Orman Mühendisi

Yorumlar

Transkript

Orman Mühendisi
KİTAPÇIK TÜRÜ
A
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı
11. GRUP
MÜHENDİS
(ORMAN)
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
28/04/2012
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
: .....................................................
: .....................................................
ALANLAR
SORU SAYISI
Atama Yapılacak Görevin Niteliği
35
Bakanlığın Kuruluş ve Görevlerine İlişkin
Konular
25
TOPLAM
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
(DAKİKA)
60
70
ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9.Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10.Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
A
MÜHENDİS (ORMAN)
1. Latincesi “juniperus excelsa bieb” olan ardıç
6. Aşağıdaki bitkilerden hangisi CYCADOPHYTA
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boylu Ardıç
C) Sabin Ardıç
sınıfındandır?
B) Kokulu Ardıç
D) Katran Ardıç
A) Palmiye yapraklı gymnospermler
B) Çin mabed ağacı
C) Yumuşak çamlar
D) Atlas sediri
2. Birbirine benzeyen ve ortak bir çok karakteri
olan türler topluluğuna ne denir?
A) Otör
C) Habitus
7.
B) Cins
D) Pinus
I- E. majör L.
II- E. distachya L.
III- E. frapilis Desf.
Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye’de bulunan doğal deniz üzümü türlerinin tamamı bir
arada verilmiştir?
3. Aşağıdakilerden hangisi taksonomik botani-
A) I ve II
C) I ve III
ğin ilk görevidir?
A) Bitkileri sınıflandırmak
B) Tohumları ıslah etmek
C) Hayvanları sınıflandırmak
D) Fosil kayıtlarını belirlemek
B) II ve III
D) I, II ve III
8. Bitkinin yerindeki durumu, dallanması, kökle-
rinin toprak içerisindeki dağılmasını belirten
morfolojik görünüşünü aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A) Dihibrit
C) Fitoplankton
4. Bitki sınıflandırmalarında kullanılan her bir
birime ne ad verilir?
A) Tür
C) Kategori
B) Habitus
D) Biyogenez
B) Familya
D) Habitus
9. Aşağıdakilerden hangisi çam yanıklığına
neden olan “nematodun” kesilmemiş ağaçlara
bulaşmasını ifade eden kavramdır?
5. Ladinlerin hangi türü ülkemizde doğal olarak
A) Tersiyer
C) Primer
yetişmektedir?
A) Picea abies
B) Picea glauca
C) Picea pungens Engelm
D) Picea orientalis
B) Sekonder
D) Kuaterner
10. Ortak özelliklere sahip olan cinsler topluluğu
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) Botanik
C) Familya
2
B) Varyete
D) Taksonomi
A
MÜHENDİS (ORMAN)
11.
15. • Adını kozalaklı ağaç anlamına gelen kedros
I- Habitus
II- Yaprak
III- Sürgün
IV- Çiçek
V- Gövde Kabuğu
kelimesinden alır.
• Gövde kabuk rengi grimsi ve ileri yaşlarda
çatlaklıdır.
• Genel görünüşü genç yaşlarda sivri tepeli
ileri yaşlarda ise geniş tepelidir.
Aşağıdakilerden hangisinde Gymnospermleri
tanımak için kullanılan temel özelliklerin hepsi
bir arada verilmiştir?
Yukarıda bazı özellikleri verilen ağaç türü
hangisidir?
A) I, III
C) I, III, IV, V
A) Sedir
C) Göknar
B) II, III, IV
D) I, II, III, IV, V
12. “Cedrus libani” aşağıdakilerden hangisine
16. Sürekli yeşil olup 20 m’ye kadar da boylanabi-
verilen isimdir?
A) Mavi sedir
C) Toros sediri
lir. Yavaş büyür. Tepe geniş şemsiye görünümünde, dalları kalın, kısa genellikle horizantal
uzanır.
B) Atlas sediri
D) Kıbrıs sediri
Botanik özellikleri verilen sedir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toros sediri
C) Himalaya sediri
13. • Kuzey Amerika’nın batısında Colarado, Utah
•
•
•
•
ve Arizona eyaletlerinin dağlık kesimlerinde
yetişir.
30 m’ye kadar boy yapabilirler.
Genç sürgünleri kalın, koyu esmer ve çıplaktır.
İğne yaprakları 2-3 cm boyundadır.
Kozalakları 8-10 cm uzunluğunda, 3 cm çapındadır.
B) Kıbrıs sediri
D) Atlas sediri
17. • Ülkemizde Toroslar ve Amanoslar’da 10001500 m’ler arasında bulunur.
• Odunu çok sert ve dayanaklıdır.
• Kozalaklarından pekmez yapılır.
Bazı özellikleri verilen ağaç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mavi Ladin
C) Sarıçam
B) Ladin
D) Mazı
Yukarıda bazı özelikleri verilen ağaç hangisidir?
A) Mazı
C) Sedir
B) Çin Mabed Ağacı
D) Himalaya Sediri
B) Ladin
D) Andız
18. Aşağıdaki çam türlerinden hangisinin tohum-
14. Doğu Ladinin ülkemizde en yaygın olarak gö-
ları çam fıstığı adı altında yenmektedir?
rüldüğü yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pinus Sylvestris
C) Pinus Pinea
A) Kaz Dağları ve çevresi
B) Doğu Karadeniz Bölümü’nün dağlık kesimleri
C) Torosların güneye bakan yamaçları
D) Doğu Anadolu Bölgesi yüksek kesimleri
3
B) Pinus Nigra
D) Pinus Brutia
A
MÜHENDİS (ORMAN)
19. Aşağıdakilerden hangisi ilksel ve yok olan
24. Aşağıdakilerden hangisinin tomurcukları reçi-
ağaçlardan biri değildir?
nelidir?
A) Lycopodium
B) Colonaties
C) Progymnospermler D) Ginko Biloba
A) Sarıçam
C) Kafkas göknarı
20. Aşağıdaki sert çam türlerinden hangisinin
25. • Tomurcukları bol reçineli,
• Sürgünleri parlak ve çıplak,
• Kozalakları 15-20 cm boyunda olup, dış pul
dünyadaki coğrafi yayılış alanı daha geniştir?
A) Sarıçam
C) Kızılçam
B) Uludağ göknarı
D) Duglas göknarı
dışarıda görülür.
B) Karaçam
D) Fıstık çamı
Botanik özellikleri verilen göknar türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kafkas göknarı
C) Kazdağı göknarı
B) Uludağ göknarı
D) Toros göknarı
21. Latincesi Bennettitinae olarak adlandırılan
gymnosperm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Palmiye yapraklı gymnosperm
B) Yelpaze yapraklı gymnosperm
C) Filkulağı yapraklı gymnosperm
D) İğne yapraklı gymnosperm
26. Günümüzde sadece bir cinse ait tek türle
temsil edilen gymnosperm aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ginkgoince
C) Cycadinae
B) Bennettitinae
D) Gnetinae
22. Tüm Akdeniz sahilleri boyunca ve ülkemizde
de Akdeniz ve Ege bölgelerinde doğal olarak
yetişen servi aşağıdakilerden hangisidir?
27. Etiketlenmiş, bilimsel sınıflandırmalara göre
düzenlenmiş, kurutulmuş örnek koleksiyonlara ne ad verilir?
A) Cupressus semper Virens
B) Cupressus arizonica Grene
C) Cupressus goveniana Gord
D) Cupressus macrocorpa Hartweg
A) Arboretum
C) Herbaryum
23. Aşağıdakilerden hangisi odunsu bitkilerin
B) Habitus
D) Herbiye
28. Gymnospermler kaç sınıfa ayrılır?
sınıflandırılmasındaki temel faktördür?
A) 1
A) Tomurcukları
B) Tohum özellikleri
C) Gövde kabukları
D) Çiçeklerin morfolojik yapısı
4
B) 2
C) 3
D) 4
A
MÜHENDİS (ORMAN)
29. Birbirlerine çok benzerlik gösteren ve arala-
34. Aşağıdakilerden hangisi dünya üzerinde ya-
rında döllenerek kendilerine benzer bireyler
meydana getirebilen bireyler topluluğuna ne
denir?
A) Tür
C) Familya
şamakta olan tohumlu bitkilerin en eskisi ve
yaşlısıdır?
A) Duglas göknarı
B) Çin mabet ağacı
C) Yalancı sago palmiyesi
D) Halep çamı
B) Cins
D) Kategori
30. Bursaphelenchus xylaphilus’ü çamgillere
35. Aşağıdakilerden hangisi monotipik bir cinstir?
taşıması sonucu “çam yanıklığı” hastalığına
neden olan böcek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lepidoptera
C) Monochamus
A) Thujal (mazılar)
B) Cryptomeria japonica (Japon Çamı)
C) Sequoiadendron giganteum (Mamut ağaçları)
D) Sequoia sempervirens (Sahil sekoyası)
B) Diplopoda
D) Hymenoptera
31. Aşağıdakilerden hangisi Yalancı Sago Palmi-
yelerinin botanik özelliklerinden biri değildir?
36. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlığın en üst
amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından ve emri
altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden dolayı
aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?
A) Bir cinsli iki evciklidir.
B) Tohumları çoğunlukla kanatlıdır.
C) Erkek çiçek toplulukları büyük kozalaklar halindedirler.
D) Tohum tomurcukları gövdenin ucunda sık bir
vaziyette toplanmış, üzeri sık tüylerle örtülü
karpellerin kenarlarında yer alır.
A) TBMM
C) Başbakan
32. Gymnospermlerde kozalak oluşabilmesi için
37. I- Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denet-
en az kaç karpelin bir araya gelmesi gerekmektedir?
A) 2
B) 3
C) 4
B) Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı
lemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin
etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak
II- Faaliyet alanına giren konularda diğer
bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları
arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak
D) 5
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
33. Aşağıdakilerden hangisi çalılara ait bir özelliktir?
A) Uzun ömürlüdür.
B) Ana gövde yan dallardan daha fazla gelişir.
C) Uzun boylu tek tepeli bir yapıya sahiptir.
D) Dipten fazla dallanma meydana gelerek, çok dallı
kısa boylu tepeler oluşur.
A) Bakan
B) Müsteşar
C) Personel Genel Müdürü
D) Strateji Geliştirme Başkanı
5
A
MÜHENDİS (ORMAN)
38. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teş-
41. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görevidir?
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre müsteşara yardımcı olmak
üzere en fazla kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?
A) İki
B) Üç
C) Beş
A) Tarımsal ürün piyasalarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, Bakanlığın görev
alanına giren konularda araştırmalar yapmak
ve yaptırmak
B) Tarımsal sulamada verimliliği arttırmak, uygun
sulama tekniklerinin kullanılmasını sağlamak,
uygun sulama tesislerini yaptırmak, toprak
kaynaklarını korumak ve tarla içi geliştirme
hizmetlerini yürütmek
C) Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek,
gen kaynaklarına erişim ve bunların yararının
paylaşımını sağlamak; yetkilendirme, izleme
ve denetleme çalışmalarını yapmak
D) Çeşit ve ırk geliştirmek, tescil ettirmek ve bunların nüve materyallerini üretmek
D) Yedi
39. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?
A) Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan
hareketlerini kontrol etmek
B) Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı
ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek ve
denetlemek
C) Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve
zararlıları ile mücadele etmek ve buna ilişkin
esasları belirlemek
D) Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim
teknolojilerinin kullanımının uygunluğunu ve
standartlarını belirlemek ve denetlemek
40.
42.
I- Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek
II- Denizlerde ve iç sularda su ürünlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını desteklemek
III- Hayvan ve bitki hastalıklarında kullanılan
aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler
ile koruma ilaçları hakkında ve bunların
bileşimine giren etkili ve yardımcı maddeler
konusunda araştırmalar yapmak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangisi/
hangileri Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
I- Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile
ilgili hizmetleri yürütmek
II- Çayır, mera, yaylaklar ve kışlakların ıslah
ve muhafazasını sağlamak, korumak ve
gerekli tedbirleri almak
III- İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek, bunları
desteklemek, yaygınlaştırmak ve görev
alanına giren faaliyetler sonucu ortaya çıkabilecek kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili
kurumlarla koordinasyonu sağlamak
A) Yalnız I C) I ve III B) I ve II
D) II ve III
43. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teş-
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre yukarıda verilenler hangi
Genel Müdürlüğün görevidir?
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre Bakanlığın “uluslararası
kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak” görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Hayvancılık Genel Müdürlüğü
B) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
C) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
D) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü
A) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
B) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
C) Strateji Geliştirme Başkanlığı
D) Personel Genel Müdürlüğü
6
A
MÜHENDİS (ORMAN)
44. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teş-
47.
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görevlerinden değildir?
A) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş işlerini yürütmek
B) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve
işlemlerinin inceleme ve soruşturma işlerini
yürütmek
C) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil
ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek,
koordine etmek ve denetlemek
D) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun
çalışmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri
hazırlamak ve Bakana sunmak
I- Bakanlığın görev alanına giren konularda
görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım
ve yayımını yapmak veya yaptırmak
II- Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla
ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak,
değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt,
fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak
veya hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv,
dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini
yürütmek
III- Bakanlığın internet sayfaları, elektronik
imza ve elektronik belge uygulamaları ile
ilgili teknik çalışmaları yapmak
IV- Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle iş birliği içinde veri
tabanları oluşturmak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangileri
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevlerindendir?
A) I ve II C) II ve IV 45. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma usul ve esasları ile müfettiş
yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri
ve diğer hususlar” aşağıdaki hangi mevzuat
ile düzenlenir?
B) III ve IV
D) I ve III
48. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre “4982 sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu´na göre yapılacak bilgi edinme
başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak” görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Bakanlar Kurulu Kararı
B) Yönetmelik
C) Yönerge
D) Tüzük
A) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
B) Personel Genel Müdürlüğü
C) Özel Kalem Müdürlüğü
D) Hukuk Müşavirliği
46. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevlerinden değildir?
A) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde,
kiralama ve satın alma işlerini yürütmek,
temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım,
taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya
yaptırmak
B) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin
işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek
C) Bakanlığın genel evrak ve arşiv faaliyetlerini
düzenlemek ve yürütmek
D) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi,
emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek
49. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlıkta önem
ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı
olmak üzere en fazla kaç bakanlık müşaviri
atanabilir?
A) On beş C) Yirmi beş
7
B) Yirmi
D) Otuz
MÜHENDİS (ORMAN)
50. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teş-
53. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre uzman yardımcılığına atananlar en az kaç yıl fiilen çalışmak ve uzmanlık tezinin kabul edilmesi kaydıyla uzmanlık
için yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar?
A) Bir
B) İki
C) Üç
A
ra Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönerge’ye göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlık il müdürlüğü hizmet
birimlerinden “Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünün” görevlerinden değildir?
D) Dört
A) Kombina ve mezbahalarda görev yapan
akredite veteriner hekimlerin kaydını yapmak
ve bunları konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş
görevleri yönüyle denetlemek
B) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, işleme
ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak gerekli
kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek
C) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği
esaslar dâhilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek
D) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına
göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği yönüyle
denetimlerini yapmak
51. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra
Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’ye göre, ihtiyaçların
özelliğine göre ve gerek duyulması hâlinde, il
müdürlüğüne veya şube müdürlüğüne bağlı
oluşturulan hizmet birimleri, görev ve yetkileri
aşağıdakilerden hangisinin onayı ile belirlenir?
A) Vali
B) Bakan
C) Müsteşar
D) Personel Genel Müdürü
54. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taş-
ra Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönerge’ye göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlık il müdürlüğü hizmet birimlerinden “Tarımsal Altyapı ve Arazi
Değerlendirme Şube Müdürlüğünün” görevlerindendir?
52. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre “sorumluluk, koordinasyon ve yetkiler” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kalıntı-nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam
su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi
işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su
üretimini sağlayıcı işlemler yapmak
B) Bakanlığın belirlediği çerçevede, ilde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi
koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek
C) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen
hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım
taleplerini değerlendirmek
D) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek
A) Bakan ve Müsteşar hariç her kademedeki Bakanlık yöneticileri sınırlarını belirtmeksizin ve
yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını
alt kademelere devredebilir.
B) Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, ilgili
bakanlıklara danışmak ve gerekli iş birliği ve
koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
C) Bakanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite
standartlarına uygun olarak yürütmekten üst
kademelere karşı sorumludur.
D) Bakanlık, hizmet ve görevleriyle ilgili konularda, diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve
kuruluşlarının uyacakları esasları mevzuata
uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
8
MÜHENDİS (ORMAN)
55.
58. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taş-
I- 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel
arazi toplulaştırma taleplerini değerlendirmek, kontrol etmek
II- Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve
temlik işlemlerini yürütmek
III- Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde,
kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin
ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek,
izlemek ve denetlemek
ra Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönerge’ye göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlık il müdürlüğü hizmet birimlerinden “İdari ve Mali İşler Şubesi
Müdürlüğünün” görevlerinden değildir?
A) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları
yürütmek
B) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve
koordinasyonu sağlamak
C) Sivil savunma, seferberlik hizmetleri, yangından korunma vb. konularda mevzuatına uygun
faaliyette bulunmak
D) Bilgi işlem sisteminin kurulması ve sağlıklı
çalışmasını temin etmek
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra
Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’ye göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri Bakanlık il müdürlüğü
hizmet birimlerinden “Kırsal Kalkınma ve
Örgütlenme Şube Müdürlüğünün” görevlerindendir?
A) Yalnız II C) I ve II A
B) Yalnız III
D) II ve III
59. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra
Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’ye göre, “tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek” aşağıdaki
Bakanlık il müdürlüğü hizmet birimlerinden
hangisinin görevidir?
Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’ye göre Bakanlıkça
önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan illerin yıllık yatırım ve bütçe
teklifleri valiliklerce ilgili birimlere gönderilir.
İlgili birimler gerekli değerlendirmeyi yaptıktan
sonra aşağıdakilerden hangisine intikal ettirir?
A) İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü
B) Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
C) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
D) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube
Müdürlüğü
A) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
B) Strateji Geliştirme Başkanlığı
C) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
D) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü
56. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra
57. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra
Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’ye göre, il sınırlarını taşan hizmet ve faaliyetler veya birden fazla ile
hitabeden araştırma, eğitim, üretim, denetim,
yatırım ve benzeri faaliyetler, aşağıdakilerden
hangisi tarafından düzenlenir?
A) Bakanlık
B) İlgili iller
C) Tarımsal arazisi fazla olan il
D) Yapılacak faaliyetin ağırlıklı olduğu il
9
MÜHENDİS (ORMAN)
60. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez
ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri ve Yetki Devri
Yönergesi´ne göre, il müdürleri, ilçe müdürleri
ve kuruluş müdürleri tarafından imzalanacak
yazılarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bakanlığımız genel bütçe defterine kayıtlı ve
bedeli Maliye Bakanlığınca belirlenen tutar
limitinde olan canlı ve cansız taşınırların (taşıtlar hariç) tahsis, devir, terkin ve imha Olur’ları
B) Bakanlığımız genel bütçe ve döner sermaye
işletmelerinde kayıtlı hurdaya ayrılmasına
veya imhasına karar verilen taşınırlardan
genel bütçe için kayıtlı değeri Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutar, Döner Sermaye
İşletmeleri için Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın altı katına kadar (altı katı dâhil)
olan canlı ve cansız taşınırların (taşıtlar hariç)
terkin Olur’ları
C) Döner sermaye işletmelerinde; 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu hükümlerine göre mal
ve hizmet alım ile yapım işleri, 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı BKK ile yürürlüğe giren
Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği
hükümlerine göre yapılacak satış işlemi ile ilgili
ihaleler ile protokol ve sözleşmeler
D) Bakanlığımız genel bütçe ve döner sermaye
işletmelerinde stoklarda bulunan varlıklardan taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin kusuru olmadan meydana gelen zayiat, normal
fire üstündeki noksanlıklar ile kısmen veya
tamamen değer kaybına uğrayanlardan genel
bütçe için kayıtlı değeri Maliye Bakanlığınca
belirlenecek tutar, Döner Sermaye İşletmeleri
için Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın
altı katına kadar olan (altı katı dâhil) stokların
terkin Olur’ları
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
10
A
SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1.Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2.Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3.Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4.Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
28 NİSAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
11. GRUP: MÜHENDİS (ORMAN)
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
B
A
C
D
A
D
B
C
C
D
C
A
B
A
B
D
C
D
A
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
B
A
D
B
C
A
C
D
A
C
B
B
D
B
A
C
A
B
D
C
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
B
D
A
C
B
D
b
A
D
C
B
A
C
D
B
C
A
A
B
D

Benzer belgeler

Kameraman-Foroğrafçı-Spiker

Kameraman-Foroğrafçı-Spiker YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Kameraman-Fotoğrafçı-Spiker

Kameraman-Fotoğrafçı-Spiker YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı