2009 Mart (pdf-322 Kb)

Yorumlar

Transkript

2009 Mart (pdf-322 Kb)
TÜRKĠYE ODALAR ve BORSALAR BĠRLĠĞĠ
MART 2009
ĠĢbirliği Teklifleri Bülteninde, çeĢitli ülkelerdeki firma ve kuruluĢlardan TOBB’a gönderilen ticari, mali ve teknik iĢbirliği teklifleri
duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden de ulaĢabilmektedir.
Burada yer alan iĢbirliği teklifleri, kaynak belirtilmesi koĢuluyla yayımlanabilir.
Duyurusu yapılan yabancı firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda TOBB’un herhangi bir aracılık, tercüme veya danıĢmanlık
hizmeti bulunmamaktadır.
Bültende yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda TOBB’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
TOBB,
tekliflerin içeriğinden, size değiĢikliğe uğrayarak ya da geç ulaĢmasından sorumlu tutulamaz.
Öte yandan, siz de mal ve hizmet alıĢveriĢine yönelik ticari, ortak yatırım ve finansmana yönelik mali ve teknoloji alıĢveriĢine yönelik
teknik nitelikteki teklif ya da taleplerinizin Ġngilizce olarak yurtdıĢındaki ekonomi ve ticaret çevrelerine iletilmesini istiyorsanız, lütfen
http://boft.tobb.org.tr adresine bağlanınız.
Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler
e-posta: [email protected]
iTALYA
Yetkili KiĢi: Monica Carli
200900075
Büyük baĢ hayvan beslenmesinde kullanılan özel kuru ot
üreticisi olan firma, Türk distribütör ve ithalatçılarla temas
FĠRMA ADI: GRUPPO CARLI
TEL: ++39 (0541) 923044
kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep Birliğimize Ġzmir
Ġtalyan Ticaret Odası vasıtasıyla iletilmiĢtir.
FAKS:++39 (0541) 923454
1
LiTVANYA
FĠRMA ADI: Dneprovksiy Mechanical Engineering Alliance
Ltd.
200900100
Dnepropetrovsk Semaphomaya street 34 D/19
FĠRMA ADI: JSC Jarimpeksas
TEL: ++380 (56) 3765499
TEL: ++380 (381) 50725
FAKS:++380 (56) 3765499
FAKS:++380 (381) 59355
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Makarov Aleksandr
Yetkili KiĢi: Jolita Sinküniene
Ayçiçeği kabukları ve kereste talaĢından basınçla elde edilen
Hayvan yemi için ham madde üretimi yapan firma, bu
yakacak (briket) üreticisi olan firma, bu ürünleri satmak üzere
ürünlerini ihraç etmek istediğini bildiriyor. Firma yetkilisi ile
Türk firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
+370 698 19859 numaralı cep telefonundan da temas
teklif Birliğimize Ukrayna Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
kurulabilir.
Makarov Aleksandr ile +380 56 8260091 numaralı cep
Söz konusu teklif, Birliğimize Litvanya Büyükelçiliği
telefonundan da temas kurulabilir.
vasıtasıyla iletilmiĢtir.
200900108
MISIR
FĠRMA ADI: INDUSTRY EAST EUROPE INVESTMENTS
200900114
FĠRMA ADI: EL WADI CO. FOR HERBS & SPICES
3 Mohamed Abd-El Salam St. Andalos-Haram-Giza-Egypt
TEL: ++20 (2) 37421853
FAKS:++20 (2) 37421092
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mr. George Khairallah M. / Export Manager
LTD.
TEL: ++380 (679) 607495
FAKS:++380 (482) 343180
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Alexandr Curdov
Antrasit kömürü üreticisi olan firma, ürünlerini satmak
istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize Ukrayna
Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Tıbbi bitki, aromatik tohum, bitkiler ve baharat üreticisi ve
ihracatçısı olan firma, bu ürünleri satmak üzere Türk
firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
teklif, Birliğimize Ġstanbul Mısır Ticaret Ofisi vasıtasıyla
Ham petrol, doğalgaz, yağ ve ilgili ürünler
GÜNEY AFRiKA
iletilmiĢtir.
200900117
Kömür, linyit, turba ve kömür esaslı diğer
ürünler
FĠRMA ADI: SCOUT ENERGY (PTY) LTD
Cape Town, South Africa
UKRAYNA
TEL: ++27 (21) 556 56 96
200900079
FAKS:++27 (86) 664 53 13
2
e-posta: [email protected]
Ġran'da maden ocağı sahiplerinin oluĢturduğu Grup, blok,
levha ve fayans formlarında, çeĢitli ölçü ve renklerde oniks,
Yetkili KiĢi: Mr Brad Courtoreille
Firma, ham petrol ürünleri, petrokimyasallar, parafin,
çimento, zift ve katran satmak istediğini bildiriyor. Söz
konusu talep, Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği
granit, traverten, kireçtaĢı, mermer ve kristal ihraç etmek
istediklerini bildiriyor. Söz konusu talep, New York'ta bulunan
Türk-Amerikan Ticaret Odası (TACCI) vasıtasıyla Birliğimize
iletilmiĢtir.
vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Gıda maddeleri ve içecekler
Madencilik, taĢ ocağı iĢletme ve diğer ilgili
ürünler
iRAN
200900077
GÜNEY AFRiKA
FĠRMA ADI: Dasht Neshat
200900120
No.23, Haji Hadi St. (5th Negarestan) cross with Masjed
FĠRMA ADI: KNIGHT F S F A
Zarrabkhaneh St., Pasdaran St., Tehran-Iran.
Pretoria, South Africa.
TEL: ++98 (21) 22588427
TEL: ++27 (12) 460 5283
FAKS:++98 (21) 22587877
FAKS:++27 (12) 346 2663
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Azita Shaghaghi
Yetkili KiĢi: Mr Louis Knight
Salça ve domates suyu üreticisi olan firma, bu ürünlerini
Firma, Güney Afrika'da iĢletmek için taĢ ocakları arayan Türk
yatırımcılara danıĢmanlık hizmetleri vermek istediğini
bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Güney Afrika
Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize
Ġran’ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret MüĢavirliği vasıtasıyla
iletilmiĢtir.
200900089
iRAN
FĠRMA ADI: Guilan Kalavaran Trading Co.
200900112
No 4, Noor Bld., Next to Emam Sadegh Mosque, Felestin
FĠRMA ADI: A-S-IR (Iranian Stone Mine Owners
ST., Rasht, IRAN
Cooperation)
TEL: ++98 (131) 8834645
P.O.Box: 16415/391 Tehran - Iran
FAKS:++98 (131) 8846989
TEL: ++98 (21 ) 77812860
e-posta: [email protected]
FAKS:++98 (21) 77556454
Yetkili KiĢi: Reza Dehsaraei
e-posta: [email protected]
Float cam ve ayna ile organik ve doğal siyah Ġran çayı
Yetkili KiĢi: Mrs. Shapouri
ihracatçısı olan firma, bu ürünlerini satmak istediğini
3
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +98 911 2315626 numaralı cep
e-posta: [email protected]
telefonundan da temas kurulabilir.
Ayçiçeği yağı ve mayonez üreticisi olan firma, bu ürünlerini
MISIR
satmak üzere Türk firmalarla temas kurmak istediğini
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +380 50 1454883 numaralı cep
200900087
FĠRMA ADI: AINFROZEN
TEL: ++20 (66) 3772244
FAKS:++20 (66) 3237003
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mr. Mohamed El Shatwy
Meyve suyu ve reçel ham maddesi alanında faaliyet
gösteren firma, iĢbirliği yapmak üzere Türk firmalarla temas
telefonundan da temas kurulabilir. Söz konusu teklif
Birliğimize Ukrayna Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
YEMEN
200900040
FĠRMA ADI: DADIAH GENERAL TRADING (head office)
Dadiah Street, Dhamar, Yemen P.O. Box: 87203
TEL: ++967 (6) 505050
FAKS:++967 (6) 502666
kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif, Birliğimize
Ġstanbul Mısır Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
e-posta: [email protected]
200900128
Yetkili KiĢi: Zaid Salim Shamsi
FĠRMA ADI: EGY MEMPHIS
Gıda ve ihtiyaç maddeleri konusunda Yemen'in en büyük
firmalarından birisi olduğunu belirten firma, Türk gıda ve
66, Ben Faudel Ellah Al-Emary Cairo-EGYPT
TEL: ++20 (2) 245 96 156
FAKS:++20 (2) 245 96 156
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mr. Mohamed Saeed / General Manager
Bazı endüstriyel faaliyetlerde yardımcı malzeme olarak
kullanılan öğütülmüĢ mısır koçanı ve bütün mısır koçanı ile
ihtiyaç maddelerinin ithalat, pazarlama ve dağıtımını yapmak
üzere Türk firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.
YUNANiSTAN
200900122
FĠRMA ADI: KALLONI S.A.
P.O. Box 312, KIMMERIA, 67 100 XANTHI, GREECE
TEL: ++30 (254) 1029992
dondurulmuĢ sebze ihracatçısı olan firma, bu ürünlerini
satmak üzere Türk firmalarla temas kurmak istediğini
FAKS:++30 (254) 1078422
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +20 10 5056033 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir. Söz konusu talep,
Birliğimize Ġstanbul Mısır Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
UKRAYNA
200900078
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Petropoulou Despina
TuzlanmıĢ balık, balık fileto ve zeytin üreticisi ve ihracatçısı
olan firma, bu ürünlerini satmak üzere gıda sektöründe
faaliyet gösteren ithalatçı, süpermarketler, büyük gıda
FĠRMA ADI: GALS
zincirleri ile temas kurmak istediklerini bildiriyor.
TEL: ++380 (692) 546151
4
Tekstil ve tekstil malzemeleri
PAKiSTAN
ALMANYA
200900083
200900081
FĠRMA ADI: Millennium Textiles
FĠRMA ADI: Natural Ltd. Sti.
Suite # 5, 5th Floor, Lahore Tower, Barkat Market, Garden
Town, Lahore, Pakistan
Cakmak Cad. Cukurova ishani Kat:5 Seyhan-Adana-Turkey
TEL: ++92 (42) 5864700
TEL: ++90 (0537) 221 4084
FAKS:++92 (42) 5940968
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Sibel Demirci/ Int. Trading Manager
Yetkili KiĢi: Salman Mushtaq
Firma, acil olarak Almanya’ya ihraç etmek üzere hastane,
otel ve ev tekstili ürünleri satın almak istediğini bildiriyor.
Pamuk ipliği ve ham kumaĢ alımı iĢi ile uğraĢan acente,
Firma ayrıca, havlu ve bornoz gruplarında sunulacak
ürünlerini yurtdıĢına ihraç etmek ve tekstil alanında faaliyet
ürünlerin resimlerini (üzerinde ürün kodu bulunacak Ģekilde),
gösteren Türk acentelerle ‘acenteden acenteye’ yöntemiyle
kumaĢ kalitesini, ölçülerini, KDV dâhil Ġstanbul teslim
iĢbirliği yapmak istediğini bildiriyor. Firma yetkilisi ile +92-
fiyatlarını (fiyatların, ürün resimlerinin üzerinde
346-4340950 numaralı cep telefonundan da temas
belirtilmeyecek Ģekilde) firmanın e-posta adresine iletilmesi
kurulabilir.
talep edildiği bildiriliyor.
Elbise ve ayakkabı
FRANSA
BANGLADEġ
200900062
200900043
FĠRMA ADI: Romain Garat
FĠRMA ADI: A. B. Fashion Sourcing Ltd.
7 allee des Ateliers 86 340 Nouaille France
Plot # B-79, BSCIC I/A Fatullah Narayanganj, Dhaka,
TEL: ++33 (9) 53248707
Bangladesh
e-posta: [email protected]
TEL: ++880 (2) 044 7325 0722
Yetkili KiĢi: Romain Garat
FAKS:++880 (2) 767211
Fransa’da bir tekstil ürünleri iĢletmesi kurma aĢamasında
e-posta: [email protected]
olan Romain Garat adlı giriĢimci , %100 pamuklu ve yüksek
kalitede renkli baskılı nevresim almak üzere bu alanda
faaliyet gösteren Türk üreticilerle temas kurmak istediğini
bildiriyor. BaĢlangıçta 5.000-10.000 adet almayı düĢünen
giriĢimci, talebinin birkaç ay içerisinde daha da artacağını ve
söz konusu ticareti hâlihazırda Avrupa'ya ihracat yapan bir
firma ile yapmak istediğini de belirtiyor.
Yetkili KiĢi: ANIK ROY / Managing Director
Her türlü örgü hazır giyim üreticisi olan ve Ġngiltere, Fransa,
Ġtalya ve Hong Kong'a bu ürünleri satan firma, bu ürünlerin
(TiĢört, polo tiĢört, penye bluz, uzun kollu tiĢört (sweatshirt),
pantolon, bay-bayan ve çocuklar için yünlü çeĢitler)
Türkiye'ye ihracatını yapmak istediklerini bildiriyor. Firma
yetkilisiyle +88-01713-363510 numaralı cep telefonundan da
temas kurulabilir.
5
200900068
FAKS:++359 (2) 931 09 91
FĠRMA ADI: Shoksho Jui International
e-posta: [email protected]
19,Indira Road,(1st floor) Firmgate, Tejgaon Dhaka-1215
Yetkili KiĢi: Anna Nicolay Hadjinicolova - Manager
Bangladesh
Lüks hazır giyim ürünleri üreticisi olan firma, ürünlerini
TEL: ++88 (02) 8152939
satmak için Türkiye’deki hazır giyim alanında faaliyet
gösteren ithalatçı firmalarla ve franchise almak isteyen
FAKS:++88 (02) 8152939
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Md. Hafizur Rahman/ Marketing Manager
firmalarla temas kurmak istiyor. Söz konusu teklif Birliğimize,
Bulgaristan Büyükelçiliği Ticari ve Ekonomik ĠliĢkiler Ofisi
vasıtasıyla iletilmiĢtir. Anna Nicolay Hadjinicolova ile 00359
889 10 10 91 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.
TiĢört, polo tiĢört, kolsuz gömlek, bayan giyim, çocuk giyim,
gömlek, uzun kollu tiĢört (sweatshirt), polar kumaĢ, kot, Ģort
iTALYA
üreticisi ve ihracatçısı olan ve hâlihazırda Almanya, Kanada
ve Portekizli firmalarla ticaret yapan firma söz konusu
ürünlerini satmak üzere bu alanda faaliyet gösteren
200900073
FĠRMA ADI: CASSERA DIV. IN .PRO.DI. SPA.
firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor. Firma yetkilisi ile
+88 01719 084825 numaralı cep telefonundan da temas
TEL: ++39 (035) 317431
kurulabilir.
FAKS:++39 (035) 316829
200900097
e-posta: [email protected]
FĠRMA ADI: Purba Group
Yetkili KiĢi: Micaela Quadri
S&F Tower 5th Floor 153/1 Green road, Dhaka-1205
Bangladesh
80 yıllık gömlek üreticisi firma bu alanda faaliyet gösteren
Türk acentelerle temas kurmak istediğini bildiriyor. Söz
TEL: ++880 (2) 9119190
konusu talep Birliğimize Ġzmir Ġtalyan Ticaret Odası
vasıtasıyla iletilmiĢtir.
FAKS:++880 (2) 9119236
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Chandra Mohon
Firma, stoklarında bulunan tiĢört, Polo tiĢört, (erkek çocuk ve
AhĢap, ahĢap ürünler, mantar ürünleri,
sepetçilik malzemeleri ve hasır iĢleri
iTALYA
erkek) 5 cepli uzun paça kot pantolon, bermuda Ģort ve
çocuk Ģortu gibi ürünlerini satmak istediğini bildiriyor.
200900072
BULGARiSTAN
FĠRMA ADI: MASTRO VITRUVIO
200900053
TEL: ++39 (328) 2841 538
FĠRMA ADI: RILA STYLE Ltd.
FAKS:++39 (547) 600 548
119, Tsar Samouil str., Sofia 1202 Bulgaria
e-posta: [email protected]
TEL: ++359 (2) 931 11 03
Yetkili KiĢi: Massimo Merdi
6
Artistik ahĢap parke üreticisi olan firma Türk ithalatçı ve
e-posta: [email protected]
distribütörlerle temas kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep Birliğimize Ġzmir Ġtalyan Ticaret Odası tarafından
iletilmiĢtir.
LiTVANYA
Yetkili KiĢi: Valdemas Scerbauskas
Litvanya’da ahĢap yer döĢemesi ve parke üretimi yapan
firma, bu ürünlerini ihraç etmek istediğini bildiriyor. Söz
konusu teklif, Birliğimize Litvanya Büyükelçiliği vasıtasıyla
200900090
iletilmiĢtir.
FĠRMA ADI: AST Medas
200900103
TEL: ++370 (65) 547964
FĠRMA ADI: JSC ‘Plankmara’
FAKS:++370 (37) 406868
Uzusaliai village LT-55333 Jonava district Lithuania
e-posta: [email protected]
TEL: ++370 (614) 8001
Yetkili KiĢi: Bay Tadas Jersovas
FAKS:++370 (349) 7943
Kütük kabin, baraka, tatil evleri, bahçe evleri, ahĢap kafes ve
e-posta: [email protected]
kapı üretimi gibi ahĢap ürünler alanında faaliyet gösteren
firma, bu ürünlerini satmak üzere Türk firmalarla temas
kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif, Birliğimize
Litvanya Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
200900091
FĠRMA ADI: Betula JSC
TEL: ++370 (68) 725750
Yetkili KiĢi: Danas Tamelis
MeĢe yer döĢemesi ve parke üreticisi olan firma, bu
ürünlerini ihraç etmek istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif,
Birliğimize Litvanya Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
PERU
200800332
FAKS:++370 (34) 063096
FĠRMA ADI: Amazon Forest Wood S.A.C.
e-posta: [email protected]
Calle Pirandello 158 San Borja Lima 41 - PERU
Yetkili KiĢi: Bayan Jurgita Marapolskiene
TEL: ++51 (1) 2242310
Kütük kabin, baraka, tatil evleri, bahçe evleri, ahĢap kafes ve
FAKS:++51 (1) 2702158
kapı üretimi gibi ahĢap ürünler alanında faaliyet gösteren
firma, bu ürünlerini satmak üzere Türk firmalarla temas
kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif, Birliğimize
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Patrick Schnyder & Arturo Corrales
Litvanya Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Parke için küçük levha, döĢemelik ve kalın tahta, kalas ve
200900099
FĠRMA ADI: JSC ‘Volunta Parket’
J. Basanaviciaus Street 168 Siauliai, Litvanya
kiriĢ üreticisi olan firma, biçilmiĢ cilasız tropik kereste (rough
sawn lumber) satmak istediğini bildiriyor. Peru'lu firma,
istenilen kereste özelliklerinin belirtilmesi halinde numune
gönderebileceklerini de belirtiyor. Firma yetkilisi ile +51 1 99
934 9536 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
TEL: ++370 (41) 544204
FAKS:++370 (41) 544200
7
ÇeĢitli basılı maddeler ve matbaacılık için
malzemeler
BULGARiSTAN
200900052
iTALYA
FĠRMA ADI: RosaImpex Ltd.
200900076
8, Tsar Kaloyan Str. 4003 Plovdiv BULGARIA
FĠRMA ADI: ETICHETTIFICIO JOLLY
TEL: ++359 (32) 655 355
TEL: ++39 (0571) 580130
FAKS:++359 (32) 655 333
FAKS:++39 (0571) 580131
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Dimitar Georgiev (Manager)
Gıda, eczacılık, deterjan, kimya vb. sektörler için etiket
üretimi yapan firma, Türk ithalatçılarla temas kurmak
istediğini bildiriyor. Söz konusu talep Birliğimize Ġzmir Ġtalyan
Ticaret Odası vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Kozmetik ürünleri üreten firma, gül yağı vb. baz yağlara
ihtiyacı olan parfüm, kolonya gibi kozmetik ürünleri
üreticileriyle temas kurmak ve ürünlerini satmak istiyor. Söz
konusu teklif Birliğimize, Bulgaristan Büyükelçiliği Ticari ve
Ekonomik ĠliĢkiler Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar
HiNDiSTAN
200900086
A.B.D.
FĠRMA ADI: Sara International
200900111
105, Unique Tower Gaiwadi Industrial Estate Behind Patel
FĠRMA ADI: Apothecus Pharmaceutical Corp.
Petrol Pump S.V.Road Goregaon (W) Mumbai ‘ 400 062 (
India )
220 Townsend Square Oyster Bay, NY 11771 USA
TEL: ++91 (22) 28767532
TEL: ++1 (516) 624-8200 ext. 1
FAKS:++91 (22) 28724951
FAKS:++1 (516) 624-8201
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: S.K. Jagnani
Yetkili KiĢi: Nancy Freiberg / Personal Assistant to Mr.
Thomas Leon
Uluslararası standartlara göre üretilen ambalajsız (dökme)
ilaç, reçeteli, reçetesiz ilaç ihracatçısı olan firma, bu alanda
Ġnce film Ģeklinde tabletler ve counter top ilaçlar (Puralin
Arthritis Formula, Decongestant Tablets, Diet Strips, Breath
faaliyet gösteren firmalarla temas kurmak ve Türkiye
pazarına girmek istediğini bildiriyor.
Freshener for Dogs vb.) üreticisi olan firma, bu ilaçların
Türkiye'de dağıtımıyla ilgilenebilecek firmalar aradığını
bildiriyor. Söz konusu talep, New York'ta bulunan TürkAmerikan Ticaret Odası (TACCI) vasıtasıyla Birliğimize
iletilmiĢtir.
8
iTALYA
Kimyasal madde ithalat ve ihracatı alanında faaliyet gösteren
firma, bu alanda çalıĢan Türk firmalarla iĢbirliği yapmak
200900070
FĠRMA ADI: FRANCIACORTA SPA SRL.
istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif, Birliğimize Ġstanbul
Mısır Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
TEL: ++39 (030) 9884023
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: M. Bresciani
Kozmetik alanında faaliyet gösteren firma, Türk
distribütörlerle temas kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep Birliğimize Ġzmir Ġtalyan Ticaret Odası tarafından
Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler
BULGARiSTAN
200900105
FĠRMA ADI: Chamber of Commerce and Industry- Stara
Zagora
iletilmiĢtir.
66, G.S. Rakovski. Str Stara Zagors Bulgaria
KORE CUMHURiYETi
TEL: ++359 (42) 626297
200900126
FAKS:++359 (42) 626297
FĠRMA ADI: The Face Shop
e-posta: [email protected]
13F Dacom building, 706-1 Yeoksam-dong, Gangnam-gu,
Seoul Korea
Yetkili KiĢi: Denitsa Kalcheva
TEL: ++82 (2) 543 9270
Kuru inĢaat malzemesi (PVC duvar, tavan, profil kaplama, iç
ve dıĢ kullanım için PVC pencere panel, su geçirmez PVC
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Han Kim/ Executive Director
laminat yer döĢeme, dıĢ cephe PVC kaplama) alanında
uzman olan firma, bu alanda çalıĢan Türk firmaları (tek
temsilci / tek distribütör) ile temas kurmak ve iĢbirliği yapmak
Kozmetik ürünleri perakendecisi olduğunu ve yaklaĢık 900
istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif, Birliğimize Stara
adet mağazalarının bulunduğunu ifade eden firma,
Zagora Ticaret ve Sanayi Odası vasıtasıyla iletilmiĢtir. Firma
Türkiye'den distribütör bir firma ile temas kurmak istediğini
ile temas kurmak isteyen kuruluĢların, 20090209008
bildiriyor.
referans kodunu belirterek e-posta ya da faks ile belirtilen
Oda’ya baĢvurmaları istenmektedir.
MISIR
PARAGUAY
200900045
200900082
FĠRMA ADI: CHEMICAL HOUSE ESTABLISHMENT
FĠRMA ADI: KOSMOS Refrigeracion S.R.L.
37, El Gomhorya St., Kafr El-Dawar, El Behera, Egypt
Paz del Chaco Nro. 111 c/Av. Cacique Lambare Paraguay
TEL: ++20 (45) 2242242
TEL: ++595 (21) 900 451
FAKS:++20 (45) 2214446
FAKS:++595 (21) 905 280
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mr. Fathy Morsy / General Manager
9
Yetkili KiĢi: Ahmed Mahmoud RAHAL
Yetkili KiĢi: Mr Ian Mvula
Firma, PET (Polyethylene Terephtalate), LDPE (Low
Firma, granit ve seramik fayans satmak istediğini bildiriyor.
Density Polyethylene), LLDPE (Linear Low Density
Söz konusu talep, Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği
polyethylene), HDPE (High Density Polyethylene), PP (Poly
vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Propylene) ve PVC almak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talebi Birliğimize ileten Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret
MüĢavirliğimiz; Arjantin’de iĢ hayatında Ġngilizcenin çok az
kullanılması nedeni ile ticari yazıĢmalarda, Ġngilizcenin yanı
sıra, yine Ġngilizce kısa cümlelerle yazılan mesajın
iRAN
200900088
FĠRMA ADI: Guilan Kalavaran Trading Co.
http://translate.google.com/translate_t dizininde oldukça
anlaĢılır bir Ģekilde Ġspanyolcaya çevrilerek gönderilmesi
No 4, Noor Bld., Next to Emam Sadegh Mosque, Felestin
halinde muhatap firmalardan cevap alabilme ihtimalinin
ST., Rasht, IRAN
arttığını bildirmiĢtir.
TEL: ++98 (131) 8834645
FAKS:++98 (131) 8846989
Metalik olmayan diğer ürünler
e-posta: [email protected]
GÜNEY AFRiKA
200900115
FĠRMA ADI: LONGITUDE TRADING S A
Yetkili KiĢi: Reza Dehsaraei
Float cam ve ayna ile organik ve doğal siyah Ġran çayı
ihracatçısı olan firma, bu ürünlerini satmak istediğini
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +98 911 2315626 numaralı cep
Cape Town, South Africa.
telefonundan da temas kurulabilir.
TEL: ++27 (73) 872 8276
200900107
FAKS:++27 (21) 982 8498
FĠRMA ADI: SHISHE VA GAS CO.
e-posta: [email protected]
TEL: ++98 (21) 66648880
Yetkili KiĢi: Mr Stephen Arendze
FAKS:++98 (21) 66692497
Firma, seramik fayans satmak istediğini bildiriyor. Söz
e-posta: [email protected]
konusu talep, Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği
vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Yetkili KiĢi: Eng. Yaghobi / Manager
200900119
Cam kaplar, ĢiĢeler, geniĢ ağızlı kavanozlar, yemek takımları
ve cam aksesuarlar üreticisi olan firma, bu ürünleri satmak
FĠRMA ADI: NACMTC SA (PTY) LTD
üzere Türk firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.
Johannesburg, South Africa
MISIR
TEL: ++27 (11) 560 0995
200900041
FAKS:++27 (86) 618 3315
FĠRMA ADI: MISR GLASS MANUFACTURING CO.
e-posta: [email protected]
TEL: ++20 (1) 221 74 998
10
e-posta: [email protected]
FAKS:++964 (50) 212 315
Yetkili KiĢi: Ms. Amel Hassanein
e-posta: [email protected]
ġiĢe, kavanoz vb. cam kaplar üreten firma, bu ürünleri
Yetkili KiĢi: Halid Mayas
satmak üzere Türk pazarına girmek ve Türk firmalarla
iĢbirliği yapmak istediklerini bildiriyor. Söz konusu talep,
Ġstanbul Mısır Ticaret Ofisi tarafından Birliğimize iletilmiĢtir.
400 kV yüksek gerilim enerji nakil direkleri ithal etmek
isteyen firma, Türk firmalarından teklif beklediğini bildiriyor
(acil). Firma sahibi Halid Mayas (Türkçe konuĢuyor) ile +9640-770-130-0125 numaralı cep telefonundan ve
Ana metaller ve ilgili ürünler
ARJANTiN
200900065
FĠRMA ADI: Industrias Deriplom S.A.
Buenos Aires - Argentina
TEL: ++54 (11) 4311 7633
FAKS:++54 (11) 4894 1599
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Abigail Agra CACERES
Firma, aylık periyotlarla 100 ton kurĢun (levha ya da çubuk
khalidmaya[email protected] e-posta adresinden de irtibat
kurulabilir.
PAKiSTAN
200900044
FĠRMA ADI: A.B.I. STEEL,
H-2, ST. 34-A, SHERSHAH RD NASEERABAD,
SHALAMAR TOWN LAHORE-54920, PAKISTAN
TEL: ++92 (42) 7671698
FAKS:++92 (42) 7672498
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: N.A. Choudry - Managing Director
Ģeklinde) almak istediğini bildiriyor. Ürünün, % 98 oranında
Çelik mamulleri ithalatçısı olan firma, bobin ya da levha
saf kurĢun içermesi gerektiği bildirilmektedir. Söz konusu
halinde teneke ve sac ihtiyacını Türkiye'den karĢılamak için
talebi Birliğimize ileten Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret
MüĢavirliğimiz; Arjantin’de iĢ hayatında Ġngilizcenin çok az
sürekli alım yapabileceği kaynak aradığını ve aĢağıdaki
mamullerden almak istediğini bildiriyor:
kullanılması nedeni ile ticari yazıĢmalarda, Ġngilizcenin yanı
sıra, yine Ġngilizce kısa cümlelerle yazılan mesajın
1. TIN PLATE ( ETP) IN SHEETS / COILS,
http://translate.google.com/translate_t dizininde oldukça
2. GALVANIZED STEEL SHEETS, PLAIN SPANGLE, MINI /
anlaĢılır bir Ģekilde Ġspanyolcaya çevrilerek gönderilmesi
ZERO SPANGLE,
halinde muhatap firmalardan cevap alabilme ihtimalinin
3. GP BASED COLOR SHEETS IN COILS / SHEETS,
arttığını bildirmiĢtir.
4.
HOT
ROLLED
STEEL
SHEETS
(
H.R.C.)
IN
C.R.C)
IN
SHEETS/COILS,
IRAK
200900047
5.
COLD
ROLLED
STEEL
SHEETS
(
SHEETS/COILS,
6. MS.PLATE @ CHECKER PLATE,
FĠRMA ADI: AL-MATIN CO. For Const.&General Trade
7. STAINLESS STEEL IN SHEETS/ COILS (MAGNETIC OR
NONMAGNETIC).
IRAQ-Kirkuk-Bahgdad St.
TEL: ++964 (50) 212 757
11
Mamul ürün ve malzemeler
BULGARiSTAN
A.B.D.
200900049
200900060
FĠRMA ADI: GAMAKABEL PLC
FĠRMA ADI: TWM Corp.
4700 SMOLYAN 1, Han Asparuh Str. BULGARIA
376 Railroad Ave. Hackensack, NJ 07601 USA
TEL: ++359 (301) 62 230
TEL: ++1 (201) 488-0601
FAKS:++359 (301) 62 353
FAKS:++1 (201) 488-1097
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mr. L. Dragnev
Yetkili KiĢi: Joon H. Choi
Oksijensiz bakır çubuklar ve kaplamasız bakır tel, elektrik
tesisatı iletkenleri, elektrikli eĢyalar için bağlantı kordonları,
Televizyondan doğrudan satıĢ yöntemini [DRTV(Direct
iletiĢim ve bilgi iĢlem sistemleri bağlantı kabloları, alçak
Response TV)] kullanarak pazarlayacağı markalı tencere
gerilim kabloları, radyo frekansı kabloları, hoparlör kabloları
setleri, mutfak takımları vb. eĢyaları Türkiye’den temin etmek
ve gemilerde kullanılan kablolar üreten firma, inĢaat firmaları
istediğini bildiren firma, bu mamullerin imalatçılarıyla temas
ve diğer alıcılarla temas kurmak ürünlerini satmak istiyor.
kurmak istiyor. Joon H. Choi ile +1-201-741-6123 numaralı
Söz konusu teklif Birliğimize, Bulgaristan Büyükelçiliği Ticari
cep telefonundan da temas kurulabilir.
ve Ekonomik ĠliĢkiler Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
200900063
200900106
FĠRMA ADI: IT STRAPS ON, INC.
FĠRMA ADI: Chamber of Commerce and Industry - Stara
US Embassy Commercial Service - Amerikan Büyükelçiliği
Ticaret MüsteĢarlığı
TEL: ++90 (312) 457 72 03
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Serdar Çetinkaya
Reklam panoları, trafik iĢaret levhaları, elektrik
Zagora
66, G.S. Rakovski. Str Stara Zagors Bulgaria
TEL: ++359 (42) 626297
FAKS:++359 (42) 626297
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Denitsa Kalcheva
malzemeleri/cihazların vb. direkler ve diğer gerekli yerlere
montajı için paslanmaz çelikten bağlantı parçaları ile elektrik
Kuru inĢaat malzemesi (PVC duvar, tavan, profil kaplama, iç
ve haberleĢme tel ve kablolarının bandajlanması için
ve dıĢ kullanım için PVC pencere panel, su geçirmez PVC
Ģerit/çember germe makineleri, toka sıkma penseleri vb.
laminat yer döĢeme, dıĢ cephe PVC kaplama) alanında
üreten Ģirket; ürünlerinin Türkiye’deki ithalatçılar, elektrik ve
uzman olan firma, bu alanda çalıĢan Türk firmaları (tek
haberleĢme Ģirketleri, belediyeler, elektrik dağıtım
temsilci / tek distribütör) ile temas kurmak ve iĢbirliği yapmak
Ģirketlerine ulaĢmasını sağlayacak distribütör Ģirket arıyor.
istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif, Birliğimize Stara
Zagora Ticaret ve Sanayi Odası vasıtasıyla iletilmiĢtir. Firma
ile temas kurmak isteyen kuruluĢların, 20090209008
referans kodunu belirterek e-posta ya da faks ile belirtilen
Oda’ya baĢvurmaları istenmektedir.
12
ÇiN
e-posta: [email protected]
200900125
Yetkili KiĢi: Mr Thulani Bono
FĠRMA ADI: Shanghai Tajima Tool Co. Ltd.
Firma, çimento almak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep,
Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
No:500 Dongqu Dadao Songjang Industrial Zone Shanghai
China, 201600
IRAK
TEL: ++86 (21) 57741298
200900048
e-posta: [email protected]
FĠRMA ADI: AL-MATIN CO. For Const.&General Trade
Yetkili KiĢi: Hideaki Matsumoto
IRAQ-Kirkuk-Bahgdad St.
Ölçü ve el aletleri üreticisi olan firma, ürünlerinin Türkiye'de
TEL: ++964 (50) 212 757
dağıtımını / satıĢını gerçekleĢtirecek bir distribütör ile temas
kurmak istediklerini bildiriyor. Firma yetkilisi ile +86 1381
7079 196 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
Söz konusu talep, Birliğimize ġanghay BaĢkonsolosluğu
FAKS:++964 (50) 212 315
e-posta: [email protected]
Ticaret AtaĢeliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Yetkili KiĢi: Halid Mayas
GÜNEY AFRiKA
400 kV yüksek gerilim enerji nakil direkleri ithal etmek
isteyen firma, Türk firmalarından teklif beklediğini bildiriyor
200900021
FĠRMA ADI: MVEMVE JEFFREYS TRADING CC
(acil). Firma sahibi Halid Mayas (Türkçe konuĢuyor) ile +9640-770-130-0125 numaralı cep telefonundan ve
[email protected] e-posta adresinden de irtibat
Johannesburg, South Africa
kurulabilir.
TEL: ++27 (79) 738 39 33
iRAN
FAKS:++27 (86) 539 89 33
200900096
e-posta: [email protected]
FĠRMA ADI: Shahin Tuğla Firması
Yetkili KiĢi: Mr Arthur Mvemve
7 Km. Dolatabad Ave., Shahin Str. - Esfahan / Iran
Firma seramik fayans ihraç etmek istediğini bildiriyor. Söz
TEL: ++98 (312) 5836438 ‘ 9
konusu talep, Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği
vasıtasıyla iletilmiĢtir.
200900118
FAKS:++98 (312) 5836438 ‘ 9
ÇeĢitli boyutlarda standart tuğla üreticisi olan firma, bu
ürünlerini satmak istediğini bildiriyor.
FĠRMA ADI: THUBO GROUP
South Africa
TEL: ++27 (72) 127 4477
FAKS:++27 (86) 600 1461
13
Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler
bildiriyor. Yetkili Türk DanıĢman Gülay Türer ile +49 (172)
A.B.D.
200800304
200900061
FĠRMA ADI: HDB Distribution
FĠRMA ADI: TWM Corp.
August-Schanz-Straße 8 D-60433 Frankfurt am Main
6825119 numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.
Germany
376 Railroad Ave. Hackensack, NJ 07601 USA
TEL: ++49 (69) 5870073-0
TEL: ++1 (201) 488-0601
FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
FAKS:++1 (201) 488-1097
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Gülay Türer
Yetkili KiĢi: Joon H. Choi
Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmıĢ markaların;
Televizyondan doğrudan satıĢ yöntemini [DRTV(Direct
ikinci el sac iĢleme makineleri, lazer kesme makineleri,
Response TV)] kullanarak pazarlayacağı markalı tencere
delme/zımbalama makineleri, water jet kesme makineleri,
setleri, mutfak takımları vb. eĢyaları Türkiye’den temin etmek
bükme makineleri, öğütme makineleri,
abkant presler,
istediğini bildiren firma, bu mamullerin imalatçılarıyla temas
makaslar vb. alım ve satımı konusunda uzman olan firma;
kurmak istiyor. Joon H. Choi ile +1-201-741-6123 numaralı
söz konusu markaların ikinci el laser sac iĢleme tezgahlarını
cep telefonundan da temas kurulabilir.
satın alabileceğini bildiriyor. Yetkili Türk DanıĢman Gülay
ALMANYA
Türer ile +49 (172) 6825119 numaralı cep telefonundan da
irtibat kurulabilir.
200800303
200800305
FĠRMA ADI: HDB Distribution
August-Schanz-Straße 8 D-60433 Frankfurt am Main
FĠRMA ADI: HDB Distribution
August-Schanz-Straße 8 D-60433 Frankfurt am Main
TEL: ++49 (69) 5870073-0
Germany
FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
TEL: ++49 (69) 5870073-0
e-posta: [email protected]
FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
Yetkili KiĢi: Gülay Türer
e-posta: [email protected]
Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmıĢ markaların;
Yetkili KiĢi: Gülay Türer
ikinci el sac iĢleme makineleri, lazer kesme makineleri,
delme/zımbalama makineleri, water jet kesme makineleri,
bükme makineleri, öğütme makineleri, abkant presler,
makaslar vb. alım ve satımı konusunda uzman olan firma;
Türk firmalarına, bu makineler konusunda danıĢmanlık,
makinelerin temini, montajı, devreye alınması ve eğitim gibi
hizmetlerini sunmak istiyor. Ayrıca firma, makineleri görmek
isteyen müĢterilere kendi dillerinde hizmet sunduklarını
Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmıĢ markaların;
ikinci el sac iĢleme makineleri, lazer kesme makineleri,
delme/zımbalama makineleri, water jet kesme makineleri,
bükme makineleri, öğütme makineleri, abkant presler,
makaslar vb. alım ve satımı konusunda uzman olan firma;
laser sac iĢleme makinelerini değiĢtirmek isteyen firmaların
makinelerini satın alabileceğini ve karĢılığında daha iyi bir
sac iĢleme makinesi sunabileceğini bildiriyor. Yetkili Türk
14
DanıĢman Gülay Türer ile +49 (172) 6825119 numaralı cep
öğütme makineleri, vb. satmak istiyor. Firma yetkilisi Gülay
telefonundan da irtibat kurulabilir.
Türer ile +49 (172) 6825119 numaralı cep telefonundan da
irtibat kurulabilir.
200800306
200900002
FĠRMA ADI: HDB Distribution
FĠRMA ADI: SMD GmbH
August-Schanz-Straße 8 D-60433 Frankfurt am Main
Germany
August Schanz Straße 8 - 60433 Frankfurt am Main Germany
TEL: ++49 (69) 5870073-0
TEL: ++49 (69) 5870073-62
FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Gülay Türer
Yetkili KiĢi: Gülay Türer
Firma, ikinci el dökümhane ekipmanları ve tüm dökümhane
Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmıĢ markaların;
ikinci el sac iĢleme makineleri, lazer kesme makineleri,
delme/zımbalama makineleri, water jet kesme makineleri,
tesisi temini, kurulumu, danıĢmanlık hizmetleri, planlama,
montajı ve sökümü, çalıĢır vaziyete getirme, eğitimi gibi tüm
hizmetleri verdiğini bildiriyor.
bükme makineleri, öğütme makineleri, abkant presler,
makaslar vb. alım ve satımı konusunda uzman olan firma;
HiNDiSTAN
aĢağıda belirtilen özelliklerde, ikinci el CNC lazer kesme
makinesi satmak istediğini bildiriyor: CNC lase cutting
system Bystronic) Tip: Bystar 4020 4,0 Kw, Üretici:Bystronic,
200900093
FĠRMA ADI: VIZRO TECHNOLOGIES
y.o.m.:2001, makine saati: 25.500 h, lazer saati:16.500 h,
çalıĢma alanı: X x Y x Z: 4000 x 2000mm, Lazer: laser type
e-posta: [email protected]
DC exited, CO2 Bylaser 4000, Lazer gücü: 4000 Watt, CNCControl Allen Bradley CNC 98, Chiller type: Furer WKL 400.
Yetkili Türk DanıĢman Gülay Türer ile +49 (172) 6825119
numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.
200800320
Yetkili KiĢi: MR. AHMED QURESHI
Firma, kendi buluĢu olan, farklı araç ve modellere göre %8%25 arası yakıt tasarrufu sağlayan, VA-BOX adındaki
teknolojik ürününü pazarlayacak distribütörler aramaktadır.
Bilgi için: www.vizro.net/va-box.pdf
FĠRMA ADI: SMD Sheet Metal Machinery Distribution GmbH
iNGiLTERE
August-Schanz-Straße 8, 60433 Frankfurt am Main
Germany
200900042
TEL: ++49 (69) 5870073-62
FĠRMA ADI: Go Plant Limited
FAKS:++49 (69) 5870073-61
Stafford Park 13 Telford Shropshire TF3 3AZ UK
e-posta: [email protected]
TEL: ++44 (1952) 299908
Yetkili KiĢi: Gülay Türer
FAKS:++44 (1952) 200971
Firma; Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmıĢ
e-posta: [email protected]
markaların ikinci el lazer makineleri ile abkant presler,
makaslar, bükme makineleri, dökümhane donanımları,
Yetkili KiĢi: Emma North
15
Yol süpürme araçları satmak isteyen firma, bu konuyla ilgili
toplama ekipmanları ile inĢaat ekipmanları v.b. ihtiyaçlarına
olarak ithalatçı Türk firmalarıyla görüĢmek ve stok fazlasını
cevap vermek istediğini bildiriyor.
eritmek istediklerini bildiriyor. Firma yetkilisi ile +44 7525
101703 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
iRAN
Ofis ve bilgisayar makine, ekipman ve
parçaları
200900098
JAPONYA
FĠRMA ADI: Iran Combine Manufacturing Co.
200900046
No 4,Magnolia St.,G.M. Farahani Ave.,Tehran - Iran
FĠRMA ADI: Ayonix
TEL: ++98 (21) 88826899
Nishikawa Mitsui Bld. 2F, 1-3-14 Kitahama Chuo-ku, Osaka
FAKS:++98 (21) 88306935
541-0041 Japan
e-posta: [email protected]
TEL: ++81 (6) 62027655
Biçerdöver üreticisi olan firma, söz konusu ürünlerini satmak
FAKS:++81 (6) 69327114
üzere bu alanda faaliyet gösteren firmalarla temas kurmak
istediğini bildiriyor.
e-posta: [email protected]
TÜRKiYE
Yetkili KiĢi: Sadi Vural /President&CEO
200800083
Osaka’da IT alanında faaliyet gösteren Türk firması, yüz
tanıma (Face Recognition), görüntü tanıma (Image
FĠRMA ADI: EMS Makina ĠnĢaat ve DıĢ Tic. Ltd. ġti.
Recognition) ve güvenlik ürünleri sattığını ayrıca bu alanda
faaliyet gösteren Türk firmaları ile temas kurarak ürünlerini
Cevizlidere Mah. 27. Sok. No: 6/2 06520 Balgat - ANKARA
TEL: ++90 (312) 472 39 50 (Pbx)
satacak distribütör firma aradıklarını bildiriyor. Firma sahibi
ile +81 90-1958-8949 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.
FAKS:++90 (312) 472 39 52
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Erhan Boyvat (Makine Mühendisi)
Elektriksel makineler, düzenekler,
donanımlar ve tüketim malzemeleri
ġehir katı atıklarının toplanması, depolanması ve bu konuda
A.B.D.
yapılacak olan tesisler ile ilgili ekipmanların sağlanması ve
mühendislik hizmetleri veren ve Ġtalyan Ziliani Carlo S.r.l
Firmasının Türkiye distribütörlüğünü yürütmekte olan firma;
200900064
FĠRMA ADI: IT STRAPS ON, INC.
belediyelerin ve özel sektörün çöp taĢıma semi treylerleri,
çöp, ambalaj ayıklama tesisleri, ambalaj atıkları balyalama
US Embassy Commercial Service - Amerikan Büyükelçiliği
presleri, hidrolik sıkıĢtırmalı çöp kasaları, ambalaj atıkları
Ticaret MüsteĢarlığı
taĢıma konteynerleri ve kancalı yükleyiciler, katı atık
parçalama üniteleri, konteyner yıkama ekipmanı, sert zemin
ıslak-kuru temizleme makineleri, kaldırım süpürgeleri, caddeara sokak süpürgeleri, yaprak-kağıt-pet ve teneke kutu
TEL: ++90 (312) 457 72 03
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Serdar Çetinkaya
16
Reklam panoları, trafik iĢaret levhaları, elektrik
Birliğimize, Bulgaristan Büyükelçiliği Ticari ve Ekonomik
malzemeleri/cihazların vb. direkler ve diğer gerekli yerlere
ĠliĢkiler Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
montajı için paslanmaz çelikten bağlantı parçaları ile elektrik
ve haberleĢme tel ve kablolarının bandajlanması için
Ģerit/çember germe makineleri, toka sıkma penseleri vb.
üreten Ģirket; ürünlerinin Türkiye’deki ithalatçılar, elektrik ve
haberleĢme Ģirketleri, belediyeler, elektrik dağıtım
Ģirketlerine ulaĢmasını sağlayacak distribütör Ģirket arıyor.
Radyo, televizyon, iletiĢim,
telekomünikasyon ve ilgili ekipman ve
düzenekler
BULGARiSTAN
200900051
BULGARiSTAN
FĠRMA ADI: GAMAKABEL PLC
200900050
FĠRMA ADI: GAMAKABEL PLC
4700 SMOLYAN 1, Han Asparuh Str. BULGARIA
TEL: ++359 (301) 62 230
4700 SMOLYAN 1, Han Asparuh Str. BULGARIA
FAKS:++359 (301) 62 353
TEL: ++359 (301) 62 230
e-posta: [email protected]
FAKS:++359 (301) 62 353
Yetkili KiĢi: Mr. L. Dragnev
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mr. L. Dragnev
Oksijensiz bakır çubuklar ve kaplamasız bakır tel, elektrik
tesisatı iletkenleri, elektrikli eĢyalar için bağlantı kordonları,
Oksijensiz bakır çubuklar ve kaplamasız bakır tel, elektrik
tesisatı iletkenleri, elektrikli eĢyalar için bağlantı kordonları,
iletiĢim ve bilgi iĢlem sistemleri bağlantı kabloları, alçak
gerilim kabloları, radyo frekansı kabloları, hoparlör kabloları
iletiĢim ve bilgi iĢlem sistemleri bağlantı kabloları, alçak
ve gemilerde kullanılan kablolar üreten firma, inĢaat firmaları
gerilim kabloları, radyo frekansı kabloları, hoparlör kabloları
ve diğer alıcılarla temas kurmak ürünlerini satmak istiyor.
ve gemilerde kullanılan kablolar üreten firma, inĢaat firmaları
ve diğer alıcılarla temas kurmak ürünlerini satmak istiyor.
Söz konusu teklif Birliğimize, Bulgaristan Büyükelçiliği Ticari
ve Ekonomik ĠliĢkiler Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Söz konusu teklif Birliğimize, Bulgaristan Büyükelçiliği Ticari
ve Ekonomik ĠliĢkiler Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
iTALYA
200900071
200900054
FĠRMA ADI: Rommtech-3S
FĠRMA ADI: PASO SPA.
TEL: ++39 (02) 580771
3, Ilinden Street 3000 Vratsa Bulgaria
FAKS:++39 (02) 58077277
TEL: ++359 (92) 649 370
e-posta: [email protected]
FAKS:++359 (92) 649 370
Yetkili KiĢi: Maurizio Lauroja
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Dipl. Eng. Ivo Varganov
Firma, Bulgaristan’da elektronik ve elektromekanik alanında
parça ya da ürünlerin birleĢtirilmesi konusunda iĢbirliği
Ses sistemleri üreticisi olan firma, söz konusu ürünleri
satmak üzere Türk ithalatçılarla temas kurmak istediğini
bildiriyor. Söz konusu talep Birliğimize Ġzmir Ġtalyan Ticaret
Odası tarafından iletilmiĢtir.
yapabileceği Türk firmaları arıyor. Söz konusu teklif
17
Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler,
eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim
malzemeleri
August Schanz Straße 8 - 60433 Frankfurt am Main Germany
TEL: ++49 (69) 5870073-62
PAKiSTAN
e-posta: [email protected]
200900102
Yetkili KiĢi: Gülay Türer
FĠRMA ADI: A.T INTERNATIONAL
Almanya’da faaliyetine son veren çok büyük bir nakliyat
Hadi town defence road, Sialkot ‘ Pakistan.
Ģirketinin geride kalan 2. el 170 aracının ( TIR ve
yükleyicileri, çekici, frigorifik, trailer, römork, ) satıĢı için
TEL: ++92 (52) 8050190
e-posta: [email protected]
görevlendirilen Ģirket, söz konusu araçları alabilecek Türk
Ģirketleri ile irtibat kurmak istiyor. Aralarında KRONE, RICÖ,
MEGA, MAN, Daimler Benz ARCOS, Daimler Chrysler vb.
Yetkili KiĢi: Azfar
markalar olan tüm araçların toptan satıĢa sunulduğu
bildirilmiĢtir.
Cerrahi, diĢçilik ve ortopedi ile ilgili aletler ile manikür,
pedikür aletleri ve her çeĢit makas üreticisi ve ihracatçısı
BULGARiSTAN
olan firma, çoğunlukla Avrupa ve Uzakdoğu’ya ihraç
ettiklerini ve ürünlerini Türkiye'ye de ihraç etmek istediklerini
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +92 333 8648360 numaralı cep
200900055
FĠRMA ADI: Ergotech-Bulgaria Ltd.
telefonundan da temas kurulabilir.
TEL: ++359 (2) 980 84 14
200900113
FAKS:++359 (2) 980 84 14
FĠRMA ADI: K.S.G SURGICAL
e-posta: [email protected]
Rang Pura Nai Abadi Lalpura Sialkot Pakistan
Yetkili KiĢi: Ludmil Mandichev - Manager
TEL: ++92 (346 ) 6673398
Otomobiller için taĢıma ve ayırma amaçlı elastik file bagaj
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mohammad Anwar
aksesuarları (tutucu, bariyer vb.) üreten firma, Türk otomobil
üreticileri, aksesuar ithalatçıları ve distribütörleri ile temas
kurmak ve ürünlerini satmak istiyor. Söz konusu teklif
Cerrahi, güzellik bakımı ve diĢ sağlığı alanlarında kullanılan
Birliğimize, Bulgaristan Büyükelçiliği Ticari ve Ekonomik
her türlü pens ve makas ayrıca veterinerliğe ait alet üreticisi
ĠliĢkiler Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir. Ludmil Mandichev ile
olan firma, bu ürünlerini satmak istediğini bildiriyor. Firma
00359 888 912 019 numaralı cep telefonundan da temas
yetkilisi ile +92 346 6673398 numaralı cep telefonundan da
kurulabilir.
temas kurulabilir.
iSViÇRE
200900084
Motorlu taĢıt, römork ve araç parçaları
FĠRMA ADI: AutoGlobalTrade AG (LTD)
ALMANYA
Lindenstrasse 23 8302 Kloten Switzerland
200900003
TEL: ++41 (43) 443 63 50
FĠRMA ADI: SMD GmbH
18
FAKS:++41 (43) 443 63 51
Mamul ürünler, mobilya, el iĢleri, özel amaçlı
ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri
e-posta: [email protected]
HiNDiSTAN
Yetkili KiĢi: Olena Krychevska / Marketing Supervisor
200900127
Avrupa pazarları için Amerikan otomobilleri ithal eden ve 70
kadar ülkeye Amerikan ve Avrupa otomobilleri satan firma;
FĠRMA ADI: CRAFTS DE IMPEX
Türkiye’deki otomobil pazarına da girmek istediğini ve
ekonomik krizden dolayı cazip fiyatlarla otomobil
Regd. Office: C 11/114, SECTOR 3, ROHINI New Delhi
satabileceğini bildiriyor.
110085 (INDIA)
iTALYA
TEL: ++91 (11) 27514191
200900074
FAKS:++91 (11) 27512929
FĠRMA ADI: RAINERI & C. SAS
e-posta: [email protected]
TEL: ++39 (030) 361661
Yetkili KiĢi: Anoop Gupta
FAKS:++39 (030) 361664
Her türlü boncuk, boncuklu ip, düğme, aksesuar, moda
bijuteri, taklit mücevher, kilim ve resim çerçevesi üreticisi ve
e-posta: [email protected]
ihracatçısı olan firma, bu ürünleri satmak istediğini bildiriyor.
Yetkili KiĢi: Livio Raineri
Otomobil ve kamyonlar için korna üreticisi olan firma Türk
iTALYA
otomotiv yedek parça/aksesuar ithalatçıları/distribütörleri ve
otomotiv üreticileri ile temas kurmak istediğini bildiriyor. Söz
konusu talep Birliğimize Ġzmir Ġtalyan Ticaret Odası
vasıtasıyla iletilmiĢtir.
200900069
FĠRMA ADI: HAF ITALIA S.a.s.
TEL: ++39 (0432) 655340
SIRBiSTAN
FAKS:++39 (0432) 655568
200900092
FĠRMA ADI: KNOTT AUTOFLEX YUG
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Romina Voncini
153 MOSA PIJADA STR. 21220 BECEJ
Ev hayvanları için divan üreten firma, Türk distribütör ve
TEL: ++381 (21) 6913755
FAKS:++381 (21) 6915993
ithalatçılarla irtibat kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep Birliğimize Ġzmir Ġtalyan Ticaret Odası tarafından
iletilmiĢtir.
e-posta: [email protected]
MYANMAR
Yetkili KiĢi: ZELJKO BUBNJEVIC
200900066
Firma, araba ve bot römorku için torsiyon dingili (torsion
axles), çamurluk ve ayrıca römork parçaları satmak istiyor.
FĠRMA ADI: SHWE ACADEMY CO.,LTD
No.6,138th Street, Tamwe T/S.Yangon, Myanmar
19
TEL: ++95 (1) 200175
GüneĢ enerjisi panelleri üreticisi olan firma; konutlarda
bireysel ve merkezi sıcak su üretimi, sanayi tipi sıcak su
FAKS:++95 (1) 521986 /7
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mr.Mahmood Rahman/ Managing Director
üretimi, binalarda zemin ve alan ısıtmaları ve yüzme
havuzları için sıcak su üretiminde kullanılan paneller satmak
üzere Türk firmalarla iĢbirliği yapmak istediğini bildiriyor.
Talep, Birliğimize Ukrayna Büyükelçiliği vasıtasıyla
iletilmiĢtir.
Bambu ürünleri ihracatçısı olan firma, bu ürünleri satmak
üzere kâğıt fabrikaları, Çin yemek çubuğu fabrikaları ve
bambu ithalatçıları ile temas kurmak istediğini bildiriyor.
200900110
FĠRMA ADI: UKRINTERENERGO
85, Frunze St., Kyiv, 04080, Ukraine
Elektrik, gaz, nükleer enerji ve yakıtlar,
buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynakları
KORE CUMHURiYETi
200900094
FĠRMA ADI: ALTI-SOLAR
2F, DAERYUNG TECHNOTOWN - 8, #481-11, GASON
DONG, GUMCHON-GU, SEOUL, 153-775 KOREA
TEL: ++82 (2) 32185805
TEL: ++380 (44 ) 206-51-00
FAKS:++380 (44) 463-57-73
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Andriy V. Ivanchuk/ Director
Enerji projelerinin iĢletilmesi ve uygulanması, kombine
elektrik ve ısı üretimi, enerjiyle ilgili mal ve hizmetlerin ithalatı
ve ihracatı konusunda ulusal ve uluslararası boyutta çalıĢan
bir Devlet DıĢ Ticaret ġirketi olan Ukrinterenergo; bu
konularda çalıĢan Türk Ģirketleriyle de iĢbirliği yapmak
FAKS:++82 (2) 5124781
istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize Ukrayna
Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Jeremy Kim
Firma, bir tür ince güneĢ enerjisi paneli olan "a-Si Thin-film
ĠnĢaat iĢleri
Photovoltaic Module" satmak istiyor.
AFGANiSTAN
UKRAYNA
200900109
200900058
FĠRMA ADI: MOQA-WM CONSTRUCTION, ENGINEERING
FĠRMA ADI: ATT-Solar evacuated solar collectors
& ROAD CO.
Taimami Crossroad, Behind of Blue Sky Nedding Nall,
off.709, 6 Polytechnichna Str., National Technical Universtiy
Kabul, Afghanistan
of Ukraine
TEL: ++93 (771) 013 031
TEL: ++380 (44) 4549602
e-posta: [email protected]
FAKS:++380 (44) 2418666
Yetkili KiĢi: KHAN MURAT HAMIDI
e-posta: [email protected]
20
ĠnĢaat sektöründe faaliyet gösteren, her türlü bina inĢaatı,
Yetkili KiĢi: Marijus Zilinkas
askeri binalar, prefabrik konutların yanı sıra asfalt ve
stabilize yol yapımı, köprü ve diğer altyapı iĢleri ile bu iĢlerin
Nakliye sektöründe hizmet veren firma; Baltık Ülkeleri ile
projelendirme faaliyetleri ile ilgilenen firma, Afganistan’da
Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Türkiye
ihalesi yapılacak olan Ek Hastane Binası ĠnĢaatı için Ortak
arasındaki kara, deniz ve tren yollarında uluslararası
GiriĢim yapabileceği inĢaat firmaları aradığını bildiriyor.
taĢımacılık
yapan
firmalarla
temas
kurmak
istediğini
Güvenlik açısından herhangi bir sıkıntının bulunmadığı ve
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +370 68 736 946 numaralı cep
Projenin finansmanının, Amerikan Ordu Mühendisliği
telefonundan da temas kurulabilir.
kuruluĢu (USACE) tarafından sağlanacağı belirtilmiĢtir.
Projenin keĢfi: 4-5 milyon ABD Doları olup, süre 1 yıldır.
Khan Murad Hamidi ile +90 (543) 771 58 00 numaralı (Türk
UKRAYNA
200900101
GSM operatörü) cep telefonundan da temas kurulabilir.
FĠRMA ADI: Vadym Sorochynskyy, PE
TEL: ++380 (432) 121 408
Karayolu ile ulaĢtırma hizmetleri ve boru hattı
ile nakliye hizmetleri
FAKS:++380 (432) 121 408
GÜNEY AFRiKA
e-posta: [email protected]
200900116
Yetkili KiĢi: Vadym Sorochynskyy
FĠRMA ADI: SOUTH SOUTH LOGISTICS
ġehirlerarası kamyon taĢımacılığı alanında faaliyet gösteren
firma; Moldova, Romanya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan,
South Africa
Litvanya, Letonya, Estonya, Avusturya, Almanya, Çek
Cumhuriyeti, Beyaz Rusya, Ġspanya, Portekiz ve Türk
TEL: ++27 (16) 583 0398
FAKS:++27 (16) 583 0653
firmalarıyla iĢbirliği yapmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, Birliğimize Vinnytsia Ticaret ve Sanayi Odası
vasıtasıyla iletilmiĢtir.
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Mr Daniel Ngonyama
Suyolu taĢımacılık hizmetleri
Lojistik alanında faaliyet gösteren firma, bu konuda hizmet
vermek istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize
Güney Afrika Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
LiTVANYA
200900056
FĠRMA ADI: GREEN CARRIER
LT- 94101 Klaipede, Litvanya
TEL: ++370 (46) 246999
FAKS:++370 (46) 246998
LiTVANYA
200900057
FĠRMA ADI: GREEN CARRIER
LT- 94101 Klaipede, Litvanya
TEL: ++370 (46) 246999
FAKS:++370 (46) 246998
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Marijus Zilinkas
e-posta: [email protected]
21
Nakliye sektöründe hizmet veren firma; Baltık Ülkeleri ile
Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Türkiye
Mimarlık, inĢaat, hukuk, muhasebe ve iĢletme
konularında hizmetler
arasındaki kara, deniz ve tren yollarında uluslararası
taĢımacılık
yapan
firmalarla
temas
kurmak
istediğini
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +370 68 736 946 numaralı cep
A.B.D.
200900080
telefonundan da temas kurulabilir.
FĠRMA ADI: Intersport, Inc.
Destek ve yardımcı ulaĢtırmacılık hizmetleri;
seyahat acentası hizmetleri
Frederick, Maryland, USA
TEL: ++1 (301) 3055050
LiTVANYA
FAKS:++1 (301) 6638950
200900085
e-posta: [email protected]
FĠRMA ADI: Vinges Logistics Group
Yetkili KiĢi: Michael Parrotte/ President
TEL: ++370 (52) 391647
Küçük ve orta ölçekli firmaların minimum masrafla Amerika
pazarına girmesine ve kendilerine yer edinebilmelerine
FAKS:++370 (52) 391644
yardımcı olmak için bir program geliĢtiren firma, müĢterilerine
Yetkili KiĢi: Aurimas Auksciunas / Pazarlama Bölümü
A'dan Z'ye geniĢ bir yelpazede hizmet vermek istediğini
BaĢkanı
bildiriyor.
Litvanya'da lojistik alanında faaliyet gösteren firma, bu
ALMANYA
alanda çalıĢan Türk firmalarla temas kurmak istediğini
bildiriyor. Söz konusu teklif, Birliğimize Litvanya Büyükelçiliği
200900059
vasıtasıyla iletilmiĢtir.
FĠRMA ADI: ATOSS Software AG
200900104
Am Moosfeld 3 D ‘ 81829 München Germany
FĠRMA ADI: UAB INTERTEK-SERVIS
TEL: ++49 (89) 427 71 139
TEL: ++370 (5) 2645854
FAKS:++49 (89) 427 71 58139
FAKS:++370 (5) 2645854
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Patrick Hermann - Product Manager
Yetkili KiĢi: Janas Salkovskis
Firma, ekonomik krizden dolayı çalıĢan sayısını azaltmak
yerine, mevcut iĢgücünü etkin kullanmayı sağlayacak "esnek
Litvanya, Letonya, Polonya, Rusya ve Beyaz Rusya ve
Türkiye arasında kara, demir ve hava yolları üzerinden kargo
taĢıma hizmetleri veren firma, lojistik alanında faaliyet
iĢgücü yönetim sistemi"ni satmak üzere Türk firmalarla
temas kurmak istediğini bildiriyor.
gösteren Türk firmalarıyla iĢbirliği yapmak istediğini bildiriyor.
Söz konusu talep, Birliğimize Almanya Federal Cumhuriyeti
Söz konusu talep, Birliğimize Litvanya Büyükelçiliği
Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
vasıtasıyla iletilmiĢtir. Firma yetkilisi ile +370 659 85 677
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
22
BREZiLYA
FĠRMA ADI: ESM DanıĢmalık Limitet ġirketi
200700586
Cınnah Cd. Enisbehiç Koryürek Sok.No.17/C Çankaya
Ankara
FĠRMA ADI: VEDAT MUTLU
TEL: ++90 (312 ) 438 39 84
Rua 11 Qd.02 LT: 20 SETOR SUL CEP:77.270.000
TAQUARALTO - PALMAS - TO - BRASIL
FAKS:++90 (312) 438 38 47
TEL: ++55 (63) 92 32 30 50
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Süleyman Merdanoğlu/ ġirket Genel Md.
Yetkili KiĢi: Vedat Mutlu
Firma, Özbekistan’da organizasyonunu üstlendikleri Mart
2009-Aralık 2013 tarihleri arasında açık kalacak olan 5 yıllık
Yıllardır Brezilya’da yatırım ve öncesi için araĢtırmalar, pazar
daimi fuarları için Türkiye’den katılacak firmalara çok uygun
araĢtırması ve pazarlama ile ilgili diğer çalıĢmalar, gümrük
Ģartlar sunduklarını bildiriyor. Özbekistan’da düzenlenen bu
mevzuatı vb. konularda çalıĢmalar yapan vatandaĢımız;
fuara ve diğer fuarlara Türkiye’den katılmak isteyen
Brezilya pazarında ticari faaliyette bulunmak, iĢyeri, Ģube,
firmaların vize iĢlemlerinin de Ģirketleri tarafından yapıldığını
temsilcilik açmak, fabrika/üretim tesisi kurmak, yatırım
belirten firma yetkilisi ile +90 532 693 79 69 numaralı cep
yapmak, distribütörlük kurmak, ithalat-ihracat vs. ile
telefonundan da temas kurulabilir.
uğraĢmak isteyen ve yerel yönetimlerle, diğer devlet
kuruluĢları ve yerel piyasada faaliyet gösteren her alandaki
PAKiSTAN
Ģirketlerle temas kurmak isteyen firmalarımıza yardımcı
olacağını bildiriyor.
200900124
GÜNEY AFRiKA
FĠRMA ADI: ASIF AZIM ASSOCIATES
200900121
Sameer Plaza, Civic Centre 3-C/1, Faisal Town LAHORE,
PAKISTAN
FĠRMA ADI: KNIGHT F S F A
TEL: ++92 (42) 516 8343
Pretoria, South Africa.
FAKS:++92 (42) 516 8344
TEL: ++27 (12) 460 5283
e-posta: [email protected]
FAKS:++27 (12) 346 2663
Yetkili KiĢi: Asif Iqbal
e-posta: [email protected]
ÇeĢitli kimyasal maddeler, mekanik parçalar ve elektriksel
Yetkili KiĢi: Mr Louis Knight
parçalar konusunda temsilcilik yapan ve ayrıca satıĢ sonrası
parça bakım hizmetleri veren firma; Türkiye’den silo
Firma, Güney Afrika'da iĢletmek için taĢ ocakları arayan Türk
imalatçıları, endüstriyel proje ve mühendislik Ģirketleri ve
yatırımcılara danıĢmanlık hizmetleri vermek istediğini
EPC Ģirketlerinin (ihaleyi üstlenip projenin mühendislik,
bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Güney Afrika
Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
inĢaat ve satın almasını gerçekleĢtiren Ģirket) temsilciliğini
yapmak istediğini bildiriyor.
öZBEKiSTAN
200900067
23
RUSYA
Baskı, matbaa ve ilgili hizmetler
200900095
TÜRKiYE
FĠRMA ADI: Outsourcing company PrCS
200800546
TEL: ++7 (812) 334 15 84 (103)
FĠRMA
ADI:
YOLĠÇĠ
PRODÜKSĠYON
EĞĠTĠM
DANIġMANLIK
FAKS:++7 (812) 71 252 71 (103)
MareĢal Fevzi Çakmak Caddesi 8. Sokak 18/3 Bahçelievler
e-posta: [email protected]
ANKARA
Yetkili KiĢi: Ilya Kholodnov / Export - Import manager
TEL: ++90 (312) 223 20 39
Ġhracat, ithalat, lojistik, yatırım, piyasa analizi ve denetim
FAKS:++90 (312) 213 99 83
konularında faaliyet gösteren firma, Rusya’ya ihracat ve
Rusya’dan her türlü mamul ürün ithal etmek isteyen Türk
e-posta: [email protected]
firmalarına hizmetlerini sunmak istediğini bildiriyor.
Yetkili KiĢi: Yasemen Yılmaz
TÜRKiYE
Her türlü hizmet ve mal üretiminin en uygun biçimde ve en
doğru hedeflerle tanıtımı için çeĢitli dillerde yazılı, görsel,
200800545
iĢitsel, dijital ortamda ya da basılı her türlü tanıtım, reklam
FĠRMA
ADI:
YOLĠÇĠ
PRODÜKSĠYON
EĞĠTĠM
DANIġMANLIK
prodüksiyonu
yapan
firma;
kitle
iletiĢim
araçları
için
hazırlanan reklamlar, tanıtım broĢürleri, katalogların yanı
MareĢal Fevzi Çakmak Caddesi 8. Sokak 18/3 Bahçelievler
ANKARA
sıra,
ulusal
ya
da
uluslararası
fuar,
kongre
gibi
organizasyonlar için tanıtım faaliyetleri alanında da hizmet
verdiğini bildiriyor. Firma, Avrupa’daki yayıncılığın ölçütü
olan EBU standartlarında hizmet verdiğini bildiriyor.
TEL: ++90 (312) 223 20 39
FAKS:++90 (312) 213 99 83
e-posta: [email protected]
Yetkili KiĢi: Yasemen Yılmaz
Her türlü hizmet ve mal üretiminin en uygun biçimde ve en
doğru hedeflerle tanıtımı için çeĢitli dillerde yazılı, görsel,
iĢitsel, dijital ortamda ya da basılı her türlü tanıtım, reklam
prodüksiyonu
yapan
firma;
kitle
iletiĢim
araçları
için
hazırlanan reklamlar, tanıtım broĢürleri, katalogların yanı
sıra,
ulusal
ya
da
uluslararası
fuar,
kongre
gibi
organizasyonlar için tanıtım faaliyetleri alanında da hizmet
verdiğini bildiriyor. Firma, Avrupa’daki yayıncılığın ölçütü
olan EBU standartlarında hizmet verdiğini bildiriyor.
24

Benzer belgeler