T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

Yorumlar

Transkript

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi
17/12/2015
Toplantı No
2015/19
Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 17/12/2015 Perşembe günü saat 11:00’de Rektör Prof.Dr.
Sadettin HÜLAGÜ Başkanlığında toplandı. Üyelerin çoğunluğunun toplantıda hazır olduğu
görülerek oturum açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Doç.Dr. A. Rüştü 1KARABEYOĞLU’nun
Prof.’luk kadr.
atanması hk.
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalında boş bulunan ve
Rektörlükçe ilan edilen bir adet Profesörlük kadrosuna atanmak
üzere;
Doç. Dr. Adnan Rüştü KARABEYOĞLU’nun başvurduğuna,
5/11/2015 tarihli ve 2015/17 nolu Üniversitemiz Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 12 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu
maddelerindeki şartları taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci
maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit
ederek kişisel rapor hazırlamak üzere 5 profesörün seçilmiş
olduğuna,
Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna, bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Adnan Rüştü
KARABEYOĞLU’nun, toplantıda hazır bulunan üyelerin
tamamından (14/14) olumlu oy aldığı görülerek, Profesörlüğe
yükseltilmesinin ve ilan edilen Profesörlük kadrosuna atanmasının
yapılabileceği görüşünün Rektörlük Makamı’na önerilmesine
oybirliği ile karar verildi.
2-
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi
Biyoloji Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen
bir adet Profesörlük kadrosuna atanmak üzere;
Doç. Dr. Murat KASAP’ın başvurduğuna,
5/11/2015 tarihli ve 2015/17 nolu Üniversitemiz Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 12 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu
maddelerindeki şartları taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci
maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit
ederek kişisel rapor hazırlamak üzere 5 profesörün seçilmiş
olduğuna,
Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
Doç.Dr. Murat
KASAP’ın
Prof.’luk kadr.
atanması hk.
-2-
17/12/2015
2015/19
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna, bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Murat KASAP’ın,
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (14/14) olumlu oy
aldığı görülerek, Profesörlüğe yükseltilmesinin ve ilan edilen
Profesörlük kadrosuna atanmasının yapılabileceği görüşünün
Rektörlük Makamı’na önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Mehmet
ÇİÇEK’in
Doç.’lik kadr.
atanması hk.
3-
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
Tefsir Anabilim dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir
adet Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Mehmet ÇİÇEK’in başvurduğuna,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25 inci maddesi ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı
maddesi uyarınca; adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit
ederek kişisel rapor hazırlamak üzere Rektörlükçe jüri üyesi olarak
seçilip görevlendirilen 3 profesörün usulüne uygun olarak seçilmiş
olduğuna,
Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna, bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Mehmet ÇİÇEK’in,
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (14/14) olumlu oy
aldığı görülerek ilan edilen Doçentlik kadrosuna atanmasının
yapılabileceği görüşünün Rektörlük Makamı’na önerilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Kadro aktar. hk.
4-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 4/12/2015 tarihli ve
78628 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın yazısında
belirtilen şekilde kadro aktarımlarının yapılarak kullanma izninin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan istenmesine oybirliği ile karar
verildi.
Kadro aktar. hk.
5-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 17/12/2015 tarihli ve
81597 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın yazısında
belirtilen şekilde kadro aktarımlarının yapılarak kullanma izninin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan istenmesine oybirliği ile karar
verildi.
-3-
Kadro aktar. hk.
6-
17/12/2015
2015/19
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 17/12/2015 tarihli ve
81598 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın yazısında
belirtilen şekilde kadro aktarımlarının yapılarak kullanma izninin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan istenmesine oybirliği ile karar
verildi.
Tahsis hk.
7-
Üniversitemiz Genel Sekreterlik Makamı’nın 10/12/2015 tarihli ve
80137 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Kocaeli Üniversitesi’ne ait ve Arslanbey
Kampüsü sınırları dışında bulunan tapuda Kartepe, Ş. Arslanbey 113
ada 5 numaralı 7.213,00 m² yüzölçümlü, 1/1000’lik Uygulama İmar
Planında Kültürel Tesis Alanı ilan edilen taşınmazın, Kartepe
Belediye Başkanlığı’na 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Doçentlik jüri
üyeliğinden
çekilme isteği hk.
8-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sevil VELİ’nin, Dr. Ümit Hakan YILDIZ’ın
çalışmalarının uzmanlık konuları ile kendisinin uzmanlık alanının
farklı olmasından dolayı doçentlik eser inceleme
için
Üniversitelerarası Kurul tarafından görevlendirilmiş bulunduğu jüri
üyeliğinden, çekilme isteğinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
Prof.Dr. İlhan Tekin
ÖZTÜRK’ün
görevl. hk.
9-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 3/12/2015 tarihli
ve 78472 sayılı yazısında belirtilen 2/12/2015 tarihli ve 2015/42 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 13 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. İlhan Tekin
ÖZTÜRK’ün, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi
Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde
enerji yöneticiliği semineri vermek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin, ücretinin
KOÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası
Derince Şubesi, 13221632/5001 (Şube Kodu-554, Banka Kodu-010,
TR61 0001 0005 5413 2216 3250 01) nolu hesabına yatırılması
koşulu ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
UEM 2015 Güz Dönemi İlave Enerji Yöneticisi Eğitim Tarihleri
Tarih
Saat
-418/11/2015
25/11/2015
Prof.Dr. İsmail
10CÜRGÜL, Prof.Dr.
Tamer SINMAZÇELİK
ve Yrd.Doç.Dr.
E. Asım GÜVEN’in
görevl. hk.
17/12/2015
2015/19
09:30 – 13:00
09:30 – 16:00
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 10/12/2015 tarihli
ve 80386 sayılı yazısında belirtilen 9/12/2015 tarihli ve 2015/43 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 11 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. İsmail CÜRGÜL,
Prof.Dr. Tamer SINMAZÇELİK ve Yrd.Doç.Dr. E Asım GÜVEN’in,
Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ında faaliyet gösteren Paktaş
Platform Kaldırma ve Taşıma Makinaları Tic. ve San. A.Ş.’nde
verilecek olan “21 Metre, Kendinden Yürüyüşlü Alüminyum Sepet ve
Flybom, Elektronik Donanımlı, Esnek Çalışma Özellikli Teleskopik
Çalışma Platformları Geliştirme Projesi” isimli ve 3150430 numaralı
TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
kapsamındaki projede çalışmak üzere, 7/12/2015 – 31/7/2016 tarihleri
arasında haftada yarım gün (Cumartesi günleri) mesai saatleri dışında
2547
sayılı
Kanun’un
39
uncu
maddesi
uyarınca
görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr.
Ersoy BEŞER’in
görevl. hk.
11-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 12/12/2015 tarihli
ve 80387 sayılı yazısında belirtilen 9/12/2015 tarihli ve 2015/43 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 10 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik
Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Ersoy
BEŞER’in, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Uygulamalı
Eğitim Merkezi’nde aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde enerji
yöneticiliği semineri vermek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin, ücretinin
KOÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası
Derince Şubesi, 13221632/5001 (Şube Kodu-554, Banka Kodu-010,
TR61 0001 0005 5413 2216 3250 01) nolu hesabına yatırılması
koşulu ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
UEM 2015 Güz Dönemi İlave Enerji Yöneticisi Eğitim Tarihleri
Tarih
19/11/2015
Arş.Gör. Hikmetcan 12ÖZCAN’ın görevl. hk.
Saat
16:30 – 18:30
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 3/12/2015 tarihli
ve 78473 sayılı yazısında belirtilen 2/12/2015 tarihli ve 2015/42 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 12 sıra sayılı karar
-5-
17/12/2015
2015/19
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş.Gör.
Hikmetcan ÖZCAN’ın, Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ında faaliyet
gösteren Milets Marmara Bilişim Elektronik ve Telekom Sistemleri
Ltd. Şti’nde “ALTHIS: Giyilebilir ve Sabit Platformlu Uzaktan Hasta
İzleme Sistemi” isimli TÜBİTAK AR-GE projesinde çalışmak üzere,
25/11/2015 tarihinden itibaren başlayarak 1 (bir) yıl süre ile bölüm
görev ve sorumluluklarını aksatmayacak şekilde mesai saatleri dışında
2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Arş.Gör. Oğuz
Gürkan BİLİR’in
görevl. hk.
13-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 3/12/2015 tarihli
ve 78475 sayılı yazısında belirtilen 2/12/2015 tarihli ve 2015/42 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 11 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Metalurji
ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş.Gör.
Oğuz Gürkan BİLİR’in, Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ında faaliyet
gösteren kurucu ortağı olduğu OBER AR-GE Şirketi’nde çalışmak
üzere, Cumartesi ve Pazar günleri mesai saatleri dışında 2547 sayılı
Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. YÜCEL
DEMİRER’in
görevl. hk.
14-
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın
1/12/2015 tarihli ve 77816 sayılı yazısında belirtilen 25/11/2015
tarihli ve 2015/37 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire
Başkanlığı’nca yürütülmekte olan “2219 Yurtdışı Doktora Sonrası
Araştırma Burs Programı Kapsamında” Amerika Birleşik
Devletleri’nin Villanova kentinde bulunan Villanova Üniversitesi’nin
“Center for Arab&Islamic Studies-İslami ve Arap Araştırmaları
Enstitüsü’nde” “Türkiye’de Siyasetin Simgesel İnşası: Adalet ve
Kalkınma Partisi Örneği” adlı araştırma projesi ile burs almaya hak
kazanan Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Yücel
DEMİRER’in, 1 Şubat - 31 Temmuz 2016 tarihleri arasında 2547
sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca yolluksuz-yevmiyesiz,
maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
Arş.Gör.Dr.
Mehmet SARIHAN
hk.
15-
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 30/11/2015 tarihli ve
77437 sayılı yazısında belirtilen 26/11/2015 tarihli ve 2015/39 nolu
-6-
17/12/2015
2015/19
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 9 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
Kapsamında araştırma görevlisi olarak atanan Dr. Mehmet
SARIHAN’ın, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalının doktora programı alım koşullarına uygun olmaması
nedeniyle doktora eğitimine “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına
İlişkin Usul ve Esaslar’ın, Lisansüstü Eğitim Kontenjanları ve
Yerleştirme başlıklı 9 uncu maddesinin 11 inci fıkrası uyarınca Tıbbi
Biyoloji Anabilim Dalında devam etmesinin uygun olduğu hususunun
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na önerilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğr.Gör.Dr.
Mustafa TÜMER’in
görevl. hk.
16-
Üniversitemiz Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü’nün 7/12/2015 tarihli ve 79181 sayılı yazısında belirtilen
4/12/2015 tarihli ve 2015/20 nolu Yüksekokulu Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Uzunçiftlik Nuh Çimento
Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa
TÜMER’in, SİMETRİ Tank Raf Satış ve Teşhir Ekipmanları Metal
İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şirketi’nde yeni gelişen imalat sürecinde kalite
sisteminin ve kaynak teknolojisi altyapısının geliştirilmesinde teknik
danışmanlık faaliyetlerini yürütmek üzere, 1/1/2016 – 30/12/2016
tarihleri arasında haftada bir gün (Cumartesi) mesai saatleri dışında
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37 nci maddesi uyarınca
görevlendirilmesinin, ücretinin Üniversitemiz Uzunçiftlik Nuh
Çimento Meslek Yüksekokulu IBAN TR 1000 0670 1000 0000 9352
0043 nolu Yapı Kredi Bankası Döner Sermaye hesabına yatırılması
koşulu ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Öğr.Gör. Ayfer
ÖZMEN’in
görevl. hk.
17-
Üniversitemiz Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü’nün 11/12/2015 tarihli ve 80567 sayılı yazısında belirtilen
10/12/2015 tarihli ve 2015/33 nolu Yüksekokulu Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Hereke Ömer İsmet Uzunyol
Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan Öğretim Görevlisi Ayfer
ÖZMEN’in, gerçekleştirmiş olduğu sosyal sorumluluk projelerini
(Suyun Gözyaşları, Eskinin Oyunları, Geçmişin Tatları, Geçmişten
Geleceğe Uzanan Eller, Temiz Gelecekler vb.) tanıtmak ve ortak
projeler yapmak üzere, Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan
Montgomery Country Community College’de misafir öğretim
görevlisi olarak 27 Ocak 2016 – 27 Temmuz 2016 tarihleri arasında
2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca yolluksuzyevmiyesiz, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
-7-
Okutman Oral
SAVAŞ’ın
görevl. hk.
18-
17/12/2015
2015/19
Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün
4/12/2015 tarihli ve 78584 sayılı yazısında belirtilen 3/12/2015 tarihli
ve 2015/9 nolu Yüksekokulu Yönetim Kurulu toplantısında alınan 2
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan
görüşmelerde;
Üniversitemiz
Yabancı
Diller
Yüksekokulu’nda görev yapan Okutman Oral SAVAŞ’ın, İzmit
British Town Dil Okullarına danışmanlık hizmeti vermek üzere,
Cumartesi günleri saat 12:00 ile 14:00, Pazar günleri saat 12:00 ile
13:00 arasında toplamda haftalık 3 (üç) saat olmak üzere, 7/12/2015 –
1/6/2016 tarihleri arasında (hizmet bedeli saat başına 60 TL. olacak
şekilde) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37 nci maddesi
uyarınca görevlendirilmesinin, ücretinin Üniversitemiz KOÜ Döner
Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Derince Şubesi,
13221632/5001 (Şube Kodu-554, Banka Kodu-010, TR61 0001 0005
5413 2216 3250 01) nolu hesabına yatırılması koşulu ile kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Teknoloji Fak.
2016 Yılı Tahmini
Bütçesi hk.
19-
Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanlığı’nın 16/11/2015 tarihli ve
73973 sayılı yazısında belirtilen 16/11/2015 tarihli ve 2015/22 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 2 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi 2016 Mali
Yılı Tahmini Bütçesinin, Fakülteden geldiği şekliyle kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Fen-Edebiyat Fak.
2016 Mali
Yılı Analitik
Bütçesi hk.
20-
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 6/11/2015 tarihli
ve 72077 sayılı yazısında belirtilen 4/11/2015 tarihli ve 2015/23 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 8 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi 2016
Mali Yılı Analitik Bütçesinin, Fakülteden geldiği şekliyle kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Öğr. Gülfem
SEKBAN hk.
21-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 14/12/2015 tarihli
ve 80832 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İletişim Fakültesi 6/7/2011
tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 101842 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Gülfem
SEKBAN’ın diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
-8-
Öğr. Nevim
BULUT hk.
22-
17/12/2015
2015/19
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 14/12/2015 tarihli
ve 80833 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi
7/7/2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 89898 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Nevim
BULUT’un diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğr. Ufuk KOÇ hk.
23-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 2/12/2015 tarihli ve
78193 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
9/2/2005 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 35827 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Ufuk KOÇ’un
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine
İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğr. Latife
ÖZDEMİR hk.
24-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 9/12/2015 tarihli ve
79713 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
2/7/2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 128071 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Latife
ÖZDEMİR’in diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğr. Özgür
GÜVES hk.
25-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 9/12/2015 tarihli ve
79712 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu
16/9/1997 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 2094 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Özgür GÜVES’in
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine
İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
-9Öğr. Zülal
GÖKSEL hk.
26-
17/12/2015
2015/19
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 14/12/2015 tarihli
ve 80831 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu
15/9/2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 97751 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Zülal GÖKSEL’in
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine
İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğr. Serkan
YILMAZ hk.
27-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 3/12/2015 tarihli ve
78253 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Gölcük Meslek Yüksekokulu
30/9/2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 93592 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Serkan
YILMAZ’ın diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğr. İhsan
ERGÖGRE hk.
28-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 9/12/2015 tarihli ve
79715 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Uzunçiftlik Nuh Çimento
Meslek Yüksekokulu 9/7/2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
mezun olarak 128998 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve
diplomasını alan İhsan ERGÖGRE’nin diplomasını kaybettiği
anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri,
Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin
6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen belgenin verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Gündemde başka madde bulunmadığından oturuma son verildi.
Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ
Rektör
Prof.Dr. Ercüment ÇİFTÇİ
Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Bekir ÇAKIR
Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Zafer UTKAN
Tıp Fak. Dekanı
-10-
17/12/2015
2015/19
Prof.Dr. Halis AYGÜN
Fen-Edebiyat Fak.Dekanı
Prof.Dr. Selman Aziz ERDEN
İ.İ.B. Fak. Dekanı
Prof.Dr. Erdinç KALUÇ
Mühendislik Fak. Dekan V.
Prof.Dr. Ali İhya KARAMAN
Diş Hekimliği Fak. Dekan V.
Prof.Dr. Füsun ALVER
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mustafa ÇANAKCI
Teknoloji Fak.Dekanı
Prof.Dr. Sema GÖKTAŞ
Güzel Sanatlar Fak. Dekan V.
Prof.Dr. Ahmet KÜÇÜK
Eğitim Fak.Dekan V.
Prof.Dr. Nevnihal ERDOĞAN
Mimarlık ve Tas. Fak.Dekanı
Prof.Dr. Ercüment ÇİFTÇİ
Hukuk Fakültesi Dekan V.
Katılamadı
Prof.Dr. Yasin KİŞİOĞLU
Teknik Eğitim Fak.Dekanı
Prof.Dr. Muharrem YILMAZ
Havacılık ve Uzay Bil. Fak.
Dekanı
Katılamadı
Prof.Dr. Cavit UYANIK
ÜYE
Prof.Dr. Abdullah
KAHRAMAN
İlahiyat Fak. Dekanı.
Raportör
Yrd.Doç.Dr. Fatih AKBULUT
Genel Sekreter V.

Benzer belgeler

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 3/12/2015 tarihli ve 78475 sayılı yazısında belirtilen 2/12/2015 tarihli ve 2015/42 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 11 sıra sayılı...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI Kurulu toplantısında alınan 44 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. İlhan Tekin ÖZTÜRK’ün, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Uygulamalı Eğitim M...

Detaylı

Üniversitemiz Yönetim Kurulu`nun 8/9/2011 tarih ve 2011/14 nolu

Üniversitemiz Yönetim Kurulu`nun 8/9/2011 tarih ve 2011/14 nolu Yükseköğretim Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki şartları taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uy...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI Yükseköğretim Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki şartları taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uy...

Detaylı

2014-10 ÜYK - Kocaeli Üniversitesi

2014-10 ÜYK - Kocaeli Üniversitesi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna atanmak üzere; Doç.Dr. Burcu GÜLER’in başvurduğuna,...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI ve 78472 sayılı yazısında belirtilen 2/12/2015 tarihli ve 2015/42 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 13 sıra sayılı karar okundu. Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakül...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI Yükseköğretim Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki şartları taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uy...

Detaylı

Üniversitemiz Yönetim Kurulu`nun 2/8/2012 tarihli ve 2012/10 nolu

Üniversitemiz Yönetim Kurulu`nun 2/8/2012 tarihli ve 2012/10 nolu Üroloji Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna atanmak üzere; Doç.Dr. Levend ÖZKAN’ın başvurduğuna, - 6/12/2012 tarih ve 2012/15 no’lu Üniversite Yönet...

Detaylı