Okul ile ög˘rencilerin aileleri arasındaki is¸birlig˘i ve beklentiler

Yorumlar

Transkript

Okul ile ög˘rencilerin aileleri arasındaki is¸birlig˘i ve beklentiler
Okul ile öğrencilerin aileleri
arasındaki işbirliği ve beklentiler
Kitapçık
Veli sorumluluğu ve velilerin
okula katkıları.
Sayın veli
Bu broşür, velilerle okul arasında yapılan işbirliğiyle hem
okulu nasıl koruyabilecekleri hem de okulu daha iyi bir
şekilde nasıl geliştirebilecekleri konusundaki tartışmalara
olumlu bir katkıda bulunacaktır. Böylece okuldaki örenci2
lerin eğitim ve öğretimlerinin refah düzeyiyle iç içe olmasına ortam hazırlanmasına, ayrıca veliler ve öğretmenlerin kişisel bilgileri ve anlayışlarıyla Odense Belediyesindeki öğrenciler adına iyi bir çerçeve oluşturmalarına
yardımcı olacaktır.
Bu broşür okul yönetim kurulları, sınıftaki veli kontaklaşma grubu toplantıları ve veli toplantılarındaki
tartışmalara zemin oluşturmada yarar sağlayabilir. Çünkü
bu broşür müzakerelere çıkış noktası oluşturacak birçok
problem noktasını ve ikilemleri içermektedir. Amacımız,
bu broşürde tek yönlü yanıtlar ya da kesin değerlendirmeler bulmak değildir. Bu yanıt ve değerlendirmeler okuldan
okula – şartlara ve yörelere göre – değişiklikler gösterebilir. Bu broşürün dışında, her okulda karşılıklı beklentiler
konusunda karara bağlanmış somut anlaşmalar vardır.
Bu broşüre bağlı olarak, okul aile işbirliğinin olanakları
ve ne tür problemleri beraberinde getirdiği konusunda daha detaylı bilgi içeren kitapçığımız vardır. Bu kitapçık,
okul yönetim kurulu müzakerelerinde ve buna bağlı olarak da okul – aile işbirliğinin
odak noktaları konusunda
iyi bir gereç olacaktır.
Samarbejde og forventninger
imellem skole og hjem
Forældreansvar og forældreinddragelse
Bu materyelin bölgesel olarak okul ile öğrenci velileri
arasındaki günlük işbirliğini güçlendirmede bir
faktör oluşturacak bir araç
ve esinlenilecek bir materyel olacağını ümit ediyoruz.
Hæfte
Bir çocuğun yaşamındaki en önemli dönem olan okul sürecinin esas
temeli, okul ile öğrencilerin aileleri
arasındaki işbirliğine dayanmaktadır. Çoğu veliler çocuklarının
okuldaki derslerine yardımcı olmak isterler, ancak bunu en iyi bir
şekilde nasıl yapacaklarından emin
değillerdir. Bu durumda karşılıklı
beklentilerin neler olduğunu bilmek ve anlamak gerekir.
Çocukların derslerindeki başarıları ve bireysel gelişimleri açısından velilerin çocuklarının derslerine ilgi duymaları ve okul ile işbirliğine aktif şekilde katılmaları önemlidir. Bu işbirliği, taraf ların karşılıklı olarak birbirilerini
dinleyip, birbirilerinin fikirlerine saygı göstererek, her iki
tarafında fikir ve düşüncelerinin eşit değerde olduğu bir
diyalog içerisinde olmasına dayanmalıdır.
Siz velilerden, çocuğunuz okula geldiğinde, örneğin iyi
bir şekilde dinlenmiş ve düzenli bir sabah kahvaltısını
yapmış olarak, öğrenme sürecine hazır olabilmesi konusunda sorumluluk üstlenmenizi bekliyorum. Veli olarak
siz de pedagojik personelin iyi bir eğitim almış ve çocuklarınızı karşılamaya hazır olmalarını bekleyebilirsiniz.
Çocukların iyi bir öğrenme ortamı içerisinde olabilmeleri için okul ile öğrenci velileri arasında verimli bir işbirliği olması gerekmektedir, ve bu işbirliği sınıfta rahat,
huzurlu bir atmosfer oluşmasına, öğretmen, öğrenci ve
velilerin müştereken iyi tecrübeler kazanmalarına katkısı
olur.
Jane Jegind
Belediye başkanı yardımcısı
Kitapçık
Odense Belediyesinin Çocuk ve Gençlik politikasından alıntı:
Amaç, temeldeğer ve hedefler
Temel değerler
Odense Belediyesinin Çocuk ve Gençlik Politikası ile Çocuk
ve Gençlik İdaresinin temel değerleri, Danimarka kültür
gelenekleri, Danimarka Toplum değerleri ve Başka kültürlere saygılı olmaktır. Çocuk ve Gençlik İdaresi çalışması
şunlara dayanmaktadır:
● Çocukların öz güven ve kişilik hislerinin geliştirilmesi
● Söz hakkı ve sorumluluk
● Her çocuğun kişisel özellik ve gereksinimlerine saygı
gösterilmesi
● Üstesinden gelinmesi gereken zorluklar ve kişişel
işlevler
● Güven, himaye ve sağlıklı yaşam tarzı
● Eşitlik
● Karşılıklı sorumluluk getiren birliktelikler ve
çocukların sosyal yönlerini geliştirme becerileri
● Velilerin çocuklarının hayatındaki temel kişiler
olabilmelerindeki sorumlulukları
● Ailenin öz geçmişine ve yaşam şekline saygı ve anlayış
göstererek, tüm çocuk ve gençlerin, kültürel öz
geçmişleri ne olursa olsun, aynı hak ve sorumluluklara
sahip olmaları
● Çocuk ve gençleri ilgilendiren konularda zıtlaşma ya da
anlaşmazlık olması halinde çocuğun menfaatinin ön
plânda tutulması
➔4
Yasa ne diyor?
§1. 1.ci fıkra. Halkokulu velilerle işbirliği içerisinde
öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişmesine, gelecekteki
eğitim hayatlarına hazırlanmalarına, daha çok şeyler
öğrenme isteklerini geliştirmelerine, Danimarka kültür ve
tarihini benimsemelerine, başka ülke ve kültürlere karşı
anlayışlı olmayı öğrenmelerine, insan – doğa ilişkilerini
yakından tanımalarına ve herbir öğrencinin çok yönlü
gelişimine yardımcı olmalıdır.
§2. 3.cü fıkra. Öğrenci ve veliler halkokulunun amaçlarına
ulaşabilmesi için okul ile işbirliği yaparlar.
Okulun temel amaçlarındaki bu önemli vurgulamanın
dışında, okul yasasının içerisinde okul-aile işbirliğinin
öneminden başka daha fazla üzerinde durulan bir konuya
rastlanmamaktadır.
Belirlenen bu merkezi çerçevenin dışında, uyulması gereken bir de belediye kararları vardır. Belediye Meclisi bir
Çocuk ve Gençlik politikası kararı almıştır. Bu politika
yerel Çocuk ve Gençlik Bölümü çalışmalarını ve böylelikle
Okul Bölümünü de yönetmektedir. Yani, okullardaki
okul-aile işbirliği prensipleri belediyece sunulan geçerli
çerçeveler göz önünde tutularak belirlenmelidir.
3
Hedefler
Veliler işe karıştırılmalıdır
Çocuk ve gençlerin günlük yaşamlarında bir bütünlük ve
bağlantı vardır. Bu da şu demektir:
Bu da şu demektir:
● Çocuk ve gençlerin kendi durumlarıyla ilgili hususlarda söz sahibi olmaları
● Çocuk, genç ve velilerin (bakıcıanne – gündüzbakımı,
gündüzbakımı – okul, okul – boşzaman, okul – gençlik
eğitimi) geçişlerdeki çalışmalarda bir bütünlük ve
bağlantı görmeleri
● Çocuk ve gençlerin hayatlarında önem taşıyan anababaları ve elemanları gibi önemli kişiler arasında
saygınlık ve işbirliğinin var olduğunu görmeleri
● Herbir çocuk ve gencin vasıf ları ve yetenekleri Çocuk
ve Gençlik idaresi çalışmasının çıkış noktasıdır
● Özel gereksinimleri olan çocuk ve gençlere yardım
edilmesine özen gösterilmektedir.
Velilerden beklentiler
Velilerin çocuklarının yetiştirilmesi, gelişmesi ve ilerlemesi konusunda esas sorumluluğun kendilerine ait olduğunu
kabül etmeleri beklenmektedir. Bu da şu demektir:
● Veliler çocuklarının gelişmesi ve ilerlemesinde aktif
işbirliği yapan taraftırlar
● Veliler müesseselerde yapılan etkinlik, toplantı vb.
destekler ve katılırlar
● Veliler çocukların müessese gezilerine, okul kamplarına vb. yerlere katılmalarını destekler.
4
● Veliler eşit değerde işbirliği yapılan taraf lar olup,
kendilerine kucak açılıp, açık şekilde ve dürüstlülükle
karşılanır.
● Velilere, velilik röllerindeki imkanlarını görüp, değerlendirmelerine destek olunur
● Çocuğun normal şekilde ilerlemesi ve gelişmesi veliyle
müzakere edilir
● Veli ve elemanlar işbirliği konusunda karşılıklı beklentilerini müzakere edip, belirlenir
● Veli ve elemanlar işbirliği şeklini müzakere edip,
geliştirir
● Elemanlar, önlem alma ve ayrıca katkı çalışmaları
açısından sorunlu ailelerle işbirliğinin geliştirilmesine
özellikle ağırlık verirler
Elemanlardan beklentiler
Çocuk ve gençler insani yönden hem duyarlı hem de profesyonel elemanlarla karşılaşmalıdırlar. Bu da şu demektir:
● Elemanlar çocukların gelişme potansiyellerini stimule
etmeye destek olmalıdırlar
● Elemanlar çocuklarla birlikte ve çocuklarla büyükleri
arasında ebedi bağlar oluşturmaya destek olmalıdır
● Elemanlar farklı meslek grupları ve insiyatif lerde
işbirliği yapmalıdırlar
● Elemanlar yardım, rehberlik ve erkenden katkı
çalışmasına destek yaparak sorunları önlemelidirler
● Elemanlar hem ders hem de sosyal yöndeki tüm hususlarda iş yerlerine angaje olmalıdır
Odense Belediyesinin Çocuk ve Gençlik politikasından alıntı:
Kısmi politika – Halkokulu
Hedefler
Aile işbirliği
Öğrencilere çok yönlü kişiliklerinin gelişmesine katkıda
bulunacak şekilde mesleki ve sosyal düellolar sunulmalıdır, ki demokratik ve küresel bir toplumda aktif ve
kendi kendine yetebilen birer vatandaş olmaları için
hazırlanabilsinler. Bu da şu demektir:
Okul ve aile, çocuğun yetişmesi, öğrenmesi ve biçimlenmesinde müşterek sorumlulukları konusunda bilinçli olmalıdırlar. Bu da şu demektir:
● Okul, velileri okulun işlevine karıştırmalıdır
● Herbir okul, velilerin okul işlevinin nasıl olduğunu ve
bu arada kendi çocuklarının okul durumu hakkında
nasıl bilgi edinebileceklerini ve katkıda bulunabileceklerini açık ve net olarak belirlemelidir.
● Okul Yönetim Kurulu, velilerle işbirliği kurulmasında
ve bu işbiriliğinin devam edebilmesinde büyük bir rol
oynamaktadır.
● Okul Yönetim Kurulu velilerle işbirliği konusundaki
prensipleri belirlerler.
● Herbir sınıftaki veliler ve elemanlar öğrencilerin okul
öğrenimi için karşılıklı mükellefiyet anlaşmaları düzenlerler
● Derslerdeki ve boş zaman bölümündeki faaliyetler herbir öğrencinin önceki bilgi ve becerisi doğrultusunda
hazırlanmalıdır
● Aktiviteler, sosyal ve kültürel farklılıklar ne olursa olsun, kişisel eşitliğe saygınlık çıkış noktası olarak
hazırlanmalıdır
● Öğrenci ve velilerle işbirliği içerisinde öğrencinin
çok yönlü kişiliğinin gelişmesi için geçerli yeni
hedef ler konulur
● Okul ile aile arasındaki işbirliği eşit değerde olup,
her iki taraf için de yükümlülüktür
Bu bilgileri şu şekilde görebilirsiniz:
Halk Okulu Yasası
Kitapçık
Okul
Veliler
Odense Belediyesinin Çocuk ve
Gençlik Politikası
Üst düzeydeki şartlar
Broşür
Fikirler, esinlenme, ikilemler,
olanaklar
Sınıf
İyi bir işbirliği
5
Herkes okulu kendi
dönemlerinden tanıyor
Yıllar önce öğretmen, veli, nine ve dedelerin gitmiş oldukları okul, günümüzdeki okullardan tamamen farklıydı.
Veli olarak, okul görevlilerinin karşına, çocuklarınızın
okulda neler öğrenmesinin yararlı olduğu konusunda çok
farklı görüş ve beklentilerle çıkıyorsunuz.
Bu farklı değerler ve görüşlerden dolayı, siz veliler, okul
yönetimi ve öğretmenlerle birlikte, sahip olunan, içinde
bulunulan şartlar ve durumlar dahilinde iyi bir okul nasıl
olmalıdır konusunda anlayış birliğine varabilmek için birbirinizle fikir alışverişi yapmak zorundasınız. Bu işbirliği
sağlandığı zaman öğrencilerin eğitimi ve rahatı içinde en
iyi şartlar sağlanmış olur.
6
Veli olarak tabiki okul hakkında kendi fikirleriniz
olacaktır, ama çocuklarınızın yanında okul hakkındaki
olumsuz fikirler ifade etmemeniz önemlidir. Böyle bir
durumda, çocuklarıniz çok zor bir duruma itilmiş olurlar.
Bundan dolayı da en iyisi, soru, eleştiri ve problemlerle
ilgili konularda doğrudan okula baş vurunuz.
Bu broşürün geri kalan kısmı da iyi bir
okul-aile işbirliği oluşmasındaki diyaloğu
ele almaktadır.
İyi bir okul-aile işbirliği için soru ve tartışma
unsurları takdimi:
Veli olarak çocuğunuzun öğrenim sürecini en iyi şekilde nasıl
destekleyebilirsiniz?
Çocuklarınızı siz mi yoksa okul
mu terbiye edecek soruları sık
sık tartışma konusu olmaktadır.
Ortada birçok olanak var. Şunları
sorabilirsiniz:
Veli olarak tabiki çocuğunuzun terbiyesinde ana sorumluluk size düşer.
Çocuğunuzu evinizde, evinizin dışında,
tek başına ve sosyal bağlamlarda
kendini kurtaracak şekilde yetiştirip,
hazırlamalısınız.
● Okul ve Okul Bakımı hangi konularla ilgilenmemelidir?
● Veli olarak sınıf birlikteliğini
en iyi şekilde nasıl destekleyebilirsiniz?
● Çocuklarınızın bir sınıfta ilerleyebilmesi için en iyi şekilde
nasıl terbiye edebilirsiniz?
● Çocuklarınızın sınıftaki ve
okuldaki oyun kurallarını
tanımalarını nasıl garantileyebilirsiniz?
● Veli olarak okulda birlikte olma kurallarını şekillendirmede siz nasıl etkili olabilirsiniz?
● Veli olarak sizlerin okuldaki
genel çerçeve ve birlikte olma
kuralları ile sınıftaki belli
kuralları bilmenizi okul nasıl
garantileyebilir?
● Okul kaçamaklığına nasıl
karşı konulur ve kimler
bunun peşine düşecek?
Hoşgörülülük de bir veli
görevidir…
Başka velilere ve sınıftaki diğer çocuklara karşı olan tutumlarınızdan da
hoşgörülü olmalısınız. Söylenti,
önyargı ve acelece alınan kararlar
bazı çocukları hızlıca dışlayabilir.
Bir çocuğu sınıfından ayırdığınızda o
çocuk bunun bedelini ağır öder. Bundan dolayı da siz veliler çocuğun
sınıfına olan bağlılığını koruması
açısından çözüm olanaklarını bulabilmek için büyük bir sorumluluk
taşımaktasınız.
● Kabul edilebilir, tasvip edilen
bir ortam oluşturulması için
nasıl bir katkıda bulunabilirsiniz?
● Bir öğrenci derste rahatsızlık
yapıyorsa, buna ne zaman dur
– yeter artık denilir?
7
Okul ile aile arasında süregelen
kominikasyon
Okulun görevleri ve velilerin okulda
söz sahibi olmaları
8
Okul bir çok sosyal pedagojik konularla
ilgilenmektedir. Sınıf öğretmeni, öğretmenler ekibi ve Okul Bakımı okulda
uyuşamayan çocuklarla ilgilenmek zorundadırlar
Aynı zamanda öğretmenler öğrencilerin
iyi ve uygun bir ders almalarını sağlayarak, herbir öğrencinin kendi bireysel öğrenim becerisine göre birşeyler öğrenmelerine olanak verilmelidir
● Çocuğunuz değil de bir başka çocuğun kötü bir durumda olması
halinde siz velilerin bu durumu
belirtme zorunluluğu var mıdır?
● Günlük okul saatlerinde sınıftaki
sosyal çalışmalara katılma olanaklarınız olmalı mıdır, örneğin anlaşmazlıklar olduğu durumlarda?
● Veli olarak sizin eğitim metodları
ve ders materyalları konusunda
bilgilendirilmeniz açısından hangi beklentileriniz var?
● Eğitimin içereğine dair fikir ve
düşüncelerinizi getirmeyi ister
misiniz?
Yeni elektronik kominikasyon şekilleri
okul ile aile arasındaki iletişim için
yeni olanaklar sağlamaktadır. Bu
yöntemin halâ gelişmekte olmasına
rağmen, bu şekil iletişimin okullarda
nasıl idare edilebilineceği şimdiden
müzakere edilip, ona göre hareket
edilmelidir.
● Mail ile yapılan başvurulara
öğretmenlerden gelecek
yanıtın ne kadar çabuklukla
gelmesini bekleyebilirsiniz?
● Öğretmenler yanıtı mail
aracılığıyla vermekle yetinebilirler mi?
● Okul, her evde birer PC ve aktif bir mail adresi olduğunu
varsayabilir mi?
● Cep telefonu aracılığıyla iletişim – ne zaman, ne kadar ve
nasıl?
Çift dilli veliler
Sınıflardaki Veli letişim Grubu
Öğrenci eğitim plânı
Birçok sınıfta, henüz okul aile işbirliğine yeterli şekilde uyum sağlamamış
olan iki dilli ailelerin insiyatif alması
oldukça zorlu bir görevdir.
Çoğunlukla her sınıfta 2–4 kişiden
oluşan bir veli iletişim grubu seçilir.
Veli iletişim grubu Okul Yönetim
Kurulu, diğer veliler ve öğretmenler
arasındaki iletişim organıdır Veli iletişim grubu işbirliği rolüne mümkünü
olduğu kadarıyla yerel olarak karar
verilir.
Her okul, herbir öğrenciye ayrı ayrı
yazılı birer öğrenci eğitim plânı
hazırlar. Öğrenci eğitim plânı süregelen değerlendirme sonuçlarını ve bunları takip etmek için alınmış kararlar
konusundaki bilgileri içermektedir.
Öğrenci eğitim plânı öğrencinin almış
olduğu eğitimdeki ders verimliliği için
okulun velilerle yapacağı işbirliğine temel oluşturmaktadır. Öğrenci eğitim
plânı, öğretmenin değerlendirmekle
zorunlu olarak ortaya koyması gereken bilgilere dayanmaktadır. Öğrenci
eğitim plânında yalnızca öğretmen,
öğrenci ve velinin verilmekte olan dersleri takip etmek ve daha verimli olabilmesi konusundaki bilgilerin not
alınması şarttır. Öğrenci eğitim plânı
velilere verilecektir.
● Sınıfın sosyal ortamlarına
tamamen uyum sağlamamış
aileleri işe karıştırmak sadece
okulun görevi mi?
● Etnik Danimarkalı veliler,
tamamen müşterekliliğin bir
parçası olmayan çift dilli
öğrencilere ve velilerine sosyal
ilişkiler konusunda nasıl
yardımcı olabilirler?
● Okulunuzda veli iletişim grubunun rolü ve görevleri konusunda yapılmış anlaşmalar var
mı?
● Kim sizin veli iletişim grubunun görevlerini şekillendirmeniz gerektiğini söylüyor?
● Veli iletişim grubu görevinin
tüm okul için aynen mi olması
gerekir?
● Sizce, öğrenci eğitim plânının
okul-aile işbirliği içerisine
nasıl alınmalıdır/ alınması
gerekir?
● Öğrenci eğitim plânı yıllık
okul-aile konuşma toplantılarında birer araç olarak
mı geçmelidir?
● Öğrenci eğitim plânı okul ile
aile işbirliğindeki diğer aktivitelerin yerine geçebilir mi?
9
Okul - aile toplantısı
Konuşması zor olan toplantı
İletişim başırılamazsa…
İyi bir toplantının temeli açık sözlülük
ve güvendir. Veli ve okul bakımındaki
pedagojik personeller çocuk hakkındaki ayrı ayrı bilgileri olup, karşılıklı konuşacak taraflardır
Okul ile veli arasındaki toplantı konuşması çok zor olabilir. Belki çocuğunuz gündemde olup, bundan dolayı da doğal olarak eleştirilere karşı
çok hassassınızdır. Tüm yaşamı sürecinde çocuğunuz hakkında büyük bir
bilginiz olup, durum şiddetli hislere
sahne olmaktadır. Öğretmen ve Okulun Boşzaman Değerlendirme personeli çocuğunuzu okulda öğrenci olarak
tanıyıp, ders yönündeki gelişmesi, arkadaşları ve öğretmenleriyle arasının
nasıl olduğu konusunda bilgi verir.
Veli, öğrenci ve okul arasındaki iyi bir
işbirliğinin çocuğun okuldaki başarısı
açısından büyük önem taşımaktadır.
Çok şükür ki hemen hemen tüm velilerle çocukları arasında iyi bağlar var.
Öte yandan, tabiki okul- aile işbirliği
arasında zıtlaşmalar olabilir. Hiçbir
çekişme ”siyah/beyaz”olamaz, konuyu
kimin anlattığına bağlıdır. Bir çocuk
mu, veli mi yoksa elemanlardan birisi
mi mevzuyu anlatıyor, bu durumda
anlatma şekli kişiden kişiye çok
farklılık kazanır. Bu tür kavgalarda
kaybeden taraf herzaman için çocuktur.
● Veli olarak, toplantıdan önce
konuşma içereği hakkında bilgilendirilmeli misiniz?
● Toplantı konuşmasındaki gündeme kim karar verecektir?
● Öğrenci toplantı konuşmasına
katılmalı mıdır? Evet ise,
öğrenci okul - aile toplantı
konuşmasına en iyi şekilde
nasıl hazırlanmalıdır?
● Veliler, öğretmen – öğrenci
arasındaki öğreni toplantı
görüşmelerinin ne zaman
olduğunu bilmelidir?
10
● Okul zor olan toplantı konuşmalarına ne şekilde iyi
çerçeveler yaratabilir?
● Minimum olarak kimlerin toplantı konuşmasına katılması
gerekir?
● Bir kavganın büyümemesini
nasıl önleyebilirsiniz?
● Bir kavganın büyümemesi için
okul ne yapabilir ve siz veli
olarak ne yapabilirsiniz?
Ev ödevleri – farklı tutumlar
Okul Yönetim Kurulu
Gelecek neler getirir…
Öğrenciye ev ödevi verilip verilmemesi
konusunda çok farklı görüşler var.
Bu görüşler halkokulunun her
sınıfında anlayışla karşılanmalıdır.
Yasada ev ödevi hakkında birşey geçmemektedir, bundan dolayı da bu konudaki kararı herbir okulun herbir
sınıfında ayrı ayrı ele alınmalıdır.
İstemesi halinde, Okul Yönetim Kurulunun söz sahibi olması konusunda
büyük imkanlara sahiptir. Okul Yönetim Kurulundaki pedagojik personel,
yönetmenlik, öğrenci ve velilerin farklı
düşünceleri yeni fikir ve gelişmelere yol
açar.
Halkokulu son seneler içerisinde büyük
değişim süreçlerinden geçmiştir.
Önümüzdeki yıllarda da şüphesiz bu
değişimler devam edecektir. Yani, böylece okul ve aile hiç durmadan, birlikte
çocuğunuzun yararı için okulun
gelişmesini nasıl etkileyebilceğiniz
konusunda müzakere ve debat oluşturması önem taşır.
● Ev ödevini okumada kim sorumludur, öğrenci mi, öğretmenler mi yoksa Okulun Boş
Zaman değerlendirme yeri mi?
● Evdeki ev ödevi yapmanın velinin çocuğunun okuldaki öğrenimine angaje olmasında önemi var mıdır?
Okulun Boş Zaman değerlendirme yerinin ödev yaptırma teklifinde bulunma durumlarında doğal olarak Okulun Boş Zaman değerlendirme
yerindeki elemanları ev ödevi müzakerelerine katılmaları önem taşır.
● Veli grubu olarak Okul Yönetim Kurulu çalışmalarını nasıl
destekleyebilirsiniz?
● Okulda, Okul Yönetim Kurulunun fikir ve düşüncelerinin
veli grubunun fikir ve düşünceleriyle mutabık kılınabilmesi nasıl garantilenebilir. Bu sorumluluk kime aittir.
● Gelecekteki okul-aile işbirliğimizi en iyi şekilde nasıl destekler ve daha da geliştirebiliriz?
● Günümüzdeki okulu tanımlayan, ve gerçeği yansılayacak
şekilde modern ailelerin enformasyon ve iletişim yönündeki şartlarına uygun olarak,
gerektiğinde yeni işbirliği metodlarının ne şekilde olmasını
düşünebilirsiniz?
11
Literatürler
1. Danimarka Halk Okulu hakkındaki 2004 OECD raporu
Eğitim Yönetmenliğinin tema kitapçığı serisi no. 5, 2004
Eğitim Bakanlığı, 2004
2. PISA-raporları, www.uvm.dk > pisa-rapporter
3. İşbirliğine hoş geldiniz. Çocuklarınız okulda daha fazla nasıl öğrenebilir?
Okul ve Toplum, Danimaraka Öğretmenler Cemiyeti ve Belediyeler Birliği, 2006
4. www.udsatteboern.net (maruz kalan çocuklar)
5. Çocuk ve Gençlik Politikası, Odense Belediyesi
Basım: Schultz
Slotsgade 5
5000 Odense C
Telefon 66 13 13 72
e-mail: [email protected]
www.odense.dk
Layout ve grafik: Christen Tofte
Çocuk ve Gençlik İdaresi
Okul Bölümü
Tercüme eden: Nezaket Şahin
Bu materyel Odense Okul Bölümünün Odense ve Odense Öğretmenler Cemiyeti 2008,
Okul yönetmenlikleri çevreleriyle diyalog içerisinde hazırlanmıştır.

Benzer belgeler