Tim Report Sayı 124

Yorumlar

Transkript

Tim Report Sayı 124
-!9)3î(!:í2!.4":*
4e2+í9%í(2!#!4a),!2-%#,í3í2%3-í9!9)./2'!.)
HÜKÜMETTEN
ð)3"$"5b*:"
5".%&45&,
>
,IDERLERZIRVEDEBULUåTU
BINYENIISTIHDAM
'~NDEM'í
#UMHURBAåKANÆ2ECEP4AYYIP
%RDOãAN¯ÆNKATÆLÆMÆILE"í4~RKIYE
ëå$~NYASÆ,IDERLERI&ORUMU
GERlEKLEåTIRILDI
4ë-BIRINCIlEYREKEãILIM
ANKETINEGyREIHRACATlÆFIRMALAR
ILKlEYREKTEBINYENIISTIHDAM
YARATTÆ
¯~NC~&ORUMëSTANBUL¬+RITIK
%åIK!lÆLÆMVE$yN~å~M:AMANÆ­
BAåLÆãÆYLAUZMANKONUåMACÆLARÆN
KATÆLÆMÆYLAGERlEKLEåTI
www.turkishcargo.com.tr | 0 850 333 0 777
"AæKANDAN
.&).&5#f:f,&,èð
4ë-"AæKANÇ
5SLJZFIFNEOZBEBIFNEF"WSVQB#JSMJêJ³OEF
QB[BSQBZÌOÌBSUÌSÌZPS
4~RKIYE¯NIN!"¯YE%UROCINSIIHRACATÇILKIKIAYDATAMY~ZDEARTTÇ
4~RKIYEILKIKIAYDA!"¯YEIHRACATÇNÇENFAZLAARTTÇRANDyRD~NC~~LKEOLDU
dN~M~ZDEKIDyNEMDEBUPAYÇKORUMAKVEDAHAYUKARÇLARAlEKMEKENB~Y~K
yNCELIKLERIMIZARASÇNDAYERALÇYOR
Dünya ekonomilerinde büyümenin
YAVAåLADÆãÆBIRDyNEMDENGElIYORUZ
"UBAãLAMDABUYÆLD~NYAEKONOMISI
IlINY~ZDEGELIåMIå~LKELER
IlINY~ZDEVEGELIåEN~LKELER
IlINY~ZDEB~Y~MEBEKLENIYOR
$IãERTARAFTANYÆLBOYUNCA
K~RESELlAPTAENHÆZLÆB~Y~YEN
EKONOMIaIN¯INB~Y~MESIYAVAåLÆYOR
aIN¯INB~Y~MESININYAVAåLAMASÆ
DAEMTIAFIYATLARÆNÆNGERILEMESINI
DEBERABERINDEGETIRIYOR
YÆLÆNÆNGENELIIlINTAHMINLERD~NYA
TICARETININDEãERBAZÆNDAY~ZDEí
ORANÆNDAGERILEMEKAYDEDEBILECEãINI
GySTERIYOR4~MD~NYADADOLARÆN
DEãERKAZANMASÆVEPARITEDEKI
D~å~åBIZIMIHRACATÆMÆZADABASKÆ
YAPÆYOR'ElTIãIMIZYÆLÆNNISANAYÆNA
GyREY~ZDED~åENPARITENIN
NEGATIFETKISIAYLÆKMILYARDOLARÆ
BULDU!"í~LKELERINEPARITE
KAYBÆSEBEBIYLEYAåANANIHRACAT
D~å~å~DyRTAYDAMILYARDOLARÆ
AåTÆ$ARALAND~NYATICARETININ
ETKILERINENAZHISSEDEBILMEK
IlINAKTIFBIRåEKILDE4ë-VE
IHRACATlÆBIRLIKLERIMIZLEBIRLIKTE
TICARETHEYETLERID~ZENLIYORUZ"U
HEYETLERDEBINIAåKÆNIåGyR~åMESI
YAPTÆKYÆLÆSONUNAKADAR
TOPLAMDAAYRÆ~LKEYEHEYET
D~ZENLEMEYIPLANLÆYORUZëHRACATlÆ
BIRLIKLERIMIZIND~ZENLEDIãIVE
D~ZENLEYECEãISEKTyRELHEYETLERLE
BIRLIKTEBURAKAMY~ZLERIBULUYOR
'ySTERDIãIMIZBUlABALARKARåÆLÆKSÆZ
KALMAYACAãÆNAINANÆYORUZ.ITEKIM
KESINLEåEN%UROSTATVERILERINE
GyRE4~RKIYE¯NIN!"¯YE%UROCINSI
IHRACATÆILKIKIAYDATAMY~ZDE
ARTTÆ!YNÆDyNEMDEISE!"¯NIN
BIRLIKDÆåÆITHALATÆ%UROBAZDAY~ZDE
GERILEDI4~RKIYEILKAYDA!"¯YE
IHRACATÆNÆENFAZLAARTTÆRANDyRD~NC~
~LKEOLDU"UNAGyRE4~RKIYE!"í
¯DEG~lL~BIRPAZARPAYÆARTÆåÆ
YAKALADÆdN~M~ZDEKIDyNEMDE
BUPAYÆKORUMAKVEDAHAYUKARÆLARA
lEKMEKENB~Y~KyNCELIKLERIMIZ
ARASÆNDAYERALÆYOR$AHAUZUN
VADELIBIRPERSPEKTIFTENBAKÆLDÆãÆNDA
K~RESELyLlEKTEPOZITIFAYRÆåMAK
IlINBILGITOPLUMUNUNVETEKNOLOJI
lAãÆNÆNSADECET~KETIMKÆSMÆNDA
KALMAMASÆAYNÆZAMANDABILGIYIVE
TEKNOLOJIYIDE~RETIRBIRHALEGELMESI
yNEMARZEDIYOR"UAMAlLA!Rí'E
INOVASYONTASARÆMVEMARKALAåMAYA
ODAKLANARAK¯EY~R~YORUZ"U
BAãLAMDAINOVASYONETKINLIKLERIMIZ
HÆZLADEVAMEDIYOR4~RKIYE¯NINILK
INOVASYONGELIåTIRMEPROGRAMÆOLAN
VEBUSENEIKINCISINID~ZENLEDIãIMIZ
ëNOVA,ë'¯INBAåVURUS~RECI
DEVAMEDIYOR+ATÆLÆMÆN~CRETSIZ
OLDUãUVE-AYÆS¯TABAåVURUNUN
SONLANDÆRÆLACAãÆëNOVA,ë'¯Ewww.
inovalig.comWEBSITESINDEN
INOVASYONILEATÆLÆMYAPMAKISTEYEN
T~MFIRMALARÆMÆZKAYÆTOLABILIR
"UYÆLLIGElOKDAHAKAPSAMLÆVE
YOãUNKATÆLÆMOLACAãÆNAINANÆYORUZ
¯TE)-0ROVEK~RESELBIR
KIMLIKKAZANACAKITIBARIYLE
)-0ROVEyD~LLERI!"¯DEKI~LKE
VE4~RKIYEDhHIL~LKEARASÆNDA
DEãILK~RESELyLlEKTEVERILECEK
¬)-0ROVE+~RESELäAMPIYONASƯNÆN­
BUYÆLëSTANBUL¯DAíí!RALÆK
TARIHLERIARASÆNDAD~ZENLENECEK
4~RKIYEëNOVASYON(AFTASƯTE
GERlEKLEåMESINIHEDEFLIYORUZ
ëNANÆYORUZKIIHRACATlÆLARÆMÆZÆNSON
DERECEZORLUBIRSÆNAVDANGElTIãI
BUDyNEMDENPROíAKTIFSTRATEJILER
~RETMEKSURETIYLEPAZARPAYÆ
ARTTÆRMAYAODAKLANARAKVEKATMA
DEãERLIIHRACATARTÆåÆNADAHAFAZLA
YyNELEREKALNÆMÆZÆNAKÆYLAlÆKACAãÆZ
4ë-REPORT íaí.$%+í,%2
ë(2!#!4a),!2$!. "!å"!+!.$!654/ã,5
%+/./-ë9%+!4+) 4ë-ë34ëå!2%4/0,!.4)3)¯.$!
"ë.9%.ëë34ë($!- "AæBAKAN$AVUTOäLUGIRIæIMCIRUHUNyNEMINEDIKKATlEKEREK¬íHRACATlÆLARÆMÆZÆN
4í-BIRINCIlEYREK
GERlEKLEæME
VEIKINCI
lEYREKBEKLENTI
ANKETISONUlLARÆNÆ
AlÆKLADÆ
BULDUKLARÆHERDELIKTENHER~R~N~NASÆLSOKTUKLARÆNÆGyRD~ä~MDEIHRACATlÆTOPLULUäU
ILEBAæARAMAYACAäÆMÆZHIlBIRIæOLMAYACAäÆNÆD~æ~ND~M­DEDI
34
22
+!0!+
+/.535
28
ë(2!#!4).).
9),$):,!2)
"UYÆL¯~NC~S~D~ZENLENEN
íHRACATÆN9ÆLDÆZLARÆîíHRACATÆ
4EæVIKdD~LLERITyRENI"AæBAKAN
9ARDÆMCÆSÆ"ABACAN¯ÆNKATÆLÆMÆYLA
GERlEKLEæTIRILDI4yRENDEKONUæAN
"AæBAKAN9ARDÆMCÆSÆ!LI"ABACAN
IHRACATÆN4~RKIYE
EKONOMISININ
ITICIG~C~VE
S~R~KLEYICISI
OLDUäUNUBELIRTTI
48
'ì&/25-ë34!."5,¯5.'e.$%-ë.$%
®+RITIK%æIK!lÆLÆMVE$yN~æ~M:AMANƯANATEMASÆILEEKONOMIIæVESIYASET
D~NYASÆNDANKONUæMACÆVEKONUKLARÆAäÆRLAYAN&ORUMíSTANBUL¯UNG~NDEMINDE'îVARDÆ
'îNASÆLæEKILLENDI4~RKIYE¯NINDyNEMBAæKANLÆäÆNÆNNEGETIRECEäIGIBI
PEKlOKyNEMLIKONUMASAYAYATÆRÆLÆRKENAlÆLÆMVEDyN~æ~M~SAäLAMANÆN
TAMZAMANÆOLDUäUKONUSUNDAFIKIRBIRLIäINEVARÆLDÆ
42
4ë-"!å+!.6%+ë,ë
ë34!."5,4!(+ë-
-%2+%:ë9d.%4ë-ë.$%
3ADECE4~RKæIRKETLERININDEäIL
YABANCÆæIRKETLERINDEARALARÆNDAKI
TICARIUYUæMAZLÆKLARÆNÆlyZMEKIlINADLI
YARGÆYAALTERNATIFBIRYAPÆILEFAALIYET
GySTERECEKOLANíSTANBUL4AHKIM
-ERKEZI9yNETIM+URULUBELIRLENDI
78
POTANSIYELIARTÆRACAäÆTAHMINEDILIYOR
$AHAFAZLAYATÆRÆMVEDAHAFAZLA
ISTIHDAMALANÆOLUæTURMASÆBEKLENEN
íSTIHDAM3ANAYI9ATÆRÆMÆVEeRETIMI
$ESTEK0AKETIVERGIINDIRIMLERINDEN
IæVERENEMESLEKI
EäITIMDESTEäINIDEK
BIRDIZIDESTEKIlERIYOR
timreport 2015-124
2>3
YAYIN KURULU
-USTAFAaÆKRÆKlÆOãLU4AHSINdZTIRYAKI
3~LEYMAN+OCASERT"~LENT!YMEN
äAHIN/KTAY-ETIN4ABALU/KANëNCE
<$<,1'$1,û0$.858/8
0ROF$R%MRE!LKIN
$Ol$R(ATICE+ARAHAN
$R#AN&UAT'~RLESEL
62580/8<$=,úû/(5ú0h'h5h
!+ADIR#ANSI
KADIR KUCUKMUCIZELERCOM
('ú7g5/(5
%LIF#ERENaÆNGÆ
ELIF KUCUKMUCIZELERCOM
4UãBA5PRAK
TUGBA KUCUKMUCIZELERCOM
4OLGAaATAL
TOLGACATAL KUCUKMUCIZELERCOM
GÖRSEL YÖNETMEN
'AYEaAãLAR
)272ø5$)/$5
&ATIH9ALlÆN
FATIHYALCIN KUCUKMUCIZELERCOM
%$6.,9(&ú/7
02/-!4"!3)-9!9).3!.4ë#!ä
/RHANGAZI-AHALLESI3OKAK.O
%SENYURTíëSTANBUL
4
86
4e2+a%,ëãë+!4-!
$%ã%2,ëe2e.,%2,%
9e+3%,%#%+
íKIYÆLDÆRKANKAYBEDEN4~RKlELIK
SEKTyR~N~NGELECEäINDEKAlÆNÆLMAZ
OLARAKINOVATIFVEMARKADEäERIY~KSEK
~R~NLER~RETMEKYERALÆYOR"UAMAlLA
SEKTyRDEKIDARALMAYARAäMENYATÆRÆMA
DEVAMEDENSEKTyRUMUTLARÆNÆDAYÆLÆN
IKINCIYARÆSÆNAODAKLAMÆæDURUMDA
ë34ë($!-3!.!9ë "!%$e.9!9!®%.%2*ë¯6%2ë9/2
9!4)2)-)6%
$~NYANÆNENyNEMLIPETROLTEDARIKlILERINDEN"IRLEæIK!RAP%MIRLIKLERI¯NINEKONOMISININ
TEMELINIENERJIIHRACATÆOLUæTURUYOR4~RKIYEDE~LKENINIHRACATÆNDA¯NCIITHALATÆNDA
e2%4ë-ë$%34%+
DADOKUZUNCUSÆRADAYERALDÆäÆGyR~L~YORíKI~LKEARASÆNDAKIIYIILIæKILERINBU
0!+%4ë
56
SAHiBi
4ë-ADÆNA'ENEL3EKRETER6ëSMET9ALlÆN
<$<,1'ú5(.7g5h
%RKAN%RSyZ
ERKANERSOZ KUCUKMUCIZELERCOM
$%6,%2ë.:ë26%3ë
-ë,!4/,!#!+
'î¯NINIæD~NYASÆAYAäÆ
"îíSTANBUL¯DATOPLANDÆ
"î4~RKIYEíæ$~NYASÆ
,IDERLER&ORUMU¯NDAKONUæAN
#UMHURBAæKANÆ%RDOäAN
¬+ASÆMAYÆNDAKI'îZIRVESIBIR
MILATOLACAK3IZLERIN!NTALYA
S~RECINEKATKÆ
SAäLAMANÆZÆ
ARZUEDIYORUM­
DEDI
4ë-REPORT +e.9%
7ú05(3257'(5*ú6ú
4ë-ADÆNA+~l~K-UCIZELER
9AYÆNCÆLÆKVEëLETIåIM(IZMETLERI
,TDäTITARAFÆNDANYAYÆNA
HAZÆRLANMAKTADÆR
<g1(7ú0<(5ú
aOBANlEåME-EVKII3ANAYI#ADDESI
$Æå4ICARET+OMPLEKSI""LOK
9ENIBOSNAíëSTANBULí4~RKIYE
4
&
YAYIN TÜRÜ
3~RELIYERELDERGI
:(%$'5(6ú
WWWTIMREPORTORG
4IMREPORT$ERGISI4ë-~YELERINE
~CRETSIZOLARAKDAãÆTÆLÆR¬4IMREPORT
$ERGISI­IBARESIKULLANÆLARAKALÆNTÆ
YAPÆLMASÆYAZÆLÆIZNEBAãLÆDÆR
'yNDERILENYAZÆVERESIMLERIADEEDILMEZ
YAPIM
+APTANPAåA-AH$AR~LACEZE#AD
"ILAåëå-ERKESI!"LOK
.O+$/KMEYDANÆíëSTANBUL
4
&
5(./$06$7,û'ú5(.7g5h
dZG~R3EYHAN
OZGURSEYHAN KUCUKMUCIZELERCOM
98
5(./$06$7,û
.225'ú1$7g5h
dZG~R(ASlELIK
OZGURHASCELIK KUCUKMUCIZELERCOM
RAPOR
DÜNYA
!VRUPA"IRLIäI~YESI~LKENINDÇæTICARETTENSORUMLUBAKANLARÇ
!"$ILEIMZALANACAKSERBESTTICARETANLAæMASÇYLABIRLIKTEDEVREYE
GIRMESIyNGyR~LENyZELTAHKIMMAHKEMELERINIGyR~æ~YOR
!"$ì!"34!SÇTAHKIMETAKÇLÇYOR
!6250!+!-5/95.5ë+ë9%"d,%.!"ì!"$
42!.3!4,!.4ë+3%2"%344ë#!2%46%9!4)2)-/24!+,)ã)
44)0
!.,!å-!3).).d.%-,ë"ë20!2a!3)"2e+3%,$%
9!0),!.4/0,!.4)$!%,%!,).$)TTIP ile AB ve
!"$EKONOMILERIARASÆNDAyZELLIKLEIlD~ZENLEMELERE
ILIåKINENGELLERINKALDÆRÆLMASÆ~RETIMSTANDARTLARÆNÆN
OLUåTURULMASÆVEG~MR~KMEVZUATLARÆNDAKOLAYLÆãA
GIDILMESIGIBIBIRDIZIUYGULAMAHEDEFLENIYORdZELLIKLE
lEVREyRG~TLERIK~LT~RELlEVRELERT~KETICIYIKORUMA
KURULUåLARÆVESENDIKALARANLAåMAYAKARåÆlÆKÆYOR
44)0INKALITENIND~åMESINEYOLAlACAãÆlEVREKIRLILIãINE
KARåÆHASSASIYETINAZALACAãÆILERIS~R~L~YOR5LUSAL
YASALARÆGElERSIZKÆLACAKKARARLARALANyZELTAHKIM
MAHKEMELERININKURALLARÆBELIRLEYECEKOLMASÆ44)0E
KARåÆlÆKANLARÆNBIRBAåKAyNEMLIGEREKlESINIOLUåTURUYOR
!"+OMISYONUNUNTICARETTENSORUMLU~YESI#ECILIA
-ALMSTRyMTAHKIMMEKANIZMASÆNAILIåKINGyZDEN
GElIRILMIåYENID~ZENLEMEYIBAKANLARKURULUNDATANÆTTÆ
$~ZENLEMETAHKIMMEKANIZMASÆNATEMYIZS~RECINI
DEDhHILEDIYOR4AHKIMMAHKEMESININ~YELERININ
BELIRLENMESINDEDEYENIKURALLARGETIRILIYOR"UNUNLA
BERABER!"$!"¯NIN44)0ANLAåMASÆNÆNyN~NDEKIEN
timreport 2015-124
4>5
B~Y~KENGELOLANULUSLARARASÆTAHKIMMEKANIZMASÆ
SORUNUNUlyZMEKIlINyNERDIãIBIRULUSLARARASÆYATÆRÆM
MAHKEMESIKURMAyNERISINIREDDETTI!"$TARAFÆNÆN
44)0DEYERALMASÆKONUSUNDAÆSRARCÆOLDUãU9ATÆRÆMCÆí
$EVLETëHTILAF(ALLI)3$3
MEKANIZMASÆYATÆRÆMCÆLARÆN
ULUSALMAHKEMELERIBYíPASSEDEREKDEVLETLERHAKKÆNDA
ULUSLARARASÆTAHKIMKURULLARÆNDAGIRIåIMDEBULUNMASÆNA
IZINVERECEãIIlIN!VRUPADAB~Y~KTARTÆåMALARAYOL
AlÆYOR!VRUPA+OMISYONUNUNTICARETTENSORUMLU
~YESI#ECILIA-ALMSTRyMBUENDIåELERIGIDERMEKIlIN
DAIMIBIRULUSLARARASÆMAHKEMEKURULMASÆyNERISINDE
BULUNMUåTU-ALMSTRyMBUT~RSORUNLARÆNlyZ~LECEãI
TAHKIMKURULLARÆNÆNGELENEKSELMAHKEMELEREBENZER
BIRYAPÆYAKAVUåTURULMASÆNÆyNERMIåTI!NCAK!"$
4ICARET"AKANLÆãÆNDA5LUSLARARASÆ4ICARET-~STEåARÆ
3TEFAN3ELIG)3$3MEKANIZMASÆNÆNMEVCUTSERBEST
TICARETANLAåMALARÆNDAHALIHAZÆRDAYERALDÆãÆNÆVE
~LKELERINEGEMENLIKHAKLARÆYLAILGILIHERHANGIBIRSORUN
YARATMADÆãÆNÆSyYLEDI0ARISTEAlÆKLAMALARDABULUNAN
3ELIG¬)3$3LERINDEVLETLERIND~ZENLEMEGETIRMEHAKKÆNÆ
BALTALADÆãÆELEåTIRILERININTAMAMENYANLÆåBILGIDEN
KAYNAKLANDÆãÆNÆD~å~N~YORUM­DEDI
AB
ð/(ð-5&3&²%&
&/'-"4:0/:&3ð/%&
4":*:03
íNGILTERE¯DET~MZAMANLARÆNEN
D~æ~KSEVIYESINDEKIENFLASYONMART
AYÆNDA¯DAKALMAYADEVAMETTI
íNGILTERE5LUSALíSTATISTIK/FISI¯NDEN
/.3
YAPÆLANSONAlÆKLAMAYAGyRE
æUBATAYÆNDAY~ZDE¯DEBULUNAN
T~KETICIENDEKSIMARTTAY~ZDEOLDU
%KONOMISTLERINTAHMINLERIYyN~NDE
lÆKANBUORANíNGILTERE-ERKEZ
"ANKASƯNÆNBELIRLEDIäIY~ZDE¯LIKYÆLLÆK
ENFLASYONHEDEFINDENOLDUKlAUZAK
"UNUNLABIRLIKTEUZMANLARAGyRE~LKE
*APONYA¯DAKIKRONIKLEæMIæBIRDEFLASYON
TEHLIKESIYLEKARæÆKARæÆYABULUNMUYOR
#AN&UAT'~RLESEL
/PSNBMMFìNFHFDJLUJLmF
PZOBLMÌLBSUÌZPS
!"$-ERKEZ"ANKASÆ&ED¯INYÆLÆIlINDEHAZIRANAYÆDA
DAHILOLMAK~ZEREFAIZARTÆåÆNABAåLAMASÆBEKLENIYOR&AIZARTÆåÆ
yTELENDIKlEVENORMALLEåMEGECIKTIKlET~MMALIPIYASALARDAVE
MALIGySTERGELERDEOYNAKLÆKARTÆYOR
A
ð41"/:"
#f:f.&03"/*:-"
5").ð/-&3ð:"/*-55*
íSPANYOLEKONOMISIYÆLÆNILK
lEYREäINEHÆZLÆBAæLADÆ3ONYEDI
YÆLÆNENHÆZLÆB~Y~MESINEIMZAATAN
~LKEH~K~METINBELIRLEDIäIY~ZDE
¯LUKYÆLLÆKB~Y~MEHEDEFINE
ULAæMAKIlINSAäLAMBIRADÆM
ATTÆ9AKALANANB~Y~MEORANÆYLA
TAHMINLERIDEAæAN~LKE¯~N
SONlEYREäINEORANLAY~ZDE
GENIæLEDI9ÆLLÆKEKONOMIK
GENIæLEMESINIæIMDIDENY~ZDE
¯YATAæÆYACAäÆNÆNSINYALLERINI
VERENíSPANYAByYLECESENE
SONUNDA%URO"yLGESI¯NINENY~KSEK
B~Y~MEORANÆNÆYAKALAYABILIR
+~RESELMALIKRIZINIZLERINISILEN
~LKEDEHAFTABAæÆNDA"AæBAKAN
-ARIANO2AJOY¯TEEKONOMIK
B~Y~MENINY~ZDE¯AULAæACAäÆNÆ
AlÆKLAMÆæTÆ
timreport 2015-124
6>7
"$-ERKEZ"ANKASÆ&ED¯INFAIZORANLAí
PETROL~NVARILFIYATÆDOLARAYAKLAåTÆ"AåTAMETAL
RÆNDAKIARTÆåTAKVIMINEILIåKINBELIRSIZLIK
FIYATLARÆOLMAK~ZEREEMTIAFIYATLARÆHAREKETLENDI
S~R~YOR&EDYÆLS~RD~RD~ã~PARASAL
'ELIåMIåVEGELIåEN~LKEBORSALARÆYENIREKORSEVIí
GENIåLEMEYIYÆLÆEKIMAYÆNDABITIRí
YELERINEULAåMAYABAåLADÆLAR-ALIPIYASALARDAlOK
MIåTI&EDYÆLÆNDAISEOLAãAN~ST~D~å~KFAIZ
KÆSAS~REIlINDEOLUåANBUYENIFIYATLAMALAROYNAKí
ORANLARÆNÆARTÆRMAYABAåLAYARAKPARAPOLITIKASÆNDA
LÆãÆY~KSELTIRKENREELSEKTyR~NRISKLERINIDEARTÆRÆí
NORMALLEåMEYISAãLAYACAK!NCAKFAIZARTÆåÆyTELENí
YOR.ITEKIMREELSEKTyRHANGISEVIYELERDENMALIYET
DIKlEVENORMALLEåMEGECIKTIKlET~MMALIPIYASAí
VEFIYATLAMAYAPACAãÆNÆåAåÆRMÆåDURUMDADÆR&ED
LARDAVEMALIGySTERGELERDEOYNAKLÆKARTÆYOR&ED¯IN
(AZIRANDAFAIZARTÆåSElENEãINIHEN~ZMASADAN
YÆLÆIlINDEHAZIRANAYÆDADAHILOLMAK~ZERE
KALDÆRMAMÆåDURUMDADÆRVEHAZIRANAYÆNDADAFAIZ
FAIZARTÆåÆNABAåLAMASÆBEKLENIYOR&AIZARTÆåÆNÆ
ARTÆåÆNABAåLAYABILECEKTIR&ED¯INPARAPOLITIKASÆNDA
BELIRLEYECEKTEMELUNSURLARENFLASYONB~Y~MEVE
NORMALLEåMEyTELENDIKlEK~RESELSERMAYEMALI
ISTIHDAMDAKIGELIåMELEROLACAK
PIYASALARAYyNELMEYLEDEVAM
!"$EKONOMISINDEBUUNSURLAí
ETMEKTEVEFINANSALGETIRILER
4e2+ë9%9%.ë/,5å!.
RAILIåKINMEVCUTGELIåMELERFAIZ
ARTÆYOR!åÆRÆMALIYATÆRÆMLARILE
+e2%3%,-!,ë
ARTÆåÆNÆNDAHAlOKENERKENEYL~L
ekonominin ve reel kesim karí
+/å5,,!2$!.$)å
AYÆNDANITIBARENYAPÆLABILECEãINI
LÆLÆKLARÆNÆNYANSÆTÆLMADÆãÆMALI
GySTERMEYEBAåLAMÆåTÆR"yYLECE +!9.!+,!2!/,!.9e+3%+ VARLÆKFIYATLARÆNAULAåÆLÆYORVE
"!ã)-,),)ã)ë,%%.a/+
FAIZARTÆåÆVEPARAPOLITIKASÆNí
MALIBALONRISKLERIY~KSELIYOR
%4+ë,%.%.e,+%,%2ë.
DANORMALLEåMEDEGECIKMEYE
2EELKESIMISEKAYNAKLARÆNMALI
UãRAYACAK-ALIPIYASALARDA
PIYASALARAVEYATÆRÆMLARAAKí
"!å).$!'%,ë9/2
BUGECIKMENINETKISIILEMAYÆS
MASÆILEHEMARZUETTIãIEFEKTIF
AYÆNDANITIBARENYENIDENFARKLÆ
TALEPILEKARåÆLAåAMÆYORHEMDE
FIYATLAMALARAGIRMIåTIR"UNABAãLÆOLARAKT~MMALI
MALIGySTERGELERDEARTANOYNAKLÆKTANZARARGyR~í
GySTERGELERDEOYNAKLÆKARTMÆåTÆR-ARTAYÆSONUNA
YOR4~RKIYEYENIOLUåANK~RESELMALIKOåULLARDAN
KADARMALIPIYASALAR&ED¯INHAZIRANAYÆNDAFAIZ
DÆåKAYNAKLARAOLANY~KSEKBAãÆMLÆLÆãÆILEENlOK
ARTÆåÆNABAåLAYABILECEãISENARYOSUNAGyREFIYATLAMA
ETKILENEN~LKELERINBAåÆNDAGELIYOR!lÆKETKILERI
YAPMÆåLARDÆ.ISANAYÆNDAPIYASALARDURAãANLAåTÆ
ENIYI4~RK,IRASƯNÆNDEãERIYANSÆTMÆYOR4~RK
-AYÆSAYÆNDAISEFIYATLAMALARENERKENEYL~LAYÆNDA
,IRASƯNDADAOYNAKLÆKSONDERECEARTMÆåBULUNUí
BIRFAIZARTÆåÆOLABILECEãISENARYOSUNAGyREYAPÆLí
YOR"UOYNAKLÆKKARåÆSÆNDAyZELLIKLEREELKESIMIN
MAYABAåLANDÆ"UNABAãLÆOLARAKDOLARDIãERPARA
RISKLERIDEARTÆYORdNGyR~YAPABILMEOLANAãÆSON
BIRIMLERIKARåÆSÆNDABIRMIKTARDEãERKAYBETTI%Uí
HAFTALARDAAZALMÆåTÆR&EDFAIZARTÆRMAYABAåLAí
ROíDOLARPARITESI¯INDEALTÆNAINMIåKEN¯~N
YANAKADARY~KSEKOYNAKLÆKLARVEBELIRSIZLIKLER
~ZERINElÆKTÆDOLARAKADARINECEãIIDDIAEDILEN
DEVAMEDECEK
İşletmenizi Yarına Hazırlayan
Cihazlar Vodafone’da
Üstelik Samsung 7” ya da Samsung 10” tablet,
Vodafone’dan internet paketi alan işletmelere
ayda ek 5 TL.
Detaylı bilgi için: 0850 542 42 42
Vodafone
Ayda ek
İşOrtağım
24 ay kalma sözünüze.
30 Haziran 2015’e kadar geçerlidir, stoklarla sınırlıdır. Kurumsal ve bireysel esnaf aboneler yeni hat aktivasyonuyla yararlanabilir. Yararlanacak şirketin en az 2 yıllık vergi levhasının
olması ve mevcut müşteri ise son 6 ay içerisindeki faturalarını en geç son ödeme tarihinden sonraki 15 gün içerisinde ödemiş olması gerekmektedir. Kazanılan faydalar üçüncü
şahıslara devredilemez; kullanılmayan fayda sonraki aya devretmez. Yurtdışı kulanımlarda standart roaming tarifesi geçerli olur. Kurumsal bir müşteri numarasına bağlı en fazla 20
hat (GSM numaraları), bireysel bir müşteri numarasına bağlı en fazla 2 hat ile kampanyadan aynı anda faydalanabilir. Hattın iptal edilmesi, dondurulması, devredilmesi, faturasız hatta
çevrilmesi ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçilmesi, kampanyaya özel internet paket kullanım aboneliğinin iptal edilmesi durumunda taahhüt süresince
kullanabileceği data kullanım hakkı kalkacak ve aboneye cezai şart yansıtılacaktır. Aboneler 5 GB Süper İnternet Paketi’nden sadece 1 kez üst pakete geçebilir ve tekrar 5 GB Paketi’ne
geri dönebilir. Başka bir kampanya ile birleştirilemez. Vodafone kampanyada değişiklik yapabilir, BTK’ya yasal kurallarca bildirimle kampanyayı sonlandırabilir. Bilgi için: vodafone.com.tr
AB
&630#e-(&4ðe;&-
4&,5e3f5"54*;
%URO"yLGESI¯NDEyZELSEKTyRDEKI
B~Y~MEBEKLENTILERIKARæÆLAMADÆ
(IZMETSEKTyR~SATÆNALMAYyNETICISI
ENDEKSINE0-)
GyREHIZMETVE
IMALATSEKTyRLERINDEKIB~Y~ME
MART¯TA¯TENNISAN¯DA¯E
GERILEDI&RANSA¯DAKIyZELSEKTyR
FAALIYETLERINDEKITUTUKLUKTANDOLAYÆ
YAVAæLAYANSIPARIæLERBUGERILEMEDE
BAæLÆCAROLOYNADÆ.ISANAYÆ
ENDEKSI%URO"yLGESIEKONOMISININ
IKINCIlEYREKTEB~Y~MEORANÆNÆN
Y~ZDECIVARÆNDAOLACAäÆNÆIæARET
ETTI%NDEKSTESEVIYESININALTÆ
DARALMAYA~ZERIISEB~Y~MEYE
IæARETEDIYOR
.00%:4
:6/"/ð45"/*/
/056/6%fèf3%f
-OODYSINRESMIINTERNET
SITESINDENYAPÆLANAlÆKLAMADA
9UNANISTANÆNNOTUNUNBIR
BASAMAKD~æ~R~LEREK¬#AA­DEN
¬#AA­YEINDIRILDIäIBILDIRILDI
9UNANISTANÆNåUBAT
TARIHINDEOLASÆBIRNOTINDIRIMI
IlINIZLEMEYEALÆNDÆäÆANÆMSATÆLAN
AlÆKLAMADANOTINDIRIMININ
TEMELETKENLERINEILIæKINæU
IFADELEREYERVERILDI¬9UNAN
H~K~METININKREDITyRLERIYLE
ZAMANÆNDAANLAæMASAäLANÆP
SAäLANMAYACAäÆ~ZERINDEKI
BELIRSIZLIKLERARTÆYOR/RTAVADELI
FINANSMANPROGRAMÆNDAANLAæMA
SAäLANSADAHIZAYÆFLAYAN
EKONOMISIVEKÆRÆLGANIlPOLITIK
ORTAMNEDENIYLEPROGRAMÆN
UYGULANMASÆNDAyNEMLIRISKLER
BULUNUYOR­
timreport 2015-124 16
8 > 17
9
0ROF$R%MRE!LKIN
"WSVQBMÌMBSWFCJ[¨#JMEJêJOJ[HJCJ
!MERIKALÆLARHEMBILIMHEMTEKNOLOJIREKABETINDESONONYÆLDA!VRUPALÆLARÆ
HÆZLAGERIDEBÆRAKTÆLAR4~RKIYEBUDURUMDANOLUMSUZETKILENDI4~RKIYE
EKONOMISININGENELINEBAKÆLDÆãÆNDAORTADACIDDIBIRDURUMVAR
(
ANIBIRKITAPVARDÆ+LASIKLERINARASÆNA
BUGELIåMELER¬PAHALÆPARA­SEBEBIYLEGIDEREKTEMí
GIRMIå¬'ARPCEPHESINDEYENIBIRåEY
BELLEåEN¬SOSYALDEVLET­OLMAKADÆNAHARCANAN
YOK­'ERlEKTENDE4~RKIYENIN"ATÆSÆNí
PARALARLAGIDEREKBATAãAS~R~KLENENBIR!VRUPA
DAHERåEYBILDIãIMIZGIBI!VRUPA9Uí
YARATTÆ4~RKIYEBUDURUMDANOLUMSUZETKILENDI
NANISTANSORUNUNUINCELIKLEELEALAMÆYOR"IR~LKEí
'ELINENNOKTADAKARARALMAMEKANIZMALARÆKARÆåÆK
YI%URO"yLGESI¯NDENlÆKARDÆKTANSONRA¬ILERDEGERI
OLAN%URO"yLGESIGERIDEKALÆYORMERKEZDENORGAí
ALÆRÆZ­DEMEKSADECESyYLENINCEKOLAY%URO"yLGESI
NIZEåEKILDEYyNETILEN!"$S~REKLIOLARAKMESAFEYI
SADECEBIR~LKENINBILEDÆåARÆlÆKARÆLMASÆYLABILE
AlÆYOR!"$SADECEEKONOMIKAlÆDANDEãILPOLITIK
DAãÆLACAKDURUMDA"ENBUDURUMUYÆLLARyNCE
AlÆDANDAKENDISINIG~lL~KÆLACAKOLANENSTR~MANí
%UROORTAYAlÆKTÆãÆNDADASyYLEMIåTIMLIYÆLí
LARÆKULLANÆYOR"UDURUMDA4~RKIYEDhHILHEMEN
LARÆNBAåÆNDA-ILANO(AVALIMANƯNDATEKSTILILEUãí
HEMENHERYERDESElIMYAåAYACAKBIRByLGENIN
RAåANBIRTANÆDÆKLAKARåÆLAåMÆåTÆM¬%URODEãERKAí
!"$VEDOLARAKARåÆBIRDIRENCIOLMAYACAK'ELELIM
ZANACAK­DEMIåTI"ENDEONA¬+AZANMAMALÆAKSI
4~RKIYEYE¤¬$OLAR4~RK,IRASÆBURALARDATUTULUí
TAKTIRDEKENDISONUNUHAZÆRLAR­åEKLINDEBIRCEVAP
YOR­DIYEYORUMYAPANLARADATEBESS~MEDIYORUM
VERMIåTIM9ÆLLARGElTI%UROCIDDI
$EãIL4~RKIYEDED~NYANÆNBIR
DEãERKAZANDÆDOLARKARåÆSÆNDA
BAåKA~LKESINDEByYLEBIRG~CE
$/,!24e2+,ë2!3)
!NCAK!VRUPAYAHIlBIRFAYDASÆ
"52!,!2$!4545,59/2­ SAHIPKURUMYOK+REDIDEREí
OLMADÆ!MERIKALÆLARHEMBILIM
$ë9%9/25-9!0!.,!2! CELENDIRMEKURULUåLARÆNÆNDyVIZ
HEMTEKNOLOJIREKABETINDESON 4%"%33e-%$ë9/25-$%ãë, CINSINDENNOTUDEãIåTIRMEYIP
ONYÆLDA!VRUPALÆLARÆHÆZLAGERIí
4e2+ë9%$%$e.9!.)."ë2 LIRACINSINDENNOTUKÆRMALARÆDA
DEBÆRAKTÆLAR"UG~N!MERIKAN
yNEMLIBIRMESAJOLDU'ElENHAFí
"!å+!e,+%3ë.$%"d9,%
$OLAR¯ÆNÆNPAHALÆOLMASÆSONUCU
TALARDA¬NOTARTÆRÆMLARÆPEåPEåE
"ë2'e#%3!(ë0+525-9/+ GELIR­åEKLINDEKURULANC~MLEí
DEãIåTIRMEDI"IZDAHILHERKES
!MERIKANMALLARÆNÆKULLANÆYOR
NINPRATIKGERlEKLERLEUYUåMAí
!KÆLLÆTELEFONLARSTARLARÆNKULLANDÆãÆKULAKLÆKLAR
DÆãÆNÆGyR~YORUZ4~RKIYEDESOKAKTANGElENLERE
TABLETLERYAZÆLÆMLARMASA~ST~YADADIZ~ST~BILGIí
¬SIZEåIMDILIRAMÆVEREYIMYADA#UMAYA
SAYARLAR3-3K~LT~R~N~GERIDEBÆRAKANYENIUYGUí
KADARSABREDERSENIZLIRAMÆVEREYIM­DIYE
LAMALARTAKSILERINYERINEGElENINSANLARAFAZLADAN
SORSANÆZCEVAPLARY~ZDECIVARÆNDAILKSElEí
ZAMANVEPARAKAZANDÆRANULAåÆMUYGULAMALARÆ
NEKOLACAKTÆR¬%LDEKIKUåMUDALDAKIKUåMU­
TICARETPORTALLARÆGIBIYENILIKLERYA!"$DENlÆKTÆYA
DERKENNElOKFÆRSATUlUPGIDIYOR4~RKIYENIN
DA!MERIKAN$OLARÆDEãERINDENKONUåAN~LKELERDE
BILGIVETEKNOLOJIYLEARASƬSONT~KETICIDEN­yTEYE
ëåINGERlEãI!VRUPAGERIDEKALDÆ4~RKIYE!"$YE
GITMEDIãIS~RECEHERKESINåIKhYETETTIãIORTA
DEãILBILGIREKABETINDEGERIDEKALMÆå!VRUPAYA
GELIRTUZAãÆNDANlÆKMAKM~MK~NOLMAYACAK
YOãUNåEKILDEMALSATANBIR~LKE3ADECECOãRAFI
a~NK~ORTAGELIRTUZAãÆEKONOMIYIB~Y~TEREK
YAKÆNLÆKDEãILBIRZAMANLAR%URO!MERIKAN$OLARÆ
DEãILSÆRADÆåÆD~å~NEREKGElILEBILIR"UNUNIlIN
PARITESIY~KSEKOLDUãUIlINDETERCIHEDILENBIR
DEDEMOKRASIyZG~RL~KINSANHAKLARÆVEFARKLÆí
YAKLAåÆMOLDU¬!VRUPALÆLARAMALSATMAK­HATTA
LÆKLARÆBENIMSEMEYLEOLUR$EMOKRASIVEyZG~Rí
YURTDÆåÆNAMALYADAHIZMETSATMAYANFIRMALAR
L~ã~NEKSIKOLDUãU~LKELERDEB~Y~MEOLURAMA
BILEFIYATLARÆNÆDOLARDAN%UROYAlEVIRDILER4~M
KALKÆNMAOLMAZ
7,Zdd^ZKE^^d)7
ŦƔdŝĐĂ ƌĞƚĂŶ ŦƔŵĂŶůŦ Ŭ>ƚĚ͘b ƚŝ͘
'mDZm<7Z>7)7
Zh^z͕>Zh^
<<7^dEs
h<ZzEh<ZͲ^WZK
^Zd7&7<dD7E7>E/E
WZK&^zKE>^d<
DĞƌŬĞnjDĂŚϮϵŬŝŵĂĚ7ƐƚĂŶďƵůsŝnjLJŽŶWĂƌŬ
KĮƐϰWůĂnjĂEŽ͗ϵ<Ăƚ͘ϱKĮƐEŽ͘ϰϳ
zĞŶŝďŽƐŶĂͬ7^dEh>
tĞď͗ǁǁǁ͘ƐĞƌĐŽŶƐ͘ĐŽŵ͘ƚƌ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛƐĞƌĐŽŶƐ͘ĐŽŵ͘ƚƌ
dĞů͗͘ϬϮϭϮϰϴϭϰϮϮϭ&Ădž͗͘ϬϮϭϮϰϴϭϰϮϮϮ
R
5f3,è:&
%KONOMISTLERINY~ZDEARTMASÇNÇBEKLEDIäITAKVIMETKISINDENARÇNDÇRÇLMÇæENDEKSI
4~RKIYEìSTATISTIK+URUMUVERILERINEGyREY~ZDEARTÇæGySTERDI
/ð4"/%"&/'-"4:0/
:f;%&"355*
4eí+VERILERINEGyRENISANAYÆ
ITIBARÆYLAAYLÆKORTALAMALAR
DIKKATEALÆNDÆäÆNDAT~KETICIFIYATLARÆ
Y~ZDEYURTIlI~RETICIFIYATLARÆ
Y~ZDEARTTÆ4~KETICI&IYAT
%NDEKSI4e&%
NISANDAAYLÆKBAZDA
Y~ZDE9URTílIeRETICI&IYAT
%NDEKSI9íîe&%
ISEY~ZDEARTÆæ
GySTERDI9ÆLLÆKENFLASYONT~KETICI
FIYATLARÆNDAY~ZDEYURTIlI
~RETICIFIYATLARÆNDAY~ZDEOLARAK
GERlEKLEæTI!NAHARCAMAGRUPLARÆ
ITIBARÆYLABUYÆLÆNNISANAYÆNDA
ENDEKSTEYERALANGRUPLARDANGÆDA
VEALKOLS~ZIlECEKLERGRUBUNDA
Y~ZDEEVEæYASÆNDAY~ZDE
LOKANTAVEOTELLERDEY~ZDE
VElEæITLIMALVEHIZMETLERDE
Y~ZDEARTÆæYAæANDÆ
."355"ð)3"$"5
.ð-:"3%0-"3
0-%6
4eí+ILE'~MR~KVE4ICARET
"AKANLÆäÆTARAFÆNDANOLUæTURULAN
MARTAYÆNAILIæKIN'ElICI$Ææ4ICARET
íSTATISTIKLERIAlÆKLANDÆ"UNAGyRE
IHRACATMARTTAGElENYÆLÆNAYNÆ
AYÆNAGyREY~ZDEAZALDÆVE
MILYARMILYONDOLARAD~æT~
!YNÆDyNEMDEITHALATISEY~ZDE
AZALÆæKAYDEDEREKMILYAR
MILYONDOLAROLARAKHESAPLANDÆ
"UDyNEMDEDÆæTICARETAlÆäÆ
ISEY~ZDEARTÆæLAMILYAR
MILYONDOLARAlÆKTÆíHRACATÆN
ITHALATÆKARæÆLAMAORANÆGElEN
YÆLÆNMARTAYÆNDAY~ZDEIKEN
BUYÆLÆNAYNÆAYÆNDAY~ZDEE
GERILEDI!"YEYAPÆLANIHRACAT
GElENYÆLÆNAYNÆAYÆNAGyREY~ZDE
AZALDÆVEMILYARMILYON
DOLARAGERILEDI
10 >> 17
11
timreport 2015-124 16
3ANAYI~RETIMIY~KSELDI
4~RKIYEëSTATISTIK+URUMU4eë+
MARTAYÆNAILIåKINSANAYI~RETIMENDEKSI
SONUlLARÆNÆAlÆKLADÆ"UNAGyREMEVSIM
VETAKVIMETKISINDENARÆNDÆRÆLMÆåSANAYI
~RETIMIBIRyNCEKIAYAGyREY~ZDE
ARTTÆ%KONOMISTLERINY~ZDEARTMASÆNÆ
BEKLEDIãITAKVIMETKISINDENARÆNDÆRÆLMÆå
ENDEKSISEY~ZDEARTÆåGySTERDI
4AKVIMETKISINDENARÆNDÆRÆLMÆåSANAYI
~RETIMIMARTTAGElENYÆLÆNAYNÆAYÆNAGyRE
Y~ZDEBUYÆLÆNBIRINCIlEYREãINDEDE
Y~ZDEARTÆåGySTERDI-EVSIMVETAKVIM
ETKISINDENARÆNDÆRÆLMÆåHESAPLAMADA
MARTTABIRyNCEKIAYAGyREMADENCILIK
VETAåOCAKlÆLÆãÆSEKTyR~ENDEKSIY~ZDE
VEIMALATSANAYISEKTyR~ENDEKSI
Y~ZDEARTARKENELEKTRIKGAZBUHAR
VEIKLIMLENDIRME~RETIMIVEDAãÆTÆMÆ
SEKTyR~ENDEKSIISEY~ZDEGERILEDI
4AKVIMETKISINDENARÆNDÆRÆLMÆåSANAYI
~RETIMIMARTTAGElENYÆLÆNAYNÆAYÆNAGyRE
Y~ZDEARTTÆ3ANAYININALTSEKTyRLERI
INCELENDIãINDEYÆLLÆKBAZDAMADENCILIKVE
TAåOCAKlÆLÆãÆSEKTyR~ENDEKSIY~ZDE
IMALATSANAYISEKTyR~ENDEKSIY~ZDE
VEELEKTRIKGAZBUHARVEIKLIMLENDIRME
~RETIMIVEDAãÆTÆMÆSEKTyR~ENDEKSIY~ZDE
ARTTÆ!RÆNDÆRÆLMAMÆåSANAYI~RETIM
ENDEKSIISEMARTTAGElENYÆLÆNAYNÆAYÆNA
GyREY~ZDEARTÆåGySTERDI
304~RKIYENINKREDINOTUNUAlÇKLADÇ
3TANDARDAND0OORS4~RKIYENINKREDI
NOTUGyR~N~M~N~®NEGATIF¯OLARAKTEYIT
ETTI9ERELPARACINSINDENKREDINOTUNUISE
®"""¯DEN®"""í®YEINDIRDI5LUSLARARASÆKREDI
DERECELENDIRMEKURULUåU3TANDARD0OORS
30
4~RKIYENINYABANCÆPARACINSINDEN
KREDINOTUNU®""¯VENOTGyR~N~M~N~
ISE®NEGATIF¯OLARAKTEYITETTI+URULUåTEYIT
KARARÆNAGEREKlEOLARAKH~K~METIND~å~K
KAMUBORCUILEDIRENlLIIHRACATÆGySTERDI
304~RKIYENINYERELPARACINSINDENKREDI
NOTUNUISE®"""¯DEN®"""í®YEINDIRDI"UNUN
4~RKIYE#UMHURIYET-ERKEZ"ANKASÆNÆN
4#-"
BAãÆMSÆZLÆãÆNAYyNELIKZORLUKLARÆ
YANSÆTTÆãÆNÆBELIRTTI!lÆKLAMADA4~RKIYENIN
HEMYABANCÆHEMDEYERLIPARACINSINDENNOT
GyR~N~MLERININ®NEGATIF¯OLARAKKORUNDUãU
BELIRTILIRKENåUIFADELEREYERVERILDI¬9ERLI
VEYABANCÆPARACINSINDENKREDINOTU
GyR~N~MLERIBELIRSIZB~Y~MEBEKLENTILERIVE
KURUMSALG~lLERAYRÆLÆãÆNAYyNELIKS~REGELEN
BASKÆLARNEDENIYLENEGATIFTEKALMAYADEVAM
EDIYOR­
/ð4"/%"%*è5ð$"3&5
"b*æ*";"-%*
'~MR~KVE4ICARET"AKANLÆäÆNÆNRESMI
OLMAYANGElICIDÆæTICARETVERILERINE
GyRENISANDAIHRACATGElENYÆLÆN
AYNÆAYÆNAGyREY~ZDEARTARAK
MILYARMILYONDOLARAlÆKARKEN
ITHALATY~ZDEAZALARAKMILYAR
MILYONDOLARAGERILEDI"AKANLÆäÆN
NISANAYÆDÆæTICARETæIRKETVEESNAF
GElICIIDARIVERILERINEILIæKINB~LTENI
YAYÆMLANDÆ"UNAGyRENISANDAIHRACAT
GElENYÆLÆNAYNÆAYÆNAGyREY~ZDE
ARTARAKMILYARMILYONDOLAR
ITHALATDAY~ZDEAZALARAK
MILYARMILYONDOLAROLDU'ElENAY
DÆæTICARETHACMIY~ZDEAZALARAK
MILYARMILYONDOLAROLURKENDÆæ
TICARETAlÆäÆISEY~ZDEAZALARAK
MILYARMILYONDOLARAGERILEDI
íHRACATÆNITHALATÆKARæÆLAMAORANÆDA
GElENYÆLÆNNISANAYÆNDAY~ZDEIKEN
BUYÆLÆNAYNÆAYÆNDAY~ZDEOLARAK
GERlEKLEæTI
ð-,b&:3&,5&563ð;.
(&-ð3ð"355*
4eí+YÆLÆNILKlEYREäINEILIæKINTURIZM
ISTATISTIKLERINIAlÆKLADÆ4~RKIYENIN
TURIZMGELIRIYÆLÆNILKlEYREäINDE
GElENYÆLÆNAYNÆDyNEMINEGyREY~ZDE
ARTARAKMILYARMILYON
BINDOLAROLDU"UNAGyRETURIZM
GELIRIILKlEYREKTEGElENYÆLÆNAYNÆ
DyNEMINEGyREY~ZDEARTTÆVE
MILYARMILYONBINDOLARA
ULAæTÆ4URIZMGELIRININY~ZDEI
YABANCÆZIYARETlILERDENY~ZDE
SIISEYURTDÆæÆNDAIKAMETEDEN
VATANDAæZIYARETlILERDENELDEEDILDI
"UlEYREKTEYAPÆLANHARCAMALARÆN
MILYARMILYONBINDOLARÆNÆ
KIæISELMILYONBINDOLARÆNÆ
ISEPAKETTURHARCAMALARÆOLUæTURDU
9ÆLÆNILKlEYREäINDEZIYARETlILERIN
KIæIBAæÆNAORTALAMAHARCAMASÆ
DOLAROLURKENYABANCÆLARÆNORTALAMA
HARCAMASÆDOLARYURTDÆæÆNDA
IKAMETEDENVATANDAæLARÆNORTALAMA
HARCAMASÆISEDOLAROLARAK
GERlEKLEæTI
$Ol$R(ATICE+ARAHAN
(FMFDFLTFSNBZFQJZBTBTÌOEB
YÆLÆNÆNILK'&#)RAPORUYAKÆNZAMANyNCEYAYÆNLANDÆ
ëSTANBULMERKEZARASÆNDA¯~NC~SÆRADAYERALÆYORëSTANBUL
&INANS-ERKEZI¯NINK~RESELyLlEKTESyZSAHIBIOLMASÆIlINDAHA
IYILERLEREKABETETMEKDURUMUNDAKALACAãÆZ
G
:IRAGELECEãIMIZEDAIRKRITIKPROJELERDEN
~N~M~ZDEGIDEREKKÆZÆåANY~KSEK
BIRIOLANëSTANBUL&INANS-ERKEZI¯NINGLOBAL
D~ZEYDEKIK~RESELREKABETSADECE
yLlEKTESyZSAHIBIOLMASÆNÆHEDEFLIYORUZ
MALDEãILFINANSPIYASALARÆNDADA
"UNUBAåARABILMEKIlINISEGIDEREKDAHA
YOãUN"UBAãLAMDABIRlOK~LKEí
IYILERLEREKABETETMEKDURUMUNDAKALACAãÆí
NINFINANSMERKEZLERINIDEK~RESELARENADA
MÆZORTADA"UNEDENLEDEREKABETG~C~M~Z~
G~lLENDIRMEKIlINB~Y~KBIRM~CADELEIlEí
CIDDIyLl~DEARTÆRACAKHAMLELEREIHTIYACÆMÆZ
RISINDEOLDUãUNUGyZLEMLIYORUZ"USÆKÆREí
VAR'EREKTEKNOLOJIKGEREKSEBEåERIDONANÆM
KABETIKANÆTLAYANlALÆåMALARDANBIRIISEHER
ANLAMÆNDA¤"UNOKTADANHAREKETLE~LKELER
ALTÆAYDABIRYAYÆNLANANVED~NYAFINANSMERí
IlINFINANSALK~RESELLEåMESER~VENINDESERí
KEZLERININREKABETG~C~N~yLlEN+~RESEL&Ií
MAYEPIYASALARÆNDAKIGELIåIMINHAYATIROL
NANS-ERKEZLERI%NDEKSI2APORUYANI'LOBAL
OYNADÆãÆNÆNALTÆNÆDAlIZMEKGEREKIYOR"IR
&INANCIAL#ENTRES)NDEX'&#)
:IRARAPOR
D~NYAGERlEãIOLANBUHUSUS
HERYENISAYÆSÆNDASADECE
ALTÆAYIlINDEENDEKSTESKOR
!2!å4)2-!,!2!+4ë&6% ëSTANBUL&INANS-ERKEZI¯NI
ILGILENDIRDIãIGIBI4~RKIYE
VESÆRALAMAANLAMÆNDACIDDI
3!ã,)+,)"ë23%2-!9%
ILERLEMELEREVEGERILEMELERE
0ë9!3!3).).%+/./-ë+ EKONOMISININGELECEãINIDE
YAKÆNDANILGILENDIRIYOR.Ií
SAHNEOLARAKIåINNEKADAR
"e9e-%.ë.ë4ë#ë
TEKIMEKONOMIMIZ¯LI
CIDDIOLDUãUNAIåARETEDIí
'ea,%2ë.$%./,$5ã5.5
YÆLLARDAKIDyN~å~MS~REí
YOR%N~STSÆRALARDAYERALAN
'd:,%2d.e.%3%2ë9/2
CINDEONARÆLANVEG~lLENEN
NAMLÆPIYASALARÆNDAHIBIRí
BANKACÆLÆKSEKTyR~NDENHAí
BIRLERININEDENLIZORLADÆKí
TÆRÆSAYÆLÆRBIRDESTEKALSADABUNDANSONRA
LARÆNAåAHITOLUYORUZYÆLÆNÆNILK'&#)
IVMEKAZANABILMEKIlINEKKAYNAKMEKAí
RAPORUDAYAKÆNZAMANyNCEYAYÆNLANDÆ
NIZMALARÆYLADESTEKLENMEKZORUNDA:ATEN
4AZEVERILERIINCELERKEN~LKENINYERALDÆãÆ
ARAåTÆRMALARAKTIFVESAãLÆKLÆBIRSERMAYE
LISTEDEINSANDAHALIYLEHEMENKENDI~LKESINI
PIYASASÆNÆNEKONOMIKB~Y~MENINITICIG~lLEí
ARÆYOR"UNDANDyRTYÆLyNCEENDEKSEBAKARí
RINDENOLDUãUNUGyZLERyN~NESERIYORëåTE~Lí
KENFAZLAARAYÆåAGIRMEDENGyZLERDIREKTEN
KEMIZDEDESERMAYEPIYASASÆNÆNDAHAETKIN
ALTSÆRALARAINIPëSTANBUL¯UBULABILIRDI"UG~N
KULLANÆLMASÆHALINDEEKONOMIMIZEBIRIVME
ISEëSTANBUL¯UNMERKEZARASÆNDA¯~NC~
GELECEãINEå~PHEYOK¯DElÆKARTÆLANYENI
SÆRADAOLDUãUNUGyR~YORUZ"ELIRTTIãIMGIBI
3ERMAYE0IYASASÆ+ANUNUBUANLAMDAlOK
YÆLÆNDAKIENDEKSTE~LKEARASÆNDA
yNEMLIBIRADÆMOLDUANCAKHÆZLANMAMÆZDA
¯INCISÆRADAOLMAKTANOLDUKlAFARKLÆBIRDUí
åART"UBAãLAMDAIHTIYACÆMÆZOLANENTEMEL
RUM¤+ÆSAZAMANDAENALTTANORTAYAHÆZLÆBIR
UNSURISEKAYNAKBULMAMANTALITEMIZIDEãIåí
SÆlRAYÆåGySTERMIåOLMAKSEVINDIRICI"UNUNí
TIREREKlOKDAHAFAZLAFIRMAMÆZÆNSERMAYE
LABIRLIKTESONYÆLLARDAGySTERILENBUBAåARÆYÆ
PIYASASÆNDAYERALMASÆNÆSAãLAMAKOLACAK
yN~M~ZDEKIDyNEMDEDES~RD~RMEMIZåART
'
'LOBAL#ANNECTION¯ÇN$UBAIMERKEZLI'ULF.EWSGAZETESINEHAZÇRLADÇäÇTURIZM
EKINDE+yRFEZ~LKELERIVATANDAæLARÇNASESLENEN4e23!""AæKANÇ"AæARAN5LUSOY
EK
¬4ARIHIMEDENIYETIDOäALLÇäÇVELEZZETI4~RKIYE¯DEYENIDENKEæFEDIN­DEDI
¬4
Türkiye, Arap turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor
T
~RKIYE¯NINDENIZKUMG~NEå
~lLEMESININYANÆSÆRATARIHIVE
DOãALG~ZELLERIBARÆNDÆRMASÆ
Körfez ülkelerinin de ilgisini
lEKIYORdZELLIKLEDIZIFILMLERLEBIRLIKTE
Türkiye’ye ilgi duyan Körfez ülkeleri
VATANDAåLARÆSONYÆLLARDA4~RKIYE¯YE
ZIYARETLERINIDEARTÆRDÆ$IZIFILMLERIN!RAP
D~NYASÆNÆNILGISINI4~RKIYE¯YEYyNELTTIãI
BELIRTILEN4e23!"KAYNAKLARÆNAGyRE
¯TE4~RKIYE¯YEMILYONTURIST
GELDIVEMILYARDOLARHARCAMAYAPTÆ
4~RKIYETURISTBAåÆNADOLARDyVIZ
GIRIåIELDEETTI'LOBAL#ANNECTION¯ÆN
$UBAIMERKEZLI'ULF.EWSGAZETESINE
HAZÆRLADÆãÆTURIZMEKINDE+yRFEZ~LKELERI
VATANDAåLARÆNASESLENEN4~RKIYE3EYAHAT
!CENTELERI"IRLIãI4e23!"
"AåKANÆ
"AåARAN5LUSOY¬4ARIHIMEDENIYETI
DOãALLÆãÆVELEZZETI4~RKIYE¯DEYENIDEN
KEåFEDIN­DIYEKONUåTU
(FMJOIFQTJOJZBLÉOEBOHzSO
4~RKIYE¯NINDEFALARCAGELENBIRIIlIN
timreport 2015-124
12 > 13
DAHIKEåFEDILECEKlOKåEYBARÆNDÆRDÆãÆNA
DIKKATlEKEN5LUSOY¬"IRYANDA
D~NYANÆNKEåFEDILENENESKIYERLEåIM
MERKEZLERINEDIãERYANDAENYENIVE
G~ZELTESISLERDEBENZERIOLMAYANBIR
HIZMETKALITESINESAHIBIZ"IRYANDA~l
IMPARATORLUãABAåKENTLIKETMIåëSTANBUL
DIãERYANDA¬0EYGAMBERLER$IYARÆ­
äANLÆURFA(EMåIFAKAYNAãÆKAPLÆCALARÆ
ILE"URSAVE9ALOVA¯YAHEMDOãA
HARIKASÆ4RABZONVE2IZE9AYLALARƯNA
SAHIBIZ+yRFEZ~LKELERINDENDOSTLARÆMA
lAãRÆMGELINVEHEPSINIYAKÆNDANGyR~N
4ARIHIMEDENIYETIDOãALLÆãÆVELEZZETI
4~RKIYE¯DEYENIDENKEåFEDIN­DEDI
4IPQQJOH'FTU²FEBWFU
!LÆåVERIåYAPMAKISTEYEN+yRFEZ
~LKELERIVATANDAåLARÆNA+APALÆlARåƯNÆN
TARIHIVEOTANTIKYAPÆSÆYLAOLAãAN~ST~
BIRSElENEKSUNDUãUNUKAYDEDEN
5LUSOYëSTANBUL¯UNDyRTBIRYANÆNA
YAYÆLANSAYÆLARƯ~AåANALÆåVERIå
MERKEZLERINEDEDIKKATlEKTI5LUSOY
¬$OSTLARÆMÆZAALÆåVERIåIlIN3HOPPING
&ESTDyNEMINIyNERIRIMí(AZIRAN
ARASÆNDAKIëSTANBUL3HOPPING&EST
VE!ãUSTOSí%YL~LARASÆNDAKI
!NKARA3HOPPING&ESTD~NYACA~NL~
MARKALARÆNlOKCIDDIINDIRIMLERLE
T~KETICILERINBEãENISINESUNULDUãU
DyNEMLER­DIYEKONUåTU
"SBQMBS²EBOTPOSB
3VTMBS²BEBmBçSÉ
'LOBAL#ONNECTION¯ÆN'ULF.EWS¯TE
-AYÆS¯TAYAYÆNLANANEKINDEAYRÆCA
/SMANLƯDAPADIåAHVEAILESININYAKÆN
MESAFELERDEGEZIAMAlLÆKULLANDÆKLARÆ
SALTANATKAYÆKLARÆREPLIKALARÆNADA
VERILDI4URIZMLEILGILIBIRlOKKONUNUN
ENINEBOYUNAINCELENDIãIEKTEAYRÆCA
/SMANLÆMUTFAãÆANLATÆLARAKBU
ZENGINLIãINDEKEåFEDILMEYEDEãER
OLDUãUBELIRTILDI'LOBAL#ONNECTION
-AYÆS¯TADA0RAVDAGAZETESINDE2US
TURISTLEREYyNELIKOLARAK4~RKIYE¯YE
ANLATANBIREKYAYÆNLAYACAK
$
$OäALTAæIHRACATlÇLARÇ#OVERINGSî3HOWCASING4ILE3TONE¯DA4~RKIYE¯YITEMSILETTI
ì-ì"ORGANIZASYONUILETOPLAMDAFIRMAFUARDAYERALDÇ4~RKDOäALTAæLARÇNÇN
ìKyKL~GElMIæISAHIPOLDUäURENKVEDESENlEæITLILIäIILERAKIPLERININyN~NEGElTI
Ky
4~RKDOäALTAæIHRACATlÇLARÇ!MERIKA¯DA
5f3,ð:&-0(046/%",ð
4&,ð;(ð;-ð.05ð'
T
4~RKSANAYINIYURTDÆæÆNDA~STD~ZEYDETEMSIL
ETMEKVE4~RK-ALÆALGÆSÆNÆY~KSELTMEK
AMACÆYLA%KONOMI"AKANLÆäÆVE4í-
KOORDINASYONUILEBAæLATÆLAN4~RKIYE-ARKASÆ
lALÆæMALARÆGElTIäIMIZ%YL~LAYÆNDAYAPÆLAN
LANSMANILETANÆTÆLMÆæTÆ4~RKIYEPOTANSIYELI
KEæFETLOGOSU3AFFRON"RAND#ONSULTANT
TARAFÆNDANTASARLANDÆ,OGODA4~RKLERIN
TARIHTEKILIMHALÆELSANATLARÆMIMARIGIBI
ALANLARDAKULLANDÆKLARÆK~LT~RELMOTIFLERDEN
ESINLENILDIVEONLARAlAäDAæMANALAR
Y~KLENDI4URKEYLOGOSUNDAYERALANMOTIF
Y~KSELIæID~NYAYÆBIRLIKTELIäIBULUæMAYÆ
SINERJIYIDOäUYUVEBATÆYÆINOVASYONU
HARMONIYITEMSILEDIYOR-ODERNlAäRÆæÆMÆ
IFADEEDIYOR3EMBOLLERDE4~RKIYE
3ELlUKLULARÆNDAKULLANÆLANS~SLEMELERVE
/SMANLÆZAMANÆNDAKIlINIS~SLEMELERINEBIR
GyNDERMEYAPÆLÆYOR,OGODAYERALANDOäUVE
BATÆMOTIFIæUANLAMÆTAæÆYOR!SYAVE!VRUPA
ARASÆNDAYERALAN4~RKIYETAMANLAMÆYLAIKI
K~LT~REKyPR~OLMUæTUR(ERIKIByLGEYEAIT
K~LT~RELMOTIFLEREVETEMALARASAHIPOLAN
4~RKIYEZENGINVEFARKLÆTARIHIOLANIKIDIL
BILENBIRlOCUKTUR-EDENIYETINyNC~LERINE
YAæAMVERIR!NADOLUENZENGINVEEæSIZ
HAVZALARÆNDAK~LT~RELN~FUSUKUCAKLÆYOR
-EDENIYETG~NEæGIBI$OäUDAN"ATÆYADOäRU
ILERLEYECEKVE4~RKIYEBUG~NEæTENENFAZLA
FAYDALANACAK~LKEDIR
~RKDOãALTAåIHRACATlÆLARÆ
!"$¯NINENB~Y~KDOãAL
TAåFUARÆOLAN#OVERINGSí
3HOWCASING4ILE
3TONE¯DAD~NYADEVLERIILEYARÆåTÆ
$~NYANÆNPEKlOK~LKESINDENBIN
FIRMANÆNBOYGySTERDIãIFUARDA
ëSTANBUL-ADENëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
ë-ë"
ORGANIZASYONUILE4~RKIYE
¯IMILLIKATÆLÆM¯~52í'%PROJESI
KAPSAMÆNDAOLMAK~ZEREFIRMA
ILEYERALDÆ"IREYSELKATÆLÆMLARLA
BIRLIKTEFUARDATOPLAM4~RKFIRMASÆ
~R~NLERINISERGILEDILER#OVERINGS
FUARÆNÆND~NYANÆNENB~Y~KMERMER
VEDOãALTAå~RETICILERINIBIRARAYA
GETIRDIãINEDEãINENë-ë"9yNETIM
+URULU"AåKANÆ!LI+AHYAOãLU
¬$~NYAGENELINDEENB~Y~KDOãAL
TAåITHALATlÆLARÆNDANOLAN!MERIKA¯YA
IHRACATÆNÆARTÆRMAKISTEYEN~LKELERBU
YÆL¯NCÆSÆD~ZENLENENFUARDAYOãUN
BIRREKABETIlINEGIRDILERëSTANBUL
-ADENëHRACATlÆLARÆ"IRLIãIOLARAK
4~RKDOãALTAåLARÆNÆNTANÆTÆMÆNAKATKÆ
SAãLAMAKVE!"$¯YEIHRACATÆMÆZÆ
ARTÆRMAKIlINFUARAYyNELIKBIRDIZI
AKTIVITELERHAZÆRLADÆK"UYÆL¯~NC~
KEZ-ILLI+ATÆLÆMGERlEKLEåTIRDIãIMIZ
FUARDA4~RKDOãALTAåLARÆNÆNKyKL~
GElMIåISAHIPOLDUãURENKVEDESEN
lEåITLILIãIILERAKIPLERININyN~NEGElTI
&IRMALARÆMÆZyNEMLIBAãLANTÆLARÆN
ILKADÆMLARÆNÆATTÆLAR!ãÆRLÆKLÆ
OLARAKIåLENMIåDOãALTAåAYATÆRÆM
YAPAN!"$¯DEDAHAG~lL~KONUMA
Y~KSELMEKIlINTASARÆMAYATÆRÆM
GEREKIYOR"IRLIKOLARAKBUG~NE
KADAROLDUãUGIBIBUNDANSONRADA
SEKTyRIlINTASARÆMÆNyNEMININALTÆNÆ
lIZMEYEDEVAMEDECEãIZ­DEDI
"#%JMLTÉSBEB
Çin’den sonra Türkiye’nin en
yNEMLIPAZARÆKONUMUNDAOLAN
!"$¯NINyZELLIKLEIåLENMIåDOãAL
TAåTAVAZGElILEMEZOLDUãUNU
BELIRTEN+AHYAOãLU¬'ENELIHRACAT
RAKAMLARÆNDAD~å~åYAåANMASÆNA
KARåÆN!"$PAZARÆNADOãALTAå
IHRACATÆMÆZARTMAYADEVAMEDIYOR
YÆLÆNDAY~ZDEARTÆåLA
MILYONDOLARAULAåTÆK
RAKAMLARÆDAARTÆåÆGySTERIYOR!"$
PAZARÆYENIDENESKIPARLAKG~NLERINE
DyN~YORBIZDEBUORTAMDA
PAYÆMÆZÆARTÆRMAYAlALÆåÆYORUZ
"UNEDENLEIHRACATTABIZEAVANTAJ
SAãLAYACAãÆNAINANDÆãÆMÆZ4~RK
4ICARET-ERKEZLERI¯NDENILKINI
!"$DEAlMAYÆPLANLÆYORUZ"UNU
GERlEKLEåTIRDIãIMIZTAKDIRDE
FIRMALARÆMÆZDAHAG~lL~VEREKABETlI
HALEGELECEK­DEDI
3U
3U~R~NLERISEKTyR~NDED~NYANÇNENyNEMLIFUARÇOLANVEBUYÇL¯~NC~KEZD~ZENLENEN
3EAFOOD%XPO'LOBALª'LOBAL3UeR~NLERI&UARǯNÇNMILLIKATÇLÇMORGANIZASYONU
3E
ìSTANBULìHRACATlÇ"IRLIKLERI'ENEL3EKRETERLIäITARAFÇNDAN¯INCIKEZGERlEKLEæTIRILDI
ìS
4~RKBALÇKlÇLÇKSEKTyR~"R~KSEL¯DE
'
ELENEKSELOLARAKHERYÆLÆN
.ISANAYÆNDA"ELlIKA¯NÆN
"R~KSELKENTINDED~ZENLENEN
3EAFOOD%XPO'LOBALª'LOBAL
3UeR~NLERI&UARÆD~NYANÆN
DEãIåIK~LKELERINDENZIYARETlIVE
KATÆLÆMCÆLARB~Y~KILGIGySTERIYOR
4~RKIYESU~R~NLERISEKTyR~NDE
FAALIYETGySTERENLIDERFIRMALARÆNDA
B~Y~KILGIGySTERDIãIVEHERYÆLMILLI
KATÆLÆMlATÆSÆALTÆNDAIåTIRAKETTIãI
FUARDATAZEDONDURULMUåCANLÆKATKÆ
MADDELIMARKALÆMARKASÆZDENIZ
MAHSULLERISERGILENDIVETAMAMEN
PROFESYONELALÆCÆLARAYyNELIKOLARAK
GERlEKLEåTIRILENFUARDABUSENE
4~RKIYE¯DENFIRMAKATÆLÆMCÆOLARAK
YERALDÆ"AHSEKONUFUARDA4~RKIYE
MILLIKATÆLÆMÆNÆVURGULAMAKIlINFUAR
ALANÆNAPEKlOKILANVERILDIVE4~RKIYE
PAVILYONUNDAKURULANMUTFAKTA
PROFESYONELAålÆTARAFÆNDANFUAR
BOYUNCABINLERCEPORSIYON4~RK"ALÆãÆ
PIåIRILEREKZIYARETlILERESUNULDU4~RK
"ALÆãÆNDANILKKEZSUåIDEYAPÆLARAKFUAR
ZIYARETlILERININBEãENISINESUNULDU
VEB~Y~KILGIGyRD~&UARÆNILKG~N~
ëSTANBUL3UeR~NLERIVE(AYVANSAL
-AMULLERëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI9yNETIM
+URULU"AåKANÆ!HMET4UNCAY3AGUN
timreport 2015-124
14 > 15
4#"R~KSEL"~Y~KELlISI-EHMET(AKAN
/LCAYILE4~RKFIRMASTANDLARÆNÆTEKTEK
ZIYARETETTIVEFUARAKATÆLÆMLARÆNDAN
DOLAYÆPLAKETLERINITAKDIMETTI
:FOJJéGÉSTBUMBSÉZBLBMBOEÉ
4~RKIYESU~R~NLERISEKTyR~%KONOMI
"AKANLÆãÆTARAFÆNDANYÆLÆNDAILK
ADÆMLARÆATÆLANëHRACAT3TRATEJI
0LANÆlERlEVESINDEIHRACATÆNÆGIDEREK
ARTÆRARAKYÆLÆNDAMILYON
YÆLÆNDAISEMILYONDOLARLÆK
BIRIHRACATGERlEKLEåTIRDI$~NYASU
~R~NLERISEKTyR~NDE4~RKIYEMARKASÆNÆN
BILINIRLIãINIARTÆRMAYÆHEDEFOLARAK
BELIRLEYENSEKTyR~NYÆLÆIHRACAT
HEDEFIISEMILYONDOLARRAKAMÆNA
ULAåMAKëSTANBUL3UeR~NLERIVE
(AYVANSAL-AMULLERëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãI9yNETIM+URULU"AåKANÆ!HMET
4UNCAYSONYÆLLARDAKIlALÆåMALARÆ
YyNLENDIRMELERIVElABALARÆILE4~RKIYE
MILLIKATÆLÆMORGANIZASYONUHERGElENYÆL
YENIKATÆLÆMCÆLARÆDAB~NYESINEKATARAK
D~NYAVIZYONUNDAVEKALITESINDESUNUM
YAPARHALEGELDI4~RKSU~R~NLERI
IHRACATlÆLARÆ3EAFOODFUARÆNDA
~R~NLERINISERGILEYEREKVED~NYANÆN
yNDEGELENSU~R~NLERIFIRMALARÆILE
BULUåARAKYENIIåFÆRSATLARÆYAKALADÆLAR
5f3,.",ð/&$ð-&3ð
)"//07&3'6"3*²/"
%".("4*/*763%6
î.ISANTARIHLERIARASÆNDA
(ANNOVER!LMANYA¯DA4~RKFIRMANÆN
KATÆLÆMÆILEGERlEKLEæEN(ANNOVER
&UARƯNDA-AKINE4ANÆTÆM'RUBUIKISTAND
ILEYERALDÆ(ANNOVER(AVAALANƯNDA
BAGAJK~PLERINDEFUARALANÆNDAREKLAM
KULELERINDETAKSIDURAKLARÆNDAREKLAM
PANOLARÆNDAFUARKATALOäUNDAFUAR
GAZETESI-ESSE$AILY¯DEZIYARETlILERE
DAäÆTÆLANHOLPLANLARÆNDAFUARALANÆNDA
YERALANOTOB~SLERDEVEMETRO
ISTASYONUNDA4~RKMAKINESIILANLARÆYER
ALDÆ&UARDAKI4~RKFIRMALARÆNÆNHOLLERINI
VESTANDNUMARALARÆNÆGySTERENELILANLARÆ
-4'STANDLARÆNDAZIYARETlILEREDAäÆTÆLDÆ
-AKINE4ANÆTÆM'RUBUAYRÆCA!LMANYA
"AæBAKANÆ!NGELA-ERKELVEPARTNER
~LKE(INDISTAN¯ÆN"AæBAKANÆ.ARENDRA
-ODI¯NINDEKATÆLDÆäÆAlÆLÆæSEREMONISINE
SPONSOROLDU-4'STANDLARÆNDA(OL¯DE
-AKINEíMALATlÆLARÆ"IRLIäIVE!KÆæKAN
'~C~$ERNEäITEMSILCISI(OL¯DEISE
0OMPAVE6ANA3ANAYICILERI$ERNEäI
TEMSILCISIZIYARETlILERESEKTyRLERIILEILGILI
DETAYLÆBILGILERVEREBILMEK~ZEREYER
ALDÆLAR(ANNOVER"AæKONSOLOSU-EHMET
'~NAYVE(ANNOVER4ICARET!TAæELERI
+UDRET#ERANDA-4'STANDÆNÆVE4~RK
FIRMASTANDLARÆNÆZIYARETETTILER
GÜNDEM è)3"$"53",".-"3*
.ë3!.$!ë(2!#!4
$eåeåe&2%.%"!34)
4~RKIYE¯NINNISANAYÆIHRACATÆGElENYÆLÆNAYNÆAYÆNAGyREY~ZDED~å~åLEMILYARMILYON
DOLAROLARAKGERlEKLEåTI-EHMET"~Y~KEKåI!"ITHALATÆNDAKIARTÆåÆN4~RKIYE¯NINIHRACATÆNAOLUMLU
KATKÆSAãLAYACAãÆNADEãINIRKEN¬4~RKIYEILKIKIAYDA!"¯YEIHRACATÆNÆENFAZLAARTTÆRANDyRD~NC~
~LKEOLDU­DEDI
T
ë-"AåKANÆ
-EHMET
"~Y~KEKåI4ë-
TARAFÆNDANKAYDA
ALÆNANNISANAYÆSONDyRT
AYVESONAYLÆKIHRACAT
VERILERINI-AYÆS
#UMAG~N~"AYBURT¯TA
BASÆNTOPLANTÆSÆILEAlÆKLADÆ
"AYBURTeNIVERSITESI
+ONFERANS3ALONU¯NDA
GERlEKLEåTIRILENPROGRAMA
"AYBURT6ALISI9USUF/DABAå
"AYBURT"ELEDIYE"AåKANÆ
-ETE-EMIå4ë-"AåKANÆ
-EHMET"~Y~EKåI4ë-
"AåKAN6EKILI-USTAFA
timreport 2015-124
18 > 19
aÆKRÆKlÆOãLU"AYBURT
4ICARETVE3ANAYI/DASÆ
"AåKANÆëBRAHIM9UMAK
$OãU!NADOLUëHRACATlÆLAR
"IRLIãI$!ë"
"AåKANÆ
#EMALäENGELVE4~RK(AVA
9OLLARÆESKI9yNETIM+URULU
"AåKANÆ(AMDI4OPlU
KATÆLDÆ"ASÆNTOPLANTÆSÆNDA
SÆRASÆYLA"AYBURT4ICARET
VE3ANAYI/DASÆ"AåKANÆ
ëBRAHIM9UMAK"AYBURT
"ELEDIYE"AåKANÆ-ETE
-EMIå"AYBURT6ALISI9USUF
/DABAåKONUåMAYAPTÆ
+ONUåMALARÆNARDÆNDAN4ë-
"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI
NISANAYÆIHRACATRAKAMLARÆNÆ
AlÆKLADÆëHRACATRAKAMLARÆ
AlÆKLAMASÆNÆNARDÆNDAN
"AYBURT¯TAENFAZLAIHRACAT
GERlEKLEåTIRENFIRMALARÆN
TEMSILCILERINEPLAKETTAKDIM
EDILDI-AM3ANAYIADÆNA
%RCAN+ESKINPLAKETI
9USUF/DABAåVE-EHMET
"~Y~KEKåI¯DEN4~RKMENLER
4AåëNåAATADÆNA#ENGIZ
4~RKMENPLAKETI-USTAFA
aÆKRÆKlÆOãLU¯DANALDÆ$AHA
SONRADA"AYBURTKENTINE
KATKÆLARÆNDANDOLAYÆ"AYBURT
6ALISI9USUF/DABAå"AYBURT
"ELEDIYE"AåKANÆ-ETE
-EMIå"AYBURTeNIVERSITESI
2EKTyR6EKILI0ROF$R
3EZGIN!KBULUTVE"AYBURT
4ICARETVE3ANAYI/DASÆ
"AåKANÆëBRAHIM9UMAK¯A
PLAKETTAKDIMEDILDI"AYBURT
ILININCOãRAFIKONUMU
ITIBARIYLETARIHBOYUNCA
TICARETIlINKILITBIRGElIå
NOKTASÆOLDUãUNADIKKATI
lEKEN-EHMET"~Y~KEKåI
"AYBURT¯UNENFAZLA
OTOMOTIVKIMYEVIMADDELER
VEHAZÆRGIYIMSEKTyR~NDE
IHRACATYAPTÆãÆNÆAKTARDÆ
"~Y~KEKåIåyYLEDEVAM
ETTI¬"AYBURT¯UNIHRACAT
RAKAMLARÆOLDUKlAD~å~K
+EZA"AYBURT¯TABULUNAN
SANAYIIåLETMELERININY~ZDE
¯SIMIKROY~ZDE¯IK~l~K
VEY~ZDE¯~ORTAyLlEKLI
$OLAYÆSÆYLAILIMIZINSANAYI
VEIHRACATGELIåIMIAlÆSÆNDAN
ORTAVEB~Y~KyLlEKLI
SANAYIIåLETMELERININPAYÆNÆ
ARTÆRMAMÆZVEULUSLARARASÆ
OYUNCULARlÆKARABILMEMIZ
B~Y~KyNEMTAåÆYOR­
-EHMET"~Y~KEKåI"AYBURT
ILEILGILIOLARAK"AYBURTIlIN
SEVINDIRICIBIRGERlEKDE
OKURYAZARLÆKVEKADÆNN~FUS
OKURYAZARLÆKORANÆNÆNByLGE
ILLERIARASÆNDAENY~KSEK
D~ZEYDEOLMASƤ"IZINSAN
KAYNAãÆNÆNGELIåTIRILMESININ
Y~KSEKKATMAíDEãERLI
~RETIMEYyNLENDIRILMESININ
FIRMALARÆMÆZÆNREKABET
G~C~N~ARTÆRACAãÆNA
INANÆYORUZ"UANLAMDA
ILIMIZINBUPOTANSIYELI
KULLANÆPEãITIMSANAYIYE
VELOJISTIKGELIåIMINE
VERECEãIyNEMLEB~Y~K
BIRATÆLÆMYAPACAãÆNA
INANÆYORUZëLIMIZI%RZURUM
ILEENGELSIZBAãLAYACAK
OLAN+/04~NELININ
TAMAMLANMASÆNÆDAOLDUKlA
yNEMLIGyR~YORUZ"U
YATÆRÆMLARLA"AYBURT¯UN
4~RKIYE¯NINIHRACATÆNAVE
~RETIMINEDAHAFAZLAKATKÆ
VERECEãINEINANÆYORUZ­
DEãERLENDIRMESINDE
BULUNDU"UNAGyRENISAN
AYÆNDAIHRACATGElENYÆLÆN
AYNÆDyNEMINEGyREY~ZDE
GERILEYEREKMILYAR
MILYONDOLAROLDU9ÆLÆNILK
DyRTAYÆNDATOPLAMIHRACAT
Y~ZDEGERILEMEILE
MILYARMILYONDOLAR
OLARAKGERlEKLEåTIëHRACATTA
SONAYLÆKS~RElTEISE
GElENYÆLÆNAYNÆDyNEMINE
GyREY~ZDEGERILEMEILE
MILYARMILYONDOLAR
OLDU
éHRACATRAKAMLARÆAlÆKLAMASÆNÆNARDÆNDAN"AYBURT¯TAENFAZLAIHRACATGERlEKLEíTIRENFIRMALARÆNTEMSILCILERINE
4é-"AíKANÆ-EHMET"~Y~KEKíITARAFÆNDANPLAKETTAKDIMEDILDI
¯)FSLFTIFTBCÉOÉJZJ
ZBQNBMÉ°
4~RKIYE¯NINNISANAYÆIHRACAT
VERILERINIAlÆKLAYAN4ë-
"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI
SyZLERINET~MEMEKlIVE
lALÆåANLARÆN-AYÆS¬%MEK
VE$AYANÆåMA'~N~N~­
KUTLAYARAKBAåLADÆ4ë-
"AåKANÆ"~Y~KEKåIIHRACAT
VERILERINIAlÆKLAMASÆNÆN
YANÆSÆRA4~RKIYEVE
D~NYAG~NDEMIILEILGILI
DEDEãERLENDIRMELERDE
BULUNDU&ED¯INFAIZ
ARTÆRÆMÆNAYÆLSONUNADOãRU
BAåLAMASÆyNGyR~LD~ã~N~
HATÆRLATAN"~Y~KEKåI
BUNUNFINANSALPIYASALARDA
ENDIåEYARATTÆãÆNÆVE&ED¯IN
FAIZARTÆåÆNÆBAåLATACAãÆ
TARIHEILIåKINBELIRSIZLIK
ILEBIRLIKTEKURLARDAKI
OYNAKLÆKARTTÆãÆNAIåARET
EDEREKåyYLEDEVAMETTI
¬$OLARÆNDEãERKAZANMASÆ
FAIZID~å~KOLDUãUIlIN
DOLARLABORlLANANT~M
K~RESELFIRMALARIlINB~Y~K
RISKHALINEGELDI&INANSAL
KRIZYÆLLARÆNDA!"$DÆåÆ
åIRKETLERVEH~K~METLERIN
DOLARBORlLARÆSÆFÆRAYAKÆN
FAIZDENVEDOLARKURUNDAN
FAYDALANMAKIlINKATLANDÆ
äIMDIDyVIZKURLARÆNÆ®HEDGE¯
ETMEYENFIRMALARIlIN&ED¯IN
FAIZLERIARTÆRMASÆYLAKOåULLAR
ZORLAåABILIR0IYASADAKI
G~VENDECIDDIAZALMALARVE
DALGALANMALARYAåANABILIR
$OLAYÆSÆYLAyN~M~ZDEKI
DyNEMDEHERKESHESABÆNÆ
BUNAGyREYAPMALÆ­
5SLJZF²OJO"#²ZF&VSP
DJOTJJISBDBUÉBSUÉZPS
!VRUPA"IRLIãI¯NDEKI
TOPARLANMAYADIKKATlEKEN
"~Y~KEKåIBURADAB~Y~ME
ILEBIRLIKTEBUByLGEDE
ITHALATARTÆåBEKLENTILERININ
ARTTÆãÆNÆKAYDETTI"~Y~KEKåI
¬!"ITHALATÆNDAKIARTÆå
4~RKIYE¯NINIHRACATÆNADA
OLUMLUKATKÆSAãLAYACAK
+ESINLEåEN%UROSTAT
VERILERINEGyRE4~RKIYE¯NIN
!"¯YE%UROCINSIIHRACATÆILK
IKIAYDATAMY~ZDEARTTÆ
!YNÆDyNEMDEISE!"¯NIN
BIRLIKDÆåÆITHALATÆ%UROBAZDA
Y~ZDEGERILEDI4~RKIYEILK
IKIAYDA!"¯YEIHRACATÆNÆEN
FAZLAARTTÆRANDyRD~NC~~LKE
OLDU"UNAGyRE4~RKIYE!"í
¯DEG~lL~BIRPAZARPAYÆ
ARTÆåÆYAKALADÆ­DEDI
6NVUWBEFEFO
HFMJéNFMFSZBéBOÉZPS
$IãERYANDANëRAN¯A
IHRACATÆNOLUMLUBIR
TEMPODAILERLERKENBU
~LKEILEM~ZAKERELERDE
ULAåÆLANAåAMANÆN~MIT
VAATETTIãINIIFADEEDEN4ë-
"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI
2USYA¯DADAGyRECELIBIR
ISTIKRARGyR~LD~ã~N~
VERUBLENINDEãERIILE
FIYATLARÆNDAHAISTIKRARLÆVE
yNGyR~LEBILIRHALEGELDIãININ
ALTÆNÆlIZDI"~Y~KEKåIBU
GELIåMELERINDEyN~M~ZDEKI
DyNEMDEIHRACATÆNAPOZITIF
YANSÆYACAãÆNÆSyYLEDI
4~RKIYEEKONOMISIILEILGILI
DEDEãERLENDIRMELERDE
BULUNAN-EHMET"~Y~KEKåI
BILGITOPLUMUNUNVE
TEKNOLOJIlAãÆNÆNSADECE
T~KETIMKÆSMÆNDAKALMAMASÆ
GEREKTIãINIAYNÆZAMANDA
BILGIYIVETEKNOLOJIYIDE
~RETIRBIRHALEGELINMESI
ZORUNLULUãUNUVURGULADÆ
eLKEEKONOMISININAYRÆCA
G~lL~BIRBANKACÆLÆKSISTEMI
BAåARÆLÆMALIYEPOLITIKALARÆ
GIBIAVANTAJLARÆBULUNDUãUNU
VEBUNLARÆKULLANARAK
FINANSMANPROBLEMINIDAHA
GÜNDEM è)3"$"53",".-"3*
"AYBURT6ALISI
:646'0%"#"è
íHRACATÆN~LKEEKONOMISI
AlÆSÆNDANlOKyNEMLI
BIRYERIVARDÆRdZELLIKLE
~LKEMIZDEKIIHRACATÆNIHRAl
~R~NLERIOLARAKSANAYI
AäÆRLÆKLÆ~R~NLERILEIHRACATÆN
YAPÆLMASÆKONUSUNDAKIREJIM
DEäIæIKLIäININYAPÆLMASÆ
VEIHRACATADAHAFAZLA
DESTEKVERILEREKIHRACATVE
ITHALATARASÆNDAKIyDEMELER
"AYBURT"ELEDIYE"AíKANÆ
.&5&.&.ðè
"UæEHIRN~FUSUYLA4~RKIYE¯NIN
ENK~l~KæEHIRLERINDEN
!MABUæEHRIN~FUSUYLA
DEäERLENDIRMEYIN"UæEHIR
KONSANTREBIRæEHIRDIR"U
æEHIR!NADOLU¯NUNKADIM
æEHIRLERINDENDIR4ARIHIBIN
YÆLLÆKTÆR!NADOLU¯DA4~RKTARIHI
KADARESKIDIR!NADOLU¯DA
4~RKYERLEæKESININENyNEMLI
S~TUNUNDANBIRISIDIR"UæEHIR
$EDE+ORKUT¯UNæEHRIDIRBUæEHIR
!BD~LVEHHAP'AZI¯NINæEHRIDIRBU
timreport 2015-124
20 > 21
DENGESIZLIäININDAHADA
AZALTÆLARAK~LKEEKONOMISININ
KALKÆNMASÆNAVESILE
OLABILECEKDEäIæIKLIKLERIN
YAPÆLMASÆNDAFAYDAOLDUäU
D~æ~NCESINDEYIMa~NK~
IHRACATÆNARTÆæÆAYNÆ
ZAMANDA~RETIMINARTÆæÆNÆ
SAäLAYACAK~RETIMINARTÆæÆ
ISE~LKEMIZDEKIIæSIZLIäI
AZALMASÆYyN~NDEENB~Y~K
UNSUROLARAKGyZ~KMEKTEDIR
eLKEMIZINKALKÆNMASÆNÆ
ISTIYORSAKMUHASÆR
MEDENIYETSEVIYESININ
~ZERINElÆKARTÆLMASÆNÆ
D~æ~N~YORSAKKIB~Y~K
KURTARÆCÆ-USTAFA+EMAL
!TAT~RKBIZEMUHASÆR
MEDENIYETSEVIYESININ
~ZERINElÆKARÆLMASÆ
KONUSUNDASyYLEDIäIVE
HEPIMIZINBILDIäIIFADELERI
BULUNUYOR
æEHIRåAIR:IHNI¯NIN(ICRANI¯NIN
íRæADI¯NIN!äLAR"ABA¯NÆNVE
DAHANICELERININæEHRIDIR"EN
SIZLERIæEHRIMIZDEGyRMEKTEN
DUYDUäUMMEMNUNIYETIIFADE
ETMEKISTIYORUM"UæEHRIN
EKONOMIKB~Y~MESINIDE
BUG~NLEDEäILAMABENBIRMILAT
OLARAKAäUSTOSUKOYDUM
AäUSTOS"AYBURT¯UNB~Y~MESI
ADÆNAHEMSOSYALB~Y~ME
HEMK~LT~RELB~Y~MEHEM
DEEKONOMIKB~Y~MEADÆNA
AäUSTOS"AYBURT¯UMUZDA
MILATOLMUæTUR"IZDESIZLERIN
DESTEäIYLEKÆYMETLI"AYBURTLU
IæADAMLARÆMÆZÆNDESTEäIYLE
~NIVERSITEMIZINDESTEäIYLE
TICARETODAMÆZÆNDESTEäIYLE
yZELLIKLEDEH~K~METIMIZIN
"AYBURT¯UMUZAPOZITIFAYRÆMCÆLÆK
BAKÆæÆNÆBEKLEMEMIZHASEBIYLE
DEVLETIMIZIN"AYBURT¯UMUZA
DESTEäIYLEæEHRIMIZI
TARIHINEYAKÆæÆRBIRæEKILDE
DEäIæTIRECEäIMIZIIFADEEDIYORUM
KALÆCÆlyZ~MLER~RETMEKIlIN
SERMAYEPIYASALARÆNÆDAHADA
DERINLEåTIRMEYElALÆåTÆKLARÆNÆ
AKTARAN"~Y~KEKåI
¬!YRÆCAHEDEFLERIMIZIlIN
AKTIFBIRåEKILDE4ë-VE
IHRACATlÆBIRLIKLERIMIZLE
BIRLIKTETICARETHEYETLERI
D~ZENLIYORUZ"UHEYETLERDE
BINIAåKÆNIåGyR~åMESI
YAPTÆKYÆLÆSONUNA
KADARTOPLAMDAAYRÆ
~LKEYEHEYETD~ZENLEMEYI
PLANLÆYORUZ(ERZAMAN
OLDUãUGIBIBUNLARA!Rí
'EINOVASYONTASARÆM
VEMARKALAåMAYÆDA
KATARAKVIZYONU
IlINY~R~YORUZ­åEKLINDE
KONUåTU
ðISBDBUOJTBOEB
NJMZBSEPMBSPMEV
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåI¯NINPAYLAåTÆãÆ
VERILEREGyRENISANAYÆNDA
IHRACATGElENYÆLÆNAYNÆ
DyNEMINEGyREY~ZDE
D~åEREKMILYAR
MILYONDOLAROLDU
/CAKíNISANDyNEMINDE
IHRACATY~ZDED~å~åLE
MILYARMILYONDOLAR
OLARAKGERlEKLEåTI3ON
AYLÆKIHRACATISEGElENYÆLÆN
AYNÆDyNEMINEGyREY~ZDE
D~å~åLEMILYAR
MILYONDOLAROLDU$yVIZ
KURLARÆNADIKKATlEKEN4ë-
"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI
¬ëHRACATÆMÆZBUYÆLAMAALESEF
ARZUETTIãIMIZåEKILDE
BAåLAYAMADÆ4~MD~NYADA
DOLARÆNDEãERKAZANMASÆ
VEPARITEDEKID~å~å
IHRACATÆMÆZABASKÆYAPÆYOR
'ElTIãIMIZYÆLÆNNISANAYÆNA
GyREY~ZDEGERILEYEREK
SEVIYELERINEINEN
PARITENINNEGATIFETKISIAYLÆK
MILYARDOLARÆBULDU­DEDI
/JTBOBZÉMJEFSJPUPNPUJW
"~Y~KEKåISEKTyRELBAZDA
NISANAYÆNDAENFAZLA
IHRACATÆMILYARMILYON
DOLARLAOTOMOTIVSEKTyR~N~N
YAPTÆãÆNÆVURGULARKENBU
SEKTyR~KIMYEVIMADDELER
VEHAZÆRGIYIMSEKTyRLERININ
TAKIPETTIãINIBELIRTTI
6ERILEREGyRENISANAYÆNDA
ENFAZLAIHRACATARTÆåÆNÆ
Y~ZDEILEFÆNDÆKSEKTyR~
YAKALADÆ"USEKTyR~Y~ZDE
ILET~T~NVEY~ZDE
ILEGEMIVEYATSEKTyR~
TAKIPETTI.ISANAYÆNDAEN
FAZLAIHRACATYAPTÆãÆMÆZBEå
~LKE!LMANYAëNGILTERE
)RAKëTALYAVE!"$OLDU
!LMANYA¯YAIHRACATÆMÆZ
Y~ZDEëNGILTERE¯YE
Y~ZDE)RAK¯AY~ZDE
ëTALYA¯YAY~ZDE
D~åT~!"$¯YEISEY~ZDE
ARTTÆ.ISANAYÆNDAENFAZLA
IHRACATYAPTÆãÆMÆZ~LKE
ARASÆNDAENY~KSEKIHRACAT
ARTÆåÆNÆY~ZDEILE-ÆSÆR¯A
YAKALADÆK.ISANAYÆNDA
IHRACATARTÆåÆNDAyNElÆKAN
~LKELERåyYLEOLDU.ISAN
AYÆNDA5MMAN¯AIHRACATÆMÆZ
Y~ZDE3INGAPUR¯A
Y~ZDE+UVEYT¯EY~ZDE
'~NEY+ORE¯YEY~ZDE
ARTTÆ.ISANAYÆNDA
!"¯YEIHRACATÆMÆZY~ZDE
!FRIKA¯YAIHRACATÆMÆZ
Y~ZDE/RTADOãU¯YA
Y~ZDEGERILERKEN+UZEY
!MERIKA¯YAY~ZDEARTÆå
GySTERDI%NFAZLAIHRACAT
YAPANILKONILIMIZARASÆNDA
IHRACATÆNÆENFAZLAARTÆRAN
ILIMIZY~ZDEARTÆåILE
(ATAYOLDU.ISANAYÆNDA
+OCAELI¯NINIHRACATÆY~ZDE
!NKARA¯NÆNY~ZDE
ëSTANBUL¯UNY~ZDE
'AZIANTEP¯INY~ZDE
ëZMIR¯INY~ZDE
"URSA¯NÆNY~ZDE
$ENIZLI¯NINY~ZDE
-ANISA¯NÆNY~ZDE
3AKARYA¯NÆNY~ZDE
GERILEDIQ
.í3!.í4í"!2)9,!
GÜNDEM
,"1",
GÜNDEM
è)3"$"53",".-"3*
5f3,ð:&ð)3"$"5*
O6RQG|UWD\O×NLKUDFDW\]GHGýHUHNPLO\DU
PLO\RQGRODUROGX
O6RQD\O×NLKUDFDW\]GHGýHUHNPLO\DU
PLO\RQGRODUROGX
O(QID]ODLKUDFDW×PLO\DUPLO\RQGRODUODRWRPRWLY
HQGVWULVLJHUoHNOHýWLUGL
OþKUDFDW×Q×HQID]ODDUW×UDQVHNW|U\]GHDUW×ýOD
I×QG×NYHPDPXOOHULROGX
#e-(&7&f-,&-&3&(e3&
"35*è03"/-"3*
$/,!2/,!2!+'%2a%+,%å4í
.ð-:0/ %0-"3
ë.'ë,4%2%
2UWDGRâX
$%ONHOHUL
.X]H\$PHULND
8PPDQ
6LQJDSXU
.XYH\W
*QH\.RUH
.í3!.!9).$!í(2!#!4
9e:$%$eåeå,%
.ð-:"3%0-"3
!,-!.9!
.ð-:0/ %0-"3
!:%2"!9#!.
.ð-:0/ %0-"3
2539!
.ð-:0/ %0-"3
&2!.3!
.ð-:0/ %0-"3
!"$
.ð-:0/ %0-"3
)2!+
.ð-:0/%0-"3
ë30!.9!
.ð-:0/ %0-"3
ë4!,9!
.ð-:0/ %0-"3
!2!"ë34!.
.ð-:0/ %0-"3
ë2!.
"/"f3&5ð.(361-"3*/*/
ð)3"$"55"/"-%*æ*1":
"/"f3&5ð.
(361-"3*/*/
0$",":*
ð)3"$"5*/%"/
"-%*æ*1":
1LVDQD\×QGDHQ
ID]ODLKUDFDW×
PLO\DUPLO\RQ
GRODULOHRWRPRWLY
HQGVWULVL\DSDUNHQ
.LP\HYLPDGGHOHU
YHPDPXOOHUL
PLO\DUPLO\RQ
GRODULKUDFDW
LOHLNLQFLV×UDGD
KD]×UJL\LPYH
NRQIHNVL\RQLVH
PLO\DUPLO\RQ
GRODULKUDFDWLOH
oQFV×UDGD
\HUDOG×
-ADENCILIK
4ARÆM
3ANAYI
ð--&3&(e3&
ð)3"$"5*/
%"æ*-*.*
.ð-:"3%0-"3
ë34!."5,
.ð-:"3%0-"3
+/#!%,ë
+D\YDQVDOUQOHU
$ÿDoYHRUPDQ
UQOHUL
.ð-:0/%0-"3
.ð-:0/%0-"3
7DU×PDGD\DO×
LýOHQPLýUQOHU
.ð-:"3%0-"3
%LWNLVHOUQOHU
.LP\HYL
PDGGHOHUYH
PDPXOOHUL
.ð-:"3%0-"3
6DQD\L
PDPXOOHUL
.ð-:"3%0-"3
"523!
.ð-:"3%0-"3
.ð-:0/%0-"3
.ð-:0/%0-"3
!.+!2!
.ð-:0/%0-"3
.ð-:0/%0-"3
-!.ë3!
.ð-:0/%0-"3
ë:-ë2
,0$"&-ð
3!+!29!
.ð-:"3%0-"3
ð)3"$"5*&/";%fè&/ðþKUDFDW\DSDQLONLODUDV×QGDLKUDFDW×HQ
D]GýHQýHKLU\]GHGýýOHLOH.RFDHOL
ROGX
+!93%2ë
.ð-:0/%0-"3
$%.ë:,ë
.ð-:0/%0-"3
'!:ë!.4%0
GÜNDEM &âè-è."/,&5è
ø+5$&$7d,/$5'$1(.2120ø<(.$7.,
"ë.9%.ëë34ë($!%
%
31.2
%ø5ø1&ød(<5(.7(
ø+5$&$7,1,1$57,ö,1,
%(/ø57(1)ø50$25$1,
3.1
ø+5$&$7d,/$5,1
<,/,6218
%h<h0(%(./(17ø6ø
%ø1
ø+5$&$7d,)ø50$/$5,1
ø/.d(<5(.7(6$ö/$',ö,
ø67ø+'$0
4ë-BIRINCIlEYREKGERlEKLEåMEVEIKINCIlEYREKBEKLENTIANKETISONUlLARÆNÆ
AlÆKLADÆ!NKETEGyREFIRMALARÆNILKlEYREKTEBINYENIISTIHDAMYARATTÆãÆGyR~L~RKEN
IHRACATlÆLARÆNYATÆRÆMYAPMAYAVEISTIHDAMAKATKÆVERMEYEDEVAMEDECEKLERIVURGULANDÆ
timreport 2015-124
22 > 23
"~Y~KEKíI¬"IRIMIHRAlFIYATBEKLENTILERININARTMASÆIHRACATIlINlOKIYIBIRGELIíMEl~NK~IHRACATÆMÆZÆKILOBAZÆNDAARTÆRÆYORUZ"UNAEKOLARAKBIRIMFIYATBEKLENTILERININARTMASÆ
yN~M~ZDEKIDyNEMDEIHRACATÆMÆZAPOZITIFYANSÆYACAK­
T
ë-TARAFÆNDANGELENEKSEL
HALEGETIRILENVEYÆLÆN
lEYREKLERINEGyRE
GERlEKLEåMEVEBEKLENTILERI
DEãERLENDIREN®%ãILIM!NKETI¯
lALÆåMASÆNÆNBIRINCIlEYREK
GERlEKLEåMEVEIKINCIlEYREK
BEKLENTISONUlLARÆAlÆKLANDÆ!NKET
SONUlLARÆNAGyREIHRACATlÆLARÆNILK~l
B~Y~KSORUNUDyVIZKURLARÆENERJI
MALIYETLERIVEHAMMADDEVEARAMAL
FIYATLARÆëHRACATlÆFIRMALAR
BIRINCIlEYREãINDEYAKLAåÆKBIN
YENIISTIHDAMYARATTÆ4OPLANTÆDA
KONUåAN4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåIIHRACATlÆLARÆNT~M
D~NYADAYAåANANDARALMAYARAãMEN
KARLÆLÆãÆNÆND~åMESINIGyZEALARAK
®0AZARPAYÆKAZANMAYAODAKLANDÆãÆNƯ
SyYLERKEN¬ëHRACATlÆLARÆMÆZBUNUN
IlINYATÆRÆMYAPMAYAVEISTIHDAMA
KATKÆVERMEYEDEVAMEDIYOR­
DEDIëKINCIlEYREKTEBIRIMIHRAl
FIYATBEKLENTILERININY~KSELMESINI
DEOLUMLUOLARAKDEãERLENDIREN
-EHMET"~Y~KEKåI¬"IRIMIHRAlFIYAT
BEKLENTILERININARTMASÆIHRACATIlIN
lOKIYIBIRGELIåMEl~NK~IHRACATÆMÆZÆ
KILOBAZÆNDAARTTÆRÆYORUZ"UNAEK
OLARAKBIRIMFIYATBEKLENTILERININ
ARTMASÆyN~M~ZDEKIDyNEMDE
IHRACATÆMÆZAPOZITIFYANSÆYACAK­DIYE
KONUåTU"~Y~KEKåIILKlEYREKTE
GIRDIMALIYETLERININARTTÆãÆNÆBELIRTEN
IHRACATlÆLARÆNORANÆNÆNY~ZDE
DOLARHARCAYANBIRYAPÆDAPARITEDEKI
D~å~åLERINBIZIETKILEMESININSEBEBI
DEBU3ADECE!"íPAZARÆNDA
PARITEIHRACATÆMÆZADyRTAYDA
MILYARDOLARNEGATIFETKIYAPTÆ.ASÆL
%UROY~KSELDIãINDEGElTIãIMIZYÆL
AYNÆG~NLERDEOLDUãUGIBIPOZITIF
ETKISINDENBAHSEDIYORSAK%URO
D~åT~ã~NDEDENEGATIFETKISINIORTAYA
KOYUYORUZ­åEKLINDEKONUåTU
'%,%#%+ea!9,)+$d.%-$%
ë,+'ë2ë,-%+ë34%.%.
fSFUJNJBSUBOGJSNBPSBOÉ
0!:!2+/.535.$!2539! yüzde 29.3
9e:$%/2!.).$!ë,+ ®%ãILIM!NKETI¯lALÆåMASÆNÆN
DyRD~NC~lEYREKGERlEKLEåME
3)2!$!9%2!,)9/2
OLDUãUNUENERJIBIRIMGIRDI
MALIYETLERININARTTÆãÆNÆBELIRTEN
FIRMALARÆNORANÆNÆNISEY~ZDE¯DEN
Y~ZDE¯EY~KSELDIãINIIFADEETTI
&IRMALARÆNHAMMADDETEMININDE
DyVIZDAãÆLÆMÆNDAENY~KSEKPAYÆ
%URO¯NUNALDÆãÆNÆBELIRTEN4ë-
"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI¬%URO
IHRACATY~ZDEITHALATISEY~ZDE
¯LIKBIRPAYASAHIP%UROKAZANÆP
VEBIRINCIlEYREKBEKLENTI
SONUlLARÆNAGyREKATÆLÆMORANÆ
Y~ZDEOLARAKGyR~L~YOR+ATÆLAN
FIRMALARÆNSEKTyRLEREDAãÆLÆMÆISEåU
åEKILDEFIRMAILETEKSTILHAZÆR
GIYIMDERIHALÆILKSÆRADA/NU
FIRMAILEDEMIRlELIKDEMIRDÆåÆ
METALLERIZLIYORel~NC~SÆRADAISE
FIRMAILEBITKISEL~R~NLERYER
ALÆYORYÆLÆDyRD~NC~lEYREK
GERlEKLEåMELERINEGyRE~RETIMININ
ARTTÆãÆNÆBELIRTENIHRACATlÆFIRMA
GÜNDEM &âè-è."/,&5è
ORANÆY~ZDEeRETIMININAYNÆ
KALDÆãÆNÆAKTARANFIRMAORANÆISE
!RTTÇ
!YNÇKALDÇ
!ZALDÇ
"UALANDAVERIMIZYOK
Y~ZDEëHRACATÆNÆNARTÆãÆNÆ
BELIRTENFIRMAORANÆY~ZDE
ëHRACATÆNÆNAYNÆKALDÆãÆNÆAKTARAN
FIRMAORANÆDAY~ZDE"URADA
GIRDIMALIYETLERINDEKIORANLAR
DIKKATIlEKIYOR'IRDIMALIYETLERININ
ARTTÆãÆNÆBELIRTENFIRMAORANÆY~ZDE
OLARAKBELIRIYOR%NERJIBIRIM
GIRDIFIYATÆNÆNARTTÆãÆNÆAKTARANFIRMA
ORANÆDAY~ZDESEVIYELERINDE
eRETIM
ëHRACAT
+APASITE
3TOK
'IRDI
"IRIM
ëTHALGIRDI (AMMADDE
'ENEL
ëHRACATTA %NERJIBIRIM
%LEKTRIK
YÆLÆIKINCIlEYREKBEKLENTILERINE
KULLANÇM
DURUMU
MALIYETI
IHRAl
KULLANÇM BIRIMITHALAT
KhRLÇLÇK
KhRLÇLÇK
GIRDIFIYATÇ
T~KETIMI
ORANÇ
FIYATÇ
ORANÇ
FIYATÇ
D~ZEYI
D~ZEYI
DOäALGAZ
GyRE~RETIMININARTACAãÆNÆBELIRTEN
,0'&UELOIL
IHRACATlÆFIRMAORANÆY~ZDE
'ElENYÇLÇNAYNÇDyNEMINEGyREOCAKìMARTDyNEMININDEäERLENDIRILDIäIARAæTÇRMA
eRETIMININAYNÆKALACAãÆNÆAKTARAN
KAPSAMÇNDA~RETIMININARTÇäÇNÇBELIRTENIHRACATlÇFIRMAORANÇY~ZDEeRETIMININAYNÇ
KALDÇäÇNÇAKTARANFIRMAORANÇISEY~ZDEëHRACATÇNÇNARTÇäÇNÇBELIRTENFIRMAORANÇY~ZDE FIRMAORANÆISEY~ZDEëHRACATÆNÆN
ARTACAãÆNÆBELIRTENFIRMAORANÆY~ZDE
ëHRACATÆNÆNAYNÆKALACAãÆNÆ
:*-*/ð,ð/$ðb&:3&æð/%&,ð¯#&,-&/5ð-&3°
AKTARANFIRMAORANÆDAY~ZDE
!RTTÇ
!YNÇKALDÇ
!ZALDÇ
"UALANDAVERIMIZYOK
!YRÆCAGIRDIMALIYETLERININARTACAãÆNÆ
BELIRTENFIRMAORANÆY~ZDEOLARAK
%5
BELIRIYOR%NERJIBIRIMGIRDIFIYATÆNÆN
ARTACAãÆNÆAKTARANFIRMAORANÆDA
Y~ZDESEVIYELERINDE
:*-*/ð-,b&:3&æð/%&,ð¯(&3b&,-&è.&-&3°
:[EFJMF3VTZB
ZBUÉSÉNEBJMLTÉSBEB
¬'ElTIãIMIZ~lAYLÆKDyNEMDE
IHRACATTAYENIPAZARLARAGIREBILDINIZ
MI­SORUSUNA¬EVET­YANÆTÆNÆVEREN
eRETIM
ëHRACAT
+APASITE
3TOK
'IRDI
"IRIM
ëTHALGIRDI (AMMADDE
'ENEL
ëHRACATTA %NERJIBIRIM
%LEKTRIK
KULLANÇM
DURUMU
MALIYETI
IHRAl
KULLANÇM BIRIMITHALAT
KhRLÇLÇK
KhRLÇLÇK
GIRDIFIYATÇ
T~KETIMI
FIRMAORANÆGENELDEY~ZDEILK
ORANÇ
FIYATÇ
ORANÇ
FIYATÇ
D~ZEYI
D~ZEYI
DOäALGAZ
,0'&UELOIL
¯DEY~ZDEIKINCI¯DEISE
'ElENYÇLÇNAYNÇDyNEMINEGyREOCAKìMARTDyNEMININDEäERLENDIRILDIäIARAæTÇRMAKAPSAMÇNDA Y~ZDESEVIYELERINDE'ELECEK~l
~RETIMININARTACAäÇNÇBELIRTENIHRACATlÇFIRMAORANÇY~ZDEeRETIMININAYNÇKALACAäÇNÇAKTARAN
AYLÆKDyNEMDEILKGIRILMEKISTENEN
FIRMAORANÇISEY~ZDEëHRACATÇNÇNARTACAäÇNÇBELIRTENFIRMAORANÇY~ZDE
PAZARKONUSUNDA2USYAY~ZDE
ORANÆNDAILKSÆRADAYERALÆYOR
1ð:"4"#&,-&/5ð-&3ð
2USYA¯YÆY~ZDEILE!MERIKA
"IRLEåIK$EVLETLERIY~ZDEILEaIN
/JTBO)B[JSBO%zOFNJ#FLMFOUJMFSJ
Y~ZDEILE!LMANYAY~ZDEILE
/JTBO)B[JSBO%zOFNJ
:ÉMÉ4POV
"REZILYATAKIPEDIYOR¬'ElTIãIMIZ
2.66
2,76
USD/TL kur tahmini
n: 500
n:500
~lAYLÆKDyNEMDEIHRACATTAMEVCUT
2.85
2.91
Euro/TL kur tahmini
n: 500
n:500
PAZARLARDAYENIM~åTERILERDENSIPARIå
1.07
1.07
Euro/USD parite tahmini
ALABILDINIZMI­SORUSUNA¬EVET­YANÆTÆ
n: 500
n:500
7.25
VERENFIRMAORANÆGENELDEY~ZDE
%NFLASYONORANÆTAHMINI
n:500
ILK¯DEY~ZDEIKINCI¯DE
7.57
-"POLITIKAFAIZTAHMINI
n:500
ISEY~ZDESEVIYELERINDE'ElEN
1.7
3.1
"~Y~ME"EKLENTISI
~lAYLÆKDyNEMDEM~åTERIKAYBETTIãI
n: 500
n:403
2.55
PAZARLARÆNOLDUãUNUAKTARANFIRMA
Rekabetçi ideal USD/TL kur seviyesi
N
€
/
$
ORANÆGENELDEY~ZDEILK¯DE
2,93
Rekabetçi ideal EURO/TL kur seviyesi
N
Y~ZDEIKINCI¯DEISEY~ZDE
OLARAKBELIRIYOR'ElENlEYREKTE
YÇLÇNÇNIKINCIlEYREäIIlINOLACAKDOLARLIRAPARITESIYÇLÇSONUIlINOLARAK
CIRONUNPAZARLARAGyREDAãÆLÆMÆNA
yNGyR~L~YORëHRACATlÇLARIlINREKABETlIIDEALDOLARLIRAKURSEVIYESI%UROLIRAKUR
SEVIYESIDEOLARAKDIKKATIlEKIYOR
BAKÆLDÆãÆNDAIHRACATORANÆNÆNEN
timreport 2015-124
24 > 25
Y~KSEKOLDUãUSEKTyRY~ZDEILE
TEKSTIL4EKSTILIY~ZDEILEBITKISEL
~R~NLERY~ZDEILEOTOMOTIV
IZLIYOR
'&%²ð/'"ð;"355*3*.*,"3"3*/"ð-ðè,ð/e/(e3f-&3
AYIlERISINDE
:[EFJMF±SFLBCFUmJMJLUF
GJZBUTVOBNBNB²TPSVO
¬'ElTIãIMIZ~lAYLÆKDyNEMDE
IHRACATPAZARLAMASÆNDAHANGI
SORUNLARILEKARåÆLAåTÆNÆZ­
SORUSUNDAENFAZLAKARåÆLAåÆLAN
SORUNY~ZDEILEHEDEF~LKEDEKI
EKONOMIKKOåULLAROLARAKGyR~L~YOR
$AHASONRAISEY~ZDEILE
REKABETlIFIYATSUNAMAMAY~ZDE
ILEHEDEF~LKEDEKISIYASIVE
B~ROKRATIKENGELLERVEY~ZDE
ILEFINANSMANGELIYORëHRACATlÆLARÆN
yNCELIKLISORUNLARÆINCELENDIãINDE
IHRACATlÆLARÆNY~ZDE¯~DyVIZ
KURLARÆNÆENyNEMLISORUNOLARAK
GyR~YOR$yVIZKURLARÆNÆY~ZDE
ILEENERJIMALIYETLERIY~ZDE
ILEHAMMADDEVEARAMALFIYATLARÆ
Y~ZDEILEISTIHDAMMALIYETLERI
VEY~ZDEILETEåVIKLERINVEVERGI
UYGULAMALARÆNÆNYETERSIZLIãITAKIP
EDIYOR'ElENlEYREKTEFIRMALARÆN
~RETIMDEKULLANDÆãÆHAMMADDELERIN
Y~ZDE¯SININYURTIlINDENTEMIN
ETTIãIDIKKATIlEKIYOR"UORANILK
¯DEY~ZDEIKINCI¯DE
ISEY~ZDEOLUYOR+ULLANDÆãÆ
HAMMADDEBAKÆMÆNDANYURTIlINE
BAãÆMLÆSEKTyRLERåUNLARY~ZDE
ILETOPRAK~R~NLERIVEMADENCILIK
HAMMADDELERINIYURTIlINDENTEMIN
EDIYOR"UORANBITKISEL~R~NLERDE
Y~ZDESU~R~NLERIVEHAYVANSAL
MAMULLERDEY~ZDETEKSTILDE
ISEY~ZDESEVIYELERINDE
(AMMADDEAlÆSÆNDANYURTDÆåÆNA
BAãÆMLÆSEKTyRLERDEISEY~ZDE
ILEKIMYEVIMADDELERVEMAMULLERI
ILKSÆRADAGyR~L~YOR$AHASONRA
Y~ZDEYURTDÆåÆBAãÆMLÆLÆãÆYLA
DEMIRlELIKVEDEMIRDÆåÆMETALLER
VEY~ZDEILEOTOMOTIVSANAYI
GELIYOR
ðEFBMEPMBSMJSBLVSTFWJZFTJ
YÆLÆNÆNIKINCIlEYREãIIlIN
OLACAKDOLARLIRAPARITESIYÆLÆ
SONUIlINOLARAKyNGyR~L~YOR
ìAYIlERISINDE
ìAYIlERISINDE
%NAZYÇLSONRA
'%.%,
ë,+
ë+ë.#ë
$ëã%2
¬!MERIKAN-ERKEZ"ANKASÇ&ED¯INFAIZARTÇRÇMÇNÇNEZAMANYAPMASÇNÇyNGyR~YORSUNUZ­
SORUSUNAGENELDEIHRACATlÇLARÇNY~ZDE¯I¬~lAYIlERISINDE­Y~ZDE¯Ç¬ALTÇAYIlERISINDE­
Y~ZDE¯U¬AYIlERISINDE­YANÇTÇNÇVERDI
)".."%%&5&.ð/ð/%&&630%0-"3%"æ*-*.*
ë(2!#!4
%URO
ë4(!,!4
53$
5
'%.%,
ë,+
$IäER
5
%URO
53$
5
'%.%,
ë,+
ë+ë.#ë $ëã%2
$IäER
ë+ë.#ë $ëã%2
¬ëHRACATVEITHALATKÇRÇLÇMÇNÇ%URODOLARVEDIäEROLMAK~ZERE¯ETAMAMLAYACAKæEKILDE
DAäÇTÇRMÇSÇNÇZ­SORUSUNAGENELDEIHRACATlÇLARÇNY~ZDE¯U¬%URO­Y~ZDE¯I¬$OLAR­
Y~ZDE¯SÇDA¬DIäER­YANÇTÇNÇVERDI
ð,ð/$ðb&:3&æð/%&(&3b&,-&è5ð3ð-.&4ð1-"/-"/"/:"5*3*.-"3
9URTIlI
9URTDÇæÇ
-ODERNIZASYON +APASITEARTÇRÇMÇ !Rì'EëNOVASYON 3ATÇæìDAäÇTÇMAäÇ
YATÇRÇMÇ
GENIæLETME
9ENITESISKURMA
3ATÇNALMA
åIRKETSATÇLALMA
(IlBIRYATÇRÇM
YAPÇLMAYACAK
'ELECEKlEYREKTEY~ZDEORANÇYLAYURTIlINDEENFAZLAMODERNIZASYONYATÇRÇMÇNÇN
YAPÇLACAäÇGyR~L~YOR$AHASONRAY~ZDEILEKAPASITEARTÇRÇMÇVEY~ZDEILE!Rì'E
INOVASYONyNElÇKÇYOR
GÜNDEM &âè-è."/,&5è
ð)3"$"54&,5e3f/f/e/$&-ð,-ð4036/-"3*
%61.4
$yVIZKURLARÇ
%44.6
%NERJIMALIYETLERI
%39.6
(AMMADDEVEARAMALFIYATLARÇ
%34.2
,OJISTIKMALIYETLERI
ëSTIHDAMMALIYETLERI
%29.2
&INANSMANELVERIæLILIäIVEMALIYETLERI
%29
%27.8
4EæVIKLERINVEVERGIUYGULAMALARÇNÇN
6ERGIMALIYETLERI
%26.2
$ÇæPAZARLARDAKIY~KSEKITHALATVERGILERI
%26.2
"~ROKRATIKENGELLER
%23.2
.ITELIKLIPERSONELYETERSIZLIäI
%20.4
+AYÇTDÇæÇTICARET
%20.2
%18.4
ëlPAZARFIYATISTIKRSRSÇZLÇäÇ
%15.2
3EKTyRDEKIKAPASITEFAZLASÇ
$IäER %2.8
ëHRACATlÇLARÇNyNCELIKLISORUNLARÇINCELENDIäINDEIHRACATlÇLARÇNY~ZDE¯~DyVIZKURLARÇNÇEN
yNEMLISORUNOLARAKGyR~YOR$yVIZKURLARÇNÇY~ZDEILEENERJIMALIYETLERIY~ZDEILE
HAMMADDEVEARAMALFIYATLARÇY~ZDEILEISTIHDAMMALIYETLERIVEY~ZDEILETEæVIKLERIN
VEVERGIUYGULAMALARÇNÇNYETERSIZLIäITAKIPEDIYOR
ð,ð/$ðb&:3&æð/%&ð-,,&;(ð3ð-.&4ð1-"/-"/"/f-,&-&3
ëRA
N
)RA
K
aIN
ëNG
ILTE
RE
!LM
AN
YA
"R
EZ
ILYA
!"
$
2U
SY
A
%5
ëTA
LYA
!Z
ERB
AY
CA
N
+A
NA
DA
(E
DE
Fe
LKE
9O
K
&RA
NS
A
*A
PO
NY
A
3!
RAB
IST
AN
!F
RIK
A
'ELECEK~lAYLÇKDyNEMDEILKGIRILMEKISTENENPAZARKONUSUNDA2USYAY~ZDEORANÇNDAILK
SÇRADAYERALÇYOR2USYA¯YÇY~ZDEILE!MERIKA"IRLEæIK$EVLETLERIY~ZDEILEaINY~ZDE
ILE!LMANYAY~ZDEILE"REZILYATAKIPEDIYOR
YÆLÆNÆNNISANíHAZIRANDyNEMI
IlINOLARAKBEKLENEN%UROLIRA
PARITESIYÆLÆSONUIlINOLARAK
TAHMINEDILIYOR!YRÆCAENFLASYONUNDA
YÆLÆSONUNDAY~ZDEOLMASÆ
BEKLENIYORëHRACATlÆLARIlINREKABETlI
IDEALDOLARLIRAKURSEVIYESI%URO
LIRAKURSEVIYESIDEOLARAKDIKKATI
lEKIYOR
timreport 2015-124
26 > 27
ðISBDBUmÉMBSÉOZ[EF²J
TFLUzSOJZJPMBDBçÉOÉEéOZPS
¬YÆLÆSONUITIBARÆYLAGENEL
DURUMAILIåKINTAHMININIZNEDIR­
SORUSUNAIHRACATlÆLARÆNY~ZDE
¯ISEKTyR~NY~ZDE¯I4~RKIYE
EKONOMISININY~ZDE¯SI!VRUPA
EKONOMISININY~ZDE¯SÆDAD~NYA
EKONOMISININDAHAIYIOLACAãÆNÆ
D~å~N~YOR&IRMALARÆNY~ZDE¯SI
SEKTyR~NY~ZDE¯SI4~RKIYE
EKONOMISININY~ZDE¯SÆ!VRUPA
EKONOMISININY~ZDE¯ÆDAD~NYA
EKONOMISININDEãIåMEYECEãINI
D~å~N~YORëHRACATlÆLARÆNY~ZDE
¯SISEKTyR~NY~ZDE¯SI4~RKIYE
EKONOMISININY~ZDE¯SI!VRUPA
EKONOMISININY~ZDE¯~DAD~NYA
EKONOMISININDAHAKyT~OLACAãÆNÆ
D~å~N~YOR¬!MERIKAN-ERKEZ
"ANKASÆ&ED¯INFAIZARTÆRÆMÆNÆNE
ZAMANYAPMASÆNÆyNGyR~YORSUNUZ­
SORUSUNAIHRACATlÆLARÆNGENELDE
Y~ZDE¯I~lAYIlERISINDEY~ZDE
¯ÆALTÆAYIlERISINDEY~ZDE¯U
AYIlERISINDEVEY~ZDE¯IBIRYÆLDAN
DAHAFAZLAS~REIlERISINDE&ED¯INFAIZI
ARTÆRABILECEãINIyNGyR~YORëLK¯DE
DEY~ZDE¯~~lAYIlERISINDEY~ZDE
¯ÆALTÆAYIlERISINDEY~ZDE¯U
AYIlERISINDEVEY~ZDE¯SIBIRYÆLDAN
DAHAFAZLAS~REIlERISINDE&ED¯INFAIZI
ARTÆRABILECEãINID~å~N~YORëKINCI
¯DEDEY~ZDE¯~~lAYIlERISINDE
Y~ZDE¯ÆALTÆAYIlERISINDEY~ZDE
¯IAYIlERISINDEVEY~ZDE¯U
BIRYÆLDANDAHAFAZLAS~REIlERISINDE
&ED¯INFAIZIARTÆRABILECEãINITAHMIN
EDIYOR¬&ED¯INFAIZARTÆRÆMÆKARARÆNÆN
4~RKIYEEKONOMISIVEIHRACATÆNA
NEYyNDEBIRETKIYAPMASÆNÆ
BEKLIYORSUNUZ­SORUSUNAGENELDE
Y~ZDE¯IOLUMLUETKILERY~ZDE¯~
HERHANGIBIRETKISIOLMAZY~ZDE¯I
OLUMSUZETKILERY~ZDE¯SIKONU
HAKKÆNDAFIKRIMYOKYANÆTÆNÆVERIYOR
ëLK¯DEDEY~ZDE¯SÆOLUMLU
ETKILERY~ZDE¯UHERHANGIBIRETKISI
OLMAZY~ZDE¯SIOLUMSUZETKILER
Y~ZDE¯IKONUHAKKÆNDAFIKRIMYOK
YANÆTÆNÆVERIYORëKINCI¯DEISE
Y~ZDE¯SIOLUMLUETKILERY~ZDE
¯SIHERHANGIBIRETKISIOLMAZY~ZDE
¯~OLUMSUZETKILERY~ZDE¯I
KONUHAKKÆNDAFIKRIMYOKYANÆTÆNÆ
VERIYOR¬9UNANISTAN¯DAYAåANANEN
SONGELIåMELERINEKONOMIVEIHRACATA
NEYyNEDEBIRETKIYAPACAãÆNÆ
D~å~N~YORSUNUZ­SORUSUNAGENELDE
Y~ZDEOLUMLUETKILERY~ZDE¯I
HERHANGIBIRETKISIOLMAZY~ZDE¯I
OLUMSUZETKILERVEY~ZDE¯UKONU
HAKKÆNDAFIKRIMYOKDIYORQ
GÜNDEM ;è37&
'ì:ë26%3ë
-ë,!4/,!#!+
T
ürkiye’nin dönem
BAåKANLÆãÆNÆ
Y~R~TECEãI
'í¯NINIå
D~NYASÆAYAãÆ"í
ëSTANBUL¯DATOPLANDÆ
#UMHURBAåKANÆ2ECEP
4AYYIP%RDOãAN¯ÆN
KATÆLÆMÆILE"í4~RKIYE
ëå$~NYASÆ,IDERLERI
&ORUMU-AYÆS
#UMAG~N~,~TFI+ÆRDAR
+ONGRE-ERKEZI¯NDE
GERlEKLEåTIRILDI
4~RKIYE¯NINGElTIãIMIZ
YÆLÆN!RALÆKTARIHINDEN
timreport 2015-124
28 > 29
itibaren G-20
0LATFORMU¯NUNDyNEM
BAåKANLÆãÆNÆY~R~TT~ã~N~
HATÆRLATAN#UMHURBAåKANÆ
%RDOãANBUGyREVIN
4~RKIYEAlÆSÆNDANTARIHs
BIRFÆRSATOLMAKLABIRLIKTE
B~Y~KBIRSORUMLULUK
DAY~KLEDIãINEIåARET
ETTI#UMHURBAåKANÆ
%RDOãAN¬!NTALYA¯DA
YAPÆLACAKOLAN'í
,IDERLER:IRVESIBUG~NE
KADARYAPÆLANLARDAN
lOKFARKLÆOLACAK+ASÆM
AYÆNDAKI'íZIRVESIBIR
MILATOLACAKëåD~NYASÆNÆ
G~lL~BIRåEKILDETEMSIL
EDEN"íEKIBINE
G~VENIYORUZaALÆåMALARÆ
YAKÆNDANTAKIPEDIYORUM
VEDESTEKLIYORUM
3IZLERIN!NTALYAS~RECINE
KATKÆSAãLAMANÆZÆ
ARZUEDIYORUM­DEDI
4OPLANTÆYA"AåBAKAN
9ARDÆMCÆSÆ!LI"ABACAN
"í4~RKIYE"AåKANÆ
2IFAT(ISARCÆKLÆOãLU
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåI3ABANCÆ
(OLDING9yNETIM+URULU
"AåKANÆ'~LER3ABANCÆ
!FYONKARAHISAR%NERJIVE
'~BREeRETIM!ä9yNETIM
+URULU"AåKANÆ-ELIH
9URTER$OãUå(OLDING
9yNETIM+URULU"AåKANÆ
&ERITäAHENK&ë"!
(OLDING9yNETIM+URULU
"AåKANÆ(~SN~dZYEãIN
+Ol(OLDING9yNETIM
+URULU~YESI!LI+OlVE
+OCAELI3ANAYI/DASÆ
"AåKANÆ!YHAN:EYTINOãLU
VE4~RKMEDYA9yNETIM
+URULU"AåKANÆ%THEM
3ANCAK¯ÆNDAARALARÆNDA
'í¯NINIåD~NYASÆAYAãÆ"íëSTANBUL¯DA
TOPLANDÆ"í4~RKIYEëå$~NYASÆ,IDERLER
&ORUMU¯NDAKONUåAN#UMHURBAåKANÆ
%RDOãAN¬!KTIFBIR'í~YESIOLARAK
BUlATÆALTÆNDAKIlALÆåMALARACIDDIKATKÆ
VERDIKVERIYORUZ+ASÆMAYÆNDAKI'í
ZIRVESIBIRMILATOLACAK­DEDI
BULUNDUãUIåD~NYASÆNÆN
ENETKILIISIMLERIKATÆLDÆ
G-20, küresel
FLPOPNJLJéCJSMJçJOJO
temel platformudur
#UMHURBAåKANÆ%RDOãAN
~LKEMIZINK~RESEL
EKONOMIDEKISORUNLARÆN
KRONIKHALEGELMEYE
BAåLADÆãÆBIRDyNEMDE
BUGyREVI~STLENMESININ
SORUMLULUãUNUDAHA
DAARTÆRDÆãÆNÆBELIRTTI
#UMHURBAåKANÆ
%RDOãAN¬$AHAlOK
B~Y~MEISTIHDAMVE
VATANDAåLARÆMÆZÆNREFAH
D~ZEYINIARTÆRMAKIlIN
IåD~NYAMÆZÆNBIZIMLE
BIRLIKTEHAREKETETTIãINDEN
EMINOLMALÆYÆZ3IYASI
IRADEOLARAKALDÆãÆMÆZ
KARARLARÆNVEUYGULAMAYA
KOYDUãUMUZPOLITIKALARÆN
IåD~NYASÆTARAFÆNDAN
SAHIPLENILMESIåARTTÆR­
DEDIYÆLÆNDAYAåANAN
KRIZSONRASÆNDA'í¯NIN
K~RESELEKONOMIK
IåBIRLIãININTEMEL
PLATFORMUOLARAKKABUL
GyRD~ã~N~DILEGETIREN
#UMHURBAåKANÆ%RDOãAN
¬"UKRIZSONRASÆNDA'í
ILKDEFALIDERLERD~ZEYINDE
TOPLANDÆVEBUTARIHTEN
ITIBAREN'íLIDERLERI
D~ZENLIOLARAKBIRARAYA
GELMEYEBAåLADÆ+~RESEL
EKONOMININYENIDENG~lL~
bir büyüme sürecine
GIRMESIDOãRULTUSUNDA
'ílATÆSÆALTÆNDAyNEMLI
ADÆMLARATÆLDÆ"UPLATFORM
lATÆSÆALTÆNDAYAPÆLAN
GyR~åMELERVEALÆNAN
KARARLART~MD~NYA
TARAFÆNDANYAKÆNDANTAKIP
EDILIYOR!KTIFBIR'í
~YESIOLARAKBIZDEBUlATÆ
ALTÆNDAKIlALÆåMALARACIDDI
KATKÆVERDIKVERIYORUZ
'íHEMGELIåMIåHEM
DEGELIåMEKTEOLAN~LKELERI
BIRARAYAGETIRENBIR
PLATFORMOLARAKKAPSAYÆCÆ
BIRULUSLARARASÆYAPÆYA
SAHIP"UYAPÆFARKLÆ
K~LT~RLERIVEFARKLÆPOLITIK
SISTEMLERIOLAN~LKELERIN
KARåÆLAåTÆKLARÆSORUNLARA
ORTAKlyZ~MLER~RETILME
lABALARÆBAKÆMÆNDANB~Y~K
GÜNDEM ;è37&
'î¯YEyNEMLIGyREVLERD~íT~ë~N~4~RKIYE¯NINByYLEBIRDyNEMDE'î$yNEM"AíKANLÆëÆNÆ~STLENDIëINIIFADEEDEN#UMHURBAíKANÆ%RDOëANBUAëÆRVAZIFEYIHAKKÆYLAYERINE
GETIRMEKIlINBIREKIPKURDUKLARÆNÆBELIRTTI%RDOëAN4~RKIYE¯NINyNCEKIDyNEMBAíKANLARÆNÆNTECR~BELERINDENDEAZAMIyLl~DEFAYDALANMAYAlALÆíTÆKLARÆNÆBILDIRDI
yNEMTAåÆYOReLKELER
ARASÆNDAKIEKONOMIK
BAãLARÆNG~lLENDIãIVE
INSANHAREKETLILIãININ
ARTTÆãÆG~N~M~ZDEBU
PLATFORMIHTIYAlDUYULAN
IåBIRLIãIORTAMÆNÆNTESISINE
YARDÆMCÆOLUYOR­DEDI
Önemli görevler
EéZPS
'ELIåMEKTEOLAN~LKELERDE
B~Y~MENINYAVAåLADÆãÆ
FINANSALPIYASALARDAKI
HAREKETLILIãINT~M
EKONOMILERIETKILEDIãI
ZORLUBIRDyNEMDEN
GElILDIãINISyYLEYEN
#UMHURBAåKANÆ%RDOãAN
BUS~RElTEK~RESEL
EKONOMININTEMELLERININ
SAãLAMLAåTÆRÆLMASÆYAPÆSAL
SORUNLARLAM~CADELE
EDILMESIVEIåSIZLIãIN
timreport 2015-124
30 > 31
AZALTÆLMASÆKONULARÆNDA
'í¯YEyNEMLIGyREVLER
D~åT~ã~N~4~RKIYE¯NIN
IåTEByYLEBIRDyNEMDE
'í$yNEM"AåKANLÆãÆNÆ
~STLENDIãINIIFADEETTI
"UAãÆRVAZIFEYIHAKKÆYLA
TECR~BELERINDENDEAZAMI
yLl~DEFAYDALANMAYA
lALÆåTÆãÆNÆBILDIRDI
G-20 Liderler Zirvesi
,BTÉN"OUBMZB²EB
#UMHURBAåKANÆ%RDOãAN
#5-(52"!å+!.)%2$/ã!.!.4!,9!
:ë26%3ë¯.%'ë$%.3e2%a4%$ëã%2e,+%,%2%
6%4!2!&,!2!9d.%,ë+!a),)-a!"!,!2).).
'ì¯.ë.-%å254ë9%4ë.ë.'ea,%.$ë2ë,-%3ë
ëaë.d:%,d.%-4!å)$)ã).)"%,ë244ë
YERINEGETIRMEKIlIN
"AåBAKAN9ARDÆMCÆSÆ
!LI"ABACAN¯ÆNIDARE
VEKOORDINASYONUNDA
BIREKIPKURULDUãUNU
BILDIREN#UMHURBAåKANÆ
%RDOãAN~LKEMIZINyNCEKI
DyNEMBAåKANLARÆNÆN
Türkiye’nin G-20’nin
K~RESELEKONOMIK
SISTEMDEKIyNEMLI
ROL~NEVURGUYAPANBIR
YAKLAåÆMBENIMSEDIãINI
KAYDEDEREK¬$yNEM
"AåKANLÆãÆMÆZAILIåKIN
yNCELIKLERIMIZI®KAPSAYÆCÆ
VESAãLAMB~Y~MEIlIN
ORTAKEYLEM¯SLOGANÆ
ETRAFÆNDAåEKILLENDIRDIK
äUNUMEMNUNIYETLE
IFADEETMEKISTERIMKIBU
yNCELIKLER'í~LKELERI
TARAFÆNDANDAG~lL~BIR
åEKILDEDESTEKLENIYOR"U
KAPSAMDAlALÆåMALARÆMÆZ
BIRlOKKULVARDAB~Y~KBIR
HÆZLADEVAMEDIYOR4ABII
BAåKANLÆãÆMÆZDyNEMINDEKI
lALÆåMALARÆNNIHAIHEDEFINI
í+ASÆM
TARIHLERINDE!NTALYA¯DA
YAPÆLACAK'í,IDERLER
:IRVESIOLUåTURUYORdYLE
TAHMINEDIYORUMKI'í
,IDERLER:IRVESIí
+ASÆM!NTALYABUG~NE
KADARYAPÆLMÆåOLANT~M
ZIRVELERDENlOKDAHA
FARKLÆlOKDAHADOLUVE
GELECEãEYyNELIKFARKLÆBIR
MILATOLUåTURACAKTÆR:IRVE
TARIHINEKADARY~R~T~LECEK
FAALIYETLERBAKANLARÆMÆZ
-ERKEZ"ANKASÆ
BAåKANLARÆMÆZTARAFÆNDAN
TAKIPEDILIYOR4~MBU
lALÆåMALARÆZIRVEDE
'íLIDERLERIOLARAKELE
ALACAãÆZ:IRVESONRASÆNDA
YAYÆMLAYACAãÆMÆZ
!NTALYA"ILDIRGESIILEDE
YAPÆLANlALÆåMALARÆNNIHAI
SONUlLARÆNÆT~MD~NYAYA
DUYURACAãÆZ­DEDI
(zSéWFzOFSJMFS
önemli
!NTALYA:IRVESI¯NE
GIDENS~RElTEDIãER
~LKELEREVETARAFLARA
YyNELIKAlÆLÆMlABALARÆ
'í¯NINMEåRUTIYETININ
G~lLENDIRILMESIIlIN
yZELBIRyNEMTAåÆDÆãÆNÆ
BILDIREN#UMHURBAåKANÆ
%RDOãAN¬$ÆåAAlÆLÆM
lALÆåMALARÆMÆZÆ~YE
OLMAYAN~LKELERI
ULUSLARARASÆKURULUåLARÆ
SIVILTOPLUMTEMSILCILERINI
TICARETBIRLIKLERINI
ARAåTÆRMAMERKEZLERINIVE
DIãERKhRAMACÆG~TMEYEN
KURULUåLARÆKAPSAYACAK
åEKILDEY~R~T~YORUZ
ëåD~NYASÆNÆNIålI
TEMSILCILERININD~å~NCE
KURULUåLARÆNÆNSIVIL
TOPLUMyRG~TLERININVE
GENlN~FUSTEMSILCILERININ
GyR~åVEyNERILERIBIZIM
IlINlOKKÆYMETLI"U
GyR~åVEyNERILERINBIZI
DAHAKAPSAYÆCÆDAHA
DEMOKRATIKBIR'í
IDEALIMIZEYAKLAåTÆRACAãÆNA
INANÆYORUM"U
lABALARÆMÆZKAPSAMÆNDA
yZELLIKLEIåD~NYAMÆZÆNVE
"íPLATFORMUNUNBIZLER
IlINlOKDEãERLIOLDUãUNU
BELIRTMEKISTIYORUM"IZ
HERZAMANyZELSEKTyR
YOLUYLAB~Y~MEDENVE
ISTIHDAMOLUåTURMADAN
YANAOLDUK"US~RElTE
TABIIKIENyNEMLI
ADÆMLARDANBIRTANESI
DEB~T~NIåD~NYASÆNÆN
TEMSILCILERID~å~NCE
KURULUåLARÆSIVILTOPLUM
yRG~TLERIGENlN~FUS
TEMSILCILERIVEBUDEFA
¬+ADÆNí­BUDAILKDEFA
4~RKIYE¯DE!NTALYA¯DA
GERlEKLEåIYOR"U
BAKÆMDANBUDABIRMILAT
OLUYOR(ERZAMANyZEL
SEKTyRYOLUYLAB~Y~MEDEN
VEISTIHDAMOLUåTURMADAN
YANAOLDUKeLKEMIZDE
SONYÆLLARDAISTIHDAMÆN
AãÆRLÆãÆNÆNyZELSEKTyRE
KAYMÆåOLMASÆBUNUNEN
yNEMLIGySTERGESIDIR­DIYE
KONUåTU
Küresel ekonomide
CZNFOJO[FNJOJ
+~RESELEKONOMIDE
DEB~Y~MEYEULAåMAK
IlINyZELSEKTyR~NDAHA
lOKYATÆRÆMYAPMASÆ
DAHAlOKISTIHDAM
SAãLAMASÆGEREKTIãINI
D~å~ND~KLERINIIFADE
EDEN#UMHURBAåKANÆ
%RDOãANåUNLARÆSyYLEDI
¬"IZLERH~K~METLER
VEDEVLETLEROLARAK
SIZINYOLUNUZUAlMAK
yN~N~ZDEKIENGELLERI
TEMIZLEMEKIlIN
ELIMIZDENGELENGAYRETI
GySTERIYORUZ!NCAK
DAHAlOKB~Y~ME
IlINISTIHDAMIlIN
VATANDAåLARÆMÆZÆNREFAH
D~ZEYINIARTÆRMAK
IlINIåD~NYAMÆZÆN
BIZIMLEBIRLIKTEHAREKET
ETTIãINDENEMINOLMALÆYÆZ
3IYASIIRADEOLARAK
ALDÆãÆMÆZKARARLARÆNVE
UYGULAMAYAKOYDUãUMUZ
POLITIKALARÆNIåD~NYASÆ
TARAFÆNDANSAHIPLENILMESI
åARTTÆR­#UMHURBAåKANÆ
(%f/:"&,0/0.ð4ð/ð/
:f;%&²ð/ð0-6è5636:03
'î-ALIYE"AKANÆVE
D~NYADAILK¯DEYERALÆYOR
-ERKEZ"ANKASÆ"AæKANÆ'RUBU 4AYVANíSVIlRE.ORVElíRAN
D~NYANÆNENB~Y~KEKONOMILERI VE6ENEZ~ELLAEKONOMIK
ARASÆNDAYERALAN~LKEDENVE OLARAKBAZÆ~YELERDENDAHA
!VRUPA"IRLIäI+OMISYONU¯NDAN B~Y~KOLMALARÆNARAäMEN'î
OLUæUYOR$AHAlOKíNGILIZCE
¯DEBULUNMUYOR"IRlOK!VRUPA
'ROUPOF'RUBU
"IRLIäI~LKESIDE'î¯DE
KAVRAMÆNÆNKÆSALTMASÆOLAN
BAäÆMSÆZOLARAKDEäILSADECE
'îADÆYLABILINIYOR'î
!"+OMISYONUOLARAKTEMSIL
~LKELERINI!LMANYA!MERIKA
EDILIYOR'î~LKELERID~NYA
"IRLEæIK$EVLETLERI!RJANTIN
EKONOMISININY~ZDE¯INI
!VUSTRALYA"REZILYAaIN
OLUæTURURKEND~NYATICARETININ
%NDONEZYA&RANSA'~NEY
Y~ZDE¯INIGERlEKLEæTIRIYOR
!FRIKA'~NEY+ORE(INDISTAN 'î~LKELERININN~FUSU
íNGILTEREíTALYA*APONYA
ISED~NYAN~FUSUNUN~lTE
+ANADA-EKSIKA2USYA
IKISINEDENKGELIYOR'î
3UUDI!RABISTAN4~RKIYEVE
TOPLANTÆLARÆNDAULUSLARARASÆ
!VRUPA"IRLIäI+OMISYONU
FINANSALISTIKRARÆNARTÆRÆLMASÆNA
OLUæTURUYOR'î¯YE~YE
ILIæKINGyR~æMEVElALÆæMALAR
~LKENINHEPSININMILLIGELIRI
YAPÆLÆYOR
%RDOãAN'í¯NIN
K~RESELEKONOMININ
DAHASAãLÆKLÆBIRYAPÆYA
KAVUåABILMESIIlIN
Y~R~TT~ã~lABALARDA
"íOLUåUMUNUN
KATKÆLARÆNÆyNEMLI
BULDUãUNUSyYLEDI
0LATFORMB~NYESINDE
YAPÆLANlALÆåMALARÆN
"íTARAFÆNDAN
DESTEKLENMESININ
ATÆLANADÆMLARÆNETKISINI
ARTÆRDÆãÆNÆIFADEEDEN
#UMHURBAåKANÆ%RDOãAN
~LKEMIZINDyNEM
BAåKANLÆãÆNDAyNCELIKLERI
lERlEVESINDEOLUåTURULAN
lALÆåMAALANLARÆNDA"í
TARAFÆNDANKAYDEDILMEKTE
OLANILERLEMENIN
MEMNUNIYETVERICI
OLDUãUNUDILEGETIRDI
#FLJCJOF
HWFOJZPSVN
ëåD~NYASÆNÆlOKG~lL~
BIRåEKILDETEMSIL
EDEN"íEKIBINE
OLANG~VENIIFADEEDEN
#UMHURBAåKANÆ%RDOãAN
KONUåMASÆNÆåUSyZLERLE
TAMAMLADƬ"ILHASSA
FARKLÆCOãRAFYALARDAIå
D~NYASÆNÆNGyR~N~RL~ã~N~
ARTÆRMAKVEETKINLIKLERE
KATÆLÆMORANÆNÆY~KSELTMEK
IlINY~R~T~LENlALÆåMALARÆ
GÜNDEM ;è37&
YAKÆNDANTAKIPEDIYORUM
"UlERlEVEDEYAPÆLAN"í
"yLGESEL$ANÆåMA&ORUMU
TOPLANTÆLARÆNÆDAISABETLI
BULUYORVEDESTEKLIYORUM
"UG~NEKADARYAPTÆãÆMÆZ
GIBIBUNDANSONRADA
lALÆåMALARÆMÆZDAISTIåAREYI
yNPLANDATUTMAYADEVAM
EDECEãIZ"í¯DENVEIå
D~NYAMÆZDANBEKLENTIMIZ
'íILEBUG~NEKADAR
S~RD~R~LENOLUMLU
lALÆåMAVEILETIåIMIKLIMINI
DEVAMETTIRMENIZDIR
SAHAMÆZDAOYNANÆYOR­
DEDI(ISARCÆKLÆOãLU
#UMHURBAåKANÆ2ECEP
4AYYIP%RDOãAN¯ÆN
KATÆLÆMÆYLAGERlEKLEåTIRILEN
"í4~RKIYEëå$~NYASÆ
,IDERLERI&ORUMU¯NDA
%RDOãAN¯ÆNHEM
"AåBAKANLÆãÆDyNEMINDE
HEMDE#UMHURBAåKANLÆãÆ
DyNEMINDEHERZAMAN
4~RKyZELSEKTyR~N~N
YANÆNDAOLDUãUNUIFADE
ETTI#UMHURBAåKANÆ
%RDOãAN¯ÆNT~MIKILIVE
#5-(52"!å+!.)%2$/ã!.+e2%3%,
%+/./-ë.ë.9%.ë$%.'ea,e"ë2"e9e-%
3e2%#ë.%'ë2-%3ë$/ã25,4535.$!
'ìa!4)3)!,4).$!d.%-,ë!$)-,!2
!4),$)ã).)652'5,!$)
"US~RElTEATTÆãÆMÆZ
ADÆMLARÆG~lL~åEKILDE
DESTEKLEYEREK!NTALYA
:IRVESISONUlLARÆNA
KATKÆSAãLAMANÆZÆARZU
EDIYORUM3IZLERINDESTEãI
KAMUVEyZELSEKTyR
IåBIRLIãIYLE'í$yNEM
"AåKANLÆãÆMÆZÆNSAãLÆKLÆ
BIRåEKILDEY~R~T~LECEãINE
VE!NTALYA:IRVESI¯NDE
lOKyNEMLISONUlLARELDE
EDECEãIMIZEINANÆYORUM­
5SLJéEOZBTÉOÉFOJZJ
éFLJMEFUFNTJMFEFDFL
4~RKIYE/DALARVE
"ORSALAR"IRLIãI4/""
"AåKANÆVE"í
4~RKIYE"AåKANÆ2IFAT
(ISARCÆKLÆOãLU¬+~RESEL
SORUNLARÆMÆZAK~RESEL
lyZ~MLERIANCAK'í
¯DEBULABILIRIZVE'í
LIDERLERINIETKILEYEBILECEK
K~RESELG~NDEMI
YyNLENDIREBILECEK
lOKyNEMLIBIR
FÆRSATyN~M~ZDE
-AlBUSENEBIZIM
timreport 2015-124
32 > 33
lOKLUTEMASLARÆNDA4~RK
yZELSEKTyR~N~NK~RESEL
ETKINLIãININARTMASÆIlIN
GIRIåIMLERDEBULUNDUãUNU
ANLATAN(ISARCÆKLÆOãLU
¬'ElTIãIMIZ4EMMUZ
AYÆNDA#UMHURBAåKANLÆãÆ
SElIMLERININHEMEN
ARIFESINDEOLMASÆNA
RAãMEN"í4~RKIYE
9~R~TME+URULU¯NDA
BIZLERIGyREVLENDIREREK
Türkiye’nin dönem
BAåKANLÆãÆNDA"í¯YE
NEKADARyNEMVERDIãINI
GySTERMIåTI"UG~NDE
4~RKIåD~NYASÆNÆNHER
KESIMINDENyNEMLI
LIDERLERINKATÆLÆMÆYLA
OLUåTURULANëå$~NYASÆ
,IDERLERI&ORUMU¯NUN
ILKTOPLANTÆSÆNDA
BIZLERLEBIRLIKTE"EN
#UMHURBAåKANÆMÆZÆN
YyNLENDIRMELERIYLE
BELIRLENENBU&ORUMUN
HEMyN~M~ZDEKIALTÆ
AYLÆKS~RElTEHEMDE
!NTALYA:IRVESI¯NDE4~RK
IåD~NYASÆNÆENIYIåEKILDE
TEMSILEDECEãINDEN
EMINIM­DIYEKONUåTU
1BTUBJTUFEJçJNJ[
IÉ[EBCZNZPS
2IFAT(ISARCÆKLÆOãLUBU
YÆL'íS~RECINIlOK
yNEMSEDIãINIBELIRTEREK
'í¯YIOLUåMAKTAOLAN
YENID~NYAYAUYUM
SAãLAMAlABASÆOLARAK
GyR~YORUMVEBUDOãRU
ADÆMÆDESTEKLEDIãINI
SyYLEDI'~N~M~ZDE
PEKlOKK~RESELSORUNLA
Y~ZLEåMEKZORUNDA
KALÆNDÆãÆNAIåARETEDEN
(ISARCÆKLÆOãLUåUNLARÆ
KAYDETTI¬3ONALTÆYÆLDÆR
K~RESELB~Y~MEDE
ISTIKRARÆYAKALAYAMÆYORUZ
$~NYANÆNBIRTARAFÆ
TOPARLANÆRKENyB~RTARAFÆ
KyT~YEGIDIYORdNCE!"$
VE!VRUPABAåTAOLMAK
~ZEREMERKEZ~LKELERDE
SORUNVARDÆ/NLAR
TOPARLANMAYABAåLADÆ
!MABUG~NGELIåMEKTE
OLAN~LKELERSÆKÆNTÆYAåÆYOR
'ElMIåYÆLLARDATICARET
K~RESELB~Y~MENIN
MOTORUYDUäIMDIISE
TICARETISTEDIãIMIZGIBI
ARTMÆYOR"IRBAåKA
DEYIåLEPASTAISTEDIãIMIZ
HÆZDAB~Y~M~YOR"U
DAKORUMACÆPOLITIKALARÆ
KyR~KL~YOR3ADECE
GElTIãIMIZYÆL¯TEBIN
KORUMACÆyNLEMTESPIT
EDILMIåVEBUNLARÆNBIN
TANESI'í~LKELERI
TARAFÆNDANYAPÆLMÆå'ENl
IåSIZLIãIOLDUKlAY~KSEK
SEVIYELERDE"AZÆ~LKELERDE
GENlLERINY~ZDE¯ÆIåSIZ
DURUMDA'ElTIãIMIZ
YÆLLÆKDyNEMDEUYGULANAN
KAPSAYÆCÆOLMAYAN
POLITIKALARNEDENIYLE
EåITSIZLIKLERARTÆYOR
%åITSIZLIKKONUSUGIDEREK
EKONOMIKBIRPROBLEM
OLMAKTANlÆKÆPTOPLUMSAL
BIRPROBLEMHALINE
GELMEYEBAåLADÆ(ATTASON
dönemde tüm dünyada
ARTANG~VENLIKAlÆãÆNÆN
VElATÆåMALARÆNDAARTAN
EåITSIZLIKVEKAPSAYÆCÆ
OLMAYANPOLITIKALARILE
YAKÆNDANBAãLANTÆLÆOLDUãU
KANAATINDEYIM­
eOFNMJCJSGÉSTBU
zON[EF
ëåD~NYASÆNÆNK~RESEL
FINANSMANMODELI
NEDENIYLEYENIBIRSORUNLA
KARåÆKARåÆYAOLDUãUNU
BELIRTEN(ISARCÆKLÆOãLU
¬!"$MERKEZBANKASÆ
KENDIHUKUKUNAGyRE
!MERIKALÆPOLITIKACÆLARÆN
YyNLENDIRMESIYLEKARARLAR
ALÆYOR!MABUKARARLAR
T~MD~NYAYÆETKILIYOR
-ILLIBIRKARARÆNETKILERI
K~RESELOLUYOR"UBIZLER
IlINSONDERECESÆRADÆåÆ
BIRDURUM4~MBUNLAR
K~RESELEKONOMIDEKI
BELIRSIZLIKLERINHALANE
KADARFAZLAOLDUãUNU
GyZLERyN~NESERIYOR­
DIYEKONUåTU+~RESEL
SORUNLARÆNlyZ~M~IlINDE
K~RESELBIRKOORDINASYON
MEKANIZMASÆNAIHTIYAl
BULUNDUãUNUBELIRTEN
(ISARCÆKLÆOãLU¬'íBU
Y~ZDENlOKyNEMLIa~NK~
HEPIMIZlOKIYIBILIYORUZ
KIK~RESELSORUNLARÆMÆZA
K~RESELlyZ~MLERIANCAK
'í¯DEBULABILIRIZVE'í
LIDERLERINIETKILEYEBILECEK
K~RESELG~NDEMI
YyNLENDIREBILECEKlOK
yNEMLIBIRFÆRSATyN~M~ZDE
-AlBUSENEBIZIM
SAHAMÆZDAOYNANÆYOR­
IFADELERINIKULLANDÆ
(mMCJSMJEFSMJL
kadrosu kurduk
4~RKIåD~NYASÆPAYDAåLARÆ
"î4OPLANTÆSÆNA"AíBAKAN9ARDÆMCÆSÆ!LI"ABACAN"î4~RKIYE"AíKANÆ2IFAT(ISARCÆKLÆOëLU4é-"AíKANÆ-EHMET"~Y~KEKíI3ABANCÆ(OLDING9+"AíKANÆ'~LER3ABANCÆ
!FYONKARAHISAR%NERJIVE'~BREeRETIM!ì9+"AíKANÆ-ELIH9URTER$OëUí(OLDING9+"AíKANÆ&ERITìAHENK&é"!(OLDING9+"AíKANÆ(~SN~dZYEëIN+Ol(OLDING9+~YESI!LI
+OlVE+OCAELI3ANAYI/DASÆ"AíKANÆ!YHAN:EYTINOëLUVE4~RKMEDYA9+"AíKANÆ%THEM3ANCAK¯ÆNDAARALARÆNDABULUNDUëUIíD~NYASÆNÆNENETKILIISIMLERIKATÆLDÆ
OLARAK#UMHURBAåKANÆ
%RDOãAN¯ÆNTALIMATÆYLA
GyREVI!VUSTRALYA¯DAN
DEVRALÆRALMAZlALÆåMALARA
BAåLADÆKLARÆNÆBILDIREN
(ISARCÆKLÆOãLUåUBILGILERI
AKTARDƬ3ADECEí
DEVåIRKETINYERALDÆãÆ"í
¯YIYAKLAåÆKBINK~RESEL
åIRKETLIKB~Y~KBIRAãA
DyN~åT~RD~K"í¯NIN
S~REGELENlALÆåMAALANLARÆ
OLAN4ICARET!LTYAPÆVE
9ATÆRÆMLAR"~Y~MENIN
&INANSMANÆëSTIHDAM
VE9OLSUZLUKLA-~CADELE
ALANÆNDA4~RKDEVLERIILE
K~RESELDEVLERINBIRARAYA
GELDIãIG~lL~BIRLIDERLIK
KADROSUKURDUK%YL~L
AYÆNDAK~RESELIåD~NYASÆNÆN
BEKLENTILERINIIlEREN
RAPORUMUZSIZETESLIM
EDECEãIZ+ASÆMAYÆNDADA
SIZINLIDERLIãINIZDE'í
LIDERLERINEBEKLENTILERIMIZI
DOãRUDANAKTARMAYÆ
AMAlLÆYORUZaALÆåMALARÆMÆZÆ
SADECE4~RKIYEILEDE
SÆNÆRLANDÆRMADÆK(EM
4~RKIYE¯YIHEMDE"í¯YI
ANLATMAKIlINBEåKÆTADA
B~Y~KTOPLANTÆORGANIZE
ETTIK"UNLARÆNALTÆSÆNÆ
TAMAMLADÆK4OPLAMDA
BINKILOMETREYOLYAPTÆK
9ANID~NYANÆNETRAFÆNÆ
TAMDyRTKEZDOLANDÆKëå
D~NYASÆLIDERLERIYLEBIRARAYA
GELDIK­
MESELESINIG~NDEMINANA
MADDESIHALINEGETIRDIK­
DEDI(ISARCÆKLÆOãLU
$~NYA+/"ë&ORUMU¯NUN
KURULUålALÆåMALARÆNÆ
BAåLATTÆKLARÆNÆDA
BELIRTEREK+/"ë¯LERIN
SORUNLARÆNÆSAHIPLENECEK
BUSORUNLARÆlyZECEK
+/"ë¯LERIlINLOBI
"ì"d,'%3%,$!.)å-!&/25-5
4/0,!.4),!2).)$%34%+,%$ëãë.ë3d9,%9%.
%2$/ã!.¬"%+,%.4ë-ë:"5'e.%+!$!2
3e2$e2e,%./,5-,5a!,)å-!ë+,ë-ë.ë.
$%6!-%44ë2ë,-%3ë$ë2­$%$ë
,0#ð²MFSOBTÉMCZS
$EVLERKUL~B~OLAN
"í¯YIH~K~METIN
SAHIPLENMESIYLE
+/"ë¯LEREAlTÆKLARÆNÆ
ANLATAN(ISARCÆKLÆOãLU
¬(EM'í¯DEHEMDE
"í¯DE®+/"ë¯LERNASÆL
B~Y~R¯®B~Y~KåIRKETLERLE
NASÆLORTAKLÆLARKURAR¯
YAPACAK+/"ë¯LERIN
HAMISIOLACAK
ULUSLARARASÆBIRKURUM
KURACAKLARÆNÆKAYDETTI
Türkiye’nin G-20 dönem
BAåKANLÆãÆNDA+/"ë¯LERE
YyNELIKOLARAKGELIåTIRDIãI
YENILIKlIPOLITIKALARÆNT~M
'íH~K~METLERINDEN
$~NYA"ANKASƯNDAN
VE/%#$¯DENDESTEK
BULDUãUNUIFADE
EDEN(ISARCÆKLÆOãLU
åyYLEDEVAMETTI¬"U
lALÆåMALARÆMÆZDAHEP
BIZLERINYANÆNDAOLAN
BIZLEREDESTEKLERINI
ESIRGEMEYEN"AåBAKAN
9ARDÆMCÆMÆZ!LI
"ABACAN¯AVE'í
3HERPAMÆZ!YåE
SINIRLIOãLU¯NATEåEKK~RLERIMI
SUNMAKISTIYORUM!LTÆ
AYyNCE4~RKIYE'í
DyNEMBAåKANLÆãÆNDA
VARLÆKGySTEREMEZ
DIYORLARDÆ!MABUG~N
HEM'í¯DE4~RKIYE¯NIN
VEH~K~METIMIZIN
HEMDE"í¯DE4~RK
IåD~NYASÆNÆNG~NDEMI
NASÆLBELIRLEYECEãINI
HERKESEGySTERDIK+ASÆM
AYÆNDA,IDERLIãINIZDE
GERlEKLEåECEK!NTALYA
:IRVESI¯NEKADARDA~LKEMIZ
IlINENIYISINIYAPMAYA
4~RKIYE¯YIENIYIåEKILDE
TANÆTMAYADEVAM
EDECEãIZ­Q
GÜNDEM &5,è/-è,
"AåBAKAN!HMET$AVUTOãLUaÆRAãAN3ARAYƯNDAKI4ë-ëSTIåARE4OPLANTÆSƯNDA
SEKTyRELSORUNLARÆDAHADETAYLÆELEALMAKIlINIHRACATlÆLARLABULUåTU"AåBAKAN
$AVUTOãLUGIRIåIMCIRUHUNyNEMINEDIKKATlEKEREK¬ëHRACATlÆLARÆMÆZÆN
BULDUKLARÆHERDELIKTENHER~R~N~NASÆLSOKTUKLARÆNÆGyRD~ã~MDEIHRACATlÆ
TOPLULUãUILEBAåARAMAYACAãÆMÆZHIlBIRIåOLMAYACAãÆNÆD~å~ND~M­DEDI
timreport 2015-124
34 > 35
ë
HRACATlÆSEKTyRLERIN
íHEDEFLERI
SORUNLARÆVElyZ~M
yNERILERININELE
ALÆNDÆãÆ4ë-ëSTIåARE
4OPLANTÆSÆ"AåBAKAN
!HMET$AVUTOãLU¯NUN
KATÆLÆMÆYLAGERlEKLEåTIRILDI
4OPLANTÆYA"AåBAKAN
9ARDÆMCÆSÆ!LI"ABACAN
%KONOMI"AKANÆ.IHAT
:EYBEKCI%NERJIVE4ABII
+AYNAKLAR"AKANÆ4ANER
9ÆLDÆZ+ALKÆNMA"AKANÆ
#EVDET9ÆLMAZaALÆåMAVE
3OSYALVE'~VENLIK"AKANÆ
&ARUKaELIK'ÆDA4ARÆM
VE(AYVANCÆLÆK"AKANÆ
-EHDI%KERILE-ALIYE
"AKANÆ-EHMETäIMåEKDE
KATÆLDÆ$AVUTOãLUaÆRAãAN
3ARAYƯNDAKITOPLANTÆDA
SEKTyRELSORUNLARÆDAHA
DETAYLÆELEALMAK~ZERE
BIRARAYAGELDIKLERINI
BELIRTTI¬ëHRACATlÆLARÆMÆZÆN
GIRIåIMCIRUHUOLMASAYDÆ
!NKARA¯DAALÆNANKARARLAR
SAHADAKARåÆLÆKBULMAZDÆ­
DIYEN"AåBAKAN$AVUTOãLU
YÆLIlINDEOLAãAN~ST~
GIRIåIMLERLE4~RKIYE¯NIN
D~NYADAADÆNÆHISSETTIRDIãINI
BELIRTTI$AVUTOãLU
SyZLERINEåyYLEDEVAMETTI
4~RKIYE¯DEG~VENVEISTIKRAR
ORTAMÆNÆNDEVAMEDECEãINI
VURGULAYAN$AVUTOãLU
¬YÆLDAB~Y~KBAåARÆLARA
BIRLIKTEIMZAALTTÆK3IZLER
BUBAåARÆLARÆNHEMåAHITLERI
HEMMIMARLARÆSÆNÆZ
3IZLEROLMAMÆåOLSAYDÆNÆZ
!NKARA¯DAALÆNANKARARLAR
ALANDAKARåÆLÆãÆNÆ
BULAMAZDÆ"UAlÆDANSON
YÆLDA4~RKIYE¯NINMAKRO
EKONOMIKB~T~NDENGELERI
IHRACATÆMÆZÆDESTEKLEYECEK
BIR~RETIMALTYAPÆSÆNASAHIP
OLMAANLAMÆNDAOLAãAN~ST~
BIRKAPASITEYEKAVUåTU4ë-
YyNETICILERININ%YL~LAYÆNDA
BENIZIYARETETTIKLERINDEELE
ALÆNANKONULARÆNY~ZDE¯Æ
BUG~NGERlEKLEåTI"UG~N
DILEGETIRECEãIMIZHUSUSLARÆN
DAY~ZDE¯~ENKÆSA
ZAMANAGERlEKLEåECEK­
åEKLINDEKONUåTU
"AåBAKAN$AVUTOãLU¯NUN
KONUåMASÆNÆNARDÆNDAN
TOPLANTÆBASÆNAKAPALÆDEVAM
ETTI
ðISBDBUmÉMBSJMF
CBéBSBNBZBDBçÉNÉ[Jé
ZPL
"AåBAKAN$AVUTOãLU
GIRIåIMCIRUHUNyNEMINE
DIKKATlEKEREK
¬ëHRACATlÆLARÆMÆZÆN
BULDUKLARÆHERDELIKTENHER
~R~N~NASÆLSOKTUKLARÆNÆ
GyRD~ã~MDEDEDIMKI
®"UIHRACATlÆTOPLULUãUILE
GÜNDEM &5,è/-è,
"AíBAKAN$AVUTOëLUYENI4~RKIYEINíAFAALIYETINDEHEMEKONOMININB~T~N~NDEHEMDEIHRACATALANÆNDAYAPÆSALDEëIíIMEyNEMVERDIKLERINISyYLEDI$AVUTOëLUSyZLERINE
íyYLEDEVAMETTI¬%TRAFÆMÆZDAB~Y~KKÆRÆLMALARYAíANÆYORéHRACATPAZARÆMÆZOLANALTÆ~LKEDEKAMUD~ZENIYOKOLMUíDURUMDA"UNARAëMENSIZORAYAGIRIYORVEIHRACAT
YAPÆYORSUNUZ"UNARAëMEN4~RKIYE#UMHURIYETIBUISTIKRARSÆZ~LKELERARASÆNDABIRISTIKRARADASÆOLMAH~VIYETINIS~RD~R~YOR­
BAåARAMAYACAãÆMÆZBIRIå
YOKTUR¯$ÆåëåLERI"AKANLÆãÆ
DyNEMIMDE!VRUPA¯DABIR
$ÆåIåLERI"AKANDOSTUM
DEDIKI®"IZHAYRETLE
TAKIPEDIYORUZ$~NYA
EKONOMISIK~l~L~YOR"IZ
!FRIKA¯DAELlILIKLERIMIZI
KAPATÆRKEN4~RKIYE
!FRIKA¯DAB~Y~KELlILIKLERINI
AlÆYOR"UNASÆLOLUYOR¯
DEDI$EDIMKI®"IZIM
DOãALKAYNAKLARÆMÆZYOK
$OãALGAZÆMÆZPETROL~M~Z
YOK!VRUPA¯DAKRIZ
ESNASÆNDABIRANDABIZEY~Z
MILYARLARVERECEKYAKLAåÆM
DAYOK"IZIMBIRCEVHERIMIZ
VARKIINSANKAYNAãÆMÆZVE
GIRIåIMCIRUH"IZBIRTEKO
CEVHERIKULLANABILIRIZ3IZ
OTURDUãUNUZBAåKENTLERDEN
D~NYAEKONOMISINEåEKIL
VERIYORSUNUZAMABIZIMIlIN
EKONOMIKBAåARÆNÆNOLMASÆ
IlINMUTLAKAKAYNAKLARÆN
OLDUãUYEREGITMEMIZLAZÆM¯
/NUNIlINNEREDEBIRTEK
4~RKGIRIåIMCIVARSAORADA
4~RKB~Y~KELlISI4~RK(AVA
9OLLARÆVE4~RKIYE$EVLETI
MEVCUDIYETIOLACAK"IZIM
IåADAMÆMÆZGIRIåIMCIDIR
timreport 2015-124
36 > 37
äURAYAAlÆLALÆMDEDIãINIZDE
BAVULUNUALÆPORAYAGIDIP
(AVALIMANƯNDAKALAN
IåADAMLARÆMÆZDANPEKlOK
YARDÆMTALEBIALDÆM"U
BIZIMENB~Y~KG~C~M~Z­
IFADELERINIKULLANDÆ
/JUFMJLTFMEzOéNF
JIUJZBDÉWBS
4~RKIYE¯NIN
HEDEFLERINEILERLERKEN
NITELIKSELDEãIåIMEIHTIYAl
DUYDUãUNUSyYLEYEN
$AVUTOãLUKONUåMASÆNÆ
åyYLES~RD~RD~
¬5LAåTÆRMADADUBLE
YOLLARDANOTOYOLLARAGElIå
ULAåTÆRMADANLOJISTIãEGElIå
$EMIRYOLLARÆNDANHÆZLÆ
TRENEVEY~KSEKHÆZLÆTRENE
GElIå%ãITIMDEyãRETIM
ORTALAMASÆNÆNMUTLAKA
YÆLAlÆKARTÆLMASÆ3ANAYIMIZI
TEKNOLOJIYOãUNBIR~RETIM
HALINEDyN~åMESIëHRACATA
GELDIãIMIZDENITELIKSEL
DyN~å~M~NESASÆIHRACATÆN
KATMADEãERIY~KSEK
ILERITEKNOLOJIYOãUNLUKLU
BIRYAPÆYAKAVUåMASÆ
3ADECEHACIMOLARAKDEãIL
KATMADEãEROLARAKDA
IHRACATÆMÆZÆNNITELIKSEL
BIRDyN~å~MGElIRMESINE
yNEMVERIYORUZ+ILOGRAM
BAåÆNADOLAROLAN
IHRACATÆMÆZÆNDOLARA
VEILERIDEDOLARA
lÆKARÆLMASÆIlINYOãUN
lALÆåMAYAIHTIYACÆMÆZ
VAR3IZDENBEKLENTIMIZ
BUDyN~å~SAãLAYACAK
HAMLELERYAPMANÆZ
$ÆåARÆDAVAHåIBIRREKABETIN
SEYRETTIãIULUSLARARASÆ
KONJONKT~RVAR$~NYA
EKONOMISIDARALÆYOR"IZIM
BUEKONOMIDENALDÆãÆMÆZ
PAYÆARTÆRABILMEMIZANCAK
IHRACATARTÆåÆMÆZABAãLÆ
¯DEIHRACATMILYAR
DOLARDƯDEMILYAR
DOLARAlÆKARABILMIåTIK
äIMDIMILYARDOLAR
¯LÆYÆLLARDAD~NYATICARETI
B~Y~RKENBIZSADECE
MILYARDOLARAlÆKTÆK$~NYA
EKONOMISIK~l~L~RKEN
MILYARDOLARAlÆKTÆK
dN~M~ZDEKIDyNEMDE
B~Y~MENIND~NYADA
HÆZLANMASÆDURUMUNDA
INåALLAHMILYARDOLAR
HEDEFIMIZDAHAKOLAY
OLACAK­
/FUBMFQFEJZPSTBOÉ[
zON[BmNBL
FM[FNEJS
"AåBAKAN$AVUTOãLU
IHRACATlÆLARÆNyN~N~
AlMAKIlINBIRlOKlALÆåMA
YAPTÆKLARÆNÆNALTÆNÆlIZEREK
¬2USYAILEVIZELERIN
KALDÆRÆLMASÆKIMSENIN
D~å~NEBILECEãIBIRADÆM
DEãILDIëKI~LKEICRACÆ
BAKANLÆKLARÆNÆNBIRARAYA
GELDIãIBIRMEKANIZMA
OLUåTURDUK3ERBEST
TICARETANLAåMALARÆNÆ
YAYGÆNLAåTÆRDÆK'~MR~K
BIRLIãIlERlEVESINDEKIPAZAR
GENIåLETMEFAALIYETIMIZI
DIãER~LKELERYAYMAK
KONUSUNDAOLAãAN~ST~
lABASARFETTIKëLKEMIZ
åUSÆNÆRLARÆMÆZÆSIYASI
BAKÆMDANGENIåLETMEDEN
EKONOMIKPAZARÆMÆZÆ
GENIåLETMEK(ERKESIN
SÆNÆRÆNASAYGÆMÆZVAR!MA
SERBESTTICARETANLAåMALARÆ
ILEVIZEMUAFIYETLERIILE
EKONOMIKHINTERLANDÆMÆZÆ
GENIåLETMEYElALÆåÆYORUZ
äIMDI~LKEILEVIZE
SERBESTLIãIVARëSTIYORUZ
KIIHRACATlÆMÆZlANTASÆNÆ
4é-3EKTyRLER4OPLANTÆSÆ"AíBAKAN!HMET$AVUTOëLU¯NUNKONUíMASÆNÆNARDÆNDANAYRÆSEKTyRTEMSILCISININSORUNLARÆNÆVEISTEKLERINIDILEGETIRMESIYLEDEVAMETTI+ONUíMALARÆNARDÆNDAN
"AíBAKAN9ARDÆMCÆSÆ!LI"ABACAN%KONOMI"AKANÆ.IHAT:EYBEKCI%NERJIVE4ABII+AYNAKLAR"AKANÆ4ANER9ÆLDÆZ+ALKÆNMA"AKANÆ#EVDET9ÆLMAZaALÆíMAVE3OSYALVE'~VENLIK"AKANÆ&ARUK
aELIK'ÆDA4ARÆMVE(AYVANCÆLÆK"AKANÆ-EHDI%KER-ALIYE"AKANÆ-EHMETìIMíEK4é-"AíKANÆ-EHMET"~Y~KEKíIVEIHRACATlÆLARHATÆRAFOTOëRAFÆIlINBIRARAYAGELDI
ALDÆãÆNDAD~NYANÆN
HERKyåESINESEYAHAT
EDEBILSINVEINDIãINDE4~RK
"~Y~KELlILIãI¯NIGyREBILSIN
4(9åUANDAD~NYADANEN
FAZLANOKTAYAUlANHAVAYOLU
åIRKETIYSEBUNUNARKASÆNDA
SIZIND~NYAYAAlÆLÆMÆNÆZÆN
DAPAYÆVAR3IZNETALEP
EDIYORSANÆZyN~M~Z~
AlMAKBIZIMIlINELZEMDIR
"UBAãLAMDAIHRACATÆMÆZ
lEåITLENDIRILMELIYIZ4~RKIYE
KRIZIAåABILMIåSEBUNDA
PAZARÆlEåITLENDIRMENINPAYÆ
VAR4~RKIYEIHRACATOLARAK
!VRUPA"IRLIãIPAZARÆNA
BAãLÆYDÆåIMDIBUORANINDI
!VRUPA¯DAKRIZBAåLADÆãÆNDA
UFKUMUZUKOMåU~LKELER
lEVIRDIK/RALARDAKRIZ
BAåLADÆãÆNDA!FRIKA¯YA,ATIN
!MERIKA¯YAAlÆLDÆKaEåITLILIãI
KORUYARAKARTÆåÆS~RD~RMEYE
DEVAMETTIK"UBAãLAMDA
GURURLASyYL~YORUM
IHRACATÆMÆZÆNMILYARDOLARÆ
AåTÆãÆ~LKESAYÆSƯDE
SEKIZIDIåUANDA¯DE
DOKUZ~R~NDEMILYARDOLAR
SÆNÆRÆNÆAåÆYORDUKåIMDIISE
4~RKIYE¯DEIHRACATTA
MILYARDOLARÆAåAN
åEHIRLERIMIZINSAYÆSÆBEåTEN
¯YAlÆKMÆå'URURVERICI
BIRRAKAMIHRAlETTIãIMIZ
~R~NSAYÆSÆNBIN­DEDI
5SLJZFNJMZBSEPMBS
JISBDBUBVMBéBDBL
"AåBAKAN$AVUTOãLUYENI
4~RKIYEINåAFAALIYETINDE
HEMEKONOMININ
B~T~N~NDEHEMDEIHRACAT
ALANÆNDAYAPÆSALDEãIåIME
yNEMVERDIKLERINISyYLEDI
$AVUTOãLUåUNLARÆEKLEDI
¬%TRAFÆMÆZDAB~Y~K
KÆRÆLMALARYAåANÆYORëHRACAT
PAZARÆMÆZOLANALTÆ~LKEDE
KAMUD~ZENIYOKOLMUå
DURUMDA"UNARAãMEN
SIZORAYAGIRIYORVEIHRACAT
YAPÆYORSUNUZ"UNARAãMEN
4~RKIYE#UMHURIYETIBU
ISTIKRARSÆZ~LKELERARASÆNDA
BIRISTIKRARADASÆOLMA
H~VIYETINIS~RD~R~YOR
!SGARI~CRET~ZERINDE
YAPÆLANTARTÆåMALARA
DOãRUSUIHRACATlÆLARÆMÆZÆN
DARASYONELEKONOMI
BAãLAMÆNDAÆåÆKVERICI
åEKILDEYORUMGETIRMELERINE
IHTIYAlDUYULUYOR!SGARI
~CRETIåVERENLERLEIålILERIN
BIRARAYAGELEREKKAMUNUN
DABULUNDUãUBIRORTAMDA
OPTIMUMBIRNOKTADA
BELIRLENMEYElALÆåÆLÆR
"URADAYAPÆLACAKPOP~LIST
YAKLAåÆMLARÆNIHRACATÆMÆZDA
REKABETINEKADAROLUMSUZ
ETKILEYECEãINIENIYI
SIZLERBILIRSINIZ"yYLEBIR
DyNEMDE4~RKIYE¯NINORTA
VEUZUNDyNEMHEDEFLERINDE
TAVIZVERMEDENRASYONEL
POLITIKALARLAGELECEãI
PLANLAYACAãÆNDANå~PHENIZ
OLMASÆN3yZHAVADA
KALMAYACAKKAYDAGElECEK
+AYÆTDEFTERDEKALMAYACAK
H~K~METPROGRAMLARÆNA
GElECEK"URADAZIKREDILEN
HUSUSLARDAMUTLAKA
UYGULAMAYAGElECEK
4~RKIYESIZINDEDESTEãIILE
MILYARDOLARIHRACATA
ULAåARAKVED~NYANÆNEN
B~Y~KONEKONOMISIARASÆNA
GIRECEK­
ðUIBMBUBCBçÉNMÉMÉçÉO
B[BMUÉMNBTÉLPOVTVOEB
POFZMFNUBNBNMBOEÉ
$AVUTOãLUIKINCIANA
yNCELIKLIDyN~å~MPROGRAMÆ
OLMASÆITIBARÆYLAëTHALATA
/LAN"AãÆMLÆLÆãÆ!ZALTÆLMASÆ
0ROGRAMÆlERlEVESINDE
DEONEYLEMISONDyRTAY
IlERISINDETAMAMLADÆKLARÆNÆ
ANLATARAKBUEYLEMLER
lERlEVESINDEFIRMALARÆN
ORTAVEY~KSEKTEKNOLOJILI
~RETIMYAPMASÆAMACÆYLA
YATÆRÆMDESTEKPROGRAMLARÆ
BAåLATTÆKLARÆNÆDILEGETIRDI
"UYÆLÆNILKlEYREãI
ITIBARÆYLADEãERLENDIRILEN
PROJENIN¯SININ
DESTEKLENDIãINEIåARETEDEN
$AVUTOãLUBUKAPSAMDA
YAKLAåÆKMILYONLIRA
DESTEKVERILDIãINIAKTARDÆ
$AVUTOãLU9ATÆRÆMLARDA
$EVLET9ARDÆMLARÆ
(AKKÆNDA+ARAR¯DAYAPÆLAN
DEãIåIKLIKLEëSTANBULHARIl
B~T~NILLERDEDEMIROKSIT
PIGMENTI~RETIMINEDyN~K
YATÆRÆMLARÆNByLGESEL
OLARAKDESTEKLENMEYE
BAåLADÆãÆNÆKAYDEDEREK
ATÆKLARÆNUYGUNKOåULLARDAN
EKONOMIYEKAZANDÆRÆLMASÆ
GERIDyN~å~MGERI
KAZANÆMAYÆRMAVETOPLAMA
FAALIYETLERININETKINBIR
åEKILDEY~R~T~LMESI
AMACÆYLA!TÆK9yNETIMI
GÜNDEM &5,è/-è,
9yNETMELIãI¯NINY~R~RL~ãE
GIRDIãINIBILDIRDI!TÆK
ELEKTRONIKVEELEKTRIKLI
EåYALARLATEHLIKESIZATÆKLARÆN
GERIDyN~å~M~NEGERI
KAZANÆMÆNATOPLANMASÆNA
VEAYRÆåTÆRÆLMASÆNAYyNELIK
TESISLERINSTANDARTLARÆNÆN
BUTESISLERELISANSVERME
VELISANSYENILEME
yLl~LERININDETAYLÆOLARAK
BELIRLENDIãINIIFADEEDEN
$AVUTOãLUATÆKLARÆN
EKONOMIYEKAZANDÆRÆLMASÆ
IlINaEVREVEäEHIRCILIK
"AKANLÆãÆILEYURTIlIlELIK
HURDASÆ~RETIMVET~KETIM
PROJEKSIYONUlALÆåMALARÆNÆ
TAMAMLADÆKLARÆNÆSyYLEDI
$AVUTOãLUMETALHURDALARÆN
MODERNTEKNIKLERLEMAHALLI
IDAREBIRLIKLERIARACÆLÆãÆYLA
TOPLANMASÆAMACÆYLA
!TÆK'ELIåTIRME-ERKEZI
4EBLIãI¯NINY~R~RL~ãE
GIRDIãINIDEBELIRTEREK
TEBLIãINY~R~RL~ãE
GIRMESININARDÆNDAN
yNGyR~LENS~RELERIlERISINDE
BELEDIYELERINALÆåVERIå
MERKEZLERISATÆåNOKTALARÆ
~NIVERSITELERHAVAALANLARÆ
ORGANIZESANAYIByLGELERIGIBI
NOKTALARDA!TÆK'ELIåTIRME
-ERKEZI¯NINKURULMASÆNA
ILIåKINUYGULAMAALTYAPÆSÆNÆN
TEMELMEKANIZMASÆNÆN
OLUåTURULDUãUNUBILDIRDI
5BTBSSVGMBSÉOBSUÉSÉMNBTÉ
WFJTSBGÉOzOMFONFTJ
"AåBAKAN$AVUTOãLU
¬el~NC~ALANOLARAK
9URTIlI4ASARRUFLARÆN
!RTÆRÆLMASÆVEëSRAFÆN
dNLENMESI0ROGRAMƯNDA
YEDIEYLEMTAMAMLANMÆå
BULUNUYOR4~RKIYE3IGORTA
"IRLIãI¯NININTERNETSITESINDE
4~RKIYEIlINTAMAMLAYÆCÆ
VEDESTEKLEYICISIGORTA
MODELLERIyNERILERIISIMLI
RAPORVElERlEVEPLANLAMA
YAPÆLDÆ9INE5ZUN6ADELI
timreport 2015-124
38 > 39
(AYAT3IGORTALARÆeR~NLERININ
'ELIåTIRILMESIISIMLIBIR
lERlEVEPLANDAHAHAZÆRLANDÆ
0IYASAGyZETIMIVEDENETIMI
ETKINLIãININARTÆRÆLMASÆNA
YyNELIKMEVZUAT
lALÆåMALARÆY~R~T~L~YOR­
DEãERLENDIRMESINDE
BULUNDU$AVUTOãLU
VERGISELARAlLARLA
TASARRUFUNyZENDIRILMESI
VETASARRUFLARÆN~RETKEN
YATÆRÆMLARAYyNLENDIRILMESI
BILEåENIlERlEVESINDE
YATÆRÆMCÆLARÆNVERGIINDIRIMI
DESTEãINDENDAHAKÆSA
S~REDEYARARLANMALARÆNÆ
SAãLAMAK~ZEREYATÆRÆM
DyNEMINDEKULLANÆLABILECEK
VERGIINDIRIMTUTARLARÆNÆN
ARTÆRÆLMASÆNAYyNELIK
D~ZENLEMELERINY~R~RL~ãE
:LTFLLBUNBEFçFSMJ
JISBDBUBPEBLMBOEÉL
4ë-"AåKANÆ"~Y~KEKåI
TOPLANTÆDAYAPTÆãÆ
KONUåMADAG~VENORTAMÆ
VEISTIKRARÆNS~RMESININ
KENDILERIIlINlOKyNEMLI
OLDUãUNUBELIRTEREK
lyZ~MS~RECININTAVIZSIZ
DEVAMETMESININISTIKRARA
B~Y~KKATKÆSAãLADÆãÆNÆ
VES~RECIENBAåÆNDAN
DESTEKLEDIKLERINISyYLEDI
$~NYAEKONOMILERINDEKI
¬SISLIHAVALARDA­NETBIR
GyR~åMESAFESIISTEDIKLERININ
ALTÆNÆlIZEN"~Y~KEKåI
IHRACATHEDEFLERINE
YyNELIKUZUNMARATONDA
BUNAIHTIYAlLARÆOLDUãUNU
DILEGETIRDI"~Y~KEKåI
MILYARDOLARIHRACAT
4(9¯.ë.$e.9!$!%.&!:,!./+4!9!5a!.
(!6!9/,5åë2+%4ë/,$5ã5.5"5.5.
!2+!3).$!ë(2!#!4a),!2).$e.9!9!
!a),-!3).).0!9)/,$5ã5.5652'5,!9!.
$!654/ã,5¬3ë:.%4!,%0%$ë9/23!.):
d.e-e:e!a-!+"ë:ë-ëaë.%,:%-$ë2­$%$ë
GIRDIãINIIFADEETTI"AåBAKAN
$AVUTOãLU!RALÆK¯TE
UYGULAMASÆSONAERENVERGI
INDIRIMVESIGORTAPRIMI
IåVERENHISSESIDESTEãINDEKI
Y~KSEKORANVES~RELERIN
!RALÆK¯EKADAR
BAåLATÆLACAKYATÆRÆMLARIlIN
UYGULANMAYAKONULDUãUNU
AKTARDÆ$AVUTOãLU
MALIPIYASAARAlLARÆYLA
TASARRUFLARÆNyZENDIRILMESINE
YyNELIKOLARAKlEYIZVEKONUT
HESAPLARÆNADEVLETKATKÆSÆ
UYGULAMASÆGETIRILDIãINI
ANLATARAK)3/LISTESINDE
YERALANåIRKETLERINBORSAYA
lEKILMESIAMACÆYLASyZ
KONUSUåIRKETLERDEN¯SININ
"ORSAëSTANBULYETKILILERINCE
ZIYARETEDILEREKBUKONUDA
TEåVIKEDILDIãINIDEKAYDETTI
HEDEFIIlINARTÆKSADECE
IHRACATARTÆåÆNADEãIL
Y~KSEKKATMADEãERLI
IHRACATAODAKLANDÆKLARÆNÆ
VURGULAYARAK¬$IYORUZKI
D~NYANÆNENlOK~LKESINE
UlANBIZD~NYANÆNT~M
PAZARLARÆNAMALIHRAlEDEN
BIZ¤!RTÆKSÆRAT~M~LKELERE
TEKNOLOJISATMAYAGELDI
3~RD~R~LEBILIRB~Y~ME
IlINIHRACATADAYALÆ~RETIM
ISTIHDAMVEYATÆRÆMA
ODAKLANALÆM%KONOMIK
B~Y~MEYARÆåÆNDASADECE
IHRACATDEãILY~KSEK
KATMADEãERLI~RETIMVE
IHRACATKULVARÆNDAKOåALÆM
#ARIAlÆãÆNILACÆIHRACAT
IlININOVASYONAlÆãÆMÆZÆ
KAPATALÆM:IRABIZ
®4~RKIYE¯NINCARIAlÆãÆYOKTUR
INOVASYONAlÆãÆVARDÆR¯
DIYORUZ­IFADELERINIKULLANDÆ
ðISBDBUCJSNFNMFLFU
NFTFMFTJEJSTz[
DFTBSFUMFOEJSEJ
"AåBAKAN$AVUTOãLU¯NUN
GElENYÆLKI4~RKIYE
ëNOVASYON(AFTASƯNDA
‘HRACATBIRMEMLEKET
MESELESIDIR­SyZ~NE
ATÆFTABULUNAN"~Y~KEKåI
D~NYATICARETINDEY~ZDE
¯LIKGERILEMEBEKLENEN
ZORLUBIRYÆLAGIRILIRKEN
BUSyZ~NKENDILERINI
CESARETLENDIRDIãINIVURGULADÆ
#UMHURBAåKANÆ2ECEP
4AYYIP%RDOãAN"AåBAKAN
$AVUTOãLUVE%KONOMI
"AKANÆ:EYBEKCI¯NIN
HIMAYELERINDEFARKLÆ
COãRAFYALARAD~ZENLENEN
HEYETLERINIHRACATAyNEMLI
KATKÆLARSAãLADÆãÆNÆBELIRTEN
"~Y~KEKåIåyYLEDEVAMETTI
¬9AKÆNKOMåULARÆMÆZÆADETA
ATEålEMBERISARMÆåKEN
YÆLÆNILKIKIAYÆNDAD~NYA
TICARETIY~ZDEGERILERKEN
IHRACATÆMÆZSADECEY~ZDE
D~åT~$OLARÆNT~MPARA
BIRIMLERINEKARåÆSONYÆLÆN
REKORUNUKÆRMASÆ%URODOLAR
PARITESININHÆZLAGERILEMESI
T~MD~NYADADRAMATIKFIYAT
D~å~åLERINESEBEPOLDU
%UROSTATVERILERINEGyRE
YÆLÆNILKIKIAYÆNDA!VRUPA¯NÆN
ITHALATÆY~ZDEDARALDÆ%URO
BAZÆNDAIHRACATÆMÆZY~ZDE
ARTTÆ"IRIMFIYATLARÆN
GERILEMESININIHRACATÆMÆZA
ILKDyRTAYDATAMMILYAR
DOLARLÆKMALIYETIOLDU
!NCAKBIZLERSANAYIVETARÆM
IHRACATÆMÆZÆMIKTARBAZÆNDA
Y~ZDEARTÆRMAYÆBAåARDÆK
$~NYAPAZARPAYÆMÆZÆBINDE
¯TENBINDE¯AGETIRDIK
+~RESEL$OãRUDAN9ABANCÆ
9ATÆRÆM%NDEKSI¯NDE¯TE
¯NCISÆRADAYKEN¯TE
¯NCISÆRAYAGELDIK­Q
!$.!.$!,'!+)2!.
!,éd:é.d.e
'e2+!.2%.+,é$!ê
!(-%4'e,%a
!,é+!(9!/ê,5
!9(!.'e.%2
"!ì!2!."!92!+
%$é03%6é.a
'e6%.5a+!.
(é+-%44!.2)6%2$é
é3-!é,'e,,%
,!4é&!2!,!,éì
-!(-54d:'%.%2
.!-)+%+é.#é
/2(!.3!"5.#5
2)$6!.-%24d:
5ê52593!,
3!,é(:%+é0/92!:
-52!4!+9e:
/3-!.
"!ê$!4,)/ê,5
ì%".%-%,-!3
!,é+!6!+
-534!&!ì%./#!+
/3-!.d:
45.#!93!'5.
:%+%2é9!-%4%
"!å"!+!.$!654/ã,5!92)3%+4d2
4%-3ë,#ë3ë.ë.3/25.,!2).)6%
4!,%0,%2ë.ë$ë.,%$ë
GÜNDEM &5,è/-è,
GÜMRÜK
"ë2,ëãë¯.$%
ë+ë.#ë$d.%Türkiye
ve Avrupa
"IRLIãI
YÆLLÆK'~MR~K
"IRLIãI
ANLAåMASÆNÆ
güncelliyor.
%KONOMI"AKANÆ.IHAT
:EYBEKCI'~MR~K
"IRLIãI¯NDEDyN~MNOKTASÆNITELIãITAåÆYAN
YEPYENIBIRS~RECIBAåLATTÆKLARÆNÆBELIRTTI
T
~RKIYE¯TE
IMZALADÆãÆ'~MR~K
"IRLIãIANLAåMASÆNÆ
G~NCELLEME
KONUSUNDA!VRUPA"IRLIãI
ILEMUTABAKATAVARDÆ
"AKAN.IHAT:EYBEKCIFIZIKI
M~ZAKERELEREBAåLAMAKIlIN
BIRYÆLGEREKTIãINIAlÆKLADÆ
!"TARAFÆANLAåMAYƯINCI
Y~ZYÆLATAåÆMAYAKARARLÆ
OLDUKLARÆNÆSyYLEDI!YRÆCA
"R~KSEL!"VE!"$
ARASÆNDAKIDEVSERBEST
TICARETANLAåMASÆNA
YyNELIK4~RKIYE¯NIN
ENDIåELERINIDIKKATEALMA
SyZ~VERDI4~RKIYE¯NIN
!"¯YEGIRMElABASÆNDA
yNEMLIBIRADÆMOLAN
'~MR~K"IRLIãIANLAåMASÆ
YÆLÆNDAIMZALANMÆå
YÆLÆNDAISE!"ILE
TAM~YELIKM~ZAKERELERI
BAåLAMÆåTÆ%KONOMI"AKANÆ
.IHAT:EYBEKCI'~MR~K
"IRLIãI¯NDEDyN~MNOKTASÆ
NITELIãITAåÆYANYEPYENI
timreport 2015-124
40 > 41
BIRS~RECIBAåLATTÆKLARÆNÆ
BELIRTEREK¬'~MR~K
"IRLIãI¯NING~NCELLENMESI
M~ZAKERELERINDEELEALÆNACAK
HUSUSLAR~ZERINDEMUTABAKAT
SAãLADÆK­DEDI:EYBEKCI
!"+OMISYONU-ERKEZ
"INASƯNDAKOMISYONUN
TICARETTENSORUMLU~YESI
#ECILIA-ALMSTRyMILEBASÆN
TOPLANTÆSÆD~ZENLEDI'~MR~K
"IRLIãI!NLAåMASƯNÆN
4~RKEKONOMISINEB~Y~K
KATKÆLARSAãLADÆãÆNÆBELIRTEN
"AKAN:EYBEKCIåUNLARÆ
DILEGETIRDI¬'~MR~K
"IRLIãI!NLAåMASƯNDA
YAPÆSALSORUNLARBULUNUYOR
$~NYADAHÆZKAZANAN
ByLGESELENTEGRASYONLAR
VE4~RKIYE¯NINIHTIYAlLARÆ
'~MR~K"IRLIãI¯NING~N~M~Z
KOåULLARÆNAUYARLANMASÆNÆ
ZORUNLUKÆLÆYOR4~RKIYE
OLARAKS~RElTENBEKLENTIMIZ
ILKOLARAK!"¯NINDANÆåMAVE
KARARALMAMEKANIZMALARÆNA
ETKINKATÆLÆMÆNSAãLANMASÆ
ëKINCIOLARAKSERBEST
TICARETANLAåMALARÆNA
34!
UYUMKAPSAMÆNDA
YAåANANSORUNLARAKALÆCÆBIR
lyZ~MBULUNMASÆVESON
OLARAKKARAYOLUKOTALARÆN
KALDÆRÆLMASÆ3yZKONUSU
SISTEMATIKPROBLEMLERE
lyZ~MBULURKENTICARI
ILIåKILERIMIZINTARÆMKAMU
ALÆMLARÆVEHIZMETLER
ALANÆNDADERINLEåTIRILMESI
AMAlLANÆYOR$IãER
ENyNEMLIHEDEFIMIZ
4~RKIYE¯NIN4RANSATLANTIK
4ICARETVE9ATÆRÆM/RTAKLÆãÆ
44)0
!NLAåMASƯNADAHIL
OLMASÆNÆNSAãLANMASÆ
3~RECINBAåARÆILE
TAMAMLANMASÆ~LKEMIZIN
44)0¯INPARlASÆOLMASÆNÆ
DAKOLAYLAåTÆRACAK
HEDEFLERIILEDEVLERLIGINDE
YERALMAKISTEYEN4~RKIYE
44)0S~RECINEMUTLAKADhHIL
OLMAKISTEYECEK­
%+/./-é"!+!.)
.é(!4:%9"%+#é
¯(f.3f,#ð3-ðæð²/ð/(f/$&--&/.&4ð)&%&'-&3ð.ð;ðbð/e/&.-ð°
4í-"AæKANÆ-EHMET
"~Y~KEKæI'~MR~K"IRLIäI
!NLAæMASÆNÆN'~NCELLENMESINE
íLIæKIN"R~KSEL¯DEíMZALANAN
-UTABAKAT:APTÆNAíLIæKINBIR
BASÆNAlÆKLAMASÆYAPTÆ4í-
"AæKANÆ-EHMET"~Y~KEKæI
¬'~NDEMIMIZDEKIENKRITIK
KONULARDANBIRI'~MR~K
"IRLIäI¯NING~NCELLENMESI
!TÆLANBUKARARLÆADÆMLARDAN
B~Y~KMEMNUNIYET
DUYUYORUZ­DEDI/CAK
¯DANBUYANAIæLEYEN
'~MR~K"IRLIäIANLAæMASÆNÆN
G~NCELLENMESIIlINILKADÆM
"R~KSEL¯DEMUTABAKATZAPTÆNÆN
IMZALANMASÆILEATÆLDÆ
"UG~NCELLEMEILETARÆM
HIZMETLERVEKAMUALÆMLARÆ
SEKTyRLERININANLAæMAYADhHIL
EDILMESI!"¯NIN~l~NC~
~LKELERLEIMZALADÆäÆVE
IMZALAYACAäÆ3ERBEST4ICARET
!NLAæMALARÆNA4~RKIYE¯NIN
OTOMATIKOLARAKTARAFOLMASÆNÆN
SAäLANMASÆ4~RKIYE¯NINKARAR
ALMAMEKANIZMALARÆNDAYER
01
02
!"¯.ë.$!.)å-!
6%+!2!2!,-!
-%+!.ë:-!,!2).!
%4+ë.+!4),)-).
3!ã,!.-!3)
(f/$&--&.&
40/3"4*/%",ð
#&,-&/5ð-&3
7&"5*-"$",
"%*.-"3
ALMASÆNÆNSAäLANMASÆVE4~RK
MALLARÆNÆNTAæÆNMASÆYLAILGILI
TAMBIRLIBERASYONAGIDILMESI
HEDEFLENIYOR!VRUPA"IRLIäI
VE!"$ARASÆNDAKISERBEST
TICARETVEYATÆRÆMORTAKLÆäÆ
ANLAæMASÆNÆN44)0
'~MR~K
"IRLIäI~LKELERINEUYGULANACAäÆ
MADDESININANLAæMAYA
DAHILEDILMESIMASADAKI
ENKRITIKKONULARDANBIRI
OLDU­"~Y~KEKæISyZLERINE
æyYLEDEVAMETTI¬'~MR~K
"IRLIäI¯NING~NCELLEMESI
KAPSAMÆNDAATÆLACAKADÆMLARLA
BIRLIKTE%KONOMI"AKANÆ.IHAT
:EYBEKCI¯NINDEIFADEETTIäI
GIBI!"ILEMILYARDOLARLÆK
TICARETHACMINIMILYARA
lÆKARACAäÆMÆZAY~REKTEN
INANÆYORUZ$OLAYÆSÆYLA'~MR~K
"IRLIäI¯NIN®UPGRADE¯EDILMESININ
HEDEFLERIMIZIlINSON
DERECEyNEMLIOLDUäUNU
04
3%2"%344ë#!2%4
!.,!å-!,!2).!34!
595-+!03!-).$!
9!å!.!.3/25.,!2!
+!,)#)"ë2ad:e-
"5,5.-!3)
3ë34%-!4ë+02/",%-,%2%
ad:e-"5,52+%.4ë#!2)
ë,ëå+ë,%2ë.4!2)-
+!-5!,)-,!2)6%
(ë:-%4,%2!,!.).$!
$%2ë.,%å4ë2ë,-%3ë
D~æ~N~YORUZ$IäERTARAFTAN!"
VE!"$¯NIN44)0M~ZAKERELERINE
BAæLAMASÆYLABIRLIKTEBIZDE4í-
OLARAKOLASÆBIR4~RKIYEî!"$
3ERBEST4ICARET!NLAæMASÆNÆN
4~RKIYEEKONOMISIVESEKTyRLER
~ZERINDEKIEKONOMIKETKILERINI
ANALIZETMEKIlIN%KONOMI
"AKANLÆäÆDESTEäINDEAYRÆNTÆLÆ
BIRETKIANALIZIlALÆæMASÆYAPTÆK
SONUNDATAMAMLANAN
PROJEMIZLEOLASÆBIR4~RKIYEî!"$
34!¯SÆNÆNEKONOMIKB~Y~ME
VEDOäRUDANYABANCÆYATÆRÆM
GIRIæINIARTÆRMAAlÆSÆNDAN
4~RKIYEIlINOLUMLUOLMASÆNÆN
BEKLENDIäISONUCUNAULAæTÆK
"UANLAMDABILHASSA!VRUPA
"IRLIäI¯NINDAHILOLDUäUT~M
34!¯LARAEæITKOæULLARDA
4~RKIYE¯NINOTOMATIKDAHIL
OLMASÆNÆNHEM~LKEMIZHEM
DE!"IlINDEUYGUNSElENEK
OLDUäUNUDEäERLENDIRDIK­
03
+!2!9/,,!2).$!
+/4!,!2).
+!,$)2),-!3)
05
4e2+ë9%¯.ë.
42!.3!4,!.4ë+4ë#!2%4
6%9!4)2)-/24!+,)ã)
44)0
!.,!å-!3)¯.!
$!(ë,/,-!3).).
3!ã,!.-!3)
HÜSNÜ AKHA
N
$OëUí'RUBU
#%/
)","/#ð/#
"è(ð!KBANK'ENEL
-~D~R~
:"76;$"/&7
ð
&ORUMéSTANBU
L
9yNETIM+URULU
"
AíKANÆ
(";ð&3b&4#-ERKEZ"AN
KASÆ
%SKI"AíKANÆ
&5*&//&%"7
*(/0/
"ELlIKA/NURS
AL
$EVLET"AKAN
Æ
"3*450#6-0
%&+6"/
éSPANYA-ERKE
Z"ANKASÆ
%SKI'ENEL$IRE
KTyR~
-f5f3,
4"#3ðf/
INATyR
RD
OO
+
%é"
NÆ
"AíKA
3
&.#":"
e.&3&5)
Æí
$
ëÆ
RLÆ
íA
TE
(AZINE-~S
EL
EN
R'
LE
IíKI
%KONOMIKéL
ë~
L~
-~D~R
~R
'ENEL-~D
9ARDÆMCÆSÆ
'ì&/25-ë34!."5,¯5.
'e.$%-ë.$%
®®+RITIK%åIK!lÆLÆMVE$yN~å~M
:AMANƯANATEMASÆILEEKONOMIIå
VESIYASETD~NYASÆNDANKONUåMACÆVEKONUKLARÆAãÆRLAYAN&ORUMëSTANBUL¯UN
G~NDEMINDE'íVARDÆ'íNASÆLåEKILLENDI4~RKIYE¯NINDyNEMBAåKANLÆãÆNÆN
NEGETIRECEãIGIBIPEKlOKyNEMLIKONUMASAYAYATÆRÆLÆRKENAlÆLÆMVEDyN~å~M~
SAãLAMANÆNTAMZAMANÆOLDUãUKONUSUNDAFIKIRBIRLIãINEVARÆLDÆ
1
¯~NC~&ORUM
ëSTANBULí
.ISANTARIHLERINDE
+RITIK%åIK!lÆLÆM
VE$yN~å~M:AMANÆ
BAåLÆãÆALTÆNDA4~RKIYE¯DEN
VED~NYADANUZMAN
KONUåMACÆLARÆNKATÆLÆMLARÆ
ILE3WISSOTEL¯DEGERlEKLEåTI
"AåBAKAN9ARDÆMCÆSÆ!LI
"ABACAN¯ÆNAlÆLÆåKONUåMASÆ
ILEBAåLAYANKONFERANSÆN
ILKG~N~GALAGECESIVE
yD~LTyRENIILEKAPANDÆ
dD~LTyRENINDE9AåAM
"OYU"AåARÆdD~LLERI¯NIN
SAHIPLERI&ORUMëSTANBUL
9yNETIM+URULUeYESIVE
ëSTANBUL"ILGIeNIVERSITESI
5LUSLARARASÆëLIåKILER
0ROFESyR~ëLTER4URANVE
4%-!¯NÆN+URUCU/NURSAL
"AåKANÆVE4%+&%.
(OLDING9yNETIM+URULU
"AåKANÆ!LI.IHAT'yKYIãIT
OLDU5LUSAL/NURUMUZU
5LUSLARARASÆ"OYUTA4AåÆMA
KATEGORISINDEyD~LALANLAR
ISE%CZACÆBAåÆ"AYAN
6OLEYBOL4AKÆMÆVE"URSA
"~Y~KåEHIR"ELEDIYESI
3POR+UL~B~IDIdD~LLERINI
%CZACÆBAåÆ"AYAN6OLEYBOL
4AKÆMÆ+APTANÆ%SRA'~M~å
VE"~Y~KåEHIR"ELEDIYE
"AåKANÆ2ECEP!LTEPEALDÆ
+ONFERANSÆNIKINCIG~N
AlÆLÆåKONUåMASÆNÆ-ALIYE
"AKANÆ-EHMETäIMåEK
GERlEKLEåTIRDI+ONFERANS
4e3ë!$5LUSLARARASÆ
+OORDINATyR~&ORUM
ëSTANBUL9yNETIM+URULU
eYESI"AHADÆR+ALEAãASÆ
MODERATyRL~ã~NDE
GERlEKLEåEN4e3ë!$
"AåKANÆ#ANSEN"AåARANí
3YMES4ë-"AåKANÆ
-EHMET"~Y~KEKåI
"USINESS%UROPEí!VRUPAëå
+ONFEDERASYONU4HmRnSE
DE,IEDEKERKEVE-%$%&
5LUSLARARASÆ$IREKTyRVE"
+OALISYONU+OORDINATyR~
#ATHERINE-INARD¯ÆN
KONUåMACÆOLDUKLARÆ"í
OTURUMUILEDEVAMETTI
5SLJZF²OJOIBSJUBTÉ
CVZÉMmJ[JMFDFL
&ORUMëSTANBUL¯UNAlÆLÆåÆNDA
KONUåAN"AåBAKAN
9ARDÆMCÆSÆ!LI"ABACAN
HERHAFTAFARKLÆBIRYARGÆ
KRIZIILEUãRAåMAKZORUNDA
KALDÆKLARÆNÆBELIRTEREK¬ëYI
BIREKONOMIIlINHERT~RL~
IDEOLOJIDENARÆNDÆRÆLMÆå
BIRYARGÆYAIHTIYAlVAR­
DEDI"ABACAN"-
'~VENLIK+ONSEYI¯NINARTÆK
lyZ~M~RETEMEDIãINIDE
IFADEEDEREK'í¯NIN
SIYASIKONULARAGIRMESINI
ISTEDIKLERINISyYLEDI
YÆLÆNÆN4~RKIYEAlÆSÆNDAN
yNEMLIBIRYÆLOLDUãUNU
IFADEEDEREK¬"UYÆLGENEL
SElIMLERINYAPÆLACAãÆBIR
YÆL"IRBAKÆMA¯AKADAR
4~RKIYE¯NINHARITASÆBU
YÆLlIZILECEKdTEYANDAN
'í¯YEBAåKANLÆKYAPTÆãÆBIR
YÆL­DEDI
(TJZBTJ
LPOVMBSBHJSNFMJ
¬'íDEMEKD~NYA
N~FUSUNUN~lTEIKISIDEMEK­
DIYEN"ABACANåUNLARÆ
EKLEDI¬'í~LKEVE
!"¯DENOLUåUYOR$~NYA
TICARETININY~ZDE¯INDEN
D~NYAEKONOMISININY~ZDE
¯INDENSyZEDIYORUZ
9ANITEMSILG~C~lOK
Y~KSEK"UG~lL~TEMSIL
'í¯YISIYASIMEåRUTIYET
ZEMININDEKUVVETLIBIRYAPÆ
HALINEGETIRIYOR'í¯DE
MUTABAKATAVARÆLANBIR
KONUNUND~NYAGENELINE
YAYGÆNLAåMASÆlOKKOLAY
~YELIYAPÆRAHATTARTÆåMALÆ
BIRALANBULABILIR"IZASLÆNDA
'í¯NINSIYASIKONULARA
GIRMESINIISTIYORUZ$Æå
0OLITIKAVEULUSLARARASÆ
G~VENLIKMESELELERIGIBI
PEKlOKKONUåMALÆDÆR
TARTÆåMALÆDÆR­"ABACANBU
yNERILERINEBAZÆ~LKELERIN
"-¯NING~C~N~ZAYÆFLATACAK
ENDIåESIILEKARåÆlÆKTÆãÆNÆ
BELIRTEREKKONUYLAILGILIBIR
DURUMUDAKATÆLÆMCÆLARLA
PAYLAåTÆ3yZKONUSU
yNERILERINEåIDDETLEKARåÆ
lÆKANBIR~LKENINDyNEM
BAåKANLÆãÆNDABIRAKåAM
YEMEãINDESADECE3URIYE
KRIZIKONUåULDUãUNUDA
IFADEEDEN"ABACAN¬"UBIR
IHTIYAl$~NYADAKIINSANI
KRIZLERE"-¯NINlyZ~M
~RETMEDIãIBIRDyNEMDE
'í¯NINBUBOåLUãU
DOLDURMASÆLAZÆM­DIYE
KONUåTU
ðEEJBMÉBNBBZOÉ
[BNBOEBHFSmFLmJ
PMBDBçÉ[
4~RKIYE¯NINT~M/%#$
~LKELERIIlINDEGELIR
DAãÆLÆMÆNÆENHÆZLÆD~ZELTEN
~LKEOLARAKGySTERILDIãI
BILGISINIVEREN"ABACAN
YOKSULLUKGySTERGELERINE
BAKÆLDÆãÆNDAISEVE
DOLARÆNALTÆNDAN~FUSUN
KALMADÆãÆNÆAKTARDÆ
"ABACANHEDEFLERI
AlÆKLANDÆãÆNDAD~NYADA
K~RESELKRIZOLMADÆãÆNÆ
ANÆMSATARAKåUNLARÆ
KAYDETTI¬"IZHEMO
åARTLARDAHEMDE
KRIZINIYAåAMÆåBIR~LKE
OLARAKBUHEDEFLERI
AlÆKLADÆK"UåUDEMEK
IDDIALÆAMAAYNÆZAMANDA
GERlEKlIOLACAãÆZ"U
HEDEFLERBUG~NITIBARÆYLA
BELKIULAåÆLMASÆDAHAZOR
HEDEFLERHALINEGELDI+RIZ
T~MD~NYAYÆVE4~RKIYE¯YI
YAVAåLATTÆAMABUHEDEFLER
HALAHAYALDEãILBUNUDA
VURGULAMAKLAZÆMaOK
GÜNDEM &5,è/-è,
'ì¯.ë.$e.9!.e&535.5.ea4%
ë+ë3ë.ë+!03!$)ã).)6%4%-3ë,
'e#e.e.a/+9e+3%+3d9,%9%.
"!"!#!.¬'ì¯.ë.3ë9!3ë+/.5,!2!
'ë2-%3ë.ë)34ë9/25:­$%$ë
lALÆåÆRSAKB~Y~KBIRAZIM
ORTAYAKOYARSAKHERALANDA
ÆSRARLAVEINATLADOãRULARÆ
YAPMAYADEVAMEDERSEK
HALABUHEDEFLERINULAåÆLÆR
OLDUãUNUD~å~N~YORUM
4~RKIYEBUNUBAåARDÆ
(EMDElOKYAKÆNBIR
TARIHTEBUNUGERlEKLEåTIRDI
"UNDANSONRAKIDyNEMDE
GERlEKLEåTIRMEMESIIlINBIR
NEDENGyRM~YORUZ9ETERKI
SIYASIISTIKRARKUVVETLENSIN
MAKROEKONOMIKlERlEVE
SAãLAMOLSUNVEYAPÆSAL
REFORMLARÆDAKARARLÆLÆKLA
UYGULAYALÆM4~RKIYE¯NIN
yN~AlÆK­
&OGMBTZPOEBZÉMÉOEB
mPLEBIBIÉ[MÉCJSEéé
HzSFCJMJSJ[
&ORUMëSTANBUL¯IN
IKINCIG~N~AlÆLÆå
KONUåMASÆNÆYAPAN-ALIYE
"AKANÆ-EHMETäIMåEK
timreport 2015-124
44 > 45
ENFLASYONKONUSUNA
DEãINDI"AKANäIMåEK
GElENYÆL4~RKIYE¯NIN
Y~ZDEB~Y~D~ã~N~
SADECEKURAKLÆKOLMASAYDÆ
B~Y~MENINENAZY~ZDE
OLACAãÆNÆBELIRTTIäIMåEK
¬"~Y~MEYEBAKÆLDÆãÆNDA
YÆLÆNIKINCIYARÆSÆNDA
IlTALEPTEIYILEåMENIN
HÆZLANACAãÆNÆD~å~N~YORUM­
DEDIäIMåEK4~RKIYE¯DE
IåSIZLIKORANÆNAMEVSIMSEL
ETKILERDENARÆNDÆRÆLMÆå
OLARAKBAKÆLDÆãÆNDASON
BIRYÆLIlINDEBIRPUANLÆK
BIRARTÆåOLDUãUNUSyYLEDI
"UNUNTEMELNEDENININ
IåG~C~NEKATÆLÆMORANÆNÆN
Y~KSEKLIãIOLDUãUNUIFADE
EDENäIMåEKSyZLERINEåyYLE
DEVAMETTI¬%NFLASYONlOK
UZUNYÆLLARY~KSEKSEYRETTI
!MAHEDEFIMIZD~å~K
TEKHANE4ABIIKIGElICI
BAZÆFAKTyRLERINETKISIYLE
ENFLASYONGElENSENE
Y~KSELDIVEBUYÆLTEKRAR
D~å~åTRENDINDEaEKIRDEK
ENFLASYONABAKARSANÆZåU
ANDAY~ZDE-UHTEMELEN
ENFLASYONBUlERlEVEDEEN
AZÆNDANBUSENEIlINByYLE
GIDECEKDIYED~å~N~YORUM
%NFLASYONUETKILEYEBILECEK
BIRKAlFAKTyRVAR4,¯DEKI
DEãERKAYBÆOLUMSUZVEGÆDA
FIYATLARÆY~KSEKSEYRETMEYE
DEVAMETTI%KIMíNISAN
ARASÆNDAMILIMETREYED~åEN
YAãÆåMIKTARÆNABAKTÆãÆMÆZ
ZAMANGElENSENEYEGyRE
Y~ZDE¯ÆN~ZERINDEBIRARTÆå
VAR5ZUNVADELI4~RKIYE
ORTALAMALARÆNAGyREDEY~ZDE
¯LIKARTÆåVAR"USENE
YAãÆåAlÆSÆNDANTARÆMSAL
HASÆLAAlÆSÆNDANSONDERECE
OLUMLUBIRYÆLOLACAKEãER
DONOLAYÆYAåANMAZSA9ÆLÆN
IKINCIYARÆSÆNDABUNUNGÆDA
FIYATLARÆNAYANSÆYABILECEãINI
D~å~N~YORUM$OLAYÆSÆYLA
GÆDAFIYATLARÆENFLASYONU
AåAãÆlEKECEKTIRHERNE
KADARILKlEYREKTEOLUMSUZ
ETKILESEDE"AZETKISI
OLUMLUIlTALEPÆLÆMLÆ
EMTIAFIYATLARÆNDABIRD~å~å
SyZKONUSUBIRDEIYIBIR
TARÆMYÆLÆOLMASÆHALINDE
GÆDAFIYATLARÆNÆNETKISIYLE
YÆLÆNIKINCIYARÆSÆNDAD~å~å
TRENDINIKORUYABILIR
%NFLASYONDAyZELLIKLE
YÆLÆNDAlOKDAHAHÆZLÆBIR
D~å~åGyREBILIRIZ0IYASADAKI
BELIRSIZLIKLERINAZALMASÆYLA
BIRLIKTEINANÆYORUMKIBU
YANSÆYACAK­
)BSDBNBSFGPSNV
#ARIAlÆãÆNBIRMAKROSORUN
OLDUãUNUTEMELINDEMIKRO
SORUNLAROLDUãUNAIåARET
EDEN-EHMETäIMåEKBU
NEDENLEMIKROD~ZEYDEKI
REFORMLARÆNyNEMLI
OLDUãUNUNALTÆNÆlIZDI
'ELIRVERGISIREFORMUNUN
-ECLIS¯TEOLDUãUNU6ERGI
5S~L+ANUNU¯NUYENIDEN
YAZDÆKLARÆNÆANLATANäIMåEK
GELIRVERGISIREFORMUNUN
AMACÆNÆNVERGIYITABANA
YAYMAKVERGIUSULKANUNUN
AMACÆNÆNISEM~KELLEF
HAKLARÆNÆIYILEåTIRMEK
UYUåMAZLÆKLARADAHA
HÆZLÆlyZ~M~RETMEK
OLDUãUNUIFADEETTI
"AKANäIMåEKHARCAMA
REFORMUYAPACAKLARÆNÆDA
DILEGETIREREKBUNDAN
KASÆTLARÆNÆNKAMUMALI
YyNETIMVEKONTROL
ANAYASASÆNÆNG~NCELLENMESI
OLDUãUNUBELIRTEREKåUNLARÆ
KAYDETTI¬4AåÆT+ANUNU
HAZÆRLADÆKVE"AåBAKANLÆãA
GyNDERDIK"URADAISRAFÆ
MINIMIZEETMEKLAZÆM&AKAT
åUNUDASyYLEYEYIMGENEL
BIRKANÆVARTAåÆTKONUSUNDA
lOKISRAFOLDUãUNA
YyNELIK4~RKIYE¯DEKI
B~T~NAMBULANSLARÆPOLIS
ARABALARÆNÆVEB~T~N
ARABALARÆHERåEYIYLE
KATARSANÆZONLARÆNALÆMÆ
BAKÆMÆONARÆMÆVEYAKÆTÆNÆN
BIRYÆLLÆKB~TlEIlINDEKIPAYÆ
MILYARLIRA"~TlENIN
BINDE¯SIBILEDEãILaOK
ABARTÆLANBIRKONUAMA
ONARAãMENOHASSASIYETI
PAYLAåÆYORUZVEYENI4AåÆT
+ANUNU¯NU"AåBAKANLÆãA
GyNDERMIåDURUMDAYÆZ­
)FSZÉMZFOJZBQÉUBéMBSÉ
JOéBFEJMJZPS
&ORUMíëSTANBUL
BULUåMALARÆNDAlÆTANÆN
GIDEREKY~KSELDIãINI
SyYLEYEREKKONUåMASÆNA
BAåLAYAN4ë-"AåKANÆ
-EHMET"~Y~KEKåI
YÆLÆNDANBUYANAETKINLIãIN
STRATEJIKORTAãÆOLDUKLARÆNÆ
BELIRTTI&ORUMëSTANBUL
SAYESINDE¯EGIDEN
YOLDAHERYÆLYENIYAPÆ
TAåLARÆINåAETTIKLERINI
BELIRTEN"~Y~KEKåI¬(ER
SENEOLDUãUGIBIBUSENE
DETARTÆåÆLACAKKONULARÆN
~LKEMIZINVIZYONUNDA
ATACAãÆyNEMLIADÆMLARA
B~Y~KKATKÆSAãLAYACAãÆNA
INANÆYORUM­DEDI
$~NYAEKONOMILERINDEKI
DALGALANMALARÆNDEVAM
ETTIãINIIFADEEDEN
"~Y~KEKåISyZLERINE
åyYLEDEVAMETTI¬+~RESEL
EKONOMIG~NDEMIDyRTANA
BAåLÆK~ZERINDEåEKILLENIYOR
"UNLARDANILKIK~RESEL
B~Y~MENINGyR~N~M~
+~RESELB~Y~MEHALENÆLÆMLÆ
VEByLGELEREGyREDEãIåKEN
BIRRESIMSUNUYOR+~RESEL
EKONOMIG~NDEMINDEKI
IKINCIKONUYU!"$VE
DOLAYÆSÆYLA&%$¯INFAIZ
HAMLELERIOLUåTURUYOR
!"$¯DEIKTISADIFAALIYETLER
G~lL~PERFORMANSSERGILIYOR
"UKAPSAMDA&%$¯INFAIZ
ARTÆRÆMÆNAYÆLSONUNADOãRU
BAåLAMASÆyNGyR~L~YOR
"UDAFINANSALPIYASALARDA
ENDIåEYARATÆYOR$OLARÆN
T~MPARABIRIMLERIKARåÆSÆNDA
DEãERKAZANMASÆD~NYA
TICARETINDEKIT~MDINAMIKLERI
ETKILIYOR+~RESELEKONOMI
G~NDEMINDEKI~l~NC~
KONUISE%UROByLGESIVE
ByLGEMIZDEKIENDIåEVERICI
GELIåMELER!VRUPALÆLARHALA
9UNANISTAN¯ÆN%URO¯DANlÆKÆP
lÆKMAYACAãÆNÆTARTÆåÆYOR
!"EKONOMISINDENETBIR
TOPARLANMABEKLENTISIVAR
ANCAKBUNAILIåKINBELIRGIN
GELIåMELERHALAGyZLENMEDI
4~MBUNLARABAãLÆOLARAK
GERILEYEN%UROíDOLAR
PARITESININTICARETIMIZE
YAPTÆãÆETKININyTESINDE
DEVAMEDENByLGESEL
JEOPOLITIKRISKLERDEBIZIlOK
G~lL~SÆlRAMAHAMLELERI
YAPMAYAZORLUYOR+~RESEL
EKONOMIG~NDEMINDEKI
DyRD~NC~KONUISEaIN¯IN
DURUMUaIN¯INB~Y~MESININ
YAVAåLAMASÆDAEMTIA
FIYATLARÆNÆNGERILEMESINEYOL
AlÆYOR­
%OZBUJDBSFUJEPMBS
CB[ÉOEBHFSJMJZPS
!RTANJEOPOLITIKVESIYASI
RISKLERINETKISIYLED~NYA
TICARETININDARALDÆãÆNÆDILE
GETIREN-EHMET"~Y~KEKåI
åUBILGILERIVERDI¬$~NYA
4ICARETdRG~T~¯N~NSON
VERILERINEGyRED~NYA
TOPLAMIHRACATÆ/CAKí
äUBATDyNEMINDEY~ZDE
AZALDÆ&AKAT4~RKIYE
D~NYATICARETINDEYAåANAN
BUDARALMADANDAHAAZ
ETKILENIYOR!YNÆDyNEMDE
4~RKIYE¯NINIHRACATÆY~ZDE
GERILEDI(ATTA%URO
BAZÆNDABAKTÆãÆMÆZDA
!"¯YEIHRACATÆMÆZÆNVE
ByLGEDEKIPAZARPAYÆMÆZÆN
ARTTÆãÆNÆGyR~YORUZ9ÆLÆN
ILKIKIAYÆNDA!"í¯IN
ITHALATÆ%UROBAZÆNDAY~ZDE
D~åERKENBIZ!"í¯E
IHRACATÆMÆZÆ%UROBAZÆNDA
Y~ZDEARTÆRDÆK9ÆLÆNILK
lEYREãINDEISE%UROBAZÆNDA
!"¯YEIHRACATÆMÆZY~ZDE
ARTTÆ"UåUANLAMA
GELIYOR"IZ!"¯DEPAZAR
PAYÆKAZANÆYORUZVE!"
GEREKIHRACATGEREKSEDE
ITHALATTAENyNEMLITICARET
PARTNERIMIZVE'¯YEEV
SAHIPLIãIYAPANBIR4~RKIYE
OLARAK­
&TBTHOEFN
JOPWBTZPOMBZLTFL
LBUNBEFçFSSFUNFL
+~RESELARENADAREKABET
G~C~N~ARTÆRMAKIlIN
INOVASYONTASARÆM
!Rí'EVEMARKALAåMA
UNSURLARÆNAODAKLANMAK
GEREKTIãINISyYLEYEN
-EHMET"~Y~KEKåI4ë-
OLARAKINOVASYONAyZEL
yNEMVERDIKLERINIBELIRTTI
%.&,!39/.5.¯$!$!(!():,)$eåeå
42%.$ë9!+!,!9!#!ã).)!+4!2!.
åë-å%+%.&,!39/.,!-e#!$%,%
+/.535.$!-%2+%:"!.+!3)¯.).%,ë.ë
'ea,%.$ë2-%+'%2%+4ëãë.%$%ãë.$ë
$yRTYÆLDANBUYANAlOK
BOYUTLUETKINLIKLERLE
4~RKIYEëNOVASYON(AFTASƯNÆ
D~ZENLEDIKLERINIVURGULAYAN
"~Y~KEKåIåUNLARÆAKTARDÆ
¬!NADOLUETKINLIKLERIMIZIN
IKINCIYÆLÆNAGIRDIK"UYÆL
íí!RALÆK¯TAëSTANBUL¯DA
D~ZENLEYECEãIMIZB~Y~K
ETKINLIKTEHEPINIZIARAMÆZDA
GyRMEKISTIYORUZ"UNUN
YANÆNDA4~RKIYE¯NIN
ILKINOVASYONGELIåTIRME
PROGRAMÆOLANëNOVA,ë'
B~Y~KBIRBAåARÆYLADEVAM
EDIYOR$IãERTARAFTAN
4~RKIYE¯NININOVASYON
ALANÆNDAMAKROyLlEKTEKI
ILKYOLHARITASÆOLAN
ëNOVASYON3TRATEJISI
lALÆåMAMÆZÆTAMAMLADÆK
3EKTyRLERIMIZlALÆåMALARA
SONRyTUåLARÆYAPÆYOR
"UNLARÆNYANÆNDA4URKEY
$ISCOVER4HE0OTENTIAL
YENIMARKAVELOGOMUZLA
IHRACATBAYRAãÆMÆZÆGURURLA
DALGALANDÆRMAYADEVAM
EDIYORUZëNANÆYORUZ
KIBUYÆLKI'íDyNEM
BAåKANLÆãÆMÆZDAD~NYA
BIRKEZDAHASINERJIVE
B~T~NLEåMENINFARKÆNA
VARACAK&ORUMëSTANBUL¯UN
BUANLAMDA4~RKIYE¯NIN
GELECEKVIZYONUNAB~Y~K
BIRENERJIKATACAãÆNA
INANÆYORUM­
5PQBSMBONBZBWBé
LÉSÉMHBOWFEFOHFTJ[
&ORUMëSTANBUL9yNETIM
+URULU"AåKANÆ9AVUZ
#ANEVIISEK~RESEL
FINANSALKRIZINARDÆNDANHEM
GELIåMIåHEMDEGELIåEN
~LKELERDETOPARLANMANÆN
YAVAåKÆRÆLGANVEDENGESIZ
OLDUãUNUSyYLEDI#ANEVI
K~RESELKRIZIND~NYAYA
DyRTMIRASBÆRAKTÆãÆNÆ
BELIRTEREKBUNLARÆD~å~K
GÜNDEM &5,è/-è,
EDILMESIGEREKTIãINEDIKKATI
lEKTI"INBAåGIL4~RKIYE¯NIN
VIZYONUNAULAåABILMESI
IlINENERJIEãITIMULAåÆM
VESÆHHATGIBIBIRlOK
ALANDAYATÆRÆMAGEREKSINIM
DUYDUãUNAIåARETEDEREK
BUNUNDAG~lL~BIR
BANKACÆLÆKSEKTyR~N~N
OLMASÆYLASAãLANABILECEãINI
DILEGETIRDI
,SFTFMMFéNFOJOZFOJ
EJOBNJçJJOPWBTZPO
!lÆLÆíKONUíMALARÆNÆNARDÆNDAN&ORUMéSTANBUL9yNETIM+URULU"AíKANÆ9AVUZ#ANEVIUZUNYÆLLARDÆR&ORUMéSTANBULETKINLIëINEVERDIëI
DESTEKNEDENIILE"AíBAKAN9ARDÆMCÆSÆ!LI"ABACAN¯APLAKETVERDI
B~Y~MEYADAB~Y~YEMEME
KREDIBILITEVEEMNIYET
EROZYONUEKONOMIKVE
FINANSALGERGINLIãINYOLAlTÆãÆ
RADIKALEãILIMLERVEAåÆRÆ
BOlLULUKåEKLINDESÆRALADÆ
"UG~NKARåÆLÆKLÆBAãÆMLÆLÆK
VEETKILEåIMINYOãUNLAåTÆãÆ
D~NYADAPARASALVEFINANSAL
POLITIKALARDADAHAETKINVE
KAPSAYÆCÆBIRULUSLARARASÆ
IåBIRLIãINEGEREKSINIM
DUYULDUãUNUAKTARAN
#ANEVI¨(ERKOYUNKENDI
BACAãÆNDANASÆLÆR¯KAVRAMÆ
ByYLESINEENTEGRASYONA
UãRAMÆåBIRK~RESELD~ZEYDE
RASYONELBIRDAVRANÆå
OLAMAZ­IFADESINIKULLANDÆ
#ANEVI'í"AåKANLÆãƯNÆN
¬4~RKIYE¯NINyN~NEG~M~å
TEPSIYLESUNULMUåBIR
FÆRSATPENCERESI­åEKLINDE
NITELENDIREREK'í!lÆLÆå
4OPLANTÆSƯNDA"AåBAKAN
9ARDÆMCÆSÆ!LI"ABACAN¯ÆN
ORTAYAKOYDUãUYATÆRÆM
KAPSAYÆCÆLÆKVEUYGULAMA
KAVRAMLARÆNÆNULUSLARARASÆ
CAMIADABENIMSENDIãINI
DILEGETIRDI4~RKIYE¯NIN
POTANSIYELINING~N~
KURTARMAYÆD~å~NMENIN
AKSINEYARÆNAODAKLANMAYÆ
timreport 2015-124
46 > 47
SAãLAYACAKKADARB~Y~K
OLDUãUNUIFADEEDEN#ANEVI
¬dNCEBUNAINANALÆMSONRA
DAHEPIMIZINPAYLAåTÆãÆVE
INANDÆãÆVIZYONUIlIN
lALÆåALÆM­DIYEKONUåTU
5SLJZF²OJO
IFEFGMFSJOFVMBéNBTÉ
NNLO
$OãUå(OLDINGeST9yNETICISI
#%/
(~SN~!KHANDA
4~RKIYE¯NINHEDEFLERINE
ULAåMANÆNM~MK~N
OLDUãUNUBELIRTEREKåUNLARÆ
IFADEETTI¬4~RKIYE¯NINBIR
TAKÆMAVANTAJLARÆMEVCUT
"UNLARÆNENBAåÆNDAMALI
DISIPLINERIAYETEDENBIR
IDAREANLAYÆåÆILESAãLÆKLÆVE
KUVVETLIBIRFINANSALYAPÆYA
SAHIPOLUNMASÆBULUNUYOR
!YRÆCASElIMSONRASÆDyRT
YÆLLÆKBIRSElIMSIZDyNEMIN
YAåANMASÆ4~RKIYEIlIN
B~Y~KBIRAVANTAJa~NK~BU
DyNEMDEK~RESELREKABET
G~C~N~ARTÆRMAKIlINELZEM
OLANYAPÆSALREFORMLARÆN
UYGULAMAYAGElIRILMESININ
yN~AlÆLACAK"USAYEDE
DEHEDEFLERINElOK
DAHAHÆZLÆVESAãLÆKLÆBIR
åEKILDEULAåACAKTÆR­
4~RKIYE¯NINKALKÆNMASÆ
VEHEDEFLERINE
ULAåMASÆAlÆSÆNDANKADÆN
OLGUSUNUNDADIKKATE
ALÆNMASÆGEREKTIãINIDILE
GETIREN!KHANEãITIMEDE
AYRÆCAEHEMMIYETVERILMESI
GEREKTIãINISyZLERINEEKLEDI
IFEFGMFSJOF
JOBOÉZPSV[
!KBANK'ENEL-~D~R~
(AKAN"INBAåGILDE
4~RKIYE¯NIN
HEDEFLERINEINANDÆKLARÆNÆ
BELIRTEREK¬4~RKIYEB~Y~K
BIRMEMLEKET'ENlVE
GIRIåIMCIBIRN~FUSASAHIP
'ElMIåEBAKTÆãÆMÆZDADA
IYIBIRKARNEMIZMEVCUT
dZELLIKLENIHAIíSENEDE
IKTISATlOKIYIGELIåTIãINI
GyR~YORUZ"IRIKIADET
ALANÆMÆZMEVCUTKID~NYADA
lOKAZMEMLEKETBUNU
BAåARABILIYOR"UNLARDAN
BIRI~LKEDEKIB~TlEDISIPLINI
yTEKIDEBANKACÆLÆKSEKTyR~­
åEKLINDEKONUåTU$~NYANÆN
G~lBIRDyNEMDENGElTIãINI
VEVOLATILITENINOYNAKLÆK
GELIåEN~LKELERIETKILEDIãINI
KAYDEDEN"INBAåGILBU
NEDENLEREFORMLARADEVAM
"íOTURUMUNDAKONUåAN
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåI'í$yNEM
"AåKANLÆãÆNÆYAPAN4~RKIYE
IlINBUYÆLyNEMLIFÆRSATLAR
OLDUãUNUSyYLEDI¬a~NK~
'íD~NYATICARETININ
Y~ZDE¯INID~NYA
N~FUSUNUN~lTEIKISINI
EKONOMIKB~Y~KL~ã~NY~ZDE
¯INITEMSILEDIYOR­DIYEN
"~Y~KEKåIåUNLARÆEKLEDI
¬'í¯NINIåADAMLARÆAYAãÆ
OLAN"í¯NIN9~R~TME
+URULU¯NUN~YELERINDENBIRI
OLAN4ë-OLARAK"í¯DEIKI
ANAKONUYAODAKLANÆYORUZ
"UNLARDANILKITICARETIN
SERBESTLEåMESIIKINCISIISE
INOVASYON"íOLARAK
ANAAMAlLARÆMÆZDANBIRI
SERBESTTICARETINyN~N~
AlMAKVE'íLIDERLERIYLE
G~lL~LOBIYAPARAKTICARETIN
yN~NDEKIENGELLERI
KALDÆRMAK$OLAYÆSÆYLA"í
ILE'íARASÆNDAKUVVETLI
BIRETKILEåIMB~Y~KyNEM
TAåÆYOR"ILIYORUZKIT~M
~LKELERINNIHAIAMACÆKIåI
BAåÆMILLIGELIRLERINIVE
REFAHLARÆNÆARTÆRMAK6E
BUAlÆDANBAKÆLDÆãÆNDA
4~RKIYE¯NINSONDyNEMDEKI
PERFORMANSÆYLAyNEMLI
BIRROLíMODELOLDUãUNA
INANÆYORUZ4~RKINSANÆ
AYNÆZAMANDAK~RESEL
IåBIRLIãINEESINKAYNAãÆ
OLUåTURACAKVEB~Y~ME
AJANDASÆNÆZENGINLEåTIRECEK
OLDUKlAG~lL~yZíDEãERLERE
SAHIPBUyZDEãERLER
lEåITLILIãIVESINERJIYI
YyNETMEKIåBIRLIãIK~LT~R~
TESISETMEK!VRUPA¯NÆN
VAZGElILMEZBIRPARlASÆ
OLMANÆNYANÆSÆRA/RTADOãU
VE+UZEY!FRIKA¯NÆNDA
PARlASÆOLABILMEK!YRÆCA
D~å~KMILLIGELIRLI~LKELERLE
GELIåMIå~LKELERARASÆNDA
BIRKyPR~KURARAKBU
~LKELERIND~NYADAKIB~Y~ME
MOMENTUMUNUNBIRPARlASÆ
OLMASÆNAKATKÆSAãLAMAK
ëKINCIODAKNOKTAMÆZISE
INOVASYON­$~NYADA
REKABETORTAMÆNÆNGIDEREK
ARTTÆãÆNÆDILEGETIREN-EHMET
"~Y~KEKåIK~RESELLEåMENIN
YENIDINAMIKLERININARTÆK
TAMAMENINOVASYON
YAPABILMEKABILIYETI~ZERINE
KURULDUãUNUBELIRTTI
(FOmJéTJ[MJçJO
B[BMUÉMNBTÉHFSFLJZPS
¬4~RKIYE¯NINENyNEMLIVARLÆãÆ
INSAN­4e3ë!$"AåKANÆ
#ANSEN"AåARANí3YMES
DE"í¯NINIåD~NYASÆNÆ
TEMSILDE'í¯NINyNEMLIBIR
AYAãÆOLDUãUNUBELIRTEREK
KENDILERININDE~YELERI
ARACÆLÆãÆYLAIåD~NYASÆNACIDDI
DESTEKVERDIKLERINIANLATTÆ
4~RKIYE¯NIN'íAJANDASÆ
IlINDEUYGULAMAUNSURUNU
SONDERECEDIKKATEALDÆãÆNÆ
VURGULAYAN"AåARANí3YMES
BUYÆLKIyNERILERINHAYATA
GElIRILMESININIåD~NYASÆ
IlINSONDERECEyNEMLIBIR
FÆRSATOLDUãUNUKAYDETTI
"AåARANí3YMESYENIYyNETIM
OLARAKPROGRAMLARÆNÆHEN~Z
LANSEETMEDIKLERINISElIM
SONRASÆH~K~METINAJANDASÆYLA
BIRLIKTEOLUåTURACAKLARÆNÆ
AKTARARAKANATEMALARÆNÆN
KAPSAYÆCÆB~Y~MEYENASÆL
KATKÆYAPACAKLARÆETRAFÆNDA
OLDUãUNUVURGULADÆ
"IRINCIG~NAKíAMGERlEKLEíENyD~LTyRENINDE¬9AíAM"OYU"AíARÆdD~LLERI­VE¬5LUSAL/NURUMUZU5LUSLARARASÆ"OYUTA
4AíÆMA­KATEGORISINDEyD~LLERVERILDIdD~LTyRENINDE9AíAM"OYU"AíARÆdD~LLERI¯NINSAHIPLERI&ORUMéSTANBUL9yNETIM
+URULUeYESIVEéSTANBUL"ILGIeNIVERSITESI5LUSLARARASÆéLIíKILER0ROFESyR~éLTER4URANVE4%-!¯NÆN+URUCU/NURSAL
"AíKANÆVE4%+&%.(OLDING9yNETIM+URULU"AíKANÆ!LI.IHAT'yKYIëITOLDU5LUSAL/NURUMUZU5LUSLARARASÆ"OYUTA
4AíÆMAKATEGORISINDEyD~LALANLARISE%CZACÆBAíÆ"AYAN6OLEYBOL4AKÆMÆVE"URSA"~Y~KíEHIR"ELEDIYESI3POR+UL~B~
IDIdD~LLERINI%CZACÆBAíÆ"AYAN6OLEYBOL4AKÆMÆ+APTANÆ%SRA'~M~íVE"~Y~KíEHIR"ELEDIYE"AíKANÆ2ECEP!LTEPEALDÆ
4~RKIYE¯NINENyNEMLI
VARLÆãÆNÆNINSANOLDUãUNU
BUNEDENLEGENlIåSIZLIãIN
AZALTÆLMASÆGEREKTIãINI
SAVUNAN"AåARANí3YMES
¬%ãITIMDENBIRlOKGENl
GELIYORAMAONLARÆNALDÆKLARÆ
EãITIMIåD~NYASÆNÆN
ARADÆKLARÆyZELLIKLERLE
yRT~å~YORMU"UPROBLEM
4~RKIYEAlÆSÆNDANlOKDAHA
yNCELIKLIELEALÆNMALÆa~NK~
GENCIMIZFAZLA$OLAYSÆSÆYLA
IåG~C~PIYASASÆNDAIHTIYAl
DUYULANBECERILERIlOKIYI
ANLAMAMÆZLAZÆM­DIYE
KONUåTU
(²OJOEOZB
FLPOPNJTJJmJOEF
BçÉSMÉçÉCVMVOVZPS
"USINESS%UROPE'ENEL
-~D~R9ARDÆMCÆSÆ4HERESE
DE,IEDEKERKEISE!VRUPA¯ÆN
'íIlINDElOKyNEMLIBIR
AKTyROLDUãUNUBELIRTEREK
'í¯NIND~NYAEKONOMISI
IlINDEAãÆRLÆãÆBULUNDUãUNU
AKTARDÆ!VRUPA¯DASONBIRKAl
YÆLDÆRB~Y~MEYIGELIåTIRMEK
IlINREFORMAJANDALARÆNÆN
GELIåTIRILDIãINIANCAK
UYGULAMAYAGElILEMEDIãINI
DILEGETIREN,IEDEKERKE
åUNLARÆKAYDETTI¬'ELECEãE
DyN~KDAHAOLUMLUBIR
BAKÆåASAHIBIM9ENI
EKONOMIKyNGyR~LERIMIZI
SUNACAãÆZ(EM!"HEMDE
%UROKULLANAN~LKELERIlIN
POZITIFGELIåMELERSyZKONUSU
"UNUNABIRLIKTE!VRUPA
-ERKEZ"ANKASƯNÆN%#"
PARAPOLITIKALARÆUYGULAMASÆ
B~Y~MERAKAMLARÆNÆ
OLUMLUYADyND~R~YORAMA
KURLARDAKIDEãIåIKLIãIDEGyZ
yN~NDETUTMAMÆZGEREK
"IZYAPÆSALREFORMLARÆN
H~K~METLERTARAFÆNDAN
ELEALÆNMASÆKONUSUNDA
Y~REKLENDIRIYORUZ­Q
GÜNDEM &5,è/-è,
ë(2!#!4).).9),$):,!2)
"UYÆL¯~NC~S~D~ZENLENENëHRACATÆN9ÆLDÆZLARÆíëHRACATÆ4EåVIKdD~LLERITyRENI"AåBAKAN
9ARDÆMCÆSÆ"ABACAN¯ÆNKATÆLÆMÆYLAGERlEKLEåTIRILDI4yRENDEKONUåAN"AåBAKAN9ARDÆMCÆSÆ!LI
"ABACANIHRACATÆN4~RKIYEEKONOMISININITICIG~C~VES~R~KLEYICISIOLDUãUNUBELIRTTI
D
~NYA'AZETESI
VE$(,%XPRESS
4~RKIYEIåBIRLIãI
ILED~ZENLENEN
!KBANK¯ÆNANASPONSOR
VE6ODAFONE4~RKIYE¯NIN
ILETIåIMSPONSORUOLARAK
DESTEKLEDIãI¯~NC~
ëHRACATÆN9ÆLDÆZLARÆí
ëHRACATÆ4EåVIKdD~LLERI
TyRENI-AYÆS
0ERåEMBEGECESI
timreport 2015-124
48 > 49
GERlEKLEåTIRILDI4yRENE
%KONOMIDEN3ORUMLU
"AåBAKAN9ARDÆMCÆSÆ!LI
"ABACAN4ë-"AåKANÆ
-EHMET"~Y~KEKåI$Æå
%KONOMIKëLIåKILER+URULU
$%ë+
"AåKANÆdMER
#IHAD6ARDANëSTANBUL
+IMYEVI-ADDELERVE
-AMULLERIëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãIë+-ë"
"AåKANÆ
-URAT!KY~Z5.$ëCRA
+URULU"AåKANÆ&ATIH
äENERVE4~RKí-ÆSÆRëå
+ONSEYI"AåKANÆ:UHAL
-ANSFIELDGIBIIHRACAT
VEIåD~NYASÆNÆNyNDE
GELENISIMLERIKATÆLDÆ
'ECEDE¯ÆAåKÆN
FIRMAARASÆNDANFIRMA
yD~LLENDIRILIRKEN9ÆLÆN
ëHRACATlÆSÆdD~L~¯N~%TI
-ADENëåLETMELERIKAZANDÆ
4yRENDE®ëHRACATÆN
9ÆLDÆZLARƯNASESLENEN
"AåBAKAN9ARDÆMCÆSÆ!LI
"ABACANIHRACATÆN4~RKIYE
EKONOMISININITICIG~C~
VES~R~KLEYICISIOLDUãUNU
SyYLEDI4~RKIYE¯NIN
TASARRUFORANLARÆNÆND~å~K
OLMASÆNÆNVECARIAlÆãÆNÆN
BULUNMASÆNÆNIHRACATA
DAYALÆBIRB~Y~MEYI
ZORUNLUKÆLDÆãÆNAIåARET
EDEN"ABACAN¬(AK
VES~RD~R~LEBILIROLMASÆ
IlINMUTLAKAYATÆRÆMA
~RETIMEVEIHRACATADAYALÆ
BIRB~Y~MEELDEETMEK
GEREKTIãINIVURGULAYAN
"ABACANåUNLARÆKAYDETTI
¬3ONBIRKAlYÆLDÆRBIZDAHA
Y~KSEKB~Y~MEORANLARÆNÆ
YAKALAYABILIRDIKël
T~KETIMEyZELLIKLET~KETICI
KREDILERINEBIRAZyNAlÆCÆ
YOLVERICIBIRPOLITIKAYLA
BELKIBIRPUANIKIPUAN
HATTA~lPUANDAHAY~KSEK
OLABILIRDIB~Y~MEMIZ!MA
BUNUYAPMADÆKdZELLIKLE
D~NYADALIKIDITENIN
DARALACAãÆAZALACAãÆVE
PAHALANACAãÆBIRDyNEMDE
IlT~KETIMEDAYANAN
BIRB~Y~MEMODELI
4~RKIYE¯NINANCAKVE
ANCAKCARIAlÆãÆNÆARTÆRÆR
/CARIAlÆãÆNFINANSMANÆN
DADAHAZOROLACAãÆBIR
DyNEMEGIRERKEN~LKEMIZI
FARKLÆRISKLERLEKARåÆ
KARåÆYABÆRAKABILIR­
1P[JUJGBZSÉNDÉMÉL
ZBQUÉL
ETTIãIMIZIN~ZERINDEBIR
T~KETIMVEBUNUNGETIRDIãI
SUNIREFAHKALÆCÆOLMAZ­
DEDI
ðISBDBUBEBZBMÉCZNF
"AåBAKAN9ARDÆMCÆSÆ!LI
"ABACANTyRENDEYAPTÆãÆ
KONUåMADA4~RKIYE¯NIN
EKONOMIKYAPÆSÆNÆN
ANCAKYATÆRÆMYAPTÆKlA
~RETTIKlEIHRAlETTIKlEVE
BUNLARADAYALÆBIRB~Y~ME
ELDEETTIKlESAãLÆKLÆ
IåLEDIãINIBELIRTEREKIl
T~KETIMyNEMLIOLSADA
SADECEIlT~KETIMYOLUYLA
B~Y~MENINS~RD~R~LEBILIR
B~Y~MEGETIRMEDIãINI
IFADEETTI4~RKIYE¯NIN
TASARRUFORANLARÆNÆND~å~K
OLMASÆNÆNVECARIAlÆãÆNÆN
BULUNMASÆNÆNIHRACATA
DAYALÆBIRB~Y~MEYI
ZORUNLUKÆLDÆãÆNAIåARET
EDEN"ABACAN‘lERIDE
DEKUåKUSUZIHTIYAlLAR
BITMIYORëlT~KETIMINDE
MAKULyLl~DESEYRETMESI
GEREKIYORäUNUNFARKÆNDA
OLMALÆYÆZNEKADAR
~RETIYORSAKNEKADAR
lALÆåÆYORSAKNEKADAR
IHRAlEDIYORSAKANCAK
ONUNLAORANTÆLÆBIRT~KETIMI
HAKEDIYORUZ(AK
ETTIãIMIZIN~ZERINDEBIR
T~KETIMVEBUNUNGETIRDIãI
SUNIREFAHKALÆCÆOLMAZ­
DIYEKONUåTU$OLAYÆSÆYLA
4~RKIYE¯DEB~Y~MENINVE
REFAHARTÆåÆNÆNGERlEKlI
"AåBAKAN9ARDÆMCÆSÆ
"ABACAN4~RKIYE¯DE
TOPLAMKREDIHACMININBIR
DyNEMY~ZDEARTTÆãÆNÆ
ANÆMSATARAK¬"IZ®"UNUN
Y~ZDE¯LEREINMESILAZÆM¯
DEDIK'ElENSENESONU
ITIBARIYLEY~ZDEí
BANDÆNAINDI!MAYINEO
MAKROIHTIYATITEDBIRLERLE
YANI"$$+VE-ERKEZ
"ANKASƯNÆNBERABERCE
VEKOORDINELIBIRåEKILDE
ALDÆãÆTEDBIRLERLET~KETICI
KREDILERIBIRYÆLDASADECE
Y~ZDEB~Y~RKENTICARI
KREDILERY~ZDEB~Y~D~
(ATTA+/"ëKREDILERIBIR
YÆLDAY~ZDEB~Y~D~
9ANIORTALAMAKREDI
B~Y~MESINIY~ZDE¯E
lEKTIKAMAEãERTICARI
KREDIYSEKREDISANAYICIYE
YATÆRÆMCÆYAVEyZELLIKLE
DE+/"ë¯LEREGIDIYORSA
ONLARÆNyN~N~DESONUNA
KADARAlÆKTUTTUKORADA
POZITIFAYRÆMCÆLÆKYAPTÆK­
DEDI4~RKIYE¯NINCARI
AlÆãƯTEMILLIGELIRIN
Y~ZDE¯UIKEN¯~
Y~ZDEILEKAPATTÆãÆNÆ
AKTARAN"ABACAN¬0ETROL
FIYATLARÆDAHABUYÆLÆN
BAåÆNDANITIBARENETKI
GySTERMEYEBAåLADÆ
äIMDIONOKTADANDAHADA
AåAãÆINMESIARTÆKPETROL
VEDOãALGAZFIYATLARÆNÆN
ETKISIYLEOLACAK!NCAK
PETROLFIYATLARÆ
DOLARLARÆGyRD~KTENSONRA
BUG~NLERDETEKRAR
DOLARAYAKÆNBIRTABLOYU
DABIZEGySTERIYOR
$OLAYÆSÆYLABUYÆLSONU
ITIBARIYLECARIAlÆKVE
ENFLASYONKONUSUNDA
NASÆLBIRTABLOGyRECEãIMIZ
BIRAZDAPETROLFIYATLARÆNÆN
BUNDANSONRAKIDyNEMDE
SEYRIYLEALAKALÆOLACAK­
DEãERLENDIRMESINIYAPTÆ
.BLSPJTUJLSBSJmJOm
BZBLTBçMBNPMNBMÉ
ëHRACATÆNNICELIãININ
YANÆNDABUNUN
KOMPOZISYONUNUN
NITELIãININDEKRITIK
OLDUãUNUVURGULAYAN
"ABACAN!Rí'E
INOVASYONVEBILGIYE
DAYANANBIRIHRAl~R~N~
KOMPOZISYONUNUN4~RKIYE
IlINBUNDANSONRAKI
DyNEMDElOKyNEMLI
VEBELIRLEYICIOLACAãÆNÆ
BELIRTTI4~RKIYE¯NIN
yZELLIKLEMIKROEKONOMIK
REFORMLARALANÆNDA
YAPMASÆGEREKENlOK
IåOLDUãUNUBELIRTEN
"ABACANBURADAKI
BAåARÆNÆNCARIAlÆK
SORUNUNUlyZEBILECEãINI
SyYLEDI4~RKIYE¯NINBIR
GÜNDEM &5,è/-è,
'ð3."e%f-"-%*
#INERílVE$Ææ4ICARET!å
%RDEMIR+IBAR$Ææ4ICARET!å
FIRMALARÆNOMINALOLARAKGElEN
YÆLAGyREIHRACATÆNÆENFAZLA
ARTÆRANFIRMALAROLDUKLARÆIlIN
¬íHRACAT0ERFORMANS­yD~L~NE
LAYÆKGyR~L~RKEN#EMER+ENT
%KIPMANLARÆ!å%VINOKS3ERVIS
%KIPMANLARÆ!åVE"AGOZZA
FIRMALARÆGELENEKSEK~R~NLER
DÆæÆNDA4~RKIYE¯DENILKKEZ
IHRAlEDILEN~R~NLERLEDIKKAT
lEKTIKLERIIlIN+REATIFeR~N
KATEGORISINDEyD~LALDÆLAR
4URQUALITYDESTEäINDEN
BAåKASAãLAMAYAãÆNÆN
BANKACÆLÆKOLDUãUNUDILE
GETIREN"ABACANBIR
BAåKAyNEMLIAYAãÆNDA
PARAPOLITIKALARÆOLDUãUNU
VEBUNUN-ERKEZ
"ANKASƯNÆNlALÆåMA
ALANÆOLDUãUNUSyYLEDI
-ERKEZ"ANKASƯNÆN
K~RESELåARTLARÆNVE
~LKENINIlINDEBULUNDUãU
IlKONJONKT~R~N
GEREãINIYAPÆYOROLMASÆ
GEREKTIãINIIFADEEDEN
"ABACANåUNLARÆSyYLEDI
¬"UNUDAHERDURUMDA
-ERKEZ"ANKASƯNÆN
GERlEKLEåTIRIYOROLMASÆ
LAZÆM"UDAyNEMLI
TAåÆYÆCÆBIRS~TUN"UALANA
DASONDERECEDIKKAT
ETMEKGEREKIYOR-AKRO
lERlEVEDEENyNEMLI
timreport 2015-124
50 > 51
FAYDALANANVEBUDESTEK
KAPSAMÆNDAYURTDÆæÆNDA4~RK
MALÆIMAJÆNÆG~lLENDIREN
FIRMALARÆNDEäERLENDIRILDIäI
-ARKALÆíHRACATdD~L~
KATEGORISINDE3ILVERLINEyD~L~N
SAHIBIOLURKEN4~RKIYE¯NIN
IHRACATlÆSÆNÆDÆæPAZARLARDA
DESTEKLEYEREKETKINLIäINI
ARTÆRMASÆNÆSAäLAYANVE
4~RKMALÆ~R~NLERININDÆæ
PAZARLARDATANÆTÆMÆNADESTEK
VERENKURUMVEKURULUæLARÆN
DEäERLENDIRILDIäI4ICARET%LlISI
dD~L~ISE-ETRO4OPTANCÆ
KONULARBANKACÆLÆK
KAMUMALIYESIVEPARA
POLITIKASÆ"U~lS~TUNDA
SAãLAMOLACAKBIRINI
KESIPGEVåETTIãINIZDE
~lAYAKLÆSEHPANASÆL
AYAKTADURMAZSAMAKRO
lERlEVENIZBOZULUR
-AKROEKONOMIKISTIKRAR
VEMAKROlERlEVE
DEDIãIMIZDEBU~lAYAK
VAR"IRINIGEVåETTIãINIZDE
MASASALLANÆRTAMAMEN
KESTIãINIZDEDEVRILIR­
%OZBUJDBSFUJ
Z[EFEBSBMEÉ
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåITyRENDEYAPTÆãÆ
KONUåMADA4~RKIYE¯NIN
IHRACATÆNDAKIKATMA
DEãERIARTÆRABILMEKIlIN
INOVASYONlALÆåMALARÆNÆN
-ARKET¯EVERILDIíHRACATÆN
9ÆLDÆZLARÆdD~L4yRENI¯NDEyZEL
NITELIKTAæÆYANFAALIYETLERINDEN
DOLAYÆyNElÆKANFIRMALARDA
¬dZELdD~LLER­KATEGORISINDE
DEäERLENDIRILDI3IMIT3ARAYÆ
'~LFER+ÆZÆLlAY:EN0ÆRLANTA
VE%ZINlyZELyD~LELAYÆK
GyR~LENFIRMALARARASÆNDAYER
ALDÆíHRACATÆN9ÆLDÆZLARƯNDA
yD~LALANFIRMAYÆ$(,
%XPRESS$~NYA'AZETESI
!KBANKVE6ODAFONEAYRÆCA
yD~LLENDIRDI$(,%XPRESS
~RETICIîIHRACATlÆæIRKETLER
BAZÆNDADERECEYEGIREN
FIRMALARAYURTDÆæÆNA~CRETSIZ
GyNDERIHAKKÆSUNACAK$~NYA
'AZETESI¯NINT~MKAZANANLARA
BIRYÆLLÆK~CRETSIZABONELIKHAKKÆ
VERDIäIYARÆæMADA!KBANK
yD~LEDEäERBULUNANFIRMA
KURUMVEKURULUæLARÆNBIRYÆL
BOYUNCAYAPACAKLARÆIHRACAT
IæLEMLERINDEN~CRETALMAYACAK
dD~LSAHIBIFIRMALARAYRÆCA
6ODAFONE4~RKIYE¯NINíæ
/RTAäÆM$Ææ4ICARET$ESTEK
0AKETI¯NDENAY~CRETSIZ
FAYDALANABILECEK
ARALÆKSÆZDEVAMEDECEãINI
BELIRTTI"~Y~KEKåI
¬ëNOVASYONHAFTASÆ
D~ZENLIYORUZ!YRÆCA
YENIPAZARLARBULMAKIlIN
IHRACATlÆBIRLIKLERIMIZLE
BAKANLARÆMÆZLA
IåADAMLARÆMÆZLABIRLIKTE
D~NYANÆNDyRTBIRTARAFÆNÆ
DOLAåÆYORUZ­DEDI$OLARÆN
DEãERBAZÆNDA~LKEPARA
BIRIMLERIKARåÆSÆNDABU
KADARDEãERLENMESI
NEDENIYLET~MD~NYADA
DÆåTICARETINOLUMSUZ
ETKILENDIãINIKAYDEDEN
"~Y~KEKåIåyYLEDEVAM
ETTI­4~MD~NYADÆå
TICARETI¯INILKIKI
AYÆNDAY~ZDEAZALDÆ
"UNARAãMENILKIKIAYDA
4~KIYE¯NINKAYBÆY~ZDE
ILKAYISEY~ZDE
$OLAYÆSÆYLA4~RKIYEBU
ANLAMDAT~MD~NYADAN
POZITIFYyNDEAYRÆåMÆå
DURUMDA­
:FOJCJSTUSBUFKJZF
JIUJZBmWBS
$~NYA'AZETESI'ENEL
9AYÆN9yNETMENI(AKAN
'~LDAã!NADOLU¯NUNHER
YERINDEKIFIRMALARÆNYyN
ARAYÆåÆIlINDEOLDUKLARÆNÆ
SyYLEDI4~RKIYE¯DEKI
HERKESININOVASYONKATMA
DEãERLI~R~NMARKALAåMA
DEDIãINIFAKATBUNLARÆ
SyYLEMENINYETMEDIãINI
BELIRTEN'~LDAã¬%VET
IHRACATlÆLARÆMÆZÆND~NYADA
GITMEDIãINOKTAKALMADÆ
%VETT~T~NFÆNDÆK
PAMUKLASÆNÆRLÆIHRACATTAN
Y~ZDE¯ÆNDANFAZLASÆ
$~NYAìIRKETLER'RUBU9yNETIM+URULU"AíKANÆ$IDEM$EMIRKENT!KBANK4ICARI"ANKACÆLÆK'ENEL-~D~R9ARDÆMCÆSÆ+AAN'~R6ODAFONE4~RKIYEéCRA+URULU"AíKAN9ARDÆMCÆSÆ
%NGIN!KSOYVE$(,%XPRESS4~RKIYE'ENEL-~D~R~-ARKUS2ECKLING4é-"AíKANÆ-EHMET"~Y~KEKíI¯YEG~N~NANÆSÆNAPLAKETTAKDIMETTI
SANAYI~R~N~OLANBIR
IHRACATYAPÆSÆNAKAVUåTUK
íYÆLyNCEHAYAL
BILEEDEMIYORDUKAMA
GELDIãIMIZNOKTAYETMIYOR
$~å~KVEORTATEKNOLOJILI
SEKTyRLERDETAKÆLDÆK
6AROLANPOLITIKALAR
YETERLIDEãILeRETIM
BECERILERIMIZIARTÆRACAK
DOLAYÆSÆYLAIHRACATÆMÆZADA
SÆlRAMAYAPTÆRACAKYENI
BIRSTRATEJIYEIHTIYACÆMÆZ
VAR­DEDI
&LPOPNJMFSJOJIUJZBDÉ
ZFUFOFLMJJOTBO
$(,%XPRESS4~RKIYE
#%/¯SU-ARKUS2ECKLING
4~RKIYEIHRACATÆNA
KATKÆIlINYATÆRÆMLARÆNA
DEVAMETMEKTENGURUR
DUYDUKLARÆNÆSyYLEDI
ëHRACATÆARTÆRMAYA
YyNELIKHERlABANÆNYENI
IåFÆRSATLARÆYARATÆLMASÆ
AlÆSÆNDANlOKyNEMLI
BIRROLESAHIPOLDUãUNU
VURGULAYAN2ECKLING
¬"UKAPSAMDAëHRACATÆN
9ÆLDÆZLARÆdD~LLERINI
D~ZENLIYORUZ­DEDI
2ECKLINGåUNLARÆSyYLEDI
¬"AåARÆYÆS~RD~REBILMEK
IlINGIRIåIMCILIK
INOVASYONVEYATÆRÆMLAR
TEMELFAKTyRLER4~M
EKONOMILERIN~lTIP
YETENEKLIINSANAIHTIYACÆ
VARëNOVASYONZINCIRINDE
~STSEVIYEARAåTÆRMALARA
KATÆLABILECEKBILGI
BIRIKIMINDEOLANLAR
YENILIKlIYARATÆCÆ
OLABILENGIRIåIMCILERVE
INOVATIF~R~NLERIUYGUN
PAZARLARLABULUåTURABILEN
IHRACATlÆLAR4~RKIYE¯NIN
GENlN~FUSUVEGIRIåIMCI
RUHLUIHRACATlÆLARÆILE
BUYETENEKLERESAHIP
OLDUãUNAINANÆYORUM­
'JSNBMBSÉOSFLBCFU
HDOBSUÉSÉZPSV[
!KBANK4ICARI"ANKACÆLÆK
'ENEL-~D~R9ARDÆMCÆSÆ
+AAN'~RDE4~RKIYE¯NIN
D~NYATICARETINDELIDER
~LKELERARASÆNDAYER
ALMASÆNAKATKÆSAãLAMAK
IlINIHRACATlÆFIRMALARA
IåORTAKLARÆVEFINANSAL
DANÆåMANLARÆOLARAK
KONVANSIYONELBANKACÆLÆK
~R~NLERININYANÆSÆRA
ULUSLARARASÆPAZARLARDA
REKABETG~lLERINIARTÆRACAK
HIZMETLERSUNDUKLARÆNÆ
BELIRTTI'~R¬!YRÆCA
IHRACATlÆLARÆMÆZAHERT~RL~
FINANSMANDESTEãININ
YANÆSÆRAFINANSALVE
OPERASYONELRISKLEREKARåÆ
KORUYACAKILAVElyZ~M
yNERILERISAãLÆYORUZ
ëHRACATlÆLARÆMÆZÆN
D~NYANÆNNERESINDE
OLURSAOLSUNIåLEMLERINI
4~RKIYE¯DEYMIåGIBI
YAPABILMELERINISAãLAMAK
~ZERE!KBANKOLARAK
HALEN~LKEDEBIN
¯~AåKÆNMUHABIR
AãÆILEONLARADESTEK
OLUYORUZ­åEKLINDE
KONUåTU
fMLFFLPOPNJTJ
JmJOJUJDJCJSHm
6ODAFONE4~RKIYE
ëCRA+URULU"AåKAN
9ARDÆMCÆSÆ%NGIN
!KSOYGIDEREKBIRBIRINE
YAKÆNLAåANDAHA
BAãLANTÆLÆHALEGELEN
D~NYADAEKONOMIK
REKABETINDEHÆZLA
K~RESELLEåTIãINIDILE
GETIRDI4~RKIYE¯NIN
S~RD~R~LEBILIRB~Y~ME
VEEKONOMIKKALKÆNMA
HEDEFLERINEERIåMESI
IlINIHRACATKAPASITESINI
ARTÆRMASÆNÆNKAlÆNÆLMAZ
BIRZORUNLULUKOLDUãUNA
DIKKATIlEKEN!KSOY
BAåKABIRDEYIåLE
IHRACATÆN~LKEEKONOMISI
IlINITICIBIRG~lOLDUãUNU
KAYDETTI!KSOYIHRACATTA
BAåARÆYÆGETIRECEK
REKABETTEBIRADÆMyTEYE
TAåÆYACAKlyZ~M~NISE
TEKNOLOJIYIBENIMSEME
VEHÆZLADIJITALLEåME
OLDUãUNUVURGULADÆQ
GÜNDEM &5,è/-è,
ë4+ë"ë(2!#!4).).
9),$):,!2).!d$e,
YÆLÆNDAMILYARDOLARIHRACATGERlEKLEåTIRMEYIHEDEFLEYENTEKSTILHAZÆRGIYIMHALÆVEDERI
SEKTyRTEMSILCILERIëHRACATÆN9ÆLDÆZLARÆ'ECESI¯NDEBIRARAYAGELDIë4+ë"TARAFÆNDAND~ZENLENEN
BINFIRMANÆNDEãERLENDIRILDIãITyRENDEPLATINALTÆNG~M~åyD~LBINBRONZ
SERTIFIKAVEBINBAåARÆSERTIFIKASÆSAHIPLERINIBULDU
4
OPLAMDA
MILYARDOLARLÆK
IHRACATLARÆILE
4~RKIYE¯NIN
TOPLAMIHRACATÆNÆNBEåTE
BIRINIGERlEKLEåTIREN
HAZÆRGIYIMTEKSTILDERI
VEHALÆSEKTyRLERINDEKI
BAåARÆLÆFIRMALARyD~LLERINI
ëHRACATÆN9ÆLDÆZLARÆ
timreport 2015-124
52 > 53
'ECESI¯NDE%KONOMI
"AKANÆ.IHAT:EYBEKCI¯NIN
ELINDENALDÆLAR
YÆLÆNDADAMILYARDOLAR
IHRACATGERlEKLEåTIRMEYI
HEDEFLEYENVE
GERlEKLEåTIRDIKLERIIHRACAT
ILE~LKEEKONOMISINE
B~Y~KKATKÆSAãLAYANDyRT
SEKTyR~NTEMSILCILERI
ëSTANBUL4EKSTILVE
+ONFEKSIYONëHRACATlÆ
"IRLIKLERI¯NINë4+ë"
D~ZENLEDIãIGECEILE
yD~LLERINIALDÆLAR
'ECEYE%KONOMI"AKANÆ
:EYBEKCI¯NINYANÆSÆRA
4~RKIYE4ë-"AåKANÆ
-EHMET"~Y~KEKåI
ëSTANBUL(AZÆR'IYIM
VE+ONFEKSIYON
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
ë(+ë"
"AåKANÆ(IKMET
4ANRÆVERDIëSTANBUL
4EKSTILVE(AMMADDELERI
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
ë4(ë"
"AåKANÆëSMAIL
'~LLEëSTANBUL$ERI
VE$ERI-AMULLERI
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
ë$-ë"
"AåKANÆ-USTAFA
äENOCAKILEëSTANBUL(ALÆ
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãIë(ë"
"AåKANÆ5ãUR5YSALILEIå
D~NYASÆNÆNyNEMLIISIMLERI
KATÆLDÆdD~LGECESINDE
PLATINALTÆN
G~M~åyD~LILEBIN
BRONZSERTIFIKAVEBIN
BAåARÆSERTIFIKASÆVERILDI
(AZÆRGIYIMSEKTyR~NDEN
!KÆNTEK4EKSTILDÆå
TICARETTE4'3$Æå4ICARET
BIRINCIOLURKENTEKSTIL
SEKTyR~NDEN!KSA!KRILIK
DERISEKTyR~NDEN$3$
$ERIHALÆSEKTyR~NDENDE
%RDEMOãLU$Æå4ICARET
PLATINyD~L~NSAHIPLERI
OLDUë4+ë"lATÆSÆALTÆNDA
YERALANDyRTSEKTyRDEN
DAVETLILERINKATÆLDÆãÆ
GECEYESANATlÆ%BRU
'~NDEååARKÆLARÆYLARENK
KATTÆ
5NWBSMÉLMBSÉNÉ[É
EFOHFMFSJNJ[JZFOJEFO
LVSHVMVZPSV[
%KONOMI"AKANÆ.IHAT
:EYBEKCIë4+ë"¯IN
yD~LGECESINDEYAPTÆãÆ
KONUåMADATEKSTILVE
KONFEKSIYONUNyNEMINE
DEãINEREK¬4~RKIYE¯DE
HERKESTENyNCESIZ
VARDÆNÆZREKABETISIZDEN
yãRENDIK­DEDI4~RKIYE
EKONOMISIADÆNAyNEMLI
GELIåMELERINYAåANDÆãÆNA
DIKKATlEKEN"AKAN.IHAT
:EYBEKCIåyYLEKONUåTU
¬¯TEHEDEFLEDIãIMIZ
MILYARDOLARMAL
MILYARDOLARHIZMET
G~NLERDE4~RKIYE¯YIKARAR
MEKANIZMASÆHALINE
GETIRECEK'~MR~K"IRLIãI
ANLAåMASÆNÆ"R~KSEL¯DE
IMZALAYACAãÆZ"yYLELIKLE
D~NYADAFETHETMEDIãIMIZ
YERKALMAYACAK­/RTALAMA
IHRACATÆNKILOGRAMFIYATÆNÆN
DOLAROLDUãUNA
DIKKATlEKEN"AKAN
:EYBEKCI¬"UFIYATLARLA
IHRACATHEDEFINE
GIDEMEYIZ4~KETIM
"!+!.:%9"%+#묯4%(%$%&,%$ëãë-ë:
-ë,9!2$/,!2-!,-ë,9!2$/,!2
(ë:-%4ë(2!#!4)(%$%&ë.%5,!å-!+
ëaë.4e-6!2,)+,!2)-):)$%.'%,%2ë-ë:ë
9%.ë$%.+52'5,59/25:­$%$ë
IHRACATÆHEDEFINEULAåMAK
IlINT~MVARLÆKLARÆMÆZÆ
DENGELERIMIZIYENIDEN
KURGULUYORUZdNEMLIIåLER
BAåARÆYORUZ"UNLARDAN
BIRISIDEYÆLLÆNDA
IMZALANAN'~MR~K"IRLIãI
ANLAåMASÆNÆG~N~M~Z~N
åARTLARÆNAUYARLAMAK
OLACAKdN~M~ZDEKI
ALÆåKANLÆKLARÆNÆBELIRLEYEN
BIRTOPLUMOLMADÆãÆMÆZ
YERDEDEVAMEDEMEYIZ
"ILGIYIVETEKNOLOJIYI
T~KETENTOPLUMLARA
H~KMEDILDIãININBILINCINDE
OLANBIRTOPLUMOLARAK
BIZDEDEãIåIMLERIMIZI
BUNAGyREAYARLÆYORUZ­
IFADELERINIKULLANDÆ
5SLJZFEOZBEBO
QP[JUJGZzOEFBZSÉéÉZPS
dD~LALANFIRMALARÆTEBRIK
EDEREKKONUåMASÆNA
BAåLAYAN4ë-"AåKANÆ
-EHMET"~Y~KEKåID~NYA
TICARETININDARALDÆãÆBIR
DyNEMDENGElILDIãINI
VURGULADÆ"UYÆLÆNILK
IKIAYÆNDAT~MD~NYA
TICARETININY~ZDE
AZALDÆãÆNÆBELIRTEN
"~Y~KEKåI¬"UNARAãMEN
4~RKIYE¯NINKAYBÆ
ILKIKIAYDAY~ZDEILK
DyRTAYDAISEY~ZDE
OLDU­DEDI4~RKIYE¯NIN
BUANLAMDAT~M
D~NYADANPOZITIFYyNDE
AYRÆåTÆãÆNÆSyZLERINE
EKLEYEN"~Y~KEKåIåyYLE
DEVAMETTI¬4~RKIYE
AYNÆZAMANDAD~NYADA
PAZARPAYÆKAZANDÆ+EZA
!"¯NIN%UROBAZÆNDA
ITHALATÆILKIKIAYDAY~ZDE
GERILERKEN4~RKIYE¯NIN
!"¯YEIHRACATÆ%URO
BAZÆNDAY~ZDEARTÆå
GySTERDI%NB~Y~K
IHRAlPAZARÆMÆZOLAN!"
PAZARPAYÆMÆZDABIRARTÆå
YÆLÆNDADAMILYARDOLARIHRACATGERlEKLEíTIRMEYIHEDEFLEYENVEGERlEKLEíTIRDIKLERIIHRACATILE~LKEEKONOMISINEB~Y~KKATKÆSAëLAMAYÆAMAlLAYAN(ALÆ4EKSTIL(AZÆRGIYIMVE
$ERISEKTyR~TEMSILCILERIéSTANBUL4EKSTILVE+ONFEKSIYONéHRACATlÆ"IRLIKLERI¯NINé4+é"
D~ZENLEDIëIGECEDEPLATINALTÆNG~M~íyD~LILEBINBRONZSERTIFIKAVEBIN
BAíARÆSERTIFIKASÆILEONURLANDÆRÆLDÆ
GÜNDEM &5,è/-è,
YAåANDÆ4~MBUNLARA
EKOLARAKKILOGRAM
BAZÆNDADAIHRACATÆMÆZ
.ISANAYÆNDAY~ZDE
ORANÆNDAARTÆå
GySTERDI
$OLAYÆSÆYLA
IHRACATTAT~M
ZORLUKOåULLARA
RAãMENAYAKTA
KALMAYADEVAM
EDIYORUZ­
ðISBDBUmÉMBSZFOJ
GÉSTBUMBSLPWBMÉZPS
HALI
+DO×VHNW|UQGH
VWQEDúDU×ODU×QGDQ
GROD\×RQILUPDSODWLQ
SODNHWLOH|GOOHQGLULOGL
(UGHPR÷OX'×ú7LFDUHW
JHoHQ\×OGDROGX÷X
JLELEXVHQHGHHQID]OD
LKUDFDW\DSDQILUPD
ROGXøNLQFL0HULQRV
+DOׁoQFILUPDLVH
6RILWHNV7HNVWLO6DQD\L
YH7LFDUHWROGX
'(5ø
'HULVHNW|UQGHIDDOL\HWJ|VWHUHQILUPDSODWLQLOH|GOOHQGLULOLUNHQHQID]ODLKUDFDW×
'6''HULJHUoHNOHúWLULUNHQ
'HVD'HULLNLQFL$GHVDLVH
oQFROGX
timreport 2015-124
54 > 55
ëHRACATlÆLARÆNYENI
PAZARLARPEåINDE
KOåTUãUNUVEYENI
FÆRSATLARKOVALADÆãÆNÆ
DILEGETIREN-EHMET
"~Y~KEKåI2USYA¯YA
IHRACATVEYATÆRÆMYAPAN
FIRMALARÆNåUAN2USYA¯DA
YENIMAãAZALARAlTÆãÆNÆ
SyYLEDI(ERD~å~å~N
BIRY~KSELIåIOLDUãUNU
AKTARAN"~Y~KEKåI¬"IZ
DE4ë-VEIHRACATlÆ
BIRLIKLERIMIZLEDAHAFAZLA
Y~KSEKKATMAíDEãERLI
IHRACATIlIND~NYANÆN
DyRTBIRYANÆNATICARET
HEYETLERID~ZENLIYORUZ­
DEDI"~Y~KEKåIåU
AlÆKLAMALARDABULUNDU
¬4ë-OLARAK
DyRTAYDA
TOPLAMDA
¯DENFAZLAIå
ADAMÆNÆNKATÆLÆMÆYLA
!"$(INDISTAN
-OãOLISTAN'~NEY+ORE
2OMANYA&INLANDIYA
VE!NGOLAOLMAK~ZERE
ALTÆ~LKEYEHEYETLER
D~ZENLEDIKëHRACATlÆ
BIRLIKLERIMIZDElOK
SAYÆDATICARETHEYETI
D~ZENLIYOR3EKTyRLERIMIZ
BUATÆLÆMLARÆSAYESINDE
IHRACATRAKAMLARÆNÆ
GIDEREKARTÆRÆYOR$AHA
REKABETlIHAMLELER
YAPMAYAlALÆåÆYOR­
%zSUTFLUzSOJISBDBUÉ
NJMZBSEPMBS
'ElTIãIMIZYÆLHAZÆR
GIYIMTEKSTILDERIVEHALÆ
SEKTyRLERININTOPLAM
MILYARDOLARLÆKIHRACATA
ULAåTÆãÆNÆSyYLEYEN
-EHMET"~Y~KEKåI
TOPLAMIHRACATY~K~N~N
TAMBEåTEBIRINISÆRTLADÆãÆNÆ
VURGULADÆ"UYÆLÆNILKDyRT
AYÆITIBARIYLEDyRTSEKTyR~N
TOPLAMIHRACATÆNÆN
MILYARDOLAROLDUãUNU
ILETEN"~Y~KEKåIåUNLARÆ
EKLEDI¬YÆLÆNDAISE
MILYARDOLARÆDERI
MILYARDOLARÆHALÆ
MILYARDOLARÆTEKSTIL
MILYARDOLARÆHAZÆRGIYIM
SEKTyR~OLMAK~ZEREDyRT
SEKTyR~M~ZMILYAR
DOLARLÆKIHRACATAULAåMAYÆ
HEDEFLIYOR"UHEDEFLERE
ULAåMAKBIZIMIlINOLDUKlA
yNEMLI(EDEFLERIMIZE
ULAåMAYOLUNDAREHBERIMIZ
INOVASYON!Rí'ETASARÆM
VEMARKALAåMAOLACAK
'IRIåIMCILIKOLACAK"IZBU
DyRTKRITIKALANAYyNELIK
B~Y~KBIRMOTIVASYONLA
lALÆåMALARÆMÆZADEVAM
EDIYORUZ"UYÆL4~RKIYE
ëNOVASYON(AFTASÆ
ETKINLIKLERIMIZDyRD~NC~
YÆLÆNAGIRDI"USENE
IKINCISINID~ZENLEDIãIMIZ
4~RKIYE¯NINILKINOVASYON
GELIåTIRMEPROGRAMÆ
ëNOVA,ë'®EBAåVURULAR
BUYÆLDATAMGAZDEVAM
EDIYOR&IRMALARÆMÆZ
INOVASYONYETKINLIKLERINI
yLlMEKVEGELIåTIRMEK
IlINëNOVA,ë'¯E
KATÆLÆYORKAYÆTLARÆ
-AYÆS¯AKADARS~RECEK
"EåKATEGORIDEGElEN
SENEOLDUãUGIBIBU
SENEDE4~RKIYE¯NIN
ëNOVASYONäAMPIYONLARƯNÆ
BELIRLEYECEãIZ4~M
INOVATIFFIRMALARÆMÆZÆ
~CRETSIZOLARAKBU
MARATONAKATÆLMAYADAVET
EDIYORUM­
ðOPWBTZPOZPMIBSJUBTÉ
4~RKIYE¯NIN5LUSAL
ëNOVASYON3TRATEJISI¯NI
HAYATAGElIRDIKLERINI
SyYLEYEN-EHMET
"~Y~KEKåIHAZÆRGIYIM
TEKSTILDERIVEHALÆ
SEKTyRLERINIDEKAPSAYAN
FARKLÆSEKTyRIlIN
INOVASYONYOLHARITALARÆ
BELIRLEDIKLERINIAKTARDÆ
aALÆåMAKAPSAMÆNDA
TEKSTILVEHAZÆRGIYIM
SEKTyRLERINE~lBOYUTLU
YAZÆCÆAKÆLLÆKUMAåLAR
VEGIYILEBILIRELEKTRONIK
TEKSTILLERINYyNVERECEãINI
GyRD~KLERINIILETEN
"~Y~KEKåIåyYLEDEVAM
EDIYOR¬(ALÆVEDERI
SEKTyRLERIMIZDEISE
FONKSIYONELVEM~åTERI
ODAKLÆ~R~NLEREYyNELME
OLDUãUNUGyRD~K$IãER
TARAFTANBAZÆ~LKELERIN
BAåARÆLÆINOVASYON
PROGRAMLARÆILEY~KSEK
KATMAíDEãERLITEKNOLOJI
YOãUNLUKLU~R~NLENASÆL
IHRACATARTÆåÆSAãLADÆãÆNÆ
ORTAYAlÆKARDÆKdRNEãIN
ëSPANYAí
DyNEMINDEUYGULADÆãÆ
5LUSAL$ENEYSEL'ELIåIM
0ROGRAMÆYLATEKSTIL
~RETICILERINEDAHAFAZLA
TEKNOLOJIKYETKINLIK
KAZANDÆRDÆ3IZLERINDE
INOVATIFlALÆåMALARÆNÆN
~LKEMIZININOVASYON
ATÆLÆMÆNAB~Y~KKATKÆSÆ
OLACAãÆNAINANÆYORUM
2OMALÆBIRTARIHlI
¬3IZKENDINIZEINANÆN
BAåKALARÆDASIZE
INANACAKTÆR­DEMIå"IZ
KENDIMIZEINANÆYORUZ
G~VENIYORUZ¤"~Y~K
ATÆLÆMLARAB~Y~K
BAåARÆLARAIMZA
ATACAãÆNÆZAY~REKTEN
INANÆYORUZ­
ðISBDBUmÉMBSTUSFT
UFTUJOEFOHFmJZPS
ë(+ë""AåKANÆ(IKMET
4ANRÆVERDIyD~LTyRENINDE
YAPTÆãÆKONUåMADA
IHRACATlÆLAROLARAKyNEMLI
BIRSTRESTESTINDEN
GElTIKLERINIVURGULAYARAK
KAOTIKDyNEMTAMAMEN
SONAERMEDENUFKUNET
OLARAKGyREBILMELERININ
M~MK~NOLMADÆãÆNÆSyYLEDI
¬"UNUBILMEKVEONAGyRE
POZISYONALMAKZORUNDAYÆZ­
DIYEN4ANRÆVERDISyZLERINI
åyYLES~RD~RD~¬!VRUPA
EKONOMISINDEKIDARALMA
PARITEETKISI2USYA¯DA
2UBLE¯NINDEãERKAYBÆVE
ByLGEMIZDEKIlATÆåMALAR
NEDENIYLEYÆLÆNILKDyRT
AYÆNDAISTEDIãIMIZ
PERFORMANSÆYAKALAYAMADÆK
"UDyNEMDEHAZÆRGIYIM
IHRACATÆMÆZGElENYÆLA
ORANLAY~ZDEAZALDÆ
!NCAKPARITEETKISINDEN
ARÆNDÆRDÆãÆMÆZDABUORAN
Y~ZDE¯YED~å~YOR
(AZÆRGIYIMCILEROLARAK
BIZLERYARATTÆãÆMÆZKATMA
DEãERVEISTIHDAMLA~LKE
EKONOMISINEyNEMLIBIR
KATKÆSUNUYORUZ"UB~Y~K
KATKÆYARAãMENIlERIDE
~RETIMYAPMANÆNDAYATTÆãÆ
SÆKÆNTÆLARULUSLARARASÆ
REKABETTEBIZLERIZORLUYOR
(~K~METIMIZINBU
OLUMSUZLUKLARÆGIDERMEK
IlINALACAãÆyNLEMLERLE
K~RESELPIYASALARDAELIMIZI
G~lLENDIRECEãIG~NLERIUMUT
VEyZLEMLEBEKLIYORUZ­
%STUJOTBOMBSÉO
zEMMFOEJSJMNFTJOJ
JTUJZPSVN
ë4+ë"yD~LGECESINDE
KONUåANBIRDIãERISIMISE
ë4(ë""AåKANÆëSMAIL'~LLE
OLDUëSMAIL'~LLESyZLERINE
T~MANNELERIN®!NNELER
'~N~¯N~KUTLAYARAK
BAåLADÆëHRACATlÆLARA
SESLENEN'~LLE¬+ARANLÆãÆ
AYDÆNLATANIHRACATÆN
YÆLDÆZLARÆSIZLERGIBI
BAåARÆLÆINSANLARYETIåTIREN
ANNELERINELLERINDEN
yP~YORUM9APTÆKLARÆNÆZÆ
ANLATACAKKELIMELERlOK
YOK9ÆLDÆZLARSADECE
GECELERIGyR~N~R3IZ
G~NPARLAYANG~NEåSINIZ­
DEDIëSMAIL'~LLEGECEDE
SEKTyR~NVERILERIYERINE
DERTLERINIKONUåMAYÆ
ISTEDIãINIBELIRTEREK
"AKAN.IHAT:EYBEKCI¯YE
åUNLARÆSyYLEDI
¬%KONOMI"AKANÆMÆZDAN
ISTEKLERIMIZVAR4EåVIKLER
VERIYORSUNUZ$ALDAKI
KUåUELDEKIKUåA
lEVIRIYORSUNUZ%LDEKI
KUåUBESLEMIYORSUNUZ
"IZTEKSTILSEKTyR~
OLARAKALDÆãÆMÆZDAN
FAZLASÆNÆVERDIK"U
~LKEDED~R~STINSANLARÆN
yD~LLENDIRILMESINI
ISTIYORUM"UNDANBIZI
ESIRGEMEYINIZ­
3VTZBJISBDBU
mÉOBSÉNÉ[
ë$-ë""AåKANÆ
-USTAFAäENOCAKISE
KONUåMASÆNDA
YÆLÆNÆMILYARDOLAR
IHRACATILEKAPATTÆKLARÆNÆ
HATÆRLATARAK/CAKª
.ISANDyNEMINDEISE
MILYONDOLARLÆKIHRACAT
GERlEKLEåTIRDIKLERINI
SyYLEDI3EKTyR~NEN
yNEMLIPAZARLARÆOLAN
2USYA5KRAYNA+UZEY
!FRIKAVE/RTADOãU¯DA
KENDILERININDÆåÆNDA
YAåANANGELIåMELER
NEDENIYLESÆKÆNTÆLÆG~NLER
GElIRDIKLERINIIFADE
EDEN-USTAFAäENOCAK
¬2USYABIZIMIlINGElICI
BIRPAZARDEãILIHRACAT
lÆNARÆMÆZ(IlBIRZAMAN
2USYA¯YÆTERKETMEYI
BUlÆNARÆKESMEYI
D~å~NMEDIK
2US
EKONOMISININ
ENKÆSAZAMANDA
TOPARLANACAãÆNA
INANÆYORUZ&AKAT
BUS~RElTE2USYA¯DAKI
ALACAKLARÆMÆZÆTAHSIL
ETMEKTEZORLANÆYORUZ
(~K~METIMIZDEN
BUKONUDADESTEK
BEKLIYORUZ­DEDI
ë(ë""AåKANÆ5ãUR
5YSALDAHALÆNÆN~LKE
ADÆNAVAZGElILMEZBIR
K~LT~ROLDUãUNUIFADE
ETTI5ãUR5YSAL
HALÆIHRACATlÆSÆNÆN
3PARTALÆGIBI
lALÆåTÆãÆNÆSyYLEYEREK
¬3EKTyR~M~Z~TASARÆMVE
MODAILETAlLANDÆRACAãÆZ
"EåYÆLGIBIKÆSABIR
S~REDEHALÆK~LT~R~N~N
MERKEZIOLACAãÆZ­DEDI
5YSALSyZLERINEåUNLARÆ
DAEKLEDI¬(ALÆSEKTyR~
OLARAKBUYÆL¯INCI
YÆLÆMÆZÆ
KUTLARKEN
AYNÆZAMANDA
4~RKIYE¯NIN
ILKVETEKSÆNAI
~R~NDED~NYALIDERI
OLANHALÆSEKTyR~N~N
LIDERLIãINIKUTLUYORUZ
ëHRACATlÆLARÆMÆZ
PAZARLARÆMÆZDA
CENGAVERGIBI
SAVAåARAKIHRACAT
BAåARÆLARÆNAIMZA
ATÆYORLAR-AKINE
HALÆSÆ~RETIMINDEVE
IHRACATÆNDAD~NYA
BIRINCISIELHALÆSÆVE
TURISTIKSATÆåTAISE
YINEBIRINCIOLMANÆN
GURURUNUHEPBIRLIKTE
YAåÆYORUZ­Q
HAZIR
*ø<ø0
6HNW|UGHHQID]ODLKUDFDW
SHUIRUPDQV×VHUJLOH\HQILUPD
SODWLQ|GODOG×%XILUPDODU×Q
\HGLVLG×úWLFDUHWWHGHSODWLQ
SODNHWHOD\×NJ|UOG\×O×Q×Q
HQID]ODLKUDFDWJHUoHNOHúWLUHUHN
ELULQFLOLNNROWX÷XQDRWXUDQILUPDV×
$N×QWHN7HNVWLOROXUNHQG×ú
WLFDUHWWHGH7*6'×ú7LFDUHWROGX
7(.67ø/
ILUPDQ×QSODWLQND]DQG×÷×
WHNVWLOVHNW|UQGHHQID]ODLKUDFDWJHUoHNOHúWLUHUHNELULQFLOLN
NROWX÷XQDRWXUDQILUPD$NVD
$NULOLN.LP\DROGX2QXV×UDV×\OD
$N3D7HNVWLOYH.RUGVD*OREDO
(QGVWULøSOLNYH.RUG%H]L
6DQD\LROGX
éíBAíÆ%ëITIM0ROGRAMÆSONRASÆKURSIYERLER
AYNÆIíKOLUNDAIíEALÆNÆRSATEMMUZ
AYÆNAKADARIíBAíÆEëITIMINEBAíLAMÆí
OLMASÆHALIMDEILAVEALTÆAYDAHA
DESTEKLERDENFAYDALANABILECEK
+/"é¯LERINFINANSMANAERIíIMININ
ARTÆRÆLMASÆAMACÆYLATAíÆNÆRLARÆN
TEMINATOLARAKKULLANÆLMASÆNÆN
yN~NDEKIENGELLERIKALDÆRACAK
D~ZENLEMELERYAPÆLACAK
îHARCAMALARÆIlINYATÆRÆMAKATKÆTUTARÆNÆN
YATÆRÆMDyNEMINDEUYGULANACAKVERGIORANLARÆ
"IRINCI"yLGEY~ZDEéKINCI"yLGEY~ZDE
el~NC~"yLGEY~ZDE$yRD~NC~"yLGEY~ZDE
"EíINCI"yLGEY~ZDE!LTÆNCÆ"yLGEY~ZDE
9ENIíIRKETIN
KURULMASÆVEHALKA
ARZLARyZENDIRILECEK
6ADELIITHALATTA
++$&ORANÆSÆFÆRA
INDIRILECEK
éíBAíÆ%ëITIM0ROGRAMÆSONRASÆ
KURSIYERLERAYNÆIíKOLUNDAIíE
ALÆNÆRSAéMALATSEKTyR~NDE
AYDIëERSEKTyRLERDEISEAY
BOYUNCA3'+IíVERENPRIMI
éì+52TARAFÆNDANyDENECEK
dZKAYNAK
KULLANÆMÆNA
VERGIKOLAYLÆëÆ
SAëLANACAK
î
YÆLLARÆNDAYATÆRÆM
DyNEMIIlINVERGI
INDIRIMIARTÆRÆLÆYOR
!Rî'EVETASARÆM
FAALIYETLERINE
DESTEKVEKATKÆLAR
ARTÆRÆLACAK
TARIHINEKADAR
BAíLANÆLANYATÆRÆMLARDAHA
Y~KSEKORANVES~RELERDE
DESTEKLENECEK
+ADÆNGIRIíIMCILERINFINANSMANA
ERIíIMLERININKOLAYLAíTÆRÆLMASÆ
VEByYLELIKLEKADÆNISTIHDAMÆNÆN
ARTÆRÆLMASÆAMACÆYLAYENI
D~ZENLEMEYAPÆLMÆíTÆR
éLERITEKNOLOJISÆNÆFÆNDAYER
ALANYATÆRÆMLARyNCELIKLI
YATÆRÆMLARKAPSAMÆNA
ALÆNACAKVE"EíINCI
"yLGEDESTEKLERINDEN
YARARLANDÆRÆLACAK
DAHA FAZLA DESTEK,
DAHA FAZLA YATIRIM
%")"'";-"ðè ð45ð)%".4"/":ð
:"5*3*.*7&f3&5ð.ð
%&45&,1",&5ð
dZELSEKTyRIíYERLERINDE
ALTÆAYS~REYLEéíBAíÆ
%ëITIM0ROGRAMƯNDA
lALÆíACAKKURSIYERLERE
éì+52TARAFÆNDANNET
ASGARI~CRETyDENECEK
4e"é4!+TARAFÆNDANBAíTAENERJI
ULAíTÆRMAVESAëLÆKSEKTyRLERI
OLMAK~ZEREIMALATSANAYINDE
HAZÆRLANANPROJELER4~RKIYE
+ALKÆNMA"ANKASÆARACÆLÆëÆYLA
DESTEKLENECEK
éíVERENINKURSIYERIlIN
YAPTÆëÆHARCAMALAR
VERGIMATRAHÆNDAN
D~í~R~LEBILECEK
3IGORTAPRIMIIíVERENHISSESI
DESTEëI!LTÆNCÆ"yLGEIlINYEDIYÆL
OLANDESTEKTARIHINE
KADARBAíLANÆLACAKYATÆRÆMLAR
IlINYÆLOLACAK
4ASARÆMMERKEZLERI
!Rî'EMERKEZLERI
GIBIYERLER
DESTEKLENECEK
9~KSEKTEKNOLOJILI
YATÆRÆMLARADAHA
FAZLADESTEK
VERILECEK
+/"é¯LERINSIPARIíE
DAYALÆ!Rî'EVETASARÆM
FAALIYETLERIDESTEKLENECEK
9ATÆRÆMCÆLARÆNî
YÆLLARÆNDAGERlEKLEíTIRILEBILECEK
YATÆRÆMHARCAMALARÆIlINYATÆRÆM
DyNEMINDEMEVCUTDIëERT~M
FAALIYETLERDENELDEEDECEKLERI
T~MKAZANlLARÆNADAHA
Y~KSEKMIKTARDAVERGIINDIRIMI
UYGULANACAK
+/"é¯LERETEMINAT
KOLAYLÆëÆTAíÆNÆRLARÆN
TEMINATOLARAK
KULLANÆLMASÆNÆN
ARTÆRÆLMASÆ
!Rî'EVETASARÆMPERSONELININ
DAHAESNEKlALÆíMASÆNAOLANAK
SAëLANACAK
&INANSMANA
ERIíIMIMKANLARÆ
ARTÆRÆLACAK
dZKAYNAKKULLANÆMÆILEAYNÆ
VARLÆKLARÆNNAKDEDyN~íT~R~LEREK
íIRKETINSERMAYEYAPÆSÆ
G~lLENDIRILMIíOLACAK
dZKAYNAKKULLANÆMÆ
ILEEKONOMIDEKIATÆL
KAYNAKLARSISTEME
KAZANDÆRÆLMÆíOLACAK
dZSERMAYEILE
FINANSMANA
TAMDESTEK
VERILECEK
9ENIYATÆRÆMCÆYADAHAFAZLADESTEKVE
VERGIINDIRIMI
ìIRKETLERINBORl
YERINEyZKAYNAK
KULLANÆMÆ
yZENDIRILECEK
4OPLUM9ARARÆNA
aALÆíMAKAPSAMÆNDA
ILAVEBINISTIHDAM
SAëLANACAK
$AHAFAZLAYATÆRÆMVEDAHAFAZLAISTIHDAMALANÆOLUåTURMASÆBEKLENENëSTIHDAM
3ANAYI9ATÆRÆMÆVEeRETIMI$ESTEK0AKETIVERGIINDIRIMLERINDENIåVERENE
MESLEKIEãITIMDESTEãINEDEKBIRDIZIDESTEKIlERIYOR
GÜNDEM &5,è/-è,
B
AåBAKAN!HMET
$AVUTOãLU¯NUN
AlÆKLADÆãÆAYAKLÆ
ëSTIHDAM3ANAYI
9ATÆRÆMÆVEeRETIMI$ESTEK
0AKETI¯NINDAHAFAZLAYATÆRÆM
VEDAHAFAZLAISTIHDAMALANÆ
OLUåTURMASÆBEKLENIYOR
0AKETVERGIINDIRIMLERINDEN
IåVERENEMESLEKIEãITIM
DESTEãINEDEKBIRDIZIDESTEK
IlERIYOR0AKETTETOPLUM
YARARÆNAlALÆåANSAYÆSÆNÆ
ARTÆRACAKLARÆNÆBINYENI
ISTIHDAMIMKhNÆDAYER
ALÆYOR9ENIPAKETINMALIYETI
EMEKLIDESTEãIMILYAR
LIRAOLARAKAlÆKLANDÆ4ë-
"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI
DEPAKETTEyZELLIKLE
ISTIHDAMTEKNOLOJIVEEãITIM
KONUSUNDAKIYAKLAåÆMLARÆ
GAYETyNEMLIVEPOZITIF
BULDUKLARÆNÆBELIRTTI
ðTUJIEBN4BOBZJ:BUÉSÉNÉ
WFfSFUJNJ%FTUFLMFNF
1BLFUJ"mÉLMBOEÉ
"AåBAKANLÆKaANKAYA
+yåK~¯NDEKITOPLANTÆDA
"AåBAKAN!HMET$AVUTOãLU
TOPLUMYARARÆNAlALÆåMA
KAPSAMÆNDABINYENI
ISTIHDAMSAãLANACAãÆNÆ
BILDIRDI"INLIRANÆN
ALTÆNDAEMEKLIAYLÆãÆ
ALANLARALIRASEYYANEN
ZAMYAPÆLACAãÆNÆANLATAN
$AVUTOãLU¬5YGULAMADA
ISEBINLIRANÆNALTÆNDAOLAN
HERBIREMEKLIAYLÆãÆNA
LIRAZAMYAPÆYORUZ
BINLIRANÆN~ST~NEGElEN
AYLÆKLARDADABINLIRAYA
TAMAMLÆYORUZ"UYAKLAåÆK
MILYARLIRALÆKKATKÆNÆN
MILYONEMEKLIVATANDAåÆMÆZA
AKTARÆLMASÆANLAMÆNAGELIYOR
%MEKLILERIMIZINHAYAT
STANDARDÆNÆND~ZELTILMESI
YyN~NDESONDERECEyNEMLI
BIRADÆM­DIYEKONUåTU
%MEKLIOLUPTICARET
FAALIYETINDEBULUNAN
timreport 2015-124
58 > 59
BINEMEKLIIlINDESOSYAL
G~VENLIKDESTEKPRIMIOLARAK
Y~ZDE¯LIKKESINTININ
Y~ZDE¯AlEKILDIãINI
IFADEEDEN$AVUTOãLU
AYLÆKLARAORTALAMA
LIRALÆKARTÆåGETIRILDIãINI
BELIRTTI$AVUTOãLU
BININ~ZERINDEVATANDAåÆN
FAYDALANDÆãÆLIRA
OLANYAåAYLÆãÆNÆ
Y~ZDE¯LIKARTÆåLA
LIRAYAlÆKARDÆKLARÆNÆSyZ
KONUSUKIåILEREYAKLAåÆK
MILYONLIRALÆKKAYNAK
AKTARÆMÆNÆNSyZKONUSU
OLACAãÆNÆKAYDETTI"~Y~ME
RAKAMLARÆNÆNAlÆKLANDÆãÆNÆ
ANÆMSATAN$AVUTOãLU
4~RKIYEEKONOMISININGElEN
YÆLY~ZDEB~Y~D~ã~N~
BURAKAMÆNHEDEFLEREGyRE
M~TEVAZÆGyR~ND~ã~N~
ANCAKD~NYAEKONOMISININ
B~Y~KBIRKRIZDENGElTIãININ
UNUTULMAMASÆGEREKTIãINI
BILDIRDI4~RKIYE¯NINGyRECELI
OLARAK!VRUPA¯DAENHÆZLÆ
B~Y~YEN~LKELERARASÆNDA
OLMANITELIãINIKORUDUãUNU
DILEGETIREN$AVUTOãLU
¬!VRUPA"IRLIãININORTALAMA
B~Y~MEHÆZÆY~ZDE%URO
"yLGESI¯NINY~ZDE,ATIN
!MERIKA¯NÆNY~ZDE9ANI
%URO"yLGESIY~ZDE
B~Y~RKEN4~RKIYEEKONOMISI
Y~ZDETAKRIBEN%URO
"yLGESI¯NDENDyRTMISLIDAHA
FAZLAB~Y~MEHÆZÆSAãLÆYOR
!LACAãÆMÆZTEDBIRLERLE~MIT
EDERIZKIBUSENEHEM
B~Y~MEHEM~RETIMARTÆåÆ
BIRLIKTEGELECEK"IRERBIRER
BUKONULARAYOãUNLAåÆRSAK
ASLÆNDABIRINCISIISTIHDAM
ARTÆRÆCÆADÆMLARMAHIYETINDE
ILKOLARAKëä+52¯DAN
IåG~C~DESTEãIYENI
IålILERIMIZINIåHAYATÆNA
BAåLAMALARÆESNASÆNDA
DEVLETINIåVERENLERElOK
CIDDIKATKÆLARÆOLACAK­DIYE
KONUåTU
bBMÉéBDBLLVSTJZFSMFSF
BTHBSJDSFUzEFOFDFL
dZELSEKTyRIåYERLERINDE
ALTÆAYS~REYLEëåBAåÆ%ãITIM
0ROGRAMÆNDAlALÆåACAK
KURSIYERLEREëä+52
TARAFÆNDANNETASGARI~CRET
yDENECEãINIVURGULAYAN
$AVUTOãLUYANIBIRIåVERENIN
YENIBIRIålIALÆMÆIlIN
PLANLAMAYAPTÆãÆNDAALTÆ
AYLÆKIåBAåÆEãITIMPROGRAMÆ
ESNASÆNDA~CRETLERIN
ASGARI~CRETOLARAKëä+52
TARAFÆNDANyDENECEãINI
BUNUNIåVERENLERIN
ISTIHDAMATEVåIKEDILMESI
YANÆNDACIDDIBIRMESLEKI
EãITIMDESTEãIOLDUãUNU
KAYDETTI"UNUNIålILERIN
NITELIãINIDEãIåTIRECEKDEV
BIRADÆMOLDUãUNADIKKATI
lEKEN$AVUTOãLUåyYLE
KONUåTU¬!LTÆAYBOYUNCA
IåVERENEHIlBIRMALIYETBU
ANLAMDAY~KLENMEYECEK
åEKILDEASGARI~CRETëä+52
TARAFÆNDANyDENECEK
ëåVERENINKURSIYERLER
IlINYAPTÆãÆHARCAMALAR
VERGIMATRAHÆNDAN
D~å~R~LEBILECEK9ANI
IåVERENKURSIYERLERIlIN
HARCAMAYAPÆYORBUDAVERGI
MATRAHÆNDAND~å~R~LECEK
ëåBAåÆ%ãITIM0ROGRAMÆ
SONRASÆKURSIYERLERAYNÆ
IåKOLUNDAIåEALÆNÆRSA
YANIOTOMOTIVSEKTyR~
AYAKKABÆCÆLÆKSEKTyR~NDEALTÆ
AYEãITIMALÆNDÆBUS~REDE
~CRETASGARI~CRETOLARAK
ëä+52TARAFÆNDANyDENECEK
ALTÆAYSONRAOIåYERINDEIåE
ALÆNÆRSAIMALATSEKTyR~NDE
AYTAKRIBENYÆL
DIãERSEKTyRLERDEISEAY
BOYUNCAYÆL3'+IåVEREN
PRIMIëä+52TARAFÆNDAN
yDENECEK9ANITOPLAMDA
DyRTYÆLLÆKDESTEKSAãLANMÆå
OLACAKIMALATSEKTyR~NDE
!LTÆAYÆEãITIMOLARAK
DOãRUDANëä+52TARAFÆNDAN
ASGARI~CRETåEKLINDEDyNEM
DyNEMYÆLDA3'+IåVEREN
PRIMININëä+52TARAFÆNDAN
yDENDIãIDyNEM"yYLE
BIRGElIåSAãLÆYORUZdNCE
B~T~N~YLEëä+52yD~YORALTÆ
AYSONRAYÆL3'+IåVEREN
PRIMIyDENIYOR$yRTYÆLLÆK
BIRDESTEKSAãLANÆYOR$IãER
SEKTyRLERDEISEBUDyRTAY
ARTÆYÆLåEKLINDE
4EMMUZAYÆNAKADARIåBAåÆ
EãITIMINEBAåLANMÆåOLMASÆ
HALINDEILAVEALTÆAYDAHA
DESTEKLERDENFAYDALANÆLACAK
9ANIyN~M~ZDEKIAYLARDA
YÆLÆNILKYARÆSÆNDAISTIHDAMA
DAHADATEåVIKETMEKIlIN
TEMMUZAKADARBUIåBAåÆ
EãITIMIBAåLANÆRSAIåBAåÆ
EãITIMIlINVERILECEKDESTEK
ALTÆAYDEãILBIRYÆLOLACAK­
5BTBSÉN.FSLF[MFSJWF
"S(F.FSLF[MFSJHJCJ
EFTUFLMFOFDFL
"AåBAKAN$AVUTOãLU
YATÆRÆMMALLARÆNÆNVEARA
MALLARÆNVADELIITHALATÆNDA
+AYNAK+ULLANÆMÆ
$ESTEKLEME&ONU++$&
"AíBAKAN!HMET$AVUTOëLU¬&INANSMANAERIíIMALANÆNÆNGENIíLETILMESIKONUSUNDAyNEMLI
KARARLARALDÆKdZKAYNAKKULLANÆMÆNAVERGIKOLAYLÆëÆ4AMDESTEKSAëLANACAK-ART¯TAKABUL
EDILENKANUNILEyZSERMAYEILEFINANSMANAVERGIKOLAYLÆKLARÆGETIRILMIíTI3ERMAYEARTÆRÆMÆYAPAN
íIRKETLERIlINSERMAYENINBELIRLIBIRKÆSMÆKURUMKAZANCÆNDANINDIRILEBILECEK­
ORANÆNÆNY~ZDE¯DANY~ZDE
SÆFÆRAINDIRILECEãINIAlÆKLADÆ
"yYLECESANAYICININGIRDI
MALIYETININAZALTÆLDÆãÆNA
IåARETEDEN$AVUTOãLU¬"U
yZELLIKLEYATÆRÆMMALLARÆ
VEARAMALLARÆNÆNMALIYETI
AZALTÆLACAKBIRADÆM!Rí'E
VETASARÆMADAHAFAZLA
DESTEKSAãLANACAK"U
FAALIYETLERASLÆNDATAM
DANITELIKSELDyN~å~M~
ORTAYAKOYANlALÆåMALAR
4ASARÆMAåAMASÆKATKÆ
DEãERITIBARIYLEENFAZLA
DEãERINZIHINSELKATKÆNÆN
DAYAPÆLDÆãÆBIRAåAMA
"UlERlEVEDENIHAI~R~N
KADARO~R~NEGIDEN
B~T~NS~RElLERDEKIETKIN
KATKÆYÆARTÆRACAKBIR
DyNEM"UlERlEVEDE
TASARÆMMERKEZLERI
!Rí'EMERKEZLERIGIBI
DESTEKLENECEK!Rí'EVE
TASARÆMPERSONELININDAHA
ESNEKlALÆåMASÆNAOLANAK
SAãLANACAK+/"ë¯LERIN
SIPARIåEDAYALÆ!Rí'E
VETASARÆMFAALIYETLERI
DESTEKLENECEK­IFADELERINI
KULLANDÆ$AVUTOãLU
(AZINEDESTEKLIKEFALETIN
KAPSAMÆNÆNGENIåLETILDIãINI
DEAlÆKLAYARAK¬4"--
'ENEL+URULUNDAKABUL
EDILEN+ANUNILE(AZINE
KAYNAKLARÆNDANKREDI
GARANTIKURUMLARÆNA
AKTARÆLABILECEKMILYAR
LIRATUTARÆNDAKIKAYNAK
MILYARLIRAYAlÆKARÆLDÆ
"yYLELIKLE+REDI'ARANTI
&ONUARACÆLÆãÆYLAMILYAR
LIRATUTARÆNAKADAR(AZINE
KEFALETIVERILEBILMESININ
yN~AlÆLDÆ"AKANLAR+URULU
+ARARÆILE(AZINEDESTEKLI
KEFALETSISTEMINDEN
YARARLANABILECEKLERIN
KAPSAMÆGENIåLETILMIåVE
KAPSAMAIMALATlÆ+/"ë¯LER
ILEKADÆNGIRIåIMCILERDE
ILAVEEDILDI­DIYEKONUåTU
ðNBMBUmÉ,0#ðWFLBEÉO
HJSJéJNDJMFSFJMBWF
EFTUFL
!HMET$AVUTOãLUIMALATlÆ
+/"ë¯LEREVEKADÆN
GIRIåIMCILEREILAVEDESTEKLER
VERECEKLERINIDUYURARAK
yZELLIKLE+/"ë¯LERIN
G~lLENDIRILMESIVEKADÆN
GIRIåIMCILERINIåHAYATÆNDAKI
PAYLARÆNÆNARTÆRÆLMASÆIlIN
yZELTEDBIRLERALÆNACAãÆNÆ
KAYDETTI$AVUTOãLUåUNLARÆ
SyYLEDI¬ëMALATlÆ+/"ë¯LER
BAãLAMÆNDAMEVCUTDURUMDA
HERBIR+/"ëIlIN
MILYONLIRAVEHERBIRRISK
GURUBUIlINMILYONLIRA
OLANKEFALETLIMITIIMALAT
SEKTyR~NDEFAALIYETGySTEREN
+/"ë¯LERINYATÆRÆMKREDILERI
IlINMILYONLIRAYAHER
BIRRISKGRUBUNDAKIIMALATlÆ
+/"ë¯LERIlINISEMILYON
LIRAYAlÆKARÆLDÆ!YRÆCADIãER
+/"ë¯LERIlINSEKIZYÆLOLAN
MAKSIMUMVADEIMALATlÆ
+/"ë¯LERIlINYÆLAlÆKARÆLDÆ
DIãER+/"ë¯LERIlINY~ZDE
OLANKEFALETORANÆIMALATlÆ
+/"ë¯LERIlINY~ZDE¯E
lÆKARÆLDÆ+ADÆNGIRIåIMCILERIN
FINANSMANAERIåIMLERININ
KOLAYLAåTÆRÆLMASÆVEByYLELIKLE
KADÆNISTIHDAMÆNÆNARTÆRÆLMASÆ
AMACÆYLAYENIBIRD~ZENLEME
BAåLATÆLDÆ$~ZENLEMEILE
KADÆNGIRIåIMCILERIN
BINLIRAYAKADARVEBEå
YÆLVADELIKULLANACAKLARÆ
KREDILERIlIN+REDI'ARANTI
&ONUARACÆLÆãÆYLAY~ZDE
ORANÆNDAKEFALETIMKANÆ
SAãLANACAK­
,BMLÉONB#BOLBTÉ
ZFOJEFOZBQÉMBOEÉSÉMBDBL
"AåBAKAN$AVUTOãLU
!Rí'E¯YEDAYALÆSANAYI
YATÆRÆMLARÆIlINyZELBIR
PROJEVEFINANSMANMODELI
GELIåTIRECEKLERINIBILDIRDI
4e"ë4!+TARAFÆNDAN
BAåTAENERJIULAåTÆRMAVE
SAãLÆKSEKTyRLERIOLMAK
~ZEREIMALATSANAYISINDE
HAZÆRLANANPROJELERIN4~RKIYE
+ALKÆNMA"ANKASÆARACÆLÆãÆ
ILEDESTEKLENECEãINIBELIRTEN
$AVUTOãLUBUKAPSAMDA
FIZIBILITElALÆåMALARÆNÆN
DA4e"ë4!+TARAFÆNDAN
SONUlLANDÆRÆLACAãÆNÆDILE
GETIRDI$AVUTOãLUBU
NOKTADAPROJELERINyZEL
SEKTyRTARAFÆNDANHAYATA
GElIRILECEãINEDIKKATI
lEKEREK¬4e"ë4!+GEREKTIãI
TAKDIRDEBUåIRKETLEREBELIRLI
GÜNDEM &5,è/-è,
BIRS~REORTAKOLABILECEK
0ROJENINFINANSMANÆNDA
yZELSEKTyRyZKAYNAK
KULLANÆMÆY~ZDEOLACAK
4~RKIYE+ALKÆNMA"ANKASÆ
DAY~ZDE¯YEKADAR
UYGUNKOåULLUFINANSMAN
DESTEãISAãLAYACAK"~T~N
BUlALÆåMALARESNASÆNDA
ALDÆãÆMÆZyNEMLIBIRKARAR
DA4~RKIYE+ALKÆNMA
"ANKASƯNÆNlOKCIDDIBIR
YENIDENYAPÆLANMAS~RECI
IlINEGIRMESIDIR4~RKIYE
+ALKÆNMA"ANKASÆB~T~N
BUKALKÆNMAISTIHDAM
PROJELERINID~ZENLEMEK
VEONLARAYETERLIDESTEãI
VEREBILMEKIlINlOK
CIDDIBIRåEKILDEYENIDEN
YAPÆLANDÆRÆLACAKVE
D~NYADAKIyRNEKLERIYLE
REKABETEDEBILECEKD~ZEYE
GETIRILECEK­IFADELERINI
KULLANDÆ
"UÉMBOBEÉNMBSÉOCUmF
EJTJQMJOJOFPMVNTV[
FULJTJPMNBZBDBL
"AåBAKAN!HMET$AVUTOãLU
PAKETKAPSAMÆNDA+/"ë¯LERE
TEMINATKOLAYLÆãÆDA
GETIRILDIãINIKAYDEDEREK
¬+/"ë¯LERINFINANSMANA
ERIåIMININARTÆRÆLMASÆ
AMACÆYLATAåÆNÆRLARÆNTEMINAT
OLARAKKULLANÆLMASÆNÆN
yN~NDEKIENGELLERI
KALDÆRACAKD~ZENLEMELER
YAPÆLACAKäIMDIYEKADAR
TAåÆNÆRLARÆNTEMINATOLARAK
KULLANÆLMAMASÆSEBEBIYLE
SADECENAKTITEMINATLARÆN
GELEBILECEãIBIRLIMIT
VARTAåÆNÆRLARTEMINAT
OLARAKKULLANÆLDÆãÆNDA
yZELLIKLEFINANSMANA
ERIåIMBAKÆMÆNDANSON
DERECEyNEMLIBIRIMKAN
SAãLANMÆåOLACAK"UNUNLA
ILGILIHAZÆRLANMAKTAOLAN
+ANUN4ASARÆSÆyN~M~ZDEKI
DyNEMDE4"--¯YESEVK
EDILECEK­DEDI$AVUTOãLU
timreport 2015-124
60 > 61
BIRTARAFTANISTIHDAMÆN
ARTÆRÆLMASÆDIãERTARAFTAN
YATÆRÆMLARÆNTEåVIKI
VERGIINDIRIMLERIVEDIãER
TEåVIKLERLEENyNEMLISIDE
FINANSMANAERIåIMIMKANÆNÆN
ARTÆRÆLMASÆNADAYALÆKAPSAMLÆ
BIRTEåVIKPAKETINISANAYICI
VE~RETICILERINHIZMETINE
SUNDUKLARÆNÆBELIRTTI
"UNLARÆNENTEGREVEB~T~NC~L
BIREKONOMIKANLAYÆåÆN
YANSÆMALARÆOLDUãUNA
IåARETEDEN$AVUTOãLU
KONUåMASÆNÆåyYLEDEVAM
ETTI¬"IZdNCELIKLI
$yN~å~M0ROGRAMÆNÆILAN
EDERKENASLÆNDAONUN
AYRÆLMAZBIRPARlASÆOLARAK
BUPAKETIDEBERABERlALÆåTÆK
dN~M~ZDEKIDyNEMDE
"UTEåVIKLERAKSINEåU
AåAMADAB~TlEDISIPLINI
IlINDEATÆLANADÆMLAR
OLMANÆNYANÆNDAHEMEN
SONRASÆNDA~RETIMARTÆåÆNÆN
GETIRECEãIVERGIARTÆåÆILE
BIRLIKTEB~TlEMIZIDAHADA
G~lLENDIRECEKBIRDyNEMIN
yN~N~AlACAK"UANLAMDA
KÆSADyNEMLIADÆMLARLAORTA
VEUZUNVADELIADÆMLARÆBIR
B~T~NIlINDEDEãERLENDIREN
BIRPERSPEKTIFLEBAKÆYORUZ
dNCELIK$yN~å~M0ROGRAMÆ
ILEILGILIOLARAKYAPTÆãÆMÆZ
AlÆKLAMADAlALÆåMALARÆN
~lAYLÆKDEãERLENDIRMESINI
KAMUOYUNASUNACAãÆMÆZÆ
BELIRTMIåTIKBUAYÆNIKINCI
YARÆSÆNDANISANSONUNA
DOãRUBUADÆMLARÆNILK
"e9e+%+åë¬0!+%44%9%2!,!.4!3!2)-
-%2+%:,%2ë.ë.!2ì'%-%2+%:,%2ë'ë"ë
$%34%+,%.-%3ë-!$$%3ë.ë.4!3!2)-).
$%34%+,%.-%3ë+/.535.$!"5'e.%
+!$!2(ë33%$ë,%.%+3ë+,ëãë"e9e+
/2!.$!ad:%#%ãë.%ë.!.)9/25:­$%$ë
BIRTARAFTANOLABILECEK
KONJONKT~RELSORUNLARLA
ETKINBIRåEKILDEM~CADELE
ETMEYIPLANLAYACAãÆZDIãER
TARAFTANEKONOMIMIZIN
B~Y~MEPERFORMANSÆNÆN
S~RD~R~LMESINITEMIN
EDECEãIZAMAENyNEMLISI
DEUZUNDyNEMDE4~RK
EKONOMISININD~NYANÆN
ENB~Y~KG~C~ARASÆNA
GIREBILMESIIlINYAPÆSAL
REFORMLARADEVAMEDECEãIZ
äUNUDABIRKEZDAHA
VURGULAMAKISTERIMFINANSAL
YAPÆMALIPOLITIKALAR
VEKALKÆNMABIRBIRINI
DESTEKLEYENSACAYAãÆ
NITELIãINDEDIR"UKONUDA
ATTÆãÆMÆZADÆMLARÆNB~TlE
DISIPLININEHERHANGIBIR
OLUMSUZETKISIOLMAYACAK
~lAYLÆKPERFORMANSÆ
KONUSUNDABILGILENDIREN
KAPSAMLÆBIRKAMUOYU
AlÆKLAMASÆYAPACAãÆZ"U
PAKETIN~RETICILERIMIZE
SANAYICILERIMIZE
GIRIåIMCILERIMIZEHAYÆRLÆ
OLMASÆNÆDILIYORUM9ENI
ISTIHDAMALANLARÆAlMASÆVE
VATANDAåLARÆMÆZÆNBEREKETLI
BIRåEKILDEBUNLARDANISTIFADE
ETMESINIDILIYORUM­
5ð.²EFOPMVNMVUFQLJ
"AåBAKAN!HMET$AVUTOãLU
TARAFÆNDANAlÆKLANANYENI
ISTIHDAMVETEåVIKPAKETINI
DEãERLENDIREN4ë-"AåKANÆ
-EHMET"~Y~KEKåI
¬ëSTIHDAM3ANAYI9ATÆRÆMÆVE
eRETIMI$ESTEKLEME0AKETI¯NI
SONDERECEOLUMLUKARåÆLADÆK
dZELLIKLEISTIHDAMTEKNOLOJI
VEEãITIMKONUSUNDAKI
YAKLAåÆMLARÆGAYETyNEMLIVE
POZITIFBULDUK"UPAKETTE
TASARÆMMERKEZLERININ
!Rí'EMERKEZLERIGIBI
DESTEKLENMESIONYÆLLARDÆR
DEVAMEDENYATÆRÆMMALLARÆNA
++$&UYGULANMASÆGIBI
SORUNLARÆNlyZ~M~VAR"U
PAKETINY~KSEKKATMADEãERLI
~R~NLERINIHRACATÆMÆZDAKI
PAYÆNÆNARTÆRÆLMASÆVEUZUN
VADEDECARIAlÆãÆMÆZÆN
AZALTÆLMASÆIlINB~Y~KKATKÆ
SAãLAYACAãÆNAINANÆYORUZ
"UPAKETIHRACATlÆLARÆMÆZA
VESANAYICILERIMIZEMORALí
MOTIVASYONAåÆLAYACAK
"UY~ZDENBUPAKETI
AlÆKLADÆãÆIlINT~M
IHRACATlÆLARVESANAYICILER
ADÆNA"AåBAKANÆMÆZAVE
H~K~METIMIZETEåEKK~R
EDIYORUZ­DEDI-EHMET
"~Y~KEKåIëSTIHDAM
3ANAYI9ATÆRÆMÆVEeRETIMI
$ESTEKLEME0AKETI¯NIåU
SyZLERLEDEãERLENDIRDI
¬BINAKTIFIHRACATlÆNÆN
TEMSILCISI4ë-OLARAK
YENIYATÆRÆMOLANAKLARÆNÆN
ARTTÆRÆLMASÆVEISTIHDAMÆN
GENIåLETILMESIILEYENI
~RETIMSAHALARÆNÆN
AlÆLMASÆNÆNS~RD~R~LEBILIR
IHRACATARTÆåÆIlINB~Y~K
yNEMTAåÆDÆãÆNAINANÆYOR
VEBUDOãRULTUDAyNEMLI
lALÆåMALARYAPARAKyNERILER
GELIåTIRIYORUZ"UBAãLAMDA
GElTIãIMIZYÆLEYL~LAYÆNDA
"AåBAKAN!HMET$AVUTOãLU
4~RKIYE¯NINKATMAíDEãERLI
~RETIMINIVEIHRACATÆNÆ
HÆZLAGELIåTIRMESIIlIN
®3ANAYININVE3ANAYICILIãIN
9ENIDENdZENDIRILMESI
VE$ESTEKLENMESINE¯
YyNELIKKAPSAMLÆBIR
SUNUMGERlEKLEåTIRDIK
"AåBAKANÆMÆZÆNBUG~NK~
AlÆKLAMASÆNDAGyRD~ã~M~Z
~ZEREBUSUNUMDAORTAYA
KOYDUãUMUZyNERILERIN
H~K~METIMIZTARAFÆNDAN
DIKKATEALÆNMASÆNDANB~Y~K
MEMNUNIYETDUYUYORUZ­
4ë-"AåKANÆåyYLEDEVAM
ETTI¬"AåBAKAN!HMET
$AVUTOãLU¯NASUNDUãUMUZ
yNERILERINARASÆNDAYER
ALANY~KSEKTEKNOLOJILI
YATÆRÆMLARADAHAFAZLADESTEK
VERILMESIILERITEKNOLOJI
SÆNÆFÆNDAYERALANYATÆRÆMLARÆN
yNCELIKLIYATÆRÆMLAR
KAPSAMÆNAALÆNMASÆVE
ByLGEDESTEKLERINDEN
YARARLANDÆRÆLMASÆ
TASARÆMMERKEZLERININ
!Rí'EMERKEZLERIGIBI
DESTEKLENMESIYENI
YATÆRÆMCÆYADAHAFAZLA
DESTEKVEVERGIINDIRIMININ
GELMESIGIBIMADDELERIN
Y~KSEKKATMADEãERLIIHRACAT
ARTÆåÆILEHEDEFLERIMIZE
B~Y~KKATKÆSAãLAYACAãÆNA
INANÆYORUZ­
:BUÉSÉNMBSÉO
EFTUFLMFONFTJOJPMVNMV
CVMVZPSV[
¬"AåBAKAN!HMET
$AVUTOãLU¯NUNAlÆKLADÆãÆ
PAKETTEYATÆRÆMCÆLARÆMÆZÆN
VEYÆLLARÆNDA
GERlEKLEåTIRECEKLERIYATÆRÆM
HARCAMALARÆIlINYATÆRÆM
DyNEMINDEMEVCUTDIãER
T~MFAALIYETLERINDENELDE
EDECEKLERIT~MKAZANlLARÆNA
DAHAY~KSEKMIKTARDA
VERGIINDIRIMIUYGULANACAãÆ
MADDESIYERALÆYOR"U
SAYEDEBEKLEYENVEYENI
YATÆRÆMLARHÆZLANACAK­DIYEN
-EHMET"~Y~KEKåI¬!YRÆCA
!RALÆKTARIHINEKADAR
BAåLANÆLANYATÆRÆMLARÆNDAHA
Y~KSEKORANVES~RELERDE
DESTEKLENMESIYÆLÆ
SONUNDAUYGULAMASÆSONA
ERENVERGIINDIRIMIVE
SIGORTAPRIMIIåVERENHISSESI
DESTEãINDEKIY~KSEKORAN
VES~RELERIN!RALÆK
4é-"AíKANÆ-EHMET"~Y~KEKíI¬!lÆKLANANPAKETTEYATÆRÆMCÆLARÆMÆZÆNVEYÆLLARÆNDAGERlEKLEíTIRECEKLERIYATÆRÆM
HARCAMALARÆIlINYATÆRÆMDyNEMINDEMEVCUTDIëERT~MFAALIYETLERINDENELDEEDECEKLERIT~MKAZANlLARÆNADAHAY~KSEKMIKTARDAVERGI
INDIRIMIUYGULANACAëÆMADDESIYERALÆYOR"USAYEDEBEKLEYENVEYENIYATÆRÆMLARHÆZLANACAK­
TARIHINEKADARBAåLANÆLACAK
YATÆRÆMLARIlINUYGULANMAYA
DEVAMEDILMESIDEYENI
YATÆRÆMLARÆyZENDIRMEK
IlINFAYDALÆVEyNEMLIBIR
DESTEKOLARAKyNElÆKÆYOR­
DEãERLENDIRMESINDE
BULUNDU"~Y~KEKåI
åUNLARÆSyYLEDI¬$IãER
TARAFTANyZSERMAYEILE
FINANSMANÆNDESTEKLENMESI
AMACÆYLANAKDISERMAYE
ARTÆRÆMÆYAPANåIRKETLERIlIN
ARTÆRÆLANSERMAYENINBELLI
BIRKÆSMÆNÆNHERYÆLKURUM
KAZANCÆNDANINDIRILEBILMESI
DEåIRKETLERIMIZIN
SERMAYELERININDAHA
G~lL~HALEGELMESINE
KATKÆSAãLAYACAKByYLECE
åIRKETLERIMIZDAHAFAZLA
YATÆRÆMAYyNELECEK­
9ÆLLARDÆR4ë-OLARAK
KATMADEãERLIIHRACATÆN
ARKASÆNDAINOVASYON!Rí'E
MARKALAåMAVETASARÆM
OLMAK~ZEREDyRTANA
BILEåENINOLDUãUNADIKKATI
lEKTIKLERINIBELIRTEN-EHMET
"~Y~KEKåI¬"AåBAKAN
!HMET$AVUTOãLU¯NUN
AlÆKLADÆãÆBUPAKETTEYER
ALANTASARÆMMERKEZLERININ
!Rí'EMERKEZLERIGIBI
DESTEKLENMESIMADDESININ
TASARÆMÆNDESTEKLENMESI
KONUSUNDABUG~NE
KADARHISSEDILENEKSIKLIãI
B~Y~KORANDAlyZECEãINE
INANÆYORUZ­DEDI
:BUÉSÉNNBMMBSÉOEB
,,%'²OJOTÉGÉSMBONBTÉ
zOFNMJCJSEFWSJN
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåI¬9ÆLLARDÆRBIR
lOKKEREDILEGETIRDIãIMIZ
YATÆRÆMMALLARÆNÆNVEARA
MALLARÆNVADELIITHALATÆNDA
++$&ORANÆNÆNSÆFÆRA
INDIRILMESINIlOKyNEMLI
BIRDEVRIMSELKARAROLARAK
GyR~YORUZ/NYÆLLARDÆR
DEVAMEDENBUSORUNU
lyZEN"AåBAKAN!HMET
$AVUTOãLU¯NASANAYICILERIMIZ
VEIHRACATlÆLARÆMÆZ
ADÆNAlOKTEåEKK~R
EDIYORUZ++$&ORANÆNÆN
SÆFÆRLANMASÆNÆNSANAYICI
VEIHRACATlÆLARÆMÆZÆNGIRDI
MALIYETLERINIAZALTACAãÆNA
~RETIMKAPASITEMIZI
ARTÆRACAãÆNAVEDhHILI
KAPASITEMIZIGELIåTIRECEãINE
INANÆYORUZ"UNUNYANÆSÆRA
TAåÆNÆRLARÆNTEMINATOLARAK
KULLANÆLMASÆNÆNyN~NDEKI
ENGELLERINKALDÆRÆLMASÆNÆlOK
yNEMLIBULUYORUZ"yYLECE
+/"ë¯LERINFINANSMANA
ERIåIMIMKANLARÆDAHADA
KOLAYLAåACAK­DIYEKONUåTU
"~Y~KEKåI¬3ONUlOLARAK
H~K~METIMIZINISTIHDAMÆN
GELIåTIRILMESIIlINORTAYA
KOYDUãUBUPAKETISON
DERECEOLUMLUBULUYORUZ
"UPAKETINIHRACATlÆLARÆMÆZA
VESANAYICILERIMIZEMORAL
VEMOTIVASYONAåÆLAYACAãÆNA
INANÆYORUZ4ë-OLARAKBU
yNERILERINGELIåTIRILMESIIlIN
HEMGENELANLAMDAVEHEM
DEIHRACATlÆSEKTyRLERIMIZ
BAZÆNDAYENIyNERILER~ZERINDE
lALÆåMAYADEVAMEDIYORUZ"U
yNERILERIDEYAKÆNZAMANDA
KAMUOYUILEPAYLAåMAYÆ
PLANLÆYORUZDEDIQ
GÜNDEM &5,è/-è,
V
odafone
Türkiye’nin ev
SAHIPLIãINDE
BUYÆLILKKEZ
D~ZENLENEN6ODAFONE
$IJITAL$yN~å~M:IRVESI
¬9ARÆNAHOåGELDINIZ­
TEMASÆYLABINIAåKÆN
DAVETLININKATÆLÆMÆYLA
-AYÆS0ERåEMBE
G~N~TAMAMLANDÆ:IRVEDE
YERLIVEYABANCÆlOKSAYÆDA
KONUåMACÆIåD~NYASÆ
MODASANATM~ZIK
MIMARIVESPORBAåTA
OLMAK~ZEREHERALANDA
DIJITALLEåMEYIKONUåTU
¬'ELECEK"URADA­
¬+EåFEDIN­¬9ARÆNÆ
4ASARLAYÆN­VE¬&ARK
9ARATÆN­ANABAåLÆKLARÆ
ALTÆNDAFARKLÆOTURUMDA
KONUåMACÆYÆAãÆRLAYAN
ZIRVEDEHAYATÆNHER
ALANÆNDADIJITALLEåMENIN
ETKILERIELEALÆNDÆ
Türkiye’den ve dünyadan
DIJITALLEåMEyRNEKLERI
VERILDI:IRVEILEBIREYVE
KURUMLARÆNDIJITALLEåMEDE
YENITRENDLERLETANÆåARAK
GELECEãIND~NYASÆNA
BUG~NDENHAZÆRLANMALARÆ
HEDEFLENIYOReNL~SANATlÆ
-ERCAN$EDE¯NINHAZÆRLADÆãÆ
HOLOGRAMåOVUILEBAåLAYAN
ZIRVENINAlÆLÆåKONUåMASÆNÆ
Vodafone Türkiye CEO’su
'yKHANdã~TYAPTÆ6ODAFONE
Türkiye CEO’su Gökhan
dã~T¯~NYyNETTIãIVE$OãAN
46'RUBU9yNETIM+URULU
"AåKANÆ!RZUHAN$OãAN
9ALlÆNDAã4e3ë!$9yNETIM
+URULU"AåKANÆ#ANSEN
"AåARANí3YMES).'"ANK
'ENEL-~D~R~0ÆNAR!BAY
VE4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåI¯NINKATÆLÆMÆYLA
D~ZENLENEN¬4~RKIYE¯DE
$IJITALLEåME­KONULUAlÆLÆå
OTURUMUNDA4~RKIYE¯NIN
DIJITALLEåMEPERFORMANSÆ
MASAYAYATÆRÆLDÆëåD~NYASÆ
MEDYATICARETVEBANKACÆLÆK
ALANLARÆNDADIJITALDyN~å~M~N
yNEMININTARTÆåÆLDÆãÆ
OTURUMDADIJITALLEåMENIN
TOPLUMSALVEEKONOMIK
KALKÆNMADAKIROL~INCELENDI
Türkiye’de herkese daha
iyi bir gelecek
$IJITALLEåMEVIZYONLARÆ
DOãRULTUSUNDAKASÆM¯TE
$IJITAL$yN~å~M(AREKETI¯NI
ilan ettiklerini belirten
Vodafone Türkiye Ceo
'yKHANdã~TåyYLEDEVAM
ETTI¬-ISYONUMUZUD~NYANÆN
ENILERIGENIåBANTTEKNOLOJILERI
ile Türkiye’de herkese daha
IYIBIRGELECEKIlINILHAM
VERMEKOLARAKBELIRLEDIK"U
AMAlLAyZELLIKLEHEMSABIT
HEMDEMOBILGENIåBANT
YATÆRÆMLARÆMÆZÆARTÆRDÆK
YÆLÆNDAMILYONABONEMIZI
DIJITALLEåMEYLETANÆåTÆRDÆK
®9ARÆNA(AZÆRÆM¯PROGRAMÆMÆZ
ILETAMBINåIRKETILE
DIJITALLEåMEDIYALOãUNU
BAåLATTÆK6ODAFONE'RUBU
DAD~NYAlAPÆNDA
MILYONBIREYEVEMILYON
IåLETMEYEHIZMETVERIYOR
ONLARÆNDIJITALLEåMESIIlIN
yNEMLIYATÆRÆMLARYAPÆYOR
'ElEN!RALÆKAYÆNDA"ERLIN¯DE
D~ZENLEDIãIMIZKONFERANS
ILE!VRUPA¯NÆNDIJITALLEåME
IHTIYAlLARÆNÆ'RUP#%/¯MUZ
6ITTORIO#OLAOVE!LMANYA
äANSyLYESI!NGELA-ERKEL¯IN
KATÆLÆMÆYLATARTÆåMÆåTÆK
4e2+ë9%ëaë.9!2).)4!3!2,!-!
&!2+9!2!4-!6%+%å&%4-%6!+4ë
#dijitald
timreport 2015-124
62 > 63
"UNDANKÆSABIRS~RESONRA
!VRUPA+OMISYONUDA
AKSIYONALDÆVE®$IJITALLEåEN
!VRUPA¯IlINYOLHARITASÆ
YARATMAKIlINHAREKETE
GElTIëåTEBUlALÆåMALARDAN
ESINLENEREKBIZDEBUYÆLILK
KEZBUZIRVEYID~ZENLIYORUZ
"UG~NBURADASIZLERLE
4~RKIYE¯DEDIJITALLEåME
DIYALOãUNUBAåLATMAK
ISTIYORUZ6ODAFONEOLARAK
GELECEãIBUG~NDENYAåAMAYA
VEYAåATMAYADEVAM
EDECEãIZ­
:LTFLLBUNBEFçFSF
PEBLMBOEÉL
¬4~RKIYE¯NINHEDEFLERINE
ULAåMASÆNDAIHRACATÆN
TEåVIKEDILMESIB~Y~KyNEM
TAåÆYORëHRACATYAPAN
FIRMALARÆNBELLIBIRyLlEãE
lÆKMASÆNDA¬DIJITALLEåMENIN
YERI­NEDIR"UYyNDENASÆL
BIRPLANLAMANÆZBULUNUYOR­
SORUSUNUYANÆTLAYAN4ë-
"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI
¬"ILDIãIGIBIIlINDEVASA
HEDEFLERIMIZVARMILYAR
DOLARIHRACATBAåTAOLMAK
~ZEREDEVASAHEDEFLERE
ULAåMAKIlINY~KSEK
KATMAíDEãEREODAKLANDÆK
9~KSEKKATMADEãER
REKABETlILIãIMIZIARTÆRMAK
DEMEK2EKABETlIOLMANÆN
yNEMLIAYAKLARÆNDANBIRIISE
®DIJITALLEåME¯$~NYADAKI
HÆZLÆFIRMALARÆN®DIJITAL
FABRIKAKONSEPTINE¯GITMEYE
BAåLADÆãÆNÆGyR~YORUZ­DEDI
"~Y~KEKåIåyYLEDEVAM
ETTI¬!LMANYADIJITALLEåME
VEYAZÆLÆMEND~STRISINDEKI
AlÆãÆNÆKAPATMAKIlIN
RADIKALADÆMLARATMANÆN
PEåINDE"UNUNIlINDE
YAZÆLÆMVEBILIåIMSEKTyR~N~
CANLANDÆRMAYAlALÆåÆYOR
aOKFARKLÆByLGELERDE
K~MELENMELEROLUåTURMAYA
VEDOãRUDANYABANCÆ
YATÆRÆMlEKMEYElALÆåÆYOR
!VRUPA¯NÆNGyBEãINDEADETA
alternatif bir silikon vadisi
KURMAYAlALÆåÆYOR­
Dijial teknoloji
hayati önemde
¬4~RKIYEOLARAKALÆåVERIåIN
DIJITALLEåMESIILEILGILINE
DURUMDAYÆZ4ICARETIN
DIJITALPLATFORMLARA
TAåÆNMASÆEKONOMIYINASÆL
ETKILEYECEK¬SORUSUNU
YANÆTLAYAN4ë-"AåKANÆ
-EHMET"~Y~KEKåI
‘NOVASYONAYyNELIK
HERATÆLÆMBIRIHTIYACÆ
KARåÆLAMAYAYyNELIK
Bu tarih boyunca böyle
OLDU$IJITALTEKNOLOJILERIN
DOãUåUVEY~KSELIåIDE
TAMAMENZAMANYyNETIMINI
KOLAYLAåTÆRMAYAVEINSANLARÆ
DAHAVERIMLIKÆLMAYA
YyNELIKYATÆRÆMLAR$IJITAL
TEKNOLOJILERBUKATKÆLARLA
G~NGElTIKlEDAHAHAYATI
yNEMKAZANÆYOR$IJITAL
DyN~å~MTANÆTÆMHÆZ
VERIMLILIKVEKARLÆLÆKARTÆåÆ
SAãLÆYOR"AKÆNG~ZEL
BIRyRNEKVEREYIM
KILOGRAMLÆKBIRUYDUYU
UZAYAGyNDERMENINMALIYETI
BUG~NYAKLAåÆKMILYON
DOLAR!MAYENIKURULMUå
BIRGIRIåIMCIåIRKETAYNÆ
IåI$YAZÆCÆLARSAYESINDE
MILYONDOLARAYAPÆYOR­
DEDI Q
KONUåMACÆFARKLÆOTURUMDA®'ELECEK"URADA¯®+EåFEDIN¯®9ARÆNÆ
4ASARLAYÆN¯VE®&ARK9ARATÆN¯ANABAåLÆKLARÆNÆ6ODAFONE$IJITAL$yN~å~M
:IRVESI¯NDEKONUåTUFARKLÆOTURUMDA-EHMET"~Y~KEKåI¯NINDEOLDUãU
KONUåMACÆHAYATÆNHERALANÆNDAKIDIJITALLEåMENINETKILERINIELEALDÆ
onusum
GÜNDEM &5,è/-è,
-e3ë!$¯4!."e9e+(%$%&
-e3ë!$¯NCIKURULUåYÆLDyN~M~N~yZELBIRPROGRAMLAKUTLADÆ"AåBAKAN!HMET$AVUTOãLU¯NUN
KATÆLÆMÆYLAGERlEKLEåENPROGRAMA-e3ë!$¯ÆND~NYANÆNENB~Y~KIåADAMLARÆDERNEãIOLMAHEDEFI
DAMGASÆNÆVURDU
T
~RKIYE¯DElEYREK
ASRÆGERIDEBÆRAKAN
-~STAKIL3ANAYICI
VEëåADAMLARÆ
$ERNEãI¯NIN-e3ë!$
¯INCIKURULUåYÆLDyN~M~
-AYÆS#UMARTESI
G~N~GyRKEMLIBIRTyRENLE
KUTLANDÆ"AåBAKAN!HMET
$AVUTOãLU¯NUNDAKATÆLDÆãÆ
KUTLAMAPROGRAMÆNDA
-e3ë!$¯ÆNYENILOGOSU
DATANÆTÆLDÆ'ElENS~REDE
-e3ë!$¯ÆN~YESAYÆSÆNÆN
BINEULAåTÆãÆBELIRTILDI
#EVAHIR+ONGRE-ERKEZI¯NDE
D~ZENLENENyZELPROGRAMA
-e3ë!$ESKI'ENEL
"AåKANLARÆ%ROL9ARAR!LI
timreport 2015-124
64 > 65
"AYRAMOãLUdMER"OLAT
dMER#IHAT6ARANILE4ë-
"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI
ëSTANBUL4ICARET/DASÆë4/
"AåKANÆëBRAHIMaAãLAR
ëSTANBUL3ANAYI/DASÆë3/
"AåKANÆ%RDAL"AHlÆVAN
4~RKIYE"ANKALAR"IRLIãI
4""
"AåKANÆ(~SEYIN
!YDÆNVEIåD~NYASÆNÆN
lOKSAYÆDAyNEMLIBIRlOK
TEMSILCISIKATÆLDÆ
.f4ð"%ZzOFUJDJMFSJ
ZÉMÉOFOFSKJTJOJUBéÉZPS
"AåBAKAN!HMET
$AVUTOãLU-e3ë!$¯ÆN
YÆLÆNABAKÆLDÆãÆNDA
lOKCIDDIGAYRETLERIN
ORTAYAKONULDUãUNUN
GyR~LD~ã~N~ANCAKILERIYE
DOãRUBAKÆLDÆãÆNDAASLÆNDA
DAHABAåLANGÆlAåAMASÆNDA
OLUNDUãUNUBELIRTTI
%NlOKHEYECANLANDÆãÆ
HUSUSUNKUTLAMANÆN
YAPÆLDÆãÆSALONDAKI
-e3ë!$YyNETICILERININ
YÆLÆNYORGUNLUãUNU
DEãILyN~M~ZDEKIYÆLÆN
ENERJISINITAåÆDÆãÆNÆBELIRTEN
$AVUTOãLU¬9INEDAHAYAKÆN
DyNEMLEREBAKTÆãÆMÆZDA
HEP4~RKIYE¯DEKITOPLUMSAL
DyN~å~MLEEKONOMIK
ATÆLÆMLARARASÆNDAD~NYADAKI
DyN~å~MLERLEBIRLIKTEBIR
IRTIBATOLMUåTUR­DEDI
¬-e3ë!$¯LANIYEGURUR
DUYUYORUZa~NK~-e3ë!$
BUNUSIYASALALANDADAEN
VAKURåEKILDETEMSILETTI­
DIYEN$AVUTOãLU¬YÆL
IlINDEHERT~RL~BASKÆYLA
KARåÆKARåÆYAKALÆNDÆAMA
-e3ë!$lIZGISINIHIl
DEãIåTIRMEDI­DIYEKONUåTU
5SLJZFBUFémFNCFSJ
JmJOEFLJJTUJLSBSBEBTÉEÉS
¬4~RKIYEIlINKAOS
SENARYOLARÆYAPANLAR
lÆKABILIR­DIYEN$AVUTOãLU
­%TRAFÆMÆZDABIRATEå
lEMBERIVAR3URIYE)RAK
,~BNAN,IBYA5KRAYNA
9EMENeLKELERPARlALANMA
RISKLERIYLEKARåÆKARåÆYA
4~RKIYEISEB~T~NBUATEå
lEMBERIIlINDEBIRISTIKRAR
ADASÆ$EMOKRASISINISAãLAM
BIRåEKILDES~RD~R~YOR
4OPLUMSALGELIåMESINI
yZG~RL~KLERTEMELINDE
G~lLENDIRIYORVEEKONOMIK
KALKÆNMASÆNÆDAD~NYA
EKONOMISININDARALMASÆNA
VEKRIZLERERAãMEN
S~RD~REBILIYOR"UNUN
ARKASÆNDAKITEMELSAIK
B~T~NBUATEålEMBERININ
ORTASÆNDABIZIBIRARADATUTAN
OTARIHMAYASÆDÆR"UMAYAYÆ
G~lLENDIRECEãIZ%KONOMIK
ANLAMDAKAOSSENARYOLARÆ
lÆKARANLAROLABILIR4~RKIYE¯DE
KAOSSENARYOSUNUN
OLMASÆNDANMEMNUNOLACAK
lEVRELEROLABILIRIlERIDE
VEDÆåARÆDA!MAG~C~N~
!NADOLU¯DANVE2UMELI¯DEN
SÆNÆRLARÆMÆZÆGENIåLETMEDEN
B~Y~TT~ã~M~ZGyN~L
COãRAFYAMÆZDANALANLARIlIN
BUKAOSSENARYOSUNUNHIlBIR
KARåÆLÆãÆYOKTUR­IFADELERINI
KULLANDÆ
4BOBZJSFUJNJOEFLJ
²MJLCZNFzOFNMJCJS
JéBSFU
3ONEKONOMIKVERILERIN
AlÆKLANANSANAYI~RETIMI
RAKAMLARÆNDAKIY~ZDE
yLlEãINDEKIB~Y~MENIN
yNEMLIBIRIåARETOLDUãUNU
IFADEEDEN$AVUTOãLUSON
DyRTAYIlINDEOTOMOBIL
SATÆåLARÆNDAKIY~ZDE
ARTÆåÆN~LKEDEKIHEM~RETIMIN
HEMDEREFAHÆNDARALAN
D~NYAEKONOMISINERAãMEN
S~RD~ã~N~ORTAYAKOYDUãUNU
DILEGETIRDI$AVUTOãLU.ISAN
AYÆNDAKIMILYONDOLARLÆK
BORSAGIRIåININDÆåARÆDAKI
EKONOMIKDARALMAYARAãMEN
DÆåARÆDAN4~RKIYE¯YEGELEN
FINANSALAKÆMBAKÆMÆNDANDA
SONDERECEyNEMLIGySTERGELER
OLDUãUNUBELIRTTI
5SLJZFIFEFGMFSJOJ
CJMHJFLPOPNJTJJMF
ZBLBMBZBDBL
4~RKIYE¯NINB~Y~MESINE
ENFAZLAKATKÆVEREN3IVIL
4OPLUMdRG~TLERI¯NIN
BAåÆNDA-e3ë!$¯ÆNGELDIãINI
SyYLEYEN)åÆK¬4~RKIYE
-e3ë!$¯LA-e3ë!$4~RKIYE
ILEBERABERB~Y~D~"UG~N
4~RKIYEORTAíY~KSEKGELIR
GRUBU~LKESI4~RKIYETAM
YÆLORTAGELIRGRUBUNDA
KALDÆ'~NEY+OREBUNU
YÆLDAAåTÆäIMDIORTAí
Y~KSEKGELIRGRUBUNDAN
Y~KSEKGELIRGRUBUNA
GElMEMIZGEREKIYOR4~RKIYE
yN~M~ZDEKIS~RElTEYENI
BAåARÆHIKhYESININALTÆNAIMZA
ATACAKBUNDANHIlTEREDD~T
KUåKUDUYMUYORUM"U
YENIBAåARÆHIKhYESININ
MIMARLARÆINANÆYORUMKI
-e3ë!$¯ÆNDEãERLERINI
BENIMSEMIåONLARLABERABER
HAREKETEDENSANAYICILERIMIZ
IåADAMLARÆMÆZVE
GIRIåIMCILERIMIZOLACAK­DIYE
KONUåTU"AKAN)åÆKYENI
BAåARÆHIKhYESIKAPSAMÆNDA
KATMADEãERLI~RETIMVE
.f4ð"%:FOJ-PHPTVðML%FGB4FSHJMFOEJ
YÆLÆNAyZELKURUMSALKIMLIKlALÆíMASÆGERlEKLEíTIREN-e3é!$YENILOGOSUILE
LOGOSUNUNHIKhYESINIHOLOGRAMTEKNOLOJISIKULLANARAKDAVETLILEREVEBASÆNADUYURDU
9ENILOGODAVETLILERTARAFÆNDANBEëENILDI
BILGIEKONOMISININyNEMINE
DIKKATIlEKEREK¬4~RKIYE
HEDEFLERINIBILGI
EKONOMISIILEYAKALAYACAK
4~RKTOPLUMUBILGITOPLUMU
OLACAK4~RKEKONOMISI
DEBILGIEKONOMISIOLACAK­
DIYEREKKONUåMASÆNÆ
TAMAMLADÆ
.f4ð"%CJSEJSJMJé
IBSFLFUJEJS
-e3ë!$+URULUå
9ÆL$yN~M~dZEL
+UTLAMA0ROGRAMƯNDA
AlÆLÆåKONUåMASÆYAPAN
-e3ë!$'ENEL"AåKANÆ
.AIL/LPAK-e3ë!$¯ÆN
KURULUåZAMANÆNAIåARET
EDEREK¯LÆYÆLLARÆNSIYASAL
TOPLUMSALVEIKTISADIAlÆDAN
4~RKIYE¯NINT~RB~LANSTAN
GElTIãIBIRDyNEMOLDUãUNU
SyYLEDIëåD~NYASÆNÆN
ODyNEMDEBIRYyN~YLE
DAãÆNÆKVESAHIPSIZBIR
BAåKAYyN~YLETEKSESLI
OLDUãUNADIKKATlEKEN
/LPAK¬-e3ë!$BU
DAãÆNÆKLÆãÆVETEKSESLILIãI
ORTADANKALDÆRMAK~ZERE
BIRANTITEZOLARAKDEãILTEZ
OLARAKG~NDEMEGELDIVE
IåhLEMINEYENIBIRSOLUK
VERDIUFUKlIZDI(AYALLERI
OLMAYANLARBAåKALARÆNÆN
HAYALLERININPARlASÆOLUR
"AåKALARÆNÆNHAYALLERININ
PARlASÆOLMAYÆREDDEDEN
M~STAKILLIKFIKRINEGyN~L
VERMIåIåADAMÆYÆL
yNCE4~RKIYEILESÆNÆRLÆ
OLMAYANBIRIåBIRLIãININ
lATÆSÆNÆKURDU!SLÆNDABU
BIRBAåLANGÆlDEãILBIRDIRILIå
HAREKETIYDI­DEDIQ
-e3é!$¯Æ¯INCIYÆLÆNDAYENIDENTEBRIKEDEN$AVUTOëLU¬YÆLKURUMSALTARIHBAKÆMÆNDANUZUNGELEBILIRAMAB~Y~KTARIHI
Y~R~Y~í~M~ZBAKÆMÆNDANYENIYÆLLARÆNBINYÆLLARÆNHABERCISIDIR­DEDI+ONUíMASÆNÆNARDÆNDAN$AVUTOëLU¯NAAëAlDIKIM
SERTIFIKASÆILE#UMHURBAíKANÆ2ECEP4AYYIP%RDOëANVE-e3é!$"AíKANÆ.AIL/LPAK®LAlEKTIRDIëIFOTOëRAFTAKDIMEDILDI
GÜNDEM &5,è/-è,
')$!e2%4ë-ë.$%
4%+./,/*ë+$d.eåe4ARÆMSEKTyR~NDEIHTIYAlDUYULANYENILIKlIyZG~NYARATÆCÆPROJEVEFIKIRLERINTEåVIKIAMACÆYLA
~l~NC~KEZD~ZENLENEN%ë"'ÆDA!Rí'E0ROJE0AZARƯNA4~RKIYEGENELINDETOPLAMBAåVURU
YAPÆLDÆ%GEëHRACATlÆ"IRLIKLERI)))!Rí'E0ROJE0AZARƯNÆNyNElÆKANILK~lPROJESIyD~LLENDIRILDI
3
'ÆDA!Rí'E
0ROJE0AZARÆ
%KONOMI"AKANLÆãÆ
HIMAYELERINDE4ë-
DESTEãIVE%GEëHRACATlÆ
"IRLIKLERIORGANIZASYONUNDA
í.ISAN¯TEëZMIR
3WISSxTEL"~Y~K%FES¯TE
YAPÆLDÆ:EYTINYAãÆ~RETIM
ATÆãÆNDAN~RETILENVE
DOãADAKENDILIãINDENYOK
OLANBIYOBOZUNURGÆDA
AMBALAJÆNDANMEYVEVE
SEBZETOZLARÆILEANTIOKSIDAN
AKTIVITESIARTÆRÆLMÆålIKOLATAYA
KADARBIRlOKYENILIKlIVE
timreport 2015-124
66 > 67
yZG~NPROJESERGILENDIãI
ETKINLIãINyD~LTyRENI
ISE.ISAN3ALÆG~N~
GERlEKLEåTIRILDI9ENILIKlI
yZG~NYARATÆCÆPROJEVE
FIKIRLERINTEåVIKIAMACÆYLABU
YÆL~l~NC~KEZD~ZENLENEN
VETOPLAMPROJENIN
BAåVURDUãUETKINLIKTE
PROJEIKIG~NS~REYLE
SERGILENIRKENENBAåARÆLÆ~l
PROJEyD~LLENDIRILDIdD~LLER
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåI%GEëHRACATlÆ
"IRLIKLERI+OORDINATyR
"AåKANÆ3ABRIeNL~T~RKILE
'ÆDA!Rí'E0ROJE0AZARÆ
9~R~TME+URULU"AåKANÆ
"IROL#ELEPTARAFÆNDAN
SAHIPLERINEVERILDI
Yeni teknolojiler
BMÉéWFSJéBMÉéLBOMÉLMBSÉOÉ
EFçJéUJSJZPS
%GEëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
KOORDINATyRL~ã~NDEBU
YÆL~l~NC~S~D~ZENLENEN
'ÆDA!Rí'E0ROJE0AZARÆ
dD~L4yRENINEKATÆLAN4ë-
"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI
¬"UANLAMLÆTyRENIN
D~ZENLENMESINDEEMEãI
GElENINOVASYONUNBIZCE
FARKLÆBIRTABIRIYLE®BIRLIKTE
BAåARMAYÆBAåARAN¯ALTÆ
FARKLÆSEKTyR~M~Z~NBIRLIK
BAåKANLARÆBAåTAOLMAK~ZERE
HERKESETEåEKK~REDIYORUM­
DEDI"~Y~KEKåIT~M
D~NYADAåEHIRLERDEYAåAYAN
N~FUSORANÆNÆNVEB~Y~K
METROPOLLERINSAYÆSÆNÆN
HÆZLAARTMASÆYLABIRLIKTE
K~RESELGÆDATALEBIVEBIRIM
T~KETIMININGIDEREKARTTÆãÆNÆ
AKTARDÆ.ANOTEKNOLOJIGIBI
YENITEKNOLOJILERINGÆDA
ALÆåVERIåIALÆåKANLÆKLARÆNÆ
KyKTENDEãIåTIRDIãINI
AKTARAN"~Y~KEKåIåUNLARÆ
SyYLEDI¬&ARKLÆ~R~N
TALEBINECEVAPVEREBILMEK
IlINYENILIKlI~RETIM
TEKNIKLERIGELIåTIRILIYOR
4~RKIYED~NYAN~FUSUNUN
yNEMLIByL~M~N~N
TOPLANDÆãÆCOãRAFYANÆNKILIT
NOKTASÆNDA$yRTSAATLIKUlUå
MESAFESINDEBAåKENT
¯DENFAZLAMETROPOLOLAN
BIRKONUMDA!YNÆZAMANDA
SAHIPOLDUãUTOPRAKVEIKLIM
KOåULLARÆILEGÆDA~RETIMIIlIN
yNEMLIBIRAVANTAJASAHIP­
Küresel rekabet liginde
CJSBEÉNzOF
4~RKIYE¯NINSAHIPOLDUãU
AVANTAJLARÆILEBIRLIKTE
SEKTyRDEYENIATÆLÆMLAR
YAPTÆãÆNÆSyYLEYEN
-EHMET"~Y~KEKåI
¬4~RKåIRKETLERIMIZD~NYA
MARKALARÆNÆSATÆNALARAK
K~RESELREKABETLIGINDEBIR
ADÆMyNElÆKÆYOR­DEDI"U
DEãIåIMVEATÆLÆMILEBIRLIKTE
GÆDAALANÆNDAHEDEFLERE
ADÆMADÆMILERLEDIKLERINI
VURGULAYAN"~Y~KEKåI
SyZLERINEåyYLEDEVAMETTI
¬YÆLÆNDAMILYAR
DOLARLÆKGÆDA~R~NLERI
IHRACATÆHEDEFIMIZVAR"U
HEDEFLEREULAåMAKIlINGÆDA
SEKTyR~M~Z~NGELENEKSEL
D~å~NCETARZÆNÆAåÆP
INOVASYONDANDAHAFAZLA
YARARLANMASÆGEREKTIãINE
INANÆYORUZ(EPINIZIN
BILDIãIGIBIBIZ4ë-OLARAK
INOVASYONAyZELyNEM
VERIYORUZ"UKONUDABIRlOK
lALÆåMAYAPÆYORUZ3ON
DyNEMDE~ZERINDEB~Y~K
yNEMLEDURDUãUMUZ
ëNOVASYON3TRATEJISI¯NIN
BELIRLENMESINITAMAMLAMAK
~ZEREYIZ"UPROJEDET~M
SEKTyRLERIMIZININOVASYON
YOLHARITALARÆNÆlÆKARÆYORUZ
'ÆDASEKTyR~M~Z~KAPSAMLÆ
OLARAKINCELEYINCE
BIRlOK~LKENINBUALANDA
MUAZZAMINOVASYON
HAMLELERINEODAKLANDÆãÆNÆ
GyRD~KdRNEãIN!LMANYA
S~RD~R~LEBILIRGÆDA
~RETIMIYLEILGILIINOVASYON
PROGRAMLARÆNAODAKLANMÆå
0OLONYABAåARÆLÆINOVASYON
PROGRAMLARÆILETARÆMÆN
GELIåIMINIDESTEKLEYEREK
IHRACATATÆLÆMÆYAPMÆå
ëSPANYAGÆDASEKTyR~N~
MODERNIZEETMIå¤-ALEZYA
VE-ACARISTANGÆDAG~VENLIãI
ALANÆNDA¬DyN~å~MVE
INOVASYONSTRATEJISI­
BAåLATMÆå¤%NDONEZYAISE
GÆDAG~VENLIãINIIYILEåTIRME
~ZERINElALÆåÆYOR¤­
ðOPWBTZPOPMNB[TBPMNB[
3EKTyRDEINOVASYONUN
OLMAZSAOLMAZOLDUãUNUDILE
GETIREN-EHMET"~Y~KEKåI
¬"UYÆLPROJEPAZARÆNÆN
TEMASÆNÆN3~RD~R~LEBILIR
VEREKABETlIGÆDASEKTyR~
e%f--&34")ð1-&3ð/ð#6-%6
15 bin TL’lik birincilik
ödülünü Ege Üniversitesi
%CZACÆLÆK&AK~LTESI
4EMEL%CZACÆLÆK"ILIMLERI
"yL~M~!NALITIK+IMYA
!NABILIM$ALƯNDAN%CE
%KæIN'~LæAHaONGURVE
!RZUM%RDEM'~RSAN¯ÆN
HAZÆRLADÆäÆGÆDALARDA
GL~TENINELEKTROKIMYASAL
TAYININEYyNELIKKULLANî
ATSENSyRTEKNOLOJISI
PROJESIKAZANDÆBIN
TL’lik ikincilik ödülünü
ise Necmettin Erbakan
eNIVERSITESI-~HENDISLIK
VE-IMARLÆK&AK~LTESI
'ÆDA-~HENDISLIäI
"yL~M~¯NDEN-USTAFA
IlININOVASYONOLARAK
BELIRLENMESINIOLDUKlA
ISABETLIBULUYORUM­DEDI
'ElTIãIMIZ~lYÆLDAPROJE
PAZARÆNÆNB~Y~KIVME
KAZANDÆãÆNÆVURGULAYAN
"~Y~KEKåIYÆLÆNDA
ILKINID~ZENLEDIKLERIPROJE
PAZARÆNDANlÆKANBALÆK
PULLARÆNÆDEãERLENDIRMEFIKRINI
BIRINCILIKLEyD~LLENDIRDIKLERINI
SyYLEDI"UFIKRIN4e"ë4!+
DESTEãIYLEGÆDAJELATININE
DyN~åT~ã~N~AlÆKLAYAN
"~Y~KEKåIåyYLEDEVAM
ETTI¬4~RKIYE¯DEILKDEFA
BALÆKPULUNDANGÆDAJELATINI
~RETILDI"UPROJESEKTyRDE
TAåLARÆYERINDENOYNATTƤ"U
YÆLDAPROJEARASÆNDAN
SERGILEMEYEDEãERGyR~LEN
PROJENINSEKTyREyNEMLI
BIRSOLUKGETIRECEãINE
INANÆYORUZ!YRÆCABU
AKåAMyD~LALANT~MPROJE
SAHIPLERINIí!RALÆK
TARIHLERIARASÆNDAëSTANBUL¯DA
D~ZENLEYECEãIMIZ4~RKIYE
ëNOVASYON(AFTASƯNDA
ESERLERINISERGILEMEYEDAVET
EDIYORUM­
+~RæAT$EMIRÆSÆLOLMAYAN
TEKNOLOJILERILEBUäDAY
R~æEYMISTABILIZASYONU
PROJESIILEALDÆBIN
TL’lik üçüncülük ödülünün
SAHIBIISE'AZIANTEP
eNIVERSITESI'ÆDA
-~HENDISLIäI"yL~M~¯NDEN
!YKUTdNDER"ARAZIVE
"ENGISU%RæAN¯ÆNBIRLIKTE
HAZÆRLADÆäÆERIMEYENLOKUM
DONDURMASÆPROJESININ
OLDU!YRÆCA~lPROJEYEBIN
4,¯LIKMANSIYONyD~L~
VERILIRKENíZMIRLIIKILISE
yäRENCISIDEYARÆæMANÆNEN
GENlKATÆLÆMCÆLARÆOLARAK
YARATÆCÆFIKIRLERIILEyZEL
yD~LLERESAHIPOLDU
&TLJLzZFZFOJ
adet getirin
+ONUåMASÆNDAINOVASYONUN
yNEMINEDEãINEN"~Y~KEKåI
åUNLARÆSyYLEDI¬
YAZÆNDA'EORGE#RUMADÆNDA
GENlBIRADAM.EW9ORK¯TA
AålÆBAåÆOLARAKlALÆåÆYORDU
-yN~DEKIFAVORILERDEN
BIRIBOYLAMASÆNAKESILIP
HAFIFKÆZARTÆLAN&RANSÆZ
USUL~PATATESTI"IRM~åTERI
KÆZARMÆåPATATESIlOK
KALÆNOLDUãUåIKhYETIYLE
MUTFAãAGERIGyNDERDI
#RUMlÆLGÆNADyND~4EPESI
ATANGENlADAMPATATESLERI
K~l~KVEKAãÆTINCELIãINDE
YUVARLAKLARHALINDEKESIP
YAãDAKÆTÆRKÆTÆROLANAKADAR
KÆZARTTÆ"IRDOLUTUZUDA
BOCAETTI.EFRETETMEKBIR
YANAINSANLARYAPTÆKLARÆ
BUåEYEBAYÆLDƤ(ER
NEKADAR#RUMYARATTÆãÆ
CIPSLERIBIRINOVASYON
OLARAKGyRMESEDEBULUåU
GELECEKTEB~Y~YECEKYENI
BIREND~STRININBAåLANGÆl
EVRESINIOLUåTURDU
$OLAYÆSÆYLASIZDEESKI
GÜNDEM &5,è/-è,
éNOVASYONUNREKABETTEOLMAZSAOLMAZBIRUNSUROLDUëUNUDILEGETIREN-EHMET"~Y~KEKíI¬"UYÆLPROJEPAZARÆNÆNTEMASÆNÆN
S~RD~R~LEBILIRVEREKABETlIGÆDASEKTyR~IlININOVASYONOLARAKBELIRLENMESINIOLDUKlAISABETLIBULUYORUM­DEDI
KyYEYENIADETGETIRIN¤
&IKIRLERINIZEDEãER
VERIN¤6EBUFIKIRLERIN
BIRG~NMILYONHATTA
MILYARCAINSANÆNHAYATÆNÆ
DEãIåTIRECEãINIHAYALEDIN¤
"UANLAMDABIZLERSIZE
INANÆYORUZG~VENIYORUZ
3IZLERIHERPLATFORMDA
DESTEKLIYORUZ"UDESTEãIMIZ
ARTARAKS~RMEYEDEVAM
EDECEK­
5BSÉNWFHÉEBEB
JOPWBTZPOVOzOFNJ
4ARÆMADAYALÆSANAYININ
KARVECIROORANÆENY~KSEK
SEKTyRLERDENBIRIOLDUãUNU
HATÆRLATAN%KONOMI"AKAN
9ARDÆMCÆSÆ!DNAN9ÆLDÆRÆM
¬4ARÆMELDEEDILENKARA
GyRERISKIY~KSEKKAZANCÆ
SÆNÆRLÆBIRALAN"UNA
RAãMENTARLADANSOFRAYA
ROLALANISTERlIFTlIISTER
T~CCARISTERSET~KETICIYE
SUNANOLSUNBUSEKTyRDE
lALÆåANLARÆNTEBRIKEDILMESI
GEREKIRa~NK~GÆDA
SEKTyR~INSANLARÆMÆZÆN
DENGELIBESLENMESI
NESILLERIMIZINSAãLÆKLÆ
timreport 2015-124
68 > 69
GELIåIMIIlINOLMAZSA
OLMAZBIRSEKTyR­DIYE
KONUåTU4ARÆMVEGÆDADA
!Rí'EVEINOVASYONUNlOK
yNEMLIOLDUãUNADIKKAT
lEKEN9ÆLDÆRÆM¬4~RKIYE
TARÆMÆNÆNIVMEKAZANMASÆ
IlIN~RETICILERDENBAåLAYÆP
!Rí'EKURULUåLARÆNDA
SONLANANBIRZINCIR
OLUåTURMAKGEREKIYOR
4ARÆMDAHERG~NDAHAlOK
ARTANREKABETSEKTyRDEKI
YENITRENDLERIVETEKNOLOJIK
GELIåMELERIIZLEMEYIVE
SEKTyRIHRACATÆNÆNTEMELINI
OLUåTURAN~RETIMEDyN~K
STRATEJILERINGELIåTIRILMESINE
OLANAKSAãLAMAYÆGEREKLI
KÆLÆYOR.ITEKIMëHRACATA
$yN~KeRETIM3TRATEJISI
$EãERLENDIRME+URULU¯NUN
lALÆåMALARÆKAPSAMÆNDA
"AKANLÆãÆMÆZCAY~R~T~LEN
'IRDI4EDARIK3TRATEJISI
'ë4%3
ILEGIRDITEDARIKI
PERSPEKTIFINDENMERCEK
ALTÆNAALÆNANTARÆM
SEKTyR~NDE4~RKIYE¯DE
~RETIMIBULUNMAYANVEYA
YETERSIZOLAN4~RKIYE¯NIN
Y~KSEKORANDAITHALATA
BAãÆMLÆOLDUãU~R~NLER
TESPITEDILDI"U~R~NLERE
YyNELIKILGILIT~MKURUM
VEKURULUåLARILEIåBIRLIãI
HALINDEBELIRLENEN
HEDEFLEREYyNELIKOLARAK
EYLEMPLANLARÆNÆHAYATA
GElIRMEYEYyNELIK
lALÆåMALARÆMÆZDEVAM
EDIYOR­DEDI9ARÆåMAYA
SUNULANPROJELERIN
SEKTyREREKABETG~C~
KAZANDÆRMADAyNEMLI
BIRIVMESAãLAYACAãÆNÆ
ANLATAN9ÆLDÆRÆM¬!Rí'E
YATÆRÆMLARÆNAYyNELTILEN
KAYNAKLARORTAVEUZUN
VADEDEMUTLAKSURETTE
FAZLASÆYLAGERIDyNECEK
"USAYEDE4~RKIYEGÆDA
SEKTyR~NDEREKABET
~ST~NL~ã~OLANYENILIKlI
~R~NLER~RETEBILECEKHALE
GELEBILECEKTEKNOLOJIITHAL
EDENDEãILIHRAlEDENTARAF
OLACAKG~CEERIåECEK­DIYE
KONUåTU
5SLJZFHFOFMJOEF
CBéWVSV
4ARÆMSEKTyR~NDEIHTIYAl
DUYULANYENILIKlIyZG~N
YARATÆCÆPROJEVEFIKIRLERIN
TEåVIKIAMACÆYLAD~ZENLENEN
ETKINLIãE4~RKIYE
GENELINDENTOPLAM
BAåVURUYAPÆLDÆ!MBALAJ
BAHARATBIYOTEKNOLOJI
ETGÆDAGÆDAIåLETME
HUBUBATKURUMEYVE
SEBZEåEKERSUS~TTARÆM
YAãYAåMEYVEíSEBZE
YEMZEYTINBAåTAOLMAK
~ZEREFARKLÆKATEGORILERDE
DEãERLENDIRILENPROJELER
ARASÆNDANPROJE
YARÆåMAYAUYGUNBULUNARAK
SElILDI%NY~KSEKOYALAN
PROJEISEIKIG~NBOYUNCA
3WISSOTEL'RAND%FES¯TE
SERGILENDI:EYTINYAãÆ
~RETIMATÆãÆNDAN~RETILEN
VEDOãADAKENDILIãINDEN
YOKOLANBIYOBOZUNUR
GÆDAAMBALAJÆNDAN
MEYVEVESEBZETOZLARÆ
ILEANTIOKSIDANAKTIVITESI
ARTÆRÆLMÆålIKOLATAYAKADAR
BIRlOKYENILIKlIVEyZG~N
PROJESERGILENDIYÆLÆ
IlINyNGyR~LENMILYAR
DOLARLÆKGÆDAIHRACATÆHEDEFI
DOãRULTUSUNDAGÆDAVE
TARÆMSEKTyRLERININGELECEK
VIZYONUNUBELIRLEMEDE
YOLGySTERECEKPROJELERIN
SERGILENDIãIETKINLIKLERLE
SEKTyRLERINGELIåIMINE
KATKÆSAãLAMAKSEKTyR~N
REKABETlILIãINIARTÆRACAK
lyZ~MLERBULMAKYENI
TEKNOLOJIVE~RETIM
METODLARÆGELIåTIRMEKILE
SEKTyR~NT~MPAYDAåLARÆNÆ
ORTAKBIRPLATFORMDA
BULUåTURMAKHEDEFLENIYOR
Sürdürülebilirlik
WFSFLBCFUmJMJLJmJO
JOPWBTZPOUFNBTÉOÉzOF
mÉLBSUÉZPS
'ÆDA!Rí'E0ROJE0AZARƯNÆN
~lYÆLDÆR3~RD~R~LEBILIRLIK
VE2EKABETlILIKIlIN
ëNOVASYONTEMASÆNÆyNE
lÆKARDÆãÆNÆSyYLEYEN)))
'ÆDA!Rí'E0ROJE0AZARÆ
9~R~TME+URULU"AåKANÆ
"IROL#ELEPKONUåMACÆLARÆ
VEKONUåMALARÆBUTEMA
~ZERINDENY~R~TT~KLERINI
BELIRTTI¬'ÆDAT~MCANLÆLARÆN
YAåAMÆNÆS~RD~REBILMESI
IlINGEREKLIOLANENTEMEL
VEVAZGElILMEZBESINDIR­
DIYEN#ELEPByYLESI
YAåAMSALyNEMIOLANGÆDADA
yNElÆKANENyNCELIKLI
KONUNUNS~RD~R~LEBILIR
~RETIMOLDUãUNUVURGULADÆ
#ELEPSyZLERINEåyYLE
DEVAMETTI¬eRETIM
T~KETICIIHTIYAlLARÆNÆN
KARåÆLANMASÆS~REKLI
ISTIHDAMÆNSAãLANABILMESI
DyVIZELDEEDILMESIBU
IåLEUãRAåANHERKESEVE
DEVLETEKAZANlSAãLAMASÆ
AlÆSÆNDANB~Y~KyNEM
TAåÆYOR!NCAKTEKBAåÆNA
~RETIM~LKEIHTIYACÆNÆ
KARåÆLAMANÆNYANÆNDA
YURTDÆåÆNASATARAKDyVIZELDE
EDILMESINISAãLASADA~R~N
lEåITLILIãININARTTÆãÆVEHER
GElENG~NYENIRAKIPLERIN
ORTAYAlÆKTÆãÆK~RESEL
PAZARDAS~RD~R~LEBILIRDEãIL
dNEMLIOLANRAKIPLERIN
~R~NLERINDENFARKLÆ
T~KETICININBENIMSEDIãI
KATMADEãERYARATAN
~R~NLERIN~RETILEBILMESI
ëåTEBUNOKTADA!Rí'EVE
INOVASYONyNElÆKÆYOR­
Yeni ürünler üretilsin
0AHALÆBIRYATÆRÆMALANÆ
OLMASÆNAKARåÆNGELECEK
VAATETMESIAlÆSÆNDAN!Rí
'EVEINOVASYONUNSON
YÆLLARDA~LKELERINENlOK
DESTEKLEDIãIVE~ZERINDE
lALÆåÆLMASÆNÆISTEDIãIALANLAR
OLDUãUNUVURGULAYAN"IROL
#ELEPåUAlÆKLAMALARDA
BULUNDU¬"UALANILERLEYEN
S~RElTE~LKELERIVEåIRKETLERI
GENIåLEYEREKB~Y~YEN
S~REKLIYENIVEGELIåMIå
4é-"AíKANÆ-EHMET"~Y~KEKíI%é"+OORDINATyR"AíKANÆ3ABRIeNL~T~RK)))'ÆDA!Rî'E0ROJE0AZARÆ9~R~TME+URULU
"AíKANÆ"IROL#ELEPVEBERABERINDEKIHEYETSTANTLARÆZIYARETEDEREKPROJELERHAKKÆNDABILGIALDÆ+ONUíMALARÆNÆN
ARDÆNDAN-EHMET"~Y~KEKíI¯YEG~N~NANÆSÆNABIRHEDIYETAKDIMEDILDI
~R~N~RETIMINEYyNLENDIREN
BIRBILINCESEVKEDIYOR
"UG~NGELIåMIå~LKELERIN
KATMADEãERLI~R~NLERININ
yNElÆKMASÆNÆNVEDÆå
PAZARPAYLARÆNÆNS~REKLI
ARTMASÆNÆNTEMELINDE
GElMIåTEBAåLATÆLAN!Rí'E
VEINOVASYONlALÆåMALARÆNÆN
SONUlLARÆYATÆYOR%GE
ëHRACATlÆ"IRLIKLERIOLARAK
BIZLERDEK~RESELREKABETTE
BIRADÆMyNElÆKABILMENIN
YOLUNUAlMAKYENIFIKIR
SAHIPLERININPROJELERINI
SANAYICININHIZMETINE
SUNMAKAMACÆYLA
YÆLÆNDANBUYANA'ÆDA!Rí'E
0ROJE0AZARÆETKINLIKLERI
GERlEKLEåTIRIYORUZëSTIYORUZ
KIBUPROJELERSONUCUNDA
YENI~R~NLER~RETILSIN
PIYASAYASUNULSUNYARATTÆãÆ
FARKLÆLÆKILET~KETICININ
DIKKATINIlEKSINSATÆLSÆNKhR
SAãLASÆNISTIHDAMYARATSÆNVE
K~RESELPAZARDAåIRKETLERIN
VE~LKENINREKABETG~C~N~
ARTÆRSÆN"UANLAYÆåTAN
HAREKETLElALÆåMALARÆNA
BAåLADÆãÆMÆZETKINLIãIMIZE
PROJELERINSONTESLIMG~N~
OLAN-ARTTARIHINE
KADARPROJEBAåVURUSU
YAPÆLDÆ­
QSPKFTFSHJMFONFZF
EFçFSCVMVOEV
"AåVURUYAPAN
PROJELERINKONUSUNDA
UZMANAKADEMISYEN
VESANAYICILERDEN
OLUåAN$EãERLENDIRME
+URULUTARAFÆNDAN
DEãERLENDIRILDIãINISyYLEYEN
"IROL#ELEP¬"UG~NSERGI
SALONUNDAINCELEYIPPROJE
SAHIPLERINDENAYRÆNTÆLÆ
BILGILERINEULAåABILECEãINIZ
FARKLÆKATEGORILERDEKI
PROJESERGILENMEYEDEãER
BULUNDU­DEDI#ELEPBU
PROJELERLEBUNLARÆNDÆåÆNDA
KALANANCAKSÆRALAMADA
ENY~KSEKPUANÆALAN
PROJENINDEKONUYLA
ILGILIKESIMLERINILGISINI
lEKEBILECEãIYAKLAåÆMÆYLABIR
#$¯NINIlINDEYERALDÆãÆNÆ
AKTARDÆQ
GÜNDEM &5,è/-è,
(%$%&ë9/,5.$!
4!-!-%.9%2,ë3!65.-!
I
DEF 12’nci
5LUSLARARASÆ3AVUNMA
3ANAYI&UARÆ!lÆLÆåÆ
-AYÆS3ALÆ
G~N~4e9!0&UARVE
+ONGRE-ERKEZI¯NDE
GERlEKLEåTIRILDI!lÆLÆå
NEDENIYLED~ZENLENEN
TyRENE#UMHURBAåKANÆ
2ECEP4AYYIP%RDOãAN
timreport 2015-124
70 > 71
-ILLI3AVUNMA"AKANÆ
ëSMET9ÆLMAZ'ENELKURMAY
"AåKANÆ/RGENERAL.ECDET
dZEL"ILIM3ANAYIVE
4EKNOLOJI"AKANÆ&IKRI)åÆK
VE4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåIYERLIVEYABANCÆ
KONUKLARVElEåITLI~LKELERIN
ASKERITEMSILCILERIKATÆLDÆ
$AHASONRA-ILLI3AVUNMA
"AKANÆëSMET9ÆLMAZ
4e9!0&UARVE+ONGRE
-ERKEZI¯NDED~ZENLENEN
®)$%&¯¯5LUSLARARASÆ
3AVUNMA3ANAYI&UARÆNA
KATÆLANARALARÆNDA~ST
D~ZEYYABANCÆASKERLERINDE
BULUNDUãUYAKLAåÆKBIN
KIåIYEaÆRAãAN3ARAYƯNDA
AKåAMYEMEãIVERDI
Yeni nesil tanksavar
G[FTJTUFNJUBOÉUÉMEÉ
+ARADENIZHAVACÆLÆK
VEUZAYULAåÆMLOJISTIK
DESTEKFAALIYETLERI
LEVAZÆMMALZEMEARAlVE
GERElLERININSERGILENDIãI
FUARDAARALARÆNDAANA
MUHAREBETANKLARÆ
ëNSANSÆZHAVAARAlLARÆ
9ERLIVEYABANCÆKONUKLARILElEåITLI~LKELERINASKERI
TEMSILCILERININILGIGySTERDIãI)$%&¯INCI5LUSLARARASÆ
3AVUNMA3ANAYI&UARÆ4~RKIYE¯NIN+ARADENIZHAVACÆLÆK
VEUZAYULAåÆMLOJISTIKDESTEKFAALIYETLERILEVAZÆMMALZEME
ARAlVEGERElLERININGyVDEGySTERISINESAHNEOLDU
ë(!
2OKETVE'~D~ML~
F~ZELER4ORPIDOLARVE
4ORPIDO3AVUNMASÆ2ADAR
2&
ëKAZ3ISTEMLERI
%ãITIMVE3IM~LASYAN
SISTEMLERI+ARATAåÆTLARÆ
%LEKTRONIK(ARPëSTIHBARAT
VEëLETIåIM3ISTEMLERIVE
HAFIFVEAãÆRSILAHLARÆNDA
ARALARÆNDABULUNDUãUlOK
SAYÆDA~R~NSERGILENIYOR
3AVUNMATEKNOLOJILERI
ALANÆNDA4~RKIYE¯NINEN
B~Y~KKURULUåUOLAN
!3%,3!.GELIåTIRILEN
HARPSISTEMLERININYANÆSÆRA
TEKERLEKLIVEPALETLIKARA
PLATFORMLARÆNÆNTEMELDE
ZÆRHLÆTANKLARAKARåÆ
SAVUNMASÆNÆSAãLAMAK
~ZEREGELIåTIRILENYENINESIL
TANKSAVARF~ZESISTEMINIILK
DEFASERGILIYOR!3%,3!.
YENIGELIåTIRDIãI4ORPIDO
+ARåÆ3AVUNMA4ORPIDOSU
4/2+
ILETEKERLEKLIVE
PALETLIKARAPLATFORMLARÆNÆN
TEMELDEZÆRHLÆTANKLARA
KARåÆSAVUNMASÆNÆSAãLAMAK
~ZEREGELIåTIRMIåOLDUãU
YENINESILTANKSAVARF~ZE
SISTEMINIZIYARETlILERLEILK
KEZBULUåTURUYOR(AVA
+UVVETLERI+OMUTANLÆãƯNÆN
SElIMIOLANëNSANSÆZ
(AVA!RACƬ!.+!­
3ISTEMI(EDEF5lAK
3ISTEMLERI452.!ILE
äë-ä%+SERGILENIRKEN
UYDUByL~M~NDE
!RALÆKAYÆNDAUZAYA
FÆRLATÆLAN'd+4e2+í
UYDUSUNUNYETERLILIK
MODELI4e2+3!4!VE
YAKÆNZAMANDAFAALIYETE
GElECEKOLAN5ZAY
3ISTEMLERI%NTEGRASYON
VE4EST-ERKEZI53%4
KABILIYETLERISERGILENIYOR
453!ä¯ÆNUlAKByL~M~NDE
IKIUlAKLATESTLERIDEVAM
EDEN(e2+5ä¯UN-OCKí
UP¯ÆYANÆNDAHELIKOPTER
ByL~M~NDEISE3ILAHLÆ
+UVVETLERININENVANTERINE
GIRMIå4~RKIYE¯NINGURURU
4!4!+(ELIKOPTERI
SERGILENIYOR2/+%43!.
4EBERADÆNÆVERDIãI,AZER
'PS)NSG~D~MKITLI-Kí
~R~N~N~SERGILIYOR
2USDEVLETSILAHIHRACAT
åIRKETI2OSOBORONEXPORT
FUARDAASKERIARAl
VETElHIZATÆNÆSERGILIYOR
2OSOBORONEXPORT¯UNFUAR
ALANÆNDAKISTANDÆNDA
yZELLIKLE"EíAMFIBI
UlAKLARÆ+AíVE+Aí
lOKAMAlLÆHELIKOPTERLERI
TANKLARVESAHILG~VENLIK
GEMILERIDIKKATlEKIYOR
YÆLÆNDANITIBARENIKI
SENEDEBIRTEKLIYÆLLARDA
ICRAEDILMEKTEOLAN)$%&
5LUSLARARASÆ3AVUNMA
3ANAYI&UARÆKATÆLÆMCÆ
~LKELERARASÆNDADOSTLUKVE
IåBIRLIãININGELIåTIRILMESINDE
B~Y~KBIRROLOYNUYOR
3AVUNMASANAYIILE
DOãRUDANVEDOLAYLÆ
ILIåKILIT~MSANAYIDALLARÆNÆ
KAPSAMAKTAOLAN)$%&
GÜNDEM &5,è/-è,
#UMHURBAíKANÆ2ECEP4AYYIP%RDOëAN)$%&¯NCI5LUSLARARASÆ3AVUNMA3ANAYI&UARÆ!lÆLÆíƯNDANyNCE3AVUNMAVE
(AVACÆLÆK3ANAYIéHRACATlÆLARÆ"IRLIëI"AíKANÆ,ATIF!RAL!LIí¯TENGELIíTIRILENSAVUNMACIHAZLARÆILEILGILIBILGIALDÆ
4~RKIYEIlINOLDUãUKADAR
DIãERKATÆLÆMCÆ~LKELERILE
SAVUNMASANAYIIåIRKETLERI
IlINDEyNEMLIBIRTANÆTÆM
MERKEZIVEULUSLARARASÆ
PAZARKONUMUNDA
+ATÆLÆMCÆ~LKEHEYET
VEFIRMASAYÆSÆNÆYÆLLAR
ITIBARIYLEARTÆRAN)$%&
ByLGENINBIRINCIFUARÆVE
D~NYANÆNENB~Y~KDyRT
SAVUNMASANAYIFUARÆNDAN
BIRIKONUMUNDA
timreport 2015-124
72 > 73
Kara kuvvetlerinin
²ODZÉMÉ
ëSTANBUL4e9!0&UAR
VE+ONGRE-ERKEZI¯NDE
GERlEKLEåENTyRENDE
YAPTÆãÆKONUåMADA
#UMHURBAåKANÆ2ECEP
4AYYIP%RDOãANFUARÆN
AYNÆZAMANDAKATÆLÆMCÆ
~LKELERVEKURULUåLAR
ARASÆNDAKIDOSTLUKVEIå
BIRLIãININGELIåTIRILMESI
BAKÆMÆNDANDAyNEMLI
OLDUãUNAINANDÆãÆNÆ
SyYLEDI#UMHURBAåKANÆ
%RDOãANKENDIALANÆNDA
D~NYANÆNENB~Y~K
DyRTETKINLIãINDENBIRI
HALINEGELENFUARÆN
D~ZENLENMESINDEEMEãI
GElENLERITEBRIKETTI
$EVLETGELENEãININ
BINLERCEYÆLLÆKBU
COãRAFYADAKIVARLÆãÆMÆZÆN
DABINYÆLLÆKBIRGElMIåI
BULUNDUãUNAIåARET
EDEN#UMHURBAåKANÆ
%RDOãAN¬+ARA+UVVETLERI
+OMUTANLÆãÆMÆZBUYÆL
KURULUåUNUN¯~NC~
YÆLDyN~M~N~KUTLUYOR
!NADOLUTOPRAKLARÆNÆVATAN
HALINEDyN~åT~RMEMIZIN
M~JDECISIOLAN-ALAZGIRT
:AFERI¯NIN~ZERINDEN
YÆLGElTI4ARIHIMIZDEKI
ENyNEMLIASKERI
G~lLERIMIZDENBIRIOLAN
9ENIlERI/CAãƯNÆN¯NC~
KURULUåYÆLDyN~M~NE
ULAåTÆK"UYÆLëSTANBUL¯UN
&ETHI¯NIN¯NCI
SENEíIDEVRIYESINIIDRAK
EDIYORUZ$AHAYAKÆN
TARIHLEREGELDIãIMIZDE
¯UNCUY~ZYÆLDAKIILK
MODERNORDUMUZUN
KURULUåUNUN~ZERINDEN
YÆLGElMIåDURUMDA
#UMHURIYETIMIZYÆLLÆK
OLABILIRAMABILHASSA
ASKERIKURUMLARÆMÆZÆN
gElMIåLERIlOKESKI
DyNEMLEREKADARUZANÆYOR­
DEDI#UMHURBAåKANÆ
%RDOãANBUKyKL~
GElMIåTEG~N~M~ZDE
SAVUNMASANAYIDIYE
IFADEETTIãIMIZASKERI
AMAlLÆARAlíGEREl~RETIMI
KONUSUNDADAlOKyNEMLI
yRNEKLERIBULUNDUãUNU
SyZLERINEEKLEYEREK
åUNLARÆSyYLEDI¬3ELlUKLU
DEVLETINDENBAåLAYAN
/SMANLÆDyNEMINDEDEVAM
EDENS~RElTED~NYANÆNEN
G~lL~SAVAåGEMILERIBU
COãRAFYADAKITERSANELERDE
~RETILDIëSTANBUL¯UNFETHI
BAåTAOLMAK~ZEREKARA
SAVAåLARÆNÆNENB~Y~KG~C~
OLANTOPLARBUCOãRAFYADA
GELIåTIRILDIVEDyK~LD~
¯NCIY~ZYÆLAKADARBU
ByLGED~NYANÆNENyNEMLI
SAVUNMASANAYIMERKEZI
DURUMUNDAYDÆ$AHASONRA
!VRUPA~LKELERI~ST~NL~ã~
ELEGElIRDIVEBUåEKILDE
)$%&¯NCI5LUSLARARASÆ3AVUNMA3ANAYI&UARÆAlÆLÆíNEDENIYLED~ZENLENENTyRENE#UMHURBAíKANÆ2ECEP4AYYIP%RDOëAN-ILLI3AVUNMA"AKANÆéSMET9ÆLMAZ
'ENELKURMAY"AíKANÆ/RGENERAL.ECDETdZEL"ILIM3ANAYIVE4EKNOLOJI"AKANÆ&IKRI)íÆKVE4é-"AíKANÆ-EHMET"~Y~KEKíIKATÆLDÆ
G~N~M~ZEKADARGELDI
"UNUNLABIRLIKTEBILHASSA
+URTULUå3AVAåÆGIBIZOR
DyNEMLERDEELDEKIKÆT
IMKhNLARENIYIåEKILDE
KULLANÆLARAKB~Y~KZAFERLER
KAZANMAMÆZÆSAãLAYAN
üRETIMLERYAPÆLDÆ­
)FEFG²UFUBNBNFO
yerli üretim
'ElMIåTEYAåANAN
SÆKÆNTÆLARDAGyZyN~NDE
BULUNDURULARAK
#UMHURIYETINILK
DyNEMINDESAVUNMASANAYI
KONUSUNDAlOKCIDDI
BIRATÆLÆMBAåLATÆLDÆãÆNÆ
SyYLEYEN#UMHURBAåKANÆ
%RDOãANyZELLIKLE
ëKINCI$~NYA3AVAåƯNÆN
ARDÆNDANBUlABALARÆN
YERINIDÆåARÆDANHAZÆR
~R~NALÆMÆNABÆRAKTÆãÆNÆN
GyR~LD~ã~N~ANLATTÆ/
DyNEMDEUlAKFABRIKALARÆ
TERSANELERVEDIãER
TESISLERINKAPÆSÆNAKILIT
VURULARAKIHTIYAlLAR
.!4/lATÆSÆALTÆNDA
DÆåARÆDANTEMINEDILMEYE
BAåLANDÆãÆNÆHATÆRLATAN
#UMHURBAåKANÆ%RDOãAN
¬+ÆBRÆSlÆKARMASÆVEUZUN
YÆLLARBOYUNCAS~RD~RMEK
ZORUNDAKALDÆãÆMÆZTERyRLE
M~CADELEDyNEMIKENDI
SAVUNMASANAYIMIZI
KURMAMÆZÆNGEREKLI
OLDUãUNUBIZElOKACÆ
åEKILDEGySTERDI­DEDI
VETEKNOLOJIALANÆNDAKI
ATÆLÆMLARÆNÆNSADECE
SAVUNMASANAYIYLESÆNÆRLÆ
OLMADÆãÆNÆVURGULAYAN
#UMHURBAåKANÆ%RDOãAN
YERLIaë0~RETIMINDEN
YERLITASARÆMOTOMOBILE
Y~KSEKHÆZLÆTREN
LOKOMOTIFLERINDEN
HIDROELEKTRIKG~NEåVE
%2$/ã!.¬+)"2)3a)+!2-!3)6%5:5.
9),,!2"/95.#!3e2$e2-%+:/25.$!
+!,$)ã)-):4%2d2,%-e#!$%,%
$d.%-ë+%.$ë3!65.-!3!.!9ë-ë:ë
+52-!-):).'%2%+,ë/,$5ã5.5"ë:%
a/+!#)å%+ë,$%'d34%2$ë­
#UMHURBAåKANÆ%RDOãAN
HAZÆRALÆMDANORTAK
~RETIMEORADANKÆSMÆ
TASARÆMAåAMASÆNAGELEN
SAVUNMASANAYIMIZDE
BUNDANSONRAKIHEDEFIN
yZG~NTASARÆMOLDUãUNU
åUANDAKIT~MPROJELERIN
DEBUNAYyNELIKOLDUãUNU
SyYLEDI4~EKIYE¯NINSANAYI
R~ZGhRENERJISISANTRALLERINE
KADARGENIåBIRYELPAZEDE
lALÆåMALARÆNS~RD~ã~N~
IFADEETTI
,BUÉMÉNDÉMBSÉOPOVSVOB
ZFNFLWFSJMEJ
-ILLI3AVUNMA"AKANÆ
ëSMET9ÆLMAZ4e9!0&UAR
VE+ONGRE-ERKEZI¯NDE
D~ZENLENEN®)$%&¯¯
5LUSLARARASÆ3AVUNMA
3ANAYI&UARÆNAKATÆLAN
ARALARÆNDA~STD~ZEY
YABANCÆASKERLERINDE
BULUNDUãUYAKLAåÆKBIN
KIåIYEaÆRAãAN3ARAYƯNDA
AKåAMYEMEãIVERDI
ëSTANBUL¯DA9EMEãE
ARALARÆNDAëSTANBUL6ALISI
6ASIPäAHINVE~STD~ZEY
YABANCÆASKERLERINDE
BULUNDUãUYAKLAåÆK
BINDAVETLIKATÆLDÆ
$AVETLILERIlINaÆRAãAN
3ARAYƯNDAZENGINBIR
MEN~HAZÆRLANDÆ"AKAN
9ÆLMAZ¯DAKONUKLARÆNA
SARAYÆNBALKONUNDAN
BOãAZÆIZLETTI"AKAN
9ÆLMAZKONUKLARÆYLA
BIRLIKTEAKåAMYEMEãI
YERKENYABANCÆKONUKLAR
BOãAZÆNEåSIZMANZARASÆNA
HAYRANKALDÆLAR+ONUKLAR
KLASIKM~ZIKEåLIãINDE
LEZZETLIYEMEKLERINTADÆNÆ
lÆKARÆRKENaÆRAãAN
3ARAYƯNÆNTERASÆNAlÆKAN
KONUKLARBOLBOLHATÆRA
FOTOãRAFÆlEKTIRDILERQ
GÜNDEM &5,è/-è,
AYMOD’DAN SEKTÖRE
-ë,9/.$/,!2+!4+)
!YAKKABÆSEKTyR~N~NK~RESELBULUåMASÆ#.2!9-/$5LUSLARARASÆ!YAKKABÆ-ODA&UARÆ#.2%XPO
9EåILKyY¯DEKEZD~ZENLENDIFIRMANÆNKATÆLÆMÆILED~ZENLENENFUARÆNSEKTyREMILYON
DOLARLÆKTICARETHACMIKAZANDÆRMASÆBEKLENIYOR
P
LATFORMTOPUKTAN
BABETESPOR
AYAKKABÆDAN
lIZMEVElANTAYA
KADARILERITEKNOLOJIYLE
~RETILMIåDERI~R~NLERIN
SERGILENDIãIAYAKKABÆ
SEKTyR~N~NK~RESEL
BULUåMALARÆNDANBIRIOLAN
5LUSLARARASÆ!YAKKABÆ
-ODA&UARÆí.ISAN
TARIHLERINDE#.2%XPO
timreport 2015-124
74 > 75
9EåILKyY¯DED~ZENLENDI
+ENDIKULVARÆNDA
!VRUPA¯NÆNIKINCIFUARÆOLAN
AYAKKABÆSEKTyR~NDEKI
ISTIKRARÆVEBIRLIKTELIãI
SIMGELEYEN!9-/$
4~RKIYE!YAKKABÆ3EKTyR~
!RAåTÆRMA'ELIåTIRME
%ãITIM6AKFÆ4!3%6
4~RKIYE!YAKKABÆ
3ANAYICILERI$ERNEãI
4!3$
4~RKIYE5MUM
!YAKKABÆCÆLAR&EDERASYONU
45!&
ëSTANBUL!YAKKABÆ
%SNAFÆ3ANATKARLAR/DASÆ
)!%3/
VE+/3'%"¯IN
DESTEãIYLED~ZENLENIRKEN
FUARÆNAlÆLÆåÆNA%KONOMI
"AKANÆ.IHAT:EYBEKCI¯NIN
YANÆSÆRA4ë-9yNETIM
+URULU"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåI4!3$9yNETIM
+URULU"AåKANÆ(~SEYIN
aETIN4!3%69yNETIM
+URULU"AåKANÆëSLAM
äEKERë$-ë"9yNETIM
+URULU"AåKANÆ-USTAFA
äENOCAK$%ë+9yNETIM
+URULU"AåKANÆdMER
#IHAD6ARDAN#.2
(OLDING9yNETIM+URULU
"AåKANÆ#EYDA%REM
0OZITIF&UARCÆLÆK!ä
'ENEL-~D~R~%RC~MENT
9ÆLDÆZERLERVEBIRlOKSEKTyR
PROFESYONELIKATÆLDÆ
¬"IZIMHEDEFIMIZSEKTyR
LIDERIaIN¯IYAKALAMAK
DEãIL"IZIMIåIMIZKALITE
VEMODAYLA­SyZLERIYLEDE
ëTALYAGIBIKALITELI~RETIMLE
SEKTyRLIDERIOLMAYÆ
HEDEFLEDIKLERININALTÆNÆ
lIZDIVE¬+AYNAK+ULLANÆM
$ESTEKLEME&ONUIlIN
ALÆNANY~ZDE¯LÆKKATKÆYÆ
KALDÆRDÆK9ETIåTIRILMEK
~ZEREISTIHDAMEDILECEK
ELAMANÆNALTÆAYLÆKASGARI
~CRETINISIGORTASÆNÆ
T~MMASRAFLARÆNÆBIZ
KARåÆLAYACAãÆZ"UELEMANLA
IåEDEVAMEDILMESIHALINDE
DyRTYÆLLÆKELEMANÆN
SIGORTAVESTOPAJÆNADA
BIZyDEYECEãIZ4EåVIKTE
VEDESTEKTESIZEyZEL
AYAKKABÆDIKECEKBIR
ARKADAåÆNÆZÆM­DEDI
.PEBWFUBTBSÉNEB
HFMJéJZPSV[
"ZBLLBCÉDÉMÉLBUB
NFTMFçJNJ[EJS
3ONBAHARí+Æå
AYAKKABÆMODASÆNÆN
SERGILENDIãIFUARÆNAlÆLÆå
KONUåMASÆNÆYAPAN
%KONOMI"AKANÆ.IHAT
:EYBEKCI!VRUPA¯NÆNIKINCI
B~Y~KAYAKKABÆFUARÆNÆ
D~ZENLEYENSEKTyR~N
IHRACATSÆRALAMASÆNDADA
IKINCISÆRAYAY~KSELMESI
TEMENNISINIVURGULADÆãÆ
KONUåMASÆNDASEKTyR~N
MILYARDOLARLÆKITHALATÆNÆN
Y~KSEKLIãINEIåARETEDEREK
¬+ALITESINDENEMIN
OLDUãUMUZATAMESLEãIMIZ
AYAKKABÆCÆLÆKTABUKADAR
Y~KSEKITHALATORANÆCAN
SÆKÆCÆYDÆ"UNUNIlIN
yNLEMLERIMIZIALDÆKëTHAL
DERIAYAKKABÆYAY~ZDE
SUNIDERIAYAKKABÆYA
Y~ZDEEKVERGIGETIRDIK
"UNUNSONUCUNDASEKTyR
YALNÆZCABUYÆLÆNILK~l
AYÆNDAMILYONDOLARLÆK
KENDIALÆNVEAKÆLTERIYLE
~RETIMGERlEKLEåTIRDI­
DEDIëTHALATAGETIRILEN
EKVERGILERSONUCUNDA
AYAKKABÆFIYATLARÆNÆN
GElICIBIRS~REIlINARTÆåA
GElTIãINEDIKKATlEKEN
:EYBEKCIMARTAYÆNDA
AYAKKABÆFIYATLARÆNÆN
ENFLASYONAARTÆBIRKATKÆSÆ
OLSADANISANAYÆNDAKI
~RETIMARTÆåÆILEFIYATLARÆN
DENGELENECEãINIByYLECE
ENFLASYONAOLANKATKÆSÆNÆN
DAEKSIYElEKILECEãININ
TAHMINEDILDIãINIIFADEETTI
+ONUåMASÆNDA4~RKIYE¯NIN
SEKTyRDELIDEROLMASÆNÆN
ASÆLISTEKLERIOLDUãUNU
DILEGETIREN:EYBEKCI
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåIISEFUARÆN
AlÆLÆåÆNDAYAPTÆãÆ
KONUåMADA¬3EKTyR
BENIMSEKTyR~M
YÆLLÆKDOSTLARÆMÆBURADA
GyR~YORUM!9-/$&UARÆ
4~RKIYEADÆNAlOKyNEMLI
BIRORGANIZASYONDURT~M
<,/,
ø+5$&$7+('()ø
2
0ø/<$5'2/$5
<,/6218
ø+5$&$7+('()ø
800
0ø/<21'2/$5
AYAKKABÆSEKTyR~BIRLIKVE
BERABERLIKIlINDE¯~NC~
KEZBIRARAYAGELIYOR
"IRLIKTELIãIILEDIãER
SEKTyRLEREyRNEKOLUYOR­
DEDI!9-/$&UARƯNÆN
SEKTyR~NDÆåPAZARLARA
AlÆLANKAPÆSÆOLDUãUNU
VURGULAYAN"~Y~KEKåI
AYAKKABÆSEKTyR~N~N
~RETIMISTIHDAMVE
IHRACATASAãLADÆãÆ
KATKÆNÆNB~Y~KL~ã~NEDE
DIKKATlEKTI¬'ELDIãIMIZ
NOKTADAGyR~YORUZKI
AYAKKABÆSEKTyR~NDE
4~RKIYEK~RESELBIRlEKIM
MERKEZIHALINEGELIYOR
(EMMODADAHEMDE
TASARÆMDAKENDIMIZI
GITTIKlEGELIåTIRIYORUZ
ëHRAlETTIãIMIZ~R~NLERIN
BIRIMFIYATÆY~KSEK
KATMADEãERTAåÆYAN
KOLEKSIYONLARILEARTÆYOR
5LUSLARARASÆKONUMA
SAHIPMARKASAYÆMÆZÆ
Y~KSELTTIKlEIHRACAT
RAKAMLARÆMÆZÆGIDEREK
ARTÆRÆYORUZ­DIYEREK
DEVAMEDEN"~Y~KEKåI
AYAKKABÆSEKTyR~N~N
FARKLÆYAPÆDAKI~LKELERE
ULAåABILDIãINIyRNEãIN
HEM!LMANYA¯YAHEMDE
FUARA KATILAN
)ø50$6$<,6,
450
7h5.ø<(·'(
$<$..$%,6(.7g5h
9($<02'·81
6(.7g5(2/$1
.$7.,6,
FUARA KATILAN
0$5.$6$<,6,
1400
<,/,723/$0
ø+5$&$7,
)8$5,16$ö/$',ö,
7ø&$5(7+$&0ø
0ø/<21'2/$5
0ø/<21'2/$5
716
200
GÜNDEM &5,è/-è,
STRATEJILEREIHTIYACÆMÆZVAR
"ENINANÆYORUMKIKÆSA
VADELIGELIåMELERYERINE
UZUNVADELIB~Y~MEYE
VEIHRACATAODAKLANAN
FIRMALARHERZAMANDAHA
REKABETlIOLACAKLAR­DEDI
:BCBODÉOÉOHz[
5SLJZF²EF
4~RKIYE!YAKKABÆ3ANAYICILERI$ERNEëI4!3$
"AíKANÆ(~SEYINaETIN%KONOMI"AKANÆ.IHAT:EYBEKCI¯YE
G~N~NANÆSÆNABIRARMAëANVERDI
9EMEN¯EAYNÆANDAIHRACAT
YAPABILDIãINEDIKKATlEKTI
"UYETKINLIãINSEKTyR~N
G~C~VElEåITLILIãINE
IåARETETTIãINIDEDILE
GETIREN"~Y~KEKåI
YÆLÆIHRACATVERILERINE
GyRE2USYAëTALYA)RAK
!LMANYAVEëNGILTERE¯NIN
IHRACATPAZARÆNDALIDER
~LKELEROLDUãUBILGISINI
PAYLAåTÆ(ATÆRLANACAãÆ
~ZEREYÆLÆNDA
MILYONDOLARIHRACAT
YAPANAYAKKABÆSEKTyR~
GElTIãIMIZYÆL
MILYONDOLARIHRACAT
GERlEKLEåTIRMIåTI
3EKTyR~NYÆLÆHEDEFI
ISEIKIMILYARDOLAROLARAK
AlÆKLANÆYOR+ONUåMASÆNDA
BUVERILERIDEANÆMSATAN
"~Y~KEKåIHEDEFINE
ULAåMANÆNYOLUNUISE
¬!Rí'EINOVASYONTASARÆM
VEMARKALAåMA­OLARAK
yZETLEDIVEBUlERlEVEDE
!9-/$&UARƯNÆNTASARÆM
VEMARKALAåMAKONUSUNDA
timreport 2015-124
76 > 77
4~RKIYE¯NINULAåTÆãÆ
NOKTAYÆlOKG~ZELIFADE
ETIãINIDILEGETIRDI
6[VOWBEFMJTUSBUFKJMFSF
JIUJZBmWBS
"~Y~KEKåIIHRACATTABU
YÆLYAåANANZORLUKLARADA
DEãINDIãIKONUåMASÆNDA
D~NYATICARETINDEKI
DARALMAYAVURGUYAPARAK
¬0ARITEDEKIGELIåMELER
VEByLGESELSIYASIRISKLER
BIZLERIZORLUYOR!NCAK
BIZYINEDEG~lL~
KONUMUMUZUKORUYORUZ
dRNEãINYÆLÆNILKIKI
AYÆNDA!"¯INDÆåARÆDAN
GERlEKLEåTIRDIKLERIITHALAT
%UROBAZÆNDAY~ZDE
GERILEMEKAYDEDERKEN
4~RKIYEAYNÆDyNEMDE
BUByLGEYEIHRACATÆNÆ
%UROBAZÆNDAY~ZDE
ARTÆRDÆ"yYLESINEZORLU
BIRDyNEMDE!"¯DEPAZAR
PAYÆKAZANMAMÆZSON
DERECESEVINDIRICI"U
NOKTADABIZIM~ZERIMIZE
D~åENMORALIMIZIVE
MOTIVASYONUMUZU
KORUYARAKIHRACAT
PAZARLARÆMÆZDAYER
ALMAYADEVAMETMEK
dRNEãIN2USYAPAZARÆNDA
BUSENEZORLANÆYORUZ
!NCAKëHRACATlÆ%ãILIM
!NKETLERINDEFIRMALARÆMÆZ
HEP2USYA¯YÆIåARETETMEYE
DEVAMEDIYORäUNUHIlBIR
ZAMANUNUTMAYALÆM
2USYAGIBISIYASIRISKLERIN
YOãUNOLDUãUAMA
POTANSIYELINDEODENLI
Y~KSEKOLDUãUPAZARLARA
UZUNVADELIBAKMAKlOK
yNEMLIDIR9OKSAKÆSA
VADELIBAKÆåAlÆSÆYLA
G~N~KURTARMAYAYyNELIK
HAMLELERLES~RD~R~LEBILIR
IHRACATÆYAKALAMAKHIl
DEKOLAYDEãIL"IZIM
TAMTERSINEAYAKLARÆYERE
BASANGIRDIãIMIZPAZARA
TAMOLARAKHITAPEDEN
MARKALAåMAYÆ!Rí'E¯YI
INOVASYONVETASARÆMÆ
BAZALANUZUNVADELI
4!3$9yNETIM+URULU
"AåKANÆ(~SEYINaETINISE
SEKTyR~N¬BAYRAMÆ­OLAN
!9-/$¯UNFIRMAILE
TARIHIZIRVESINIYAåADÆãÆNÆ
SyYLEDIãIKONUåMASÆNDA
FUARAYURTDÆåÆNDANyZEL
ALÆCÆGETIRDIKLERININALTÆNÆ
lIZDIVE¬&UARSEKTyRE
MILYONDOLARLÆKTICARET
HACMIKAZANDÆRACAK
"UNUNETKILERINI~l~NC~
lEYREKTEGyRECEãIZ­DEDI
+ONUåMASÆNDAyZELLIKLE
¯NCÆ"yLGE¯YECIDDI
YATÆRÆMLAROLDUãUNADIKKAT
lEKENaETIN:ARA(-
#ARCHAREL!DIDAS(UMEL
GIBIBIRlOKMARKANÆN
ITHALATYERINE4~RKIYE¯DE
~RETIMEYyNELDIãINIDILE
GETIRDI"UNUNLABIRLIKTE
SEKTyR~N5KRAYNAVE
2USYAARASÆNDAKISIYASI
GERGINLIKILE)RAKVE
3URIYE¯DEKIG~VENLIK
SORUNLARÆNDANOLUMSUZ
ETKILENDIãINIDEHATÆRLATAN
aETINT~MOLUMSUZLUKLARA
RAãMENSEKTyROLARAK
GElTIãIMIZYÆLMARTAYÆNDA
GERlEKLEåTIRILENMILYON
DOLARLÆKIHRACATÆNBU
YÆLDAYAKALANDÆãÆNÆYÆL
SONUIlINDEHEDEFLENEN
MILYONDOLARLÆK
IHRACATÆNYAKALANACAãÆNÆ
DILEGETIRDIaETIN
KONUåMASÆNÆNSONUNDA
ISE!9-/$&UARƯNÆN
HERGElENG~N~RETIMINI
G~lLENDIRENSEKTyREBAãLÆ
OLARAKB~Y~D~ã~N~VE
G~lLENDIãINIAKTARARAK
¬4~RKIYE¯DE~RETILEMEZ
DENILENFAYLANESNEK
YUMUåAK
TABANÆ
YERLIOLARAK~RETMEYI
BAåARDÆK+ASÆMAYÆNDA
D~ZENLEYECEãIMIZ¯~NC~
!9-/$&UARƯNÆ%KIM
AYÆNAALDÆK"yYLECESEZONU
YAKALAYACAKOLAN
YABANCÆALÆCÆSAYÆSÆNƯE
lÆKARACAKVE!9-/$¯UN
ULUSLARARASÆBILINIRLILIãINI
ARTÆRACAãÆZ­DEDI
:BCBODÉMBSSFUJNJmJO
5SLJZF²ZFHFMJZPS
"UYÆLBINMETREKARE
ALANDAVEARALARÆNDA
"IRKENSTOCK4ANCA
0IERRE#ARDIN,IG(USH
0UPPIES0EDRO#AMINO
,UMBERJACK$OCKERS
530OLO!33.,A
0INTA2IDGE)NUOVO
"UENO4WIGY"ULLDOZER
+OMlERO'ENIO$ERIVA
3COOTERGIBIYERLIVE
YABANCÆSEKTyR~NyNC~
FIRMALARÆNBULUNDUãUBIN
MARKANÆNKATÆLÆMÆYLA
D~ZENLENENFUARA
!LMANYA"!%"AHREYN
"REZILYA"ULGARISTAN
&AS&RANSA(OLLANDA
)RAKëNGILTEREëSPANYA
ëSRAILëTALYA+ATAR
+UVEYT-AKEDONYA
0OLONYA2OMANYA2USYA
&EDERASYONU3UUDI
!RABISTAN4UNUS5MMAN
eRDUN9UNANISTANGIBI
lOKSAYÆDA~LKEDENALÆM
HEYETLERIDEKATÆLÆM
SAãLADÆ$IãERYANDAN
AYAKKABÆVESARACIYEDE
3ONBAHARí+Æå
KOLEKSIYONUDAILKKEZ
TANÆTÆLÆRKENëTALYAëSPANYA
VE!LMANYABAåTAOLMAK
~ZEREPEKlOK~LKEDEN
GELENAYAKKABÆMAãAZA
ZINCIRLERIYERLIFIRMALARLA
ORTAK~RETIMYAPMA
TALEBINDEBULUNDUQ
+ENDIKULVARÆNDA!VRUPA¯NÆNIKINCIFUARÆOLANAYAKKABÆSEKTyR~NDEKIISTIKRARÆVE
BIRLIKTELIëISIMGELEYEN!9-/$&UARƯNDAMARKALARÆN3ONBAHARî+ÆíKOLEKSIYONLARÆ
SERGILENDI0EKlOK~LKEDENGELENAYAKKABÆMAëAZAZINCIRLERIYERLIFIRMALARLAORTAK
~RETIMYAPMATALEBINDEBULUNDU
GÜNDEM 'è/"/4
4ë-"!å+!.
6%+ë,ë
ë34!."5,
4!(+ë-
-%2+%:ë
9d.%4ë-ë.$%
3ADECE4~RKåIRKETLERININDEãILYABANCÆåIRKETLERINDEARALARÆNDAKITICARIUYUåMAZLÆKLARÆNÆlyZMEKIlINADLI
YARGÆYAALTERNATIFBIRYAPÆILEFAALIYETGySTERECEKOLANëSTANBUL4AHKIM-ERKEZI9yNETIM+URULUBELIRLENDIëLK
'ENEL+URUL4OPLANTÆSƯNDA4ë-"AåKANVEKILI-USTAFAaÆKRÆKlÆOãLU9yNETIM+URULU¯NASElILDI
ë
STANBUL4AHKIM-ERKEZI
ë4-
'ENEL+URULU
$IVAN"AåKANÆOLARAK
SElILEN$R6AHDETTIN
%RTAå¯ÆNBAåKANLÆãÆNDA4/""
(IZMET"INASÆNDATOPLANDÆ
'ENEL+URULDA9yNETIM+URULU
ASILVEYEDEK~YELERISElIMI
YAPÆLDÆë4-9yNETIM+URULU
"AåKANLÆãÆNA4/""TEMSILCISI
0ROF$R:IYA!KÆNCÆSElILDI
0ROF$R!KÆNCÆILEBIRLIKTE
ë4-9yNETIM+URULU¯NUNASÆL
~YELERI-USTAFAaÆKRÆKlÆOãLU
4ë-
(AKANdZTATAR!DALET
"AKANLÆãÆ
-~JDAT+ElECI
4/""
VE!V-EHMET
2IFAT"ACANLÆ4~RKIYE
timreport 2015-124
78 > 79
"AROLAR"IRLIãI
OLURKEN!RIF
0ARMAKSÆZ4/""
!V"AåAR
!Y4ë3+
!V&ERHAN4UNCEL
4~RKíëå
VE&9ASEMIN
%RTEKIN4%3+
DE9yNETIM
+URULUYEDEK~YELIãINE
SElILDI30+TEMSILCISI$R
6AHDETTIN%RTAå4~RKIYE
"AROLAR"IRLIãITEMSILCISI!V
%RKAN+yROãLUVE4/""
TEMSILCISI!V-URAT+ElECILER
DEDENETlIOLARAKSElILDIë4-
B~NYESINDEAYRÆCAKIåILIKBIR
$ANÆåMA+URULUOLUåTURULDU
ëSTANBUL5LUSLARARASÆ
&INANS-ERKEZI3TRATEJISIVE
%YLEM0LANÆlERlEVESINDE
ëSTANBUL¯DABAãÆMSÆZVE
yZERKBIRYAPÆYASAHIP
OLARAKKURULANë4-TICARI
UYUåMAZLÆKLARÆNlyZ~M~NDE
ADLIYARGÆYAALTERNATIF
BIRYAPÆILEFAALIYETLERINI
S~RD~RECEK-ERKEZSADECE
4~RKåIRKETLERININTARAF
OLDUãUANLAåMAZLÆKLARA
DEãILFARKLÆ~LKELEREMENSUP
åIRKETLERINARASÆNDAKITICARI
UYUåMAZLÆKLARÆNDAlyZ~M~NDE
lALÆåMALARYAPACAK
ð5.²EFLVSVNVO
UFNTJMDJTJZFSBMÉZPS
ëSTANBUL4AHKIM-ERKEZI
'ENEL+URULU4/""!DALET
"AKANLÆãÆ3ERMAYE0IYASASÆ
+URULU4~RKIYE"AROLAR
"IRLIãI"ANKACÆLÆK$ENETLEME
VE$~ZENLEME+URULU4~RKIYE
"ANKALAR"IRLIãI4~RKIYE
+ATÆLÆM"ANKALARÆ"IRLIãI
9~KSEKyãRETIM+URUMU
4~RKIYE3ERMAYE0IYASALARÆ
"IRLIãI4~RKIYEëHRACATlÆLAR
-ECLISI"ORSAëSTANBUL!ä
4%3+4ë3+VE4~RKíëåOLMAK
~ZEREKURUMVEKURULUåTAN
GELENTEMSILCIDEN
OLUåUYORëSTANBUL5LUSLARARASÆ
&INANS-ERKEZI3TRATEJISIVE
%YLEM0LANÆlERlEVESINDE
ëSTANBUL¯DABAãÆMSÆZVE
yZERKBIRYAPÆYASAHIP
OLARAKKURULANë4-TICARI
UYUåMAZLÆKLARÆNlyZ~M~NDE
ADLIYARGÆYAALTERNATIFBIRYAPÆ
ILEFAALIYETLERINIS~RD~RECEK
-ERKEZINENyNEMLIyZELLIãI
SADECE4~RKåIRKETLERININ
TARAFOLDUãUANLAåMAZLÆKLARA
DEãILFARKLÆ~LKELEREMENSUP
åIRKETLERINARASÆNDAKITICARI
UYUåMAZLÆKLARÆNDAlyZ~M
NOKTASÆOLMASÆ
5BILJNJOHzSFWMFSJ
4AHKIMVEALTERNATIF
UYUåMAZLÆKlyZ~M
YyNTEMLERINEILIåKIN
KURALLARÆBELIRLEMEKVE
HIZMETLERINY~R~T~LMESINI
SAãLAYACAKOLANTAHKIM
MERKEZIBUNLARÆNYANÆNDA
ALTERNATIFUYUåMAZLÆK
lyZ~MYyNTEMLERIYLEILGILI
YURTIlINDEVEYURTDÆåÆNDA
TANÆTÆMLARYAPMAKVEBILIMSEL
lALÆåMALARYAPMAKLABIRLIKTE
BUKONUDAKIlALÆåMALARÆ
DESTEKLEYECEK!YRÆCAYURTIlI
VEYURTDÆåÆNDAKIILGILIKIåIVE
KURUMLARLAIåBIRLIãIYAPARAK
VEGEREKLINETWORKLERI
KURARAKTANÆNÆRLÆãÆVE
G~VENIRLIãININARTÆRÆLMASÆILE
TICARIILIåKILERINGELIåTIRILMESI
VEGEREKLITEMELIN
OTURTULMASÆIlINKENDINI
DAHADAGELIåTIREREKKATKÆDA
BULUNMASÆDAGyREVLERI
ARASÆNDAYERALÆYOR
bÉLSÉLmÉPçMV:zOFUJN
,VSVMV²OBTFmJMEJ
4~RKlELIKSEKTyR~~LKE
EKONOMISININGELIåIMI
YyN~NDEATÆLANyNEMLI
ADÆMLARÆDESTEKLIYORVEBU
DOãRULTUDAKIYAPÆLANMALARDA
ETKINROLLER~STLENIYOR
YÆLÆNDARESMIOLARAKFAALIYETE
BAåLAYANëSTANBUL4AHKIM
-ERKEZIBUlALÆåMALARÆNSON
yRNEãI4ë-"AåKANVEKILI
VEaELIKëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãI9yNETIM+URULU
"AåKAN9ARDÆMCÆSÆ-USTAFA
aÆKRÆKlÆOãLUMERKEZINBEå
ASILYyNETIMKURULU~YESI
ARASÆNAGIREREKULUSLARARASÆVE
ULUSALTICARIANLAåMAZLÆKLARÆN
lyZ~M~NDEAKTIFOLARAK
GyREVALACAKëSTANBUL
5LUSLARARASÆ&INANS-ERKEZI
3TRATEJISIVE%YLEM0LANÆ
lERlEVESINDEëSTANBUL¯DA
BAãÆMSÆZVEyZERKBIRYAPÆYA
SAHIPOLARAKKURULANëSTANBUL
4AHKIM-ERKEZITICARI
UYUåMAZLÆKLARÆNlyZ~M~NDE
HUKUKIS~RECEALTERNATIF
BIRYAPÆILEFAALIYETLERINI
S~RD~RECEK-ERKEZIN
ENyNEMLIyZELLIãISADECE
4~RKåIRKETLERININTARAF
OLDUãUANLAåMAZLÆKLARA
DEãILFARKLÆ~LKELEREMENSUP
åIRKETLERINARASÆNDAKITICARI
UYUåMAZLÆKLARDADAlyZ~M
NOKTASÆOLABILMESI
.645"'"b*,3*,b*0æ-6,ð.%ð3
¯fZFMJçFTFmJMNFLUFO
NVUMVMVLEVZVZPSVN°
aELIKëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
"AåKAN9ARDÆMCÆSÆ-USTAFA
aÆKRÆKlÆOãLUKONUYLAILGILI
YAPTÆãÆAlÆKLAMADA¬eLKEMIZ
IHRACATÆNÆNGELIåIMIAlÆSÆNDAN
yNEMLIFAALIYETLERY~R~TEN
4~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI
"AåKAN6EKILIOLARAK
ëSTANBUL4AHKIM-ERKEZI
9yNETIM+URULUeYELIãINE
SElILMEKTENMUTLULUK
DUYUYORUM4~RKIYE
VEyZELLIKLEëSTANBUL¯UN
D~NYADAFINANSMERKEZI
OLMASÆyZELLIKLEYABANCÆ
YATÆRÆMCÆLARÆNDAHAG~VENLI
BIRBIlIMDE4~RKIYE¯DE
YATÆRÆMYAPMASÆNÆNyN~N~
AlACAKVEByYLECETICARI
ANLAMDA~LKETANÆTÆMÆMÆZADA
DESTEKOLACAK5LUSLARARASÆ
PAZARLARDA®4~RK¯MARKAVE
KAVRAMÆNAYOãUNLAåTÆãÆMÆZ
åUDyNEMDE~STLENDIãIM
GyREVBUANLAMDABENIAYRÆCA
GURURLANDÆRDÆeLKEMIZIN
GELIåIMIYyN~NDEKIHERT~RL~
FAALIYETTEAKTIFOLARAKGyREV
ALMAYAHAZÆRÆM­DEDIQ
YÆLÆNDA+AYSERI¯DEDOäDUíLKOKULU+AYSERI#UMHURIYET
íLKOKULUORTAVELISE+AYSERI4ICARET,ISESI¯NIM~TEAKIBEN
íSTANBULíKTISADIVE4ICARIíLIMLER!KADEMISI¯NIYÆLÆNDA
BITIRDI/KULYÆLLARÆNDAíSTANBUL0ERæEMBE0AZARƯNDAHEM
lALÆæÆPHEMOKULADEVAMETTISONUNDAKENDIIæINIKURARAK
DEMIRîlELIKTICARETINEBAæLADÆ$AHASONRALARÆKARDEæLERIYLE
BIRLEæEREKAILEæIRKETLERINIKURDUVEDEMIRîlELIKLEILGILISANAYI
VETICARETFAALIYETLERINIDEVAMETTIRDIAYRÆCAIæMERKEZLERI
INæAATLARÆALANÆNDADAFAALIYETGySTERMEKTEDIRYÆLÆNDA
%RCIYESeNIVERSITESISENATOSUNCAíKTISAT&AHRI$OKTORUUNVANÆ
VERILDI$EMIRîlELIKíHRACATlÆLAR"IRLIäI9yNETIM+URULUVE
4~RKIYEíHRACATlÆLAR-ECLISIíCRAVE9~R~TME+URULU~YELIKLERI
GyREVINDEDEOLUPAYRÆCA'ALATASARAY+UL~B~KONGRE~YELIäI
VEMUHTELIFVAKÆFDERNEKVE34+¯LARDAYyNETIMKURULUVE
KURUCU~YELIKLERIVAR!YNÆZAMANDA4~RKIYEíHRACATlÆLAR-ECLISI
"AæKAN6EKILI4~RKIYE6ERGI+ONSEYIeYESIaELIKíHRACATlÆLARÆ
"IRLIäIVEaELIK3EKTyR+URULU"AæKAN9ARDÆMCÆSÆ!BDULLAH'~L
eNIVERSITESI$ESTEKLEME6AKFÆ-UTEVELLI(EYETI"AæKANÆ"ELIZE
íSTANBUL&AHRI+ONSOLOSU4ANZANYA!NKARA&AHRI+ONSOLOSU
$UDULLU/RGANIZE3ANAYI"yLGESI9yNETIM+URULUeYESI+AYSERI
9~KSEKdäRENIM6E9ARDÆM6AKFÆ9yNETIM+URULU'yREVLERINDE
BULUNMAKTADÆR%VLIVEIKIlOCUKBABASÆDÆR
GÜNDEM &5,è/-è,
"ILIM3ANAYIVE4EKNOLOJI"AKANÆ
'ð,3ð*è*,
4é-"AíKANÆ
.&).&5#f:f,&,èð
4e"é4!+"AíKAN6
130'%3.&).&5b&-ð,
ëaë.!2ì'%6%ë./6!39/.
4~RK3ANAYIIlIN5FUK0ROGRAMÆ!NKARA4ICARET/DASÆ!4/
#ONGRESSIUM¯DAGENIåBIRKATÆLÆMILE
GERlEKLEåTIRILDI4~RKIYE¯NINYENIBIRSÆlRAMAYAPMASÆGEREKTIãINEDEãINEN"AKAN&IKRI)åÆK!Rí'EVE
INOVASYONDANBAåKAYOLOLMADÆãÆNÆVURGULADÆ
T
~RKIYE"ILIMSELVE4EKNOLOJIK
!RAåTÆRMA+URUMU4e"ë4!+
-AYÆSTARIHINDE
!NKARA4ICARET/DASÆ!4/
5LUSLARARASÆ+ONGREVE3ERGI3ARAYÆ
#ONGRESIUM¯DA5FUK3ANAYI
+URULTAYÆD~ZENLEDI3ANAYIKURULUåLARÆNÆN
~STD~ZEYYETKILILERININ!"5FUK
0ROGRAMÆKONUSUNDAKIFARKÆNDALÆKVE
BILGISEVIYELERININARTÆRÆLMASÆAMACÆYLA
D~ZENLENENKURULTAYDA4~RKIYE¯DENVE
!VRUPA¯DANSANAYITEMSILCILERIYERALDÆ
+URULTAYÆNAlÆLÆåKONUåMASÆNÆYAPAN
"ILIM3ANAYIVE4EKNOLOJI"AKANÆ&IKRI
)åÆK¬4~RKIYE¯NINyZELLIKLEY~KSEKGELIR
D~ZEYINEULAåMASÆIlINHEDEFLERIMIZI
BELIRLEDIKVEBUNLARÆTOPLUMLA
HEDEFLERIDIYEPAYLAåTÆKBIN
DOLARÆN~ZERINElÆKARSAKY~KSEKGELIRLI
~LKELERARASÆNAGIRMIåOLACAãÆZ!RTÆK
DIJITALlAãDAYÆZHIlBIRåEYESKISIGIBIDEãIL
!RTÆKSOSYALILIåKILERINBILETEKNOLOJIILE
DEãIåTIãIBIRlAãDAYÆZ­DIYEKONUåTU
Ar-Ge ve inovasyondan
CBéLBZPMZPL
4OPLANTÆDAKONUåAN"AKAN&IKRI)åÆK
~RETIMIN~CRETLERINVEREFAHÆNARTMASÆ
IlINTEKNOLOJID~ZEYINIY~KSELTMEYE
timreport 2015-124
80 > 81
B~Y~KyNEMVERDIKLERINISyYLEDI"UNUN
IlIN!Rí'EVEINOVASYONDANBAåKAYOL
OLMADÆãÆNÆANLATAN)åÆK¬9APMAMÆZ
GEREKENTEKåEYKENDITEKNOLOJIMIZI
GELIåTIRMEK4~RKIYEGIBIG~lL~BIR
~LKENINKENDITEKNOLOJISINIGELIåTIRMEMESI
M~MK~NDEãILD~å~N~LEMEZ­DEDI
4~RKIYE¯NINYENIBIRSÆlRAMAYAPMASÆ
GEREKTIãINIVURGULAYAN)åÆK4~RKIYE¯NIN
Y~KSEKGELIRD~ZEYINEULAåMASÆIlIN
HEDEFLERIBELIRLEDIKLERINIAKTARDÆ)åÆK
¬"UNUHEDEFLERIOLARAKPAYLAåTÆK
äUANDAASLÆNDAY~KSEKGELIRD~ZEYINE
ULAåMAMÆZIlINDOLARLÆKBIRMARJÆMÆZ
KALDÆ%ãERBINDOLARÆN~ZERINE
lÆKARSAKY~KSEKGELIRD~ZEYLI~LKELER
ARASÆNAGIRMIåOLACAãÆZ­DIYEKONUåTU
:FOJCJSTÉmSBNBZBQÉMNBMÉ
4EKNOLOJIALANÆNDAGELINENSEVIYENIN
YETERLIOLMADÆãÆNÆVEYENIARAYÆåLAR
IlINDEOLUNANBIRDyNEMINYAåANDÆãÆNÆ
SyYLEYEN&IKRI)åÆK¬+EåKE4~RKIYE
ByYLEBIRD~NYAYAByYLEBIRlAãA
¯LERDENITIBARENSANAYIALTYAPÆSÆNÆ
G~lLENDIREREKGELEBILMIåOLSAYDÆ­
IFADELERINIKULLANDÆ4~RKIYE¯NIN
HEDEFLERINEULAåMAKVEREKABETG~C~N~
KORUYABILMEKIlINYENIBIRSÆlRAMA
YAPMASÆGEREKTIãINIVURGULAYAN)åÆK
GELENEKSELSEKTyRLERDENVAZGElMEDEN
KATMADEãERIY~KSEK~R~NLER~RETILMESI
GEREKTIãINISyYLEDI)åÆK~LKENIN
TASARÆMALANÆNDAILERLEMESIGEREKEN
yNEMLIMESAFELEROLDUãUNUBELIRTEREK
BUALANDAKIEKSIKLIãIGIDERMEKIlIN
SElIMLERDENSONRATASARÆMOFISLERININ
!Rí'EMERKEZLERIGIBIDESTEKLENMESINE
YyNELIKlALÆåMALARÆNTAMAMLANACAãÆNÆ
SyYLEDI)åÆKåyYLEDEVAMETTI¬ëSTIYORUZ
KIARTÆKyZELLIKLEGELENEKSELOLARAKG~lL~
OLDUãUMUZSEKTyRLERDEKIåIRKETLERIMIZ
SANAYICILERIMIZIåADAMLARÆMÆZTASARÆM
OFISLERINIKURSUNKENDITASARÆMÆNÆ
YAPSÆNKENDIMARKALAåMASÆYyN~NDEEN
yNEMLIADÆMLARÆATSÆN"UNUNIlINHIlBIR
FEDAKARLÆKTANKAlÆNMÆYORUZ9AKLAåÆK
LIRALÆKMALIYETORTAYAlÆKACAKSA
BUNUNENAZLIRASÆNÆBIZ~STLENECEãIZ
9ETERKITASARÆMOFISLERINIKURUN­
"S(FNFSLF[J
EBIBIFEFGMJZPSV[
"AKAN&IKRI)åÆK4e"ë4!+5FUK
3ANAYI+URULTAYƯNDAYAPTÆãÆ
KONUåMADAYÆLÆNDAIKITEKNOLOJI
GELIåTIRMEByLGESIVARKENBUG~NBU
SAYÆNÆN¯AY~KSELDIãINITEKNOLOJI
GELIåTIRMEByLGELERINDEBIN
ARAåTÆRMACÆNÆNlALÆåTÆãÆNÆVEBUSAYÆNÆN
HERGElENG~NARTTÆãÆNÆSyYLEDI"UNDAN
SONRAKIS~RElTETEKNOLOJIGELIåTIRME
ByLGELERININSADECE~NIVERSITE
KAMP~SLARIIlINDEDEãILORGANIZESANAYI
ByLGELERINEDEKURULMASÆIlINMEVZUATÆ
BASITLEåTIRDIKLERINIANLATAN)åÆKSANAYICI
VE~NIVERSITENINENYAKÆNNOKTADA
BULUåMASÆGEREKTIãINEIåARETETTI)åÆK
4~RKIYE¯DEåUANDA!Rí'EMERKEZI
BULUNDUãUNUKAYDEDEREKENAZ
!Rí'EMERKEZIDAHAHEDEFLEDIKLERINI
BELIRTTI!Rí'EMERKEZIM~RACAATLARÆNDA
CIDDIBIRARTÆåYAåANDÆãÆNADIKKATI
lEKEN)åÆK4~RKIYE¯NINILKVEIKINCI
¯~IlINDEBULUNANB~Y~KåIRKETLERIN
MUTLAKA!Rí'EMERKEZIKURMASÆ
GEREKTIãINIVURGULADÆ
NJMZBS&VSP6GVL²EFO
BMÉOBCJMJS"ODBL§
!"¯NINíYÆLLARÆNÆKAPSAYACAK
YENI!RAåTÆRMAVE9ENILIKaERlEVE
0ROGRAMÆ5FUK0ROGRAMƯNDA
MILYAR%URO¯LUKB~TlEBULUNDUãUNU
BILDIREN&IKRI)åÆKåyYLEKONUåTU
¬4~RKIYE¯DEMAALESEFPROJEVEBIRLIKTE
lALÆåMAK~LT~R~ARZUETTIãIMIZNOKTADA
DEãIL'ELINBIRLIKTEPROJEYAPALÆM
SIZINYAPTÆãÆNÆZPROJELERIDESTEKLEYELIM
BIRLIKTEPROJEHAZÆRLAYALÆM~NIVERSITEí
SANAYIIåBIRLIãIYAPSÆNVEKAMUOLARAK
BIZDEKATALIZyRGyREVIYLESIZEMADDI
DESTEKSAãLAYALÆMVEARAMÆZDAKIIåBIRLIãI
G~lLENSINMILYON%URO¯NUNlOK
lOK~ZERINElÆKMAPOTANSIYELIMIZVAR
%ãERSANAYICILERIMIZIåADAMLARÆMÆZ
BILIMINSANLARÆMÆZBUNAINANÆRSABU
S~RElTEENAZMILYAR%URO¯YU5FUK
¯DENALABILIR!MABUNUNIlIN
lALÆåMAKGAYRETETMEKTAKÆMOYUNU
OYNAMAKGEREKIYOR+/"ë¯LERIMIZ
SANAYICILERIMIZIN~NIVERSITEILElOK
YAKÆNIåBIRLIãIYAPARAKBUPASTADANDAHA
FAZLAALMANÆNYOLLARÆNÆARAMALÆLAR­
YyNELIKyNERILERIMIZI"AåBAKANÆMÆZ
"AåBAKAN9ARDÆMCÆMÆZILE%KONOMI
"ILIMí3ANAYIVE4EKNOLOJI-ALIYEVE
+ALKÆNMA"AKANLARÆMÆZLAPAYLAåTÆK
'ElTIãIMIZAYLARDASANAYICILIãIN
GELIåIMINEYyNELIKH~K~METIMIZINALDÆãÆ
YENIKARARLARLAyNERILERIMIZINyNEMLI
BIRByL~M~HAYATAGElTI4ASARÆM
MERKEZLERININTÆPKÆ!Rí'EMERKEZLERI
GIBIDESTEKLENMESI+$$&¯NIN
KALDÆRÆLMASÆISTIHDAMTEåVIKLERIVE
Y~KSEKKATMADEãERLI~R~NLERIN
~RETIMINEYyNELIKlOKlOKHAYATI
NITELIKTEAKSIYONMADDELERIYERALDÆ­
)J[NFUMFSTFLUzS
CZLCJSIÉ[MBHFMJéJZPS
"S(FWFZFOJMJçFBZSÉMBO
LBZOBLMBSBSUUÉ
(EMSANAYIIHRACATÆNÆNHEMDE
SANAYININMILLIGELIRIlINDEKIPAYÆNÆN
lOKDAHAYUKARÆTAåÆNMASÆGEREKTIãINI
SyYLEYEN4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåI¯DENBUYANAHIZMETLER
SEKTyR~N~NB~Y~KBIRHÆZLAGELIåTIãINI
BELIRTTIëMALATADAYALÆSANAYIPAYÆNÆN
ITIBARIYLEY~ZDEOLDUãUNU
BELIRTEN"~Y~KEKåIåUNLARÆEKLEDI
¬4~RKIYE¯DE3ANAYICILIãIN9ENIDEN
dZENDIRILMESIVE$ESTEKLENMESINE
YyNELIKBIRlALÆåMAYAPTÆKëåD~NYASÆNÆN
TEMSILCILERIVESANAYICILERLEM~LAKATLAR
YAPTÆK3ONUlOLARAK4~RKIYE¯DE
SANAYICILIãINYENIDENyZENDIRILMESINE
4e"ë4!+"AåKAN60ROF$R
-EHMETaELIKTARAFÆNDAN5FUK
0ROGRAMÆVE4~RK3ANAYININPROGRAMA
KATÆLÆMÆNÆNyNEMIHAKKÆNDABIRSUNUM
GERlEKLEåTIRILDI+ONUåMASÆNDAyZEL
SEKTyRDE!Rí'EVEYENILIãEAYRÆLAN
KAYNAKLARÆNARTTÆãÆNÆVURGULAYANaELIK
¬5FUKD~NYANÆNENB~Y~KSIVIL
ARAåTÆRMAVEYENILIKPROGRAMÆOLARAK
yNEMLIBIRIåBIRLIãIVEDENEYIMORTAMÆ
OLARAKyNElÆKÆYOR$OLAYÆSÆYLA!Rí'E
VEYENILIKDENEYIMIMIZINARTÆRÆLMASÆ
IlIN~LKEMIZINVEyZELLIKLE~LKE
SANAYIMIZIN5FUK¯YEKATÆLÆMÆNÆlOK
yNEMSIYORUZ­DEDIQ
4EKNOLOJIGELIíTIRMEByLGELERININSADECE~NIVERSITEKAMP~SLARIIlINDEDEëILORGANIZESANAYIByLGELERINEDEKURULMASÆIlINMEVZUATÆBASITLEíTIRDIKLERINIANLATAN"AKAN&IKRI)íÆK
SANAYICIVE~NIVERSITENINENYAKÆNNOKTADABULUíMASÆGEREKTIëINEIíARETETTI
)"#&3-&3è
4ì-"AæKANÇ-EHMET"~Y~KEKæIVEBERABERINDEKIHEYET4e3ì!$9yNETIM+URULU
"AæKANÇ#ANSEN"AæARAN3YMES¯ENEZAKETZIYARETIGERlEKLEæTIRDI"AæKAN"~Y~KEKæI
"AæARAN¯AYENIGyREVINDEBAæARÇLARDILEDI
4e3ë!$"AæKANÇNANEZAKETZIYARETI
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåI.ISAN
TARIHINDE4e3ë!$-ERKEZ
"INASƯNÆZIYARETEDEREK
4e3ë!$9yNETIM+URULU
"AåKANÆ#ANSEN"AåARAN
3YMESILEBIRGyR~åME
GERlEKLEåTIRDI:IYARETTE
4ë-"AåKAN6EKILI-USTAFA
aÆKRÆKlÆOãLU4ë-9yNETIM
+URULU"AåKAN6EKILI4AHSIN
dZTIRYAKI4ë-$ENETIM
+URULUeYESI"~LENT!YMEN
4ë-9yNETIM+URULUeYESI
!DNAN$ALGAKÆRAN4ë-'ENEL
3EKRETERLIK6EKILI$RëSMET
9ALlÆN4e3ë!$9yNETIM
+URULUeYESI!-EHMET
4ARA4e3ë!$9yNETIM
+URULUeYESI"AHADÆR"ALKÆR
VE4e3ë!$'ENEL3EKRETERI
:AFER!LI9AVANHAZÆRBULUNDU
"AåKAN"~Y~KEKåI"AåARAN¯A
YENIGyREVINDEBAåARÆLARDILEDI
9ABANCÇyäRENCILERIæD~NYASÇYLABULUæTU
4%+$%2ëSTANBULëL
"AåKANLÆãÆNÆNY~R~TT~ã~
5LUSLARARASÆdãRENCILERIN
-ESLEKI'ELIåIMIPROJESI
KAPSAMÆNDA4~RKIYE¯NIN
timreport 2013-105
2015-124
82 > 83
PRESTIJLI~NIVERSITELERININ
M~HENDISLIKFAK~LTELERINDE
EãITIMALANMISAFIRyãRENCILER
4~RKëåADAMLARÆILE
5LUSLARARASÆdãRENCIVE
ëå$~NYASÆ"ULUåMALARÆ
PROGRAMÆNDABIRARAYA
GELDI4%+$%2ëSTANBULëL
"AåKANLÆãÆNÆNORGANIZEETTIãI
VE4ë-¯INEVSAHIPLIãINDE
GERlEKLEåENETKINLIKLE
IKIY~ZEYAKÆNLISANSVE
LISANS~ST~SEVIYEDEKI
yãRENCIIåADAMLARÆILE
TANÆåMAVEFIKIRALÆåVERIåINDE
BULUNMAFÆRSATÆYAKALADÆ
3ALONPROGRAMÆNDANSONRA
VERILENKOKTEYLEIåADAMLARÆ
ILEBIRARAYAGELENMISAFIR
yãRENCILERMEZUNOLDUKTAN
SONRAKIS~RElHAKKÆNDA
PROFESYONELLERDENFIKIR
ALDÆLARdZELLIKLE4~RKIYEVE
~LKELERIARASÆNDAKIK~LT~RELVE
TICARIFAALIYETLERINS~REKLILIãI
yNPLANDADEãERLENDIRILDI
4%+$%2ëSTANBULëL
"AåKANÆ(~SEYIN+URåUN
VE4ë-9yNETIM+URULU
"AåKAN6EKILI3~LEYMAN
+OCASERT¯INYAPTÆKLARÆ
SELAMLAMAKONUåMASÆNDA
PROJENIN4~RKIYEVEDOST
~LKELERARASÆNDAKIK~LT~REL
VEEKONOMIKILIåKILERINE
SAãLADÆãÆFAYDAYAVURGU
YAPÆLDÆ
ë$-ë"¯TEOLAäANGENELKURUL
ë$-ë"9ÆLÆ/LAãAN
'ENEL+URULTOPLANTÆSÆNÆ
.ISAN0AZARTESIG~N~$Æå
4ICARET+OMPLEKSI+ONFERANS
3ALONU¯NDAGERlEKLEåTIRDI
ë$-ë"9yNETIM+URULU
~YELERIVESEKTyRFIRMALARÆNÆN
KATÆLÆMÆILEGEREKLIlOãUNLUK
SAãLANARAKYAPÆLAN'ENEL
+URUL%KONOMI"AKANLÆãÆ
VE4ë-¯DENTEMSILCILERIN
KATÆLÆMÆILEyNCEDENAlÆKLANAN
PROGRAMlERlEVESINDE
GERlEKLEåTIRILDI'ENEL
+URUL¯DA"AåKANLÆKDIVANÆNÆN
SElILMESININARDÆNDAN
9yNETIM+URULUlALÆåMA
RAPORUOLARAKëSTANBUL
$ERIVE$ERI-AMULLERI
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI¯NIN
9ÆLÆ&AALIYET2APORUHAZÆRUNA
DAãÆTÆLARAKBILGIEDINMELERI
SAãLANDÆ3yZKONUSU"IRLIK
FAALIYETLERIGyR~å~LEREK
HAZÆRUNTARAFÆNDANONAYLANDÆ
&AALIYET2APORU¯NUNARDÆNDAN
"IRLIãINMALIDURUMUILEILGILI
OLARAKBILANlOVEGELIRíGIDER
HESAPLARÆKONUSUNDAë4+ë"
'ENEL3EKRETERLIãI-ALI
ëåLERVE-UHASEBEäUBE
-~D~R~TARAFÆNDANyZETBILGI
AKTARÆLDÆVETOPLANTÆYAKATÆLAN
~YELERDENOLUMLUGyR~åLER
ALÆNDÆ4OPLANTÆDA"IRLIK
$ENETIM+URULURAPORUNUN
OKUNMASÆVEGyR~å~LMESININ
ARDÆNDAN9yNETIMVE
$ENETIM+URULU¯NUNIBRASÆ
GERlEKLEåTIRILDIë$-ë"
9yNETIM+URULUADÆNA
9yNETIM+URULU"AåKANÆ
-USTAFAäENOCAKTARAFÆNDAN
YÆLÆNDA4~RKDERIVEDERI
MAMULLERISEKTyR~N~DAHA
ILERIYETAåÆMAKVEREKABET
EDEBILIRLIãINIARTÆRMAK~ZERE
GERlEKLEåTIRILENFAALIYETLER
VEYÆLÆNDAYAPÆLMASÆ
PLANLANANETKINLIKLER
HAKKÆNDABILGIVERILDI
!YRÆCA4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåI¯DEBIRKONUåMA
YAPTÆ"UKAPSAMDASEKTyR
IlINHEDEFPAZARLARÆN
BELIRLENMESIOPAZARLARA
YyNELIKALÆMVETICARET
HEYETIGIBIORGANIZASYONLARÆ
ULUSLARARASÆFUARLARAMILLI
KATÆLÆMëTALYA¯DAëTALYAN
6OGUEDERGISIYLEIåBIRLIãIYLE
GERlEKLEåTIRILENEVENTDERI
SEKTyR~N~NYENIPAZAR
ARAåTÆRMALARÆ2USYAVElEVRE
~LKELERDEYAåANANKRIZLER
VEIHRACATAYANSÆMALARÆ
ë(+ë"9yNETIM+URULU
"AåKANÆ-USTAFAäENOCAK¯ÆN
KONUåMASÆNDAYERALANANA
BAåLÆKLAROLDU
!RELeNIVERSITESI¯NDE!VRUPA'~N~
!VRUPA'~N~+UTLAMA
%TKINLIãIKAPSAMÆNDA!VRUPA
"IRLIãI¯NDEREKABETíINOVASYON
VEGIRIåIMCILIKKONULUPANEL
-AYÆSaARåAMBAG~N~
!RELeNIVERSITESI4EPEKENT
9ERLEåKESI¯NDEGERlEKLEåTI
ëSTANBUL!RELeNIVERSITESI
5LUSLARARASÆ$IPLOMATLAR
"IRLIãI$-74~RKIYE
4~RKIYEí!VRUPA6AKFÆ+ÆBRÆS
+~LT~RVE%ãITIM$ERNEãI
VE"ë,'%3!-¯ÆNORTAKLAåA
D~ZENLEDIKLERIPANELAlÆLÆå
KONUåMALARÆILEBAåLADÆ
ëLKOLARAK+ÆBRÆS+~LT~R
VE%ãITIM$ERNEãI'ENEL
"AåKANÆVE!RELeNIVERSITESI
ëNGILIZCE5LUSLARARASÆëLIåKILER
"yL~M"AåKANÆ$Ol$R5ãUR
dZGyKERKONUåTUdZGyKER
!VRUPA'~N~¯N~NNEANLAMA
GELDIãINISyYLEDIVE!"¯NIN
OLUåUMS~RECINDENBAHSETTI
ëKINCIOLARAK4ë-9yNETIM
+URULUeYESI-URAT!KY~Z
K~RS~YEGELDIVE4~RKIYE
!"ARASÆNDAKITICARET
HACMININHANGINOKTAYA
GELDIãINIANLATTÆ!YRÆCA
REKABETEDAYALÆTICARETTE
INOVASYONUNVE!Rí'E¯NIN
yNEMINEATÆFTABULUNDU
5LUSLARARASÆ$IPLOMATLAR
"IRLIãI$-74~RKIYE
ADÆNAISE$-74~RKIYE!"
$ANÆåMANÆ-USA+ARADEMIR
KONUåTU+ARADEMIR"AåKAN
&ERHAT"OZlELIK¯INADÆNA
KONUåTUãUNUVE&ERHAT
"OZlELIK¯IN!NKARA¯DAKI
PROGRAMÆNDANDOLAYÆ0ANELE
KATÆLAMADÆãÆNÆSyYLEYEREK
"AåKAN¯ÆNSELAMVE
SEVGILERINIILETTIãINISyYLEDI
0ROGRAMDIãERLIDERLERIN
SUNUMVEKONUåMALARÆYLA
DEVAMETTI
)"#&3-&3è
4~RKIYESERAMIKSEKTyR~N~NULUSLARARASÇREKABETG~C~N~ARTÇRACAKGENlTASARÇMCÇLARÇ
KEæFETMEKAMACÇYLAD~ZENLENEN3ERAMIK4ASARÇM9ARÇæMASǯNDAyD~LLER
SAHIPLERINIBULDU
3ERAMIKYARÇæMASÇNDAyD~LLERDAäÇTÇLDÇ
aIMENTO#AM3ERAMIK
VE4OPRAKeR~NLERI
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãIa#3ë"
TARAFÆNDANBUYÆLIKINCI
KEZD~ZENLENEN3ERAMIK
4ASARÆM9ARÆåMASƯNÆN
SONUlLARÆAlÆKLANDÆ
$~ZENLENENyD~LTyRENINDE
SERAMIKSAãLÆKGERElLERI
KATEGORISINDE¬(OOK­ADLÆ
TASARÆMÆYLA-EHMET"EHZAT
"IRTANESERAMIKKAPLAMA
MALZEMELERIKATEGORISINDE
ISE¬3TROP­ADLÆlALÆåMASÆYLA
!SLÆ%RKUNBIRINCILIãELAYÆK
GyR~LD~4~RKIYESERAMIK
SEKTyR~N~NULUSLARARASÆ
REKABETG~C~N~ARTÆRACAK
GENlTASARÆMCÆLARÆKEåFETMEK
AMACÆYLAD~ZENLENEN
YARÆåMADAyD~LVE
BIN4,PARAyD~L~DAãÆTÆLDÆ
a#3ë"9yNETIM+URULU
"AåKANÆ"AHADÆR+AYAN
4~RKIYESERAMIKSANAYININ
ITHALATBAãÆMLÆLÆãÆOLMAYAN
VEIHRACATANETKATKÆ
SAãLAYANSTRATEJIKBIRSEKTyR
OLDUãUNUNALTÆNÆlIZDI
timreport 2015-124 84 > 85
5BTBSÉNPEBLMÉEéOFO
HFOmZFUFOFLMFSJ
zEMMFOEJSJZPSV[
aIMENTO#AM3ERAMIKVE
4OPRAKeR~NLERIëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãI¯NIND~ZENLEDIãI
3ERAMIK4ASARÆM
9ARÆåMASƯNDAKONUåAN
4ë-"AåKAN6EKILI4AHSIN
dZTIRYAKI¬4ASARÆMODAKLÆ
D~å~NEREK~RETIMIMIZE
VEIHRACATÆMÆZADESTEK
VERENGENlYETENEKLERIMIZI
yD~LLENDIRIYORUZ­DEDI
dD~LALANT~MTASARÆMCÆLARÆ
TEBRIKEDENdZTIRYAKI
åUNLARÆSyYLEDI¬'ELECEKTE
SEKTyR~M~ZVE4~RKIYE
ADÆNAIZBÆRAKACAKLARÆNA
VE~LKEMIZEyNEMLI
KATKÆLARSAãLAYACAKLARÆNA
DAIRENUFAKBIRå~PHEM
YOK"IZINANÆYORUZKI
SERAMIKSEKTyR~M~ZGEREK
INOVASYONLAGEREKSEyZG~N
TASARÆMLAD~NYADARAKIPLERI
ILEYARÆåARAKIHRACATÆMÆZA
lOKB~Y~KKATKÆLARSAãLAMAYA
DEVAMEDECEKa~NK~
SERAMIKSEKTyR~M~ZK~RESEL
BOYUTTAKIZORLUREKABET
ORTAMÆNARAãMENINOVASYON
VEYENILIKLERLEB~Y~MEYE
DEVAMEDIYOR"UNUN
SONUCUNDA4~RKIYET~M
D~NYADASERAMIKKAPLAMA
MALZEMELERI~RETIMINDE
SEKIZINCIIHRACATÆNDAISE
BEåINCISÆRADAYERALÆYOR­
JOPWBTZPOVO
UJDBSJMFéUJSJMNFTJ
MILYARDOLARÆAåANBIR
IHRACATRAKAMÆNAULAåAN
SERAMIKSEKTyR~N~N
HEDEFININMILYARDOLAR
OLDUãUNUSyYLEYEN4AHSIN
dZTIRYAKI¬"IZINOVASYON
VETASARÆMODAKLÆIHRACAT
BAKÆåÆYLASEKTyR~NBU
HEDEFEULAåABILECEãINI
D~å~N~YORUZ­DEDI"UNUN
IlIN!Rí'EFAALIYETLERININ
S~RD~REBILIRLIãINIVEGEREKLI
YATÆRÆMLARÆNSAãLANMASÆNA
IHTIYAlOLDUãUNUSyZLERINE
EKLEYENdZTIRYAKIåyYLE
DEVAMETTI¬3EKTyRDE
M~åTERIODAKLÆIåPLANLARÆNÆN
GELIåTIRILMESIYLEINOVASYONUN
TICARILEåTIRILMESIVE
DOLAYÆSÆYLAKANALVESERVIS
BECERILERININARTMASÆ
GEREKTIãINEINANÆYORUZ­
%PMBSEOZBUJDBSFUJOJ
BéBçÉZBmFLUJ
$~NYAEKONOMILERININ
ZORLUBIRS~RElTENGElTIãINE
DEãINEN4AHSINdZTIRYAKI
&%$¯INFAIZARTÆRÆMÆNA
GITMESIYLEBIRLIKTET~M
D~NYADADEãERLENEN
DOLARÆND~NYATICARETINI
AåAãÆYAlEKTIãINISyYLEDI
"UNUNSONUCUNDA¯IN
ILKIKIAYÆNDAT~MD~NYANÆN
TICARETININY~ZDEAZALDÆãÆNÆ
IFADEEDENdZTIRYAKI
åUNLARÆEKLEDI¬ëLKIKIAYDA
4~RKIYE¯NINKAYBÆY~ZDEILK
DyRTAYDAISEY~ZDEOLDU
-ALIHRACATÆMÆZDAKILOGRAM
BAZÆNDAARTÆYOR$OLAYÆSÆYLA
4~RKIYEBUANLAMDAT~M
D~NYADANPOZITIFYyNDE
AYRÆåTÆ­
)&%&'&%0â36 4&,5e3
5f3,b&-ðæð
KATMA
%&æ&3-ð
ÜRÜNLERLE
YÜKSELECEK
ëKIYÆLDÆRKANKAYBEDEN4~RKlELIK
SEKTyR~N~NGELECEãINDEKAlÆNÆLMAZOLARAK
INOVATIFVEMARKADEãERIY~KSEK~R~NLER
~RETMEKYERALÆYOR"UAMAlLASEKTyRDEKI
DARALMAYARAãMENYATÆRÆMADEVAM
EDENSEKTyRUMUTLARÆNÆDAYÆLÆN
IKINCIYARÆSÆNATAåÆMÆåDURUMDA
S
ONIKIYÆLDÆR
D~NYAHAMlELIK
~RETIMINDEKIARTÆå
EãILIMINERAãMEN
4~RKlELIKSEKTyR~N~N
~RETIMINDEKIGERILEME
DERINLEåIYOR$~NYAaELIK
$ERNEãIWORLDSTEEL
VERILERINEGyREYÆLÆNDA
D~NYAHAMlELIK~RETIMI
BINDEORANÆNDAARTÆåLA
MILYARMILYONTONDAN
MILYARMILYONTONA
Y~KSELIRKEN4~RKIYE¯NIN
~RETIMIARKAARKAYAIKINCI
KEZD~å~åGySTERDI
YÆLÆNDAY~ZDEORANÆNDA
D~å~åLEMILYONTONA
GERILEYEN4~RKIYE¯NINHAM
timreport 2015-124
86 > 87
lELIK
~RETIMI
SONIKIYÆLDA
Y~ZDE
ORANÆNDAD~å~åLE
SEVIYESININ
DEALTÆNDAKALDÆ"IR
BAåKARAKAMLASyYLERSEK
SONIKID~NYAHAMlELIK
~RETIMIY~ZDECIVARÆNDA
ARTARKEN4~RKIYE¯NINlELIK
~RETIMINDEKIARTÆåD~NYA
lELIK~RETIMINDEKIARTÆåÆN
Y~ZDEGERISINDEKALDÆ
/YSA4~RKlELIKSEKTyR~
íARASÆNDAaIN
VE(INDISTAN¯ÆNARDÆNDAN
D~NYANÆNENHÆZLÆB~Y~YEN
lELIKSEKTyR~YD~(ATTA
VE
¯DE
B~Y~K~RETICILER
ARASÆNDA~RETIMINIENHÆZLÆ
ARTÆRAN~LKEOLAN4~RKIYE
SONIKIYÆLDÆRD~NYADAN
NEGATIFYyNDEAYRÆåAN
PERFORMANSÆYLAåAåÆRTÆCÆBIR
TABLOlIZIYOR
4~RKIYEaELIKeRETICILERI
$ERNEãI'ENEL3EKRETERI
$R6EYSEL9AYANSEKTyR
PERFORMANSÆNDAKID~å~å~N
BIRKÆSMÆNÆNIHRACATTAKI
D~å~åTENKAYNAKLANDÆãÆNÆ
SyYLERKENYÆLÆNDA
MIKTARAlÆSÆNDANY~ZDE
DEãERAlÆSÆNDANY~ZDE
ORANÆNDAGERILEYEN
lELIK~R~NLERIIHRACATÆNÆN
GElTIãIMIZYÆLDAMIKTAR
AlÆSÆNDANY~ZDEDEãER
AlÆSÆNDANSAY~ZDEORANÆNDA
D~å~åGySTERDIãININALTÆNÆ
lIZIYORaELIKIHRACATÆNÆN
SONIKIYÆLDAMIKTARVEDEãER
AlÆSÆNDANY~ZDEORANÆNDA
GERILEMESINI¬YÆLÆNA
KÆYASLAIHRACATÆNMIKTAR
AlÆSÆNDANMILYONTON
DEãERAlÆSÆNDANISEIKI
MILYARDOLARDAHAD~å~KBIR
SEVIYEDEKALMASÆ­OLARAK
YORUMLAYAN$R9AYANBU
ANLAMDAMILYARDOLAR
OLARAKBELIRLENEN
IHRACATHEDEFLERINDENyNEMLI
yLl~DEUZAKLAåÆLDÆãÆNÆNALTÆNÆ
lIZIYOR
Artan ithalat,
en büyük sorun
$R9AYAN¯ÆNlELIK
SEKTyR~NDEKIPERFORMANS
KAYBÆNAILIåKINIåARETETTIãI
yNEMLIBIRBAåKABAåLÆK
ISEYÆLÆNDAY~ZDE
ORANÆNDAARTÆåGySTEREN
ITHALAT¤4~RKIYE¯NINITHALATÆ
TEåVIKEDENMEKANIZMALARÆ
S~RD~REREKlELIKITHALATlÆSÆ
KONUMUNUG~lLENDIRMESININ
~RETIMIOLUMSUZETKILEDIãINI
DILEGETIREN$R9AYANBU
YÆLAILIåKINILKVERILEREGyREDE
HAMlELIK~RETIMININY~ZDE
ORANÆNDAD~å~åLE
MILYONTONDANMILYON
TONAGERILEDIãIIHRACATTA
ISEMIKTAROLARAKY~ZDE
¯LÆKDEãEROLARAKSAY~ZDE
¯LUKBIRKAYÆPYAåANDÆãÆ
BILGISINIAKTARÆYOR$R9AYAN
~RETIMDEKIBINTONLUK
AZALÆåÆNY~ZDE¯SININ
ELEKTRIKARKOCAKLÆTESISLERDE
GERlEKLEåMIåOLMASÆNÆISE
¬HURDAFIYATLARÆNÆNDEMIR
CEVHERIKARåÆSÆNDAMAKUL
BIRDENGEYIBULMAKTA
ZORLANMASÆ­OLARAKAlÆKLÆYOR
"ILINDIãI~ZEREDEMIRCEVHERI
FIYATLARÆNÆND~å~åEãILIMI
HURDADAN~RETIMYAPAN
ELEKTRIKARKOCAKLÆTESISLERIN
MALIYETLERINDEOLUMSUZLUKLAR
YARATÆYORVEMALIYETBASKÆSÆ
NEDENIYLEBIRlOKTESIS
~RETIMIYAYAVAåLATÆYORYADA
TAMAMENDURDURMAYOLUNU
TERCIHEDIYOR
'ERlEKTENDE~R~NLER
ITIBARÆYLABAKÆLDÆãÆNDA
HEMK~T~KHEMDESLAB
~RETIMININGERILEMIåOLMASÆ
DIKKATlEKICI(ALENSON
DERECED~å~KKAPASITE
KULLANÆMORANLARÆYLA
lALÆåMASÆNARAãMENSLAB
~RETIMINDEKID~å~å~N
DEVAMETMESISEKTyR
~ZERINDEKIENDIåEVEBASKÆYÆ
Y~KSELTIYOReRETIMINDEKI
GERILEMEDEAZyNCESyZ~N~
ETTIãIMIZITHALATBASKÆSÆ
yNEMLIBIRROLOYNARKEN
GElENYÆLÆNTAMAMÆNDA
Y~ZDEVEGElENYÆLÆNILK
lEYREãINDEY~ZDEOLAN
HAMlELIK~RETIMKAPASITE
KULLANÆMORANÆBUYÆLÆN
AYNÆDyNEMINDEY~ZDE
SEVIYESINEGERILEDI"UNUNLA
BIRLIKTEYÆLÆNILKlEYREãINDE
K~RESEL~RETIMDEDEY~ZDE
ORANÆNDABIRGERILEME
IZLENIYOR%NB~Y~K
lELIK~RETICISI~LKEARASÆNDA
¯UNCUSÆRADAYERALAN
ëTALYA¯NÆN~RETIMINDEKIY~ZDE
SEVIYESINDEKID~å~å~
Y~ZDE¯LIKKAYÆPILE
4~RKIYEIZLIYOR
6NVUMBSULFONJéEFçJM
0EKIBUNEGATIFTABLOYA
RAãMENSEKTyRNASÆLOLUYOR
DAUMUDUNUKORUMAYÆ
BAåARÆYOR"UNUNILKVE
ENNETGySTERGESIT~KETIM
EãILIMININARTÆYOROLMASƤ
9ÆLÆNILKlEYREãINDE
4~RKIYE¯NINGyR~N~RlELIK
4é-"AíKAN6EKILI
.645"'"b*,3*,b*0æ-6
4~RKIYEaELIKeRETICILERI$ERNEëI
'ENEL3EKRETERI
DR. VEYSEL YAYAN
~R~NLERIT~KETIMIY~ZDE
ARTÆåLAMILYONTONA
ULAåTÆ(ERNEKADARBU
T~KETIMIlERISINDEDE¬ITHAL­
~R~NLERY~ZDEGIBIyNEMLI
YERIåGALEDIYORSADA~RETIM
MALIYETLERINDEKIyZELLIKLE
HURDAHAMMADDESIVEITHAL
KyM~RNEDENIYLEOLUåAN
EKMALIYETLER~ZERINDEKI
++$&¯NINSONLANDÆRÆLMASÆ
SEKTyR~N~RETIMKAPASITESI
~ZERINDEOLUMLUBIRETKI
OLUåTURACAK
$IãERYANDAN4~RKlELIK
SEKTyR~HERNEKADAR
SONIKIYÆLDANBUYANA
lELIK~RETIMIVEIHRACATÆ
KONUSUNDAOLUMSUZBIR
PERFORMANSGySTERIYOROLSA
DAHERYÆLYAKLAåÆK
~LKEYEGERlEKLEåTIRDIãI
KATMADEãERIGIDEREK
ARTANIHRACATLAD~NYA
PIYASALARÆNDAKIKONUMUNU
DAKORUYOR$~NYAlELIK
~RETIMININYAKLAåÆKY~ZDE
¯SINIGERlEKLEåTIREN/RTA
)&%&'&%0â36 4&,5e3
aELIKéHRACATlÆLARÆ"IRLIëI
9yNETIM+URULU"AíKANÆ
/".*,&,ð/$ð
$OãUVE+yRFEZ~LKELERININ
lELIK~R~NLERINDEENB~Y~K
TEDARIKlISIOLAN4~RKlELIK
SEKTyR~UZUN~R~NLERDEN
SONRABIRKAlYÆLIlERISINDE
YASSÆ~R~NLERDEDENET
IHRACATlÆPOZISYONUNA
GElMEYIHEDEFLIYOR
"ENZERåEKILDElELIKSEKTyR~
OLUMSUZLUKLARARAãMEN
Y~KSEKKATMADEãERLI
~R~NLERBAZÆNDAGELIåMESINI
VEYATÆRÆMLARÆNÆS~RD~RMEYE
DEVAMEDIYOR
3EKTyR~NGELIåIMI~ZERINDE
BELKIDEENyNEMLIBASKÆYÆ
OLUåTURANITHALATÆFRENLEMEYE
YyNELIKAlÆLANANTIDAMPING
DAVALARÆDASEKTyR~N
UMUTLARÆNAYyNELIKBIRBAåKA
POZITIFETKENOLARAKDIKKAT
lEKIYOR"ILINDIãI~ZERE
UZUNYÆLLARSONRA4~RKIYE
lELIK~R~NLERINDEDAMPING
åIKAYETINDEBULUNDUVEBU
lERlEVEDEOLUMLUSONUlLAR
DAALMAYABAåLADÆ+ALITE
VEFIYATLARYyN~NDEN
ORTAYAlÆKANHAKSÆZREKABET
SONUCUNDAADÆMLARATÆLDÆKlA
VEKORUMACÆyNLEMLER
G~lLENDIKlESEKTyR~N
MEVCUTPOTANSIYELINI
YAKALAMAKKONUSUNDAKI
ISTEãIDEY~KSELIYOR
3ONOLARAKELBETTEIHRAl
PAZARLARÆNDAKIBELIRSIZLIKLERIN
D~ZELMEEãILIMINEGIRIYOR
OLMASÆDAOLUMLUBIRGELIåME
OLARAKyNElÆKÆYOR"U
lERlEVEDEaELIKëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãI9yNETIM+URULU
"AåKANÆ.AMÆK%KINCI¯NIN
AlÆKLADÆãÆVERILEREGyREYÆLÆN
ILKDyRTAYÆNDA/RTADOãU¯YA
OLANIHRACATÆNY~ZDE
ARTÆåLAMILYONTONOLARAK
GERlEKLEåTIãINIVENETBIR
TOPARLANMAEãILIMINDE
OLDUãUNUDAHATÆRLATALÆM
%KINCIBUGELIåMEYI¬aELIK
SEKTyR~OLARAKILKDyRTAYÆ
DEãERDEMILYARDOLAR
VEMIKTARDAISEMILYON
TONIHRACATILEKAPATTÆK
3EKTyR~M~Z~NMIKTAR
BAZÆNDAGERlEKLEåTIRDIãI
IHRACATÆNDABUDyNEMDE
YAåANANARTÆåTRENDI
GELECEãEYyNELIKOLUMLU
BEKLENTILERIMIZIARTÆRDÆ­
DERKENyZELLIKLESON
IKIAYDÆR/RTADOãU¯YA
GERlEKLEåTIRILENIHRACATÆN
ARTÆYyNL~ILERLEDIãINE
DIKKATlEKIYORVE¬'ENEL
IHRACATÆMÆZDAD~å~åDEVAM
EDIYOROLSADABUARTÆåILE
YÆLÆNIKINCIYARÆSÆNDADAHAIYI
TABLOLARLAKARåÆLAåACAãÆMÆZÆ
D~å~N~YORUZ3EKTyR
OLARAKDAYÆLÆIHRACAT
HEDEFIMIZEULAåABILMEKIlIN
T~MSEKTyRTEMSILCILERIMIZLE
BIRLIKTElALÆåMAYADEVAM
EDECEãIZ­DIYOR
b&-ð,ð)3"$"5*#ð/%0-"3
!RALÇK
+ASÇM
%KIM
2015
%YL~L
2014
!äUSTOS
4EMMUZ
(AZIRAN
-AYÇS
.ISAN
-ART
åUBAT
/CAK
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
a%,ë+3%+4d2eë(2!#!42!+!-,!2)ì
/ð4"/
0$",/ð4"/
2014
2015
Pay (%)
2014
2015
Pay (%)
1.200.628
987.239
8.3
4.668.208
3.743.379
7.6
timreport 2015-124
88 > 89
,BUNBEFçFSMJSOMFSMF
büyüyecek
aELIKSEKTyR~N~NDUAYEN
ISIMLERINDEN4ë-"AåKAN
6EKILI-USTAFAaÆKRÆKlÆOãLU
ISESEKTyR~NT~MOLUMSUZ
GELIåMELERERAãMEN
Y~KSEKKATMADEãERLI
~R~NLERBAZÆNDAGELIåMESINI
S~RD~RMEYEDEVAM
ETMESININALTÆNÆlIZIYOR
‘HRACATVE~RETIMDE
GELIåMEMIZINENyNEMLI
ADÆMLARÆNÆTEKNOLOJIYE
YATÆRÆMYAPMAKINOVATIFí
KATMADEãERLI~RETIMI
ARTÆRMAKULUSLARARASÆ
PIYASALARDAMARKA
OLMAKGEREKLILIãIOLARAK
BELIRTEBILIRIM"UG~NMIKTAR
OLARAKGERlEKLEåTIRDIãIMIZ
IHRACATÆ~R~NLERIMIZIDAHA
INOVATIFHALEGETIREREK
DEãERBAZÆNDAíKATÆNA
lÆKARTABILIRIZ­DIYEREK
DEVAMEDENaÆKRÆKlÆOãLU
SEKTyRDEKIKAYÆPLARÆNHEM
KAMUYUHEMDE~RETICI
KURULUåLARÆlÆKÆåYOLLARÆ
ARAMAYASEVKETTIãINI
DILEGETIRIYORVE~RETIM
TEKNOLOJISIAlÆSÆNDANNELER
YAPABILECEãININDAHAFAZLA
IRDELENDIãINIIFADEEDIYOR
"UlERlEVEDE%RDEMIR¯IN
SEKTyR~N~NILK!Rí'E
MERKEZINIAlMÆåOLMASÆVE
aELIKeRETICILERI$ERNEãI¯NIN
TEMELLERINIATTÆãÆaELIK4EST
VE!RAåTÆRMA-ERKEZI¯NIN
yNEMINEDIKKATlEKEN
aÆKRÆKlÆOãLUIKIYÆL
IlERISINDETAMKAPASITEYLE
FAALIYETEBAåLAMASÆ
PLANLANANMERKEZINKAMU
~NIVERSITEVEyZELSEKTyR
IåBIRLIãININENyZG~N
yRNEãIOLACAãÆNÆNALTÆNÆ
lIZIYORVE¬aELIKKULLANAN
ANASEKTyRLEREDEHIZMET
VERECEKOLANaELIK4EST
VE!RAåTÆRMA-ERKEZIILE
TESTANALIZMALIYETLERININ
D~å~R~LMESISEKTyR~N
4é-"AíKAN6EKILI-USTAFAaÆKRÆKlÆOëLUSEKTyR~NT~MOLUMSUZGELIíMELERERAëMENY~KSEKKATMADEëERLI~R~NLERBAZÆNDAGELIíMESINIS~RD~RMEYEDEVAMETMESININALTÆNÆlIZIYORVE
¬"UG~NMIKTAROLARAKGERlEKLEíTIRDIëIMIZIHRACATÆ~R~NLERIMIZIDAHAINOVATIFHALEGETIREREKDEëERBAZÆNDAîKATÆNAlÆKARTABILIRIZ­DIYOR
REKABETG~C~N~NARTÆRÆLMASÆ
!Rí'EVEINOVASYON
KAPASITESININGELIåTIRILMESI
YURTIlIVEDÆåÆSATÆåLAR
IlINGEREKLIUYGUNLUK
DEãERLENDIRMEHIZMETININ
GyR~LMESIPLANLANÆYOR"U
lALÆåMALARLASEKTyR~M~Z~N
YURTDÆåÆNABAãÆMLÆOLDUãU
VEMALIYETLERINIY~KSELTEN
SERTIFIKASYONKONUSUNDA
~LKEEKONOMISINEYAKLAåÆK
MILYONDOLARKATKÆ
SAãLAMÆåOLACAãÆZ­DIYOR
"URADASEKTyR~NKATMA
DEãERLI~R~NLEREGElIåI
yN~NDEKIBIRSORUNDANDA
SyZEDILMESIGEREKTIãINE
INANÆYORUZ"ILINDIãI
~ZERE!VRUPA+yM~R
VEaELIK4OPLULUãU
ILE4~RKIYEARASÆNDAKI
3ERBEST4ICARET!NLAåMASÆ
SEBEBIYLESEKTyREDEVLET
DESTEãIVERILEMIYOR
$OLAYÆSÆYLA4~RKIYEILE
!+a4ARASÆNDAKI3ERBEST
4ICARET!NLAåMASƯNÆN
REVIZEEDILEREKY~KSEK
KATMADEãERLI~R~NLERE
GElIåIVEELEKTRIKARKOCAKLÆ
TESISLERINSÆCAKMETALILE
DESTEKLENMESINIM~MK~N
KÆLACAKYATÆRÆMLARATEåVIK
VERILMESININyN~N~N
AlÆLMASÆSEKTyRAlÆSÆNDAN
HAYATIyNEMTAåÆYOR
JZJCJSZÉMPMBDBL
-USTAFAaÆKRÆKlÆOãLUBU
YÆLAILIåKINGyR~åLERINI
ISE¬YÆLÆNAGyRE
DAHAIYIGElMESINI
BEKLIYORUZ­DIYEREK
yZETLIYOR$~NYAlELIK
T~KETIMININARTACAãÆNA
YyNELIKBEKLENTILEROLUMLU
yNGyR~LERIDESTEKLERKEN
NAVLUNMALIYETLERINDE
YAåANAND~å~åSEKTyR~N
IHRACATÆNÆDESTEKLEYICI
BIRFONKSIYONOLARAK
DEãERLENDIRILEBILIR
.AMÆK%KINCIIHRAl
PAZARLARÆNDAKIG~VENLIK
ENDIåELERININAZALÆYOR
OLUåUITHAL~R~NLEREKARåÆ
KORUYUCUPOLITIKALARÆN
G~lLENMESIaIN¯IN
D~NYAPIYASALARÆNDAKI
FAALIYETLERININ
YAVAåLAYACAãÆyNGyR~LERI
VEYURTIlITALEPTE
YAåANACAKARTÆå
SAYESINDEYÆLÆNDA
lELIK~RETIMININMIKTAR
BAZÆNDAY~ZDEORANÆNDA
ARTÆåBEKLEDIKLERINIDILE
GETIRIRKENaÆKRÆKlÆOãLU
ISE¬+~RESELSÆRALAMADAKI
YERIMIZIDAHA
YUKARÆLARATAåÆYABILECEK
POTANSIYELIMIZMEVCUT"U
POTANSIYELIKULLANABILMEMIZ
IlINyNCELIKLEMEVCUT
IHRACATPAZARLARÆMÆZDAKI
KONUMUMUZUKORURKEN
YENIPAZARLARAULAåMAMÆZ
GEREKIYORaELIK
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãIOLARAK
%KONOMI"AKANLÆãƯNÆN
DESTEKLEDIãIYENIBIR
52'%PROJESIGELIåTIRDIK
"IRLIãIMIZB~NYESINDE
OLUåTURDUãUMUZDÆåPAZAR
ARAåTÆRMATAKÆMÆMÆZÆN
DEãERLENDIRMELERIYLE
OLUåTURDUãUMUZYENI
HEDEFPAZARLARA52'%
TAKÆMÆMÆZLAGIRIåYAPACAãÆZ
"yYLECEG~lL~BIREKIPILE
GIRECEãIMIZBUPAZARLARDAN
IHRACATÆMÆZÆARTÆYyNDE
ETKILEYECEKTICARI
ANLAåMALARAULAåABILECEãIZ­
DIYOR
SEKTÖRÜN
GÜÇLÜ
:e/-&3ð
¢!VRUPASTANDARTLARÆNDA
üretim yapabilen, ulusal
VEULUSLARARASÆPROJELER
ILEADÆNÆDUYURMUæKALITELI
üreticiler,
¢"ILGIVETECR~BEBIRIKIMI
TEKNOLOJIVEALTYAPÆSÆ
ILEULUSLARARASÆREKABET
G~C~NESAHIPOLMASÆ
¢eLKENINCOäRAFI
KONUMUNUNGETIRDIäI
LOJISTIKVESTRATEJIK
AVANTAJLAR
¢"AæTA!"OLMAK~ZERE
GELIæMIæPAZARLARDATERCIH
edilen ürünler üretilmesi,
¢+APASITELERINY~KSEK
MIKTARLARACEVAP
verebilmesi,
¢+ALIFIYEIæG~C~
¢4EKNIKVEM~HENDISLIK
BILGISININY~KSEKSEVIYEDE
BULUNMASÆVETEKNOLOJIK
GELIæMELERIYAKÆNDANTAKIBE
YyNELIKS~REKLIYATÆRÆM
K~LT~R~
)&%&'&%0â36 4&,5e3
Galvanizli ürün
LVMMBOÉNÉBSUÉZPS
$IãERYANDAN4~RKIYE¯DE
UZUNYÆLLARDÆRBILINIYOR
OLSADAT~KETIMORANLARÆ
HALENGELIåMIå~LKELERE
GyREOLDUKlAGERIDEKALAN
GALVANIZLI~R~NLERIN~RETIM
VET~KETIMVERILERINDEDE
YAVAåDAOLSAIYILEåMELER
IZLENIYOR+OROZYONAKARåÆEN
TEMIZVEG~lL~YyNTEMLERDEN
BIRIOLANGALVANIZLI~R~N
KULLANÆMÆIlINOTOMOTIV
DAYANÆKLÆT~KETIMVEINåAAT
SEKTyRLERININGELIåMESI
VEBUSEKTyRLERDEKI~R~N
KALITESININARTÆRÆLMASÆ
yNEMTAåÆYOR"IR~LKEDEKI
GALVANIZLI~R~N~RETIM
VET~KETIMSEVIYESININ
~LKENINGELIåMIåLIKD~ZEYI
T~KETICININKALITEBILINCI
VEREFAHSEVIYESIILE
DOãRUDANILGILIOLDUãUNU
SyYLEMEKM~MK~N
$OLAYÆSÆYLA4~RKIYE¯DEDE
KALITEBILINCININVEREFAH
D~ZEYININARTMASÆNAPARALEL
OLARAKGALVANIZLI~R~NLERIN
T~KETIMININDEARTÆå
GySTERIYOROLMASÆåAåÆRTÆCÆ
DEãIL'ENEL'ALVANIZCILER
$ERNEãI'ENEL3EKRETERI
"URCU!KMANYÆLÆ
VERILERINEGyRE4~RKIYE¯NIN
TOPLAMKOROZYONKAYBÆNÆN
MILYARDOLAROLDUãU
BILGISINIPAYLAåÆRKEN
YÆLÆNÆY~ZDEB~Y~MEYLE
GERIDEBÆRAKTÆKLARÆNÆTEL
BORUVESACGALVANIZIHARIl
OLMAK~ZEREGElTIãIMIZ
YÆLYAKLAåÆKBINTON
lELIãINSÆCAKDALDÆRMA
GALVANIZLEKAPLANDÆãÆBILGISINI
AKTARÆYORVE!VRUPA¯YLA
KÆYASLADÆãÆMÆZDASEKTyR~N
IYIBIRYÆLGElIRDIãINI¯~NC~
KyPR~VE¯~NC~HAVALIMANÆ
GIBIB~Y~KPROJELERIN
KATKÆSÆYLABUYÆLDAB~Y~ME
HEDEFLEDIKLERINIDILE
GETIRIYOR
timreport 2015-124
90 > 91
¬'ElENYÆLLARA
KÆYASLADÆãÆMÆZDA
SEKTyR~M~ZDESISTEMLI
BIRILERLEMED~ZENLIBIR
B~Y~MEEãILIMIVARANCAK
HEN~ZOLMASÆGEREKEN
D~ZEYEULAåMADÆ"IR
BAåKADEYIåLEPASTADAHAK
ETTIãIMIZPAYAERIåEMEDIK­
DIYEN!KMAN4~RKIYE¯DEKI
TARIHlESIIZLENDIãINDE
BUB~Y~MENINyNEMLI
OLDUãUNUANCAKYETERLI
OLMADÆãÆNÆIFADEEDIYOR
!KMAN¯ÆNBUTESPITINDEKI
DAYANAKNOKTASÆISESÆCAK
DALDÆRMAGALVANIZILGILIT~M
SEKTyRLERDENOLMASÆGEREKEN
TALEBIGyREMEMESI
(ALENGALVANIZLI~R~NLER
PROJELERDEKULLANÆMÆ
BIRZORUNLULUKOLURSA
DIKKATEALÆNÆYORdRNEãIN
OTOYOLKORKULUKLARÆVE
ENERJINAKILHATLARÆNDA
SÆCAKDALDÆRMAGALVANIZIN
KULLANÆMÆåARTNAMELERLE
ZORUNLUHALEGETIRILDIãIIlIN
BUIKISEKTyR4~RKIYE¯DE
GALVANIZLI~R~NLERIENlOK
KULLANANSEKTyRLERARASÆNDA
LIDERKONUMDABULUNUYOR
!KMAN¬"UyNEMLIBIR
SORUNl~NK~KOROZYONUN
SADECEYÆLÆNDA
~LKEMIZETOPLAMMALIYETI
MILYARDOLARDÆ"U
NEDENLEGALVANIZIKULLANMAK
HEM~LKEEKONOMISINI
HEMDEDOãAYÆKORUMAK
IlINyNEMLIDIR­DERKEN
SÆCAKDALDÆRMAGALVANIZIN
ARTÆLARÆNÆISE¬dRNEãIN
EKONOMIKTIRG~VENILIRDIR
B~T~NSELKAPLAMASAãLAR
DOãAYADOSTTURUZUN
yM~RL~D~R­SyZLERIYLE
yZETLIYOR
2015 için umutlar yüksek
!KMAN¬¯E
BAKTÆãÆMÆZDABIZIMIlIN
HAREKETLIBIRYÆLOLACAãÆNÆ
SyYLEYEBILIRIMa~NK~
SÆCAKDALDÆRMAGALVANIZ
GELIåENBIRSEKTyR­DIYEREK
IlINDEBULUNDUãUMUZYÆLA
ILIåKINPOZITIFyNGyR~LERINI
PAYLAåÆRKENDIãER
YANDANSEKTyR~BEKLEYEN
TEHDITLERINDEALTÆNÆlIZIYOR
¬-EVCUTB~Y~KALTYAPÆ
'ENEL'ALVANIZCILER$ERNEëI
'ENEL3EKRETERI
4#63$6",."/
~STYAPÆPROJELERININlOãU
TAMAMLANDÆ$OLAYÆSÆYLA
BUYÆLILGILIALANLARDANFAZLA
BIRTALEPGELMEYECEKTIR
9ENITESISLERINFAALIYETE
GElMESIYLESEKTyR~M~Z~N
KULLANÆMKAPASITESIY~ZDE
¯LEREDOãRUGERILEYECEK
GIBIGyR~N~YOR3EKTyR
KENDINIGELIåTIRIRKEN
SÆCAKDALDÆRMAGALVANIZ
KULLANÆMÆNÆNARTMASÆIlIN
YENIKULLANÆMALANLARÆVE
YENIPAZARLARYARATÆLMALÆ
$ERNEãIMIZINVARLÆK
SEBEPLERINDENBIRIDEBUDUR
ZATEN­
+OROZYONAKARíÆENTEMIZVEG~lL~YyNTEMLERDENBIRIOLANSÆCAKDALDÆMAGALVANIZYyNTEMIAYNÆZAMANDADOëADOSTUOLMASÆKOLAY
UYGULANMASÆVEKORUYUCULUëUNUNUZUNS~RMESIILEyNElÆKÆYOR
)&%&'&%0â36 4&,5e3
bJOUFIEJEJOFmz[N
V[VOWBEFMJEéOMNFMJ
--+-ETALURJI3ATÆí$IREKTyR~
.&).&5b",.63
MMK Metalurji
CZNFZFEFWBNFEJZPS
4~RKlELIKSEKTyR~N~N
YENIANCAKENG~lL~
OYUNCULARÆNDANBIRIOLAN
--+-ETALURJIK~RESEL
yLlEKTEYAåANANEKONOMIK
VEPOLITIKBELIRSIZLIKLERE
RAãMENBOYALÆSAC
PAZARÆNDAY~ZDE
GALVANIZLISACPAZARÆNDA
ISEY~ZDEPAZARPAYÆ
ILESEKTyRDEKIG~lL~
POZISYONUNUKORUMAYA
DEVAMEDIYOR
+~RESELlELIKSEKTyR~N~N
K~RESELEKONOMILERLEPARALEL
GELIåIMGySTERDIãINIDILE
GETIREN--+-ETALURJI3ATÆå
$IREKTyR~-EHMETaAKMUR
GENELANLAMDAaIN¯IN
B~Y~MESININYAVAåLATÆLMASÆ
!"$EKONOMISININ
DEãIåIMGySTERIYOROLMASÆ
VE!VRUPAEKONOMISININ
GENIåLEYEMEMESINDEN
lELIKSEKTyR~N~DIREKT
OLARAKETKILENDIãINIIFADE
EDIYOR"UNUNLABIRLIKTE
--+-ETALURJI¯NIN
YAPÆSALESNEKLIãIIlVE
DÆåREFORMLARAYATKÆNLÆãÆ
SEBEBIYLEORTAVEUZUN
VADELIOLARAKlOKBAåARÆLÆ
OLACAKLARÆNAOLANINANCÆNÆ
YINELEYENaAKMURHEM
K~RESELHEMDE4~RKIYE
IlINGElERLIOLANARZFAZLASÆ
DURUMUNISEMARJLARVE
KhRLÆLÆKNEDENIYLESEKTyR~
ZORASOKTUãUNAIåARETEDIYOR
timreport 2015-124
92 > 93
"ILINDIãI~ZERED~NYANÆN
DINAMOSUGyREVINESOYUNAN
aIN¯INARZFAZLASÆ~RETIMIVE
D~å~KFIYATKALITEPOLITIKASÆ
T~MD~NYAEKONOMISINEZOR
G~NLERYAåATÆYORaAKMUR
aIN¯INETKISINIYOKETMENIN
aIN¯INIHRACATÆNÆKESMESI
VEIlPIYASAYAYyNELMESI
YADAKALITEVEFIYATLARÆNÆ
D~NYASEVIYELERINElEKMESI
ANLAMÆNAGELECEãINEVURGU
YAPARKENBUSENARYONUN
KÆSAVEORTAVADEDE
IHTIMALDÆåÆOLDUãUNUDILE
GETIRIYOR"UNEDENLEaIN¯E
KARåÆUYGULANABILECEKIKI
YyNTEMOLDUãUNUSyYLEYEN
aAKMUR¯AGyREKÆSAVEORTA
VADELIlyZ~MYOLUBIRlOK
D~NYA~LKESININYAPTÆãÆGIBI
ANTIDAMPINGDAVALARÆYOLUYLA
4~RKIYE¯YIaINITHALATÆNA
KARåÆKORUMAK!NCAKBU
KEZDEaIN~R~NLERININ
DÆåARÆDAKALMASÆILEOLUåACAK
BOåLUãUDOLDURACAKDIãER
~LKELERIyZELLIKLE!VRUPA
2USYA5KRAYNA+UZEY
!FRIKAGIBIByLGELERIDIKKATLE
IZLEMEKGEREKECEKaAKMUR
BUGIBIYASALKORUMA
YyNTEMLERININANCAKKÆSA
VEORTAVADELIOLARAKFAYDA
SAãLAYABILECEãININALTÆNÆ
lIZERKENASÆLlyZ~M~NUZUN
VADELIBAKÆåAlÆSÆOLDUãUNA
IåARETEDIYOR¬"UlyZ~MLER
SEKTyR~N®BAãÆåÆKLÆK
SISTEMINIG~lLENDIRICI¯
ALTYAPÆSÆNÆGELIåTIRICI
NITELIKTEOLMALÆDÆRdNCELIKLE
ITHALEDILEN~R~NLERIN
KALITESIILEILGILIHIlBIR
TETKIKSyZKONUSUDEãILDIR
aIN¯DENGELEN~R~NLERIN
YANÆSÆRADIãER~LKELERDEN
DEIKINCIVE~l~NC~
KALITEDE~R~NLER~RETIM
SERTIFIKASÆDAHIOLMAKSÆZÆN
ITHALEDILIYOR"UNUNIlIN
ILGILIDEVLETKURULUåLARÆNÆN
INISIYATIFALARAKHÆZLAyNLEM
GELIåTIRMELERIELZEMDIR
"UNUNYANÆNDAM~åTERI
ILIåKILERININDERINLEåTIRILIP
lyZ~MODAKLÆLÆãÆN
ARTÆRÆLMASÆ~R~NKALITESININ
VESEKTyRELKALITEBILINCININ
Y~KSELTILMESINEYyNELIK
lyZ~MLERElOKDAHAFAZLA
AãÆRLÆKVERILMESIGEREKLIDIR­
(BMWBOJ[MJTBDJISBDBUÉOÉ
Z[EFBSUÉSEÉ
-EHMETaAKMURK~RESEL
ENDIåELERERAãMEN
GElTIãIMIZYÆL--+
-ETALURJI¯NINYURTIlI
GALVANIZLISACSATÆåÆNÆY~ZDE
GALVANIZLISACIHRACATÆNÆ
ISEY~ZDEARTÆRDÆãÆNÆ
DAIFADEEDIYORVEBOYALÆ
SAC~RETIMINDEISEY~KSEK
KAPASITEYLElALÆåMAYA
DEVAMETTIKLERINIDILE
GETIRIYOR"UYÆLAILIåKIN
ILKVERILERIDEPAYLAåAN
aAKMUR¯AGyREBUYÆLÆNILK
~lAYÆNDAYÆLÆAYNÆ
DyNEMINEGyREGALVANIZLI
SACYURTIlISATÆåLARÆY~ZDE
IHRACATISEY~ZDE
ARTÆåEãILIMINDESEYREDIYOR
"ENZERåEKILDE--+
-ETALURJI¯NINBOYALÆSAC
IlSATÆåLARÆDAY~ZDE
IHRACATÆISEY~ZDE
ORANÆNDAARTMÆåDURUMDA
"UNUNLABIRLIKTEaAKMUR
EKONOMIKDARALMAKUR
HAREKETLILIãIVEBELIRSIZLIãI
ILEIHRAlPAZARLARÆNDAKI
EKONOMIKDARALMALARÆNDA
S~REKLIIZLENDIãINISyYL~YOR
--+-ETALURJIGElTIëIMIZAYMILYONTONUNCUBOBINI~RETEREKyNEMLIBIRBAíARÆYAIMZAATMÆíTÆ"UBAíARÆYÆDAANÆMSATANaAKMUR
YENIHEDEFLERINIISEIKIMILYONTONUNCUBOBINI~RETMEKOLARAKAlÆKLÆYOR
)&%&'&%0â36 4&,5e3
ANAHTARTESLIMPROJELER
TAMAMLADÆKLARÆNÆNALTÆNÆ
lIZEN3~HEYLAaEBI
+ARAHANAYNÆANDAFARKLÆ
~LKELERDEAãÆRåARTLAR
ALTÆNDAVEHÆZLAMOBILIZE
OLABILDIKLERINIBUFAALIYET
G~C~ILEREKABETTEyNE
lÆKTÆKLARÆNÆVURGULUYOR
$ORlE0REFABRIK'ENEL
4f)&:-"b&#ð,"3")"/
)FSéBSUUB
IFSDPçSBGZBEBCBéBSÉMÉ
¯DEKURULAN$ORlE
0REFABRIK¯IND~NYA
lAPÆNDAKITECR~BESIYLEEN
ZORIKLIMKOåULLARÆALTÆNDA
Y~KSEKKALITELIM~HENDISLIK
TEDARIKVEINåAATSERVIS
HIZMETLERISUNDUãUNUDILE
GETIREN$ORlE0REFABRIK
'ENEL-~D~R~3~HEYLAaEBI
+ARAHANULUSLARARASÆVE
YERELåIRKETLERE4~RKIYEVE
IåYAPTÆKLARÆDIãER~LKELERIN
BAKANLÆKKAMUKURUM
VEKURULUåLARÆNAASKERI
BIRLIKLERINEYABANCÆVE
4~RKHAYÆRKURUMLARÆNA
SIVILTOPLUMyRG~TLERINE
"IRLEåMIå-ILLETLEREPETROL
VEDOãALGAZMADENVE
RAFINERIM~HENDISLIK
INåAATFELAKETByLGELERIGIBI
lEåITLIALANLARDAANAHTAR
TESLIMOLARAKBIRlOKPROJE
GERlEKLEåTIRDIKLERINIDILE
GETIRIYOR
(ALEN)RAK!ZERBAYCAN
'~RCISTAN3UUDI!RABISTAN
+AZAKISTAN2USYA
!FGANISTAN'~RCISTANVE
äILI¯DETOPLAMDOKUZåUBESI
BULUNAN+AZAKISTAN,IBYA
#EZAYIR-ORITANYA'ABON
VE-ALEZYA¯DAISETOPLAMALTÆ
IåTIRAKIYLEYERALAN$ORlE
0REFABRIKYINE)RAK%RBIL¯DE
ISEBIRTEMSILCILIãIYLE
FAALIYETLERINEDEVAMEDIYOR
"UlERlEVEDEALTÆKÆTA
VE¯DENFAZLA~LKEDE
timreport 2015-124
94 > 95
%OZBOÉOFO
CZLMFSJOEFOCJSJ
'ElTIãIMIZYÆLÆDIãER
SEKTyRLERDEOLDUãUGIBI
DURGUNGElIREN$ORlE
0REFABRIKBUYÆLAISEDyRT
FARKLÆ~LKEDEVEK~RESEL
yLlEKLERDEIåYAPANDyRT
FARKLÆFIRMADANALDÆãÆ
PROJELERLEBAåLAMÆå"UNUNLA
BIRLIKTEYINEULUSLARARASÆ
yLlEKLIBIRlOKPROJEYI
YAKÆNDANTAKIPETTIKLERINI
DILEGETIREN+ARAHANBU
lERlEVEDEIlINUMUTLU
OLDUKLARÆNÆDAIFADEEDIYOR
+ARAHAN¯ÆNAKTARDÆãÆVERILERE
GyREAYLÆKBINMETREKARE
PANELSISTEMLIPREFABRIK
BINA~RETIMIBIN
ADETMOD~LER~NITEYAåAM
KONTEYNERI
VEBIN
TONAãÆREND~STRIYELlELIK
BINA~RETIMIKAPASITESINE
ULAåAN$ORlE0REFABRIKBU
RAKAMLARLAD~NYANÆNEN
B~Y~KPREFABRIKlELIKYAPÆ
~RETIMTESISLERINDENBIRI
KONUMUNDABULUNUYOR
(ALEN!NKARA¯DAKIBIN
METREKARESIKAPALÆOLMAK
~ZERETOPLAMBIN
METREKARELIKTESISLERINDE
~RETIMGERlEKLEåTIREN
$ORlE0REFABRIK4ë-
YÆLƬ4~RKIYEëLK
ëHRACATlÆ­ARAåTÆRMASÆGENEL
SÆRALAMASÆNDA¯NCIDEMIR
VEDEMIRDÆåÆMADENLER
SEKTyR~NDEISE¯UNCUSÆRADA
YERALÆYORDU
Önce güvenlik
$ORlE0REFABRIK¯INK~RESEL
yLlEKLIPROJELERDEYER
ALMASÆNÆKOLAYLAåTÆRAN
UNSURLARDANBIRDIãERIISE
SAHIPOLDUãUSTANDARTLAR
VEIåG~VENLIãINEVERDIKLERI
yNEMOLARAKyNElÆKÆYOR
YÆLÆITIBARÆYLAYÆLDÆR
)3/+ALITE9yNETIM
3ISTEMSERTIFIKASÆNA
SAHIPOLAN$ORlE
0REFABRIKSTANDARDÆNT~M
GEREKLILIKLERINITASARÆM
SATÆNALMA~RETIM
M~HENDISLIKPROJELENDIRME
PLANLAMAUYGULAMAMONTAJ
VEIåLETIMEALMAS~RElLERININ
TAMAMÆNDAYERINEGETIRIYOR
"UANLAMDAHERBIRS~RECIN
KENDIYyNETICISITARAFÆNDAN
SISTEMEUYGUNåEKILDE
YyNETILDIãINIIFADEEDEN
+ARAHANKALITEYyNETIM
SISTEMININT~MS~RElLERI
KAPSAYACAKåEKILDES~REKLI
KONTROLALTÆNDAOLDUãUNU
SISTEMINS~REKLIOLARAK
KENDINIYENILERåEKILDE
GELIåTIRILDIãINISyYL~YOR
$IãERYANDAN$ORlE
0REFABRIKYÆLÆNDAN
BUYANAALTÆYÆLDÆR
/(3!3ëå3AãLÆãÆ
VE'~VENLIãI9yNETIM
3ISTEMISERTIFIKASÆNADA
SAHIPBULUNUYORVET~M
lALÆåANLARÆNAYÆLBOYUNCA
GEREKIåEBAåLAMASÆRASÆNDA
GEREKSEGENELBILGILENDIRME
VEFARKÆNDALÆKYARATMAK
ADÆNAEãITIMLERVERIYORIå
G~VENLIãIALGÆSÆNÆS~REKLI
OLARAKTAZETUTUYOR
$ORlE0REFABRIK¯INPRESTIJLIPROJELERINDENBIRIDE"IRLEíIK!RAP%MIRLIKLERI!BU$ABI¯DEKIBINKISILIKéílI9ERLEíIMìEHRI
VAR ETTİNİZ,
VAR OLUN...
Darüşşafaka varsa sayenizde var.
151 yıldır iyi ki varsınız.
Bu bayram Darüşşafaka’ya bağış yapın, annesi veya babası hayatta
olmayan binlerce çocuğumuzun eğitimine katkıda bulunun.
www.darussafaka.org | 444 1863
)&%&'&%0â36 è-
#":#635ð)3"$"5
ð-&#f:f.&,ð45ð:03
Yüzölçümü ve nüfus
BAKÆMÆNDAN4~RKIYE¯NIN
ENK~l~KILI"AYBURT
EKONOMIKKALKÆNMASÆNÆ
IHRACATTEMELINDE
OLUåTURUYOR$OãU
Anadolu Bölgesi
ekonomisinde önemini
ARTÆRANKENTPOTANSIYELI
KULLANÆPEãITIMSANAYI
VELOJISTIKBIRATÆLÆM
YAPMAARZUSUNDA
Y
üzölçümü ve
N~FUSUITIBARÆYLA
4~RKIYE¯NINEN
küçük illerinden
BIRIOLAN"AYBURT$OãU
+ARADENIZSÆRADAãLARÆNÆN
HEMENG~NEYINDEKIaORUH
VADISINDEYERALÆYOR+UZEYDE
4RABZONVE2IZEILEDOãUDA
%RZURUMG~NEYDE%RZINCAN
VEBATÆDA'~M~åHANE
ILLERIILEKOMåUOLANKENT
3 bin 652 kilometrekare
Y~ZyLl~M~NESAHIPëLIN
TOPLAMALANÆNÆNY~ZDE
¯IDAãLARDANOLUåUYOR
"AYBURT¯U+ARADENIZ¯DEN
AYÆRANSÆRADAãLARBATÆDAN
DOãUYASÆRAYLAMETREILE
:~LFEMETREILE+EMER
METREILE3OãANLÆ
METREILE(ALDIZEN
METREILE+ÆRKLAR
DAãLARÆ'~NEYDESÆRALANAN
DAãLARISEMETREILE
aAVUåKÆRANMETREILE
+OPMETREILEaOåAN
METREILE3ARÆHAN
METREILE/TLUKBELI
VEMETREILE0ULUR
DAãLARÆ"AYBURT¯UNENGEBELI
timreport 2015-124
96 > 97
ARAZISININJEOLOJIKYAPÆSÆ
OLDUKlAKARÆåÆK+UZEY¯DEVE
$OãU¯DA3OãANLÆDAãLARÆNÆN
G~NEYKESIMLERINDEKIK~l~K
ALANLARDABOLFOSILVARëLIN
YERALTÆZENGINLIKLERIARASÆNDA
G~M~åBAKÆRKURåUN
lINKOKARÆåÆMÆDAMARLARILE
LINYITREZERVLERIBULUNUYOR
!DRESE$AYALÆ.~FUS+AYÆT
3ISTEMIVERITABANÆNAGyRE
"AYBURT¯UNTOPLAMN~FUSU
BINKIåI"AYBURT¯UN
ENFAZLAGylVERDIãIKENTLER
INCELENDIãINDEBINKIåI
ILEëSTANBULKENTININLIDERLIãI
yNElÆKÆYORëSTANBUL¯U
KIåIILE!NKARAVEKIåIILE
4RABZONTAKIPEDIYOR
YÆLÆNDATOPLAMMILYON
BINDOLARLÆKIHRACAT
GERlEKLEåTIREN"AYBURT
ITHALATTAISEMILYON
BINDOLARLÆKSEVIYELERI
BULUYOR"AYBURT¯UNITHALATÆ
IHRACATÆNAPARALELOLARAK
Y~KSELIRKENDÆåTICARET
HACMI¯TEMILYON
¯TEMILYON¯DE
MILYONVE¯DE
MILYON¯DADA
MILYONDOLAROLARAK
BELIRIYOR"AYBURT¯UN
YÆLÆNDAIHRACATYAPTÆãÆ
~LKELEREBAKÆLDÆãÆNDA
!LMANYABINDOLARLAILK
SÆRADABULUNUYOR+ENTIN
ITHALATÆNDAISEMILYON
BINDOLARLA%NDONEZYA¯NÆN
LIDERLIãIDIKKATIlEKIYOR
NJMZPOCJOEPMBSMÉL
ihracat
'ElTIãIMIZYÆLTOPLAM
MILYONBINDOLARLÆK
IHRACATGERlEKLEåTIREN
"AYBURTITHALATTAISE
MILYONBIN
DOLARLÆKSEVIYELERIBULUYOR
"AYBURT¯UNITHALATÆ
IHRACATÆNAPARALELOLARAK
Y~KSELIRKENDÆåTICARET
HACMI¯TEMILYON
¯TEMILYON¯DE
MILYONVE¯DE
MILYON¯DADA
MILYONDOLAROLARAKBELIRIYOR
ðISBDBUUB"MNBOZB
JUIBMBUUB&OEPOF[ZBMJEFS
"AYBURT¯UNYÆLÆNDA
IHRACATYAPTÆãÆ~LKELERE
BAKÆLDÆãÆNDA!LMANYABIN
DOLARLAILKSÆRADABULUNUYOR
!LMANYA¯YÆSÆRASÆYLABIN
DOLARLA-ÆSÆRVEBINDOLARLA
,~BNANTAKIPEDIYOR+ENTIN
ITHALATÆNDAISEMILYON
BINDOLARLA%NDONEZYA¯NÆN
LIDERLIãIDIKKATIlEKIYOR$AHA
SONRAITHALATTABIN
DOLARLAaINBINDOLARLA
5KRAYNAILKSÆRALARDAYER
ALÆYOR
2006’da
CJOEPMBSMÉLJISBDBU
YÆLÆNDA"AYBURT¯UN
BINDOLARLÆKIHRACAT
YAPTÆãÆDIKKATIlEKERKEN
MILYONBINDOLARLÆKDA
ITHALATYAPTÆãÆGyR~L~YOR$Æå
TICARETHACMIISEMILYON
DOLAROLARAKBELIRIYOR
YÆLÆNDAISE"AYBURT¯UN
BINDOLARLÆKIHRACATYAPTÆãÆ
GyR~L~RKENMILYON
BINDOLARLÆKDAITHALATYAPTÆãÆ
DIKKATIlEKIYOR$ÆåTICARET
HACMIISEMILYONDOLAR
OLARAKBELIRIYORYÆLÆNDA
DA"AYBURT¯UNMILYON
DOLARLÆKIHRACATYAPTÆãÆ
DIKKATIlEKERKENMILYON
DOLARLÆKDAITHALATYAPTÆãÆ
GyR~L~YOR$ÆåTICARETHACMI
ISEMILYONDOLAROLARAK
BELIRIYORYÆLÆNDA
"AYBURT¯UNBINDOLARLÆK
IHRACATYAPTÆãÆGyR~L~RKEN
MILYONDOLARLÆKDAITHALAT
YAPTÆãÆDIKKATIlEKIYOR$Æå
TICARETHACMIISEMILYON
DOLAROLARAKBELIRIYOR
YÆLÆNDAISE"AYBURT¯UN
MILYONDOLARLÆKIHRACAT
YAPTÆãÆDIKKATIlEKERKEN
MILYONDOLARLÆKDAITHALAT
"AYBURT43/"AíKANÆ
ð#3")ð.:6.",
Türkiye’de en az ihracat
GERlEKLEæTIREN~lILDEN
BIRIOLANILIMIZDEIHRACATÆN
GELIæTIRILEBILMESIIlINNELERIN
YAPÆLABILECEäIKONUSUNDA
lALÆæMALARY~R~T~YORUZ
"URADAKÆSAVADEDEENB~Y~K
ETKIYIDOäALTAæSEKTyR~N~N
YARATACAäÆNAINANÆYORUM
íLIMIZDEDOäALTAæSEKTyR~N~N
ENB~Y~KIKISORUNUNAlyZ~M
GETIRENFABRIKASAYESINDEARTIK
ILERITEKNOLOJIKALTYAPÆYÆKURMAK
SURETIILEDOäALTAæLARÆMÆZÆBLOK
SATÆPKARDANZARARETMEKTEN
YAPTÆãÆGyR~L~YOR$ÆåTICARET
HACMIISEMILYONDOLAR
OLARAKBELIRIYOR
Toplam nüfusu
CJOLJéJ
!DRESE$AYALÆ.~FUS+AYÆT
3ISTEMIVERITABANÆNAGyRE
"AYBURT¯UNTOPLAMN~FUSU
BINKIåI"USONUCA
GyREKENTINENKALABALÆK
ILlESIBINN~FUSUYLA
-ERKEZBINN~FUSUYLA
$EMIRyZ~VEBIN
N~FUSUYLA!YDÆNTEPEOLARAK
SÆRALANÆYOR"AYBURT¯TA
YAåAYANINSANLARÆNYAå
GRUPLARÆNABAKÆLDÆãÆNDABIN
ILEíYAåGRUBUNUN
ILKSÆRADAOLDUãUDIKKATI
lEKIYOR"UYAåGRUBUNU
BINILEíYAåGRUBU
VEBINILEíYAå
GRUBUIZLIYOR+ENTTEKIERKEK
N~FUSUBINKADÆN
ZIYADETAæÆMÆZÆIæLEYIP
SATARAKKATMADEäER
SAäLAYACAäÆZ6E
yine fabrika, ilimizde
DOäALTAæSEKTyR~N~NEN
B~Y~KSORUNLARÆNDANBIRI
OLANKÆæÆNIKLIMæARTLARÆNÆN
ELVERIæSIZLIäINDENDOLAYÆ
OCAKLARÆNKAPALÆOLMASÆVE
~RETIMINDURMASÆSORUNUNU
ORTADANKALDÆRACAKa~NK~
FABRIKASTOKLUlALÆæACAK9AZ
BOYUNCAKESILENBLOKLARBU
FABRIKANÆNSTOKSAHASÆNDA
KÆæÆNDAIæLENEREKDOäALTAæ
TICARETIMIZIMEVSIMSELOLMAKTAN
lÆKARÆPAYAYAYACAäÆZ
&ABRIKANÆN~RETIMEGElMESI
AKABINDEDEB~Y~KBIRTANÆTÆM
VEPAZARLAMAATAäÆILEDOäAL
TAæLARÆMÆZÆVETAæ~R~NLERIMIZI
BAæTA!VRUPA~LKELERI2USYA
!RAP~LKELERIVEaINOLMAK
~ZERED~NYAPAZARÆNÆNDIKKATINE
SUNACAäÆZ"AYBURT¯UNBU
PROJEILEBIRIHRACATPATLAMASÆ
YAæAYACAäÆNAINANÆYORUM
N~FUSUISEBINOLARAK
DIKKATIlEKIYOR"AYBURT¯UN
ENFAZLAGylVERDIãIKENTLER
INCELENDIãINDEBINKIåI
ILEëSTANBULKENTININLIDERLIãI
yNElÆKÆYORëSTANBUL¯U
KIåIILE!NKARAVEKIåI
ILE4RABZONTAKIPEDIYOR
"AYBURT¯UNENFAZLAGyl
ALDÆãÆKENTLERISEBIN
KIåIILEëSTANBULKIåI
ILE+OCAELIVEKIåIILE
4RABZONåEKLINDESÆRALANÆYOR
"AYBURT¯TATOPLAMMILYON
BINDEKARTOPLAM
BITKISEL~RETIMALANÆOLDUãU
GyR~L~YOR"UALANÆNBIN
DEKARÆ®TAHÆLLARVEDIãER
bitkisel ürünlerin ekilen
ALANƯBINDEKARÆ
®NADASALANƯBINDEKARÆ
®SEBZEBAHlELERIALANƯ
DEKARƮMEYVELERIlECEKVE
BAHARATBITKILERININALANƯ
OLARAKKULLANÆLÆYORQ
)&%&'&%0â36 ÜLKE
BAE
DÜNYAYA
±&/&3+ð²
7&3ð:03
timreport 2015-124
98 > 99
$~NYANÆNENyNEMLI
PETROLTEDARIKlILERINDEN
"IRLEåIK!RAP
%MIRLIKLERI¯NIN
EKONOMISININTEMELINI
ENERJIIHRACATÆ
OLUåTURUYOR4~RKIYE
DE~LKENINIHRACATÆNDA
¯NCIITHALATÆNDADA
DOKUZUNCUSÆRADAYER
ALDÆãÆGyR~L~YORëKI~LKE
ARASÆNDAKIIYIILIåKILERIN
BUPOTANSIYELIARTÆRACAãÆ
TAHMINEDILIYOR
1
¯NCÆY~ZYÆLDABAåLAYAN
0ORTEKIZETKISI
Y~ZYÆLDAYERINI
ëNGILIZLEREBÆRAKÆYOR
"UDyNEMDEByLGEDEKIBAåAT
KABILE+AVASIMILE!RABISTAN
IlLERINDENGELEN6EHHABILERI
KORSANOLARAKILANEDEN
ëNGILIZLERYÆLÆNAKADAR
ByLGEYIYyNETIYORëNGILIZLERIN
"ASRA+yRFEZI¯NDEN
lEKILMESI~ZERINEEMIRLIKLER
¬"IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI­
ADÆALTÆNDABIRFEDERASYON
OLUåTURUYOR/RTADOãU¯DA
!RAP9ARÆMADASƯNÆN
G~NEYDOãUSUNDABULUNAN
5MMANVE3UUDI!RABISTAN¯LA
KOMåUOLAN"IRLEåIK!RAP
%MIRLIKLERI!BU$ABI$UBAI
!CMAN&~CEYRE2ES~¯Lí
(AYMEäARIKAVE5MM~Lí
+AYVEYNADLÆYEDIEMIRLIKTEN
OLUåUYOReLKENINBAåKENTI
VEENB~Y~KIKINCIEMIRLIãI
OLAN!BU$ABIAYNÆZAMANDA
~LKENINSIYASIEND~STRIYELVE
K~LT~RELMERKEZIKONUMUNDA
eLKENINENB~Y~KåEHRI
D~NYACA~NL~KENTOLAN
$UBAI¯DIR+yRFEZ~LKELERI
IlINDEENLIBERALDÆåTICARET
REJIMINESAHIP"IRLEåIK!RAP
%MIRLIKLERI¯NINENyNEMLI
GELIRKAYNAãÆPETROLD~R
"IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI¯NIN
DÆåTICARETHACMI¯DE
¯DA¯DA
¯DE¯DE
VE¯TEMILYAR
DOLAROLARAKGyZLEMLENIYOR
¯TE4~RKIYE¯NIN"IRLEåIK
!RAP%MIRLIKLERI¯NEYAPTÆãÆ
IHRACATMILYARMILYON
DOLAROLARAKBELIRIYOR"U
~LKEDENYAPÆLANITHALATISE
MILYARMILYONDOLAR
SEVIYELERINDE"IRLEåIK
!RAP%MIRLIKLERI¯NINIHRACAT
YAPTÆãÆ~LKELEREBAKÆLDÆãÆNDA
(INDISTAN¯ÆNILKSÆRADAOLDUãU
DIKKATIlEKIYOR(INDISTAN¯Æ
SÆRASÆYLAaINVE!MERIKA
"IRLEåIK$EVLETLERITAKIP
EDIYOReLKENIN
ITHALATÆNDAISE
*APONYA¯NÆNLIDERLIãI
BELIRIYORëTHALATTA
*APONYA(INDISTANVE'~NEY
+OREILKSÆRALARDAYERALÆYOR
"IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI
ILE4~RKIYE¯NINTICARETI
INCELEDIãINDE4~RKIYE¯NIN
"IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI
IHRACATÆNDA¯NCISÆRADA
YERALDÆãÆDIKKATIlEKIYOR
"IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI¯NIN
ITHALATÆNDAISE4~RKIYE¯NIN
DOKUZUNCUSÆRADAYERALDÆãÆ
GyR~L~YOR4~RKIYEILEBU
~LKEARASÆNDAKIDÆåTICARETIN
SEYRIINCELENDIãINDEISE
YÆLÆNDAMILYON
DOLAROLANDÆåTICARET
HACMININYÆLÆNDA
MILYARMILYON
YÆLÆNDAMILYARMILYON
DOLARAlÆKTÆãÆGyR~L~YOR
4~RKIYE¯NINYÆLÆNDA
"IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI¯NE
YAPTÆãÆIHRACATTAyNElÆKAN
KALEMLERINCELENDIãINDE
MILYARMILYONDOLARLA
®M~CEVHERCIEåYASÆVEAKSAMÆ
KÆYMETLIMETALLERDENVEYA
KÆYMETLIMETALLERLEKAPLAMA
METALLERDEN
¯ILKSÆRADA
GyR~L~YOR4~RKIYE¯NINBU
~LKEDENYAPTÆãÆITHALATTA
yNElÆKANKALEMLERI
INCELEDIãIMIZDEISEMILYAR
MILYONDOLARLA®ALTÆN
PLATINKAPLAMALÆALTÆN
DhHIL
IåLENMEMIåVEYA
YARÆIåLENMIåYADAPUDRA
HALINDE
¯ILKSÆRADADIKKATI
lEKIYOR
ðISBDBUUB)JOEJTUBO
JUIBMBUUB+BQPOZBMJEFS
"IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI¯NIN
IHRACATYAPTÆãÆ~LKELERE
BAKÆLDÆãÆNDA(INDISTAN
MILYARDOLARLAILKSÆRADA
OLDUãUDIKKATIlEKIYOR
(INDISTAN¯ÆSÆRASÆYLA
MILYARDOLARLAaINVE
MILYARDOLARLA!MERIKA
)&%&'&%0â36 ÜLKE
"IRLEåIK$EVLETLERITAKIP
EDIYOReLKENINITHALATÆNDA
ISE*APONYA¯NÆNLIDERLIãI
BELIRIYORëTHALATTA
MILYARDOLARLA*APONYA
MILYARDOLARLA(INDISTANVE
MILYARDOLARLA'~NEY
+OREILKSÆRALARDAYER
ALÆYORYÆLÆNDATOPLAM
MILYARDOLARLÆKITHALAT
GERlEKLEåTIREN"IRLEåIK!RAP
%MIRLIKLERIIHRACATTADA
MILYARDOLARLÆKSEVIYELERI
BULUYOReLKENINITHALATÆ
IHRACATÆNAPARALELOLARAK
Y~KSELIRKENDÆåTICARET
HACMI¯DE¯DA
¯DA¯DE
¯DEVE¯TE
MILYARDOLAROLARAK
GyZLEMLENIYOR"IRLEåIK
!RAP%MIRLIKLERI¯NIN
MILYARDOLARLÆKIHRACATÆNDA
ILKSÆRAYÆMILYARDOLARLA
®HAMPETROLPETROLYAãLARÆ
VEBIT~MENLIMINERALLERDEN
~RETILENYAãLAR
¯ALÆRKENONU
SÆRASÆYLAMILYARDOLARLA
®PETROLYAãLARÆVEBIT~MENLI
MINERALLERDENELDEEDILEN
YAãLAR¯VEMILYAR
DOLARLADA®ALTÆNHAMYARÆ
IåLNEMIåPUDRAHALINDE
IZLIYOReLKENINMILYAR
DOLARLÆKITHALATÆNDAISEILK
SÆRAYÆMILYARDOLARLA
®KÆYMETLIMETALLERDENVE
KAPLAMALARÆNDANM~CEVHER
EåYASƯYERALÆRKENONU
SÆRASÆYLAMILYARDOLARLA
ALTÆNHAMYARÆIåLENMIå
PUDRAHALINDE
ILEMILYAR
DOLARLA®PETROLYAãLARÆVE
BIT~MENLIMINERALLERDEN
ELDEEDILENYAãLAR¯TAKIP
EDIYOR
&OCZLCFéJODJQFUSPM
SFUJDJTJ#"&
eLKENINZORIKLIM
KOåULLARÆNDANDOLAYÆTARÆM
SEKTyR~N~NMILLIGELIRE
KATKÆSÆY~ZDECIVARÆNDA
!NCAK~LKEDElIFTlILIKLE
timreport 2015-124 100 > 101
5f3,ð:&#"&%*è5ð$"3&5ð.ð-:0/%0-"3
YILLAR
ø+5$&$7
ø7+$/$7
+$&ø0
2004
1.143
183
960
2005
1.675
205
1.469
2006
1.985
352
1.633
2007
3.240
470
2.770
2008
7.975
691
7.284
2009
2.896
667
2.229
2010
3.332
698
2.634
2011
3.706
1.649
2.057
2012
8.174
3.596
4.578
2013
4.965
5.384
-418
2014
4.662
3.253
1.409
UãRAåANIåG~C~N~NGyRELI
OLARAKFAZLAOLMASÆNDAN
DOLAYÆSEKTyRHEMFEDERAL
DEVLETTENHEMDEYEREL
YyNETIMLERDENyNEMLI
MIKTARDATEåVIKALÆYOR
$EVLETINTARÆMSEKTyR~NE
OLANDESTEãININSIYASI
GEREKlELERLEDEVAMETMESI
BEKLENIYOR4ARÆMDAKISÆNÆRLÆ
GELIåIMEKARåÆN~LKENIN
SANAYISIHÆZLAGELIåIYOR
eLKEDEUYGULANANENBAåARÆLÆ
POLITIKALARDANBIRISISERBEST
ByLGELERINGELIåTIRILMESI
"UNLARÆNIlINDEENGELIåMIå
OLANÆISEYÆLÆNDA
$UBAI¯DEKURULAN*EBEL!LI
3ERBEST"yLGESI*!&:
'~N~M~ZDE¯DENFAZLA
~LKEDENBININ~ZERINDE
FIRMAYAEVSAHIPLIãIYAPAN
*!&:YENIYATÆRÆMCÆLARÆDA
lEKMEYIS~RD~R~YOR*!&:¯ÆN
BAåARÆSÆ$UBAI¯DEVEDIãER
EMIRLIKLERDEYENISERBEST
ByLGELERININKURULMASÆNÆ
TEåVIKEDIYORëMALATSANAYISI
HIDROKARBONADAYALÆOLAN
"IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI¯NDE
BIRlOKIMALATSANAYIALT
SEKTyRLERIDEB~Y~MEYE
BAåLÆYOR3EKTyREYAPÆLAN
YATÆRÆMLARLAYAKLAåÆK
BINCIVARÆNDAFABRIKA
KURULDUVElOãU!SYALÆ
GylMENLERDENOLUåAN
BININ~ZERINDEKIåIYEIå
IMKhNÆYARATÆLDÆ3EKTyRDEKI
SANAYIKURULUåLARÆNÆNlOãU
KIMYASALMADDELEREV
ALETLERIKhãÆTGÆDAGIYIMVE
YEDEKPARlA~RETIMIYAPAN
HAFIFSANAYIKURULUåLARÆNDAN
OLUåUYOR/0%#~LKELERI
ARASÆNDABEåINCIENB~Y~K
PETROL~RETICISIOLAN"IRLEåIK
!RAP%MIRLIKLERID~NYA
GENELINDEKANÆTLANMÆåPETROL
REZERVLERININY~ZDE¯INE
SAHIP!BU$ABI¯DE
YÆLÆNDA$UBAI¯DEISE
YÆLÆNDAKEåFEDILENPETROL
~LKENINHÆZLAGELIåMESINI
SAãLÆYOR'ELIåMIåTEKNOLOJI
VEDEVAMEDENARAMA
lALÆåMALARÆNETICESINDE
SONONYÆLDA~LKENINPETROL
REZERVLERIIKIKATARTTÆVE
MILYARVARILEULAåTÆ
"UG~NK~PETROL~RETIM
SEVIYESIILE~LKEYÆL
YETECEKyLl~DEREZERVESAHIP
BULUNUYOReLKENINDOãAL
GAZREZERVLERININISED~NYA
GENELIREZERVLERINY~ZDE
¯~OLUåTURDUãUGyR~L~YOR
"UNUNY~ZDE¯DENFAZLASÆ
!BU$ABI¯DEGERIKALANÆISE
3HARJAH$UBAIVE2ASALí
+HAIMAH¯DABULUNUYOR
%OZBOÉOUFLZFEJZÉMEÉ[MÉ
PUFMJ#VSKBM"SBC
ëNåAATVEEMLAKSEKTyR~
"IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI
EKONOMISIIlINDEPETROL
VETICARETTENSONRA
~l~NC~B~Y~KSEKTyR
KONUMUNDABULUNUYOR
ëNåAATSEKTyR~K~RESEL
FINANSKRIZININETKILERININ
YAåANDÆãÆDyNEMDEDAHI
MILIGELIRIlINDEKIY~ZDE
B~Y~KL~ã~N~MUHAFAZA
ETTIYÆLÆNDAINåAAT
SEKTyR~N~NYÆLLÆKORTALAMA
Y~ZDEORANÆNDABIR
B~Y~D~ã~TAHMINEDILIYOR
dZELLIKLE¯TENBAåLAYARAK
+yRFEZ"yLGESI¯NINENB~Y~K
INåAATíEMLAKFAALIYETLERINE
SAHNEOLAN"IRLEåIK!RAP
%MIRLIKLERIYÆLÆNDAKI
K~RESELFINANSKRIZININ
INåAATSEKTyR~~ZERINDEKI
ETKILERINIlOKBELIRGIN
OLARAKYAåADÆ$UBAIEMLAK
PIYASASÆNDAYAåANAN
DURGUNLUãUNARDÆNDAN
$UBAI¯DEFAALIYETGySTEREN
M~TEAHHITFIRMALARÆN
yNEMLIBIRByL~M~N~N
!BU$ABI3UUDI!RABISTAN
VE+ATAR¯AYyNELDIKLERI
GyZLEMLENIYOR3AãLÆK
MEDIKALSEKTyR~IHTIYACÆNÆN
Y~ZDE¯ÆNÆITHALATYOLUYLA
KARåÆLAYAN~LKEDEILAl
SEKTyR~SATÆåLARÆNÆNY~ZDE
¯SIIlPAZARAYAPÆLÆYOR
3ATÆåLARÆNY~ZDE¯IISE
IHRACATAYyNELIK"IRLEåIK
!RAP%MIRLIKLERI¯NIN
BAåLÆCAyNCELIKLERIARASÆNDA
SAãLÆKSEKTyR~NDEKALITEYI
Y~KSELTMEKYERALÆYOR
YÆLÆNDAKIåIBAåÆNA
D~åENSAãLÆKHARCAMASÆBIN
DOLARCIVARÆNDA"U
RAKAM3UUDI!RABISTAN¯DA
DOLARSEVIYELERINDE
!YRÆCA~LKESAãLÆKDAHIL
D~NYANÆNENyNEMLITURIZM
DESTINASYONLARÆNDANBIRISI
OLARAKyNElÆKÆYOR"IRLEåIK
!RAP%MIRLIKLERIEKONOMIK
lEåITLENDIRMEPLANLARÆNDA
TURIZMSEKTyR~N~NGELIåIMINI
HEDEFLIYORVE/RTADOãU¯DA
DAHAyNCEGyR~LMEYEN
BAåARÆLÆPROJELEREIMZAATÆYOR
"UAMAlLA$UBAIKÆYÆLARÆNA
DyRTADETYAPAYADAINåA
EDILDIVEBIRADETKAPALÆ
5SLJZF²OJO
#"&²ZFJISBDBUÉ
4.6
NJMZBSEPMBS
KAYAKMERKEZIKURULDU
$~NYANÆNENY~KSEKVETEK
YEDIYÆLDÆZLÆOTELIOLAN"URJALí
!RABARALÆK¯DAAlÆLMÆåTÆ
"UNUNLABERABER~LKETENIS
GOLFKRIKETATYARÆåÆGIBI
BIRlOKTURNUVAYAEVSAHIPLIãI
YAPÆYOR4URIZMKONAKLAMA
SEKTyR~NEYyNELIKyNEMLI
ALTYAPÆYATÆRÆMLARÆBAåLATAN
!BU$ABI%MIRLIãI¯NDETURIZM
GELIRLERININDEBUPARALELDE
ARTMASÆBEKLENIYOReLKENIN
BANKACÆLÆKSEKTyR~
MILYARDOLARLÆKAKTIFTOPLAMÆ
ILE+yRFEZëåBIRLIãI+ONSEYI
IlINDEENB~Y~KOLARAKyNE
lÆKÆYORYERELBANKA
åUBEYLEYABANCÆBANKA
åUBEILE~LKEDEFAALIYET
GySTERIYOReLKEDEKRIZ
SONRASÆNDASERMAYEYETERLILIK
RASYOSUNUNY~ZDEOLDUãU
TAHMINEDILIYOR!NCAK
BAZÆBANKALARÆNBAZÆyNEMLI
BILGILERIAlÆKLAMAMASÆ
NEDENIYLESyZKONUSUORAN
TAMOLARAKDOãRULANAMÆYOR
"IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI
ILE4~RKIYE¯NINTICARETINI
INCELEDIãIMIZDE4~RKIYE¯NIN
"IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI¯NIN
IHRACATÆNDA¯NCISÆRADA
YERALDÆãÆDIKKATIlEKIYOR
"IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI¯NIN
ITHALATÆNDAISE4~RKIYE¯NIN
DOKUZUNCUSÆRADAYER
ALDÆãÆGyR~L~YOR4~RKIYE
ILE"IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI
ARASÆNDAKIDÆåTICARETIN
SEYRIINCELENDIãINDEISE
MILYONDOLARIKEN¯DE
MILYARMILYONDOLAR
YÆLÆNDAMILYAR
MILYONDOLARYÆLÆNDA
MILYARMILYONDOLAR
YÆLÆNDAISEMILYAR
MILYONDOLAROLARAKBELIRIYOR
"IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI¯NE
GERlEKLEåTIRILENIHRACATTA~l
KENTINyNElÆKTÆãÆGyR~L~YOR
+ENTLERëSTANBUL+OCAELI
VE!NKARAëSTANBUL¯UN
MILYARMILYONDOLARILE
ILKSÆRADAYERALDÆãÆDIKKATI
lEKIYORëSTANBUL¯U
MILYONDOLARILE+OCAELI
VEMILYONDOLARILE
!NKARATAKIPEDIYOR"IRLEåIK
!RAP%MIRLIKLERI¯NDEN
GERlEKLEåTIRILENITHALATTADA
~lKENTINAãÆTLÆãÆGyR~L~YOR
+ENTLERëSTANBULëZMIRVE
-ANISAëSTANBUL¯UNMILYAR
ðISBDBUUBJMLTFLUzS
.DFWIFSDJFéZBTÉWF
BLTBNÉ
1.5
NJMZBSEPMBS
5SLJZF²OJO
#"&²EFOJUIBMBUÉ
3.2
NJMZBSEPMBS
YÆLÆNDAMILYONDOLAR
OLANDÆåTICARETHACMININ
YÆLÆNDAMILYAR
MILYONYÆLÆNDAMILYAR
MILYONDOLARAlÆKTÆãÆ
GyR~L~YOR"IRLEåIK!RAP
%MIRLIKLERI¯NIN4~RKIYE¯YEOLAN
IHRACATÆNÆNYÆLÆNDA
MILYONDOLARIKEN¯DE
MILYARMILYONDOLAR
YÆLÆNDAMILYARMILYON
DOLARYÆLÆNDAMILYAR
MILYONDOLARSEVIYELERINDE
GERlEKLEåTIãIGyR~L~YOR
4~RKIYE¯DEN"IRLEåIK!RAP
%MIRLIKLERI¯NEYAPÆLANIHRACAT
DAYÆLÆNDAMILYAR
METALLERDEN
VEYAKÆYMETLI
METALLERLEKAPLAMA
METALLERDEN
¯ILK
SÆRADAGyR~L~YOR/NU
SÆRASÆYLAMILYONDOLARLA
®DEMIRVEYAALAåÆMSÆZ
lELIKTENlUCUKLARDyV~LM~å
SÆCAKHADDELENMIå
HADDELEMEIåLEMINDENSONRA
BURULMUå¤
¯VEMILYON
DOLARILE®PETROLYAãLARÆVE
BIT~MENLIMINERALLERDENELDE
EDILENYAãLAR¯TAKIPEDIYOR
4~RKIYE¯NINBU~LKEDEN
YAPTÆãÆITHALATTAyNElÆKAN
KALEMLERIINCELEDIãIMIZDEISE
MILYARMILYONDOLARLA
®ALTÆNPLATINKAPLAMALÆ
ALTÆNDAHIL
IåLENMEMIå
VEYAYARÆIåLENMIåYADA
PUDRAHALINDE
¯ILKSÆRADA
DIKKATIlEKIYOR/NU
SÆRASÆYLAMILYONDOLARLA
®M~CEVHERCIEåYASÆVEAKSAMÆ
KÆYMETLIMETALLERDEN
VEYAKÆYMETLIMETALLERLE
ðUIBMBUUBJMLTFLUzS
"MUÉO
2.5
NJMZBSEPMBS
MILYONDOLARILEILKSÆRADA
YERALDÆãÆDIKKATIlEKIYOR
ëSTANBUL¯UMILYONDOLAR
ILEëZMIRVEMILYONDOLAR
ILE-ANISAIZLIYOR
ðUIBMBUUBBMUÉOzOFmÉLÉZPS
4~RKIYE¯NINYÆLÆNDA
BU~LKEYEYAPTÆãÆIHRACATTA
yNElÆKANKALEMLER
INCELENDIãINDEMILYAR
MILYONDOLARLA®M~CEVHERCI
EåYASÆVEAKSAMÆKÆYMETLI
KAPLAMAMETALLERDEN
¯ILE
MILYONDOLARLA®ASITLIK
HIDROKARBONLAR¯IZLIYOR
#"&²OJOQPUBOTJZFM
TFLUzSMFSJ
4~RKIYE¯NIN"IRLEåIK!RAP
%MIRLIKLERI¯NESATABILECEãI
~R~NLEREVE"IRLEåIK
ð5)"-"5
ð)3"$"5
)&%&'&%0â36 ÜLKE
)ð/%ð45"/
bð/
ABD
33.9
33.4
24.6
.ð-:"3%0-"3
.ð-:"3%0-"3
.ð-:"3%0-"3
42.5
32.9
18.1
.ð-:"3%0-"3
.ð-:"3%0-"3
.ð-:"3%0-"3
+"10/:"
)ð/%ð45"/
!RAP%MIRLIKLERI¯NINBU
~R~NLERDEKIITHALATÆNA
BAKTÆãÆMÆZDA"IRLEåIK!RAP
%MIRLIKLERI¯NIN®KÆYMETLI
METALLERDENM~CEVHERCI
EåYASƯTOPLAMITHALATÆ
MILYARMILYONDOLAR
IKEN4~RKIYE¯DENYAPÆLAN
ITHALATMILYAR
MILYONDOLARSEVIYELERINDE
BELIRIYORëTHALATTAKIILK~l
~LKEISESÆRASÆYLAY~ZDE
ILE-ALEZYAY~ZDE
ILEëTALYAILE-ALEZYA
VEY~ZDEILE4~RKIYE
OLARAKSÆRALANÆYOR®+ÆYMETLI
METALLERDENM~CEVHERCI
EåYASƯNÆMILYAR
MILYONDOLARLA®OTOMOBILLER¯
IZLERKEN4~RKIYE¯DEN
timreport 2015-124 102 > 103
YAPÆLANITHALATMILYON
DOLARSEVIYELERINDEDIKKATI
lEKIYORëTHALATTAKIILK
~l~LKEISEY~ZDE
ILE*APONYAY~ZDE
ILE!MERIKA"IRLEåIK
$EVLETLERIVEY~ZDE
ILE!LMANYAOLARAK
SÆRALANÆYOR®/TOMOBILLER¯I
MILYARMILYONDOLARLA
®DIãERMOBILYALARAKSAM
VEPARlALAR¯ÆIZLERKEN
4~RKIYE¯DENYAPÆLAN
ITHALATISEMILYONDOLAR
SEVIYELERINDEGyZLEMLENIYOR
ëTHALATTAKIILK~l~LKEISE
Y~ZDEILEaINY~ZDE
ILEëTALYAVEY~ZDEILE
-ALEZYAOLARAKSÆRALANÆYOR
4~RKIYE¯NIN"IRLEåIK!RAP
%MIRLIKLERI¯NESATABILECEãI
TARÆMVEGÆDA~R~NLERINEVE
"IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI¯NIN
BU~R~NLERDEKIITHALATÆNA
BAKTÆãÆMÆZDAISE®åEKERLIVE
lIKOLATALÆMAMULLER¯"IRLEåIK
!RAP%MIRLIKLERI¯NINTOPLAM
ITHALATÆNDAMILYONDOLAR
IKEN4~RKIYE¯DENYAPÆLAN
ITHALATMILYONDOLAR
SEVIYELERINDEBELIRIYOR
ëTHALATTAKIILK~l~LKEISE
Y~ZDEILE(OLLANDA
Y~ZDEILEëTALYAVEY~ZDE
ILEëNGILTEREVE0OLONYA
OLARAKSÆRALANÆYOR®äEKERLI
VElIKOLATALÆMAMULLER¯
ITHALATÆNÆMILYONDOLARLA
®MERCIMEK¯ITHALATÆIZLERKEN
4~RKIYE¯DENYAPÆLANITHALAT
(f/&:,03&
BINDOLARSEVIYELERINDE
GyZLEMLENIYORëTHALATTAKI
ILK~l~LKEISEY~ZDE
ILE+ANADAY~ZDEILE
!VUSTRALYAVEY~ZDEILE
!MERIKA"IRLEåIK$EVLETLERI
OLARAKSÆRALANÆYOR"IRLEåIK
!RAP%MIRLIKLERI¯NIN
®MERCIMEK¯ITHALATÆNÆ
MILYONDOLARLA®TATLÆ
BISK~VIVEGOFRETLER¯ITHALATÆ
IZLERKEN4~RKIYE¯DEN
YAPÆLANITHALATMILYON
BINDOLARSEVIYELERINDE
DIKKATIlEKIYORëTHALATTAKI
ILK~l~LKEISEY~ZDE
ILEëNGILTEREY~ZDEILE
(OLLANDAVEY~ZDEILE
!MERIKA"IRLEåIK$EVLETLERI
OLARAKSÆRALANÆYORQ
"IRLEíIK!RAP%MIRLIKLERI¯NINBAíLÆCAyNCELIKLERIARASÆNDASAëLÆKSEKTyR~NDE
KALITEYIY~KSELTMEKYERALÆYORYÆLÆNDAKIíIBAíÆNAD~íENSAëLÆKHARCAMASÆ
BINDOLARCIVARÆNDA"URAKAM3UUDI!RABISTAN¯DADOLARSEVIYELERINDE
!BU$ABI¯DEYÆLÆNDA$UBAI¯DEISEYÆLÆNDAKEíFEDILENPETROL~LKENIN
HÆZLAGELIíMESINISAëLÆYOR'ELIíMIíTEKNOLOJIVEDEVAMEDENARAMAlALÆíMALARÆ
NETICESINDESONONYÆLDA~LKENINPETROLREZERVLERIIKIKATARTTÆVEMILYAR
VARILEULAíTÆ
FUAR
)"#&3-&3è
/ì"IHRACATTAHEDEFB~Y~TT~ä~!"$¯DEKI®¯!UTOMECHANIKA#HICAGO&UARǯ¯NDA
ILKKEZ¬-ILLI+ATÇLÇM­LAYERALDÇ/ì"OTOMOTIVYANSANAYIALANÇNDA
4~RKIYE¯NIN~RETIMALTYAPÇVEIHRACATG~C~N~!"$¯DETESCILETTIRDI
/ë"!UTOMECHANIKA#HICAGO&UARǯNDA
5LUDAã/TOMOTIV%ND~STRISIëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãI/ë"
IHRACATTAHEDEFB~Y~TT~ã~
!"$¯DEKI®¯!UTOMECHANIKA#HICAGO
&UARƯ¯NDAILKKEZ¬-ILLI+ATÆLÆM­LAYER
ALDÆ/ë"OTOMOTIVYANSANAYIALANÆNDA
4~RKIYE¯NIN~RETIMALTYAPÆVEIHRACAT
G~C~N~!"$¯DETESCILETTIRDI&UARA
OTOMOTIVYANSANAYIFIRMASÆYLAKATÆLAN
/ë"BURADAYENIPAZARARAYÆåLARÆ
KAPSAMÆNDAIKILIILIåKILERINGELIåTIRILMESI
FÆRSATÆNÆDABULDU4~RKFIRMALARÆIDDIALÆ
OLDUKLARÆYANSANAYIALANÆNDAJANTTAN
AK~YEFRENSISTEMLERINDENPLASTIK
AKSAMLARAELEKTRIKVEELEKTRONIK
DONANÆMLARDANG~lSISTEMLERINEKADAR
lEåITLI~R~NGRUPLARÆNÆNYERALDÆãÆFUARDA
BUALANLARDAKIBAåARÆSÆNÆSERGILEDI
9IRMI~l~LKEDENFIRMANÆNKATÆLDÆãÆ
FUARÆBINDENFAZLAPROFESYONELZIYARET
ETTI9~ZYIRMISEMINERINGERlEKLEåTIãI
FUARDAK~RESELOTOMOTIVEND~STRISININ
HANGINOKTAYADOãRUILERLEDIãIDE
MASAYAYATÆRÆLDÆ
#BéBSÉMBSÉNÉ[BZFOJMFSJOJ
FLMFZFDFçJ[
/ë""AåKANÆ/RHAN3ABUNCUYAPTÆãÆ
YAZÆLÆAlÆKLAMADA®¯!"$¯DEBIZI
lOKDAHAILERIYETAåÆYACAKIHRACAT
POTANSIYELIOLDUãUNUBILIYORUZ"U
POTANSIYELIVEBUNUNYOLHARITASÆNÆ
IHRACATlÆLARÆMÆZAGySTEREBILMEKIlIN
BURADAYÆZ¯¯DEDI3ABUNCUGyZLERININ
HERZAMANYENIPAZARLARDAOLDUãUNU
BELIRTEREK®¯"IRLEåIK$EVLETLERDEBIZIM
IlINHEDEFLERIMIZIB~Y~TEBILECEãIMIZ
yNCELIKLIPAZARLARDANBIRI"URADA4~RK
OTOMOTIVEND~STRISIOLARAKAãÆRLÆãÆMÆZÆ
ARTÆRMALÆYÆZ(ERNEKADARDAY~KSEK
ORANLARDAIHRACATARTÆåÆSAãLASAKDABU
~LKEDEBIZIlOKDAHAILERIYETAåÆYACAK
POTANSIYELOLDUãUNUBILIYORUZ"U
POTANSIYELIVEBUNUNYOLHARITASÆNÆ
IHRACATlÆLARÆMÆZAGySTEREBILMEKIlIN
BURADAYÆZëNANÆYORUMKIBUETKINLIKLE
BAåARÆMÆZAYENIHALKALAREKLEYECEãIZ
!"$PAZARÆNAIHRACATTABAåARÆMÆZÆ
ARTÆRACAãÆZ¯¯IFADELERINIKULLANDÆ
"URSALÇFIRMALARÇNIHRACATÇNA®FUAR¯DOPINGI
"URSA4ICARETVE3ANAYI/DASÆ
(BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi
KAPSAMÆNDAD~ZENLENENFUARLAR
FIRMALARÆNIHRACATÆNÆVEYURTDÆåÆ
TECR~BESINIARTÆRMAYADEVAMEDIYOR
"URSAIåD~NYASÆTEMSILCILERI!LMANYA
(ANNOVER-ESSE&UARƯNÆMERCEKALTÆNA
ALDÆYÆLÆNDANBUYANAD~ZENLENEN
(ANNOVER-ESSE&UARƯNDAELEKTRIK
ELEKTRONIKMAKINEVEOTOMASYON
SEKTyRLERININyNDEGELENFIRMALAR
STANTAlTÆ"43/~YELERIFUARDAKISON
GELIåMELERIYAKÆNDANTAKIPETMEIMKhNÆ
YAKALARKENFUARBOYUNCAyNEMLIIå
BAãLANTÆLARÆGERlEKLEåTIRDI"43/
HEYETI(ANNOVER4ICARETVE3ANAYI
/DASƯNÆDAZIYARETETTI:IYARETTE
!LMANYAVE4~RKIYEARASÆNDAKI
KARåÆLÆKLÆILIåKILERINGELIåTIRILMESINE
YyNELIKNELERYAPÆLABILECEãIKONULARÆ
ELEALÆNDÆ(ANNOVER43/YETKILILERI
!LMANYA¯NÆN~RETIMVEOTOMASYON
timreport 2015-124 104 > 105
SISTEMLERIEND~STRIYELMALZEMELER
MAKINEELEKTIKEND~STRIYEL
MALZEMELERSEKTyR~NDEKITICARET
HACMIHAKKÆNDA"URSALÆFIRMALARA
BILGISUNDU"43/~YELERI!LMANYA
PROGRAMÆKAPSAMÆNDAAYNÆZAMANDA
4ICARET!TAåESI-+UDRET#ERAN¯IN
DEKONUãUOLDU"URSALÆFIRMALAR
FUARAKATÆLAN'EBZE4ICARET/DASÆ
9yNETIM+URULU"AåKANÆ.AILaILER
ILEDE'EBZEVE"URSAARASÆNDAKI
IåBIRLIãIIMKhNLARÆNÆMASAYAYATÆRDÆ
(EYET"AåKANÆäINASI'~NEå"43/
ORGANIZATyRL~ã~NDED~ZENLENENFUAR
GEZILERININFIRMALARAyNEMLITECR~BELER
KAZANDÆRDÆãÆNÆANLATTÆ"43/9yNETIM
+URULUeYESIäAKIR5MUTKAN+~RESEL
&UAR!CENTESI0ROJESIKAPSAMÆNDA
"URSALÆFIRMALARLAFAYDALÆBIRIåGEZISI
GERlEKLEåTIRDIKLERINISyYLEDI
PAZAR
53
HEDEF PAZAR
¯TENBUYANAILKKEZKOALISYONH~K~METIYLEYyNETILEN
ìNGILTEREEKONOMIKKRIZISONRASÇyNDEGELENGELIæMIæ
EKONOMILERARASÇNDAENGyZLEGyR~L~RIVMEARTÇæÇKAYDEDEN~LKE
OLARAKGyZElARPMAKTA
ëNGILTEREB~Y~MEDEISTIKRARÇSAäLADÇ
MILYON
eLKENINN~FUSU
TRILYON%URO
GAYRISAFIYURTIlIHASÆLASÆ
Y~ZDE
9ÆLLÆKB~Y~MEHÆZÆ
)ð;.&5ð)3"$"5*/%"
%f/:"ð,ð/$ð4ð
íNGILTERED~NYAHIZMETTICARETIB~Y~KL~K
SÆRALAMASÆNDAISEMILYARDOLARLÆK
HIZMETITHALATÆILEBEæINCIMILYAR
DOLARLÆKHIZMETIHRACATÆILEIKINCISÆRADA
YERALÆYOR"UNAGyRED~NYAHIZMET
ITHALATÆNÆNY~ZDE¯SID~NYAHIZMET
IHRACATÆNÆNY~ZDE¯~íNGILTERETARAFÆNDAN
YAPÆLMÆæîYÆLLARÆNDAARTAN
PETROLFIYATLARÆNÆNIHRACATGELIRLERINDEYOL
AlTÆäÆB~Y~KARTÆæGIBIBAZÆISTISNAIHALLER
DÆæÆNDAíNGILTERE¯NINMALTICARETIS~REKLI
AlÆKVERIYOReLKEHALENGÆDAPETROLVE
PETROL~R~NLERIMOTORLUTAæÆTLARPETROLDÆæÆ
HAMMADDELERGIYIMAYAKKABÆELEKTRIKLI
MAKINELERVEMOTORLUTAæÆTLARGIBI~R~NLERDE
NETITHALATlÆKONUMUNDA$IäERTARAFTAN
YÆLÆITIBARIYLEELEKTRIKSIZMAKINELER
MINERALYAKÆTVEYAäLARMOTORLUKARA
TAæÆTLARÆDEäERLITAæLARVEM~CEVHERAT
ECZACÆLÆK~R~NLERIELEKTRIKLIMAKINEVE
CIHAZLARORGANIKKIMYASALLAROPTIK
FOTOäRAFVESINEMAyLl~CIHAZLARÆHAVA
VEUZAYTAæÆTLARÆVEPARlALARÆVEPLASTIKVE
PLASTIKMAMULEæYA~R~NVESEKTyRLERINDE
IHRACATYAPÆYOR
!VRUPA"IRLIãI¯NINASIlOCUãU
ëNGILTERE)-&VERILERINEGyRESATÆN
ALMAG~C~PARITESINDED~NYANÆN
ONUNCU!VRUPA¯NÆNISE!LMANYAVE
&RANSA¯NÆNARDÆNDAN~l~NC~B~Y~K
EKONOMISI"IRLEåIK+RALLÆK¯ÆMEYDANA
GETIRENDIãER~l~LKEYENAZARAN
'ALLERëSKOlYA+UZEYëRLANDA
OLDUKlAGELIåMIåBIREKONOMIYE
SAHIPëNGILTERE¯NINBAåKENTISADECE
ëNGILTERE¯NINDEãILD~NYANÆNDA
en büyük kentlerinden biri olan
,ONDRA¯DÆR+ÆTA!VRUPASƯNÆN
KUZEYBATÆSÆNDAYERALAN"RITANYA
!DALARÆBINKILOMETREKARELIK
Y~ZyLl~M~NESAHIP!NAADANÆN
KUZEYINDEBULUNANëSKOlYA¯NÆN
BATÆSÆNDA(EBRIDESTAKÆMADA
TOPLULUãUYERALÆRKENëSKOlYA¯NÆN
KUZEYDOãUSUNDA/RKNEYVE3HETLAND
ADALARÆSÆRALANÆYOR"~T~NBUADALAR
ëNGILTERE¯YEBAãLÆ!NCAKëNGILTERE
ILE&RANSAARASÆNDAYERALAN#HANNEL
!DALARÆILEëRLANDA$ENIZI¯NDEKI
)SLEOF-AN!DASÆULUSLARARASÆ
ILIåKILERVEG~VENLIKGEREKlELERIYLE
"IRLEåIK+RALLÆK¯ABAãLÆBULUNUYOR
"IRLEåIK+RALLÆK¯ÆNY~ZyLl~M~N~N
BINKILOMETREKARELIKKÆSMÆ
ëNGILTERE¯YEAITKENëSKOlYABIN
'ALLERBINVE+UZEYëRLANDA
BINKILOMETREKARELIKALANÆKAPSÆYOR
eLKENINDIãERyNEMLIåEHIRLERI
"IRMINGHAM-ANCHESTER,IVERPOOL
%DINGURGH,EEDS'LASGOWVE
3HEFFIELDåEKLINDESÆRALANÆYOR
5SLJZFJMFBSUBOZBLÉOJMJéLJMFS
"IRLEåIK+RALLÆKILE4~RKIYE¯NIN
ILIåKILERIKyKL~BIRGElMIåEDAYANÆYOR
dZELLIKLESIYASIYyNDENYAKÆNTEMAS
HALINDEOLANIKI~LKESONYÆLLARDA
yZELLIKLEEKONOMIKVEK~LT~REL
YyNDENDEILIåKILERINIOLDUKlAILERI
SEVIYELERETAåÆDÆëLIåKILERINSON
DyNEMDEALTÆNlAãÆNÆYAåADÆãÆHER
IKI~LKELIDERLERINCEVURGULANÆYOR
YÆLÆNDA+RALIlE%LISABETH¯IN
ZIYARETIYLEBAåLAYANYENIDyNEM
~STD~ZEYZIYARETLERLEIVMEKAZANDÆ
ëLIåKILERINHERALANDAGELIåTIRILMESI
YyN~NDEKISIYASIIRADEHERIKI~LKE
H~K~METLERINCEPAYLAåÆLÆYOR"UNUN
ENyNEMLIGySTERGELERINDENBIRIDE
"IRLEåIK+RALLÆK¯ÆN4~RKIYE¯NIN!"
~YELIãINEENG~lL~DESTEãIVEREN
~LKELERDENBIRIOLMASÆëNGILTERE¯YLE
ByLGESELVEULUSLARARASÆBIRlOK
SORUNUNlyZ~M~NDEBENZER
YAKLAåÆMLARPAYLAåÆLMAKTABU
SORUNLARÆNlyZ~M~NEYyNELIKS~REKLI
GyR~åALÆåVERIåINDEBULUNULUYOR
CG:ÿ
5&,/0-0+èè,
#UMHURBAæKANÇ2ECEP4AYYIP%RDOäAN¯ÇNGElENYÇLBAæBAKANOLDUäU
DyNEMDEKI*APONYAZIYARETISÇRASÇNDAIMZALARÇNÇNATÇLDÇäÇ4~RKî*APON"ILIM
VE4EKNOLOJIeNIVERSITESI¯NINKURULMASÇIlINlALÇæMALARS~R~YOR
4"4"*$6#&ð-&±²"²
%&4*(/"8"3%"/%
$0.1&5*5*0/±²e%f-f/f
,";"/%*
¯NCIYÆLÆNÆKUTLAMAYAHAZÆRLANAN
4~RKIYE¯NINILKPETROKIMYATESISI3!3!
POLYESTERELYAFVEyZELKIMYASALLAR
~R~NLERIILED~NYANÆNVE4~RKIYE¯NINEN
yNEMLIHAMMADDE~RETICILERINDENBIRIDIR
"EYAZEæYADANOTOMOTIVEMEDIKALDEN
TEKSTILEBIRlOKSEKTyREHAMMADDE
~RETIMIYAPAN3!3!D~NYADAILKKEZ
~RETILECEKYENITASARÆMDAMACANA
~R~N~ILED~NYANÆNENB~Y~KVEGENIæ
KAPSAMLÆULUSLARARASÆTASARÆMYARÆæMASÆ
OLAN!¯$ESIGN!WARD#OMPETITION¯ÆN
!MBALAJ4ASARÆM+ATEGORISI¯NDEåIæE
VE$AMACANAGRUPLARÆNDA®¯"RONZE
!¯$ESIGN!WARD®¯yD~L~N~KAZANDÆ
3!3!¯NÆN'ENEL-~D~R~4OKERdZCAN
AlÆKLAMASÆNDA®¯$EäIæENlEVRE
æARTLARÆNDANDOLAYÆANAIæIMIZOLAN
~RETIMINYANÆNDAT~KETICIYEESTETIK
ERGONOMIKVEINSANSAäLÆäÆNAZARAR
VERMEYENNIHAI~R~NLERILEDEPAZARDA
VAROLMAYADEVAMEDECEäIZ0%4ESASLÆ
INSANSAäLÆäÆNAZARARVERMEYENYENINESIL
DAMACANA)î#UBEESTETIKGyR~N~M~N~N
YANÆNDAKULLANÆMKOLAYLÆäÆSUNMASÆVE
TAæÆMADAY~ZDETASARRUFYARATMASÆ
ILEBIRlOKALANDAlyZ~MODAKLÆBIR~R~N
)î#UBEKLASIKANLAMDA""OLANBENZER
æIRKETLERIlERISINDE"#IæMODELINE
YyNELIKILK~R~NLANSMANÆMÆZOLMA
yZELLIäINESAHIP­DEDI
Türk-Japon üniversitesi yolda
#UMHURBAåKANÆ2ECEP4AYYIP
%RDOãAN¯ÆNGElENYÆLBAåBAKANOLDUãU
DyNEMDEKI*APONYAZIYARETISÆRASÆNDA
IMZALARÆNÆNATÆLDÆãÆ4~RKí*APON"ILIM
VE4EKNOLOJIeNIVERSITESI¯NINKURULMASÆ
IlINlALÆåMALARS~R~YOReNIVERSITENIN
KURULMASÆNAILIåKINDETAYLARÆN
GyR~å~LMESIBILIMVEEãITIMALANÆNDAKI
ILIåKILERINGELIåTIRILMESIAMACÆYLA
4~RKIYE¯DEBULUNAN*APONYA%ãITIM
+~LT~R3POR"ILIMVE4EKNOLOJI"AKANÆ
(AKUBUN3HIMOMURA"ILIM3ANAYIVE
4EKNOLOJI"AKANÆ&IKRI)åÆK¯ÆZIYARETETTI
5SL+BQPOCJMJNZÉMÉQSPKFTJ
"AKANLÆK!3/3ALONU¯NDAKIHEYETLER
ARASÆNDAKIGyR~åMEDEBILIMVETEKNOLOJI
ALANÆNDAIKI~LKEILIåKILERININDAHADA
ILERIGyT~R~LMESIKARARLAåTÆRÆLDÆ'ELECEK
YÆLLARDANBIRININ4~RKí*APONBILIM
YÆLÆILANEDILMESIIlINPRENSIPKARARÆ
ALÆNÆRKEN4e"ë4!+ILE*APON"ILIM
4EåVIK+URUMU¯NUNBIRLIKTElALÆåMASÆ
BENIMSENDI
fOJWFSTJUF#JMJéJN7BEJTJ²OJO
ZBOÉOEBPMBDBL
'yR~åMEDEDAHAyNCEKURULMASÆ
KARARÆALÆNAN4~RKí*APON"ILIMVE
timreport 2015-124 106 > 107
4EKNOLOJI~NIVERSITESININAYRÆNTÆLARÆ
DAELEALÆNDÆ/RTAK~NIVERSITEFIKRININ
HEYECANVERICIOLDUãUNUDILEGETIREN
"ILIM3ANAYIVE4EKNOLOJI"AKANÆ
&IKRI)åÆKADRESIN4~RKIYEOLACAãÆNÆ
SyYLEDI)åÆKåyYLEDEVAMETTI¬"ILIM
VETEKNOLOJIALANÆNDAG~ZELBIR
~NIVERSITENINKURULMASÆlABASÆNDAYÆZ
-~FREDATÆNHAZÆRLANMASÆVEyãRETIM
~YELERININBELIRLENMESIlALÆåMALARÆMÆZ
S~R~YOR+ÆSAZAMANDAlALÆåMALARÆMÆZÆ
BITIRMEKISTIYORUZ/RTAKBILIMVE
TEKNOLOJI~NIVERSITESIëSTANBULILE
+OCAELI¯NINARASÆNDA"ILIåIM6ADISI¯NIN
YAKÆNÆNDAINåAEDECEK/ByLGEYI
TEKNOLOJIK~SHALINEGETIRECEãIZ
eNIVERSITEKURULDUãUNDAyãRENCIVE
yãRETIM~YESIDEãIåIMLERIGIBIPEK
lOKlALÆåMAYÆGERlEKLEåTIRECEãIZ
ëKI~LKEARASÆNDAKIILIåKILERlOKDAHA
GELIåECEK­4~RKí*APON"ILIMVE
4EKNOLOJIeNIVERSITESI¯NDEN~KLEER
M~HENDISLIKBAåTAOLMAK~ZERE
ELEKTRIKíELEKTRONIKM~HENDISLIãI
BILGITEKNOLOJILERIVEBILGISAYAR
M~HENDISLIãIUYGULAMALÆFIZIK
MEKANIKM~HENDISLIãIMOLEK~LER
BIYOLOJIKIMYAMATEMATIKASTRONOMI
GIBIByL~MLERINBULUNMASÆPLANLANÆYOR
K
3&,"#&5"3(&
+Ol'RUBU&ORD/TOSANB~NYESINDEMILYONLIRAYATÇRÇMLA4~RKIYE¯NINENB~Y~K!Rî'E
MERKEZINIKURDU3ANCAKTEPE¯DEHAYATAGElIRILENMERKEZTyRENLEAlÇLDÇ!lÇLÇæTAKONUæAN!LI+Ol
+Ol(OLDING¯INFAALIYETGySTERDIäIHERSEKTyRDETEKNOLOJIVEINOVASYONAYATÇRÇMYAPTÇäÇNÇKAYDETTI
%NB~Y~K!Rì'EMERKEZIAlÇLDÇ
(FMFDFçJOUFLOPMPKJTJOJ
UBTBSMÉZPSV[
+Ol(OLDINGåIRKETI&ORD/TOSAN
BINM~HENDISINlALÆåACAãÆ!Rí'E
MERKEZINIëSTANBUL3ANCAKTEPE¯DEAlTÆ
&ORD/TOSAN9yNETIM+URULU"AåKANÆ
!LI+OlYENIMERKEZLEBIRARACÆN
SÆFÆRDANTICARs~R~NHALINEDyN~åENE
KADARMOTORUDAHILKOMPLETASARÆM
GELIåTIRMEVETESTETMEIMKANÆNA
KAVUåTUKLARÆNÆSyYLEDI+Ol'RUBU
&ORD/TOSANB~NYESINDEMILYONLIRA
YATÆRÆMLA4~RKIYE¯NINENB~Y~K!Rí'E
MERKEZINIKURDU3ANCAKTEPE¯DEHAYATA
GElIRILENMERKEZTyRENLEAlÆLDÆ!lÆLÆåTA
KONUåAN&ORD/TOSAN9yNETIM+URULU
"AåKANÆ!LI+Ol+Ol(OLDING¯INFAALIYET
GySTERDIãIHERSEKTyRDETEKNOLOJIVE
INOVASYONAYATÆRÆMYAPTÆãÆNÆKAYDETTI
!LI+Ol&ORD/TOSAN¯ÆNBIRARACÆSÆFÆRDAN
TICARIBIR~R~NHALINEDyN~åENEKADAR
MOTORUDADAHILOLMAK~ZEREKOMPLE
TASARLAYACAKGELIåTIRECEKVETESTEDECEK
GEREKLIT~MYETENEKVEALTYAPÆYASAHIP
TEK4~RKOTOMOTIVåIRKETIOLDUãUNU
SyYLEDI
!LI+Ol¬4EKNOLOJININHÆZLAVESÆNÆR
TANÆMADANGELIåIPDEãIåTIãIREKABETIN
GIDEREKY~KSELDIãIG~N~M~ZDEHEM
~LKEMIZINHEMDEåIRKETLERINBAåARÆLÆ
OLABILMESININENyNEMLIARAlLARÆNDAN
BIRINININOVASYONOLDUãUNUYAåAYARAK
GyR~YORUZ­DEDI!Rí'EVEINOVASYONA
YAPÆLANYATÆRÆMÆNDAHAREKABETlIVE
KATMADEãERIDAHAY~KSEK~R~NDEMEK
OLDUãUNUVURGULAYAN!LI+Ol¬"UDA
~RETTIãIMIZVEIHRAlETTIãIMIZHERBIR
BIRIMINDAHAB~Y~KBIRY~ZDESININ
~LKEMIZEDEãEROLARAKKALMASÆDEMEK
"UDEãERDElARPANETKISIYLEDAHA
B~Y~KNITELIKLIISTIHDAMDAHAAZ
GENlIåSIZLIãIVEDAHAHÆZLÆB~Y~MEYE
OLANAKVERIYOR'ELECEãINTEKNOLOJISINI
TASARLARKENGELECEãININSANKAYNAãÆNÆ
DATASARLAMAMÆZGEREKIYOR'IDEREK
ARTMASÆNÆHEDEFLEDIãIMIZ!Rí'EVE
INOVASYONAYyNELIKSAHALARDAlALÆåACAK
NITELIKLIINSANG~C~N~NSTRATEJISININ
DEBUG~NDENlOKDOãRUåEKILDE
BELIRLENMESIVEBUSTRATEJIILEYOL
HARITASÆNÆNOLUåTURULMASÆS~RECINEyZEL
SEKTyR~DEDhHILETMEKSONDERECE
ISABETLIOLACAK­DIYEKONUåTU
¯:BLMBéÉLZ[EF²MVLCJS
QBZMB5SLJZF²EFFOmPL"S(F
IBSDBNBTÉZBQBOHSVCV[°
!Rí'EKAVRAMÆHEN~Z4~RKIYE¯DE
YOKKEN+Ol4OPLULUãU¯NUNKURUCUSU
MERHUM6EHBI+Ol¯UN~LKELERIVE
åIRKETLERIGELECEãETAåÆYACAKYOLUN
ARAåTÆRMAVEGELIåTIRMEDENGElTIãINI
KAVRADÆãÆNÆSyYLEYEN+OlåUNLARÆ
KAYDETTI¬"UG~NDETOPLULUãUMUZ
FAALIYETGySTERDIãIHERSEKTyRDEUZUN
VADELIBIRBAKÆåAlÆSÆILETEKNOLOJIVE
INOVASYONAYATÆRÆMYAPARAK~LKEMIZ
IlINYARATTÆãÆKATMADEãERIS~REKLI
ARTÆRMAYÆVEREKABETG~C~M~Z~
GELIåTIRMEYIHEDEFLIYOR­DEDI
f/ð7&34ð5&-ðeæ3&/$ð-&3
0.4"/²-"-0+ð45ð,
:0-$6-6æ6/%"
4~RKIYE¯NINyNC~LOJISTIKæIRKETI
/-3!.LOJISTIäEILGIDUYAN~NIVERSITE
yäRENCILERIIlIN.ISANTARIHINDE
GELENEKSELLEæTIRDIäI/-3!.¯LA,OJISTIK
9OLCULUäU¯NUD~ZENLEDI,OJISTIKSEKTyR~
KONUSUNDABILGIALMAKVES~RElLERI
YERINDEGyRMEKISTEYENyäRENCILER
IlIND~ZENLENEN¬/-3!.¯LA,OJISTIK
9OLCULUäU­/-3!.¯ÆN#EVIZLI¯DEKI'ENEL
-~D~RL~ä~¯NDE/-3!.,OJISTIK'ENEL
-~D~R~/SMAN+~l~KERTAN¯ÆNæIRKET
HAKKÆNDAGERlEKLEæTIRDIäISUNUMILE
BAæLADÆ3UNUMUNARDÆNDAN+~l~KERTAN
yäRENCILERINSORULARÆNÆYANÆTLADÆ$AHA
SONRA/-3!.,OJISTIKíNSAN+AYNAKLARÆ
VE+ALITE3ISTEMLERI-~D~R~"ILGE
"AYKURTdZKES/-3!.¯DAVESEKTyRDEKI
KARIYERIMKhNLARÆHAKKÆNDAyäRENCILERE
BILGISUNDU+ENDILERINEYAPÆLANæIRKET
SUNUMUILEILGILIlEæITLISORULARYyNELTILEN
yäRENCILERARASÆNDANSORULARADOäRUYANÆT
VERENLEREyD~LLERVERILDI%TKINLIKTEBIR
DIäERSUNUMISE,OJISTIK$ERNEäI,/$%2
"AæKAN9ARDÆMCÆSÆ0ROF$R-EHMET
4ANYAæTARAFÆNDANGERlEKLEæTIRILDI4ANYAæ
yäRENCILERELOJISTIKVETEDARIKZINCIRIILE
ILGILIDEäERLIBILGILERVERDI,OJISTIKVE
LOJISTIäINGELECEäIILEILGILISUNUMVE
SOHBETLERINGERlEKLEæTIRILDIäI#EVIZLI
+AMP~S~GEZISINDEyäRENCILER+ALKÆNMA
"AKANLÆäÆVEíSTANBUL+ALKÆNMA!JANSƯNÆN
í34+!
DESTEäIYLE/-3!.M~HENDISLERI
TARAFÆNDANGELIæTIRILENVELOJISTIKSEKTyR~NDE
BIRILKOLAN%MNIYETLIVE%KONOMIK3~R~æ
3IM~LATyR~¯N~DENEMEFÆRSATÆBULDULAR
#EVIZLI+AMP~S~¯N~NARDÆNDAN/-3!.
4UZLA$EPOSU¯NUZIYARETEDENyäRENCILERE
ILERITEKNOLOJIDEPOLAMAS~RElLERIILEILGILI
TANÆTÆCÆBIRSAHAGEZISID~ZENLENDI4UZLA
$EPO¯NUNARDÆNDAN/RHANLÆ!RAl0ARK
3AHASƯNADOäRUYOLALANyäRENCILERE
YETKILILERTARAFÆNDANOTOMOTIVLOJISTIäI
S~RElLERIHAKKÆNDABILGILERVERILDI
:ÿJDÿC
",è#
!+!-ì"YÇLÇNDANBUYANATICARIHEYETZIYARETININYAPÇLMADÇäÇ
ìSRAIL¯IMOBILYAPALETAHæAPKAPLAMAVEAMBALAJSEKTyRLERINITEMSIL
EDENFIRMAILEZIYARETEDEREKìSRAILILEOLANTICARETTEYENIBIRDyNEMIN
BAæLAYACAäÇM~JDESINIVERDI
ëSRAILILEMOBILYAIHRACATÇNDAYENIDyNEM
!MBALAJVEKAãÆTSEKTyRLERINDE
yNEMLIBIRALÆCÆOLANëSRAILMOBILYA
SEKTyR~IlINDEIYIBIRPAZAROLABILIR
!RAåTÆRMALARBIRëSRAILVATANDAåÆNÆN
AYDABIRMOBILYAYAYAKLAåÆKBINDOLAR
HARCAMAYAPTÆãÆNÆORTAYAKOYARKEN
KALITEVEFIYATTAëTALYAILEaINARASÆNDA
BULUNAN4~RK~R~NLERININTERCIHSEBEBI
OLARAKGyR~LECEãINEIåARETEDIYOR"U
lERlEVEDE!+!-ë"YÆLÆNDAN
BUYANATICARIHEYETZIYARETININ
YAPÆLMADÆãÆëSRAIL¯IMOBILYAPALET
AHåAPKAPLAMAVEAMBALAJSEKTyRLERINI
TEMSILEDENFIRMAILEZIYARETEDEREK
ëSRAILILEOLANTICARETTEYENIBIRDyNEMIN
BAåLAYACAãÆM~JDESINIVERDI
YÆLÆNDANBUG~NE4~RKIYE¯DENRESMI
BIRHEYETINZIYARETETMEDIãIëSRAIL¯E
YAåANANB~T~NSÆKÆNTÆLARARAãMEN
IHRACATÆMÆZÆNS~REKLIARTTÆãÆNÆDILE
GETIREN!+!-ë"9yNETIM+URULU
"AåKANÆ"~LENT!YMEN¬"IRLIKOLARAK
ëSRAIL¯EIHRACATÆMÆZYÆLÆNDA
GElTIãIMIZYÆLAGyREY~ZDEARTÆåLA
MILYONBINDOLAROLDU­DEDI
3EKIZMILYONN~FUSASAHIPëSRAIL¯IN
BINDENFAZLA4~RKKyKENLIVATANDAåÆ
BULUNDUãUNADIKKATlEKEN!YMEN
ëSRAILVATANDAåLARÆNÆNDA4~RKIYE¯YE
YABANCÆOLMADÆãÆNÆ4~RKDIZILERINI
IZLEDIKLERINIVETATILLERINI4~RKIYE¯DE
DEãERLENDIRDIKLERINIBIRKAlKELIMEDE
OLSA4~RKlEKONUåABILDIKLERINISyYLEDI
VE¬2AKIPLERIMIZEKARåÆLOJISTIKVE
K~LT~RELYAKÆNLÆãÆMÆZÆAVANTAJOLARAK
KULLANMALÆYÆZ­DEDI%KONOMIKVESIYASI
NEDENLERLEKAYÆPLARYAåANANPAZARLARÆ
TELAFIEDEBILMEKIlINYENIPAZARLARA
GIRMENINMECBURIYETINEDEDEãINEN
"~LENT!YMENYÆLÆNDASERBEST
TICARETANLAåMASÆYAPTÆãÆMÆZLOJISTIK
AVANTAJÆMÆZÆNOLDUãUVEIYIBILDIãIMIZ
ëSRAILPAZARÆNÆKORUMAMÆZGEREKLILIãINE
IåARETEDEREKMEVCUTPAZARLARÆ
KORUMANÆNYENIPAZARLARAGIRMEKKADAR
yNEMLIOLDUãUNUDILEGETIRDI
#"è#
-ERMERSEKTyR~!NTALYA¯DABULUæUYOR
!NTALYA-ERMERVE$OãAL4Aå
eR~NLERI&UARÆí-AYÆS
TARIHINDE0YRAMIDS'RUP¯UNYÆLLÆK
ULUSLARARASÆFUARORGANIZASYONU
TECR~BESIYLE!NTALYA&UAR-ERKEZI¯NDE
GERlEKLEåTIRIYOR!NTALYA"~Y~KåEHIR
"ELEDIYESI!NTALYA4ICARETVE3ANAYI
/DASÆ"ATÆ!KDENIZëHRACATlÆLAR
"IRLIãIëSTANBUL-ADENëHRACATlÆLAR
"IRLIãIëSTANBUL$OãAL4Aå$ERNEKLERI
&EDERASYONU-ARMARA-ERMERCILER
-ADENCILERVEëå!DAMLARÆ$ERNEãIVE
!.&!äTARAFÆNDANDESTEKLENENFUARÆN
GERISAYÆMÆNABAåLANDÆ!NTALYA&UAR
-ERKEZIBINMETREKARELIKALAN
ALTÆHOL~DÆåALANÆVEByLGEDEKIOCAK
VEFABRIKALARAYAKÆNLÆãÆILESEKTyRIlIN
timreport 2015-124 108 > 109
M~KEMMELBIRLOKASYONOLUåTURACAK
4ARIHIVEDOãALG~ZELLIKLERIGELIåMIå
TURIZMAãÆILEyZELLIKLEYABANCÆ
ZIYARETlILERIlINIåVETATILIBIRLEåTIRECEK
OLAN!NTALYAHEMZIYARETlIHEMDE
KATÆLÆMCÆLARÆNKONAKLAMAIHTIYAlLARÆNÆ
ENIYIåEKILDEKARåÆLAYACAK
MLFEFOLJéJMJL
BMÉNIFZFUJPSHBOJ[FFEJMJZPS
0YRAMIDS'RUP¯UN-ÆSÆR)RAK(OLLANDA
&AS4~RKIYEOFISLERIVE~LKEDEN
YURTDÆåÆPARTNERLERIYLEGERlEKLEåTIRDIãI
YOãUNIåBIRLIãIILEFUARA3UUDI
!RABISTAN+UVEYT+ATAR"IRLEåIK!RAP
%MIRLIKLERI"AHREYNëSRAILeRD~N)RAK
-ÆSÆR9UNANISTANaINVE(INDISTAN
BAåTAOLMAK~ZERE!VRUPA+yRFEZ
eLKELERI/RTADOãU"ALKANLAR2USYAVE
4~RKs#UMHURIYETLER5ZAK$OãU¯DAN
KIåILIKALÆMHEYETIlALÆåMASÆ
YAPÆLÆYOR
bè#
aELIKSEKTyR~NEYENI52'%PROJESI
aELIKéHRACATlÆLARÆ"IRLIëI9yNETIM+URULU"AíKANÆ
/BNÉL&LJODJ
aELIKëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI%KONOMI
"AKANLÆãÆNÆN®5LUSLARARASÆ
2EKABETlILIãIN'ELIåTIRILMESI¯52'%
PROJELERINEBIRYENISINIDAHAEKLIYOR
aELIKSEKTyR~NDES~RD~R~LEBILIR
IHRACATARTÆåÆNÆHEDEFLEYEN"IRLIKYENI
PROJEKAPSAMÆNDABIRYANDAMEVCUT
PAZARLARÆNKORUNMASÆDIãERYANDA
ISEYENIPAZARLARAAlÆLÆMKONUSUNDA
KATÆLÆMCÆLARADESTEKOLACAK"U
DESTEKSADECEITHALATlÆ~LKELERILE
IHRACATlÆLARÆMÆZÆNBIRARAYAGETIRILMESI
BOYUTUNDADAKALMAYACAK0ROJEDE
YERALMAK~ZEREBAåVURUDABULUNAN
lELIKFIRMASÆNÆNPROJElERlEVESINDE
IHTIYAlANALIZLERIYAPÆLDÆ"UDOãRULTUDA
FIRMALARÆNIHRACATTAKARåÆLAåTÆKLARÆ
HERT~RL~EKSIKLIKVEGEREKSINIMIN
KARåÆLANMASÆDAHEDEFLENIYOR9ENI
52'%PROJESIKAPSAMÆNDAVERILECEK
HIZMETLERARASÆNDAIHRACATlÆlELIK
FIRMALARÆNÆNPERSONELLERINEMESLEKIVE
KIåISELGELIåIMEãITIMLERININVERILMESI
ENTEMELHIZMETOLARAKYERALÆYOR
ëHRAl~R~NLERIHAKKÆNDAD~NYADAKI
VE~LKEDEKISEKTyRELHABERLERINSERVIS
EDILMESIYURTIlIVEYURTDÆåÆSEKTyREL
ISTATISTIKIBILGIVERAPORLARÆNKATÆLÆMCÆ
FIRMALARLAPAYLAåÆLMASÆDAVERILECEK
HIZMETLERARASÆNDAGySTERILIYOR
0ROJENINENyNEMLIAYAãÆISEHEDEF
~LKELERDEKIITHALATlÆFIRMALARÆN
TESPITIVEPROJEYEKATÆLANSEKTyR
TEMSILCILERININITHALATlÆFIRMALARLA
ILETIåIMINEYARDÆMCÆOLMAK!YRÆCA
IHRACATPAZARLARÆNDAVEIlPIYASADA
KARåÆLAåTÆKLARÆSORUNLARÆNlyZ~M~NE
YARDÆMCÆOLMAKHEDEFPAZARLARDAKI
TANÆTÆMETKINLIKLERIILEKATÆLÆMCÆ
FIRMALARÆNARASÆNDAG~lVEIåBIRLIãI
YARATACAKPROJELERIHAYATAGElIRMEKDE
YENI52'%PROJESININlELIKSEKTyR~NE
SAãLAYACAãÆAVANTAJLAR
%"è#
$!ë"YÇLÇOLAäANGENELKURULYAPÇLDÇ
$OãU!NADOLUëHRACATlÆLAR"IRLIãI
$!ë"
9ÆLÆ/LAãAN'ENEL
+URULUYAPÆLDÆeYELERGENEL
KURULDA$!ë"9yNETIM+URULU
VE$ENETIM+URULU¯NUIBRAETTI
$OãU!NADOLUëHRACATlÆLAR"IRLIãI
$!ë"
9ÆLÆ/LAãAN'ENEL
+URULU$!ë"HIZMETBINASÆNDA
YAPÆLDÆ/LAãAN'ENEL+URUL¯A$!ë"
9yNETIM+URULU"AåKANÆ#EMAL
äENGEL$!ë"9yNETIMVE$ENETIM
+URULUeYELERIILEIHRACATlÆLAR
KATÆLDÆ3AYGÆ$URUåUVEëSTIKLAL
-ARåƯNÆNARDÆNDAN$IVAN+URULU
OLUåTURULDUARDÆNDAN'~NDEM
MADDELERIGyR~å~L~POYLANDÆVE
OYBIRLIãIYLEKABULEDILDI9ÆLÆ
/LAãAN'ENEL+URULU¯NDAGERIDE
KALANBIRYÆLDAGERlEKLEåENVE
YÆLÆNÆNGERIKALANKÆSMÆNDA
GERlEKLEåTIRILECEKOLANlALÆåMALAR
HAKKÆNDAKATÆLÆMCÆLARABILGIVERILDI
$!ë"9yNETIM+URULU"AåKANÆ
#EMALäENGELGENELKURULSONRASÆ
SALONDAKI~YELEREHITAPETTI
+ONUåMASÆNAIHRACATlÆLARATEåEKK~R
EDEREKBAåLAYAN$!ë"9yNETIM
+URULU"AåKANÆ#EMALäENGEL
¬$OãU!NADOLUëHRACATlÆLAR"IRLIãI
OLARAKYÆLÆNÆOLDUKlAVERIMLI
VEYOãUNBIRTAKVIMLEGElIRDIK
YÆLÆ~LKEMIZAlÆSÆNDANDASON
DERECEBAåARÆLÆBIRåEKILDEGElTI
4~RKIYE¯NINIHRACATÆëRAN)RAK
3URIYE-ÆSÆR5KRAYNAVE2USYA
GIBI~LKELERDEYAåANANSIYASIVE
EKONOMIKKRIZLERERAãMENY~ZDE
¯L~KTAKDIREåAYANBIRIHRACAT
ARTÆåÆILEYÆLÆNDA~LKEMIZIN
ëHRACATÆMILYARDOLAROLARAK
GERlEKLEåTI­DEDIëHRACATlÆ~YELERIN
yNLERINDEKIENGELLERIKALDÆRMAKVE
ONLARAHERT~RL~DESTEãISAãLAMAK
AMACÆYLAIHRACATlÆLARÆNYANÆNDA
OLDUKLARÆNÆAlÆKLAYAN#EMAL
äENGEL¬$OãU!NADOLUëHRACATlÆLAR
"IRLIãIOLARAKYÆLÆNDAIåTIGAL
SAHAMÆZAGIRENILIMIZDE
DÆåTICARETEãITIMSEMINERLERI
TICARIHEYETVEALÆMHEYETIGIBI
$!é"9yNETIM+URULU"AíKANÆ
$FNBMèFOHFM
YURTDÆåÆPAZARLAMAFAALIYETLERIVE
%KONOMI"AKANLÆãÆMÆZDESTEãIYLE
OLUåTURULAN52'%0ROJEHEYETLERI
GERlEKLEåTIRECEK"yLGEëHRACATÆMÆZÆ
ARTÆRMAKIlINBUPROJELERI
D~ZENLIYORUZdZELLIKLEYERALTÆVE
YER~ST~KAYNAKLARÆYLAZENGIN
ILIB~NYESINDEBARÆNDÆRAN$!ë"
HEMByLGENINTANÆTÆMÆHEMDE
IHRACATÆNÆNARTÆRÆLMASÆNÆAMAlLÆYOR­
åEKLINDEKONUåTU
%&/è#
'ENl-UCITLER!RANÇYORëNOVATIF&IKIRLER9ARÇæMASǯNÇNFINALISTLERIBELIRLENDI
+ONGRE-ERKEZINDEJ~RITARAFÆNDAN
BELIRLENECEK
5FLTUJM²EF"S(F1SPKF1B[BSÉ
LPOVéVMEV
$%.ë"VEëL-ILLI%ãITIM-~D~RL~ã~
ORGANIZASYONUNDAGERlEKLEåEN'ENl
-UCITLER!RANÆYORëNOVATIF&IKIRLER
9ARÆåMASƯNÆN&INALISTLERI.ISAN
#UMAG~N~4EKNOKENT0ROJE
+OORDINATyR~(~SEYIN+!2!+!ä
4EKNOKENT'IRIåIMCILIKVEäIRKETLEåME
4EMSILCISIdZGE3OLAKOãLU4EKNOKUL
2OBOTVE"ILIM!KADEMISI+URUCUSU
-URAT+AYACÆK-ILLI%ãITIM0ROJE%KIBI
3ORUMLUSU3ERVET5TKU-ILLI%ãITIM
!Rí'E%KIBI3ORUMLUSU(ASANäAHIN
VE$%.ë""ILGIëåLEMäUBE-~D~R~
'~LDENäENSyZTARAFÆNDANBELIRLENDI
$ERECEYEGIRENyãRENCILER-AYÆS
0AZARTESIAKåAMÆ(ASAN+ASAPOãLU
54ë"$%4'ë3VE$%.ë"IåBIRLIãIYLE
"54%+/-í"URSA4EKSTILVE+ONFEKSIYON
!Rí'E-ERKEZITARAFÆNDAN.ISAN
3ALÆG~N~$%.ë"+ONFERANS
3ALONU¯NDA¬54ë"4~RKIYE4EKSTILVE
+ONFEKSIYON3EKTyR~NDE!2í'%0ROJE
0AZARÆ%TKINLIãI­NINTANÆTÆMÆTASARÆMVE
TEKNIKTEKSTILSEMINERIGERlEKLEåTIRILDI
"54%+/-ADÆNAäENG~L4EKE7'3.
&ASHION4REND&ORECASTINGAND!NALYSIS
ADÆNA'~ZIDE+ARPUZKASMANVE#IHANCAN
3EZGINëSPANYOL4EKSTIL$ERNEãI
!ë4%8¯DENISE+ORINA-OLLA*AVIER
0ASCUALVE/SCAR#ALVO¯NUNKONUåMACÆ
OLDUãUETKINLIKTE!Rí'E0ROJE0AZARƯNÆN
GELIåTIRILMESITASARÆMVETEKNIKTEKSTIL
KONULARÆHAKKÆNDASUNUMLARYAPÆLDÆ
%,è#
+UZEY/SETYA!LANIA4ICARET/DASÇILE$+ë"ARASÇNDAANLAæMA
$OãU+ARADENIZëHRACATlÆLAR"IRLIãI
$+ë"
9yNETIM+URULU"AåKANÆ
!HMET(AMDI'~RDOãAN+UZEY
+AFKASYA¯YAYATÆRÆMYADAIHRACAT
YAPACAKIåADAMLARÆNÆNIåLEMLERININ
HÆZLANDÆRÆLMASÆVESORUNLARÆNÆNORTADAN
KALDÆRÆLMASÆIlIN+UZEY/SETYA!LANIA
4ICARET/DASÆILE$+ë"ARASÆNDA
PROTOKOLIMZALANDÆãÆNÆBILDIRDI
'~RDOãANYAPTÆãÆYAZÆLÆAlÆKLAMADA
KÆSAS~REyNCE2USYA&EDERASYONUNA
BAãLÆ+UZEY/SETYA#UMHURIYETI4ICARET
3ANAYI/DASÆ43/
"AåKANÆ+AZBEK
4UGANOVYARDÆMCÆSÆ2USLAN-EKUZAROV
$EVLET9ATÆRÆM!JANSÆ-~D~R~'EORGIY
4UAEVVE2USYA&EDERASYONU4RABZON
"AåKONSOLOSU$MITRY4ALANOV¯UN
$+ë"¯IZIYARETETTIãINIBELIRTTI$OãU
+ARADENIZ¯DEN+UZEY+AFKASYA¯YA
YyNELIKTICARETINARTMASÆNÆSAãLAMAK
AMACÆYLATOPLANTÆYAPTÆKLARÆNÆIFADE
DEN'~RDOãAN¬+UZEY+AFKASYA¯YA
YATÆRÆMYADAIHRACATYAPACAK
IåADAMLARÆNÆNIåLEMLERININlOKDAHA
timreport 2015-124 110 > 111
HÆZLÆGERlEKLEåEBILMESIIlING~MR~K
KAPÆLARÆNDAYAåANANSORUNLARÆNENAZA
INDIRILMESIVEYAORTADANKALDÆRÆLMASÆ
YATÆRÆMYAPACAKLARAGEREKIRSE
~CRETSIZARSATEMINEDILMESIVETEåVIK
UYGULANMASÆKONULARÆNDA+UZEY/SETYA
!LANIA4ICARET/DASÆILE$+ë"ARASÆNDA
PROTOKOLIMZALANDÆ­IFADESINIKULLANDÆ
$+é"9yNETIM
+URULU"AíKANÆ
"INFU)BNEJ
(SEPçBO
-PKJTUJLNFSLF[JLVSVMBDBL
'~RDOãANBUANLAåMAYLAKARåÆLÆKLÆ
OLARAK4~RKVE2USYARDÆMMASALARÆ
OLUåTURDUKLARÆNÆBUMASALARDA
AYRÆCAEíMAILSISTEMIKURULDUãUNU
KAYDEDEREKSORUNYAåAYANIHRACATlÆVE
IåADAMLARÆNÆN4~RKTARAFÆNDA$+ë"¯E
+UZEY/SETYA43/¯YABAåVURMALARÆ
HALINDESORUNLARÆNIVEDILIKLE
lyZ~LECEãINIBILDIRDI4OPLANTÆDA
6LADIKAVKAZ¯DALOJISTIKMERKEZ
KURULMASÆYyN~NDEKITALEPLERINIKONUK
TARAFAAKTARDÆKLARÆNÆBELIRTEN'~RDOãAN
åyYLEDEVAMETTI¬'yR~åMELERDEBIZDEN
LOJISTIKMERKEZINPROJELENDIRILEREK
TAMAMLANMASÆTALEPEDILDI"IZDE
YENIKURULACAKOLANH~K~METIMIZINBU
KONUYAyNCELIKVERMESINIBEKLEYECEãIZ
a~NK~BUByLGEGEREK2USYA¯YAGEREKSE
/RTA!SYA¯YAGElIåTEKyPR~NITELIãI
TAåÆYOR"USEBEPLEKURULACAKLOJISTIK
MERKEZBIZIMIlINB~Y~KyNEMTAåÆYOR­
&è#
9ENILIKlIæEHIRMOBILYALARÇëZMIR¯INSOSYALALANLARÇNARENKKATACAK
%GEëHRACATlÆ"IRLIKLERI¯NIN%ë"
EVSAHIPLIãINDEí-ART
TARIHLERINDED~ZENLENEN4~RKIYE
ëNOVASYON(AFTASÆëZMIRETKINLIKLERI
lERlEVESINDETASARLANANYENILIKlI
åEHIRMOBILYALARÆ"~Y~KåEHIR"ELEDIYE
"AåKANÆ!ZIZ+OCAOãLU¯NASUNULDU
ëNOVASYON(AFTASƯNDASAATLIK
BIRATyLYElALÆåMASÆNDATASARLANAN
DOKUZTANEyZG~NMOBILYAPROJESI
SAHIPLERININANLATÆMÆYLATANÆTÆLMÆåOLDU
ëNOVASYONETKINLIKLERIKAPSAMÆNDABU
YÆLILKKEZD~ZENLENENåEHIRMOBILYALARÆ
ATyLYESINDEyZG~NPROJELEREIMZAATÆLDÆ
ëZMIR¯INDAHADAG~ZELLEåMESINEKATKÆ
SAãLANMASÆAMACÆYLAYAPÆLANATyLYE
lALÆåMASÆNA9AåAReNIVERSITESIVEëZMIR
%KONOMIeNIVERSITESI¯NINEND~STRIYEL
TASARÆMByL~MLERINDENyãRENCI
KATÆLDÆ/$4e%ND~STRIeR~NLERI
4ASARÆM"yL~M~MEZUNUVE4ASARÆM
eSS~KURUCUSU'AMZE'~VEN¯IN
MODERATyRL~ã~NDEKIlALÆåMADA
yãRENCILERDOKUZGRUPOLUåTURDU
(ERGRUPåEHRINFARKLÆBIRIHTIYACÆNÆ
KARåÆLAMAYÆAMAlLAYANINOVATIFPROJELER
TASARLADÆ%TKINLIKLERINSONG~N~NDE
TANÆTÆLANPROJELERINëZMIR¯INlEåITLI
SOSYALALANLARÆNDAAMACÆNAUYGUN
OLARAKKULLANÆLMASÆHEDEFLENIYOR"U
HEDEFDOãRULTUSUNDA%GEëHRACATlÆ
"IRLIKLERI¯NDED~ZENLENENTOPLANTÆDA
PROJELER"AåKAN+OCAOãLU¯NAyZEL
BIRSUNUMLATANÆTÆLDÆ+OCAOãLU
YAKLAåÆMLARÆNDANVElALÆåMALARÆNDAN
DOLAYÆyãRENCILERIKUTLAYARAKByYLE
BIRGIRIåIMEyNC~L~KETTIãIIlIN%GE
ëHRACATlÆ"IRLIKLERI9yNETIM+URULU¯NA
DATEåEKK~RETTI+OCAOãLU¬9APÆLAN
lALÆåMALARÆNHEPSIBIRBIRINDENILGINlVE
UYGULANABILIR­DEDI
è..è#
9APÇMALZEMECILERIIHRACATTA®MERCEKHAREKATǯBAæLATTÇ
4~RKIYE¯NINYAPÆMALZEMELERI
IHRACATÆNÆNARTÆRÆLMASÆIlINGELENEKSEL
ALÆMHEYETLERININDAVETEDILMESI
YERINEYENIBIRSTRATEJIGELIåTIRILEREK
®MERCEKHAREKhTÆNA¯BAåLANÆLDÆ
ëHRACATTAMERCEKHAREKhTÆNÆNILK
UYGULAMASÆëSTANBUL¯DAí.ISAN
TARIHLERIARASÆNDAD~ZENLENEN
4URKEY"UILD9APÆ&UARƯNDA
GERlEKLEåTIRILDI%KONOMI"AKANLÆãÆ
DESTEãIILEëSTANBUL-ADENVE
-ETALLERëHRACATlÆ"IRLIKLERIë--ë"
9APÆ-ALZEMELERI3EKTyR+OMITESI
TARAFÆNDANUYGULAMAYAKONULAN
STRATEJIYLE6ENEZ~ELLA+ATAR
dZBEKISTAN#EZAYIR'~NEY!FRIKA
+ANADAVE+ENYA¯DANKIåILIKHEYET
FUARADAVETEDILDI&UARDA~RETICILERLE
BIREBIRIåGyR~åMESIYAPANKONUKLAR
IåBAãLANTÆLARÆDAGERlEKLEåTIRDILER
%ÉéDFQIFEFOBSNBUSMFSFPO
CJOMFSDFmFéJUTFSHJMFOEJ
4~RKIYE¯NINYAPÆMALZEMELERI
IHRACATÆNÆARTÆRMAKIlINlALÆåTÆKLARÆNÆ
IFADEEDENë--ë"9APÆ-ALZEMELERI
3EKTyR+OMITESI"AåKANÆ3ERDAR
5RFALÆLARGELENHEYETINFUARA
HAYRANKALDÆKLARÆNÆBELIRTEREKåyYLE
KONUåTU¬4~RK9APÆ-ALZEMELERI
3EKTyR+OMITESIOLARAKALÆåAGELMIåIN
DÆåÆNDABIRSTRATEJIILEHAREKET
EDELIMISTEDIK+ENDI~LKELERINDE
SEKTyRLERINDEKARARALACÆLARVE
SEKTyR~ETKILEYECEKTEMSILCILERI
~LKEMIZEDAVETETTIK®ëHRACATTA
MERCEKHAREKATƯDEDIãIMIZBU
STRATEJIYLEKENDI~LKELERINDEyNEMLI
IåLEREIMZAATANVEKAMUOYUNUDA
BUKONUDAYyNLENDIRENINSANLARÆFUAR
ZAMANÆDAVETETTIK"~T~NBIRHAFTA
BOYUNCAB~T~NFUARÆGEZEREK4~RK
FIRMALARÆILETANÆåARAK~RETIMLERINI
YERLERINDEGyRD~LERäAåKÆNLÆKLARÆNÆ
GIZLEYEMEDILERa~NK~ByYLESINE
KALITELIVEBOLlEåITLIBIRYAPÆ
MALZEMELERINIBEKLEMIYORLARMÆå$Æå
CEPHEKAPLAMASÆNDANARMAT~RLERE
KADARONBINLERCElEåITMALZEMEYIVE
~R~N~GyR~NCEFUARADAVETEDILDIKLERI
IlINTEåEKK~RETTILER­
0"è#
4~RK-AKINECILERI(ANNOVER&UARǯNADAMGASÇNÇVURDU
í.ISANTARIHLERIARASÆNDA
(ANNOVER!LMANYA¯DA4~RK
FIRMANÆNKATÆLÆMÆILEGERlEKLEåEN
(ANNOVER&UARƯNDA-AKINE4ANÆTÆM
'RUBUIKISTANTILEYERALDÆ(ANNOVER
(AVAALANƯNDABAGAJK~PLERINDEFUAR
ALANÆNDAREKLAMKULELERINDETAKSI
DURAKLARÆNDAREKLAMPANOLARÆNDA
FUARKATALOãUNDAFUARGAZETESI¬-ESSE
$AILY­DEZIYARETlILEREDAãÆTÆLANHOL
PLANLARÆNDAFUARALANÆNDAYERALAN
OTOB~SLERDEVEMETROISTASYONUNDA
4~RK-AKINESIILANLARÆYERALDÆ&UARDAKI
4~RKFIRMALARÆNÆNHOLLERINIVESTAND
NUMARALARÆNÆGySTERENELILANLARÆ-4'
STANTLARÆNDAZIYARETlILEREDAãÆTÆLDÆ
-AKINE4ANÆTÆM'RUBUAYRÆCA!LMANYA
"AåBAKANÆ!NGELA-ERKELVEPARTNER
~LKE(INDISTAN¯ÆN"AåBAKANÆ.ARENDRA
-ODI¯NINDEKATÆLDÆãÆAlÆLÆåSEREMONISINE
SPONSOROLDU!YRÆCA-4'¯NIN
SPONSOROLDUãUSIGARASALONUNDA
DAZIYARETlILERE4~RKIlECEKLERI
IKRAMEDILDI-4'STANTLARÆNDA(OL
¯DE-AKINEëMALATlÆLARÆ"IRLIãIVE
!KÆåKAN'~C~$ERNEãITEMSILCISI(OL
¯DE0OMPAHOL~
ISE0OMPAVE
6ANA3ANAYICILERI$ERNEãITEMSILCISI
ZIYARETlILERESEKTyRLERIILEILGILIDETAYLÆ
BILGILERVEREBILMEK~ZEREYERALDÆLAR
(ANNOVER"AåKONSOLOSU-EHMET'~NAY
VE(ANNOVER4ICARET!TAåELERI+UDRET
#ERANDA-4'STANDÆNÆVE4~RKFIRMA
STANTLARÆNÆZIYARETETTILER
6è#
ëHRACATÇNYÇLDÇZLARÇ"URSA¯DAPARLADÇ
5LUDAãëHRACATlÆ"IRLIKLERI5ë"
lATÆSÆALTÆNDAFAALIYETGySTEREN5LUDAã
4EKSTILëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI54ë"
VE
5LUDAã(AZÆRGIYIMVE+ONFEKSIYON
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI5(+ë"
YÆLÆNÆ
IHRACATPERFORMANSÆAlÆSÆNDANBAåARÆLÆ
KAPATAN~YEFIRMALARÆGElTIãIMIZG~N
GERlEKLEåENTyRENDEyD~LLENDIRDI5ë"
+ONFERANS3ALONU¯NDAD~ZENLENEN
ETKINLIãINAlÆLÆåÆNDAKONUåAN5(+ë"
9yNETIM+URULU"AåKANÆäENOLäANKAYA
YÆLÆB~Y~MERAKAMLARÆNDAIHRACATÆN
B~Y~KPAYÆOLDUãUNUSyYLERKEN54ë"
9yNETIM+URULU"AåKAN9ARDÆMCÆSÆ
0ÆNAR4AåDELEN%NGINISET~MD~NYADA
TEKSTIL~R~NLERINDE®-ADEIN4URKEY¯
ETIKETININKALITEVEG~VENILIRLIãINSIMGESI
HALINEGELDIãINIDILEGETIRDI
ðISBDBUPMNBEBOBTMB
ëHRACATÆNYÆLDÆZLARÆHERYÆLOLDUãUGIBI
BUYÆLDA"URSA¯DAPARLADÆYÆLÆNÆ
BIRLIKLERBAZÆNDAIKINCISÆRADAKAPATAN
5ë"¯INlATÆSÆALTÆNDAFAALIYETGySTEREN
54ë"VE5(+ë"IHRACATÆNYÆLDÆZLARÆNÆ
timreport 2015-124 112 > 113
5(+é"9yNETIM
+URULU"AíKANÆ
èFOPMèBOLBZB
yD~LLENDIRDI5ë"+ONFERANS3ALONU¯NDA
GERlEKLEåTIRILENyD~LTyRENININAlÆLÆåÆNDA
KONUåAN"URSA"~Y~KåEHIR"ELEDIYE
"AåKANÆ2ECEP!LTEPE~LKEOLARAK
IHRACATOLMADANILERLEMENINM~MK~N
OLMADÆãÆNÆIFADEEDEREK~RETMENINBIR
GyN~LIåIOLDUãUNUSyYLEDIëHRACATlÆLARÆ
MARIFETLIKIåILEROLARAKTANÆMLAYAN
!LTEPEyD~LALANSANAYICILERINTAKDIR
EDILECEKBIRIåYAPTÆKLARÆNÆBELIRTTI
#ZNFEFBTMBOQBZÉJISBDBUÉO
ëHRACATÆNYÆLÆNDANEKADAR
yNEMLIBIRROLOYNADÆãÆNÆBELIRTEN
5(+ë"9yNETIM+URULU"AåKANÆ
äENOLäANKAYAISE4~RKIYE¯NIN
B~Y~MESIIlINDEKIPAYÆNDAlOK
NETOLARAKGyR~LD~ã~N~BELIRTEREK
¬4~RKIYE¯NINB~Y~MESIIlINDE
IHRACATILEENB~Y~KPAYÆALMÆå
OLDU­DEDI
&,01"/03"."
)";*3(ð:ð.7&,0/'&,4ð:0/
/4/-/4ë6%.$e342ë3ë
b&-ð,
$%-ë2$)å)-%4!,,%2
5&,45ð-7&)".."%%&-&3ð
+ë-9%6ë-!$$%,%26%-!-5,,%2ë
.",ð/&7&",4".-"3*
%,%+42ë+6%%,%+42/.ë+
bð.&/50$".4&3".ð,7&5013",f3f/-&3ð
$%ã%2,ë-!$%.6%-e#%6(%2!4
."%&/7&.&5"--&3
'%-ë6%9!4
4"76/."7&)"7"$*-*,4"/":ð
ë+,ë-,%.$ë2-%
"æ"b.".6--&3ð7&03."/f3f/-&3ð
(5"5"!4"!+,ë9!49!ã,)4/(5-,!26%-!-5,,%2ë
%&3ð7&%&3ð.".6--&3ð
(!,)
46f3f/-&3ð7&)":7"/4"-.".6--&3
4e4e.
:"è.&:7&7&4&#;&
-%96%3%":%-!-5,,%2ë
'*/%*,7&.".6--&3ð
+525-%96%6%-!-5,,%2ë
;&:5ð/7&;&:5ð/:"æ*
3e3"ë4+ë,%2ë
:635%*è*.f5&"))ð5-ð,
,/*ë34ë+
EKO PANORAMA
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI/ë"
NISANAYÆIHRACATVERILERINI
AlÆKLADÆ!YLÆKBAZDA
PARITEKAYNAKLÆKAYÆP
YAåANMASÆNARAãMEN
MIKTARSALBAZDAIHRACATÆN
yüzde 11 seviyesinde,
AãÆRLÆKOLARAKDAY~ZDE
SEVIYESINDEARTMASÆ
otomotiv endüstrisinin
BUALANDAB~Y~ME
GySTERDIãINIGyZLERyN~NE
SERDI9ÆLÆNILKDyRTAYÆNDA
ISEYINEPARITEKAYNAKLÆ
Y~ZDEGERILEMEYLE
MILYARMILYONDOLARLÆK
IHRACATGERlEKLEåTIREN
otomotiv endüstrisinde bu
S~RElTEYALNÆZCAOTOB~S
minibüs ve midibüs ürün
GRUBUNDAARTÆåOLMASÆ
DIKKATlEKTI
/4/-/4ë6
%.$e342ë3ë
Otomotiv
endüstrisinde ihracat
NJLUBSCB[ÉOEB
artarak sürüyor
Otomotiv endüstrisi,
IHRACATTAMIKTARBAZÆNDA
ARTÆåTRENDINIS~RD~RMESINE
RAãMENDEãEROLARAK
PARITEKAYNAKLÆKAYBÆNA
devam ediyor. Nisan
AYÆNDAGElTIãIMIZYÆLÆN
AYNÆDyNEMINEGyREY~ZDE
GERILEMEYLEMILYAR
MILYONDOLARIHRACAT
GERlEKLEåTIRENOTOMOTIV
END~STRISIBUNARAãMEN
SEKTyRELBAZDADÆåSATÆå
LIDERLIãINIS~RD~RD~5ZUN
süredir devam eden
EURODOLARPARITESINDEKI
SÆKÆNTÆSEKTyR~NNISAN
AYÆNDADAMILYON
DOLARSEVIYESINDEKAYÆP
YAåAMASÆNANEDENOLDU
0ARITEKAYNAKLÆKAYÆP
OLMAMASÆHALINDEOTOMOTIV
END~STRISININGElTIãIMIZ
AYKIIHRACATÆMILYAR
MILYONDOLARSEVIYESINDE
GERlEKLEåECEKTI5LUDAã
Otomotiv Endüstrisi
Tüm ürün ana
HSVQMBSÉOEBLBZÉQ
/ë"VERILERINEGyRENISAN
AYÆNDAGElTIãIMIZYÆLÆNAYNÆ
DyNEMINEGyRET~MANA
~R~NGRUPLARÆNDAIHRACATTA
AZALMAOLDU"UNAGyRE
OTOMOTIVYANSANAYIGElEN
AYY~ZDEGERILEMEYLE
MILYONBINEKOTOMOBILLER
Y~ZDEAZALÆåLAMILYON
EåYATAåÆMAYAMAHSUS
MOTORLUTAåÆTLARY~ZDE
KAYÆPLAMILYONOTOB~S
minibüs ve midibüs ürün
GRUBUDAY~ZDED~å~åLE
MILYONDOLARIHRACAT
GERlEKLEåTIRDI
1MBTUJLJISBDBUMB
tutundu
0LASTIK3ANAYICILERI
&EDERASYONU0,!3&%$
YÆLÆPLASTIKINåAAT
MALZEMELERINEYyNELIK
YAYÆMLADÆãÆRAPORAGyRE
4~RKIYEPLASTIKINåAAT
MALZEMELERISEKTyR~
GElENYÆLIlPAZARDAKI
YAVAåLAMAYARAãMEN
IHRACATARTÆåÆSAYESINDE
YÆLÆBAåARÆYLATAMAMLADÆ
'ElENYÆL~RETTIãI
MILYONTON~R~N~NY~ZDE
UNUIHRAlEDENSEKTyR~N
~RETIMIMIKTARBAZÆNDA
Y~ZDEARTARKENDEãER
BAZÆNDAAZALARAK
MILYARMILYONDOLAR
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
1.481.193
1.437.212
%FçJéJN
-2,97
453.918.501
340.288.365
106.091.739
124.154.037
58.030.323
82.445.232
68.734.500
65.556.504
48.307.298
48.163.268
14.735.375
14.750.768
7.636.622
8.401.457
1.872.681
1.119.663
600.615
21.412
26.403
392.207.529
374.421.363
121.643.562
103.571.302
80.285.197
78.445.808
60.240.528
59.610.685
36.476.826
32.875.883
14.161.441
13.776.929
8.283.305
4.553.585
1.370.842
894.332
826.783
27.003
18.642
%FçJéJN
-13,6
10,0
14,7
-16,6
38,4
-4,9
-12,4
-9,1
-24,5
-31,7
-3,9
-6,6
8,5
-45,8
-26,8
-20,1
37,7
26,1
-29,4
67.464
91.184
79.542
25.350
54.222
93.013
81.378
67.466
62.898
59.831
%FçJéJN
37,9
-10,8
-15,2
148,1
10,3
1.843.349
%FçJéJN
-11,63
1.246.396.275
835.547.966
10.752.971
XXX
735.279.114
25.350.762
%FçJéJN
#VALUE!
-12,0
135,8
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
0LASTIKLERVEMAMULLERI
-INERALYAKÆTLARVEYAä
!NORGANIKKIMYASALLAR
+AUlUKKAUlUKEæYA
%CZACÆLÆK~R~NLERI
3ABUN
"OYAVERNIKM~REKKEP
5lUCUYAäVEKOZMETIK
-UHTELIFKIMYASALLAR
/RGANIKKIMYASALLAR
9APÆæTÆRÆCÆLARTUTKALLAR
-OBILYALAR0LASTIK
4ÆBBI!LETVE#IHAZLAR
'~BRELER
&OTOKIMYASALLARÆ
íLAlHAMMADDELERI
"ARUTPATLMADDELER
íæLENMIæAMYANT
'LISERIN
329.729
232.257
211.097
171.436
97.637
307.729
233.522
170.617
160.094
93.109
%FçJéJN
-6,7
0,5
-19,2
-6,6
-4,6
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
-)3)2
)2!+
ALMANYA
-!,4!
355$í!2!"í34!.
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
2.085.927
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
Otomotiv ana sanayi
Otomotiv yan sanayi
$IäERTAæÆTARAlLARÆ
+ë-9%6ë
-!$$%,%26%
-!-5,,%2ë
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
ALMANYA
í.'í,4%2%
&2!.3!
í4!,9!
í30!.9!
timreport 2015-124 114 > 115
D~ZEYINDEGERlEKLEåTI
ëHRACATDEãERBAZÆNDA
Y~ZDEARTARAKMILYAR
MILYONDOLARAULAåTÆ
ëTHALATISEDEãERBAZÆNDA
Y~ZDEAZALDÆ4~RKIYE
PLASTIKINåAATMALZEMELERI
IlPAZARÆNÆNY~ZDE~
YERLI~RETICILERTARAFÆNDAN
KARåÆLANDÆVE~RETIMINDE
Y~ZDEUIHRAlEDILEREK
MILYARMILYONDOLAR
DÆåTICARETFAZLASÆVERILDI
!lÆKLAMADAGyR~åLERINE
YERVERILEN0,!3&%$
9yNETIM+URULU"AåKANÆ
3ELlUK!KSOYPLASTIãIN
HERHANGIBIR~R~NVEPLASTIK
SEKTyR~N~NDEHERHANGI
BIRSEKTyROLMADÆãÆNÆ
BELIRTEREKåUNLARÆKAYDETTI
9APÆSALSORUNLARÆMÆZA
cent düzeyindeki
SERTK~RESELREKABETE
RAãMENIMALATlÆLARÆMÆZ
IHRACATlÆLARÆMÆZBAåARÆYLA
KOåUYORLAR"yLGEPLASTIK
INåAATMALZEMELERIIlIN
GELECEKTEB~Y~KIMKhNLAR
sunacak."
%,%+42ë+
%,%+42/.ë+6%
(ë:-%4
a%,ë+
Çelik sektöründen ilk
çeyrekte 2.7 milyar
dolar ihracat
aELIKëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
aë"
TARAFÆNDANAlÆKLANAN
VERILEREGyREYÆLÆNÆNILK
lEYREãINDElELIKSEKTyR~N~N
IHRACATÆGElENYÆLÆNAYNÆ
DyNEMINEGyREY~ZDE
AZALARAKDEãERBAZÆNDA
MILYARMILYONDOLAR
SEVIYESINDEGERlEKLEåTI!YNÆ
DyNEMDESEKTyR~NMIKTAR
BAZÆNDAIHRACATÆDAYÆLLÆK
Y~ZDED~å~åLEMILYON
BINTONAGERILEDIaELIK
SEKTyR~N~NDIREKTIHRACATÆNA
DIãERBIRLIKLERINFAALIYET
ALANÆNAGIRENDEMIRlELIK
~R~NLERIDEEKLENDIãINDE
4~RKIYENINYÆLÆNÆNILK
lEYREãINDETOPLAMlELIK
IHRACATÆMIKTARBAZÆNDA
MILYONTONADEãERBAZÆNDA
ISEMILYARMILYON
DOLARAULAåTÆ"UDyNEMDE
/RTADOãUByLGESIY~ZDE
ARTÆåLAMILYONBINTON
IHRACATLAILKSÆRADAYERALDÆ
/RTADOãUYUBINTONLA
+UZEY!MERIKABINTONLA
!VRUPA"IRLIãIBINTONLA
+UZEY!FRIKA~LKELERIVE
BINTONLA/RTAVE'~NEY
!MERIKA~LKELERIIZLEDI
"UDyNEMDEENlOKIHRAl
EDILEN~R~NLERMILYON
BINTONLAINåAATlELIãI
BINTONLABORUBINTONLA
PROFILVEBINTONLAYASSÆ
SÆCAKOLARAKSÆRALANDÆaë"
VERILERINEGyREYÆLÆMART
AYÆIHRACATÆISEGElENYÆLÆN
AYNÆAYÆILEKÆYASLANDÆãÆNDA
MIKTARDAY~ZDED~å~å
ILEMILYONTONDEãERDE
Y~ZDEAZALÆåILE
MILYONDOLAROLDU
1B[BSMBSÉNÉ[ÉLPSVNBL
JmJOmBMÉéNBMBSÉNÉ[É
sürdürüyoruz
aë"9yNETIM+URULU"AåKANÆ
.AMÆK%KINCI4~RKlELIK
SEKTyR~OLARAKYÆLÆNILK
lEYREãINIBEKLENTILERININ
ALTÆNDAKAPATTÆKLARÆNÆ
BELIRTEREKEKONOMIKVE
SIYASIOLAYLARÆNGyLGESINDE
KALDÆKLARÆNÆVEETKILENDIKLERINI
IFADEETTI/RTADOãUVE!FRIKA
~LKELERININENyNEMLIIHRACAT
PAZARLARÆNDANOLDUãUNU
AKTARAN%KINCI"URALARDA
YAåANANKARÆåÆKLÆKLAR
TEDIRGINLIKOLUåTURUYORVE
DOLAYÆSÆYLATALEPLERAZALÆYOR
3ONOLARAK3UUDI!RABISTANÆN
9EMENEASKERIM~DAHALESININ
S~RMESIDEIHRACATÆMÆZÆEKSI
YyNDEETKILEDIDEDI
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
1.200.628
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
)2!+
ABD
-)3)2
BAE
í32!í,
ë4eILERITEKNOLOJILERDE
yNC~OLMAMISYONUYLA
YENIBIRlALÆåMABAåLATTÆ
"ILIåIMELEKTRONIKVE
TELEKOM~NIKASYONALANÆNDA
UZMANAKADEMISYENLERDEN
OLUåANë4e'aALÆåMA
'RUBUKURULDU"U
SAYEDESADECE~LKEMIZ
DEãILD~NYAIlINDEYENI
(UFLOPMPKJMFSJJmJO
OLANBUTEKNOLOJIYLEILGILI
IÉ[WFSJMEJ
TEKNOLOJIKBILEåENLER
ë4e4~RKIYENINBILGI
STANDARTLARVEINSANKAYNAãÆ
TOPLUMUOLMAYOLCULUãUNDA
KONUSUNDAARAåTÆRMALAR
HAKETTIãIYERIALMASÆHATTA
Y~R~T~LECEKë4e2EKTyR~
D~NYADALIDER~LKELERDEN
0ROF$R-EHMET+ARACA
BIRIOLMASÆADÆNA'
¯INCIYAåÆNADOãRU
lALÆåMALARÆNÆlOKyNEMLI
ILERLERKEND~NYANÆNEN
VETARIHSELBIRFÆRSATOLARAK
KyKL~~NIVERSITELERINDEN
DEãERLENDIRIYOR4~RKIYENIN BIRIOLARAKAMACÆMÆZYENI
ILETIåIMTEKNOLOJILERINDE
TEKNOLOJILERINKEåFEDILME
SADECEKULLANÆCÆVEITHALATlÆ
sürecinden itibaren tüm
KONUMUNDANlÆKÆPHÆZLA
AåAMALARÆNDASEKTyREL
TEKNOLOJIGELIåTIRENVE
PAYDAåLARLAIåBIRLIãIYAPARAK
SATANKONUMAGELMESIIlIN
YERALMAKë4eBILIMSELVE
%LEKTRIKí%LEKTRONIK&AK~LTESI TEKNOLOJIKlOKSAYÆDAYENILIãE
VE"ILIåIM%NSTIT~S~N~N
IMZAATMÆå~LKEMIZIYENI
IåBIRLIãIIlINDE'aALÆåMA
TEKNOLOJILERLETANÆåTÆRMÆåBIR
'RUBUOLUåTURULDU9AKLAåÆK KURUMOLARAKBUG~NDEPEK
BIRYÆLDÆR'~ZERINE
lOKGELECEãEYyNELIKlALÆåMA
ARAåTÆRMALARÆNADEVAMEDEN
Y~R~T~YORDIYEKONUåTU
987.239
%FçJéJN
-17,77
150.920
113.670
33.618
63.938
69.205
99.744
83.093
82.728
66.213
50.385
%FçJéJN
-33,9
-26,9
146,1
3,6
-27,2
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
1.079.057
886.310
%FçJéJN
-17,86
309.382.892
313.394.495
357.762.012
103.694.088
283.681.888
269.409.969
238.224.600
81.243.776
%FçJéJN
-8,3
-14,0
-33,4
-21,7
128.897
112.721
84.496
84.878
25.405
107.026
88.272
59.619
55.323
43.516
%FçJéJN
-17,0
-21,7
-29,4
-34,8
71,3
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
%LEKTRIKVEENERJI
-AKINALAR
%LEKTRONIKCIHAZLAR
$IäERALETVECIHAZLAR
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
í.'í,4%2%
ALMANYA
&2!.3!
)2!+
355$í!2!"í34!.
EKO PANORAMA
AlÆLÆMÆNÆ.IJERYADAN
BAåLATMALARÆNDAMILYON
N~FUSSONYÆLDAY~ZDE
íGIBIY~KSEKB~Y~MEVE
EKONOMIKYyNDENG~lL~
POTANSIYELINENyNEMLI
FAKTyRLERIOLUåTURDUãUNU
ANLATAN4ANRÆVERDI
SyZLERINIåyYLES~RD~RD~
ëHRACATÆMÆZYÆLÆNDA
K~RESELKRIZDyNEMIHARIl
HEPY~KSELIåTRENDINDEYDI
!NCAKKONJONKT~RELSÆKÆNTÆLARÆN
ETKISIYLEMEYDANAGELENBU
GElICINEGATIFEãILIMBAåTA
ë(+ë"OLMAK~ZERET~M
SEKTyR~TEYAKKUZAGElIRDI
+URSAVAåLARÆNÆNVEByLGESEL
lATÆåMALARÆNEROZYONUNA
UãRAYANHEDEFLERITUTTURMAK
IlIN!FRIKAYÆKARÆåKARÆåDOLAåÆP
IHRACATHALKASÆNAYENIPAZARLAR
EKLEYECEãIZ+ONJONKT~R~
LEHIMIZElEVIRMEKIlINHÆZLÆ
AKSIYONALARAK!FRIKA!MERIKA
VE!VRUPANÆNOLUåTURDUãU
~lKÆTADA~lFÆRSATKAPÆSÆNÆ
ARALAMAK~ZERESEFERBERLIKILAN
ettik."
(!:)2'ë9ë6%
+/.&%+3ë9/.
"GSJLBBmÉMÉNÉ
/JKFSZBEBOCBéMÉZPS
ëSTANBUL(AZÆR'IYIMVE
+ONFEKSIYONëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãIë(+ë"
"AåKANÆ
(IKMET4ANRÆVERDIIHRACATÆ
CANLANDÆRMAKIlINYAPTÆKLARÆ
lALÆåMALARA.IJERYAILE
BAåLADÆKLARÆNÆBELIRTEREK
(EDEFIMIZ!FRIKAYAYAPÆLAN
IHRACATÆ~lYÆLDAIKIYE
KATLAYARAKYAKLAåÆK
MILYARDOLARAlÆKARMAKDEDI
ë(+ë""AåKANÆ4ANRÆVERDI
.IJERYADANåIRKETIN
yNDEGELENTEMSILCILERIYLE
BIRARAYAGELDIãIBASÆN
TOPLANTÆSÆNDA!FRIKAPAZARÆ
HEDEFLERINIAlÆKLADÆ!FRIKA
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
1.543.768
1.391.142
%FçJéJN
-9,89
1.047.509.974
160.081.392
106.963.687
40.752.806
48.292.553
45.442.969
17.292.808
9.272.362
951.177.914
120.931.525
91.603.049
49.263.416
39.576.964
39.366.975
20.427.299
11.323.779
%FçJéJN
-9,2
-24,5
-14,4
20,9
-18,0
-13,4
18,1
22,1
312.268
211.504
136.488
94.242
56.773
241.575
182.124
125.084
67.420
66.948
%FçJéJN
-22,6
-13,9
-8,4
-28,5
17,9
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
$ÆæGIYIM
%VTEKSTILI
'IYIMAKSESUARLARÆ
9ATAKKÆYAFETLERI
ílGIYIM
$IäERHAZÆREæYA
"EBEGIYIMIVEEæYASÆ
3PORKÆYAFETLERI
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
ALMANYA
í.'í,4%2%
í30!.9!
&2!.3!
)2!+
timreport 2015-124 116 > 117
4%+34ë,6%
(!--!$$%,%2ë
ðISBDBUmÉMBSUFLOJL
UFLTUJMFZPçVOMBéBDBL
%MEKYOãUN~RETIMDEN
TEKNIK~RETIMEYyNELEN
TEKSTILIHRACATlÆLARÆ4EKNIK
4EKSTILLER!RAåTÆRMAVE
5YGULAMA-ERKEZIILE
TEKNIKTEKSTIL~RETIMINE
AãÆRLÆKVERECEK%GE
4EKSTILVE(AMMADDELERI
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI'ENEL
+URULTOPLANTÆSÆNDAKONUåAN
9yNETIM+URULU"AåKANÆ
3ABRIeNL~T~RK"IRLIKLERININ
GIRIåIMIYLEëZMIR+ALKÆNMA
!JANSÆFINANSALDESTEãIVE
$OKUZ%YL~LeNIVERSITESI
ORTAKLÆãÆNDAYÆLÆ
SONUNDAPROJESyZLEåMESI
IMZALANAN4EKNIK4EKSTILLER
!RAåTÆRMAVE5YGULAMA
-ERKEZININKURULUå
lALÆåMALARÆNÆNB~Y~KyLl~DE
TAMAMLANDÆãÆNÆKOORDINATyR
VEUZMANPERSONELALÆMLARÆ
ILEYERTAHSISISINYAPÆLDÆãÆNÆ
MERKEZINFAALIYETGySTERECEãI
BINADATADILATVEALTYAPÆ
lALÆåMALARÆNÆNKÆSAS~RE
IlINDETAMAMLANMASÆNÆ
TAKIBEN-ERKEZINIKIAYA
KADARFAALIYETEGElMESINI
PLANLADÆKLARÆNÆIFADEETTI
5FLTUJMGJSNBMBSÉ
bilgilendirilecek
4EKNIK4EKSTILLER!RAåTÆRMA
VE5YGULAMA-ERKEZI
UZMANLARÆNÆNyN~M~ZDEKI
G~NLERDEIåBIRLIãIKURULUåLARÆ
ILEBIRLIKTESEKTyRDE
GELENEKSELTEKSTILALANÆNDA
FAALIYETGySTERENVETEKNIK
TEKSTILLEREGElMEKISTEYEN
FIRMALARÆZIYARETETMEYE
BAåLAYACAKLARÆNÆVURGULAYAN
eNL~T~RK¬4EKNIK4EKSTILLER
!RAåTÆRMA-ERKEZIëZMIRDEKI
TEKSTILSEKTyR~M~Z~
DyN~åT~RECEKVEyN~N~
AlACAK%GE"yLGESI¯NDEKI
TEKNIKTEKSTILIHRACATÆMÆZÆ
DAHA~STSEVIYELERETAåÆMAK
ISTIYORUZ4~RKIYE¯NIN
YÆLÆHEDEFLERINEULAåMASÆNÆN
YOLUKATMADEãERLI~R~N
IHRACATÆNDANGElIYOR
"UNUNIlINHERSEKTyR~N
!Rí'EINOVASYONTASARÆM
VEMARKALAåMAKONULARÆNA
YOãUNLAåMASÆGEREKIYORDEDI
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
790.452
725.723
%FçJéJN
-8,19
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
+UMAæLAR
íPLIKLER
%LYAF
535.150.150
165.659.176
60.204.200
445.962.519
155.113.792
52.487.374
%FçJéJN
-16,7
-6,4
-12,8
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
í4!,9!
2539!
ALMANYA
ABD
76.858
71.236
42.454
28.612
65.083
45.983
36.351
31.657
%FçJéJN
-15,3
-35,4
-14,4
10,6
í.'í,4%2%
34.171
29.562
-13,5
$%2ë6%
$%2ë
-!-5,,%2ë
Türkiye'nin deri
JISBDBUÉJLJZFLBUMBEÉ
ëSTANBUL3ANAYI/DASÆNÆN
ë3/
HAZÆRLADÆãÆ$ERIVE
$ERIeR~NLERIëMALATÆ3EKTyR
2APORUNAGyRE4~RKIYENIN
íDyNEMIDERI
SANAYIIHRACATÆIKIKAT
ARTÆåLAMILYARDOLARA
Y~KSELIRKENKATMADEãER
DEAYNÆORANDAARTARAK
MILYARLIRAOLDUë3/DAN
YAPÆLANAlÆKLAMAYAGyREDERI
SANAYIMESLEKKOMITELERI
VESIVILTOPLUMKURULUåLARÆ
KATKÆLARÆYLAOLUåTURULAN$ERI
VE$ERIeR~NLERIëMALATÆ
3EKTyR2APORUAlÆKLANDÆ
"UNAGyRE4~RKIYENINí
DyNEMINDEDERIVE
DERI~R~NLERIIMALATÆSANAYI
~RETIMIY~ZDEARTTÆ
3EKTyR~NIHRACATÆYAKLAåÆK
IKIKATARTARAKMILYAR
DOLARAKATMADEãERIDE
IKIKATARTÆåLAMILYAR
LIRAYAY~KSELDI3EKTyR~N
4~RKIYENINTOPLAMIHRACATÆ
IlINDEKIPAYÆYÆLÆNDA
Y~ZDEOLDU2APORA
(!,)
GyRED~NYADERIIHRACATÆ
IlINDEKIPAYÆYÆLÆ
ITIBARÆYLAY~ZDEOLAN
4~RKIYEIHRACATTA¯UNCU
SÆRADAYERALDÆ!LTSEKTyRLER
BAZÆNDAD~NYAIHRACATÆIlINDE
ENY~KSEKPAYASAHIPGRUP
Y~ZDEILEK~RKGIYIM
EåYASÆOLURKEN4~RKIYENIN
ENB~Y~KIHRACATPAZARÆ
MILYONDOLARILE2USYADIãER
B~Y~KIHRACATlÆPAZARLAR
MILYONDOLARILEëTALYA
VEMILYONDOLARILE
!LMANYAOLARAKYERALDÆ
$~NYADERIIHRACATÆNÆNLIDER
~LKESIaINIëTALYA(ONG
+ONG&RANSAVE!LMANYA
IZLEDI$ERIITHALATÆNÆNLIDER
~LKESIISEMILYARDOLAR
ILE!"$OLDU2APORAGyRE
DERISANAYINDEKIåIBAåÆ
~RETIMILEyLl~LENVERIMLILIK
íDyNEMINDE
Y~ZDEGERILEDI!YAKKABÆ
IMALATÆY~ZDEVEDERININ
TABAKLANMASÆ~RETIMIY~ZDE
ARTARKENGIYIMEåYASÆ
~RETIMIY~ZDED~åT~"U
GERILEMEDEyZELLIKLEK~RKTEN
GIYIMEåYASÆVESARACIYE
~RETIMIETKILIOLDU
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
$~NYADAKIMAKINE
HALÆSÆ~RETIMININyNEMLI
MERKEZLERINDEN'AZIANTEPI
DEKAPSAYAN'~NEYDOãU
!NADOLU"yLGESINDEHALÆ
IHRACATÆGElENYÆLÆNILK
~lAYÆNAGyREGERILEME
KAYDETSEDESANAYICILER
BUAlÆãÆNKÆSAS~REDE
KAPANACAãÆNAINANÆYOR
'~NEYDOãU!NADOLU
ëHRACATlÆ"IRLIKLERI'!ë"
VERILERINDENDERLENILEN
BILGIYEGyREGElENYÆLÆN
ILK~lAYÆNÆBIN
DOLARLÆKIHRACATLAKAPATAN
ByLGEHALÆCÆLARÆBUYÆLGElEN
YÆLAGyREKANKAYBETTI
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
154.749
146.489
%FçJéJN
-5,34
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
!YAKKABÆLAR
$ERIVEK~RKGIYIMEæYASÆ
$ERILERPOSTLAR
3ARACIYEEæYASÆ
74.729.261
31.799.384
29.701.726
18.706.669
68.275.413
35.091.168
22.395.518
20.723.104
27.765
12.231
14.965
11.569
6.990
29.395
12.414
10.223
8.211
5.348
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
2539!
)2!+
í4!,9!
ALMANYA
í.'í,4%2%
)BMÉOÉONFSLF[J
JISBDBUUBUFMBGJQFéJOEF
"yLGEIHRACATlÆLARÆBUYÆLÆN
AYNÆDyNEMINDEY~ZDE
L~KAZALÆåLABIN
BINDOLARGELIRELDE
ETTI'~NEYDOãU!NADOLU
ëHRACATlÆ"IRLIKLERI'!ë"
"AåKANÆ!BDULKADIRaÆKMAZ
YAPTÆãÆAlÆKLAMADAHALÆNÆN
ByLGEIHRACATÆNDAyNEMLI
BIRKALEMOLUåTURDUãUNU
!"$DENaINEëNGILTEREDEN
-OZAMBIKVE!VUSTRALYAYA
KADARYAKLAåÆK~LKEYE
SATÆLDÆãÆNÆSyYLEDI9ÆLÆN
ILKlEYREãINDEHEMEN
HERKALEMDEOLDUãUGIBI
HALÆIHRACATÆNDAGERILEME
YAåANDÆãÆNÆBELIRTENaÆKMAZ
IHRACATTAKIBUGERILEMENIN
D~NYAGENELINDEYAåANAN
EKONOMIYLEILGILIFARKLÆ
NEDENLERIOLDUãUNU
VURGULADÆëHRACATÆNGELECEK
AYLARDAARTACAãÆNAINANDÆãÆNÆ
DILEGETIRENaÆKMAZ
ëHRACATTAKIGERILEMEDE
D~NYADAKISORUNLARETKILI
OLDUAMAYÆLSONUNAKADAR
AlÆãÆKAPATMAKISTIYORUZ
dedi.
203.832
178.121
%FçJéJN
-12,61
%FçJéJN
-8,6
10,4
-24,6
10,8
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
-AKINAHALÆLARÆ
4UFTEHALÆLAR
%LHALÆLARÆ
+ILIMLER
174.437.996
17.563.058
11.341.041
670.395
155.829.510
16.851.410
4.860.355
579.875
%FçJéJN
-10,7
-4,1
-57,1
-13,5
%FçJéJN
5,9
1,5
-31,7
-29,0
-23,5
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
355$í!2!"í34!.
ABD
ALMANYA
,í"9!
í.'í,4%2%
40.701
24.272
9.599
12.268
7.423
51.924
24.195
7.950
7.918
7.443
%FçJéJN
27,6
-0,3
-17,2
-35,5
0,3
EKO PANORAMA
$%-ë26%
$%-ë2$)å)
METALLER
ð%%.ð#"#%²ZFEFQP
kuruyor
ëHRACATÆARTÆRMAKIlIN
HEDEFPAZARLARDA4~RK
4ICARET-ERKEZLERI44-
KURULMASÆPLANLANÆYOR
$EVLETDESTEãIYLEKURULACAK
OLANBUMERKEZLERDENyNCE
ëSTANBUL$EMIRVE$EMIR$ÆåÆ
-ETALLERëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
ë$$-ë"
!"$¯NIN#HICAGO
KENTINDEDEPOKURMAKIlIN
HAREKETEGElTI#HICAGO
é$$-é"9d.%4é-
+525,5"!ì+!.)
3*%7"/.&35e;
ëSTANBUL,OS!NGELESVE
!BU$ABI¯DEIRTIBATOFISLERI
OLAN#HICAGOMERKEZLIBUTIK
IåGELIåTIRMEFIRMASÆOLAN
,/&4¯UNyNC~L~ã~NDE
KURULACAKDEPODAë$$-ë"
~YESIIHRACATlÆLARYERALACAK
ëSTANBUL$EMIRVE$EMIR
$ÆåÆ-ETALLERëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãIë$$-ë"
9yNETIM
+URULU"AåKANÆ2ÆDVAN
-ERTyZ!"$¯NINë$$-ë"¯IN
HEDEFPAZARLARÆARASÆNDA
OLDUãUNUVEBUPAZARA
YyNELIKFAALIYETLERINI
ARTÆRACAKLARÆNÆBELIRTTI
,/&4¯UN"AåKANÆ-ETIN
"EYSUNGU¯NUNKENDILERINE
!MERIKA¯DAlOKDESTEK
OLDUãUNUANLATAN-ERTyZ
"EYSUNGUILEIHRACATlÆLARÆBIR
ARAYAGETIRDIKLERINIKAYDETTI
-ERTyZë$$-ë"~YESIPEK
lOKFIRMANÆN!MERIKA¯YA
IHRACATAHAZÆRDURUMDA
OLDUãUNUSyYLEDI"UPROJEDE
ë$$-ë"OLARAK~YELEREYOL
GySTERICIOLDUKLARÆNÆIFADE
EDEN-ERTyZIHRACATlÆLARÆN
!"$PAZARÆNAGIRMESIIlIN
DANÆåMANGIBIHAREKET
ETTIKLERINIKAYDETTI!MERIKA
PAZARÆNAGIRMEKISTEYEN
IHRACATlÆLARÆBUDEPO
YATÆRÆMÆNAYyNLENDIRDIKLERINI
DILEGETIREN-ERTyZ
#HICAGO¯DAKIDEPONUN
D~NYANÆNFARKLÆNOKTALARÆNDA
AlÆLMASÆPLANLANAN44-¯LER
IlINDEyRNEKOLACAãÆNÆ
AKTARDÆ
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
648.814
567.628
%FçJéJN
-12,51
303.296.999
125.718.417
100.315.770
265.096.425
118.976.864
77.754.768
%FçJéJN
-12,6
-5,4
-22,5
77.863
41.623
57.850
31.946
24.093
71.498
37.471
31.546
24.523
23.928
%FçJéJN
-8,2
-10,0
-45,5
-23,2
-0,7
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
$EMIRDÆæÆMETALLER
!DIMETALLERDENEæYA
$EMIRlELIKTENEæYA
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
ALMANYA
í4!,9!
)2!+
&2!.3!
í.'í,4%2%
timreport 2015-124 118 > 119
-!+ë.%6%
!+3!-,!2)
."ð#ZÉMÉPMBçBO
HFOFMLVSVMUPQMBOUÉTÉ
HFSmFLMFéUJSJMEJ
-AKINEëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
-!ë"
9ÆLÆ/LAãAN'ENEL
+URUL4OPLANTÆSÆ.ISAN
TARIHINDE!NKARA¯DA
'ENEL3EKRETERLIKHIZMET
BINASÆKONFERANSSALONUNDA
GERlEKLEåTIRILDI!lÆLÆå
KONUåMASÆSAYGÆDURUåUVE
ëSTIKLAL-ARåƯNÆNOKUNMASÆNÆN
ARDÆNDAN"AåKAN9ARDÆMCÆSÆ
+UTLU+ARAVELIOãLUTARAFÆNDAN
"IRLIãINVE-AKINE4ANÆTÆM
'RUBU¯NUNYÆLÆFAALIYET
RAPORUSUNUMUYAPÆLDÆVE
YÆLÆlALÆåMAPROGRAMÆHAKKÆNDA
BILGIVERILDI9yNETIM+URULU
VE$ENETIM+URULURAPORLARÆ
DAOYBIRLIãIILEIBRAEDILDIãI
'ENEL+URUL4OPLANTÆSÆDILEKVE
TEMENNILERILESONAERDI
.BLJOF5BOÉUÉN(SVCV
1BSJT²UF*/5&3."5
'VBSɲOB,BUÉMEÉ
-AKINE4ANÆTÆM'RUBU-4'
í.ISANTARIHLERINDE
0ARIS&RANSA¯DAD~ZENLENEN
).4%2-!4&UARƯNAë4/
MILLIKATÆLÆMÆIlERISINDE
METREKARELIKBIRSTANTILE
KATÆLDÆ-AKINE3ANAYI3EKTyR
0LATFORMU~YESIDERNEKLERDEN
!KÆåKAN'~C~$ERNEãI
!+$%2
-AKINEëMALATlÆLARÆ
"IRLIãI-ë"
~YELERIVE
SEKTyRLERIHAKKÆNDA-4'
STANDÆNDABILGIVERDILER
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
525.178
497.677
%FçJéJN
-5,24
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
íNæAATMAKINELERI
$IäERMAKINELERAKSVEPARl
4AKÆMTEZGAHLARÆ
4ARÆMMAKINELERI
'ÆDASANAYIMAKINELERI
4EKSTILMAKINELERI
9~KTAæÆMAVEISTIFMAK
0OMPAVEKOMPRESyRLER
(ADDEMAKINELERI
%ND~STRIYELÆSÆTÆCÆLAR
6ANALAR
2ULMANLAR
!MBALAJMAKINELERI
+AUlUKPLASTIKMAKINELERI
+AäÆTMATBAAMAK
2EAKTyRLERVEKAZANLAR
4~RBINLER
$IäERENDYÆKAMAMAK
$ERIIæLEMEMAKINELERI
"~ROMAKINELERI
-OTORAKSAMVEPARlALARÆ
105.358.820
77.624.601
63.640.541
59.047.842
46.055.803
22.616.517
24.088.159
23.621.322
32.031.997
10.745.265
14.272.909
11.360.073
9.230.016
14.241.362
5.843.564
37.217
4.478.779
2.471.953
596.930
545.516
154.748
83.599.918
75.327.989
63.854.373
63.081.240
41.969.177
29.983.936
23.390.433
21.441.875
20.716.749
13.817.845
11.826.776
11.657.275
11.191.949
9.184.489
6.782.282
5.299.555
4.799.649
1.553.885
880.786
535.934
140.085
%FçJéJN
-20,7
-3,0
0,3
6,8
-8,9
32,6
-2,9
-9,2
-35,3
28,6
-17,1
2,6
21,3
-35,5
16,1
14139,5
7,2
-37,1
47,6
-1,8
-9,5
20.014
20.666
19.236
31.495
27.013
37.418
23.582
23.568
19.911
16.657
%FçJéJN
87,0
14,1
22,5
-36,8
-38,3
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
ABD
í2!.
#%:!9í2
2539!
2539!
MADEN
Madencilik sektörü
ð[NJSEFCVMVéBDBL
ëZMIRMADENCILIKSEKTyR~N~N
B~Y~KBULUåMASÆNA
EVSAHIPLIãIYAPMAYA
HAZÆRLANÆYOR-INEXí
-ADENCILIK$OãAL+AYNAKLAR
VE4EKNOLOJILERI&UARƯYLA
BIRLIKTE5LUSLARARASÆ
%ND~STRIYEL(AMMADDELER
3EMPOZYUMUí-AYÆS
TARIHLERIARASÆNDA
&UARIZMIR¯DEYAPÆLACAK
5LUSLARARASÆ%ND~STRIYEL
(AMMADDELER3EMPOZYUMU
ëZMIR"~Y~KåEHIR"ELEDIYESI
EVSAHIPLIãINDEë:&!ä
DESTEãINDE4--/"
-ADEN-~HENDISLERI
/DASÆëZMIRäUBESIVE
$OKUZ%YL~LeNIVERSITESI
-~HENDISLIK&AK~LTESI-ADEN
-~HENDISLIãI"yL~M~IåBIRLIãI
ILED~ZENLENECEK!VUSTRALYA
"IRLEåIK+RALLÆK9UNANISTAN
äILI0AKISTANVE'ANA¯DAN
BILIMADAMLARÆNÆVESEKTyR
TEMSILCILERINIKONUKEDECEK
SEMPOZYUMDABEåIYABANCÆ
¯SIYERLITOPLAM¯IADET
BILDIRIIKIFARKLÆSALONDA
SUNULACAK3EMPOZYUMA
ALTÆ~LKEDENVE~LKEMIZDEN
¯~N~ZERINDEMADENCI
DELEGEOLARAKKATÆLACAK
Fuar ve sempozyum
bir arada
3ANAYIVE~NIVERSITE
lEVRESINDENARTANBIR
ILGIYLEGELENEKSELHALEGELEN
%ND~STRIYEL(AMMADDELER
3EMPOZYUMUBUYÆL¯UNCUKEZ
GERlEKLEåTIRILIYOR5LUSLARARASÆ
DELEGASYONUNKATÆLÆMÆYLA
ORGANIZEEDILENSEMPOZYUMDA
END~STRIYELHAMMADDELER
SEKTyR~NDEYAåANANSORUNLAR
VElyZ~MyNERILERIEND~STRIYEL
HAMMADDELERIN~RETIM
HAZÆRLAMAZENGINLEåTIRME
DEãERLENDIRMEALANLARÆNDA
YAPÆLANARAåTÆRMALARÆNVEEN
SONBILIMSELVETEKNOLOJIK
GELIåMELERINYERALDÆãÆKONULAR
IåLENECEK
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
412.196
350.928
%FçJéJN
-14,86
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
9ONTULABILIRMERMER
-ETALCEVHERLERI
-INERALMADDELER
-ADENDÆæÆ~R~NLER
-INERALYAKÆTLAR
203.810.430
120.578.701
66.025.075
20.661.498
197.896
176.240.559
79.700.939
47.607.490
18.555.440
1.586.401
%FçJéJN
-13,5
-33,9
-27,9
-10,2
701,6
166.265
29.366
875
15.370
10.186
108.983
39.719
19.637
11.531
11.469
%FçJéJN
-34,5
35,3
2144,3
-25,0
12,6
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
aí.
ABD
í36%a
í4!,9!
355$í!2!"í34!.
ë+,ë-,%.$ë2-%
3!.!9ë
SAãLAYACAKBIR
IKLIMLENDIRMEYIYAPMAMÆZ
GEREKENBIRBAKANLÆãÆYÆZ
"UNUDAELIMIZDEN
GELDIãINCEYAPÆYORUZ­DIYE
KONUåTU
#JOBMBSEBZBMÉUÉN
NFDCVSUVUVMNBMÉ
¯ðLMJNMFOEJSNF4FLUzS
ðISBDBUÉO:ÉMEÉ[MBSÉ°zEM
UzSFOJHFSmFLMFéUJ
%KONOMI"AKANÆ.IHAT
:EYBEKCIëKLIMLENDIRME
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
‘KLIMLENDIRME3EKTyR~
ëHRACATÆN9ÆLDÆZLARÆ­yD~L
TyRENINEKATÆLDÆ9APTÆãÆ
KONUåMADA"AKAN
:EYBEKCIIKLIMLENDIRME
IHRACATlÆLARÆNÆNENBAåARÆLÆ
SEKTyRLERDENBIRTANESI
OLDUãUNUBELIRTEREK
‘KLIMLENDIRMEYLEILGILI
ARTÆKTEKNOLOJIVESANAYI
lOKB~Y~KBIRKARåÆLÆK
BULMAYABAåLADÆ"~T~N
D~NYADAlOKB~Y~KBIR
SEKTyRAMA4~RKIYE¯DEKI
yN~M~ZDEKIDyNEMDElOK
DAHAyNEMLIBIRSEKTyR
OLMAYADEVAMEDECEK
"UNUNLAILGILI4~RKIYE¯NIN
TEKNOLOJI~RETMESI
DElOKyNEMLI"IZDE
%KONOMI"AKANLÆãÆOLARAK
~LKENINSADECEIHRACATÆNÆ
ARTÆRMAKLASORUMLUOLAN
BIRBAKANLÆKDEãILIZ!YNÆ
ZAMANDAIlSANAYIMIZI
IZSEKTyRLERIMIZIYERLI
~RETIMIMIZIYERLI
TEKNOLOJIMIZIKORUYARAK
ONLARÆNGELIåMESINI
ëKLIMLENDIRME3ANAYI
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
9yNETIM+URULU"AåKANÆ
:EKI0OYRAZDA.ISAN
ITIBARÆYLASEKTyR~N
IHRACATÆNÆNMILYAR
DOLAROLDUãUNUBELIRTTI
!RAMALVEHAMMADDE
NOKTASÆNDASEKTyR~NBAZÆ
SORUNLARYAåADÆãÆNÆBELIRTEN
0OYRAZIHALELERDEYERLI
~R~NLERINTERCIHEDILMESI
NOKTASÆNDAYAKLAåÆMÆN
DEãIåMESIGEREKTIãINI
BELIRTTI4~RKIYEDE
BINALARDAYALÆTÆMÆNMECBUR
TUTULMASÆNÆNyNEMLI
OLDUãUNUVURGULAYAN
0OYRAZBUNUNSEKTyREVE
ENERJIVERIMLILIãINEKATKÆ
SAãLAYACAãÆNÆDILEGETIRDI
0OYRAZSEKTyR~N
IHRACATHEDEFLERININ
MILYARDOLAROLDUãUNU
VEBUKONUDAKARARLÆLÆKLA
lALÆåMAYÆS~RD~RECEKLERINI
SyZLERINEEKLEDI
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
393.690
336.532
%FçJéJN
-14,52
35.212
26.745
29.804
17.086
13.615
31.783
23.631
20.070
16.152
14.609
í(2!#!44!í,+"%åe,+%
Ülke
ALMANYA
í.'í,4%2%
)2!+
í2!.
4e2+-%.í34!.
%FçJéJN
-9,7
-11,6
-32,7
-5,5
7,3
EKO PANORAMA
(5"5"!4
"!+,ë9!49!ã,)
4/(5-,!26%
-!-5,,%2ë
)VCVCBUWFCBLMJZBUUB
MLFJISBDBUÉOÉOZ[EF
J("ð#UFO
'~NEYDOãU!NADOLU
(UBUBAT"AKLIYAT9AãLÆ
4OHUMLARÆVE-AMULLERI
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
YÆLÆ/LAãAN-ALI'ENEL+URUL
4OPLANTÆSÆIlIN'!ë"HIZMET
BINASÆNDAYAPÆLDÆ$~NYANÆN
B~T~N~LKELERINDETANÆTÆM
FAALIYETLERIY~R~TT~KLERINI
IFADEEDEN'~NEYDOãU
!NADOLU(UBUBAT"AKLIYAT
9AãLÆ4OHUMLARÆVE-AMULLERI
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI"AåKANÆ
-AHSUM!LTUNKAYAYÆLÆ
SONUNAKADARETKINLIKLERE
DEVAMEDECEKLERINIAlÆKLADÆ
'!ë"HIZMETBINASÆNDA
GERlEKLEåTIRILEN'~NEYDOãU
!NADOLU(UBUBAT"AKLIYAT
9AãLÆ4OHUMLARÆVE-AMULLERI
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
YÆLÆ/LAãAN-ALI'ENEL
+URULTOPLANTÆSÆNDADIVAN
BAåKANLÆãÆNA'~NEYDOãU
!NADOLUëHRACATlÆ"IRLIKLERI
'!ë"
+OORDINATyR"AåKANÆ
!BD~LKADIRaÆKMAZKATIP
~YELIKLEREISE&AHRETTIN
!SLANVEdZG~R!TAKAN
SElILIRKENTOPLANTÆYA
'~NEYDOãU!NADOLU
(UBUBAT"AKLIYAT9AãLÆ
4OHUMLARÆVE-AMULLERI
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI"AåKANÆ
-AHSUM!LTUNKAYA"AåKAN
9ARDÆMCÆSÆ#ELAL+ADOOãLU
-ESUT!CAR~YELERIäAHIN
"ATALLÆ-3URUR!YDÆN
!HMET4IRYAKIOãLU!LI
aOBAN3ELAMI-EMIå
-URAT5NAT+EMALaAKMAK
VE3EYYID9USUF!KANILE
%KONOMI"AKANLÆãÆADÆNA
(ACER!YDEMIR4~RKIYE
ëHRACATlÆ-ECLISI4ë-
ADÆNA-ERVE9ÆLDÆZ'~LER
'!ë"'ENEL3EKRETERI&ATIH
9UMUåVEBIRlOKSAYÆDA
BIRLIK~YESIKATÆLDÆ
YÆLÆIHRACATRAKAMLARÆYÆLLÆK
NISPIyDEMEVEEKNISPI
yDEMEMIKTARVEORANLARÆ
BILANlOGELIRíGIDERHESAPLARÆ
DENETIMKURULURAPORU
YyNETIMKURULUVEDENETIM
KURULUNUNIBRASÆYAPÆLDÆãÆ
TOPLANTÆDAYAPÆLANOYLAMADA
KARARLAROYBIRLIãIYLEKABUL
EDILDI
-/"ë,9!
+!ã)46%
/2-!.
e2e.,%2ë
.PCJMZBLiçÉUWF
orman ürünleri yeni
pazarlar bulacak
%GE-OBILYA+hãÆTVE/RMAN
eR~NLERIëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
9yNETIM+URULU"AåKANÆ
.URETTIN4ARAKlÆOãLU
SEKTyRIHRACATÆNDA
YÆLÆRAKAMLARÆNÆYAKALAMAYÆ
HEDEFLEDIKLERINIBILDIRDI
.URETTIN4ARAKlÆOãLUBIRLIãIN
YÆLÆOLAãANMALIGENEL
KURULTOPLANTÆSÆNDASONON
YÆLDÆRD~NYAGENELINDEKI
tüm ekonomik ve siyasi
KRIZLERERAãMEN4~RK
IHRACATlÆSÆNÆNIHRACATÆNÆ
ARTÆRMABAåARÆSÆGySTERDIãINI
BELIRTTI"IRLIKIHRACATÆNÆNBU
YÆLÆN~lAYÆNDAGElENYÆLÆN
AYNÆDyNEMINEGyREY~ZDE
LUKD~å~åLEMILYON
BINDOLARAGERILEDIãINI
KAYDEDEN4ARAKlÆOãLU
åyYLEKONUåTUYÆLÆNÆN
yN~M~ZDEKI~llEYREãINDE
TOPARLANMABEKLIYORUZ
4~RKIHRACATlÆSÆNÆNYENI
PAZARLARBULMAKONUSUNDAKI
KABILIYETINEG~VENIYORUZ
4~RKåIRKETLERININDINAMIK
YAPÆSÆENB~Y~KAVANTAJÆMÆZ
dZELLIKLE/RTAVE'~NEY
!FRIKAILE5ZAKDOãU
PAZARLARÆNDAYENIPAZARLAR
BULACAãÆZYÆLÆSONUNDA
ARTÆYAGElEMESEKBILE
YÆLÆIHRACATRAKAMLARÆNA
ULAåACAãÆMÆZÆ~MITEDIYORUZ
9ÆLSONUNDAHEDEFIMIZ
MILYONDOLARBANDÆNÆN
üzerinde ihracat yapmak."
4ARAKlÆOãLU!FRIKAVE
5ZAKDOãUPAZARLARÆNA
YOãUNLAåACAKLARÆNÆDILE
GETIREREK-OBILYASEKTyR~
üretim kapasitesi ve
ESNEKLIãIILEBUT~RKRIZLERDE
AVANTAJLÆHALEGELEBILIYOR
dedi.
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
394.701
364.432
%FçJéJN
-7,67
138.737.779
115.774.704
53.611.630
8.769.707
2.618.055
159.568
1.033.908
1.449.870
204.562
73.903
45.907
0
0
138.513.927
105.478.882
36.307.486
7.996.380
2.444.424
819.587
768.808
431.996
102.764
19.020
8.655
0
0
%FçJéJN
-0,2
-8,9
-32,3
-8,8
-6,6
413,6
-25,6
-70,2
-49,8
-74,3
0,0
0,0
0,0
58.583
25.927
14.882
28.785
17.325
51.790
28.517
24.802
22.239
15.317
%FçJéJN
-11,6
10,0
66,7
-22,7
-11,6
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
610.687
488.986
%FçJéJN
-19,93
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
0ASTACÆLÆK~R~NLERI
$EäIRMENCILIK~R~NLERI
$IäERGÆDAM~STAHZARLARÆ
"ITKISELYAäLAR
åEKERVEæEKERMAMULLERI
+AKAOLUMAMULLER
"AKLIYAT
9AäLÆTOHUMLAR
"AHARATLAR
(UBUBAT
148.296.769
115.422.030
89.365.468
104.794.853
56.232.043
50.307.774
28.400.462
8.575.941
4.348.540
5.428.025
123.018.947
97.184.921
71.229.358
66.825.456
52.069.128
43.360.546
22.022.387
5.573.838
4.436.093
2.511.364
%FçJéJN
-17,0
-15,8
-20,3
-36,2
-7,4
-13,8
-22,5
-35,0
2,0
-53,7
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
-OBILYALAR!HæAP
+AäÆTVEKARTON
!äAlVEAäAlMAMULLERI
+EKIKDEFNEYAPRAKLARÆ
$IäERAHæAP~R~NLER
(ASÆRSAZ
-~ZIKALETLERI
dRG~VEDOKBITKILERI
3ANATVEKOLLEæYASÆ
-ANTARDANEæYA
$IäERIæLGÆDAARTÆKLARÆ
$IäERBITKIVEBITKIKÆSÆMLARÆ
/RMANBITKILERIlAYLARÆ
198.305
27.923
15.917
21.073
13.146
125.239
34.257
22.877
20.685
12.934
%FçJéJN
-36,8
22,7
43,7
-1,8
-1,6
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
)2!+
!:%2"!9#!.
355$í!2!"í34!.
í2!.
í.'í,4%2%
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
)2!+
352í9%
35$!.
355$í!2!"í34!.
ABD
timreport 2015-124 120 > 121
35e2e.,%2ë
6%(!96!.3!,
MAMULLER
9!å-%96%
3%":%
3VTOBLMJZFDJMFS
"LEFOJ[²JOZBéNFZWF
sebze yüküne talip
2USYA¯DAYAåANANEKONOMIK
KRIZIN4~RKIYE¯YIDETURIZM
SEKTyR~NDEOLUMSUZ
ETKILEYECEKOLMASÆNEDENIYLE
4~RKIYEILE2USYAARASÆNDA
TICARIILIåKILERINDAHADA
GELIåTIRILMESIAMACÆYLAIKI
~LKEARASÆNDAGyR~åMELER
HAREKETLENDI"ATÆ!KDENIZ
ëHRACATlÆLAR"IRLIãI"!ë"
9yNETIM+URULU"AåKANÆ
-USTAFA3ATÆCÆYAPTÆãÆ
AlÆKLAMADA2USYAVE
4~RKIYEARASÆNDATICARI
ILIåKILERINGELIåTIRILMESI
VEKOLAYLAåTÆRÆLMASÆIlIN
BIRDIZIORGANIZASYONLAR
GERlEKLEåTIRILDIãINI
BILDIRDI!NKARAëSTANBUL
VE!NTALYA¯DARESMIVE
yZELTICARIHEYETLERIN
GyR~åMELERYAPTÆãÆNÆ
BELIRTEN3ATÆCÆ.ISAN
¯TEARALARÆNDARESMI
VEyZELTICARIHEYETLERINDE
YERALACAãÆ4~RKVE2USYA
Federasyonu ekonomi
5SLJZFOJO,BOBEBZB
TVSOMFSJJISBDBUÉ
Z[EFBSUUÉ
BAKANLARÆNÆNDAKATÆLACAãÆ
ëå&ORUMU¯NUN!NTALYA¯DA
GERlEKLEåTIRILECEãINIKAYDETTI
(FmJéCFMHFTJ
TPSVOVB[BMÉS
2USYAVE4~RKIYE
ARASÆNDATICARIILIåKILERININ
GELIåTIRILMESIIlINYOãUNBIR
TRAFIKYAåANDÆãÆNÆANLATAN
3ATÆCÆ.ISAN
TARIHINDEDE2USYA¯DA
IKI~LKEARASÆNDAG~MR~K
YETKILILERININKATÆLÆMÆYLADA
¬"ASITLEåTIRILMIå'~MR~K
(ATTƯ¯KONUSUNDAIKILI
GyR~åMELERYAPÆLDÆãÆNÆ
ANÆMSATTÆ2US.AKLIYECILER
"IRLIãI¯NDEN"ATÆ!KDENIZ
"yLGESI¯NDEN2USYA¯YAY~K
TAåÆNMASÆKONUSUNDAIåBIRLIãI
TEKLIFIYAPÆLDÆãÆNÆIFADEEDEN
3ATÆCÆ2USNAKLIYECILERININ
YAåMEYVEVESEBZEBAåTA
OLMAK~ZERElEåITLIY~KLERE
TALIPOLDUãUNUBELIRTTI
4~RKSU~R~NLERISEKTyR~
!"$PAZARÆNÆNARDÆNDAN
+ANADAPAZARÆNDADA
Y~KSELIåEGElTIYÆLÆNDA
4~RKSU~R~NLERISEKTyR~
+ANADAYAIHRACATÆNÆY~ZDE
ARTÆRMABAåARÆSÆGySTERDI
3UeR~NLERI4ANÆTÆM
'RUBU4~RKLEVREãININ
VElIPURASÆNÆNTADÆMÆNÆN
YAPÆLDÆãÆVE+ANADALÆLARÆN
BEãENISINESUNULDUãU
3)!,#ANADA&UARÆNA
METREKARELIKINFOSTANDILE
KATÆLÆMSAãLADÆ~LKEDEN
KATÆLÆMCÆVEBININ
~ZERINDEZIYARETlIYER
ALDÆ&UARDA4~RKIYEDEN
GÆDASEKTyR~NDETOPLAM
FIRMAVETANÆTÆM
GRUBUKATÆLÆMCÆOLARAK
YERALDÆ&UARS~RESINCE
TANÆTÆMÆYAPÆLAN4~RKSU
~R~NLERININB~Y~KBEãENI
GyRD~ã~N~BELIRTEN%GE
3UeR~NLERIVE(AYVANSAL
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
203.889
172.731
%FçJéJN
-15,28
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
(AYVANSAL~R~NLER
"ALÆKLARVESU~R~NLERI
3~TVES~T~R~NLERI
(AYVMENæDIä~R
#ANLÆHAYVANLAR
(AYVANSALYAäLAR
93.153.535
60.253.982
33.639.456
11.399.133
2.962.687
2.832.585
84.423.513
55.440.046
16.208.523
8.649.144
2.550.793
328.076
%FçJéJN
-9,4
-8,0
-51,8
-24,1
-13,9
-88,4
77.438
11.303
3.630
13.234
7.332
60.033
11.944
9.141
8.584
7.842
%FçJéJN
-22,5
5,7
151,8
-35,1
7,0
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
177.393
fSO(SVCV
9AæSEBZE
4URUNlGILLER
9AæMEYVE
Çay
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
2539!
)2!+
2/-!.9!
ALMANYA
"5,'!2í34!.
í.'í,4%2%
125.068
%FçJéJN
-29,50
%FçJéJN
111.308.360
50.490.076
15.004.982
732.691
78.671.199
28.935.987
15.630.276
1.422.536
-29,3
-42,7
4,2
94,2
76.684
23.593
9.078
5.461
9.826
7.304
64.502
14.854
7.244
5.083
4.174
4.682
%FçJéJN
-15,9
-37,0
-20,2
-6,9
-57,5
-35,9
-AMULLERëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãI"AåKANÆ3INAN
+ÆZÆLTAN+UZEY!MERIKA
0AZARÆNÆN4~RKSU~R~NLERI
SEKTyR~IlINlOKyNEMLIBIR
PAZAROLDUãUNU!MERIKA
PAZARÆNDAYAKALADÆKLARÆ
BAåARÆYÆ+ANADAPAZARÆNA
YAYMAYÆAMAlLADÆKLARÆNÆ
YÆLÆNDAELDEETTIKLERI
Y~ZDEIHRACATARTÆåHÆZÆNÆN
DOãRUYOLDAOLDUKLARÆNÆ
GySTERDIãINI!"$DENSONRA
+ANADAYAOLANIHRACATÆNDA
yN~M~ZDEKIDyNEMDEHÆZLÆ
BIRåEKILDEARTÆåTRENDINE
GIRECEãINIBELIRTTI4~KETICILER
TARAFÆNDANlOKIYIBILINEN
LEVREKVElIPURANÆNåUAN
IlIN+ANADANÆN4ORONTO
VE-ONTREALåEHIRLERINE
IHRACATÆNGERlEKLEåTIãINI
IFADEEDEN3INAN+ÆZÆLTAN
4~RKIYEDENDIREKTUlUåLARÆN
ARTMASÆNÆNIHRACATÆNyN~N~
DAHADAAlACAãÆNÆKAYDETTI
+ÆZÆLTAN!"$VE+ANADA
PAZARÆNDAT~KETIMBILINCI~ST
SEVIYEDE+~LT~RBALÆKlÆLÆãÆ
KONTROLL~VESAãLÆKLÆ~RETILEN
PROTEINKAYNAãÆOLDUãUIlIN
!"$VE+ANADADAB~Y~K
TALEPGyR~YOR+ANADAYA
IHRACATÆMÆZYÆLÆNDA
YÆLÆNAGyREY~ZDE
ARTÆåGySTERDIëHRACAT
RAKAMLARÆMÆZyN~M~ZDEKI
YÆLLARDADAHADAARTACAK
åEKLINDEKONUåTU
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
)2!+
HOLLANDA
,í"9!
ALMANYA
í4!,9!
EKO PANORAMA
&).$)+
6%
-!-5,,%2ë
'ÉOEÉçÉOHDQBSJUFZJ
yendi
4~RKIYEGENELIHRACATÆNDA
PARITEKAYNAKLÆD~å~å
YAåANSADADÆåSATÆåTA
Y~ZLERIG~LD~RENSEKTyRLER
DEyNElÆKÆYOR.ISANAYÆ
IHRACATÆNDASEKTyRELBAZDA
ENFAZLAIHRACATARTÆåÆNÆ
FÆNDÆKSEKTyR~GERlEKLEåTIRDI
ëSTANBUL&ÆNDÆKVE-AMULLERI
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI¯NIN
ë&-ë"
VERILERINEGyRE
NISANAYÆNDAGElTIãIMIZ
YÆLÆNAYNÆDyNEMINEGyRE
Y~ZDEARTÆåLASEKTyR
MILYONDOLARLÆKDÆå
SATÆåAIMZAATTÆ9ÆLÆNILK
DyRTAYLÆKDyNEMIDIKKATE
ALÆNDÆãÆNDAISEIHRACATY~ZDE
B~Y~MEYLEMILYON
DOLARÆAåARKENFÆNDÆKSEKTyR~
BUAYLARDAARTÆåHÆZÆNDA
RAKIPTANÆMADÆë&-ë"¯IN
NISANAYÆIHRACATVERILERINE
GyRE~R~NBAZÆNDADAIl
FÆNDÆKY~ZDEB~Y~MEYLE
MILYONIåLENMIåFÆNDÆK
Y~ZDEARTÆåLAMILYON
BITKISELYAãLARY~ZDE
GELIåMEYLEBINDOLAR
OLARAKGERlEKLEåTI+ABUKLU
FÆNDÆKTAISEY~ZDEAZALÆåLA
BINDOLARLÆKIHRACATAIMZA
ATÆLDÆeLKEBAZLÆVERILER
INCELENDIãINDEDENISAN
AYÆNDAIHRACATÆNMILYON
DOLARLÆKY~ZDE¯SIBATÆ
~LKELERINEYAPÆLDÆëLKSÆRAYÆ
!LMANYA¯YAY~ZDEARTÆåVE
MILYON&RANSA¯YAY~ZDE
B~Y~MEYLEMILYON
ëTALYA¯YAY~ZDEAZALÆåLA
MILYONDOLARLÆKIHRACAT
GERlEKLEåTI$IãER~LKELERDE
0OLONYA+ANADA!VUSTURYA
ëSVIlRE"ELlIKA"IRLEåIK
+RALLÆKVE(OLLANDAåEKLINDE
SÆRALANDÆ
bJLPMBUBTBOBZJTJ"S
(F²EFOWB[HFmNFTJO
ëHRACATVERILERINIDEãERLENDIREN
ë&-ë""AåKANÆ!LI(AYDAR
'yRENFÆNDÆãÆNHEMMIKTAR
HEMDEDEãEROLARAKBUSEZON
IYIBIRSEVIYEYEGELDIãINE
DIKKATlEKTIdNCEKISEZON
YAåANANDONOLAYÆNEDENIYLE
sanayiye ürün tedarikinde
SÆKÆNTÆYAåANDÆãÆNÆHATÆRLATAN
'yREN¬eRETICIMIZEKIPMAN
VEDONANÆMÆSAYESINDEUZUN
VADEDETEDBIRLERINIALÆYOR
dedi.
+525
-%96%
-!-5,,%2ë
,VSVJODJSEFLJNZBTBM
LVMMBOÉNÉJISBDBUÉ
etkiliyor
%GE+URU-EYVEVE
-AMULLERIëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãIIHRACATTAYENI
HEDEFINIaINAãÆRLÆKLÆ
OLMAK~ZERE5ZAKDOãU
OLARAKBELIRLEDI%GE+URU
-EYVEVE-AMULLERI
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
YÆLÆ3ElIMSIZ/LAãAN'ENEL
+URULTOPLANTÆSÆNÆYAPTÆ
3EKTyRDEFAALIYETGySTEREN
IHRACATlÆFIRMANÆN
KATÆLÆMÆILEGERlEKLEåTIRILEN
TOPLANTÆDA%GE+URU-EYVE
VE-AMULLERIëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãIYÆLÆB~TlESI
ONAYLANDÆVE9yNETIM
VE$ENETIM+URULLARÆ
IBRAEDILDI4OPLANTÆDA
AYRÆCASEKTyRSORUNLARÆ
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
110.831
111.944
%FçJéJN
1,00
34.859.133
21.498.938
14.950.870
10.370.123
9.191.694
3.703.275
5.945.421
763.148
1.495.244
2.734.982
1.459.220
2.720.398
278.915
368.827
34.112.952
25.073.163
13.231.050
8.394.855
8.009.047
6.362.617
5.993.143
3.237.121
1.905.318
1.524.741
1.369.221
734.382
324.667
142.991
%FçJéJN
-2,1
16,6
-11,5
-19,0
-12,9
71,8
0,8
324,2
27,4
-44,3
-6,2
-73,0
16,4
-61,2
12.382
15.134
7.756
9.598
6.981
14.162
12.703
7.938
6.946
6.645
%FçJéJN
14,4
-16,1
2,4
-27,6
-4,8
148.896
245.109
%FçJéJN
64,62
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
ílFÆNDÆK
íæLENMIæFÆNDÆK
+ABUKLUFÆNDÆK
91.511.456
57.546.195
91.722
148.450.745
96.180.488
20.547
%FçJéJN
62,2
67,1
-77,6
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
aEKIRDEKSIZKURU~Z~M
+URUKAYÆSÆ
+URUINCIR
#EVIZLER
"ADEMLER
!NTEPFÆSTÆäÆ
$IäERMEYVEKURULARÆ
aAMFÆSTÆäÆ
íNCIREZMESI
$IäERKAVRULMUæMEY
,EBLEBI
+AYÆSÆlEKIRDEäI
%LMAKURUSU
%RIKKURUSU
32.613
8.752
29.203
13.184
11.936
50.057
29.970
28.967
20.692
19.270
%FçJéJN
53,5
242,4
-0,8
56,9
61,4
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
í.'í,4%2%
ALMANYA
&2!.3!
ABD
HOLLANDA
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
ALMANYA
&2!.3!
í4!,9!
0/,/.9!
KANADA
timreport 2015-124 122 > 123
DEãERLENDIRILDI%GE+URU
-EYVEVE-AMULLERI
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI9yNETIM
+URULU"AåKANÆ"IROL#ELEP
BAåTAlEKIRDEKSIZKURU
~Z~MKURUKAYÆSÆVEKURU
INCIROLMAK~ZERE~LKEMIZIN
D~NYADASyZSAHIBIOLDUãU
KURUMEYVELERIlIN~R~N
IDRAKINDENBIRíIKIAY
yNCESINDEGERlEKLEåTIRILEN
REKOLTETAHMINLERINDEZAMAN
ZAMANMEYDANAGELEBILEN
KABULEDILEMEZD~ZEYLERDEKI
SAPMALARÆNKIMIZAMAN
üretici, kimi zaman da
IHRACATlÆVEYURTDÆåÆ
ALÆCÆLARALEYHINESONUlLAR
DOãURABILDIãINIBELIRTTI
2EKOLTETAHMINLERINDE
ARTÆVEYAEKSIY~ZDE
LIMITIlINDEKISAPMALARÆN
KABULEDILEBILIROLDUãUNU
SyZLERINEEKLEYEN#ELEP
¬ANCAKKIMISEZONLARDA
BU~l~R~N~M~ZDEKABUL
EDILEMEYECEKD~ZEYLERDE
REKOLTETAHMINISAPMALARÆ
YAåANABILIYORëTHALATlÆ
FIRMALARAVEULUSLARARASÆ
KURULUåLARABUDURUMU
ANLATMAKTAG~lL~K
lEKIYORUZDIYEKONUåTU
-%96%
3%":%
-!-5,,%2ë
UI+VJDFGVM*TUBOCVM
4VNNJUðTUBOCVM²EB
düzenlenecek
-EYVE3UYU%ND~STRISI
$ERNEãI-%9%$
YÆLÆNDABAåLADÆãÆVE
YURTDÆåÆNDAKIPAYDAåLARÆYLA
GEREKORTAKLAåAGEREKSE
IåBIRLIãIIlERISINDEORGANIZE
ETTIãI5LUSLARARASÆ:IRVE
SERISINESEKTyRDENGELEN
OLUMLUTEPKILERVETALEPLER
ÆåÆãÆNDADEVAMEDIYOR
eYELERININYURTDÆåÆNDAKI
G~NCELGELIåMELERDEN
HABERDAROLABILMESIGELIåMIå
VEGELIåENPAZARLARDAKIBAåLÆCA
OYUNCULARLAILETIåIMAãÆNÆN
GELIåTIRILMESI4~RKIYEMEYVE
SUYUSEKTyR~N~NyN~NDE
YENITICARETKAPÆLARÆAlÆLMASÆ
VEHEDEFPAZARLARAULAåÆMÆN
KOLAYLAåTÆRÆLMASÆGIBIAMAlLARLA
D~ZENLEDIãIMIZZIRVESEKTyR~N
BULUåMAPLATFORMUHALINE
GELDITH*UICEFUL)STANBUL
3UMMITADÆALTÆNDA-AYÆS
TARIHINDED~ZENLENECEK
ORGANIZASYON~LKEMIZDEKI
FIRMALARAEKOLARAKHER
:%94ë.6%
:%94ë.9!ã)
GElENYÆLYURTDÆåÆNDAKI
YENIOYUNCULARÆNDAILGI
ODAãÆHALINEGELDIVEKENDI
MARKASÆYLAGELIåIMINI
sürdürmeye devam ediyor.
5LUSLARARASÆ-EYVE3UYU
eRETICILERI&EDERASYONU
)&5
!VRUPA-EYVE3UYU
"IRLIãI!)*.
BAãÆMSÆZKALITE
KONTROLKURULUåU3'&
VE!VRUPA+ALITE+ONTROL
3ISTEMI%1#3
TARAFÆNDAN
DADESTEKLENEN:IRVEDE
YÆLÆNDADA~LKEMIZDENVE
K~RESELPAZARDANTANÆNMÆå
ISIMLERKONUåMACÆOLARAK
KONUKOLACAK+ONUåMACÆLAR
ARASÆNDA$~NYA'AZETESI
4ARÆM9AZARÆ!LI%KBER
9ÆLDÆRÆM'LOBAL*UICE$IARY
-ARKETING4HE#OCAí#OLA
#OMPANY53!"AåKAN
9ARDÆMCÆSÆ"ILL+ELLY$AVID
"ERRYMAN,TD5+#%/$AVID
"ERRYMAN#HAIR(EALTH
&OOD)NNOVATION-AASTRICHT
5NIVERSITY.ETHERLANDS0ROF
$R&RED"ROUNSGIBIyNEMLI
ISIMLERYARALÆYOR4~RKIYE¯DEN
VEYURTDÆåÆNDANGELEN
KONUåMACÆLARDANYENIBILGILER
EDINILECEKIåORTAKLARÆAãÆBIR
:IRVEOLACAK
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
4~RKIYESTRATEJIKyNEME
SAHIPOLANZEYTINDE
EKONOMIYEMILYARDOLARLÆK
KATKÆSAãLAYABILECEK
INOVATIFBIRPROJEYEIMZA
ATTÆ4~RKIYEDEKIKESIN
ZEYTINAãACÆADEDI:EYTIN
VE:EYTINYAãÆëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãININDESTEãIYLE
4ARÆM"AKANLÆãÆ"ORNOVA
:EYTINCILIK!RAåTÆRMA
ëSTASYONUTARAFÆNDAN
UZAYDANTELESKOPIK
INCELEMEYEALÆNDÆ"IRYÆLDÆR
S~RENlALÆåMALARDASONA
YAKLAåÆLDÆ"US~REIlERISINDE
UYDUGyR~NT~LERI~ZERINDEN
DOãADAKIATÆLDURUMDA
OLANZEYTINAãAlLARÆTEK
TEKSAYÆLARAKISTATISTIãE
ALÆNDÆ9APÆLANlALÆåMA
SONUCUNDAMILYONA
YAKÆNZEYTINAãACÆNÆN
EKONOMIYEKAZANDÆRÆLMAYA
M~SAITOLDUãUTESPITEDILDI
"URAKAM4~RKIYEDEKI
mevcut zeytin kapasitesinin
Y~ZDEORANÆNDAARTMASÆ
ANLAMÆNAGELIYOR:EYTIN
AãAlLARÆNÆNBAåTA+/"ëLER
OLMAKGIRIåIMCILERTARAFÆNDAN
EKONOMIYEKAZANDÆRÆLMASÆYLA
BINKIåILIKEKISTIHDAM
DASAãLANMASÆHEDEFLENIYOR
4BZÉNJMZPOBmÉLUÉ
0ROJENINMIMARLARÆNDAN
%GE:EYTINVE:EYTINYAãÆ
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI"AåKANÆ
'~RKAN2ENKLIDAãBU
POTANSIYELEEKOLARAK
4~RKIYEDESONDyNEMDE
MILYONAYAKÆNZEYTIN
AãACÆDIKILDIãINISyYLEDI
9ENIAãAlLARLABIRLIKTE
MILYONADETOLANTOPLAM
SAYÆNÆNMILYONAlÆKTÆãÆNÆ
BELIRTEN2ENKLIDAã(EDEF
ëSPANYANÆNAãAlSAYÆSÆ
OLANMILYONAULAåMAK
!SLÆNDAIHTIYACÆNMILYON
ADETLIKByL~M~DELICE
ZEYTINAåÆLANMAMÆåí
YABANIOLAN
5YDUDAN
YAPÆLANlALÆåMALARAGyRE
BUAãAlLARÆNMILYONU
ZEYTINLIKLERElOKYAKÆN
OLDUãUIlINDIREKTAåÆLANARAK
KAZANÆLABILIRDEDI
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
121.027
106.349
%FçJéJN
-12,13
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
-EYSEBKONSERVELERI
-EæRALKOLL~IlKILER
-EYVEVESEBZESULARÆ
$ONDGElICIKONSERVE
54.412.441
32.927.987
19.945.336
14.117.414
44.375.684
28.650.110
16.817.243
15.515.883
16.082
18.427
7.180
5.263
9.220
13.146
12.266
11.832
6.991
6.731
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
ALMANYA
)2!+
ABD
HOLLANDA
í.'í,4%2%
&LPOPNJZFNJMZBSMÉL
zeytin dopingi
19.990
18.271
%FçJéJN
-8,60
%FçJéJN
-18,45
-12,99
-15,68
9,91
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
:EYTIN
:EYTINYAäÆ
0RINAYAäÆ
:EYTINK~SPESIPRINA
12.404.628
7.325.274
285.294
22.909
10.525.768
6.953.335
787.108
4.778
%FçJéJN
-15,1
-5,1
175,9
-79,1
%FçJéJN
-18,3
-33,4
64,8
32,8
-27,0
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
)2!+
ALMANYA
355$í!2!"í34!.
ABD
í2!.
3.545
2.991
1.089
1.597
422
3.641
2.474
1.966
1.478
1.212
%FçJéJN
2,7
-17,3
80,5
-7,5
187,1
EKO PANORAMA
-e#%6(%2
Mücevherci ihracat
için yeni pazarlar
arayacak
-~CEVHERëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
-ë"
9yNETIM+URULU
VE~YELERININKATÆLÆMÆYLA
GERlEKLEåTIRILEN-ë"IN9ÆLLÆK
/LAãAN'ENEL+URULUNDA
BIRLIãINYÆLÆMALITABLOSU
IBRAEDILIRKENIHRACATTAKI
SONGELIåMELERVEM~CEVHER
IHRACATÆNÆNGELDIãINOKTA
ELEALÆNDÆ-ë""AåKANÆ
!YHAN'~NER-~CEVHER
IHRACATÆNÆNSONIKIí~lAYDA
HÆZKESMESINIBEKLIYORDUK
ëHRACATÆMÆZÆYENIPAZARLAR
BULARAKVEMEVCUTPAZARLARÆ
GELIåTIREREKARTÆRACAãÆZ
DEDI-ë"9yNETIM+URULU
VE~YELERININKATÆLÆMÆYLA
GERlEKLEåTIRILEN-ë"IN9ÆLLÆK
/LAãAN'ENEL+URULUNDA
BIRLIãINYÆLÆMALITABLOSU
IBRAEDILIRKENIHRACATTAKI
SONGELIåMELERVEM~CEVHER
IHRACATÆNÆNGELDIãINOKTA
ELEALÆNDÆ'~NERåUNLARÆ
KAYDETTI'ElTIãIMIZ
DyNEMDEHEMIlERIDEHEM
DEDÆåARÆDAPEKlOKFARKLÆ
GELIåMEYIBIRLIKTEYAåADÆK
"IRYANDANSEKTyR~M~Z~N
ihracat ve üretim kapasitesini
OLUMLUETKILEYECEKBIRVERGI
D~ZENLEMESIlÆKTÆANCAK
yTEYANDANDAIlT~KETIMI
KÆSMAKIlINALÆNANyNLEMLER
BIZLERIKENDIPAZARÆMÆZDAZOR
DURUMASOKTU3~REKLIYENI
PAZARLARKAZANMAYÆMEVCUT
PAZARLARDAPAYÆMÆZÆARTÆRMAYÆ
HEDEFLERKENETRAFÆMÆZDA
YAåANANOLUMSUZGELIåMELER
BIZLERIETKILEDI"UNARAãMEN
yNEMLIGELIåMELERKAYDETTIK
ëHRACATlÆLARÆMÆZ-ë"
UZMANLARÆMÆZ~LKE~LKEGEZDI
/~LKELERDEKIyNEMLIALÆCÆLARÆ
TESPITEDIP~LKEMIZEDAVET
ETTILERVESONUlTAENCIDDI
ALÆMHEYETININKATÆLDÆãÆFUARA
IMZAATARAKBIRREKORKÆRDÆK
aë-%.4/#!-
3%2!-ë+6%
TOPRAK
e2e.,%2ë
4FSBNJL5BOÉUÉN(SVCV
$07&3*/(4
'VBSÉOB,BUÉMEÉ
í.ISANTARIHLERI
ARASÆNDA/RLANDO!"$
¯DED~ZENLENENKAPLAMA
MALZEMELERISEKTyR~NDE
D~NYANÆNENyNEMLIIHTISAS
FUARLARÆNDANBIRIOLARAK
KABULEDILEN5LUSLARARASÆ
#OVERINGS&UARƯNA
3ERAMIK4ANÆTÆM'RUBU34'
FAALIYETLERIlERlEVESINDE
METREKARELIKBIRINFOSTAND
ILEKATÆLÆMGERlEKLEåTIRILDI
(ERYÆLGERlEKLEåTIRILEN
#OVERINGS&UARƯNA3ERAMIK
4ANÆTÆM'RUBUADÆNA¯NCI
KEZKATÆLÆMSAãLANÆRKEN4~RK
3ERAMIK3EKTyR~N~TANÆTAN
#$í53"KATALOGLARSTAND
ZIYARETlILERINEDAãÆTÆLDÆ$IãER
TARAFTANSTANDZIYARETlILERINE
FUARALANÆNDABULUNAN
4~RKSERAMIKFIRMALARÆNA
YyNLENDIRICIHARITALARVERILDI
&UARS~RESINCESTANT¯~
AåKÆNKIåITARAFÆNDANZIYARET
EDILDI#OVERINGS&UARƯNABU
YÆL3ERAMIK4ANÆTÆM'RUBU
~YESIFIRMALARDAN9~KSEL
3ERAMIK"IEN3ERAMIK%GE
3ERAMIK!KG~N3ERAMIKí
$URATILES.'+~TAHYA5åAK
3ERAMIK+ALEVE6ITRASON
~R~NVETASARÆMLARÆYLAKATÆLÆM
GERlEKLEåTIRIRKEN3ERAMIK
4ANÆTÆM'RUBU¯NUTEMSILEN
FUARA!RGE))äUBE-~D~R~
3EVGIN5TLULÆãVE5ZMAN
9ARDÆMCÆSÆ$UYGU'~NERI+AYA
KATÆLÆMSAãLADÆ$IãERTARAFTAN
FUARESNASÆNDAYÆLÆNDA
GERlEKLEåECEK#OVERINGS
FUARÆIlIN4~RK0AVILYONU
GERlEKLEåTIRMEYyN~NDE
GEREKLIGyR~åMELERYAPÆåMÆåTÆR
&UARBIRSONRAKIYÆLäIKAGO¯DA
í.ISANTARIHLERI
ARASÆNDAGERlEKLEåTIRILECEK
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
207.717
250.553
%FçJéJN
20,62
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
!LTÆNDANMAMUL
'~M~æTENMAMUL
+ÆYMETLIMETALLERINATÆKLARÆ
4AKLITM~CEVHER
4ABIIVEYAK~LT~RINCILERI
íæLENMEMIæG~M~æ
+ÆYMETLIDIäEREæYA
3AATLERAKSAMVEPARlALAR
íæLENMEMIæDIäERMADEN
íæLENMEMIæALTÆN
181.431.091
21.555.318
1.894.463
1.116.403
254.686
501.968
1.530.506
732.544
251.871
711.104
228.568.927
16.629.584
2.272.607
1.233.160
713.408
689.334
211.586
161.607
35.002
0
%FçJéJN
26,0
-22,9
20,0
10,5
180,1
37,3
-86,2
-77,9
-86,1
-100,0
62.479
1.266
15.969
13.563
2.643
10.729
80.897
45.537
23.970
12.526
9.786
9.146
%FçJéJN
29,5
3497,8
50,1
-7,7
270,3
-14,8
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
BAE
í2!.
)2!+
ABD
3).'!052
+!:!+í34!.
timreport 2015-124 124 > 125
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
308.166
264.815
%FçJéJN
-14,07
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
#AMVECAMMAMULLERI
aIMENTO
3ERAMIKMAMULLERI
-OBILYALARaIMENTO
$IäERTOPRAK~R~NLERI
78.921.428
78.168.353
75.387.095
25.236.007
20.083.859
80.297.052
59.476.311
58.566.898
23.980.600
18.219.928
%FçJéJN
1,7
-23,9
-22,3
-5,0
-9,3
20.141
12.092
10.781
10.442
21.489
17.693
17.574
17.142
17.091
14.253
%FçJéJN
-12,2
45,3
59,0
63,7
-33,7
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
ALMANYA
í.'í,4%2%
ABD
í4!,9!
)2!+
3!65.-!6%
(!6!#),)+
3!.!9ë
4BWVONBWF
IBWBDÉMÉLUBCFézOFNMJ
JN[BBUÉMBDBL
3AVUNMA3ANAYIIlIN
!RAåTÆRMACÆ9ETIåTIRME
0ROGRAMÆ3!90
KAPSAMÆNDASAVUNMA
HAVACÆLÆKVEUZAYALANÆNDA
BEåILERIARAåTÆRMAPROJESIIlIN
YARÆNSyZLEåMEIMZALANACAK
3AVUNMA3ANAYII
-~STEåARLÆãÆNDAN
YAPÆLANYAZÆLÆAlÆKLAMAYA
GyRE-~STEåARLÆKí'AZI
eNIVERSITESIí4~RK(AVACÆLÆK
VE5ZAY3ANAYII!ä453!ä
VE-~STEåARLÆKí/$4eí
453!äARASÆNDA3!90
lERlEVESINDEIMZALANMÆå
OLANPROTOKOLLERKAPSAMÆNDA
453!äILE'AZIeNIVERSITESI
VE/$4eARASÆNDASAVUNMA
HAVACÆLÆKVEUZAYTEKNOLOJILERI
ALANÆNDAGERlEKLEåTIRILECEK
BEåILERIARAåTÆRMAPROJESININ
SyZLEåMEIMZATyRENI
5LUSLARARASÆ3AVUNMA
3ANAYI&UARÆ)$%&TE
YARÆNGERlEKLEåTIRILECEK
3yZKONUSUARAåTÆRMA
PROJELERININNITELIKLIINSAN
KAYNAãÆNÆNYETIåMESI
YANÆNDAHAVACÆLÆKVE
UZAYSEKTyR~NDEIHTIYAl
DUYULANBILIMSELBILGININ
~RETILMESITEKNOLOJILERIN
GELIåTIRILMESIVETEKNOLOJILERIN
UYGULANABILIRILERISEVIYELERE
TAåÆNMASÆNADAyNEMLIKATKÆ
SAãLAMASÆHEDEFLENIYOR
3yZLEåMEIMZALANACAKPROJE
BAåLÆKLARÆåyYLE!RTÆRÆLMÆå
'ERlEKLIK4EKNOLOJISIILE
(AVACÆLÆKeR~NLERININ
5YGULAMAYA'ElIRILME
+ALITESININ9~KSELTILMESI
5ZAY5YGULAMALARÆNDA
+ULLANÆLACAK%KSENEL
/LUKLU3ABITëLETKENLIKLI)SÆ
"ORUSUNUN'ELIåTIRILMESIVE
0ERFORMANSÆNÆNëNCELENMESI
(ATALARÆN+OMPOZIT
-ALZEMELERIN-EKANIK
dZELLIKLERINEVEëNTERLAMINER
0ERFORMANSÆNA%TKISI9APAY
+AS$IELEKTRIK%LASTOMER
%YLEYICILERIN-ODELLENMESI
VE5YGULAMASÆ+OMPOZIT
9APÆLARDA4AMIR"yLGELERI
IlIN4ASARÆM+RITERLERININ
"ELIRLENMESIVEëLERLEYEN
(ASAR!NALIZLERI
'%-ë
6%9!4
e57TJ[ZBLÉU
UBéÉNBDÉMÉçÉBSUÉSEÉ
$ENIZTAåÆMACÆLÆãÆNAIVME
KAZANDÆRMAKAMACÆYLA
YÆLÆNDABAåLATÆLANd46SI
SÆFÆRLANMÆåDENIZYAKÆTÆ
UYGULAMASÆKAPSAMÆNDA
SEKTyRESAãLANANTEåVIKTUTARÆ
GElENYÆLSONUITIBARÆYLA
MILYARLIRAYAULAåTÆ4~RKIYEDE
DENIZTAåÆMACÆLÆãÆNÆNGELIåIMINI
HÆZLANDÆRMAKIlINdZEL
4~KETIM6ERGISI'ENEL4EBLIãI
UYARÆNCA/CAKTEN
ITIBARENY~KVEYOLCUTAåÆYAN
DENIZARAlLARÆNAd46SIZ
YAKÆTVERILMEYEBAåLANDÆ
5YGULAMANÆNBAåLAMASÆNÆN
ARDÆNDANGElENYÆLLÆK
S~RElTEd46SIZYAKÆTTAN
ENlOKYOLCUGEMILERIVE
FERIBOTLARFAYDALANDÆ6ERGI
TEåVIKIYLESEKTyRDESAãLANAN
MILYARLIRALÆKTASARRUFTAN
yZELSEKTyR~NALDÆãÆPAYY~ZDE
OLDU$ENIZTAåÆMACÆLÆãÆNA
SAãLANANVERGIINDIRIMININ
ETKISIYLEKABOTAJHATTÆNDA
B~Y~KCANLANMAYAåANDÆ
íDyNEMINDEYURTIlI
DENIZTAåÆMACÆLÆãÆKAPSAMÆNDA
TAåÆNANYÆLLÆKYOLCUSAYÆSÆ
Y~ZDELIKARTÆåLA
MILYONAARAlSAYÆSÆISEY~ZDE
LÆKARTÆåLAMILYON
BINEY~KSELDI$ENIZ4ICARETI
'ENEL-~D~RL~ã~VERILERINE
GyREd46SISÆFÆRLANMÆåYAKÆT
UYGULAMASÆNÆNBAåLADÆãÆ
/CAKTEN~N
SONUNAKADARGElENS~REDE
BINBALÆKlÆGEMISI
RyMORKyRVEHIZMETGEMISI
TICARIYATYOLCUGEMISIVE
FERIBOTTANKERILEDyKMEVE
KURUY~KGEMISINEMILYON
BINTONDENIZYAKÆTÆ
SATÆLÆRKENTAHSILEDILMEYEN
d46TUTARÆMILYAR
MILYONBINLIRAYÆBULDU
5YGULAMANÆNBAåLADÆãÆ
YÆLÆNDABINYOLCU
VEY~KGEMISIINDIRIMLI
YAKÆTTANFAYDALANÆRKEN
SONUITIBARÆYLA
UYGULAMADANYARARLANAN
YÆLLÆKARAlSAYÆSÆEGyRE
Y~ZDEARTARAKBINE
Y~KSELDI
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
/ð4"/":*ð)3"$"5*EPMBS
133.668
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
ABD
-!,%:9!
BAE
í30!.9!
ALMANYA
128.254
%FçJéJN
-4,05
50.601
10.370
20.325
6.309
1.992
45.740
13.588
12.370
7.959
7.443
76.354
103.764
%FçJéJN
35,90
f3f/(361-"3*#";*/%"ð)3"$"5EPMBS
fSO(SVCV
'EMI
2yMORKORLER
9ATLARTEKNELERBOTLAR
$IäERDENIZARAlLARÆ
52.361.474
2.529
5.934.034
1.404.519
72.099.822
16.755.749
4.763.366
3.198.350
%FçJéJN
37,7
662528,3
-19,7
127,7
69
14.365
13.005.000
2.931.414
62.289
0
4256964,2
0,0
0,0
202
2.936
0
0
637
32.101
21.377
13.907
9.775
7.473
%FçJéJN
15791,8
628,1
0,0
0,0
1073,7
32
4.159
12896,9
&ERIBOT
'EMIYANSANAYI
%FçJéJN
-9,6
31,0
-39,1
26,2
273,6
$ENIZTANKERLERI
ð)3"$"55"ð-,#&èf-,&
Ülke
ALMANYA
355$í!2!"í34!.
346).#%.46%'2%.!$
3).'!052
í4!,9!
6)2*).!$!,!2)
/ð4"/ð)3"$"53",".-"3*
4&,5e3&-#";%"ð)3"$"53",".-"3*
/ð4"/40/":
4&,5e3-&3
%FçJéJN
1BZ
%FçJéJN
1BZ
*5"3*.
1.849.234
1.716.230
-7,19
14,52
22.078.430
21.991.532
-0,39
14,37
"#ð5,ð4&-f3f/-&3
1.250.645
1.179.068
-5,72
9,97
15.335.350
15.445.717
0,72
10,09
(UBUBAT"AKLIYAT9AäLÆ4OHUMLARVE-AMULLERI
610.687
488.986
-19,93
4,14
6.940.889
6.439.233
-7,23
4,21
9Aæ-EYVEVE3EBZE
177.393
125.068
-29,50
1,06
2.403.402
2.257.100
-6,09
1,47
-EYVE3EBZE-AMULLERI
121.027
106.349
-12,13
0,90
1.409.312
1.353.485
-3,96
0,88
+URU-EYVEVE-AMULLERI
110.831
111.944
1,00
0,95
1.449.037
1.418.027
-2,14
0,93
&ÆNDÆKVE-AMULLERI
148.896
245.109
64,62
2,07
1.827.785
2.610.282
42,81
1,71
:EYTINVE:EYTINYAäÆ
19.990
18.271
-8,60
0,15
332.462
210.852
-36,58
0,14
4~T~N
48.540
72.639
49,65
0,61
889.412
1.076.552
21,04
0,70
+ESMEaIlEK
13.281
10.702
-19,42
0,09
83.051
80.188
-3,45
0,05
#)":7"/4"-f3f/-&3
203.889
172.731
-15,28
1,46
2.160.374
2.166.079
0,26
1,42
3UeR~NLERIVE(AYVANSAL-AMULLER
203.889
172.731
-15,28
1,46
2.160.374
2.166.079
0,26
1,42
$"æ"b7&03."/f3f/-&3ð
394.701
364.432
-7,67
3,08
4.582.705
4.379.736
-4,43
2,86
!äAl-AMULLERIVE/RMANeR~NLERI
394.701
364.432
-7,67
3,08
4.582.705
4.379.736
-4,43
2,86
10.845.224
9.756.423
-10,04
82,52
121.625.837 119.012.030
-2,15
77,75
"5"3*."%":"-*ðè-&/.ðèf3f/-&3 1.149.033
1.050.333
-8,59
8,88
12.889.437
12.553.167
-2,61
8,20
**4"/":ð
4EKSTILVE(AMMADDELERI
790.452
725.723
-8,19
6,14
8.665.730
8.505.995
-1,84
5,56
$ERIVE$ERI-AMULLERI
154.749
146.489
-5,34
1,24
1.965.653
1.805.879
-8,13
1,18
(ALÆ
203.832
178.121
-12,61
1,51
2.258.053
2.241.294
-0,74
1,46
#,ð.:&7ð."%%&-&37&.".
1.481.193
1.437.212
-2,97
12,16
17.592.259
17.162.569
-2,44
11,21
+IMYEVI-ADDELERVE-AMULLERI
1.481.193
1.437.212
-2,97
12,16
17.592.259
17.162.569
-2,44
11,21
$4"/":ð.".6--&3ð
8.214.998
7.268.878
-11,52
61,48
91.144.141
89.296.293
-2,03
58,34
(AZÆRGIYIMVE+ONFEKSIYON
1.543.768
1.391.142
-9,89
11,77
17.966.517
17.885.516
-0,45
11,68
4AæÆT!RAlLARÆVE9AN3ANAYI
2.085.927
1.843.349
-11,63
15,59
22.035.083
21.685.730
-1,59
14,17
76.354
103.764
35,90
0,88
1.147.663
1.227.274
6,94
0,80
%LEKTRIKî%LEKTRONIK
1.079.057
886.310
-17,86
7,50
12.159.032
11.441.032
-5,91
7,47
-AKINEVE!KSAMLARÆ
525.178
497.677
-5,24
4,21
5.894.511
5.917.987
0,40
3,87
$EMIRVE$EMIR$ÆæÆ-ETALLER
648.814
567.628
-12,51
4,80
7.020.823
6.758.345
-3,74
4,42
1.200.628
987.239
-17,77
8,35
13.443.264
12.279.163
-8,66
8,02
aIMENTOVE4OPRAKeR~NLERI
308.166
264.815
-14,07
2,24
3.176.140
3.023.131
-4,82
1,98
$EäERLI-ADENVE-~CEVHERAT
207.717
250.553
20,62
2,12
2.343.881
3.151.685
34,46
2,06
3AVUNMA3ANAYII
133.668
128.254
-4,05
1,08
1.460.087
1.654.047
13,28
1,08
íKLIMLENDIRME3ANAYII
393.690
336.532
-14,52
2,85
4.391.655
4.167.924
-5,09
2,72
$IäER3ANAYIeR~NLERI
12.031
11.615
-3,45
0,10
105.484
104.462
-0,97
0,07
***."%&/$ð-ð,
412.196
350.928
-14,86
2,97
4.974.113
4.327.603
-13,00
2,83
6.907.162
7.734.898
11,98
5,05
'EMIVE9AT
$EMIRaELIKeR~NLERI
ðISBDBUmÉ#JSMJLMFSJ,BZEÉOEBO.VBGðISBDBU
501-".5ð.5fð,
timreport 2015-124 126 > 127
ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ð,-&3ð#";*/%"ð)3"$"53",".-"3*
/ð4"/40/#ð3:*-
%FçJéJN
1BZ
%FçJéJN
1BZ
!+í"
1.061.155
"!í"
154.916
991.301
-6,6
8,4
12.616.572
12.413.291
-1,6
8,5
135.023
-12,8
1,1
1.587.452
1.584.351
-0,2
$!í"
1,1
280.436
230.042
-18,0
1,9
3.143.082
2.758.778
-12,2
1,9
$%.í"
202.344
183.675
-9,2
1,6
2.258.723
2.200.599
-2,6
1,5
$+í"
98.941
70.419
-28,8
0,6
1.075.070
966.801
-10,1
0,7
%í"
1.025.859
902.352
-12,0
7,6
12.393.226
11.555.918
-6,8
8,0
'!í"
808.370
726.444
-10,1
6,1
9.487.880
8.685.686
-8,5
6,0
íí"
588.125
598.412
1,7
5,1
6.813.046
6.763.069
-0,7
4,7
í--í"
3.707.625
3.351.899
-9,6
28,3
41.595.013
41.667.932
0,2
28,7
í4+í"
1.721.663
1.574.094
-8,6
13,3
20.506.248
19.757.050
-3,7
13,6
+í"
118.668
144.284
21,6
1,2
1.447.098
1.713.952
18,4
1,2
/!í"
1.146.761
989.499
-13,7
8,4
12.487.420
12.283.539
-1,6
8,5
5í"
2.191.792
1.926.138
-12,1
16,3
23.267.552
22.980.199
-1,2
15,8
4/0,!-
13.106.654
11.823.581
-9,8
100,0
148.678.380
145.331.164
-2,3
100,0
:*--"3ð5ð#"3*ð-&5f3,ð:&ð)3"$"5*.JMZBS
160
140
120
100
80
152.461
132.027
60
107.271
151.796
157.715
134.906
113.883
102.142
85.534
40
63.167
73.476
48.951
47.252
20
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
ð)3"$"5*.*;%"ð-,f-,&.ð-:0/$)
ðISBDBUEFçFSJ
171
2010
2011
768
*3",
2012
2013
2014/032015/03
509
193
549
";&3#":$"/
329
ð5"-:"
207 #&-bð,"
269
216
ð43"ð30."/:"
'3"/4"
4e2+ë9%.ë.
.ë3!.!9)
ë(2!#!4)
312
208
bð/
384
300
4"3"#ð45"/
ð3"/
255
)0--"/%"
.*4*3
769
214
479
"#%
10-0/:"
319
#"&
ð/(ð-5&3&
1.124
364:"
"-."/:"
406
ð41"/:"
ADRES
",%&/ð;ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð
(&/&-4&,3&5&3-ðæð
,ë-/.,5+-!(6!,ë(e3%9ë.!+3/9#!$
./9%.ëå%(ë2-%23ë.
4%,
&!+3
%ì0/34!AKIB AKIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWAKIBORGTR
'%.%,3%+2%4%2ë3-!ë,a%4ë.
'%.%,3%+2%4%292$e-ë43!2)
'%.%,3%+2%4%292$#!.!.!+4!.
%2$/ã-5å
&(&ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð
(&/&-4&,3&5&3-ðæð
!4!4e2+#!$./
!,3!.#!+ë:-ë2
4%,
&!+3
%ì0/34!EIB EGEBIRLIKORGTR
7%"!$2%3ëWWWEGEBIRLIKORGTR
'%.%,3%+2%4%2#5-(52ëå")2!+-!:
'%.%,3%+2%4%292$d:,%-+!4)2#)/ã,5
'%.%,3%+2%4%292$aëã$%-d.3!,
'%.%,3%+2%4%292$%-2%a/ã5,5
#"5*",%&/ð;ð)3"$"5b*-"3#ð3-ðæð
(&/&-4&,3&5&3-ðæð
!30%.$/3"5,6!2)./
!.4!,9!
4%,
&!+3
%ì0/34!BAIB BAIBGOVTR
7%"!$2%3ëWWWBAIBGOVTR
'%.%,3%+2%4%2&ë35.0%+4!å
(f/&:%0æ6"/"%0-6ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð
(&/&-4&,3&5&3-ðæð
'!:ë-5(4!20!å!"5,6!2)-e#!(ë4,%2
-!(./,53+./å%(ë4+!-ë,
'!:ë!.4%0
4%,0"8
&!+3ì
%ì0/34!'!ë"%62!+ '!ë"/2'42
7%"!$2%3ë777'!ë"/2'42
'%.%,3%+2%4%24&!4ë(95-5å
'%.%,3%+2%4%292$4-ë+!ë,ë24%'e.
'%.%,3%+2%4%292$!9$).+54,5
%&/ð;-ðð)3"$"5b*-"3#ð3-ðæð
(&/&-4&,3&5&3-ðæð
!.+!2!9/,5+-3/+!+./
!++!,%$%.ë:,ë
4%,0"8
&!+3ì
%ì0/34!DENIB DENIBGOVTR
7%"!$2%3ëWWWDENIBGOVTR
'%.%,3%+2%4%24,%6%.4d:4!å
%0æ6"/"%0-6ð)3"$"5b*-"3#ð3-ðæð
(&/&-4&,3&5&3-ðæð
#5-(52ë9%4#!$%2%.ëå-%2+%:ë
./+ì%2:5254%,(!4
&!+3ìì
%ì0/34!DAIBARGE DAIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWDAIBORGTR
'%.%,3%+2%4%24-%,ë(,%9,ë/ã,5
%0æ6,"3"%&/ð;ð)3"$"5b*-"3#ð3-ðæð
(&/&-4&,3&5&3-ðæð
0!:!2+!0)-!(3!(ë,#!$
4ë#!2%4"/23!3)"ë.!3)./+!4
42!":/.
4%,
&!+3ì
%ì0/34!DKIB DKIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWDKIBORGTR
'%.%,3%+2%4%2ë$2ë3a%6ë+
ð45"/#6-5&,45ð-7&,0/'&,4ð:0/
ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð
$)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë"ì",/+
a/"!.a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$
9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5,
4%,
&!+3
%ì0/34!INFO ITKIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWITKIBORGTR
'%.%,3%+2%4%243e,%9-!.a!+)2/ã,5
ð45"/#6-."%&/7&.&5"-ð)3"$"5b*
#ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð
$)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë!ì",/+a/"!.
a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$
9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5,
4%,
&!+3
%ì0/34!IMMIB IMMIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWIMMIBORGTR
'%.%,3%+2%4%26#/å+5.+)2,)/ã,5
'%.%,3%+2%4%292$&!4ë(d:%2
'%.%,3%+2%4%292$e-ë4+/å+!.
5f3,ð:&ð)3"$"5b*-"3.&$-ð4ð
%*è5ð$"3&5,0.1-&,4ðb0#"/b&è.&.&7,ðð4"/":ð$"%##-0,,:&/ð#04/"ð45"/#64%,ì
&!+3
%ì0/34!TIM TIMORGTR
7%"!$2%3ëWWWTIMORGTR
'%.%,3%+2%4%26$2ë3-%49!,a).
'%.%,3%+2%4%292$-%4ë.4!"!,5
timreport 2015-124
128
ð45"/#6-ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð
(&/&-4&,3&5&3-ðæð
$)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë#ì",/+a/"!.
a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$
9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5,
4%,
&!+3ì
%ì0/34!IIB IIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWIIBORGTR
'%.%,3%+2%4%26ë::%43%,a5+å!ã"!.
,"3"%&/ð;ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð
(&/&-4&,3&5&3-ðæð
!4!4e2+"5,6!2)./%
'ë2%35.
4%,
&!+3
%ì0/34!KIB KIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWKIBORG
'%.%,3%+2%4%24"e,%.4#%"%#ë
035""/"%0-6ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð
(&/&-4&,3&5&3-ðæð
#%9(5.!45&+!.35#!$
./"!,'!4!.+!2!
4%,(!4
&!+3
%ì0/34!/!ë"7%"-!34%2 /!ë"/2'42
7%"!$2%3ë777/!ë"/2'42
'%.%,3%+2%4%2d:+!.!9$).
'%.%,3%+2%4%292$4%32!!20).!2
6-6%"æð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð
(&/&-4&,3&5&3-ðæð
/2'!.ë:%3!."d,'%,ëåë-3!(!3)
+!(6%2%.'ë#$./.ë,e&%2"523!
4%,
&!+3
%ì0/34!ULUDAG UIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWUIBORGTR
'%.%,3%+2%4%2-e-ë.+!2!#!+!9!,),!2
'%.%,3%+2%4%292$d:#!.+/,"!å)
'%.%,3%+2%4%292$4!.353ë.!ã
5$&,0/0.ð#","/-*æ*
ë.d.e"5,6!2)./%-%+!.+!2!
4%,
%ì0/[email protected]
7%"!$2%3ëwww.ekonomi.gov.tr
(f.3f,7&5ð$"3&5#","/-*æ*
$5-,50).!2"5,6!2)./%3+ëå%(ë2
9/,5+-a!.+!9!!.+!2!
4%,0 312 449 10 00
%ì0/34!BILGI GTBGOVTR
7%"!$2%3ëWWWGTBGOVTR

Benzer belgeler

Tim Report Sayı 121

Tim Report Sayı 121 4ë-ADÆNA +~l~K-UCIZELER 9AYÆNCÆLÆKVEëLETIåIM(IZMETLERI ,TDäTITARAFÆNDANYAYÆNA HAZÆRLANMAKTADÆR Detaylı

Tim Report Sayı 122

Tim Report Sayı 122 ARTÆåLARÆREELSEKTyR~NKARLÆLÆãÆNÆyNEMLIyLl~DE YARATACAãÆHÆZLANDÆRÆCÆETKISIILEPOZITIFAYRÆåARAK

Detaylı

Tim Report Sayı 131

Tim Report Sayı 131 K~RESELB~Y~MEIlIN AMAyZELLIKLE2USYA /RëTALYA 9UNANISTAN &INLANDIYAVE+ÆBRÆS2UM TADOãUVE/RTA!SYAIlINB~Y~MEADÆNAKyT~ 9yNETIMIBUEKONOMILERIlINDAHAIYIBIR BIRHABER%MIN...

Detaylı

Tim Report Sayı 126

Tim Report Sayı 126 WWWTIMREPORTORG 4IMREPORT$ERGISI 4ë-~YELERINE ~CRETSIZOLARAKDAãÆTÆLÆR¬4IMREPORT $ERGISI­IBARESIKULLANÆLARAKALÆNTÆ YAPÆLMASÆYAZÆLÆIZNEBAãLÆDÆR 'yNDERILENYAZÆVERESIMLERIADEED...

Detaylı

р)3"$"5

р)3"$"5 +ADIR#ANSI KADIR KUCUKMUCIZELERCOM

Detaylı

Tim Report Sayı 120

Tim Report Sayı 120 ITHALATÆNDAIKINCISÆRADAYERALAN4~RKIYE¯NINBU~LKEYEIHRACATÆ ¯TE yNCEKIYÆLAGyREY~ZDEARTARAK MILYARDOLARÆN~ST~NElÆKTÆ4ERCIHLITICARET ANLAæMASÆILEDÆæTICARETHACMININ...

Detaylı

Tim Report Sayı 119

Tim Report Sayı 119 ULASYAVUZ KUCUKMUCIZELERCOM %LIF#ERENaÆNGÆ ELIF KUCUKMUCIZELERCOM 4OLGAaATAL TOLGACATAL KUCUKMUCIZELERCOM GÖRSEL YÖNETMEN 'AYEeZGER )272ø5$)/$5 &ATIH9ALlÆN FATIHYALCIN KUCUKMUCIZELERCOM %...

Detaylı

iHRACAT AiLESiNiN BÜYÜK BULUŞMASI

iHRACAT AiLESiNiN BÜYÜK BULUŞMASI BUSAYEDENETIHRACATÆNB~Y~MEYE S~REKLIPOZITIFKATKÆVEREREKB~Y~MEMIZI DAHASAãLÆKLÆBIRYAPÆYAKAVUåTURMAMÆZ GEREKIYORëHRACATÆMÆZABAKACAK OLURSAK MAYÆSAYÆNDAIHRACATTAYAåANAN HAREKET...

Detaylı

Creavit Dünyası 2014

Creavit Dünyası 2014 ØEKILDEY~R~MESIIlIN PEKlOKTEKNOLOJIKYATÍRÍMYAPTÍK'yRD~KKI GERIDyN~Ø~MTEKNOLOJILERIYLEKAZANDÍÛÍMÍZENERJIMIKTARÍ GENEL~RETIM MALIYETLERIMIZE´LIKBIRD~Ø~ØOLARAKYANSÍYOR"UAZ...

Detaylı