ftl-*tm

Yorumlar

Transkript

ftl-*tm
T.C.
MUGLA VALiLiGi
Ticaret it trludtirttigti
Sayr
Konu
: 87e31364-2sr.oss ,574
t#
q
obtost2or6
: Etki AnaliziAnketi
ric,\tre I *. r\' fiM'AV 0 CAst 8A" ltarc'u d t
Bakanltptmtz, Kooperatifgilik Genel Miidtirliigi'nin 2610412016 tarih ve 15579427 sayir
yazrsr ile Kooperatif Bilgi Sistemini daha etkin ve kullamgh hale getirmek igin kooperatifgilikte
kullamlan bilgi sistemlerinin(Koop-Bis,Tokbys/Teskomb,Qks gibi) etkisinin dlgiilmesinin
planlandr[r bir tez gahgmasmda kullamlmak tizere- ekte ltinderilen Bakanhgrmn yaztsrnda gegen
erigim linkinden Bilgi Sistemleri Etki Analizi Anketi oluqturuldu$u, sdz konusu anketin ilimizde
faaliyet gtisteren kooperatif ydne*49li4q9 [email protected] istenilmigtir.
BakanhlrmvyazrsLyazLmrzekin4e
a kayrth iiyelerinizin bu konuda
bilgilendirilmesinin temini
gqn4eril
hususufif-
-"'-e
Bilgilerinizi ve gere$ini rica ederim.
Mehmet DE
EKI:
Ek- Bakanh ltmtz
y azLSI
fotokopisi( 1 sayfa)
DAGITIM:
Gere[i:
1-Mu$la,Milas ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odalarr Bagkanhklan
2- Bodrum ve Marmaris Ticaret Odalan Bagkanhklarr
3- Mufla Serbest Muhasebeci Mali Miigavirler Odasr Bagkanhfr
4- Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Miigavirler Odasr Bagkanhpr
5- Fethiye Serbest Muhasebeci Mali Mtiqavirler Odasr Bagkanltlt
web
ab,
fi;"r/1i'f$'}
f-;CA'?'"f;"g' sis: f$Al{A1-'i
' :-7Tf***_*
;;*;;,
r;ri;^rt:#&eg:,,
i
,
ftl-*tm*--:-'
inonu Cad.Mahmutollu Apt.2.Kat 48000 MUGLA
Tel:0.252.212 12 44 Faks:0.252.212 L2 43
T.C- Gitritk Ye Tictr€t Batilllil
KOOPERATiFCiLIK cE}{f L l"fuDi"TrL;Gu
KoopEL{riF qiriK Gr$EL ULDIIRTUCU
Tx"tlv?6.M.2016 13:76
Sa1'r 64356226-700-0001 55 7942?
ilililffilfiiltiflt|Iil|Iillltll|
15i7942?
T.C.
CUmnUT VE TICARET BAKANLIGI
Kooperatifgilik Genet Miidiirliigi
Sayr :
Konu :
64356226-700
Kooperatifgiiikte Kullanrlan Bilgi Sistemleri ve
Etki Analizi Anketi
TIcARET
ir
uuoUnr-Urr,nniNn
'
Bilindigi iizere Genel Mridiirlti[rimrizce yrinittilmekte olan Kooperatif Bilgi Sistemi;
elektronik ortamda vatandaglanmrzahizmet sunan bil e-devlet uygulamasr olup, kooperatif
yoneticileri, Ticaret it utiar:rtiitlerimizve Genel Mridiirliigiimii z tarafndanaktif
olarak
kullanrhnaktadrr.
Kooperatif Bilgi Sistemini daha etkin ve kullanrqh hale getirmekigin kooperatifgilikte
kullanrlan bilgi sistemlerinin (KOOP-BIS, TOKBYS/TESKOMB,
eKS gibi) etkisinin
olgiilmesinin planlandrlr bir tez galtqmasrnda kullanrlmak tizere aqalrda erigim
linki verilen
Bilgi Sisternleri Etki Analizi Anketi olugturulmuqtr.r.
sciz konusu ankerin il utiatirtrigjmiz personeli ile ilinizdeki faal kooperatiflerin
yoneticilerince elektronik ortamda doldurulmasr cinem arz etmektedir.
Bilginizi ve 20.a5.2016 tarihine kadar gerelini rica ederirn,
ATif Sami SEYMENOGLU
Bakan
a.
Genel Mridrir
Bilgi Sistemleri
trklanarak
Etki AnaliziAnketiire koop.gtb.gov.tr adresinden "Bilgi Sistemleri"
tabr
ya da
adresinden ulagrlabilir.
Eskiqehir Yolu, Gtim
Tel:03124494775
Fax:03122016555
Bilgi igin: MUSTAFA CEYHAN TURNA CUrAnUr Ve TIC. UZMAN yRD.
Evrakrn elektronik imzah suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden f0ddb8d9-794b4e30-b744-6gdb620g4dfbkodu
BELGENiN ASLI ELEKTRO}.IK IMZALIDIR.
ile erigebilirsiniz

Benzer belgeler

bilgisayarıma indir

bilgisayarıma indir Bu seminerde, Kooperatif Başkan ve Yöneticilerimize yönelik Kooperatif mevzuatı ve kredi uygulamalarına ilişkin eğitimin yanı sıra yazılımı TESKOMB tarafından yapılan ve tüm kooperatiflerin kullanm...

Detaylı

Net afrhfr

Net afrhfr yayrmlanan Kimyevi Giibre Denetim Ytinetmelifi gereli, aga[rda adr ve iinvanr yazrh kiqi veya kurulugun

Detaylı