1 - Eucis-LLL

Yorumlar

Transkript

1 - Eucis-LLL
EUCIS-LLL MANIFESTO
Öğrenmenin geleceğini birlikte inşa etme
12 Hayat boyu öğrenme için 12 Öncelik
2014 Avrupa seçimleri
2014 Avrupa seçimleri Avrupa’da öğrenmenin geleceği hakkında düşünmek için doğru ivme
sağlayacaktır. Mevcut ekonomik ve sosyal kriz, aynı zamanda tasarruf tedbirleri ile bizim
eğitim sistemi zayıflatmış iken, büyüme ve istihdama yüksek bir odaklanma ile eğitim ve
öğretimde daha derin işbirliğine yeni bir ivme verdi. EUCIS-LLL sürdürülebilir bir yatırımın
AB düzeyinde kendi önceliklendirme doğrultusunda, sosyal modeli için gerekli olarak
öğrenme alanında yapılması gerektiğine inanmaktadır. Yaşam boyu öğrenme sınırlarının
limitlerine yetersiz erişim insanların kaliteli işler erişim yeteneğini ve topluma tam olarak
katılmasını belirler. Eğitim ve öğretim sistemlerimize daha iyi sosyal ve sivil katılım, kişisel
doyum ve refah, ekonomik kalkınma sunmayı sağlamak için bir vizyona ihtiyacımız vardır.
EUCIS-LLL Avrupa Parlamentosunun milletvekillerini şu üç önceliği düşünüp dikkate almaya
çağırır:
1. Herkes için erişilebilir ve kaliteli öğrenim sağlamak
2. Hayat boyu öğrenmenin sosyal boyutu için yatırım yapmak
3. Avrupa Birliğini vatandaşlarına daha da yaklaştırmak
HAREKET ZAMANI
Son yıllarda AB eğitim ve öğretim alanında daha fazla etki
elde etmiştir. Şimdi Avrupa 2020 Stratejisinin önemli bir
unsurudur. Hatta eğitim ve öğretim bir ulusal yeterlilik
sürekliliği yapsa da, kimse yeniden yapılandırılan yetki
ikamesi ilkesi sınırlarını inkar edemez. Bugün bu işbirliği
Avrupa vatandaşların dan uzak kalır. Bizim Avrupa’da
öğrenme ile gelecekte daha fazla meşgul olması için
Avrupa Parlamentosuna ve sivil topluma ihtiuacımız vardır.
Bu misyon AB demokrasisini geliştirmeye yönelik şeffaf
ve hesap verebilir bir şekilde gerçekleştirilebilir olmalıdır
- özellikle sivil toplumla düzenli bir diyalog yoluyla.
Avrupa göze alabilir mi?
• Düşük eğitim düzeyine sahip 1/4
yetişkin
• Yaşam boyu öğrenmeye katılan
1/10 yetişkin
• Düşük okuma yazma performansı
ile 1/5 genç
• 1,3 / 10 okulu erken terk edenler.
EUCIS-LLL Avrupa Parlamentosu milletvekillerini şuna
çağırır:
Kaynak: Eurostat
Yaşam boyu öğrenme bir gruplar arasını ayarlayın
Bilgiye yatırım en iyi faizi verir. B. Franklin
Eğitim dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır. Nelson Mandela
Bir ulus olarak bizim ilerlememiz eğitimde ilerlemememizden daha hızlı olmamalıdır. John F. Kennedy
Hayal dünyasında yaşayan bazı insanlar var ve gerçeklerle yüzleşenbazı insanlar var; ve nihayet birini diğerine döndüren insanlar
da var. Erasmus
1. HERKES
İÇİN KESİN
ERİŞİLEBİLİR
VE KALİTELİ
ÖĞRENME
1
4
Öğrenciyi merkeze koyarak
pedagojik yeniliği teşvik
edin. Gelişmiş öğrenme
deneyimleri ve e-öğrenme,
uzaktan eğitim ve açık
eğitim kaynakları gibi yeni
öğrenme çözümlerini
destekleyin.
Avrupa şeffaflık araçlarını daha
geniş kullanmayı destekle
ve yaygın ve informal ve
öğrenmeyi teşvik etmek
için esnek öğrenme yolları
ve işgücü piyasasına erişimi
kolaylaştırmak için ulusal
doğrulama mekanizmalarını
2018 yılına ayarla.
1
PEDAGOJIK YENILIK
3
2
KALITE
DEĞERLENDIRMESI
Kalite altında, öğrenme
süreci esnasında edinilen
yeterlilikleri daha iyi
yansıtan özel yapım
ölçme ve değerlendirme
mekanizmalarını yansıt
ESNEK YOLLAR
EĞITIMCILERIN
ÇALIŞMA KOŞULLARI
Öğretmenlerin, kolaylaştırıcı
ve eğitmenleri geliştirmek
için,onların temel ve sürekli
eğitimlerini onların aynı
zamanda çalışma koşullarında
olduğu gibi savun, onlara
daha iyi bir toplumsal rollerin
tanınmasını, hem de eğitim
toplumunun diğer üyelerinde
olduğu gibi olmasını teklif et.
BİZ KİMİZ?
Hayat Boyu Öğrenme (EUCIS-LLL), Avrupa Sivil Toplum Platformu tüm AB Üye Devletleri ve ötesinde gelen, eğitim ve
öğretim alanında faaliyet gösteren 33 Avrupa kuruluşların bir araya geldiği bir şemsiye dernektir. Şu anda bu ağlar resmi
ve resmi olmayan tüm öğrenme sektörlerini kapsayan 45 000 den daha fazla eğitim kurumları (okullar, üniversiteler,
yetişkin eğitimi ve gençlik merkezleri, vb) ya da dernekler (öğrenciler, öğretmenler ve eğitmenler, veliler, HRD uzmanları,
vb içeren) resmi olan, ve olmayan temsil etmektedir. Onların üyeleri yararlanıcıların birkaç milyonuna ulaşmakta dırlar.
2005 yılında kurulan, EUCIS-LLL yaşam boyu öğrenmede eşitlik, sosyal uyum, aktif vatandaşlık ve kişisel gelişime
dayalı bir vizyon teşvik etmektedir. Platform, üye kuruluşlar arasında bilgi alışverişi için bir alan olarak çalışır ve kendi
uzmanlıklarını tartışma amaçlı olarak ve Avrupa vatandaşlarının kendi seslerini duymadan emin olmak için AB politikası
oluşturmada beslemek için kullanır, Bu anlamda EUCIS-LLL tabanda ve Avrupa kurumları arasında daha iyi bir anlayış
ve diyaloga katkıda bulunmaktadır.
2. EĞİTİM VE
ÖĞRETİMİN
SOSYAL
BOYUTUNA
YATIRIM YAP
5
8
Aktif içerme ve sosyal uyum
için yaygın ve informal
öğrenmenin oynadığı rolu
tanı. Savunmasız grupların
marjinalleşmesine karşı
mücadele et ve kültürler
arası diyalog ve hoşgörüyü
teşvik et.
Öğrencinin her düzeyde en iyi
özel yapımı öğrenme fırsatları
(ulusal, bölgesel, AB) ile ilgili
olarak yönünü belirleyecek
pusulasını bulması için en erken
yaşlardan itibaren rehberlik
hizmetlerini kuvvetlendir ve
koordine et.
1
DAHA AZ AYRIŞIM
7
6
ÖĞRENME
HAREKETLILIĞI
Öğrenme Hareketliliği kural
olmalı ve istisna olmamalı
ve onların sosyo-ekonomik
ve kültürel arka plan
programlarına herkesin kim
olursa olsun, erişmesine
imkan sağlamak gerektiği
fikrini savun.
YAŞAMBOYU REHBERLIK
ANAHTAR YETERLILIKLER VE TEMEL
YETENEKLER
Özellikle yabancı dil
becerilerinde bu beceri
eksikliğinin vatandaşların bir
iş bulma ve topluma katılma
şansını engelleme eksikliği
olması nedeni ile, , temel
becerilerin kazanılmasını
teşvik et. Tüm eğitim sektörleri
için temel bir çerçeve olarak
Avrupa Anahtar Yeterlilikler
Çerçevesine bak.
VİZYON
• Yaşam boyu öğrenmeyi Istihdam için önemli bir araç olarak ve fakat yukarıdaki bütün , sosyal içerme ve demokratik katılım
için her şeyden önce hem de kişisel gelişim ve refahı için onaylayın.
• Yaşam boyu öğrenme için anahtar Yeterliliklerin Avrupa Çerçevesine başvurarak Avrupanın karşı karşıya olduğu Becerilerin
daha geniş bir yaklaşımının benimsenmesi - bu nedenle vatandaşlarımız sosyo-ekonomik değişimler ile baş çıkabilirler ve
gerçek yaşam boyu öğrenicileri olabilirler.
• Öğrenme sürecine kadar öğrenme çıktılarına odaklanın ve öğrenme her çeşidi için hayat çapında bir öğrenme yaklaşımı
benimseyin - örgün, yaygın, gayri - yetenek ve becerileri kazanmak için gerçek yollar olarak kabul edilmektedir.
• GSYİH ve refah toplumu için geçerli kesintilerin olumsuz sonuçları hakkında farkındalık yaratarak Avrupa hayat boyu öğrenme
stratejilerini optimize etmek için Avrupa’da yapılmış Uygun yatırımlar olduğundan emin olun. Eğitim ve Öğretim büyüme,
demokrasi ve ulusal refah için bir kaynak olarak değerlendirilmelidir.
• Yaşam boyu öğrenmede ve bu vizyonu karşılayan yenilikçi göstergelerin ilerlemesini yansıt.
• Temel bir hak olarak hayat boyu öğrenmeye erişim sosyal tanınmasına katkıda bulun!
3. AB
12
TANDAŞLARINI
YAKINLAŞTIR
9
Milyonlarca vatandaşların
aktivizmine ve kurumsal
tanım sorumluluğunu veren,
Avrupa Birliği için bir Avrupa
Statüsü kurmanın etkilerini
yeniden başlat.
1
AVRUPA SIVIL
EĞITIMI
Tüm vatandaşlara AB ve
ortak değerleri hakkında
temel bir anlayışa sahip
olmaları için Avrupa
yurttaşlık eğitimi konusunda
öncelik verin.
11
10
AVRUPA BIRLIĞI
TÜZÜĞÜ
İYI YÖNETIM
Eğitim ve Öğretimde AB
işbirliğinin (ET2020, Açık
Koordinasyon Yöntemi; Avrupa
Dönemi) yönetişim revizyonu
ile ilgili tartışmalara katkıda
bulun ve sivil toplumun
katılımını güçlendir.
SIVIL DIYALOG
Temsilcisi dernekler ve sivil
toplum (madde 11 TAKİ)
ile, açık, şeffaf ve düzenli
diyalog uygulayarak eğitim
ve öğretimde Avrupa
kuruluşlarının oynadığı
rolü onaylayın. Avrupa
Parlamentosu’nda Hayat Boyu
Öğrenmede bir intergrup
kurun.
İletişim
CONTACT
EUCIS-LLL Secretariat / rue des Deux Eglises, 39 - B-1000 Brussels / [email protected] / +32 2 738 07 68

Benzer belgeler