASI
-SALONUN DUVARLARI BOYUNCA SEDİR KOLTUK YAPILMASI (YAKLAŞIK 30 İKİLİ KOLTUK)
-YETERLİ MİKTARDA SEHPA TEMİN EDİLMESİ
-PENCERELER İÇİN PERDE -4 ADET DEKORATİF RAF -1 ADET KÖMÜRLÜ SOBA
DİĞER FAALİYET AÇIKLAMALARINDA GÖRÜLECEĞİ ÜZERE KÖY KONAĞINDA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BİR MUTFAK TERTİP EDİLECEK VE BU MUTFAK ARACILIĞI İLE KÖY KONAĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BULUŞMALARDA HİZMET SAĞLANACAKTIR. AYRICA BU MUTFAKTA PROJE KAPSAMINDA HAFTADA İKİ GÜN YAŞLILARIN EVLERİNE GÖTÜRÜLECEK YEMEKLER DE YAPILACAKTIR. DİĞER BİR DEYİŞLE BU KÜÇÜK MUTFAK MİNİ BİR AŞ EVİ ŞEKLİNDE HİZMET EDECEKTİR. MUTFAK DOLABI VE TEZGAH,BUZDOLABI,BULAŞIK MAK.,SEFER TASI,SANAYİ TİPİ OCAK,ÇAY OCAĞI,BÜYÜK KAZAN,TENCERE,RAF
7
/
23
2.Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri
1.PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
14.09.2015
14.10.2015
2.PROJENİN BASIN DUYURUSUNUN YAPILMASI
14.09.2015
14.10.2015
3.PROJE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ OLUŞTURULMASI VE TANITIMININ YAPILMASI
14.09.2015
14.10.2015
1.ÇOCUKLAR İÇİN YAPILACAK PARK YERİNİN TESPİTİ
14.09.2015
14.11.2015
2.ÇOCUKLAR İÇİN OYUN PARK YERİ YAPILMASI
14.10.2015
14.12.2015
3.YAŞLILAR İÇİN HAFTADA İKİ GÜN YEMEK HAZIRLATILMASI VE DAĞITILMASI
14.10.2015
14.08.2016
4.SÜRPRİZ BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRECEK KİŞİLERİN TESPİTİ
14.10.2015
14.11.2015
PROJEDEN TÜM KÖY HALKININ HABERDAR EDİLMESİ FAALİYETİDİR. ESASTA TÜM PROJE BOYUNCA DEVAM EDECEK NİTELİKTE OLMAKLA BİRLİKTE ÖZELLİKLE BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA GERÇEKLEŞECEKTİR.
PROJENİN BAŞLANGIÇ, DEVAM VE BİTİŞ AŞAMALARINDA DÜZENLİ OLARAK YEREL VE İMKANLARIN ÖLÇÜSÜNDE ULUSAL BASINA GEREKLİ BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ YAPILACAKTIR. SOSYAL MEDYANIN TANITIM VE GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİNDEKİ FONKSİYONU DİKKATE ALINARAK PROJE ADINA ÇEŞİTLİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI OLUŞTURULARAK PROJE FAALİYETLERİNDEN SIRASI İLE İLÇE HALKI VE TÜM VATANDAŞLARIMIZ BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR.
PROJE KAPSAMINDA ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YAPILMASI PLANLANAN KÖY OYUN PARKI YERİ İÇİN KÖY MUHTARLIĞI VE KAYMAKAMLIK ARACILIĞI İLE BİR YER TESPİTİ YAPILACAKTIR. TESPİTİ YAPILAN YERDE KÖYÜMÜZ ÇOCUKLARININ MUTLU BİR OYUN ALANI ELDE ETMESİ İÇİN ORTA KAPASİTELİ BİR PARK YERİ YAPILACAKTIR. ÇEŞİTLİ OYUN EKİPMANLARI İLE HAZIRLANACAK PARK YERİ ÇOCUKLARIN KULLANIMINA SUNULACAKTIR.
PROJEMİZ GEREKÇESİNDE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE KÖYÜMÜZ YAŞLILARININ ZAMAN ZAMAN ASGARİ İHTİYAÇLARINI DAHİ KARŞILAMAKTA ZORLUK ÇEKMEKTEDİRLER. BU NEDENLE HEM ONLARA KISMEN DESTEK OLMAK HEM DE YALNIZLIKLARINI PAYLAŞMAK KABİLİNDEN HAFTADA İKİ GÜN PROJE KAPSAMINDA KENDİLERİNE KÖY KONAĞINDA HAZIRLANACAK YEMEKLERİN İKRAM EDİLMESİ
PROJE KAPSAMINDA, KÖYÜMÜZDE İKAMET EDEN VE ÇOCUKLARI, TORUNLARI ANKARA VEYA BİR BAŞKA ŞEHİRDE YAŞAYAN YAŞLILARIMIZIN DURUMLARI TESPİT EDİLECEKTİR. KİM NEREDE HANGİ ADRESTE BULUNUYOR, İLETİŞİM BİLGİLERİ NELERDİR VB. BİLGİLER BİR TABLO HALİNDE DERLENECEK VE BULUŞMALARIN BİR PROGRAM DAHİLİNDE YAPILMASI SAĞLANACAKTIR.
8
/
23
5.SÜRPRİZ BULUŞMALARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
14.11.2015
14.09.2016
6.“YAŞLILARIN DİLİYLE GEÇMİŞ” İSİMLİ SOHBETLER
15.11.2015
14.09.2016
7.ÇOCUĞUYLA YAŞLISIYLA ORTAK PİKNİK AKTİVİTESİ
15.04.2016
15.08.2016
8.ÇOCUKLAR İÇİN YAZ ÇADIR KAMPI
15.06.2016
15.08.2016
3.Sosyal ve Sportif Faaliyeteler
PROJEMİZ KAPSAMINDA, BİR ÖNCEKİ FAALİYETTE HAZIRLANAN VERİLER IŞIĞINDA HER AY 2 VEYA 3 AİLE OLACAK ŞEKİLDE İRTİBAT KURULAN KİŞİLER PROJE KAPSAMINDA AYARLANACAK BİR ARAÇ ARACILIĞI İLE BULUNDUKLARI YERLERDEN ALINACAK VE KÖYÜMÜZDE YAŞAYAN ANNE, BABA, DEDE, NİNE VB. BÜYÜKLERİ İLE BULUŞTURULACAKTIR. BU ZİYARET ESNASINDA BİR SÜRE SOHBET, MUHABBET GERÇEKLEŞTİRİLECEK VE KİŞİLER ALINDIKLARI ADRESE BIRAKILACAKTIR. BU VESİLE İLE KÖYÜMÜZ YAŞLILARI KÜÇÜK DE OLSA BİR TEBESSÜME KAVUŞTURULACAKTIR. KÖY KONAĞI İÇERİSİNDE MUHABBET SAATLERİ TERTİP EDİLECEKTİR. BU MUHABBET SAATLERİNDE KÖYÜMÜZ YAŞLILARI İLE DAHA ÖNCEDEN PROJE EKİBİ TARAFINDAN HAZIRLANACAK RÖPORTAJ KONULARI DOĞRULTUSUNDA RÖPORTAJLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.U FAALİYET PROJE KAPSAMINDA TEMİN EDİLECEK KAMERA YARDIMI İLE KAYIT ALTINA ALINACAK VE YEREL İMKANLAR ÇERÇEVESİNDE AMATÖR BİR BELGESEL HALİNE GETİRİLECEKTİR. AŞLILARIMIZIN HAYATLARINDAN BİRER KESİT, GEÇMİŞ ZAMANLARDA SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRLARI, AİLE BAĞLARINDA YAŞANAN DEĞİŞİM, VB.
PROJE BOYUNCA BELİRLİ AYLARDA PROJE KAPSAMINDA BİRLİK VE BERABERLİĞİ TESİS ETMEK VE BUNU N YANINDA PROJENİN GENEL AMAÇ VE RUHUNU KÖYLÜLERİN TAMAMINA DUYURABİLMEK ADINA TOPLU PİKNİKLER TERTİP EDİLECEKTİR. PROJE HEDEF KİTLESİNDE YER ALAN YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR BU FAALİYET KAPSAMINDA AYNI ARADA YER ALACAK VE ÇOCUKLUKTAN YAŞLILIĞA BİR MANEVİ KÖPRÜ KURULMAYA ÇALIŞILACAKTIR. PROJE BÜTÇESİNDE AYRILAN ÖDENEKLERİN YETERSİZ KALMASI HALİNDE GEREKLİ TAKVİYE KÖY MUHTARLIĞINCA YAPILACAKTIR.
KÖYÜMÜZ ÇOCUKLARI İÇİN KÖY OYUN PARKI YANINDA (VEYA DAHA UYGUN BİR BAŞKA ALANDA) MİNİ BİR ÇADIR KAMPI KURULACAKTIR. BU ÇADIR KAMPINDA ÇOCUKLARIMIZ PROJE KAPSAMINDA BİR EĞLENCE YAŞAMANIN YANI SIRA ÇEŞİTLİ KÜLTÜREL AKTİVİTELER YAPACAKLARDIR. AİLELERİNİN DESTEĞİ İLE ÇOCUKLAR (GECE KALMAMAK ŞARTI İLE) GÜNDÜZLERİ VAKİTLERİNİ BU ÇADIRLARDA GEÇİRECEK VE KENDİ ARALARINDA KAMP HAYATINA UYGUN OYUNLAR OYNAYACAKLARDIR.
9
/
23
9.ÇOCUKLAR İÇİN ÇADIR KAMPI KİTAP OKUMA YARIŞMASI
15.06.2016
15.08.2016
1.ÇOCUKLARIN SİNEMAYA GÖTÜRÜLMESİ
14.10.2015
14.07.2016
2.ÇOCUKLARIN OYUN SALONUNA GÖTÜRÜLMESİ
14.11.2015
14.09.2016
1.AYLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTILARININ YAPILMASI
14.09.2015
14.09.2016
2.ÜÇER AYLIK VE FİNAL DEĞERLENDİRME RAPORLARININ HAZIRLANMASI
14.09.2015
14.09.2016
4.Gezi Faaliyetleri
5.Diğer Faaliyetler
(Varsa)
BİR ÖNCEKİ AKTİVİTENİN DEVAMI OLARAK, KÖY ÇOCUKLARI KÖY İMAMI KONTROLÜNDE DÜZENLİ KİTAP OKUMA AKTİVİTESİ GERÇEKLEŞTİRECEKLERDİR. BU AKTİVİTE BİR YARIŞMA FORMATINDA YAPILACAK VE EN ÇOK KİTAP OKUYANLAR ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR.
KÖYÜMÜZ ÇOCUKLARI PROJE KAPSAMINDA 2, 6 VE 10. AYLAR OLMAK ÜZERE ÜÇ DEFA TOPLU OLARAK İL MERKEZİNDE SİNEMAYA GÖTÜRÜLECEKLERDİR. BU FAALİYETİN AMACI SOSYAL YAŞAMDA GIPTA VE ARZU ETTİKLERİ ANCAK ÇOĞUNLUĞUN İMKANLARI NEDENİYLE VEYA DİĞER ÇEŞİTLİ NEDENLERDEN DOLAYI ELDE EDEMEDİĞİ BİR DUYGUYU ONLARA YAŞATMAKTIR.
KÖYÜMÜZ ÇOCUKLARI PROJE KAPSAMINDA 3, 9 VE 12. AYLAR OLMAK ÜZERE ÜÇ DEFA TOPLU OLARAK İL MERKEZİNDE OYUN SALONUNA GÖTÜRÜLECEKLERDİR. BURADA KİŞİ BAŞI 50 TL LİMİT OLMAK ÜZERE KENDİLERİNE JETON ALINACAK VE OYUN SALONUNDAKİ ATARİ VB. ALETLERDE OYNAMA İMKANI SUNULACAKTIR. BU FAALİYETİN AMACI SOSYAL YAŞAMDA GIPTA VE ARZU ETTİKLERİ ANCAK ÇOĞUNLUĞUN İMKANLARI NEDENİYLE VEYA DİĞER ÇEŞİTLİ NEDENLERDEN DOLAYI ELDE EDEMEDİĞİ BİR DUYGUYU ONLARA YAŞATMAKTIR.
PROJEMİZİN HEDEFLERİNE ULAŞMASI ADINA İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ SON DERECE ÖNEMLİ GÖRÜLMEKTEDİR. BU KAPSAMDA DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TALEP EDECEĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME USUL VE METOTLARI MAHFUZ OLMAKLA BİRLİKTE PROJE EKİBİ TARAFINDAN AŞAĞIDAKİ FAALİYETLER DURUM ANALİZİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK MAKSADI İLE YAPILACAKTIR. PROJE EKİBİ HER AY DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPACAK VE PROJENİN HEDEFLERE UYGUN DEVAM ETTİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR. PROJE EKİBİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARINI DA DİKKATE ALARAK DEĞERLENDİRME RAPORLARI TANZİM EDECEKLERDİR. BU RAPORLAR ÜÇER AYLIK OLACAK ŞEKİLDE HAZIRLANACAKTIR. BUNUNLA BİRLİKTE DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN FARKLI TARZDA İSTENECEK RAPORLAR DA AYRICA TANZİM EDİLECEKTİR.
10
/
23
Proje
Kategori
Bütçeleme
Harcama Kalemi
Birim
Miktar
Birim Maliyet
Toplam Maliyet
Karşılayacak
Kurum
Açıklama
1.1. Personel
1.1.1. HİZMETLİ
Aylık
12
1.496,36
17.956,32
Bakanlık
1.1.2. GÜNDELİK
Aylık
50
30,00
1.500,00
Bakanlık
62
1.526,36
19.456,32
1. İnsan Kaynakları
Toplam
PROJE KAPSAMIN
DA GÖREVLE
NDİRİLEC
EK PROJE GÖREVLİS
İNİN ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDE
N İŞVEREN TOPLAM MALİYETİ
DİR. 6 AYLIK OLACAK ŞEKİLDE 2 FARKLI KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK
TİR. BU KİŞİ YEMEK YAPIMI, TEMİZLİK, DAĞITIM VB. HER TÜRLÜ FAALİYET
TE GÖREV ALACAKTI
R.
PROJE FAALİYET
LERİ İÇİN GÖREVLE
NDİRİLEC
EK KİŞİLERE ÖDENECE
K HARCIRAH
LAR BU KALEMDE
N KARŞILAN
IR. KALAN ÖDENEKL
ER FİNANSMA
N SAHİBİNE İADE EDİLİR.
11
/
23
2.1. Ulaşım
2.1.1. SÜRPRİZ BULUŞMALAR İÇİN 15’LİK MİNİBÜS
Kişi veya Araç
6
800,00
4.800,00
Bakanlık
2.1.2. SİNEMA GEZİSİ İÇİN 15’LİK MİNİBÜS
Kişi veya Araç
3
400,00
1.200,00
Bakanlık
2.1.3. OYUN SALONU GEZİSİ Kişi veya İÇİN 15’LİK Araç
MİNİBÜS
3
400,00
1.200,00
Bakanlık
12
1.600,00
7.200,00
2. Seyahat
Toplam
YAŞLILAR
IMIZIN TAMAMIN
A YAKININI
N AİLELERİ ANKARA'D
A YER ALDIĞIND
AN 2 VEYA ÜÇ AİLENİN SIĞACAĞI ŞEKİLDE 15'LİK BİR MİNİBÜSÜ
N ANKARAY
A 2 DEFA GİT-GEL YAPMASIN
IN MALİYETİ OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİ
R. (TOPLAM 4X100=400 KM MESAFE) ÇOCUKLA
RIN KIRIKKAL
E MERKEZE GÖTÜRME VE GERİ GETİRME MALİYETİ
DİR.
ÇOCUKLA
RIN KIRIKKAL
E MERKEZE GÖTÜRME VE GERİ GETİRME MALİYETİ
DİR.
3.1. Mobilya, bilgisayar vb. donanımlar
12
/
23
3.1.1. KÖY KONAĞI HALIFLEKS KAPLAMASI (METREKARE)
Adet
110
48,60
5.346,00
Bakanlık
3.1.2. KÖY KONAĞI İÇİN SEDİR KOLTUK Adet
30
190,00
5.700,00
Bakanlık
3.1.3. KÖMÜRLÜ SOBA VE BORULARI
Adet
1
751,85
751,85
Bakanlık
3.1.4. SEHPA SETİ
Adet
7
49,90
349,30
Bakanlık
YAŞILALA
R İÇİN OLUŞTUR
ULACAK ORTAK MEKAN AMACIYL
A HALIFLEK
S KAPLAMA YAPIMIND
A KULLANIL
ACAK ÖDENEKTİ
R. YAKLAŞIK 110 M2 LİK ALAN KAPLAMA
SI İÇİN
SALONUN DUVARLA
RI BOYUNCA KONULAC
AK İKİLİ SEDİR KOLTUKL
AR İÇİN KULLANIL
ACAK ÖDENEKTİ
R. YAKLAŞIK 30 ADET 1 M UZUNLUĞ
UNDA SEDİRLER KULLANIL
ACAKTIR.
ISINMA İHTİYACIN
IN GİDERİLM
ESİ İÇİN
ÇAY VB. İKRAMLA
RIN SERVİSİND
E KULLANIL
ACAKTIR.
13
/
23
3.1.5. MUTFAK DOLABI VE TEZGAH
Adet
1
1.000,00
1.000,00
3.1.6. ÇOCUK OYUN GRUBU
Adet
1
9.794,00
9.794,00
3.1.7. ÇOK AMAÇLI RAF
Adet
2
32,90
65,80
MİNİ AŞ EVİ OLARAK KULLANIL
ACAK YAKLAŞI
M 10 M2 LİK YERE İşbirliği Yapılan YAPTIRIL
Kurum
ACAK MUTFAK DOLABI İÇİN. MALİYETE NAKLİYE BEDELİ DAHİLDİR.
KÖY YERİNDE YAPILACA
K OYUN PARKI NAKLİYE DAHİL ANAHTAR TESLİM FİYATIDIR. (2 DÜZ KAYDIRA
Bakanlık
K, 1 HELEZON KAYDIRA
K, İKİLİ SALINCAK
, 6 BASAMAK
LI VE 5 BASAMAK
LI KAUÇUK MERDİVE
N)
Bakanlık
MUTFAK İÇİN 3.2. Mefruşat
3.2.1. DEKORATİF RAF
Adet
4
39,80
159,20
Bakanlık
3.2.2. KANAT (FON) PERDE
Adet
6
42,80
256,80
Bakanlık
MEKANIN DAHA GÜZEL GÖRÜNME
Sİ VE ÇEŞİTLİ KİTAP VB. EŞYALARI
N KONULMA
SI İÇİN KULLANIL
ACAKTIR.
MEFRUŞA
T,KÖY KONAĞI 6 PENCERE İÇİN
14
/
23
3.2.3. ZEBRA PERDE
Adet
7
99,90
699,30
Bakanlık
KÖY KONAĞI 7 PENCERE İÇİN (MUTFAK DAHİL)
3.3. Makineler, teçhizat
3.3.1. VİDEO KAMERA VE HAFIZA KARTI Adet
1
889,00
889,00
Bakanlık
Adet
1
649,00
649,00
Bakanlık
3.3.3. BULAŞIK MAKİNESİ
Adet
1
569,00
569,00
Bakanlık
3.3.4. SANAYİ TİPİ OCAK
Adet
1
944,00
944,00
Bakanlık
3. Demirbaş 3.3.2. BUZDOLABI
ve Malzeme
"YAŞLILA
RIN DİLİYLE GEÇMİŞ" SOHBETLE
RİNİN KAYDI İÇİN KULLANIL
ACAKTIR.
MİNİ AŞ EVİ İÇİN GEREKLİ OLAN MUTFAK MALZEME
LERİDİR. DİĞER KÜÇÜK ÖLÇEKLİ MALZEME
LER KÖY MUHTARL
IĞINCA KARŞILAN
ACAKTIR.
MİNİ AŞ EVİ İÇİN GEREKLİ OLAN MUTFAK MALZEME
LERİDİR. DİĞER KÜÇÜK ÖLÇEKLİ MALZEME
LER KÖY MUHTARL
IĞINCA KARŞILAN
ACAKTIR.
MİNİ AŞ EVİ İÇİN GEREKLİ OLAN MUTFAK MALZEME
LERİDİR. DİĞER KÜÇÜK ÖLÇEKLİ MALZEME
LER KÖY MUHTARL
IĞINCA KARŞILAN
ACAKTIR.
15
/
23
3.3.5. SANAYİ TİPİ ÇAY OCAĞI
Adet
1
295,76
295,76
Bakanlık
3.3.6. TENCERE SETİ
Adet
1
190,90
190,90
Bakanlık
3.3.7. BÜYÜK TENCERE (KAZAN)
Adet
3
137,60
412,80
Bakanlık
3.3.8. SEFER TASI
Adet
50
14,95
747,50
Bakanlık
MİNİ AŞ EVİ İÇİN GEREKLİ OLAN MUTFAK MALZEME
LERİDİR. DİĞER KÜÇÜK ÖLÇEKLİ MALZEME
LER KÖY MUHTARL
IĞINCA KARŞILAN
ACAKTIR.
MİNİ AŞ EVİ İÇİN GEREKLİ OLAN MUTFAK MALZEME
LERİDİR. DİĞER KÜÇÜK ÖLÇEKLİ MALZEME
LER KÖY MUHTARL
IĞINCA KARŞILAN
ACAKTIR.
MİNİ AŞ EVİ İÇİN GEREKLİ OLAN MUTFAK MALZEME
LERİDİR. DİĞER KÜÇÜK ÖLÇEKLİ MALZEME
LER KÖY MUHTARL
IĞINCA KARŞILAN
ACAKTIR.
YAŞLILAR
A YEMEK HİZMETİN
DE KULLANIL
ACAKTIR. 3.4. Diğer
16
/
23
3.4.1. KAMP ÇADIRI
****
10
79,95
799,50
Bakanlık
3.4.2. KATLANIR KAMP SANDALYESİ
****
10
49,95
499,50
Bakanlık
3.4.3. KAMP TENTE
****
2
74,95
149,90
Bakanlık
3.4.4. UYKU TULUMU
****
10
29,95
299,50
Bakanlık
260
15.974,76
30.568,61
Toplam
ÇOCUKLA
R İÇİN HAZIRLAN
ACAK MİNİ ÇADIR KAMP İÇİN ASGARİ İHTİYAÇ DUYULAC
AK KAMP MALZEME
LERİDİR. ÇOCUKLA
R İÇİN HAZIRLAN
ACAK MİNİ ÇADIR KAMP İÇİN ASGARİ İHTİYAÇ DUYULAC
AK KAMP MALZEME
LERİDİR
ÇOCUKLA
R İÇİN HAZIRLAN
ACAK MİNİ ÇADIR KAMP İÇİN ASGARİ İHTİYAÇ DUYULAC
AK KAMP MALZEME
LERİDİR
ÇOCUKLA
R İÇİN HAZIRLAN
ACAK MİNİ ÇADIR KAMP İÇİN ASGARİ İHTİYAÇ DUYULAC
AK KAMP MALZEME
LERİDİR
17
/
23
4.1. Sarf ve Temrinlik Malzeme
4.1.1. TEMİZLİK MALZEMESİ
Adet
1
1.000,00
1.000,00
Bakanlık
4.1.2. KIRTASİYE GİDERLERİ
Adet
1
1.000,00
1.000,00
Bakanlık
KÖY KONAĞI TEMİZLİĞİ İÇİN GEREKLİ ÇEŞİTLİ TEMİZLİK MALZEME
Sİ ALIMLARI İÇİN
KIRTASİY
E İHTİYAÇL
ARI İÇİN KULLANIL
ACAKTIR.
4.2. Diğer hizmetler
4. Ofis Maaliyeti
4.2.1. MUTFAK TÜPÜ
Aylık
24
60,00
1.440,00
Bakanlık
4.2.2. ISINMA Aylık
2
500,00
1.000,00
Bakanlık
28
2.560,00
4.440,00
Toplam
PROJE BOYUNCA KULLANIL
ACAK MUTFAK TÜPÜ İÇİN HARCANA
CAKTIR.
ISINMA İHTİYACI İÇİN TEMİN EDİLECEK 2 TON KÖMÜR MALİYETİ
DİR. ODUN VB İHTİYAÇL
AR MUHTARL
IKÇA KARŞILAN
ACAKTIR.
18
/
23
5.1. Tanıtım (Görünürlük) Faaliyetleri
5. Tanıtım, Görünürlük ve Yayım
5.1.1. TABELA, AFİŞ VB.
Adet
Toplam
2
500,00
1.000,00
2
500,00
1.000,00
Bakanlık
PROJENİN İLÇE VE İL GENELİ TANITIMI İÇİN KULLANIL
ACAK AFİŞ VB İÇİN. ÇADIR TABELA TÜM GEZİLER ESNASIND
A ARAÇLAR
A ASILACAK
TIR.
6.1. Diğer
6.1.1. SİNEMA BİLETLERİ
Adet
45
10,00
450,00
Bakanlık
6.1.2. OYUN SALONU BİLETLERİ (KİŞİ BAŞI 50 TL LİMİT)
Adet
45
50,00
2.250,00
Bakanlık
6.1.3. SOHBET VİDEOLARININ TEKNİK DÜZENLEMESİ
Adet
1
2.000,00
2.000,00
Başvuru Sahibi
ÇOCUKLA
RIN SİNEMA BİLET ÜCRETLER
İ İÇİN
ÇOCUK BAŞINA 50 TL JETON PARASI
YAŞLILAR
IN SOHBETLE
Rİ GEREKLİ KAYIT İŞLEMLERİ TAMAMLA
NDIKTAN SONRA TEKNİK BİR FİRMADA
N BELGESEL HALİNE GETİRİLM
EK ÜZERE HİZMET ALIMI YAPILACA
KTIR.
19
/
23
6.1.4. ORTAK PİKNİKLER MALZEME TEMİNİ
Adet
4
2.000,00
8.000,00
Bakanlık
6.1.5. YAŞLILARA YEMEK HİZMETİ İÇİN ERZAK BÜTÇESİ
Adet
10
1.000,00
10.000,00
Bakanlık
6. Diğer
GERÇEKLE
ŞTİRİLECE
K ORTAK PİKNİKLE
R İÇİN PİKNİK BAŞINA 2000 TL BÜTÇE AYRILMIŞ
TIR. ET, SEBZE, MANGAL VB. İHTİYAÇL
AR İÇİN KULLANIL
ACAKTIR.
HAFTADA İKİ DEFA VERİLECE
K YEMEK İÇİN AYRILMIŞ ERZAK BÜTÇESİDİ
R. HİÇBİR KAR AMACI GÜDÜLME
DİĞİ İÇİN HAFTALIK 250 TL OLMAK ÜZERE AYLIK 1000 TL BÜTÇE ÖNGÖRÜL
MÜŞTÜR. YETERSİZ KALMASI DURUMUN
DA HAYIRSEV
ER VATANDA
ŞLARDAN YARDIM KARŞILIĞI
NDA 20
/
23
6.1.6. ÇOCUK KİTAPLARI (BİRBİRİNDEN FARKLI 50 KİTAP)
Adet
Toplam
50
40,00
2.000,00
155
5.100,00
24.700,00
27.261,12
87.364,93
Toplam
KAYMAKA
MLIK TARAFIND
AN KARŞILAN
ACAK VE İLGİLİ KİTAPLAR İşbirliği Yapılan ÇOCUKLA
Kurum
RIN YARIŞMA ESNASIND
A OKUNMAS
I SAĞLANA
CAKTIR.
Bütçeleme
Projenin Toplam Maliyeti (TL)
Talep Edilen Miktar(TL)
Başvuru Sahibinin Katkısı(TL)
İşbirliği Yapan Kurum Veya Kuruluşların Katkısı(TL)
87.364,93
82.364,93
2.000,00
3.000,00
Proje Sonrası Taşınırların Durumu
PROJE KAPSAMINDA EDİNİLEN TAŞINIRLAR PROJE SONRASINDA KEPİRLİ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİNE KÖYÜN ORTAK KULLANIMINA AİT OLMAK ÜZERE DEVREDİLECEKTİR. 21
/
23
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VEYA KURULUŞA AİT BİLGİLER
Kurum veya Kuruluşun;
1.1. Adı:
KEPİRLİ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ
1.2. İletişim Bilgileri:
-
Adres:
Telefon: +90
(318) 534-4209
İnternet Sayfası: E-Posta:
Gsm: +90 (535) 319-6737
Faks: +90 -
-
1.3. Yetkilisi:
Adı Soyadı:
AHMET YALÇIN
Görev Ünvanı:KÖY MUHTARI
1.4. İşbirliğine ilişkin yazının tarih ve sayısı:
06.05.2014 tarih ve
8
sayılı yazı ile projede işbirliği yapılması uygun görülmüştür.
1.5. Projeye katkısı:
Katkının Türü
KÖY KONAĞI, OYUN PPARI VB.
YERLERİN TAHSİSİ VE ERZAK
TAKVİYESİ
Katkının Niteliği(Nakdi/Ayni)
Ayni Katkı
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VEYA KURULUŞA AİT BİLGİLER
Kurum veya Kuruluşun;
1.1. Adı:
ÇELEBİ KAYMAKAMLIĞI
1.2. İletişim Bilgileri:
-
Adres:
Telefon: +90
(318) 414-5500
İnternet Sayfası: E-Posta:
Gsm: +90 (530) 784-5132
Faks: +90 -
-
1.3. Yetkilisi:
Adı Soyadı:
ADEM KARADAŞ
Görev Ünvanı:KAYMAKAM VEKİLİ
1.4. İşbirliğine ilişkin yazının tarih ve sayısı:
07.05.2015 tarih ve
410
sayılı yazı ile projede işbirliği yapılması uygun görülmüştür.
1.5. Projeye katkısı:
Katkının Türü
Katkının Niteliği(Nakdi/Ayni)
3000 TL
Nakdi Katkı

Benzer belgeler