Resmî Gazete

Transkript

Resmî Gazete
10 9 2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29115
TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR,
SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL
GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ
(661/2009/AT)’NİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: SGM-2014/33)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile
İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (661/2009/AT)’nin uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı
teknik üniteleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001
tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü,
3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine ve 661/2009/AT Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları
Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nin ve 661/2009/AT Yönetmeliğinin 3 üncü maddelerinde belirtilen tanımlara ek
olarak bu Tebliğde geçen;
a) BM/AEK Regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Birleşmiş
Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan 1958 tarihli Tekerlekli
Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü
ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma (1958 Cenevre
Anlaşması) ekinde yer alan her bir teknik düzenlemeyi,
b) SGM-2009/1 Tebliği: 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ve
Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Tebliği (SGM-2009/1),
ifade eder.
Uygulama
MADDE 4 – (1) 2007/46/AT Yönetmeliği kapsamında zorunlu olarak geçerli olan BM/AEK Regülasyonları ve
seviyeleri, 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyonları Listesinde
sıralanmıştır. İleri seviyeden tip onayı belgesi alınması ihtiyari olup, bu kapsamdaki onaylar alternatif olarak kabul
edilir.
(2) 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamında yürürlüğe konulan AB yönetmeliklerine ve BM/AEK
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140910-10.htm
1/7
10 9 2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Regülasyonlarına göre ayrı ayrı tip onayı alınmasına izin verilir.
(3) İkinci fıkrada bahsedilen uygulamaya alternatif olarak, imalatçının talebi halinde 661/2009/AT Yönetmeliği
kapsamında tip onayı alınması için, ilgili AB yönetmelikleri ve 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki Zorunlu
Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyonları Listesinde yer alan BM/AEK Regülasyonlarına göre alınacak tip onayı
belgeleri toplanarak Onay Kuruluşuna sunulur. Onay Kuruluşu buna dayanarak, AB’deki uygulaması çerçevesinde
661/2009/AT tip onayı verir.
(4) 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki bir BM/AEK Regülasyonunun seviyesinde yer alan geçiş
hükümlerinde eğer ilgili BM/AEK Regülasyonu için tip onayı mevcut olan araçlara zorunlu uygulama tarihi
belirlenmemişse, mevcut BM/AEK Regülasyon onayı geçerliliğini korur; ancak bu durum, anılan Yönetmeliğin geçici 1
inci maddesinin (e) fıkrasının uygulanmasını engellemez.
(5) 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ünde verilen BM/AEK Regülasyonu seviyeleri sağlanması gereken
seviyeleri gösterir; bununla birlikte, anılan Yönetmeliğin Ek-3’ündeki ilgili BM/AEK Regülasyonunun seviyesi için
uygulama tarihleri anılan Yönetmelikte ayrıca belirtilmemişse, anılan Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen seviyedeki
BM/AEK Regülasyonları içerisindeki geçiş hükümleri yeni ve/veya mevcut tip onaylı araçlar için önceki seviyedeki tip
onayı kullanımına müsaade ediyorsa araç tip onaylarında asgari müsaade edilen bu seviyenin onayının kullanılmasına
izin verilir. 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki ilgili BM/AEK Regülasyonunun seviyesi için uygulama tarihleri
anılan Yönetmelikte ayrıca belirtilmiş ise, bu uygulama tarihleri geçerlidir.
(6) BM/AEK Regülasyonlarında değişiklik yapılması halinde, bu değişiklikler 661/2009/AT Yönetmeliğinin
Ek-3’ündeki Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyonları Listesinde yer alana kadar, eğer söz konusu listede
belirtilen seviye için 1958 Cenevre Anlaşmasına göre onay düzenlenemiyorsa, ilgili BM/AEK Regülasyonu için
imalatçının teknik servislerden alacağı 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki seviyede deney raporu 661/2009/AT
Yönetmeliğine uygunluk bakımından geçerli kabul edilir. Alternatif olarak, zorunlu olmamak kaydıyla, imalatçı tercih
ederse SGM-2009/1 Tebliğinde belirtildiği şekliyle BM/AEK Regülasyonu yürürlükte olan en son metni esas alınarak
uygulanır. Türkiye’nin taraf olduğu ve BM/AEK tarafından yayımlanan ancak ileri tarihlerde uygulanması öngörülen
ilgili BM/AEK Regülasyonunun seviyelerinden onay alınmasına da izin verilir.
(7) 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyonları Listesi ile
zorunlu olarak uygulanan herhangi bir BM/AEK Regülasyonu içerisinde yer alan konularda, elektronik kararlılık
kontrol sistemi gibi, 661/2009/AT Yönetmeliği ile ulusal olarak erteleme olması durumunda ilgili BM/AEK
Regülasyonu için imalatçının teknik servislerden alacağı 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki seviyede ve bu
erteleme hakkında açıklayıcı bilgi içeren deney raporu 661/2009/AT Yönetmeliğine uygunluk bakımından geçerli kabul
edilir.
(8) 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XVI’sında yer alan yönetmeliklere karşılık gelen BM/AEK Regülasyonları
için de sanal test yöntemleri uygulanabilir.
(9) 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XV’inde yer alan yönetmeliklere karşılık gelen BM/AEK Regülasyonları
için de, imalatçının Teknik Servis olmak için gerekli şartları sağlaması ve Onay Kuruluşu tarafından uygun görülmesi
halinde imalatçı “kendi ürünü” için deney raporu düzenleyebilir.
(10) 2007/46/AT Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde bahsedilen yeni teknoloji nedeni ile BM/AEK
Regülasyonlarına uygun olmamasına rağmen, bu kapsamda Onay Kuruluşu tarafından kabul edilen bir sistem, aksam ve
teknik ünite için ulusal tip onayı verilebilir.
(11) Çok aşamalı araç tip onayında 661/2009/AT Yönetmeliği, önceki aşamalardaki tip onayında yer alan
aksam, sistem ve ayrı teknik ünite onay seviyeleri dikkate alınarak uygulanır. Önceki aşama tip onayındaki sistem,
aksam ve ayrı teknik ünitelerinde sonraki aşamada onayları etkileyen değişiklikler yapıldığı takdirde, söz konusu aracın
birinci aşama (temel araç) tip onayı tarihinde geçerli olan sistem, aksam ve ayrı teknik ünite onayı seviyeleri aranır.
Sonraki aşamalarda, önceki aşamadan gelen bir sistem onayının içeriğini etkileyecek değişiklik yapılıyorsa; temel
aracın sistem onayı tipini değiştirmeyen durumlarda, önceki aşama tip onayında kullanılan yönetmelik/regülasyon
seviyesine uygunluk aranır. Bu seviyeler sağlanacak onay seviyeleri anlamına gelmemekte olup, sağlanacak onay
seviyesi için yönetmeliklerin/regülasyonların geçiş hükümleri ve tamamlanmamış aracın tip onay tarihi dikkate alınır.
Ancak bu durum, temel araç uygunluk belgesi 1/11/2014 tarihinden sonra olan tamamlanmamış araç için 661/2009/AT
Yönetmeliğinin ve bu Tebliğin uygulanmasını engellemez.
Kapsam genişletme, tip onaylarının geçerliliği ve tescil uygulaması
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140910-10.htm
2/7
10 9 2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
MADDE 5 – (1) 1/11/2012 tarihinden önce alınmış araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onaylarının
geçerliliği ve bu onaylara kapsam genişletme yapılması, 661/2009/AT Yönetmeliği çerçevesinde 1/11/2014 tarihinden
sonra da devam eder. Ancak, 661/2009/AT Yönetmeliğinin 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklerin
yerine geçen AB yönetmelikleri ve/veya BM/AEK Regülasyonları ile getirilen ve mevcut onayları etkileyen ilave
şartlar varsa, tip onayları geçerliliğini kaybeder.
a) 1/11/2012 tarihi öncesinde tip onayı alınan ve 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin on
dördüncü fıkrası çerçevesinde 1/11/2014 tarihi itibarı ile de geçerliliği devam edecek ve kapsam genişletmesi
yapılabilecek olan sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onaylarının bulunduğu yönetmelik listesi, uygulama alanları ile
birlikte bu Tebliğin Ek-1’inde yer almaktadır. Bu kapsamdaki onaylar, 1/11/2012 sonrasında alınacak araç tip
onaylarında ve kapsam genişletmelerinde de kullanılabilir.
b) 1/11/2012 tarihi öncesinde tip onayı alınan ve 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin on
dördüncü fıkrası çerçevesinde 1/11/2014 tarihi itibarı ile geçerliliğini kaybeden ve kapsam genişletmesi devam
etmeyecek olan yönetmelikler ise bu Tebliğin Ek-2’sinde yer almaktadır. 1/11/2012 öncesinde tip onayı almış araçların
1/11/2014 tarihine kadar yapılacak kapsam genişletmelerinde bu Tebliğin Ek-2’sinde belirtilen söz konusu
yönetmeliklerin onayları kullanılabilir ancak, 1/11/2012 tarihinden sonra ilk defa tip onayı alacak araçlarda
kullanılamaz.
(2) 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında tip onayları 1/11/2014
tarihinden itibaren geçerliliğini kaybeden ve uygunluk belgesi tarihi 1/11/2014 öncesi olan; tam araçlar anılan tarihten
itibaren 12 ay içerisinde satılmalı ve tescil edilmeli, tamamlanmamış araçlar ise anılan tarihten itibaren 18 ay içerisinde
satılmalı ve temel aracın tip onay tarihinde geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil
edilmelidir. 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin dördüncü, altıncı, dokuzuncu, onuncu ve onüçüncü
fıkralarında belirtilen tarihlerden itibaren tip onayları geçerliliğini kaybeden ve uygunluk belgesi tarihi anılan
tarihlerden önce olan; tam araçlar anılan tarihlerden itibaren 12 ay içerisinde satılmalı ve tescil edilmeli,
tamamlanmamış araçlar ise anılan tarihlerden itibaren 18 ay içerisinde satılmalı ve temel aracın tip onay tarihinde
geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilmelidir.
Güncelleme
MADDE 6 – (1) 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ünde bu Tebliğin Ek-1’ini etkileyecek değişiklik yapıldığı
takdirde bu Tebliğin Ek-1’i güncellenmemişse, anılan Yönetmeliğin Ek-3’ü esas alınır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Ek-1
1/11/2014 Tarihinden Sonra Kapsam Genişletmesi Devam Edebilecek Yönetmelikler ve Uygulama Alanları
2007/46/AT
Ek-IV
Bölüm
I’deki
Madde
Numarası
Konusu
İlgili
Yönetmelik
Eşdeğer Mevzuat
Uygulama Alanı
3
Yakıt depoları/arka
koruma tertibatları
70/221/AT
Yönetmeliği
BM/AEK R-34 ve BM/AEK R58
M, N, O, Ayrı
Teknik Ünite (ç)
(d)
4
Arka tescil plakası yeri
AB/1003/2010
M, N, O
5
Direksiyon döndürme
kuvveti
BM/AEK R-79*
M, N, O
70/222/AT
Yönetmeliği
70/311/AT
Yönetmeliği
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140910-10.htm
3/7
10 9 2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
6
Kapı kilitleri ve
menteşeleri
7
Sesli ikaz
8
Dolaylı görüş cihazları
10
12
Yedek Fren Balataları
ve Kampanaları
Radyo parazitleri
(elektromanyetik
uyumluluk)
İç donanım
70/387/AT
Yönetmeliği
70/388/AT
Yönetmeliği
2003/97/AT
Yönetmeliği
71/320/AT
Yönetmeliği
BM/AEK R-11 ve
M1, N1
AB/130/2012 (basamaklar,
marşpiye ve el tutamakları)
M1, N1, N2, N3
BM/AEK R-28
M, N, Aksam
BM/AEK R-46
M, N, Aksam
BM/AEK R-90
72/245/AT
Yönetmeliği
BM/AEK R-10
74/60/AT
Yönetmeliği
BM/AEK R-21
Ayrı Teknik Ünite
(f)
M, N, O, Aksam,
Ayrı Teknik Ünite
(a)
M1
M2, M3, N2,
BM/AEK R-18
13
14
16
17
18
19
20
Hırsızlığa karşı önlem
ve immobilizer
Koruyucu direksiyon
Dış çıkıntılar
[Köpekbalığı yüzgeci
(shark fin) anten hariç]
Hız göstergesi ve geri
vites
Zorunlu etiketler
Emniyet kemeri
bağlantıları, Isofix
bağlantı sistemleri ve
Isofiks üstten çocuk
koltuğu bağlantı aparatı
Aydınlatma ve ışıklı
sinyal cihazlarının
yerleştirilmesi
27
Çeki kancaları
32
Ön görüş alanı
34
Buz çözme/buğu
giderme
35
Cam yıkama/silme
36
Isıtma sistemleri
37
Çamurluklar
42
Yan koruma
43
Paçalık sistemleri
44
Kütleler ve boyutlar
(otomobiller)
45
Emniyet camı
74/61/AT
Yönetmeliği
BM/AEK R-116 ve/veya
BM/AEK R-97
74/297/AT
Yönetmeliği
BM/AEK R-12
74/483/AT
Yönetmeliği
BM/AEK R-26
75/443/AT
Yönetmeliği
76/114/AT
Yönetmeliği
N3, Aksam, Ayrı
Teknik Ünite
M1, N1, Aksam,
Ayrı Teknik Ünite
(g)
M1, N1 (a)
M1, Ayrı Teknik
Ünite (b)
BM/AEK R-39 ve
AB/130/2012 (geri vites)
M, N (e)
AB/19/2011
M, N, O
76/115/AT
Yönetmeliği
BM/AEK R-14
M 2, M 3
76/756/AT
Yönetmeliği
BM/AEK R-48
M, N, O
AB/1005/2010
M, N
BM/AEK R-125
M1
AB/672/2010
M1
AB/1008/2010
M1
BM/AEK R-122
M, N, O, Aksam
AB/1009/2010
M1
BM/AEK R-73
N2, N3, O3, O4
AB/109/2011
N, O
AB/1230/2012
M1
BM/AEK R-43
M, N, O, Aksam
77/389/AT
Yönetmeliği
77/649/AT
Yönetmeliği
78/317/AT
Yönetmeliği
78/318/AT
Yönetmeliği
2001/56/AT
Yönetmeliği
78/549/AT
Yönetmeliği
89/297/AT
Yönetmeliği
91/226/AT
Yönetmeliği
92/21/AT
Yönetmeliği
92/22/AT
Yönetmeliği
Motorlu araçların ve
92/23/AT
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140910-10.htm
4/7
10 9 2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
46B
47
48
49
römorklarının havalı
lastikleri (Sınıf C1)
Hız sınırlayıcı cihazlar
Kütleler ve boyutlar (44
numaralı satırda
belirtilenin dışındaki
araçlar)
(Otomatik olmayan
dingil kaldırma
tertibatına haiz araçlar
için verilmiş 97/27/AT
ulusal tip onayları,
AB/1230/2012
Yönetmeliğinin geçici 1
inci maddesinin üçüncü
fıkrası çerçevesinde
1/1/2016 tarihinden
itibaren geçersiz hale
gelir.)
Kabinlerin dış
çıkıntıları
Yönetmeliği
BM/AEK R-30
M2, M3, N2,
92/24/AT
Yönetmeliği
BM/AEK R-89
97/27/AT
Yönetmeliği
AB/1230/2012
M2, M3, N, O
92/114/AT
Yönetmeliği
BM/AEK R-61
N
BM/AEK R-55
M, N, O, Aksam
N2, N3, O3, O4,
N3, Ayrı Teknik
Ünite
Bağlantı tertibatları
94/20/AT
Yönetmeliği
51
Alev dayanıklılığı
95/28/AT
Yönetmeliği
BM/AEK R-118
57
Ön koruma tertibatları
2000/40/AT
Yönetmeliği
BM/AEK R-93
50
Aksam (c)
BM/AEK R-102
Aksam
M3, Aksam
N2, N3, Ayrı
Teknik Ünite
Ek-1 için açıklamalar:
* “BM/AEK Regülasyon 79” kısaltması olarak “BM/AEK R-79” kullanılmıştır.
(a) Elektrik tahrikli araçlar için uygulanmaz.
(b) Sinyal alıcı veya verici, ayrı teknik ünite kapsamındaki antenlere uygulanmaz.
(c) Sadece, lastik boyutu "Z" olarak tanımlanan C1 sınıfı lastikler için uygulanır ve bu lastiklerin 1/11/2014
tarihinden sonrasında da üretimine devam edilebilir, satılabilir ve piyasaya arz edilebilir.
(ç) LPG veya CNG ile donatılmış M ve N kategorisi araçlar için BM/AEK R-67 veya BM/AEK R-110 uyarınca bir
araç tip onayı gereklidir.
(d) BM/AEK R-34'ün Bölüm II'sini kapsamamaktadır.
(e) AB/130/2012 Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına bakınız.
(f) Frenleri 71/320/AT tip onaylı olan; M1 £ 3,5 ton, M2 £ 3,5 ton, N1, O1 ve O2 sınıfı araçların ve römorkların
donatıldığı fren balatası komplelerinin, yedek parçalar gibi ayrı teknik üniteler olarak alacakları tip onayları için
uygulanır. Fren diskleri ve kampanaları için uygulanmaz.
(g) BM/AEK R-116 onayı varsa, BM/AEK R-18 onayı aranmaz; BM/AEK R-116’da yer alan dipnot (3) geçerlidir.
Ek-2
1/11/2014 Tarihinden Sonra Geçerliliği ve Kapsam Genişletmesi Sona Erecek Yönetmelikler
2007/46/AT
Ek-IV Bölüm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140910-10.htm
Yerine Geçen
5/7
10 9 2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
I’deki Madde
Numarası
Konusu
İlgili Yönetmelik
Mevzuat (a)
9
Fren sistemi (b)
71/320/AT Yönetmeliği
15
Koltuk mukavemeti
74/408/AT Yönetmeliği
19
21
76/115/AT Yönetmeliği
76/757/AT Yönetmeliği
23
24
Emniyet kemeri bağlantıları (c)
Geri yansıtıcılar (reflektörler)
Uç hat işaret, ön konum (yan)
arka konum (yan), stop, yan
işaret, gündüz sürüş lambaları
Sinyal lambaları
Arka tescil plaka lambaları
25
Ön farlar (ampulleri dahil)
76/761/AT Yönetmeliği
26
28
29
30
Ön sis lambaları
Arka sis lambaları
Geri vites lambaları
Park lambaları
Emniyet kemerleri ve bağlama
sistemleri
Kumandaların, ikaz düzeninin ve
göstergelerin tanıtımı
76/762/AT Yönetmeliği
77/538/AT Yönetmeliği
77/539/AT Yönetmeliği
77/540/AT Yönetmeliği
BM/AEK R-13,
BM/AEK R-13H
BM/AEK R-17,
BM/AEK R-80
BM/AEK R-14
BM/AEK R-3
BM/AEK R-7,
BM/AEK R-87,
BM/AEK R-91
BM/AEK R-6
BM/AEK R-4
BM/AEK R-1,
BM/AEK R-8,
BM/AEK R-20,
BM/AEK R-31,
BM/AEK R-37,
BM/AEK R-98,
BM/AEK R-99,
BM/AEK R-112,
BM/AEK R-123
BM/AEK R-19
BM/AEK R-38
BM/AEK R-23
BM/AEK R-77
77/541/AT Yönetmeliği
BM/AEK R-16
78/316/AT Yönetmeliği
BM/AEK R-121
38
Koltuk başlıkları
78/932/AT Yönetmeliği
BM/AEK R-25,
BM/AEK R-17
46
Lastikler (1/11/2014 tarihinde
montajı ile ilgili geçerlilik
bitmekte, diğerleri için de
661/2009/AT Yönetmeliğinde
belirtilen tarihler geçerlidir.
Ayrıca, bu Tebliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının
lastiklerle ilgili uygulanmasında
(1/11/2012 tarihi yerine),
661/2009/AT Yönetmeliğinin 13
üncü maddesinin üçüncü
fıkrasında belirtilen tarihler
dikkate alınır.)
92/23/AT Yönetmeliği
AB/458/2011 (montajı)
BM/AEK R-30,
BM/AEK R-54,
BM/AEK R-64,
BM/AEK R-117
52
Otobüsler
2001/85/AT Yönetmeliği
53
54
56
Önden çarpma
Yandan çarpma
Tehlikeli madde taşıyan araçlar
96/79/AT Yönetmeliği
96/27/AT Yönetmeliği
98/91/AT Yönetmeliği
22
31
33
76/758/AT Yönetmeliği
76/759/AT Yönetmeliği
76/760/AT Yönetmeliği
BM/AEK R-107 ve
BM/AEK R-66
BM/AEK R-94
BM/AEK R-95
BM/AEK R-105
Ek-2 için açıklamalar:
(a) Bu sütunda belirtilen BM/AEK Regülasyonlarının hangi araç kategorilerinde uygulandığı; açıklayıcı dipnotları
ile birlikte 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek-IV’ünde veya Ek XI’inde (özel amaçlı araçlar), 661/2009/AT
Yönetmeliğinin Ek-3’ünde veya ilgili BM/AEK Regülasyonunun kapsam maddesinde belirtilmektedir. Aynı
satırda yerine geçen mevzuat olarak gösterilen birden fazla BM/AEK Regülasyonunun, araç kategorilerine göre
hangilerinin birlikte ve/veya ayrı ayrı uygulanacağı hususu da 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek-IV’ünde veya Ek
XI’inde (özel amaçlı araçlar) yer almaktadır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140910-10.htm
6/7
10 9 2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
(b) Fren sistemi için 71/320/AT veya BM/AEK R-13H onayı olup elektronik kararlılık kontrol sistemi (ESC)
bulunmayan M1 ve (AT)715/2007 Yönetmeliğine göre referans kütlesi 1305 kg’ı geçmeyen N1 kategorisi araç
tipleri için BM/AEK R-13H’ın Ek-9 Bölüm A veya BM/AEK R-13’ün Ek-21 şartlarına uygun olduğunu belirten
teknik rapor gereklidir, bu kapsamda AB veya BM/AEK onay kuruluşlarına bağlı teknik servisler tarafından
BM/AEK R-13H’ın Ek-9 Bölüm A veya BM/AEK R-13’ün Ek-21 şartlarına uygun olduğunu belirten teknik rapor
bulunması halinde tip onayları geçerli kabul edilir. 71/320/AT veya BM/AEK R-13.10 seviyesi onayı olan diğer
araçlar (birinci cümlede bahsedilenler dışındaki) için tip onaylarının ve AB veya BM/AEK onay kuruluşlarına
bağlı teknik servisler tarafından verilmiş uygun teknik servis raporu bulunması halinde raporların geçerliliği,
661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-4’ünün Çizelge 2’sinde yer alan tarihlere kadar devam eder.
(c) Ek-1’deki 19 numaralı satırda belirtilen uygulama alanı ile ilgili hususlar dışındaki uygulamalar.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140910-10.htm
7/7

Benzer belgeler