İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM

Yorumlar

Transkript

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM
MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
29 Ekim Caddesi No:23 34197 YenibosnaBahçelievler/İSTANBUL
Tel: (0212) 454 2290
Fax: (0212) 454 21 36-37
www.İhlas.com.tr
Ticaret Sicil No: 176956
Büyük Mükellef V.D.Başk. 470 003 1704
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortağın Unvanı/Ortakların Adı
Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su
Tarih
Konu
: İhlas Holding A.Ş.
: 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna/İSTANBUL
: 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
: 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
: 08.05.2012
: 2011 Hesap dönemi Genel Kurul’u Hk.
.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı’na;
Yönetim Kurulumuzun bugün (08.05.2012) yapılan toplantısında;
a- Şirketimizin 2011 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 01.06.2012 günü saat 15,30 da, İmtiyazlı Pay
Sahipleri Genel Kurul Toplantısı’nın da aynı gün (01.06.2012 günü) saat 17,30 da ekli gündem maddesindeki konuların
görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No: 23 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul’daki şirket merkezinde
yapılmasına,
b- Toplantıya davetin T.T.K. 368. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,
c- Bilim, Teknoloji ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilerek komiser talep edilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verildi.
Genel Kurul bilgilendirme dökümanları ekte ve şirketimizin www.ihlas.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin
bilgisine sunulmuştur.
İhlas Holding A.Ş.’nin
08.05.2012 tarih ve 2012/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’nın eki,
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Başkanlık Divanı seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK’nın Seri:
XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre
düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaylanması,
4- 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
5- Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra
edilmeleri,
6- Esas Mukavelemizin;
a) 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye
tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılması,
b) 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20. (Toplantıda Komiser Bulunması), 27. (Ana Mukavele Tadili) 28.
(Senelik Raporlar) 33. (Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen
Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle,
c) 10. (İdare Heyeti), 11. (İdare Heyetinin Müddeti), 13. (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam),
14. (İdare Heyetinin Ücreti), 18. (Umumi Heyet), 21. (Toplantı ve Karar Nisabı) 25. (İlan) 34. (Kanuni
Hükümler), 35. (Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve 5. (Şirketin süresi)
maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye
Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce onaylanan
tadil metinlerinin genel kurulun onayına sunulması,
7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları
Hakkında Tebliğ” (Seri: X, No:22) gereği, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi
olarak Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen İrfan Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaya sunulması,
8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası”nın Genel Kurulun bilgi
ve onayına sunulması,
9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için
"Ücretlendirme Politikası”nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,
10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği hükümleri uyarınca yenilenen “Kurumsal
Uyum Raporu”nun genel kurulun bilgisine sunulması,
11- Şirketin 2011 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması,
12- Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
13- Denetçi seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
14- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları ile denetçi ücretinin tespiti,
15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi
verilmesi,
16- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde
belirtilen kişilere, bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
17- Dilekler ve kapanış.
İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:
1. Başkanlık Divanı’nın seçimi,
2. Başkanlık Divanı’na toplantı zapt’ının imzası için yetki verilmesi,
3- Esas Mukavelemizin;
a) 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye
tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılması,
b) 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20. (Toplantıda Komiser Bulunması), 27. (Ana Mukavele Tadili) 28.
(Senelik Raporlar) 33. (Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen
Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle,
c) 10. (İdare Heyeti), 11. (İdare Heyetinin Müddeti), 13. (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam),
14. (İdare Heyetinin Ücreti), 18. (Umumi Heyet), 21. (Toplantı ve Karar Nisabı) 25. (İlan) 34. (Kanuni
Hükümler), 35. (Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve 5. (Şirketin süresi)
maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye
Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce onaylanan
tadil metinlerinin genel kurulun onayına sunulması,
4. Dilekler ve kapanış.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi
Alaettin Şener
Yönetim Kurulu Üyesi
İHLAS HOLDİNG A.Ş.NİN 2011 YILINA İLİŞKİN 01 HAZİRAN 2012 TARİHLİ
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda
belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 01 Haziran 2012 cuma günü
saat 15:30’da ve İMTİYAZLI pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı aynı gün (01 Haziran 2012
cuma günü) saat 17:30’da 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde
yapılacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi ve maddenin uygulama esaslarını içeren
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 30.01.2008 tarih 294 sayılı Genel Mektubu gereğince 31.12.2007
tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı yönetime ilişkin hakların Merkezi
Kayıt Kuruluşu A.Ş. (M.K.K.) tarafından kullanılması öngörülmektedir. Hak sahibi
ortaklarımızın, hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılmaları
mümkün değildir.
25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı
Kanunu'nun 157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesine
göre ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu
çerçevesinde;
31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm pay senetleri, bu tarihte kanunen
şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu pay senetleri üzerindeki tüm hakları
da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş olacaktır.
Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda, sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kendi
adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme
işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan
bütün haklarını Kanun gereği kaybedeceklerdir.
Bu doğrultuda, henüz kendi adlarına kaydileştirilmemiş fiziki pay senetlerine sahip olan pay
sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa zamanda hisse senetlerini
kaydileştirmeleri gerekmektedir.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında
saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyenlerin,
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin “Genel Kurul Blokaj” işlemlerini düzenleyen hükümleri
çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri
gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 25.05.2012 Cuma günü saat
08:30 Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 31.05.2012 perşembe günü saat 17:00 olarak
tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında MKK veya Üye Aracı Kurumlara müracaat edilerek
pay senetlerinin Genel Kurul Blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj
mektuplarını 31.05.2012 perşembe günü saat 18:00’a kadar şirketimize tevdi ederek giriş kartı
almaları gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV,
No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekâletname örneğini Noter tasdikli
olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu
belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.
VEKÂLETNAME
İHLAS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
İhlas Holding A.Ş. nin 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde 01
Haziran 2012 cuma günü saat 15:30’da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı ve/veya aynı
gün (01 Haziran 2012 cuma günü) saat 17:30’de yapılacak İMTİYAZLI pay sahipleri Genel
Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye,
teklifte bulunmaya
ve gerekli belgeleri imzalamaya
yetkili olmak üzere
........................................ vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar
: (Özel Talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda
Oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar
: (Özel Talimatlar yazılır.)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal Değeri
d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu
ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI
ADRESİ
NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı
için açıklama yapılır.
2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme
Kuruluşu Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız Denetim Raporu,
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez
adresinde ve www.ihlas.com.tr internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır
bulundurulacaktır.
Sayın, pay sahiplerinin toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek
açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış
olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 790.400.000,00 TL olup her biri bir (1) kuruş itibari kıymette
hamiline yazılı 79.040.000.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 790.355.000,00
TL (yediyüzdoksanmilyonüçyüzellibeşbintürklira) lık kısmı A grubu hamiline yazılı 45.000,00
TL (Kırkbeşbintürklira) lık kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin
tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket
ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır. Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel
Kurul Toplantıları'nda şirket ortaklarının veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri
her hisse için bir oy hakkına sahiptirler.
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesine göre Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimlerinde,
Şirket Genel Kurulu; İdare Heyeti'ni ; 5 kişi olarak belirlediği takdirde İdare Heyeti Üyeleri'nin
en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az
yedisi, 11 kişi olarak belirlediği takdirde İdare Heyeti Üyeleri'nin en az dokuzunu (B) grubu pay
sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.
Genel Kurul Murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu Murakıp, üç olarak belirlediği
takdirde en az iki murakıp (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
Şirket sermayesinin A ve B grubu tamamı hamiline yazılı payların gruplar itibariyle sayıları ve
tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
PAY SAHİPLERİ
Enver Ören
Ahmet Mücahid Ören
İhlas Ev Aletleri A.Ş.
İhlas Pazarlama A.Ş.
Diğer
HALKA AÇIK
TOPLAM
A Grubu
B Grubu
Hisse Tutarı
(Hamiline)
(Hamiline) (Nominal TL)
87.443.864,00 21.690,00 87.465.554,00
13.072.145,40 13.860,00 13.086.005,40
52.234.247,00
52.234.247,00
52.092.599,00
52.092.599,00
38.242.600,90
9.450,00 38.252.050,90
547.269.543,70
547.269.543,70
790.355.000,00 45.000,00 790.400.000,00
Sermaye
Oranı
Oy Hakkı
(%)
11,0660 8.746.555.400
1,6556 1.308.600.540
6,6086 5.223.424.700
6,5907 5.209.259.900
4,8396 3.825.205.090
69,2396 54.726.954.370
100,00 79.040.000.000
Oy Hakkı
Oranı
(%)
11,0660
1,6556
6,6086
6,5907
4,8396
69,2396
100,00
2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Geçmiş Hesap Döneminde
Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli
Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:
Şirketimizin veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde veya
gelecek hesap döneminde Söz konusu nitelikte yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.
3.Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına
İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep
iletilmemiştir.
-
c.
~.
O~~~..\..
33~ 1Ç.'-I
.. ı
1 3 Mart 2012
ıHLAS HOLDING A.Ş.
KURULU KARARI
S\ıb~ '(\\JS~1-SO\\~~ YÖNETİM
\),~\l\~\\",O~oö. t>-'f-ı~S\rı-~I). COb
Karar Tarih s,{f'oe ~\'oos~~ 'bb.: ~3~012
N O~~
~:(e C)ı\J
~
K
arar ~ 'Oes,'l° '1\ b
1 3
Toplantı ~i\C)ı\
. ırket ~erkezi
..
UO 1
Toplantıda
u
a
: Enver üren, Ahmet Mücahid Üren, Ceyhan Aral'~ek'
el ep, A et n
Şener, Mahmut Kemal Aydın, Bülent Gençer, Hüsnü Kurtiş, Adil Önal,
Muhammet Güler ve Müslim Sakal
Gündem
: Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi Hk.
lı 3 g'~
Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.
Yapılan görüşmeler sonucunda;
1) Şirket esas sözleşmesinin;
a) 6.(Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması sebebiyle, kayıtlı
sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılmasına,
b) 4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20.(Toplantıda Komiser Bulunması), 27.(Ana Mukavele Tadili)
28.(Senelik Raporlar) 33.(Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde
geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle,
c) 10.(İdare Heyeti), l1.(İdare Heyetinin Müddeti), 13.(Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil
İlzam), 14.(idare Heyetinin Ücreti), 18.(Umumi Heyet), 21.(Toplantı ve Karar Nisabı) 25.(İlan)
34.(Kanuni Hükümler), 35.(Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve 5.(Şirketin
süresi) maddesinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesine,
2) Söz konusu tadil metninin, onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na, müracaat
edilerek izin alınmasına,
3) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan izin sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret
Genel Müdürlüğüne, müracaat edilerek izin alınmasına,
4) izinler sonrası değişikliğin yapılacak 2011 hesap dönemine ilişkin ülağan Genel Kurul toplantısında
görüşülmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verildi.
Ahmet Mücahid Ören
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Enver Ören
Yönetim Kurulu Başkanı
i:r:
Zeki Celep
Yön/etlı4 Kuruıu-9Y~i
/
. i;
A-i[C,I;
V{e
~ıaettin
Şener
Yönetim
ulu Üyesi
Ceyhan Aral
Yönetim Kurulu
Üyesi
Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi
(
i
~~~
Adil Önal
Yöneti~ Kurulu
Bülent Gençer
/
Yönetim
uru,WÜyesi
ı'U
'''jJ
',!
~~~~~
.- J
Muhammet Güler
Yönetim KlrulJ Üyesi
i /
N~\/
-or"
Müslim Sakal
Yönetim Kur
yesi
Üy~
GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ
1- Başkanlık Divanı seçimi,
"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu
Toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik"
(Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık
Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa
geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına
sunulacaktır.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu
Raporu, SPK’nın Seri: XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide
finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun
okunması ve onaylanması,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta
süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.ihlas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın
incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim
Rapor Özeti, SPK’nın Seri: XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide
finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'da
okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
4- 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara
bağlanması,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz
Merkezi’nde ve www.ihlas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan
2011 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi ortaklarımızın görüşüne ve onayına
sunulacaktır.
“Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemi sonunda;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/
Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan konsolide bilançomuzda 85.377.003,-TL
net dönem zararı mevcuttur.
Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da
9.759.929,56 TL net dönem zararı mevcuttur.
2011 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, konsolide ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal
tablolarımızda zarar bulunması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunda, Genel Kurul’a
teklifte bulunulmasına,
5- Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı
ayrı ibra edilmeleri,
T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu
üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, İşlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Ortaklar
Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.
6- Esas Mukavelemizin;
a) 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması
sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılması,
b) 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20. (Toplantıda Komiser Bulunması), 27. (Ana
Mukavele Tadili) 28. (Senelik Raporlar) 33. (Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele)
maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle,
c) 10. (İdare Heyeti), 11. (İdare Heyetinin Müddeti), 13. (Yönetim Kurulunun Görevleri
ve Temsil İlzam), 14. (İdare Heyetinin Ücreti), 18. (Umumi Heyet), 21. (Toplantı ve Karar
Nisabı) 25. (İlan) 34. (Kanuni Hükümler), 35. (Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin
de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ
hükümlerine uyum sağlanması için ve 5. (Şirketin süresi) maddelerinin ekli tadil
metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye
Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü’nce onaylanan tadil metinlerinin, genel kurulun onayına sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulunun olumlu görüşünden geçerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç
Ticaret Genel Müdürlüğünce izin verilen Şirketimiz esas sözleşmesinde yapılmış değişiklikler
ortaklar Genel Kurulu’nun onayına sunulacaktır.
7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, “Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” (Seri: X, No:22) gereği, 2012 ve 2013 hesap
dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine
Yönetim Kurulu tarafından seçilen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
A.Ş.’nin seçiminin onaya sunulması,
SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ
esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuz 26.03.2012 tarihli toplantısında, Denetimden
Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, şirketimizin 2012 ve 2013 yılına ilişkin finansal tabloların
denetlenmesi için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine
karar verilmiş olup bu seçim Genel Kurul’un Onayına sunulacaktır.
8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası”nın
Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:56 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Bağış ve Yardım
Politikası, şirketimizin www.ihlas.com.tr internet adresinde yer almakta ve Genel Kurul toplantısında
ortakların bilgi ve onayına sunulacaktır. Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası EK/1'de
sunulmaktadır.
9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey
Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası”nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,
SPK'nun, Seri IV No:56 Tebliğinde belirtilen 4.6.2. No lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi
uyarınca hazırlanmış olan “Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme
esasları” Genel Kurul toplantısında ortakların bilgi ve onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan
Ücretlendirme Politikası EK/2'de sunulmaktadır.
10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği hükümleri uyarınca
yenilenen “Kurumsal Uyum Raporu”nun genel kurulun bilgisine sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği hükümleri uyarınca yenilenen
“Kurumsal Uyum Raporu” Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.
11- Şirketin 2011 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No:27 sayılı Tebliğinin 7.maddesi uyarınca yıl içinde
yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2011 Yılın içinde her
hangi bir bağış yapılmamıştır. Söz konusu madde Genel Kurul’un onayına ilişkin olmayıp,
sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
12- Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
Şirketimiz Yönetim Kurulu adayları Enver Ören, Ahmet Mücahid Ören, Ceyhan Aral, Zeki
Celep, Alaettin Şener, Mahmut Kemal Aydın, Bülent Gençer, Hüsnü Kurtiş, Müslim Sakal
Salman Çiftçi, ve İsmail Cengiz’in özgeçmişleri EK/3’de sunulmaktadır.
Yönetim Kurulu Adaylarından Hüsnü Kurtiş, Müslim Sakal, Salman Çiftçi, ve İsmail Cengiz
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsızlık kriterlerine sahip bağımsız üye adaylarıdır,
13- Denetçi seçimi ve görev süresinin belirlenmesi
TTK, Yönetmelik ve gereğince esas mukavelemizde yer alan hükümler dikkate alınarak bir kişi
denetçi olarak seçilecektir.
14- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları ile denetçi ücretinin
tespiti,
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim
Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları ile denetçinin ücreti belirlenecektir.
15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3.
kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları
gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi,
SPK’nun, 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari
faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
teminat, rehin, ipotekler ortakların bilgisine sunulacaktır.
16- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal
Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere, bu maddede belirtilen
yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle Muamele Yapma yasağı” başlıklı 334 ve
“Rekabet Yasağı” başlıklı 335’inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel
Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz
konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
SPK’nun Seri IV, No:56 Tebliğinde belirtilen 1.3.7. no lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi
uyarınca yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin,
üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve
rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler
hakkında Genel Kurul’da verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek
amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
17- Dilekler ve kapanış,
Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.
İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ
1.Başkanlık Divanı’nın seçimi,
"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu
Toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik"
(Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık
Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
2. Başkanlık Divanı’na toplantı zaptının imzası için yetki verilmesi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa
geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına
sunulacaktır.
3- Esas Mukavelemizin;
a) 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması
sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılması,
b) 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20. (Toplantıda Komiser Bulunması), 27. (Ana
Mukavele Tadili) 28. (Senelik Raporlar) 33. (Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele)
maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle,
c) 10. (İdare Heyeti), 11. (İdare Heyetinin Müddeti), 13. (Yönetim Kurulunun Görevleri
ve Temsil İlzam), 14. (İdare Heyetinin Ücreti), 18. (Umumi Heyet), 21. (Toplantı ve Karar
Nisabı) 25. (İlan) 34. (Kanuni Hükümler), 35. (Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin
de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ
hükümlerine uyum sağlanması için ve 5. (Şirketin süresi) maddelerinin ekli tadil
metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye
Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü’nce onaylanan tadil metinlerinin genel kurulun onayına sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulunun olumlu görüşünden geçerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç
Ticaret Genel Müdürlüğünce izin verilen Şirketimiz esas sözleşmesinde yapılmış değişiklikler
ortaklar Genel Kurulu’nun onayına sunulacaktır.
4. Dilekler ve kapanış,
Temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.
EKLER:
1 – Bağış ve Yardım Politikası,
2 – Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası,
3 –Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,
EK/1
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI
Şirket sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde; Sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet
gösteren eğitim öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına
Yönetim’in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar
dahilinde bağış ve yardım yapabilir.
Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde
kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet
konusu ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb.
kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye
Bakanlığı’nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.
Pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve
yardımlardan kaçınılır.
Yapılan bağışlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların bilgisine sunulur.
EK/2
İHLAS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY
YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından; şirketin
performansına, mali durumuna ve piyasa koşullarına uygun olarak; aylık brüt ücret ve toplantı
başına ücret olarak ayrı ayrı tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyesi şayet ayrıca icrada da görevli ise
bu görevi için şirketin mali durumu ve genel piyasa şartları göz önünde bulundurularak ayrıca
ücret ödemesi yapılır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlendirilmesinde de bu kriterler
dikkate alınmakla beraber, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin; bağımsızlıklarını
koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.
Kurumsal Yönetim Komitesince yılda bir kez belirlenen bu ücretler, Genel Kurul’da ortakların
bilgi ve onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girer.
Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve
başarı durumları dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları,
göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
EK/3
Dr. Enver ÖREN
10 Şubat 1939 tarihinde, Denizli’nin Honaz nahiyesinde dünyaya geldim. İlk ve orta tahsilimi
Denizli’de tamamlayarak, Kuleli Askeri Lisesine, oradan da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesine
girdim. 1961 yılında Lisans öğrenimimi başarıyla tamamladıktan sonra kazandığım NATO bursu
ile bir buçuk yıllığına mesleki çalışmalar yapmak üzere Napoli’ye gittim. Dönüşümde bir müddet
öğretim görevlisi olarak üniversitede çalıştım.
1970 yılında üniversiteden ve akademik hayattan ayrılarak birkaç arkadaşımla beraber sonradan
ismi Türkiye Gazetesi olarak değiştirilen Hakikat Gazetesini 22 Nisan 1970’de çıkararak
gazeteciliğe başladım.
Türk kültürüne yaptığım hizmetler, bilim ve teknolojinin gelişmesindeki gayret ve katkılarım
sebebiyle, Selçuk üniversitesi Senatosu tarafından “Fahri Bilim Doktoru” unvanı ile
ödüllendirildim. Gazetecilikteki yeni ve başarılı uygulamalarım sebebiyle, Ankara Gazeteciler
Cemiyeti tarafından 1980-90 arasındaki on yılın en başarılı gazete yöneticisi seçildim. Gazete
Sahipleri Derneği 2. Başkanı ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyesiyim. Merkezi Dakar’da
bulunan Milletlerarası İslam Bilimler Akademisi, şahsıma ilk “Şeref Üyesi” unvanını verdi.
Uluslararası birçok seminer ve sempozyuma konuşmacı olarak davet edildim. İngilizce ve
Fransızca biliyorum. İhlas Holding A.Ş ‘de Yönetim Kurulu Başkanılığı görevini yürütmekteyim.
Evli olup 1 çocuk babasıyım.
Ahmet Mücahid ÖREN
28 Nisan 1972'de İstanbul'da doğdum. Yükseköğrenimimi Anadolu Üniversitesi İktisat
Fakültesi'nde yaptım.
1989-1991 yılları arasında Türkiye Gazetesi Bilgisayar Koordinatörlüğü görevini yürütürken,
Türkiye Çocuk Dergisi Genel Yayın Danışmanlığı’nı da beraberinde icra ettim. Türkiye
Gazetesi'nin bilgisayar sistemleriyle hazırlanması organizatörlüğünü doğrudan üstlenerek, Türkiye
Gazetesi'nin Türk basınında bilgisayar sistemiyle hazırlanan ilk gazeteler arasında yer almasını
sağladım. Kuruluş itibarıyla Türkiye'nin ilk özel radyo ve televizyonu unvanını taşıyan TGRT' ye
1991 yılında Genel Müdür oldum ve yaptığım çalışmalarla gerekli alt yapının hazırlanması, teknik
teçhizatın temini ile stüdyoların kurulmasını neticelendirerek fiili yayının gerçekleşmesini
sağladım.
1993 yılında İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Holding Genel Müdürlüğü
görevine getirildim. Yurtiçinde ve yurtdışında sanayi, ticaret, hizmet sektörleriyle diğer dallarda
faaliyet gösteren bazı mesleki kuruluşların muhtelif vakıf, dernek, cemiyet ve teşekküllerin de
üyesi olup, yayınlanmış birçok makalelerim mevcuttur. Evli olup 1 çocuk babasıyım. İngilizce
bilmekteyim.
Mahmut Kemal AYDIN
1957 yılında Kastamonu’da doğdum. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni
bitirdim.1976-1982 yılları arası İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye
Saymanlığında memur olarak çalıştım. Askerlik dönüşü tekrar Cerrahpaşa Tıp Fakültesine geri
döndüm. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında Genel Muhasebe Şefi olarak
vazife yaptım.1985-1989 yılları arası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nda
İş Müfettişi Yardımcısı ve İş Müfettişi olarak çalıştım.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iken Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitünün açmış
olduğu dil sınavını kazandım.1985 ve 1986 yıllarında dokuz ay bahsi geçen enstitünün yabancı dil
kursunda İngilizce eğitimi aldım.
1989 yılı Nisan ayında iş müfettişliğinden istifa ederek o zaman unvanı “İhlas Matbaacılık
Gazetecilik ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.” olan “İhlas Holding A.Ş.’nde işe başladım.1993 ve 1994
yıllarında İhlas Holding A.Ş.’nin halka açılma çalışmalarında görev aldım. Halen aynı şirkette
Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üye olarak görev yapmaktayım.
Ceyhan ARAL
1962 yılında Akşehir’de doğdum. İşletme eğitimimin ardından Washington’da Uluslararası
Ticaret Broker lığı eğitimi aldım. İhlas Turizm’in kurucuları arasında yer aldım. Buradan Ticari
Grup Müdürlüğü’ne geçerek uluslararası satış faaliyetlerinde bulundum. İhlas Grubunun Avrupa
faaliyetlerini yürütmek üzere Almanya’da buldum.
İhlas GmbH'ın da üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürüttüm. Uluslararası eticaret yapan ve Amerikan ITEX ile ortak kuruluş olan İhlas Barter şirketinin de kurucusuyum, bu
şirkette Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptım. 1993-1994 yılları arasında TGRT TV’de bir
söyleşi programının yapımcılığını üstlendim.
Avrupa Barter Ticaret Birliği’nin (IRTA) sekiz kurucusundan biriyim. Birleşmiş Milletler Irak’a
Yardım Programı’nın başlatıp bu organizasyonda Proje Asistanı olarak görev aldım. Halen, İhlas
Holding Yönetim Kurulu Üyesiyim, İhlas Holding şirketlerinin ticari ilişkilerden sorumlu Başkan
Yardımcısı olarak görevimi yürütmekteyim.
Zeki CELEP
1939 doğumluyum, 1950 yılında ilkokulu bitirdim, 1953 yılında ortaokulu, 1956 yılında Kuleli
Askeri Lisesi’ni ve 1958 yılında da Kara Harp Okulu’nu bitirdim. 1996 senesinde İstanbul Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldum.
1966 ve 1972 yılları arasında Yayıncılık, Kitapçılık (Işık Kitapevi ve Bab-ı Ali’de Sabah Gazetesi)
ile uğraştım. 1972 ve 1988 yıllarında inşaat firmasında (İtimat İnşaat Ltd.Şti., Antalya İmar
Ltd.Şti.) çalışıp apartman İnşaatları, Antalya İller Bankası, Bölge Müdürlüğü Sitesi, Antalya Hava
Alanı İnşaatı ve yurt dışında inşaat işlerinde bulundum.
1993 yılından itibaren İhlas Holding A.Ş. nde İnşaat ve Emlak Grup Başkanı olarak İhlas Yuva ve
Marmara Evleri 1 nci ve 2 nci etap Sitelerinin inşa faaliyetlerinde görev yaptım. Halen İhlas
Holding A.Ş. nin İnşaat Grubu Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteyim.
Alaettin ŞENER
1946 yılında Kocaeli İli, Şemsettin Köyünde doğdum. İlk, Orta ve Lise tahsilini Kocaeli ilinde
tamamladım. 1968 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümü ve 1977 yılında
İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdim.
Bir dönem Yarımca (Körfez) Belediye Başkanlığı ve 1989 yılına kadar da serbest Avukatlık
yaptım.
1989 yılından itibaren İhlas Holding’in Hukuk Baş Müşavirliği ve çeşitli şirketlerinin Yönetim
Kurulu Üyeliği görevleri yanında 03.02.1998 tarihinden itibaren İhlas Holding Yönetim Kurulu
Üyeliği görevini de yürütmekteyim.
Bülent GENÇER
1941 İstanbul doğumluyum. 1962 yılında Kara Harp Okulu’ndan ikincilikle mezun olduktan
sonra, 1963 yılında İstihkâm Subay Temel Kursunu birincilikle bitirerek muvazzaf subay olarak
Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başladım. 1964 yılında Çapa Eğitim Enstitüsü Fen bölümünden
mezun oldum.
Muvazzaf subaylıktan vazife malulü olarak emekliliğinden sonra, 1966 yılında öğretmenliğe
başladım. Diğer yandan devam ettiğim İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinden de
1969 yılında mezun oldum. 1966-1977 yılları arasında çeşitli liselerde öğretmenlik görevini
yürüttüm. Sonrasında İhlas Holding’in çeşitli ünitelerinde görev aldım. İhlas Vakfı Mütevelli
Heyetinde bulundum. Evli olup, halen İhlas Holding A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesiyim.
Ek/4
Hüsnü KURTİŞ
1953 Niğde doğumluyum. Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden 1975 tarihinde mezun
olduktan sonra Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliği görevinde bulundum. Daha sonra İhlas
Holding A.Ş. Personel Müdürlüğü, Huzur Radyo TV A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü, İhlas Film
Prodüksiyon A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Huzur Kargo A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı
görevlerinde bulundum.
Emekli, evli ve 2 çocuk sahibiyim.
Müslim SAKAL
1966 yılında Giresun’un Tirebolu ilçesinde doğdum. 1991 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. 1992 yılında kısa dönem
olarak askerliğimi tamamladım.
1993-1994 yıllarında Kia Motor da bayii koordinatörü olarak çalıştım. 1994 yılından 2010 yılına
kadar, Türpa otomotiv, Türk Barter’da satış ve mali işler müdürlüğü görevlerinde bulundum.
Barter işlemlerinin mali ve hukuki mevzuata uyumu konularında çalışmalar yaptım.
2010 yılından itibaren Damla holding mali işler müdürü olarak görevime devam etmekteyim.
Evliyim. Serbest muhasebeci mali müşavirlik belgesine sahibim.
SALMAN ÇİFTÇİ
1971 yılında Sivas’da doğdum. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü’nden mezun oldum. Aynı yıl İhlas Holding A.Ş.’de Bankalar Muhasebesinde
Sorumlu Muhasebe Elemanı olarak çalışmaya başladım.
1996 yılında BKR Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’inde Vergi Denetçisi olarak göreve
başladım. 1997 yılında buradaki görevimden ayrılarak İhlas Hayat Sigorta A.Ş.’inde sırası ile
Muhasebe Müdür Yardımcılığı ve Muhasebe Müdürlüğü görevlerini yürüttüm
2004 Yılında bu görevimden ayrılarak yabancı ortaklı JFK HOSPITAL isimli hastanede Mali İşler
Müdürü olarak görev aldım. Bu görevimden 2011 yılında ayrılarak yine yabancı ortaklı Alman
Hastaneler Grubunda Muhasebe Grup Müdürü olarak göreve başladım, halen bu görevimi
yürütmekteyim.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgem ve Yeni TTK ve KOBİ UFRS ile ilgili sertifikalarım
mevcuttur.
Evli ve iki çocuk sahibiyim.
İsmail Cengiz
1957 yılında Sarıkamış’ta doğdum. 1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisinden mezun oldum. 1981 yılında Erzurum’da Dadaş Kitabevi’nde işe başladım. 1982
yılında askere gittim.
Askerlik görevi sonrası 1986 yılında Erzurum’da muhtelif ticari işletmelerde Mali İşler sorumlusu
olarak çalıştım. Daha sonra, Erzurum Dayanıklı Tüketim ve Ticaret Limited Şirketi’nin ortağı ve
Mali İşlerden Sorumlu Müdürü olarak görev yaptım. 2005 yılı Ekim ayında hisselerimi devrederek
ortaklıktan ve şirketteki görevimden ayrıldım.
2006 yılında Tekirdağ Çerkezköy’de bir BDK Yapı Laboratuarı’na ortak olarak işe başladım. 10
Nisan 2012 tarihinde ortaklık payımı devrederek şirketten ayrıldım. Şu anda herhangi bir ticari
işletmede ortaklığım ve resmi görevim yoktur.

Benzer belgeler

Davet mektubu örneği

Davet mektubu örneği Mengen / BOLU adresinde yapılacak 39.Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili ...

Detaylı

Bilgilendirme Dökümanı - İhlas Madencilik A.Ş.

Bilgilendirme Dökümanı - İhlas Madencilik A.Ş. Kuruluşu Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım önerisi toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve w...

Detaylı