tc adalet bakanlığı eğitim dairesi başkanlığı yargı mevzuatı bülteni

Yorumlar

Transkript

tc adalet bakanlığı eğitim dairesi başkanlığı yargı mevzuatı bülteni
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENİ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
09 - 18 Eylül 2010
Yayımlandığı Tarih
19 Eylül 2010
Sayı
459
İÇİNDEKİLER
-
-
Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği
(R.G. 12 Eylül 2010 – 27697)
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında
Yönetmelik
(R.G. 14 Eylül 2010 – 27699)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet
Savcılarının, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Uyarınca
Atanmalarına İlişkin Kararname
(R.G. 14 Eylül 2010 – 27699)
İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Habip Çiftçi/Türkiye Davası)
İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Turgut ve Diğerleri/Türkiye Davası)
İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Akpolat/Türkiye)
Sermaye Piyasası Kurulundan Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına
Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 25)
(R.G. 12 Eylül 2010 –
27697)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlânları
(R.G. 18 Eylül 2010 – 27703)
Yönetmelikler
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE
HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı işletmecilerin ulusal ve uluslararası hizmet
kalitesi standartlarında hizmet sunmalarına ve/veya altyapı işletmelerine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanununun 4 üncü, 6 ncı, 12 nci, 48 inci, 49 uncu ve 52 nci maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;
a) Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak
yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,
b) Arama başarısızlık oranı: Başarılı olarak kurulan ancak abonenin isteği dışında
herhangi bir nedenle sonlanan arama sayısının toplam başarılı arama sayısına oranını,
c) Arama blokaj oranı: Mobil şebekeler için kapsama alanı içinde olmak şartıyla, sabit
şebekelerde ise her durumda yapılan aramalarda, radyo link, transmisyon, anahtarlama gibi
sistemlerdeki kaynak yetersizliğinden dolayı bağlantı kurulamayan arama girişimi sayısının
toplam arama girişimi sayısına oranını,
ç) Aramanın kurulma süresi: Aramanın sağlanması için gerekli adres bilgisinin şebeke
tarafından alınması ile başlayan ve aranan taraftan meşgul sesi, çalma sesi veya cevap
sinyalinin alınması ile biten ve saniye cinsinden ölçülen zaman aralığını,
d) Arıza bildirme oranı: Kullanıcı tarafından işletmecinin irtibat birimine bildirilen ve
işletmeciden kaynaklanan bozulma veya kalite seviyesindeki düşme gibi aksaklıklara ilişkin
geçerli arıza sayısının toplam kullanılan abone hattı sayısına oranını,
e) Arıza giderme süresi: Arızanın bildirildiği andan hizmetin tam olarak sunulmaya
başlandığı ana kadar geçen ve saat cinsinden ölçülen süreyi,
f) Bağlantı süresi: İşletmecinin geçerli bir bağlantı talebi aldığı andan, aboneye hizmetin
çalışır durumda verildiği ana kadar geçen, takvim günü cinsinden ölçülen ve iptal edilmiş
taleplerin ölçümlere dahil edilmediği süreyi,
g) Çalışır durumdaki ankesörlü telefonların oranı: Bir günde yirmi dört saat boyunca
çalışır durumdaki ankesörlü telefon sayısının, toplam ankesörlü telefon sayısına oranını,
ğ) Fatura şikâyeti oranı: Geçerli olup olmamasına bakılmaksızın, faturada yer alan
konuşma süresi, tarife, hizmet, indirimler, kampanyalar, vergiler gibi ücrete ilişkin hususların
doğruluğuna ilişkin bildirilen şikayet sayısının toplam fatura sayısına oranını,
h) KMH (SMS): Kısa mesaj hizmetini,
ı) KMH tamamlanma oranı: Kapsama alanı içerisinde aktif durumda bulunan aboneler
arasında üretilen ve uçtan uca KMH teslim süresi içerisinde bir terminal cihazından diğer bir
terminal cihazına başarılı bir şekilde iletilen toplam KMH sayısının gönderilen toplam KMH
sayısına oranını,
i) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın elektronik haberleşme
hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,
j) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
k) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
l) Müşteri hizmetleri: İşletmecinin sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin olarak
bilgilendirme ve yönlendirme konularında kullanıcılara yardımcı olan çağrı merkezi
hizmetlerini,
m) Müşteri hizmetleri için cevap verme süresi: Çağrı merkezindeki gerçek kişiye
bağlanmak üzere sesli yanıt sisteminde yapılan son tuşlamadan çağrı merkezindeki gerçek
kişinin hizmet talep eden kullanıcıyı cevapladığı ana kadar geçen ve saniye cinsinden ölçülen
süreyi,
n) OKD (MOS): Uçtan uca ses kalitesi ölçümlerinde kullanılan ve ölçüm yöntemi ITUT P.862 tavsiye kararında tanımlanan ortalama kanaat değerini,
o) Ön ödemeli hatlarda kredi şikayeti oranı: Geçerli olup olmamasına bakılmaksızın, ön
ödemeli hat kullanan abonenin konuşma süresi, tarife, hizmet, indirimler, kampanyalar,
vergiler gibi hususlar ile ilgili kredi doğruluğuna ilişkin bildirilen şikayet sayısının toplam ön
ödemeli abone sayısına oranını,
ö) Sesli yanıt sisteminde geçen süre: Kullanıcının müşteri hizmetlerine bağlandıktan
sonra ana menüde işlem yapmak istediği konuya ait tuşlamayı gerçekleştirdiği andan, alt
menüde, çağrı merkezindeki gerçek kişiye bağlanma seçeneğinin sunulduğu ana kadar geçen
ve saniye cinsinden ölçülen süreyi,
p) Tüketici şikâyetleri çözüm süresi: Şikâyetin alındığı andan çözümlendiği ana kadar
geçen, geçerli olmayan şikâyetlerin dâhil olmadığı ve saat cinsinden ölçülen süreyi,
r) Tüketici şikâyeti sıklığı: Konusuna ve geçerliliğine bakılmaksızın işletmecilere
iletilmiş tüm şikayetlerin dahil olduğu abone başına düşen aylık şikayet sayısını,
s) Uçtan uca KMH teslim süresi: KMH’nin kapsama alanı içerisinde aktif durumda
bulunan bir terminal cihazından gönderildiği andan aynı KMH’nin diğer bir terminal cihazı
tarafından alındığı ana kadar geçen ve saniye cinsinden ölçülen süreyi,
ş) Veri aktarım hızı: Kullanıcı ekipmanı ile test amaçlı belirlenmiş internet sayfasından
test dosyasının indirilmesi ve/veya gönderilmesinde tespit edilen hızı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler, Yükümlü İşletmeciler ve Bildirim
İlkeler
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında aşağıdaki temel ilkeler
göz önünde bulundurulur:
a) Hizmet kalitesi ölçütlerinin anlaşılabilir, uygulanabilir ve güncel olması.
b) Hizmet kalitesi standartlarına ilişkin güncel bilgilerin yeterli, kıyaslanabilir ve
erişilebilir olması.
c) Elektronik haberleşme hizmetlerinin değişen şartlar çerçevesinde uluslararası
standartlarda ve ölçütlerde olması.
ç) Kullanıcı memnuniyetini artırıcı ve şikâyetleri giderici uygulamaların teşvik edilmesi.
d) Benzer konumdaki kullanıcılar arasında ayrım gözetilmemesi ve aynı hizmetin
benzer konumdaki kullanıcılara aynı hizmet kalitesi seviyesinde sunulması.
e) Hizmet kalitesi ölçütlerinin geliştirilmesinde acil numaralara erişim ve engelli
kullanıcıların ihtiyaçları gibi özel durumların dikkate alınması.
Hizmet kalitesi ölçütleri ve yükümlü işletmeciler
MADDE 5 – (1) İşletmeciler, yetkilendirme kapsamında ve ilgili mevzuatta belirtilen
hizmet kalitesine ilişkin hükümlere uymakla ve hizmetin kesintisiz olarak sunulması için
gereken özeni göstermekle yükümlüdür.
(2) Evrensel hizmet yükümlüsü sabit telefon hizmeti sunan işletmeciler Ek-1’deki, GSM
mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler Ek-2’deki, internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan
işletmecilerden tebliğ veya Kurul kararı ile belirlenenler Ek-3’teki, son kullanıcılara hizmet
veren bütün işletmeciler Ek-4’teki ölçütlere ilişkin hedeflere uymakla ve verileri Kuruma
göndermekle yükümlüdür.
Hizmet seviyesi taahhütleri
MADDE 6 – (1) Kiralık hat sunumunda etkin piyasa gücüne sahip işletmeciler, kiralık
hatlara ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgileri içeren hizmet seviyesi taahhütlerini, Kurumun
onayını almalarından itibaren bir hafta içerisinde asgari olarak internet sitelerinde ve
belirlenebilecek diğer yöntemlerle kolay erişilebilir bir şekilde yayımlamakla yükümlüdür:
a) Başvuru usulü.
b) Hız bazında standart sunum süresi.
c) Hız bazında sözleşme süresi.
ç) Standart arıza giderme süresi.
d) Geri ödemeye ilişkin usul.
(2) Kurum işletmecilerden hizmet seviyesi taahhütlerinde ilgili mevzuat çerçevesinde
değişiklik, iyileştirme ve düzeltme yapmasını talep edebilir. İşletmeci, söz konusu değişiklik,
iyileştirme ve düzeltmeleri Kurum tarafından belirtilen sürede yerine getirmekle yükümlüdür.
Raporların bildirilmesi ve yayımlanması
MADDE 7 – (1) İşletmeciler sundukları hizmet kapsamında bu Yönetmelikte belirtilen
hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin ölçümleri içeren ve aylık olarak tasnif edilmiş şekilde geriye
dönük üç aylık bilgileri içeren raporları her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayının sonuna
kadar Kuruma göndermekle yükümlüdür. Kurum ayrıca gerekli gördüğü her türlü bilgi ve
belgeyi talep edebilir.
(2) İşletmeciler, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen raporları Kuruma gönderirken
müteakip iki raporlama dönemi arasındaki verilere ilişkin farklılıkları gerekçeleri ile birlikte
Kuruma sunar.
(3) İşletmeciler hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin bütün veri ve ilgili kayıtları raporlama
tarihlerinden itibaren en az on iki ay süreyle saklamakla yükümlüdür.
(4) Kurum, işletmeciler tarafından gönderilen hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin bilgileri
yayımlayabileceği gibi, işletmecilere yayımlama yükümlülüğü de getirebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Denetim
MADDE 8 – (1) Kurum, işletmeciler tarafından bildirilen hizmet kalitesi ölçütlerine
ilişkin bilgilerin doğruluğunu ve işletmecilerin hizmet kalitesi standartlarına uyup uymadığını
re’sen veya şikâyet üzerine denetleyebilir veya denetletebilir.
İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar
MADDE 9 – (1) İşletmecinin bir raporlama döneminde hizmet kalitesi ölçütlerine
ilişkin bir veya daha fazla hedef değeri sağlayamaması durumunda, işletmeci yazılı olarak
uyarılır ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediği
Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulur.
(2) İşletmecinin hizmet kalitesi ile ilgili olarak bildirdiği veriler ve/veya tuttuğu
kayıtların eksik veya yanlış olduğunun tespit edilmesi veya bu Yönetmelikte yer alan bilgi ve
belgelerin süresi içinde verilmemesi halinde, ilgili işletmeci yazılı olarak uyarılır. Söz konusu
veri ve/veya hatanın düzeltilmesi veya bilgi ve belgelerin verilmesi için Kurum tarafından
süre verilir.
(3) İşletmecinin bir takvim yılı içinde iki defa aynı veya farklı hizmet kalitesi
ölçütlerine ilişkin herhangi bir hedef değeri sağlayamaması veya ikinci fıkraya göre Kurum
tarafından verilen süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yapmaması veya bilgi ve belgeleri
vermemesi durumunda 5/9/2004 tarihli ve 25574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile
Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 10 – (1) Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu Yönetmeliğin
uygulanmasına ilişkin olarak alt düzenleyici işlem yapılabilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 11 – (1) 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
Başkanı yürütür.
EK 1 - EVRENSEL HİZMET YÜKÜMLÜSÜ SABİT TELEFON HİZMETİ SUNAN
İŞLETMECİLER
İLGİLİ DÖNEM
İŞLETMECİNİN ADI - UNVANI
İŞLETMECİNİN YETKİLENDİRME TÜRÜ
Hizmet Kalitesi
Ölçütü
:
:
:
İlgili Veriler
Tüm taleplerin en hızlı karşılanan
Bağlantı süresi
%95’inin yerine getirilmesinde geçen
süre
Arıza bildirme
Geçerli arıza sayısının toplam
oranı
kullanılan abone hattı sayısına oranı
Arıza giderme
Tüm geçerli arızaların en hızlı
süresi
karşılanan % 95’inin giderildiği süre
Ulusal aramalarda arama blokaj oranı
Arama blokaj oranı Uluslararası aramalarda arama blokaj
oranı
Ulusal aramalar için ortalama kurulma
Aramanın kurulma süresi
süresi
Uluslararası aramalar için ortalama
kurulma süresi
Çalışır durumdaki
Çalışır durumdaki ankesörlü telefon
ankesörlü
oranı
telefonların oranı
Fatura şikâyeti
Abone şikâyetlerinin olduğu fatura
oranı
sayısının toplam fatura sayısına oranı
Ölçüm
Değeri
Hedef
Değerler
…Gün
≤4
%...
≤ 1.8
…Saat
≤ 48
%…
≤1
%...
≤2
… Saniye
≤2
… Saniye
≤3
%...
≥ 95
%…
≤1
EK 2 - GSM MOBİL TELEFON HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLER
İLGİLİ DÖNEM
İŞLETMECİNİN ADI - UNVANI
İŞLETMECİNİN YETKİLENDİRME TÜRÜ
Hizmet Kalitesi
Ölçütü
Arama başarısızlık
oranı
Arama blokaj oranı
:
:
:
İlgili Veriler
Arama başarısızlık sayısının toplam
başarılı arama girişimi sayısına oranı
Bloke edilmiş aramaların, toplam
Ölçüm
Değeri
Hedef
Değerler
%...
≤2
%...
≤5
aramalara oranıdır
Aramanın kurulma
süresi
Ortalama kanaat
değeri
Fatura şikâyeti oranı
Ön ödemeli hatlarda
kredi şikayeti oranı
KMH tamamlanma
oranı
Uçtan uca KMH
teslim süresi
En kısa sürede kurulan %95’lik
aramanın kurulum süresi
Kullanıcı tarafından algılanan ses
kalitesi değeri
Abone şikayetlerinin olduğu fatura
sayısının toplam fatura sayısına oranı
Abone şikayetlerinin olduğu ön
ödemeli abone sayısının toplam ön
ödemeli abone sayısına oranı
Uçtan uca kısa mesaj teslim süresi
içerisinde başarılı bir şekilde iletilen
KMH sayısının gönderilen toplam
KMH sayısına oranı
… Saniye ≤ 10
MOS
≥ 3,5/5
%…
≤1
%…
≤1
%…
≥ 95
KMH için yapılan gözlem sayısı ve
gözlemin yapıldığı zaman aralığı
… Adet
…
Dönem
Uçtan uca en kısa sürede gönderilen
%99’luk KMH’nin teslim süresi
… Saniye ≤ 15
EK 3 - İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLER
İLGİLİ DÖNEM
İŞLETMECİNİN ADI - UNVANI
İŞLETMECİNİN YETKİLENDİRME TÜRÜ
:
:
:
Hizmet Kalitesi
Ölçütü
İlgili Veriler
Ölçüm
Değeri
Veri aktarım
hızı
Ortalama veri aktarım hızı
…(kbit/sn)
Bağlantı süresi
Fatura şikâyeti
oranı
Tüm taleplerin en hızlı karşılanan
%95’inin yerine getirilmesinde geçen
süre
Abone şikâyetlerinin olduğu fatura
sayısının toplam fatura sayısına oranı
…Gün
%…
Hedef
Değerler
≥
Duyurulan
Bağlantı
hızının
%75’i
≤ Taahhüt
edilen
bağlantı
süresi
≤1
EK 4 - SON KULLANICILARA HİZMET VEREN BÜTÜN İŞLETMECİLER
İLGİLİ DÖNEM
İŞLETMECİNİN ADI
:
:
İŞLETMECİNİN UNVANI:
Hizmet Kalitesi
Ölçütü
Ana menüde
geçen süre1
Sesli yanıt
sisteminde
geçen süre
Müşteri
hizmetleri için
cevap verme
süresi
Tüketici
şikâyeti sıklığı
Tüketici
şikâyetleri
çözüm süresi
İlgili Veriler
Sesli yanıt sistemi ana menüsünün
toplam süresi.
Alt menüde çağrı merkezindeki gerçek
kişiye bağlanma seçeneğinin sunulduğu
ana kadar geçen azami süre.
20 saniye içinde cevaplanan aramaların
yüzdesi
Aylık toplam şikâyet sayısının toplam
abone sayısına oranı
En kısa sürede sonuçlandırılan % 80’lik
dilim içerisindeki şikâyetlerin çözüm
süresi
İşletmeci tarafından taahhüt edilen
sürede çözümle sonuçlandırılan
şikâyetlerin yüzdesi
Ölçüm
Değeri
Hedef
Değerler
… Saniye
≤ 45
… Saniye
≤ 20
%…
≥ 80
%…
… Saat
≤ 24
%...
≥ 90
_________________________________
1
Sesli yanıt sistemi kullanan işletmeci için geçerli ölçüt ve değerdir.
[R.G. 12 Eylül 2010 – 27697]
—— • ——
Başbakanlıktan:
DENETİM GÖREVLİLERİNİN UYACAKLARI MESLEKÎ ETİK DAVRANIŞ
İLKELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu
Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan denetim
görevlilerinin uyacakları meslekî etik davranış ilkelerini belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümleri ile birlikte uygulanır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü ve 7 nci maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Denetim faaliyeti: Her türlü denetim, teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma v.b.
işlevleri,
b) Denetim görevlisi: Denetim birimlerinde başkan ve başkan yardımcısı kadrolarında
bulunanlar da dâhil olmak üzere denetim, teftiş, soruşturma, kontrol, ön inceleme, inceleme
ve araştırma görevini yapmak üzere değişik ad ve unvanlar altında istihdam edilen veya
görevlendirilenleri,
c) Denetlenen: Denetime tâbi kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel
hukuk gerçek ve tüzel kişilerini,
ç) Yakın: Denetim görevlisinin kan ve kayın hısımları ile denetim görevinin tarafsızlık
ve dürüstlük içinde yapılmasını etkileyebilecek diğer kişileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Denetim Görevlilerine İlişkin Etik Davranış İlkeleri
Tarafsızlık ve nesnellik
MADDE 4 – (1) Denetim görevlileri;
a) Görevlerini herhangi bir baskı, etkileme ve yönlendirme olmaksızın yerine getirir;
tarafsızlığına zarar verecek veya çevresinde böyle bir izlenim uyandıracak herhangi bir
faaliyet veya ilişkinin içerisinde yer almaz; her türlü baskıya karşı tarafsızlığını muhafaza
eder; siyasî, idarî, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerden kaçınır; tarafsızlığının etkilenmesi
söz konusu olduğunda durumu yetkili makamlara bildirir.
b) Görevleriyle ilgili bilgi ve belgeleri toplarken, değerlendirirken, aktarırken ve
sonuçlandırırken, önyargısız ve tarafsız şekilde hareket eder; kariyerinin gerektirdiği nesnellik
ilkesine uyar.
c) Denetlenen birim ve taraflarca ileri sürülen bilgi, belge ve görüşleri alır; elde ettiği
diğer bilgi ve belgelerle birlikte adil, tarafsız ve nesnel bir şekilde değerlendirir.
ç) Raporlarını; denetimin amacına uygun nitelikte, süresi içinde, somut, güvenilir ve
geçerli kanıtlara dayalı olarak özlü, açık, tam ve kesin olarak düzenler.
d) Raporlarında yer verdikleri önlem ve tavsiyeleri gerekçeli olarak belirtir.
e) Denetimlerine tâbi kişi, kurum ve kuruluşlar nezdinde aracılıkta bulunamaz.
Eşitlik
MADDE 5 – (1) Denetim görevlileri;
a) Denetim faaliyetlerini yerine getirirken; yasa önünde eşitlik ilkesine uygun olarak
hareket eder.
b) Dil, din, ırk, cinsiyet, tâbiyet, sosyal sınıf, yaş, evlilik, engellilik, sosyal ve ekonomik
durum, siyasi düşünce ve benzeri diğer sebeplere dayanan farklılıkları gözetmeksizin
görevlerini yerine getirir.
c) Denetim faaliyetini yerine getirirken, herhangi bir kişiye, zümreye ya da kuruma
karşı önyargılı hareket etmez yahut bunları kayırıcı veya dışlayıcı faaliyetlerde bulunamaz.
Dürüstlük
MADDE 6 – (1) Denetim görevlileri;
a) Çalışmalarını dürüstlük, doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusu içinde yürütür.
b) Yapılacak denetleme ve soruşturmalar konusunda başkalarına görevleri ile ilgili
olarak herhangi bir vaat veya taahhütte bulunamaz.
c) Görevlerinin saygınlığını ve güvenilirliğini zedeleyen görüntü, tavır ve davranıştan
kaçınır.
ç) Kendilerine verilen görevi kapsamı ve süresi içinde yerine getirir; suç teşkil eden
diğer eylem ve işlemlere vâkıf olduğunda konuyu yetkili makamlara bildirir.
Gizlilik
MADDE 7 – (1) Denetim görevlileri;
a) Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlanması aşamalarında, denetledikleri
konu ve kurumla ilgili gizliliğe uygun hareket eder; kanaatlerini yetkili makamlar dışında
kimseye açıklayamaz.
b) Görevleri dolayısıyla öğrendikleri devlet sırrı, ticarî sır ve özel hayatın gizliliği ile
ilgili bilgileri, kanunların öngördüğü durumlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye
veremez ve açıklayamaz.
c) Denetim faaliyetleri sırasında edindiği herkese açık olmayan bilgileri kendi yararına
veya başkalarının yarar ve zararına kullanamaz.
Çıkar çatışmasından kaçınma
MADDE 8 – (1) Denetim görevlileri;
a) Görevleri sırasında ve görevleri ile ilişkili olarak kendi ve yakınlarının çıkarlarının
söz konusu olabileceği her türlü durumdan kaçınır; bunlarla ilgili olarak denetim faaliyetlerine
ve alınacak kararlara katılamaz, görüş bildiremez.
b) Son iki yıl içinde görev yaptıkları kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine yönelik
denetim faaliyetlerine katılamaz.
c) Denetim faaliyetini yürütürken, yetki ve nüfuzunu kullanarak hizmetin gerekli kıldığı
koşullar dışında, kurumlardan ek hizmet veya imkân talep etmez; kamu mal ve hizmetleri ile
insan kaynaklarını hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramaz.
ç) Denetim faaliyetleri ile ilgili olarak görevini tarafsız ve nesnel bir şekilde yürütmesini
engelleyecek potansiyel veya gerçek çıkar çatışması durumunu derhal kurum veya kuruluşuna
bildirir ve konu ile ilgili görevden çekilme talebinde bulunur.
d) Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya başkalarının kitap, dergi,
kaset ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir kurum, vakıf,
dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlayamaz.
Nezaket ve saygı
MADDE 9 – (1) Denetim görevlileri, onur kırıcı, küçük düşürücü ve keyfi davranışlar
sergilemez; baskıcı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmaz; birlikte görev yaptıkları
ve denetledikleri kişilere karşı nazik ve saygılı davranır.
Yetkinlik ve meslekî özen
MADDE 10 – (1) Denetim görevlileri;
a) Görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyime sahip olur ve görevlerine azami özen
ve dikkat gösterir.
b) Denetim faaliyetinin amacına uygun bir şekilde yerine getirilebilmesi için meslekî
bilgi, beceri ve bireysel yeteneklerini sürekli geliştirmeye gayret eder.
c) Denetim hizmetlerini yürütürken meslektaşları arasında ekip çalışmasına ve
işbirliğine önem verir ve kendisinden beklenen gerekli desteği sağlar.
ç) Denetledikleri kurum ve kuruluşların çalışma şartlarını, yerleşik mesai düzenini ve
hizmet gereklerini olumsuz yönde etkileyen tutum ve davranışlardan kaçınır; kurum ve
kuruluşların işleyiş düzenine, yönetim ve karar alma süreçlerine müdahale etmez.
d) Kurum ve kuruluşların yürüttüğü hizmetlerin hukuka ve etik ilkelere uygun olarak
yerine getirilmesi, faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesi, kaynakların etkili, tutumlu ve
verimli bir şekilde kullanılması amacına yönelik olarak rehberlik ve eğiticilik hizmetlerini de,
görevinin bir parçası olarak görür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Uygulanmayacak hükümler
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen denetim görevlileriyle ilgili etik
davranış ilkelerine aykırı nitelik taşıyan kapsam içindeki kamu kurum ve kuruluşlarının
yönetmeliklerinde yer alan hükümler uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.
[R.G. 14 Eylül 2010 – 27699]
—— • ——
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
uyarınca atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.
KARAR: 16.08.2010- 33/Kar.
1- Trabzon Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 20321 Hanife KURT,
Bakırköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Bakırköy Hâkimi 20817 İzzet YILMAZ,
Kadıköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Kadıköy Hâkimi 21001 Vedat YILDIRIM,
Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Üsküdar Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı 21164 Nizamettin AYHAN,
Üsküdar Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Üsküdar Hâkimi 21779 Emin
DOĞANAY,
Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 21807 Yalçın KARTOPU,
Bakırköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Bakırköy Hâkimi 21866 Kadri Murat
ONAR,
İzmir Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Hâkimi 21895 Sefer Hayri AYHAN,
Isparta Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 21905 Bayram
AYDINSOY,
Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Karşıyaka Hâkimi 21949 Mümtaz
ERDOĞAN,
Üsküdar Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 21997 Zeynep DENİZOĞLU,
Kartal Hâkimliğine, Fatih Hâkimi 22760 Levent YILDIRIM,
Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Bolu Cumhuriyet Savcısı 22810 Mehmet Ali GÜRBÜZ,
Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kozan Hâkimi 23133 Esen YÜCEL,
Bitlis Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 23194 Mehmet Ali
ÖZKURT,
Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Tokat Hâkimi 23858 Veli ÇETİN,
Beyoğlu Hâkimliğine, Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 23869 Selahaddin
ELİTAŞ,
Kozan Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 23891 Ali KOÇ,
Gaziantep Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Gaziantep Hâkimi 23912 Şefik ARSLAN,
Çarşamba Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 24408 Muammer AKÇAY,
Trabzon Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 24460 Uğur BAHADIR,
Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 24484 Reha KAPTAN,
Adana Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 24507 Abdulkadir KILIÇ,
Adana Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 24579 Mehmet
ÇÖMÜK,
Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 24771
Etem Tuğrul TOPRAKOĞLU,
Karşıyaka Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Karşıyaka Hâkimi 24949 İrfan
TÜRKOĞLU,
Küçükçekmece Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 24950 Nur ATEŞ,
Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Bakırköy Hâkimi 25150 Arslan ÜNSAL,
Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 25184 Mustafa
YÜCEL,
İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi 25195 Emine Göksun
ÖZÇELİK,
Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Nevşehir Hâkimi 25264 Sadettin KIZILKAYA,
İskenderun Hâkimliğine, Çubuk Hâkimi 25550 Zerrin AKTUĞ,
Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Denizli Cumhuriyet Savcısı 26058 Ahmet AKTI,
İstanbul Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 26164 Fatma AKYÜZ,
Şırnak Cumhuriyet Savcılığına, Çorlu Cumhuriyet Savcısı 26188 Sıtkı KAHYA,
Gebze Hâkimliğine, Pendik Hâkimi 26190 Fahriye ORUÇOĞLU,
Giresun Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı 26205 Mehmet ÇELİK,
Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Beyoğlu Hâkimi 27273 Mehmet Mustafa
GÜLBAY,
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bakırköy Hâkimi 27692 Muhterem
BULUT,
Bakırköy Hâkimliğine, Beyoğlu Ticaret Mahkemesi Başkanı 27853 Cemil DERİN,
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi 27867 Mehmet UYSAL,
Konya Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 27900 Namık Kemal ÖZKUL,
Karaman Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
27975 Abbas ÇAĞLAYAN,
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı 28115 Dr. İdris
ERMEYDAN,
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Hâkimi 28152 Erhan ATLI,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 28172 Hasan
BAYKAL,
Alaşehir Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 28173 Zekai Müfit
RONA,
Sinop Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 28284
Birol ER,
Kadıköy Hâkimliğine, Beykoz Hâkimi 28294 Tamer AKGÖKÇE,
Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 29200 Celal DİLLİ,
İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi 29255 Mürvet TUNÇEZ,
Kocaeli Hâkimliğine, Adana Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 29259 Ahmet SÜZER,
Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bakırköy Hâkimi 29331 Talip
ARMAĞAN,
İstanbul Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 29338 Asaf Mahmut ÖTEYAKA,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 29367 Erdal URFALI,
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Hâkimi 29417 Ali ÖMERCİOĞLU,
Bakırköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Bakırköy Hâkimi 29425 Ekrem YILDIZ,
Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı 29625 Mahir KALEBEK,
Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 29888 Ali
HACIİBRAHİMOĞLU,
Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 29994 Halis EFE,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Kütahya Cumhuriyet Savcısı 30030 Osman Ali
TIMARTAŞ,
Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 30120 Emriye BAKOĞLU,
Erciş Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 30581 Selçuk GÖKTEN,
Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Kocaeli Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı 30724 Eyyüp GÜMÜŞHAN,
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 30769 Sabri YILMAZ,
Adana Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Adana Hâkimi 30777 Mehmet KAYA,
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 30853 Şennan
IŞIKALTIN,
Büyükçekmece Hâkimliğine, Bulancak Hâkimi 30935 Atalay DÖNMEZ,
Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Uşak Cumhuriyet Savcısı 30965 Ender KARASUİL,
Adana Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 31163 Zekai AKTARAN,
Bakırköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Bakırköy Hâkimi 31395 Selma KARA,
Samsun Hâkimliğine, Yalova Hâkimi 31450 Cengiz DURNA,
Antalya Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 31455 Ekrem Ali GÖRAR,
Karabük Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 31562 Suat
ÇALIŞKAN,
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Orhangazi Cumhuriyet Savcısı 31574 Adil
ÖZDER,
Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 31583 Halil
İbrahim KUŞ,
Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Kadıköy Hâkimi 31594 Melih
OSMANÇAVUŞOĞLU,
Mardin Cumhuriyet Savcılığına, Karasu Cumhuriyet Savcısı 32123 Zekeriya
KABASAKAL,
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Hâkimi 32200 Kemal GÖKER,
Aliağa Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 32245 Muzaffer DERBENT,
Ceyhan Hâkimliğine, Kırklareli Hâkimi 32398 Derya KONAK,
Eyüp Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 32635 Savaş YILDIRIM,
Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 32790 Metin AFŞAR,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Isparta Cumhuriyet Savcısı 32835 Hayrettin TIZLAK,
Eyüp Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 32859 Mehmet DURGUN,
Yalova Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 32899
Kemal KAÇAN,
Amasya Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 33266 Ahmet TEKNE,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 33363 Ramazan ÇETİN,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 33373 Ekrem
AKKUŞ,
Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Edirne Cumhuriyet Savcısı 33448 Yekta
ÇOBANOĞLU,
Ümraniye Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 33462 Necat YEŞİLALİOĞLU,
İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi 33529 Tamer ŞAHİN,
Kadıköy Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 33910 Döndü DEMİRTAŞ,
Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Orhangazi Hâkimi 33913 Naciye Alev POLAT ÖZDER,
Bursa Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 33959 İfaket DAŞİK,
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 33990 Süleyman İNCE,
Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 33993 Gökhan GÖKTAŞ,
Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kazan Hâkimi 34080 Tamer DEMİRSOY,
Adana Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 34118 İbrahim SAĞIR,
Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Kartal Cumhuriyet Savcısı 34147 Yalçın DEMİR,
Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 34233 Ahmet Murat
DERME,
Beykoz Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 34289 Abdulgafar KORKMAZ,
Bakırköy Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 34311 Ömer GÜNGÖR,
Hatay Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 34318 İbrahim Halil AYDEMİR,
Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 34372 İlkay ORMAN,
Erzurum Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 34421 Okan AKAR,
Kırşehir Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 34424 Aydın DİNÇ,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 34483 Levent BEYAZIT,
Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Hâkimi 34654 Sami TETİK,
Menderes Cumhuriyet Savcılığına, Yalova Cumhuriyet Savcısı 34669 Bülent ÖZER,
Kartal Hâkimliğine, Beykoz Hâkimi 34688 Neşet KAYA,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 34720 Halit ÇETİN,
Samsun Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 34869 Metin BAYRAKTAR,
Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 34888 Uğur SÜRMELİ,
Babaeski Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Savcısı 34981 Mesut ÖZTÜRK,
Büyükçekmece Hâkimliğine, Burdur Hâkimi 35017 Nurcan KILINÇ,
Konya Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 35076 Sefa BİLAK,
Kırıkkale Hâkimliğine, Bafra Hâkimi 35087 Mustafa DURAN,
Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 35102
Murat YILDIZ,
Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 35112 Nevzat
SARGIN,
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Cumhuriyet Savcısı 35116 Özden
Yusuf KILINÇ,
Şişli Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 35129 İpek ZAMANİS,
Çorlu Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 35156 Arzu DERME,
Bakırköy Hâkimliğine, Kemalpaşa Hâkimi 35160 Semra KANLI,
Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 35168
Kıymet AKPINAR,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 35179 Ertan ÜNSAL,
Kadıköy Hâkimliğine, Gebze Hâkimi 35186 Suzan KURAR,
Samsun Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 35243 Resmiye SÜRMELİ,
Bursa Hâkimliğine, Urla Hâkimi 35261 Halil SERİN,
Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 35288 Mustafa Kemal
YILMAZ,
Polatlı Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 35289 Ayfer PAMUKCU,
Edremit Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 35462 Yılmaz KARABODUK,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Silivri Cumhuriyet Savcısı 35491 Nejat ÇAKIR,
Antalya Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 35776 Sıdıka URFALI,
Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, İnegöl Cumhuriyet Savcısı 35854 Murat
YERDEYATAR,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı 35883 Ömer AKINCI,
Gaziantep Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 35885 İsmail BULUN,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 35890 Cihan YILDIZ,
Eyüp Hâkimliğine, Vakfıkebir Hâkimi 35912 Fatih Birkan GÜNER,
Kemalpaşa Hâkimliğine, Ödemiş Hâkimi 35929 Cengiz SARIÇAM,
Kemalpaşa Hâkimliğine, Tire Hâkimi 35944 Sevilay SAYIN,
Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 35951 Julide ORMAN,
Kartal Hâkimliğine, Adana Hâkimi 35985 Ayşe Burcu GÖKTAŞ,
Denizli Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 36004 Haki ÖNCÜ,
Malatya Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 36019 Serdar ŞENER,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 36049 Ünzüle ACAR,
Eskişehir Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 36050 Bilgin ŞEN ALTINPINAR,
Sultanbeyli Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 36115 Emine DİŞCİOĞLU,
Bursa Hâkimliğine, Çanakkale Hâkimi 36128 Haluk SONUZUN,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı 36816 Hacı Aykut
AYDIN,
Kadıköy Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 36847 Selçuk KAYA,
Nevşehir Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 36850 Abdullah GÖK,
Bakırköy Hâkimliğine, Kartal Hâkimi 36860 Latif Kadir KAYA,
Denizli Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 36907 Jale ERTAN,
Gölbaşı (Ankara) Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 36911 Hilal Sevgi HAKAN,
Konya Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 36913 Muzaffer
BAYEZİT,
Adana Hâkimliğine, Adalar Hâkimi 36920 Gülen İSMETOĞLU,
Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Yalova Cumhuriyet Savcısı 36928 Cesim EREN,
Antalya Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 36942 Durmuş KARA,
Menderes Hâkimliğine, Foça Hâkimi 36944 Neslihan DEMİRCİOĞLU,
Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 36984 Sadi GEGİN,
Seferihisar Hâkimliğine, Menderes Hâkimi 36998 Meliha YAMANARSLAN,
Ümraniye Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 37015 Gülaser GÖKDEMİR TEKDAL,
Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 37033 Hakan OKTAY,
Kahramanmaraş Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 37043 İmran İMAMGİLLER,
Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 37059 Ercan
YALÇINKAYA,
Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 37061 Mehmet YÜKSEL,
Üsküdar Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi 37084 Nesrin KAYA,
Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Pendik Cumhuriyet Savcısı 37088 Mehmet Sıddık
ÇİNKO,
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 37089
Fethi Yavuz UYSAL,
Zile Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Giresun Hâkimi 37107 Gülcan ALP,
Antalya Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 37173 Emel Mehtap AYDIN,
Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Menemen Cumhuriyet Savcısı 37196 Abdullah Fuat
KOCATEPE,
Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Kartal Cumhuriyet Savcısı 37198 Cemil BALCILAR,
Üsküdar Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 37199 Beyhan AYTEKİN,
Bursa Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 37202 Hülya DEMİRCİ,
Bartın Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Siverek Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 37206
Süleyman TOPRAK,
Kemalpaşa Hâkimliğine, Ödemiş Hâkimi 37226 Tülay SARIÇAM,
Beyoğlu Hâkimliğine, Şırnak Hâkimi 37240 Celal KOÇ,
Akhisar Hâkimliğine, Tire Hâkimi 37248 Serpil ŞAKAR,
Isparta Hâkimliğine, Adana Hâkimi 37260 Halil İbrahim KİBAR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 37270 Hülya KÖŞÜM,
Bakırköy Hâkimliğine, Soma Hâkimi 37276 Erkan YİĞİT,
Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcısı 37290 Rağıp
TEPEDÜZÜ,
Küçükçekmece Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 37292 Pelin BULUT,
Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Cumhuriyet Savcısı 37299 Mehmet YÜZGEÇ,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı 37300 Selim BERBER,
Konya Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 37302 Tuncer ÇETİN,
Nizip Cumhuriyet Savcılığına, Sürmene Cumhuriyet Savcısı 37310 Hasan PİŞİRİCİ,
Kayseri Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 37327 Ali BORA,
Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 37330 Canay
ALDEMİR,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 37334 Tuncay
DEMİRCİ,
Trabzon Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 37351 Ali KÜÇÜKOĞULLARI,
Menderes Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 37364 Vijdan EREN,
İstanbul Hâkimliğine, Menemen Hâkimi 37378 Hadi ÇAĞDIR,
Büyükçekmece Hâkimliğine, Selçuk Hâkimi 37387 Naciye KIRKIK,
Gaziantep Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 37393 Müslüm GÜNEŞ,
Bursa Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 37397 Önder KANYILMAZ,
Şanlıurfa Hâkimliğine, Alaşehir Hâkimi 37399 Muammer AYMAK,
Isparta Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 37404 İhsan Tayfun DEMİRCİ,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 37408 Ali ÇAM,
Çanakkale Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 37462 Dilek ÖZBEN BULUÇ,
Bakırköy Hâkimliğine, Kemer Hâkimi 37466 Aydın ACAR,
Şişli Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi 37491 Ayhan PALAZ,
Pendik Hâkimliğine, Akhisar Hâkimi 37493 Feridun BECERİKLİ,
Mersin Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 37499 Ahmet ATAŞ,
Denizli Hâkimliğine, Bergama Hâkimi 37500 Raziye Meral ÖZDEMİR,
Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 37528 Mustafa
Hakan ÜNAL,
Bursa Hâkimliğine, Ünye Hâkimi 37533 İsmail CEVHER,
Üsküdar Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 37556 Kader UYANIK,
Bursa Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 37560 Tülay BERBER,
Kadıköy Hâkimliğine, Beykoz Hâkimi 37567 Pervin GÖK ERMERAK,
Küçükçekmece Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 37605 Arzu NOGAY,
Tuzla Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 37624 Dilek ŞEN,
Adana Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 37662 Kemal Selçuk
KILIÇ,
Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 37933 Hasan Mete
UYANIK,
Bakırköy Hâkimliğine, Kemalpaşa Hâkimi 37934 Kerim KANLI,
Kartal Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37951 Yeşim SAYILDI,
Erzin Cumhuriyet Savcılığına, Tercan Cumhuriyet Savcısı 38076 Ömer Fatih TAZE,
Malatya Hâkimliğine, Bilecik Hâkimi 38088 Elmas DOĞAN,
Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Burhaniye Cumhuriyet Savcısı 38096 Ersin
AKDERE,
Beykoz Hâkimliğine, Kemer Hâkimi 38112 Kamil YILDIZ,
Erzurum Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi 38123 Bülent YILMAZ,
Elazığ Hâkimliğine, Yeşilyurt Hâkimi 38131 Sevil TOSUN KARATAŞ,
Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 38142 Fahri İNCE,
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı 38149 Hüseyin
Erkan ÖZKURT,
Aksaray Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 38151 Çetin SÖNMEZ,
Adana Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 38194 Kemal VARAN,
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 38205
Olcay AKSOY,
Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Kastamonu Cumhuriyet Savcısı 38228 Erdoğan
BAYRAKTAR,
Kadıköy Hâkimliğine, Burhaniye Hâkimi 38237 Funda DOĞAN AKDERE,
Menderes Hâkimliğine, Yalova Hâkimi 38286 Nazan ÖZER,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Menemen Cumhuriyet Savcısı 38289 Naci ÇALIŞKAN,
Kırıkkale Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 38292 Soner OLUK,
Mersin Hâkimliğine, Yenişehir Hâkimi 38295 Mustafa ŞEN,
Elazığ Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 38318 Hatice ALTINKAYNAK,
Gaziantep Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi 38429 Taner ATALAY,
Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 38431 Fatma ALBAY,
Konya Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 38482 Hasan MAZIBAŞ,
Konya Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 38483 Ali KAYA,
Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcısı 38498 Özcan
ÖZDEMİR,
Çubuk Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 38505 İpek AKSU PESEK,
Erzurum Hâkimliğine, Selçuk Hâkimi 38525 Mehmet Hakkı ALTUN,
Küçükçekmece Hâkimliğine, Akhisar Hâkimi 38530 Ülkü Nilşat DİVARCI,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 38533 Mehmet
FIRAT,
Konya Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 38535 Tarık BİNGÖL,
Diyarbakır Hâkimliğine, Ödemiş Hâkimi 38539 Faruk ÖZSU,
Adana Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 38550 Aziz ANGAY,
Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Üsküdar Cumhuriyet Savcısı 38552 İsmail ALAGÖZ,
Çanakkale Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 38554 Nejdet COŞKUN,
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Gebze Cumhuriyet Savcısı 38561 Soner
KAYA,
Sarıyer Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi 38581 Rukiye ÖZER,
Adana Hâkimliğine, Sultanbeyli Hâkimi 38585 Tülay GAYRET,
Bakırköy Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 38594 Cemile FİDAN,
Çarşamba Hâkimliğine, Tuzla Hâkimi 38604 Nesrin AVCI,
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Serik Cumhuriyet Savcısı 38613 Mehmet
Emin KADIOĞLU,
Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38639 Selçuk SAYILDI,
Zonguldak Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38664 Hasan ULAŞ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 38667 Fatma UÇUK KEÇELİ,
Kütahya Hâkimliğine, Çarşamba Hâkimi 38676 Muzaffer Seher KAPLAN,
Adana Hâkimliğine, Erdemli Hâkimi 38682 Nevin FIRINCIOĞULLARI,
Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 38683 Rıza Yetkin
ORCAN,
Gebze Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Çorum Cumhuriyet Savcısı 38684 Nevzat
KÜRTÜR,
Adana Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 38688 Zişan İNANICI KOÇAK,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Giresun Cumhuriyet Savcısı 38691 Mustafa
ÖKSÜZ,
Ermenek Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 38704 Kerem UÇKAN,
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, İncirliova Cumhuriyet Savcısı 38709 Ayhan
MEMÜK,
Sarıyer Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 38714 Naci AYDIN,
Fatih Cumhuriyet Savcılığına, Gölcük Cumhuriyet Savcısı 38727 Hüseyin KAPLAN,
Giresun Cumhuriyet Savcılığına, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı 38754 Tuncay
ELARSLAN,
Kartal Hâkimliğine, Akhisar Hâkimi 38762 Nilüfer KIRHAN ORCAN,
Erciş Hâkimliğine, Ünye Hâkimi 38764 Rüksan ERBİL,
Tosya Hâkimliğine, Kepsut Hâkimi 38765 Sunel ÖNER TÜRKÖZ,
Pendik Hâkimliğine, Burdur Hâkimi 38775 Cemile KANDEMİR,
Uşak Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 38776 Ali Rıza SAN,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 38792 Harun Veli
KOÇALİ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 38794 Füsun BENLİ,
Beyoğlu Hâkimliğine, Karaman Hâkimi 38796 Hacer AVŞAR,
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Körfez Cumhuriyet Savcısı 38819 Osman
OZAN,
Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı 38820 Bilgehan
ERTAN,
Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 38830 Abdurrahman
Hakan AVŞAR,
Bakırköy Hâkimliğine, Bozüyük Hâkimi 38910 Cem Reşit EYÜBOĞLU,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Germencik Cumhuriyet Savcısı 38956 Emin
BİLSELOĞLU,
Ümraniye Hâkimliğine, Batman Hâkimi 39468 Serap SÖZEN ÇOLAK,
Erzurum Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 39474 Murat AKPINAR,
Adalar Cumhuriyet Savcılığına, Tire Cumhuriyet Savcısı 39477 Gürcan ERKAN,
Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Biga Cumhuriyet Savcısı 39485 Tarık FIRAT,
Afyonkarahisar Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 39489 Kasım ÇİÇEK,
Sakarya Hâkimliğine, Geyve Hâkimi 39498 Sevgi DURMUŞ,
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı 39499 Fikret
ARAS,
Gaziantep Hâkimliğine, Amasya Hâkimi 39516 Sevgi TOPUZ,
Bakırköy Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 39520 Sadullah GÜLER,
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 39524 Özcan
PEHLİVAN,
Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 39525 Üzeyfe BALCILAR,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Şile Cumhuriyet Savcısı 39538 Alim YAŞAR,
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Soma Cumhuriyet Savcısı 39540 Namık
AYAN,
Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 39543 Ali İNANICI,
Büyükçekmece Hâkimliğine, Bucak Hâkimi 39547 Necati GÖRGÜLÜ,
Şanlıurfa Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 39548 Bilal POLAT,
Beyoğlu Hâkimliğine, Çarşamba Hâkimi 39550 Yakup KAYA,
Zonguldak Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 39559 Bayram KANTIK,
Hatay Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 39567 Oğuzhan YAŞAR,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Urla Cumhuriyet Savcısı 39584 Serkan
BEYOĞLU,
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 39591 Abdulkadir
AKIN,
Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Kırşehir Hâkimi 39592 İsmail ÖZTÜRK,
Adana Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 39613 Mustafa SIRLI,
Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Çarşamba Cumhuriyet Savcısı 39627 Emin
KARAGİŞİ,
Erzurum Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 39637 Osman EROL,
Oltu Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Savcısı 39641 Osman MERMER,
Denizli Hâkimliğine, Kars Hâkimi 39647 Erkan TIMBIL,
Uşak Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 39655 Cemanur ÖZCAN,
Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı 39657 Münüre
KOYUNCU SUBAŞI,
Diyarbakır Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 39660 Yaşar KILINÇ,
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Didim Cumhuriyet Savcısı 39663 Serdar COŞKUN,
Mersin Hâkimliğine, Kars Hâkimi 39665 Bayram KORKMAZ,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 39667 Hakan DEMİRCİ,
Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Gönen Hâkimi 39670 Yusuf DOĞAN,
Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 39675 Abdurrahim ALAN,
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Erdek Cumhuriyet Savcısı 39677 Hüseyin ÇOBAN,
Ümraniye Hâkimliğine, Kemer Hâkimi 39684 Ümit POLAT,
Küçükçekmece Hâkimliğine, Ödemiş Hâkimi 39694 Özlem PAKİŞ,
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 39695 Bülent
BAŞAR,
Beyoğlu Hâkimliğine, Rize Hâkimi 39696 Osman Burhaneddin TOPRAK,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Polatlı Cumhuriyet Savcısı 39699 Murat
DEMİRELLİ,
Sultanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Burhaniye Cumhuriyet Savcısı 39701 Suat ECİT,
Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Burhaniye Hâkimi 39703 Atila ÖZTÜRK,
Kahramanmaraş Hâkimliğine, Burdur Hâkimi 39704 Melik KAHRAMAN,
Küçükçekmece Hâkimliğine, Şile Hâkimi 39706 Ahmet SEZER,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 39708 Dursun Fatih KABASAKAL,
Küçükçekmece Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 39721 Özgür AKBEL SERTBAŞ,
Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 39726 Yücel ERKMAN,
Samsun Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 39728 Murat SARIYILDIZ,
Yalova Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 39737 Turgut ÇAKIR,
Sultanbeyli Hâkimliğine, İncirliova Hâkimi 39739 Hüsnü YILDIRIM,
Erzurum Hâkimliğine, Çarşamba Hâkimi 39745 Mustafa GERS,
Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 39746 Murat İNAM,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 39747 Mehmet ARSLAN,
Bafra Cumhuriyet Savcılığına, Hendek Cumhuriyet Savcısı 39752 Serhat
ÇETİNKAYA,
Trabzon Hâkimliğine, Van Hâkimi 39753 Atila ARIKAN,
Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Bartın Cumhuriyet Savcısı 39754 Bekir GENCER,
Ağrı Cumhuriyet Savcılığına, Sürmene Cumhuriyet Savcısı 39755 İbrahim
KÖSTEKÇİ,
Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 39759 Tekin
KÜÇÜK,
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Giresun Cumhuriyet Savcısı 39763 İhsan
ÖZSOY,
Konya Cumhuriyet Savcılığına, Kemer Cumhuriyet Savcısı 39764 Mustafa ÖZDEN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kestel Hâkimi 39775 Erdal ŞENSOY,
Erzurum Hâkimliğine, Bafra Hâkimi 39776 Ahmet KORKMAZ,
Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Marmaris Cumhuriyet Savcısı 39783 Mustafa
KÜÇÜKOĞLU,
Milâs Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39790 Tayfun GÖNENÇ,
Yalova Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 39793 Önder Kemal
SEKÜCÜ,
Beyoğlu Hâkimliğine, Bozüyük Hâkimi 39798 Metin ÖZDEMİR,
Kadıköy Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 39806 Deniz Emre BARUTÇU,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Çeşme Cumhuriyet Savcısı 39812 Mustafa
BAKLACI,
Beyoğlu Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 39814 Nazan Esma SOMAK,
Sivas Hâkimliğine, Fatih Hâkimi 39815 Şennur AKSU ÇALIK,
Diyarbakır Hâkimliğine, Seferihisar Hâkimi 39816 Tekin KARACA,
Büyükçekmece Hâkimliğine, Bergama Hâkimi 39819 Yusuf YILMAZ,
Küçükçekmece Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 39821 Ayşe AKSOY,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Amasya Cumhuriyet Savcısı 39824 Harun
CEYLAN,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Erdemli Cumhuriyet Savcısı 39828 Hüseyin
AKÇAY,
Mersin Hâkimliğine, Karaman Hâkimi 39830 Ömer ÖZTÜRK,
Zonguldak Hâkimliğine, Orhangazi Hâkimi 39831 Servet KORKMAZ,
Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Dörtyol Cumhuriyet Savcısı 39849 İrfan FİDAN,
Bursa Hâkimliğine, Gemlik Hâkimi 39850 Ümmü Leyla DEMİR,
Diyarbakır Hâkimliğine, Bafra Hâkimi 39856 Köksal ÇELİK,
Diyarbakır Hâkimliğine, Menemen Hâkimi 39860 İbrahim DURAK,
Diyarbakır Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 39865 Hatice POLAT,
İncesu Hâkimliğine, İyidere Hâkimi 39868 Serap GÜNER,
Şişli Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi 39871 Kadir ALPAR,
Şişli Hâkimliğine, Çarşamba Hâkimi 39873 Hulusi PUR,
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Savcısı 39875 Kamil
ALOĞLU,
Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 39876 Sezai ÖZTÜRK,
Gebze Hâkimliğine, Tirebolu Hâkimi 39877 İbrahim BOZYEL,
İstanbul Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 39880 Birol BİLEN,
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Çatalca Cumhuriyet Savcısı 39891 Sezai
BİLİCİ,
Kadıköy Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 39895 Yaşar BARUTÇU,
Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Yozgat Cumhuriyet Savcısı 39899 Mahmut POLAT,
Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı 39904 Halil ÇALIK,
Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 39906 Tugay TARIMCI,
Sivas Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 39911 İbrahim ÜNAL,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 39916 Erdal ŞENOL,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Çatalca Cumhuriyet Savcısı 39922 Handan BALCI,
Diyarbakır Hâkimliğine, Ödemiş Hâkimi 39925 Erhan YILDIRIM,
Şanlıurfa Hâkimliğine, Yenişehir Hâkimi 39931 Remzi BULUT,
Sivas Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 39932 Yüksel KARAKUŞ,
Sivas Hâkimliğine, Safranbolu Hâkimi 39934 İsmail DAĞDEMİR,
Malatya Hâkimliğine, Dörtyol Hâkimi 39947 Nusret YILDIZ,
Büyükçekmece Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 39951 Mehmet YERTÜM,
Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Urla Cumhuriyet Savcısı 39952 Ayhan BEDİRHAN,
Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 39971 Bülent
CANOĞLU,
Urla Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 39979 Fatma TÜRKER,
Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 39982 İdris ÜNAL,
Diyarbakır Hâkimliğine, Ödemiş Hâkimi 39983 Bekir SOYTÜRK,
Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Cumhuriyet Savcısı 39987 Levent
KANDEMİR,
Fatih Hâkimliğine, Menemen Hâkimi 39995 Ercan FIRAT,
Beyoğlu Hâkimliğine, Tirebolu Hâkimi 40004 İslam ÇİÇEK,
Gebze Hâkimliğine, Fatsa Hâkimi 40005 Serdar Murat YÜKSEL,
Sultanbeyli Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 40008 Celalettin APA,
Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 40015 İsmail UÇAR,
Büyükçekmece Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 40023 İsmail MALAY,
Erzurum Hâkimliğine, Serik Hâkimi 40033 Ayhan BORA,
Erciş Cumhuriyet Savcılığına, Ünye Cumhuriyet Savcısı 40037 Mehmet Ali ERBİL,
Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Serik Cumhuriyet Savcısı 40045 Tuncay
YARDIMCIOĞLU,
Sivas Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 40049 Muhammer TÜZÜVCÜ,
Erzurum Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 40051 Volkan KOÇTEPE,
Küçükçekmece Hâkimliğine, Çayeli Hâkimi 40052 Fikret DEMİR,
Bakırköy Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40053 Bülent DALKIRAN,
Tuzla Hâkimliğine, Şile Hâkimi 40057 Ahmet KAYA,
Diyarbakır Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 40058 Yemliha KARAKOÇ,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 40071 İsmail SAÇ,
Fatih Hâkimliğine, Çarşamba Hâkimi 40074 Mehmet SARI,
Kayseri Hâkimliğine, Kars Hâkimi 40076 Hasan AY,
Beykoz Hâkimliğine, Çayeli Hâkimi 40080 Tansel İNAN,
Salihli Hâkimliğine, Gelibolu Hâkimi 40089 Süleyman KELEŞ,
Zonguldak Hâkimliğine, Aliağa Hâkimi 40092 Mustafa TOSUN,
Trabzon Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 40102 Zeynep İNANOĞLU,
Hatay Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 40103 Emine BAŞ YAŞAR,
Samsun Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 40104 Mehmet Emin MENTEŞ,
Kahramanmaraş Hâkimliğine, Geyve Hâkimi 40105 Abdullah ÖZER,
Konya Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 40107 Ramazan OKUR,
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 40123 Mehmet
Ali DİVARCI,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Dörtyol Cumhuriyet Savcısı 40126 Kurtca EKER,
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 40127 Mücahit Abdullah
AYTAÇ,
Diyarbakır Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 40141 Ali GİRGİN,
Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Ortaca Cumhuriyet Savcısı 40159 Rüştü YAMAK,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gerede Hâkimi 40160 Menderes METİN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 40165 Hafız Yüksel
ÜNAL,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 40166 Ali KÖŞÜM,
Bakırköy Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 40173 Seda AKMEŞE,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Tire Cumhuriyet Savcısı 40174 Mustafa
KAZANKAYA,
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 40183 Mevlüt
KISIR,
Sultanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Marmaris Cumhuriyet Savcısı 40193 Hüseyin
ÖNELGE,
Küçükçekmece Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 40197 Bekir ALTUN,
Büyükçekmece Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 40198 Ömer GÜNAYDIN,
Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Akşehir Cumhuriyet Savcısı 40201 Mahmut
AYDOĞDU,
Pendik Hâkimliğine, Akhisar Hâkimi 40206 Özgül BECERİKLİ,
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Çatalca Cumhuriyet Savcısı 40208 Tarık
Dursun BENDEZ,
Büyükçekmece Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 40213 Vahdet YELTEPE,
Kayseri Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 40221 Berrin TÜMER YERDEYATAR,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Çeşme Cumhuriyet Savcısı 40229 Orhan
TAŞDEMİR,
Büyükçekmece Hâkimliğine, Ödemiş Hâkimi 40239 Hakkı ÖZLÜ,
Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 40246 İsmail ÇOLAK,
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı 40256 Mehmet
PAKİŞ,
Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Polatlı Cumhuriyet Savcısı 40257 Seyfettin ATICI,
Adalar Hâkimliğine, Çeşme Hâkimi 40293 Şener YILDIRIM,
Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 40315 Cumhur ŞENGÜL,
Bolu Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 40316 Habip ATAK,
Kocaeli Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40319 Muhittin PAÇA,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı 40321 Harun ÖZCAN,
Kahramanmaraş Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 40334 Cebrail YAŞAR,
Diyarbakır Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 40335 Salih POLAT,
İstanbul Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 40337 Ayhan KULA,
Diyarbakır Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 40348 Selma ÇETİN,
Erzurum Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 40357 Hülya AKAR,
Ezine Hâkimliğine, Nusaybin Hâkimi 40360 Özgür AKTUĞ,
Uşak Cumhuriyet Savcılığına, Aliağa Cumhuriyet Savcısı 40452 Ali Ulvi YILMAZ,
Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 40748 Talip
DEMİREZEN,
Trabzon Hâkimliğine, Aliağa Hâkimi 40749 Mestan Özgür ÖZCAN,
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Bafra Cumhuriyet Savcısı 40750 Mustafa OĞAN,
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Çeşme Cumhuriyet Savcısı 40752 Derda
GÖKMEN,
Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 40753 Musa YÜCEL,
Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 40755 Abdullah
GÜDENDEDE,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sinop Hâkimi 40769 Hasan KAHYAOĞLU,
Tokat Cumhuriyet Savcılığına, Bitlis Cumhuriyet Savcısı 40789 Mustafa ÇELENK,
Çarşamba Hâkimliğine, Akyazı Hâkimi 40840 Hasan KÜÇÜKOSMAN,
Düzce Hâkimliğine, Sivrihisar Hâkimi 40854 Sevinç BİLHAN IŞIK,
Muş Hâkimliğine, Tavşanlı Hâkimi 40858 Engin BEDİR,
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Cumhuriyet Savcısı 40859 Hakan
KARAGÖZ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 40869 Abdurrahman GÜN,
Pendik Cumhuriyet Savcılığına, İznik Cumhuriyet Savcısı 40873 Nihat DEMİR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 40885 Necla DOĞAN,
Manavgat Hâkimliğine, Datça Hâkimi 40886 Berna DÖNMEZ,
Mardin Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 40903 Sefa SUNA,
Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Korkuteli Cumhuriyet Savcısı 40905 Sinan TÜR,
Karabük Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40912 Erdoğan SARAÇ,
Salihli Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 40916 Filiz TÜRKAY,
Çorum Hâkimliğine, Çal Hâkimi 40924 Erdinç YILMAZ,
Malatya Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 40944 Mesut BİLEN,
Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Malkara Cumhuriyet Savcısı 40953 Atilla Fahri
TÜFEKÇİ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Erzincan Hâkimi 40959 Tayfun YAVUZ,
Afyonkarahisar Hâkimliğine, Sandıklı Hâkimi 40964 Süleyman Yüksel YAVAŞ,
Ortaca Cumhuriyet Savcılığına, Türkoğlu Cumhuriyet Savcısı 40988 Atalay AYGEÇ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 40994 Dilek DOĞAN,
Menemen Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 40999 Muhsin YATAĞAN,
Bergama Hâkimliğine, Bucak Hâkimi 41005 Hasan GELİR,
Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 41033 Mehmet
DUMAN,
Didim Cumhuriyet Savcılığına, Gölmarmara Cumhuriyet Savcısı 41035 Zafer HAZAR,
Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı 41054 Mehmet IŞIK,
Turgutlu Hâkimliğine, Sultanhisar Hâkimi 41055 Hatice TÜLÜOĞLU BAŞTUGAN,
Urla Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Savcısı 41058 Maruf TÜRKER,
Sivas Hâkimliğine, Aliağa Hâkimi 41073 Murat TÜRKMEN,
Kestel Hâkimliğine, Zile Hâkimi 41084 Mustafa DİBA,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çorlu Cumhuriyet Savcısı 41093 İlker ÜNAL,
Gaziantep Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 41102 Muhittin ÖZDEMİR,
İstanbul Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 41106 Selda SAYGI,
Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 41112 Mehmet Tufan
YAĞCI,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ilgaz Hâkimi 41132 Mahmut ÇEKİÇ,
Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Torbalı Cumhuriyet Savcısı 41151 Hasan DALAK,
Bergama Cumhuriyet Savcılığına, Gediz Cumhuriyet Savcısı 41206 Alparslan
YANIKOĞLU,
Çorum Hâkimliğine, Korkuteli Hâkimi 41370 Gülpınar TÜR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 41414 Gamze ÜNAL,
Hınıs Cumhuriyet Savcılığına, Enez Cumhuriyet Savcısı 41418 Erol DELİ,
Gaziantep Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 41449 Saim NERGİZ,
Torbalı Cumhuriyet Savcılığına, Mecitözü Cumhuriyet Savcısı 41466 Mehmet
EVMEZ,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 41479 İbrahim ŞAHİNCE,
Turgutlu Hâkimliğine, Pamukova Hâkimi 41816 Ahmet MEYDAN,
Ödemiş Hâkimliğine, Keçiborlu Hâkimi 41817 Hayri ÖZTÜRK,
Burdur Hâkimliğine, Dalaman Hâkimi 41819 Oğuz AKALIN,
Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Saruhanlı Hâkimi 41821 Ecevit Kerem SÖYLER,
Alanya Hâkimliğine, Karasu Hâkimi 41832 Alim POLAT,
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcısı 41838 Selahattin
DOĞAN,
Manavgat Hâkimliğine, Gümüşhacıköy Hâkimi 41843 Saim KÖROĞLU,
Alanya Hâkimliğine, Şarköy Hâkimi 41845 Cengiz ALTIN,
Çerkezköy Hâkimliğine, Amasra Hâkimi 41846 Kemal ŞENGÜL,
Tekkeköy Cumhuriyet Savcılığına, 19 Mayıs Cumhuriyet Savcısı 41847 Ahmet Hamdi
ÇELİK,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Mardin Cumhuriyet Savcısı 41848 Hakan ÖNCEL,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Maçka Hâkimi 41855 Murat AZAKLI,
Bergama Cumhuriyet Savcılığına, Kalecik Cumhuriyet Savcısı 41856 Umut SADAK,
Ünye Hâkimliğine, Banaz Hâkimi 41860 Selim ERTEM,
Akyazı Hâkimliğine, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 41862 Şerife
ÖZDOĞAN,
Çorum Hâkimliğine, Demre Hâkimi 41865 Mutlu ÇAT,
Bergama Cumhuriyet Savcılığına, Karapınar Cumhuriyet Savcısı 41867 Üzeyir SARI,
Çorum Hâkimliğine, Erzin Hâkimi 41875 Adem ÇELİK,
Pamukova Cumhuriyet Savcılığına, Bayburt Cumhuriyet Savcısı 41876 Şükrü
DURMUŞ,
Aliağa Hâkimliğine, Acıpayam Hâkimi 41887 Kadir DOĞAN,
Kozan Hâkimliğine, Gerze Hâkimi 41891 Barış BAKİ,
Yenişehir Cumhuriyet Savcılığına, Emet Cumhuriyet Savcısı 41892 Serbülent
SANCAR,
Çarşamba Hâkimliğine, Kepsut Hâkimi 41894 Orhan GÜLMEZ,
Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Hacıbektaş Cumhuriyet Savcısı 41896 Kemal
DURMAZ,
Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına, Ula Cumhuriyet Savcısı 41905 Murat GÜLAÇ,
Şile Hâkimliğine, Afşin Hâkimi 41911 Aysun GÜDER,
Çankırı Hâkimliğine, Yumurtalık Hâkimi 41914 Emine Çiğdem YILMAZ,
Kütahya Hâkimliğine, Şarkışla Hâkimi 41916 Muhammed YAVUZ,
Kuşadası Cumhuriyet Savcılığına, Yüksekova Cumhuriyet Savcısı 41919 Mustafa
ÖZLÜOĞLU,
Çorum Hâkimliğine, Hopa Hâkimi 41920 Aytaç ÖZEL,
Kozan Hâkimliğine, Tavşanlı Hâkimi 41924 Muharrem YILMAZ,
Ünye Cumhuriyet Savcılığına, Gediz Cumhuriyet Savcısı 41927 Ali SANDIKÇI,
Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 41931 Yusuf İLTAR,
Bergama Cumhuriyet Savcılığına, Hacıbektaş Cumhuriyet Savcısı 41932 İbrahim
TOZKOPARAN,
Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Tavas Cumhuriyet Savcısı 41936 Cuma Ali YAKAR,
Çeşme Cumhuriyet Savcılığına, Çaycuma Cumhuriyet Savcısı 41946 Asım ÖZSARAÇ,
Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 41948 Ömer KARAKAYA,
Didim Hâkimliğine, Kırkağaç Hâkimi 41952 Muttalip YILMAZ,
Osmaniye Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 41956 Ziya KOÇ,
Burdur Hâkimliğine, Bingöl Hâkimi 41959 Mehmet Zafer ÖZCAN,
Kazan Cumhuriyet Savcılığına, Haymana Cumhuriyet Savcısı 41973 Mehmet
KARABİDEK,
Bafra Hâkimliğine, Vize Hâkimi 41986 Feride KORKUT KURT,
Torbalı Cumhuriyet Savcılığına, Ezine Cumhuriyet Savcısı 41992 Tugay SAVUR,
Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Gölmarmara Hâkimi 42003 Öznur AKİL,
Adıyaman Hâkimliğine, Yeşilyurt Hâkimi 42007 Nebahat KARATEPE,
Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Sarıkaya Cumhuriyet Savcısı 42011 İhsan DOĞAN,
Bozüyük Hâkimliğine, Bozyazı Hâkimi 42025 Hüdayi TAŞPINAR,
Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, Yerköy Cumhuriyet Savcısı 42032 Mustafa EFE,
Çerkezköy Hâkimliğine, Tavas Hâkimi 42034 Akın DOMBAYCI,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Alaşehir Hâkimi 42036 Nail KAŞLI,
Kuşadası Hâkimliğine, Taşköprü Hâkimi 42037 Selahattin KIRKOÇ,
Erzincan Hâkimliğine, Datça Hâkimi 42039 Kerim DUMAN,
Bartın Hâkimliğine, Sarıkamış Hâkimi 42044 Hüseyin Kürşad SERBES,
Adıyaman Hâkimliğine, Orhaneli Hâkimi 42051 Metin ÇİFTÇİ,
Bucak Hâkimliğine, 19 Mayıs Hâkimi 42052 Barış YARALI,
Ünye Hâkimliğine, Osmancık Hâkimi 42053 Mehmet Cemalettin ALTUNSOY,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Mudanya Hâkimi 42057 Yıldız ANGI SARAÇOĞLU,
Aliağa Hâkimliğine, Şarköy Hâkimi 42058 Taner ERDOĞAN,
Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığına, Kepsut Cumhuriyet Savcısı 42061 Murat KAÇAN,
Mardin Cumhuriyet Savcılığına, Dursunbey Cumhuriyet Savcısı 42062 Orhan CÜNİ,
Kuşadası Hâkimliğine, Akyazı Hâkimi 42064 Yılmaz ÇİMŞİR,
Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Gölmarmara Cumhuriyet Savcısı 42065 Fahrettin
KOÇ,
Van Cumhuriyet Savcılığına, Seydişehir Cumhuriyet Savcısı 42067 Recep BAKIRCI,
Turgutlu Hâkimliğine, Sultanhisar Hâkimi 42073 Uğur BAŞTUGAN,
Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Karaburun Cumhuriyet Savcısı 42080 Ahmet
ÇELİKKOL,
Gelibolu Hâkimliğine, Kumluca Hâkimi 42085 İsmail BÜLBÜL,
Gemlik Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi 42086 Süleyman YALDUZ,
Marmaris Cumhuriyet Savcılığına, Havran Cumhuriyet Savcısı 42093 Umut TEPE,
Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Çubuk Cumhuriyet Savcısı 42100 Alev ERSAN ALBUZ,
Akhisar Cumhuriyet Savcılığına, Orhaneli Cumhuriyet Savcısı 42102 Mustafa GÖKÇE,
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Torbalı Cumhuriyet Savcısı 42103 Hayati
YELESDAĞ,
Rize Cumhuriyet Savcılığına, Sarayönü Cumhuriyet Savcısı 42104 Hacı ÜNAL,
Torbalı Hâkimliğine, Ezine Hâkimi 42109 Nuray SAVUR,
Karabük Hâkimliğine, Bozdoğan Hâkimi 42117 Ahmet Turan ORAL,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 42127 Gürkan IŞIK,
Bafra Hâkimliğine, Kuyucak Hâkimi 42139 Muhammet ACAR,
Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Orhaneli Cumhuriyet Savcısı 42142 Abdulhalim
SAĞLAM,
Nevşehir Hâkimliğine, Kaman Hâkimi 42146 Erhan ASİLSOY,
Şile Hâkimliğine, Kaynarca Hâkimi 42157 İsmail ERMİŞ,
Burdur Cumhuriyet Savcılığına, Ulukışla Cumhuriyet Savcısı 42164 Mustafa
ADIYAMAN,
Ödemiş Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 42167 Mustafa ÜMİT,
Vakfıkebir Cumhuriyet Savcılığına, Honaz Cumhuriyet Savcısı 42168 Halil
TÜRKMEN,
Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Mengen Cumhuriyet Savcısı 42172 Hasan
BAĞRIAÇIK,
İskenderun Hâkimliğine, Eceabat Hâkimi 42178 Tülay ŞAFAK,
Tuzla Cumhuriyet Savcılığına, Lapseki Cumhuriyet Savcısı 42181 Şükran AGAMOLA
ARMAĞAN
İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcısı 42201 İbrahim
YALÇIN,
Orhangazi Hâkimliğine, Yomra Hâkimi 42255 Esat ELMA,
Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Çivril Cumhuriyet Savcısı 42320 Serhat ERTÜRK,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Malkara Hâkimi 42343 Sezai ÖZTÜRK,
Düzce Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 42352 Sinem ARDUÇ,
Torbalı Hâkimliğine, Çine Hâkimi 42356 Tülün AKBEY,
İnebolu Hâkimliğine, Arguvan Hâkimi 42357 Özgür KUZULU,
Van Hâkimliğine, Türkoğlu Hâkimi 42360 Serdar DEVRİM,
Alanya Hâkimliğine, Mihalıççık Hâkimi 42367 Galip BÜTÜN,
Görele Cumhuriyet Savcılığına, Şarköy Cumhuriyet Savcısı 42388 Orçun ARILAR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yerköy Cumhuriyet Savcısı 42397 Serhat
BAYRAKTUTAN,
Çerkezköy Hâkimliğine, Sivrice Hâkimi 42399 Mustafa ÇOLAKER,
İskenderun Hâkimliğine, Savaştepe Hâkimi 42400 Hamit YELKEN,
Kars Hâkimliğine, Orhaneli Hâkimi 42401 Bülent ALTUN,
Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Muş Cumhuriyet Savcısı 42404 Halit TUNÇ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Karataş Hâkimi 42408 Gül KARAŞAHİN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sındırgı Hâkimi 42412 Sedat SELÇUKARSLAN,
Dikili Hâkimliğine, İncesu Hâkimi 42413 Bülent GÖKSOY,
Bafra Cumhuriyet Savcılığına, Vize Cumhuriyet Savcısı 42414 Ahmet KURT,
Çeşme Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 42416 Hamza EMRE,
Taşköprü Cumhuriyet Savcılığına, Muş Cumhuriyet Savcısı 42417 Gazi ŞİMŞEK,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Osmaneli Hâkimi 42419 Mehmet Ali AZARKAN,
Van Hâkimliğine, Tosya Hâkimi 42425 Hacer DAĞ,
İnegöl Hâkimliğine, Banaz Hâkimi 42427 Kıvılcım GÖKTÜRK,
Ordu Hâkimliğine, Sarayönü Hâkimi 42429 Hülya AVCI DAĞ,
Düzce Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 42436 Ayhan ARDUÇ,
Kemer Hâkimliğine, Pazar Hâkimi 42444 İbrahim KOCAOĞUL,
Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Sorgun Cumhuriyet Savcısı 42449 Tayfun ATAK,
Van Hâkimliğine, Ürgüp Hâkimi 42451 Serdar GÜRLER,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Beypazarı Hâkimi 42455 Gülşah HACIÖMEROĞLU,
İskenderun Hâkimliğine, Vezirköprü Hâkimi 42461 Tülün KALOĞLU,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 42462 Davut BÜLBÜL,
Alanya Hâkimliğine, Kandıra Hâkimi 42466 Tuğba Zülbiye SUCU,
Türkoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Emirdağ Cumhuriyet Savcısı 42467 Dr. Mehmet
Zülfü ÖNER,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Eğirdir Hâkimi 42473 Erol KAPLAN,
Kırşehir Hâkimliğine, Muş Hâkimi 42481 Ulaş BURAN,
Ödemiş Hâkimliğine, Pozantı Hâkimi 42503 Durmuş ÖZDEMİR,
Tarsus Hâkimliğine, Bayburt Hâkimi 42505 Rahmi KURT,
Çorum Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 42516 Mehmet KÜSMÜŞ,
Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 42518 Güngör
KARAKOÇ,
Yenişehir Hâkimliğine, Gölmarmara Hâkimi 42520 Oğuz DİK,
İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, 19 Mayıs Cumhuriyet Savcısı 42531 Barış
SOĞUKPINAR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Aydıncık Hâkimi 42533 Heysem KOCAÇİNAR,
Adıyaman Hâkimliğine, Amasra Hâkimi 42535 Şaban GÜVEN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Terme Hâkimi 42536 İbrahim TAV,
Kuşadası Cumhuriyet Savcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 42537 Yunus Abdullah
TOKGÖZ,
Adıyaman Hâkimliğine, Beşikdüzü Hâkimi 42557 Ali TOPALOĞLU,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ünye Hâkimi 42562 Kenan TÜRK,
Turgutlu Hâkimliğine, Kumluca Hâkimi 42564 Birol MAYDA,
Edremit Hâkimliğine, Çivril Hâkimi 42569 Esra ATLI ERTÜRK,
Bafra Hâkimliğine, Çine Hâkimi 42571 Muhammet ÖZ,
Osmaniye Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi 42573 Ercan KUMHAK,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 42581 Ali Rıza BAYIR,
Alanya Hâkimliğine, Gördes Hâkimi 42583 Ömer SİVRİKAYA,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Saruhanlı Hâkimi 42594 Faruk ERDOĞAN,
Van Hâkimliğine, Şebinkarahisar Hâkimi 42596 Selim VAR,
Çarşamba Hâkimliğine, Kaş Hâkimi 42597 Mehmet DUMAN,
Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Eceabat Cumhuriyet Savcısı 42598 Ömer ÇITAK,
Kars Cumhuriyet Savcılığına, Karaisalı Cumhuriyet Savcısı 42603 Celal Hakan KAN,
Van Cumhuriyet Savcılığına, Karapınar Cumhuriyet Savcısı 42608 Halil YILAR,
Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcısı 42610 Gökhan
KARAKÖSE,
Ereğli (Konya) Hâkimliğine, Sındırgı Hâkimi 42616 Mehmet GÜLOĞLU,
Ulaş Cumhuriyet Savcılığına, Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı 42621 Yaşar
ADIGÜZEL,
Adıyaman Hâkimliğine, Sorgun Hâkimi 42628 Cengiz DEĞİRMENCİ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bitlis Hâkimi 42644 Melahat ŞAHİN SOYAL,
Kırıkhan Hâkimliğine, Akçadağ Hâkimi 42660 Mehmet Adil SARAÇOĞLU,
Aksaray Hâkimliğine, Yenice (Çanakkale) Hâkimi 42672 Reyhan YILDIRIM
ATAKUR,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çal Hâkimi 42688 Bilge Kağan TARIM,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yerköy Hâkimi 42713 Serap HAKLI BAYRAKTUTAN,
Tokat Hâkimliğine, Muş Hâkimi 42715 Erhan ÖZKAN,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sivrihisar Hâkimi 42718 Murat BAŞPINAR,
Çatalca Cumhuriyet Savcılığına, Muratlı Cumhuriyet Savcısı 42731 Yaşar PEÇEN,
Ödemiş Hâkimliğine, Atabey Hâkimi 42741 Hatice TOMAŞ,
Bodrum Cumhuriyet Savcılığına, Karasu Cumhuriyet Savcısı 42863 Bülent BAKİ,
Edremit Hâkimliğine, Pasinler Hâkimi 43844 Şebnem KARABODUK,
Gerger Hâkimliğine, Çiçekdağı Hâkimi 45348 Ömer ASLAN,
Patnos Hâkimliğine, Kadışehri Hâkimi 60552 Rifat YILDIZ,
Gürgentepe Cumhuriyet Savcılığına, Kulu Cumhuriyet Savcısı 68402 Hakan YÜRÜK,
Nurdağı Cumhuriyet Savcılığına, İkizdere Cumhuriyet Savcısı 69213 Mehmet Duran
YILMAZ,
Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Samandağ Cumhuriyet Savcısı 69403 Mustafa
DOĞAN,
Elbistan Cumhuriyet Savcılığına, Turhal Cumhuriyet Savcısı 92501 Halid Haki
BARUT,
Geyve Hâkimliğine, Refahiye Hâkimi 92508 Ali ÖZDEMİR,
Marmaris Hâkimliğine, Kağızman Hâkimi 92517 Seyfi HAN,
Karaburun Cumhuriyet Savcılığına, Beytüşşebap Cumhuriyet Savcısı 92518 Zafer
SALAN,
Kırşehir Hâkimliğine, Muş Hâkimi 92519 Armağan BURAN,
Burhaniye Hâkimliğine, Bismil Hâkimi 92521 Ayfer GÖRENEK,
Yenişehir Hâkimliğine, Midyat Hâkimi 92525 Erhan ŞENGÜN,
Kandıra Hâkimliğine, Darende Hâkimi 92526 Banu Aliye ALKOÇ,
Burhaniye Cumhuriyet Savcılığına, Bismil Cumhuriyet Savcısı 92527 Barış
GÖRENEK,
Bodrum Hâkimliğine, Bismil Hâkimi 92531 Serkan BAŞ ,
Kadirli Hâkimliğine, Gemerek Hâkimi 92535 Dilek TUNÇ TÜRKOL,
Sarayönü Cumhuriyet Savcılığına, Mazıdağı Cumhuriyet Savcısı 92537 Mustafa
MANGA,
Ula Cumhuriyet Savcılığına, Akçadağ Cumhuriyet Savcısı 92540 Halit KILIÇ,
Çal Hâkimliğine, Göynük Hâkimi 92541 Kazım Engin KARACA,
Çine Hâkimliğine, Şemdinli Hâkimi 92546 Erhan KILINÇ,
Bandırma Hâkimliğine, Başkale Hâkimi 92547 İlyaz ÇORALI,
Eğirdir Hâkimliğine, Altınekin Hâkimi 92548 Barbaros BOZKURT,
Yenipazar Hâkimliğine, Gökçeada Hâkimi 92550 Ali ÇELİK,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şabanözü Hâkimi 92560 Osman KODAL,
Siverek Hâkimliğine, Tekman Hâkimi 92565 Ali CEYLAN,
Bartın Hâkimliğine, Nizip Hâkimi 92571 Selçuk AKSOY,
Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Tuzluca Cumhuriyet Savcısı 92572 Serdar DURMUŞ,
Burdur Hâkimliğine, Simav Hâkimi 92573 Ahmet Hamdi BAYAR,
Eceabat Cumhuriyet Savcılığına, Uludere Cumhuriyet Savcısı 92579 Murat GÖLYERİ,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Maçka Hâkimi 92585 Esin Zeynep SARITEPE,
Ferizli Cumhuriyet Savcılığına, Pütürge Cumhuriyet Savcısı 92589 Umut İNCİ,
Şarköy Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 92591 Bilge TEZCAN,
Çorum Hâkimliğine, Keban Hâkimi 92592 Erhan KARAKAYA,
Kepsut Cumhuriyet Savcılığına, Kulp Cumhuriyet Savcısı 92599 Şaban ÖZDEMİR,
19 Mayıs Hâkimliğine, Karahallı Hâkimi 92604 Osman ÖCEL,
Cizre Cumhuriyet Savcılığına, Ermenek Cumhuriyet Savcısı 92607 Muhammet
VAROL,
Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Kaş Cumhuriyet Savcısı 92609 Metin ÖZYURT,
Sarayköy Hâkimliğine, Kale Hâkimi 92612 Ali İhsan İPEK,
Gediz Cumhuriyet Savcılığına, Horasan Cumhuriyet Savcısı 92613 Emin AYDIN,
Devrek Hâkimliğine, Taşlıçay Hâkimi 92614 Bayram YAZAN,
Kaş Hâkimliğine, Yusufeli Hâkimi 92634 Selami YILMAZ,
Şile Cumhuriyet Savcılığına, Çınar Cumhuriyet Savcısı 92636 Mehmet YILMAZ,
Tokat Hâkimliğine, Muş Hâkimi 92638 Aliye ÖZKAN,
Karasu Cumhuriyet Savcılığına, Bitlis Hâkimi 92639 Tonguç BÖLÜKBAŞ,
Kadirli Cumhuriyet Savcılığına, Gemerek Cumhuriyet Savcısı 92665 Ercan TÜRKOL,
Menemen Cumhuriyet Savcılığına, Şabanözü Cumhuriyet Savcısı 92667 Hasan
DURSUN,
Gölmarmara Cumhuriyet Savcılığına, Suruç Cumhuriyet Savcısı 92828 Mehmet
AKÇAKOCA,
Arhavi Cumhuriyet Savcılığına, Çekerek Cumhuriyet Savcısı 93852 Suzan YILDIRIM,
Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığına, Sultandağı Cumhuriyet Savcısı 93890 Ahmet
DALGALI,
Yenipazar Cumhuriyet Savcılığına, Gürpınar Cumhuriyet Savcısı 94977 Fatih
ÖZTÜRK,
Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Korkuteli Hâkimi 94978 Deniz YURDAKUL,
Giresun Hâkimliğine, Bingöl Hâkimi 94981 Mehmet YAVUZ,
Erzincan Hâkimliğine, Mecitözü Hâkimi 94992 Kaya DEPE,
Tire Cumhuriyet Savcılığına, Keçiborlu Cumhuriyet Savcısı 94993 Alper TUNÇER,
Haymana Cumhuriyet Savcılığına, İhsaniye Cumhuriyet Savcısı 94995 Atilla POLAT,
Mudanya Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 94996 Fikret KIRMAZ,
Keşap Hâkimliğine, Finike Hâkimi 94997 Şermin GÜNAL,
Erdemli Hâkimliğine, Ilgın Hâkimi 94998 Arzu BEYAZIT,
Banaz Cumhuriyet Savcılığına, İslâhiye Cumhuriyet Savcısı 94999 Hüseyin Turgut
İMAMGİLLER,
Erdemli Cumhuriyet Savcılığına, Ilgın Cumhuriyet Savcısı 95002 Özgür BEYAZIT,
Selçuk Hâkimliğine, Anamur Hâkimi 95004 İrfan ÜNÜVAR,
Menemen Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 95005 Faruk ZEYBEK,
Kulu Cumhuriyet Savcılığına, Çat Cumhuriyet Savcısı 95008 Said Serhan
HANÇERKIRAN,
Karapınar Cumhuriyet Savcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 95012 Adnan ACAR,
Kemer Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 95014 Miyase ÖZKAN,
Menemen Hâkimliğine, Karasu Hâkimi 95016 Bircan AÇIKGÖZ,
Kadirli Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 95020 Mert GÜMÜŞAY,
Ereğli (Konya) Hâkimliğine, Boğazlıyan Hâkimi 95021 Murat KAKİLLİ,
Mudanya Cumhuriyet Savcılığına, Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcısı 95025 İlhan
AKILLI,
Hendek Cumhuriyet Savcılığına, Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı 95027 Can BAYIR,
Kadirli Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 95029 Sedef GÜMÜŞAY,
Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Pazarcık Cumhuriyet Savcısı 95030 Mesut GÜLER,
Kars Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 95032 Ali ERDEM,
Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına, Sandıklı Cumhuriyet Savcısı 95034 Ömer SÖNMEZ,
Hekimhan Cumhuriyet Savcılığına, Kiraz Cumhuriyet Savcısı 95039 Murat GÖBEKCİ,
Nusaybin Cumhuriyet Savcılığına, Suluova Cumhuriyet Savcısı 95041 Melih AVCI,
Niğde Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 95043 Mustafa ŞAHİN,
Ödemiş Hâkimliğine, Kınık Hâkimi 95046 Erkan ATAMAN,
Dörtyol Cumhuriyet Savcılığına, Fındıklı Cumhuriyet Savcısı 95047 İhsan GÜNGÖR,
Alanya Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi 95048 Mehmet ÖZDEMİR,
Çorlu Hâkimliğine, Devrek Hâkimi 95051 Şükrü ALTUNAY,
Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Türkoğlu Cumhuriyet Savcısı 95053 Suat UZUN,
Akhisar Hâkimliğine, Siverek Hâkimi 95057 Talha ALTINTOP,
Seydişehir Cumhuriyet Savcılığına, Sivrice Cumhuriyet Savcısı 95058 Altuğ Kürşat
ŞAHİN,
Bingöl Cumhuriyet Savcılığına, Afşin Hâkimi 95070 Adem ATASOY,
Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Pozantı Cumhuriyet Savcısı 95076 Hakan KOÇAK,
Çayeli Hâkimliğine, Korkuteli Hâkimi 95077 Fatih Mehmet AKSOY,
Selçuk Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 95079 Ahmet Ziya ELİTAŞ,
Batman Hâkimliğine, Gökçeada Hâkimi 95080 Adem TÜRKEL,
Çatalca Cumhuriyet Savcılığına, Ula Cumhuriyet Savcısı 95081 Gürsel KELEŞ,
Yahyalı Cumhuriyet Savcılığına, Şiran Cumhuriyet Savcısı 95083 İbrahim KOCA,
Maçka Hâkimliğine, Çamlıhemşin Hakimi 95084 Beyhan KOCAMAN,
Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Yenice (Çanakkale) Cumhuriyet Savcısı 95089
İbrahim ATAKUR,
Tire Hâkimliğine, Cizre Hâkimi 95092 Selçuk BÜTÜN,
Nusaybin Hâkimliğine, Suluova Hâkimi 95093 Serpil AVCI,
Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, Kulu Cumhuriyet Savcısı 95098 Erdem
KÜÇÜKBIÇAKCI,
Bucak Hâkimliğine, Alaca Hâkimi 95103 Burak ÖZDOĞAN,
Tire Cumhuriyet Savcılığına, Osmaneli Cumhuriyet Savcısı 95104 Ersin ESENAL,
Bilecik Hâkimliğine, Lâpseki Hâkimi 95105 Mecit ÖZGÜL,
Amasya Cumhuriyet Savcılığına, Gazipaşa Cumhuriyet Savcısı 95107 Hasan
UĞURLU,
Çeşme Cumhuriyet Savcılığına, Arhavi Cumhuriyet Savcısı 95113 Filiz BAKIRCI,
Ereğli (Konya) Hâkimliğine, Tatvan Hâkimi 95116 Rahmi ASLAN,
Nevşehir Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 95120 Özgür TÜRKSEVER,
Bartın Hâkimliğine, Gazipaşa Hâkimi 95122 Sinan KALKAN,
Siirt Hâkimliğine, Eşme Hâkimi 95127 Musa TANRİSEVEN,
Karasu Hâkimliğine, Bitlis Cumhuriyet Savcısı 95129 Günbike EFİL BÖLÜKBAŞ,
Keşap Cumhuriyet Savcılığına, Finike Cumhuriyet Savcısı 95133 Zekeriya GÜNAL,
Akhisar Hâkimliğine, Afşin Hâkimi 95135 Aysel BAMBUL,
Alanya Hâkimliğine, Siverek Hâkimi 95140 İsmail TENRUH,
Altınekin Cumhuriyet Savcılığına, Çaldıran Cumhuriyet Savcısı 95141 Mehmet
YILMAZ,
Alaşehir Hâkimliğine, Nusaybin Hâkimi 95146 Murat Emre SAKALSIZ,
Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına, Anamur Cumhuriyet Savcısı 95149 Mehmet
TANRIÖVEN,
İyidere Cumhuriyet Savcılığına, Digor Cumhuriyet Savcısı 95151 Ömer TÜTÜNCÜ,
Çankırı Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 95152 Ümit DİKER,
İnegöl Hâkimliğine, Ayancık Hâkimi 95154 Ercan AYDIN,
Bandırma Hâkimliğine, Reyhanlı Hâkimi 95156 Harun SADIÇ,
Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına, Kaş Cumhuriyet Savcısı 95220 Sedef YILMAZ,
Selendi Cumhuriyet Savcılığına, Çemişgezek Cumhuriyet Savcısı 95223 Ercan
ERDOĞAN,
Çeşme Cumhuriyet Savcılığına, Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı 95224 Mustafa Özcan
UYGUN,
Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Zile Cumhuriyet Savcısı 97892 Hamza KUL,
Nizip Hâkimliğine, Çumra Hâkimi 97893 Tülün KAFALI ERSOY,
Kâhta Hâkimliğine, Keşap Hâkimi 97910 Şükran ŞANLIER ÇELİK,
Orhaneli Cumhuriyet Savcılığına, Erciş Cumhuriyet Savcısı 97915 Erdal UÇKUN,
Akpınar Cumhuriyet Savcılığına, Fındıklı Cumhuriyet Savcısı 97917 Mahmut AKINCI,
Hakkâri Cumhuriyet Savcılığına, Bor Cumhuriyet Savcısı 97921 Saltuk Buğra KURT,
Çivril Cumhuriyet Savcılığına, Bismil Cumhuriyet Savcısı 97923 Serkan
BUDAKOĞLU,
Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığına, Şefaatli Cumhuriyet Savcısı 97930 Nazım BAL,
Şavşat Cumhuriyet Savcılığına, Yahyalı Cumhuriyet Savcısı 97936 Muammer ÇETİN,
Silopi Cumhuriyet Savcılığına, Eynesil Cumhuriyet Savcısı 97938 Metin ÖZBAY,
Keskin Cumhuriyet Savcılığına, Güdül Cumhuriyet Savcısı 97954 Mehmet KARATAŞ,
Ceylânpınar Cumhuriyet Savcılığına, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı 97959 Oğuzhan
AŞCI,
Orta Cumhuriyet Savcılığına, Seydişehir Cumhuriyet Savcısı 97969 Serdar TUNCAL,
Erzin Cumhuriyet Savcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 97974 Mustafa MUTLU,
Viranşehir Cumhuriyet Savcılığına, Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcısı 97976 Gülbey
ASLAN,
Suluova Cumhuriyet Savcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı 98000 Bülent
KAYAŞ,
Suşehri Cumhuriyet Savcılığına, Pazar Cumhuriyet Savcısı 98002 Görkem KEYSAN,
Kaş Cumhuriyet Savcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 98003 Tahir AYDOĞMUŞ,
Elbistan Hâkimliğine, Turhal Hâkimi 98014 Serap BARUT,
Muş Cumhuriyet Savcılığına, Havza Cumhuriyet Savcısı 98019 Serkan ANKITCI,
Şarköy Cumhuriyet Savcılığına, Silopi Cumhuriyet Savcısı 98023 Burhan TEZCAN,
Banaz Hâkimliğine, İslâhiye Hâkimi 98051 Fatma Serap İMAMGİLLER,
Akçakoca Hâkimliğine, Bingöl Hâkimi 98068 Fatma ÖNER,
Karapınar Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 98074 Esra ACAR,
Demirci Cumhuriyet Savcılığına, Torul Cumhuriyet Savcısı 98079 Fatih ARSLAN,
Hınıs Cumhuriyet Savcılığına, Taşköprü Cumhuriyet Savcısı 98092 Yavuz UZUN,
Kâhta Cumhuriyet Savcılığına, Keşap Cumhuriyet Savcısı 98100 Sedat ÇELİK,
Pasinler Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 98102 Mevlana GÖZÜBÖYÜK,
Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı 98117 Bülent
ÇELEBİ,
Gölmarmara Hâkimliğine, Suruç Hâkimi 98126 Emine AKÇAKOCA,
Eskipazar Cumhuriyet Savcılığına, Hınıs Cumhuriyet Savcısı 98216 Memduh AYDIN,
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığına, Tonya Cumhuriyet Savcısı 100490 Hakan KILIÇ,
Kaş Hâkimliğine, Varto Cumhuriyet Savcısı 100571 Emel YURTSEVER TOSUN ,
Göle Cumhuriyet Savcılığına, Çankırı Cumhuriyet Savcısı 100587 Saffet Murat
KASAPOĞLU,
Gökçebey Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 101189 Abdurrahman
YALÇIN,
Siirt Hâkimliğine, Zile Hâkimi 101197 Muhsine ÜNAL KUL,
Pamukova Hâkimliğine, Bayburt Hâkimi 101200 Ayşe DURMUŞ,
Çaykara Cumhuriyet Savcılığına, Beşikdüzü Cumhuriyet Savcısı 101203 Köksal
YAVUZ,
Iğdır Hâkimliğine, Pozantı Hâkimi 101211 Emine KOÇAK,
İyidere Hâkimliğine, Karlıova Hâkimi 101218 Mustafa ERASLAN,
Bozcaada Cumhuriyet Savcılığına, Arhavi Cumhuriyet Savcısı 101222 Gürhan
BAKLA,
Orhaneli Hâkimliğine, Erciş Hâkimi 101230 Yeşim UÇKUN,
Suruç Hâkimliğine, Keskin Hâkimi 101236 Sibel DUMAN,
Kaş Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 101238 Çiğdem AYDOĞMUŞ,
Yomra Hâkimliğine, Kaş Hâkimi 101248 Tuğba İPEK,
Bismil Cumhuriyet Savcılığına, Ürgüp Cumhuriyet Savcısı 101250 Oğuz AKYOL,
Amasra Hâkimliğine, Nizip Hâkimi 101253 Canan DEMİRHAN TEKE,
Eynesil Cumhuriyet Savcılığına, Çayırlı Cumhuriyet Savcısı 101260 Yusuf
YÜKSEKKAYA,
Palu Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı 101268 Abdurrahman
Dursun BEDİR,
Viranşehir Cumhuriyet Savcılığına, Demirci Cumhuriyet Savcısı 101284 Mehmet Emin
AKDOĞAN,
Amasra Cumhuriyet Savcılığına, Nizip Cumhuriyet Savcısı 101285 Osman TEKE,
Sivrihisar Cumhuriyet Savcılığına, Erciş Cumhuriyet Savcısı 101290 Selim CÜRE,
Sivrihisar Hâkimliğine, Erciş Hâkimi 101294 Aslı ÖZMEN CÜRE,
Taşköprü Hâkimliğine, Muş Hâkimi 101303 Esma ŞİMŞEK,
Köprübaşı Cumhuriyet Savcılığına, Silopi Cumhuriyet Savcısı 101306 Nazir KUŞ,
Gevaş Cumhuriyet Savcılığına, Alaçam Cumhuriyet Savcısı 101309 Mustafa EMRE,
Sivrice Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi 101311 Aysun KOYUNCU AKSOY,
Silvan Cumhuriyet Savcılığına, Anamur Cumhuriyet Savcısı 101313 Bedir KOCA,
Hekimhan Cumhuriyet Savcılığına, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı 101318 Selçuk
ÇİFTÇİ,
Karakoçan Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 101366 Turan YAPICI,
Şavşat Hâkimliğine, Yahyalı Hâkimi 101397 Ayşe Esra ÇETİN,
Hüyük Cumhuriyet Savcılığına, Niksar Cumhuriyet Savcısı 101401 Güray GÜÇLÜ,
Zara Cumhuriyet Savcılığına, Mudanya Cumhuriyet Savcısı 101406 Şerafettin
ELMACI ,
Erzin Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 101413 Zeynep MUTLU,
İkizdere Cumhuriyet Savcılığına, Çayıralan Cumhuriyet Savcısı 101443 Mehmet Salih
BİLGE,
İkizdere Cumhuriyet Savcılığına, Aşkale Cumhuriyet Savcısı 101451 Selamettin
BAYÇELEBİ,
Türkoğlu Hâkimliğine, Emirdağ Hâkimi 101454 Şebnem NEBİOĞLU ÖNER,
Pazarcık Cumhuriyet Savcılığına, Güney Cumhuriyet Savcısı 101472 Oğuzhan SEL,
Çaldıran Cumhuriyet Savcılığına, Gökçebey Cumhuriyet Savcısı 101485 Harun
ERCAN,
Muş Cumhuriyet Savcılığına, Eynesil Cumhuriyet Savcısı 101487 Cemal KUZULU,
Sivaslı Cumhuriyet Savcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı 101489 Fatih
HATİPOĞLU,
Suruç Cumhuriyet Savcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı 101501 Alper
YALÇIN,
Kaş Cumhuriyet Savcılığına, Şefaatli Cumhuriyet Savcısı 101511 Yemliha Uğur
TOSUN,
Yerköy Cumhuriyet Savcılığına, Pazarcık Cumhuriyet Savcısı 101557 Yusuf ALTAY,
Kavak Cumhuriyet Savcılığına, Suluova Cumhuriyet Savcısı 101652 Ünal ULUS,
Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığına, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 104657 Hüseyin KARS,
İkizce Cumhuriyet Savcılığına, Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı 104661 Kadir
AKBULUT,
Bulanık Cumhuriyet Savcılığına, Çarşamba Cumhuriyet Savcısı 104662 Ömürhan
DUR,
Şefaatli Cumhuriyet Savcılığına, Denizli Hâkimi 104668 Ahmet SAVAŞ,
Lice Cumhuriyet Savcılığına, Felahiye Cumhuriyet Savcısı 104672 Kamil Furkan EFE,
Çamlıhemşin Hâkimliğine, Darende Hâkimi 104673 İsmail DENİZ,
Kiğı Hâkimliğine, Gemerek Hâkimi 104674 Kerim KURU,
Şefaatli Hâkimliğine, Denizli Cumhuriyet Savcısı 104680 Çiğdem EKİCİ SAVAŞ,
Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Göynücek Cumhuriyet Savcısı 104682 Adnan YAZICI,
Keban Cumhuriyet Savcılığına, Cihanbeyli Cumhuriyet Savcısı 104684 Gökmen
GİRGİN,
Yahyalı Hâkimliğine, Şırnak Hâkimi 104690 Selçuk ÖZKAN,
Arguvan Hâkimliğine, Senirkent Hâkimi 104692 Levent DAĞDEVİREN,
Tuzluca Cumhuriyet Savcılığına, Mihalıççık Cumhuriyet Savcısı 104697 Özhan İNCE,
Genç Cumhuriyet Savcılığına, Taşova Cumhuriyet Savcısı 104699 Adem ALDEMİR,
Çaycuma Cumhuriyet Savcılığına, İmranlı Cumhuriyet Savcısı 104714 Kenan
ZURNACI,
Gercüş Hâkimliğine, Kozaklı Hâkimi 104717 Faruk GÖKCE,
İkizdere Hâkimliğine, Gülnar Hâkimi 104719 Gökhan OFLAZ,
Tekman Cumhuriyet Savcılığına, Eskipazar Cumhuriyet Savcısı 104721 Seyfettin
ATAŞ,
Gürpınar Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 104723 Veysel
KAÇMAZ,
Çiftlik Hâkimliğine, Bulanık Hâkimi 104725 Özkan YALDIR,
Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Kurucaşile Cumhuriyet Savcısı 104741 Kadir Tekin
ULUÖZ,
Ulaş Hâkimliğine, Vezirköprü Hâkimi 104747 Ülkü ADIGÜZEL,
Hanak Hâkimliğine, Aybastı Hâkimi 104761 Muhammed Zafer TERZİ,
Ezine Cumhuriyet Savcılığına, Nusaybin Cumhuriyet Savcısı 104768 Fidan DİNÇER
AKTUĞ,
Karacasu Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi 104770 Sinan ARPA,
Arapgir Cumhuriyet Savcılığına, Trabzon Cumhuriyet Savcısı 104776 Celal YÜCEL,
Hınıs Hâkimliğine, Marmara Ereğlisi Hâkimi 104779 Aygül GÖZÜTOK İNALHAN,
Gemerek Cumhuriyet Savcılığına, Taşköprü Cumhuriyet Savcısı 104782 Tamer EVİN,
Beytüşşebap Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilova Cumhuriyet Savcısı 104786 Murat
AKÇAER,
Midyat Cumhuriyet Savcılığına, Kadirli Cumhuriyet Savcısı 104788 Arman İLHAN,
Ergani Cumhuriyet Savcılığına, Meriç Cumhuriyet Savcısı 104792 Fehmi ÖZTÜRK,
Şemdinli Hâkimliğine, Eynesil Hâkimi 104796 Erdem ERSOY,
Gemerek Hâkimliğine, Biga Hâkimi 104797 Kemal UĞUR,
Göynük Hâkimliğine, Nazımiye Hâkimi 104802 Mustafa GÜRAN,
Çelikhan Hâkimliğine, Uluborlu Hâkimi 104803 Burak GÜMÜŞEL,
Samandağ Cumhuriyet Savcılığına, Alucra Cumhuriyet Savcısı 104804 İbrahim
TEMİR,
Çınar Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı 104808 Erkan
KOŞARAN,
Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına, Kalkandere Cumhuriyet Savcısı 104812 Davut
YILMAZ,
Cizre Hâkimliğine, Ermenek Hâkimi 104814 Esra VAROL,
Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Çatalzeytin Cumhuriyet Savcısı 104820 Tayyar
ADANUR,
Çamlıyayla Hâkimliğine, Espiye Hâkimi 104822 Yasemin BİÇER YILDIRIM,
Tuzluca Hâkimliğine, Akkuş Hâkimi 104826 Tutku SARI,
Darende Hâkimliğine, Araklı Hâkimi 104829 Ekrem KARADERE,
Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı 104835 Hasan
ÇAY,
Hınıs Cumhuriyet Savcılığına, Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Savcısı 104838 Bedrettin
İNALHAN,
Aladağ Hâkimliğine, Baskil Hâkimi 104843 Kıvılcım SOYDAN,
Pazarcık Cumhuriyet Savcılığına, Demirköy Cumhuriyet Savcısı 104846 Abdulhadi
OKULEVİ,
Kurtalan Cumhuriyet Savcılığına, Ortaca Cumhuriyet Savcısı 104852 Erhan ŞAHİN,
Çatalzeytin Cumhuriyet Savcılığına, Erzin Cumhuriyet Savcısı 104853 Osman GÖL,
Baskil Hâkimliğine, Kaş Hâkimi 104861 Duygu TUNÇCAN,
Gümüşhane Hâkimliğine, Çaldıran Hâkimi 104869 Burcu YILMAZ ÖNAL,
İslâhiye Cumhuriyet Savcılığına, Taraklı Cumhuriyet Savcısı 104872 İlker SEYHAN,
Şemdinli Hâkimliğine, Kargı Hâkimi 104882 Mehmet SADIÇ,
Kalkandere Cumhuriyet Savcılığına, Mahmudiye Cumhuriyet Savcısı 104884 Zeynal
Abidin ULU,
Nusaybin Cumhuriyet Savcılığına, Bozkır Cumhuriyet Savcısı 104891 Mahfuz
ŞİMŞEK,
Suşehri Cumhuriyet Savcılığına, Ayancık Cumhuriyet Savcısı 104892 Adem ÇELİK,
Çayırlı Cumhuriyet Savcılığına, Domaniç Cumhuriyet Savcısı 104893 Abdullah
ÇITLAK,
Gerger Cumhuriyet Savcılığına, Türkeli Cumhuriyet Savcısı 104901 Alper Sinan
ERMİŞ,
Savur Cumhuriyet Savcılığına, Manyas Hâkimi 104909 Ercan İNCİROĞLU,
Finike Cumhuriyet Savcılığına, Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı 104910 Derya
PAZARBAŞ,
Mihalgazi Cumhuriyet Savcılığına, Çine Cumhuriyet Savcısı 104918 İsmail Turgut
KILDAN,
Ulubey (Uşak) Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 104919 Volkan
ÖZDEMİR,
Kalecik Cumhuriyet Savcılığına, Gündoğmuş Cumhuriyet Savcısı 104923 Handan
Saray OCAK,
Baykan Hâkimliğine, Devrekâni Hâkimi 104926 Bekir Tuğrul TELLİ,
Delice Cumhuriyet Savcılığına, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 104928 Ziya ÖZTÜRK,
Alucra Cumhuriyet Savcılığına, Ferizli Cumhuriyet Savcısı 104934 Remzi DEMİR,
Suruç Cumhuriyet Savcılığına, Keskin Cumhuriyet Savcısı 104937 Mehmet Ali
DUMAN,
Devrekâni Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Savcısı 105029 Semra
DURAN,
Divriği Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 105032 Şükrü Hanlı
BAYDIN,
Çine Hâkimliğine, Ulaş Hâkimi 105037 Mehmet TUNCER,
Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına, Ulubey (Ordu) Cumhuriyet Savcısı 105046 Özkan
DOĞRU,
Muş Cumhuriyet Savcılığına, Gediz Cumhuriyet Savcısı 105056 Bülent KURT,
Şiran Cumhuriyet Savcılığına, Ağlasun Cumhuriyet Savcısı 105057 Murat ŞEN,
Orta Hâkimliğine, Seydişehir Hâkimi 105058 Özlem ULUSOY TUNCAL,
Espiye Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı 105069 Hakan GÖK,
Çemişgezek Cumhuriyet Savcılığına, Tefenni Cumhuriyet Savcısı 105159 Gürkan
DOĞAN,
Seydişehir Hâkimliğine, Keban Cumhuriyet Savcısı 105282 Nagihan ŞAHİN,
Yerköy Hâkimliğine, Pazarcık Hâkimi 105283 Banu DEMİRCİ ALTAY,
Kiraz Cumhuriyet Savcılığına, İkizce Cumhuriyet Savcısı 105537 Neşe KİRTİL,
Muş Cumhuriyet Savcılığına, Akpınar Cumhuriyet Savcısı 105682 Salih OĞLAKÇI,
Şemdinli Cumhuriyet Savcılığına, Sivaslı Cumhuriyet Savcısı 107054 Muhammet
BARUT,
Kumluca Hâkimliğine, Nizip Hâkimi 107310 Elif ŞIK,
Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına, Gelendost Cumhuriyet Savcısı 107322 Metin
ÇELİK,
Lice Cumhuriyet Savcılığına, Kocaali Cumhuriyet Savcısı 107325 Ali DEVECİ,
Boğazlıyan Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi 107331 Emine Selma ÇELEBİ,
Muş Hâkimliğine, Tavşanlı Hâkimi 107333 Nursel BEDİR,
Viranşehir Hâkimliğine, Demirci Hâkimi 107351 Dilek KUNDAKCI AKDOĞAN,
Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Kangal Cumhuriyet Savcısı 107353 Nuray ATA,
Fındıklı Cumhuriyet Savcılığına, Orta Cumhuriyet Savcısı 107364 Reşat ESMER,
Hakkâri Cumhuriyet Savcılığına, Altunhisar Cumhuriyet Savcısı 107372 Serkan
GÜNHAN,
Kovancılar Cumhuriyet Savcılığına, Bafra Cumhuriyet Savcısı 107376 İsmail ÇALIK,
Hakkâri Hâkimliğine, Şefaatli Hâkimi 107384 Cafer AKPINAR,
Pütürge Hâkimliğine, İskilip Hâkimi 107389 İbrahim AÇAR,
Korkuteli Hâkimliğine, İslâhiye Hâkimi 107392 Fatma Gözde TOPTİMUR,
Bismil Cumhuriyet Savcılığına, Pamukova Cumhuriyet Savcısı 107397 Fatih ŞİMŞEK,
Çamlıyayla Cumhuriyet Savcılığına, Espiye Cumhuriyet Savcısı 107400 Necmeddin
YILDIRIM,
Yusufeli Hâkimliğine, Kangal Hâkimi 107403 Erhan YILMAZ,
Doğanşehir Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 107409 Hasan Basri
GÜL,
Yeşilyurt Hâkimliğine, Akçadağ Hâkimi 107411 Tuğba ALDEMİR,
Honaz Cumhuriyet Savcılığına, Çine Cumhuriyet Savcısı 107416 Hacer ÖZTÜRK
YÜKSEL,
Sütçüler Cumhuriyet Savcılığına, Hekimhan Cumhuriyet Savcısı 107421 Özkan
GÜNDÜZ,
Nizip Cumhuriyet Savcılığına, Çumra Cumhuriyet Savcısı 107422 Abdurrahman
ERSOY,
Hekimhan Hâkimliğine, Kiraz Hâkimi 107424 Firdes ELMAAL GÖBEKCİ,
Reşadiye Hâkimliğine, Çelikhan Hâkimi 107427 Osman Nuri NAYMAN,
Suluova Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi 107428 İsmet GÜVENÇ KAYAŞ,
Manyas Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 107431 Ahmet Murat
ÖZKAN,
Darende Hâkimliğine, Araklı Hâkimi 107432 Filiz KARADERE,
Pütürge Cumhuriyet Savcılığına, İskilip Cumhuriyet Savcısı 107436 Hilal AÇAR,
Diyadin Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıyayla Cumhuriyet Savcısı 107437 Yunus
SARISOY,
Göynücek Cumhuriyet Savcılığına, Çelikhan Cumhuriyet Savcısı 107439 Adem
LAÇİN,
Marmara Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıhemşin Cumhuriyet Savcısı 107443 Mehmet
Şerif ÜNEY,
Bismil Hâkimliğine, Sarıgöl Hâkimi 107447 Ersin TURSUN,
Kurşunlu Hâkimliğine, Çatalzeytin Hâkimi 107457 Kerim ERSOY,
Çekerek Cumhuriyet Savcılığına, Birecik Cumhuriyet Savcısı 107459 Şeref ERMİŞ,
Malazgirt Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 107461 Ali Can
KARAKUŞ,
Göksun Hâkimliğine, Tekkeköy Hâkimi 107466 Cemil KOTUK,
Hakkâri Hâkimliğine, Bor Hâkimi 107469 Derya KURT,
Sivrice Cumhuriyet Savcılığına, Çavdır Cumhuriyet Savcısı 107471 Mahmut
KÜÇÜKOĞLU,
İkizdere Hâkimliğine, Arapgir Hâkimi 107472 Efe ÖZKAN,
Bitlis Cumhuriyet Savcılığına, Hassa Cumhuriyet Savcısı 107473 Sedat ÜNAL,
Akçadağ Hâkimliğine, Kula Hâkimi 107474 Esra ATABEYOĞLU YAZICI,
Gazipaşa Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 107484 Mine YÜCEL KARS,
Kangal Hâkimliğine, İkizdere Hâkimi 107485 Bayram ERCAN,
Kâhta Hâkimliğine, Akçakale Hâkimi 107486 Mahmut ERCAN,
Nallıhan Cumhuriyet Savcılığına, Daday Cumhuriyet Savcısı 107491 Selen ÜRETEN
TANDOĞAN,
İspir Cumhuriyet Savcılığına, Lalapaşa Cumhuriyet Savcısı 107495 Bilal AYGÖR,
Sütçüler Hâkimliğine, Hekimhan Hâkimi 107496 Aslı GÜNDÜZ,
Hizan Cumhuriyet Savcılığına, Altınekin Cumhuriyet Savcısı 107497 Erdem
ATMACA,
Digor Cumhuriyet Savcılığına, Gemerek Cumhuriyet Savcısı 107502 Bekir SEL,
Siverek Cumhuriyet Savcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı 107513 Murat SUD,
Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimliğine, Akçakoca Hâkimi 107514 Hafize YAVUZ,
Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığına, Bozkurt Cumhuriyet Savcısı 107515 Kadir
KONUK,
Başkale Cumhuriyet Savcılığına, Tonya Cumhuriyet Savcısı 107519 Sait DEMİR,
Mutki Hâkimliğine, Yahyalı Hâkimi 107522 Seyit Sezai DUMAN,
Özalp Hâkimliğine, Çayıralan Hâkimi 107524 Fehmi KEMAL,
Muş Hâkimliğine, Havza Hâkimi 107525 Elif ÇELİKDEMİR ANKITCI,
Çemişgezek Hâkimliğine, Doğanhisar Hâkimi 107537 Harun BAYRAM,
Siverek Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 107539 Derya SUD,
Malazgirt Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 107554 Ayşegül KARAKUŞ,
İmranlı Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 107560 Mehmet ŞAHİN,
Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına, İslâhiye Cumhuriyet Savcısı 107563 İnan
TOPTİMUR,
Türkoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Köprübaşı Cumhuriyet Savcısı 107564 Halise
KARAÇAY,
Midyat Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 107566 Zuhal İLHAN,
Harran Cumhuriyet Savcılığına, Pınarbaşı Cumhuriyet Savcısı 107567 Ömer CURA,
Şaphane Cumhuriyet Savcılığına, Keban Cumhuriyet Savcısı 107590 İzzet YURTERİ,
Karayazı Hâkimliğine, Göynük Hâkimi 107613 İsmail ÇAMKIRAN,
Pasinler Cumhuriyet Savcılığına, Çamardı Cumhuriyet Savcısı 107616 Kürşat
DURGUN,
Mutki Hâkimliğine, Şalpazarı Hâkimi 107619 Sefer ÖZER,
Kağızman Cumhuriyet Savcılığına, Dinar Cumhuriyet Savcısı 107625 Kaya Burak
DUMLU,
Erciş Cumhuriyet Savcılığına, Devrekâni Cumhuriyet Savcısı 107626 İbrahim ESEN,
Ürgüp Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 107627 Çelebi YILMAZ,
Mecitözü Hâkimliğine, Akçakale Hâkimi 107634 Nihal AKCAN,
Muş Hâkimliğine, Gediz Hâkimi 107637 Feyza İNAL KURT,
Alaçam Cumhuriyet Savcılığına, Pozantı Cumhuriyet Savcısı 107639 Hüseyin Turan
KÖROĞLU,
Aşkale Cumhuriyet Savcılığına, Şaphane Cumhuriyet Savcısı 107648 Ahmet
KALKAN,
Başkale Hâkimliğine, Bozkurt Hâkimi 107654 Yaşar SARCAN,
Anamur
Cumhuriyet
Savcılığına,
Boğazlıyan
Hâkimi
107657
Devrim
YENİKOMŞUOĞLU,
Kumluca Cumhuriyet Savcılığına, Nizip Cumhuriyet Savcısı 107660 Hüseyin ŞIK,
Çamardı Hâkimliğine, Kemaliye Hâkimi 107661 Mahir TAŞTİMUR,
Kulp Cumhuriyet Savcılığına, Şalpazarı Cumhuriyet Savcısı 107673 Süleyman
BEYAZ,
Muradiye Cumhuriyet Savcılığına, Gölyaka Cumhuriyet Savcısı 107676 Fatih
SARITAŞ,
Kiraz Cumhuriyet Savcılığına, Hadim Cumhuriyet Savcısı 107694 Vedat KÜÇÜK,
Viranşehir Hâkimliğine, Şebinkarahisar Hâkimi 107711 Neslihan ASLAN,
Gölbaşı (Adıyaman) Cumhuriyet Savcılığına, Akçakoca Cumhuriyet Savcısı 107712
Hüseyin YAVUZ,
Senirkent Hâkimliğine, Hozat Hâkimi 107714 Ahmet BOSTAN,
İmranlı Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 107729 Nilgün ŞAHİN,
Eynesil Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 108769 Murat TOSUN,
Torul Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 108777 Hazım ASLANCI,
Manyas Hâkimliğine, İliç Hâkimi 108778 Muhsin AYLİM,
Güroymak Cumhuriyet Savcılığına, Ayvalık Cumhuriyet Savcısı 108786 Kamuran
KAYA,
Çamardı Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 108890 Harun ESEN,
Artvin Hâkimliğine, Sason Hâkimi 109422 Serap UÇAR,
Şabanözü Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 109424 Seyhan
KÖSEOĞLU ÖZBEK,
Kofçaz Cumhuriyet Savcılığına, Akçakkale Cumhuriyet Savcısı 109428 Mehmet
ÖZDEMİR,
Şiran Hâkimliğine, Yahyalı Hâkimi 109429 Esra EKİZ,
Güney Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 109430 Funda ÇORAKÇI,
Çameli Cumhuriyet Savcılığına, Taşlıçay Cumhuriyet Savcısı 109431 Mehmet Beyazıt
ŞAHİN,
İhsaniye Cumhuriyet Savcılığına, Arguvan Cumhuriyet Savcısı 109432 Osman
ÖZTÜRK,
Pınarbaşı Cumhuriyet Savcılığına, Kozluk Cumhuriyet Savcısı 109433 Fatih
ERASLAN,
Aşkale Cumhuriyet Savcılığına, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 109435 Deniz
KAKIRMAN,
Yavuzeli Hâkimliğine, Çemişgezek Hâkimi 109439 Sinan SÜRMELİOĞLU,
Cide Cumhuriyet Savcılığına, Hınıs Cumhuriyet Savcısı 109441 Bahadır Altan
BAYINDIR,
Kozluk Cumhuriyet Savcılığına, Ulaş Cumhuriyet Savcısı 109442 Resmiye TURAN
GÖKÇE,
Gülnar Cumhuriyet Savcılığına, İkizdere Cumhuriyet Savcısı 109444 Şengül
KAHRAMAN,
Kangal Cumhuriyet Savcılığına, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı 109447 Selami
YILMAZ,
Çukurca Hâkimliğine, Kurşunlu Hâkimi 109448 Özcan BOZKURT,
Kocaali Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 109450 Kemal GÜVENİŞ,
Çavdır Cumhuriyet Savcılığına, Derik Cumhuriyet Savcısı 109451 Tevfik GÜL,
Maden Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 109453 Seda TÜMER,
Reşadiye Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 109454 İrfan SEZGİN,
Saimbeyli Hâkimliğine, Araç Hâkimi 109456 Aslıhan LİMON,
Akçadağ Hâkimliğine, Ezine Hâkimi 109462 Nagehan KALELİ,
Lalapaşa Cumhuriyet Savcılığına, Silopi Cumhuriyet Savcısı 109464 Tuncay ÇELİK,
Korgan Cumhuriyet Savcılığına, Bozüyük Cumhuriyet Savcısı 109465 Yakup ÖLÇER,
Bismil Hâkimliğine, Alaçam Hâkimi 109466 Şeyma Ayça ALP,
Çaldıran Hâkimliğine, Aybastı Hâkimi 109467 Sibel COŞKUN,
Pervari Hâkimliğine, Almus Hâkimi 109468 Hüseyin ÖZCAN,
Harran Hâkimliğine, Köprübaşı Hâkimi 109470 Deniz USTA,
Varto Cumhuriyet Savcılığına, Aybastı Cumhuriyet Savcısı 109472 Hasan
GÜNGÖRMÜŞ,
Lalapaşa Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 109478 Ayda TAŞ ÇELİK,
Refahiye Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 109479 Hilal BAĞCIVAN,
İliç Hâkimliğine, Selendi Hâkimi 109485 İlknur CİVELEKOĞLU,
Lalapaşa Cumhuriyet Savcılığına, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı 109488 Halil İbrahim
DAĞCI,
Hassa Cumhuriyet Savcılığına, Didim Cumhuriyet Savcısı 109491 Aynur ORAL,
Kelkit Hâkimliğine, Saimbeyli Hâkimi 109492 Hacer ÇALTEKİN,
Ulubey (Ordu) Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 109610 Caner
GÜRÜHAN,
Aralık Cumhuriyet Savcılığına, Suşehri Cumhuriyet Savcısı 109613 Hüseyin
ATALAY,
Eleşkirt Hâkimliğine, Sarayköy Hâkimi 109618 Murat KALKAN,
Besni Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 109620 Abdulkadir KURU,
Kiğı Hâkimliğine, Hadim Hâkimi 109621 Yaşar Muhammet SANCAR,
Eruh Cumhuriyet Savcılığına, Karacasu Cumhuriyet Savcısı 109622 Rıfat ÖZKAN,
Bayat Cumhuriyet Savcılığına, Silifke Cumhuriyet Savcısı 109623 Mahmut Serhat
MAHMUTOĞLU,
Gülnar Hâkimliğine, Karayazı Hâkimi 109624 Savaş TEK,
Gemerek Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Cumhuriyet Savcısı 109625 Necati
KAYAKÖZÜ,
Kağızman Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 109626 Gamzegül ÇAĞLAR,
Ağlasun Hâkimliğine, Van Hâkimi 109628 Ümit ŞAHİN,
Bismil Hâkimliğine, Sarıgöl Hâkimi 109633 Ülviye Müjde TURSUN,
Ahlat Cumhuriyet Savcılığına, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 109634 Yasemin ÜNAL,
Özalp Hâkimliğine, İscehisar Hâkimi 109635 Feray YILMAZ,
Keban Hâkimliğine, Cihanbeyli Hâkimi 109636 Ayşe NOHUTÇU GİRGİN,
Mihalgazi Hâkimliğine, Çine Hâkimi 109637 Kamile KILDAN,
Derik Cumhuriyet Savcılığına, Marmara Cumhuriyet Savcısı 109641 Seydi KIRMIZI,
Pınarbaşı Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 109645 Ramazan KILINÇ,
Yayladağı Cumhuriyet Savcılığına, Hendek Cumhuriyet Savcısı 109648 Seray
ARSLANTÜRK,
Horasan Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 109650 Gülbahar SOYBAŞ,
Mazgirt Cumhuriyet Savcılığına, İyidere Cumhuriyet Savcısı 109655 Yusuf
ARAPOĞLU,
Çat Cumhuriyet Savcılığına, Eflani Cumhuriyet Savcısı 109662 Abdullah
KÖŞŞEKOĞLU,
Digor Hâkimliğine, Altıntaş Hâkimi 109665 Nazan OZAN,
Akçadağ Hâkimliğine, Sarayönü Hâkimi 109666 Sultan SEVİMLİ,
Silopi Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 109667 Özgür DENİZ,
Gökçeada Hâkimliğine, Karayazı Hâkimi 109668 Feride DUMAN,
Arapgir Hâkimliğine, Akdağmadeni Hâkimi 109677 Nurşan YÜKSEL,
Bozkurt Cumhuriyet Savcılığına, Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı 109678 Kerem
YILMAZ,
Altınekin Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 109679 Burak
YILMAZ,
Eskipazar Hâkimliğine, Hınıs Hâkimi 109682 Hacer AYDEMİR AYDIN,
Kale Hâkimliğine, Özalp Hâkimi 109684 Ahmet UĞUZ,
Tonya Cumhuriyet Savcılığına, Muş Cumhuriyet Savcısı 109685 Murat SEMİZ,
Kofçaz Hâkimliğine, Kemah Hâkimi 109686 Ahmet Serhat Ergin KANAT,
Kurucaşile Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 109687 Bahar
UĞUZ,
Şalpazarı Hâkimliğine, Gölova Hâkimi 109690 Maide KOÇAN,
Aybastı Cumhuriyet Savcılığına, Yozgat Cumhuriyet Savcısı 109695 Fatih AKİ,
Kağızman Hâkimliğine, Erdemli Hâkimi 109696 Mustafa ABANOZ,
Çiftlik Cumhuriyet Savcılığına, Ceylanpınar Cumhuriyet Savcısı 109699 Uğur
YILDIRIM,
Saimbeyli Hâkimliğine, Akçadağ Hâkimi 109701 Zekiye Zerrin AKAR,
Ardanuç Hâkimliğine, Lalapaşa Hâkimi 109702 Akın GÜRLEK,
Gerger Hâkimliğine, Mihalgazi Hâkimi 109703 Mustafa ÇELİK,
Gemerek Hâkimliğine, Burdur Hâkimi 109705 Gülhan KAYAKÖZÜ,
Tutak Cumhuriyet Savcılığına, Çaykara Cumhuriyet Savcısı 109706 Gülan YAZICI,
Şalpazarı Cumhuriyet Savcılığına, Muş Cumhuriyet Savcısı 109707 Ayşe Gül AKYÜZ,
Suruç Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 109708 Yıldız ŞAHİN,
Kocaali Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 109709 Deniz KESER,
Mazıdağı Cumhuriyet Savcılığına, Hüyük Cumhuriyet Savcısı 109713 Vedat TEMEL,
Eynesil Hâkimliğine, Van Hâkimi 109714 Filiz TOSUN,
Şalpazarı Cumhuriyet Savcılığına, Bozüyük Cumhuriyet Savcısı 109715 İrfan
DELİBAŞ,
Bahçesaray Cumhuriyet Savcılığına, Marmara Cumhuriyet Savcısı 109716 Ercan
CEYLAN,
Solhan Hâkimliğine, Delice Hâkimi 109723 Umut UZUN,
Sultandağı Cumhuriyet Savcılığına, Çıldır Cumhuriyet Savcısı 109725 Süleyman
AKSOY,
İscehisar Cumhuriyet Savcılığına, Dörtyol Cumhuriyet Savcısı 109726 Kübra
TOKSARI,
Hadim Cumhuriyet Savcılığına, Ünye Cumhuriyet Savcısı 109727 Levent DEMİR,
Marmara Cumhuriyet Savcılığına, Gercüş Cumhuriyet Savcısı 109729 Tarık DEMİR,
Mazgirt Cumhuriyet Savcılığına, Şabanözü Cumhuriyet Savcısı 109733 Serkan
TONYALI,
Bozkır Cumhuriyet Savcılığına, Körfez Cumhuriyet Savcısı 109735 Fadime
BALALİOĞLU,
Tortum Hâkimliğine, Karacasu Hâkimi 109737 Fatih ÖZAYDIN,
Ulubey (Uşak) Cumhuriyet Savcılığına, Hopa Cumhuriyet Savcısı 109738 Süleyman
ÇINAR,
Eleşkirt Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 109739 Zübeyr Tecelli
AKBULUT,
Tefenni Cumhuriyet Savcılığına, Eruh Cumhuriyet Savcısı 109740 Metin AKDEMİR,
Arguvan Cumhuriyet Savcılığına, Gölköy Cumhuriyet Savcısı 109742 Ömer
ÇAĞLIYAN,
Tufanbeyli Hâkimliğine, Patnos Hâkimi 109743 Özcan ÖZTÜRK,
Hadim Hâkimliğine, Hani Hâkimi 109746 Yasin GÜRBÜZ,
Akçadağ Cumhuriyet Savcılığına, Nallıhan Cumhuriyet Savcısı 109747 Eda ÇELİK,
Kemaliye Hâkimliğine, Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi 109748 Emine KILINÇ,
Keban Cumhuriyet Savcılığına, Akkuş Cumhuriyet Savcısı 109749 Rabia YILDIRIM,
Çiçekdağı Hâkimliğine, Kiğı Hâkimi 109750 Melik DURMAZ,
Aybastı Hâkimliğine, Çankırı Hâkimi 109752 Berkay ALTUĞ,
Küre Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı 109753 Gıyasettin
BELGELİ,
Karacasu Cumhuriyet Savcılığına, Ağrı Cumhuriyet Savcısı 109754 Aybala Ülkü
ARPA,
Şaphane Hâkimliğine, Malazgirt Hâkimi 109755 Emre ÖZBAY,
Savur Hâkimliğine, Manyas Hâkimi 109756 Özlem İNCİROĞLU,
Demirköy Cumhuriyet Savcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı 109757 Emrah
ERCAN,
Çatalzeytin Hâkimliğine, Erzin Hâkimi 109758 Betül GÖL,
Gürgentepe Hâkimliğine, Kulu Hâkimi 109759 Makbule Nur İDEM YÜRÜK,
Yığılca Cumhuriyet Savcılığına, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı 109765 Müjde Elif
EROĞLU,
Çınar Cumhuriyet Savcılığına, Amasra Cumhuriyet Savcısı 109766 Halil KAÇAR,
Altıntaş Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 109770 Mehmet UZUN,
Olur Hâkimliğine, Marmara Hâkimi 109771 Fatih AKKUZU,
Karasu Hâkimliğine, Sarıkamış Hâkimi 109772 Hatice PERKTAŞ YAVUZ,
İliç Cumhuriyet Savcılığına, İscehisar Cumhuriyet Savcısı 109774 Cuma ÖZELCE,
Bulanık Hâkimliğine, Çarşamba Hâkimi 109775 Arzu DUR,
Akyurt Hâkimliğine, Şemdinli Hâkimi 109778 Seçil ÖZMEN AKKOYUN,
Felâhiye Cumhuriyet Savcılığına, Ezine Cumhuriyet Savcısı 109780 Fatih ÇELİK,
Kurtalan Hâkimliğine, Silifke Hâkimi 109781 Mustafa USLU,
Köprübaşı Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 109784 Nihal KUŞ,
Çelikhan Cumhuriyet Savcılığına, Alucra Cumhuriyet Savcısı 109785 Sinan ARTUÇ,
Kocaali Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 109788 Adnan AYCI,
Tercan Cumhuriyet Savcılığına, Erdemli Cumhuriyet Savcısı 109789 Yalçın KÜÇÜK,
Gölova Hâkimliğine, Hekimhan Hâkimi 109790 Hanife OK,
Yenice (Çanakkale) Hâkimliğine, Kemaliye Hâkimi 109794 Dilek ÖZ,
Maden Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 109795 Nilay ŞAN,
İscehisar Cumhuriyet Savcılığına, Mutki Cumhuriyet Savcısı 109797 Hakan KÖSE,
Ardanuç Hâkimliğine, Pazaryeri Hâkimi 109798 Eren GÜVEN,
İscehisar Hâkimliğine, Çukurca Hâkimi 109800 Serap KAYGUSUZ,
Doğanhisar Hâkimliğine, Digor Hâkimi 109801 Nuray ÖZDEMİR,
Göndoğmuş Cumhuriyet Savcılığına, Mazıdağı Cumhuriyet Savcısı 109802 Faruk
ÇELİK,
Darende Cumhuriyet Savcılığına, Gerede Cumhuriyet Savcısı 109803 Güldane
AYDEMİR,
Sulakyurt Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 109804 Gözde ASLAN,
Özalp Hâkimliğine, Kalkandere Hâkimi 109807 Başak ARSLAN,
Feke Hâkimliğine, Akçaabat Hâkimi 109808 İdris Arda AYGÜN,
Kemaliye Hâkimliğine, Sultandağı Hâkimi 109809 Hasan ALICI,
Yeşilova Cumhuriyet Savcılığına, Mazgirt Cumhuriyet Savcısı 109810 Özlem URAK,
Orta Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 109812 Esra YIRTIMCI,
Hozat Hâkimliğine, Orta Hâkimi 109813 Hamit ÇALIK,
Kemah Hâkimliğine, Sandıklı Hâkimi 109814 Abdullah ÇAKIR,
Mazgirt Hâkimliğine, Hadim Hâkimi 109819 Ümit AKBIYIK,
Altıntaş Hâkimliğine, Arhavi Hâkimi 109820 Sinem KUTANİS,
Yenice (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına, Artvin Cumhuriyet Savcısı 109821
Muhammed Nurullah YAŞAR,
Kağızman Hâkimliğine, Dinar Hâkimi 109822 Esma OKUR DUMLU,
Gürpınar Hâkimliğine, Özalp Hâkimi 109823 Arzu ALTINIŞIK DEMİR,
Uluborlu Hâkimliğine, Gerger Hâkimi 109827 Abdullah GÜNAKIN,
Karaisalı Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 109831 Selviye PINAR,
Karayazı Hâkimliğine, Pınarbaşı Hâkimi 109833 Recep Sinan YURTTUTAN,
Bozkurt Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 109834 Sadık SUBAŞI,
Nazımiye Hâkimliğine, Daday Hâkimi 109890 Sinan KURAR,
Varto Hâkimliğine, Ağlasun Hâkimi 110081 Türkan AKKANAT,
Derinkuyu Cumhuriyet Savcılığına, Babaeski Cumhuriyet Savcısı 110520 Aslan
BARLIK,
Baskil Hâkimliğine, Mucur Hâkimi 110599 Nermin TUNA,
Suşehri Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 110831 Mehmet UYAR,
Sinanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Kilis Cumhuriyet Savcısı 110833 Kadir KILINÇ,
Mesudiye Hâkimliğine, Çamlıyayla Hâkimi 110834 Hakkı ALKAN,
Gelendost Cumhuriyet Savcılığına, İslâhiye Hâkimi 110836 Başak ŞAKTANLI,
Yahyalı Hâkimliğine, Şırnak Hâkimi 111185 Demet ÖZKAN,
Horasan Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Savcısı 111520 Hasan
SOYBAŞ,
Özalp Cumhuriyet Savcılığına, Altınekin Cumhuriyet Savcısı 111925 Ahmet
GÜRBÜZ,
Akçakale Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı 111926 Neslihan
BEKİRÇAVUŞOĞLU,
Alucra Cumhuriyet Savcılığına, Kumluca Cumhuriyet Savcısı 111927 Mehtap
YILMAZ,
Reşadiye Hâkimliğine, İkizdere Hâkimi 111942 Mahmut ALTIN,
Kozaklı Hâkimliğine, Başkale Hâkimi 111943 Gül Yaprak KOÇAK,
Daday Cumhuriyet Savcılığına, Hakkâri Cumhuriyet Savcısı 111949 Enes POLAT,
Başkale Hâkimliğine, Sulakyurt Hâkimi 112127 Erkan ERDOĞDU,
Daday Hâkimliğine, Aladağ Hâkimi 112128 Adem GÖNÜL,
Çine Cumhuriyet Savcılığına, Gevaş Cumhuriyet Savcısı 112240 Özlem İLHAN
UZUNCA,
Darende Hâkimliğine, Ardanuç Hâkimi 112798 Osman GİTMEZ,
Domaniç Cumhuriyet Savcılığına, Lice Cumhuriyet Savcısı 118849 Haydar SEYFİ,
Ulubey (Uşak) Hâkimliğine, Sason Hâkimi 118851 Mehmet AYDIN,
Şabanözü Hâkimliğine, Solhan Hâkimi 118854 Gülay SERT,
Eceabat Hâkimliğine, Bozcaada Hâkimi 118875 Özlem ÜNAL ÖZDEMİR,
Mazıdağı Cumhuriyet Savcılığına, Ulubey (Uşak) Cumhuriyet Savcısı 118889 Mahmut
KENANOĞLU,
Çıldır Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcısı 118897 Evren ÖZMEN,
Nizip Hâkimliğine, Selendi Cumhuriyet Savcısı 118911 Makbule KARADAĞLI
ÇETİN,
Gökçeada Hâkimliğine, Mutki Hâkimi 118926 Şelale CİĞERLİ,
Bahçe Hâkimliğine, Özalp Hâkimi 118949 Emine YALGIN,
Borçka Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 118957 Caner
BABALOĞLU,
19 Mayıs Cumhuriyet Savcılığına, Tosya Cumhuriyet Savcısı 118975 Erdem Onur
YÖRÜKOĞLU,
Akkuş Hâkimliğine, Besni Hâkimi 118986 Ümit ŞENSES,
Araban Hâkimliğine, Çamardı Hâkimi 119023 Cennet ŞEN,
Havza Cumhuriyet Savcılığına, Ulubey (Uşak) Cumhuriyet Savcısı 119031 Serdar
ÇÖMETEN,
Nizip Cumhuriyet Savcılığına, Giresun Cumhuriyet Savcısı 119041 Hasan ÇETİN,
Akçakale Cumhuriyet Savcılığına, Çavdır Cumhuriyet Savcısı 119045 İbrahim KOCA,
Ağlasun Cumhuriyet Savcılığına, Şavşat Cumhuriyet Savcısı 119048 Fatih Seyfi
MOROĞLU,
Ürgüp Cumhuriyet Savcılığına, Cide Cumhuriyet Savcısı 119054 Onur BUDAK,
Lâpseki Cumhuriyet Savcılığına, Altıntaş Cumhuriyet Savcısı 119059 Serkan DİNÇ,
Araç Hâkimliğine, Tunceli Hâkimi 119097 Esra Çiğdem GÖRMÜŞ,
Malkara Cumhuriyet Savcılığına, Küre Cumhuriyet Savcısı 119103 Arda DEVECİ,
Çamlıhemşin Cumhuriyet Savcılığına, Çınar Cumhuriyet Savcısı 119128 Engin
AYDOĞDU,
Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığına, Çekerek Hâkimi 119146 Serhat SEÇEN,
Ulaş Hâkimliğine, Karayazı Hâkimi 119148 Zeynep Nur ÖNDER,
Silopi Hâkimliğine, Kozaklı Hâkimi 119152 Serap DENİZ,
Ezine Cumhuriyet Savcılığına, Bozcaada Cumhuriyet Savcısı 119155 Ahmet
AĞBULUT,
Ardahan Hâkimliğine, Tufanbeyli Hâkimi 119182 Kezban Gamze ASEFLER,
Akçadağ Cumhuriyet Savcılığına, Manyas Cumhuriyet Savcısı 119188 Pınar
AKDOĞAN TUNCA,
Sason Hâkimliğine, İscehisar Hâkimi 119230 Hakan BULUT,
Arhavi Cumhuriyet Savcılığına, Nurdağı Cumhuriyet Savcısı 119236 Alp Tekin
YILDIRIM,
Atabey Hâkimliğine, Yalvaç Hâkimi 119238 Fatma DORUK,
Kocaali Cumhuriyet Savcılığına, Gerger Cumhuriyet Savcısı 119274 Ali ÇATAL,
Keçiborlu Cumhuriyet Savcılığına, Delice Cumhuriyet Savcısı 119284 Şükran
GÜNDÜZ KIRÇİÇEK,
Beyşehir Cumhuriyet Savcılığına, Küre Hâkimi 120315 Mehmet Arif YALÇINKAYA,
Çayıralan Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 120561 Göksel TURAN,
Beyşehir Hâkimliğine, Yıldızeli Hâkimi 120578 Kevser Tuğba YALÇINKAYA,
Altınekin Hâkimliğine, Reşadiye Hâkimi 120590 Erdal KILINÇ,
Sorgun Hâkimliğine, Ulubey (Uşak) Hâkimi 120605 Hilal YILDIRIM ÖZGENÇ,
Sorgun Cumhuriyet Savcılığına, Marmaris Hâkimi 120608 Tayfun ÖZGENÇ,
İslâhiye Hâkimliğine, Kelkit Hâkimi 120626 Ali Kemal KESER,
İkizdere Hâkimliğine, Horasan Hâkimi 120632 Çimen ATACAN TUNA,
Bolvadin Hâkimliğine, Ulubey (Ordu) Hâkimi 120635 Zeren HEKİM AKGÖL,
Turhal Cumhuriyet Savcılığına, Gemlik Cumhuriyet Savcısı 120667 Ahmet Onur
GENÇ,
Tufanbeyli Hâkimliğine, Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı 120674 Anıl Deniz GÜNEŞ,
Mecitözü Hâkimliğine, Kadışehri Hâkimi 120675 Hilal ÖZTÜRK,
Delice Hâkimliğine, Bayburt Hâkimi 120676 Mehpare Aysun ÇİNİCİ,
İslâhiye Cumhuriyet Savcılığına, Lalapaşa Cumhuriyet Savcısı 120677 Şeyda Aysun
KESER,
Turhal Hâkimliğine, Beyşehir Hâkimi 120684 Serap GENÇ,
Pozantı Cumhuriyet Savcılığına, Sütçüler Cumhuriyet Savcısı 120688 Kemal AKTAŞ,
Hozat Hâkimliğine, İmranlı Hâkimi 120709 Elif TURGUT,
Şabanözü Cumhuriyet Savcılığına, Arapgir Cumhuriyet Savcısı 120717 Ziya
BÜYÜKŞAHİN,
Pazaryeri Hâkimliğine, Suruç Hâkimi 120735 Ahmet KÖSE,
Akçakoca Cumhuriyet Savcılığına, İnegöl Cumhuriyet Savcısı 120736 Sibel GENÇ
YILDIRIM,
Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Çiftlik Cumhuriyet Savcısı 120750 Handan
ORUÇ ÖMEROĞLU,
Tunceli Hâkimliğine, Dargeçit Hâkimi 120794 Nurgül KAPLAN DEMİRBİLEK,
Mihalıççık Hâkimliğine, Ortaköy (Çorum) Hâkimi 120805 Neslihan AKÇAER,
Vezirköprü Hâkimliğine, Çiçekdağı Hâkimi 120825 Sibel BİLİR SEÇEN,
Çekerek Hâkimliğine, Sütçüler Hâkimi 120840 Kezban Tuğba AKALAN ÜNAL,
Gölpazarı Hâkimliğine, Göksun Hâkimi 120856 Fatma EKİNCİ,
Pozantı Hâkimliğine, Vakfıkebir Cumhuriyet Savcısı 120863 Özlem AKTAŞ,
Tunceli Hâkimliğine, Çaldıran Hâkimi 120891 Buket SEVİNÇ AYDIN,
Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığına, Güney Cumhuriyet Savcısı 120895 Serkan YILDIZ,
Bulanık Hâkimliğine, Buldan Hâkimi 120899 Mehmet OKTAR,
Çaycuma Hâkimliğine, Dikili Cumhuriyet Savcısı 120902 Burcu ZURNACI,
Osmaneli Hâkimliğine, Avanos Hâkimi 121093 Züleyha ÖZER,
Siirt Hâkimliğine, Kaman Hâkimi 122316 Behiye Yonca ÇALIŞ,
Manyas Hâkimliğine, Fatsa Hâkimi 122379 Özlem YILMAZ,
Kandıra Cumhuriyet Savcılığına, Görele Cumhuriyet Savcısı 122387 Yasemin
KARABULUT,
Söğüt Hâkimliğine, Ortaköy (Çorum) Hâkimi 122432 Zeynep KELEŞ ALPARSLAN,
Tunceli Cumhuriyet Savcılığına, Yenipazar Hâkimi 122602 Muzaffer DEMİRBİLEK,
Naklen,
2- 1 inci derecenin 3 üncü kademesi olan 1440+4000 gösterge karşılığı aylıkla,
Sandıklı Cumhuriyet Savcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet eski Savcısı 37321 Olcay
ALİCANOĞLU,
3- 1 inci derecenin 1 inci kademesi olan 1320+4000 gösterge karşılığı aylıkla,
Sandıklı Hâkimliğine, Gümüşhane eski Hâkimi 37949 Zülbiye ALİCANOĞLU,
Mesleğe kabul edilmeleri nedeniyle açıktan,
Atanmışlardır.
[R.G. 14 Eylül 2010 – 27699]
—— • ——
İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
HABİP ÇİFTÇİ/Türkiye Davası*
Başvuru No: 28485/03
Strazburg
23 Eylül 2008
USUL
Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan 28485/03 no’lu davanın nedeni, T.C.
vatandaşı Habip Çiftçi’nin (başvuran), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne, 21 Temmuz
2003 tarihinde Temel İnsan Hakları ve Özgürlüklerini güvence altına alan Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin (“AİHS”) 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur.
Başvuran, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde, İstanbul Barosu
avukatlarından Hacer Çekiç tarafından temsil edilmektedir.
OLAYLAR
I. DAVANIN KOŞULLARI
Başvuran, 1973 doğumludur ve İstanbul Ümraniye Cezaevinde tutuklu bulunmaktadır.
Başvuran, 4 Eylül 1995’te, yasadışı bir örgüte üye olduğu şüphesiyle İstanbul’da
yakalanmıştır. İstanbul Emniyet Amirliği Terörle Mücadele Şubesi’nde gözaltına alınmıştır.
Başvuran, 13 Eylül 1995’te polis memurları tarafından sorgulanmış ve 17 Ekim 1995
tarihinde Batman’daki polis memurlarına teslim edilerek orada gözaltına alınmıştır. 30 Ekim
1995’te, Batman Emniyet Amirliği’ne bağlı polis memurları başvuranı sorgulamıştır.
Başvuran, vermiş olduğu ifadede, İstanbul’a gönderilmeden önce PKK kamplarında
eğitildiğini belirtmiştir.
Başvuran, 2 Ekim 1995’te, sorgulanmak üzere Batman Cumhuriyet Başsavcısı’nın
huzuruna çıkartılmıştır. Aynı gün, başvuran Batman Sulh Ceza Mahkemesi hakimi tarafından
da sorgulanmıştır. Hakim, başvuranın tutuklanmasına ve aleyhindeki cezai kovuşturma
başlayıncaya kadar Batman Hapishanesi’ne konmasına karar vermiştir.
11 Ekim 1995’te, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, aynı
mahkemeye ithamname vermiş ve başvuranı yasadışı bir örgüte üye olmakla suçlamıştır.
Başvuranın Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi önündeki yargılaması 17 Ekim 1995
tarihinde başlamıştır.
* Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olup, gayrıresmî tercümedir.
Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi, 11 Aralık 1996 tarihinde yapılan dokuzuncu
duruşma sırasında, 23 Temmuz 1996 tarihinde verilen bir ithamname nedeniyle 31 Temmuz
1996 tarihinde başvuran aleyhinde bir diğer cezai kovuşturmanın başladığını ve bu
kovuşturmanın İstanbul 3 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde devam etmekte olduğunu
kaydetmiştir. Bu kovuşturma sırasında, başvuran, Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde
tanımlanan ve tek cezası idam olan ülke topraklarının bir kısmını ayırmaya yönelik
eylemlerde bulunma suçundan gıyabında yargılanmıştır. Diyarbakır Devlet Güvenlik
Mahkemesi, iki davanın benzer olmasından dolayı, bu davaları İstanbul 3 No.lu Devlet
Güvenlik Mahkemesi önünde birleştirmeye karar vermiştir. Hakim, ayrıca, başvuranın
İstanbul’daki bir cezaevine gönderilmesine karar vermiştir.
17 Ocak 1997’de, İstanbul 3 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesi önünde başvuranın
gıyabında duruşma yapılmıştır.
İstanbul 3 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesi, 7 Mart 1997’de yapılan altıncı duruşma
sırasında, bir köy korucusunun öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul 1 No.lu Devlet Güvenlik
Mahkemesi önünde İ.K. adlı bir şahıs aleyhinde cezai kovuşturma yapıldığını belirtmiştir.
Mahkeme, başvuranın da bu öldürme olayına karıştığını kanıtlaması muhtemel kanıtlara
dayanarak, davaların birleştirilmesine karara vermiştir. İstanbul 1 No.lu Devlet Güvenlik
Mahkemesi davayı devralmıştır.
İstanbul 1 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesi (buradan itibaren “ilk derece
mahkemesi”), üç davayı birleştirdikten sonra, 10 Nisan 1997 tarihinde ilk duruşmasını
yapmıştır. Başvuran bu duruşmaya katılmamıştır.
İlk derece mahkemesi, başvuranın tutuklu bulunduğu cezaevini tespit edemediği için,
10 Nisan 1997 ile 31 Ekim 2000 tarihleri arasında (üç buçuk yılı aşkın bir süre),
duruşmalarını başvuranın gıyabında yapmıştır.
Makamlar başvuranın alıkonduğu cezaevini belirledikten sonra, ilk derece mahkemesi,
başvuranın hazır bulunduğu ilk duruşmasını 31 Ekim 2000 tarihinde yapmıştır. Başvuran, bu
duruşma sırasında, Ceza Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca 23 Temmuz 1996 tarihinde
aleyhine yöneltilen diğer suçlamalardan ve İ.K.’nın davası ile kendi davasının
birleştirilmesinden haberdar olmuştur. Başvuran, suçlamaları reddetmiş ve suçların işlendiği
tarihte cezaevinde olduğunu ileri sürmüştür. Mahkeme, “sözkonusu suçlar ile dava
dosyasındaki kanıtların niteliğini, başvuranın yakalanma ve tutuklanma tarihlerini ve
yargılamanın o günkü aşamasını” gözönünde bulundurarak, başvuranın serbest bırakılma
talebini reddetmiştir.
12 Haziran 2003 tarihinde yapılan duruşmada, başvuranın serbest bırakılma talebi,
“sözkonusu suç ile dava dosyasındaki kanıtların niteliği” dikkate alınarak ilk derece
mahkemesi tarafından reddedilmiştir.
17 Haziran 2003’te, başvuranın avukatı, ilk derece mahkemesinin kararını temyiz
etmiş ve müvekkilinin AİHS’nin 5. maddesi kapsamındaki haklarını mahkemeye
hatırlatmıştır. Bu temyiz, İstanbul 2 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından incelenmiş
ve 19 Haziran 2003 tarihinde reddedilmiştir.
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılmasından sonra, dava dosyası İstanbul 9.
Ağır Ceza Mahkemesi’ne (buradan itibaren “ilk derece mahkemesi”) gönderilmiştir. İlk
duruşma, 20 Temmuz 2004 tarihinde yapılmıştır.
7 Ekim 2004 tarihinde yapılan duruşmada, başvuran bir kez daha AİHS’nin 5. maddesi
tarafından güvence altına alınan haklarını hatırlatmış ve serbest bırakılmasını talep etmiştir.
Bu talep, bir önceki mahkemenin ileri sürdüğü aynı gerekçelerle reddedilmiştir.
Başvuran, 11 Nisan 2006 tarihinde yapılan duruşmada, serbest bırakılma talebini
yinelemiştir. Bu talep, “başvuranın suçlu bulunması halinde verilecek olan ceza” dikkate
alınarak mahkeme tarafından reddedilmiştir. Başvuranın bu karara temyizi, İstanbul 10. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından incelenmiş ve “sözkonusu suçun niteliği ve başvuranın
sözkonusu suçu işlediğine dair kuvvetli bir şüphe bulunması” nedeniyle reddedilmiştir.
Başvuranın serbest bırakılma talepleri, 15 Mayıs 2007 ile 15 Kasım 2007 tarihleri
arasında yapılan üç duruşmada da reddedilmiştir.
İlk derece mahkemesi, 17 Aralık 2007 tarihinde yapılan duruşmada başvuranı suçlu
bulmuş ve müebbet hapis cezasına çarptırmıştır. Mahkeme, ayrıca, başvuranın kesinlikle
serbest bırakılmaması gerektiğine karar vermiştir.
Başvuranın bu karara karşı yaptığı temyiz halen Yargıtay önünde beklemededir.
HUKUK
I. AİHS’NİN 5/3 ve 5/4 MADDELERİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI
Başvuran, tutuklu yargılanma süresinin çok uzun olduğu konusunda şikayetçi olmuş
ve bu şikayetini AİHS’nin 5/3 maddesine dayandırmıştır. Başvuran, ayrıca, 11 Aralık 1996 ile
31 Ekim 2000 tarihlerinde, ilk derece mahkemesinin kendisinin duruşmalarda hazır
bulunmasını sağlamadığını ve bu durumun tutukluluğunun meşru olup olmadığının
belirlenmesi için başvurmasını engellediği konusunda şikayetçi olmuş ve bu şikayetini
AİHS’nin 5/4 maddesine dayandırmıştır.
Hükümet, bu iddialara itiraz etmiştir.
A. Kabuledilebilirlik
AİHS’nin 35/3 maddesi uyarınca bu şikayetlerin dayanaktan yoksun olmadığını
kaydeden AİHM, ayrıca başka açılardan bakıldığında da kabuledilemezlik unsuru
bulunmadığını tespit eder. Bu nedenle şikayetler kabuledilebilir niteliktedir.
B. Esas
Hükümet, başvuranın serbest bırakılma hakkına ilişkin AİHS’nin 5/3 maddesi
uyarınca yapılan şikayetle ilgili olarak, başvuranın tutuklu yargılanmasının, kamu
güvenliğinin sağlanması ve yeniden suç işleme veya aleyhindeki kanıtları yok etme riskleri
açısından gerekli olduğunu ileri sürmüştür.
Hükümet, görüşlerinde AİHS’nin 5/4 maddesi uyarınca yapılan şikayete yer
vermemiştir.
Başvuran iddialarını sürdürmüştür.
1. AİHS’nin 5/3 maddesi
AİHM, başvuranın gözaltına alındığı 4 Eylül 1995 tarihinde tutukluluğunun
başladığını gözlemlemektedir. Başvuranın tutuklu yargılanma süreci, aleyhindeki suçlamanın
ilk derece mahkemesi tarafından karara bağlandığı 27 Aralık 2007 tarihinde sona ermiştir
(bkz, Wemhoff / Almanya, 27 Haziran 1968 tarihli karar, A Serisi no.7). Dolayısıyla, başvuran
on iki yıl üç ayı aşkın bir süre boyunca tutuklu yargılanmıştır.
AİHM, sözkonusu başvurudakine benzer sorunlar içeren birçok davada, sıklıkla 5/3
maddesinin ihlalini saptamıştır (bkz, Münire Demirel / Türkiye, no. 5346/03).
AİHM, elindeki bütün belgeleri inceledikten sonra, Hükümet’in, daha önceki
saptamalarından ayrılmasını gerektirecek herhangi bir kanıt ya da iddia ortaya atmadığı
sonucuna varmıştır.
AİHM, yukarıdaki bilgiler ışığında, başvuranın tutuklu yargılanma süresinin çok uzun
olduğuna karar vermiştir.
Dolayısıyla, AİHS’nin 5/3 maddesi ihlal edilmiştir.
2. AİHS’nin 5/4 maddesi
AİHM, yukarıda bahsedilen dört yıl boyunca, makamların başvuranın duruşmalara
katılmasını sağlamamasının, başvuranın tutukluluğunun meşru olup olmadığının
belirlemesine engel olup olmadığı konusunu incelemeyi gerekli görmemektedir. AİHM, her
halukarda, başvuranın tutukluluğunun meşruluğunu sorgulamak için mevcut olan hukuk
yolunun uygulamada başarı olasılığının çok düşük olduğunu ve sanık açısından gerçek
anlamda çekişmeli bir usul sağlamadığını kaydetmektedir (bkz, Koşti ve Diğerleri / Türkiye,
no. 74321/01; Bağrıyanık / Türkiye, no. 43256/04 ve Doğan Yalçın / Türkiye, no. 15041/03).
AİHM, sözkonusu davada, önceki saptamalarından ayrılmasını gerektirecek herhangi bir özel
koşul bulunmadığı görüşündedir.
AİHM, yukarıdaki bilgiler ışığında, AİHS’nin 5/4 maddesinin ihlal edildiği sonucuna
varmıştır.
II. AİHS’NİN 6/1 MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI
Başvuran, aleyhindeki cezai kovuşturmanın, AİHS’nin 6/1 maddesinde öngörülen
makul süre şartına uymadığı konusunda şikayetçi olmuştur.
Hükümet, bu iddiaya itiraz etmiş ve kovuşturmanın karmaşık olduğunu ve başvuranın
yazılı ifadelerini vermesinde yaşanan gecikmelerin yargılamanın uzun sürmesinde etkisi
olduğunu iddia etmiştir. Hükümet’e göre, ilk derece mahkemesi davayı titizlikle incelemiş ve
düzenli aralıklarla duruşmalar yapmıştır.
AİHM, cezai kovuşturmanın başvuranın yakalandığı 4 Eylül 1995 tarihinde
başladığını ve dava dosyasındaki bilgiye göre, bu kararın kabul edildiği tarihte halen Yargıtay
önünde beklemede olduğunu gözlemlemektedir. Dolayısıyla, iki aşamalı bir yargı süreci on üç
yıldır devam etmektedir.
C. Kabuledilebilirlik
AİHS’nin 35/3 maddesi uyarınca bu şikayetlerin dayanaktan yoksun olmadığını
kaydeden AİHM, ayrıca başka açılardan bakıldığında da kabuledilemezlik unsuru
bulunmadığını tespit eder. Bu nedenle şikayetler kabuledilebilir niteliktedir.
D. Esas
AİHM, yargılama süresinin makul olup olmadığı konusunun dava koşulları ışığında
değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Davanın karmaşıklığı, başvuranın ve ilgili
makamların tutumu özellikle gözönünde bulundurulmalıdır (bkz, Pélissier ve Sassi / Fransa,
no. 25444/94).
AİHM, başvuran ile diğer sanıklara yöneltilen çok sayıda iddianın karara bağlanmasını
gerektirmesi nedeniyle, dava konusunun karmaşık olduğuna dair Hükümet’in görüşüne
katılmaktadır. Ancak, AİHM, makamların tutumunu dikkate aldığında, sözkonusu
yargılamanın makul bir süre içerisinde yapıldığı konusunda ikna olmamıştır.
İlk derece mahkemesinin, başvuranın tutuklu bulunduğu cezaevini belirleyemediği
için, üç buçuk yıldan fazla bir süre boyunca başvuranın gıyabında duruşmalar yapmış olması
özellikle gözönünde bulundurulmalıdır. Davalı Hükümet tarafından bu süre için herhangi bir
açıklama yapılmamıştır. AİHM’ye göre, ilk derece mahkemesinin bu süre boyunca
başvuranın duruşmalara katılmasını sağlamamasının yargılama süresinin uzamasında etkisi
vardır.
AİHM, ayrıca, ilk derece mahkemesi önündeki yargılama süresinin –on üç yıl-, iddia
edildiği gibi başvuranın savunmasını vermesinde yaşanan gecikmelerle açıklanamayacağı
kanaatindedir.
AİHM, yukarıdaki bilgiler ışığında, AİHS’nin 6/1 maddesinde öngörülen “makul
süre” koşulunun yerine getirilmediğine karar vermiştir. Sonuç olarak, AİHS’nin 6/1 maddesi
ihlal edilmiştir.
III. AİHS’NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI
AİHS’nin 41. maddesine göre:
“Mahkeme işbu Sözleşme ve protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili Yüksek
Sözleşmeci Tarafın iç hukuku bu ihlali ancak kısmen telafi edebiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde,
hakkaniyete uygun bir surette, zarar gören tarafın tatminine hükmeder.”
A. Tazminat
Başvuran, maddi tazminat olarak 11,500 Euro, manevi tazminat olarak 17,000 Euro
talep etmiştir.
Hükümet, bu miktarların çok aşırı olduğunu ve belgelerle kanıtlanmadığını ileri
sürmüştür.
AİHM, başvuranın maddi tazminat talebini desteklemek üzere herhangi bir belge
sunmadığını gözlemlemektedir. Ancak, AİHM, başvuranın tespit edilen ihlalin kendi başına
yeterli tatmin oluşturamayacağı türden manevi zarar görmüş olabileceğini kabul etmektedir.
AİHM, benzer davaları dikkate alarak ve hakkaniyete dayalı temellere dayanarak,
başvurana bu başlık altında 15,000 Euro ödenmesine karar vermiştir.
Başvuran, ayrıca, AİHM’yi davalı Hükümet’e başvuranı serbest bırakması önerisinde
bulunmaya çağırmaktadır.
AİHM, Yakışan / Türkiye davasında (no. 11339/03), çok uzun bir süre boyunca tutuklu
yargılanmış olan bir başvuranın durumuna son vermenin en uygun yolunun, iyi bir adalet
yönetiminin gereklerini dikkate alarak, davanın mümkün olan en kısa sürede görülmesi veya
yargılama sırasında başvuranın serbest bırakılması olacağına karar verdiğini hatırlatmaktadır.
Ancak, AİHM bu kararı verdiğinde, Yakışan, aleyhindeki cezai kovuşturma sonlanıncaya
kadar yeniden yargılanmak üzere tutuklu kalmıştır. Ancak, sözkonusu davada, başvuran 27
Aralık 2007 tarihinde, ilk derece mahkemesi tarafından suçlu bulunmuş ve hüküm giymiştir.
Bir başka deyişle, başvuran artık tutuklu yargılanmak üzere cezaevinde bulunmamaktadır.
AİHS’nin 5/1 (a) maddesine dayanılarak tutuklu bulunmaktadır (bkz, mutatis mutandis,
Wemhoff, yukarıda kaydedilen). Bu nedenle, AİHM, başvuranın talebini yerine
getirememektedir.
B. Yargılama masraf ve giderleri
Başvuran, ayrıca, AİHM önünde yapmış olduğu yargılama masraf ve giderleri için
2,500 Euro talep etmiştir. Bu miktarın 2,000 Euro’su avukatlık ücretini, 500 Euro’su ise
başvuranın faturasını sunmuş olduğu çeviri giderlerini kapsamaktadır.
Hükümet, başvuranın taleplerine itiraz etmiştir.
AİHM’nin içtihadına göre, bir başvuran gerçekliğini ve gerekliğini kanıtladığı makul
miktarlardaki yargı giderlerini elde edebilir. AİHM, sözkonusu davada, elindeki bilgiye ve
yukarıdaki ölçütlere dayanarak, yapılan bütün yargılama masraf ve giderleri için toplam 2,000
Euro ödenmesine karar vermiştir.
A. Gecikme Faizi
AİHM, Avrupa Merkez Bankası’nın marjinal kredi kolaylıklarına uyguladığı faiz
oranına üç puanlık bir artışın ekleneceğini belirtmektedir.
BU GEREKÇELERE DAYANARAK AİHM, OYBİRLİĞİ İLE
1.
2.
3.
4.
5.
Başvurunun kabuledilebilir olduğuna;
AİHS’nin 5/3 maddesinin ihlal edildiğine;
AİHS’nin 5/4 maddesinin ihlal edildiğine;
AİHS’nin 6/1 maddesinin ihlal edildiğine;
(a)AİHS’nin 44. maddesinin 2. paragrafı gereğince kararın kesinleştiği tarihten
itibaren üç ay içinde, ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Yeni Türk Lirası’na
çevrilmek üzere, miktara yansıtılabilecek her türlü vergi ile birlikte, Savunmacı
Hükümet tarafından başvurana, manevi tazminat olarak 15,000 Euro (on beş bin
Euro), yargılama masraf ve giderleri için 2,000 Euro (iki bin Euro) ödenmesine;
(b)Yukarıda belirtilen üç aylık sürenin sona erdiği tarihten itibaren ödemenin
yapılmasına kadar, Avrupa Merkez Bankası’nın o dönem için geçerli olan marjinal
kredi kolaylığı oranının üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanmasına;
6. Adil tatmine ilişkin diğer taleplerin reddedilmesine karar vermiştir.
İşbu karar İngilizce olarak hazırlanmış ve AİHM İçtüzüğü’nün 77. maddesinin 2. ve 3.
paragrafları gereğince 23 Eylül 2008 tarihinde yazılı olarak bildirilmiştir.
—— • ——
TURGUT VE DİĞERLERİ /Türkiye Davası
Başvuru No: 1411/03
Strazburg
8 Temmuz 2008
ESKİ İKİNCİ DAİRE
USUL
Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yapılan ve 1411/03 numaralı başvurunun nedeni T.C.
vatandaşları Nihal Ayser Turgut, Nermin Solmaz Güneş, Ayşe Ayata, Tevfik Güneş, Turgay
Güneş, Saffet Güneş ve Hurşit Güneş’in (başvuranlar) 25 Ekim 2002 tarihinde Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) Temel İnsan Hakları ve Özgürlüklerini güvence altına alan
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu
başvurudur.
Başvuranlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Ankara barosu avukatlarından
Ş. Çizmeli ve Ö. Çelik tarafından temsil edilmektedir.
OLAYLAR
1. DAVANIN KOŞULLARI
Başvuranlar sırasıyla 1926, 1923, 1924, 1930, 1935, 1912 ve 1957 doğumlu olup İstanbul ve
Ankara’da ikamet etmektedir.
Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Kandıra’da Kefken köyünde Karadeniz’e ve ormanlık
bölgeye yakın 102.500 m2’lik arazi 1911 yılı Ağustos ayında başvuranların atası Tevfik
Beyzade Hurşit Bey (parsel numarası:135) adına tescil edilmiştir.
İhtilaf konusu taşınmaz 9 Temmuz 1960 tarihinde Tevfik Beyzade Hurşit Bey’in mirasçıları
Tasfire Güneş, Reşat Güneş, Saffet Güneş ve Turan Güneş adına tapuya kaydedilmiştir. Reşat
Güneş’in 1977 yılında, 1978’de Tasfire Güneş’in ve 1982 yılında Turan Güneş’in ölümünün
ardından hisseler hak sahiplerine geçmiştir. Reşat Güneş’in hak sahipleri Nihal Ayser Turgut,
Tevfik Güneş ve Turgay Güneş, Turan Güneş’in hak sahipleri Nermin Solmaz Güneş ve Ayşe
Ayata’nın isimleri tapuya tescil edilmiştir. Hurşit Güneş ise Turan Güneş’in oğlu ve Tasfire
Güneş’in eşi sıfatıyla bu ikisinin mirasçısıdır.
A. Başvuranların tapularının iptal edilmesine ve Hazine adına tescil edilmesine ilişkin
süreç
* Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olup, gayrıresmî tercümedir.
Orman Bakanlığı 3 Ocak 1962 tarihinde, sözkonusu taşınmazın ormanlık arazinin parçası
olması gerekçesiyle başvuranların taşınmazının tapusunun iptali istemiyle Kandıra Kadastro
Mahkemesi’nde (Mahkeme) dava açmıştır.
Hazine 5 Ocak 1962 tarihinde taşınmazın tapusunun iptal edilerek Hazine adına tescil
edilmesi talebiyle dava açmıştır.
Mahkeme 23 Mayıs 1965 tarihinde 509 sayılı Tapu Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak
yetkisizlik kararı vererek davayı Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne (Müdürlük) göndermiştir.
1966 yılında Müdürlük davayı yeniden mahkemeye göndermiştir.
Mahkeme 1966 yılında 1966/11–1967/66 numaralı dosyaya ilişkin hükmü ile Orman
Bakanlığı’nın talebini yerinde bulmuş ve esas olarak ihtilaf konusu taşınmazın devlet
ormanları sınırları içinde yer aldığına, Anayasa’nın ilgili hükümlerine göre sözkonusu bu
arazinin özel mülk olarak herhangi bir özel kişi adına tescil edilmesinin sözkonusu
olmadığına itibar etmiştir.
Yargıtay 18 Haziran 1968 tarihli kısmi onama kararı ile ilk derece mahkemesinin Turan
Güneş ve Reşat Güneş için almış olduğu kararını onamış ve davanın kalanını ilk derece
mahkemesine geri göndermiştir.
İlk derece mahkemesindeki duruşmada Turan Güneş, İdare Mahkemesinde mezkur
taşınmazın tahdidinin iptali davası açtığını belirterek İdare Mahkemesi kararını verinceye dek
davanın ertelenmesi talebinde bulunmuştur.
İdare Mahkemesi tahdidin iptali başvurusunu reddetmiştir. Danıştay 29 Aralık 1969 tarihinde
İdare Mahkemesi’nin hükmünü onamış ve 12 Ocak 1974 tarihinde Turan Güneş tarafından
yapılan kararın düzeltilmesi başvurusunu reddetmiştir. Bu karar kesin hüküm haline gelmiştir.
Mahkeme 29 Haziran 1972 tarihli kararı ile sözkonusu taşınmazın devlet ormanlarının bir
parçası olduğunu kaydederek bu durumun herhangi bir özel mülkiyet konusunu teşkil
edemeyeceğine karar vermiş ve tapuyu iptal etmiştir.
Yargıtay 4 Temmuz 1974 tarihinde, 6831 sayılı Yasa’nın 1744 sayılı Yasa ile değiştirilen
birinci maddesi uyarınca artık idare mahkemesinin yetkili olmaması nedeniyle, Danıştay’ın
kararının uygulanamayacağı gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur.
10 Kasım 1977 tarihinde, talebi üzerine düzenlenen bilirkişi raporlarına dayanarak Kandıra
Kadastro Mahkemesi, sözkonusu arsanın tapu kaydının Tasfire, Saffet, Turan ve Reşat Güneş
adına tescil edilmesine hükmetmiştir.
Orman Bakanlığı kararı temyiz etmiş, Yargıtay, 28 Mart 1978 tarihinde, mahkeme kararını
bozmuştur. Yargıtay, bilirkişi raporlarının yetersiz olduğunu saptamış ve mahkemenin
öncelikle sözkonusu taşınmazın orman tahdidi içerisine yer alıp almadığına dair Bakanlıktan
ayrıntılı görüş talep etmesi ve gerekirse bu konuda yeni bilirkişi raporlarının düzenlenmesi
gerektiğine kanaat getirmiştir.
23 Temmuz 1997 ve 20 Nisan 2001 tarihlerinde, mahkeme tarafından düzenlenmesine
hükmedilen ve bilhassa 1959 yılında havadan çekilen fotoğraflara dayanan bilirkişi
raporlarından nizalı taşınmazın orman tahdidine dahil olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Sözkonusu bilirkişi raporları, 21 Ağustos 1997 ve 28 Nisan 2001 tarihli ek bilirkişi raporları
ile de teyit edilmiştir.
8 Mayıs 2001 tarihinde, mahkeme, ihtilaflı taşınmazın orman tahdidi içerisinde yer aldığına
karar vermiş; başvuranların tapu kaydını iptal etmiş ve ihtilaflı taşınmazın Hazine adına tescil
edilmesine karar vermiştir. Mahkeme, bu kararını, yukarıda sözü edilen bilirkişi raporlarına
ve orman tahdidine dahil olan bir taşınmaz tapusunun hukuki hiçbir değeri olmadığına ilişkin
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu içtihadına ve devlet ormanlarının mülkiyetinin
devredilemeyeceği hakkındaki Anayasa’nın 169/2 maddesinin hükümlerine dayandırmıştır.
Taşınmaz üzerinde bulunan yapılara ilişkin olarak ise mahkeme, tapunun verilmesinin
ardından sözkonusu yapıların yapılması nedeniyle ratione materiae bakımından yetkisi
bulunmadığını ilan etmiştir.
Başvuranların ve atalarının davaya taraf olmalarına ilişkin olarak ise, mahkeme, 18 Haziran
1968 tarihinde Yargıtay’ın Turan ve Hurşit Güneş hakkındaki ilk derece mahkemesinin
kararını onamasıyla Turan ve Hurşit Güneş hakkındaki kararın nihai hale geldiğini ve Turan
ve Hurşit Güneş’in mirasçılarının Turan ve Hurşit Güneş’in vefatlarının ardından yargılama
sürecinde taraf olmalarının kabul edildiğini tespit etmektedir.
18 Kasım 2001 tarihinde, Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır.
Başvuranlara, 11 Haziran 2002 tarihinde tebliğ edilen 29 Nisan 2002 tarihli bir kararla
Yargıtay, başvuranların karar düzeltme başvurularını reddetmiştir.
B. 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesinin uygulanması
28 Mart 1978 tarihli Yargıtay kararının ardından, 20 Mart 1985 tarihinde, Orman Kadastro
Komisyon Başkanlığı, ihtilaflı taşınmazın bir kısmının Gökdağ orman tahdidi içerisine dahil
olduğunu, sözkonusu taşınmazın diğer kısmının ise 6831 sayılı orman kanunun 2/B maddesi
uygulanmak suretiyle orman alanı dışında sayıldığı ve Hazine adına kaydedildiğini
mahkemenin bilgisine sunmuştur.
Belirtilmeyen bir tarihte, Turan Güneş, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuş ve
dava 1989/90 numaralı dosyaya kaydedilmiştir. Turan Güneş yukarıda sözü edilen taşınmaza
2/B maddesinin uygulanmasına karşı çıkmıştır.
12 Nisan 1988 tarihinde, R. Gödek’in mirasçıları, ihtilaflı taşınmazın 6831 sayılı Kanun’un 2/
B maddesi uygulanan bölümü üzerinde malikliklerinin bulunması nedeniyle davaya üçüncü
şahıslar olarak müdahil olmayı mahkemeden talep etmişlerdir. 24 Ağustos 1988 tarihinde, R.
Gödek’in mirasçılarının bu talebi mahkeme tarafından kabul edilmiştir.
11 Temmuz 1990 tarihli bir karar ile 1989/90 sayılı dava mahkeme önünde derdest olan dava
ile birleştirilmiştir.
5 Haziran 1991 tarihinde, ihtilaflı taşınmaz üzerinde malikliği bulunduğunu açıklayan Z.A.K.
de üçüncü şahıs olarak davaya müdahil olmayı talep etmiştir. 2 Aralık 1992 tarihinde,
mahkeme, başvuranın talebini kabul etmiştir. Z.A.K.’nın vefatının ardından, Z.A.K.’nın hak
sahipleri mahkeme önündeki davayı takip etmişlerdir.
Sözkonusu taşınmazın orman alanı içerisinde yer aldığı gerekçesiyle başvuranların tapularının
iptaline karar verilmesinin ardından mahkeme, 8 Mayıs 2001’de 1989/90 dosya numarası ile
birleştirilmiş davanın davacılarının ve müdahil tarafların tahdide ilişkin olarak yapmış
oldukları başvurularını reddetmiştir.
3 Eylül 2003 tarihinde, Çevre ve Orman Bakanlığı, İzmit Orman İşletmeleri Müdürlüğü’nden,
bu konuda alınan karara uygun olarak, 120.500 m2 lik ihtilaflı taşınmazın “orman” olarak
ilgili belgelere kaydedilmesini ve 30 Mayıs 2003 tarihinde kamu ilanı ile tebliğ edilen ve
6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca sözkonusu taşınmazı orman alanı dışında bırakan
Kadastro Komisyonunun kararının iptali talimatını vermiştir.
C. İhtilaf konusu taşınmaz üzerindeki mevcut yapıların durumu
27 Ekim 1967 tarihinde Tasfire, Reşat, Saffet ve Turan Güneş ihtilaf konusu taşınmaz
üzerinde inşaat faaliyetlerini sürdüren özel şirketten noter aracılığı ile arazi üzerindeki işgal
ve yapılaşmanın durdurulmasını istemişlerdir.
Genelkurmay Başkanlığı 17 Mayıs 1990 tarihinde Kefken askeri mevkiini askeri güvenlik
bölgesi olarak ilan etmiştir.
Belirtilmeyen bir tarihte Hurşit Güneş, ihtilaf konusu taşınmaza ilişkin dava kadastro
mahkemesi önünde devam ettiği halde bu taşınmaza ait bazı parselleri satan kimseler
hakkında Kandıra Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Adı geçen ayrıca,
arazi üzerindeki inşaatların yıkılmasını da talep etmiştir.
15 Şubat 1996 tarihinde savcılık, tarlanın orman tahdidi içerisinde bulunduğu ve Orman
Genel Müdürlüğü’nün şikayeti üzerine tarlayı işgal edenlere ilişkin olarak ilk derece ceza
mahkemesi tarafından 1994 yılında bazı hükümler verildiği gerekçesiyle kovuşturmaya yer
olmadığına karar vermiştir. Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Hurşit Güneş tarafından yapılan
itirazı 18 Nisan 1996 tarihinde reddetmiştir.
Kandıra Kaymakamlığının talebi üzerine 7 Mart 1996 tarihinde iki uzman tarafından bir
bilirkişi raporu hazırlanmıştır. Bu raporda, özel kullanıma mahsus elli kadar konut, Savunma
Bakanlığı’na ait içinde 1970 ile 1995 yılları arasında inşa edilmiş birçok konut, bir adet tenis
kortu, bir piknik sahası, bir mutfak ve birden çok deponun bulunduğu askeri bir kamp
bulunduğu tespit edilmiştir. Bu rapor 22 Mart 1996 tarihinde Hurşit Güneş’e tebliğ edilmiştir.
Üç uzman tarafından hazırlanan 10 Aralık 1997 tarihli ek bilirkişi raporunda ihtilaf konusu
arazinin 28.875 m²’lik bir kısmının evvela tarım arazisi olarak kullanılmış olması ve daha
sonra da üzerinde muhtelif tarzda elli iki betonarme yapının bulunduğu bir konut alanı haline
gelmesi sebebiyle 31 Aralık 1981 tarihinden önce bazı açılardan orman niteliğini yitirdiği
tespitinde bulunulmuştur.
Ziraat mühendisi, 18 Mayıs 1998 tarihinde kadastro mahkemesine sunduğu raporunda ihtilaf
konusu arazinin orman arazisi olarak mütalaa edilemeyeceği ve üçüncü sınıf kuru tarım
arazisi özellikleri arz ettiği, ancak arsa olarak kullanıldığı tespitinde bulunmuştur.
Teknik bilirkişi 9 Haziran 1998 tarihinde raporunu dosyaya eklemiştir. Bilirkişi, ihtilaf
konusu arazinin krokisi üzerinde birtakım yapıların ve askeri bölgenin bulunduğunu
göstermiştir.
İhtilaf konusu araziyi işgal eden ya da bu arazi üzerinde ikamet eden kırk kadar şahıs 17 Eylül
2002 tarihinde Orman Bakanlığı’na bir dilekçe sunmuşlardır. Sözkonusu şahıslar
dilekçelerinde, kendi ifadelerine göre üzerinde elli civarında şahsi konutun bulunduğu ihtilaf
konusu arazinin Hazine yararına orman tahdidi dışına çıkarılmasını talep etmekteydiler. Bu
şahıslar ayrıca taşınmazın kendi konut parsellerine tekabül eden kısımlarını satın almak
arzusunda olduklarını beyan etmişlerdir.
HUKUK
Başvuranlar herhangi bir tazminat ödemeksizin tapularının iptal edilerek Hazine adına tescil
edilmesinin Ek 1 no’lu Protokol’ün 1. maddesinde yer alan mülkiyet haklarına karşı orantısız
bir ihlali oluşturduğunu savunmaktadır.
I. KABULEDİLEBİLİRLİK HAKKINDA
1. Ratione temporis bakımından AİHM’nin yetkisi ve altı ay kuralına riayet edilmesi
Hükümet Turan Güneş’in (Nihal Ayser Turgut, Tevfik Güneş ve Turgay Güneş) ve Reşat
Güneş’in (Hurşit Güneş, Ayşe Ayata ve Nermin Solmaz Güneş) mirasçıları ile ilgili olarak
Yargıtay’ın 18 Haziran 1968 tarihinde ilk derece mahkemesinin kararını onaması ve kararın
nihai hale gelmesi ölçüsünde başvuranların şikayetlerinin ratione temporis bakımından
AİHS’nin hükümleri ile bağdaşmadığını savunmaktadır. Hükümet Turan Güneş’in ve Reşat
Güneş’in mirasçıları bakımından başvurunun kabuledilemez ilan edilmesi gerektiği
görüşündedir. Hükümet ayrıca sözkonusu taşınmazın tasnifinin Türkiye’nin AİHM’nin
zorunlu yargı yetkisini tanımasından önce gerçekleşmesi doğrultusunda başvuranların
şikayetlerinin tamamının ratione temporis açısından AİHS hükümleri ile bağdaşmadığını
belirtmektedir. Hükümet ayrıca altı ay kuralına riayet edilmediği itirazını yapmaktadır.
Turan Güneş ve Reşat Güneş’in mirasçıları, miras paylaşımı sırasındaki mal ortaklığı rejimine
göre ihtilaf konusu taşınmazın müşterek malikleri olmaları ve içlerinden birinin lehine
verilecek kararın hepsine teşmil edilecek olması hasebiyle, iç hukuktaki mahkemelerin
Yargıtay’ın 18 Haziran 1968 tarihli kararına rağmen kendilerini bu davaya taraf olarak
saymaya devam ettiklerini ifade etmekte, ayrıca, Yargıtay’ın da 28 Mart 1978 tarihli
kararından da anlaşılacağı üzere Kandıra Kadastro Mahkemesi’nin tüm başvuranlar ve
murisleri adına aldığı 10 Kasım 1977 tarihli kararını hatırlatmaktadırlar.
Başvuranlar ratione temporis bakımından AİHS’nin hükümleri ile bağdaşmadığı itirazı ile
ilgili olarak iç hukukta tapularını iptal eden nihai hükmün 29 Nisan 2002 tarihinde
Türkiye’nin AİHM’nin zorunlu yargı yetkisini kabul etmesinin sonrasında alındığını ileri
sürmektedir.
AİHM iç hukuktaki mahkemelerin Yargıtay’ın 18 Haziran 1968 tarihli kararınndan sonra tüm
başvuranları ve atalarını iç hukuktaki dava sürecine taraf olarak tanımayı sürdürdüğü
saptamasını yapmaktadır. Yargıtay 4 Temmuz 1974 tarihli kararında mal ortaklığı rejimine
göre Hurşit Güneş’in mirasçılarının müşterek malikler olduklarını açıkça ifade etmiştir.
Ayrıca mahkeme 10 Kasım 1977’de ihtilaf konusu taşınmazın tapuda Tasfire, Saffet, Turan
ve Reşat Güneş adına tescil edilmesini kararlaştırmıştır. Kandıra Kadastro Mahkemesi 18
Mayıs 2001 tarihli kararı ile hükmün Turan ve Reşat Güneş nezdinde nihai hale geldiğini
fakat adı geçenlerin ölümünün ardından mirasçılarının davaya taraf olarak kabul edildiklerini
anımsatmıştır. Bu hüküm başvuranların tamamı için Yargıtay’ın 29 Nisan 2002 tarihli kararı
ile nihai hale gelmiş, Yargıtay’ın bu kararı 11 Haziran 2002’de tebliğ edilmiştir.
AİHM, Hükümetin ratione temporis bakımından AİHS hükümleri ile bağdaşmadığı itirazına
ilişkin başvuranların tapularının 1962 yılında açılan dava ile başlayan ve 29 Nisan 2002 tarihli
bahse konu Yargıtay kararı ile sonuçlanan bir süreç sonunda iptal edildiğini hatırlatmaktadır.
Bu durumda mülkiyetten yoksun bırakma işlemi Türkiye’nin AİHM’nin zorunlu yargı
yetkisini kabul etmesinin epey sonrasında gerçekleşmiştir.
Kaldı ki başvuranlar başvurularının Yargıtay’ın 29 Nisan 2002 tarihli kararının ardından altı
ay içinde 25 Ekim 2002’de yapmışlardır.
AİHM bu başvurudakine benzer şikayetleri daha önceki kararlarda da reddettiğini hatırlatır
(Bkz. mutatis mutandis, I.R.S.-Türkiye (kararı), no: 26338/95, 28 Ocak 2003; Börekçioğulları
(Çökmez) vd.-Türkiye kararı, no: 58650/00, 13 Ocak 2005). AİHM sonuç olarak, Hükümetin
ratione temporis ve altı ay kuralına dair itirazlarını reddetmektedir.
2. İç hukuk yollarının tüketilmemesi hakkında
Hükümet başvuranların idareden tazminat talebinde bulunabileceğini ve bu talebin alenen
veya zımnen reddedilmesi halinde, Anayasa’nın idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı
yargı yolunun açık olduğunu belirtir 125. maddesine veya İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun
ilgili hükümlerine dayalı olarak idareye tapularının iptal edilmesi kaynaklı tazminat davası
açabileceklerini savunmaktadır. Hükümet bu bağlamda sözü edilen ulusal içtihada atıfta
bulunmaktadır. Hükümet ayrıca Avukat Öztok’un da (Köktepe-Türkiye no: 35785/03
davasında başvuranın avukatı) aynı şekilde Devletin objektif sorumluluğuna dayalı olarak
Bursa İdare Mahkemesi’nde 11 Aralık 2006 tarihinde dava açtığını ve davanın halen
sürdüğünü hatırlatır.
Başvuranlar bu argümanlara karşı çıkmakta, iç hukukta kesin hüküm haline gelmiş bir karara
karşı idari alanda hiçbir başvuru yolunun mevcut olmadığını belirtmektedirler. Buna karşın,
İdare anayasal hükümlere uygun olarak nihai bir kararın icrasını yerine getirmek
durumundadır. Başvuranlar, Hükümetin sözünü ettiği içtihat ile ilgili olarak bu durumun tek
tük örnekleri olmakla birlikte prensipte böyle bir talebin gerçek bir başarı şansının olmadığını
dile getirmektedir. Bu sav ışığında başvuranlar konuya ilişkin uygulamaya dair mahkeme
kararlarına atıfta bulunmaktadırlar.
AİHM Anayasa’nın 125. maddesi uyarınca tazminat talebinde bulunma imkânının olması ile
ilgili, daha önce Doğrusöz ve Aslan-Türkiye kararında (no: 1262/02, 30 Mayıs 2006) da
benzer bir itirazı bu başvuru yollarının tapuya tescil kaydının kanunsuz olarak iptaline ilişkin
olduğunu belirterek reddettiğini hatırlatır. Oysa ki mevcut başvuruda, Kandıra Kadastro
Mahkemesi ormanlık arazilerin özel mülkiyet teşkil edemeyeceği yönünde yürürlükte bulunan
orman yasası hükümlerine uygun olarak başvuranların tapularını iptal etmiştir (Bkz. mutatis
mutandis, Mehmet Ali Miçoğulları-Türkiye kararı, no: 75606/01, 10 Mayıs 2007).
Yukarıda dile getirilen mezkur örneklerde olduğu gibi başvuranların tapusunun iptalinin
ardından Devletin objektif sorumluluğuna dayalı tazminat talebi hususunda AİHM, 35.
maddenin 1. paragrafından ileri gelen yükümlülüğün gerçek anlamıyla normal yolla, yeterli ve
kabul edilebilir başvuru şekilleri ile sınırlı olduğunu anımsatır (Bkz. Sofri vd.-İtalya (karar)
no: 37235/97). Özellikle, AİHS işlenen ihlale ilişkin, uygun ve müsait başvuru yollarının
tüketilmesini öngörmektedir. Bu başvuru yolları sadece teoride değil uygulamada da yeterli
düzeyde emniyeti hasıl olmalıdır, aksi takdirde arzu edilen etkililik ve ulaşılabilirlikten uzak
kalırlar. (Bkz. Akdivar vd-Türkiye kararı, 16 Eylül 1996).
AİHM, öncelikle Hükümet tarafından sunulan kararlarda, ulusal mahkemelerin, bir kamu
görevlisinin kusurundan kaynaklanmasa bile iyi niyetli tapu sahiplerinde zarara neden olan
tapu kayıtlarının, “bir hatanın” ardından yapıldığı değerlendirmesinde bulunduklarını not
etmektedir; oysa ki bu başvuruda hiçbir şey, başvuranların tapularının bir hata ya da kusur
nedeniyle iptal edildiğini göstermemektedir. Başvuranların atasının 1911 yılında taşınmazı
edindiğine ve adına bir tapu düzenlendiğine, başvuranların miras yoluyla sözkonusu taşınmazı
edindiklerine ve son olarak ulusal mahkemelerin, idari yetkililerin hatalı bir tasarrufu
nedeniyle değil de konuya uygulanabilen yasal hükümleri göz önüne alarak başvuranların
tapularını iptal ettiklerine taraflar itiraz etmemişlerdir.
İki tarafça atıfta bulunulan içtihat ışığında, AİHM, orman alanı içerisinde yer alan veya orman
alanı içindeyken orman özelliğini yitirmiş bir taşınmazın (31 Aralık 1981 tarihinden önce,
6831 sayılı kanunun 2/B maddesi uyarınca) edinimini yasaklayan iç hukuk hükümleri göz
önüne alındığında, Hükümet’in söz konusu yöntemin hangi ölçüde etkili, yeterli ve ulaşılabilir
olduğunu hiçbir şekilde belirtmediği kanaatindedir.
Türk Yüksek Mahkemelerindeki yargılamaların sonucuna ilişkin olarak yorumda bulunmayan
AİHM, bu davada, sözkonusu taşınmazın niteliği hakkındaki kararı yıllardır bekleyen
başvuranlara, tazminat elde edebilmek için yeniden dava açmalarını istemenin uygun
olmadığı kanaatindedir (Guillemin-Fransa, 21 Şubat 1997 tarihli karar).
Bu durumda AİHM, sözkonusu itirazı reddetmektedir.
3. Sonuç
AİHS’nin 35. maddesinin 3. paragrafı çerçevesinde başvurunun dayanaktan yoksun
olmadığını kaydeden AİHM, ayrıca, başka açılardan bakıldığında da kabuledilemezlik unsuru
bulunmadığını tespit eder. Bu nedenle başvuru kabuledilebilir niteliktedir.
II. 1 NO’LU EK PROTOKOL’ÜN 1. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI
HAKKINDA
Başvuranlar, tazminat ödenmeksizin, tapularının iptal edilmesinin ve Hazine adına tescil
edilmesinin 1 No’lu Ek Protokol’ün 1. maddesi uyarınca mallarına saygı haklarına yönelik
orantısız bir müdahale oluşturduğunu ileri sürmektedir.
A. Tarafların argümanları
1. Başvuranlar
Başvuranlar, ulusal mahkemelerin üç kuşaktır tapusuna sahip oldukları arazinin Hazine adına
tescil edilmesine karar verdiklerini belirtmektedir. Başvuranlar, sözkonusu taşınmazın 1913
yılında Hurşit Güneş tarafından alındığına, yetkili mercilerin Hurşit Güneş’e usulüne uygun
olarak taşınmazın tapusunu verdiklerine, bilahare başvuranların miras yoluyla sözkonusu
taşınmazın sahibi olduklarına ve 9 Temmuz 1960’ta adlarına tescil edildiğine dikkat
çekmektedirler. Ayrıca başvuranlar, taşınmazın orman alanı içerisinde kaldığına dair
düzenlenen bilirkişi raporlarının gerçeği yansıtmadıkları kanısındadır zira sözkonusu olan
taşınmaz üzerine evlerin, tenis kortunun, piknik alanının, mutfağın, birçok depo ve özel
kullanıma tahsis edilen lojmanların bulunduğu bir askeri tatil kampı, 70’li yıllardan itibaren
inşa edilmiştir. Başvuranlar, taşınmazı üçüncü kişilere devretmemişler ve başvuranlara,
kamulaştırmaya veya kamu yararı için mülkten yoksun bırakmaya yönelik hiçbir tedbir tebliğ
edilmemiştir.
Başvuranlara göre, tapularının iptali ve sözkonusu taşınmazın karşılıksız olarak Hazine adına
tescil edilmesi mallarına saygı haklarına yönelik olarak orantısız bir müdahale
oluşturmaktadır.
2. Hükümet
Hükümet, başvuranların veya atalarının orman alanı içerisinde bulunan taşınmazın tapusuna
sahip olduklarını ancak Anayasa’nın hükümleri uyarınca sözkonusu nitelikteki bir taşınmazın
şahsa ait olamayacağını belirtmektedir. Hükümet, 1 No’lu Ek Protokol’ün 1. maddesinin bir
devlete kamu yararı gerekçesiyle mülkiyet hakkına sınırlama getirme imkanı tanıdığını
hatırlatmaktadır.
Bu bağlamda, devletleştirme veya kamulaştırma çerçevesinde bir kişinin tapusu nihai olarak
ve tamamen elinden alınabilir.
Halihazırda devlet orman arazisinde bulunan 135 parsel no’lu taşınmaz, Anayasa hükümleri
uyarınca özel mülkiyete konu olamaz. Başvuranlara ait tapu senedi bu nedenle herhangi bir
hukuki değer taşımayıp ilgililer bu yönde hiçbir meşru beklentiye sahip olmazlar. Öte taraftan
devlet, çevre ve orman mirasını korumak amacıyla bu hususta geniş bir takdir hakkına
sahiptir.
B. AİHM’nin değerlendirmesi
AİHM, içtihadına göre, mülkiyet hakkını özü itibarıyla güvence altına alan 1 No’lu Ek
Protokol’ün 1. maddesinin birbirinden ayrı üç kural ihtiva ettiğini anımsatır (bkz., özellikle,
James ve diğerleri – Birleşik Krallık, 21 Şubat 1986, prg. 37). Genel nitelik arz eden birinci
bendin ilk cümlesinde ifade edilen birinci kuralda mülkiyete saygı hakkından söz edilmekte
olup aynı bendin ikinci cümlesinde yer alan ikinci kuralda mülkten yoksun bırakma işlemi
bazı koşullara bağlanır; ikinci bentte yer alan üçüncü kuralda ise sözleşmeci devletlere mal ve
mülklerin kullanımını kamu yararına uygun şekilde düzenleme yetkisi tanınır. Belli bir takım
mülkiyet hakkı ihlali örneklerine ilişkin olan ikinci ve üçüncü kural birinci kuralda ifade
edilen ilkenin ışığında yorumlanmalıdır (Bruncrona – Finlandiya, no: 41673/98, prg. 65-69,
16 Kasım 2004, ve Broniowski – Polonya, no: 31443/96, prg. 134).
1 No’lu Ek Protokol’ün 1. maddesinin ikinci kuralı anlamında mülkiyetten yoksun
bırakmanın olup olmadığını belirlemek için sadece resmi bir el koyma ya da kamulaştırma
işleminin olup olmadığına bakmak yeterli olmaz, görünenlerin ötesine geçerek ihtilaflı
durumun gerçeklerini incelemek gerekir. AİHS ‘somut ve etkili’ hakların korunmasını
öngördüğü cihetle, sözü edilen durumun fiili bir kamulaştırma işlemi teşkil edip etmediği
hususunun araştırılması gerekir (Brumărescu – Romanya, no. 28342/95, prg. 76 ; Sporrong ve
Lönnroth – İsveç, 23 Eylül 1982 tarihli karar, prg. 63 ve 69-74 ; Vasilescu – Romanya, 22
Mayıs 1998 tarihli karar, prg. 39-41 ; ve N.A. ve diğerleri – Türkiye, no: 37451/97, prg. 37 ve
39)
Halihazırda AİHM, 1 No’lu Ek Protokol’ün birinci bendinin ikinci cümlesi anlamında
başvuranların mülkiyet haklarına yönelik mülkten ‘yoksun bırakma’ olarak değerlendirilmesi
gereken bir müdahalenin var olduğunu tespit etmektedir (bkz. mutatis mutandis, Brumărescu,
adıgeçen, prg. 77).
AİHM, başvuranların sözkonusu mülkün sahipliği konusundaki iyi niyetlerinden şüphe
etmeye yer olmadığını tespit etmektedir. Başvuranların tapu senetlerinin Hazine yararına iptal
edildiği tarihe kadar sözkonusu mülkün, iç hukuktaki tüm sonuçlarıyla birlikte meşru
malikleri oldukları ve tapuda kayıtlı senetlerinin geçerliliği konusunda ‘hukuki güvence’den
faydalandıkları hususunda bir ihtilaf yoktur. Bu durum mülkiyet hakkının varlığının
tartışılmaz kanıtıdır.
Bilahare AİHM, başvuranların mülklerinden bir yargı kararıyla yoksun bırakıldıklarını tespit
etmektedir. Başvuranların arazinin niteliğine ilişkin itirazlarına rağmen ulusal mahkemeler
arazinin orman alanında bulunduğu yönündeki bilirkişi raporlarına dayanarak Anayasa
hükümleri gereğince tapu senetlerini iptal etmiştir. Ulusal mahkemeler tarafından ileri sürülen
gerekçeleri göz önünde bulunduran AİHM, başvuranlara uygulanan yoksun bırakma işlemine
gerekçe olarak gösterilen tabiatın ve ormanların korunması amacının 1 No’lu Ek Protokol’ün
1. maddesinin birinci bendinin ikinci cümlesi anlamında kamu yararı kapsamına girdiğini
düşünmektedir (bkz., mutatis mutandis, Lazaridi – Yunanistan, no: 31282/04, prg. 34, 13
Temmuz 2006 ; Ansay – Türkiye, no: 49908/99, 2 Mart). Bu çerçevede AİHM, her ne kadar
çevrenin genel olarak korunmasına yönelik AİHS’de özel bir hüküm bulunmasa da (Kyrtatos
– Yunanistan, no: 41666/98, prg. 52) günümüz toplumunun çevrenin korunması konusundaki
duyarlılığının her geçen gün daha da arttığını anımsatır (Fredin – İsveç (no:1), 18 Şubat 1991
tarihli karar, prg. 48). AİHM, çevrenin korunmasına bağlı sorunlara müteaddit defalar
değindiğini ve konunun önemine dikkat çektiğini kaydeder (bkz., sözgelimi, Taşkın ve
diğerleri – Türkiye, no: 46117/99, Moreno Gómez – İspanya, no: 4143/02, Fadeïeva – Rusya,
no: 55723/00, ve Giacomelli – İtalya, no: 59909/00). Tabiatın ve ormanların ve daha genel
olarak da çevrenin korunması, kamuoyunda ve dolayısıyla kamu makamları nezdinde sürekli
ve desteklenen bir ilgiyle savunulan bir değerdir. Çevrenin korunmasına ilişkin mülahazalar
sözkonusu olduğunda, bilhassa da devlet konuyla ilgili olarak bir yasal düzenlemeye gitmişse,
ekonomik zorunluluklar ve hatta mülkiyet hakkı gibi bazı temel haklar öncelik arz
etmemelidirler (Hamer – Belçika, no: 216817/03, prg. 79).
Bununla birlikte, mülkiyetten yoksun bırakma halinde, ihtilaf konusu tedbirin arzu edilen adil
dengeye riayet edip etmediğinin ve bilhassa da başvuranlara orantısız bir yük yükleyip
yüklemediğinin belirlenmesi için iç hukukta öngörülen telafi yöntemlerinin dikkate alınması
gerekir. Bu çerçevede AİHM daha evvel, mülkün değerine karşılık gelen makul bir meblağın
ödenmemesi durumunda mülkten mahrum etmenin aşırı bir müdahale teşkil edeceğini ve
hiçbir tazminat ödenmemesi durumunun ise 1 No’lu Ek Protokol’ün 1. maddesi anlamında
ancak istisnai koşullarda meşruiyet kazanabileceğini ifade etmiştir (Nastou – Yunanistan
(no:2), no: 16163/02, prg. 33, 15 Temmuz 2005 ; Jahn ve diğerleri – Almanya, no: 46720/99,
72203/01 ve 72552/01, prg. 111 ; Kutsal Manastırlar – Yunanistan, 9 Aralık 1994, N.A. ve
diğerleri, adıgeçen).
Mevcut davada, Anayasa’nın 169/2 maddesi uyarınca taşınmazlarının Hazine’ye devredilmesi
nedeniyle başvuranlara hiçbir tazminat ödenmemiştir. AİHM, tazminat ödenmemesini haklı
kılmak için Hükümetin istisnai hiçbir koşulu belirtmediğini not etmektedir.
Sonuç olarak AİHM, başvuranlara tazminat ödenmemesinin, kamu yararının gerekleri ile
kişinin haklarının korunması arasında hüküm sürmesi gereken adil dengeyi başvuranlar
aleyhine bozduğu kanaatindedir.
Bu durumda, 1 No’lu Ek Protokol’ün 1. maddesi ihlal edilmiştir.
III. AİHS’NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA
Maddi tazminat olarak, başvuranlar, 6. 458.130 YTL [yani 3.294.964 Euro] tutarındaki kısmı
taşınmazın gerçek değeri, 3.229.065 YTL [yani 1.647.482. Euro] tutarındaki kısmı da,
yargılama süreci boyunca yani kırk yıl boyunca mülklerinden yoksun kalmaları nedeniyle
uğramış oldukları zararın tazmini olmak üzere toplamda 9.687.195 YTL [yani yaklaşık
4.942.466 Euro] talep etmektedirler. Bu bağlamda, başvuranlar, 15 Haziran 2006 tarihinde
Kandıra Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporunu temel almaktadırlar.
Başvuranlar, ayrıca 102.510 m2 lik alan için m2 si 69,66 YTL olmak üzere sözkonusu
taşınmazı 7.140.846,60 YTL [yani yaklaşık 3.643.290 Euro] olarak değerlendiren 25 Şubat
2008 tarihli bilirkişi raporuna atıfta bulunmaktadırlar. Hükümet’in talebi üzerine sözkonusu
bilirkişi raporu Kandıra Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de sunulmuş ancak Hükümet, Maliye
Bakanlığı’na bağlı bir kurum olan Milli Emlak Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli
kontrolör tarafından düzenlenen raporu esas alarak 25 Şubat 2008 tarihli bilirkişi raporuna
itiraz etmiştir. 10 Mart 2008 tarihinde, Hazine avukatı, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
bünyesinde görevli kontrolörün m2 sini 42 YTL olmak üzere taşınmazın değerini 4.305.420
YTL [yani 2.196.640 Euro] olarak belirlediği bilirkişi raporunu temel alarak yukarıda sözü
edilen meblağa karşı çıkmıştır.
Başvuranlar, restitutio in integrum istemediklerini, zararlarına eşdeğer bir tazminat talep
ettiklerini açıkça belirtmektedirler.
Hükümet, AİHM’ye, aşırı ve mesnetten yoksun olduğu hükmüne vardığı sözkonusu talepleri
reddetmesi çağrısında bulunmaktadır. Hükümet, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı bünyesinde
görevli kontrolörün taşınmazın değerini 4.305.420 YTL olarak belirlediği raporunu dosyaya
eklemektedir.
Başvuranlar, manevi tazminatı AİHM’nin takdirine bırakmaktadırlar.
Hükümet, manevi tazminat ödenmesine gerek olmadığı kanaatindedir.
Mevcut dava koşullarında Savunmacı Devlet ile başvuranlar arasında olası bir uzlaşma
ihtimalini göz önünde bulunduran AİHM, 41. maddenin uygulanmasının bu aşamada saklı
tutulmasının uygun olacağına kanaat getirmektedir.
BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK, AİHM, OYBİRLİĞİYLE,
1. Başvurunun kabuledilebilir olduğuna;
2. 1 No’lu Ek Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edildiğine;
3. AİHS’nin 41. maddesinin uygulanması hususunun
a) saklı tutulmasına;
b) Hükümet ve başvuranların, kararın tebliğinden itibaren altı ay içinde bu mesele
hakkındaki görüşlerini yazıyla kendisine bildirmeye ve bilhassa aralarında varacakları
her türlü uzlaşmadan kendisini haberdar etmeye davet edilmesine;
c) Sonraki sürecin saklı tutulmasına ve gerektiğinde daire başkanının izlenecek süreci
belirlemeye yetkili kılınmasına;
KARAR VERMİŞTİR.
İşbu karar Fransızca olarak hazırlanmış ve AİHM’nin iç tüzüğünün 77. maddesinin 2. ve 3.
paragraflarına uygun olarak 8 Temmuz 2008 tarihinde yazılı olarak bildirilmiştir.
—— • ——
AKPOLAT/Türkiye*
Başvuru No. 35561/06
Strazburg
8 Ocak 2008
İKİNCİ DAİRE
USULİ İŞLEMLER
Davanın nedeni, Türk vatandaşı Mehmet Akpolat’ın (“başvuran”), 11 Temmuz 2001
tarihinde, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Sözleşme’nin (“AİHS”) 34.
maddesi uyarınca, Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı başvurudur
(başvuru no. 35561/06).
OLAYLAR
I. DAVA OLAYLARI
Başvuran, 1975 doğumludur ve halen Türkiye’deki bir cezaevinde müebbet hapis
cezası çekmektedir.
Başvuran, 18 Temmuz 1995’te PKK adına bir kişiyi öldürdüğü şüphesi ile İstanbul’da
yakalanmıştır. Aynı gün, polis tarafından gözaltına alınmış ve polis memurları, başvuranın iki
ayrı ifadesini almıştır.
31 Temmuz 1995’te kendisini ayrıca sorgulayan bir Cumhuriyet Savcısı ve bir hakim
önüne çıkarılmıştır. Hakim, aleyhindeki cezai takibat beklenirken başvuranın tutuklanmasına
karar vermiştir.
2 Ağustos 1995’te İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı, bu mahkemeye bir
iddianame sunarak başvuranı ve diğer beş kişiyi, ülke topraklarının bir kısmını ülkeden
ayırma amaçlı eylemler gerçekleştirmekle suçlamıştır. Ceza Kanunu’nun 125. maddesi
uyarınca ölüm cezası talep etmiştir.
30 Ekim 1995’te İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi önünde (“birinci derece
mahkemesi”) dava görülmeye başlanmıştır.
28 Şubat 2001’de düzenlenen 31. duruşma sırasında başvuranın avukatı, başvuranın
tahliyetisi talep etmiştir. Avukat, talebinde ayrıca AİHM’nin, AİHS’nin 5. maddesine ilişkin
verdiği kararlara atıfta bulunmuştur. Birinci derece mahkemesi, tahliye talebini reddetmiştir.
Red kararına edilen itiraz da 9 Mayıs 2001’de reddedilmiştir.
* Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olup, gayrıresmî tercümedir.
Başvuran, 17 Nisan 2002’de iddia makamının talebine uygun biçimde suçlu bulunmuş
ve ölüm cezasına mahkum edilmiştir. 24 Eylül 2002’de ölüm cezası, ömür boyu hapis
cezasına çevrilmiştir. Başvuran aleyhindeki kararı temyiz etmiş, Yargıtay başvuruyu 10
Haziran 2003’te reddetmiştir.
HUKUK
I. AİHS’NİN 5/3 ve 5/4 MADDELERİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI
Başvuran, tutuklu yargılanma süresinin uzunluğundan şikayetçi olmuştur. Ayrıca,
tutuklanmasının kanuna uygunluğuna itiraz etmek için başvurabileceği etkili bir hukuk yolu
olmamasından da şikayetçi olmuştur. Şikayetlerini, AİHS’nin 5/3 ve 5/4 maddelerine
dayandırmıştır.
A. Kabuledilebilirlik
AİHS’nin 35. maddesinin 3. paragrafı çerçevesinde şikayetlerin dayanaktan yoksun
olmadığını kaydeden AİHM, ayrıca başka açılardan bakıldığında da kabuledilemezlik unsuru
taşımadıklarını tespit eder. Bu nedenle, kabuledilebilir niteliktedirler.
B. Esas
Hükümet, AİHS’nin başvuranın tutuksuz yargılanma hakkına ilişkin 5/3 maddesi
bağlamındaki şikayeti hususunda, başvuranın tutuklu yargılanmasının kamu yararına
olduğunu ve başvuranın aleyhindeki delilleri yok etme veya yeniden suç işleme riskini
ortadan kaldırmak için gerekli olduğunu belirtmiştir.
Hükümet, AİHS’nin 5/4 maddesi bağlamındaki şikayeti hususunda, başvuranın Ceza
Kanunu’nun 298. maddesi bağlamında, tutuklu yargılanmasının kanuniliğine itiraz
edebileceği bir iç hukuk yolunun mevcut olduğunu belirtmiştir.
Başvuran, iddialarını yinelemiştir.
1. AİHS’nin 5/3 maddesi
AİHM, başvuranın tutuklu yargılanmasının, polis tarafından 18 Temmuz 1995’te
gözaltına alınması ile başladığını gözlemler. Birinci derece mahkemesinin, aleyhindeki
suçlamaları karara bağladığı 17 Nisan 2002’de sona ermiştir (bkz. Wemhoff/Almanya, 27
Haziran 1968 tarihli karar, A Serisi no. 7, 9. paragraf). Sonuç olarak, altı yıl dokuz ay
boyunca tutuklu yargılanmıştır.
AİHM, mevcut davadakine benzer konuların ortaya çıktığı davalarda sıklıkla
AİHS’nin 5/3 maddesinin ihlal edildiğini tespit ettiğini yineler (bkz., Habip Çiftçi/Türkiye,
no. 28485/03, paragraflar 29-33, 23 Eylül 2008).
Kendisine sunulan delilleri inceleyen AİHM, Hükümet’in mevcut davada farklı bir
sonuca varmasını sağlayacak ikna edici bir delil ya da iddia sunmadığı kanısına varmıştır.
AİHM, yukarıda kaydedilenler ışığında, başvuranın tutuklu yargılanma süresinin aşırı
olduğu sonucuna varmıştır.
Dolayısıyla, AİHS’nin 5/3 maddesi ihlal edilmiştir.
2. AİHS’nin 5/4 maddesi
AİHM, daha önce tutuklu yargılamanın kanuna uygunluğuna itiraz aşamasında
başvurulabilen iç hukuk yolunun, uygulamada başarı ümidi vermediği ve sanık için çekişmeli
bir yargılama yöntemi sağlamadığı sonucuna varmıştır (bkz. Habip Çiftçi/Türkiye, 34.
paragraf). AİHM, mevcut davada daha önce vardığı sonuçlardan farklı bir sonuca varmasına
neden olacak özel koşullar görmemektedir.
AİHM, yukarıda kaydedilenler ışığında, AİHS’nin 5/4 maddesinin ihlal edildiği
sonucuna varmıştır.
II. AİHS’NİN 6/1 MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI
Başvuran, hukuki yargılama süresinin AİHS’nin 6/1 maddesi bağlamındaki “makul
süre” gereğini ihlal ettiğinden şikayetçi olmuştur.
Hükümet, şikayete itiraz etmiş ve davanın karmaşık olduğunu ileri sürmüştür.
Hükümet, birinci derece mahkemesinin davaya titizlikle baktığı kanaatindedir.
AİHM, başvuran aleyhindeki cezai takibatın, 18 Temmuz 1995’te yakalanması ile
başladığını ve Yargıtay’ın, mahkumiyetini onayladığı 10 Haziran 2003’te sona erdiğini
gözlemler. Dolayısıyla, iki aşamalı yargılamada yaklaşık sekiz yıl sürmüştür.
A. Kabuledilebilirlik
AİHS’nin 35. maddesinin 3. paragrafı çerçevesinde şikayetlerin dayanaktan yoksun
olmadığını kaydeden AİHM, ayrıca başka açılardan bakıldığında da kabuledilemezlik unsuru
taşımadıklarını tespit eder. Bu nedenle, kabuledilebilir niteliktedirler.
B. Esas
AİHM, dava uzunluğunun makul olup olmamasının, dava koşulları ışığında
değerlendirilmesi gerektiğini yineler. Davanın karmaşıklığı, başvuranın ve ilgili makamların
tutumları göz önüne alınmalıdır (bkz., diğer hususlar meyanında, Pélissier ve Sassi/Fransa
[BD], no. 25444/94, 67. paragraf, AİHM 1999-II).
Kendisine sunulan delilleri inceleyen AİHM, Hükümet’in mevcut davada farklı bir
sonuca varmasını sağlayacak ikna edici bir delil ya da iddia sunmadığı kanısına varmıştır.
Konuya ilişkin içtihadını göz önüne alan AİHM, dava uzunluğunun aşırı olduğu ve “makul
süre” gereğini karşılamadığı sonucuna varmıştır.
Dolayısıyla, 6/1 madde ihlal edilmiştir.
IV. AİHS’NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI
AİHS’nin 41. maddesine göre:
“Mahkeme işbu Sözleşme ve protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili Yüksek Sözleşmeci
Tarafın iç hukuku bu ihlali ancak kısmen telafi edebiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, hakkaniyete
uygun bir surette, zarar gören tarafın adil tazminine hükmeder.”
A. Tazminat
Başvuran, maddi tazminat olarak 14,994 Euro ve manevi tazminat olarak 20,000 Euro
talep etmiştir.
Hükümet, bu taleplerin aşırı ve dayanaktan yoksun olduğunu ileri sürmüştür.
AİHM, tespit edilen ihlal ve ileri sürülen maddi zarar arasında illiyet bağı
görmemektedir. Bu nedenle talebi reddeder. Diğer yandan, başvurana manevi tazminat olarak
7,000 Euro ödenmesine karar vermiştir.
B. Yargılama masraf ve giderleri
Başvuran, AİHM ve ulusal mahkemeler önünde yaptığı masraflar için 6,684 Euro
talep etmiştir. Taleplerine gerekçe olarak, avukatlarının dava üzerinde harcadığı saatleri
gösteren bir çizelge sunmuştur.
Hükümet, taleplere itiraz etmiştir.
AİHM içtihadına göre, başvuran ancak gerçekten ve gerektiği için yapıldığını ve
miktarın makul olduğunu kanıtlaması durumunda masraflarının tazmin edilmesine hak
kazanır. Mevcut davada sahip olduğu bilgileri ve yukarıda kaydedilen kriterleri göz önünde
bulunduran AİHM, başvurana yaptığı masraf ve harcamalar için toplam 2,000 Euro tazminat
ödenmesine karar vermiştir.
C. Gecikme Faizi
AİHM, Avrupa Merkez Bankası’nın marjinal kredi kolaylıklarına uyguladığı faiz
oranına üç puanlık bir artışın ekleneceğini belirtmektedir.
BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK, AİHM OYBİRLİĞİYLE
1. Başvurunun kabuledilebilir olduğuna;
2. AİHS’nin 5/3 maddesinin ihlal edildiğine;
3. AİHS’nin 5/4 maddesinin ihlal edildiğine;
4. AİHS’nin 6/1 maddesinin ihlal edildiğine;
5. (a) AİHS’nin 44. maddesinin 2. paragrafı gereğince kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç
ay içinde, ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden ulusal para birimine çevrilmek üzere
Sorumlu Devlet tarafından başvurana aşağıda kaydedilen meblağların ödenmesine;
(i) Manevi tazminat olarak 7,000 Eueo (yedi bin Euro) ve ödenebilecek her tür vergi;
(ii)Yargılama masraf ve giderleri için 2000 Euro (iki bin Euro) ve başvurana
uygulanabilecek her tür vergi;
(b)Yukarıda belirtilen üç aylık sürenin sona erdiği tarihten itibaren ödemenin yapılmasına
kadar, Avrupa Merkez Bankası’nın o dönem için geçerli olan marjinal kredi kolaylığı oranının
üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanmasına;
4. Adil tatmine ilişkin diğer taleplerin reddedilmesine;
KARAR VERMİŞTİR.
İşbu karar İngilizce olarak hazırlanmış ve AİHM İçtüzüğü’nün 77. maddesinin 2. ve 3.
paragrafları gereğince 8 Ocak 2009 tarihinde yazılı olarak bildirilmiştir.
—— • ——
Tebliğ
Sermaye Piyasası Kurulundan:
BORÇLANMA ARAÇLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI VE
SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ: II, NO: 25)
MADDE 1 – 21/1/2009 tarihli ve 27117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: II,
No: 22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Borçlanma aracı ihracı için genel kurulca karar alınmış olunması zorunludur. Genel
kurul kararının toplantı ve karar nisapları bakımından, TTK’nın 372 nci ve 378 inci maddeleri
hükümlerine uygun olarak alınmış olması gereklidir. Kanun'un 13 üncü maddesine göre,
borçlanma araçlarını ihraç yetkisi, esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Kayda alınan borçlanma araçlarının satışına ilişkin olarak bir kayıt belgesi
düzenlenir. Kayıt belgesi alınmaksızın ihraç ve satış işlemlerine başlanamaz. İhraççılar Kurul
karar tarihinden itibaren 1 yıl içinde satışı tamamlamak kaydıyla, Kurulca kayda alınmasına
karar verilen borçlanma araçlarının kayda alma belgesini satıştan önce teslim alırlar.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Borçlanma araçlarının halka arzı dolayısıyla yapılacak tanıtım ve reklam amaçlı
ilanlarda yer alan bilgiler yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olmamalı ve ihraççının
mevcut koşullarına ilişkin olarak yatırımcıların yanlış fikirler edinmelerine neden
olmamalıdır. Her durumda tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda yer alan bilgilerin izahnamede
yer alan bilgilerle tutarlı olması şarttır.
(2) Kurul kaydına alınma başvurusundan sonra, ancak, izahnamenin yayımlanmasından
önce yapılan tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda, izahnamenin henüz yayımlanmadığı, halka
arz edilecek borçlanma araçlarının Kurul kaydına alınmadığı ve yatırım kararlarının
izahnamenin yayımlanmasından sonra izahname incelenerek verilmesi gerektiği hususlarında
bir uyarıya yer verilmesi zorunludur.
(3) İzahnamenin yayımlanmasından sonra yapılan tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda ise
halka arza ilişkin izahnamenin temin edileceği yerler ile KAP ve ihraççının internet sitesinin
adresi ve varsa sirkülerin ilan edildiği gazetelerin isimleri ve tarihleri belirtilir. Sirküler
yayımlanmadan önce sadece ihraççının faaliyet konusu, sektörü, sektördeki yeri ve ürünleri
hakkında ilan ve reklam yapılabilir ve bu bilgilerle sınırlı olmak üzere, basın yayın
organlarına açıklamada bulunulabilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) İhraççılar, kayda alınan ve satışı yapılacak borçlanma araçlarının ihraç değeri
üzerinden Kanun’da belirtilen oran nispetinde belirlenecek ücreti kayda alma belgesinin
teslim alınmasından önce Kurul adına açılan hesaba yatırmakla yükümlüdürler.”
GEÇİCİ MADDE – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurul nezdinde mevcut
bulunan borçlanma araçlarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin başvurular işbu Tebliğ
hükümlerine göre sonuçlandırılır.
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
[R.G. 12 Eylül 2010 – 27697]
—— • ——
İlânlar
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
2009 yılı gayri safı gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Eskişehir Dördüncü
Noterliği 5 Kasım 2010, Kartal Beşinci Noterliği 10 Kasım 2010, Beyoğlu Onaltıncı
Noterliği 12 Kasım 2010, Adana Altıncı Noterliği 13 Kasım 2010 ve Büyükçekmece Üçüncü
Noterliği 20 Kasım 2010 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
Sıra
Noterliğin Adı
2009 YILI GAYRİSAFİ
No
1
2
3
4
5
ADANA ALTINCI
NOTERLİĞİ
BEYOĞLU ONALTINCI
NOTERLİĞİ
BÜYÜKÇEKMECE ÜÇÜNCÜ
NOTERLİĞİ
ESKİŞEHİR DÖRDÜNCÜ
NOTERLİĞİ
KARTAL BEŞİNCİ
NOTERLİĞİ
GELİRLERİ
1.055.131,74.-TL.
1.277.863,18.-TL.
891.487,99.-TL.
1.366.950,58.-TL.
1.154.745,45.-TL.
7228/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2009 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF noterlikler
münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF,
noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlan olunur.
Sıra
No
Noterliğin Adı
1 ANKARA OTUZBİRİNCİ
NOTERLİĞİ
2 BEYOĞLU ALTINCI
NOTERLİĞİ
3 GAZİANTEP BİRİNCİ
NOTERLİĞİ
4 KAYSERİ YEDİNCİ
NOTERLİĞİ
5 SİNCAN BEŞİNCİ
NOTERLİĞİ
2009 YILI GAYRİSAFİ
GELİRİ
718.407,92.-TL.
1.176.445,32.-TL.
1.155.837,58.-TL.
1.237.709,39.-TL.
790.918,83.-TL.
7229/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2009 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler
münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF,
İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ
SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya
bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruda bulunan ve belge numarası 7500'ün altında olan belge sahiplerinin başvuru
dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık
raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup,
olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından
temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.
Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.
İlan olunur.
Sıra
No
Noterliğin Adı
1
AVANOS
NOTERLİĞİ
2
AYANCIK
NOTERLİĞİ
3
AZDAVAY
NOTERLİĞİ
4
BAYAT
NOTERLİĞİ
5
BİNGÖL BİRİNCİ
NOTERLİĞİ
6
BULDAN
NOTERLİĞİ
7
ÇILDIR
NOTERLİĞİ
8
EMİRGAZİ
NOTERLİĞİ
9
ESPİYE
NOTERLİĞİ
10
GÜLŞEHİR
NOTERLİĞİ
11
GÜNEYSU
NOTERLİĞİ
12
HASKÖY
NOTERLİĞİ
13
KEÇİBORLU
NOTERLİĞİ
14
KOCAALİ
NOTERLİĞİ
15
KOZAKLI
NOTERLİĞİ
16
KÖSE NOTERLİĞİ
17
LİCE NOTERLİĞİ
18
MALAZGİRT
NOTERLİĞİ
19
ORTAKÖY
NOTERLİĞİ
20
SARIOĞLAN
NOTERLİĞİ
21
SAVUR
İli
NEVŞEHİR
2009 YILI
GAYRİSAFİ GELİRİ
235.054,74.-TL.
SİNOP
158.069,85.-TL.
KASTAMONU
69.333,11.-TL.
ÇORUM
80.435,78.-TL.
387.072,19.-TL.
DENİZLİ
160.833,01.-TL.
ARDAHAN
15.895,69.-TL.
KONYA
24.150,22.-TL.
GİRESUN
168.608,18.-TL.
NEVŞEHİR
106.092,42.-TL.
RİZE
16.561,71.-TL.
MUŞ
85.874,50.-TL.
ISPARTA
71.614,57.-TL.
SAKARYA
103.048,27.-TL.
NEVŞEHİR
103.257,88.-TL.
GÜMÜŞHANE
DİYARBAKIR
MUŞ
22.283,06.-TL.
36.252,91.-TL.
136.893,77.-TL.
ÇORUM
26.747,77.-TL.
KAYSERİ
26.365,55.-TL.
MARDİN
20.969,27.-TL.
22
23
24
25
26
27
28
NOTERLİĞİ
SELİM
NOTERLİĞİ
ŞAVŞAT
NOTERLİĞİ
TAŞLIÇAY
NOTERLİĞİ
TUNCELİ İKİNCİ
NOTERLİĞİ
ULAŞ NOTERLİĞİ
YAĞLIDERE
NOTERLİĞİ
YALVAÇ İKİNCİ
NOTERLİĞİ
KARS
46.208,11.-TL.
ARTVİN
75.177,16.-TL.
AĞRI
22.299,41.-TL.
157.878,87.-TL.
SİVAS
GİRESUN
30.293,78.-TL.
64.148,44.-TL.
ISPARTA
164.943,66.-TL.
7230/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2009 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler
münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına
başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlan olunur.
Sıra
No
Noterliğin Adı
1 EDİRNE ÜÇÜNCÜ
NOTERLİĞİ
2 ISPARTA ÜÇÜNCÜ
NOTERLİĞİ
3 KASTAMONU BİRİNCİ
NOTERLİĞİ
4 KEMALPAŞA ÜÇÜNCÜ
NOTERLİĞİ
5 KOZAN İKİNCİ NOTERLİĞİ
6 LÜLEBURGAZ BİRİNCİ
NOTERLİĞİ
7 RİZE İKİNCİ NOTERLİĞİ
8 SERİK DÖRDÜNCÜ
NOTERLİĞİ
9 SÖKE BİRİNCİ NOTERLİĞİ
10 UŞAK BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
2009 YILI GAYRİSAFİ
GELİRİ
351.135,97.-TL.
506.112,25.-TL.
371.931,58.-TL.
270.940,28.-TL.
330.066,97.-TL.
322.896,28.-TL.
356.600,87.-TL.
259.642,94.-TL.
320.853,05.-TL.
335.220,32.-TL.
7233/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLİK
2009 yılı gayri safı geliri 509.125,89.-TL. olan ikinci sınıf Nevşehir Birinci Noterliği 15
Kasım 2010 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına
başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
[R.G. 18 Eylül 2010 – 27703]
—— • ——

Benzer belgeler