pvc doğrama montajcısı belgelendirme şartları indir

Yorumlar

Transkript

pvc doğrama montajcısı belgelendirme şartları indir
P.V.C. DOĞRAMA MONTAJCISI (SEVĠYE 3) BELGELENDĠRME ġARTLARI:
P.V.C. Doğrama Montajcısı (Seviye 3)/13UMS0311-3 kapsamında belgelendirilmek üzere
CTC Belgelendirme Merkezi Ve Yalıtım İlaçlama Eğitim A.Ş.’ ne müracaat eden adayların
14UY0195-3 P.V.C. Doğrama Montajcısı Ulusal Yeterlilik şartları ve TS EN ISO/IEC 17024
standardına göre belgelendirmeşartları .
CTC : CTC Belgelendirme Merkezi Ve Yalıtım İlaçlama Eğitim A.Ş.
P.V.C. Doğrama Montajcısı (Seviye 3) : İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri
alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, çeşitli
binalarda P.V.C. doğramaların projeye uygun olarak ön hazırlık, montaj, ayar ve test
işlemlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir
BAġVURU ġARTLARI VE BAġVURU DOKÜMANLARI
Aday aşağıda belirtilen yeterlilik şartlarının karşıladığını göstermek amacıyla bu maddede
belirtilen başvuru şartlarının sağladığına dair kanıtlarını CTC’yevermesi gerekmektedir.
1-ÖĞRENĠM DURUMU
Aday; okur-yazar olması şart bulunmamaktadır. Çoktan seçmeli test sınavı uygulanacağı için
okuryazar olması tavsiye edilir.
2-EĞĠTĠM DURUMU:
Aday, - 13UMS0311-3 P.V.C. Doğrama Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği ve şartlarını
kapsayacak şekilde 14UY0195-3 Mesleki Yeterlilik Dokümanında eğitim içerikleri verilen
belirtilen asgari 16 saatlik ve asgari 32 saatlik eğitimleri almış olması tavsiye edilir. ( Eğitim
belgelendirme için bir ön şart değildir.)
3-Ġġ DENEYĠMĠ DURUMU ĠSTENĠLEN EVRAKLAR:
İş deneyim şart bulunmamaktadır.
Bu belgelere/kayıtlara ek olarak aşağıda belirtilen ve adayla CTC arasında sözleşme niteliği
taşıyan formların doldurularak adayın nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuru esnasında
CTC’yevermelidir;


P.V.C. Doğrama Montajcısı (Seviye 3) Belgelendirme/Yeniden Belgelendirme
BaşvuruDokümanı
FR-PSD-003 Sözleşme ve Taahhütname Formunun doldurulmuş hali
4-BAġVURUPROSEDÜRÜ
BaĢvuru Adresi
Kavaklıdere Mahallesi Bardacık Sokak No: 18/2
06660 K. Esat Çankaya/ ANKARA
5-ĠLETĠġĠM
TEL-FAX: 0312 419 70 50
TEL:
0 553 556 14 92 -KEZBAN DĠRĠL / 0533 164 56 24- CEMAL ERDOĞAN
E-MAĠL: [email protected] / [email protected]
BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ :
Aday başvuru için gerekli belgeler/kayıtlarını elden teslim etme, posta yolu veya e-posta ile
CTC’ye ulaştırır. Belgelendirme Müdürü tarafından belgeler/kayıtlar TS EN ISO/IEC 17024
standardı akreditasyon gerekleri ve MYK tarafından yayınlanan 13UMS0311-3 P.V.C.
Doğrama Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği ve 14UY0195-3 Mesleki Yeterlilik
dokümanları esas alınarak ve CTC tarafından belirlenen başvuru şartlarına uygunluğunun
değerlendirmesi yapılır.
İnceleme kayıtları, adayın başvuru şartlarını sağladığı veya sağlamadığının delili olarak
CTC’ye ulaştırdığı belgeler/kayıtlar ile birlikte adayın dosyasında muhafaza edilir.
Ön inceleme amacıyla başvuru dokümanlarını CTC’ye ulaştıran adaylar ikiyıl içerisinde
başvurularını yenilemedikleri takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
ADAYIN BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ
Adayın başvuru değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak ve sınav katılımcılarına sınav yeri ve
tarihi konusunda yazılı olarak, telefon, faks veya e-mail yöntemlerinden uygun olanı
kullanılarak bilgilendirme yapılır.
Başvuru değerlendirmeleri sonucunda eksiklik tespit edilen adaylar yazılı, telefon veya eposta yolu ile bilgilendirilirler.
SINAV PROSESĠ
Adayın belgelendirme için gerekli ön şartları karşılamasına bağlı olarak 14UY0195-3 Mesleki
Yeterlilik P.V.C. Doğrama Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterlilik gereklerini kapsayacak
şekilde hazırlanmış sorulardan oluşan sınavdan başarılı olmayı içermektedir.
Aday, çoktan seçmeli ( test) kısmından en az 60 puan ve pratik sınavdan en az 80 puan aldığı
takdirde sınavda başarılı olmuş kabul edilmektedir. Belgelendirme için sınavın geçerlilik
süresi bir yıldır.
İlk sınav hakkında başarısız olan adayların en az bir kez ücretsiz olarak sınava katılırlar. 2.
sınav hakkında başarısız olan adaylar belgelendirilmek üzere tekrar başvurduklarında bu
talimatın ilk belgelendirme başvurusu için aranan şartlara tabidir.
Sınav sonuçları, CTC kuralları gereği geçersiz sayılan adaylar, CTC’ye yeniden başvurmadan
önce en az bir yıl beklemek zorundadır. Aday, sınav sonuçlarına veya belgelendirme
prosedürüne itiraz ettiği takdirde itiraz, İtiraz Ve Şikâyetlerin Yönetilmesi Prosedürüne göre
değerlendirilir ve karar CTC tarafından adaya bildirilir.
BELGE SÜRESĠ
P.V.C. Doğrama Montajcısı belgesi için geçerlilik süresi 5 yıldır.
BELGE DEĞĠġTĠRĠLMESĠ
Geçerlilik süresi dolmamış bir sertifika üzerinde yer alan, belge sahibi ile ilgili
bilgilerde değişiklik olması ve belge sahibinin söz konusu değişiklikleri belirten gerekli
belgelerle birlikte başvurması durumunda, belge ücreti alınarak CTC tarafından
yeniden sertifika düzenlenir. Geçerliliğini yitirmiş olan sertifikanın aday tarafından
başvuru sırasında CTC ’ne teslim edilmesi gerekir.
BELGE SAHĠPLERĠNĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
Aday, belgelendirme ve/veya yeniden belgelendirme başvuru aşamasında CTC ’e
teslim ettiği FR-PDM-001-P.V.C. Doğrama Montajcısı (Seviye 3)
Belgelendirme/Yeniden Belgelendirme Başvuru Formu” ve FR-PSD-003 Sözleşme
Ve Taahhütname Formunda belirtilen kurallar çerçevesinde belgesini kullanmak
zorundadır.
Belgeli kişi, beyanda bulunduğu belgelendirme ile ilgili bilgilerin değişmesi
durumundaCTC’ye bu değişiklikleri en geç on beş gün içerisinde bildirmek
zorundadır.
YENĠDEN BELGELENDĠRME
P.V.C. Doğrama Montajcısı kategorisinde yeniden belgelendirme amacıyla CTC’ye
başvuran belgeli personel 18 ay boyunca çalıştığını belgeleriyle ispat etmesi
durumunda belge süresi 5 yıl için tekrar uzatılır. Eğer belgeli kişi belge tarihinden
itibaren 18 ay boyunca çalıştığını ispat edemezse uygulama sınavına alınır ve
başarılı olması durumunda belge süresi 5 yıl için tekrar uzatılır. Yeniden
belgelendirme başvurusu sırasında belgeli kişiden aşağıdaki belgeler istenir.
- FR-PDM-001-P.V.C. Doğrama Montajcısı (Seviye 3) Belgelendirme/Yeniden
Belgelendirme Başvuru Formunun doldurulmuş ve imzalı hali.
- FR-PSD-003 Sözleşme Ve Taahhütname Formunun doldurulmuş ve imzalı hali.
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (nüfus bilgilerinde soyadı değişikliği vb. bir sebeple
değişiklik söz konusu ise)
-18 ay montaj işinde çalıştığını gösterir iş deneyim yazısı.
- Belge ve sınav ücreti ödendi belgesi.
P.V.C. Doğrama Montajcısı kategorisinde yeniden belgelendirilmek üzere CTC’ye
başvuruda bulunan kişiler, belge bitiş tarihlerinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde bu
başvurularını tamamlamak zorundadırlar.
Belgeli personel, belgesinin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonraki 2 yıl bittikten sonra
başvuruda bulunur ise bu talimatın ilk belgelendirme şartları geçerlidir.
Yeniden belgelendirme başvurusu yapılabilecek son tarih, belge bitiş tarihi ve benzeri
sürelerin takibi belgeli personelin sorumluluğundadır.
BELGELĠ PERSONEL GÖZETĠMĠ :
Belgeli kişi belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3.yıl arasında P.V.C. Doğrama
Montajcısı en az bir kez olmak üzere anketler yoluyla gözetimi yapılır.
SÖZLEġMEYE AYKIRI DURUMLAR:
CTC tarafından belge kullanma sözleşmesi feshedilen kişinin yeni başvuru
yapabilmesi için fesih tarihinin üzerinden bir yıl süre geçmesi gereklidir.
Belge almak için başvuran kişiler, CTC Belgelendirme Merkezi Ve Yalıtım İlaçlama
Eğitim A.Ş tarafından belirlenen belgelendirme kurallarına, FR-PDM-001-P.V.C.
Doğrama Montajcısı (Seviye 3) Belgelendirme/Yeniden Belgelendirme Başvuru
Formunda ve FR-PSD-003 Sözleşme Ve Taahhütname Formunda belirtilen şartlara
eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır.
Doğacak anlaşmazlıkların hal mercii Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleridir.
Belge kullanma hakkı kişiyi, kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, şartname ve diğer
mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüklerinden kurtaramaz.
BELGELENDĠRME ÜCRETLERĠ:
Belgelendirme sürecine ilişkin ücretler, CTC Belgelendirme Merkezi Ve Yalıtım
İlaçlama Eğitim A.Ş tarafından belirlenir. Belgelendirmeye hak kazanan adaylardan
CTC belgelendirme hizmeti ücretleri haricinde Mesleki Yeterlilik Kurum

Benzer belgeler

MYK Fiyat Listemiz

MYK Fiyat Listemiz 09UY0001-3/B14 PE Malzeme Grubu 3.4 Alt grubu çerçevesinde Plastik Kaynak Uygulaması

Detaylı

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) 12UY0054

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) 12UY0054 GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR 1. Ücretlere KDV dâhildir. 2. Zorunlu birimlere ek olarak seçmeli birim alınması durumunda zorunlu birim ücretine seçmeli birim ücreti ilave edilir. 3. Yeterlilik yeri...

Detaylı