TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi

Yorumlar

Transkript

TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU
(2014-2016)
ŞUBAT 2016
ESKĠġEHĠR
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
Yayımlayan
TMMOB Mimarlar Odası
EskiĢehir ġubesi
Derleyen
Yönetim Kurulu adına
Emrah Mahir ALTUNTAġ
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 1
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
"Sanat güzelliğin ifadesidir.
Bu ifade sözle olursa Ģiir,
Nağme ile olursa musiki,
Resim ile olursa ressamlık,
Oyma ile olursa heykeltıraĢlık,
Bina ile olursa mimarlık olur"
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 2
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
Ġçindeki Bölümler
EskiĢehir 13. Dönem Genel Kurul Duyurusu
4
SunuĢ
6
TMMOB Mimarlar Odası 44. Dönem Oda Organları
10
EskiĢehir ġubesi 12. Dönem Oda Organları
13
Personelimiz, Temsilcilerimiz ve Komisyonlar
17
Yeni Kayıt Olan, Nakil Gelen ve Nakil Giden Üyelerimiz
21
Üye Ġstatistikleri
36
EskiĢehir ġubesi 12. Dönem Genel Kurul Belgeleri
42
EskiĢehir ġubesi 12. Dönem SMGM Etkinlikleri
45
EskiĢehir ġubesi 12. Dönem Faaliyetleri
56
Genel Merkezden Basın Açıklaması,
86
EskiĢehir ġubesi Basın Açıklamalarından Örnekler
103
EskiĢehir ġubesi YazıĢmalarından Örnekler
120
EskiĢehir ġubesi Mesleki Denetim Verileri
131
EskiĢehir ġubesi Mali Rapor
137
12. Dönem Denetleme Raporları
144
Kütüphanemiz
149
Basında ġubemiz
152
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 3
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
ESKİŞEHİR ŞUBESİ
13. DÖNEM
GENEL KURUL DUYURUSU
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 4
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
13. Olağan Genel Kurul ve Seçim Duyurusu
Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 13. Dönem Olağan Genel Kurul ve Seçimleri aĢağıdaki
gündem maddeleri ile belirtilen tarih ve yerde yapılacaktır.
TMMOB MĠMARLAR ODASI
ESKĠġEHĠR ġUBESĠ
12. DÖNEM YÖNETĠM KURULU
A-Genel Kurul
Tarih: 6 ġubat 2016
Saat: 13.00 (Çoğunluklu)
Tarih: 13 ġubat 2016
Saat: 13.00 (Çoğunluksuz)
B- SEÇĠM
Tarih: 7 ġubat 2016
Saat:9.00 – 17.00 (Çoğunluklu)
Tarih: 14 ġubat 2016
Saat:9.00 – 17.00 (Çoğunluksuz)
Adres: Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
Hacıalibey Mah. Sakarya Cad. Dumrul Sok. Eti ĠĢ Merkezi.
No:11 D:3-4 ESKĠġEHĠR
GÜNDEM:
1. AçılıĢ ve yoklama
2. BaĢkanlık Divanı seçimi ve saygı duruĢu
3. Yönetim Kurulu adına açılıĢ konuĢması
4. Davetlilerin konuĢması
5. 12.Dönem Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali rapor‟un görüĢülmesi ve Yönetim
Kurulunun aklanması
6. Yeni Dönem bütçesinin görüĢülmesi ve karara bağlanması
7. Yeni Dönem çalıĢmalarına iliĢkin öneriler, dilek ve temenniler
8. ġube Yönetim Kurulu, ġube SoruĢturma ve UzlaĢtırma Kurulu ile Genel Merkez
Delegeleri Asil ve Yedek Adaylarının belirlenmesi ve duyurulması
9. KapanıĢ
10. Seçim
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 5
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
SUNUŞ
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 6
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
Değerli MeslektaĢlarımız,
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri, 26 Ocak 2014
tarihinde yapılan seçimle belirlenmiĢtir. Yeni dönemde; Yönetim Kurulumuz özellikle
mimarlık mesleğinin saygınlığını korumak, mesleki sorunları çözebilmek ve “EriĢilebilir,
YaĢanabilir Kent” söylemiyle çalıĢmalarımızı sürdürdük.
Mimarlık Mesleğine ve Kente ait sorunların çözümünde öncülük etmeyi planladık. Bu süreçte
ġube Yönetim Kurulu, Genel Merkez Delegeleri, ġube SoruĢturma UzlaĢtırma kurulu,
ÇalıĢma Komisyonlarımız ve ġubemize kayıtlı tüm üyelerimizle iĢbirliği ve geniĢ katılımlı bir
çalıĢma dönemi geçirmeyi hedefledik, Kente dair söylemlerde diğer meslek odaları ile
paylaĢımlarda bulunmayı amaçladık.
Meslek Odaları olarak bizleri bir yerlerde konumlandırmaya çalıĢsalar da biz kimsenin ne
yanında, ne karĢısında durduğumuzu basın açıklamalarımızda vurguladık. Görevimizi
yaptığımızı,
bilgimiz ve bildiğimiz konularda gerektiğinde kamuoyu adına bize verilen
yetkilerle sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıĢtık. Her ne olursa olsun, tarafsız ve
bağımsız olmanın mesleğimizin gereği olduğunun farkındaydık. Meslek Odasının bize
verdiği sorumluluklar yanında, meslek etiği de bunu gerektirmekteydi.
Mesleki sorunlarımız ne yazık ki azalacağı yerde çoğalmaktadır. Özellikle son dönemde artıĢ
gösteren sahte diplomalı mimar ve mühendislerin yanında çağdaĢ yaĢamı özümseyememiĢ,
kendi kabuğunu kıramamıĢ, yaĢanabilir kentler, doğa ve insan haklarının korunması
konularında duyarsız kalan meslektaĢlarımıza karĢı ortak düĢünce oluĢturmanın mesleki
sorunlarımıza daha yararlı olduğunun farkına vardık. Anadolu'nun ortasında çağdaĢ ve
demokratik bir kimliğe sahip kentimizin mimari tasarımlar, mühendislik alanına ait
uygulamalar
ve Ģehir planlaması konularında da öncü rol oynaması gerektiğini
düĢündüğümüzü ifade ettik.
Mimarlar olarak ürettiğimiz plan ve projeler ile mesleki görüĢlerimizi bilimsel esaslara
dayandırmaktayız. Biz mesleki anlamda fikrimizi ve görüĢlerimizi ortaya koyar ve bunun
yerel yöneticiler tarafından dikkate alınarak uygulanmasını bekleriz. EskiĢehir‟e kamu
kurumları ya da özel teĢebbüsler eliyle yapılacak projelerde kullanım amacına, kaynağına ve
kamu yararına bakılması gerektiğini savunduk ve EskiĢehir‟de ilk defa Kentsel Tasarım Fikir
YarıĢmasını düzenledik. Merkezdeki mevcut Atatürk stadyumun taĢınması ile boĢalacak
alana ne yapılacağı, yarıĢmanın gündeme gelme gerekçelerinden biriydi. 50 yıllık süreçte
kentlinin 2-3 nesil genetik kodlarına iĢlemiĢ, duygusal anların hafızaya kaydedildiği bu
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 7
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
alanının, tek seferde tasarlanıp tüketilemeyecek kadar önemli olduğunun farkındaydık.
Kent hayatına doğrudan etki eden kamusal mekânların projelendirilmesinde ihale yerine,
demokratik, katılıma açık bir süreç olan yarıĢma yöntemini savunduk. Kent Meydanı
projesinin elde edilmesi için TMMOB üyesi olan meslektaĢlarımızın ve lisans eğitimi alan
öğrencilerin katılabileceği fikir yarıĢmasını düzenledik. MeslektaĢlarımızdan “neden
yarıĢmayla yapılsın?” diyenler oldu. YarıĢmaların, bir projeyi elde etmenin tek değil, fakat
Ģüphesiz en doğru yolu olduğuna emin olduğumuz için yarıĢmayı tercih ettik.
Mesleki kaygılarımızın yanı sıra toplumsal barıĢ çağrılarına duyarsız kalmadık, her canlının
YaĢam Hakkı‟nın kutsallığını savunduk. 10 Ekim 2015 günü Devrimci ĠĢçi Sendikaları
Konfederasyonu (DĠSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği‟nin (TTB) katılımıyla
EMEK BARIġ ve DEMOKRASĠ için çağrıda bulunduk. Ancak Ülke tarihinin belki de en
karalık günü Emek BarıĢ ve Demokrasi mitinginin üzerine çöktü, ne yazık ki BaĢkentin
ortasında barıĢ, sağduyu ve emeğin kutsallığı çağrısı kana bulandı. Tüm dünya liderleri
geçmiĢ olsun dileklerini iletirken, Ankara'da bulunan Büyükelçilerde kanlı meydana karanfil
bıraktılar. Basın yayın organlarında BARIġ çağrısı öne çıkartılırken, ne yazık ki EMEK yine
yok sayıldı. 10 Kasım tarihinde miting düzenleme komitesinde yer alan bileĢenlerin iki günlük
iĢ bırakma eylemi kararı bu anlamda saygın ve onurlu bir davranıĢtı. MeslektaĢlarımızın ya
da
oda çalıĢanlarının iki gün iĢ bırakma eylemi yapmasına Ģüphesiz karĢı çıkanlar da
olacaktır. “Asmayalım da besleyelim mi” diyen zihniyet tarafından dayatılan yasalara karĢın,
söylenmesi gereken; “inadına barıĢ, inadına insanlık, inadına hukuk, inadına demokrasi,
inadına hak arama özgürlüğü” olmalıdır.
Son birkaç yılda siyasi iktidar mevzuatta kabul edilemez köklü değiĢiklilere imza atmıĢ,
Meslek Odalarının toplumsal yarar hassasiyetinden kaynaklanan kamu projelerine müdahale
etme kanallarını kapatmıĢ, üyelerini denetlemesini, sicillerini tutmasını, mesleki faaliyetlerini
kayıt altına almasını engellemiĢ, "imzacılıkla" ve sahte mimarlarla mücadeleyi zayıflatmıĢ, bir
taraftan da Meslek Odaları üzerinde mali ve idari denetim kurarak vesayet iliĢkisini hayata
geçirmek istemiĢtir. Mevzuatların yapı üretim sürecini denetimsizliğe mahkum edecek
hükümler içermesinin ve siyasi iktidarın Meslek Odalarını devre dıĢı bırakmasının topluma
pahalıya mâl olacağı apaçık ortada olduğu bir durumda TMMOB ye bağlı Meslek Odalarının
ilçe belediyelerle yaptığı
Protokol ne yazık ki dostluk protokolüne dönüĢtü.
Mimarlar Odasının vize iĢlemi yapmadığını ısrarla dile getirdik. Mimarlar Odası “mesleki
denetim” yapmakta olup, bu uygulama bir vize iĢlemi değildir, Meslek Odası ile üye arasında
yönetmeliklere dayalı hukuki bir düzenlemedir. Mesleki denetim uygulaması, ilgili yasa ve
yönetmelikler gereği üyelerin mesleki çalıĢmalarını inceleme ve denetleme yetkisinin
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 8
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
kullanılmasıdır. Görev süremiz boyunca siz değerli meslektaĢlarımızın da desteğiyle bu
sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalıĢtık.
Görev süremiz içerisinde Hat Boyuna sesiz kalamazdık. Temel yaklaĢım biçimi bu tür bir
açık alanın inĢası değil, burayı kimlerin kullanacağı olmalıydı. Yapılan düzenleme kimlere
hitap edecek? Sorulması gereken soru bu olmalıydı. Kentin merkezinde bu alanın nefes
alınacak bir mekân olarak öngörülmediği düĢüncesindeyiz. Kent merkezinde insanların kuĢ
seslerine, yağmurdan sonra toprak kokusuna ihtiyacı olduğunun bu kentin aynı zamanda
sakinleri olarak söyleyebiliriz. Alan proje görsellerinden ve kısmi olarak uygulanmakta olan
projeden anlaĢıldığı üzere yeĢillenecek ancak hat boyu maalesef topraksız yeĢillenecek.
Odunpazarı Belediyesi tarafından Hamayolu' nun kent yaĢamına yeniden kazandırılmasına
yönelik çeĢitli fiziki ve iĢlevsel değiĢiklikler yapılması öngörülmekteydi. Hamamyolu
Caddesinin en doğru Ģekilde projelendirilmesi ve kentimize yeniden kazandırılması için
EskiĢehir' deki meslektaĢlarımızın görüĢ ve katkılarını almak için belediye, kent konseyi ve
mimarlarımızla
beraber toplantı
düzenlendi. Toplantı sonucunda projenin elde edilme
„usulü„ hakkında karar verildi.
EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Ġstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerine
yaptırılan 1/25000 Nazım Ġmar Planı çalıĢmaları hakkında toplantı talebinde bulunduk.
Toplantıda bu iĢin muhataplarına Meslek Odası olarak taleplerimizi doğrudan ilettik.
Bu
amaçla
ġubemize
kayıtlı
tüm
meslektaĢlarımıza
bir
bilgilendirme
toplantısı
düzenlenecektir.
Mimarlar Odası olarak kentimizdeki tüm rant ve yağma projelerine karĢı durmaya çalıĢtık.
Her türlü hukuki ve demokratik haklarımızı kullanarak ranta ve rantçılarla iĢbirliği yapanlara
kararlılıkla karĢı duracağımızı, Ģehrimize, kültürümüze, geçmiĢimize sahip çıkacağımızı tüm
meslektaĢlarımızın bilmesini isteriz.
12. Dönem Yönetim Kurulu olarak, bu zorlu dönemde birlikte çalıĢtığımız ve görevi devreden
yönetim kurulu üyelerine, destek veren tüm meslektaĢlarımıza, ġube çalıĢanlarına
teĢekkürlerimizi sunuyor, meslektaĢlarımıza önümüzdeki dönemde daha da zorlaĢacak
mücadelelerinde baĢarılar diliyoruz.
Canan OYTAN
TMMOB Mimarlar Odası
EskiĢehir Yönetim Kurulu adına
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 9
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
TMMOB MİMARLAR ODASI
43. DÖNEM ODA ORGANLARI
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 10
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
Merkezi Yönetim Kurulu
Eyüp MUHÇU
Genel Başkan
Ali EKĠNCĠ
Genel Başkan Yardımcısı
Özden Fikret OĞUZ
Genel Sekreter
Sabri KONAK
Genel Sayman
Banu GÜRLEK
Üye
Oğuz DEVELĠ
Üye
Burak Kaan YILMAZSOY
Üye
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 11
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
Denetleme Kurulu
Mehmet BÜYÜKALBAYRAK
Kamil Ġlhan ERKANI
Selahattin TEMĠZ
Fatma TALĠ
Süleyman BĠRDAL
Ġsmail ERTEN
Ġbrahim BAL
Nurgül GÜÇLÜ
Nihat ÇEN
Mehmet Rauf ERKĠLETLĠOĞLU
Hüseyin Ali YAZICIOĞLU
Onur Kurulu
Mehmet Asım GÜZEL
Barbaros ODABAġ
Abdullah NALTEKĠN
Samet KARYALDIZ
Semih Lütfi TEMĠZKAN
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 12
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
ESKİŞEHİR ŞUBESİ
12. DÖNEM ODA ORGANLARI
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 13
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
Yönetim Kurulu
Canan OYTAN
BaĢkan
Meryem KUNDUROĞLU
Başkan Yardımcısı
Sertaç KESKİN
Üye
E. Mahir ALTUNTAŞ
Sekreter Üye
Şeyma KARA
Üye
Selçuk SIRMA
Sayman Üye
Sinan NEBİOĞLU
Üye
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 14
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
Yönetim Kurulundan Ayrılan Üyelerimiz
AyĢen ÇELEN ÖZTÜRK
(22.01.2015 - 21.04.2015)
Yönetim Kurulu (Yedek)
Gamze YILDIRIM
Ersin BUDAK
Elçin KARAGÜL SAKARYA
Ġsmail ACAR
Atilla Taylan YĠNANÇ
SoruĢturma ve UzlaĢtırma Kurulu
Emrah GÖKALTUN
Ġlhami EZEROĞLU
Nesrin YILMAZ
Merve KÖSE
BektaĢ YEġĠLBAġ
SoruĢturma ve UzlaĢtırma Kurulundan Ayrılan Üyemiz
ġengül GÜVEN
SoruĢturma ve UzlaĢtırma Kurulu(Yedek)
Alper GENÇ
Ahsen TALAS
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 15
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
Genel Merkez Delegeleri
Mehmet Zeki BARUTÇU
Ġlhami EZEROĞLU
Ali ĠNCĠ
Osman TUTAL
Mehmet GÜREL
Ömer SIKIER
Ömer Kamil ARSLAN
Banu GÜRLEK
ġeyma GÜNGÖR
Didar Duygu ALTUNTAġ
Merve KÖSE
Ahsen TALAS
Genel Merkez Delegeleri (Yedek)
Sertaç KESKĠN
E. Mahir ALTUNTAġ
Selçuk SIRMA
Engin ÖZCAN
Meryem KUNDUROĞLU
AyĢen ÖZTÜRK
Canan OYTAN
Alper GENÇ
Pınar SÜNBÜL
BektaĢ YEġĠLBAġ
TMMOB Delegeleri
Mehmet GÜREL
Banu GÜRLEK
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 16
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
PERSONELİMİZ,
TEMSİLCİLERİMİZ VE KOMİSYONLAR
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 17
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
ġube Personelimiz
Burcu MOLA (01.03.2006)
Tuğba AÇIL (06.02.2012)
E. Mahir ALTUNTAġ (01.07.2013)
Simge BULUT (15.07.2014)
Ahsen TALAS (25.07.2013-31.07.2014)
Genel Merkez MD/ÇED DanıĢma Kurulu Üyemiz
E. Mahir ALTUNTAġ
Daimi Takdir Komisyonu Üyelerimiz
Canan OYTAN
AyĢen ÖZTÜRK
Meryem KUNDUROĞLU
Selçuk SIRMA
EriĢilebilirlik Ġzleme ve Denetleme Komisyonu Üyelerimiz
Osman TUTAL
SMGM Temsilcilerimiz
E. Mahir ALTUNTAġ
Selçuk SIRMA
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 18
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
TMMOB Ġl Koordinasyon Kurulu Temsilcimiz
Canan OYTAN
AyĢen ÖZTÜRK
EBB Estetik Komisyon Temsilcimiz
Ömer SIKIER
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Temsilcilerimiz
Sertaç KESKĠN
EskiĢehir Kent Konseyi Temsilcimiz
Meryem KUNDUROĞLU
Sertaç KESKĠN
Odunpazarı Kent Konseyi Temsilcimiz
Canan OYTAN
E. Mahir ALTUNTAġ
EskiĢehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Temsilcimiz
EĢref Taner ĠLERDE
ġeyma GÜNGÖR
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 19
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
Komisyonlarımız
Ġmar Komisyonu
Ali ĠNCĠ
Ömer SIKIER
Tuğba NĠĞDELĠOĞLU OLÇAY
Mehmet GÜREL
Ömer Kamil ARSLAN
Banu GÜRLEK
Meryem KUNDUROĞLU
Egemen TEMĠZSOY
Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Komisyonu
Banu GÜRLEK
Mehmet GÜREL
Odunpazarı Kentsel Sit Yönetim Alanı ÇalıĢma Komisyonu
Canan OYTAN
Mehmet GÜREL
Öğrenci Temsilcilerimiz
2014-2015 Yılı
S. Emre KILIÇ (ESOGÜ)
Burçin ġAHĠN (AÜ)
2015-2016 Yılı
Muhammed Furkan KÜÇÜK (ESOGÜ)
Bünyamin ATAN (AÜ)
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 20
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
YENİ KAYIT OLAN
NAKİL GELEN VE
NAKİL GİDEN ÜYELERİMİZ
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 21
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
Yeni Kayıt Olan Üyelerimiz
12. Dönemde Aramıza Katılan Üyelerimiz
47227
Burcu Fatma BAġCI
47273
Ġlknur ACAR
47318
Fatmanur COġĞUN
47450
Ece AkbaĢ
47454
Fatma KÖK
47489
GüneĢ Oğuz EġKĠNAT
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 22
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
47524
Esra ÖZTÜRK
47603
Müge DEMĠR
47610
Ayça ÖNER
47651
Penbe Gökçe AYDOĞAN
47685
Oğuzhan SUR
47813
Duygu ÖZTÜRK
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 23
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
47814
Handan YILMAZ
47842
Fuat Ziya ERĠġ
47848
Yasemin AK
47886
Özlem GÖK
47919
Ebru ÇAVDARLI
48058
Fatma KOLSAL
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 24
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
48075
Musa DAL
48082
Ömür UĞRAġ
48184
Burcu SAKARYA
48228
Simge BULUT
48250
AyĢe ÖZDEMĠR
48267
Ahmet Doğan PALA
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 25
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
48299
Seda AKGÜL
48352
Ercan ÇAM
48429
Bayram KAVAK
48539
Alperen B. ALTUNTAġ
48544
Hande SÖZER
48583
Gökhan CELEP
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 26
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
48644
Rabia Münevver ÖZDEL
48700
Melike YAPAN
48720
Soner GÜNGÖR
48889
Fahri SOLAK
48902
Hacer YÜKSELĠR
48903
Hasan ÇĠNPOLAT
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 27
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
49330
Kazım YÜCEL
49555
Setenay YILDIRIM
49577
Melih Emre ACAR
49581
EMEL AYHAN
49601
Özlem BEREKETOĞLU
49639
Hasan Talha YAġAR
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 28
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
49777
Engin VURAL
49857
Yüksel Elif KOYUNCU
49908
Çağlar ATEġ
49981
Ali POTAġ
50115
Ezgi YEġĠL
50151
Ümmüye YILMAZ
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 29
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
50271
Yahya ÖZCAN
50336
Uğur KARAÇAY
50341
Rakibe ERGÜL
50384
Hilal KESER
50554
Yücel DÖNMEZ
50633
Ġsmail BOLAT
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 30
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
50829
Tuğba ABAKLI
51091
Kübra ALVER
51102
Sümeyra Nur YÜREKLĠ
51240
Elmas GÜVERCĠN
51249
Özge DEMĠR
51266
Nedime Çavlan LEVENT
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 31
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
51438
Sevgin Aysun ORYAġIN
51494
Ceren POYRAZ
51527
Merve BAYIR
51732
Mehmet Fevzi ARIKAN
51761
Fatih ESER
51899Burak HALAÇOĞLU
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 32
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
51990
Süleyman AKCAN
52146
Ġrem CAN
52320
Derya GÖRDÜREN
52358
Terane BURNAK
52371
Furkan TUZCU
52471
Özge ATEġ
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 33
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
NAKĠL GELEN ÜYELERĠMĠZ
23699
25670
10601
44874
29341
44088
45955
43040
45083
35694
23610
18700
46863
31343
36925
45865
30907
50271
36731
43119
Özgecan CANARSLAN TAKTAK
Hüseyin GÜN
Hayrettin ERDOĞAN
Aylin YAPRAK NAYMAN
Fethi Zübeyr KARABACAK
Mithat ETĠK
Arif ġAVLUK
Feran Özge GÜVEN ULUSOY
Arda Ġlayda SAĞLAM
DurduĢen ÖZTÜRK
Hatice DÜLGER
Nuray ÖZASLAN
Aytaç YUVA
Hulusi KABUL
Nilüfer BERBER
Pelin YÜZÜAK
Ayça AYAZ ERDAĞ
Yahya ÖZCAN
Tuğba YILDIZ
Fulya GÜR
Ankara
Antalya
Ġstanbul Büyük Kent
Ġstanbul Büyük Kent
Bursa
Van
Diyarbakır
Ankara
Ankara
Konya
Ġstanbul Büyük Kent
Ġstanbul Büyük Kent
Kocaeli
Antalya
Ġzmir
Ġstanbul Büyük Kent
Ankara
Kocaeli
Bursa
Ġstanbul Büyük Kent
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 34
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
NAKĠL GĠDEN ÜYELERĠMĠZ
43492
43035
35261
46324
42559
44430
46562
41817
40770
43603
44579
42135
46893
5843
43927
39556
23651
42768
44496
39417
45805
49908
45955
19897
51573
41871
36929
46401
35268
48720
46223
51102
Elvan KUMTEPE
Esra SARICA
Zeynep BAL
Kaan ASKAR
Cemal Koray BĠNGÖL
Aysun DEMĠR KAHRAMAN
Ömer YAġASIN
Uğur ġAH
Duygu ADIGÜZEL
Fatma Seda YALÇIN
AyĢe Gizem DEMĠR
Yusuf DEMĠRGEZEN
Rahime KAYA
Haydar BIYIKLI
Dilek ASLAN
Zeynep Özün ÇORBACIOĞLU
Mustafa BADEM
Mehmet Fatih UYSAL
Tuğba CANATAN
Görkem ĠĢıkcı
Didem AKMAN
Çağlar ATEġ
Arif ġAVLUK
Hüseyin ÖZEKER
Gül ÇALIġKAN
Gökçen HOCAOĞLU
Ġlkin KAYA
Ġshak KILIÇ
Ali YAVUZ
Soner GÜNGÖR
Erkan SARI
Sümeyra Nur YÜREKLĠ
Antalya
Ġstanbul Büyük Kent
Ankara
Ankara
Ġstanbul Büyük Kent
Ankara
Diyarbakır
Bursa
Ankara
Ġstanbul Büyük Kent
Ankara
Bursa
Ġstanbul Büyük Kent
Bursa
Ġzmir – Aydın
Ġstanbul Büyük Kent
Ankara
Ġstanbul
Konya – Aksaray
Ġzmir
Ġstanbul Büyük Kent
Trabzon
Ankara
Ġstanbul Büyük Kent
Muğla - Bodrum
Ġstanbul Büyük Kent
Ġzmir – UĢak
Ġstanbul BK - Kadıköy
Ġstanbul Büyük Kent
Antalya
Anakara – Kastamonu
Samsun – Sinop
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 35
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
ÜYE İSTATİSTİKLERİ
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 36
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
ŞUBEMİZ ÜYELERİ
(KİŞİ)
KADIN
ERKEK
TOPLAM
230
210
440
ÜYELERİMİZ
48%
52%
KADIN
ERKEK
ŞUBEMİZ ÜYELERİNİN DOĞUM YILLARI
(KİŞİ)
1932-1941
1942-1952
1953-1962
1963-1972
1973-1981
1982-1992
1993 ve Sonrası
1
30
34
67
107
197
4
KİŞİ
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
31 Aralık 2015 Tarihi Ġtibariyle
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 37
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
Lisans Mezuniyet Tablosu
Sayı
ABANT Ġ. BAYSAL Ü.
1
ANADOLU Ü.
126
ANKARA D.M.M.A.
12
AZERBAYCAN ĠNġ. MÜH.Ü.
1
BAHÇEġEHĠR Ü.
2
BALIKESĠR Ü.
10
BERLĠN T.Ü.
1
BEYKENT Ü.
1
BOZOK Ü.
3
ÇANKAYA Ü.
1
ÇUKUROVA Ü.
1
DEVLET G.S.A.
9
DĠCLE Ü.
2
DOĞU AKDENĠZ Ü.
4
DOKUZ EYLÜL Ü.
10
EGE Ü.
1
ERCĠYES Ü.
5
ESK. OSMANGAZĠ Ü.
90
FHS - AACHEN
3
FHS - HAMBURG
1
GAZĠ Ü.
9
GĠRNE AMERĠKAN Ü.
1
HALĠÇ Ü.
2
HS - ROTTERDAM
1
IġIK M.M.Y.O.
2
Ġ.T.Ü.
34
Ġ.T.Ü. TEKNĠK OK.
1
Ġ.TEKNĠK OK.(YILDIZ)
1
ĠST. AYDIN Ü.
2
ĠST. KÜLTÜR Ü.
1
ĠSTANBUL D.M.M.A.
8
K.T.Ü.
6
KARABÜK Ü.
1
KOCAELĠ Ü.
3
KONYA D.M.M.A.
1
LEFKE AVRUPA Ü.
1
MALTEPE Ü.
1
MĠMAR SĠNAN G.S.Ü.
2
MĠMAR SĠNAN Ü.
2
O.D.T.Ü.
7
OKAN Ü.
1
S.DEMĠREL Ü.
3
SELÇUK Ü.
14
TRAKYA Ü.
14
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 38
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
ULUDAĞ Ü.
4
ULUSLARARASI KIBRIS Ü.
2
YAKIN DOĞU Ü.
4
YAġAR Ü.
2
YEDĠTEPE Ü.
5
YENĠ YÜZYIL Ü.
1
YILDIZ T.Ü.
14
YILDIZ Ü.
6
140
120
Anadolu Ü.
Ankara D.M.M.A
100
Esk. Osmangazi Ü.
Gazi Ü.
80
İstanbul Teknik Ü.
60
Selçuk Ü.
Trakya Ü.
40
SeriYıldız Teknik Ü.
20
0
ESKİŞEHİR'DE BÜRO TESCİL BELGESİ
ALAN ÜYELERİMİZ
(KİŞİ)
2014 YILI
2015 YILI
130
138
Büro Tescil
2014
BÜRO TESCİL
2015
125
130
135
140
31 Aralık 2015 Tarihi Ġtibariyle
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 39
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
Aidat Borcu Olan Üyeler
Muaf
2014 Yılı Borçlu Üye
2015 Yılı Borçlu Üye
4
123
168
Aidat Ödentileri
4
123
168
2014 yılı borçlu
2015 yılı borçlu
MUAF
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 40
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
Mimarlar Odası Üyelerinin ġubelere Göre Dağılımı
10-01-2016 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE MĠMARLAR ODASI ÜYELERĠNĠN ġUBELERE GÖRE
DAĞILIMI
ġUBELERE GÖRE ÜYE DAĞILIMI
ADANA ġUBE
813
1.56 %
ANKARA ġUBE
8519
16.33 %
ANTALYA ġUBE
2060
3.95 %
428
0.82 %
1658
3.18 %
ÇANAKKALE ġUBE
209
0 40 %
DENĠZLĠ ġUBESĠ
379
0.73 %
DĠYARBAKIR ġUBE
708
1.36 %
ELAZIĞ ġUBE
98
0.19 %
ESKĠġEHĠR ġUBE
45
0.85 %
GAZĠANTEP ġUBE
946
1.81 %
91
0.17 %
404
0.77 %
19584
37.54 %
4530
8.68 %
KAHRAMANMARAġ ġUBE
287
0.55 %
KAYSERĠ ġUBE
757
1.45 %
KOCAELĠ ġUBE
835
1.60 %
1459
2.80 %
MALATYA ġUBE
216
0.41 %
MERSĠN ġUBE
638
1.22 %
MUĞLA ġUBE
925
1.77 %
ORDU ġUBE
170
0.33 %
SAMSUN ġUBESĠ
667
1.28 %
TRABZON ġUBE
726
1.39 %
35
0.69 %
47911
100 %
BALIKESĠR ġUBE
BURSA ġUBE
GĠRESUN ġUBE
HATAY ġUBE
ĠSTANBUL BÜYÜKKENT ġUBESĠ
ĠZMĠR ġUBE
KONYA ġUBE
VAN ġUBE
TOPLAM
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 41
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
ESKİŞEHİR ŞUBESİ
12. DÖNEM GENEL KURUL
BELGELERİ
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 42
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 43
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 44
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
ESKİŞEHİR ŞUBESİ
12. DÖNEM SMGM ETKİNLİKLERİ
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 45
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
ETKĠNLĠK AFĠġLERĠNDEN ÖRNEKLER:
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 46
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 47
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 48
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 49
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 50
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 51
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 52
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 53
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 54
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
SMGM TARAFINDAN KREDĠLENDĠRĠLEN 12. DÖNEM ETKĠNLĠKLERĠ:
Etkinlik
Tarih
“Meteorik BoĢluk” EskiĢehir Yerçekim Kuvvetini
Yaratıyor Kentsel Tasarım Fikir YarıĢması Kolokyum ve
Sergisi
27.09.2014
Atatürk Orman Çiftliği Kaçak Saray Mücadelesi Turnede
Paneli
Kredi
1
28.09.2014
15.01.2015
1
02.05.2015
Endüstriyel Yapı Mirasının Korunarak Yeniden
Canlandırılması Atölye ÇalıĢmaları
8
05.05.2015
Endüstriyel Yapı Mirasının Korunarak Yeniden
Canlandırılması Konferansı
04.05.2015
1
Kılıçoğlu Kiremit Çatı Sistemleri ve Güncel Uygulamaları
Semineri
10.06.2015
1
EskiĢehir BilirkiĢilik Paneli
10.09.2015
2
III. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları
Sempozyumu, Emre MADRAN Anısına…
02.10.2015
Bimsoft Yapı Bilgi Modellemeleri Semineri
17.11.2015
8
03.10.2015
Kültür Miras Mimarlık: I. Endüstri Mirası Sempozyumu
1
19.11.2015
4
20.11.2015
Kültür Miras Mimarlık: I. Endüstri Mirası Sempozyumu
Gezi: EskiĢehir’ de Endüstri Mirası
19.11.2015
ÇALIŞMA RAPORU
1
Sayfa 55
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
ESKİŞEHİR ŞUBESİ
12. DÖNEM FAALİYETLERİ
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 56
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
ġUBEMĠZ 12. DÖNEM GENEL KURULU
25.01.2014
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 12. Dönem Genel Kurulu 25 Ocak 2013 tarihinde
ġubemiz toplantı salonunda üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleĢtirildi.
Genel Kurul ġubemiz Personeli Ahsen TALAS‟ın açılıĢ konuĢması ile baĢladı. Genel Kurula
katılan üyelerin yazılı baĢvurusu değerlendirilerek oylandı. Genel Kurul Divanına BaĢkanlık
yapmak üzere Mimar Ġlhami EZEROĞLU, kâtiplik görevini yürütmek üzere ise Mimar Eyyüp
ġenol ġAHĠN ve Mimar Merve KÖSE oybirliği ile seçildi. Ġlhami EZEROĞLU‟nun teĢekkür
konuĢması ve Aziz ġehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruĢunun ardından 12. Dönem
Genel Kurulu gündem maddelerinin okunması ile baĢladı. Mimarlar Odası Genel
Merkezinden Genel Kurulumuza gözlemci olarak Denetleme Kurulu Üyesi Mimar ġeref
ULUġ katıldı.
11. Dönem Yönetim Kurulu adına açılıĢ konuĢmasını Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet
GÜREL yaptı. Mehmet GÜREL konuĢmasında Türkiye genelinde ve EskiĢehir özelinde
Kentsel DönüĢüm sürecine, Ġmar mevzuatlarında yapılan değiĢikliklere ve mevcut iktidarın
Meslek Odalarımıza karĢı yürüttüğü etkisizleĢtirme ve yıldırma politikalarına değindi. Genel
Kurulumuza davetli olan TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası EskiĢehir ġubesi BaĢkanı
Fercan YAVUZ ve TMMOB EskiĢehir Ġl Koordinasyon Kurulu Sekreteri NeĢet AYKANAT
konuĢma yaptılar.
KonuĢmaların ardından 11. Dönem Yönetim Kurulu ÇalıĢma Raporu ve Mali Raporun
GörüĢülmesine geçildi. Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet GÜREL tarafından sunulan
ÇalıĢma Raporu ile birlikte 2 yıllık süreç içerisinde 11. Dönem Yönetim Kurulu olarak
gerçekleĢtirilen faaliyetler ve çalıĢmalar Meslek Odamızın süreç içerisinde Kentsel sorunlara
ve mevzuatlara yönelik çalıĢmaları aktarıldı. Mali Raporun sunmak Üzere Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Selçuk SIRMA söz aldı. Yönetim Kurulu Sayman eski üyesi Ali ĠNCĠ‟nin de
katılımı ile 2012-2014 mali raporu görüĢüldü.
Sunumların ardından Divan BaĢkanı
tarafından üyelere söz verildi ve oylamaya geçildi. Genel Kurula katılanların oybirliği ile 11.
Dönem Yönetim Kurulu aklanarak görev sürelerini tamamladılar. Ardından yeni dönem
bütçesi görüĢmelerine geçildi. 2014 Bütçe incelendikten sonra karara bağlandı.
Genel Kurul gündeminde yer alan yeni dönem çalıĢmalarına iliĢkin öneriler maddesi altında
Divan BaĢkanı Ġlhami EZEROĞLU tarafından katılımcılara söz verildi. Ġlk olarak söz alan
Mimar Zeki BARUTÇU yönetim kuruluna teĢekkürlerini ilettikten sonra konuĢmasına Yeni
dönemden taleplerini beklentilerini aktardı. Seçim süreci hakkında fikirlerini beyan etti.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 57
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
Ġkinci olarak Mimar Mehmet GÜREL üye olarak söz aldı ve kısa bir konuĢma ile yeni
yönetime baĢarılar diledi. KonuĢmaların tamamlanmasının ardından Divan duyurusu ile
ġube Yönetim Kurulu, ġube SoruĢturma UzlaĢtırma Kurulu ve Genel Merkez Delegeleri asil
ve yedek adaylarının belirlenmesine geçildi. 12. Dönemde ġubede organlarında görev almak
isteyen üyeler dilekçe doldurarak Divan Kuruluna bizzat baĢvuruda bulundular. BaĢvuruların
tamamlanmasının ardından adaylar Divan kâtipleri tarafından listeye aktarıldı ve Genel
Kurula duyuruldu. Seçim listelerinin yazılması ile ilgili iki adet yönerge oylamaya sunuldu.
KapanıĢı Divan BaĢkanı Ġlhami EZEROĞLU yaptı. 26 Ocak 2014 tarihinde Ġlçe Seçim Kurulu
görevlileri tarafından toplam 2 sandıkta seçim gerçekleĢtirildi. Sabah saat 9:00 da baĢlayan
seçim süreci saat 17:00 da tamamlandı.
Oylar aynı gün içerisinde ġubemiz toplantı
salonunda sayılarak tutanağa geçirildi. Sandık gözlemcisi olarak Üyemiz Serdar ÇAVDAR
ve Firdes MUTLU görev aldılar.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 58
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
ESKĠġEHĠR KENT SEMPZOYUMU
06.02.2014
TMMOB Ġl Koordinasyon Kurulu, meslek odaları ve Üniversitelerin katılımıyla organize edilen
Kent Sempozyumu 6- 7 ġubat 2014 tarihlerinde EskiĢehir Mali MüĢavirler Odası Konferans
Salonunda gerçekleĢtirildi. ÇalıĢmalarına ġubemiz 11. Dönem Yönetim Kurulu tarafından
baĢlanan Sempozyum‟ da EskiĢehir tarihçesi, sanayisi, kültür sanat faaliyetleri, trafik,
deprem, inĢaat sektörü ve içme suyu gibi konular hakkında çeĢitli sunumlar yapıldı.
Sempozyuma TMMOB Genel baĢkanı Mehmet SOĞANCI, TepebaĢı Belediye BaĢkanı
Ahmet ATAÇ, Meslek Odalarının temsilcileri ve Sivil toplum örgütü temsilcileri katılım
gösterdiler. 4. Oturumda Kültür Sanat, EriĢilebilirlik, Anıt yapılar, Kent Sürdürülebilirlik
konuları tartıĢıldı. Oturum BaĢkanlığını ġubemizi temsilen Mehmet GÜREL gerçekleĢtirdi.
ġubemiz Üyesi Osman TUTAL ise EriĢilebilirlik ve Kent üzerine sunum gerçekleĢtirdi.
GENEL KURUL SONRASI SEÇĠLEN TÜM ÜYELER ĠLE TOPLANTI
11.02.2014
25-26 Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleĢtirilen Genel Kurul ve seçimlerinin ardından;
Ģubemizde göreve gelen 12. Dönem Yönetim Kurulu asil ve yedek, SoruĢturma UzlaĢtırma
Kurulu asil ve yedek, Genel Merkez Delegeleri asil ve yedek üyeleri, yönetim kurulumuzun
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 59
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
daveti ile bir toplantı yaptı. 11 ġubat 2014 tarihinde Ģubemizde gerçekleĢen toplantıda, 12.
Dönem için; üyelerimize, mesleğimize, mesleki saygınlığımızın arttırılmasına yönelik neler
yapılabileceği gibi konularda fikir alıĢveriĢinde bulunulmuĢ, yol haritası belirlenmiĢtir.
Ġlk Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev dağılımı duyurulmuĢtur. Yönetim Kurulu
BaĢkan Canan OYTAN, BaĢkan Yardımcısı AyĢen ÖZTÜRK, Sekreter Üye E. Mahir
ALTUNTAġ ve Sayman Üye Selçuk SIRMA olarak görevlendirilmiĢtir.
ESOGÜ MĠMARLIK ÖĞRENCĠLERĠ TANIġMA TOPLANTISI
20.02.2014
12. Dönem Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. AyĢen Çelen ÖZTÜRK, Sekreter E. Mahir
ALTUNTAġ ve Üye Sertaç Keskin EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü
öğrencileri ile tanıĢma toplantısı gerçekleĢtirdi. Toplantıda Meslek Odası ve faaliyetlerinden
bahsedildi. Öğrenci üyelik hakkında bilgilendirme yapıldı.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 60
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
ĠMO VE MMO ESKĠġEHĠR ġUBE YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ ĠLE TOPLANTI
04.03.2014
12. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri ĠnĢaat Mühendisleri Odası EskiĢehir ġubesi ve Makine
Mühendisleri Odası EskiĢehir ġubesi Yönetim kurulu Üyeleri ile tanıĢma toplantısı
gerçekleĢtirdi. Toplantıda EskiĢehir sorunları tartıĢıldı ve Meslek Odası olarak ortak hareket
etme kararı alındı.
ESOGÜ ULUSLAR ARASI BEYĠN HAFTASI MĠMARLIK ÖĞRENCĠLERĠ SERGĠSĠ
17.03.2012
Uluslararası Beyin Haftası Etkinlikleri Kapsamında X. Mimarlık Öğrencileri Sergisi 'BEYNĠN
HALLERĠ' ESOGÜ Sanat Galerisi‟nde 17-22 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleĢmiĢtir.
EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir
ġubesi ortaklığında gerçekleĢecek serginin açılıĢ kokteyli 17 Mart Pazartesi günü
düzenlendi.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 61
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
MĠMAR SĠNAN HAFTASI UĞUR TANYELĠ SÖYLEġĠSĠ
06.04.2012
Mimar Sinan Anma etkinlikleri kapsamında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü ev
sahipliğinde Uğur TANYELĠ sunumuyla
“Sinan‟ı Anlamadan Önce 16. Yüzyıl Mimarisini
Anlamak” isimli konferans düzenlendi. Prof. Dr. Uğur TANYELĠ
Mimar Sinan mimarlığı
üzerinden 16. yüzyıl Osmanlı ve Dünya Mimarisi üzerine farklı bir sunum gerçekleĢtirdi.
TMMOB MĠMARLAR ODASI 44. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU
11.04.2014
11-13 Nisan 2012 tarihinde Ankara ODTÜ yerleĢkesinde TMMOB Mimarlar Odası 44.
Dönem Olağan Genel Kurulu gerçekleĢtirildi. Genel Kurula ġubemiz yönetim Kurulu üyeleri
ve Genel Merkez Delegeleri katılım sağladı. Genel Kurul Divan seçimleri ile baĢladı.
ġubemiz bir süredir gündeme getirdiği Mesleki Denetim Harçlarının düzenlenmesi ile ilgili
çalıĢmasını önerge olarak Genel Kurula sundu. Önerge Divan kararıyla ilgili çalıĢma
komisyonuna havale edildi. Önerge hakkında ġube Yönetim Kurulunu temsilen Delege Ali
ĠNCĠ söz alarak Mesleki Denetim Harç Bedelleri ile ilgili çekinceleri dile getirdi. Konu Genel
Kurulda oy çokluğuyla reddedildi. Oda organları adaylıklarında ġubemiz üyesi Banu
GÜRLEK Mimarlar Odası Merkezi Yönetim Kurulu üyeliğine adaylığını açıkladı. 13 Nisan
Pazar Günü yapılan seçimlerde Banu GÜRLEK Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
Delege Ali ĠNCĠ Onur Kurulu yedek Üyeliğine seçildi.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 62
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
METEORĠK BOġLUK ESKĠġEHĠR YERÇEKĠM KUVVETĠNĠ YARATIYOR ULUSAL
MĠMARĠ PROJE YARIġMASI JÜRĠ ÇALIġMALARI VE YARIġMANIN ĠLANI
23.04.2012
EskiĢehir Atatürk Stadyumunun taĢınması projesi üzerine alanın nasıl değerlendirileceği
hakkında baĢlayan tartıĢmalar sonucunda alanın EskiĢehir Halkının kullanımına açık
meydan olarak düzenlenmesi fikri ortaya çıkmıĢtır. EskiĢehir Valiliği de alanla iliĢkin proje
temin etmek üzere iĢe koyulmuĢ ve bir proje elde edilmiĢtir. Proje için gerçekleĢtirilen tanıtım
toplantısına ġubemiz Yönetim Kurulu davet edilmiĢtir. Ġlgili toplantıda bu tür kentsel
projelerin elde edilme biçimi tartıĢılmıĢ ve alanla ilgili olarak Mimari Proje yarıĢması açılması
teklifinde bulunulmuĢtur. Konuyla ilgili olarak valilikle düzenlenen toplantılar sonucunda
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 63
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
yarıĢma Ģartnamesi çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. 23Nisan 2014 tarihinde ġubemiz toplantı
salonunda Yönetim kurulu Üyeleri, Jüri Üyeleri, DanıĢman Jüri Üyelerinin katılımıyla bir
toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplantı sonucunda yarıĢma Ģartnamesi ve yarıĢma takvimi
karara bağlanmıĢ ve 7 Mayıs 2014 tarihinde ilan edilmesine karar verilmiĢtir. Jüride Mimar
Kenan GÜVENÇ, Mimar Recep ÜSTÜN, Mimar Prof. Dr. Nuray ÖZASLAN, Mimar Doç. Dr.
AyĢen ÖZTÜRK, Mimar Sinan OMACAN, Peyzaj Mimarı Dr. Oktan NALBANTOĞLU, ġehir
ve Bölge Plancısı Yrd. Doç. Dr. Semih Halil EMÜR yer almıĢtır.
YarıĢmanın amacı Yönetim Kurulu ve Jüri Üyeleri ortak kararıyla kamuoyuna aĢağıdaki
Ģekilde deklare edilmiĢtir;
“Kentler, binlerce yıldır sürekli devinen ve değişen yaşamın sosyal, kültürel ve tarihsel
mekânı olarak sürekli bir inşa süreci içindedir. Kentin hayatında mevcut yapılı fiziki çevre ile
gelecekteki kentsel oluşumlar ve dinamikler arasındaki diyalektik ilişkilenmeler bir yandan
sorunlar üretirken öte yandan kent hayatının devinimini sağlayan temel etkenler haline
gelmektedir. Bu yarışmanın amacı, yerel mekansal ve zamansal dinamiklerin kent üzerinde
öngördüğü değişim ve dönüşümün sosyal ve kültürel bir konsensüs içinde tartışma ortamını
oluşturmaktır.
Hızla kentlileşen ve nüfusun ezici bir çoğunluğunun artık kentlerde yaşadığı ülkemizin,
yaşam dinamikleri de orantılı olarak farklılaşmakta ve yeni şekillenmelere uğramaktadır.
Kentlerdeki sosyal ilişkilenme örüntüleri günbegün alışagelmedik yeni kalıplar keşfetmekte,
ya da var olanları yeniden biçimlendirmektedir. Eskişehir kenti, Türkiye’nin kent tarihinde
ulusal sanayinin gelişim çabalarıyla öne çıkmıştır. Kent mekânının tarihsel derinliğine 2000’li
yıllardan beri eklemlenen üniversite kenti karakteri de Eskişehir’i zengin, sıcak ve rafine bir
kent kimliğine büründürmüştür. Ayrıca Eskişehir kent kimliğinin en önemli temsilcilerinden
biri olan Eskişehirspor, kentin futbol ile olan ilişkisi özelinde çok önemli bir yer tutmaktadır.
Günümüzde ve gelecekteki kentsel taleplere cevap verebilme potansiyelini yitirdiği
düşüncesiyle Eskişehir kent merkezinde 1964 yılından bu yana var olan mevcut stadyumun
merkezi otorite tarafından kent dışına taşınması kararlaştırılmıştır.
Merkezdeki mevcut stadyumun taşınması ile boşalacak alana ne yapılacağı, Eskişehir
Valiliği aracılığı ile kentte tartışmaya açılmış ve bu alanın değerlendirilmesi ile ilgili ön
çalışmalar başlatılmıştır.
Yaşamın bu çeşitlenmiş olanaklılığına yeni ufuklar açacak mekânsal hareketlenmeleri
kaynağında yakalamak için, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi “meteorik boşluk Eskişehir Yerçekim Kuvvetini Yaratıyor” başlığı adı altında taşınacak olan Eskişehir Atatürk
Stadyumu alanında yeni fikirleri tartışmaya açacak tasarımları elde etmek ve Güzel Sanatları
teşvik etmek için bu fikir yarışmasını düzenlemiştir.”
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 64
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
MĠMARLAR ENGELLERĠ AġIYOR PANELĠ
02.06.2014
EskiĢehir Ticaret Odası (ETO) toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe konuĢmacı olarak
Yrd. Doç. Dr. Gülay Yedekçi katıldı. Yrd. Doç. Dr. Gülay Yedekçi, insanların engellilere bakıĢ
açısının değiĢtirildiği zaman engelli olmanın bir problem olmaktan kurtulacağını belirtti.
Gülay Yedekçi EriĢilebilirlik ve engelsiz yapılar hakkında bir süredir üzerinde çalıĢtığı
Turuncu Bayrak uygulamasından bahsetti. ÇalıĢmalarının içeriği hakkında bilgi verdi.
Bundan sonra engelsiz yapıların inĢa edilmeyeceğini umut ettiğini belirten Gülay Yedekçi,
binalara engelsiz olduğunu anlamak için turuncu bayraklar verilmesi önerisinde bulundu.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 65
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ PROTOKOL ĠMZASI
27.06.2014
27 Haziran 2014 tarihinde TMMOB‟ ye bağlı Meslek Odaları ile Odunpazarı Belediyesi
arasında Mesleki ve Teknik ĠĢbirliği protokol imzalandı. Protokolün amacı; sağlıklı kentleĢme
ve nitelikli bir yapılaĢma faaliyeti için gerekli olan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerinin; ilgili
mevzuatlara, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi
yönünde, Belediye ile ilgili Meslek Odası arasında teknik iĢbirliğini sağlamak ve tarafların bu
yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa ve çevre değerlerinin korunarak
geliĢtirilmesi ve sahip çıkılarak karĢılıklı dayanıĢma içerisinde yerine getirmelerinin
kurallarını belirlemek olarak düzenlendi. Protokol imzasına ġubemizi temsilen Sayman
Selçuk SIRMA katıldı.
ÜYEYE AÇIK YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI VE YEMEK
08.07.2014
8 Temmuz 2014 tarihinde üyelere açık Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir.
Toplantıda imar mevzuatı ve belediye uygulamaları hakkında fikir alıĢveriĢinde bulunuldu.
ġubemiz toplantı salonunda ilgili komisyon üyeleri ve Yönetim kurulu katılımıyla
gerçekleĢtirilen toplantının ardından Riksos Otelde üyelerimize yemekli bilgilendirme
toplantısı düzenlendi. Yemek öncesinde Yönetim Kurulu BaĢkanı Canan OYTAN tarafından
belediyeler ile imzalanan protokoller, imar komisyon çalıĢmaları ve meslek odası faaliyetleri
hakkında bilgilendirme yapıldı.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 66
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
Ramazan ayına denk gelen yemekte ayrıca Canan OYTAN
12. DÖNEM
barıĢ, dostluk ve sağduyu
mesajı iletti. KonuĢmasında “Ramazan ayı birbirimizi anlamak,dayanıĢma,dostluk ve bir
arada olmak demektir. Bu kutsal günde bu iftar yemeğinin bizlerin bir araya gelmesine
neden olduğu için mutluluk duyuyoruz. Kadir gecesi sebebiyle; yüreğimizden geçen tüm
güzelliklerin ve umutların gerçekleĢmesi dileği ile ülkemizde barıĢın, huzurun, gönencin
(zenginliğin) egemen olmasını, siz ve sevdiklerinize sağlık ve esenlikler dileğiyle saygılar
sunuyorum” mesajını iletti.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 67
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
TEPEBAġI BELEDĠYESĠ PROTOKOL ĠMZASI
17.07.2014
27 Haziran 2014 tarihinde TMMOB‟ ye bağlı Meslek Odaları ile Odunpazarı Belediyesi
arasında Mesleki ve Teknik ĠĢbirliği protokol imzalandı. Protokolün amacı; sağlıklı kentleĢme
ve nitelikli bir yapılaĢma faaliyeti için gerekli olan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerinin; ilgili
mevzuatlara, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi
yönünde, Belediye ile ilgili Meslek Odası arasında teknik iĢbirliğini sağlamak ve tarafların bu
yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa ve çevre değerlerinin korunarak
geliĢtirilmesi ve sahip çıkılarak karĢılıklı dayanıĢma içerisinde yerine getirmelerinin
kurallarını belirlemek olarak düzenlendi. Protokol imzasına ġubemizi temsilen BaĢkan
Canan OYTAN katıldı.
METEORĠK BOġLUK ESKĠġEHĠR YERÇEKĠM KUVVETĠNĠ YARATIYOR ULUSAL
MĠMARĠ PROJE YARIġMASI JÜRĠ ÇALIġMALARI VE YARIġMA SONUÇLARI
11.08.2014
5 Temmuz 2014 tarihinde Meteorik BoĢluk EskiĢehir Yerçekim Kuvvetini Yaratıyor Ulusal
Mimari Proje YarıĢması teslimleri sona erdi. YarıĢma raportörlüğüne teslim edilen projeler
TepebaĢı Belediyesi Hizmet Binası Sanat Galerisinde düzenlenerek jüri çalıĢmalarına
baĢlandı. METEORĠK BOġLUK EskiĢehir Yerçekim Kuvvetini Yaratıyor "TaĢınacak Olan
EskiĢehir Stadyum Alanında Yeni Fikirler" Ulusal 2 Kategorili Tek AĢamalı Kentsel Tasarım
Fikir YarıĢması'na A Kategorisinde (Profesyonel) 46 adet, B Kategorisinde (Öğrenci) 46 adet
olmak üzere toplam 92 proje katıldı. Jüri çalıĢması sonrasında 4 Profesyonel Kategoride, 4
öğrenci kategorisinde olmak üzere 8 proje eĢdeğer ödüle layık görüldü. Jüri çalıĢmalarının
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 68
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
sona ermesinin ardından sonuçlar ve jüri tutanakları Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
internet sayfasından duyuruldu.
ESKĠġEHĠR 1/25000 NAZIM ĠMAR PLAN ÇALIġMASI BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI
25.08.2015
EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesince Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nde görevli Öğretim
Üyelerine hazırlatılan
EskiĢehir 1/25000 Nazım
Ġmar
Planı toplantısı ġubemizde
gerçekleĢtirildi. Toplantıya ÇalıĢmayı yürüten Öğretim Üyeleri, EskiĢehir BüyükĢehir
Belediyesi yetkilileri, TepebaĢı ve Odunpazarı Belediyesi temsilcileri, Meslek Odası
temsilcileri ve ġubemiz Yönetim kurulu üyeleri katıldılar. Toplantıda yürütülen çalıĢmalar
hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Bilhassa konuyla ilgili olarak ġubemiz görüĢü talep
edildi. Toplantıya katılan üyelerimizce Nazım Ġmar Planı hakkında görüĢ ve öneriler ÇalıĢma
Grubu ile paylaĢıldı.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 69
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
METEORĠK BOġLUK ESKĠġEHĠR YERÇEKĠM KUVVETĠNĠ YARATIYOR ULUSAL
MĠMARĠ PROJE YARIġMASI KOLOKYUM VE SERGĠ ÇALIġMASI
2709.2014
Meteorik BoĢluk EskiĢehir Yerçekim Kuvvetini Yaratıyor Ulusal Mimari Proje YarıĢması
Kolokyumu 27 Eylül 2014 tarihinde TepebaĢı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleĢtirildi.
Kolokyum yürütücülüğü Mehmet GÜREL tarafından gerçekleĢtirildi. Kolokyumda ödül alan
projelere müelliflerine katılım sertifikaları TepebaĢı Belediye BaĢkanı Dt. Ahmet ATAÇ
tarafından takdim edildi. Kolokyum ve sergi açılıĢına EskiĢehir Halkı ve basın mensupları
yoğun ilgi gösterdi. Sergi açılıĢı EskiĢehir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Prof. Dr. Yılmaz
BÜYÜKERġEN, TepebaĢı Belediye BaĢkanı Ahmet ATAÇ ve Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd.
Doç. Dr. AyĢen ÇELEN ÖZTÜRK tarafından gerçekleĢtirildi. Seri açılıĢı sonrasında
düzenlenen kokteyl de Yerel yöneticiler ile YarıĢma alanının geleceği hakkında fikir alıĢveriĢi
gerçekleĢtirildi. 3 Kasım 2014 tarihinde Anadolu Üniversitesinde Öğrenci Merkezinde
yarıĢma paftaları sergisi düzenlendi.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 70
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
ES TV CANLI YAYIN PROGRAMI
14.10.2014
14 Kasım 2014 tarihinde Es Tv de canlı yayınlanan EskiĢehir Gündemi programına BaĢkan
Canan OYTAN ve BaĢkan Yardımcısı AyĢen ÇELEN ÖZTÜRK katıldı. Programda Kent
Meydanı ve EskiĢehir Güncel meseleleri tartıĢıldı. BaĢkan Canan OYTAN; ġehirler de
insanlar gibi canlı organizmalar olduğunu dile getirdi. “Elbette aksayan yerler düzeltilir,
iyileştirilir, güzelleştirilir. Bunlar yapılırken geçmişle gelecek arasındaki bağ koparılmaz” dedi.
ġehrin akciğeri görevini yapan, temiz hava sağlayan yerler yok edilemeyeceğini, hava
koridorları kapatılamayacağını, Hiçbir yapının park ve bahçelerden daha kıymetli olmadığını
belirtti. Ayrıca EskiĢehir gündeminde olan Kentsel DönüĢüm meselelerinden bahsedildi.
MĠMARLAR ODASI 60. YIL ETKĠNLĠKLERĠ
18.11.2014
1954 yılında kurulan Meslek Odamız 18-19 Kasım tarihlerinde 60. KuruluĢ yılını kutladı.
Mimarlar Odası Genel Merkezinde gerçekleĢtirilen toplantıların ardından TMMOB ve
Mimarlar Odası üzerinde oluĢturulmaya çalıĢılan siyasi baskıları ve yapılan karalama
çalıĢmalarını protesto etmek için Ankara Güven Parkta basın açıklaması yapıldı. Basın
açıklamasını Meslek Odamız adına Genel BaĢkan Eyüp MUHCU yaptı. Merkez Yönetim
Kurulu ve ġube temsilcilerinin katılımıyla Anıtkabir ziyaretinde bulunuldu. Programlar
kapsamında Meslek Odasının 60 yılına ıĢık tutan Mimarlık Sergisi düzenlendi. Mimarlık
Paneli ve forumu ile birlikte kısa film gösterimleri gerçekleĢtirildi.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 71
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
ATATÜRK ORMAN ÇĠFTLĠĞĠ KAÇAK SARAY TURNEDE PANELĠ
15.01.2015
Ankara Atatürk Orman Çiftliği üzerinde CumhurbaĢkanlığı konutu olarak usulsüz Ģekilde inĢa
edilen Kaçak Saray için hukuki Mücadele veren Mimarlar Odası Ankara ġubesi BaĢkanı
Tezcan KARAKUġ CANDAN ve Hukuk danıĢmanı Gökçe BOLAT dava gerekçeleri ve dava
süreci hakkında panel düzenledi. EskiĢehir‟ de 5. gerçekleĢtirilen panele Meslek
Odalarından, sivil toplum örgütlerinden, meslektaĢlarımızdan ve halktan yoğun katılım oldu.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 72
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
Panel yürütücülüğünü MYK üyesi Banu GÜRLEK gerçekleĢtirdi. Yönetim Kurulu BaĢkanı
Canan OYTAN açılıĢ konuĢmasında Atatürk Orman Çiftliği değil, Atatürk'ümüzün Mirası
Çiftlik ve Saray diye baĢladığı konuĢmasında Atatürk‟ ün Cumhuriyete mirası olan
Çiftliğin vasiyetine uygun olarak korunması gerektiğini belirtti. Yapıya müsaade eden kamu
kurumlarının görevlerini yerine getirmediğini ve kusurlu olduklarını belirtti. (BaĢkan Canan
OYTAN açılıĢ konuĢması bkz. Sayfa 116)
ÜYELERE AÇIK YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI
04.02.2015
4 ġubat 2015 tarihinde ġubemiz toplantı salonunda üyelere açık Yönetim Kurulu toplantısı
gerçekleĢtirildi. Toplantı gündeminde EskiĢehir BüyükĢehir Belediye Meclisine sunulan Plan
Notları revizyon taslağı görüĢüldü. 14 ġubatta düzenlenecek olan TMMOB Meslek Onuru
YürüyüĢü için katılım çağrısında bulunuldu.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 73
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
TMMOB OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU VE MESLEK ONURU YÜRÜYÜġÜ
14.02.2015
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, AKP‟ nin TMMOB yasasında yapmayı planladığı
değiĢikliğe karĢı Olağanüstü Genel Kurul düzenledi. Olağan Genel Kurulun ardından ĠMO
Genel Merkezi önünden baĢlayan meslek onuru yürüyüĢü tüm baskılara rağmen
Güvenpark‟ta sonlandırıldı ve TMMOB Genel BaĢkanı Mehmet SOĞANCI tarafından Basın
Açıklaması ve Olağanüstü Genel Kurul Sonuç bildirgesi okundu. Meslek Onuru YürüyüĢüne
katılım için tüm üyelerimize ve öğrenci üyelerimize açık çağrıda bulunuldu.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 74
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
XI. ULUSLARARASI BEYĠN HAFTASI MĠMARLIK ÖĞRENCĠLERĠ SERGĠSĠ
23.03.2015
Uluslararası Beyin Haftası Etkinlikleri Kapsamında XI. Mimarlık Öğrencileri Sergisi 'BEYNĠN
HALLERĠ' ESOGÜ Sanat Galerisi‟nde 23-27 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleĢmiĢtir.
EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir
ġubesi ortaklığında gerçekleĢecek serginin açılıĢ kokteyli 23 Mart Pazartesi günü
düzenlendi.
MĠMARLAR ODASI 44. DÖNEM OLAĞAN SEÇĠMSĠZ GENEL KURULU
11.04.2015
TMMOB Mimarlar Odası 44. Olağan Genel Kurulu 11-12 Nisan tarihlerinde Antalya‟da
düzenlendi. Genel Kurulda Ülke gündeminin mimarlık ortamına etkilerinin değerlendirilmesi,
Mimarlar Odası Örgütlenmesi, Türkiye Mimarlık Politikaları, Mesleki Uygulama ve Denetim
ve Mali Yapılanma hakkında görüĢüldü.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 75
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
YENĠDEN CANLANDIRMA – ESKĠġEHĠR KENT ÇALIġTAYI
02.05.2015
2-5 Mayıs tarihleri arasında Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi ve Rotterdam Teknik
Üniversitesi iĢbirliğinde Odunpazarı KurĢunlu Külliyesinde “Varolan Kültürel Mirasın Yeni
Bina Ġle Yeniden Canlandırması” baĢlığıyla çalıĢtay düzenlendi. ÇalıĢtayın amacı sadece
varolan kültürel mirasın yeni bir bina ile birlikte yeniden canlandırma ile kalmamalı aynı
zamanda EskiĢehir kentini haritada simgesel olarak en hızlı ikon haline nasıl getirebilirdik.
Son dönemlerde ülkeler değil; kentler yarıĢıyor. Buna bağlı olarak kentlerin farklılıklarını
ortaya koymaları çok büyük bir önem arz etmektedir.
haritada
sadece
yeĢil alanları
alıĢveriĢ merkezleri Odunpazarı evleri ile değil sanayi yapıların tekrardan yeniden mimari
nitelikleri ile ön plana çıkması hem turizme hem EskiĢehir' e en önemlisi mimarlığa hizmet
amaçlıydı; ““bu yüzden Çalıştay
gurubu
fabrikalar bölgesinin dokusunu hissetmeliydi.
ÇalıĢtayda EskiĢehir Çiftkurt Kiremit Fabrikası üzerinden Endüstri yapılarının korunarak
yeniden iĢlevlendirilmesi üzerine workshop gerçekleĢtirildi. 2 Mayıs günü fabrikalar
bölgesinde Kılıçoğlu Kiremit Fabrikası ve Çiftkurt Kiremit Fabrikasına teknik gezi düzenlendi.
Mimarlar ve Mimarlık Öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen ÇalıĢtaya Rotterdam Teknik
Üniversitesi mimarlık Bölümünden Öğretim Üyeleri Mimar Juliette BOOGERS, Mimar Douwe
KINKEL ve öğrenciler katıldılar. Workshop sırasında çalıĢan karma gruplar 4 Mayıs günü
KurĢunlu Külliyesinde düzenlenen panelde Mimar Juliette BOOGERS ve Mimar Douwe
KINKEL‟ nin teknik sunumlarının ardından çalıĢmalarını anlattılar. (BaĢkan Canan OYTAN
açılıĢ konuĢması bkz. Sayfa 118)
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 76
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 77
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
ÇATIDA YENĠLĠKÇĠ SĠSTEMLER VE ÜRÜNLER PANELĠ
10.06.2015
Kılıçoğlu Kiremit ile iĢbirliği içerisinde düzenlediğimiz 'Çatıda yenilikçi sistem ve ürünler'
semineri 10 Haziran çarĢamba günü, ġube Konferans Salonunda gerçekleĢtirilmiĢtir.
Seminer, mimar Bahar ATAMAN' nın sunumu ve ardından soru cevaplar Ģeklinde
tamamlandı.
ÜYEYE AÇIK YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI VE YEMEK
12.08.2015
12 Temmuz tarihinde üyelerimizin katılımıyla üye toplantısı ve iftar yemeği düzenlendi.
Toplantı ve yemek Gölpark Restaurantta düzenlendi. Yönetim Kurulu BaĢkanımız Canan
OYTAN yaptığı konuĢmada üyelerimize Meslek Odamız ve ġubemiz çalıĢmaları hakkında
bilgi verdi.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 78
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
BĠLĠRKĠġĠLĠK PANELĠ
10.09.2015
10 Eylül tarihinde Odunpazarı KurĢunlu Külliyesinde BilirkiĢilik Paneli düzenlendi. Panelin
konusu Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 18 Mayıs 2015 tarihinde tüm kamu kurum
ve kuruluĢlarının görüĢüne sunulan BilirkiĢilik Kanun Taslağıydı. AçılıĢ konuĢmasını Yönetim
Kurulu BaĢkanı Canan OYTAN gerçekleĢtirdi. BilirkiĢilik Kanun Taslağı, yürürlükte olan
uygulamalar ve uygulamalar esnasında kurumların ve bilirkiĢilk görevini üstlenen
meslektaĢlarımızın sorunları tartıĢmaya açıldı.
Panele konuĢmacı olarak; CHP Ġstanbul
Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Mimar Gülay YEDEKÇĠ, Adalet Bakanlığı Hukuk ĠĢleri Genel Md.
Daire BĢk. Abdullah MURAT, TMMOB M.O. Merkez Yönetim Kurulu Genel BĢk. Yrd. Ali
EKĠNCĠ, EskiĢehir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Çağrı YÜCEL, Karayolları 4. Bölge
Müdürlüğü BaĢmühendis Abdullah ALEMDAROĞLU, DSĠ. 3.Bölge Müdürlüğü ĠnĢ. Müh.
Oğuzhan KARABULUT katıldılar. Panel öncesinde Yönetim Kurulu BaĢkanı Canan OYTAN
ve CHP Milletvekili Mimar Gülay YEDEKCĠ EskiĢehir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Yılmaz
BÜYÜKERġEN‟ i ziyaret ederek EskiĢehir kent sorunları hakkında görüĢmede bulundular.
(BaĢkan Canan OYTAN açılıĢ konuĢması bkz. Sayfa 114)
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 79
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
III. ULUSAL MĠMARĠ KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU
02.10.2015
TMMOB Mimarlar Odası ve ġubemiz katkılarıyla 3. Ulusal Mimari Koruma Proje ve
Uygulamaları Sempozyumu 2-3 Ekim tarihlerinde Odunpazarı KurĢunlu Külliyesinde
düzenlendi. Sempozyum aynı zamanda değerli meslektaĢımız Emre MADRAN anısına
düzenlendi. Türkiye genelinde Koruma alanında faaliyet gösteren meslektaĢlarımızın ve bu
alanda çalıĢmalar yürüten akademisyenlerin katılımıyla gerçekleĢtirildi. Kültür varlıklarının
korunması üzerine kapsamlı bir tartıĢma gerçekleĢtirildi. Sempozyuma aynı zamanda
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu gibi çeĢitli kurumlardan temsilciler katıldılar. 2 gün
süren sempozyumda toplam 6 oturumda katılımcılar tarafından yürürlükte olan kanunlara ve
projelendirilerek uygulamaları gerçekleĢtirilen projelere ait sunumlar yapıldı. Sempozyum
esnasında Türkiye‟de hazırlanmıĢ çeĢitli projelerin poster sunumları ve sergisine yer verildi.
Sempozyuma oldukça yoğun katılım gerçekleĢti.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 80
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 81
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
EMEK, BARIġ VE DEMOKRASĠ MĠTĠNGĠ
10.10.2015
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 82
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
ÜYELERE AÇIK YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI
22.10.2015
22 Ekim2015 tarihinde, Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesinde üyelere açık yönetim kurulu
toplantısı gerçekleĢmiĢtir. Toplantıda; Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği ile ilgili odamıza
daha önce iletilen sorular tartıĢılıp, fikir alıĢveriĢinde bulunulmuĢ, belediyeler arası farklı
uygulamalar hakkında görüĢ alınmıĢtır.
BĠMSOFT YAPI BĠLGĠ MODELLEME SEMĠNERĠ
20.11.2015
17 Kasım 2015 tarihinde, ġubemizde BIMSOFT tarafından ARCHICAD 19 ile Yapı Bilgi
Modellemesi Semineri düzenlenmiĢtir. Program hakkında güncel bilgilendirme yapılmıĢtır.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 83
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
KÜLTÜR MĠRAS MĠMARLIK: ENDÜSTRĠ MĠRASI SEMPOZYUMU
20.11.2015
20 Kasım tarihinde Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
tarafından düzenlenen Endüstri Mirası Sempozyumu Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesinin
katkısıyla Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezinde gerçekleĢtirildi. Sempozyumda endüstri
mirasının tanımı, kapsamı ve sorunlarının ele alındı, ülkemizde gerçekleĢtirilen dönüĢüm
uygulamalar tasarımcıları tarafından sunuldu, EskiĢehir'de endüstri mirasının koruma ve
uygulama sorunlarının ele alınarak tematik sunuĢ, üç oturum ve kapanıĢ paneli düzenlendi.
Sempozyum öncesinde EskiĢehir ġeker Fabrikası ve TülomsaĢ Lokomotif Fabrikasına teknik
gezi düzenlendi. Panel kısmında ġubemizi temsilen Bedia SARP yer aldı. Sempozyum
sonrasında sanayi yapılarını konu edinen bir fotoğraf sergisi düzenlendi.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 84
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
ÜYEYE AÇIK YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI
14.12.2015
14 Aralık 2015 tarihinde Ģubemiz toplantı salonunda Mimarlar Odası Genel Sekreteri Fikret
OĞUZ‟ un katılımıyla Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleĢtirildi. Toplantının gündemini
Mimarlar Odası Mesleki Denetim uygulamaları oluĢturdu. Toplantıda; oda üye iliĢkisi, piyasa
koĢulları, telif hakları, mesleki denetim harç ve sorunları hakkında tartıĢılıp, fikir alıĢveriĢinde
bulunuldu.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 85
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
GENEL MERKEZ
BASIN AÇIKLAMASI, SONUÇ BİLDİRGESİ
VE KOMİSYON ÇALIŞMA RAPORU
ÖRNEKLERİ
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 86
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
BASIN AÇIKLAMASI: 1 MAYIS, EMEKÇĠLERĠN BĠRLĠK VE DAYANIġMA GÜNÜNÜ
KUTLUYORUZ!
25 Nisan 2014
Dünya emekçilerinin birlik, mücadele ve dayanıĢma günü olan 1 Mayıs, 1886 yılından bu yana geçen
128 yıldır yaĢanan uyanıĢı geleceğe taĢıyan bir bayram günü olarak kutlanmaktadır.
Ülkemizde ise ilk olarak 1923 yılında "Amele Bayramı" olarak kutlanmasına ve 1977 katliamının
üzerinden 37 yıl geçmesine rağmen, emekçilerin 1 Mayıs bayramını özgürce kutlamaları önündeki
engeller devam etmektedir.
Dünyada genel olarak emekçiler aleyhine bir sürecin yaĢandığı günümüz koĢullarında, ülkemizde
çalıĢanların durumu çok daha vahim boyutlar kazanmaktadır. AKP iktidarının izlediği “emek karĢıtı,
rantçı ve yağmacı” politikalarla, var olan ekonomik, sosyal ve demokratik kazanımlar ortadan
kaldırılırken, en küçük insani talepler dahi akıl almaz baskılarla yok edilmeye çalıĢılmaktadır.
Genel olarak “emek istismarının” yanı sıra binbir emek, özveri ve alınteri ile yaratılan kamu
kaynaklarının küresel ve yerli kimi sermaye gruplarına peĢkeĢ çekilmesi, son yıllardaki “emek
sömürüsünün” en önemli biçimlerinden biri haline gelmiĢtir. Bu çerçevede iktidar tarafından gündeme
getirilen “kentsel dönüĢüm” ve “çılgın projeler" ile kentsel ve doğal alanlarımız ekonominin ve yeni
sermaye gruplarının finans kaynağı olarak görülmektedir. Halkın birikimi olan kamusal ve kültürel
varlıklarımızla birlikte bütün yaĢam değerlerimiz yok edilmektedir.
Emekçilerin yaĢadığı mahalleleri hedef alan “rantçı” politikalarla kentsel mekânda var olan “varsılyoksul” ayrıĢmasının daha da derinleĢmesi, kültürel zenginliklerimizin ve toplumsal barıĢın tamamen
ortadan kaldırılması gibi insanlığın yarattığı evrensel değerlerle bağdaĢmayan, toplum ve çevre
haklarını yok sayan “yıkım ve talan” süreçleri yoğun bir Ģekilde uygulamaya konulmaktadır.
Ġktidarın bütün bu “emek gaspı” niteliğindeki uygulamaları yetmiyormuĢ gibi, ülkemiz emekçileri için
tarihsel bir anlam ifade eden 1 Mayıs‟ı Taksim‟de kutlama isteği de ısrarlı biçimde engellenmekte ve
Ģiddet yöntemleri uygulanmaktadır.
“Gezi DireniĢi” ile de açıkça ortaya konduğu Ģekliyle, Taksim baĢta olmak üzere tüm meydanlar,
sokaklar, kamusal alanlar hepimizin ortak değeri ve ortak yaĢam alanıdır. Bir arada yaĢayabilme
umudumuz, kültürümüz, tarihimiz, ortak belleğimizdir; meydanlar, toplumun demokratik gösteri ve
kutlama hakkını gerçekleĢtirebilmesine açık olmalıdır. Bizler, bir kent suçu niteliğindeki Yenikapı dolgu
alanında değil; adaletsizliğin yaĢandığı yerde, 1977‟den bugüne kadar orada kaybedilen tüm canlar
adına adaleti aramak için, toplumsal bellekte önemli yer tutan Taksim Meydanı‟nda her türlü baskı ve
Ģiddete karĢı, coĢkulu ve barıĢçıl bir Ģekilde 1 Mayıs‟ı kutlamak istiyoruz.
Mimarlar Odası olarak, bu anlayıĢla 1 Mayıs‟ta, emek üzerindeki anti-demokratik uygulamalara,
emeğin güvencesiz çalıĢtırılmasına karĢı verilecek mücadelede emekten yana güçlerle birlikte
davranacağımızı bildiriyor, tüm çalıĢanların 1 Mayıs Birlik ve DayanıĢma Günü‟nü kutluyoruz.
TMMOB MĠMARLAR ODASI
Merkez Yönetim Kurulu
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 87
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
BASIN AÇIKLAMASI : SOMA’DA CANLARIMIZI KAYBETMENĠN DERĠN ÜZÜNTÜSÜ
ĠÇERĠSĠNDEYĠZ!
14 Mayıs 2014
Manisa‟nın Soma ilçesinde özel bir Ģirkete ait kömür ocağında 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana
gelen kazada, Ģimdiye kadar 200‟ü aĢkın maden iĢçisi hayatını kaybetmiĢ, 100‟ü aĢkın iĢçi çeĢitli
derecelerde yaralanmıĢ, yüzlerce iĢçiden ise henüz haber alınamamıĢtır.
YaĢadığımız bu büyük acı nedeniyle kaybettiğimiz yurttaĢlarımızı saygı ile anıyor, ailelerine ve
toplumumuza baĢsağlığı, maden ocağında mahsur kalan emekçilerin bir an önce kurtarılmalarını ve
yaralıların sağlığına kavuĢmalarını diliyoruz.
Bu kaza ile 2013 yılı Ekim ayında verilen, ancak TBMM gündemine 2014 yılının Nisan ayı sonunda
gelebilen, Soma‟daki maden ocaklarında meydana gelen kazalarla ilgili araĢtırma önergesinin AKP
milletvekillerinin oyu ile reddedildiği bilinmektedir. Ġktidarın emek ve can güvenliği karĢısındaki tavrı,
iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği konusundaki çözüm önerilerini ve katkıları reddetmesi, sorumlular ve
çalıĢma koĢulları hakkında bir araĢtırmaya dahi tahammül edememesi ile bir kez daha anlaĢılmıĢtır.
Hükümetin kamu denetimini, iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliğini yok sayan anlayıĢı; sermayenin azami kâr
hırsı, özelleĢtirme, sendikasızlaĢtırma, taĢeronlaĢtırma ve çalıĢanlar aleyhine oluĢturulan politikalar;
güvenlikle ilgili yapılması gereken harcamaların gereksiz masraf olarak görülmesi; ülkemizde bugüne
kadar pek çok çalıĢanın hayatına mal olmuĢ ve olmaya devam etmektedir. Oysa tüm dünyada olduğu
gibi özellikle emeğe dayalı çalıĢmanın ve iĢ gücünün yoğun olduğu ülkemizde iĢçi sağlığı ve iĢ
güvenliği, üzerinde durulması gereken öncelikli bir konudur.
4857 sayılı ĠĢ Kanunu, 5763, 5920, 5921, 6111 sayılı Torba Yasalarda yapılan değiĢiklikler ve ilgili
KHK hükümleri, iktidarın ekonomik büyümeye odaklanan politikalarıyla biçimlenmiĢtir. ĠĢ güvenliği ve
iĢçi sağlığı ile ilgili mevzuattaki yetersizlikler ve gerekli denetimlerin yapılmaması nedeniyle
karĢılaĢılan iĢ kazaları, kamu vicdanını son derece rahatsız eden önemli bir toplumsal sorun haline
gelmiĢtir. ĠĢ yerlerinin denetimi ve gözetimi devletin asli görevlerindendir. Sosyal Güvenlik ve ÇalıĢma
Bakanlığı bu Anayasal görevini 2004 yılından bu yana özel sektöre devretmek için elinden geleni
yapmakta, Hükümet açılan davalarda verilen kararları etkisiz kılmak için sürekli yasa ve yönetmelik
değiĢikliği yapmaktadır.
AKP iktidarının gündeminde bulunan çalıĢma alanındaki sorunları daha da büyütebilecek, emekçilerin
yaĢamını piyasa inisiyatifine terk eden, iĢ cinayetlerini artıran nitelikte “TaĢeron ve Ġstihdam Yasası”
mutlaka geri çekilmelidir. ÇalıĢma yaĢamı, iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği ile ilgili tüm yasa/mevzuat
düzenlemeleri, bu alanla ilgili emek ve meslek örgütlerinin önerileri dikkate alınarak yapılmalıdır.
Soma‟da iĢ cinayetine kurban edilen emekçileri bir kez daha saygı ile anıyor, kurtarma ve yaraların
sarılmasını, sorumlular hakkında soruĢturmaların biran önce tamamlanmasını bekliyoruz.
Değerli kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
TMMOB Mimarlar Odası
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 88
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
BASIN AÇIKLAMASI: ĠSRAĠL’ĠN GAZZE SALDIRILARI BĠR ĠNSANLIK VE SAVAġ SUÇUDUR!
5 Ağustos 2014
Mimarlar Odası olarak, Gazze‟de yaĢanan; çok sayıda insanın ölmesine ve yaralanmasına neden
olan ve soykırıma varan, insanların sağlıklı ve güvenlikli yaĢama hakkını gasp eden süreçleri artan bir
kaygıyla izlemekteyiz.
Ġsrail‟in iĢgal altındaki Filistin topraklarına can ve mal kaybına sebep olan saldırıları insanlık ve savaĢ
suçu olmasının yanı sıra uluslararası hukuka açıkça aykırıdır. “Harp Zamanında Sivillerin
Korunmasına Dair Cenevre SözleĢmesi”
uyarınca herhangi bir anda veya durumda kendilerini
çatıĢma ve/veya iĢgal altında bulan herkesin korunması gerektiği belirtilmiĢ; özel kiĢilere, kamu
kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine ait yapıların yıkılması yasaklanmıĢtır.
Ayrıca; “ĠĢgal Edilen Topraklar” hakkında getirdiği düzenleme ile ĠĢgal Gücü‟nün bu topraklara kendi
milletinden sivilleri göç ettirmesini ve/veya nakletmesi “savaĢ suçu” olarak görülmektedir.
Etnik olarak temizlenmiĢ veya yasal olmayan yollarla ele geçirilmiĢ araziler üzerinde yapı inĢa
edilmesi veya geliĢim projeleri gerçekleĢtirilmesini ve etnik ya da kültürel olarak ayrımcı olan
düzenlemelere dayalı uygulamalar yapılması kabul edilemez.
Mimarlık evrensel değerleri bağlamında insancıldır, yaĢam hakkına saygılı ve barıĢtan yanadır.
Bizler, en temel insan hakkı olan sağlıklı ve güvenlikli bir çevrede yaĢama hakkını ödünsüz
savunmaktayız.
Bu bağlamda, Mimarlar Odası olarak bir kez daha uluslararası kamuoyunu, savaĢın durdurulması için
harekete geçmeye; eğitim, sağlık ve tüm diğer kentsel hizmetlerin normale döndürülmesi ve yüz
binlerce masum insanın yaĢamlarının korunması için göreve çağırıyor, uluslararası hukuka ve insan
haklarına aykırı olan bütün hareketleri kınıyoruz.
TMMOB Mimarlar Odası
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 89
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
Basın Açıklaması: Kamu ve Toplum Yararı Ġçin ÇalıĢmalarımızı Kararlılıkla
Sürdürüyoruz!
17 Aralık 2014
Kaynağını birçok yerleĢme kültürünün yeĢerdiği, birçok kültüre kaynaklık etmiĢ ve birçok kültürü
buluĢturmuĢ kökleri çok ötelere uzanan Anadolu‟da binlerce yıldır sürüp giden uygarlıkların bıraktığı
silinmez izler; son elli yıldır uygulanan imar politikaları sonucunda aymazca tahribatlarla karĢı
karĢıyadır. Son 12 yıllık AKP iktidarları döneminde gerçekleĢtirilen rant odaklı planlama politikaları
nedeniyle, bütün ülke toprakları yağmaya açılmıĢ ve kültürel, tarihsel miras, doğal çevre tutarsız ve
geri dönülemez biçimde tahrip edilmeye devam etmektedir.
Küresel ve bölgesel ölçekteki kriz dönemlerinde ekonomik istikrarın sürdürülmesi; öncelikle, inĢaat ve
yapı sektöründe getirilen düzenlemelerle sermayenin kent toprağı ve emlak rantına yönlendirilmesi
yoluyla sağlanmaya çalıĢılmaktadır. Oysa Anayasa ile; tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin
korunması, kıyıların, tarım arazilerinin ve orman alanlarının korunması, kent ve planlama
politikalarının kamu yararına geliĢtirilmesi için Devleti gerekli tedbirleri almakla görevlendirmiĢ, bunun
için gerekli yasaları koymak ve önlemleri almakla yükümlü kılmıĢtır. Bu çerçevede yapılı çevrenin
sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, kamu yönetiminin, merkezi ve
yerel yönetimlerin, meslek mensuplarının, meslek kuruluĢlarının ve ilgili tüm kesimlerin ülke ve
insanlık adına ortak sorumluluğudur.
Ancak bunun tam tersi bir anlayıĢla Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından kendi içinde tutarsız,
çeliĢki ve belirsizliklerle dolu; yasa yapma mantığıyla bağdaĢmayan ve iĢin ehli olmayan kiĢilerce
sipariĢ üzerine hazırlandığı anlaĢılan 13 adet kanunda değiĢiklik öngören “yasa taslağı” gündeme
getirilmiĢtir. “Torba Yasa” niteliğindeki düzenlemelerle esas olarak, imar, çevre, kültür ve tabiat
varlıklarının korunması ile yapı denetiminde değiĢiklikler içeren; TMMOB VE Odalara müdahaleyi
kapsayan yeni bir giriĢim baĢlatılmıĢtır.
Gündeme getirilen son yasa taslakları; kalan son doğal alanları, kültürel ve tarihi mirası, kentsel ve
kırsal tüm çevreyi ranta kurban etmenin yanı sıra; vatandaĢların Anayasa ile güvence altındaki
haklarını ortadan kaldıran, yerel yönetimlerin yetkilerini yok ederek yetkileri merkezi idareye aktaran;
ucuz emek politikalarının yansıması olarak emekçileri taĢeronlaĢtırıp köleleĢtiren, güvencesiz çalıĢma
koĢullarını dayatan; mimar, mühendis ve plancıların mesleki haklarını ortadan kaldıran ve nihayet tüm
bu alanlarda kamusal sorumlulukları nedeniyle söz söyleyen Meslek Odaları‟nı iĢlevsizleĢtirip, böl
parçala yönet modeliyle siyasi iktidara tabi kılmaya çalıĢan, ancak diktatörlüklerde görülebilecek
düzenlemeler olarak karĢımıza çıkmaktadır.
“3194 Sayılı Ġmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun Taslağı” olarak gündeme gelen torba taslak; Ġmar Kanunu, Yapı Denetimi
Hakkında Kanun, Ġskân Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Çevre Kanunu, Kat
Mülkiyeti Kanunu, Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Kanunu‟nda; yapılaĢma ve imar, ilgili meslek alanları ve meslek kuruluĢları, tabiat ve kültür
varlıklarının korunması, yerel yönetimler ve sorumlulukları, çalıĢma hayatı ve iĢ koĢulları hakkında
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 90
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
demokratik,
12. DÖNEM
mesleki kazanım ve birikimleri yok sayan, ülkenin kültürel ve sosyal değerlerinin
yozlaĢtırılmasının önünü açan düzenlemeler içermektedir.
Bu düzenlemeler; yönetimde merkezileĢmeye yol açarak,yerel yönetimlerin yerinden yönetim
yetkilerini kısıtlayacak, kamusal alanlarda yapılaĢmanın önünü açacak, mesleki hakların kısıtlanması
yoluyla mesleki eğitim alan uzmanların sunduğu nitelikli hizmetlerin topluma ulaĢmasını engelleyecek,
kamusal hizmetleri özelleĢtirerek sermayeye rant ve kar sağlayacak koĢulların oluĢumunun yasal
altyapısını hazırlamaktadır.
Planlama alanında getirilen düzenlemelerle; ülke ölçeğinde bütünsel planların yerine parçalı ve
bölgesel uygulamalarla kentsel ve kırsal yapılı çevrenin niteliksizleĢtirilmesinin önü açılmaktadır.
Devletin bu planlar kapsamında sunmakla yükümlü olduğu sağlık, eğitim, park, meydan ve hatta
mezarlık gibi kamusal hizmetler özelleĢtirilmekte, bu hizmetlere ayrılan alanlarda özel kiĢilerce tesisler
kurulmasının ve iĢletilmesine imkân verilmektedir. Söylemindeki referanslarını dini motifler üzerinden
oluĢturan iktidarın, mezarlıkları dahi özel mülkiyete ve iĢletmeye konu eden yasa maddeleri önermesi
ise yurttaĢlara hangi gözle baktığının açık bir göstergesidir.
Ülkemizde pek çok kez yaĢanan afetlerle binlerce yurttaĢın hayatını kaybetmesine sebep olan imar
afları yoluyla, mevzuata ve kurallara aykırı yapılar affedilerek yeni felaketlere zemin hazırlanması
yetmezmiĢ gibi, taslakta getirilen düzenlemelerle; afet riski altındaki alanlar ve kentsel dönüĢüm
alanları ilanı, imar planları ile oluĢan değer artıĢı, kamulaĢtırma, kamu ortaklığı payı, resen parsel
birleĢtirmeleri, yapılaĢması sakıncalı alanlar oluĢturulması kararları ve bina yıkımı ile yurttaĢların
anayasal güvence altındaki hakları yok sayılarak mülklerine el konabilmektedir. Bu değiĢikliklerle
anayasal haklar olan barınma ve mülkiyet hakları rant aracı haline getirilmektedir.
Kamusal denetimin bir yana bırakılarak, denetimin ve “fenni mesuliyet”in, sermaye Ģirketlerince
üstlenilmesi; eser sahibi mimarların izni olmadan yapılarda cephe değiĢikliği ve tadilat yapılabilmesi;
yapı denetimi, Ģantiye ve benzeri yapı iĢlerinde mimarlık ve mühendislik alanları dıĢında, baĢka
meslek mensuplarının istihdam edilebilmesinin sağlanması gibi değiĢikliklerle mimar ve mühendislerin
mesleki haklarının gasbı yanında, sektöre ucuz emek sağlanmaya çalıĢılmakta ve öteden beri doğru
istihdam politikaları çerçevesinde yapı üretim ve denetim sürecinde, mimar ve mühendislere yardımcı
olması gerektiğini ifade ettiğimiz teknikerler, altından kalkamayacakları sorumluluklarla karĢı karĢıya
bırakılmaktadırlar.
Siyasi iktidarın, aidiyet ve kimlik duygularının sanatsal ve mekânsal ifadesi olan kamusal alanlara,
geleceğin mirasını oluĢturan yapılı çevreye ve ülkenin tarih, kültür ve yaĢam dokusunun temeli olan
mimarlığa, ideolojileri doğrultusunda yön verme arzusu sonucu; yapıların mimari proje aĢamasından
dıĢ cephe düzenlemelerine kadar belirlenecek olan koĢullarla tek tip hazırlanması zorunluluğu
getirilmesinin önü açılmaktadır.
Ġmar Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yapılması planlanan değiĢikliklerle,
yargı kararlarıyla uygulaması iptal edilen planlara göre yapılan yapıların kazanılmıĢ hak olduğu; daha
alt statüye düĢürülen doğal sit alanlarında mevcut her tür ve ölçekte planların uygulanmasına bölge
komisyonu kararı doğrultusunda devam edilebileceği yönündeki düzenlemeler, siyasi iktidarın rejimle
olan hesaplaĢmasının yasa metinleri içerisine serpiĢtirilmiĢ örnekleri olarak önümüze çıkmaktadır. Bu
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 91
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
yolla halka miras bırakılmıĢ olan Atatürk Orman Çiftliğine kondurulan kaçak saray; tarihi yarımada
siluetine tecavüz eden 16:9 gibi yapılar yasallaĢtırılmaya çalıĢılmaktadır.
Yapı Denetimi Hakkında Kanun‟da öngörülen değiĢikliklerle “teknik müĢavirlik kuruluĢları” aracılığıyla
proje ve yapı denetimi yapılarak kamu denetimi ortadan kaldırılmaktadır. Teknik müĢavirlik
kuruluĢlarının; yıkım iĢleri, proje ve yapı denetimi, riskli yapı tespiti, yıkım raporu hazırlama, yapı
sahibi adına vekâlet üstlenme gibi görevlerle yetkileri geniĢletilerek küçük ve orta ölçekli yapı denetim
kuruluĢları tasfiye edilerek, denetimin tekelleĢmesinin önü açılmakta; geniĢ yetkilerle çalıĢma olanağı
getirilen teknik müĢavirlik kuruluĢları karĢısında mimarlık ve mühendislik hizmetlerini bireysel icra
eden meslektaĢlarımız haksız bir rekabetin içerisine itilerek taĢeronlaĢmaya, iĢsizleĢmeye, yok
olmaya itilmektedir.
Ġmar kanunu ve kat mülkiyeti kanunu taslaklarında, projesiz ruhsat ve iskan düzenlemelerinin
getirilmeye çalıĢılması ise en basit tabiriyle kaçak, sağlıksız, niteliksiz yapılaĢmanın önünü açacak
varlığı kendinden menkul düzenlemeler olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Ġktidarın sürekliliği hedefiyle toplumda merkezi politikalara bağımlı sınıflar yaratan yönetimler,
sağlıksız ve hukuk dıĢı kentleĢmeye göz yummuĢ, yapılaĢma nitelikli mimarlık, mühendislik ve
planlama hizmetleri katkısı olmadan gerçekleĢmiĢtir. Merkezi politikaların önünde engel olarak
görülen planlama ve mimarlık hizmetlerini sunan meslek mensuplarının hakları kısıtlanmıĢ, mesleğin
kamu yararına geliĢimi ve meslek mensuplarının yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mimarlık,
mühendislik ve planlamanın toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenerek, kamusal politikaların
her düzeyinde yer alması için mücadele eden meslek kuruluĢları her dönemde siyasi iktidarların
hedefinde olmuĢtur. Ancak Meslek Odaları AKP iktidarları döneminde geçmiĢle kıyaslanamayacak
ölçüde saldırıyla karĢı karĢıya kalmıĢtır.
Yasa taslağı ile geçmiĢte yapılan iĢlevsizleĢtirme ve yetki kısıtlaması gibi düzenlemeler bir adım ileri
taĢınarak, meslek kuruluĢlarının kamu kurumu niteliği kaldırılmaya çalıĢılmakta, odaların bütünsel
yapısı zayıflatılarak meslek alanında ve meslek mensuplarının iliĢkilerinde farklı uygulamaların
oluĢmasının önü açılmaktadır. Düzenlemelerle; meslek odalarının yönetmelik ve mevzuatının
hükümetin programına bağlı ve onayına tabi olması zorunluluğu getirilerek mesleki hakların ve
hizmetlerin güvencesi olan yapının dağıtılması amaçlanmaktadır.
Yine TBMM gündemine alınan bir diğer “Torba Yasa Taslağı” olan, “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ġle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı” ĠĢ
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Ġmar Kanunu, ĠĢsizlik Sigortası Kanunu,
Hazineye Ait TaĢınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu, Yapı Denetimi
Hakkında Kanun, Ġhale Kanunu, ĠĢ Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu‟nda getirilmesi planlanan düzenlemeler çalıĢma hayatı, sosyal
sigorta ve sağlık, iĢsizlik ve mesleki yeterliliklerle ilgili bakıĢını ortaya koyması açısından ibretlik bir
belge niteliğindedir.
GeçmiĢ dönemlerde de Torba Yasalarla yapılan değiĢiklikler, iktidarların ekonomik büyümeye
odaklanan politikalarıyla biçimlenmiĢtir. Devletin asli görevlerinden ve anayasal sorumluluğu olan; iĢ
yerlerinin ve iĢverenlerin denetiminin özel sektöre devredilmesi için düzenlemeler getirilmiĢtir.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 92
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
Gündemde olan yeni torba yasa, çalıĢma alanındaki sorunları daha da büyütebilecek, emekçilerin
yaĢamını sektör temsilcilerinin insafına terk eden ve taĢeron sistemini güçlendiren, iĢverenleri iĢ
cinayetlerinin sorumluluğundan kurtaran ve affeden düzenlemeler getirmektedir.
Yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi Mimarlar Odası
tarafından ülke adına öteden beri sorumluluk olarak benimsenmiĢtir. YaĢanabilir çevre hakkını
engelleyen, tarihi ve doğal dokuyu tahrip eden ve kültürel değerleri yozlaĢtıran merkezi-yerel yönetim
politikaları ve temel insan hak ve özgürlüklerine yapılan sözde muhafazakâr müdahalelere karĢı;
kamusal alanlara, ülkenin tarih, kültür ve yaĢam dokusunun temeli olan mimarlığa sahip çıkmak,
geçen atmıĢ yıl içerisinde çalıĢma ilkelerinin temelini oluĢturmuĢtur. Mimarlığın; ekolojik, ekonomik ve
sosyal sorunları temel alan insan-odaklı, katılımcı politikalarla üretilmesi hedeflenmiĢtir.
Bu bağlamda, Mimarlar Odası olarak, Kurulduğumuz tarihten bu yana çalıĢmalarımızı, ülke ve kamu
yararına yürütmekte ve mesleğimizin ve meslektaĢlarımızın haklarını savunmaya, kentlerin kimlikli,
planlı ve sağlıklı geliĢmesi için emek harcamaya devam etmekte, sağlıksız ve düzensiz kentleĢmeye
yol açacak Ģehircilik bilimine ve kamu yararına aykırı olan düzenleme ve uygulamalara karĢı
mücadelemizi sürdürmekte kararlı olduğumuzu bir kez da vurguluyoruz.
Değerli kamuoyumuza saygıyla duyurulur.
TMMOB Mimarlar Odası
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 93
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
BASIN
AÇIKLAMASI:
KADINLARIN
TEMEL
HAK
VE
ÖZGÜRLÜKLERĠNE
12. DÖNEM
YAPILAN
MUHAFAZAKÂR MÜDAHALELER KABUL EDĠLEMEZ
6 Mart 2015
YaklaĢık otuz dokuz milyon kadının yaĢadığı ülkemizde; kadına yönelik Ģiddet ve baskı her geçen gün
artmakta; cinsiyet rolleriyle Ģekillenen toplumsal yapı, siyasal iktidar tarafından kadınların temel hak
ve özgürlüklerine yapılan muhafazakâr müdahalelerin meĢru temeli haline getirilmeye çalıĢılmaktadır.
Bilimsel Ģehircilik ilkelerine bağlı planlama politikaları yerine rant politikaları ile Ģekillenen
kentlerimizde; kadınların uğradığı toplumsal baskı ve Ģiddetin görünürlüğü yapılaĢma yoluyla
engellenmektedir. Yakın dönemde yaĢanan kadın cinayetleri; ulaĢım, kentleĢme ve yapılaĢma
politikalarının toplumsal cinsiyet eĢitsizliğindeki rolünü günıĢığına çıkarmıĢtır.
Dünyanın neresinde olursan olsun kadınlara uygulanan sömürüye ve kadınların hayatın tüm
alanlarında karĢılaĢtıkları baskıya karĢı yürütülen mücadeleyi simgeleyen bir gün olarak kutlanan
Dünya Kadınlar Günü‟nde Mimarlar Odası olarak; kadınların karĢı karĢıya kaldıkları baskı ve Ģiddetin
önlenmesinde öncelikli hedefin cinsiyet temelli eĢitsiz yapıya karĢı mücadele olduğu inancını
taĢıyoruz.
Giderek yaygınlaĢan ve artan kadına yönelik Ģiddet sorunu küresel ekonomik krizler ve gericileĢen
siyasi iktidar nedeniyle; güvencesizlik, yoksulluk, iĢsizlik, sömürü ve ayrımcılık yoluyla daha da
vahimleĢerek sürmektedir. Kadınların; eĢit iĢ karĢılığında eĢit ücret kazanması, kendi hayatını
etkileyen kararlarda eĢit derecede söz sahibi olması, çocuk sahibi olmak isteyip istemediğine ve
istiyorsa ne zaman ve kaç çocuk sahibi olmak istediğine karar verebilmesi ve ekonomiye katılımını
engelleyen ayrımcılığın sonlandırılması merkezi politikaların temelini oluĢturmalıdır.
Resmi verilere göre ülkemizde kadınların iĢgücüne katılım oranı erkeklerin üçte biridir ve bu oran
Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri arasındaki en düĢük oran olmakla birlikte son bir yıl içerisinde
gerilemiĢtir. Türkiye‟de kadınların üst düzey yönetici pozisyonlarındaki yer alma oranı erkeklerin hala
onda biriyken, kadınlar hala siyasi alanda erkeklerden daha az yer almakta ve eğitim düzeyi azaldıkça
iĢgücüne daha az katılmaktadırlar. Ancak ülkemizde kadınların temel eğitime eriĢim oranı da
erkeklerin eriĢim oranından beĢ kat daha düĢüktür.
Ülkemizde mesleğimizi de yakından ilgilendiren çevresel ve kentsel yıkım politikaları ile doğayı baskı
altına alan müdahaleler tüm insanlık için temel bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Cinsiyet
rolleriyle Ģekillenen, doğuĢtan gelen bedensel farklılıklara bağlanamayan tüm sosyal ve kültürel
etmenlerin oluĢturduğu eĢitsiz bölünmeyle kurulan toplumsal yapı ise; öncelikli olarak kadınları
etkilemektedir.
Bu nedenle kadın ile erkek eĢitliğine dayalı; politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer
alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınmasını, kullanılmasını ve yararlanılmasını
engelleyen hiçbir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlamanın yaĢanmadığı bir gelecek dileğiyle kadın
meslektaĢlarımızın ve tüm kadınlarımızın gününü kutluyoruz.
TMMOB MĠMARLAR ODASI
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 94
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
ASIN AÇIKLAMASI: YAġAM DEĞERLERĠNE SAHĠP ÇIKMAYA ÇAĞRI !
5 Haziran 2015
Doğal değerlerini hızla yitiren ülkemizde; hızlı kentleĢme, iklim değiĢikliği, nüfus artıĢı ve göçün
dönüĢtürücü etkileri en çok büyük yerleĢimlerde etkisini göstermektedir.
Bu süreçte kentlerimiz,
dönüĢümün getireceği afetlere ve yapısal sorunlara daha açık ve güvencesiz hale gelmiĢtir.
On yılı aĢkın AKP Ġktidarları döneminde; sermaye ve finans odaklı yapılanmanın tamamlanması
amacıyla bütün Ülke topraklarında “yağma politikaları” yürürlüğe sokulmuĢtur. Bu kapsamda koruma
alanları, ormanlar, tarım alanları, kıyılar, milli parklar, doğal sit alanları, meraların yer aldığı kentsel ve
kırsal alanlar yapılaĢmaya açılmıĢtır. Nükleer santraller, köprüler ve otoyollar, havaalanları,
hidroelektrik santraller gibi birçok projenin çevreye olan etkilerinin değerlendirilmeden uygulanması
için hukuka aykırı yasal düzenlemeler yapılmıĢtır. Tarımı gözden çıkaran politikalarla verimli araziler
toprak ve üretim kaybına uğramıĢ ve denetimsiz madencilik faaliyetleri nedeniyle doğa tahrip
edilmiĢtir.
Temel insan hakkı olan “sağlıklı çevrede yaĢama” hakkını engelleyen, tarihi ve doğal dokuyu tahrip
eden, kültürel değerleri yozlaĢtıran ve hukuksal denetimi devre dıĢı bırakan bu anlayıĢ kapılarını
toplum katılımına kapatmıĢtır. Birbiri ardına planlanan ve yürürlüğe sokulan bu projelerle ilgili meslek
odaları, bilim insanları, sivil toplum kuruluĢları ve hatta kamu kurumları tarafından düzenlenen raporlar
göz ardı edilmiĢ, yargı kararları yok sayılmıĢtır. Yağmanın önünde engel olarak görülen meslek
odaları baĢta olmak üzere, yargı, kamu kurumları, sivil toplum kuruluĢlarının iĢlevsizleĢtirilmeye ve
duyarlı toplumsal muhalefet baskı altına alınmaya çalıĢılmaktadır.
7 Haziran‟da yapılacak Genel Seçimlerde yeniden seçilecek yasama organı ile uygulanmakta olan
“yağma ve diktatörlük” politikalarının da geleceği belirlenecektir.
Yasama organı üyeleri tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin korunması, tarım arazilerinin ve orman
alanlarının korunması, kent ve planlama politikalarının kamu yararına geliĢtirilmesi, herkesin temel
hak ve hürriyetlerden eĢitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanma hakkının sağlanması ve
korunmasıyla yükümlüdürler.
Bu bağlamda çevre karĢıtı yatırım ve plan kararlarının ivedilikle durdurulması seçilecek TBMM
üyelerinin önündeki en önemli hukuki ve toplumsal sorumlulukların baĢında gelmektedir.
Mimarlar Odası olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü‟nde; yaĢam değerlerimizin korunması, nitelikli ve
sağlıklı yaĢam çevrelerinin oluĢturulması, Ülkemizin özgür ve demokratik geleceği için yükselen “Gezi
duyarlılığı” anlayıĢı doğrultusundaki mücadeleye devam etmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha
vurguluyoruz.
Bu anlayıĢla, bütün yurttaĢlarımızı yürürlükte olan “yağma ve diktatörlük” politikalarına son vermek
için sorumluluk üstlenmeye ve yaĢam değerlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz…
TMMOB MĠMARLAR ODASI
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 95
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
MĠMARLAR ODASI BASIN AÇIKLAMASI: YĠĞĠT BULUT VE "AVANELERĠ" HAKKINDA HUKUKĠ
SÜREÇ BAġLATILDI
1 Temmuz 2015
Yiğit BULUT‟ un Star Gazetesi‟nde “„Mimarlar‟ değil „RANT ODASI‟” baĢlıklı yazısından sonra Star ve
Yeni Akit Gazeteleri baĢta olmak üzere aynı kaynaktan aldıkları talimatla hareket eden bir kısım
medya organında Odamıza karĢı günlerdir karalama, hedef gösterme, iftira ve yalan dolu yazılar
kaleme alınmaktadır.
Sistemli bir Ģekilde yayınlanan sözde haberlerde; Odamızın bazı kiĢi ve kurumlarla ilintili olarak politik
amaç ve hedeflerle hareket ettiği, yasal olmayan yollardan gelir elde ettiği, üye meslek mensuplarını
korkuttuğu ve baskı altına aldığı yönünde dayanağı olmayan ve gerçeği yansıtmayan iddialarda
bulunulmaktadır.
Kamuoyunun sesi olan, yönetimin ve toplumun demokratikleĢmesini kolaylaĢtıran haber yapma
hakkına ve basın özgürlüğüne saygı duymakla birlikte, meslek odaları aleyhine kamuoyu oluĢturmaya
yönelik ve manipülasyon amaçlı haberleri kabul etmemiz ve sessiz kalmamız mümkün değildir. BaĢta
Yiğit BULUT olmak üzere, Odamızı hedef alan ve karalama içeren bu yazıları yazanlar ve
yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuĢ olup; ayrıca Star ve Yeni Akit Gazeteleri
hakkında tazminat davası açılacaktır.
Siyasi bir saldırı niteliğindeki bu haberlerde yer verilen iddiaların tümü gerçek dıĢıdır. Mimarlar
Odası‟nın gelir ve giderleri kuruluĢ yasası ile belirlenmiĢtir. Faaliyetlerini bağlı olduğu hukuk, yasa ve
yönetmelikler çerçevesinde gerçekleĢtiren Odamızın yasa ve yönetmeliklerinde tariflenen dıĢında gelir
elde etmesi ve harcamada bulunması mümkün değildir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek
örgütlerinin denetimleri, üyelerinin demokratik katılımıyla gerçekleĢtirilen genel kurullarında belirlenen
denetim organlarınca yapılmakta, hukuksal denetimi ise yargı organları tarafından yerine
getirilmektedir. TMMOB ve bağlı Meslek Odaları; idari ve mali konularda tüm bilgileri kamuoyuyla
paylaĢmakta ve genel kurullarda üyelerine hesap vermektedir.
Mimarlar Odası olarak, nitelikli mimarlık ve planlama hizmetlerinin kamusal politikaların her düzeyinde
yer alması için; bu hizmetleri kapsayan toplumsal yaĢamın pek çok alanının ekonomik-siyasi rant
alanı haline getirilmesine karĢı mücadelemizi sürdürmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha
vurguluyor, kurulduğu tarihten bu yana altmıĢ yılı aĢkın süredir mesleğin ve meslek mensuplarının
geliĢimi için çalıĢmalarını yürüten meslek odalarına iftira ve karalama yoluyla oluĢturulmaya çalıĢılan
siyasi baskıyı reddediyoruz.
Değerli kamuoyumuza saygıyla duyurulur.
TMMOB MĠMARLAR ODASI
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 96
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
BASIN AÇIKLAMASI: SURUÇ’TA YAġANAN KATLĠAM ĠNSANLIK SUÇUDUR !
20 Temmuz 2015
ġanlıurfa Ġli Suruç Ġlçesinde bugün yaĢanan bombalı saldırıda resmi verilere göre 28 yurttaĢımız
hayatını kaybetmiĢ, 35‟i ağır olmak üzere 100‟e yakın yurttaĢımız yaralanmıĢtır.
YaĢadığımız bu büyük acı nedeniyle kaybettiğimiz yurttaĢlarımızı saygı ile anıyor, ailelerine ve
toplumumuza baĢsağlığı diliyoruz. Yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuĢmalarını diliyoruz.
Bölge coğrafyasında kaygıyla izlediğimiz süreçte; ortak değerlere yapılan saldırılarda binlerce kiĢinin
ölmesine ve yaralanmasına neden olmaktadır. Ülkemiz sınırında yaĢanan çatıĢma ve iĢgaller
sonucunda, siviller yaĢam çevrelerini terk ederek ülkemize ve bölgedeki diğer ülkelere göç etmek
zorunda bırakılmaktadırlar.
Bölgedeki çatıĢmalar ve savaĢın getirdiği yıkım sonrası yaĢam çevrelerinin yeniden inĢası
aĢamasında; kültürel, sosyal ve coğrafi farklılıkların sürdürülebilirliği için Suruç Ġlçesi Amara Kültür
Merkezi‟nde bir araya gelen genç yurttaĢlarımız, mezhepçi ve ırkçı Ģiddetin hedefi olmuĢtur.
Uygarlıkların ve farklı inançların beĢiği olan, ortak birikim ve zenginlikleri geleceğe taĢıyan Orta Doğu
coğrafyasında ve bölgemizde Ģiddetin bir an önce durdurularak barıĢın sağlanması yaĢamsal bir
önem taĢımaktadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada yaĢanan çatıĢma ve savaĢlar; barıĢçıl
çözümlere
yönelik
çabaların
artırılması,
kültürel
ve
sosyal
değerlerin
korunması
yoluyla
sonlandırılabilir.
Toplumsal birlikteliğin sürdürülmesi için çaba sarf eden duyarlı kesimlere karĢı uygulanan Ģiddet ve
merkezi yönetimlerce kullanılan; kamu vicdanını yaralayan saldırgan nefret söylemleri ise sorunların
barıĢçıl yollarla çözümünü zorlaĢtırmaktadır.
Bu bağlamda, Mimarlar Odası olarak, Suruç‟ta insanlık suçu katliamı gerçekleĢtirenleri kınıyoruz.
Saldırıda hayatını kaybeden yurttaĢlarımızı saygı ile anıyor ve yaraların bir an önce sarılmasını
diliyoruz. Saldırıyı düzenleyen savaĢ kıĢkırtıcısı sorumlular hakkında yürütülen soruĢturma
süreçlerinin takipçisi olacağımızı değerli kamuoyumuz ile paylaĢıyoruz.
TMMOB Mimarlar Odası
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 97
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
Basın Açıklaması: Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve Ġsyandayız!
10 Ekim 2015
ÖLEN ARKADAġLARIMIZI ANMAK, FAġĠST KATLĠAMI PROTESTO ETMEK ĠÇĠN YARINDAN
ĠTĠBAREN YASTAYIZ/12-13 EKĠM GÜNLERĠ BÜTÜN TÜRKĠYE‟DE GREVDEYĠZ!
Bugün Ankara‟da Emek, BarıĢ ve Demokrasi Mitingi için toplanmıĢtık.
Türkiye‟nin dört bir yanından gelmiĢtik.
Emek, BarıĢ, Demokrasi taleplerimizi haykırmak için gelmiĢtik.
ĠĢçilerin, kamu çalıĢanlarının, iĢsizlerin, yoksulların, mağdurların sesini duyurmak için gelmiĢtik.
“SavaĢa Ġnat BarıĢ Hemen ġimdi!” demek için gelmiĢtik.
Saray‟ın saltanatı uğruna aylardır kan dökenlere “Dur!” demek için gelmiĢtik.
SavaĢa karĢı barıĢı; baskı, Ģiddet ve zora karĢı özgürlükleri ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve
sömürüye karĢı emeğin mücadelesini hep birlikte yükseltmek için gelmiĢtik.
BaĢvurusu Ankara Valiliği‟ne yapılmıĢ (ve Valilikçe uygun görülmüĢ), bütünüyle barıĢçıl bir miting için
gelmiĢtik.
Türkülerimizle,
halaylarımızla,
pankartlarımızla,
sloganlarımızla
ve
coĢkuyla
miting
alanına
yürüyüĢümüz baĢlarken patlattılar bombaları.
Türkiye‟nin göbeğinde, Ankara Garı‟nın, binlerce polisin gözü önünde patlattılar.
ġu ana kadar belirlenebilen seksen altı kardeĢimiz hayatını kaybetti, yüzlerce kardeĢimiz yaralandı.
Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve Ġsyandayız!
Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu söylemesin.
Bombaları tanıyoruz.
18 Mayıs‟ta Adana ve Mersin‟deki, 5 Haziran‟da Diyarbakır‟daki, 20 Temmuz‟da Suruç‟taki
patlamalardan tanıyoruz; “aynı seriden” olduğunu biliyoruz.
Katilleri tanıyoruz.
Katiller; diktatörlük hevesleri 7 Haziran seçimlerinde kursaklarında kalanlardır.
Katiller; 400 vekil alamadıkları için ülkeyi iç savaĢa sürükleyenlerdir.
Katiller; yarattıkları terör ve dehĢetin korkusuyla 1 Kasım seçimlerinden galip çıkmaya çalıĢanlardır.
Katiller; aylardır AKrep‟lerle, TOMA‟larla, tanklarla, toplarla ülkeyi kan gölüne çevirenlerdir.
Amaçlarını biliyoruz.
Amaçları; bizi korkutarak, bizi yıldırarak, bizi sindirerek on üç yıllık zulüm ve hırsızlık düzenlerini
sürdürmeye çalıĢmaktır.
Amaçları; Gezi Ġsyanı‟ndan bu yana diktatörlüğe karĢı direnen milyonlarca yurttaĢın iradesini
kırmaktır.
Amaçları; halkın iradesine rağmen KaçAK Saray‟daki iktidarlarını devam ettirmeye çalıĢmaktır.
Emek, BarıĢ ve Demokrasi Mitingimiz kana bulayanlara sesleniyoruz:
BÜTÜN VAHġETĠNĠZE, BÜTÜN ġĠDDETĠNĠZE, BÜTÜN KATLĠAMLARINIZA RAĞMEN EġĠT,
ÖZGÜR, DEMOKRATĠK BĠR ÜLKEDE BĠR ARADA YAġAMI VE BARIġI SAVUNMAKTAN
VAZGEÇMEYECEĞĠZ!
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 98
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
Bizi korkutmaya, bizi yıldırmaya, bizi sindirmeye çalıĢanlara sesleniyoruz:
KORKMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ VE AFFETMEYECEĞĠZ!
DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ!
Ölen ArkadaĢlarımızı Anmak, FaĢist Katliamı Protesto Etmek Ġçin Yarından Ġtibaren Üç Gün
Yastayız/12-13 Ekim Pazartesi-Salı Günleri Bütün Türkiye‟de Grevdeyiz!
Bütün Sendikaları, Bütün Meslek Örgütlerini, Bütün Siyasi Partileri, Örgütlü-Örgütsüz, Hangi
Sendikanın Üyesi Olursa Olsun Bütün ĠĢçileri-Bütün Kamu ÇalıĢanlarını, Ġnsanlığa Sahip Çıkan Bütün
YurttaĢlarımızı Katılmaya Çağırıyoruz!
Devrimci ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipleri Birliği
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 99
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
MĠMARLAR ODASI: ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE BARIġ TALEBĠ YASAKLANAMAZ
15 Ocak 2016
11 Ocak 2016 tarihinde bir grup akademisyen tarafından “Bu Suça Ortak Olmayacağız” baĢlıklı bir
bildiri yayımlanması üzerine; CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçiler Konferansı‟nda
yaptığı konuĢma sırasında; bildiriye imza atan akademisyenleri “mandacı”, “ihanet içinde olmakla” ve
“teröre destek vermekle” suçlamıĢ, hesap sorulacağını belirtmiĢtir.
Bu açıklamaların ardından; Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ve kimi üniversite rektörleri, baskılar
yoluyla öğretim üyelerini istifaya zorlamıĢ, görevden uzaklaĢtırma gibi yöntemler uygulamaya
konmuĢtur. Bu hukuksuz giriĢimler Savcılıklarca baĢlatılan soruĢturma ve gözaltılarla devam etmekte;
iktidar yanlısı basın organları ve karanlık güç odakları tarafından itibarsızlaĢtırma ve linç kampanyaları
yürütülmekte ve akademisyenlerin can güvenlikleri tehdit edilmektedir.
Akademisyenlerin, kendi bakıĢ açılarından Türkiye‟nin içinde bulunduğu durumu ve devlete düĢen
sorumluluğu değerlendiren bir metni kamuoyu ile paylaĢmaları, düĢünce ve ifade özgürlüğü
kapsamında olup; bu sebeple suçlanmaları kabul edilemez.
Bu hukuksuz giriĢimler; son yıllarda iktidarın arka bahçeleri haline getirilen, bilimsel özerklikleri
tamamen ortadan kaldırılan üniversite ortamına yapılan yeni bir müdahaledir. Oysa üniversiteler,
özerk ve özgürlükçü yapıları ile siyasi ideolojilerin edilgen yapısından bağımsız, ifade özgürlüğüne
sahip bireylerin söylem özgürlüklerini koruyarak toplumsal ilerlemenin ve geliĢmenin öncüleri olmakla
yükümlüdürler.
Zira Evrensel Ġnsan Hakları Beyannamesinde ve Anayasada, herkesin düĢünce ve görüĢlerini
özgürce açıklama ve yayma hakkına sahip olduğu belirtilerek; ifade özgürlüğü güvence altına
alınmıĢtır. Bu hürriyet; resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber almak ve vermek serbestliğini
de kapsar. Ġfade özgürlüğünün korunması ve güvence altına alınması Devletin ve yürütmeyi üstlenen
siyasi iktidarın görev ve sorumluluğundadır.
Katılımcı politikaları reddeden ve yasama organının tüm yetkilerini kendinde toplayan, toplumsal
yaĢamın her alanında temel hak ve özgürlüklere müdahalelerde bulunan merkezi politikalar,
toplumsal uzlaĢı sağlanmasını zorlaĢtırmaktadır.
Bu bağlamda, yaĢanan hukuk dıĢı ve olumsuz geliĢmeler karĢısında, Mimarlar Odası olarak; sağlıklı
ve güvenli bir çevrede barıĢ içinde yaĢama hakkının sağlanmasını ve Ģiddet politikalarının terk
edilmesini savunanlara karĢı yapılan baskı ve saldırıları kınıyor; insan hakları ve demokrasi
sorunlarının barıĢçıl yollardan çözümüne yönelik çabaların arttırılması ve iç savaĢ boyutuna varan
çatıĢmaların bir an önce durdurulması, yaĢanan can kayıplarının ve Ģiddetin sonlandırılmasının, ilgili
tüm kesimlerin ortak sorumluluğu olduğunu önemle vurguluyoruz.
Bütün ilgili kesimleri hukuki sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeye; yetkilileri, çatıĢma ve
saldırıların sonlandırılması, toplumsal birlikteliğin sürdürülmesi için çaba sarf etmeye çağırıyoruz.
Değerli kamuoyumuza duyurulur.
TMMOB Mimarlar Odası
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 100
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
MĠMARLAR ODASI: ĠMAR DÜZENĠNDE GETĠRĠLEN “ÇOK HUKUKLU SĠSTEM” YARGI
KARARIYLA DURDURULMUġTUR
19 Ocak 2016
T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟nın 2013-2014 yıllarında Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği‟ndeki
yapı düzenine iliĢkin tanımları değiĢtirmesine bağlı olarak imar haklarında da değiĢiklikler meydana
gelmiĢtir. Bakanlık, 22 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan geçici madde değiĢikliğiyle, kazanılmıĢ
hakkın çerçevesini yargı kararlarıyla getirilen ölçütlere aykırı biçimde geniĢletmiĢ, aynı kurallara bağlı
olması gereken kiĢilerin inĢaatlarına uygulanacak imar hukukunda tercih etme yolunu açmıĢtır.
Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliğinin Geçici 6. maddesiyle; 22 Mayıs 2014 tarihinden önce,
-
Yıkım ruhsatı baĢvurusu,
-
Bina yıkım iĢlemi,
-
Riskli yapı tespiti iĢlemi,
-
Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluĢlarca yapı kimlik numarası alınarak riskli yapı tespitine
bağlama iĢlemi,
-
ĠnĢaat sözleĢmesi tanzimi,
-
Proje sözleĢmesi tanzimi,
-
ĠnĢaat veya proje yapmak üzere noter tasdikli taahhütname veya vekâletname tanzimi,
-
Yeni inĢaat yapmak üzere;
-
Ġfraz, tevhit, yola terk iĢlemi baĢvurusu,
-
Ġmar durum belgesi,
-
Yol kotu tutanağı,
-
Aplikasyon krokisi baĢvurusu,
-
Zemin ve temel etüt raporu tanzimi iĢlemlerinden en az birinin gerçekleĢtirilmiĢ olması halinde
ilgililerin;
01 Haziran 2013 tarihinden önce yürürlükte olan ilgili BüyükĢehir / Belediye Ġmar Yönetmeliği
01 Haziran 12013 tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği
08 Eylül 2013 tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği
14 Eylül 2013 tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği
22 Mayıs 2014 tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliğinden herhangi birini
uygulanmak üzere tercih edilebileceği düzenlenmiĢti.
Bu düzenleme ve Belediyelere dağıtımı yapılan Bakanlık Genelgesi, imar düzeninde çok hukuklu bir
sistem getirmiĢtir. Ġmar uygulamasında herkesin kendi hukukunu seçmesine olanak tanınmasının
hukuk sistemimizde yeri yoktur. EĢit durumda olan kiĢilere farklı hukuk kurallarını tercih etme yolu
açan dava konusu düzenlemeler, anayasaya ve imar mevzuatına aykırıdır.
Genelge ile imar düzeninde kaos yaratılmıĢ ve aynı yerleĢim alanlarındaki yapılaĢmalarda
düzensizliğe neden olunmuĢtur. Yönetmeliğin Geçici 6.Maddesinde sayılan koĢulların “kazanılmıĢ
hak” sayılması mümkün değildir.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 101
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
Mimarlar Odası olarak bu gerekçelerle açtığımız davada; DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu,
2015/1064 sayılı kararıyla Yönetmeliğin Geçici 6.Maddesinin ve Genelgenin yürütmesinin
durdurulmasına karar vermiĢtir.
Yargı kararında;
“Ġmar hukukunda kazanılmıĢ hakkın ölçütü olarak, hukuki duruma uygun fiili durumların esas
kabul edilmesi gerekmekte olup, dava konusu Yönetmelik maddesi ile öngörülen koĢulların
bugüne kadar hiç inĢaata baĢlanmamıĢ durumlara iliĢkin olması karĢısında bu Ģartları yerine
getiren ilgililer lehine kazanılmıĢ bir haktan söz edilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır.
Öte yandan dava konusu Yönetmelik ile belirli Ģartlara haiz kiĢilere, farklı tanım ve kurallara
sahip, farklı tarihlerde yürürlüğe konulan düzenlemelerden birini tercih etme imkânı
tanınmasının, bir bölgede aynı kurallara bağlı olması gereken yapılaĢmalarda farklı kuralların
uygulanmasına yol açacağı ve dolayısıyla düzensiz imar uygulamalarına sebebiyet vereceği
açıktır.” denilerek iptal talebimizin gerekçeleri haklı bulunmuĢtur.
DanıĢtay tarafından Yönetmeliğin Geçici 6. maddesinin uygulamasının
ve hukuksuzluğun
durdurulması nedeniyle; aynı bölge içindeki yapılaĢmalarda farklı kuralların uygulanmasına yol açılan
imar düzensizliğine son verilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda, yetkili idareleri Mahkeme kararına uymaya, düzensiz imar uygulamalarının önüne
geçmek için sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.
Değerli kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
TMMOB MĠMARLAR ODASI
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 102
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
ŞUBEMİZ
BASIN AÇIKLAMALARI,
SUNUŞLAR
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 103
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
BASIN AÇIKLAMALARI:
12. Dönem Yönetim Kurulu Basın Açıklaması:
31.01.2014
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri, 26 Ocak 2014
tarihinde yapılan seçimle belirlenmiĢtir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında alınan kararla;
BaĢkan Canan OYTAN, BaĢkan Yardımcısı Doç. Dr. AyĢen ÇELEN ÖZTÜRK, Sekreter Üye
E. Mahir ALTUNTAġ, Sayman Üye Selçuk SIRMA, Üyeler Meryem KUNDUROĞLU, Sertaç
KESKĠN ve ġeyma GÜNGÖR olarak görev dağılımı yapılmıĢtır. Yeni dönemde; Yönetim
Kurulumuz özellikle mimarlık mesleğinin saygınlığını korumak, mesleki sorunları çözebilmek
ve “EriĢilebilir, YaĢanabilir Kent” söylemiyle çalıĢmalarını sürdürecektir.
Kentimizde bu dönem ilk defa Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi olarak Mimarlık Mesleğine
ve Kente ait sorunların çözümünde bir kadın BaĢkan öncülük edecektir. Bu süreçte ġube
Yönetim Kurulu, Genel Merkez Delegeleri, ġube SoruĢturma UzlaĢtırma kurulu, ÇalıĢma
Komisyonlarımız ve ġubemize kayıtlı tüm üyelerimizle iĢbirliği ve geniĢ katılımlı bir çalıĢma
dönemi geçirmeyi hedeflemekte, Kente dair söylemlerde diğer meslek odaları ile
paylaĢımlarda bulunmayı amaçlamaktadır.
TMMOB Mimarlar Odası
EskiĢehir ġubesi
12. Dönem Yönetim Kurulu
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 104
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
Basın Açıklaması: TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi TaĢınacak Olan
Kent Stadyumu BoĢluğuna Fikir YarıĢması Düzenliyor:
07.05.2014
“METEORĠK BOġLUK – ESKĠġEHĠR YERÇEKĠM KUVVETĠNĠ YARATIYOR”
EskiĢehir‟de yaĢayanlar çok yönlü bir kentte yaĢamanın keyfini çok yönlü bir yaĢama sahip
olarak sürerler. Bunun temel nedeni kentteki yaĢam kalitesinin yüksek olması ve odağa
insanı alan yaĢam biçimidir. Fiziksel çevre ile sosyal yaĢamın etkin bir Ģekilde buluĢması,
EskiĢehir‟de vücut bulur. EskiĢehir kent merkezinde son yıllarda izlenen değiĢim, kentin
mevcut kimliğinin sosyal ve ekonomik parametreler tarafından yeniden inĢa edildiğini, ama
bunun mevcut kentsel karakter görmezden gelinerek yapıldığını gösteriyor.
EskiĢehir‟de ES-ES nidaları ile yıllarca yankılanmıĢ kent stadyumu taĢınıyor. Kent
merkezindeki stadyumun ihtiyaçları karĢılama potansiyelini yitirdiği varsayılıyor ve kent
merkezi dıĢında bir alana yeni bir stadyum inĢa ediliyor. Yıkılacak olan stadyum, kent
merkezinde bulunduğu konumu ile mekânsal, EskiĢehirspor‟a 1964‟den bu yana ev sahipliği
yapması nedeniyle de simgesel öneme sahip. EskiĢehir Valiliği boĢalacak bu alan için ön
çalıĢmaları baĢlatmıĢ durumda.
T.M.M.O.B. Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi, bu alanın kentsel tasarım problemini ulusal bir
yarıĢmanın konusu olarak ilan ediyor ve tartıĢma sürecine katkıda bulunuyor: Stadyum
taĢındığında, bu boĢluk nasıl doldurulmalı? BoĢluk sadece fiziksel bir alandan mı ibaret?
EskiĢehir‟de yaĢayanların bu alana dair istekleri, basit bir yapı veya sıradan bir mimari
projeyi aĢıyor.
Kent halkının kentsel süreçlere dâhil olma ve kent hakkı talebi, son bir yılda olağandıĢı bir
eylemlilikle gündemimizi dönüĢtürdü. Düzenlenen bu yarıĢma, katılımcı ve çoğulcu taleplerin
vücuda gelmesi ve yerel dinamiklerin kent üzerinde öngördüğü değiĢimin sosyal ve kültürel
bir uzlaĢmaya dönüĢmesi için önemli bir mecra.
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir Ģubesi, Kent hayatının kalbi sayılabilecek bu önemli
alanın, Mimarlar, ġehir Plancıları ve Peyzaj Mimarlarının farklı düĢünce ve önerileri alınarak,
sınırlı bir bakıĢla oluĢturulan bir tasarım olma riskinden çıkarmayı hedeflemekte. Bu yarıĢma
profesyonel ve öğrenci olmak üzere iki kategoride düzenlenen Mimarlık, Mühendislik,
ġehircilik ve Kentsel Tasarım Proje YarıĢmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek
aĢamalı olarak düzenlenen bir mimari fikir projesi yarıĢması.
Stadyumun ardında bıraktığı boĢluk, çoğulcu bir bakıĢla farklı vizyonların tartıĢılarak
oluĢturulduğu tasarımların senteziyle, EskiĢehir‟in kalbi olarak atmaya devam edecek.
Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem Yönetim Kurulu
Basın Açıklaması: Meteorik BoĢluk YarıĢması Sonuçlandı
27.09.2014
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 105
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Tarafından Düzenlenen, “Meteorik BoĢluk”
EskiĢehir Yerçekim Kuvvetini Yaratıyor Kentsel Tasarım Fikir YarıĢması Sonuçları TepebaĢı
Belediyesi Sergi Salonunda tanıtıldı.
TaĢınması kararı alınan “EskiĢehir Atatürk Stadyumu” yaklaĢık 50 yıldır futbolun yanı sıra,
yüzme, basket, voleybol, atletizm vb. spor aktiviteleri ile resmi bayram kutlamaları, iki
üniversitenin mezuniyet törenlerine ev sahipliği yapan önemli bir kent dinamiğidir.
Stadyumun çevresinde yer alan hava hastanesi, okullar bölgesi vb. alanlarda bu dinamiğe
artı değer katmakta, gelecek planlarında ayrıĢtırılamaz bütüncül bir bakıĢa ihtiyaç
duymaktadır.
Bu yarıĢmanın oluĢturulma gerekçelerinden biri, 50 yıllık süreçte kentlinin 2-3 nesil genetik
kodlarına iĢlemiĢ, duygusal anların hafızaya kaydedildiği bu alanının, Tek Seferde
Tasarlanıp Tüketilemeyecek Kadar Önemli Olduğudur.
Stadyumun taĢınması ile boĢalacak alana ne yapılacağı, EskiĢehir Valiliği aracılığı ile kentte
tartıĢmaya açılmıĢ ve bu alanın değerlendirilmesi ile ilgili ön çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.
YaĢamın bu çeĢitlenmiĢ olanaklılığına yeni ufuklar açacak mekansal hareketlenmeleri
kaynağında yakalamak için, T.M.M.O.B. Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi “meteorik boĢluk EskiĢehir Yerçekim Kuvvetini Yaratıyor” baĢlığı adı altında taĢınacak olan EskiĢehir Atatürk
Stadyumu alanında yeni fikirleri tartıĢmaya açacak tasarımları elde etmek için
bu fikir
yarıĢmasını düzenlemiĢtir.
Bu alana iliĢkin bu kentte yaĢayan insanların istekleri, basit bir yapı veya mimari projeden
öte, EskiĢehirlilik ruhunu yaĢayabilecekleri bir kent kimliğinin oluĢturulmasıdır. Bu yarıĢma,
EskiĢehirlilik kimliğinin bu boĢlukta yankılanması için ilk tuğladır ve ortaya çıkacak olan ilke,
kentin en doğruya tek bir bakıĢla değil çoğulcu bir emek ve düĢünce paylaĢımı ile ilerlemesi
için itici bir güç olacaktır. EskiĢehir doğruyu her zaman kendinde aramıĢ ve kimliğini kendi
içinden yaratmıĢtır.
Bu yarıĢma ile boĢluk, EskiĢehir‟in kendisine en yakıĢanı ve en güzeli bulduğu bir ayna
olacaktır. Bir fikrin güzelliği diğer fikirle kıyaslandığında ortaya çıkar ve güzeli bulma yolunda
“EskiĢehir en güzel nidayı” bulacaktır. Ve artık boĢluk EskiĢehir‟in kalbi olarak atmaya
devam edecektir.
Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem Yönetim Kurulu
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 106
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
Basın Açıklaması: SAĞLIKLI YAġANABĠLĠR KENTLER ĠÇĠN MĠMARLIK !
13.10.2014
Her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan ve bu yıl ülkemizde 13 Ekim 2014‟te
düzenlenecek olan Dünya Mimarlık Günü teması, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA)
tarafından “Sağlıklı Kentler, Mutlu Kentler” olarak belirlenmiĢtir.
Mimarların enerji, uygulama ve malzeme alanlarındaki etik tutumları, kentsel mekân kadar
kentleri de bir bütün olarak etkilemekte; mimarlar, kültürel, sosyal ve coğrafi farklılıkların
sürdürülebilirliği konusunda toplumsal sorumluluk taĢımaktadırlar. Barınaktan kentsel boyuta
kadar, bütün yerleĢmelerin fiziksel ortamını oluĢturan yapı üretimi ve mekân tasarımı etkinliği
olan mimarlık, yalnızca bina üretim süreci ile sınırlı değil, aynı zamanda taĢıdığı sosyal
sorumluluk nedeniyle herkes için yararlı ve önemlidir.
Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama hakkı anayasa ile koruma altına alınmıĢ ve Devlete
ise “çevreyi geliĢtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek” ödevi
verilmiĢtir. Dolayısıyla yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar
çerçevesinde üretilmesi; mimarların, merkezi-yerel yönetimlerin, ilgili tüm kurumların ve
meslek örgütlerinin ortak sorumluluğudur.
Toplum; aidiyet ve kimlik duygularının sanatsal ve mekânsal ifadesi olan kamusal alanlara,
geleceğin mirasını oluĢturan yapılı çevreye ve ülkenin tarih, kültür ve yaĢam dokusunun
temeli olan mimarlığa sahip çıkmaktadır. Hem kullanıcısı hem de iĢvereni olduğu mimarlığın;
ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunları temel alan insan-odaklı, katılımcı politikalarla
üretilmesi talebini iletmektedir.
Bu çerçevede Mimarlar Odası olarak; sağlıklı yaĢam çevrelerinin oluĢturulması için, tüm
doğal, kültürel ve mimari değerlerin korunması ve geliĢtirilmesi amacıyla verdiğimiz
mücadeleye devam etmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, meslektaĢlarımızın
ve toplumumuzun Dünya Mimarlık Günü‟nü kutluyoruz.
Değerli kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem Yönetim Kurulu
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 107
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
Basın Açıklaması: Kent Meydanı
29.12.2014
TMMOB
Mimarlar
Odası
EskiĢehir
Ģubesi
olarak
EskiĢehir
Stadyumunun
nasıl
değerlendirilmesi gerektiği konusunda görüĢ ve düĢüncelerimizi Ģehrin gereksinimleri, Ģehir
planlaması, mimari ve estetik kaygıları da dikkate alarak açıklamalarda bulunduk.
Özü itibariyle Ģehrimizin merkezinde kalan stadyum tüm EskiĢehirlilere aittir ve kamuya ait
alandan gelecek nesillerinde yararlanma hakkı vardır. Belediyeler, sivil toplum örgütleri,
meslek odaları yok sayılarak kamu görevinden kaynaklanan güç ve yetkilerini kullanarak
EskiĢehir Valiliğin görev alanlarına girmediği halde stadyumun yıkılarak kime, hangi amaçla
yaptırdıklarını bilmediğimiz maket projelerle Ģehrin akciğeri konumundaki stadyum
EskiĢehir‟in tarihi, kültürel, sosyal yapısına aykırı Ģekilde kullanılmak istenilmektedir.
Bilim ve tekniğin ıĢığında halkın yararı için çalıĢan mimarlar odası; gerek düzenlenen
paneller gerekse verdiği demeçleriyle stadyumun rant alanına dönüĢtürülmemesi için sürekli
gündeminde tutmuĢ ve halka karĢı bilgilendirme görevini yapmıĢ/yapmaktadır.
Daha önceleri de ifade ettiğimiz gibi Ģehirlerin geleceğiyle ilgili kararları Ģehir plancısı, mimar
mühendis, baro
ve diğer meslek o odalarının bilgisi ve gözetiminde yapılan bilimsel
toplantılarda tartıĢılır, sivil toplum örgütlerinin görüĢ ve önerileri dikkate alınır. Akla, bilime,
geleceğe uygun projeler geliĢtirilir, ortak akılla ortak gelecek planlanır. Ülkemizin her yerinde
olduğu gibi ne yazık ki EskiĢehir‟imizde de Ģehir rantı üzerinden zenginleĢmek isteyenler
kentimizi yağlamak istemektedirler.
ġehirler de insanlar gibi canlı organizmalardır. Elbette aksayan yerler düzeltilir, iyileĢtirilir,
güzelleĢtirilir. Bunlar yapılırken geçmiĢle gelecek arasındaki bağ koparılmaz. Hele hele
Ģehrin akciğeri görevini yapan, temiz hava sağlayan yerler yok edilmez, hava koridorları
kapanmaz.
EskiĢehir‟e gelen herkesin bildiği stadyum alanı EskiĢehir‟e yakıĢır Ģekilde Ģehir meydanına
yada bir grup veya kiĢiye çıkar sağlama yerine turizm mekanına, sosyalleĢme alanına
dönüĢtürülebilir. Ne yapılırsa yapılsın bu kararı meslek odalarını yok sayarak, iĢbirliğinden
kaçarak EskiĢehir Valiliğinin vermemesi gerektiğini biliyoruz.
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir Ģubesi olarak stadyumun nasıl değerlendirilmesi ile ilgili
kararı en iyi EskiĢehirliler verecektir. Hukukun üstünlüğüne inanıyor, demokrasiyi içimize
sindiriyorsak gelin ne yapılması gerektiğini EskiĢehirlilere soralım. Halk oylaması yapalım.
Mimarlar Odası olarak kentimizdeki tüm rant ve yağma projelerine karĢı duracağız. Her türlü
hukuki ve demokratik haklarımızı kullanarak ranta ve rantçılarla iĢbirliği yapanlara kararlılıkla
karĢı duracağımızı vurgulayarak, Ģehrimize, kültürümüze, geçmiĢimize sahip çıkacağımızı
saygın basınımız ve halkımızın bilmesini istiyoruz.
Saygılarımızla,
EskiĢehir Mimarlar Odası a.
Canan OYTAN
ġube BaĢkanı
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 108
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
Basın Açıklaması: 17 Ağustos Depremi
17.08.2015
17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 16 yıl geçti. 16 yıl önce bugün, merkez
üssü Gölcük olan ve beraberinde tüm Marmara bölgesini etkileyen 7,4 büyüklüğünde bir
deprem meydana geldi. 17.479 kiĢi hayatını kaybetti,
45.953 kiĢi yaralandı, 244.383
civarında konut ve iĢyeri hasar gördü, ülke ekonomisi kısa zamanda telafi edilmesi mümkün
olmayacak derecede etkilendi. Bilançonun yol açtığı acı depremin toplumsal travma haline
gelmesine neden oldu. Halen kayıpların acısını toplum olarak yüreğimizde yaĢamaktayız.
Hayatını kaybeden vatandaĢlarımızı rahmetle anıyoruz.
17 Ağustos, baĢta yapı üretim süreci, mevcut yapılar, kentleĢme politikası, afet sonrası
önlemler, mevzuat olmak üzere yetersizliğimizi, hatalarımızı gün yüzüne çıkardı. Görmezden
gelinen, yok sayılan sorunlar dramatik bir olayla varlığını hissettirdi. Ülkemizin jeolojik
gerçekliği olarak depremlerle sık sık karĢılaĢacağımız bilinmesine karĢın, deprem gibi bir
doğa olayının "asrın felaketine" dönüĢmesinin ardından geçen on altı yıl sonra bugün,
yaĢadığımız çevrenin afetlere karĢı daha güvenli olmadığına 2011 Van depreminde acı bir
Ģekilde tanıklık edildi.
Deprem sonrası süreç, bütün bir ülkenin depreme karĢı düzenlenmesi noktasında toplumsal
birliktelik oluĢmasına yol açtı, "artık hiçbir Ģeyin eskisi" gibi olmayacağı söylemi geliĢti. Ancak
12 yıl sonra meydana gelen Van depremi, ne yazık ki, aradan geçen onca zamana ve
verilen sözlere rağmen, "bir arpa boyu mesafe alınamadığını" gösterdi. Aradan geçen yıllar
kaçak yapılaĢmanın, sağlıksız kentleĢmenin, mimarlık ve mühendislik hizmeti almadan yapı
üretiminin, yanlıĢ yerleĢim alanlarının belirlenmesi, yapı denetim sisteminin taĢıdığı eksiklik
ve zaafların varlığını sürdürdüğü, sadece depreme değil her türlü doğal afete karĢı
korunmasız olunduğu gerçeğini yüzümüze vurdu.
Bütün bu süreçte yaĢanan acılara ve maddi kayıplara rağmen gerekli dersler çıkarılmadı,
baĢlangıçta alınan kimi tedbirler dahi göz ardı edildi ve hatta yeni riskleri davet eden
kararlarla bu uygulamalara hız verildi. “Afet Riski Altındaki Alanların Düzenlenmesi Hakkında
Kanun” ve torba kanunlar marifetiyle yapılan düzenlemeler buna tipik bir örnektir.
Uygulamaya geçilen bu mevzuatlar çerçevesinde ne kentlerde ne de kırsal alanlarda
bütüncül bir yaklaĢımla afet riskini azaltacak, toplumsal uzlaĢı sağlanmıĢ ve gelecek
nesillere “sağlam yapılar ve yaĢanılır çevreler” bırakmayı hedefleyecek hiç bir gerçekçi proje
üretilemedi.
Tüm bunlar yetmezmiĢ gibi, Ġstanbul örneğinde olduğu gibi Afete Yönelik Acil Eylem Planı‟na
göre olası bir depremde kullanılması planlanan toplanma alanlarına; imar planlarında
yapılan değiĢikliklerle iĢ merkezi, alıĢveriĢ merkezi, toplu konut ve stadyum inĢa edilmesinde
bir sakınca görülmedi.
Son birkaç yılda siyasi iktidar mevzuatta kabul edilemez köklü değiĢiklilere imza atmıĢ,
meslek odalarının toplumsal yarar hassasiyetinden kaynaklanan kamu projelerine müdahale
etme kanallarını kapatmıĢ, üyelerini denetlemesini, sicillerini tutmasını, mesleki faaliyetlerini
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 109
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
kayıt altına almasını engellemiĢ, "imzacılıkla" ve sahte mimarlarla mücadeleyi zayıflatmıĢ, bir
taraftan da Meslek Odaları üzerinde mali ve idari denetim kurarak vesayet iliĢkisini hayata
geçirmek istemiĢtir. Mevzuatların yapı üretim sürecini denetimsizliğe mahkum edecek
hükümler içermesinin ve siyasi iktidarın Meslek Odalarını devre dıĢı bırakmasının topluma
pahalıya mâl olacağı açıktır.
Gelinen aĢamada güvenli ve sağlıklı yapılaĢmanın güvencesi olan “kamu denetiminin”
ortadan kaldırıldığı, iktidarın “kentsel dönüĢüm” adında sınırsız “yağma özgürlüğü” yetkisi
kullandığı, yerel yönetimlerin iktidarın emrinde olduğu veya neredeyse devre dıĢı bırakıldığı,
toplum katılımının yok sayıldığı koĢullarda; “güvenli ve sağlıklı kentleĢme” için öncelikli
olarak “toplumsal duyarlılık” ardından kamu denetiminin takipçisi olan Meslek Odaları en
önemli güvence haline gelmiĢtir.
Sonuç olarak anlaĢılan o ki siyasi iktidar ne ülkenin deprem gerçeğinin farkındadır ne de
mesleklerin ve meslek odalarının iĢlevini bilmektedir.
Bizler, Mimarlar Odası olarak, bütün duyarlı toplum kesimlerini, her aĢaması ile hem doğal
yaĢamı tehdit eden hem de afet risklerini arttıran Ġktidarın “rant ve talan” kararlarına karĢı
bilinçli, demokratik ve duyarlı tepkilerini ortaya koymaya çağırıyoruz ve doğal afetlerin büyük
tahribata ve insan kayıplarına yol açmasının temelinde yer alan, mimarlık ve Ģehircilik
ilkelerine aykırı gerçekleĢtirilen planlama ve yapılaĢma gerçeği karĢısında mücadelemizi
sürdüreceğimizi; bu konudaki deneyim, birikim ve bilgilerimizi kentsel dönüĢüm baskısı
altındaki kentlerimiz için toplum yararına kullanacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.
Değerli kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12 Dönem Yönetim Kurulu
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 110
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
Basın Açıklaması: EskiĢehir Hat Boyu Düzenlemesi
22.12.2015
EskiĢehir‟ de tren hattının Muttalıp Caddesinden Tren Garına kadar kısmi olarak yer altına
alınmasıyla
oluĢan kentsel boĢluk uzunca bir süredir gündemde. Ancak üzerine Devlet
Demir yolları tarafından gerçekleĢtirilen proje tartıĢmaları yeniden gündeme taĢıdı. Mimarlar
Odası EskiĢehir ġubesi olarak konuyu takip etmekteyiz.
Konuyla ilgili meslek odamız tarafından her zaman dile getirilen ilk yanlıĢ projelerin elde
edilme biçimidir. EskiĢehir‟de yaĢayanların neredeyse tamamını ilgilendiren bu ür Kamusal
projelerin elde edilmesinde izlenecek yöntemlerden birinin ulusal mimari ve kentsel proje
yarıĢmaları ile proje elde etmek olduğunu düĢünmekteyiz. Eğer bu yöntem tesis edilemiyor
ise projelendirme aĢamalarına kent aktörleri ve o kentin sakinlerinin muhakkak dâhil edilmesi
gerektiği kanaatindeyiz.
Kentin tam merkezinde yer alan ve müthiĢ bir yapılaĢmanın ortasında bu tür bir kamusal
alan edilmesinin EskiĢehir için çok büyük bir fırsat olduğunu görmekteyiz. Ancak
alıĢılagelmiĢ kentsel tasarım çalıĢmalarında olduğu gibi maalesef alanın beton yığınına
dönüĢmesi bir Ģekilde engellenemiyor. Temel peyzaj ögelerinin (havuz, saçak, tretuvar vs.)
sistemli ya da sistemsiz olarak bir araya getirilmesiyle gerçekleĢen kentsel tasarımlar
maalesef geçerliliğini yitirmekte. Üstelik bunun yaklaĢık 1.4 kilometre uzunluğunda lineer
uzanan bir aks boyunca tekrarlanarak devam etmesi iĢin baĢka bir sorunsal boyutu. Temel
yaklaĢım biçimi bu tür bir açık alanın inĢası değil, burayı kimlerin kullanacağı olmalı. Yapılan
düzenleme kimlere hitap edecek? Sorulması gereken soru bu olmalıydı. Özellikle EskiĢehir
gibi bitiĢik nizam yapılaĢma sonucu neredeyse beton yığınına dönen bir bölgede bu alanın
nefes alınacak bir mekan olarak öngörülmediği düĢüncesindeyiz. Kent merkezinde
insanların kuĢ seslerine, yağmurdan sonra toprak kokusuna ihtiyacı olduğunun bu kentin
aynı zamanda sakinleri olarak söyleyebiliriz. Alan proje görsellerinden ve kısmı olarak
uygulanmakta olan projeden anlaĢıldığı üzere yeĢillenecek ancak hat boyu maalesef
topraksız yeĢillenecek.
Kentsel tasarımlarda farklı kullanıcı gruplarının gereksinimleri göz önüne alınmalı. Alan
bahsettiğimiz lineer yapısı ile aslında farklı tasarımlara olanak sağlayabilirdi. Genç grupların,
yaĢlıların, kadınların, çocukların ihtiyaçlarına cevap verecek bir mekan olmalı. Aksi takdirde
içerisinden geçilip gidilen, bir rekreasyon alanı olamayacak, kaldırım düzenlemesi olarak
kentin içerisinde maalesef yok olacaktır. Ġnsanları farklı aktivitelere mesela spora ya da
sanata
yönlendirecek
aktivitelerin
tasarım
esnasında
göz önünde
bulundurulması
gerekmektedir. Sanat ve spordan hayli uzak olan yaĢam biçimimiz için gelecek kuĢaklara
örnek teĢkil edecek bir mekan olarak değerlendirilmesi ve ona göre tasarlanması gerektiği
inancındayız. Örneğin alanın bir kısmı EskiĢehir‟ de yer alan her iki üniversitenin Sanat
Tasarım Fakültelerinde üretilen öğrenci projeleri için geçici açık hava sergisi ya da kaykay,
paten, bisiklet parkuru olarak düzenlenebilir. Kamusal alanların ancak bu Ģekilde değerli ve
anlamlı birer miras olacağı inancındayız.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 111
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
EskiĢehir 4 mevsimi bir arada yaĢayan bir kent. Haliyle tek düze öneriler hava Ģartları
değiĢtikçe geçerliliğini yitirmekte. Alan tasarlanırken bu tür koĢulların da değerlendirilmesi
gerektiğini düĢünmekteyiz.
Son olarak alan içerisinde muhakkak sert zeminler, su öğesi, oturma birimleri olacaktır.
Ancak ağaçlar, tabiatı gereği saksıya sığdırılamaz, tabiat ve yeĢil olanın sınırları tretuvarla
belirlenmez. Kendi iç dinamikleriyle yaĢayan, gerçekten nefes alınabilecek bir yeĢil alan
tasarlanması gerekliliğine inanıyoruz. Alanda yapılan proje henüz tamamlanmamıĢken, yani
iĢ iĢten geçmemiĢken tadile dilmesi mümkün gözükmektedir. Projeyle ilgili yetkililerin
tasarımın tartıĢılacağı ve tüm kesimler tarafından tespit edilen hataların ya da önerilerin
dinleneceği bir ortam yaratmasını dileriz.
TMMOB Mimarlar Odası
12. Dönem Yönetim Kurulu
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 112
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
Basın Açıklaması: KurĢunlu Külliyesi.
20.01.2016
Kültürel Mirası korumak, tarihi binalara yeni bir fonksiyon vererek böylece kent içerisinde
anlamlarını muhafaza etmektir Birey olarak bu tür tarih kokan mekanlarda oluĢan hissiyat
konferanslara katıldığınız , çeĢitli sergilere ev sahipliği yapan ve eğlence hayatının içine
karıĢmıĢ mekanların bir geçmiĢleri olması ve bu mekanların size hissettirdikleridir. belki
yeniden tasarımı yapılsa dahi yaratılamayacak zenginlikte mimari deneyimler ,yıllar boyu
içlerinde
yaĢananlar
ve
çevrelerinde
olup
bitenler
her
yapıya,
insan
eliyle
kazandırılamayacak özellikler katarlar
Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi olarak neredeyse tüm kültürel etkinlikleri KurĢunlu
Külliyesinde gerçekleĢtirmekteyiz. Kültürel Mirasın Korunarak Yeniden Canlandırılması
baĢlıklı ÇalıĢtaya aynı mekan ev sahipliği yapmıĢ ve içeriğinde endüstri yapı mirasının doğru
biçimde korunmasını sağlamak amaçlı yöntemler tartıĢılarak çeĢitli projeler üretilmiĢtir.. 2-5
Mayıs 2015 tarihlerinde endüstriyel yapı mirasının koruyarak yeniden canlandırılması,
teknolojinin hızına ayak uyduramamıĢ sanayi mirası olan bu yapıların yıkıma terk edilmesi,
tamamen ortadan kalkması ve izlerinin silinmesi, kent imajı ve kent kimliği açısından
olumsuz bir uygulama olduğunu, alanın; sanat ve kültür merkezi olarak değerlendirilmesini
önermiĢ, kentin gurur duyacağı, insanlarda aidiyet oluĢturacak mekanlar sağlamak
amaçlanmıĢtır.
2-3 Ekim 2015 tarihlerinde ise doğrudan kültür mirasını ve bizatihi külliyeyi de kapsayan III.
Ulusal Mimari Koruma Proje Ve Uygulamaları Sempozyumu gerçekleĢtirilmiĢtir. Sempozyum
tarihi mekân içerisinde geniĢ bir katılımla bilgi yüklü, sohbet havasında gerçekleĢmiĢtir.
ġubemizin kültürel faaliyetlerinde KurĢunlu Külliyesini mekân olarak seçmesindeki tek amacı
kültürel mirasımızı tanıtmaktan, kente kazandırdığı imajı ve Odunpazarı bölgesinin yeni
kimliğini halkımızla buluĢturmaktır.
Odunpazarı Belediyesi Eski BaĢkanı Burhan SAKALLI döneminde faaliyete giren külliyede
birçok önemli etkinlik düzenlenmiĢtir. Odunpazarı bölgesi böylelikle canlılık kazanmıĢ ve
EskiĢehir kültürel turizmini geliĢtirmiĢtir.
Bu dinamizm ve canlılığın önünü kesmemek adına mevcut haliyle hayatını sürdürmesini
elzem görmekteyiz. EskiĢehir Valiliği kültür Sanat faaliyetleri için kendisine EskiĢehir‟ de bir
salon yaptıracak mali ve siyasi güce sahiptir ancak Odunpazarı ve bölgesi için bir değer olan
KurĢunlu Külliyesinin atmosferini ve kente kazandırdıklarını yeniden tahsis edilmesi mümkün
değildir.
KurĢunlu Külliyesine aktif olarak kullanan Mimarlar odası EskiĢehir ġubesi olarak siyasi
çekiĢmelerin bir kenara bırakılmasını ve yargı kararları da göz önünde bulundurularak
Külliyenin mevcut haliyle hayatına devam etmesini gerektiğini düĢünüyoruz.
Saygılarımızla.
Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem Yönetim Kurulu
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 113
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
SUNUġLAR:
BilirkiĢilik Paneli KonuĢması:
Değerli meslektaĢlarımız,
Panelimizin konusu Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 18 Mayıs 2015 tarihinde tüm
kamu kurum ve kuruluĢlarının görüĢüne sunulan BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUN TASARISI
TASLAĞI‟dır.
Görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine
getirmesi amaçlanan bilirkiĢilik müessesesinin kurumsallaĢtırılmaya çalıĢılması önemli bir
geliĢme gibi görünse de sonucunun Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu‟na (HSYK‟ya)
dönüĢmemesi dileğimizdir. Kurumsal yapılar içinde yer alsak ta yaptığımız iĢler itibariyle
hepimiz serbest meslek erbabıyız. Her ne olursa olsun, tarafsız ve bağımsız olmak
mesleğimizin gereğidir. ĠĢin icabı yanında, meslek etiği de bunu gerektirir. Adalet Bakanlığı
bünyesinde oluĢturulacak üst kurul üyelerinin oluĢumunda meslek oda temsilcilerinin de
katılımını elbette önemsiyoruz.
Yargının kendi sorunları yanında bilirkiĢilik mesleğinin de amaca uygun iĢlediğini söylemek
mümkün değil. Görevlendirme, mesleki yeterliliklerinin olup olmaması, yazılan raporların
adaleti sağlayacak Ģekilde yazılıp yazılmadığı elbette her zaman tartıĢılabilir.
Yapılacak yeni düzenlemelerin de adalet arayanlara yararlı olması toplumsal barıĢ açısından
da önemlidir.
Önemli konuların yönetmelikle düzenlenmesi ve yönetmeliğinde Adalet Bakanlığınca
çıkartılması bizce bağımsızlığa gölge düĢürecektir. Kurum ve kurulları, iĢleyiĢi, atama usul
ve esasları, sınav sistemi Adalet Bakanlığı tarafından yapılması yansız ve bağımsız meslek
oluĢumu önünde engel olur mu olmaz mı tartıĢılması gerekir.
Yapılan kamuoyu araĢtırmalarında vatandaĢın yargıya güvensizliği % 75‟lere ulaĢmıĢtır.
Mülkün yani Devletin temeli ADALETTĠR. Adaletin sorunlarını bilirkiĢilik mesleği üzerinden
çözmeye çalıĢmak yeterli ve doğru olmayacaktır. Unutulmamalıdır ki bilirkiĢiler karar mercii
değildir.
Uzmanlık bilgilerini diploma veya sertifikalarıyla kanıtlamıĢ meslek mensuplarının mesleki
bilgilerinin sınavla tekrar ölçülmeye kalkılması yanlıĢtır. Ancak süreç içinde bilgilerin
güncellenmesi ve ölçülmesi de kaçınılmazdır. Hukuki usul ve raporlama teknikleri
konusunda eğitim verilerek sınava tabi tutulmayı yadırgamıyoruz.
Ne yazık ki ülkemizde bilirkiĢilik geçim kaynağı haline gelmiĢ, bazı mahkemelerde nerdeyse
mahkeme bilirkiĢileri oluĢmuĢtur. A mahkemesinin B bilirkiĢisi sanki kadrolu bilirkiĢi gibi
çalıĢmaktadır. Elbette bu sorunun ortadan kaldırılması gerekir. Elbette mahkemenin doğru
karar verebilmesi için yeterli mesleki bilgiye sahip kiĢilerden yararlanılması gerekir. Bildiğimiz
kadarıyla ücret, iĢ dağılımı, görevlendirme de büyük sorunlar yaĢanmaktadır.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 114
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
Meslek odaları olarak bilirkiĢi görevlendirmelerinin sağlıklı, doğru, amaca uygun olması için
yasa tasarı taslağını enine boyuna tartıĢarak üzerimize düĢen katkıyı sunmaya çalıĢacağız.
Meslek odaları olarak bizleri bir yerlerde konumlandırmaya çalıĢsalar da biz kimsenin ne
yanında, ne karĢısındayız. ĠĢimizi yapıyor,
bilgimiz ve bildiğimiz konularda gerektiğinde
kamuoyu adına yasayla verilmiĢ görevleri yerine getiriyoruz.
Saygılarımla.
TMMOB Mimarlar Odası
EskiĢehir ġubesi Yönetim Kurulu adına
Canan OYTAN
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 115
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
ATATÜRK ORMAN ÇĠFTLĠĞĠ- KAÇAK SARAY PANELĠ:
Değerli MeslektaĢlarım,
Ġzninizle sizlere , Atatürk Orman Çiftliği değil, Atatürk'ümüzün Mirası Çiftlik ve Saray diye
baĢlamak istiyorum.
Tarihimizden
yokmuĢ
gibi
davrandığımız
bir
dönem
var.
1914-1918.
Osmanlı
Ġmparatorluğunun da içinde bulunduğu 1. Dünya savaĢı.
Ne oldu savaĢın sonunda. Silah bırakıldı, teslim olundu. O zamanda bizim saraylarımız
vardı;
Bursa‟da Bey sarayı,Diyarbakır‟da Artuklu Sarayı,Edirne‟de Edirne Sarayı,Beylerbeyi
Sarayı,Yıldız Sarayı,Çırağan Sarayı,Dolmabahçe Sarayı gibi.Ne yazık ki halkın içinde
bulunmadığı Saraylardan yönetilen imparatorluk toprakları iĢgal edildi.
EskiĢehir‟de iki Eylül caddemiz var. Ne oldu 2 Eylül‟de. EskiĢehir‟imiz düĢman iĢgalinden
kurtuldu.
Anadolu‟nun her evin çatısını EskiĢehir kiremitleriyle örttük. Her evi Çan, Süsler sobalarıyla
ısıttık. Çimento fabrikası, Sümerbank basma fabrikası, ġeker fabrikası, lokomotif fabrikası,
uçak bakım üniteleri, arçelik, cici Ģekerleme hemen sayıverdiğimiz sanayi kuruluĢlarımız
vardı. Hentbol, voleybol, atıcılık, futbol konusunda ekol olmuĢ EskiĢehir sporumuz, Ģeker
sporumuz, demir sporumuz, beton direk fabrikamız, Esbankımız, un fabrikalarımız,
DSĠ
sporumuz, DDY sporumuz vardı. Bunlardan bir kısmı hala ayakta durmaya çalıĢıyor. Çoğu
yok oldu gitti. Sahipleri değiĢti, yağmalandı.
EskiĢehirimiz iki tane rektörlüğü olan tek Anadolu kenti. Boraksımız var, lületaĢımız var,
kalabak suyumuz var. En
önemlisi insanımız var. Bunların hepsini yok ettik. ġehir
merkezinde sokakta gezen nüfusun nerdeyse % 25‟i üniversite öğrencisi, yada üniversite
mezunu. Turizm kenti haline gelen EskiĢehrimizde meydan yok. AlıĢveriĢ merkezlerinde
insanlar sosyalleĢiyor. Randevu veriyor.
Bugün burada neyi tartıĢacağız. Biraz önce saydığım Cumhuriyetin öncü sanayi
kuruluĢlarının dünya pazarlarındaki yerinin ne olduğunu değil. Devrim arabamızın üretimini
durduran anlayıĢlar bugün Atatürk‟ümüzün mirasını yok etmeye çalıĢıyor. 1937‟de Hazineye
bağıĢlayarak ulusun korumasına bıraktığı çiftliği, 1. Derecede sit alanı olduğuna
bakılmaksızın 1001 gece masalları ile yok edilmeye çalıĢılıyor.
Panelimizin tam konusu ise ; yapımlarındaki hukuki sürece – izin / ruhsat uyulmaması mı?
Atatürk'ün mirasının hukuka aykırı Devlet yönetimi tarafından hoyratça kullanımı mı? Mimariestetik-Ģehircilik açısından değerlendirilmesi mi?
2-AOÇ'ği arazisinin amacına aykırı kullanılması Atatürk Devrim ve Ġlkelerine savaĢ açmak
mı? yoksa gerçekten memlekette saraya ihtiyat varda yer mi bulamadılar?
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 116
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
3- Sarayı inĢa eden meslek mensupları kimler? projelerini kimler onayladı? Mimarlar
odasına bildirdiler mi? bildirmedilerse ne yapmak gerekir?
4-Hukuk önünde Devlet-VatandaĢ eĢit değil mi? Hukukun üstünlüğü yok mu? VatandaĢ 10
cm projeye aykırı iĢlem yaptı diye ruhsat verilmezken, nasıl oluyorda koskocaman bina
yapılırken kimse görmüyor? Neden Devletin kurumları çalıĢmıyor? Hukukun olmadığı yerde
insanların can ve mal güvenliğini kim sağlayacak?
6- AOÇ'nin korunması sadece TMMOB'nin görevi mi? Siyasilerin, siyasetten geçinenlerin hiç
mi görevi yok? Milletvekilleri neden sadece soru önergeleriyle geçiĢtiriyorlar? Neden Bakan
hakkında gensoru vermiyorlar?
Gecekondu tipi yapılaĢmadan, Muhallebeci kültüründen ne zaman kurtulacağız.
Saygılarımla.
TMMOB Mimarlar Odası
EskiĢehir ġubesi Yönetim Kurulu adına
Canan OYTAN
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 117
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
VAROLAN
KÜLTÜREL
MĠRASIN
YENĠ
BĠR
BĠNA
ĠLE
BĠRLĠKTE
YENĠDEN
CANLANDIRMASI KENT ÇALIġTAYI:
Değerli MeslektaĢlarım,
EskiĢehir‟in kentsel geliĢmesi, kent tarihi, kent belleği ve kent kimliği üzerinde önemli bir
etkiye sahip olan EskiĢehir Fabrikalar Bölgesi. Kentsel belleğin olası tüm izleri ortadan
kalktığında kartpostallar ve eski fotoğraflar, anıların yerine geçmeye çalıĢır; Kurt ve Çift Kurt
Kiremit Fabrikasının tescil edilmesine rağmen daha sonra fabrikaların etrafındaki duvarları
yıktılar. Çünkü oradaki amaç; fabrikaya hiç müdahale yapmadan, duvarları da yıkarak yıkımı
açık bir hâle getirmekti ve en son 2014
fabrikanın en karakteristik
kıĢ
aylarında
yoğun kar yağıĢından dolayı
beton tonoz çatısının yıkılması ve
bunun üzerine
arsa
sahiplerinin ölüme terk ettiği kent tarihini mimarlar odası EskiĢehir Ģubesi olarak bir nebze
dikkat çekebilmek amaçlı
ÇalıĢtay düzenlenmesine karar verildi. Neden Hollanda dan
mimarlar ve öğrenciler ?
Biz Mimarlar kent tarihini, kent belleğini korumak deyince ancak yıkıp ya yeni bir kopya
yaparak yada tamamen rant amaçlı örneğin 1999 depreminden sonra bacalar tehlike
oluĢturuyor diye medyada sansasyonel haberler çıkmaya baĢladı. Sonraki süreçte ise
hepimizin bildiği gibi bacaların yıkılması gerçekleĢtirildi ve tramvay hattının güzergâhı
değiĢtirildi. Fabrikaların çamur havuzları, atölyeleri gibi birçok yapı tescillenmesine rağmen
hepsi yıkıldı ve ESPARK alıĢveriĢ merkezi inĢa edildi. Oysa o bacalar, simgesel öğelerdi.
fakat Hollanda da 1985 yılında çıkan kanun ile tüm kültürel varlıklar tescillenmiĢ ve
hepsi ya cephesi korunarak ya iĢlevi yada binaya baĢka bir iĢlev kazandırılarak tekrar
kullanıma açılmıĢ.
Yeniden canlandırma, revitalization.
ÇalıĢtayın amacı sadece var olan
kültürel mirasın
yeni bir bina ile birlikte yeniden
canlandırma ile kalmamalı aynı zamanda EskiĢehir kentini haritada simgesel olarak
en
hızlı ikon haline nasıl getirebilirdik. Son dönemlerde ülkeler değil; kentler yarıĢıyor. Buna
bağlı olarak kentlerin farklılıklarını ortaya koymaları çok büyük bir önem arz etmektedir.
haritada sadece
yeĢil alanları alıĢveriĢ merkezleri
yapıların tekrardan yeniden mimari
EskiĢehir' e
en önemlisi
Odunpazarı evleri ile değil sanayi
nitelikleri ile ön plana çıkması hem turizme hem
mimarlığa hizmet amaçlıydı; bu yüzden ÇalıĢtay
gurubu
fabrikalar bölgesinin dokusunu hissetmeliydi.
Kılıçoğlu fabrikası; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yeniden yapılanma çalıĢmaları
hızlandırılmıĢ, o tarihlerde yapılan araĢtırmalarda kiremit yapımına en elveriĢli toprak
EskiĢehir'de bulunmuĢtur, o yıllarda EskiĢehir'e gelen Atatürk, ziyareti sırasında aralarında
Sabri Kılıçoğlu' nun da bulunduğu EskiĢehir'li iĢ adamlarıyla bir araya gelerek bu yapılanma
çalıĢmalarında önemli rol oynayacak tuğla ve kiremit fabrikası kurulması talimatı vermiĢtir.
Doğrular kereste Fabrikası
suan bir eglence yemek sektörüne dönüĢmüĢ konserlerin
verildiği ve fabrikanın makinaların hala korunduğu bir yer 222.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 118
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
Çiftkurt kiremit mimar ve öğrencilerin çalıĢtayın çalıĢma yapılacak bina; heran üstüne
yıkılabilir diye korkutulan yıkılması içinde dua edilen fabrikaya ziyaret. ÇalıĢtayın ikinci ve
üçüncü günleri KurĢunlu külliyesi Odunpazarı Kültür Merkezinde tarihi bir mekanda
Hollanda, Ankara ve EskiĢehir' den
gelen mimarlık öğrencileri ve mimarlar ile beraber
workshop. ÇalıĢtayın son günü dördüncü günü kimi öğrenciler Felemenkçe
kimisinde
Türkçe kelimeler söylemesi hepimizi gülümsetti ve en kısa sürede EskiĢehir Ģube olarak
Hollanda'daki örnekleri görmek için sabırsızlanıyoruz.
Saygılarımla.
TMMOB Mimarlar Odası
EskiĢehir ġubesi Yönetim Kurulu adına
Canan OYTAN
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 119
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
ESKİŞEHİR ŞUBESİ
YAZIŞMALARINDAN ÖRNEKLER
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 120
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 121
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 122
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 123
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 124
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 125
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 126
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 127
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 128
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 129
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 130
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
ESKİŞEHİR ŞUBESİ
MESLEKİ DENETİM VERİLERİ
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 131
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
01.02.2014
ve
31.12.2014
TARĠHLERĠ
ARASINDA
ġUBEMĠZCE
ONAYLANAN
PROJELER
PROJE TĠPĠ
Ġlave Proje
Ġlave+Tadilat (Ġlave)
Ġlave+Tadilat (tadilat%50)
Ġlk Proje
Rölöve (Tescilli Eser)
Tadilat %10
Tadilat %100
Tadilat %25
Tadilat %50
Telif
Toplam
01-01-2015 ve 31-12-2015
PROJE ĠLĠ
ESKĠġEHĠR
ESKĠġEHĠR
ESKĠġEHĠR
ESKĠġEHĠR
ESKĠġEHĠR
ESKĠġEHĠR
ESKĠġEHĠR
ESKĠġEHĠR
ESKĠġEHĠR
ESKĠġEHĠR
TARĠHLERĠ
TOPLAM SAYI
98
1
1
1934
1
19
4
61
68
22
2209
ARASINDA
ġUBEMĠZCE
TOPLAM M2
114319.39
15.65
610.85
2394781.01
121.2
16267.93
20192.78
37745.95
66461.67
62320.25
2712836.68
ONAYLANAN
PROJELER
PROJE TĠPĠ
Ġlave Proje
Ġlk Proje
Rölöve (Tescilli Eser)
Rölöve (Yeni Yapı)
Tadilat %10
Tadilat %100
Tadilat %25
Tadilat %50
Telif
Toplam
PROJE ĠLĠ
ESKĠġEHĠR
ESKĠġEHĠR
ESKĠġEHĠR
ESKĠġEHĠR
ESKĠġEHĠR
ESKĠġEHĠR
ESKĠġEHĠR
ESKĠġEHĠR
ESKĠġEHĠR
TOPLAM SAYI
80
1370
1
1
5
4
34
64
3
1562
TOPLAM M2
96994.24
1686500.89
693.34
71
11604.47
10803.69
20660.98
90123.08
2153.75
1919605.44
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 132
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
Telif
Tadilat
Rölöve
2015
Restorasyon
2014
Rölöve
İlk Proje
İlave Proje
0
500
1000
1500
2000
2500
İlk Proje Toplam Alan
41%
2014
59%
ÇALIŞMA RAPORU
2015
Sayfa 133
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
PROJELERĠN ĠLÇELERE GÖRE DAĞILIMLARI (ġubat-Aralık2014)
ALAN
İLÇE
T.PROJE
ALPU
T.TUS
VERİLEN BELGE
T.ŞANTİYE
T.PROJE
T.TUS
T.ŞANTİYE
T.PLAN
T.TELİF
TOPLAM
122
1
0
0
0
0
1
ÇİFTELER
193,75
1
0
0
0
0
1
ESKİŞEHİR
2700719,07
338159,98
2091
0
254
0
15
2360
İNÖNÜ
8121
108
6
0
3
0
0
9
SEYİTGAZİ
144,6
1
0
0
0
0
1
TOPLAM
2709300,42
15
2372
338267,98
2100
257
PROJELERĠN ĠLÇELERE GÖRE DAĞILIMLARI (2015)
ALAN
T.TUS
VERİLEN BELGE
İLÇE
T.PROJE
ALPU
5807,25
5
0
0
0
0
5
BEYLİKOVA
800
1
0
0
0
0
1
ÇİFTELER
1234
0
0
1
0
0
1
ESKİŞEHİR
1794149,58
1181
1
117
0
0
1299
GÜNYÜZÜ
130
HAN
155
İNÖNÜ
5891,74
10
0
0
0
0
10
MAHMUDİYE
1157,16
3
0
0
0
0
3
SARICAKAYA
862,5
3
0
0
0
0
3
SEYİTGAZİ
1116,6
1
0
0
0
0
1
SİVRİHİSAR
1059
TOPLAM
1812362,83 7379,76 141253,04 1204
1
118
7379,76
T.ŞANTİYE
141253,04
T.PROJE T.TUS T.ŞANTİYE T.PLAN T.TELİF TOPLAM
1323
31 Aralık 2015 tarihine kadar tutulan kayıtlardır.
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 134
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
2014 YILI PROJE TİP VERİLERİ
PROJE KULLANIM
AMACI
AÇIK ALAN
DÜZENLEMESİ
PROJE İLİ
TOPLAM
SAYI
PROJE KULLANIM
AMACI
PROJE İLİ
TOPLAM
SAYI
ESKİŞEHİR
1
LOJMAN
ESKİŞEHİR
2
AĞIL
ESKİŞEHİR
3
MESCIT
ESKİŞEHİR
1
AHIR
ESKİŞEHİR
2
MÜSTAKİL KONUT
ESKİŞEHİR
7
AKARYAKIT İSTASYONU ESKİŞEHİR
1
MÜZE
ESKİŞEHİR
1
ALIŞVERİŞ MERKEZİ
ESKİŞEHİR
1
OFİS
ESKİŞEHİR
6
APART
ESKİŞEHİR
1
OTEL
ESKİŞEHİR
10
ATÖLYE
ESKİŞEHİR
2
OTOPARK
ESKİŞEHİR
2
BAKIM ISTASYONU
ESKİŞEHİR
2
OYUN SALONU
ESKİŞEHİR
1
BEKÇİEVİ
ESKİŞEHİR
5
PANSİYON
ESKİŞEHİR
1
BENZIN ISTASYONU
ESKİŞEHİR
1
RESTAURANT
ESKİŞEHİR
1
BESİ DAMI
ESKİŞEHİR
2
SANAYİİ YAPISI
ESKİŞEHİR
5
CAMI
ESKİŞEHİR
2
SIĞINAK
ESKİŞEHİR
4
ÇİFTLİK YAPILARI
ESKİŞEHİR
1
SİLO
ESKİŞEHİR
1
DEPO
ESKİŞEHİR
19
SOĞUK HAVA DEPOSU ESKİŞEHİR
1
DERNEK BİNASI
ESKİŞEHİR
1
ESKİŞEHİR
7
EĞİTİM YAPILARI
ESKİŞEHİR
1
SOSYAL TESİS
SU POMPA
İSTASYONU
ESKİŞEHİR
1
FABRİKA
ESKİŞEHİR
28
SUNDURMA
ESKİŞEHİR
2
FIRIN
ESKİŞEHİR
1
TARIM YAPISI
ESKİŞEHİR
2
GÜVENLİK BİNASI
ESKİŞEHİR
11
TERAS EV
ESKİŞEHİR
1
HARA
ESKİŞEHİR
1
TİCARET
ESKİŞEHİR
1
İDARİ YAPILAR
ESKİŞEHİR
37
TOPLU KONUT
ESKİŞEHİR
3
İŞYERİ
ESKİŞEHİR
381
TRAFO
ESKİŞEHİR
1
KANTAR
ESKİŞEHİR
1
ULAŞIM YAPILARI
ESKİŞEHİR
1
KAPICI DAİRESİ
ESKİŞEHİR
2
ÜNİVERSİTE YAPILARI
ESKİŞEHİR
1
KONFERANS SLONU
ESKİŞEHİR
2
ÜRETİM TESİSİ
ESKİŞEHİR
12
KONTROL ODASI
ESKİŞEHİR
1
VİLLA
ESKİŞEHİR
44
KONUT
ESKİŞEHİR
2090
YURT
ESKİŞEHİR
2
KURAN KURSU
ESKİŞEHİR
2
YURT YAPILARI
ESKİŞEHİR
1
KÜTÜPHANE
ESKİŞEHİR
1
2500
2000
1500
2014
2015
1000
500
0
Depo
Fabrika
İdari Yapı
İşyeri
Konut
Otel
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 135
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
2015 YILI PROJE TİP VERİLERİ
PROJE KULLANIM
AMACI
PROJE İLİ
TOPLAM
SAYI
PROJE KULLANIM
AMACI
PROJE İLİ
TOPLAM
SAYI
AHIR
ESKİŞEHİR
6
KRES
ESKİŞEHİR
1
ATÖLYE
ESKİŞEHİR
6
KÜLTÜREL YAPILAR
ESKİŞEHİR
1
BEKÇİEVİ
ESKİŞEHİR
1
LOJMAN
ESKİŞEHİR
1
CAMI
ESKİŞEHİR
2
MÜSTAKİL KONUT
ESKİŞEHİR
33
ÇİFTLİK YAPILARI
ESKİŞEHİR
2
MÜŞTEMİLAT
ESKİŞEHİR
4
DEPO
ESKİŞEHİR
25
OFİS
ESKİŞEHİR
16
DÜĞÜN SALONU
ESKİŞEHİR
2
OKUL
ESKİŞEHİR
3
ENTEGRE TESİSLERİ
ESKİŞEHİR
1
OTEL
ESKİŞEHİR
7
FABRİKA
ESKİŞEHİR
10
OTOPARK
ESKİŞEHİR
1
FUARLAR
ESKİŞEHİR
1
RESTAURANT
ESKİŞEHİR
2
GUNDUZ BAKIM EVI
ESKİŞEHİR
1
SANAYİİ YAPISI
ESKİŞEHİR
1
GÜVENLİK BİNASI
ESKİŞEHİR
6
SİLO
ESKİŞEHİR
1
ISI MERKEZİ
ESKİŞEHİR
1
SOSYAL TESİS
ESKİŞEHİR
7
İDARİ YAPILAR
ESKİŞEHİR
42
SPOR MERKEZİ
ESKİŞEHİR
1
İŞYERİ
ESKİŞEHİR
265
SUNDURMA
ESKİŞEHİR
3
JENARATÖR
ESKİŞEHİR
1
TARIM YAPISI
ESKİŞEHİR
12
KAFETERYA
ESKİŞEHİR
1
TİCARET
ESKİŞEHİR
2
KANTAR
KAPALI YÜZME
HAVUZU
ESKİŞEHİR
1
TRAFO
ESKİŞEHİR
1
ESKİŞEHİR
1
ÜRETİM TESİSİ
ESKİŞEHİR
34
KAPICI DAİRESİ
ESKİŞEHİR
1
VİLLA
ESKİŞEHİR
19
KONAKLAMA TESİSİ
ESKİŞEHİR
2
YEMEKHANE
ESKİŞEHİR
2
KONGRE MERK.
ESKİŞEHİR
1
YONETICI EVI
ESKİŞEHİR
1
KONTROL ODASI
ESKİŞEHİR
1
YÖNETİM YAPILARI
ESKİŞEHİR
1
KONUT
ESKİŞEHİR
1385
YURT
ESKİŞEHİR
2
KOPRU VS.
ESKİŞEHİR
3
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 136
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
ESKİŞEHİR ŞUBESİ
MALİ RAPOR
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 137
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 138
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 139
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 140
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 141
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 142
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 143
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
12. DÖNEM
TMMO
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
12. DÖNEM
DENETLEME RAPORLARI
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 144
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
44. DÖNEM 1. ETAP DENETLEMESĠ:
TMMOB
MİMARLAR ODASI
ESKİŞEHİR ŞUBESİ
DENETLEME RAPORU
Hacıalibey Mh. Dumrul Sk. Eti ĠĢ Merkezi
No:9(11) No:3 ESKĠġEHĠR
Büro (Mimarlar Odası adına tapuda tescillidir.)
-
Birim Adresi
Kira Bedeli (Brüt/Net)
Denetleme Etabı
44.DÖNEM/1.ETAP
Denetleme Tarihi
12.09.2014
Denetleme Kurulu Üyeleri
Selahattin TEMĠZ
Ġbrahim BAL
Denetlemeye Katılanlar
Bir Önceki Denetleme Tarihi
Bir Önceki Denetlemeye
Katılanlar
Sonuç ve Öneriler
Selahattin TEMĠZ
30.11.2013
EĢref YETKĠN
ġeref ULUġ
Yıllık Ġzinleri kullandırılmasına dikkat edilmesi
belirtilmiĢtir.
Ġbrahim BAL
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 145
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
44. DÖNEM 2. ETAP DENETLEMESĠ:
TMMOB
MİMARLAR ODASI
ESKİŞEHİR ŞUBESİ
DENETLEME RAPORU
Birim Adresi
Kira Bedeli (Brüt/Net)
Denetleme Etabı
Denetleme Tarihi
Denetlemeye Katılanlar
Bir Önceki Denetleme Tarihi
Bir Önceki Denetlemeye
Katılanlar
Sonuç ve Öneriler
Mehmet BÜYÜKALBAYRAK
Hacıalibey Mh. Dumrul Sk. Eti ĠĢ Merkezi
No:9(11) No:3 ESKĠġEHĠR
Büro (Mimarlar Odası adına tapuda tescillidir.)
Oda Mülkü
44.DÖNEM/2.ETAP
23.01.2015
Denetleme Kurulu Üyeleri
Mehmet BÜYÜKALBAYRAK
Mehmet Rauf ERKĠLETLĠOĞLU
Yönetim Kurulu Üyeleri
BaĢkan Canan OYTAN
Sekreter Üye E.Mahir ALTUNTAġ
Sayman Üye Selçuk SIRMA
Muhasebe Görevlisi
Tuğba AÇIL
12.09.2014
Selahattin TEMĠZ
Ġbrahim BAL
EleĢtiri konusu olabilecek bir duruma
rastlanılamamıĢtır.
Mehmet Rauf ERKĠLETLĠOĞLU
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 146
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
44. DÖNEM 3. ETAP DENETLEMESĠ:
TMMOB
MİMARLAR ODASI
ESKİŞEHİR ŞUBESİ
DENETLEME RAPORU
Birim Adresi
Kira Bedeli (Brüt/Net)
Denetleme Etabı
Denetleme Tarihi
Denetlemeye Katılanlar
Bir Önceki Denetleme Tarihi
Bir Önceki Denetlemeye
Katılanlar
Sonuç ve Öneriler
Fatma TALĠ
Hacıalibey Mh. Dumrul Sk. Eti ĠĢ Merkezi
No:9(11) No:3 ESKĠġEHĠR
Büro (Mimarlar Odası adına tapuda tescillidir.)
Oda Mülkü
44.DÖNEM/3.ETAP
30.05.2015
Denetleme Kurulu Üyeleri
Fatma TALĠ
Ġsmail ERTEN
Yönetim Kurulu Üyeleri
BaĢkan Canan OYTAN
BaĢkan Yardımcısı Meryem KUNDUROĞLU
Sekreter Üye E.Mahir ALTUNTAġ
Sayman Üye Selçuk SIRMA
Üye Sinan NEBĠOĞLU
Muhasebe Görevlisi
Tuğba AÇIL
23.01.2015
Mehmet BÜYÜKALBAYRAK
Mehmet Rauf ERKĠLETLĠOĞLU
EleĢtiri konusu olabilecek bir duruma
rastlanılamamıĢtır.
Ġsmail ERTEN
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 147
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
44. DÖNEM 4. ETAP DENETLEMESĠ:
TMMOB
MİMARLAR ODASI
ESKİŞEHİR ŞUBESİ
DENETLEME RAPORU
Birim Adresi
Kira Bedeli (Brüt/Net)
Denetleme Etabı
Denetleme Tarihi
Denetlemeye Katılanlar
Bir Önceki Denetleme Tarihi
Bir Önceki Denetlemeye
Katılanlar
Sonuç ve Öneriler
Süleyman BĠRDAL
Hacıalibey Mh. Dumrul Sk. Eti ĠĢ Merkezi
No:9(11) No:3 ESKĠġEHĠR
Büro (Mimarlar Odası adına tapuda tescillidir.)
Oda Mülkü
44.DÖNEM/4.ETAP
05.12.2015 CUMARTESĠ
ODA DENETLEME KURULU ÜYELERĠ
Süleyman BĠRDAL
Hüseyin ALĠYAZICIOĞLU
YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ
BaĢkan Canan OYTAN
BaĢkan Yardımıcısı Meryem KUNDUROĞLU
Sayman Selçuk SIRMA
Sekreter Üye E.Mahir ALTUNTAġ
Üye ġeyma KARA
Üye Meryem KUNDUROĞLU
MUHASEBE GÖREVLĠSĠ
Tuğba AÇIL
SEKRETER
Burcu MOLA ÇETĠNKAYA
30.05.2015
Fatma TALĠ
Ġsmail ERTEN
ġube gelir-gider dengesinin sürdürülebilir
olduğu, mesleki denetimin aktif olarak yapıldığı,
ÇED Uygulamasının yapılmadığı görülmüĢtür.
Hüseyin ALĠYAZICIOĞLU
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 148
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
KÜTÜPHANEMİZ
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 149
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
12.Dönemde Kütüpahanemize Eklenen Yayınlar
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 150
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 151
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi
12. Dönem ÇalıĢma Raporu
BASINDA ŞUBEMİZ
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 152
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 153
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 154
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 155
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 156
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
ÇALIŞMA RAPORU
12. DÖNEM
Sayfa 157
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
TMMOB ĠL KOORDĠNASYON KURULU:
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 158
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
TMMO
12. DÖNEM
AKADEMĠK ODALAR BĠRLĠĞĠ:
ÇALIŞMA RAPORU
Sayfa 159

Benzer belgeler