CKY545E-BinaTekTeoridenPratik

Transkript

CKY545E-BinaTekTeoridenPratik
İTÜ
LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU
(GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
BİNA TEKNOLOJİSİ: TEORİDEN PRATİĞE
Kodu
(Code)
CKY5XXE
Lisansüstü Program
(Graduate Program)
Dersin Türü
(Course Type)
Dersin İçeriği
(Course Description)
Dersin Amacı
(Course Objectives)
Course Name
BUILDING TECHNOLOGY:
FROM THEORY TO PRACTICE
Yarıyıl
Kredisi
AKTS
Ders
(Semester)
(Local
Kredisi Türü
Credits)
(ECTES (Course
Credits) Type)
Güz
3
7.5
Yüksek
Lisans
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (Environmental Control and
Construction Technologies)
Seçmeli (Elective)
Dersin
İngilizce (English)
Dili
(Course
Language)
Bina teknolojisi kavramı ve bileşenlerinin incelenmesi. Bina, yapı
elemanı, yapı bileşeni ve detay kavramlarının birbirleri ile
ilişkilerinin incelenmesi. Mimari tasarım sürecinin bir alt süreci
olarak detay tasarımı sürecinin çok boyutlu olarak incelenmesi.
Detay tasarımının yapım süreci ile olan ilişkisi, yapım sürecinde
karşılaşılan sorunların bir girdi olarak ele alınarak detayın
geliştirilmesi. Yapım yöntemlerinin detay tasarımı sırasında bir girdi
olarak kullanılarak detayın geliştirilmesi.
Examining the building technology concept and all of its
components. Examining, building, building element, building
component and detail concepts. Examining the detail design
process, which is a sub-processes of architectural design process.
The relation of detail design and construction, using the problems
arise during the construction process as an input to develop the
detail. Using construction methods as an input to detail design
process and improving the detail accordingly.
[1]Bina teknolojisi kavramının çok boyutlu yapısını anlatmak.
[2]Binanın bütüncül olarak tasarımından başlayarak, yapı elemanı,
yapı bileşeni ve detay tasarımı kavramlarının bütüncül yapısının ilgili
yapı malzemelerinin seçimi ile birlikte ele alınarak öğrenciler
tarafından içselleştirilmesi
[3]Detay tasarımı ile yapım arasındaki ilişkinin kurulması ve birbirini
besleyen kavramlar olduğunun içselleştirilmesi.
[4]Yapım yöntemleri ile ilgili bilginin sadece yapım sürecini değil
detay tasarımı ve dolayısıyla mimari tasarım sürecinin bütününü
etkilediğinin farkına varılması.
[1]To explain the multi-dimensional structure of building
technology.
[2]To internalize the holistic structure building, building element,
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Kaynaklar
(References)
Ödevler ve Projeler
(Homework and Projects)
Laboratuar Uygulamaları
(Laboratory Work)
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
building component and detail concepts together with the selection
of building materials.
[3]To make students internalize the fact that detail design and
construction concepts are directly linked with each other.
[4]To make students understand that construction methods effect
not only the construction process but also the detail design process
and so the architectural design process.
[1]Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bina teknolojisi
alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve
derinleştirebilme yetkinliği.
[2]Bina teknolojisi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal
ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
[3]Bina teknolojisi alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma
yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi.
[4]Bina teknolojisi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme
ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda
kullanabilme yetkinliği.
[1]To extend and develop knowledge on expertness level in the
area of building technology
[2]The ability to use theoretical and practical knowledge at
expertness level in the area of building technology.
[3]The ability to use research methods in solving problems in the
area of building technology.
[4]To achieve perfection in using the ability of problem solving and
application to building technology in interdisciplinary work.
[1]Emmitt, S., (2012). Architectural Technology,
John Wiley & Sons, Oxford, UK
[2]Emmitt, S. And Yeomans, D. T., (2001).
Specifying Buildings, Butterworth-Heinemann,
Oxford, UK
[3]Rich, P., Dean, Y., Principles of Building Element
Design, Architectural Press, 1999
[4]Emmitt, S. And Gorse, C. (2003). Construction
Communication, Blackwell, UK.
5 adet makale okunması, irdelemesi, sunulması ve
tümünden bir rapor oluşturması
Reading, analysing and presenting 5 articles and
preparing a report.
Ödev hazırlama, kaynak tarama, sunumlar.
Homework, literature review, presentation.
Anlatılan ders programından, gerekli literatür
araştırmasından, okunan makalelerden ve yapılan
uygulamalardan yararlanılarak ulusal-uluslararası
bir yazı yazmak
To prepare a national-international paper using the
Başarı Değerlendirme
(Assessment Criteria)
lectures, research, articles read and projects made
during the course
Faaliyetler
Adedi
Değerlendirme
(Activities)
(Quantitiy) Katkısı, %
(Effects on
Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
0
0
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
0
0
(Quizzes)
Ödevler
2
30
(Homework)
Projeler
1
40
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
2
30
(Term Paper/Porject)
Laboratuar Uygulaması
0
0
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
0
0
(Other Activities)
Final Sınavı
0
0
(Final Exam)
DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Bina teknolojisi kavramının esasları ve bileşenleri.
Mimari tasarım sürecinde bina teknolojisi ağırlıklı alt süreçler.
Detay tasarımı ve ilgili yöntemler.
Yapım sürecinde mimarın görevleri ve yapım sürecinden mimara geri dönüşler.
Detay tasarım sürecinde bir girdi olarak yapım yöntemleri.
Detay tasarımı sürecinde yapı elemanları.
Yapı elemanları: yapı kabuğu
Yapı elemanları: iç bileşenler
Tasarım Yönetimi
Tasarım yöntemi: performans gereksinimleri
Tasarım yöntemi: seçenek geliştirme
Tasarım yöntemi: değerlendirme
Tasarım yöntemi: değerlendirme Tasarım çalışması, proje-1
Tasarım yöntemi: değerlendirme Tasarım çalışması, proje-2
Dersin Çıktıları
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
COURSE PLAN
Weeks Topics
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Building technology concept and components.
Building technology related parts of the architectural design process.
Detail design and related methods.
Architects function during the construction and feedback to architect from
the construction.
Construction methods as an input to detail design.
Building elements in the detail design process.
Building elements: building envelope.
Building elements: internal components
Architectural design method.
Architectural design method: performance requirements.
Architectural design method: design of element alternatives
Architectural design method: evaluation.
Design work, project 1.
Design work, project 2
Course
Outcomes
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dersin Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programıyla İlişkisi
Programa Ait Yüksek Lisans Çıktıları
I.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık
düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).
II.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).
III.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
(beceri).
IV.
Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
V.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
VI.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile
destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak
sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
VII.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme
ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik).
VIII. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek
yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).
IX.
Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak
çözümleyebilme (beceri)
X.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların
çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm
üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
XI.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
XII.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile
inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
XIII. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı
iletişim kurabilmek (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
XIV. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim
teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
XV. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde
edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü
Yetkinlik).
XVI. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,
disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).
XVII. Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı,
sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (Alana özgü yetkinlik).
Katkı
Seviyesi
1 2 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Relationship between the Course and Environmental Control and Construction
Technologies Graduate (MS) Curriculum
Program Outcomes
I.
to develop and deepen the level of expertise in the field (sufficient
knowledge) (Information).
II.
To comprehend interdisciplinary interactions related to the field
(Information)
III.
To use theoretical and practical information in the field of expertise( Skill).
IV.
To conduct an independent study for the field of expertise(Competence to
work independently and to take responsibility).
V.
To critically evaluate the knowledge and skills learned in the field ( Learning
Competency ) .
VI.
To transfer current developments and their work in the field with
quantitative and qualitative data , in written, oral and visual format
(Communication and Social Competence).
VII.
To supervise and to teach the social , scientific, cultural and ethical values
related to the field of data collection, interpretation and implementation
(Field Specific Competence).
VIII. To interpret and to create new knowledge by integrating the information
coming from different disciplines using the knowledge gained in the field(
Skill).
IX.
To analyze problems by using research methods( Skill).
X.
To develop new strategic approaches and to generate solutions by taking
responsibility in order to solve complex and unpredictable problems in the
field (Competence to work independently and to take responsibility).
XI.
To be a leader to solve problems in the field (Competence to work
independently and to take responsibility).
XII.
To examine with a critical perspective social relations and norms and to take
action for change when necessary (Communication and Social Competence).
XIII. To communicate verbally and in writing using a foreign language at least at
the level of European Language Portfolio B2 (Communication and Social
Competence) .
XIV. To use advanced information and communication technologies
(Communication and Social Competence) .
XV. To evaluate results obtained and to develop strategies, policies and
practices (Field-Specific Competency).
XVI. To use knowledge, problem solving and / or practical skills in
interdisciplinary studies (Field-Specific Competency).
XVII. To transfer their work in the field in the written, verbal and / or visual
international arena studies ( Field-Specific Competency).
Level Of
Contribution
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Benzer belgeler

CKY550E-BinaTekSurdurulebilirlik

CKY550E-BinaTekSurdurulebilirlik Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

CKY543-BinaTasarımYangınKoruma

CKY543-BinaTasarımYangınKoruma Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

CKY547-CepheMalzemeleriveBilesenleri

CKY547-CepheMalzemeleriveBilesenleri Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

CKY530E-KonusmaveMuzikSalonAkustik

CKY530E-KonusmaveMuzikSalonAkustik Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

CKY515-BinaTipolojiAkustikSorunlar

CKY515-BinaTipolojiAkustikSorunlar Homework preparation, reference research, lesson presentation, introduction to acoustical terms with Mediacoustics program, use of Odeon simulation program Anlatılan ders programından, gerekli lite...

Detaylı

Özel Atıkların Yönetimi - Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Özel Atıkların Yönetimi - Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemey...

Detaylı

Course Catalogue Form with ECTS Credits

Course Catalogue Form with ECTS Credits Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili u...

Detaylı