CKY550E-BinaTekSurdurulebilirlik

Transkript

CKY550E-BinaTekSurdurulebilirlik
İTÜ
LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU
(GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
BİNA TEKNOLOJİSİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Kodu
(Code)
CKY5XXE
Lisansüstü Program
(Graduate Program)
Dersin Türü
(Course Type)
Dersin İçeriği
(Course Description)
Dersin Amacı
(Course Objectives)
Course Name
BUILDING TECHNOLOGY:
SUSTAINABILITY
Yarıyıl
Kredisi
AKTS
Ders
(Semester)
(Local
Kredisi Türü
Credits)
(ECTES (Course
Credits) Type)
Bahar
3
7,5
Yüksek
Lisans
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (Environmental Control and
Construction Technologies)
Seçmeli (Elective)
Dersin
İngilizce (English)
Dili
(Course
Language)
Yaşam döngüsü değerlendirmesi ve bina yaşam döngüsü
kavramlarının tüm boyutları. Binaların tasarım, yapım, kullanım ve
işlevine tamamladıktan sonraki süreçlerinde bir girdi olarak
sürdürülebilirlik ve yaşam döngüsü değerlendirmesi. Yapı elemanları
tasarımında ve kullanımında malzeme seçimi ve sürdürülebilirlik
ilişkisi. Yapım sürecinde çevreye olumsuz etkilerin minimize
edilmesi.
All dimensions of life cycle assessment and building life cycle
concepts. Sustainability as an input for the design, construction,
operation and deconstruction processes and life cycle assessment
concept as an input for these processes. The relation of
sustainability with the selection of building materials about the
building element design and usage processes. Methods of
minimising the negative effects for natural environment in
construction process.
[1]Mimari ürünün sadece kullanılan bir ürün değil, planlanan,
tasarlanan, yapılan, kullanılan, bakılan ve işlevi tamamlanınca
yıkılan bir ürün olduğunu anlatmak.
[2]Bina yaşam döngüsü ile sürdürülebilirlik kavramlarının öğrenciler
tarafından içselleştirilmesini sağlamak.
[3]Sürdürülebilirlik kavramının tasarım sürecinde bir tasarım girdisi
olarak kullanılmasının önemini anlatmak.
[1]To explain that buildings are not only operational architectural
objects, but also planned, designed, constructed, maintained and
when it fulfils its function, deconstructed objects.
[2]To make students internalize building life cycle and sustainability
concepts.
[3]To make students understand the importance of using
sustainability concept as a main design input.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Kaynaklar
(References)
Ödevler ve Projeler
(Homework and Projects)
[1]Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bina, yapı elemanları,
yapı bileşenleri ve detay kavramlarının sürdürülebilirlikleri ile ilgili
bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
yetkinliği.
[2]Bina, yapı elemanları, yapı bileşenleri ve detay kavramlarının
sürdürülebilirlikleri ile ilgili uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve
uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
[3]Bina, yapı elemanları, yapı bileşenleri ve detay kavramlarının
sürdürülebilirlikleri ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma
yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi.
[4]Bina, yapı elemanları, yapı bileşenleri ve detay kavramlarının
sürdürülebilirlikleri ile ilgili özümsedikleri bilgiyi, problem çözme
ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda
kullanabilme yetkinliği
[1]To extend and develop knowledge on expertness level in the
area of sustainability of building, building element, building
component and detail.
[2]The ability to use theoretical and practical knowledge at
expertness level in the area of sustainability of building, building
element, building component and detail.
[3]The ability to use research methods in solving problems in the
area of sustainability of building, building element, building
component and detail.
[4]To achieve perfection in using the ability of problem solving and
application to sustainability of building, building element, building
component and detail concepts in interdisciplinary work.
[1]Emmitt, S., (2012). Architectural Technology,
John Wiley & Sons, Oxford, UK
[2]Emmitt, S. And Yeomans, D. T., (2001).
Specifying Buildings, Butterworth-Heinemann,
Oxford, UK
[3]Rich, P., Dean, Y., Principles of Building Element
Design, Architectural Press, 1999
[4]Emmitt, S. And Gorse, C. (2003). Construction
Communication, Blackwell, UK.
[5]Allen, E. And Rand, P. (2007). Archıtectural
Detaılıng: Functıon, Constructability, Aesthetics,
John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
[6]Fleming, E. (2005). Construction Technology An
Illustrated Introduction, Blackwell, Oxford, UK
5 adet makale okunması, irdelemesi, sunulması ve
tümünden bir rapor oluşturması. Dünyada
binaların sürdürülebilirlikleri ile ilgili oluşturulmuş
sertifika programları ile ilgili bir rapor hazırlamak.
Reading, analysing and presenting 5 articles and
preparing a report. Analysing the certificates
Laboratuar Uygulamaları
(Laboratory Work)
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Başarı Değerlendirme
(Assessment Criteria)
generated all around the world about the
sustainability of buildings and preparing a report.
Türkiye’de sürdürülebilirlik ile ilgili özel durumu
olan bir binanın seçilerek incelenmesi ve
sürdürülebilirlik yaklaşımı ile ilgili bir rapor
hazırlamak.
Selecting a building in Turkey which is designed
and constructed according to the sustainability
criteria and preparing a report about it.
Faaliyetler
Adedi
Değerlendirme
(Activities)
(Quantitiy) Katkısı, %
(Effects on
Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
0
0
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
0
0
(Quizzes)
Ödevler
2
40
(Homework)
Projeler
0
0
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
1
60
(Term Paper/Porject)
Laboratuar Uygulaması
0
0
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
0
0
(Other Activities)
Final Sınavı
0
0
(Final Exam)
DERS PLANI
Hafta Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Yaşam döngüsü değerlendirmesi ve ISO15686 standardı.
Bina yaşam döngüsü.
Bina kavramsal tasarımı ve sürdürülebilirlik.
Yapı elemanı yaşam döngüsü ve sürdürülebilirlik.
Yapı bileşeni yaşam döngüsü ve sürdürülebilirlik.
Detay tasarımı ve sürdürülebilirlik
Yapı malzemesi seçimi ve sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik ile ilgili sertifikalar
Türkiye’de sürdürülebilir yapı elemanı, yapı bileşeni ve detay tasarımının
durumu
Türkiye’de sürdürülebilir yapı elemanı, yapı bileşeni ve detay tasarımının
durumu
Türkiye’de sürdürülebilirlik kavramının bir tasarım girdisi olarak kullanıldığı
binalar, Sunum 1
Türkiye’de sürdürülebilirlik kavramının bir tasarım girdisi olarak kullanıldığı
binalar, Sunum 2
Sürdürülebilir tasarım, Proje 1
Sürdürülebilir tasarım, Proje 2
Dersin
Çıktıları
1
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1
3, 4
1
3, 4
3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
COURSE PLAN
Weeks Topics
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Life cycle assessment and ISO 15686 standard.
Building life cycle.
Conceptual design of buildings and sustainability.
Building element design and sustainability.
Building components and sustainability.
Detail design and sustainability
Building materials selection and sustainability
Certificates about the sustainability of buildings
The contemporary level of sustainable building design in Turkey
The contemporary level of sustainable building element, building component
and detail design in Turkey
Building in Turkey which use sustainability concept as a design input,
Presentation 1
Building in Turkey which use sustainability concept as a design input,
Presentation 2
Sustainable design, Project 1
Sustainable design, Project 2
Course
Outcomes
1
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1
3, 4
1
3, 4
3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
Dersin Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programıyla İlişkisi
Programa Ait Yüksek Lisans Çıktıları
I.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık
düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).
II.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).
III.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
(beceri).
IV.
Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
V.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
VI.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile
destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak
sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
VII.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme
ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik).
VIII. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek
yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).
IX.
Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak
çözümleyebilme (beceri)
X.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların
çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm
üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
XI.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
XII.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile
inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
XIII. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı
iletişim kurabilmek (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
XIV. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim
teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
XV. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde
edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü
Yetkinlik).
XVI. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,
disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).
XVII. Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı,
sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (Alana özgü yetkinlik).
Katkı
Seviyesi
1 2 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Relationship between the Course and Environmental Control and Construction
Technologies Graduate (MS) Curriculum
Program Outcomes
I.
to develop and deepen the level of expertise in the field (sufficient
knowledge) (Information).
II.
To comprehend interdisciplinary interactions related to the field
(Information)
III.
To use theoretical and practical information in the field of expertise( Skill).
IV.
To conduct an independent study for the field of expertise(Competence to
work independently and to take responsibility).
V.
To critically evaluate the knowledge and skills learned in the field ( Learning
Competency ) .
VI.
To transfer current developments and their work in the field with
quantitative and qualitative data , in written, oral and visual format
(Communication and Social Competence).
VII.
To supervise and to teach the social , scientific, cultural and ethical values
related to the field of data collection, interpretation and implementation
(Field Specific Competence).
VIII. To interpret and to create new knowledge by integrating the information
coming from different disciplines using the knowledge gained in the field(
Skill).
IX.
To analyze problems by using research methods( Skill).
X.
To develop new strategic approaches and to generate solutions by taking
responsibility in order to solve complex and unpredictable problems in the
field (Competence to work independently and to take responsibility).
XI.
To be a leader to solve problems in the field (Competence to work
independently and to take responsibility).
XII.
To examine with a critical perspective social relations and norms and to take
action for change when necessary (Communication and Social Competence).
XIII. To communicate verbally and in writing using a foreign language at least at
the level of European Language Portfolio B2 (Communication and Social
Competence) .
XIV. To use advanced information and communication technologies
(Communication and Social Competence) .
XV. To evaluate results obtained and to develop strategies, policies and
practices (Field-Specific Competency).
XVI. To use knowledge, problem solving and / or practical skills in
interdisciplinary studies (Field-Specific Competency).
XVII. To transfer their work in the field in the written, verbal and / or visual
international arena studies ( Field-Specific Competency).
Level Of
Contribution
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Benzer belgeler

CKY545E-BinaTekTeoridenPratik

CKY545E-BinaTekTeoridenPratik Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

CKY543-BinaTasarımYangınKoruma

CKY543-BinaTasarımYangınKoruma Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

CKY547-CepheMalzemeleriveBilesenleri

CKY547-CepheMalzemeleriveBilesenleri Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

CKY530E-KonusmaveMuzikSalonAkustik

CKY530E-KonusmaveMuzikSalonAkustik Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

CKY515-BinaTipolojiAkustikSorunlar

CKY515-BinaTipolojiAkustikSorunlar Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

Course Catalogue Form with ECTS Credits

Course Catalogue Form with ECTS Credits Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili u...

Detaylı

Özel Atıkların Yönetimi - Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Özel Atıkların Yönetimi - Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemey...

Detaylı