Slayt 1

Transkript

Slayt 1
1. ATAġEHĠR ÇOCUK TĠYATROLARI FESTĠVALĠ
MÜJDAT GEZEN TĠYATROSU "SĠHĠRLĠ PASTALAR"
29 OCAK 2011 SAAT:14.00
MEHTAP AR TĠYATROSU "GÜNEġ HERKES ĠÇĠN VAR“
30 OCAK 2011 SAAT:14.00
5 TAġ ÇOCUK TĠYATROSU "AH BĠR BÜYÜK OLSAM"
05 ġUBAT 2011 SAAT:14.00
ĠSTANBUL DRAMA TĠYATROSU "KIRMIZI ELDĠVENLER"
06 ġUBAT 2011 SAAT:14.00
UYGUR ÇOCUK TĠYATROSU "BU DÜNYA HEPĠMĠZĠN"
09 ġUBAT 2011 SAAT:14.00
TEVFĠK GELENBE TĠYATROSU "SEVGĠNĠN ÇOCUKLARI"
10 ġUBAT 2011 SAAT:14.00
YER: ATAġEHĠR ZÜBEYDE HANIM ÖĞRETMEN EVĠ
ÇĠLEK KIZ
YER: BARIġ MANÇO KÜLTÜR MERKEZĠ
29 OCAK 2011, CUMARTESĠ; SAAT: 15:00
LA FONTEN ORMAN MAHKEMESĠ'NDE
Bir gün hayvanlar hiçbir Ģeyin eskisi gibi olmadığını fark eder. Ne ağaçlar vardır eskisi gibi
yemyeĢil, ne de kelebekler, mevsimler. Yazın hiç bitmemesi, yağmur yağmaması ve yiyecek bir
Ģey bulamamaları artık canlarına tak eder ve bu durumu Aslan Kral’a anlatmaya karar verirler.
Aslan Kral tüm bu olanların farkındadır. Buna neden olanın insanlar olduğunu söyler. Orman halkı
endiĢelenir ve umutsuzluğa kapılır. O anda Kral’ın aklına eski dostu, hayvanları insanlara
masallarıyla anlatan ve onları anlayabilen tek insan gelir; La Fonten. Artık Ģehre gidilmeli ve La
Fonten bulunmalıdır. Kaplan ve Goril bu görev için gönüllü olup Ģehre giderler ve sadece
seslenirler. ġehir ormandan daha kötü haldedir. Umutların yitirildiği o anda seslerini duyan tek
insanı-La Fonten’i- görürler ve alıp ormana götürürler. Ormanın halini gören La Fonten, Ģehrin
halini de o zaman fark edip yaĢayan tüm canlılara yardım etmek için kolları sıvar
MASAL: YALVAÇ URAL
YER: CEVAHĠR AVM ATLANTĠS SAHNESĠ
29 OCAK 2011, CUMARTESĠ; SAAT: 11:00
30 OCAK 2011, PAZAR; SAAT: 11:00
MASALLAR CANLANIYOR
YER: TĠM FETTAH AYTAÇ SALONU
29 OCAK 2011, CUMARTESĠ; SAAT: 13:00
MĠCKEY'NĠN MÜZĠK FESTĠVALĠ
YER: HALĠÇ KONGRE MERKEZĠ
26 OCAK – 6 OCAK 2011 TARĠHLERĠ ARASINDA
OYUNCAK HEYKELLER
Hiç heykelle oynanmaz deme! Artık
heykeller de hayatımızın bir parçası ve
hatta oyuncaklarımız olabiliyor... Kendi
hayallerimizdeki oyuncak heykellerimizi
yapabilir ve hatta bu heykellerimizle daha
sonra oynayabiliriz. Yapacağın oyuncak
heykelin ismini Ģimdiden düĢünmeye baĢla!
YER: AKBANK SANAT
29 OCAK 2011, CUMARTESĠ; SAAT: 15:30
AYI YOGĠ
Çocukların olduğu kadar yetiĢkinlerinde severek
izlediği Ayı Yogi, sömestr tatili boyunca üç
boyutlu olarak vizyonda
OZ BÜYÜCÜSÜ
YER: TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR MERKEZĠ
29 OCAK 2011, CUMARTESĠ; SAAT: 11:00 / 13:00
30 OCAK 2011, PAZAR; SAAT: 11:00 / 13:00
IġIKLI ÖRÜMCEKLER (4-6 YAġ)
29 OCAK 2011 / CUMARTESĠ
10.30-11.30
30 OCAK 2011 / PAZAR
10.30-11.30
5 ġUBAT 2011 / CUMARTESĠ
14.00-15.00
KÖPÜK ROBOT (4-6 YAġ)
12 ġUBAT 2011 / CUMARTESĠ
10.30-12.00
RESSAM ROBOT (4-6 YAġ)
13 ġUBAT 2011 / PAZAR 14.00-15.00
PAMUK PRENSES VE YEDĠ
CÜCELER
YER: KOZZY ALIġVERĠġ YKM GAZANFER ÖZCAN SAHNESĠ
29 OCAK 2011, CUMARTESĠ; SAAT: 11:00 VE 13:00
SARKĠS SU ĠÇĠNDE SULUBOYA ATÖLYESĠ
Sarkis için “Suya yazı yazan sanatçı” deniyor.
Bu tabirin iki anlamı var: Birincisi, onun “Su
içinde suluboya” tekniği ile yaptığı çalıĢmalara
gönderme yapıyor. Ġkincisi ise, sözün mecazi
anlamı. Suya yazı yazmak zor olduğu gibi, suya
yazılan yazının kalıcı olması imkansız. Ama
Sarkis, bu imkansızı baĢaracağına, hatta
baĢardığına inanıyor. ÇağdaĢ Sanat
Atölyesi'nde, 6-12 yaĢ arası çocuklar,
eğitmen gözetiminde Sarkis’in su içinde
suluboya tekniğini öğrenip, çalıĢıyorlar.
YER: AKBANK SANAT
29 OCAK 2011, CUMARTESĠ; SAAT: 11:00
YUNUS GÖSTERĠSĠ
YER: ĠSTANBUL DOLPHĠNARĠUM YUNUS GÖSTERĠ
MERKEZĠ
EVVEL ZAMAN ĠÇĠNDE
"Kuklalar, gölge oyunu, canlı müzik ve eĢsiz bir
masal yolculuğu.." Oyun geleneksel Türk
Tiyatrosu türlerinden olan Meddah, Karagöz,
Kukla ve Ortaoyunu’nu da içerisinde barındıran,
canlı müzik eĢliğinde sahnelenen bir çocuk
oyunudur. Gösteri; geleneksel tiyatromuzu
eğlenceli bir biçimde çocuklara tanıtma iĢlevi de
görmekte, çocukların katılımıyla geliĢen masal
süreç içinde birlikte çıkılan fantastik bir
yolculuğa dönüĢmektedir.
YER: HALĠS KURTÇA KÜLTÜR MERKEZĠ
30
06
13
20
27
OCAK 2011, PAZAR; SAAT: 12:00
ġUBAT 2011, PAZAR; SAAT: 12:00
ġUBAT 2011, PAZAR; SAAT: 12:00
ġUBAT 2011, PAZAR; SAAT: 12:00
ġUBAT 2011, PAZAR; SAAT: 12:00
MEGA ZEKA
ġrek, Magagastar ve Kung Fu Panda
filmlerini hazırlayan DreamWorks, Ocak
2011’de dünyanın gelmiĢ geçmiĢ en zeki
kötü kahramanı olan Megazeka’nın
maceralarının anlatıldığı Megazeka
(Megamind) filmini gösterime sunacak.
MIKNATIS ÇOCUK
Televizyonda Ġzlediği Süper Kahramanlardan
Etkilenen Bir Çocuk Kendini Mıknatıslı Zannederek
Demirlere YapıĢmaya BaĢlar. Bu durumdan
rahatsız olmasına rağmen televizyondan
etkilendiğini kabul etmeyen mıknatıs çocuk
yaĢıtlarıyla iletiĢim kuramaz. Bu durumun farkına
varan 3 arkadaĢ mıknatıs çocuğa yardım eder ve
sorunu çözerler. Böylelikle mıknatıs çocuk
televizyonda izlediklerinin gerçek olmadığını anlar
ve hayatta ki en güzel Ģeyin gerçek arkadaĢlık
olduğunu öğrenir.
YER: MODA SANAT TĠYATROSU
30 OCAK 2011, PAZAR; SAAT: 13:00
MUTLULUK ÇĠÇEĞĠ
YER: MÜJDAT GEZEN TĠYATROSU
30 OCAK 2011, PAZAR; SAAT: 11:00
KIRMIZI BAġLIKLI KIZ
YER: HALĠS KURTÇA KÜLTÜR MERKEZĠ
PRENSES VE BEZELYE TANESĠ
YER: BARIġ MANÇO KÜLTÜR MERKEZĠ
30 OCAK 2011, PAZAR; SAAT: 13:00
SĠHĠRLĠ DADI
YER: TĠM FETTAH AYTAÇ SALONU
30 OCAK 2011, PAZAR; SAAT: 13:00
06 ġUBAT 2011, PAZAR; SAAT: 13:00
YARATICI ELLER ATÖLYESĠ
Kağıt vs düzenlediği yeni etkinliklerine
çocukları bekliyor. Atölyede çocukların el
becerilerini geliĢtirecek çeĢitli etkinlikler
düzenleniyor. Etkinliklere katılabilmek için
rezervasyon yaptırmanız gerekiyor.
YER: KAĞIT V.S SUADĠYE HOBĠ EVĠ
31 OCAK 2011, PAZARTESĠ; SAAT: 10:30
PĠNOKYO DÜNYA TURNESĠ'NDE
04
04
04
05
05
05
06
06
ġUBAT
ġUBAT
ġUBAT
ġUBAT
ġUBAT
ġUBAT
ġUBAT
ġUBAT
YER: ĠSTANBUL KONGRE MERKEZĠ
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
CUMA; SAAT: 12:30
CUMA; SAAT: 16:00
CUMA; SAAT: 19:00
CUMARTESĠ; SAAT: 12:30
CUMARTESĠ; SAAT: 16:00
CUMARTESĠ; SAAT: 19:00
PAZAR; SAAT: 12:30
PAZAR; SAAT: 19:00

Benzer belgeler