Ege Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

Ege Üniversitesi
T.C.
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2012 – 2013 ÖĞRETĠM YILI
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
PROGRAMLARI
ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
Bornova – ĠZMĠR
2012
1
2
ĠÇĠNDEKĠLER
Sayfa No:
 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hakkında Bilgiler……………………..……….
5
 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kontenjanları ......……………………..……….
6
 BaĢvuru KoĢulları…………………………………………......……...............................
7
 BaĢvuru Ġçin Gerekli Belgeler…………………………………….................................
8
 Özel Yetenek Ön Kayıt, Kurs ve Sınav Tarihleri………………………......................
9
 Özel Yetenek Sınavlarının Uygulanması…………………..……….…….....................
9
BÖLÜM I
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Örgün Öğretim,
Spor Yöneticiliği Bölümü Örgün ve Ġkinci Öğretim Özel Yetenek Sınavları.............
10
BÖLÜM II
 Antrenörlük Eğitimi Bölümü Örgün ve Ġkinci Öğretim Özel Yetenek Sınavları …..
29
BÖLÜM III
 Özel Yetenek Sınavlarında Genel BaĢarı (YerleĢtirme) Puanının Hesaplanması…..
3
69
4
T.C.
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU HAKKINDA BĠLGĠLER
1976 yılında Türkiye‟nin ilk Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak Ege Üniversitesi
bünyesinde eğitime baĢlamıĢtır. 1982 yılında tüm beden eğitimi bölümleri Eğitim Fakültelerine
bağlanınca Yüksekokul olarak eğitimine ara vermiĢtir. 1992 yılında Spor Yüksekokullarının
açılmasına yeniden izin verilince, ikinci kez Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak Ege
Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretime baĢlamıĢtır.
Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun
Misyonu:
 Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araĢtırıcı ve üretici Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenleri, Spor BranĢ Antrenörleri ve Spor Yöneticileri yetiĢtirmek,
 Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak;
 Bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaĢam kalitesinin yükselmesine, ülke
sporunun geliĢmesine çalıĢmak,
Vizyonu:
 Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları geliĢmiĢ, kurumsal
kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor
eğitimi veren kurumları ile eĢdeğer bir eğitim ve araĢtırma kurumu olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu‟nun üç Bölümü ve beĢ Anabilim dalı bulunmaktadır.
Bölümler ve Anabilim Dalları:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı
Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı
Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksekokulumuzda 4 yıl süreli lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca isteğe bağlı (seçmeli)
olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden yararlanma olanağı da vardır.
5
T.C.
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ,
SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ VE ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMLERĠ
ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
2012 - 2013 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI
Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun 2012-2013 Öğretim yılı için tek
aĢamada yapılacak yetenek sınavı sonucunda alacağı Örgün, Ġkinci öğretim ve Yabancı uyruklu
öğrencilerin bölümlere göre kontenjanları Tablo 1‟de belirtilmiĢtir.
Tablo 1: Örgün, Ġkinci Öğretim ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
BÖLÜMLER
Beden Eğitimi
ve Spor
Öğretmenliği
Spor
Yöneticiliği
Antrenörlük
Eğitimi
YABANCI
UYRUKLU
ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
Milli
Sporcu
Kontenjanı*
Diğer
Toplam
Milli Sporcu
Kontenjanı*
Diğer
Toplam
Örgün
Ġkinci
Öğretim
8
42
50
-
-
-
2
-
5
25
30
4
26
30
2
2
9
51
60
9
51
60
2
2
* Milli Sporcu Kontenjanı : Yükseköğretim BaĢkanlığı‟nın 5773 sayılı yazısına göre Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokuluna yerleĢtirmede her bölüm için ilan edilen kontenjan içerisinden milli sporculara %15
kontenjan ayrılmıĢtır. Ġlgi yazıda bu kontenjanın %75‟i Olimpik spor branĢlarından %25‟i ise Olimpik
olmayan spor branĢlarından oluĢması gerektiği belirtilmektedir. Buna göre yukarıda belirtilen milli sporcu
kontenjanlarının dağılımı aĢağıdaki tabloda yeralmaktadır.
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
BÖLÜMLER
Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği
Spor Yöneticiliği
Antrenörlük Eğitimi *
Olimpik
Olimpik
Olmayan
Toplam
Olimpik
Olimpik
Olmayan
Toplam
6
2
8
-
-
-
4
9
1
-
5
9
3
9
1
-
4
9
*Antrenörlük Eğitimi Bölümü‟nde sadece 9 olimpik branĢa ait antrenörlük eğitimi verildiğinden
diğer branĢlardan gelen milli sporcular için kontenjan ayrılmamıĢtır.
6
OLĠMPĠK SPOR BRANġLARI*
Olimpik sporlar, Yaz ve KıĢ Olimpiyat Oyunları‟nda yarıĢması bulunan dallardır. Söz konusu
sporlar her Olimpiyat Oyunları‟na göre farklılık gösterebilir.
Günümüz Yaz Olimpiyat Oyunları‟nın „Spor Dalları‟; Atıcılık, Atletizm, Badminton,
Basketbol, Binicilik, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Hokey, Eskrim, Futbol, GüreĢ, Golf, Halter,
Hentbol, Judo, Kano, Kürek, Masa tenisi, Modern pentatlon, Okçuluk, Rugby, Sutopu,
Taekwondo, Tenis, Triatlon, Voleybol, Yelken, Yüzme dallarından oluĢmaktadır.
Günümüz KıĢ Olimpiyat Oyunları‟nın „Spor Dalları‟; Kayak, Kızak, Paten, Buz hokeyi,
Biatlon, Curling, Bobsleigh dallarından oluĢmaktadır.
* Kaynak ( http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/olimpiyat-oyunlari/olimpik-sporlar )
BAġVURU KOġULLARI
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek sınavlarına Ön kayıt yaptırabilmek için adaylar
(yabancı uyruklular dahil) öncelikle, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu resmi internet
sitesinde ( http://besyo.ege.edu.tr ) bulunan link aracılığı ile ön kayıt için gerekli olan baĢvuru formunu
dolduracaktır. Adayların internet üzerinden yaptıkları baĢvuruların ardından, sayfa 8‟de belirtilen
belgeleri tamamlayarak Yüksekokul kayıt bürosuna Ģahsen baĢvuracak ve ön kayıt iĢlemini
tamamlayacaktır. Posta ile yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir.
1. Özel Yetenek sınavlarına baĢvurabilmek için adayların (yabancı uyruklular hariç) 2012 YGS‟ye
girmeleri zorunludur.
2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi
Bölümüne ön kayıt yaptırabilmek için, 2012 yılına ait YGS puan türlerinin herhangi birinden en az
180 puan almıĢ olmaları gerekmektedir.
3. Liselerin herhangi bir alanından mezun Milli Sporcular, Millilik belgelerini Spor Genel Müdürlüğü
ve/veya ilgili Federasyonlardan alarak ibraz etmeleri koĢulu ile 2012 yılına ait YGS puan türlerinin
herhangi birinden en az 170 puan almıĢ olmaları gerekmektedir.
4. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin, Ege Üniversitesi tarafından 2012 yılında yapılan EGEYÖS
Sınavına girmiĢ olmaları ve Ege Üniversitesi Yurt DıĢından Öğrenci Kabulü Esaslarına ĠliĢkin
Yönergeye uygun Ģartları taĢımaları gerekir. Bilgi için tıklayınız. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin
yerleĢtirme koĢulları için sayfa 70‟deki açıklamalara bakınız.
5. Sınavlara herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumuna kayıtlı bulunan ya da herhangi bir Yüksek
Öğrenimi kazanmıĢ adaylar da katılabilir.
ĠTĠRAZLAR
 Adayların Özel Yetenek Sınav puanlarına iliĢkin itirazları, ilgili sınavın bitimini takip eden ilk iĢ
gününde saat 17.00‟ye kadar, itiraz bedeli Ziraat Bankası Ege Üniversitesi Tıp Fak. ġubesi
7216893 No‟lu hesabına (TR93 0001 0014 4607 216893 5038) yatırıldıktan sonra Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak yapılacaktır. Ġtiraz bedeli olarak 150 TL
alınacaktır.
 Özel Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra, sınav sonuç kontrol listeleri yüksekokul resmi
internet sitesinde (http://besyo.ege.edu.tr) ve Yüksekokul binasındaki panolarda ilan edilecektir.
Adayların listelerde kendilerine ait verilere iliĢkin olası yanlıĢlıklara itirazları, ilanı takip eden ilk
iki iĢ günü 17.00‟ye kadar yapılacaktır.
 Kazananlar ilan edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
7
ÖZEL YETENEK SINAVLARINA
BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1- 2012 yılına ait YGS (Yabancı Uyruklular için EGEYÖS) sonuç belgesi ya da onaylı fotokopisi,
2- 4.5 X 6 ebadında son üç ayda çekilmiĢ, adayın açık olarak tanınmasına imkân verecek Ģekilde,
Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun 2 adet vesikalık fotoğraf,
3- Resmi bir sağlık kuruluĢundan alınan sağlık raporu. Sağlık raporu üzerinde “Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulunun uygulamalı özel yetenek sınavlarına katılmasında sakınca yoktur”
yazmalıdır.
4- T.C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile karĢılaĢtırılacaktır),
Yabancı uyruklu adaylar için pasaportunun aslı ve fotokopisi.
5- Milli sporcular için (Yabancı Uyruklular hariç), Spor Genel Müdürlüğü‟nden veya ilgili
Federasyonlardan alınan "Milli Sporcu Belgesi",
6- Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü özel yetenek sınavlarına girecek
adaylar için; Spor Genel Müdürlüğü‟nden, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüklerinden veya
ilgili Federasyonlardan alınan spor geçmiĢine yönelik onaylı belge,
7- Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin “Spor”
alanlarından mezun olan adayların mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve onaylı
fotokopisi,
8- Liselerden 2012 yılında mezun olacak adaylar için, öğrenim gördükleri liselerden alınmıĢ ve
öğrenim gördükleri alan/bölüm/kol adı ile kodunu içeren belge,
9- Sınav kurs ücretlerinin yatırıldığını belgeleyen banka dekontu,
a) Banka Bilgileri: Ziraat Bankası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ġubesi
ġube Kodu: 5038
Hesap Numarası : 7216893
IBAN No: TR93 0001 0014 4607 216893 5038
b) Kurs ücreti olarak adaylar, bir bölüm için 275 TL, iki bölüm (1+1) için 300 TL, üç bölüm
(1+1+1) için 325 TL yatıracaklardır.
c) Kurs ücretleri iade edilmeyecektir.
9- BaĢvurular, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıt Bürosuna Ģahsen adayın
kendisi tarafından yapılacaktır.
10- Posta ile yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir.
8
2012-2013 EĞĠTĠM–ÖĞRETĠM YILI
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
KAYIT, KURS VE ÖZEL YETENEK SINAV TARĠHLERĠ
Ön Kayıt
Kurs
Yetenek Sınavı
: 18 – 29 Haziran 2012
: 26 – 29 Haziran 2012
: 02 – 03 Temmuz 2012 Parkur (200 puan)
04 – 06 Temmuz 2012 Takım Sporları (300 puan) + 50 puan Milli
Sporcular)
SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ
ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
KAYIT, KURS VE ÖZEL YETENEK SINAV TARĠHLERĠ
Ön Kayıt
Kurs
Yetenek Sınavı
: 18 – 29 Haziran 2012
: 26 – 29 Haziran 2012
: 02 – 03 Temmuz 2012 Parkur (200 puan) +Spor geçmiĢi (200puan) +
YGS Katkısı (100 puan)
ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ
ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
KAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAV TARĠHLERĠ
Ön Kayıt
Kurs
Yetenek Sınavı
: 18 – 29 Haziran 2012 ve 9 Temmuz 2012
: 09 Temmuz 2012
: 10 – 11 Temmuz 2012 (Spor geçmiĢi 300 puan + Uygulama 200 puan)
ÖNEMLĠ NOT:
1. Orta Öğretim BaĢarı Puanları, ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra, Özel Yetenek Sınav
Puanlarına eklenerek yerleĢtirme punları hesaplanacak ve bölümlere göre kazananların listesi ilan
edilecektir.
2. Asil ve yedek öğrencilerin kesin kayıt tarihleri, yüksekokulumuz resmi internet sitesinden
(http://besyo.ege.edu.tr) ve Ege Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı resmi internet
(http://oidb.ege.edu.tr ) sitesinden duyurulacaktır.
3. Sınavların uygulanması, değerlendirilmesi, asil ve yedek adayların belirlenmesi ile ilgili tüm
kararlar ve yetkiler Ege Üniversitesi BESYO Yönetim Kuruluna aittir.
4. Kazanan adayların kesin kayıt iĢlemleri Ege Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı
tarafından gerçekleĢtirilecektir.
9
BÖLÜM I
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ
(ÖRGÜN ÖĞRETĠM)
ÖZEL YETENEK SINAVINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Beden Eğitimi ve Spor (BES) Öğretmenliği Bölümü yalnızca Örgün Öğretimde öğrenci
kabul etmektedir. Bu bölümde Özel Yetenek Uygulama Sınavları: Genel Sportif
Yetenek
Parkuru ve bir adet Seçmeli Takım Sporu sınavlarından oluĢur.
Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP):
Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), Adayların Genel Sportif Yetenek Parkurundan (ġekil 1)
aldığı puan (Tablo 2) ile SeçmiĢ olduğu bir Takım Sporundan aldığı puanların toplamından oluĢur.
Genel Sportif Yetenek Parkuru …………..200 Puan
Seçmeli Takım Sporu
……….…300 Puan
Toplam ……500 Puan
*Milli sporcular: Spor Genel Müdürlüğü‟nden veya ilgili federasyonlardan alınmıĢ Millilik
belgesinin aslı ve fotokopisini (Özerk federasyonlar için federasyon baĢkanı, özerk olmayan
federasyonlar için Spor Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı onaylı) Özel Yetenek
Sınavları kayıt tarihleri içerisinde getirecektir. Kayıt tarihleri içerisinde millilik belgesini yüksekokul
müdürlüğümüze ibraz etmeyen aday öğrencilerin millik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sınav Kıyafetleri: Adaylar sınavlara üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan spor
kıyafetleri ile katılacaktır.
10
Genel Sportif Yetenek Parkuru
Parkuru
ÇIKIġ
BAġLANG
IÇ
A
G
F
H
B
E
VARIġ
C
D
ġekil 1: BES Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümleri Genel Sportif Yetenek Parkuru
11
Genel Sportif Yetenek Parkuruna ĠliĢkin Açıklamalar:
Parkurun “ÇıkıĢ” ve “VarıĢ” noktaları arasındaki zaman, elektronik olarak fotoseller aracılığı ile (1/10
saniye hassasiyetle) ölçülür. Ölçülen zaman karĢılığı alınacak puanlar Tablo 2‟de yer almaktadır.
Parkurda (ġekil 1) yer alan bölümlere iliĢkin açıklamalar aĢağıdaki gibidir:
A) Büyük Slalomlu KoĢu: Aday kendi çıkıĢı ile fotosellerin arasından geçerek zamanı baĢlatır, slalom
konilerinin etrafından sırası ile koĢarak geçer ve parkurun bu bölümünü tamamlar. Eğer aday slalom
konilerinin yerini bariz Ģekilde değiĢtirir veya devirirse bu konileri tekrar yerine koyarak koĢusuna devam
edebilir. Aday kapı atlayacak olursa, atladığı kapıya dönerek hareketine devam etmek zorundadır.
B) File Üzerinden Top Atıp – Tutma: Slalom bölümünü tamamlayan aday yanındaki sepet içinde duran
sağlık topunu (Erkekler: 6kg, Kızlar: 4kg) alarak her seferinde 3 metre yükseklikteki file üzerinden
geçecek Ģekilde bir taraftan diğer tarafa 4 kez atar ve tutar. Topun her defasında file üzerinden geçirilmesi
zorunludur. Eğer top file üzerinden geçtikten sonra yere düĢerse, aday topu alıp hareketine devam
edebilir. File üzerinden geçirilen top parkurda yer alan herhangi bir istasyondaki yapıyı bozarsa, aday bu
yapıyı eski konumuna getirdikten sonra sınava devam edebilir. Topun 4. kez file üzerinden
geçirilmesinden sonra, alınan sepetin içinde kalacak Ģekilde bırakılması zorunludur.
C) Engeller üzerinden sıçrama: Topu yerine bırakan aday, aralarında 1,5m mesafe bulunan 5 Engelin
(Erkekler: 75cm; Kızlar: 65cm) üzerinden sıçrayarak geçer. Eğer aday bu geçiĢ sırasında engellerden
bazılarını devirecek olursa, devirdiği engelleri uygun konuma getirdikten sonra tekrar üzerinden
sıçrayarak geçer ve hareketine devam edebilir.
D) Top TaĢıyarak Sprint Mekik: BeĢinci engelin üzerinden sıçrayarak geçen aday, aralarında 5 metre
mesafenin olduğu ve içinde ikiĢer adet sağlık topunun (erkekler: 5kg, kızlar: 3kg) bulunduğu iki kasa
arasında, bir kasadan aldığı topu diğer kasaya bırakıp, bu kasadan alacağı topu diğer kasaya taĢıma
hareketini 4 kez tekrar eder. Aday her defasında kasaya bıraktığı toptan farklı bir topu taĢımak
zorundadır. Topların taĢınması veya kasaya bırakılıp alınması sırasında top kaçarsa, aday tarafından
getirilip kasanın içerisine bırakılması zorunludur.
E) Küçük Slalomlu GidiĢ-DönüĢ KoĢu: Top taĢımayı tamamlayan aday 1,5m aralıklarla dizili 4 adet
slalom çubuğunu, ön taraftan (Atlama Beygiri tarafından) baĢlayarak ve hem gidiĢte hem dönüĢte
aralarından geçecek Ģekilde (slalom yaparak) kateder. Eğer aday slalom konilerinin yerini bariz Ģekilde
değiĢtirir veya devirirse bu konileri tekrar yerine koyarak koĢusuna devam edebilir. Adayın kapı atlaması
durumunda, atladığı kapıyı geçmek üzere geri dönerek kaldığı yerden devam etmesi zorunludur.
F) Atlama Beygiri Üzerinden Geçme: Slalom çubukları arasından koĢuyu tamamlayan aday, erkekler:
115cm; kızlar: 95cm yüksekliğindeki atlama beygiri üzerinden geçer. GeçiĢ sırasında bir ya da iki elini
dayamak koĢuluyla, bir ya da iki ayağını basarak veya basmadan dilediği Ģekilde geçer. Ancak bu geçiĢ
sırasında aday, beygirin her iki tarafında bulunan dikmeleri devirecek olursa, dikmeleri eski konumuna
getirip yeniden geçmek zorundadır. Beygirin üzerinden atletizm baranĢının engel geçiĢi, yunus takla, salto
vb. gibi hareketlerle geçilemez.
G) Minderde Öne Takla: Atlama Beygiri üzerinden geçen aday 5cm kalınlığındaki bir cimnastik
minderinin üzerinde öne takla yapar. Öne takla formu dıĢındaki bir baĢka takla formu kullanılamaz.
BaĢka bir takla formu kullanan aday istasyon sorumlusu öğretim elemanınca geri çağırılarak öne takla
formunu mutlaka yerine getirmesi sağlanacaktır.
H) 20 Metre Sürat KoĢusu: Minderde öne taklayı tamamlayan aday, önündeki iki koni dıĢından
dolaĢtıktan sonra 20 metrelik mesafeyi belirlenen kulvar içerisinde olabildiğince süratle koĢar ve
fotosellerin önünden geçerek parkuru tamamlar.
12
Tablo 2: Genel Sportif Yetenek Parkuru Puanları
ERKEK
BAYAN
ERKEK
PUAN
Derece
Derece
Derece
40:0 ve altı
200
47:00 ve altı
58:3
58:5
40:1
40:3
198
47:1
47:3
58:6
58:8
40:4
40:6
196
47:4
47:6
58:9
59:1
40:7
41:9
194
47:7
48:0
59:2
59:4
42:0
42:2
192
48:1
48:4
59:5
59:7
42:3
42:5
190
48:5
48:8
59:8
1:00:0
42:6
42:8
188
48:9
49:2
1:00:1
1:00:2
42:9
43:1
186
49:3
49:6
1:00:3
1:00:4
43:2
43:4
184
49:7
50:0
1:00:5
1:00:6
43:5
43:7
182
50:1
50:4
1:00:7
1:00:8
44:0
44:2
180
50:5
50:8
1:00:9
1:01:0
44:3
44:5
178
50:9
51:2
1:01:1
1:01:2
44:6
44:8
176
51:3
51:6
1:01:3
1:01:4
45:1
45:3
174
51:7
52:0
1:01:5
1:01:6
45:4
45:6
172
52:1
52:4
1:01:7
1:01:8
45:7
46:0
170
52:5
52:8
1:01:9
1:02:0
46:1
46:3
168
52:9
53:2
1:02:1
1:02:2
46:4
46:6
166
53:3
53:6
1:02:3
1:02:4
46:7
46:9
164
53:7
54:0
1:02:5
1:02:6
47:0
47:2
162
54:1
54:4
1:02:7
1:02:8
47:3
47:6
160
54:5
54:8
1:02:9
1:03:0
47:7
48:0
158
54:9
55:2
1:03:1
1:03:2
48:1
48:4
156
55:3
55:5
1:03:3
1:03:4
48:5
48:8
154
55:6
55:8
1:03:5
1:03:6
48:9
49:2
152
55:9
56:1
1:03:7
1:03:8
49:3
49:6
150
56:2
56:4
1:03:9
1:04:0
49:7
50:0
148
56:5
56:7
1:04:1
1:04:2
50:1
50:4
146
56:8
57:0
1:04:3
1:04:4
50:5
50:8
144
57:1
57:3
1:04:5
1:04:6
50:9
51:2
142
57:4
57:6
1:04:7
1:04:8
51:3
51:6
140
57:7
57:9
1:04:9
51:7
52:0
138
58:0
58:2
1:05:0
52:1
52:4
136
58:3
58:5
1:05:1
52:5
52:8
134
58:6
58:8
1:05:2
52:9
53:2
132
58:9
59:1
1:05:3
53:3
53:6
130
59:2
59:4
1:05:4
53:7
54:0
128
59:5
59:7
1:05:5
54:1
54:4
126
59:8
1:00:0
1:05:6
54:5
54:8
124
1:00:1
1:00:3
1:05:7
54:9
55:2
122
1:00:4
1:00:6
1:05:8
55:3
55:5
120
1:00:7
1:00:9
1:05:9
55:6
55:8
118
1:01:0
1:01:2
1:06:0
55:9
56:1
116
1:01:3
1:01:5
1:06:1
56:2
56:4
114
1:01:6
1:01:8
1:06:2
56:5
56:7
112
1:01:9
1:02:1
1:06:3
56:8
57:0
110
1:02:2
1:02:4
1:06:4
57:1
57:3
108
1:02:5
1:02:7
1:06:5
57:4
57:6
106
1:02:8
1:03:0
1:06:6
57:7
57:9
104
1:03:1
1:03:3
1:06:8
58:0
58:2
102
1:03:4
1:03:6
1:07:0
ve üstü
SEÇMELĠ TAKIM SPORLARI SINAVLARI
13
PUAN
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
BAYAN
Derece
1:03:7
1:03:9
1:04:0
1:04:2
1:04:3
1:04:5
1:04:6
1:04:8
1:04:9
1:05:1
1:05:2
1:05:4
1:05:5
1:05:7
1:05:8
1:06:0
1:06:1
1:06:3
1:06:4
1:06:6
1:06:7
1:06:9
1:07:0
1:07:2
1:07:3
1:07:5
1:07:6
1:07:8
1:07:9
1:08:1
1:08:2
1:08:4
1:08:5
1:08:7
1:08:8
1:09:0
1:09:1
1:09:3
1:09:4
1:09:6
1:09:7
1:09:9
1:10:0
1:10:2
1:10:3
1:10:5
1:10:6
1:10:8
1:10:9
1:11:0
1:11:1
1:11:2
1:11:3
1:11:4
1:11:5
1:11:6
1:11:7
1:11:8
1:11:9
1:12:0
1:12:1
1:12:2
1:12:3
1:12:4
1:12:5
1:12:6
1:12:7
1:12:8
1:12:9
1:13:0
1:13:1
1:13:2
1:13:3
1:13:4
1:13:5
1:13:6
1:13:7
1:13:8
1:13:9
1:14:0 ve üstü
1- BASKETBOL UYGULAMA SINAVI PARKURU (300 puan)
ġekil 5: Basketbol Uygulama Sınavı
Basketbol Uygulama Sınavına ĠliĢkin Puanlama
1. Ribaunt .................................................................................................... ..10 puan
2. BaĢ üstü pas ............................................................................................. ..10 puan
3. Slalom Top sürme……………………………………………….………...20 puan
4. Hareketli Göğüs pası……………………………………….……………..20 puan
5. Sol turnike…………..………………………………………………….....30 puan
6. Top sürme (reverse) Önden, arkadan ve bacak arası el değiĢtirme ......... ..30 puan
7. Yerden sektirme pas, koĢu ve stop .......................................................... ..20 puan
8. Sağ ters turnike ........................................................................................ ..40 puan
9. Sol ters turnike ........................................................................................ ..40 puan
10. Top sürme .............................................................................................. ..20 puan
11. Sıçrayarak tek el Ģut .............................................................................. ..30 puan
12. Durarak Ģut (serbest atıĢ) ....................................................................... ..30 puan
Toplam ……………….300 Puan.
14
2- FUTBOL UYGULAMA SINAVI PARKURU (300 puan)
6
7
5
8
PARKURUN
MESAFESĠ
4
45 metre
9
3
2
10
1
ġekil 3: Futbol Uygulama Sınavı
Futbol Uygulama Sınavında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar (ġekil 3):
1. 1., 5. ve 9. istasyonlarda top sektirmeler ayaküstü ile yapılacaktır (2-3 top sektirmeden
sonra top kontrolleri yapılacaktır).
2. 2. istasyonda;
 Konilere topun her dokunuĢunda 5 puan kaybedilecek,
 Her bir koninin top sürmeden geçilmesinde 5 puan kaybedilecek,
 Konilerdeki dönüĢler sırasında tekniğe uygun ayak kullanılmadığında her bir hata
için 5 puan kaybedilecektir.
3. 6. istasyonda top sürme tekniğine 16 puan, vuruĢ tekniğine 16 puan
ve hedefe isabete 8 puan verilecektir.
4. 7. istasyonda vuruĢ tekniğine 14 puan ve hedefe isabete (belirlenen hedefe) 16 puan
verilecektir.
5. Parkur maksimum 2‟15” dk süresinde bitirilecektir. Belirtilen sürede parkuru bitiremeyen
sporcular sınavdan bir (2) puan alacaktır.
Futbol Uygulama Sınavına ĠliĢkin Puanlama
1) Top sektirme – ayak içi top kontrolü …………...30 Puan
2) Konilerin arasından top sürme (slalom) ………...40 Puan
3) Ayak içi pas (ver-kaç) …………………………..20 Puan
4) Basit aldatma (tek zamanlı) ……………….……20 Puan
5) Top sektirme- ayak üstü top kontrolü …………..30 Puan
6) Top sürme ve hareketli topa üst vuruĢ ………….40 Puan
7) Duran topa üst vuruĢ (2 vuruĢ) ………………….30 Puan
8) Çalım (tek makas) ……………………………....30 Puan
9) Top sektirme- göğüs ile top kontrolü …………...30 Puan
10) Cruyff Aldatması ……………………………….30 Puan
Toplam ……………….300 Puan
15
3- HENTBOL UYGULAMA SINAVI PARKURU (300 puan)
ġekil 4: Hentbol Uygulama Sınavı
Hentbol Uygulama Sınavına ĠliĢkin Puanlama
1. Slalom top sürme, sola aldatma-sağdan geçiĢ ve sıçrayarak atıĢ …………..120 puan
2. DüĢerek atıĢlar (2 adet) ……………………………………………………....60 puan
3. Temel pas, bilek pası, sıçrayarak pas, dayanma adımsız temel atıĢ ………..120 puan
Toplam ………………..300 Puan
16
4- VOLEYBOL UYGULAMA SINAVI PARKURU (300 PUAN )
HAREKET
Duvarda parmak pas
Duvarda manĢet pas
Duvarda smaç-manĢet
Duvara tenis servis ve
karĢılama
Filede smaç
UYGULAMA
Öne Pas (5 adet), son pastan sonra kontrol pas-geriye pas (1
adet)
Öne ManĢet (5 adet), son manĢetten sonra kontrol manĢetgeriye manĢet (1 adet)
Duvara smaç, gelen topu kendi üstüne manĢetle kontrol, baĢ
üstüne parmak pas ve tekrar duvara smaç (5 adet)
Servis için yerde duvardan itibaren 6 m ye çizilen sınır
dıĢından 3 servis ve servisin kendi baĢ üstüne karĢılanması
Filede kendi attığı topa 2 adet smaç (serbest alana)
TOPLAM
PUAN
50
50
50
75
75
300
AÇIKLAMALAR:




Puanlamalarda teknik beceri ve hedefe isabet değerlendirilecektir.
Parmak pas, manĢet pas ve servisler için; duvarda erkeklerde 2.43m, bayanlarda 2.24 m
yükseklikten itibaren çizilmiĢ dikdörtgen alan (geniĢlik 1.5m x yükseklik 1 m) hedef olacaktır.
Parmak pas, manĢet pas ve smaç-manĢet; yerde duvardan itibaren 2,5m ye çizilen sınır dıĢından
oynanacaktır.
ManĢet pasta; ilk top duvara parmak pasla baĢlatılacaktır.
17
SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ
(ÖRGÜN ve ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM)
ÖZEL YETENEK SINAVINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Spor Yöneticiliği Örgün ve Ġkinci Öğretim Özel Yetenek Sınavı tek aĢamada yapılacaktır.
Adaylar Örgün veya Ġkinci Öğretimden herhangi birini ya da her ikisini birden tercih edebilirler.
Adayların bu tercihlerini ön kayıtlar sırasında bildirmeleri gerekmektedir.
Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP):
Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP), adayların Spor GeçmiĢi Puanı (SGP) (Tablo 3), Yüksek
Öğrenime GeçiĢ Sınavı (YGS) sonucuna göre (aldığı en yüksek puan karĢılığı) alacağı katkı
puanı (Tablo 4) ve Genel Sportif Yetenek Parkurundan (ġekil 1) aldığı puanın (Tablo 2)
toplanmasından oluĢur. Genel Sportif Yetenek Parkuru ve puanları BES Öğretmenliği ile aynıdır.
Ġki bölüme de kayıt yaptıran adayların Genel Sportif Yetenek Parkuru puanları, iki bölüm için
ayrı ayrı yapılacak değerlendirmelerde de kullanılacaktır.
Spor GeçmiĢi Puanı …………………………..200 Puan
YGS Katkı Puanı ………………………….....100 Puan
Genel Sportif Yetenek Parkuru Puanı .……..200 Puan
Toplam …….........500 Puan
NOT: Spor GeçmiĢi Puanı yalnızca Olimpik Spor BranĢları için geçerlidir (Bkz. Sayfa 7)
Tablo 3: Spor Yöneticiliği Bölümü Spor GeçmiĢi Puanları Ġçin Öngörülen Kriterler
Takım Sporları
Milli
Sporcular
Milli
Olmayan
Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa ġampiyonaları,
FISU ve Akdeniz Oyunları
ISF, Karadeniz Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpik
Festivali (EYOF)
En üst ligde oynamıĢ olanlar
En üst ligin bir alt ligi (Futbolda Bank Asya ve 2. Lig)
3.Lig (Bu lige sahip olan branĢlar için)
Kulüplü Gençler Türkiye ġampiyonaları Finalleri ile Liseler
Türkiye ġampiyonaları Finalleri
Bireysel Sporlar
Milli
sporcular
Milli
Olmayan
Ġlk 4'e girenler
(Puan)
Katılanlar
(Puan)
200
180
180
140
170
150
120
130
100
80
120
80
Ġlk 4'e girenler
(Puan)
Katılanlar
(Puan)
Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa ġampiyonaları,
200
180
FISU ve Akdeniz Oyunları
ISF, Karadeniz Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali
180
140
(EYOF)
Büyükler kategorisinde kulüpler ve Ferdi Türkiye
170
130
ġampiyonaları (Atletizm ve Yüzme hariç)
Gençler kategorisinde kulüpler ve Ferdi Türkiye
120
80
ġampiyonaları (Atletizm ve Yüzme hariç)
Atletizm için Bayanlarda: Tablo 4-a, b, c ve Erkeklerde: 5-a, b, c‟de belirtilen derece
karĢılığı puanlar dikkate alınacaktır.
Yüzme için Bayanlarda: Tablo 11 ve Erkeklerde Tablo 12‟de belirtilen derece karĢılığı
puanlar dikkate alınacaktır.
18
Tablo 4-a: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP)
SGP
100m
100m
Eng
200m
400m
400m
Eng
4x100
4x400
800m
1500m
200
12.93
15.32
26.79
1:00.10
1:05.04
50.67
4:02.64
2:20.39
4:52.62
190
12.99
15.41
26.93
1:00.44
1:05.41
50.94
4:03.99
2:21.06
4:54.13
180
13.06
15.50
27.07
1:00.75
1:05.74
51.19
4:05.22
2:21.74
4:55.66
170
13.13
15.60
27.24
1:01.13
1:06.16
51.49
4:06.72
2:22.42
4:57.19
160
13.19
15.69
27.39
1:01.48
1:06.53
51.76
4:08.10
2:23.10
4:58.73
150
13.26
15.79
27.54
1:01.83
1:06.91
52.04
4:09.48
2:23.79
5:00.28
140
13.33
15.88
27.69
1:02.18
1:07.29
52.32
4:10.87
2:24.48
5:01.84
130
13.40
15.97
27.85
1:02.53
1:07.68
52.60
4:12.27
2:25.17
5:03.41
120
13.46
16.07
28.00
1:02.89
1:08.06
52.88
4:13.68
2:25.88
5:05.00
110
13.53
16.17
28.16
1:03.25
1:08.45
53.16
4:15.10
2:26.58
5:06.59
100
13.60
16.26
28.32
1:03.61
1:08.84
53.44
4:16.53
2:27.29
5:08.19
90
13.67
16.36
28.48
1:03.97
1:09.23
53.73
4:17.97
2:28.01
5:09.81
80
13.74
16.46
28.64
1:04.33
1:09.63
54.02
4:19.41
2:28.73
5:11.44
70
13.81
16.56
28.80
1:04.70
1:10.03
54.31
4:20.87
2:29.45
5:13.08
60
13.89
16.66
28.96
1:05.07
1:10.43
54.60
4:22.34
2:30.19
5:14.73
50
13.96
16.76
29.12
1:05.44
1:10.83
54.90
4:23.81
2:30.92
5:16.39
40
14.03
16.86
29.29
1:05.82
1:11.24
55.19
4:25.30
2:31.66
5:18.06
30
14.10
16.96
29.45
1:06.20
1:11.65
55.49
4:26.79
2:32.41
5:19.75
20
14.18
17.06
29.62
1:06.58
1:12.06
55.79
4:28.30
2:33.17
5:21.45
10
14.25
17.16
29.79
1:06.96
1:12.48
56.09
4:29.82
2:33.93
5:23.17
1
14.32
17.27
29.96
1:07.34
1:12.90
56.40
4:31.35
2:34.69
5:24.89
19
Tablo 4-b: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP)
SGP
2000m
Eng
3000m
3000m
Eng
5000m
10000m
3km
5km
10km
20km
YürüyüĢ YürüyüĢ YürüyüĢ YürüyüĢ
200 7:33.12 10:31.70 12:02.72 18:14.46 38:31.45
16:25
28:02
57:41
1:58:41
190 7:35.73 10:35.17 12:07.53 18:20.61 38:44.84
16:33
28:15
58:07
1:59:35
180 7:38.36 10:38.67 12:12.38 18:26.80 38:58.31
16:41
28:28
58:33
2:00:28
170 7:41.00 10:42.19 12:17.25 18:33.03 39:11.86
16.49
28:41
58:59
2:01:22
160 7:43.66 10:45.73 12:22.16 18:39.29 39:25.50
16.57
28:54
59:26
2:02:16
150 7:46.34 10:49.30 12:27.10 18:45.60 39:39.23
17:04
29:07
59:53
2:03:11
140 7:49.03 10:52.88 12:32.07 18:51.95 39:53.04
17:12
29:20
1:00:20
2:04:06
130 7:51.75 10:56.50 12:37.07 8:58.34 40:06.95
17.21
29:33
1:00:47
2:05:01
120 7:54.48 11:00.13 12:42.11 19:04.77 40:20.95
17.29
29:47
1:01:14
2:05:56
110 7:57.23 11:03.79 12:47.18 19:11.25 40:35.04
17:37
30:00
1:01:42
2:06:53
100 8:00.00 11:07.48 12:52.28 19:17.77 40:49.24
17:45
30:14
1:02:09
2:07:49
90
8:02.78 11:11.19 12:57.42 19:24.33 41:03.53
17:53
30:27
1:02:37
2:08:46
80
8:05.59 11:14.92 13:02.60 19:30.95 41:17.92
18.02
30:41
1:03:05
2:09:43
70
8:08.42 11:18.69 13:07.82 19:37.61 41:32.42
18:10
30:55
1:03:33
1:03:33
60
8:11.26 11:22.48 13:13.07 19:44.31 41:47.02
18:18
31:09
1:04:02
2:11:39
50
8:14.13 11:26.30 3:18.36 19:51.07 42:01.73
18:27
31:23
1:04:31
2:12:37
40
8:17.02 11:30.15 13:23.69 19:57.88 42:16.54
18.36
31:37
1:05:00
2:13:36
30
8:19.94 11:34.02 13:29.06 20:04.74 42:31.48
18:44
31:51
1:05:29
2:14:36
20
8:22.87 11:37.93 13:34.47 20:11.65 42:46.52
18:53
32:06
1:05:58
2:15:36
10
8:25.83 11:41.87 13:39.93 20:18.62 43:01.69
19:02
32:20
1:06:28
2:16:36
1
8:28.81 11:45.84 13:45.43 20:25.64 43:16.97
19.11
32:35
1:06:58
2:17:37
20
Tablo 4-c: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP)
SGP Yüksek
Sırık
Uzun
Üçadım
Gülle
Disk
Çekiç
Cirit
Heptatlon
200
1,60
3,00
5,20
11,80
12,00
38,00
38,00
38,00
4250
190
1,59
2,98
5,16
11,76
11,90
37,60
37,60
37,60
4200
180
1,58
2,95
5,12
11,72
11,80
37,20
37,20
37,20
4160
170
1,57
293
5,08
11,68
11,70
36,80
36,80
36,80
4120
160
1,56
2,90
5,04
11,64
11,60
36,40
36,40
36,40
4080
150
1,55
2,88
5,00
11,60
11,50
36,00
36,00
36,00
4040
140
1,54
2,85
4,96
11,55
11,40
35,60
35,60
35,60
4000
130
1,53
2,83
4,92
11,50
11,20
35,20
35,20
35,20
3960
120
1,52
2,80
4,88
11,45
11,00
34,80
34,80
34,80
3920
110
1,51
2,78
4,84
11,40
10,80
34,40
34,40
34,40
3880
100
1,50
2,75
4,80
11,35
10,60
34,00
34,00
34,00
3840
90
1,49
2,73
4,76
11,30
10,40
33,60
33,60
33,60
3800
80
1,48
2,70
4,72
11,25
10,20
33,20
33,20
33,20
3760
70
1,47
2,68
4,68
11,20
10,00
32,80
32,80
32,80
3720
60
1,46
2,65
4,64
11,15
9,80
32,40
32,40
32,40
3680
50
1,45
2,63
4,60
11,10
9,60
32,00
32,00
32,00
3640
40
1,44
2,60
4,58
11,00
9,40
31,60
31,60
31,60
3600
30
1,43
2,58
4,56
10,90
9,20
31,20
31,20
31,20
3560
20
1,42
2,55
4,54
10,80
9,00
30,80
30,80
30,80
3520
10
1,41
2,53
4,52
10,70
8,80
30,40
30,40
30,40
3480
1
1,40
2,50
4,50
10,60
8,60
30,00
30,00
30,00
3440
21
Tablo 5-a: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP)
SGP
100m
110m
Eng
200m
400m
400m
Eng
4x100
4x400
200
11.25
15.62
23.10
51.59
57.41
44.23
3:26.48 1:59.13 4:05.61
190
11.28
15.68
23.17
51.76
57.64
44.37
3:27.16 1:59.55 4:06.49
180
11.31
15.74
23.25
51.93
57.86
44.52
3:27.85 1:59.96 4:07.38
170
11.34
15.80
23.32
52.11
58.09
44.67
3:28.55 2:00.38 4:08.28
160
11.38
15.87
23.41
52.32
58.37
44.85
3:29.40 2:00.80 4:09.18
150
11.42
15.95
23.51
52.55
58.67
45.05
3:30.34 2:01.22 4:10.09
140
11.45
16.01
23.59
52.73
58.90
45.20
3:31.05 2:01.64 4:11.00
130
11.49
16.09
23.68
52.95
59.19
45.38
3:31.93 2:02.07 4:11.92
120
11.52
16.14
23.75
53.11
59.40
45.52
3:32.57 2:02.50 4:12.85
110
11.56
16.21
23.83
53.31
59.66
45.69
3:33.37 2:02.94 4:13.79
100
11.59
16.28
23.92
53.51
59.92
45.86
3:34.18 2:03.38 4:14.73
90
11.63
16.36
24.01
53.74
1:00.21
46.05
3:35.08 2:03.82 4:15.67
80
11.66
16.42
24.09
53.92 1:00.45
46.21
3:35.82 2:04.26 4:16.63
70
11.70
16.50
24.19
54.15 1:00.75
46.40
3:36.73 2:04.71 4:17.59
60
11.74
16.57
24.28
54.36 1:01.02
46.58
3:37.57 2:05.16 4:18.56
50
11.77
16.63
24.36
54.55
1:01.27
46.74
3:38.32 2:05.61 4:19.53
40
11.81
16.73
24.47
54.83 1:01.63
46.97
3:39.42 2:06.07 4:20.52
30
11.84
16.76
24.52
54.93
1:01.77
47.06
3:39.85 2:06.53 4:21.51
20
11.88
16.84
24.62
55.17
1:02.08
47.26
3:40.80 2:07.00 4:22.51
10
11.92
16.92
24.71
55.39
1:02.36
47.45
3:41.66 2:07.47 4:23.52
1
11.96
17.00
24.81
55.63
1:02.67
47.65
3:42.62 2:07.94 4:24.54
22
800m
1500m
Tablo 5-b: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP)
SGP
2000m
3000m
Eng
3000m
Eng
5000m
10000m
5km
10km
20km
Oktatlon
YürüyüĢ YürüyüĢ YürüyüĢ
200 6:29.63 8:56.64 10:03.81 15:20.40 32:33.63
24:48
50:45
1:45:01
4250
190 6:31.43 8:58.67 10:06.59 15:23.88 32:41.63
24:58
51:03
1:45:40
4200
180 6:33.26 9:00.71 10:09.40 15:27.38 32:49.69
25:08
51:22
1:46:18
4160
170 6:35.09 9:02.77 10:12.22 15:30.90 32:57.80
25:17
51:41
1:46:57
4120
160 6:36.93 9:04.84 10:15.06 15:34.45 33:05.97
25:27
52:00
1:47:36
4080
150 6:38.79 9:06.93 10:17.92 15:38.02 33:14.19
25:37
52:19
1:48:15
4040
140 6:40.67 9:09.03 10:20.80 15:41.62 33:22.48
25:47
52:38
1:48:54
4000
130 6:42.55 9:11.14 10:23.71 15:45.24 33:30.82
25:57
52:57
1:49:34
3960
120 6:44.45 9:13.27 10:26.63 15:48.89 33:39.23
26:08
53:17
1:50:14
3920
110 6:46.37 9:15.42 10:29.58 15:52.57 33:47.70
26:18
53:36
1:50:54
3880
100 6:48.30 9:17.59 10:32.55 15:56.28 33:56.24
26:28
53:56
1:51:35
3840
90
6:50.24 9:19.77 10:35.54 16:00.01 34:04.84
26:39
54:16
1:52:16
3800
80
6:52.20 9:21.97 10:38.55 16:03.78 34:13.51
26:49
54:36
1:52:57
3760
70
6:54.17 9:24.18 10:41.59 16:07.57 34:22.24
27:00
54:57
1:53:39
3720
60
6:56.16 9:26.41 10:44.66 16:11.40 34:31.05
27:10
55:17
1:54:21
3680
50
6:58.17 9:28.67 10:47.75 16:15.26 34:39.93
27:15
55:25
1:54:38
3640
40
7:00.19 9:30.94 10:50.86 16:19.14 34:48.89
27:20
55:35
1:54:59
3600
30
7:02.23 9:33.23 10:54.00 16:23.07 34:57.92
27:25
55:44
1:55:16
3560
20
7:04.29 9:35.54 10:57.17 16:27.02 35:07.03
27:30
55:54
1:55:37
3520
10
7:06.37 9:37.87 11:00.37 16:31.01 35:16.21
27:35
56:05
1:55:59
3480
1
7:08.46 9:40.22 11:03.60 16:35.04 35:25.49
27:40
56:13
1:56:16
3440
23
Tablo 5-c: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP)
SGP
Yüksek
Sırık
Uzun
Üçadım Gülle
200
1,90
3,90
6,55
13,75
190
1,89
3,88
6,52
180
1,88
3,85
170
1,87
160
Disk
Çekiç
Cirit
Dekatlon
14,50
38,50
43,00
48,00
5250
13,70
14,40
38,20
42,60
47,60
5200
6,49
13,65
14,30
37,90
42,20
47,20
5150
3,83
6,46
13,60
14,20
37,60
41,80
46,80
5100
1,86
3,80
6,43
13,55
14,10
37,30
41,40
46,40
5050
150
1,85
3,78
6,40
13,50
14,00
37,00
41,00
46,00
5000
140
1,84
3,75
6,37
13,45
13,90
36,70
40,60
45,60
4960
130
1,83
3,73
6,34
13,40
13,80
36,40
40,20
45,20
4920
120
1,82
3,70
6,31
13,35
13,70
36,10
39,80
44,80
4880
110
1,81
3,68
6,28
13,30
13,60
35,80
39,40
44,40
4840
100
1,80
3,65
6,25
13,25
13,50
35,50
39,00
44,00
4800
90
1,79
3,63
6,21
13,20
13,40
35,20
38,60
43,60
4760
80
1,78
3,60
6,18
13,15
13,30
34,90
38,20
43,20
4720
70
1,77
3,58
6,15
13,10
13,20
34,60
37,80
42,80
4680
60
1,76
3,55
6,12
13,05
13,10
34,30
37,40
42,40
4640
50
1,75
3,53
6,08
13,00
13,00
34,00
37,00
42,00
4600
40
1,74
3,50
6,05
12,95
12,90
33,70
36,60
41,60
4560
30
1,73
3,48
6,02
12,90
12,80
33,40
36,20
41,20
4520
20
1,72
3,45
5,98
12,85
12,70
33,10
35,80
40,80
4480
10
1,71
3,43
5,94
12,80
12,60
32,80
35,40
40,40
4440
1
1,70
3,40
5,90
12,75
12,50
32,50
35,00
40,00
4400
NOT: Atletizm branĢı resmi yarıĢmalar puanlama kuralı gereğince, Puan karĢılığı
bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir.
24
YÜZME BRANġI SPOR GEÇMĠġĠ PUAN TABLOSU
TABLO-11
BAYANLAR
Serbest
Kurbağa
Sırtüstü
Kelebek
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Kurbağa Kurbağa
Sırtüstü
Sırtüstü
Kelebek
Kelebek
KarıĢık
KarıĢık
FIN
YP
50 m.
50 m.
50 m.
50 m.
100 m.
200 m.
400 m.
800 m.
100 m.
200 m.
100 m.
200 m.
100 m.
200 m.
200 m.
400 m.
425
10
00:36,61
00:46,29
00:42,47
00:38,66
01:20,48
02:54,23
06:04,92
12:24,67
01:40,06
03:34,49
01:29,77
03:10,71
01:25,90
03:08,33
03:15,11
06:49,71
450
20
00:35,84
00:45,32
00:41,59
00:37,85
01:18,80
02:50,60
05:57,32
12:09,15
01:37,98
03:30,02
01:27,90
03:06,74
01:24,11
03:04,41
03:11,04
06:41,17
475
30
00:35,12
00:44,41
00:40,75
00:37,09
01:17,21
02:47,17
05:50,13
11:54,49
01:36,01
03:25,79
01:26,13
03:02,98
01:22,41
03:00,70
03:07,20
06:33,11
500
40
00:34,44
00:43,55
00:39,96
00:36,37
01:15,71
02:43,92
05:43,33
11:40,61
01:34,14
03:21,80
01:24,46
02:59,43
01:20,81
02:57,19
03:03,56
06:25,47
525
60
00:33,79
00:42,73
00:39,21
00:35,69
01:14,29
02:40,84
05:36,88
11:27,45
01:32,37
03:18,01
01:22,87
02:56,06
01:19,30
02:53,86
03:00,11
06:18,23
550
80
00:33,18
00:41,95
00:38,49
00:35,04
01:12,94
02:37,91
05:30,75
11:14,92
01:30,69
03:14,40
01:21,36
02:52,85
01:17,85
02:50,70
02:56,83
06:11,34
575
100
00:32,59
00:41,21
00:37,81
00:34,42
01:11,65
02:35,11
05:24,89
11:02,97
01:29,09
03:10,96
01:19,92
02:49,79
01:16,47
02:47,67
02:53,70
06:04,77
600
120
00:32,03
00:40,50
00:37,16
00:33,82
01:10,41
02:32,44
05:19,29
10:51,54
01:27,55
03:07,66
01:18,54
02:46,86
01:15,15
02:44,78
02:50,71
05:58,47
625
140
00:31,49
00:39,82
00:36,53
00:33,25
01:09,22
02:29,87
05:13,90
10:40,56
01:26,07
03:04,50
01:17,22
02:44,05
01:13,89
02:42,00
02:47,83
05:52,43
675
160
00:30,47
00:38,52
00:35,35
00:32,17
01:06,97
02:25,00
05:03,70
10:19,74
01:23,28
02:58,50
01:14,71
02:38,72
01:11,49
02:36,74
02:42,38
05:40,98
725
180
00:29,50
00:37,96
00:34,82
00:31,15
01:04,86
02:20,41
04:54,09
10:00,13
01:21,20
02:54,05
01:12,49
02:34,05
01:09,22
02:31,78
02:37,24
05:30,19
775
200
00:28,58
00:36,78
00:33,73
00:30,18
01:02,83
02:16,02
04:44,91
09:41,39
01:18,67
02:48,62
01:10,23
02:29,24
01:07,06
02:27,04
02:32,33
05:19,88
25
YÜZME BRANġI SPOR GEÇMĠġĠ PUAN TABLOSU
TABLO-12
Serbest
ERKEKLER
Kurbağa Sırtüstü
Kelebek
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Kurbağa Kurbağa Sırtüstü
Sırtüstü
Kelebek
Kelebek
KarıĢık
KarıĢık
FIN
YP
50 m.
50 m.
50 m.
50 m.
100 m.
200 m.
400 m.
800 m.
100 m.
200 m.
100 m.
200 m.
100 m.
200 m.
200 m.
400 m.
425
10
00:32,48
00:41,15
00:37,77
00:35,33
01:11,92
02:37,95
05:33,53
22:04,12
01:30,19
03:15,34
01:20,50
02:54,23
01:17,61
02:51,94
02:57,64
06:16,54
450
20
00:31,80
00:40,29
00:36,98
00:34,59
01:10,42
02:34,66
05:26,58
21:36,53
01:28,31
03:11,27
01:18,83
02:50,60
01:15,99
02:48,36
02:53,94
06:08,69
475
30
00:31,16
00:39,48
00:36,23
00:33,90
01:09,01
02:31,55
05:20,01
21:10,46
01:26,53
03:07,43
01:17,24
02:47,17
01:14,46
02:44,97
02:50,44
06:01,28
500
40
00:30,56
00:38,72
00:35,53
00:33,24
01:07,67
02:28,61
05:13,80
20:45,79
01:24,85
03:03,79
01:15,74
02:43,92
01:13,02
02:41,77
02:47,13
05:54,26
525
60
00:29,98
00:37,99
00:34,86
00:32,61
01:06,39
02:25,81
05:07,90
20:22,38
01:23,26
03:00,33
01:14,32
02:40,84
01:11,65
02:38,73
02:43,99
05:47,60
550
80
00:29,44
00:37,30
00:34,23
00:32,02
01:05,19
02:23,16
05:02,29
20:00,11
01:21,74
02:57,05
01:12,97
02:37,91
01:10,34
02:35,84
02:41,00
05:41,27
575
100
00:28,92
00:36,64
00:33,62
00:31,45
01:04,03
02:20,62
04:56,94
19:38,86
01:20,29
02:53,91
01:11,67
02:35,11
01:09,10
02:33,08
02:38,15
05:35,23
600
120
00:28,42
00:36,00
00:33,04
00:30,91
01:02,93
02:18,20
04:51,82
19:18,53
01:18,91
02:50,91
01:10,44
02:32,44
01:07,90
02:30,44
02:35,43
05:29,45
625
140
00:27,94
00:35,40
00:32,49
00:30,39
01:01,87
02:15,87
04:46,90
18:59,00
01:17,58
02:48,03
01:09,25
02:29,87
01:06,76
02:27,90
02:32,81
05:23,89
675
160
00:27,03
00:34,25
00:31,43
00:29,40
00:59,86
02:11,45
04:37,58
18:21,99
01:15,06
02:42,57
01:07,00
02:25,00
01:04,59
02:23,10
02:27,84
05:13,37
725
180
00:26,17
00:33,16
00:30,44
00:28,47
00:57,96
02:07,29
04:28,79
17:47,12
01:12,68
02:37,43
01:04,88
02:20,41
01:02,55
02:18,57
02:23,16
05:03,45
775
200
00:25,36
00:32,13
00:29,48
00:27,58
00:56,15
02:03,32
04:20,40
17:13,79
01:10,41
02:32,51
01:02,85
02:16,02
01:00,59
02:14,24
02:18,69
04:53,97
26
Tablo 6: Spor Yöneticiliği Bölümü YGS Katkı Puanları Tablosu
Alt Sınır
Üst Sınır
PUAN
Alt Sınır
Üst Sınır
PUAN
185.000
189.999
1
276.000
279.999
27
190.000
194.999
2
280.000
283.999
30
195.000
199.999
3
284.000
287.999
34
200.000
204.999
4
288.000
291.999
38
205.000
209.999
5
292.000
295.999
42
210.000
214.999
6
296.000
299.999
46
215.000
219.999
7
300.000
303.999
50
220.000
224.999
8
304.000
309.999
54
225.000
229.999
9
310.000
313.999
58
230.000
234.999
10
314.000
317.999
62
235.000
239.999
11
318.000
321.999
66
240.000
244.999
12
322.000
325.999
70
245.000
249.999
13
326.000
329.999
74
250.000
254.999
15
330.000
333.999
78
255.000
259.999
17
334.000
337.999
82
260.000
263.999
19
338.000
341.999
86
264.000
267.999
21
342.000
345.999
90
268.000
271.999
23
346.000
349.999
95
272.000
275.999
25
350.000 ve üzeri
27
100
28
BÖLÜM II
ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ
(ÖRGÜN ve ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM)
ÖZEL YETENEK SINAVINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Örgün ve Ġkinci Öğretim Özel yetenek sınavı tek aĢamada
yapılacaktır. Adaylar Örgün ve Ġkinci Öğretimden herhangi birini ya da her ikisini tercih
edebilirler. Adayların bu tercihlerini ön kayıtlar sırasında belirtmeleri gerekmektedir
Antrenörlük Eğitimi Bölümü için adaylar yalnızca bir spor branĢı seçebilirler. Adayların
özel yetenek sınav puanları (ÖSYP), uygulamalı sınav puanı ile spor geçmiĢi puanlarının
toplamından oluĢacaktır.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü uygulama sınavlarında puan barajı uygulanacaktır.
200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil
edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düĢük puan alan adaylar baĢarısız
sayılacak ve yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
Adayların seçmiĢ olduğu branĢlara göre Uygulama Sınavı Puanı ve Spor GeçmiĢi Puanları
aĢağıdaki gibidir:
BĠREYSEL SPORLAR: UYGULAMA SINAVI
SPOR GEÇMĠġĠ PUANI
Atletizm …………………………. 200 Puan ………………….. 300 puan
Artistik Cimnastik ……………… 200 Puan ………………….. 300 puan
Ritmik Cimnastik……………….. 200 Puan ………………….. 300 puan
Yüzme …………………………… 200 Puan ………………….. 300 puan
Tenis …………………………… 200 Puan ………………….. 300 puan
TAKIM SPORLARI:
UYGULAMA SINAVI
SPOR GEÇMĠġĠ PUANI
Futbol …………………………… 200 Puan …………………... 300 puan
Basketbol ……………………….. 200 Puan …………………... 300 puan
Voleybol ………………………… 200 Puan ………………....... 300 puan
Hentbol …………………………. 200 Puan …………………... 300 puan
Spor BranĢlarına iliĢkin Spor GeçmiĢi Puanları her spor branĢının kendi kriterlerine göre
değerlendirilecektir (ilgili branĢ açıklamalarına bakınız).
SEÇĠLECEK SPOR BRANġLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ATLETĠZM
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK
RĠTMĠK CĠMNASTĠK
YÜZME
TENĠS
BASKETBOL
FUTBOL
HENTBOL
VOLEYBOL
Not: Yukarıdaki branĢlara göre antrenörlük kontenjanlarının belirlenmesinde B.E.S.Y.O
Yönetim Kurulu kararı geçerlidir.
29
ATLETĠZM ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programına alınacak, Atletizm Antrenörü Adaylarının Özel
Yetenek Sınav Puanları (ÖSYP), Spor GeçmiĢi Puanı (300) ile Uygulama Sınav Puanının (200)
toplamına göre belirlenecektir.
200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil
edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düĢük puan alan adaylar baĢarısız
sayılacak ve yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
1. ATLETĠZM ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANI (300 PUAN)
Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) için öngörülen kriterler:
a. Milli Sporcular Spor GeçmiĢinden tam puan (300) alırlar. Milli Sporcu
Statüsünde değerlendirilebilmek için; Spor Genel Müdürlüğü‟nden alınmıĢ,
Milli oldukları yarıĢmaların yer tarih ve organizasyon çeĢidini belirten resmi
Millilik belgesinin aslı ve fotokopisinin (Özerk Federasyonlar için Federasyon
BaĢkanı, özerk olmayan Federasyonlar için Spor Genel Müdürlüğünden en az
genel müdür yardımcısı onaylı) kayıt sırasında verilmesi gerekir.
b. Milli Sporcu olmayanlar; resmi yarıĢmalarda gerçekleĢtirdikleri en iyi
derecelere göre, Spor GeçmiĢi Puan Tablosunda (Bayanlar: Tablo 7-a, b, c ve
Erkekler: Tablo 8-a, b, c) belirtilen puanları alırlar. Kullanılacak olan belgeler
Ġlgili kurum (Atletizm Federasyonu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ġl Müdürlüğü) onaylı ve asıl olacaktır.
30
Tablo 7-a: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP)
SGP 100m
100m
Eng
200m
400m
400m
Eng
4x100
4x400
800m
1500m
300
12.60
14.87
26.05
58.42
1:03.22
49.35
3:55.99
2:17.10
4:45.19
285
12.67
14.96
26.20
58.75
1:03.58
49.61
3:57.30
2:17.75
4:46.66
270
12.73
15.05
26.34
59.09
1:03.94
49.88
3:58.63
2:18.40
4:48.14
255
12.80
15.14
26.49
59.42
1:04.31
50.14
3:59.96
2:19.06
4:49.62
240
12.86
15.23
26.64
59.76
1:04.67
50.41
4:01.29
2:19.73
4:51.12
225
12.93
15.32
26.79
1:00.10
1:05.04
50.67
4:02.64
2:20.39
4:52.62
210
12.99
15.41
26.93
1:00.44
1:05.41
50.94
4:03.99
2:21.06
4:54.13
195
13.06
15.50
27.07
1:00.75
1:05.74
51.19
4:05.22
2:21.74
4:55.66
180
13.13
15.60
27.24
1:01.13
1:06.16
51.49
4:06.72
2:22.42
4:57.19
165
13.19
15.69
27.39
1:01.48
1:06.53
51.76
4:08.10
2:23.10
4:58.73
150
13.26
15.79
27.54
1:01.83
1:06.91
52.04
4:09.48
2:23.79
5:00.28
140
13.33
15.88
27.69
1:02.18
1:07.29
52.32
4:10.87
2:24.48
5:01.84
130
13.40
15.97
27.85
1:02.53
1:07.68
52.60
4:12.27
2:25.17
5:03.41
120
13.46
16.07
28.00
1:02.89
1:08.06
52.88
4:13.68
2:25.88
5:05.00
110
13.53
16.17
28.16
1:03.25
1:08.45
53.16
4:15.10
2:26.58
5:06.59
100
13.60
16.26
28.32
1:03.61
1:08.84
53.44
4:16.53
2:27.29
5:08.19
90
13.67
16.36
28.48
1:03.97
1:09.23
53.73
4:17.97
2:28.01
5:09.81
80
13.74
16.46
28.64
1:04.33
1:09.63
54.02
4:19.41
2:28.73
5:11.44
70
13.81
16.56
28.80
1:04.70
1:10.03
54.31
4:20.87
2:29.45
5:13.08
60
13.89
16.66
28.96
1:05.07
1:10.43
54.60
4:22.34
2:30.19
5:14.73
50
13.96
16.76
29.12
1:05.44
1:10.83
54.90
4:23.81
2:30.92
5:16.39
40
14.03
16.86
29.29
1:05.82
1:11.24
55.19
4:25.30
2:31.66
5:18.06
30
14.10
16.96
29.45
1:06.20
1:11.65
55.49
4:26.79
2:32.41
5:19.75
20
14.18
17.06
29.62
1:06.58
1:12.06
55.79
4:28.30
2:33.17
5:21.45
10
14.25
17.16
29.79
1:06.96
1:12.48
56.09
4:29.82
2:33.93
5:23.17
1
14.32
17.27
29.96
1:07.34
1:12.90
56.40
4:31.35
2:34.69
5:24.89
31
Tablo 7-b: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP)
SGP
2000m
Eng
3000m
3000m
Eng
5000m
10000m
3km
5km
10km
20km
YürüyüĢ YürüyüĢ YürüyüĢ YürüyüĢ
300 7:20.30 10:14.63 11:39.07 17:44.26 37:25.72
15:47
26:59
55:33
1:54:20
285 7:22.83 10:18.00 11:43.75 17:50.23 37:38.71
15:55
27:12
55:58
1:55:12
270 7:25.38 10:21.40 11:48.45 17:56.23 37:51.78
16:02
27:24
56:24
1:56:04
255 7:27.95 10:24.81 11:53.18 18:02.27 38:04.92
16:10
27:37
56:49
1:56:56
240 7:30.53 10:28.24 11:57.93 18:08.35 38:18.15
16.18
27:49
57:15
1:57:49
225 7:33.12 10:31.70 12:02.72 18:14.46 38:31.45
16:25
28:02
57:41
1:58:41
210 7:35.73 10:35.17 12:07.53 18:20.61 38:44.84
16:33
28:15
58:07
1:59:35
195 7:38.36 10:38.67 12:12.38 18:26.80 38:58.31
16:41
28:28
58:33
2:00:28
180 7:41.00 10:42.19 12:17.25 18:33.03 39:11.86
16.49
28:41
58:59
2:01:22
165 7:43.66 10:45.73 12:22.16 18:39.29 39:25.50
16.57
28:54
59:26
2:02:16
150 7:46.34 10:49.30 12:27.10 18:45.60 39:39.23
17:04
29:07
59:53
2:03:11
140 7:49.03 10:52.88 12:32.07 18:51.95 39:53.04
17:12
29:20
1:00:20
2:04:06
130 7:51.75 10:56.50 2:37.07
8:58.34 40:06.95
17.21
29:33
1:00:47
2:05:01
120 7:54.48 11:00.13 12:42.11 19:04.77 40:20.95
17.29
29:47
1:01:14
2:05:56
110 7:57.23 11:03.79 12:47.18 19:11.25 40:35.04
17:37
30:00
1:01:42
2:06:53
100 8:00.00 11:07.48 12:52.28 19:17.77 40:49.24
17:45
30:14
1:02:09
2:07:49
90
8:02.78 11:11.19 12:57.42 9:24.33 41:03.53
17:53
30:27
1:02:37
2:08:46
80
8:05.59 11:14.92 13:02.60 19:30.95 41:17.92
18.02
30:41
1:03:05
2:09:43
70
8:08.42 11:18.69 13:07.82 19:37.61 41:32.42
18:10
30:55
1:03:33
1:03:33
60
8:11.26 11:22.48 13:13.07 19:44.31 41:47.02
18:18
31:09
1:04:02
2:11:39
50
8:14.13 11:26.30 13:18.36 19:51.07 42:01.73
18:27
31:23
1:04:31
2:12:37
40
8:17.02 11:30.15 13:23.69 19:57.88 42:16.54
18.36
31:37
1:05:00
2:13:36
30
8:19.94 11:34.02 13:29.06 20:04.74 42:31.48
18:44
31:51
1:05:29
2:14:36
20
8:22.87 11:37.93 13:34.47 20:11.65 42:46.52
18:53
32:06
1:05:58
2:15:36
10
8:25.83 11:41.87 13:39.93 20:18.62 43:01.69
19:02
32:20
1:06:28
2:16:36
1
8:28.81 11:45.84 13:45.43 20:25.64 43:16.97
19.11
32:35
1:06:58
2:17:37
32
Tablo 7-c: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP)
SGP Yüksek
Sırık
Uzun
Üçadım
Gülle
Disk
Çekiç
Cirit
Heptatlon
300
1,65
3,20
5,40
12.00
12,50
40,00
40,00
40,00
4500
285
1,64
3,15
5,36
11,96
12,40
39,60
39,60
39,60
4450
270
1,63
3,10
5,32
11,92
12,30
39,20
39,20
39,20
4400
255
1,62
3,05
5,28
11,88
12,20
38,80
38,80
38,80
4350
240
1,61
3,03
5,24
11,84
12,10
38,40
38,40
38,40
4300
225
1,60
3,00
5,20
11,80
12,00
38,00
38,00
38,00
4250
210
1,59
2,98
5,16
11,76
11,90
37,60
37,60
37,60
4200
195
1,58
2,95
5,12
11,72
11,80
37,20
37,20
37,20
4160
180
1,57
293
5,08
11,68
11,70
36,80
36,80
36,80
4120
165
1,56
2,90
5,04
11,64
11,60
36,40
36,40
36,40
4080
150
1,55
2,88
5,00
11,60
11,50
36,00
36,00
36,00
4040
140
1,54
2,85
4,96
11,55
11,40
35,60
35,60
35,60
4000
130
1,53
2,83
4,92
11,50
11,20
35,20
35,20
35,20
3960
120
1,52
2,80
4,88
11,45
11,00
34,80
34,80
34,80
3920
110
1,51
2,78
4,84
11,40
10,80
34,40
34,40
34,40
3880
100
1,50
2,75
4,80
11,35
10,60
34,00
34,00
34,00
3840
90
1,49
2,73
4,76
11,30
10,40
33,60
33,60
33,60
3800
80
1,48
2,70
4,72
11,25
10,20
33,20
33,20
33,20
3760
70
1,47
2,68
4,68
11,20
10,00
32,80
32,80
32,80
3720
60
1,46
2,65
4,64
11,15
9,80
32,40
32,40
32,40
3680
50
1,45
2,63
4,60
11,10
9,60
32,00
32,00
32,00
3640
40
1,44
2,60
4,58
11,00
9,40
31,60
31,60
31,60
3600
30
1,43
2,58
4,56
10,90
9,20
31,20
31,20
31,20
3560
20
1,42
2,55
4,54
10,80
9,00
30,80
30,80
30,80
3520
10
1,41
2,53
4,52
10,70
8,80
30,40
30,40
30,40
3480
1
1,40
2,50
4,50
10,60
8,60
30,00
30,00
30,00
3440
33
Tablo 8-a: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP)
SGP
100m
110m
Eng
200m
400m
400m
Eng
4x100
4x400
800m
1500m
300
11.08
15.29
22.69
50.61
56.14
43.40
3:22.58
1:57.11
4:01.26
285
11.11
15.35
22.77
50.80
56.38
43.56
3:23.32
1:57.51
4:02.12
270
11.15
15.43
22.86
51.02
56.67
43.75
3:24.21
1:57.91
4:02.98
255
11.18
15.49
22.93
51.19
56.89
43.89
3:24.89
1:58.32
4:03.85
240
11.21
15.55
23.01
51.38
57.14
44.05
3:25.64
1:58.72
4:04.73
225
11.25
15.62
23.10
51.59
57.41
44.23
3:26.48
1:59.13
4:05.61
210
11.28
15.68
23.17
51.76
57.64
44.37
3:27.16
1:59.55
4:06.49
195
11.31
15.74
23.25
51.93
57.86
44.52
3:27.85
1:59.96
4:07.38
180
11.34
15.80
23.32
52.11
58.09
44.67
3:28.55
2:00.38
4:08.28
165
11.38
15.87
23.41
52.32
58.37
44.85
3:29.40
2:00.80
4:09.18
150
11.42
15.95
23.51
52.55
58.67
45.05
3:30.34
2:01.22
4:10.09
140
11.45
16.01
23.59
52.73
58.90
45.20
3:31.05
2:01.64
4:11.00
130
11.49
16.09
23.68
52.95
59.19
45.38
3:31.93
2:02.07
4:11.92
120
11.52
16.14
23.75
53.11
59.40
45.52
3:32.57
2:02.50
4:12.85
110
11.56
16.21
23.83
53.31
59.66
45.69
3:33.37
2:02.94
4:13.79
100
11.59
16.28
23.92
53.51
59.92
45.86
3:34.18
2:03.38
4:14.73
90
11.63
16.36
24.01
53.74
1:00.21
46.05
3:35.08
2:03.82
4:15.67
80
11.66
16.42
24.09
53.92
1:00.45
46.21
3:35.82
2:04.26
4:16.63
70
11.70
16.50
24.19
54.15
1:00.75
46.40
3:36.73
2:04.71
4:17.59
60
11.74
16.57
24.28
54.36
1:01.02
46.58
3:37.57
2:05.16
4:18.56
50
11.77
16.63
24.36
54.55
1:01.27
46.74
3:38.32
2:05.61
4:19.53
40
11.81
16.73
24.47
54.83
1:01.63
46.97
3:39.42
2:06.07
4:20.52
30
11.84
16.76
24.52
54.93
1:01.77
47.06
3:39.85
2:06.53
4:21.51
20
11.88
16.84
24.62
55.17
1:02.08
47.26
3:40.80
2:07.00
4:22.51
10
11.92
16.92
24.71
55.39
1:02.36
47.45
3:41.66
2:07.47
4:23.52
1
11.96
17.00
24.81
55.63
1:02.67
47.65
3:42.62
2:07.94
4:24.54
34
Tablo 8-b: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP)
SGP
2000m
3000m
Eng
300 6:20.76 :46.69
3000m
Eng
5000m
10000m
5km
10km
20km
Oktatlon
YürüyüĢ YürüyüĢ YürüyüĢ
9:50.16 15:03.36 31:54.39
24:01
49:15
1:41:58
4500
285 6:22.51 8:48.66 9:52.86 15:06.72 32:02.14
24:10
49:32
1:42:31
4450
270 6:24.27 8:50.63 9:55.57 15:10.11 32:09.93
24:19
49:50
1:43:09
4400
255 6:26.04 8:52.62 9:58.30 15:13.52 32:17.78
24:29
50:08
1:43:46
4350
240 6:27.83 8:54.62 10:01.04 15:16.95 32:25.68
24:38
50:26
1:44:24
4300
225 6:29.63 8:56.64 10:03.81 15:20.40 32:33.63
24:48
50:45
1:45:01
4250
210 6:31.43 8:58.67 10:06.59 15:23.88 32:41.63
24:58
51:03
1:45:40
4200
195 6:33.26 9:00.71 10:09.40 15:27.38 32:49.69
25:08
51:22
1:46:18
4160
180 6:35.09 9:02.77 10:12.22 15:30.90 32:57.80
25:17
51:41
1:46:57
4120
165 6:36.93 9:04.84 10:15.06 15:34.45 33:05.97
25:27
52:00
1:47:36
4080
150 6:38.79 9:06.93 10:17.92 15:38.02 33:14.19
25:37
52:19
1:48:15
4040
140 6:40.67 9:09.03 10:20.80 15:41.62 3:22.48
25:47
52:38
1:48:54
4000
130 6:42.55 9:11.14 10:23.71 15:45.24 33:30.82
25:57
52:57
1:49:34
3960
120 6:44.45 :13.27 10:26.63 15:48.89 33:39.23
26:08
53:17
1:50:14
3920
110 6:46.37 9:15.42 10:29.58 15:52.57 33:47.70
26:18
53:36
1:50:54
3880
100 6:48.30 9:17.59 10:32.55 15:56.28 33:56.24
26:28
53:56
1:51:35
3840
90
6:50.24 9:19.77 10:35.54 16:00.01 34:04.84
26:39
54:16
1:52:16
3800
80
6:52.20 9:21.97 10:38.55 16:03.78 34:13.51
26:49
54:36
1:52:57
3760
70
6:54.17 9:24.18 0:41.59 16:07.57 34:22.24
27:00
54:57
1:53:39
3720
60
6:56.16 9:26.41 10:44.66 16:11.40 34:31.05
27:10
55:17
1:54:21
3680
50
6:58.17 9:28.67 10:47.75 16:15.26 34:39.93
27:15
55:25
1:54:38
3640
40
7:00.19 9:30.94 10:50.86 16:19.14 34:48.89
27:20
55:35
1:54:59
3600
30
7:02.23 9:33.23 10:54.00 16:23.07 34:57.92
27:25
55:44
1:55:16
3560
20
7:04.29 9:35.54 10:57.17 16:27.02 35:07.03
27:30
55:54
1:55:37
3520
10
7:06.37 9:37.87 11:00.37 16:31.01 35:16.21
27:35
56:05
1:55:59
3480
1
7:08.46 9:40.22 11:03.60 16:35.04 35:25.49
27:40
56:13
1:56:16
3440
35
Tablo 8-c: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP)
SGP
Yüksek
Sırık
Uzun
Üçadım
Gülle
Disk
Çekiç
Cirit
Dekatlon
300
1,95
4,10
6,70
14.00
15,00
40,00
45,00
50,00
5500
285
1,94
4,00
6,67
13,95
14,90
39,70
44,60
49,60
5450
270
1,93
3,98
6,64
13,90
14,80
39,40
44,20
49,20
5400
255
1,92
3,95
6,61
13,85
14,70
39,10
43,80
48,80
5350
240
1,91
3,93
6,58
13,80
14,60
38,80
43,40
48,40
5300
225
1,90
3,90
6,55
13,75
14,50
38,50
43,00
48,00
5250
210
1,89
3,88
6,52
13,70
14,40
38,20
42,60
47,60
5200
195
1,88
3,85
6,49
13,65
14,30
37,90
42,20
47,20
5150
180
1,87
3,83
6,46
13,60
14,20
37,60
41,80
46,80
5100
165
1,86
3,80
6,43
13,55
14,10
37,30
41,40
46,40
5050
150
1,85
3,78
6,40
13,50
14,00
37,00
41,00
46,00
5000
140
1,84
3,75
6,37
13,45
13,90
36,70
40,60
45,60
4960
130
1,83
3,73
6,34
13,40
13,80
36,40
40,20
45,20
4920
120
1,82
3,70
6,31
13,35
13,70
36,10
39,80
44,80
4880
110
1,81
3,68
6,28
13,30
13,60
35,80
39,40
44,40
4840
100
1,80
3,65
6,25
13,25
13,50
35,50
39,00
44,00
4800
90
1,79
3,63
6,21
13,20
13,40
35,20
38,60
43,60
4760
80
1,78
3,60
6,18
13,15
13,30
34,90
38,20
43,20
4720
70
1,77
3,58
6,15
13,10
13,20
34,60
37,80
42,80
4680
60
1,76
3,55
6,12
13,05
13,10
34,30
37,40
42,40
4640
50
1,75
3,53
6,08
13,00
13,00
34,00
37,00
42,00
4600
40
1,74
3,50
6,05
12,95
12,90
33,70
36,60
41,60
4560
30
1,73
3,48
6,02
12,90
12,80
33,40
36,20
41,20
4520
20
1,72
3,45
5,98
12,85
12,70
33,10
35,80
40,80
4480
10
1,71
3,43
5,94
12,80
12,60
32,80
35,40
40,40
4440
1
1,70
3,40
5,90
12,75
12,50
32,50
35,00
40,00
4400
NOT: Atletizm branĢı resmi yarıĢmalar puanlama kuralı gereğince, Puan karĢılığı
bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir.
36
2. ATLETĠZM ANTRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 PUAN)
Adaylar Atletizm Uygulama Sınavı Puanlama cetvellerinde (Tablo 9 ve Tablo 10) yer
alan branĢlardan birini seçeceklerdir.
a. Seçtikleri branĢtan elde ettikleri derecenin karĢılığı puanlar Uygulama Sınavı
Puanını oluĢturacaktır.
b. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya
dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düĢük puan alan
adaylar baĢarısız sayılacak ve yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil
edilmeyecektir.
c. Uzun Atlama ve Üçadım Atlama ile Atma branĢlarında adaylara 6 deneme hakkı
verilir.
d. Seçilen branĢlara, ilan edilen programda belirtilen saatlerde girmek zorunludur.
e. Adaylar sınava üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan formalarla
katılacaktır.
f. Adayların Özel Yetenek Sınavı puanlarına iliĢkin itirazları, sınavın bitimini takip
eden iĢ gününde saat 17.00‟ye kadar, itiraz bedeli Ziraat Bankası Ege Üniversitesi
Tıp Fak. ġubesi 7216893 No‟lu hesabına (TR93 0001 0014 4607 216893 5001)
yatırıldıktan sonra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak
yapılacaktır. Ġtiraz bedeli olarak 150 TL alınacaktır.
100 m Engel ve Atma BranĢlarına iliĢkin teknik ölçüler aĢağıdaki gibi olacaktır.
*ERKEKLER
*BAYANLAR
110 m Engel: 91,4cm.
Gülle – Çekiç Ağırlığı: 6kg
Disk Ağırlığı:1,75kg
Cirit ağırlığı: 800g
100 m Engel: 76,2cm
Gülle – Çekiç Ağırlığı: 4kg
Disk Ağırlığı: 1kg
Cirit Ağırlığı: 600g
37
Tablo 9: BAYANLAR ATLETĠZM UYGULAMA SINAVI PUANLAMA CETVELĠ
100 m
400 m
1500 m
3000 m
12”90
ve altı
12”92
12”94
12”96
12”98
13”00
13”02
13”04
13”06
13”08
13”10
13”13
13”15
13”19
13”22
13”25
13”28
13”31
13”34
13”37
13”40
13”43
13”46
13”49
13”52
13”55
1‟01”5
ve altı
1‟01”6
1‟01”7
1‟01”8
1‟01”9
1‟02”0
1‟02”1
1‟02”2
1‟02”3
1‟02”4
1‟02”5
1‟02”6
1‟02”7
1‟02”8
1‟02”9
1‟03”0
1‟03”1
1‟03”2
1‟03”3
1‟03”4
1‟03”5
1‟03”6
1‟03”7
1‟03”8
1‟03”9
1‟04”0
5‟00”0
ve altı
5‟00”5
5‟01”0
5‟01”5
5‟02”0
5‟02”5
5‟03”0
5‟03”5
5‟04”0
5‟04”5
5‟05”0
5‟05”5
5‟06”0
5‟06”5
5‟07”0
5‟07”5
5‟08”0
5‟08”5
5‟09”0
5‟09”5
5‟10”0
5‟10”5
5‟11”0
5‟11”5
5‟12”0
5‟12”5
11‟15”
ve altı
11‟17”
11‟19”
11‟21”
11‟23”
11‟25”
11‟27”
11‟29”
11‟31”
11‟33”
11‟35”
11‟36”
11‟37”
11‟38”
11‟39”
11‟40”
11‟41”
11‟42”
11‟43”
11‟44”
11‟45”
11‟46”
11‟47”
11‟48”
11‟49”
11‟50”
100 m
Engel*
16”00
ve altı
16”05
16”10
16”15
16”20
16”25
16”30
16”35
16”40
16”45
16”50
16”55
16”60
16”65
16”70
16”75
16”80
16”85
16”90
16”95
17”00
17”05
17”10
17”15
17”20
17”25
Uzun
Atlama
5.00
ve üzeri
4.97
4.95
4.93
4.91
4.89
4.87
4,85
4,83
4,81
4,79
4,77
4,75
4,73
4,71
4,69
4,67
4,65
4,63
4,61
4,60
4,59
4,58
4,57
4,56
4,55
Puan
200
198
195
192
189
186
183
180
177
174
171
168
165
162
159
156
153
150
147
144
141
138
135
132
129
126
Yüksek
Atlama
1.58
ve üzeri
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
38
Üçadım
Atlama
11”20
ve üzeri
11”17
11”14
11”11
11”08
11”05
11”02
10.99
10.96
10.93
10.90
10.87
10.84
10.81
10.78
10.75
10.72
10.69
10.66
10.63
10.60
10.58
10.56
10.54
10.52
10.50
Sırıkla
Atlama
2.50
ve üzeri
2.45
2.40
2.35
2.30
2.25
Gülle**
Atma
10.00
ve üzeri
9.95
9.90
9.85
9.80
9.75
9.70
9.65
9.60
9.55
9,50
9,47
9,44
9,41
9,38
9,35
9,32
9,29
9,26
9,23
9,20
9,17
9,14
9,11
9,08
9,05
Disk*** Cirit**** Çekiç**
Atma
Atma
Atma
34.00
35.00
33,00
ve üzeri ve üzeri ve üzeri
33.80
34.85
32,90
33.65
34.70
32,80
33.50
34.55
32,70
33.35
34.40
32,60
33.20
34.25
32,50
33.05
34.10
32,40
32,90
33.95
32,30
32,75
33.80
32,20
32,60
33.65
32,10
32,45
33.50
32,00
32,30
33.35
31,90
32,15
33.20
31,80
32,00
33.05
31,70
31.85
32,90
31,60
31.70
32,75
31,50
31.55
32,60
31,40
31,40
32,45
31,30
31,25
32,30
31,20
31,10
32,15
31,10
30.95
32,00
31,00
30,80
31.85
30,90
30,65
31.70
30,80
30.50
31.55
30,70
30.35
31,40
30,60
30.20
31,25
30,50
100 m
400 m
1500 m
3000 m
100 m
Engel*
Uzun
Atlama
Puan
Yüksek
Atlama
Üçadım
Atlama
Sırıkla
Atlama
Gülle**
Atma
13”58
13”61
13”64
13”67
13”70
13”72
13”74
13”76
13”78
13”80
13”82
13”84
13”86
13”88
13”90
13”92
13”94
13”96
13”98
14”00
14”02
14.04
14”06
14”08
14”10
14”12
14”14
1‟04”1
1‟04”2
1‟04”3
1‟04”4
1‟04”5
1‟04”6
1‟04”7
1‟04”8
1‟04”9
1‟05”0
1‟05”1
1‟05”2
1‟05”3
1‟05”4
1‟05”5
1‟05”6
1‟05”7
1‟05”8
1‟05”9
1‟06”0
1‟06”1
1‟06”2
1‟06”3
1‟06”4
1‟06”5
1‟06”6
1‟06”7
5‟13”0
5‟13”5
5‟14”0
5‟14”5
5‟15”0
5‟15”5
5‟16”0
5‟16”5
5‟17”0
5‟17”5
5‟18”0
5‟18”5
5‟19”0
5‟19”5
5‟20”0
5‟20”5
5‟21”0
5‟21”5
5‟22”0
5‟22”5
5‟23”0
5‟23”5
5‟24”0
5‟24”5
5‟25”0
5‟25”5
5‟26”0
11‟51”
11‟52”
11‟53”
11‟54”
11‟55”
11‟56”
11‟57”
11‟58”
11‟59”
12‟00”
12‟01”
12‟02”
12‟03”
12‟04”
12‟05”
12‟06”
12‟07”
12‟08”
12‟09”
12‟10”
12‟11”
12‟12”
12‟13”
12‟14”
12‟15”
12‟16”
12‟17”
17”30
17”35
17”40
17”45
17”50
17”55
17”60
17”65
17”70
17”75
17”80
17”85
17”90
17”95
18”00
18”05
18”10
18”15
18”20
18”25
18”30
18”35
18”40
18”45
18”50
18”55
18”60
4,54
4,53
4,52
4,51
4,50
4,49
4,48
4,47
4,46
4,45
4,44
4,43
4,42
4,41
4,40
4,39
4,38
4,37
4,36
4,35
4,34
4,33
4,32
4,31
4,30
4,29
4,28
123
120
117
114
111
108
105
102
99
96
93
90
87
84
81
78
75
72
69
66
63
60
57
54
51
48
45
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
-
10.48
10.46
10.44
10.42
10.40
10.38
10.36
10.34
10.32
10.30
10.28
10.26
10.24
10.22
10.20
10.18
10.16
10.14
10.12
10.10
10.08
10.06
10.04
10.02
10.00
9.98
9.96
2.20
2.15
2.10
2.05
2.00
-
9,02
8,99
8,96
8,93
8,90
8,87
8,84
8,81
8,78
8,75
8,72
8,69
8,66
8,63
8,60
8,57
8,54
8,51
8,48
8,45
8,42
8,39
8,36
8,33
8,30
8,27
8,24
39
Disk*** Cirit**** Çekiç**
Atma
Atma
Atma
30,05
29,90
29,80
29,70
29,60
29,50
29,40
29,30
29,20
29,10
29,00
28,90
28,80
28,70
28,60
28,50
28,40
28,30
28,20
28,10
28,00
27,90
27,80
27,70
27,60
27,50
27,40
31,10
30.95
30,80
30,65
30.50
30.35
30.20
30,05
29,90
29,80
29,70
29,60
29,50
29,40
29,30
29,20
29,10
29,00
28,90
28,80
28,70
28,60
28,50
28,40
28,30
28,20
28,10
30,40
30,30
30,20
30,10
30,00
29,90
29,80
29,70
29,60
29,50
29,40
29,30
29,20
29,10
29,00
28,90
28,80
28,70
28,60
28,50
28,40
28,30
28,20
28,10
28,00
27,90
27,80
100 m
400 m
1500 m
3000 m
14”16
14”18
14”20
14”22
14”24
14”26
14”28
14”30
14”32
14”34
14”36
14”38
14”40
14”42
14”44
ve üzeri
1‟06”8
1‟06”9
1‟07”0
1‟07”1
1‟07”2
1‟07”3
1‟07”4
1‟07”5
1‟07”6
1‟07”7
1‟07”8
1‟07”9
1‟08”0
1‟08”1
1‟08”2
ve üzeri
5‟26”5
5‟27”0
5‟27”5
5‟28”0
5‟28”5
5‟29”0
5‟29”5
5‟30”0
5‟31”0
5‟32”0
5‟33”0
5‟34”0
5‟35”0
5‟36”0
5‟37”0
ve üzeri
12‟18”
12‟19”
12‟20”
12‟21”
12‟22”
12‟23”
12‟24”
12‟25”
12‟26”
12‟27”
12‟28”
12‟29”
12‟30”
12‟31”
12‟32”
ve üzeri
100 m
Engel*
18”65
18”70
18”75
18”80
18”85
18”90
18”95
19”00
19”05
19”10
19”15
19”20
19”25
19”30
19”35
ve üzeri
Uzun
Atlama
4,27
4,26
4,25
4,24
4,23
4,22
4,21
4,20
4,19
4,18
4,17
4,16
4,15
4,14
4,13
ve altı
Puan
42
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
1
Yüksek
Atlama
1.36
1.34
1.32
1.30
ve altı
Üçadım
Atlama
9.94
9.92
9.90
9.88
9.86
9.84
9.82
9.80
9.78
9.76
9.74
9.72
9.70
9.68
9.66
ve altı
Sırıkla
Atlama
1.95
1.90
1.85
1.75
ve altı
Gülle**
Atma
8,21
8,18
8,15
8,12
8,09
8,06
8,03
8,00
7,97
7,94
7,91
7,88
7,85
7,82
7,79
ve altı
Disk*** Cirit**** Çekiç**
Atma
Atma
Atma
27,30
28,00
27,70
27,20
27,90
27,60
27,10
27,80
27,50
27,00
27,70
27,40
26,90
27,60
27,30
26,80
27,50
27,20
26,70
27,40
27,10
26,60
27,30
27,00
26,50
27,20
26,90
26,40
27,10
26,80
26,30
27,00
26,70
26,20
26,90
26,60
26,10
26,80
26,50
26,00
26,70
26,40
25,90
26,60
26.30
ve altı
ve altı
ve altı
NOT: Atletizm branĢı resmi yarıĢmalar puanlama sistemi gereğince, Puan karĢılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın
kötü derecenin puanı olarak verilir.
40
Tablo 10: ERKEKLER ATLETĠZM UYGULAMA SINAVI PUANLAMA CETVELĠ
100 m
400 m
1500 m
5000 m
11”10
ve altı
11”12
11”14
11”16
11”18
11”20
11”22
11”24
11”26
11”28
11”30
11”32
11”34
11”36
11”38
11”40
11”42
11”44
11”46
11”48
11”50
11”52
11”54
11”56
11”58
52”00
ve altı
52”08
52”16
52”24
52”32
52”40
52”48
52”56
52”64
52”72
52”80
52”88
52”96
53”04
53”12
53”20
53”28
53”36
53”44
53”52
53”60
53”68
53”76
53”84
53”92
4‟10”0
ve altı
4‟10”5
4‟11”0
4‟11”5
4‟12”0
4‟12”5
4‟13”0
4‟13”5
4‟14”0
4‟14”5
4‟15”0
4‟15”5
4‟16”0
4‟16”5
4‟17”0
4‟17”5
4‟18”0
4‟18”5
4‟19”0
4‟19”5
4‟20”0
4‟20”5
4‟21”0
4‟21”5
4‟22”0
16‟00”
ve altı
16‟02”
16‟04”
16‟06”
16‟08”
16‟10”
16‟12”
16‟14”
16‟16”
16‟18”
16‟20”
16‟22”
16‟24”
16‟26”
16‟28”
16‟30”
16‟32”
16‟34”
16‟36”
16‟38”
16‟40”
16‟42”
16‟44”
16‟46”
16‟48”
110 m
Engel*
16”00
ve altı
16”02
16”04
16”06
16”08
16”10
16”12
16”14
16”16
16”18
16”20
16”22
16”24
16”26
16”28
16”30
16”32
16”34
16”36
16”38
16”40
16”42
16”44
16”46
16”48
Uzun
Atlama
6,40
ve üz.
6,38
6,36
6,34
6,32
6,30
6,28
6,26
6,24
6,22
6,20
6,18
6,16
6,14
6,12
6,10
6,08
6,06
6,04
6,02
6,00
5,98
5,96
5,94
5,92
Puan
200
198
195
192
189
186
183
180
177
174
171
168
165
162
159
156
153
150
147
144
141
138
135
132
129
41
Yüksek
Atlama
1,90
ve üz.
1,88
1,86
1,84
1,82
-
Üçadım
Atlama
13.50
ve üzeri
13.47
13.44
13.41
13.38
13.35
13.32
13.29
13.26
13.23
13.20
13.17
13.14
13.11
13.08
13.05
13.02
12.99
12.96
12.93
12.90
12.88
12.86
12.84
12.82
Sırıkla Gülle** Disk***
Atlama Atma
Atma
3,60
13,00
36,00
ve üz.
ve üz. ve üzeri
12,97
35,90
12,94
35,80
12,91
35,70
12,88
35,60
3,55
12,85
35,50
12,82
35,40
12,79
35,30
12,76
35,20
12,73
35,10
3,50
12,70
35,00
12,67
34,90
12,64
34,80
12,61
34,70
12,58
34,60
3,45
12,55
34,50
12,52
34,40
12,49
34,30
12,46
34,20
12,43
34,10
3,40
12,40
34,00
12,37
33,90
12,34
33,80
12,31
33,70
12,28
33,60
Cirit****
Atma
44,00
ve üz.
43,90
43,80
43,70
43,60
43,50
43,40
43,30
43,20
43,10
43,00
42,90
42,80
42,70
42,60
42,50
42,40
42,30
42,20
42,10
42,00
41,92
41,84
41,76
41,68
Çekiç**
Atma
42,00
ve üzeri
41,92
41,84
41,76
41,68
41,60
41,52
41,44
41,36
41,28
41,20
41,12
41,04
40,96
40,88
40,80
40,72
40,66
40,58
40,50
40,42
40,36
40,28
40,20
40,12
100 m
400 m
1500 m
5000 m
11”60
11”62
11”64
11”66
11”68
11”70
11”72
11”74
11”76
11”78
11”80
11”82
11”84
11”86
11”88
11”90
11”92
11”94
11”96
11”98
12”00
12”02
12”04
12”06
12”08
12”10
12”12
12”14
54”00
54”08
54”16
54”24
54”32
54”40
54”48
54”56
54”64
54”72
54”80
54”88
54”96
55”04
55”12
55”20
55”28
55”36
55”44
55”52
55”60
55”68
55”76
55”84
55”92
56”00
56”08
56”16
4‟22”5
4‟23”0
4‟23”5
4‟24”0
4‟24”5
4‟25”0
4‟25”5
4‟26”0
4‟26”5
4‟27”0
4‟27”5
4‟28”0
4‟28”5
4‟29”0
4‟29”5
4‟30”0
4‟30”5
4‟31”0
4‟31”5
4‟32”0
4‟32”5
4‟33”0
4‟33”5
4:34”0
4‟34”5
4‟35”0
4‟35”5
4‟36”0
16‟50”
16‟52”
16‟54”
16‟56”
16‟58”
17‟00”
17‟02”
17‟04”
17‟06”
17‟08”
17‟10”
17‟12”
17‟14”
17‟16”
17‟18”
17‟20”
17‟22”
17‟24”
17‟26”
17‟28”
17‟30”
17‟32”
17‟34”
17‟36”
17‟38”
17‟40”
17‟42”
17‟44”
110 m
Engel*
16”50
16”52
16”54
16”56
16”58
16”60
16”62
16”64
16”66
16”68
16”70
16”72
16”74
16”76
16”78
16”80
16”82
16”84
16”86
16”88
16”90
16”92
16”94
16”96
16”98
17”00
17”02
17”04
Uzun
Atlama
5,90
5,88
5,86
5,84
5,82
5,80
5,78
5,76
5,74
5,72
5,70
5,68
5,66
5,64
5,62
5,60
5,59
5,58
5,57
5,56
5,55
5,54
5,53
5,52
5,51
5,50
5,49
5,48
Puan
126
123
120
117
114
111
108
105
102
99
96
93
90
87
84
81
78
75
72
69
66
63
60
57
54
51
48
45
42
Yüksek
Atlama
1,80
1,78
1,76
1,74
1,72
1,70
-
Üçadım
Atlama
12.80
12.78
12.76
12.74
12.72
12.70
12.68
12.66
12.64
12.62
12.60
12.58
12.56
12.54
12.52
12.50
12.48
12.46
12.44
12.42
12.40
12.38
12.36
12.34
12.32
12.30
12.28
12.26
Sırıkla Gülle** Disk*** Cirit****
Atlama Atma
Atma
Atma
3,35
12,25
33,50
41,60
12,22
33,40
41,52
12,19
33,30
41,44
12,16
33,20
41,36
12,13
33,10
41,28
3,30
12,10
33,00
41,20
12,07
32,90
41,12
12,04
32,80
41,04
12,01
32,70
40,96
11,98
32,60
40,88
3,25
11,95
32,50
40,80
11,92
32,40
40,72
11,89
32,30
40,66
11,86
32,20
40,58
11,83
32,10
40,50
3,20
11,80
32,00
40,42
11,77
31,90
40,36
11,74
31,80
40,28
11,71
31,70
40,20
11,68
31,60
40,12
3,15
11,65
31,50
40,04
11,62
31,40
39,96
11,59
31,30
39,88
11,56
31,20
39,80
11,53
31,10
39,72
3,10
11,50
31,00
39,64
11,46
30,90
39,56
11,42
30,80
39,48
Çekiç**
Atma
40,04
39,96
39,88
39,80
39,72
39,64
39,56
39,48
39,40
39,32
39,24
39,16
39,08
39,00
38,92
38,84
38,78
38,72
38,66
38,60
38,54
38,48
38,42
38,36
38,30
38,24
38,18
38,12
100 m
400 m
1500 m
5000 m
12”16
12”18
12”20
12”22
12”24
12”26
12”28
12”30
12”32
12”34
12”36
12”38
12”40
12”42
12”44
ve üzeri
56”24
56”32
56”40
56”45
56”50
56”55
56”60
56”65
56”70
56”75
56”80
56”85
56”90
56”95
57”00
ve üzeri
4‟36”5
4‟37”0
4‟37”5
4‟38”0
4‟38”5
4‟39”0
4‟39”5
4‟40”0
4‟40”5
4‟41”0
4‟41”5
4‟42”0
4‟42”5
4‟43”0
4‟43”5
ve üzeri
17‟46”
17‟48”
17‟50”
17‟52”
17‟54”
17‟56”
17‟58”
18‟00”
18‟02”
18‟04”
18‟06”
18‟08”
18‟10”
18‟15”
18‟20”
ve üzeri
110 m
Engel*
17”06
17”08
17”10
17”12
17”14
17”16
17”18
17”20
17”22
17”24
17”26
17”28
17”30
17”32
17”34
ve üzeri
Uzun
Atlama
5,47
5,46
5,45
5,44
5,43
5,42
5,41
5,40
5,39
5,38
5,37
5,36
5,35
5,33
5,30
ve altı
Puan
42
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
1
Yüksek
Atlama
1,68
1,66
1,64
1,62
1,60 ve
altı
Üçadım
Atlama
12.24
12.22
12.20
12.18
12.16
12.14
12.12
12.10
12.08
12.06
12.04
12.02
12.00
11.98
11.96
ve altı
Sırıkla Gülle** Disk*** Cirit****
Atlama Atma
Atma
Atma
11,38
30,70
39,40
11,34
30,60
39,30
3,05
11,30
30,50
39,20
11,26
30,40
39,10
11,22
30,30
39,00
11,18
30,20
38,80
11,14
30,10
38,70
3,00
11,10
30,00
38,60
11,00
29,90
38,40
10,90
29,80
38,20
10,80
29,70
38,00
2,95
10,70
29,60
37,80
10,60
29,50
37,60
10,50
29,40
37,40
2,90
10,40
29,30
37,20
ve altı
ve altı
ve altı
ve altı
Çekiç**
Atma
38,06
38,00
37,80
37,60
37,40
37,20
37,00
36,80
37,60
37,40
37,20
37,00
36,80
36,60
36,40
ve altı
NOT: Atletizm branĢı resmi yarıĢmalar puanlama sistemi gereğince, Puan karĢılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın
kötü derecenin puanı olarak verilir.
43
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN)
Antrenörlük eğitimi programına alınacak Artistik Cimnastik antrenörü adaylarının Özel
Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP), Spor GeçmiĢi Puanları (300) ile Uygulama Sınav Puanının
(200) toplamına göre belirlenecektir.
200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil
edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düĢük puan alan adaylar baĢarısız
sayılacak ve yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
1. ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI (300 P)
Puanlama için öngörülen kriterler:
Genel Kriterler;
*Adayların Ulusal ve Uluslararası düzeydeki performansları (Ulusal Takımlar, Ulusal
ġampiyonalar, Kulüplerarası ġampiyonalar).
*Adayların Okul YarıĢmalarındaki performansları (Yıldızlar ve Gençler Kategorisi).
Puanlama;
a) Milli sporcu statüsünde değerlendirilebilmek için; Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde
düzenlenen uluslararası yarıĢmalar (Dünya, Avrupa ve Balkan Ģampiyonaları-Olimpiyat ve
Akdeniz oyunları-ISF yarıĢması ile Uluslararası Turnuva yarıĢmaları)
b) Milli sporcular; Spor Genel Müdürlüğü/Cimnastik Federasyonundan alacakları, Milli
oldukları yarıĢmaların Yer, Tarih ve Organizasyon çeĢidini belirten resmi belge ile baĢvurdukları
takdirde Spor geçmiĢinden tam puan (300 P) almıĢ kabul edilirler.
1.1. KULÜPLERARASI YARIġMALAR
*Ġlk 3‟te yer alma
*4, 5 ve 6‟ıncı olma
YILDIZ
225 Puan
175 Puan
GENÇ
250 Puan
200 Puan
BÜYÜK
275 Puan
225 Puan
1.2.OKULLARARASI TÜRKĠYE ġAMPĠYONALARI
*Ġlk 3‟te yer alma
*4,5 ve 6‟ıncı olma
YILDIZ
150 Puan
115 Puan
GENÇ
200 Puan
160 Puan
1.3. FERDĠ TÜRKĠYE ġAMPĠYONASI
* Ġlk 3‟te yer alma
*4,5 ve 6‟ıncı olma
YILDIZ
225 Puan
175 Puan
44
GENÇ
250 Puan
200 Puan
BÜYÜK
275 Puan
225 Puan
2. ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK ANTRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 PUAN)
Antrenörlük bölümü Artistik Cimnastik sınavına girecek adaylar aĢağıda belirtilen özel
istekler doğrultusunda erkekler (6 alet) ve bayanlar (4 alet) ayrı ayrı serbest seri
hazırlayacaklardır. Buna göre sınava girecek adayların Artistik Cimnastik sınav
değerlendirmesi Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) kurallarına göre yapılacaktır.
200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil
edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düĢük puan alan adaylar baĢarısız
sayılacak ve yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
YER
(35 P)
Amut
Çember
Denge duruĢu
ElliaĢma
Kartvil
Flik flak
Öne salto
Geriye salto
KULPLU
BEYGĠR
(35 P)
Makas
Devir
BitiriĢ
ERKEKLER
ATLAMA
HALKA
MASASI
(35 P)
(25 P)
Alt yatay
duruĢ
L duruĢu
Düz tokat
Geriye salto
ElliaĢma
PARALEL
(35 P)
Çiftkol çıkıĢı
(önde, geride)
Kipe
Omuz amudu
Amut
Bir duruĢ
elementi
BARFĠKS
(35 P)
Kipe
Öne devir
Geriye devir
BitiriĢ
BitiriĢ
ATLAMA MASASI
(35 P)
ElliaĢma
BAYANLAR
KIZ PARALELĠ
DENGE
(55 P)
(55 P)
Kipe
Karın dönüĢleri
Alt bardan üst bara ya
da üst bardan alt bara
geçiĢ hareketi
BitiriĢ
ÇıkıĢ
Çember
Geriye köprüden geçiĢ
DönüĢ (pivot)
Sıçrama (uçan)
Bir duruĢ elementi
BitiriĢ
YER
(55 P)
Amut
Çember
Denge duruĢu
ElliaĢma
Kartvil
Köprü (öne, geri)
Esneklik elementi
Öne salto
Geriye salto
NOT:
 Adaylar seri sunumlarını Uluslararası Cimnastik YarıĢma Kurallarına uygun giysilerle
(Bayanlar: Mayo, Erkekler: Cimnastik ġortu veya Cimnastik Pantolonu ile Atlet)
yapacaklardır.
 Üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunan giysilerin kullanımına izin verilmeyecektir.
 Erkeklerde 6 alette, bayanlarda 4 alette seri yapamayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır
(diskalifiye).
45
RĠTMĠK CĠMNASTĠK ANTRENÖRLÜĞÜ (500 Puan)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programına alınacak Ritmik Cimnastik Antrenörü
Adaylarının Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP); Spor GeçmiĢi Puanları (300) ile Uygulama
Yetenek Sınav Puanı (200) toplamına göre belirlenecektir.
200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil
edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düĢük puan alan adaylar baĢarısız
sayılacak ve yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
1.RĠTMĠK CĠMNASTĠK ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI (300 Puan)
Genel Kriterler
 Uluslararası düzeyde performansı (Milli Takım)
 Ulusal düzeyde performansı
Puanlama
 DeğiĢik yaĢ gruplarında (kategorilerde) Dünya, Avrupa, Balkan ġampiyonaları,
Olimpiyatlar, Akdeniz Oyunları, Universiade, ISF yarıĢmaları ve Ülkemizin Milli Takım
düzeyinde katıldığı diğer Uluslararası turnuvalara Türkiye adına katılmıĢ olmak.
 Milli Sporcular; Spor Genel Müdürlüğü/Cimnastik Federasyonundan alacakları, milli
oldukları yarıĢmaların yer, tarih ve organizasyon ismini belirten resmi Millilik Belgesi ile
baĢvurdukları takdirde Spor GeçmiĢinden tam puan (300 Puan) almıĢ kabul edilirler.
Ritmik Cimnastik Antrenör adayları için “Spor GeçmiĢi Puanı” olarak dikkate alınacak kriterler
aĢağıda belirtilmiĢtir.
KULÜPLER/OKULLAR ARASI YARIġMALAR VE TÜRKĠYE ġAMPĠYONALARI
Büyükler Kategorisi
Gençler Kategorisi
Yıldızlar Kategorisi
ÖZEL YARIġMALAR
Ġlk 3‟te yer almak
Ġlk 10‟da yer almak
Katılmak
1.2.3.lük
300 puan
250 puan
200 puan
4.5.6.lik
250 puan
200 puan
150 puan
7.8.9.10.luk
200 puan
150 puan
100 puan
11.-20.lik
150 puan
100 puan
75 puan
150 puan
100 puan
50 puan
NOT: Adayların yukarıda belirtilen açıklamalara göre aldıkları en yüksek puan Spor GeçmiĢi
Puanı olarak kabul edilir. Kullanılacak olan belgeler ilgili kurum onaylı (Cimnastik Federasyonu,
Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü) ve aslı olacaktır.
2.RĠTMĠK CĠMNASTĠK ANRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 Puan)
Bu spor dalında aday, aletsiz (Estetik Grup Cimnastik elementlerinden oluĢan) seri ve ayrıca
beĢ aletten tercih ettiği bir aletle müzik eĢliğinde (sözsüz) toplam iki seri sunacaktır. Element ve
müzik seçimi adayın kendisine bırakılmıĢtır. Serinin süresi 1.15–1.30dk arasında olmalı ve seri
sunumları, branĢa özel giysi ile yapılmalıdır. OluĢturulan her bir seri 100 puan ve toplam 200
puan üzerinden değerlendirilecektir. Her seriye iliĢkin gereklilikler ve istenilen vücut zorlukları
aĢağıda belirtilmiĢtir. Belirtilen (*) elementlerin her birinden seri içerisinde farklı en az iki
element kullanılmalıdır.
46
200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir.
200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düĢük puan alan adaylar baĢarısız sayılacak ve
yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
Aletsiz Seri (Estetik Grup Cimnastik Elementleri) (100 Puan)
Teknik Değer (Toplam 54 Puan)
Vücut Hareketleri
2 farklı total vücut dalgası (toplam 6 puan)
2 farklı total vücut salınımı (toplam 6 puan)
2 vücut hareketi A-serisi (toplam 6 puan)
2 vücut hareketi B-serisi (toplam 6 puan)
Dengeler
2 farklı denge (toplam 6 puan)
1 farklı denge dizisi (toplam 9 puan)
Atlama ve Sıçramalar
2 farklı atlama veya sıçrama (toplam 6 puan)
1 sıçrama dizisi (toplam 9 puan)
Artistik Değer (toplam 26 Puan)
 Kompozisyonun cimnastik kalitesi (toplam 8 puan)
 Kompozisyonun yapısı (toplam 8 puan)
 Artistik etki (toplam 10 puan)
Uygulama (toplam 20 Puan)
İp Aleti (100 Puan)
Alet Elementleri (20 Puan)
* Ġpin içinden atlamalar, sıçramalar, sekmeler ve zıplamalar (toplam 4 puan)
* Fırlatma ve yakalamalar (toplam 4 puan)
* Ġpin bir ucunun bırakılıp yakalanması (toplam 4 puan)
* Ġpin rotasyonları (toplam 4 puan)
* Ġpin kullanımları (Ör: itiĢler, salınımlar, daireler, sekizler, yelkenler) (toplam 4 puan)
Vücut Elementleri (60 Puan)
* Sıçramalar (toplam 12 puan) 3 farklı sıçrama
* Dengeler (toplam 8 puan)
* Pivotlar (toplam 12 puan) 3 farklı pivot
* Esneklik ve Dalgalar (toplam 8 puan)
* Akrobatik Elementler (Ör: çember, dirsek çemberi, tek el çember, yerde yuvarlanmalar,
öne ve geriye köprü v.b (toplam 8 puan)
Vücut ve alet elementlerinde iyi bir teknik, çeĢitlilik (dinamizm, yön, düzlem) sağ ve sol elin
dengeli kullanımı, alan, uzay ve müziğin kullanımı (12 puan)
Uygulama (20 Puan)
47
Çember Aleti (100 Puan)
Alet Elementleri (20 Puan)
* Vücut Üzerinde ve yerde yuvarlamalar (toplam 4 Puan)
* Rotasyonlar (toplam 4 puan)
* Fırlatmalar ve Yakalamalar (toplam 4 puan)
* Çember içinden ve üzerinden geçiĢler (toplam 4 puan)
* Kullanımları (salınımlar, daireler, sekizler) (toplam 4 puan)
Vücut Elementleri (60 Puan)
* Sıçramalar (toplam 10 puan)
* Dengeler (toplam 10 puan)
* Pivotlar (toplam 10 puan)
* Esneklik ve Dalgalar (toplam 10 puan)
* Akrobatik Elementler (Ör: çember, dirsek çemberi, tek el çember, yerde yuvarlanmalar,
öne ve geriye köprü v.b (toplam 10 puan)
Vücut ve alet elementlerinde iyi bir teknik, çeĢitlilik (dinamizm, yön, düzlem) sağ ve sol elin
dengeli kullanımı, alan, uzay ve müziğin kullanımı (10 puan)
Uygulama (20 Puan)
Top Aleti (100 Puan)
Alet Elementleri (20 Puan)
* Fırlatmalar ve yakalamalar (toplam 4 puan)
* Aktif zıplatmalar (toplam 4 puan)
* Pasif zıplatmalar (toplam 4 puan)
* Vücut üzerinde ve yerde yuvarlamalar (toplam 4 puan)
* Kullanımları (itiĢler, salınımlar, daireler, sekizler, döndürmeler) (toplam 4 puan)
Vücut Elementleri (60 Puan)
* Sıçramalar (toplam 12 puan) 3 farklı sıçrama
* Dengeler (toplam 8 puan)
* Pivotlar (toplam 8 puan)
* Esneklik ve Dalgalar (toplam 12 puan) 3 farklı esneklik/dalga
* Akrobatik Elementler (Ör: çember, dirsek çemberi, tek el çember, yerde yuvarlanmalar,
öne ve geriye köprü v.b (toplam 8 puan)
Vücut ve alet elementlerinde iyi bir teknik, çeĢitlilik (dinamizm, yön, düzlem) sağ ve sol elin
dengeli kullanımı, alan, uzay ve müziğin kullanımı (12 puan)
Uygulama (20 Puan)
48
Labut Aleti (100 Puan)
Alet Elementleri (20 Puan)
* Küçük daireler (toplam 4 puan)
* Değirmenler (toplam 4 puan)
* Bir veya iki labut aletinin uçuĢu ile, rotasyonlu/ rotasyonsuz fırlatılması ve yakalanması
(toplam 4 puan)
* VuruĢlar (toplam 4 puan)
* Kullanımları (itiĢler, salınımlar, daireler, sekizler, asimetrik hareketler) (toplam 4 puan)
Vücut Elementleri (60 Puan)
* Sıçramalar (toplam 8 puan)
* Dengeler (toplam 12 puan) 3 farklı denge
* Pivotlar (toplam 12 puan) 3 farklı Pivot
* Esneklik ve Dalgalar (toplam 8 puan)
* Akrobatik Elementler (Ör: çember, dirsek çemberi, tek el çember, yerde yuvarlanmalar,
öne ve geriye köprü v.b (toplam 8 puan)
Vücut ve alet elementlerinde iyi bir teknik, çeĢitlilik (dinamizm, yön, düzlem) sağ ve sol elin
dengeli kullanımı, alan, uzay ve müziğin kullanımı (12 puan)
Uygulama (20 Puan)
Kurdele Aleti (100 Puan)
Alet Elementleri (20 Puan)
* Zigzaglar (4 veya 5 dalga) (toplam 4 puan)
* Spiraller (4 veya 5 kıvrım) (toplam 4 puan)
* Fırlatmalar, küçük atıĢlar, yakalamalar (toplam 4 puan)
* Kurdelenin oluĢturduğu Ģeklin içinden veya üzerinden geçiĢler (toplam 4 puan)
* Kullanımları (itiĢler, salınımlar, daireler, sekizler) (toplam 4 puan)
Vücut Elementleri (60 Puan)
* Sıçramalar (toplam 12 puan) 3 farklı sıçrama
* Dengeler (toplam 8 puan)
Pivotlar (toplam 12 puan) 3 farklı pivot
* Esneklik ve Dalgalar (toplam 8 puan)
* Akrobatik Elementler (Ör: çember, dirsek çemberi, tek el çember, yerde yuvarlanmalar, öne
ve geriye köprü v.b (toplam 8 puan)
Vücut ve alet elementlerinde iyi bir teknik, çeĢitlilik (dinamizm, yön, düzlem) sağ ve sol elin
dengeli kullanımı, alan, uzay ve müziğin kullanımı (12 puan)
Uygulama (20 Puan)
Not:Uygulama puanı kesintileri Uluslararası Ritmik Cimnastik değerlendirme
kurallarına (http://www.turkcimfed.gov.tr) göre yapılacaktır.
49
YÜZME ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN)
Antrenörlük eğitimi programına alınacak Yüzme antrenörü adaylarının Özel
Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP), Spor GeçmiĢi Puanları (300) ile Uygulama Sınav Puanının
(200) toplamına göre belirlenecektir.
200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil
edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düĢük puan alan adaylar baĢarısız
sayılacak ve yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
1. YÜZME ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI (300 Puan)
Genel Kriterler
- Adayın uluslararası düzeyde performansı (Milli Takım)
- Adayın ulusal düzeyde performansı (Ulusal Yüzme ġampiyonaları).
Puanlama
1) Milli Sporcu Statüsündeki adayların değerlendirilmesi; YaĢ Gurupları, Genç ve Büyükler
kategorisinde düzenlenen Dünya, Avrupa, Balkan ġampiyonaları, Olimpiyat ve Akdeniz
Oyunları, Universiade ile Ülkemizin Milli Takım düzeyinde katıldığı diğer Uluslar arası
turnuvalara ve yarıĢmalara Türkiye adına katılmıĢ olmaları gerekmektedir.
2) Milli Sporcular; Spor Genel Müdürlüğü/Yüzme Federasyonundan alacakları Milli
oldukları yarıĢmaların yer tarih ve organizasyon çeĢidini belirten resmi belge ile
baĢvurdukları taktirde spor geçmiĢi puanından tam puan (300 Puan) almıĢ kabul edilirler.
3) Türkiye Kısa Kulvar Yüzme ġampiyonalarında yaĢ grubu finali (B-C Final) yada açık
yaĢ finali (A final) yüzenler. Türkiye Uzun Kulvar YarıĢlarında yarı final veya final
yüzenler, Türkiye Yüzme Federasyonundan yüzdükleri dereceleri belgeledikleri takdirde
spor geçmiĢi puanından tam puan (300 Puan) almıĢ kabul edilirler.
4) Bunun haricindeki adaylar Spor GeçmiĢi Puanları (SGP), Ulusal Yüzme
ġampiyonalarında (Türkiye Kısa Kulvar Y.ġ, Türkiye Uzun Kulvar Y.ġ, Türkiye Açık
YaĢ Y.ġ ve Okullar arası Türkiye Yüzme ġ.) elde ettikleri dereceleri Türkiye Yüzme
Federasyonundan belgeledikleri takdirde ekte bulunan FINA Yüzme Puan Cetveline
göre (Tablo 11 ve Tablo 12) puan alacaklardır.
50
YÜZME ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUAN TABLOSU
TABLO-11
BAYANLAR
Serbest
Kurbağa
Sırtüstü
Kelebek
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Kurbağa
Kurbağa
Sırtüstü
Sırtüstü
Kelebek
Kelebek
KarıĢık
KarıĢık
FIN
YP
50 m.
50 m.
50 m.
50 m.
100 m.
200 m.
400 m.
800 m.
100 m.
200 m.
100 m.
200 m.
100 m.
200 m.
200 m.
400 m.
425
10
00:36,61
00:46,29
00:42,47
00:38,66
01:20,48
02:54,23
06:04,92
12:24,67
01:40,06
03:34,49
01:29,77
03:10,71
01:25,90
03:08,33
03:15,11
06:49,71
450
20
00:35,84
00:45,32
00:41,59
00:37,85
01:18,80
02:50,60
05:57,32
12:09,15
01:37,98
03:30,02
01:27,90
03:06,74
01:24,11
03:04,41
03:11,04
06:41,17
475
30
00:35,12
00:44,41
00:40,75
00:37,09
01:17,21
02:47,17
05:50,13
11:54,49
01:36,01
03:25,79
01:26,13
03:02,98
01:22,41
03:00,70
03:07,20
06:33,11
500
60
00:34,44
00:43,55
00:39,96
00:36,37
01:15,71
02:43,92
05:43,33
11:40,61
01:34,14
03:21,80
01:24,46
02:59,43
01:20,81
02:57,19
03:03,56
06:25,47
525
90
00:33,79
00:42,73
00:39,21
00:35,69
01:14,29
02:40,84
05:36,88
11:27,45
01:32,37
03:18,01
01:22,87
02:56,06
01:19,30
02:53,86
03:00,11
06:18,23
550
120
00:33,18
00:41,95
00:38,49
00:35,04
01:12,94
02:37,91
05:30,75
11:14,92
01:30,69
03:14,40
01:21,36
02:52,85
01:17,85
02:50,70
02:56,83
06:11,34
575
150
00:32,59
00:41,21
00:37,81
00:34,42
01:11,65
02:35,11
05:24,89
11:02,97
01:29,09
03:10,96
01:19,92
02:49,79
01:16,47
02:47,67
02:53,70
06:04,77
600
180
00:32,03
00:40,50
00:37,16
00:33,82
01:10,41
02:32,44
05:19,29
10:51,54
01:27,55
03:07,66
01:18,54
02:46,86
01:15,15
02:44,78
02:50,71
05:58,47
625
210
00:31,49
00:39,82
00:36,53
00:33,25
01:09,22
02:29,87
05:13,90
10:40,56
01:26,07
03:04,50
01:17,22
02:44,05
01:13,89
02:42,00
02:47,83
05:52,43
675
240
00:30,47
00:38,52
00:35,35
00:32,17
01:06,97
02:25,00
05:03,70
10:19,74
01:23,28
02:58,50
01:14,71
02:38,72
01:11,49
02:36,74
02:42,38
05:40,98
725
270
00:29,50
00:37,96
00:34,82
00:31,15
01:04,86
02:20,41
04:54,09
10:00,13
01:21,20
02:54,05
01:12,49
02:34,05
01:09,22
02:31,78
02:37,24
05:30,19
775
300
00:28,58
00:36,78
00:33,73
00:30,18
01:02,83
02:16,02
04:44,91
09:41,39
01:18,67
02:48,62
01:10,23
02:29,24
01:07,06
02:27,04
02:32,33
05:19,88
51
YÜZME ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUAN TABLOSU
TABLO-12
ERKEKLER
Serbest
Kurbağa
Sırtüstü
Kelebek
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Kurbağa
Kurbağa
Sırtüstü
Sırtüstü
Kelebek
Kelebek
KarıĢık
KarıĢık
FIN
YP
50 m.
50 m.
50 m.
50 m.
100 m.
200 m.
400 m.
800 m.
100 m.
200 m.
100 m.
200 m.
100 m.
200 m.
200 m.
400 m.
425
10
00:32,48
00:41,15
00:37,77
00:35,33
01:11,92
02:37,95
05:33,53
22:04,12
01:30,19
03:15,34
01:20,50
02:54,23
01:17,61
02:51,94
02:57,64
06:16,54
450
20
00:31,80
00:40,29
00:36,98
00:34,59
01:10,42
02:34,66
05:26,58
21:36,53
01:28,31
03:11,27
01:18,83
02:50,60
01:15,99
02:48,36
02:53,94
06:08,69
475
30
00:31,16
00:39,48
00:36,23
00:33,90
01:09,01
02:31,55
05:20,01
21:10,46
01:26,53
03:07,43
01:17,24
02:47,17
01:14,46
02:44,97
02:50,44
06:01,28
500
60
00:30,56
00:38,72
00:35,53
00:33,24
01:07,67
02:28,61
05:13,80
20:45,79
01:24,85
03:03,79
01:15,74
02:43,92
01:13,02
02:41,77
02:47,13
05:54,26
525
90
00:29,98
00:37,99
00:34,86
00:32,61
01:06,39
02:25,81
05:07,90
20:22,38
01:23,26
03:00,33
01:14,32
02:40,84
01:11,65
02:38,73
02:43,99
05:47,60
550
120
00:29,44
00:37,30
00:34,23
00:32,02
01:05,19
02:23,16
05:02,29
20:00,11
01:21,74
02:57,05
01:12,97
02:37,91
01:10,34
02:35,84
02:41,00
05:41,27
575
150
00:28,92
00:36,64
00:33,62
00:31,45
01:04,03
02:20,62
04:56,94
19:38,86
01:20,29
02:53,91
01:11,67
02:35,11
01:09,10
02:33,08
02:38,15
05:35,23
600
180
00:28,42
00:36,00
00:33,04
00:30,91
01:02,93
02:18,20
04:51,82
19:18,53
01:18,91
02:50,91
01:10,44
02:32,44
01:07,90
02:30,44
02:35,43
05:29,45
625
210
00:27,94
00:35,40
00:32,49
00:30,39
01:01,87
02:15,87
04:46,90
18:59,00
01:17,58
02:48,03
01:09,25
02:29,87
01:06,76
02:27,90
02:32,81
05:23,89
675
240
00:27,03
00:34,25
00:31,43
00:29,40
00:59,86
02:11,45
04:37,58
18:21,99
01:15,06
02:42,57
01:07,00
02:25,00
01:04,59
02:23,10
02:27,84
05:13,37
725
270
00:26,17
00:33,16
00:30,44
00:28,47
00:57,96
02:07,29
04:28,79
17:47,12
01:12,68
02:37,43
01:04,88
02:20,41
01:02,55
02:18,57
02:23,16
05:03,45
775
300
00:25,36
00:32,13
00:29,48
00:27,58
00:56,15
02:03,32
04:20,40
17:13,79
01:10,41
02:32,51
01:02,85
02:16,02
01:00,59
02:14,24
02:18,69
04:53,97
52
2. YÜZME ANTRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 PUAN)
Adaylar zamana karĢı 200 m serbest yüzerek, aĢağıdaki tabloda belirtilen derecelere göre
200 puan üzerinden değerlendirilir.
200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil
edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 70 ve daha düĢük puan alan adaylar baĢarısız
sayılacak ve yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
Not:Adaylar sınava yüzücü mayosu ile katılacaklardır.
(50m. Havuz için)
BAYANLAR
2.23.00 ve altı
2.24.00
2.25.00
2.26.00
2.27.00
2.28.00
2.29.00
2.30.00
2.31.00
2.32.00
2.33.00
2.34.00
2.35.00
2.36.00
2.37.00
2.38.00
2.39.00
2.40.00
2.41.00
2.42.00
2.43.00
2.44.00
2.45.00
2.46.00
2.47.00
PUAN
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
35
30
20
10
7
5
3
1
53
ERKEKLER
2.15.00 ve altı
2.16.00
2.17.00
2.18.00
2.19.00
2.20.00
2.21.00
2.22.00
2.23.00
2.24.00
2.25.00
2.26.00
2.27.00
2.28.00
2.29.00
2.30.00
2.31.00
2.32.00
2.33.00
2.34.00
2.35.00
2.36.00
2.37.00
2.38.00
2.39.00
TENĠS ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programına alınacak, Tenis Antrenörü Adaylarının Özel Yetenek
Sınav Puanları (ÖYSP), Spor GeçmiĢi Puanı (300) ve Uygulama Sınav Puanının (200) toplamına göre
belirlenecektir.
200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil
edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düĢük puan alan adaylar baĢarısız
sayılacak ve yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
1. TENĠS ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI (300 PUAN)
Spor GeçmiĢi Puanları için öngörülen kriterler:
Genel Kriterler:
 Adayların Ulusal ve Uluslararası düzeyde performansları (ulusal takımlar, ulusal
Ģampiyonalar, kulüp Ģampiyonaları ve özel organizasyonlar),
 Adayların Lise düzeylerindeki performansları (liselerarası yarıĢmalar, ISF tarafından
düzenlenen bölgesel, ulusal-uluslararası yarıĢmalarda yer almak),
Puanlama:
a) Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; 12–14–16–18 ve büyükler kategorisinde
düzenlenen Dünya, Avrupa ve Olimpiyatlar, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Universiade,
Üniversite Dünya ġampiyonaları, Kulüpler Avrupa ġampiyonaları, Avrupa Kupası ve ISF
yarıĢmalarında Türkiye adına yarıĢmalara katılmıĢ olmaları gerekir.
b) Milli Sporcular; Spor Genel Müdürlüğü/Tenis Federasyonundan Milli oldukları yarıĢmaların yer,
tarih ve organizasyon çeĢidini belirten resmi belge ile baĢvurdukları takdirde Spor GeçmiĢinden
tam puan (300 puan) almıĢ kabul edilirler.
a. Ferdi Türkiye Birinciliklerinde
 Birinci sırada yer alanlara………………………………..……….250 puan
 Ġkinci ve üçüncü sırada yer alanlara………………………… .....200 puan
 Dört ile Sekiz arasında yer alanlara………………………… .....150 puan
b. Kulüpler Arası YarıĢmalar

Birinci lig

Ġlk 3‟te yer almak…………………………………......125 puan
 Playoff katılım……………………………………......100 puan
 Katılım……………………………………………........80 puan
 Ġkinci lig
 Ġlk 3‟te yer almak…………………………………........90 puan
 Katılım……………………………………………........70 puan
c. Liseler Arası Türkiye ġampiyonalarında
 Birinci sırada yer alanlara…………………………………...........100 puan
 Ġkinci ve üçüncü sırada yer alanlara…………………………..........70 puan
 Dördüncü, beĢinci ve altıncı sırada yer alanlara……………............30 puan
 Grup Birinciliği……………………………………………........20 puan
 Ġl Birinciliği………………………………………………….........10 puan
d. Diğer YarıĢmalar
 Ġlk 5‟te yer almak…………………………………………...........5 puan
 Katılım……………………………………………………….......1 puan
54
NOT:
 Adayların yukarıdaki açıklamalara göre aldıkları en yüksek puan Spor GeçmiĢi Puanı olarak kabul
edilir.
 Kullanılacak olan belgeler Ġlgili kurum (Tenis Federasyonu, Milli Eğitim Ġl Müdürlüğü, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü) onaylı ve asıl olacaktır.
 Ligde oynayan sporcuların maça çıktığını belirten resmi onaylı maç listeleri ile baĢvurmaları gerekir.
2. TENĠS ANTRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 PUAN)
FOREHAND – BACKHAND VURUġLAR……………………………. 20 PUAN
MAÇ SERĠSĠ……………………………………………………………..10 PUAN
TARALI ALANLARA SERVĠS………………………………………....10 PUAN
MAÇ..…………………………………………………………………… 160 PUAN
TOPLAM…………200 PUAN
Not: Adaylar sınava üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan formalarla katılacaktır.
1.
2.
3.
4.
1) FOREHAND – BACKHAND VURUġLAR…………………………...20 PUAN
TOP ATAN
ADAY ÖĞRENCĠ
5 ADET PARALEL FOREHAND VURUġ -------------5 PUAN
5 ADET ÇAPRAZ FOREHAND VURUġ ---------------5 PUAN
5 ADET PARALEL BACKHAND VURUġ -------------5 PUAN
5 ADET ÇAPRAZ BACKHAND VURUġ ---------------5 PUAN
20 PUAN
55
2) MAÇ SERĠSĠ
10 PUAN
1
1
3
2
3
2
4
BACKHAND VURUġ ………………………..TEKNĠK 2
YAKLAġMA VURUġU FOREHAND………. TEKNĠK 2
VOLE…………………………………………..TEKNĠK 1
SMAÇ…………………………………………. TEKNĠK 1
ĠSABET
ĠSABET
ĠSABET
ĠSABET
TÜM SERĠ…………………………………….TOPLAM
10 PUAN
3) TARALI ALANLARA SERVĠS
SOLDAN 5 SERVĠS
SAĞDAN 5 SERVĠS
1 PUAN
1 PUAN
1 PUAN
1 PUAN
10 PUAN
TEKNĠK 0,5 PUAN, ĠSABET 0,5 PUAN
TEKNĠK 0,5 PUAN, ĠSABET 0,5 PUAN
4) MAÇ
5 PUAN
5 PUAN
160 PUAN
56
BASKETBOL ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programına alınacak, Basketbol Antrenörü Adaylarının Özel
Yetenek Sınav Puanları (ÖSYP), Spor GeçmiĢi Puanı (300) ile Uygulama Sınav Puanının
toplamına (200) göre belirlenecektir.
200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil
edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düĢük puan alan adaylar baĢarısız
sayılacak ve yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
Spor GeçmiĢi Puanları için öngörülen kriterler:
1. BASKETBOL ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI (300 PUAN)
Genel Kriterler:
Adayların Uluslararası ve Ulusal düzeydeki performansları (Ulusal Takımlar, Ligler),
Puanlama

Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Yıldız – Genç – Ümit ve Büyükler
kategorisinde düzenlenen Dünya, Avrupa, Olimpiyat, Akdeniz Oyunları, Karadeniz
Oyunları, Universiade, Üniversite Dünya ġampiyonaları, Kulüpler Avrupa ġampiyonaları,
Avrupa Kupası ve ISF yarıĢmalarında Türkiye adına maçlara katılmıĢ olmaları gerekir.

Milli Sporcular; Spor Genel Müdürlüğü veya Basketbol Federasyonundan, Milli oldukları
maçların yer tarih ve organizasyon çeĢidini belirten resmi belge ile baĢvurdukları
takdirde Spor GeçmiĢinden tam puan (300) almıĢ kabul edilirler.

Ligde oynayan sporcuların en az 2 (iki) maç oynadığını belirten resmi onaylı maç
kâğıtları ile baĢvurmaları gerekir.
Milli Sporcular…………………………………………..……….................300 Puan
BEKO Basketbol Ligi ………………………………..…………………….270 Puan
TKBL …………………………………..……................................………..270 Puan
TB2L ……………………………………….……………...…………….....230 Puan
TKB2L ……………………………………….……………...……………..230 Puan
Türkiye Gençler ve Liseler ġampiyonasında ilk 4 derece ……………….. 200 Puan
Türkiye Gençler ve Liseler ġampiyonasına katılan sporcular ……………160 Puan
57
BASKETBOL ANTRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 PUAN)
TEMEL TEKNĠK .......................................................................................... ……100 PUAN
1. Ribaunt+ baĢ üstü pas + kat etme+ pas alma ......................................... …...........10 puan
2. Yüksek top sürme+ yerden sektirme pas+ çift yönlü aldatma+stop…………….10 puan
3. Çapraz adım aldatması+ top sürme+ sol ve sağ reverse sonucu sol turnike.........10 puan
4. Ribaunt+ pas verme ve alma+ yüksek top sürerek yarı sahaya gitme…………...10 puan
5. Önden ve arkadan el değiĢtirme sonucu sağ turnike .............................. ………..10 puan
6. Sağ ters turnike ....................................................................................... ………..10 puan
7. Sol ters turnike ....................................................................................... ………..10 puan
8. Slalom top sürme sonucu stop+ sıçrayarak tek el Ģut ............................ ………..10 puan
9. Sağa ve sola aldatma ve pas alma sonucu sıçrayarak tek el Ģut ............. …….….10 puan
10.Durarak Ģut (serbest atıĢ-2 adet) ............................................................. …….….10 puan
TOPLAM 100 PUAN
58
3X3 (MAÇ) ÖN TAKTĠK .............................................................................. ……100 PUAN
SAVUNMA (50 PUAN)
Temel duruĢ
Kayma adımları
Yardıma gitme
EĢ değiĢtirme
Ara açma
Ġkili sıkıĢtırma
Rebaund vs.
HÜCUM (50 PUAN)
Toplu temel teknik (pas-top sürme-Ģut vb.)
Topsuz temel teknik (kat-perdeleme-pivot yapma vb.)
200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil
edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düĢük puan alan adaylar baĢarısız
sayılacak ve yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
NOT: Adaylar sınava üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan formalarla katılacaktır.
59
FUTBOL ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programına alınacak, Futbol Antrenörü adaylarının özel
yetenek sınav puanları (ÖSYP), Spor GeçmiĢi Puanı (300) ile Uygulama Sınav Programının
(200) toplamına göre belirlenecektir.
1- FUTBOL ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI (300 PUAN)
Spor GeçmiĢi Puanları için öngörülen kriterler:
Genel Kriterler

Adayların Uluslar arası ve Ulusal düzeydeki performansları (Ulusal takımlar, Ligler)
Puanlama

Milli sporcular, Türkiye Futbol Federasyonundan, Milli oldukları maçların yer, tarih ve
organizasyon çeĢidini belirten resmi belge ile baĢvurdukları taktirde spor geçmiĢinden
tam puan (300) almıĢ kabul edilirler.

Ligde oynayan sporcuların Türkiye Futbol Federasyonundan onaylı belgeleri ile
baĢvurmaları gerekir.

Uluslararası Gençler ve Liseler (ISF) ġampiyonasına katılanlar, ilgili kurumdan onaylı
belgeleri ile baĢvurmaları gerekir.
a) Milli Sporcular…………………………………………………….
300 PUAN
b) Süper Ligde oynamıĢ olanlar ……………………………………...
250 PUAN
c) Bank Asya 1.Lig‟de oynamıĢ olanlar…………………………….
200 PUAN
d) Uluslararası Gençler ve Liseler (ISF) ġampiyonasına katılanlar..
175 PUAN
e) 2. Lig‟de oynamıĢ olanlar…………………………………………
150 PUAN
f) 3. Lig‟de ve A2 liginde oynayanlar……………………………….
125 PUAN
g) Bayanlar 1.Lig‟de oynamıĢ olanlar……………………………….
150 PUAN
h) Amatör Lig‟de oynamıĢ olanlar (bayan-erkek)…………………..
100 PUAN
60
2- FUTBOL UYGULAMA SINAVI (200 PUAN)
200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil
edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düĢük puan alan adaylar baĢarısız
sayılacak ve yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
6
7
5
8
4
PARKURUN
MESAFESĠ
9
3
45 metre
2
11
10
12
1
2. BÖLÜMÜN PUANLAMASI (125 PUAN)
1) Top sektirme –ayak içi top kontrolü
: 15 PUAN
2) Hunilerin arasından top sürme (slalom)
: 10 PUAN
3) Ayak içi pas (ver-kaç)
:
5 PUAN
4) Basit aldatma (tek zamanlı)
:
5 PUAN
5) Top sektirme- ayak üstü top kontrolü
: 15 PUAN
6) Top sürme ve hareketli topa üst vuruĢ
: 10 PUAN
7) Duran topa üst vuruĢ (2 vuruĢ)
: 10 PUAN
8) Çalım (tek makas)
:
9) Top sektirme- göğüs ile top kontrolü
: 15 PUAN
10) Hedefe uzun pas (sağa doğru)
: 15 PUAN
11) Ayak tabanı ile top çekme
:
12) Hedefe uzun pas (sola doğru)
: 15 PUAN
5 PUAN
5 PUAN
PARKUR TOPLAM PUANI: 125 PUAN
61
3. BÖLÜMÜN PUANLAMASI (75 PUAN)
Kalecili
4:4 oyun
(25 X 30 m alanda 4
dk oyun)
OYUN PUANI: 75 PUAN
TOPLAM PUAN: 200 PUAN
SINAVDA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN NOKTALAR:
 1., 5. ve 9. istasyonlarda top sektirmeler ayaküstü ile yapılacaktır (2-3 top sektirmeden
sonra top kontrolleri yapılacaktır).
 2. istasyonda;
o Konilere topun her dokunuĢunda 2 puan kaybedilecek,
o Her bir koninin top sürmeden geçilmesinde 3 puan kaybedilecek,
o Konilerdeki dönüĢler esnasında tekniğe uygun ayak kullanılmadığında her bir hata
için 2 puan kaybedilecektir.
 6. istasyonda top sürme tekniğine 4 puan, vuruĢ tekniğine 4 puan ve hedefe isabete 2
puan verilecektir.
 7. istasyonda vuruĢ tekniğine 5 puan ve hedefe isabete (belirlenen hedefe) 5 puan
verilecektir.
 10.ve 12. istasyonlarda vuruĢ tekniği ve hedefe isabete puan verilecektir.
 Parkur maksimum 2.30 dk süresinde bitirilecektir. Belirtilen sürede parkuru bitiremeyen
sporcular sınavın 2. bölümünden bir (1) puan alacaktır.
FUTBOL ANTRENÖRLÜĞÜ KALECĠ SINAVI ve PUANLAMASI
1) Yerden gelen topların savunması (1‟er adet diz çekme ve dalma-sağ ve sol) 30 PUAN
2) Bel hizasındaki topların savunması
(diz ve bel hizasındaki topların planjonla tutulması sağ-sol) …………………40 PUAN
3) Hava toplarının savunulması ve topu oyuna sokma
(elle (sağ-sol) ve ayakla (2 adet))
4) Cepheden gelen topların savunulması (1:1 pozisyonda)
5) Oyun
62
30 PUAN
25 PUAN
75 PUAN
TOPLAM: 200 PUAN
HENTBOL ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programına alınacak, Hentbol Antrenörü Adaylarının Özel
Yetenek Sınav Puanları (ÖSYP), Spor GeçmiĢi Puanı (300) ile Uygulama Sınav Puanının (200)
toplamına göre belirlenecektir.
200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil
edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düĢük puan alan adaylar baĢarısız
sayılacak ve yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
1. HENTBOL ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI
Spor GeçmiĢi Puanları için öngörülen kriterler:
Genel Kriterler:
 Adayların Uluslararası ve Ulusal düzeydeki performansları (Ulusal Takımlar, Ligler)
Puanlama:
 Milli Sporcular; Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Hentbol Federasyonundan, milli
oldukları maçların yer, tarih ve organizasyon çeĢidini belirten resmi belge ile
baĢvurdukları taktirde spor geçmiĢinden tam puan (300 Puan) almıĢ kabul edilirler.
 Spor geçmiĢlerine iliĢkin puanlama için, Ligde oynayan sporcuların en az 2 maç
oynadığını belirten resmi onaylı maç kağıtları ile baĢvurmaları gerekir.
 Belirtilen
kategoriler
dıĢındaki
baĢvurular
ilgili
komisyon
tarafından
değerlendirilecektir.
1. BranĢında “Milli” olmak ……………………………………………300 puan
2. En üst ligde oynamıĢ olmak ………………………………………..200 puan
3. 1. Ligde oynamıĢ olmak ……………………………………..……...150 puan
2. HENTBOL ANTRENÖRLÜĞÜ OYUNCU UYGULAMA SINAVI (200 PUAN)
1. Slalom top sürme, sola aldatma-sağdan geçiĢ ve sıçrayarak atıĢ ………...30 puan
2. DüĢerek atıĢlar (2 adet) …………………………………………………...30 puan
3. Temel pas, bilek pası, sıçrayarak pas, dayanma adımsız temel atıĢ ……...40 puan
4. Maç (3:3 yada 4:4) ……………………………………………………….100 puan
TOPLAM
200 puan
200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil
edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düĢük puan alan adaylar baĢarısız
sayılacak ve yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
63
HENTBOL ANTRENÖRLÜĞÜ KALECĠ UYGULAMA SINAVI (200 puan)
1. Kalecinin Hücum DavranıĢları
a- Hızlı Hücum Pasları (4 adet, hedefe yönelik)
b- Kaleden kaleye AtıĢ (Yere değmeksizin 1 adet)
20 puan
10 puan
2. Kalecinin Savunma DavranıĢları
a- Alçaktan Gelen Topların Savunulması
b- Orta Yükseklikten Gelen Topların Savunulması
c- Yüksekten Gelen Topların Savunulması
30 puan
30 puan
30 puan
3. Maç
80 puan
TOPLAM
64
200 puan
200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil
edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düĢük puan alan adaylar baĢarısız
sayılacak ve yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
65
VOLEYBOL ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programına alınacak, Voleybol Antrenörü Adaylarının Özel
Yetenek Sınav Puanları (ÖSYP), Spor GeçmiĢi Puanı (300) ile Uygulama Sınav Puanının (200)
toplamına göre belirlenecektir.
200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil
edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düĢük puan alan adaylar baĢarısız
sayılacak ve yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
1. VOLEYBOL ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI (300 PUAN)
Spor GeçmiĢi Puanları için öngörülen kriterler:
Genel Kriterler:
 Adayların Uluslararası ve Ulusal düzeydeki performansları (Ulusal Takımlar, Ligler)
Puanlama:
 Milli Sporcular; Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Voleybol Federasyonundan, milli
oldukları maçların yer, tarih ve organizasyon çeĢidini belirten resmi belge ile
baĢvurdukları taktirde spor geçmiĢinden tam puan (300 Puan) almıĢ kabul edilirler.
 Ligde oynayan sporcuların en az 2 maç oynadığını belirten resmi onaylı maç kağıtları
baĢvurmaları gerekir.
 Belirtilen
kategoriler
değerlendirilecektir.
dıĢındaki
baĢvurular
ilgili
komisyon
Milli Sporcular …………………………………..........................300 Puan
TVF En Üst Ligi (1. Lig) oynamıĢ olanlar …………………..…....270 Puan
TVF 2 Ligi ve gençler Ligi ……………………………………......230 Puan
Türkiye Gençler ve liseler Ģampiyonasında ilk 4 e girenler…….....200 Puan
TVF 3. lig ……………………………………………………........180 Puan
Türkiye Gençler ve liseler finaline katılan sporcular…………........160 puan
66
tarafından
2.VOLEYBOL ANTRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 PUAN )
1- TOPSUZ SERĠ……………………………………………………………………… 10 Puan
6
sdasdadadasdsadasdasdad
5
4
1
2
3
1) Öne Plonjon
4) 3 numarada Blok
2) 2 numarada Blok
5) 4 numarada Blok
3) Sağa Plonjon
6) Sola plonjon
2- PAS
15
PUAN
3
PUAN
3
PUAN
3
PUAN
3
PUAN
3
PUAN
15
PUAN
4-MANġET KARġILAYARAK SMAÇ 30
PUAN
Bir Adet Serbest Smaç 10
PUAN
Parmak Pas
Öne parmak pas
5) 4 numarada Blok
Geriye parmak pas
6) Sola plonjon
Sıçrayarak parmak pas
ManĢet pas
2) 2 numarada Blok
3) Sağa Plonjon Öne manĢet pas
Geriye manĢet pas
3- SMAÇ MANġET
67
Bir Adet Çapraz Alana Smaç 10
PUAN
Bir Adet Paralel Alana Smaç 10
PUAN
5- ÜÇ ADET TENĠS SERVĠS
30
PUAN
Bir Adet Tenis Servis (serbest)
10
PUAN
Bir Adet Çapraz Tenis Servis
10
PUAN
Bir Adet Paralel Tenis Servis
10
PUAN
3
4
2
1
ġekil: Çapraz ve Paralel Tenis Servis
6- 4 x 4 Oyun.
100 PUAN
TOPLAM 200 PUAN
200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil
edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düĢük puan alan adaylar baĢarısız
sayılacak ve yerleĢtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
NOT:

Adaylar sınava üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan formalarla katılacaktır.
68
BÖLÜM III
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK
SINAVLARINDA UYGULANACAK YÖNETMELĠK MADDELERĠ VE GENEL
BAġARI PUANININ (YERLEġTĠRME PUANI – YP) HESAPLANMASI ve
ÖZEL YETENEK SINAVI ĠLE SEÇME YÖNTEMĠ
(Kaynak: 2012 ÖSYS Kılavuzu Sayfa 21-22)
Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleĢtirme iĢlemleri,
yükseköğretim programlarının kendileri tarafından yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren
programlara baĢvurular doğrudan yükseköğretim programının bağlı bulunduğu yükseköğretim
kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme iĢlemleri o yükseköğretim kurumu tarafından
yürütülür.
Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları Ġle Ġlgili ĠĢlemler
Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği programlarına (Bu programlar bundan böyle "Özel
Yetenek Gerektiren Eğitim Programları" olarak adlandırılacaktır) öğrenci seçme iĢlemleri
aĢağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılacaktır:
1. BaĢvurular üniversiteler tarafından alınacaktır.
2. Eğitim programlarına baĢvurabilmek için adayların 2012-YGS'ye girmeleri zorunludur.
3. Eğitim programları için, programın özelliğine göre, özel yetenek sınavları
üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan halinde ifade
edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denecektir.
4. YerleĢtirmeye esas olan puan
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim BaĢarı Puanı (OBP)
c) 2012-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği)
5. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP'lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP
dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. ÖYSP dağılımının ortalaması ve
standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu
hesaplamada aĢağıdaki formül kullanılacaktır.
Adayın
ÖYSP
Puanı
ÖYSP Standart
Puanı (SP) = 10 x
ÖYSP Puan
Dağılımının
Ortalaması
+ 50
ÖYSP Puan Dağılımının
Standart Sapması
69
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10'dur.
6. YerleĢtirmeye esas olacak olan puan (YerleĢtirme puanı= YP) aĢağıdaki formül
kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (örneğin, Beden Eğitimi öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği
Bölümü veya Antrenörlük Eğitimi Bölümü için aday Beden (1113 kod) veya Spor (2446
kod) Alan / Kol / Bölümlerinden geliyorsa)
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P) + (0,03 x OBP)
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin; Beden Eğitimi Öğretmenliği veya Spor
Yöneticiliği Bölümü veya Antrenörlük Eğitimi Bölümü için aday genel lisenin sosyal
bilimler alanından geliyorsa)
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P)
c) Özel Yetenek Sınavına katılan Yabancı Uyrukluların (Türk Cumhuriyetleri ve Türk
Akraba Toplulukları VatandaĢları da bu gruba dâhildir) YerleĢtirme Puanları (YP), Ege
Üniversitesi‟nde öğrenim görmek için girdikleri Yabancı uyruklu Öğrenci Sınavı Puanı
(EGEYÖS) ve Özel Yetenek Sınavı Puanından (ÖYSP) aĢağıdaki formülle hesaplanır.
Yabancı uyruklu öğrenciler kendi aralarında yapılacak sıralama ile belirlenecektir.
YP = EGEYÖS + ÖYSP
7. 2011-ÖSYS'de YGS / LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün
yükseköğretim programına yerleĢtirilmiĢ adayların Ortaöğretim BaĢarı Puanları (OBP) ile ilgili
katsayıları yarıya düĢürülecektir (Puan düĢürme iĢlemi ÖSYM tarafından yapılacaktır). Bu kural
Açıköğretimin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiĢ ile Meslek
Yüksekokulları ya da Açıköğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2011 ÖSYS‟de
yerleĢtirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
8. Adaylar her bölüm için, kız ve erkek ayrımı yapılmaksızın YerleĢtirme Puanlarına
(YP) göre en yüksek puandan baĢlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı
kazanmıĢ olacaktır. YerleĢtirmede:
a) YerleĢtirme Puanlarının hesaplanması için; LYS sınav sonuçları ilan edilirken
açıklanacak olan Ortaöğretim BaĢarı Puanları (OBP) beklenecektir.
b) Öncelikle her bölüm için, Milli Sporcular YerleĢtirme Puanlarına (YP) göre kendi
arasında sıralanacak ve Milli Sporcular için ilan edilen kontenjan kadar aday yerleĢtirme
hakkı kazanacaktır.
c) Daha sonra her bölüm için, Milli sporculara ayrılan kontenjanın dıĢında kalan diğer
adaylar (Milli Sporcu kontenjanına giremeyen Milli Sporcular da dahil) YerleĢtirme
Puanlarına (YP) göre sıralanacak ve ilan edilen kontenjan kadar aday yerleĢtirme hakkı
kazanacaktır.
d) Kesin kayıt iĢlemleri Ege Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı tarafından
yapılacaktır.
70
e) Kesin kayıt sırasında boĢ kalan kontenjanların tamamlanmasında, Milli Sporcular için
Millilerin yedek aday sırası, diğer boĢ kalan kontenjanlar için diğer yedek aday sırası
takip edilecektir.
f) Her bölüm için Milli sporculara ayrılan kontenjan dolmadığı takdirde, boĢ kalan
kontenjan diğer yedek aday sırası takip edilerek doldurulacaktır.
g) Antrenörlük Eğitimi Bölümünde branĢlara göre boĢ kalan kontenjanlar; puan barajını
geçen branĢ yedeklerinden tamamlanacaktır. BranĢında puan barajını geçen aday yoksa
YerleĢtirme Puanına göre sıralanmıĢ genel yedek listesinden tamamlanacaktır.
71

Benzer belgeler