Erişmek için tıklayınız…

Yorumlar

Transkript

Erişmek için tıklayınız…
T.C.
Y U K S E K O G R E T I M K U R U L U BA§KANLIGI
YURUTME K U R U L U KARARLARI
Oturum Tarihi: 14.05.2013
Oturum No.
:
KARAR.2013.16.
23.08.2011 tarih ve 28034 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan "Mevlana Degisim
Programi'na Ilisjdn Yonetmelik" ve 07.07.2011 tarihli Yuksekogretim Genel Kurulu
Toplantisi'nda kabul edilen "Mevlana Degisim Programi Kapsaminda Yuksekogretim
Kurumlanna Aktanlacak Tutarlann Kullanimi Muhasebelestirilmesi, Yapilacak Odemelerle
Ilgili Diger Hususlara Iliskin Esas ve Usuller" 9er9evesinde Mevlana Degisim Programi
kapsaminda yurt disjndaki yuksekogretim kurumlanna ders verme hareketliligi kapsaminda
gonderilecek ogretim elemanlanna yapilacak odemeler 2547 sayih Kanun'un 39 uncu
maddesi 1 inci paragrafi ile 6245 sayih Harcirah Kanunu esas alinarak hazirlanan ve asagida
sunulan tablodaki tutarlara uygun olarak, yevmiye, U9ak bileti ve ayhk saghk sigortasi
odenmesine karar verildi.
ULKELER
ABD
ALMANYA
AVUSTRALYA
AVUSTURYA
BELgiKA
DANIMARKA
FiNLANDIYA
FRANSA
HOLLANDA
INGiLTERE
IRLANDA
ISPANYA
ISVEC;
Ara§tirma
Destekleri
Gunliik
Yevmiye
51 $
42 €
56 A$
Ogretim Uyeleri
Destek Giinluk
Yevmiye
80$
70 €
U9ak Bileti
2500 $
1.000 €
2500 A$
Ayhk Saghk
Sigortasi
70$
70 €
70 A$
39 €
47 A$
64 €
34 €
240 D K
67 €
402 D K
7500 D K
33 €
54 €
74 €
1.000 €
1.000 €
74 €
1.000 €
51 £
46 €
1000 £
1.000 €
70 £
74 €
448 I K
1.000 €
9000 I K
1250 IF
70 €
630 I K
90 IF
1.000 €
210000 JY
70 €
5750JY
45 €
39 €
34 £
51 €
39 €
233 I K
1.000 €
1.000 €
70 €
70 €
520 D K
70 €
70 €
70 €
70 €
isvigRE
93 IF
ITALYA
28 €
6401 JY
89 IF
67 €
6950 JY
53 K$
227 N K
70 K$
392 N K
2500 K$
7850 N K
70 K$
'550 N K
39$
39$
60$
60$
1000$
2500 $
70$
JAPONYA
KANADA
NORVEC
ORDUN
Y E N I ZELANDA
70$
KAZAKISTAN
18$
32 S
1000$
70$
KIRGIZISTAN
18$
32$
1000 $
70$
MOCJOLISTAN
18$
32 S
1000$
70$
OZBEKISTAN
18$
32$
1000 $
70$
TACIKISTAN
18$
32$
1000$
70$
TURKMENISTAN
18$
32$
1000 $
70$
FEDERASYONU*
18$
32$
1000$
70$
DIGER ULKELER
35$
60$
1000$
70$
35 €
60
4.QGQ-6
70£
RUSYA
DIGER A B
ULKELERI
* Kirim, Tataristan, Qecenistan, Dag istan
e
T.C.
Y U K S E K O G R E T I M K U R U L U BA§KAXLIGI
YURUTME KURULU KARARLARI
Oturum Tarihi 14.05.2013
Oturum No.
^
_
KARAR.2013.16.
23.08.2011 tarih ve 28034 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan "Mevlana Degisim
Programi'na iliskin Yonetmelik" ve 07.07.2011 tarihli Yuksekogretim Genel Kurulu
Toplantisi'nda kabul edilen "Mevlana Degisim Programi Kapsaminda Yuksekogretim
Kurumlanna Aktanlacak Tutarlarm Kullanimi Muhasebelestirilmesi, Yapilacak Odemelerle
Ilgili Diger Hususlara Iliskin Esas ve Usuller" 9er9evesinde 2013-2014 egitim-ogretim yihnda
Erasmus Programi'na dahil olan 32 ulkedeki yuksekogretim kurumlannin ikinci bir karara
kadar Program'in kapsami di^inda tutulmasma karar verildi.
T. C .
Y U K S E K O G R E T I M K U R U L U BA§KANLIGI
YURUTME K U R U L U KARARLARI
Oturum Tarihi\3
Oturum No.
:_
KARAR.2013.16.
23.08.2011 tarih ve 28034 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan "Mevlana Degi§im
Programi'na Iliskin Yonetmelik" ve 07.07.2011 tarihli Yuksekogretim Genel Kurulu
Toplantisi'nda kabul edilen "Mevlana Degisim Programi Kapsaminda Yuksekogretim
Kurumlanna Aktanlacak Tutarlann Kullanimi Muhasebelestirilmesi, Yapilacak Odemelerle
Ilgili Diger Hususlara Iliskin Esas ve Usuller" 9er9evesinde Tip Fakiiltesi 6 mci smif (intorn)
ogrencilerinin, 2013-2014 egitim-ogretim yihnda Mevlana Degisim Programi'ndan
faydalandirilmasimn ikinci bir karara kadar durdurulmasina karar verildi.
T. C .
Y U K S E K O G R E T I M K U R U L U BA§KANLIGI
YURUTME K U R U L U KARARLARI
Oturum
Tarihl4.05.2013
Oturum No.
:
KARAR.2013.16.
23.08.2011 tarih ve 28034 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan "Mevlana Degisim
Programi'na Ili§kin Yonetmelik" ve 07.07.2011 tarihli Yuksekogretim Genel Kurulu
Toplantisi'nda kabul edilen "Mevlana Degisim Programi Kapsaminda Yuksekogretim
Kurumlanna Aktanlacak Tutarlann Kullanimi Muhasebelestirilmesi, Yapilacak Odemelerle
Ilgili Diger Hususlara Iliskin Esas ve Usuller" cercevesinde 2013-2014 egitim-ogretim yih
i(?in programa katilan imzaci yurti9i yuksekogretim kurumlannin, protokol yaptiklan yurtdi§i
yuksekogretim kurumlari ile ogrenci ve ogretim elemani degi§imi i9in asagida belirtilen
degisim takvimine uygun sekilde degisim programim yuriitmeleri uygun goruldii.
Degisim Ilanlannin Duyurulmasi
Degisim l9in Ba§vnrulann Ahnmasi
Basvurulann Degerlendirilmesi
Degerlendirme Sonu9lanmn YOK'e iletilmesi
Degerlendirme Sonu9lannin Duyurulmasi
29 Nisan-13 Mayis 2013
14-17 Mayis 2013
20-29 Mayis 2013
31 Mayis 2013
5Haziran2013
T.C.
Y U K S E K O G R E T I M K U R U L U BA§KANLIGI
Y U R U T M E K U R U L U KARARLARI
Oturum TarihiM^.5,2013...
Oturum No.
KARAR.2013.16.
23.08.2011 tarih ve 28034 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan "Mevlana Degisim
Programi'na iliskin .Yonetmelik" ve 07.07.2011 tarihli Yuksekogretim Genel Kurulu
Toplantisi'nda kabul edilen "Mevlana Degisjm Programi Kapsaminda Yuksekogretim
Kurumlanna Aktanlacak Tutarlann Kullammi Muhasebelestirilmesi, Yapilacak Odemelerle
ilgili Diger Hususlara iliskin Esas ve Usuller" 9er9evesinde yurt i 9 i n d e k i yuksekogretim
kurumlanndan yurt di§indaki yuksekogretim kurumlanna gidecek ogrencilere program
kapsaminda odenecek burslar ve iilkelere gore dagihmi ile yurt disindaki yuksekogretim
kurumlanndan Tiirkiye'deki yuksekogretim kurumlanna gelecek olan ogrencilere odenecek
ayhk burs miktannm;
•
•
•
•
•
Ki§i Basina Diisen GSMH 10.000 dolann tizerinde olan iilkelere Mevlana Degi§im
Programi kapsaminda burslu Mevlana Degisim Programi Ogrencisi olarak gidecek
ogrencilere, 5102 sayih Yiiksek Ogrenim Ogrencilerine Burs, Kredi Verilmesine
Iliskin Kanuna gore lisans ogrenimi goren ogrencilere 2012-2013 egitim-ogretim
yihnda odenmekte olan ayhk burs tutannin 119 kati 280x3=840 TL,
Kisi Ba§ina Diisen GSMH 5.000 ile 10.000 dolar arasinda olan iilkelere Mevlana
Degisim Programi kapsaminda burslu Mevlana Degisim Programi Ogrencisi olarak
gidecek ogrencilere 2012-2013 egitim-ogretim yihnda odenmekte olan ayhk burs
tutannin iki kati 280x2=560 TL,
Kisi Basina Diisen GSMH 5.000 dolann altinda kalan iilkelere Mevlana Degisim
Programi kapsaminda burslu Mevlana Degisim Programi Ogrencisi olarak gidecek
ogrencilere 2012-2013 egitim-ogretim yihnda odenmekte olan ayhk burs tutannin bir
bu9uk kati 280x1,5=420 TL burs miktan odenmesine,
Mevlana Degisim Programi kapsaminda burslu Mevlana Degisim Programi Ogrencisi
olarak Turkiye'ye gelecek ogrencilere 2012-2013 egitim-ogretim yihnda odenmekte
olan ayhk burs tutannin iki kati 280x2=560 TL burs miktan odenmesine,
(^in, Hindistan, Malezya ve Endonezya'nin niifus ve ekonomik yasam standartlan
nedeniyle bu oranlamaya istisna teskil edip, bir tist sinifta degerlendirilmesi ve
asagidaki tabloda gosterildigi haliyle Mevlana Degisim Programi kapsaminda burslu
Mevlana Degisim Programi Ogrencisi olarak gidecek ogrencilere burs odenmesine,
karar verildi.
Country Name
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas, The
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and
Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Ulke Adi
Ulke
Kodu
Afganistan
Amavutluk
Cezayir
Amerikan
Samoasi
Andorra
Angola
Antigua ve
Barbuda
Arjantin
Ermenistan
Aruba
Avusturalya
Avusturya
Azerbaycan
Bahamalar
Bahreyn
AFG
ALB
DZA
ASM
Banglades
Barbados
Beyaz Rusya
Belcika
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivya
Bosna-Hersek
BGD
BRB
BLR
BEL
BLZ
BEN
BMU
BTN
BOL
BIH
Botsvana
Brezilya
Brunei
Bulgaristan
Burkina Faso
Burundi
Kambocya
Kamerun
Kanada
BWA
BRA
BRN
BGR
BFA
BDI
KHM
CMR
CAN
AND
AGO
ATG
ARG
ARM
ABW
AUS
AUT
AZE
BHS
BHR
2011
KBGSMH
(Dolar)
.542,916815
4029,73018
5244,02688
Verilecek
Burs
Miktan
(5102
Sayih
Kanun ve
Esas ve
Usuller 7.
Madde)
420 TL
420 TL
560 TL
5318,04037
12479,5494
560 TL
840 T L
10941,9587
3305,4867
840 TL
420 TL
60979,0289
49608,7614
6915,75597
22431,0263
26852
(IMF)
743,414196
13452,5874
5819,9177
46662,5283
4059,16994
801,640481
840 TL
840 TL
560 T L
840 TL
840 TL
2346,28685
2373,95066
4820,66603
420 TL
420 TL
420 TL
8532,61722
12593,8929
40301,2176
7158,15687
600,383355
271,244955
896,84565
1259,87474
50345,4349
560 TL
840 TL
840 TL
560 TL
420 TL
420 TL
420 TL
420 TL
840 TL
420 TL
840 TL
560 TL
840 TL
420 TL
420 TL
2013-2014
Akademik
Yih'nda
Kapsam
Disinda Kalan
Erasmus
Programi'na
Dahil Ulkeler
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
V
Cape Verde
Cayman Islands
Central African
Republic
Chad
Channel Islands
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo,
Dem. Rep.
Congo, Rep.
Costa Rica
Cote d'lvoire
Croatia
Cuba
Curacao
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt, Arab Rep.
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Faeroe Islands
Fiji
Finland
France
French Polynesia
Gabon
Gambia, The
Georgia
Yesil Burun
Cumhuriyeti
Cayman
Adalan
Orta Afrika
Cumhuriyeti
CPV
CAF
489,146364
420 TL
Cad
TCD
CHI
CHL
CHN
823,022414
420 TL
14394,4608
5444,7853
840 TL
840 TL*
cot
COM
7104,03499809,574063
231,024112
560T±
420 TL
420 TL
COG
CRI
CIV
HRV
CUB
CUW
3484,65819
8646,80419
1194,5586
14180,4449
11258 (IMF)
420 TL
560 TL
420 TL
840 TL
840 TL
CYP
30670,3136
840 TL
ERASMUS
CZE
20579,0398
840 TL
ERASMUS
DNK
DJI
DMA
DOM
59852,1735
840 TL
ERASMUS
7153,85534
5530,05615
560 TL
560 TL
ECU
EGY
4496,467
6354
(IMF)
3701,98849
27477,7065
481,732329
16533,3748
356,967287
420 TL
560 TL
4396,70061
48823,2989
42377,4181
420 TL
840 TL
840 TL
11113,8885
505,76057
3202,52512
840 TL
420 TL
420 TL
§ili
Qin Halk
Cumhuriyeti
Kulumbiya
Komorlar
Kongo
Demokratik
Cumhuriyeti
Kongo
Kosta Rika
Fildi§i Sahilleri
Hirvatistan
Kiiba
Curacao
Adalan
Giiney Kibns
Rum Yonetimi
£ek
Cumhuriyeti
Danimarka
Cibuti
Dominika
Dominik
Cumhuriyeti
Ekvador
Misir Arap
Cumhuriyeti
El Salvador
Ekvator Ginesi
Eritre
Estonya
Etiyopya
Faroe Adalan
Fiji
Finlandiya
Fransa
Fransiz
Polinezyasi
Gabon
Gambiya
Giircistan
3797,829
420 TL
CYM
COD
SLV
GNQ
ERI
EST
ETH
FRO
FJI
FIN
FRA
PYF
GAB
GMB
GEO
420 TL
840 TL
420 TL
840 TL
420 TL
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
Germany
Ghana
Greece
Greenland
Grenada
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Almanya
Gana
Yunanistan
Gronland
Grenada
Guam
Guetamala
Gine
Gine-Bissau
Guyana
Kooperatif
Cumhuriyeti
Haiti
Honduras
gin Halk
Cumhuriyeti
Hong Kong
Ozel Idari
Bolgesi
Macaristan
Izlanda
Hindistan
Endonezya
Iran Islam
Cumhuriyeti
Irak
Irlanda
Man Adasi
Israil
Italya
Jamaika
Japonya
Urdiin
Kazakistan
Kenya
Kiribati
Kore
Demokratik
Halk
Cumhuriyeti
(Kuzey Kore)
Kore
Cumhuriyeti
(Guney Kore)
Kosova
Kuveyt
Kirgizistan
Cumhuriyeti
DEU
GHA
GRC
GRL
GRD
GUM
GTM
GIN
GNB
GUY
44059.8259
1570,13318
25621,6705
840 TL
420 TL
840 TL
7780,09731
560 TL
3178,0847
497,904855
629,210779
3408,19489
420
420
420
420
HTI
HND
HKG
725,633274
2247,23118
35156,3856
420 TL
420 TL
840 TL
HUN
ISL
IND
IDN
IRN
14043,6611
43969,1921
1488,51286
3494,60457
10865 (IMF)
840 TL
840 TL
840 TL*
840 TL*
840 TL
IRQ
IRL
IMN
ISR
ITA
JAM
JPN
JOR
KAZ
KEN
KIR
PRK
3500,65568
48423,2118
420 TL
840 TL
31282,2709
36102,8643
5329,5432
45902,6716
4665,94354
11356,7323
808,000572
1648,87959
840 TL
840 TL
560 TL
840 TL
420 TL
840 TL
420 TL
420 TL
KOR
22424,0623
840 TL
KSV
KWT
KGZ
3596,11172
62664,1034
1074,74323
420 TL
840 TL
420 TL
LAO
1319,59541
420 TL
ERASMUS
ERASMUS
TL
TL
TL
TL
J
Haiti
Honduras
Hong Kong SAR,
China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran, Islamic Rep.
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea, Dem. Rep.
Korea, Rep.
Kosovo
Kuwait
Kyrgyz Republic
Lao PDR
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao SAR, China
Macedonia, FYR
-MadagascarMalawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Mauritania
Mauritius
Mexico
Micronesia, Fed. Sts.
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Netherlands
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Northern Mariana
Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua New Guinea
Letonya
Ltibnan
Lesotho
Liberya
Libya
Lihtenstayn
Litvanya
Luksemburg
Makedonya
Cumhuriyeti
Madagaskar Malavi
Malezya
Maldivler
Mali
Malta
Marshall
Adalan
Moritanya
Mauritius
Meksika
Mikronezya
Federal
Devletleri
Moldovya
Monako
Mogolistan
Karadag
Fas
Mozambik
Myanmar
Namibya
Nepal
Hollanda
Yeni
Kaledonya
Yeni Zelanda
Niaragua
Nijer
Nijerya
Kuzey Mariana
Adalan
Norvec
Umman
Pakistan
Palau
Panama
Papua Yeni
LVA
LBN
LSO
LBR
LBY
LIE
LTU
LUX
MAC
MKD
12726,3508
9413,12891
1105,91324
374,333222
13805 (IMF)
840 TL
560 TL
420 TL
420 TL
840 TL
13339,1833
114508,382
65550,4982
4925,33926
840 TL
840 TL
840 TL
420 T L
MDG
MWI
MYS
MDV
MLI
MLT
MHL
465,011425
365,453586
9977,31852
6405,05306
668,575394
21209,0027
3168,78284
470 TL
420 TL
840 TL*
560 TL
420 TL
840 TL
420 TL
MRT
MUS
MEX
FSM
1150,82
8755,37308
10047,1252
2781,79985
420
560
840
420
MDA
MCO
MNG
MNE
MAR
MOZ
MMR
NAM
NPL
NLD
NCL
1966,93615
420 TL
3128,95345
7110,63292
3053,53067
534,806118
420
560
420
420
5292,89059
619,452232
50076,2824
560 TL
420 TL
840 TL
NZL
NIC
NER
NGA
MNP
36253,9156
1587,21965
374,445406
1501,72158
840
420
420
420
TL
TL
TL
TL
NOR
OMN
PAK
PLW
PAN
PNG
98102,4622
25220,6177
1189,37319
8031,31225
7498,37939
1844,52504
840
840
420
560
560
420
TL
TL
TL
TL
TL
TL
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
ERASMUS
ERASMUS
L
Gine
Paraguay
Peru
Filipinler
Polonya
Portekiz
Porto Riko
Katar
Romanya
Rusya
Federasyonu
Rwanda
-RuandaSamoa
Samoa
San Marino
San Marino
Sao Tome and Principe Sao Tome ve
Principe
Saudi Arabia
Suudi
Arabistan
Senegal
Senegal
Serbia
Sirbistan
Seychelles
Seyseller
Sierra Leone
Sierra Leone
Singapore
Singapur
Sint Maarten
Sint Maarten
(Dutch part)
Slovak Republic
Slovakya
Slovenya
Slovenia
Solomon Islands
Solomon
Adalan
Somalia
Somali
South Africa
Giiney Afrika
South Sudan
Giiney Sudan
Spain
Ispanya
Sri Lanka
Sri Lanka
St. Kitts and Nevis
Saint Kitts ve
Nevis
St. Lucia
Saint Lucia
St. Martin
Saint Martin
(French part)
St. Vincent
Saint Vincent
ve Grenadinler
and the Grenadines
Sudan
Sudan
Suriname
Surinam
Swaziland
Svaziland
Sweden
Isvec
Switzerland
Isvicre
Syrian Arab Republic
Suriye Arap
Cumhuriyeti
Tajikistan
Tacikistan
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russian Federation
PRY
PER
PHL
POL
PRT
PRI
QAT
ROU
RUS
3629,0678
6017.90623
2369,51787
13462,8547
22315,842
420 TL
560 TL
420 TL
840 TL
840 TL
92501,4951
8405,4938
13089,3375
840 TL
560 TL
840 TL
RWA
WSM
SMR
STP
582,555661
3485,41367
420 TL
420 TL
1473,28471
420 T L
SAU
20540,3065
840 TL
SEN
SRB
SYC
SLE
SGP
SXM
1119,35729
6310,3651
11711,4685
373,98352
46241,0245
420 TL
560 TL
840 TL
420 TL
840 TL
SVK
SVN
SLB
17645,9831
24141,945
1517,42202
840 TL
840 TL
420 TL
SOM
ZAF
SSD
ESP
LKA
KNA
8070,03209
1858,82564
31942,9425
2835,40828
13143,5545
560 TL
420 TL
840 T L
420 T L
840 T L
LCA
MAF
7153,85444
560 TL
VCT
6290,80412
560 TL
SDN
SUR
swz
SWE
CHE
SYR
1435,13144
420 TL
3725,2809
57091,0467
83382,8153
5208 (IMF)
420 TL
840 TL
840 TL
560 TL
TJK
934,820059
420 TL
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkmenistan
Turks and Caicos
Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela, RB
Vietnam
Virgin Islands (U.S.)
West Bank and Gaza
Yemen, Rep.
Zambia
Zimbabwe
Tanzanya
Tayland
Dogu Timor
Demokratik
Cumhuriyeti
Togo
Tonga
Trinidad ve
Tobago
Tunus
Turkmenistan
1 urks ve
Caicos Adalan
Tuvalu
Uganda
Ukrayna
Birlesik Arap
Emirlikleri
Birle§ik
Kralhk
Amerika
Birlesik
Devletleri
Uruguay
Ozbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Amerikan
Virjin Adalan
Filistin
Yemen
Cumhuriyeti
Zambiya
Zimbabve
TZA
THA
TLS
532,320084
4972,37367
896,349968
420 TL
560 TL
420 TL
TGO
TON
TTO
588,18515
4151,59742
16699,3099
420 TL
420 TL
840 TL
TUN
TKM
TCA
4296,85818
5496,59156
420 TL
560 TL
TUV
UGA
UKR
ARE
3636,0691
487,105498
3615,38197
45653,0914
420 TL
420 TL
420 TL
840 TL
GBR
39038,4583
840 TL
USA
48111,9669
840 TL
URY
UZB
VUT
VEN
VNM
VIR
13866,2551
1545,92969
3094,38517
10809,5563
1407,10543
840 TL
420 TL
420 TL
840 TL
420 TL
PSE
YEM
1361,19624
420 TL
ZMB
ZWE
1425,31379
757,089018
420 TL
420 TL
*istisna Ulkeler: £in, Hindistan, Endonezya, Malezya
ERASMUS

Benzer belgeler