OKU

Yorumlar

Transkript

OKU
..,.,.. ...
..
·
A
Li·SAMi
'.... . ..
-.
.•
:
': '
t •
(
TAM 8 U B
•
'
•
lS/l/19"
•
!
_.
•
•
. r SS*'(.Ub.naul. ~ J'ÜlPD bir Y~b.r l'C"1Ddt 1 AU Sa.m1 Ytıı st:aAı,:nm. aflhf törtn~ ~
·lpnll)'-
Gureş
.
. ı· d
karşı1aşma arın a
•
"
kat;ılamaımı-
lklnei 'g~•
'
flUbde m'tl.sa.bakayo. llSenılzden '·
yalnız &3 kiloda .J\tchm.et çık.
rin_dt yapllİUlf, turOU'f~3. İ>ü- mlf , te.kıı.t:• rn.a.altlOf 8;ttl6 t.uŞ:la
tUn İ&tu\bul JlleJtrt iftlnk et.-. nıa.tJl)p oUnuttur.
·
mıt1!r.
lardır. Turnu•anın
Hll'dar- • ıı.e.tn;n
~
T-111, 11FEN 'i·
EL EDi : 3- 2
~
Rttmt
hada
'luk
m.aoıann krlt.Uı:
btr sat
sı Kllo HO..ytn ber&lıere
63 Kt.lo Ktma.t tut)$ mail\i.P
6'I Kilo - · ....ı. uıqıQı>
~:::~IC.p
· 11. tura blaA H'*7in de, ra.-
B
M
2
•
2
3 . ·3
1
ve rcı.
7
7
7
!h\kırkC~y
8
H. Pafa
O. San.1
Kıtbat.q
&
M. Satı•C.
Atat.örk
8·
11
olarok
•• •s
2
3
1
2
2
5
:
Pertmtb'-1
:
Matbuctlılı:
a
•
ÖJC.T .O.O.
7
7
:
Eyüp
: • - Pt:ndlk
n&n ve
r3van.12
3~ıt
1
••
3
'2
ı
18 , 8
••
6
'13
10
•·
ll
1 • 14
s
Si
5
2 '
• •
ı
3
2
3
5
1
8
8
t
ıı
ıı
7
$
•
8
1
18
15
p
3 ton• eren maoın
Ocak Ptr~ gil-
.!
......
.
YIL : Z
12
·:
:
g
g
•
•
•••
1
t
:
•.,,
Yazışı:
Konferans·salonuna adı verilen
'
'
'
..,
Yaı.Lsı; 2.. sayfada
•
15/1/19~
\
O~ullara rası Bilgi
yzrı~malarında
3.
durumdayız
•
•
... . '
'
Yt.Pt ve Kredi Ban
·, · ' kuı.nın huırladıtı,, •Ölel KU~ lüp> llae:1erl Al'Ulndakl bilgi ya
nşmalannın llkl. ıo Ocak h.gQnO D~ ı.ı-ln­
de '1"pddı . . ıı.tmı.
mayi tam puan ıalanJt billrdi.
(50 pcm).
.
Sorulo.nnı
bu,......
Talwnınm Tll,ftw:ı, tndırlıaf,
Bü.ıtnt J>ap~u f t
Nadir BU·
yOttlmkln'den kurul\11du. Kuv
vetıı nklple:rimlı Not.te Oame
.de SJon vo St.. Joseph 11.&eterf
t5'er puıı.nlA bbl ·ta.kip tııtı.er.
Alman liatalnlr\ dt 50 puan a.1. dıfı bu. YUtfmt.d~ d.ller lla&l:et
pek bitırıll ola.madJla.r.
8ş • ·=
;.
7
•
'7 • :•
7
:
6
•
•
•
·tldnel )'V1f12'11. 16 Ocak CU:nart.sı siinO şııu 'l'eralk! us:eshlde Otd:\l Ye t.,J'IU ~
buda.n 1tutV)u ıuvnımıs. avan..
bJrıu ~ ÖRJHlc)t mi
.
.
• .ı ·;
ı
'
,
·· ··········· ··· · ········ · ·· ·· ········· ~· ·············
~.,.....~~~~~~~ ~~~ -~~~~
.::
, ..
:
3. sayfada •
SAYI : 6
:·
10
:
:
~RU adlı
.
.
BASKETSOLDA ÇiFTE GALIBiYET
ancak Utl
'
:
'Ç
.
.j ÖÖRl':NCİLBRl~lİZİ.N
. -. u.{zıRL~DıOı
j BARINMA
film
,
:
1(
•
#
; yapılan röportaj
E
A
..ı
3
7
8
. •. . . 1;''!'""''"'"'"~'!'IB"'!'Jt•-•t•',, .......
GALATASARAY L. : 67
ıı Fen vo T/llI aruında. • - · AVUSTURY • L.
·.S"
7
ml'IS*bak•
YA))lldı.
•
o
•
•
:
:.
...
moe•ilı>
f':
.
.
...• •.••.•..•..•••.......•..•....... :~····························· ····················; .................:
;.~
bulunn,uı. havıtla.rın be)..
gitmeıi yllıünden
t. lltJME PUAN DtrRO&fU
.; KtJçt)K GALATASARAY'la .
. ..-
-.,
t, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
:
:································································-!"
oldutu
Ss.vq: tumuv-.y•
Ko•• tu•• sonuçlar aldık
•
·Okulumuz fuıtıol~nda bu sene 'en 7.orıu galibi·
yeıiin Maıbaacılık önünde elde etti. Sahanın tamamen çamurlu kaplı olmasına rağmen hayli zevkli geçen maça ıakımımız Ferhan. T acettin, Cem, Sttıiııuı, Esen Ali, Ali, Çetin llfehmtl, l\1tlımet (K),
~r, Ktınul onbiri ile ç.ktı. •
Oyuna girer gimın b~imiyeti eline alan ıakı­
mıınrı sağdan y•puğı akınlarla çok ıesirli oldu. Yirminci dakikada. kornerden .g elen topa sanıraforlatı·
nın vurdulu kafa, Ferhan'ın da ileri çıkınaşi.yle rabaıça tıo., kalemize girdi. 38'. dakikada oıuz\ın pa
sından faydalanan Mchnıet aşırtma bir vuruşla be·
raberliği saAJndı ve devre 1-1 sona erdi. 50. dakika·
d a sağdaıı Çeıin'in orıasuia kale önünde dokunan •
Oğuz takımımııı galibiyeıe ufaştı.rdı. Buna 63. dakikada OJuı'un verdiği Pasla ('.etin kalecinin so·
!undan ıopu aiJara yolladı. 3-1. Maç ta bu netioerle sona ererken ıakımınuı iki sene e....ellci Z-0 !ık
mağliibiyeıin rövanşını geç ıe olsa aldı.
bu"'°'"...._ :
ıwmun_a '" neuetlttl. ~. .
...~kat olan Ooı.r. Hlda.)'e• •• :•
RAYDARP~A Lİ.9lSİ SALONUNDA YAPILAN
••
t.ttllu:
KOTCPliı\NCSI
,'(
:
GALATASARAY L:3
MATBAACILIK : 1
YEN'in açıııŞına
.·: l
'
• j .,
'
FUTBOLDAKİ BAŞAIU&UZ
_;
•:--
-- ·---
...-":oı..
..- - - - !'l.ıAlATA$.4RAY ll~!!Si/
• ••
•
'
. .;:,,
..
'
'. - ı ·
~
Hoc.a'yı.·
NiZAM
-!
kay~e-ttik
&.ı,rk.pmarh beJ tıiloJiYe. alı. eonı.b.rt. «Tap Ye
. ,
.
:reml)'en t&kımı:nu, topl~:p 'JO
Terlik Filı:rt:l'ln Jlltltrtni Gkll;,Jo; puvanda kallrktn, oame de Sion puantJ.nN 13$'e, Sl. ıoseph'
e ı 10'• )'i1l:te.lttl.
Salim
ALPAY:·'GELiYOR,.
&den qitJınl d«tlcrt{ıin ç.ok ae•ilen Niıa:m Rocut,ru flSJ.11.tlann:uu defU, kaltıhnlıt ~Cömd.ük. Ae.ı bir ıün\in, ~lkl 4 0 en
aca daklkalan onun okulu son li,raretl .. >
.'
.. >
R za
•
Geçen
kons~rde ·
Şeıif Yü~~aşıoQlu'.nu
'dinledik
:
iıü OJ'tt&DdL
ıu : ....,. - TaJWn.
611.Rua_ - J!erm~ Be
• '11catt•
_ -Yora<>_;
~''.~~(
<
tir, Kemal:
1l Fen : Mthmet • Zeki, Sed·
va.n • M\lht.rnm,
Ka.saboflu.
Çetin, Ölh&n.
'
G~en ae.ne.Nn iletU i~tiıo
Oyuna T/m cayet ,, si.i.l-o.~
GALATASARAY L.: SZ
tsrANBUL E. 'LİSESİ:
fsmall (K), Tu.rgut1 Ferba1\'t
ttndo ı. •oU.n Hl.lso.yln DUkcl, bu ~aşlıdı ve 1. dak1k&dt. Beklrlri &lgl,n 00.UoYt Uk btGl
ıcrıe •do t~kımıntn b"'uıa'I~ ar· . ııinıılma.dılt blr o.nda· att.ığı şa..
44
.ya çıkan takımımı:&
1
uc
saha
ille devrede
ıYı b1r oyun aöıteremen:ıJ.ı; ve
20 - 24 devttYl matIOı> blt.lrmlftjr, İkinci devrede 01'.i.neyt•.
ln ytrlne &lrt:n NW' 07\l.D\U\ h
tanıt~ bGJk rol oynadı.
~•"P: • ıllımm tn lYl ~
Neıer:n\,t \11 nı.t.rM: eCmeıi7.. ~
kadatl~rınm 111 bl f'dcrece ala.·. , ııane bir ıuLI~ .ilk a:olünil kacıflncl•n 'fimltll olarak : ~lış:· z:ın~ı.
mııılahria ar&lıkııı: otua.k ac...
hlnc1 de9 teto ıı Fen ZekiJ'l
• •am .ediyor.
de Jıttb'e &lt.n.lc ba.şladl. Fü.at
~ot ylne 11c&reU.Uue naı\p otdo. &teman Mehmet.in bakq!t·
n uu:ınd.an Uttnd solü kt.T·
det.1l • daklka tonr9. FenIDm.n 1 ku'ntmmn PUbU'tu.nde bG7Ck
f"r&ttıtı bir tarambo!d& Yoc- f Ylrarhll otdu.
ıo t()S>a tile mQdahale edince ·OG'!'Wlf!'>~»~l!llll!~aE'!!'!!!Sll!!i!*"!""Wlll
Çelin ,.,. bir
.
..... .,. ..
-
,..ıı.n ;ıtnalf.111
ıut.ıa
men
ra.t
Ronanm uunma.ıına
ıoıundan coıe tahvil etti.
1 VQ LEY 8 Ü
·.
Alpay btanbı.ılda. sabite)'&; 90k
lc1d.lall (1kıyor.
' ·
.!
.'
L
'
SVLTANAHMET
kemen hUeum• g~n T/III1er n ·CARETE • .,,,.,'1EN
bir çift vuruttt.n yıne senna. .
nu~T '
nın' >Y•tından 3. collerlnl ka. GALiBi Z
'l!a.ndı.
Okul U..1ı:ımımıı bu aenekl ilk
reımt vole)"bol maçmı raktbl
lı.iaçın sonlarLna dolnı ÖZ.. ırcJmed.J.qlnd.en hllkpen ttazan-
laıda elde edilecek
ı;ı;imtün, olduıunu
hullatt•
•
ha.tırlat­
ın~t.lr: Biıha.ssı:. 2. bötUınU da...
'
h!.'çoıc·
beftntlen bu Jkl böltl.m·
tilk· oYUnU btıltr~ ıunan A~rJ
haııın ravafl.t&>11• t.Ltlıtı gol b1r dı. , aşyıeoe ıat1mımıs suıı..n­
n.eU(e vtnnedl. Maç da T/lll ahmcf. 1'tcaretı Jbeler ara.sa.
3 - 2 (1 - 0) p.ll-llYl<
ı.ınu.....,dan eledi.
'°" '°_.
,
•oklu. ~ pllp)U .tına.
-o~ T/III ıı. Ttrv aruında 01D1 GALATASARAY L. :
rı&taktJr,
,_
1
•
.·naıttr ça~Janıu bapn7b Jii.ni&en StUh Süs., bu stne,
"DtilıaJııakakr«a okuİu.°"'1un l11 tılr dtrec. ala"'1.ndan emin.
. ~ Beraber çaı.lş'bta ·artı;ada4lt.nnd:an ela ümlt.U.
'.
.
8 ak1rko••
i ft.T
AKGvı-,
• • ••••••••••••• , . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Z
: O
K.
Takım: Haldun
( K) ..
'
Okay,
....
Hamdi - OUndilı. lh\ver, Mustafa.
•
.
Kaptan fsmall ve ta,t.a1arı. ittantıuı L-lselerl BaaketboJ Şampt•
Setler: 1518 •e 15/t. ,.
yonaıı ncla batarıİı Ml'luÇ;1ar aı:ı,orJ:ır.
',,,.
j
:
!fl:ıı.1,,,,,,,,,,,..;;ııl.iii.ı.11.1.1.1.1.1-'
·3
· • 1 MAÜ
· Lu' P' En1K
.
.
·.
.
Tlk.ımınuı: H&md.l. SeJAhal.. dt'n'eDln he.men bapnda
ot='·
Un,c..n,Strman.&en.All.Qe- un "1d<Ulll-"' pllblJ<tl
Mtlıl'M<. ıiıebmeıoo O...,.
Celil tft'.ktbb'Je ~-ç.ıkınıf
-
.... f
~~-....,,.,.
,,.,,_:-
J.,.;-.
~
~
I ·• •
~·
'
jy
d•k
eneme
__ ._
.,.._h
·~m: ·~ an. · - -
ı:ao.
caranUltmlf oldu. Bu Com - Smnan,
Ali - Çe.toınra ribPrla blr~·hacmn e un. a.tthmes. aı>. lıfthmts. <K>.
rolıtrlmtll: Mehme~ edil, ().. dfn nktblmbe SOi tınatı ~ ~ul~~ım.ıa kazanılması
, juı: at~ı.r. OeVttJI ~-1 p .. ven mOdataınn. maçın bU neti- ıcerettn bu ma.çı yüzde yüı fır
Hp blUren t~kunllnıs;ı 1ldncl ce ile t>Jt.mtılnl ta.&ladı.
u,t.ları hırc.o.dı.kt.an ve iki tane
, • • Guetemb Sayın·MildiirümiJıüıı bimnıvesindıı> bü· do ıutun dlrtkten dthımeshıden
,
.
ı .·· . ,; •
-v
-,
ıonr& ıcuanı.mo.O't. Daha oyu..
lün , konuları kapsajl~ bır; .
·
nun batında Qettn•in iki• tane
TE'.KCüME YARlSMASI
mnsaıı. poı1oondaıı. ta.ydalan&a'çnlıştır.· Başirı ka%ananlar. mUkiftalandırılacak ve ter~ maması, forvetin m.aç.ı Uk. dev.. tl . S
S •·-·-•
lıı
ki
·
re mühlmsememtJJ, iklncı dev
tu.m .t n anat ay~l.o(A.l:a YıılY.~ naca ır. .
rede de gollOt lk1 şutun diretDaha [azla bilgi., almak istiyenltr Yan işleri Mü· ten d5nmeıl neUoes:lnde Hayd " p•·
üracaat 'edebilirlor..
~yıa otan ı puan ıu•
Un,
:./'
' da. atalanmızın avcılık, bJ.nl• Türkler 't.ara.tınell\. nJc&d tdJ•
Tarlh bOyunca. Tilıkler spora cili.k, okçuluk. cOref, wcıhk.. len PoJo oyunu TUrktılA.n o•a...
büyük de.ter vtrmi.f~rd.lr. Ta• da~ılık:, kılıç. elkrlm, ka.ya.k. t3l'Lnda,. Çinin Let.IJku\d.an IOJ\•
rih9Uttin bulduk1an SOrner ve kOl}u. sıkles. aıma..· uıu.n t.Uama., n da. Çtn .ura)'llnnın avlula1
!<ti TGrklttlne al\ kabartma~ polo, tutbÖJ boks llbl çorlarla tındt o,.,,..,....ur.
-·
---·~cl>han'Ul "n-ı 'l'Ur-b
'• Tt}RKLERDE SPOR
ur ..,.un~ m
. _ tıkU.
ŞUN
•.•
- DAN BUNDAN -::::-:
..:~
lı:ahısr Tertr. TGl'kk'r
•
d4111tn.Clm ~
pdtnlf ve. h&va no doldu.rulmut
topların eı deıtmemtk ve mua,y
yex: sahanın dıfln" oıtanlma..
mak $$).rtSyle a.,yaJcıa oya.n.dıtı-,
«Tırlh-t Tlmur• d'a. yi,ııbdır.
'ci.a Fartarle. adlı eııcro s:~r.e. Orta AQ'ld1.t •1'u.n.b dt.
~ır. ve erkeklerden kunılu w ..
(Den.ııru ı. d.e)
J
•
tr
tut.bola cXesub dert.udi. 'nmurlenk
RO:ı«A T URANLI
•
ıimterde eörUJen ktlabOJikla,'I', utraftılcları belll oJ:mak\&dl.r.,
$aha durumları, atalarımızı.n
Çin ~r1hlerl TUrklerln• ceYu.rıtLn v• tranlıla.rdıuı da.ha. (Sn yJk avı için kayak IJ)Ol'U yapıık
ce sporla ulr14Uklarını ispat ıarını ve bu ıporda OOk rnl\hlr
~tmtktedlr. snnıerler, Etlter. oıo.uıcıa.rını ynımakt..dJr.
Hunlar, Uyprla.r dtvh·tc-rlnden Hun ·TUrklerlnJn kıtı9 've e.slc.seıvuk ~ Oım&n,lı TU.rkterlııe rlmde rt.klPISı oldukları Avrubtdar 6000 yıJlık devreyle Ug!· pa Tlrihçllerf t:uafındaıı. teyit
u olarak t-~ tdlıtn vtııka.b.r. edilmektedir.,
deninde kuzu
.-..........
..... .. ... . ~
Adstı oruncıular Attila. A'lpi.f~'~. cÇiirii~ ~-- ıı,nı bafan1la
OJDadıb.r. Ya.kanda OJU_n dt.n toPfo titr ıı:ab.ıie SirilJOt..-IUUlL
•
'
{
-::-
. c.1.1.1.1.w.111.1.1.1.1.1.1.1.11.1.11~.1.1.1111,
..'
~r
-1
'
I
'
ı
••
•
'
'
•
•
·•
~!
' '! ..
..
..
"
..
..
'
1$11/IHS
.•
1
T ' A !J,f BU Jt.
K·qç_
OK GA,LA·TASARA·Y
YAKINMALAR
'.
0.(tn yaÜmııda da•@ .~ıftlk D\JŞl.AR'ln duru-
.
munda.n. Onca masraflarla yaptırıld1klal:ı halde bl~btr
tı• ,)'l.ramtY<>rlar. Am:J. .blıl ne dinleyen Oldu, ne de,_
•
•
Küçük Of.la.\Na.rll)''in nyln tam olarak bilmemekte idi. Blı: ihtiyacı vardır, Bu, ))&nllyOnt-r
mU<lürti tbrah1m Uyrur beyle 3aşölrelmtn İbrahim be.yelen olarak yetJft.ikJerl. böyle okı.ı.ı..
YllPm~ oldutumus kQçUk blr ögrenmlı oJdutumu~ bu ıınıl larda. çok zor, htmen henlen im
konufllla heplmlı . 1.91n $Ok Yk . ..
• .
kt\nSıı: gtbldir. QocukJarın. hiç
carlı oldu. Hl.len taı.blk ecıu..
.. ·oımilzıa· t yaş:ıria. kadar ane a...
ıncxıe· ~an modern ögrelhn. lle
lıtkSnlıkJarını almt.ları ve ken
All s.lı.'ml Yen oıa1ıaı:ı hiıa. btrkcıln r&tündo cantant10.r. Trlbünı erden yu\•f.rl\\n)Jl, yar-alan.:ı.n lnaatıl~r... or
ta ter4t kaJt.kslmu; 'öjrenciİer•.. ._ ıayın öfreltnetıltrlnrl­
dl\ KAQIŞL Sa.,vın '0tretmenJer1.mltln blt1 ıa'klanc:lıkları
numlta.h trfbündtn ıt:fMlmeltrl- Öfrtnclluin, saha7a
hO.cu.m tdtn st:Jİ.rciltt bn.fı:rı.d.an ta.rt.aklaAMUI- ÖJ:rtn•
cllt:tln blltlln • nmluhlp.nu }'6tl~nlp tonra 4a kaıpn.a.k.i
8 u mı.ıdur ıorulttluJu.t! $onra. iır.ndJtrln, T&tmur 2L
tın'd;a
l(QçUk
K0Ç0K
t
ıar da bu"kt'lçUcıOk mesele yllıG.ndtn apor hOCUlnın slruf·
lt.rırıın maçlanı."lı- ~Pta.l· 6t.mbe h('kkı o\ma<lıt:ını lle.rl 8ür"'
mekttdlrler. Blıı ha.nctsfuin haklı old\lfUnu. ya da ha.nal
t.t.rann ıutumWlda.n nbnmamıı ııettktqtnt pek ç&t:ara-
-
.
•
•
....•
•
$ .
;ıcdmU'onl•.» İtk
tdı.n.mli
'
Ct:f;lrdltimiz
{
-
la1'4a voleybol,
lan ıerettr. Bu
dunım
renclıt.rtn ns:ıll.nru
ka~yan
çıtarma.lct.tdl.f..
'bll"QOt l· bir dttci
ÖGRENCİ
GÖ Z İ Y L E ·
r.ıi$tir.
GALATASARAY'
D A MODERN EÔITİM
METODU
taş~nım-.ur.
•Okvl. Anır bt.kımından Uç
bôlUme aJ"nlmıtt.ar: ·2-3, 4-5, ve
yeUşUrlel ıınıflar. Halen A, B.
re bu
CBt.4 tanrt 1 4•> •.
Fakat Yt.Pt.&:urut.
toplantıı.arda.n anla.dtCınuıa ~
tiri<'i
at
bqka bir \<1d•n 1*makl.
lmklnaııdır. QO.nktl yet.lş
sınıflarda. haftada 2-$ sa.-
Frarıtıı.eıı yapılı.r-ken.
dır
~rl
öbUr
25 .$i.a.tln1 4, YO 0. ttnıtJt.rt. MI•
sek bile, ıene do yet.erılılJJt kar
41lJU%f. 9ıkm.t.ktadır. Du 7Uıden
b1ı: ı. 12ıur.. glrecekltrt b!r )'etJıtlrl<l cınıtı &Qm011 dQfllndOI<:
bunu da ıt"9ttıettlnntk 7olun
ve ı&m••J't ~ta ve.
ak.şanına, ıor y,.· d•"Yanl1f SÖY• KALDIRILIYOR
.
!edikleri eümteterln' dltıeltip cYn•>biımıı birkaç toJ)la.n~l·
ttkrt.rl&nmtSJ)'la. da. dolru to- da. ı. ~. $ cü ıınıflt.rın kaldırıl·
?tU41ftlJ'I. t.htma.kt.&dırla.r. Bu ma.sı ve Galalut.ra,)' lJaeıt bk
pu9lar çok
A.tdıtlmıs
oı·umludur.
·:ıı
bu Y1lkl cdaha b'I blr
tqln 7apll,in
fMliYetıerln
merktılnl bu •
iki Y6netlelde aramak tere-·
kir.
enıt.rii-
lç!n. id-.red.tn
hattketo
so
Çocuk.
-.
•
.
...... y
ı...
bl
k
ı...
ı
.
'
'
Faro '
,~A~~l.,..:;
3~·~"..,.:...,.::6'-p';-,'g-,.;'-,;"T-..,."°Y--,.-.,..-,,-,.._
~l-t-t-t-l-t-1-1-t-t-11-'
1 1--4-+-+-+-
J
tt.m
-iHHl-t-H
·.
"
derslnd•,
lwırtadıtı suuııu
d~eı.rını
-1 •
' :
._·...,,r<
,,
.,.
nrduncı
,,
Olabt..
, ,.,\ •
·.
rJJmnk
lç.1.ıi
' ' bleblrlyJe
.....
... -·
Hocaıan.m.ııın, t0n don ıt .
.ıı çalar. çatq;ıu . 9k\lldan aY-'.
. . .. .
.. deı. yarıo Ctmeıert ~lı&' ti~
·tt: .
mekt.cdlr. '\'lll\lbukl bıthwa !•~ : büyük tenetıo.ııerde boictJ,: .... ·~~~..
~ımıım
Jt.pAClla, bl~ fC!Y ,.: ·
•
ter
bulunmaııdir\
öti'tndi6
d>.11• to,...uı olmalanru 111ıı- FiNAL•~E·Rİ
~ etmek 'bunl&nn ~ :~'
yaeatUr. e - ı 1*f\arınclatl
·
"'•"
• - · lıto"4ır. • - l Qttl"1 k91ı..r oocatwı aılalnhı Ntımına BELLİ OLDU
• lana -ııi ..ı.n ·ııoea.. ­
KUltiir f t P.debtyat tOlun\Ul
lirçımın bu tollu ıı. 'lıu ,
aruı
·•
-:";l'
.... •lmtJer~ lllnnc!·
bllll
can.~
tlll Tt•flk m 1'rlY!e beral>tr ~ıımuın
ret Sa.tonunda )"ll)ıldı vt ı ı 'ft
·p .: rtkmez ınl?
,
l? nci ıınıllt.rın tln&lla&ltrl bel r .. n&nmealriwn ·i1•t.eralıl.l- ~.
il o!ctu. Ba.ıı nokt&lt.rd• f11tlr·
~ber 'tusalta ',~io.mu~
terinin ahnm.t.dllıru lltrt ıt\ren ··- vuran Pra-nsı.ıca·ı hoc~~nmı. # · ' •
l'lcareı ! vt 4 11nıtlırt bu yarıt
~.flri, ,bu i:k.stıilıı.ımılı ~.11İ19f- ·~· •. "
trıalôli'a kl.tLl m~(lıl ar...
~me.k _lçln'İ>lto 'ıamımt ··y:a.r.:. - ., ~ .~
nk ya!'llm.&clli 11 Edcb\yat'l •. dn:nla!da bUlu'pdu~~ın~ 'tan · ": ·
•
e:U,yen 11 ren, iklncı YArıtmada '.:ı- tnl.fonız. Lltan öf'reı\O\Ck" 4•' · ·· ·..
12 Fen'l eleyen 12 Edebtyt.ı fi.
mele, 45 d 1.tlka mU44eUe
uaJe kaldıla.r
•
•
· ·.t~dıut koııuıan· ~°'*'1
1
Listmtı 10 u"" am.ılluının
dıııltmtk_ dtflldtr1 OkıalWD\ll
tlnal4Uııl btlll tden
,_
dak1 E"r&na'C'*. • 31rulnıJ.ntrı
cia 11 Ocak cana yçlld.ı Yt ıo
en al::sı1an J&>O .ı. budur
lı. Ue: T/2 aımtta.nnm tt.t&lmt.~ Halbuki ııtttn
ırur.sı sononnda, 10/B"J'l t111t:ıı
cl.'lln ders dıfu1d• hoe& ıı.
10/C llna!o talmıya 1ıa1t t uan
tomuı &tlA, ııtroneı atUr
da
ı
=•'
hale ıetlrtlmlf, prau,ı bala. •
21 OCaJı: perşembe- .Unu ya...
nundal} ktndlıtrıe çok yar.
pıJ.:Uı. yanşm1.da tıe t/D Mı rı
dun tdllmt.ş · olacutı.r. i'ul.a
)'Q..~3.lannın
:·.
KONSERİ
~' 1-'t-"iı-t-
1
~erkeı ve ı;. saru.t lal ebt:leri Cofrl\tya
arkadaşımııa lıabit ' veriyor.
G.S. CEMİYETİNlN
. 'H-t-1
' ~ı--+~
l .
M'.ub.ltUn
1
f. 1-1-Mi'-1--t>-"
l
dlnle1lcllorl
idutn
Ur~.
bu. topluluktan r1t.a tdecqtl.
S1ra Ştr1f YO~otlu:'na ıel...
eti. Bu Otke-auanın ft]Jlinde AY..
·
la Dlkn'ıen ve se19u.k· ural'l <llri~
. . l"dlk. Şerif Y01bfttJotliı. t~lQ., ~1-+-< · ?..e i)'l v•k1t. re~lrtLI, dlyebljlrfz.·
6 .._ı-­
f'
.
teı ıah~ çıknı1.111n \'trdili
bryecan 10ıOnde.n
blr ~
ft.J1J1. Ulafa.n\a)'U tıu ~ulnk·
IU ION'a c.RolllDC 8\aNla:o dln
l.)«<llk. ~ ,..ımı.a. lılıu ela
r-HHHHH '"
"sı-+-
'
mc
' önum\l>dekt 111tıl'd• d• dıger LİSE SINIFIJARI
rlnln meydana a-eurdııt •Ada.- Ud •ınıt k•ldırııacaklır. Bu sis- ARASINDAKİ JIİLGI
.ıno lunlorıt 'u. t&kdlm etu. tık tem ilk kıaımdan 1•1.lfenl•rm YAlUŞl\{ALARININ
.,,.
Haurla.ıan; ıour
1. de)
k l)IQ)•kt&.
ıtdof ~ -~fıt.rda h~ ' ~:
maıs& tnUUmı temtn ede·
haber;.
..' .
odıgına
. dttt.a.r.. H&ll>cıkl bu arada ko..
tcapg.
GEÇEN KONSER
,
(Ba1 tarafı
.... '
e:tJLM.AC·A
.
.
,
,mea.ler
~~~.,,;en-~~
......--
ııı.tı>d ~.,,.-
blr
'-,
..,
&?nra, s dak:Utahk t.ener:.
lilıl•rde l>IJ<, )localar ~1<­
~
-·-
=:ıı::::u:'::Dk=O:""'
:::ıa..a:~:,..:':l:ı:b:::':':":°':•:':·=~:"=·="'::m=•:':'::~:·'=·=·:; uıacatl ıtbl uıtm
'
ıUkta.. .
K~t
o.ıaıasan.rın
her )'il bir aınıfın kaJd.ınlmUI
• wıt-U.J'te btrt19 )'1.1 ıiçlndt
ıar
.
ruz. ötrencUerının· Mliarıriı
bUm.1$en hOoat.t.rımıı -wı
metodu da..d.,e..
tlemek pn.kl)'Ot. öfretmenle•
rin tıepsl ,.,..nSMta l>U met.Odu
latbUc.. , ttmJf ya da- üıtrmot •
· licır, -6nn'1f OlreırMnlltdlr.il.·~ :!.
slbl.
de ay-
Ama oltul4& ~ta bir ııu·
na> varda kl. bcınlann bu
Ytnilttme hattkttlndt . ıenlf•
ölçüde U.tıldlktannı töyuh:meyiz.
• " • ' "
. Htr şeyden önce, hoçaJ1,. ,
rlntııın bJ-ı ötreQtUerl ile ıe­
tna.sl\U'tna yöt.erll · bulMuıo·
k.llıUc
Blllııdlli
pltn Olumlu,
~rin
dddly<tıe taı.klıtıan ltaftl$2?\dQıL
•
....
kal mamakt.A<llrla.r. ·.TllbH, bu:
.sinde
·
~
~ıaca· tekrar. aöyllİcııın:
&4 - eş )'llunn Ut yarw.nd.tı..
~t.ht. iYl b!r • Oıl&tutrt.r•
,ıno<lern metÔd yetrnlyor. Aynı
· ıamı.nda
-
.
zı.ten
Galataşaray.
lar Fraıw.icayı daha serbe.şt~ ve
dotru konutma.kta, kl.Ulk me• ;todla yeU4mlt olanlardt.n aş-.-:
'
lw1ıl&·
.,._
bl-ttoJll. &1N ..1
Jui &&JlTI bo.fm.\l•Ylntmı.. 1..
Çin de aö1Hnblllrtı.
ltr iiu-rlftdt denemekte .Ye ontınn Cl11 Pft.utlnl tuanmalan
na çallfll\Ula.1'1
•
llClltndıtını
yalmdan
~ btıltrl
ı.t.ı.btlc edllmekttdlr. Blz ~ d°'"'7& 4. ıuura. atr mı.n ~"'n.t.4ı olmak Gııert ~
l>ond• c 111 kabul •wti· mdorl ı•,.kllli k~ tdllmlf· ı notta - - blrlefllrmlJUr.
~~~'!.I mlı: bu' ıntıodu t~ 6treaCi- 11.. Bu 1'1 b1s 1. aıoıfı klldırdık.. Okul a.b.ala.nmn htpll spor
~i~~~;,iJ~?J
~-::
xe
lltttndlut71o
<i!ml!ZOn bil
<at
dltmı
toro ve
•.
mükenuneım vcrmlf:
leıd.Ir. Son. de~ tyt nlyeW
bir ınsan olan Q11:n· m.O.d.G.-
id.tri!
•Okul lçl ÇAJ:ıpna-1.ar-ı btr çok
..ol'"
lllirta YO""
'"'t"l
"'me k,.dlr. SaY ı·
lıı.n onu b u ııın b \1 kol'...r : ı n U•
Z!lm ve dJa1plln, ı,ıık, oyun yu.
va.tarı \'e apor, mUıJk, ktLo.pbk,
tııaltJ', koopert.tlf, derı a.raçJ:a.·
rı· ve mU:ıe, kliJtOr ve y&-)'11\ kol
1sndır. Bunlard.t.n mUı1k kolu
vüktere
(6r'ı:t­
1darenlnklnden tarltb o-
g~I ö.rne,kıerlnl ot:rcneı
11
metod Frınsada on yıldır bil. dolaşmakta \'fi k1tnM do bunu
hassa rranuıea bllmlJ'e.n b6- 'kısmına.
11rmtt ll~te.n.ıtrin çahfmala.rı.nı
C&kl,..
ve bundan dOll.Yt
la.bilir. Bunlu t6bUdır · ve .J>I
.:
raı: iyi nl,yetta halledllıcelc '
4eylerdlr. Z$.ten IOI\ lkl Uç
ayda bu karfılıklı ınla-fitın
aı nı n arda 8 sta.L yapll
maktadır ki, yet1Jtlr1cl aınıtın
van dakl
••
ç.ıklamayı u;yıun ıördUk.
nıı.n d.etılert kulnkhklarl• dtn.
temek auretıyle t t.Ln bir Fr&nsn 1, •6't 3 cif• $1.NJFLA.R
~a.ı1.1ıa., ikide blr biıl tllfltthtmm hemen bütün mueltltrlmtt ht.llOlm\l.f ola•
bulıc.u>ot
•
hava.
vo et
bll· blkJnl sa.aıamakt.A, yıt ıonıarın ­
da. te.kıir<16 buılan ve 6'· ·
&m memıektt.ltl'()t t&bı.ıJ tdU ~
!lbort.tuvarda. 81rtı~rnen reh-- kaldı:rm.a •onınunun aıtını a.b&rlflMnde, bantlarla tel'1'arl~-
.
to.ratindıuı
aı;ıt
topu. maçları ya.pıJmaıctadıİ'.
Kültür ve ·y&y ı.n kolu llt muit '
cunıe.rın proQ;ramt1l_I yapıp \.at. .
-
...
Blr de Okul saati düunll
~
bat.ı.
ed.Umeku,
ıcont.:roı
bu W yeUfUriel ımıtm ~
malan iti. tttUde olmaktadır : B:Öfiik bir ka.rft(ır.ı._ lta.)'tSl1r. da.Jd.•
1 - sırurta.
ı
Dtnltt<kıı ıs inde açı~k tuılJt_ri hakOKUL İÇİ
sonra &q.am ı.nerrna~ ctll
lund• bUCi 'tt.tlfor.
ÇALIŞMALARI
l.f.bort.tuannda. ÖlrtncUer bu
,.n hafta ~ln& ba "mle4e-n hırdcet t.dip koridorlanıı
litn~1a.nnt dttqtirdi, 0 $
el-aha c~tn 11) takılan flore:.
ta.nlar tok da.b:t iy-i it ıariiyordu.
t
lleplmls blll.ttı:· bl~e acayip bir buy vardır. Bi:r i,ıi,
dUtUnıneden., ötulni g:ô~meC!en 7ap'-.rts, Ve her c öMimtize
bot' ıeJmlyenl durmaa~n C!ell•tlrmt)'e kll1katı'l, yap t ıtı ·
mı'.z ltlcr beUI l)l:sun dije..o:
.
ölrtnlp
Bakanbkça 4. 11nıtt& ft&nss:&
caji bqlam&İı 1trt:ktl*1 lcan.r.
JnA
••
öı cııııerlnt
\ bancı dil ötre:nlmlne batlama..
\
O olmak. Uıert Uç yet141:b'1Cl sı .
n ı fı bulunmakta va bwılardan
A ve 8 .sınıfları audJo - vl.ı.ueı,
C sınırı da kl.laSt met.odl•' ö#·.
rtniminl yapmaktadır. Adın­
dan dl. •nl'fllle&tı ilıete audto:vtweı modern mt\od.u c.dU1'
lafl m&Laemo:ri·~rnelin·şorttan- 8:erı reUrmedtaı, on~
bot
di
JtSnetıcUert
kolu
ene.re sahip olduktan aonr• ya.- da
,....ı.,.....
8Por bocattıızıı...12 Ed~b1yat srnırı ara""nda. Qtreyan
eden kUçOJc bh· anlaşmazlık iki taratın da blrblrlerlnden
yıJcınmaaın& Yol ' açtı. Spor 'hoca&ı: bu ötreocllerın· aldı1c·
«C5ı.
ka.lkınıp,
ca.tJna d'tü.ntrtk bunda ya-
muctı,ır lot"ı,ım.lutu:kt
m&dık.
Galata.ta.ray'ın
kalkın1.m,yuA11
konularını
kapsayan bu ıconupanın bGtün 6JrtncUer ~tn yan.rtı oıa­
-.otmalllatb obıh ü n.mal_ Soran. tidt:ıt'. bu
... •
SAWA : S
a.ı..........,blu ...,~u -16
Ocak euma.....ı Cilnll ıı.e..,.
Tovtlt J'>tro• -111\da bir
ltonst:r n::r<IL lttol BG)tO.tbU.tÇ\m
l'OKAJU)AN AŞA.Öll'A '
SOLDAI< SAÔA :
ı . Bir clna fUA Cçotul>. .....btlıtylo •• daldka
,
2 • ,\J'akıinan. - ~u t«: ba.fl..,..n konarln ilk yan1 .. ön kapuııidan cl- b1r .b!Sııe . ı H&raının ten! ~ndt. Adamo lunlorı ve Rollin&
rlıtp,
a rk• ., kapısuiıdo.n çı­ (Terfi) . .. .Dit etnı b l1kt 4 - Sfllns•ı. lklnct yarıd• l1e &oı
kıtıı.n
(2 ktll'ı'ne) . 2 - soy A.rı.ct bınJc (2 le.elime). • Bir Bi\yükburç•u , ~lnltdJJc . Konser
rınaıc kaldı.
bit şey ' Ytı>.11.tui. ~mtYorµİ; ·
arama '(S ke lime>... sır mey .• lf}n n ıuıl yaL)ıldıtı nı bildi-' s:\at. alt1d" ıo.na tr<ll .
havadan
· su·cıan + konutm.alı:.
l\fadanıe, lnterroıeı nıon <la•
va. a .... tge'de ıarlhl . blf ş;e· nn ek. 5 .. T<ıta.s • Mı.sır'd.a
bile
!'Clkı>ıi1elı\\eıvı:
nôı1c•1ı '
maracte qul ı've son ctolgt.
hlt • , s.cV·ınm_l)'t~n. t - Bir ~ bir rnabu~ e - Blr h"1V• • ·• ŞUNDAN
vereeeJ<tı.r. • ı
.., " .~
tJ.t. ınee.U.t. - Blr mabut. 5 - Amcrllcah blr mucidin adı ~~ ' BUNDAN
BUUin, bU ·~nkt"ttorlmıı.bı.
r.l görmO,f ve gör düklerini ~Y·
SON SINIF
Ec:t'nin bir Jc·aıa.bİ.s!na - BlT • '1"'ffn 7olu. '1 - Bir erk.e)t adı . ·
nr~ıı,.·Gala~-ra.y. l~ln."(l,,,.'
le
naklet.mlf1jr:
pqlt. 1 meyva • Bir &!gara
OORENCİLERİNE
. «Ma.beUert b ...ll Spor klüp.
&:U. dlttr llı<ler1ınll ·~- .ı.
o.nıı kıyısındald töıt: 8 •· (Baştorafı 4. sayfada)
m&rkUı. t .. Yemek (tel'sll ....
vari~ , olçtuqunu btlb'ol;ua. A-'
BOf>. lllrqlerlnln 1aı>Ocltğı .ıu . . , , . _ Hln&n adlı çlııJi< ıerl ualıkaı Olul.k nç
1ç CARANTİLİ FE~EFE
CltUr • Bir ba.rtln okunup. - >lan • Alma <Ttnll . sonat
ma • ııuuı.mıı Oll&t..an:J'Ul
rece apor ba,)ıTt,mla.n ıuup e,.
DERSLERi
VERİLİR
(......,. 7 - ın aım.. t • ttrperlf • Bir cıaı. fo _ cBii1ilt m.ıı.Utrln a•ı.ıann­ C!trJer .,. bu ~l&nb Pth·
6ıel 6!r ,,.n nı'dır, G'1o11t
Yılmaz
ıt telhM) • !mlUU olmak. Bir rMmlıtM.Un ahal1sl (Ço da hıtk ak t'Utbol ~ :rap:ı..
bu..okul\m hocaJarı.rı. dtr d1
linnlar
ı&reflr, INa.nlar kop.r,
1 - 4tab ...., bir fuecck Pi>. ll - sır ılıca tasabaı:ı br. Topa. et it. cSokunvtmas. Ya. a.uar totturulvr, ıop O)"n&nlf,
C-er.o-' lbeleiln hoe&tumdan
(t4NI), * EllY•l •eren if. 9 • • Blr bİtLo.ç. 12 • Kadın şef ayak_ n da b&fla wnılur. Top oıcıar atalırdı.>
lıizla ~ ~klt<llr.
.
hasım taJedtn tçerlYt aok:uıur
sonuna E Ctll-"i,t bit pıfJ ka. (TeraJ) • YetnU
(Denmı •u>
(Utku Rekllm· 8) ·"'Her <46'1mlsl llOca!anmı,.
.. 13 " Adeta TUrk kt.dlnlannın t.rkt Jcler ği
botçtu..old\l,tomusu , blı.ı,mıı. '
ıagı.1.mıı (Ttl'&:). • Aldanan , <Ttral) -Mentollü. 14 - Bir bl muharip otmal&r1nın &ebebl - - -- - ----;-.;..,.-'"'"-- - --..:...;""'.;;.,;;.;;;,;;;:;;;:;:·_;;,
klfl ..(2 ktUme). 10 • Meşhur .Of.llt rOzılr .. S•V1.4t.a. elde b\ı ·tutbol m29larınd.t. lhtLSllP
OKUL lS:iNDEKİ HER rt>RLO
'Am.a.''<daha IY\' blr O•ta,_,
bir 1Ar11.f .. tio11niolça"7aşı • ~~kın klr. l& " Blnll~ek ~a ettikleri n\Uco.de.lo ruh '(e az.: .
..'Lk R.INlZ ı·çı·N·
,,.,..,. için onlord•n "blrU
ıLA
- ~., ,.,._
,
, .•
~ha tazl& gayreı: btk\em,k
En, At.. ı~ .. Bl.r )'&ba.nçı adı - le~ ıet.ırllon tıay~an, <t ke.Jı.. mlyle ııah etmek mOmkündüri
_
·
' . ;hal<!Umıı4ır.
.
.
Kırmııı bait.on (2 kelime).'.
me). .ıo • Blr ülke - ·Dlnl diye yamıakta.dır
·• oaıaı.saral"d• -(!frenci
Ara6. a.ı <ı kelime>. 12· . Yi· (Pr.>. l'I .. ıumtkten 151m Bir blfka QJnı'ı, •Sonı·vem
•:,, \ j ll::-ınat ·"n.Uıl ıorıa, 6lretmen
yeoctını ıa.kla (2 kelime> (Ttrsll .. vtvt. • Yenıek. ıs - yıne orta Avada. •KJrtka• da·
}
·
• • o.ımat da o de.rec. tor oıma.. ·
Zt'l'otnl
(Terıl)
•
S~t(Ter
yapllan
Türk
IJ)Ot
bıt.Ytt.ıttl&n• ErJln - .,, s•"'"'1n .Ua;ııı
•
. ı . lfdır.
...
•
ı;bulaınadıtı un. ııı. <:roı>ı.ı ~ 11).
fl ı-+-+-+-.·
lf._L-1'-1- J.-'--'--'--
..
,.
.-nn
•
mm
·
,
.
UTKU REKL \ M
.
UTKU REKWt -
•
.
,
"
~
.
,.
-•
•
-·
'
'
.
,l
7
'•'
'
..,.
•
.'
--!
. ,
•
..
'
·o1,
..
....
'
ı
ı
..
1
•
)
...
SAD A •
•
~
\'
•
"
1
1
·... -;~ ... .
...
ı..u... .. '
.., '
•'
....- ....
..
..
·:_.Maçka Sanat
•
•
r -
1
:un
.
• $[
..
.
. . -·
,
'·~~~~~--~~
• IJ111/11u •
ascınavaıe!LSee
4•1 W- -
1
•
TEŞEKKÜ~~~
~nş.'nü
~--~ 2~Q mağlup.
İ OALATASARAY LfSt5:.ı
j
KOTOPHAN~I
r
•
-
GAZ~ ÇllOŞl>ı'DA
allY1JK YA&Dıllll.AJU
sfzı
ettik ·
•
'
.... ' .
·:
H E R Ş E lC İ .M
,
•
...-1
' • •
'
• ...
·r'
'
'
~..
'•
·
. '
• ....
•
1
)
-
ı
"·j
.J
Mlidii.rlüfQ
1
s
1$/1%/lKt
• ,·
'
'·
..
•'·'.
.
·ı
·..- , '
• , OUl'\I .,TEŞEI<ı<üal) • B1R ._ :,
• BORÇ
.. . .
, nlı.httz. .
Tambwr r•.sctesi
21.'ln.d e . yı:lp.ılan
·.K, .
~
'
-.
..
·ı-:~.[..
.. .
.
•
r
... .
'/ ~
.
'
G.A L ATA SAR A .l(' •' .I. I ıc : I Z
SAYlo
?.-'
•
•
Z L E
'
, ...;.;, . .. .
·.· .
.:":~ :.,< .. · :;:-Kası m''ı n
_,...
•
i-
..
-.
Qô,.KUNAN YAFJ .. umı
ı ·.,. . ISA.NKASI GENEL • llıt"ttottl\i.ti-
'
.
'
...
,mM~~:~· v.uçaroğluitisar Orkestrası
tı·e Gökçen ·kaynatan. ve
ar~adaşlarını dinledik ·
,:_
..
'
.,
)':
iştirak edlyoru~
..
. . .
arUil)da
•
...'
..
,
.
.;
,
.
•
12 Jl'en-ıı hn: 2·1
IO/A.JOBI' t.ı
12 hn. UJtr En"eirt l1J. _oG&l'tl ~H C*n n\lıÇ&a ranu neUctal)'a. maçı ı.ı b10/8 ll)tt ıcaıeeıımnın hala- ıaodılar. C1$..t, ll·.1$... 1~12).
ıııt(l.an )'Cd1kk:ri goııe ııhadan T/ Ill • ORTA KAR: ı.ı
4-! matlup ayr1lddar
'h.hml n1er hUt.tına sa.yet. JyS
·
oyna.yan Tnn ideli.ah faJcaı. bozuk karm0ı7ı ı.ı .ı·tlldi. (11- 15,
15-12, IJ.11)
•
T/1-1 1/ I : S-0
&ııtuk rGnlerln" de ottn JO A
Hlha.rtt. ne samandan btrl hlu U::I 1eı..ıe de bir ft.Tb.k 161·
•
~
ırand
m~a
• C:OW' da llılJenıtn bit tt:mned!Ue:r f t sa..l\:a.ıbn 2·0
f&hU. old\lk.. Tn"On ta,. maııup 'lıyn_tdılar. (JS-10, 15·
_'~ demen m\idaf~ı tartııtnda 13)
··
J ,.1 ~.
k\lvvctll &lemanları,yıo: ıoı aro.- Jl/E. T/S: ~o , ı ~
""'""""""-""'"',.""';,,,;
...... 1 mıya oahfO-r'l 11/ E hları Mı)'·
Milli volt)'.boJcuı.ıir),· HAJdun•.
. rettık, Neticede, T/ı rnUdt.fo.a: ııun revlee.lad~ amtçlarıyla 11/ B
h.maH pota.11 !1nın baf~ t ak<!Jetl Olmak neticeye Ct.bı.ık gitti. 2...o Q.5-12,
tr»Tt )'td nde mGdahıklf:rt,ıe 15--7).
,
. -...
•
,
•
·'
-
.
;ı
'
.
Okul · Haysiyet Divanı
. .
.-. -. !
cl~a.n
Ol• iv
~imb
çalışmalarına başladı
de bu Cediftl•
R.ADOUX.- nun •BEl..LAC A· dt bb.Jttle btrabttkr. Oyunun
POLl'..ONt u 11• iJUıt.k edlllyor. pro•ala.nn.a batlanmıttar.
01u.nU ~ahrie.ye Fatk Uatun
Okul içi fal\Uye\tothuı gellnkoym~ktı: roller:
, · ce: IONE$CO•nun 2 perdelik
Adnan Ona rt.. hlk Uatun, •J'aoques- O,>'unu batı. gel- .
mtktedlr. Bunu P'aJk Ustün'ün
~
-·
.
. ..'!t
,. J
-
·
Geçen aayımaıda ba.h.Set.Utl· ı Yavuz Ya.ylt.h
pıyh\·
miı Uyatro tu..lb'eut.rl kaU so. ftlmaktadır. Jtvvelco de bellrt-nuç!au batlındl. 11un* pn; ll&lmb gibi, DAMB DE s±ON' -
nntro FesUT&Uoe
--ry.
4 •
'
E mekt ar
kapıcımız Ali
kapısından '.
-
f'UdJlı ~
ptrde1Uı:
bir
Geçen yıt ç-abtm-aıann.a ara
.veren h ayı~yot <llvanl bu )'il
son smıt t.rktdqlanmıı.ın ısro.r
ll rurelJtrl eoruıcunda. yenı-
O)'Un
dJrlcaş
bafkan
çllmlftlr.
'
'ff:J1nl.fUr. ODUD JM..
flmdl
nıetapın Jbnb1m Or·
tak~ • bUacakLır.
(Kend.1s1nt
~~ num.aralarım12' çabUk ölrene-
t~lr., t1rtın
' ktıttn nuıGAr&
• lenmi§Ur.
ve çıkan her
lStemeıl
söy ..
~ ı\r~daftt.nn ıorıut
(1lc.mıama!An..)
'
'
•
nyrun tn·
)'&rdımcısı.
i t·
listelerini ayarlıyor
karar
ailrerek ia~lto.tll'll veren Ali
·s.rendlnln. oku1c111.n a.yrılmuı..
n:ı. raı:ı. olmtlin ldt.remiı '-1\lltıtb d.anant.rak kendislne bot
,< . bUmesı
--
·ıı
Oğrencl yem.ek
vemil§tl-ı:, 6ıhht ·.ıe-beplerı ııerı
0.1 bin
... şe..ncı
&ral&nndan
~ ız..~ebf1at.tan
.-
...
oıaı..t.
ftn·
dm . Billent
~u'nÜ
aeçm.f.Jte:rdJr, bd.nc:I topıant:ada
MekWbln t~W iapteıSt A·
1i B'!end1 yıllardır emek fttd.t•
~tmaıa
'd tn taaJJyetlertne başJ.amıttu.
Oeçen haft.o. . Yapılan Uk ' genel
kurul toplantlllnda U)'eler ıeh­
be:.r öÇetmen Salih Oiank"m
_
m
cattp dmtttedlr. Bu orımıız..
da O)'m.J'acak arbdatlar da ~
••lı yutan be111 olmut dunund.O.dır.
,
ayrıld ı
ti · bp~ı-ıı
'
..
J-.;
"
.,,.
.
.
'
1
.. ..
_
..~.•
.
'
.
t·
~
•
,
'
.r·
15/WllM
' 8.lYF.l.
'
t
~-
.
.
·· ~
' '
1
TAM BUR.
--·
~
~
.
iie
.
_'.f:C:
U K.Mım
taratındaıı., Mllnls na
O:a.NQ7 ile )'&pıtan rOporta,iı
IW
çe:n-ilmif bir
iQ.lr.ul n.J:ınl ',,
....
su.nUJ«a:
SORU 1) Okulu:.muıw
IJ.t.asa,.._J t.lıttl'ntn aev1ye..İi7.
~lON'lCA Virrt
ALAm DEi.ON
Vtt torıo
d:IC':lrdo
•
ıon
yıllarda . ., dıOlertnl J1~... tl vt ~lli mtıunların ~.
OYWIYAN.LAR
Pltro
Cwna.rt.tst gijl\1)
Anbra'da. Alpay Evln, Orruı.n SISlpO): vt bmt.n ' Büril::ı-
YkıetlılıfNk
•
le t:t.td•t•madı&ı &6ylenlyor.
, Bu konudaki dUtllnceıerlrı.12?
·- Bu Yoldaki 16yıtnıue:r
bal\O. da COllyor, f\fektebe "Çok
ballı esıct bir ö&rencı olmam
ltlbarl.y)e buntırı QıUntOyle
t.arphyorom. Şahll Uliintü· .
mün yınında. o mektebin,
F. RABAL
memlete:tlmtıln nırtl
hl)'&.bndaft ınti#una Wrihl. blr
feri olmua IUbartJ'le 4e: mil-
U bir ıUltliP da du,dutvmu '-
llve etmelb'lm.. B• 16)ı'ltnlik-
rfn J't,rSb. OM&~ 6-ı:tl d\trumul\a ka"' b&kançl,ı,.
tın · ett.lll l~ çtbnlauf ded1-
li:odu nlttllllndt lllrıttıdtn ı..
baret. oıdı.ı&Uoa lnuma.t i.st~
Jlm. ~\ltr Oa.tatut.ra)''ln ye-
•· t~tlrme ıovl.)'(ıllnde bir dutUt
.;;._ vakl bo bunu o mtktebe mün.-
ozA.NSOY öfn. ••bn ıevlyetındckı dli$ü.ıün
haıı:r blr O)ay N.Yma.mak e:eftlmlulufu ' GkUlb.rın · y0netmen lrrlnde d«ıJll, ta~blke:.dittı;ı· ftlilli tek:l
• '
'Q-ltım Po11tlkuın4acbı-.
. r.
·• . ...
Öf;renJm feviytıJadekl · dü- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -.....:fÜ
c..:;
t:c_lbll...c.•...ct.-U- '!!...~ etmek
lltunle f aUt
Scs:n«-1
ı..
knt1
açİ,.
Y.akand.A Akfn Dt.IMl
.
me,-dam. r~tiren b11 tkl k&ttlt tip tı.
~lo.ftica Vl"I ti klipte ftln'tlftdc.
n.da annn Pim>. d.itef'i de •
&fka, fflt•tt tUlllWf
Vl·
ıoı10. Antonkınl tle alcfiP· ·
lir. •
G<lellm - -: nı.
·m1n
ili:I tahrt.maw. ... AJatn
oe.1.on ve Monlca Vltll'JI mc
bu koncyu tn 17\ ' blr· şell:H·
de 1t1eytblln:\tk amacı ile u.
~u.n pslkoloJUc tahlllltrden
ınzumauı
&lbl e6r0.ııen
lil'melt ıanaUınrıın
Jk:lıl
'
·
,
TU nlatedltl 6&CUr101'1nt aa. ·
~lteTlnde bqt.nlı,
b ip o lmt.61 sertkln d tmi.f.. • -:, lar. -
Dlttr
--·
. .
'
oJ\l)'Ol' ..
81.t umanıat.
n Taıun
ml)'(lr. Ne
onca mun.Jlarl•
'"'°""yapan·ötr:"endltr. ne dt hl<
Uqwndald 0<1$1.AR
ıpor
bu
(AJd&la.nablllJ'or
s.;,ın m&d0rl.m\i&. $01l muflll'a"~ °OQ)'ik ~
l6dGt aldt. Bu J(bde:n edf:blyatu. tıll'QOIC ~r
qıtu: pua madul. Bı.ı ışi côniil10 oluU tbıtrlnıt a.ıan
TtJf'\ln ecrtndkrln para .tımtdlklerlnl ta.it ıann 130
kff.) Utrl .Urort.t her terctinıt dtrsindt mOdUr b&f'lıt tartı..b.tmt.ktuı kaçı'DdL öte yandan blr batUlı da qılllp .para toplamlyt. btıJ~1ın~ Chcr nedense para toplt..n'Ulle ı;ıu
okulda ıtrid ir) ı.ıın halli tercOme dcrıin e k•tdı . Vo 4erı­
lf yas)ıı.11.n uMAn ı.iceıomeıerdeil sonra· nyrunuı\ p:ı.ra >·e..
su.
,..,..
~ Stlinl
bir ıte
mısanr ı.tımıı:
'DUŞLARDAN. Altta.rafı bir rnusluk
t••rllectlc ve sular uaeak. Bepa.t bu tadar. Bu basit. feY
l~ln, ıtıtrl
Mdtn
karmt,tı)c.Jtftırı.rorlar anıamıyoruı.
.'
•
'
dıfı fl~rlndi ica.rır k ı lındı.
Hiçbir. um:ı.n . Ökl)l bah9eıtrlill temt& ıörcmlyoruı..
"nUttOen (arQıslar. S lr aün ınoıOlla.r v1.raa. ve bSz
bundan yakuiıyorulc, brı.kl)'Ot'llS trtell l'(in blr d• ·kwn••
t-rfk&\ 'Cibl ml{o.tle:r dOlm.Uf
·
Bu nt.1d oluyor da. KÔLT1JR VE BO&SİYAT KOLV
BA.ŞKANlt •9KUL HAYSİYET DİVANI A8 llAOKANl•
ve t.8RQOÖR KOLtr SEKa.E:TBRİ• TAYFUN utanmadan
bu.nu yapabill,JOr. ve sonra da tereüme dıt.l'llnd4 OOOP
exeuıe ~lct)'Ol'. Vallahi ı:ıts-·btlnu pek >h.Jıt7et t>ln.nt
u bqkanı o&ac.ak t~ yabf«ramt,JOnt&.
1:ıahçıe7e.
•
•
•'• ..
8rot0r
bir Yo'n4J.n
•
gldlJ) 560 T.L.
•' OJtul dolaplar ı nın canı mı ç.ıkm14?
"""" .:~
ketıu.
cııter ttraıto.n
•
Z11;fer Ata.)'lan
•-
•'
.
.: . l•9!1•l~ 8~rGntu..ı , , • -
~
: lkra Gbntı:)', Um.it· Ceylan
--
Ol~k. Sut lnant,
~·LQNı c....rı.tt, ıl11ta.t Canb
•
Yllrua
ıt lı.ı~
Ccın
ç.,pautl11. ao-rıa
T\tnn.lı, Mebln« Kitımuk •
•. ttıcün oıcl.oır1.1
·
~; •. Kıadrı ,-ıl4'ı.ı. .Tunç. BalUeı'
oİ;lu, Y111uf KUr1:t " . ~· •
nuıl
•
!itT dıf&l'dt.rı bir arkada41nıa Ya da ebe,·o1tll4r1nlı ı.­
ıe'ıon t6tetkM beıfuna. l>ıiklemeyin. ÇÖtık6. )'tnl Uketere
gÖrt. )'ahUZ ,4el\lrltr· art.$1 t.elefotılarda "iSSrenc.I 9t\0rıh.. •
.• yor. öncınlt bir htı.bcr bJlc gelse ç•irılm~y.cı.cAklll)lt. t.eıe1
fonı, 'B<ıfu,na 'btlelcme:rln~ • •;
•
:.:
'•
•
' ;,.·.· ......
"•
•,•.
•~~ ~ ~
••
);
::•
•
••
•''
.,.
p
•
'
..
l.
1
•
kim O!Jbilmltc:lr. Ben ylnc bw. d.um. Daha soıır& BuLn • Y&..
ruhun lda.redlt.rde vo Or.ellllt- ..J'ID Umum M\ld.ürlll.tUnt, vt
ıe ~ellerde )'tfadı;tma lna - ıtsa de Brübel'dt 8e1Mb'Ol~
, , _ , . _ 0<r1 mmı eti- ı.ı ~d• 'rorti,.
at•-
tan ele ahnırık dUze.n&enml.
ye muhtaçt.ır. 8u ~1\Ukıı.nın
sonn lı1tıha Bank&u 8'fm0
.pY'lrpği JSPtm(. ft 1fulr;a.nda
c;neJdllitJ:ın! , a~rat Ao.k~.
~nayl Odası VfQutn Kltlp.o,
litine. g_eçtlm. Hlle~ fr\\r.k ~· .
: sORU 2) blıı.nbuldakl TütJt . .rransıı;:KUltllr Demeli 'f't ':*'"
_ F\'aruıt'll kiillUr • mo.rktı.lnln . na\
S~venlt:r,• t;?tr~tl , ıtellt.
hQmant.st ~~tJme dıı.yan.o.n 'oJu.ın)u faall,yet.Jerlnl tfltmek , flrtt .. Bu arA~ , ,,T\1,rk SatılL\ ~
·t::ir · proQ:rAm oJmuı llıımdu.. :cYı.ı: Q,~tmal•rıntı hİk'kın · · tcnkıt~~ıerl C!!-m!fetıntn ac,ıart .
Bu.nun ilk örnec,ınt Tevrı.ıc · tta bl-tl a.ydınlıı.tır mııınıı?
ky.rul.:~l~, .:auna ı>tn.ıe;r
' F'ıkttt.'ln mOdjlrlotU
tıı.mt._ Anka.ra Tllrk .. Franıı.ıı ' ı:a.n~t. kollann~a ç.abtmt..lt.
nında Galat.uan.)'•dt unu- kültür ınertet:ı l9$I 1tnt1ın. : rı::n_,•a.t'dU'.. tıt OJ&rak. ypmı­
larunl)'a bqladtıı.n.ı atu ha- dt tuıuımuf(.ur. 0.,1tıı uw.a.. ya mek.t.t:Pte ıtdn Clbl dtr&I
ıı.--ıa.tmat lıte:rtrn.
P'ikret1:n bi..r d<ıısUuk plent&mden k uv· tıkaml.akla bqladun. .. önce
o aman btm\. kt.odld bU:ır- ·ftı. alan TO.rt ... ~w t nl- •Aktdem'• ICftlrt •O&.t&tuab)"uat td::W 9'.U&i ıatabat t&!" miimwbtUıerlnl ....-. ı rt.7 _Dc:rıbS• nl Ol~IL tık
ttdbltlerl U. ötrtt.lm ~- • mütt!". Bm lts4 atneliD4ea- filrliı1 tm. at,!*-1ndt ruım­
ml,, buCOn Pruaıa'd& n m l- teri dıen'ıet1n tıqta.ntııınd•, ~; ,IOlnl"& çeflut dffslltr·
Itri ba.b Olb\trlı:ıdt u)'JUla.- bulunmUıtuım. oe~n fa-: de )'aııcbM. 1934-"$1 ttn4Jtrln
nanla.rdt.n tubııdı.r.
B1i.JQ.k
p.tr1n, &)'nl ıamand.t. bü,7ük
bir terblyec\ ve hfpalnln üs~
tünde tlerlyl S6ttn bir adam
O}<lutunu ıilıte:ron bu pros- ·
ram, kendi.tinin mUdUrlük- •
ten ayrılmuı.n.a kt.1n\en ıebep ·
oJmo.•ta be ro...,.r,
ı...
_,..,
onun ..
....,...
tep ktar61lndt )'araıt~tı yeni
ruh son za.man.lo.ra lta<lu hl.:
a.llyet.lerl lr.ül\i.ir l&hUtnıo htl'1
.tolunu sapsa.yan pnlfUlr.tt.
·dır. :&vvtll ~eflt.U dt rtct!ftd•
l'ransuea. kurıları vardır·· ffi
dt tıaJlaınla ~btr Marmara
Dergi$1nl. 1960-M' aeneltrliid.4:
de ba;ıı. .;o.tr arbdt.tlo.rlıı. blt..
Jlkte Bhar Derglllnl kurduk•
Dergl.blr seneden bert )ıenl~
ıen k'Uialarımı"' ıı90 1r.14\· k.._'
yıiııdır.
·---"'
'Bunun ya'.tuıır• aylık' cı,cn ç·ıkınaktadır.~Şbndl,yt ka....
""•r•oveo1 ' l"'lnde:~ dar. b1!-5ılan eaerlorlm: "·
"O•..
"'
" fllni • )31•1,1yuk
•·
••"'-•
"'!
W< J . .
k:ontera.nslar, ._. ibtıııer,
woa~ n
~ı n
pr.--mıa t
göıstirtıerı p1lkaa 'mUıik ne,J
rVatı, ıc~r
'°.:"
(Şlir!er.) 1930-!8
• aaY:iı Bt.titlm O\bl <•ltiltr l
W:""pı.tnriı.elt-'
.f;
~
i
'verdı· ~~~~~t~] -:ı;~;~:a;:;:
~-
f
i
·~e
ası
kasa KUltür MüdOrU sayın V~
dııt. Nedim. Tör verd.I. KonutmA
~ tııanbu.I X.Ue:leri Kllltür , ve
Sorular cenlf tı.ıtlaft\CI& gü~ 1gının konuıu Ctl'lfl
anlamda
.Edebiyat. Kolları· Öze:! Kut\i- r.eı •antUtr, tt.rlh, -~eblyo.t., tülWrdU. Du·•rad~ Yapı ve Krt
bUnOJ\ orpıılıe e.Wtı il.selef• •- nıııoıoJI ve •k'-Oıt.I konular üze- dl Ba.nıcaeının vt oôtt.n Karrw 'oiltl 11.nımaıan buı:rbtı , rlnde haurtanacaıc. Ut m\1$t.- 4.ef'Uı TOtk Jc(ittUrünt hbme~
ton athuuli plm.tfUr. Sona- blka DuClıQafaka 11ııulnde' ya.... ıe:rt
antlt~kj\. hı.Ut o)'Unlan
lannı Ya.pe; ve lCttdl Bank&&ı- s-ı.eatur. .Bm\.u Şlflt TMakkl, ba,Jramınm. QOnD f f lotoırat'
tun baıarıacblı ~ O- St. JOltPh ve ~ KrClkrlntn amaçtan. istin ta.
alt aıı lçb'48 A?mın Lbıesl. )'apbct.t mGstMtaı.r fsJ~~ bllb'tW ~utlara aıtanan
~llb Oa.ta&u:a.n.J.;: Blgb ctt yt blıtrıct belU olacaktır. lmtblar ewa.ruca sunUl4U. soScboOJ. Mo&tt D&rı:e De Sloa, Otıııvmadt.ııı• .,,•~ JJD:i n\IÇ ol&Hlt l&1lA TW, bu. ~
8C. Jo,tph. f l.tll TtnW •• ttı... bqa.n;sm.ı Ctkn.r eu:neslnl ve a- h.areket~n TOıtlJ'tdetı cb21
kücilr Amet1tan Kıs . K~l t.- çık faril& pllp rtımtıüıi bek- ceYherıtrl meydana çıtuıU.
ra.lannd.A olacakt.ır;
llyor\Jı.
çaba v• öntmlnl açıkladı t:e
U
,
1
'
4
,
.ııenlfJ'Onm,. Frt;nedın Jeti~
cuımtı konten.m Q)'tlfrt ve
<La Poaı•~
buôrada bllltr,......,......,,
fU]>elere rııu>..,..,
ı..s -
..
Yapı ve Kredi Sankıı.sı ı:c;Gıtür
ınüclürü Vedıı,t. Nedim Töi' Daıo
ğan Ka.rd.et•ı a.nlat.ıyor.
it~ ka.fmıt Qlke1f!rdfn uysım.i.ınııın ntdtnlÖrlnl e.rqWdı.
Bu ton.uprı.a. t.am bit oı.run(uk ~ Jactııt lllım4l.
8Q1n Tant zaıer 'hna)'& ve
ıntD Veda\ Ned.lal TOr'« li$e..
mb ad:ın& tttetltOr ttınql bir
bof'9
bUirls..
·
den C;l'lnland1tınl söıtte:rmok!- Fransanın Le&lon d' Honntur
tedlr.
•· ı . ~·ve Be1Qika»)ıı BU,Ule J.itOPoJ
SO&U 3) Blılere blr•'ı d.a .• nişanlarını lOıf'YOtl.lm.
'
okuldelcl •nılantıııdan' "'• •Ôn
Afektc.blm 'Otn blr mehdlye
rıkl ~lJmalannııdan b&h- yu.m.tJt.tm. o da.16)ılt bq1Ar:
sedebillr mlslnJ&t
Bahçende bütün cQnltrırtlfn
- Ben. ım ttnNlnelt mele ~ vardlt.
~imtıden mnun otelum...
~ Jlllutnd.a tn bQ7Ws:
&cıora hukuk t&hlUl.nt ıt.n.m beJ't(::N).l ını ôt rıtreı. ıııu..
eWm Ye t:lk n.s11.,. 1f Ban- talinde .yapC4ı.m t.onu,wmada.
kumda. lliqbdlft\, toru'* T\.. duydum. Bll' de ATAT0RK1m
caret Vıt.tlktlM seçtrek Oq met&eb! ıtnreU
il•
T1earet Dstı-t lııfillt.tan o1. lllflanmJıdt. dolatt&C;ı ıuıan..
mu&nd•
•
Ortaokul öğrencileri .·''Fizik,
•
Araçları Sergisi,; açtı
•
!'
.;.
~ır.
~
··'-~
iiurindo bir ça· "-..
nelt.rdek:I çahfntalan f'r&nslB · BunJarıı\ ranında Amtr1Jtan
kül<ürüne tartı U~nln yeni• ekonomik ,.lıllQI , Oy,.1911f1·
. · .. ..
·:..
l ..,_..,.
~;~
....ı..wl&r .....- : : =~~:bu.:.
An1ı:uad• dtmtl!n. aon ııt- ' serim Çl.kb (matalt). •
TÖR'U"
A1j
lUk ft:-aıml~ tonvıu l"rt.o
ıuca. etlldltrlm " tonrerana-.
ta..nm "*l'dll',
• rf!ke.tJUI Tt 1tltl,p ..,..Sltrl dil
•
İk1nct konfoc:an•ı bu ayın
azır ıyor dördündo, Ylpı ve Kre<li Ban.
~
taallyeUne muvaı~ tabtaııyıe · Zama~:~u •• Yıkınma
~'
d#hll l<Uçilk. öıçtı.lerde otuyor. >a~b~~l-şllr klııtbım ·:vt3lmlan.
~
Hepşirldo oldukça ·ıen8ln kJ.. mak ~redir; -OüıtındUttlı'ı>
taplıklar, diıkolfkler t.otıı e~- <l~~l"n.J? •de J~lnel clld~nt,t.yl;
· • ••
t!t• oralarda da J!'rO.Naıco. y1mıı,yacalım.ı.;Bunıar·,~dı.şın.•
• .. -'ku~lan ·devam tdl,tor. Bu- <la:-çtfltlJ dtrtuerde muaıeu ..:~
ra.dan milıeme 13ndtrınt.k rlaı>'~kı.adı.r. Yt.h.ya ıc.·~
suretiyle tototrataa san.at hi- inal Ue Türk Şllr'Sndo IO)'UU.u
.,.
'
!
•
#
J
l
·7-'
t
' "'
~
.;.;_
~·
.. •
1
1
4-;"
••
- ~·
~·
!
"
.,
'
'
•'
-
o.n..
Koınstii. JOnn ıusaı.u ewa,..
bur Kiti;pliti )'t.l)llm. Ondan
,
·~
'•
.l
r
?•
f
~
. f'
r
•
'
J
,
,
-'--
Kolu.~da akülG fllt olduiu ht.l..
d~, her Çtklfto yanan ve 'tane&i 225 kt'f. olan fllt aınpill­
lerindcn *' tın a.bp fot.oğnfU.rı bunıı rla. ç.etı:tyoraar,
bı6Jl&0e Mr rot.otraf'lD ıanw soo krt'• seH)'or.
De:ltr
•.
_.
Sonrl <>kul f'<)toraf
peraıız.hkt.an
)'tk,nırken.
aına çelik dt>ıap
•llY'Or.
M
i: G
....' . '
~ ·. '·
.~ .
r
•,
.'
-
btldlafm
,
Tuno.ye.'nın ıerç.ek~n i)3inç
ve önemli konutnı.uı, aaıona
küçük •ınıf 68rtoeııe11rıın ~ bü~
yb.k bir ha,.tl ıonueu alının~
Bilgi yarı,C:malari
sor'ularını ·~:..t~=. •
'fil
'
e
·
k
h
1
1
an
Y. K d
t'
~-
•
........,... hA.11 fOllln
'
11
.••
••••••
'
· ·
._,rrw'nlfllr.
'<tnde '"
ıuat~ uıa. Brll0qt ( Anne >ve ·St~ ( Patron)
Bu-
ıiYeUtıden oktutunu
tim J)Ollıiı:uı. vt ıabı ~t.lıl·
J&ııe:tldlmndt: detU.
taı.tıll le.ita rağmen. yi~ de Ga_bıta·
edlltn mllll til\ltQ poU\ibsu\. ~J'ln okv.llar a&"llUlda
i& artınat tlıun CtUr. 8encr rUdlğl:nt .,.. Jtt.ifUtd'tl ~rtD• .
bucün blıd• un;utanan mıuı · eUedn Mr •h&d.a MÇ.kln ba..
etıtım poUtlbe:t ,.. aceJlllelt f3.rt fı6stm!lklerlnt mUfa)U.dt •
· <liret.im prOQramla ra yeni baı· etmekteyim.
.
rt7la d.lnltntmeı ha.le gelnüi
den 6c.t)'t CldcmlJotıa.rdı. • A-· pat.an. ~• riıillıwertn ha.uıi_
Protte6r- *ltrine. Ataı>run ma.. O, arkk b&ı:Dbl.fb. ~- b1lıt ra.hataıs •Ulll ~ taç.Oala~da ~ bir yeri rt1't ıa.n.t.hJ«.>
".
a.auırt'\O.
sahnıtlu rtJblr &annııdan
" " bir se-ıut
~tvr, tıqar1b blr filM )*&~
rıtabttrntk tçtn. bir ttJbO...
,
1
8\1 JusViW'Ye alt.
du:,yarU pratllm'f.
'
•
·· ·..
~
• .. Killı.ür vi ·ed.ei>i.Yit kotiı,mu!' :'oi.d\iı\ınu "aöytıyerek' blLfladı ve
'.~'n 'ı\asırltı.dtıı k.onf6ranslt.r İö)'lt dova.m etU? ' ·:- ;,:.. •
;+;.;er~ proımr· 'l,'aMk . Zaltt ~.Ata; 26 ~rıı ısnoı: iiimı~arı
TUnl,)'t.'nan ton'U;ına&:ayıt.· ~ a)'MlnufC... Ot>otltrl. 10 Kasımlanlldı. Tuna.ya'nın konusu A- lar b1r allr ve alt.ama gilnıertn..
t~ d.:A OlıaJOC'.
den btlb:a#a
'
· •'
bndA.~Ok ff)'ltrt 1ta<k ~t·,, .. r·Y!ln.\$·Ait_t.o~.ıonı·nrn w.t.t.uden uıun d.lt.)Oclt.rd'a.n. ka~ ~ ıu~~01\l~U... 9~r~kl.l­
Qınm&mıt •• bon4• da ''"°~ mııorı Bu.ı: ruıyrn, •!':J!l,<>ı.... ile mu.vaftat
olmUf.sunu. yuınuand.t. /ini it!n
Bqa.nb nıj'9eır blr pıe\e•
elnln .,..na ~ ce.
wapta •Buciln bir ftlıade b&
p.nJ't. u.lt.fablb'Mk ~o. h1ıl;
blr &ıhlı-ll form.o.. ıDsı.:ım
ki, umumidir.
' >•
de •PtYr' blr anlD.Ylf
ıiauu1yeı l9h\d6 roııerı
nı fapıyorlar, rı.tonlca vtw
ve
yaıan :
ıorunda.yız
nun aorwnlu.1\llunu oku.JJa..
nn t.dareelkrlnde, helt O.ta-
·-
-
bir 'r .o p ö rtaj ·
Ne' dı· m. ro·· r·· kon'' fera'ns·
strve-
!~~~;1:-rdU,.~~~=u=~
as· .
..
SAYPA J
Tarık Zafer Tunaya ve Vedat'·~~~ ._~:;r±;::~.~I
.
«
;.
Mu·nis Faik Ozanşoy
f
!llİOffBLAHGELO ANT01'1:Nt
..
-·-
'
~
·-1
.
,•
ZAYi '
Pasomu ~ tı.11ıctttm.
Ytnblnl alaestunda-n
•ltiln hlikmii roktu:r. .
· • Tlc.rec ~ 4. l.Ml A.t9ay E•in:
•• UT KU REKLAM -
•
is .
'
..
.
,
,
'
./

Benzer belgeler