الاية: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَا

Yorumlar

Transkript

الاية: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَا
1
Hutbe: KomúXKDNNÕ
ùHYYDO0(NLP20
ÅƢǻƢLjÈ ƷÌ Ê¤ ǺÊ ÌȇƾÈ Êdz¦ȂÈ ÌdzƢÊƥÂÈ ÅƢƠȈÌNj
È ǾÊ Êƥ̦ȂǯÉǂÊ njÌ ÉƫÈȏÂÈ ÈǾËǴdz¦Ì¦ÂƾÉ ÉƦǟ¦Ì ÂÈ :ƨȇȏ¦
Ê ÊǯƢLjǸÌdz¦Â ȄǷƢÈ ÈƬȈÈÌdz¦ÂĹÈǂǬÉ Ìdz¦ÄǀÊ ÊƥÂ
°Ê ƢÈŪ¦
Ì ÂÈ ĹÈǂÌ ǬÉ Ìdz¦ÄÊ̄ °Ê ƢÈŪ¦
Ì ÂÈ ś
È Ì
È
ÈÈ È
Êǐ
Ê ƷƢ
Ê ÉǼÉŪ¦
Àċ ʤǶÌ ǰÉ ÉǻƢÈŻÈÌ ¢ƪ
Ê ǼÌÈŪƢÊƥƤ
Ì
ċ dz¦ÂÈ Ƥ
Ì ǰÈ ÈǴǷƢ
È ǷÈÂÈ DzȈÊ ÊƦLjċ dz¦ǺÊ Ìƥ¦ÂÈ Ƥ
ÊÉ ÈȏǾËǴdz¦
Ŧ°ȂƼÉ ÈǧÅȏƢÈƬű
ÌÉ ÀÈ ƢǯÈ ǺǷ
Č Ź
È
ÈƤ
Ê
Ê ȇDzȇŐÊ Ƴ
ċ Ʒ
È °Ê ÈƢŪÌ ÊƢƥřÊ ȈǏȂ
É Ǽ̺ÈǼÈǛ ŕ
ÉǾÉƯ°ďȂÈ ºÉȈLJ
É É Ì ¾¦È ±È ÈƢǷ :Ʈȇƾū¦
È ÉǾċǻÈ¢ƪ
Muhterem Müslümanlar,
Gökyüzüne veya Yeryüzüne bakWÕ÷ÕPÕ]GD, var olan
DKHQJL J|UPHPHN PPNQ GH÷LOGLU %u âhenk ve
G]HQ KHU úH\LQ ]HULQH GúHQ YD]LIH\L \DSPDVÕ YH
KXG€GXQX DúPDPDVÕ LOH PPNQ ROPDNWDGÕU $NÕO YH
LGUDNVDKLELRODQ YHELOKDVVDNRPúXODUDUDVÕQGDKX]XU
ve iyi geçimin |QHPLQLLGUDNHWPLúLQVDQODUELOLrler ki,
bu tarz bir ahenk KHUNHVLQ ]HULQH GúHQ J|UHYOHUL
]DPDQÕQGD YH WDP RODUDN \DSPDVÕ\OD PPNQ
RODFDNWÕU
.RPúXOXN WRSOXP KD\DWÕPÕ]GD \HUL YH |QHPL LQNkU
HGLOHPH\HQ LFWLPkv ELU PHVVHVHGLU YH LQVDQODUÕQ
WRSOXP KDOLQGH \DúDPDODUÕQÕQ ]DU€Uv ELU QHWLFHVLGLU
.RPúXKDNNÕGLQLPL]GHoRN|QHPOLELU\HUWXWDU$LOH
\XYDVÕQGD ROGX÷X JLEL NRPúXODUÕ\OD GD L\L JHoLQPHN
YH \DUGÕPODúPDN úDUWWÕU Hazret-i $OOkh \XNDUGD
RNXGX÷XPX]âyet-i kerimesinGHDoÕN YHQHWRODUDNúX
HPLUOHUH\HUYHUPHNWHGLU: ³$OODK¶DLEDGHWHGLQ2¶QD
KLoELU úH\L Hú YH RUWDN WXWPD\ÕQ $QD\D-EDED\D
DNUDED\D \HWLPOHUH \RNVXOODUD \DNÕQ NRPúX\D
X]DN NRPúX\D \DQÕQÕ]GDNL DUNDGDúD \ROGD
NDOPÕúD VD÷ HOOHULQL]LQ PkOLN ROGX÷X NLPVHOHUH
N|OHOHULQL]H L\LOLN HGLQ $OODK cc NHQGLQL
EH÷HQHQ YH GkLPD E|EUOHQHQ NLPVH\L VHYPH]
(Nisa,36)
2
3H\JDPEHU (IHQGLPL] (sav), EX KXVXVOD DOkNDOÕ
RODUDNNRPúXKDNODUÕQÕQHKHPPL\HWLQLúXúHNLOGHLIDGH
HWPLúOHUGLU: ³&HEUkLO DV EDQD NRPúX KDNNÕQGD R
NDGDU DUDOÕNVÕ] WDYVL\HGH EXOXQGX NL NRPúX\X
NRPúX\DYkULVNÕODFD÷ÕQÕ]DQQHWWLP´ %XKDULFV
$]L]0¶PLQOHU
0HY]X\D EX NDGDUFÕN temas ettikten sonra
GLNNDWOHULQL]LEDúNDELU\|QHoHNPHNLVWL\RUXP
øoLQGH EXOXQGX÷XPX] WRSOXPGD her sene iki
DOPDQ\DQÕQELUOHúPHJQRODUDNELOLQHQ 3 Ekim tarihi
³$oÕN&DPL*Q´ RODUDNLODQHGLOGL
%LOLQHQ ELU JHUoHNWLU NL LQVDQODU ELOPHGL÷L úH\OHULQ
GúPDQÕGÕUODU YH ELOPHGLNOHULQH NDUúÕ ELUD] PHVDIHOL
GXUXUODU %X |QHPOL JQGH EX PHVDIH\L \RN HWPHN
YH\D HQ D]ÕQGDQ D]D LQGLUPHN EL]LP HOLPL]GHGLU %X
PDQDGD ]L\DUHWoLOHULPL]H EL]L NOWUP] GLQLPL]L
YH FDPLPL]L WDQÕWDFDN V|]O YH SUDWLN ELOJLOHU
VXQXODFDNWÕU %X JQ VDGHFH ELU LNUDP JQ GH÷LO
D\QÕ ]DPDQGD ELOJLOHQGLUPH YH NHQGLPL]L WDQÕtma
JQRODUDNJ|U\RUX]
øVODP QH]DNHW DVkOHW YH LQFHOLNOHU GLQLGLU
øNUDPODUÕPÕ]GD øVODP¶ÕQ PLVDILU D÷ÕUODPDyla ilgili
QH]DNHW YH QH]DIHW NXUDOODUÕQD GLNNDW HGHOLP .LP
ROXUVD ROVXQ HYLPL]H PkEHGLPL]H JHOPLú LQVDQODUD
JOHU \]OH PXDPHOH\H |]HQ J|VWHUHOLP %L]L EL]GHQ
|÷UHQPHN ]HUH WHúULI HGHFHN PLVDILUOHULPL]H D\QÕ
toleraQVYHPVDPDKD\ÕJ|VWHUHOLP
+XWEHPH VRQ YHULUNHQ ELU PVOPDQÕQ NHQGLQGH
EXOXQGXUPDVÕ LFDS HGHQ ahlaki özellikleri Fahr-i
.DLQDW (IHQGLPL]GHQ VDY GLQOH\HOLP: “Mümin,
OIHW HGHQ EDúNDODUÕ LOH L\L JHoLQHQ YH OIHW HGLOHQ
L\L JHoLQLOHQ GLU hOIHW HWPH\HQ YH OIHW
HGLOPH\HQ’GHKD\ÕU\RNWXU´ &DPL
XV6DJLUQR

Benzer belgeler

6DGHFH 渧INDW L\LOH煇LULFLGLU o_N LQVDQヨQ LoLQGHNL

6DGHFH 渧INDW L\LOH煇LULFLGLU o_N  LQVDQヨQ LoLQGHNL 6HYJLV|]ONOHUGH³LQVDQÕELUúH\H\DGD ELUNLPVH\HNDUúÕ\DNÕQLOJLYHED÷OÕOÕNJ|VWHUPH\H \|QHOWHQGX\JX´RODUDNWDQÕPODQVDGDEXWDQÕPÕQ \HWHUVL]YH\]H\VHOROGX÷XQXV|\OH\HQELUoRN\D ]...

Detaylı