16492 KB - SASKİ Genel Müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

16492 KB - SASKİ Genel Müdürlüğü
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
(SASKİ)
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI FAALİYET RAPORU
1
Ben Samsun’u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete
ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın her halde yerine
getirebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların
hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinden okuduğum vatanseverlik,
fedakarlık, ümit ve tasavvurlarının müspet ve inanca götürmeye
yeterli olmuştur.
2
3
4
İkmal Şb. Md.
İçme Suyu Yapım
Şb. Md.
İçme Suyu Depo
İşletme Şb. Md.
İçme Suyu
Şebeke İşl. Bak.
Onar. Şb. Md.
Kanalizasyon ve
Atıksu Arıtma
Yapım Şb. Müd.
Kanalizasyon
İşletme ve BakımOnarım
Şb. Md.
Atıksu Arıtma
Tesisleri İşt. Şb.
Md.
Kanal Ruhsat Şb.
Md.
İhale ve
Sözleşme Şb.
Md.
İçme Suyu Etüd,
Proje Şb. Md.
Kanalizasyon
Etüd, Proje Şb.
Md.
Satınalma Şb.
Md.
Elektrik, Mak.
Bak. Onarım Şb.
Md.
İÇME SUYU
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
KANALİZASYON
VE ATIKSU
ARITMA DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ELEKTRİK,
MAKİNE VE
MALZEME İKMAL
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Laboratuarlar
İçme Suyu
Arıtma Tesisleri
Şb. Md.
SU ARITMA
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK)
SİVİL SAVUNMA
UZMANLIĞI
TEFTİŞ KURULU
BAŞKANLIĞI
DENETÇİLER
Emlak ve İstimlak
Şb. Müd.
EMLAK VE
İSTİMLAK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
I.HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ
TUTANAKLAR VE
KARARLAR ŞB.
MÜD.
Planlama ve
Yatırım Şb. Müd.
PLANLAMA VE
YATIRIM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Tesisler Şb. Müd.
TESİSLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK)
ÖZEL KALEM ŞB.
MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL MÜDÜR
YÖNETİM KURULU
GENEL KURUL
Yönetim Bilgi
Sistemi Şb. Md.
Bilgi İşlem Şb.
Md.
BİLGİ İŞLEM
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
BASIN ve HALKLA
İLİŞKİLER ŞB. MD.
PROJE YÖNETİM
BİRİMİ
Kaçak su Kontrol
Şb. Md.
Tahakkuk Şube
Md.
Abone İşleri Şb.
Md.
ABONE İŞLERİ
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri
Şb Md.
Eğitim Şb. Md.
İnsan Kaynakları
Şb. Md.
İNSAN
KAYNAKLARI VE
DESTEK
HİZMETLERİ
DAİRESİ
Tahsilat Şube
Md.
Bütçe Şb. Müd.
Mali Hizmetler
Şb. Müd.
Strateji
Geliştirme Şb.
Md.
STRATEJİ
GELİŞTİRME
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
SAĞLIK BİRİMİ
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ ve MALİ)
DIŞ İLİŞKİLER ŞB.
MÜD.
Saygıdeğer Meclis Üyeleri,
Sevgili Samsunlular,
Sizlerle birlikte, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan yerel
seçimlerde yönetimi devraldığımızdan bu yana on
dört yılı geride bıraktık.
Yönetim olarak bizler, on dört yıllık çalışma süremiz
içerisinde söz verdiğimiz gibi Samsunumuzu geleceğe
taşımak, dünya kentleri arasında yer almak ve
insanımızı bu kentte yaşamaktan gurur duyacakları bir
kent haline getirmek üzere çok çalıştık ve çalışmaya
da devam ediyoruz.
5018 Sayılı Kanun ile kamu kaynaklarının
etkin, verimli ve ekonomik kullanımı, mali saydamlık,
hesap verme sorumluluğu, iyi yönetim ilkeleri esas alınarak; stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde belirlenen stratejiler ile kamuda planlama, planlara göre yönetme, faaliyet ve
projelerin takibi, sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Her faaliyet yılı
sonunda olduğu gibi, bu yıl da yaptığımız çalışmalarımızı tüm detaylarıyla ele aldığımız 2012
Yılı Faaliyet Raporu’nu hazırladık. Bu rapor, farklı alanlarda, farklı başlıklar altında attığımız
her adımın hesabını ortaya koyuyor. Sizler için, kentimiz için neler yaptık tek tek anlatıyor.
Yerel yönetim anlayışımızın temelini oluşturan, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik
ilkeleri doğrultusunda hazırladığımız bu Faaliyet Raporu, sizlere de önemli sorumluluklar
getiriyor. Bu raporu incelemek, yapılan çalışmaları tüm detaylarıyla denetlemek ve bir
Samsunlu olarak yapılan çalışmaları değerlendirmeniz gerekiyor.
Değişen ve bizlere daha verimli, etkili çalışma imkanı sağlayan yerel yönetim
kanunlarına bağlı olarak 2009 yılında sizlerin de katkılarıyla; öneri ve taleplerinizle kentimiz
için 2010-2014 Yılları Stratejik Planı’nı oluşturmuştuk. Ayrıca Stratejik Planı’nın yıllık
dilimlerini oluşturan Performans Programları’nı yaptık. 2012 Yılı Faaliyet Raporu da 2012
Mali Yılı Performans Programı’nın uygulama yılı olarak önem taşımaktadır. Sizlerden biraz
evvel de belirttiğim gibi; bu raporu dikkatle incelemenizi rica ediyorum. Yapılan çalışmaları
değerlendirmenizi ve bundan sonraki çalışmalar için görüş ve önerilerinizi bizlerle
paylaşmanızı istiyorum. Zira elimizdeki imkanlarla daha iyi ve etkin hizmetin yolu
ihtiyaçların doğru tespitinden geçiyor. Samsun’da, hızlı bir değişim sürecini hep birlikte
yaşıyoruz. Samsun’un geleceğini belirleyecek bu değişime yine hep birlikte tanıklık ediyoruz.
Samsun, on yılda kelimenin tam anlamıyla çağ atladı. Bunu hep birlikte başardık. Bugün
hayatımızı çok kolaylaştıran birçok dev yatırımın inşaat aşamasındaki zorluklara birlikte
göğüs gerip, sıkıntıları birlikte aştık. Sizler desteğinizi hiç eksik etmediniz. Bundan sonra da
aynı anlayış ve hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz.
İnanıyorum ki; önümüzdeki yıllar daha verimli ve etkin projelerin hayata geçtiğini hep
birlikte görecek, Samsun’u hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız.
Yusuf Ziya YILMAZ
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
5
SASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2012 yılında da halkımızın yaşam kalitesi ve
memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı başarıyla gerçekleştirdik.
Samsunun su konusunda bugün geldiği nokta yarınlara daha umutla bakmamıza neden
olmaktadır. Bugüne kadar herhangi bir su sıkıntısı yaşamayan Samsunluları gelecekte de su
problemi yaşatmamak için yeni yöntem ve teknolojilerle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Musluklardan 24 saat kesintisiz akan suyumuzun kalitesi ve sağlığı TÜRKAK Akredite
Belgeli Laboratuarımızda sürekli analiz edilmektedir.
2012 yılında hizmet alanımızda altyapının daha da güçlendirilmesi ve değişen iklim
şartlarına uyum sağlaması için atıksu ve yağmursuyu ile ilgili önemli proje ve yatırımlar
yapılmıştır.
2012 yılı faaliyetlerimizi gerçekleştirirken siz değerli meclis üyesi arkadaşlarımın
görüş ve önerileri, ayrıca verdiğiniz önemli desteklerinizle başarılı bir yılı noktalamış
bulunmaktayız. Başlayan ve devam eden birçok proje ile yolumuza devam ediyoruz.
Verdiğimiz hizmeti başarıya ulaştıran yolda bizimle hareket eden siz değerli meclis
üyelerimize, her türlü desteği esirgemeyen saygıdeğer Samsun halkına büyük bir özveri ile
çalışan personelimize teşekkür eder saygılarımı sunarım.
Coşkun ÖNCEL
SASKİ Genel Müdürü
6
Sayfa No
İÇİNDEKİLER
GENEL KURUL ÜYELERİ
BAŞKANIN SUNUMU
SASKİ GENEL MÜDÜRÜNÜN SUNUMU
I-GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C-İdareye İlişkin Bilgiler
1.Fiziksel Yapı
2.Örgüt Yapısı
3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4.İnsan Kaynakları
5.Sunulan Hizmetler
6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri
B-Temel Politika ve Öncelikler
C-Diğer Hususlar
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
B-Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
TUTANAK VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE YÖNETİM BİRİMİ
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler
B-Zayıflıklar
C-Değerlendirme
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER
EKLER
EK A MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
EK B ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
EK C ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTOL GÜVENCE BEYANI
7
3
5
6
8
8
8
9
10
11
11
12
14
15
16
16
19
19
19
19
19
24
27
27
27
28
30
32
35
37
48
59
83
89
91
95
103
106
109
109
110
111
112
I. GENEL BİLGİLER
A) MİSYON VE VİZYON
Misyon: İçmesuyu temini ve dağıtımı ile atıksuların toplanarak arıtılması hizmetlerini
vatandaş odaklı anlayış ile etkin, verimli, kaliteli ve kesintisiz olarak yürüten ve bu hizmetleri
yerine getirirken ekolojik dengeyi korumayı amaçlayan ve kurumsal gelişiminde modern
yönetim anlayışını benimseyen bir kurum olmak.
Vizyon: İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin sunumunda standartların üzerinde kaliteyi
hedefleyen, çevre ve halkı ile bütünleşmiş, alanında örnek ve öncü bir kurum olmak.
B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
SASKİ Genel Müdürlüğü başta 2560, 5216, 5393 ve 5018 sayılı kanunlar olmak üzere 2464
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2872 Çevre Kanunu, 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunu ve SASKİ İhale Yönetmeliğine tabi olarak işlemlerini yürütmektedir.
2560 Sayılı Kanun’un (değişik 3009-23/05/1984) 2. inci maddesi SASKİ Genel
Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerini tanımlamıştır.
Madde 2: SASKİ’nin görev ve yetikleri şunlardır :
a. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından
sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar
her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak
veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak,
yaptırmak ve gerekli yenilenmelere girişmek,
b. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve
zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması
için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her
türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak gerektiğinde bu projelere göre tesisleri
kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını
yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
c. Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının
kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya
azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu
konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
d. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen
görevleri yürütmek ve konulardaki yetkileri kullanmak,
e. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç
ve gereçleri satmak, SASKİ’nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer
kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek bu maksat ile kurulmuş veya
kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
f. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı
kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.
8
C) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
Tarihi Gelişim
Samsun Belediyesi 9 Eylül 1993 Tarih ve 21693 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren yedi ilde Büyükşehir Kurulması Hakkındaki 504 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Büyükşehir kapsamına alınmıştır. Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları
içerisinde aynı kanun hükmünde kararname ile Gazi Belediyesi, İlkadım Belediyesi, Canik
Belediyesi ve Atakum Belediyesi adı altında 4 ilk kademe belediyesi kurulmuştur.
2560 sayılı kanuna ve bu kanunda değişiklik yapan 3009 sayılı kanunda belirtilen görevleri
yerine getirmek üzere 3305 sayılı Kanun uyarınca, 1995 yılında Bakanlar kurulunun 94/6372
sayılı kararıyla Samsun Büyükşehir Belediyesinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek
üzere, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) kurulmuştur. Bakanlar
Kurulu Kararı 10 Ocak 1995 Tarih ve 22167 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. SASKİ
Genel Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel
kişiliğine haiz bir kuruluştur.
22 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyelerinin görev ve yetki alanlarında
değişiklik yapılmıştır. Ayrıca Kanun’un Geçici 2. maddesi Büyükşehir Belediyelerinin
sınırlarının tespiti ile ilgili yeni esaslar getirmiştir. Buna göre, Kanun’un yürürlüğe girdiği
tarihte; mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak
şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan Büyükşehirler de yarıçapı yirmi kilometre olan alan
Büyükşehir Belediye sınırlarına dahil edilmiştir. Bu kanuna göre Samsun’da 4 olan ilk
kademe belediye sayısı; 1 tanesi Samsun’un merkez ilçe belediyesi, 14 tanesi ilk kademe
belediyesi olmak üzere toplam 15 belediyeden oluşmakta iken; 22 Mart 2008 tarih 26824
Mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 5747 sayılı Büyükşehir belediyesi sınırları
içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun gereği
Samsun İlinde Atakum ilçe belediyesi, Canik ilçe belediyesi, İlkadım belediyesi,
Tekkeköy belediyesi olmak üzere 4 merkez ilçe belediyesinden oluşmaktadır.
Mevzuat
SASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı olan daire başkanlıkları ve diğer görevlileri tüm
çalışmalarını aşağıda belirtilen kanun ve usullere uygun bir şekilde yapmak ve yürütmekle
yükümlüdürler. İşlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinden sorumludurlar.
2560 Sayılı İSKİ Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
2872 Çevre Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
25687 Sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
4734 / 4964 Sayılı Kamu İhale Kanunu
9
5812 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kamu İhale Mevzuatındaki Son Değişiklikler
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu
1-FİZİKSEL YAPI
SASKİ Genel Müdürlüğümüzün;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 adet Merkez hizmet binası (kira)
1 adet Şantiye Binası ve alanı
1 adet İçme Suyu Barajı
2 adet İçme Suyu Arıtma Tesisi
218 adet İçme Suyu Deposu
78 adet İçme Suyu Terfi Merkezi
2 adet Atıksu Arıtma Tesisi Alanı
3 adet paket Atıksu Arıtma Tesisi
7 adet Atıksu Terfi Merkezi
113 adet Araç ve İş makinesi parkı (Tablo 1.)
8 bölgede aktif olarak çalışan tahsilat veznesi (Tablo.2) bulunmaktadır.
SU ARITMA D.BŞK.
KAMYON
(AKARYAKIT
TANKERİ)
KAMYON DAMPERLİ
KAMYON KASALI
KAMYON (TREYLER)
ASFALT KESME
SEMİ TREYLER (LOWBED)
KOMPRESÖR
FORKLİFT
YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
PALETLİ
EKSKAVATÖR
LASTİKLİ
EKSKAVATÖR
KAMYONET
KANAL
GÖRÜNTÜLEME
(PANELVAN
KAMYONET)
SU TANKERİ
VİDANJÖR
BİRİMLER
KOMBİNE KANAL
TEMİZLEME
Tablo 1. SASKİ Genel Müdürlüğü Araç ve İş Makineleri Parkı
1
ELK.MAK.MLZ.D.BŞK.
1
İÇME SUYU D.BŞK.
1
3
3
13
4
1
1
17
KAN ATK.ART D.BŞK.
10
3
1
3
3
2
5
10
4
1
1
3
1
1
TOPLAM
10
3
1
3
7
5
5
23
8
1
2
4
1
1
Tablo.2. SASKİ Genel Müdürlüğü Tahsilat Vezneleri Listesi
SASKİ Tahsilat Vezneleri
•
SASKİ Merkez Binası
•
Gazi Su Tahsilat Veznesi
•
Tekkeköy Su Tahsilat Veznesi
•
Anneler Parkı Su Tahsilat Veznesi
•
Belediye Evleri Su Tahsilat Veznesi
•
Cumhuriyet Meydanı Su Tahsilat Veznesi
•
İlyasköy Su Tahsilat Veznesi
•
Türkiş Su Tahsilat Veznesi
10
20
1
37
1
2-ÖRGÜT YAPISI
SASKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu; 2560 sayılı Kanun’un (değişik 3009-23/05/1984) 5.
maddesine göre Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi SASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve
yetkilidir.
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki diğer belediyelerin
başkanları SASKİ Genel Kurulunun doğal üyesidir.
SASKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu;
•
•
•
•
•
Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları 5 üye,
Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 11 üye,
Cumhuriyet Halk Partisi’nden 3 üye,
Milliyetçi Hareket Patisi’nden 4 üye,
Bağımsız 2 üye, olmak üzere toplam 25 üyeden oluşmaktadır.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi SASKİ Genel Kurulu olarak kanunda yazılı yetki ve
görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündem ile
toplanır.
SASKİ Yönetim Kurulu 1 başkan ve 5 üyeden oluşur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim
Kurulu’nun başkanıdır (2560 sayılı yasa Madde 7). Genel Müdür ile Genel Müdür
yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim
Kurulu’nun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Samsun Büyükşehir Belediyesi
Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır. Atanan üyelerin hizmet süresi 3
yıldır. Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır (2560 sayılı yasa
Madde 8). Yönetim Kurulumuz her hafta Pazartesi günü toplanarak 2560 sayılı yasanın
9.Maddesine göre görevini yerine getirmektedir.
SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, 2 (iki) denetçi tarafından
denetlenir. Denetçiler SASKİ’nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler,
aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul’a verirler (2560 sayılı
yasanın 10. Maddesi).
3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
SASKİ Genel Müdürlüğü, su ve kanalizasyon hizmetlerinde teknolojinin en son imkanlarını
zamanında kullanarak, ülke içindeki diğer su ve kanalizasyon idarelerine örnek teşkil edecek
bir yol izlemektedir.
→ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yönetiminde Samsun Kent Bilgi Sistemi (SAKBİS)
projesi kapsamında otomasyon programları yaptırılarak uygulamaların düzenli bir
şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.
→ Netcad, Autocad, Microstation 95, MNG GIS İmar Otomasyonu ile Samsun Kent
Bilgi Sistemi (SAKBİS), MNG GIS ve İmar Otomasyonu programı kapsamında
halihazır (Sayısal) haritalar ve kadastro bilgileri, ilgili birimlerimiz tarafından
paylaşımlı olarak sistem içerisinde alınmaktadır.
11
→ Hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi ve çeşitli veri bankalarının oluşturulabilmesi için
başta teknik elemanlar olmak üzere bütün çalışanların bilgisayar kullanımı
sağlanmaktadır.
→ Abone Bilgi Sistemi sayesinde abonelerimizin güncel bilgilerine ulaşılmaktadır.
→ Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi ile muhasebe kayıtlarının uygun tutulması ve
izlenmesi sağlanmaktadır.
→ Terfi merkezlerinin otomasyonu yapılarak personel tasarrufu sağlanmaktadır ve su
kayıpları minimize edilmektedir.
→ [email protected]
adresli kurumsal internet sayfası yenilenmesi
güncellenmesi çalışmaları e-saski bilgi sistemi sayesinde devam etmektedir.
ve
→ SASKİ Arıza Takip Programı ile abonelerin tüm şikayetlerine cevap verilmekte
olup ayrıca [email protected] adresi üzerinden kaçak su ihbarları, öneri ve istekler,
bilgi edinme ile ilgili abone başvuruları değerlendirilmektedir.
4 - İNSAN KAYNAKLARI
Genel Müdürlüğümüz personeline, kadro, atama, terfi, emeklilik, disiplin, sicil, izin, hizmet
içi eğitim, İdareye gelen-giden evrak akışının takip edilmesini, kayıt altına alınması gibi
konularda hizmet verilmekte, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı
Belediye Kanununu ve 2560 sayılı Kanunun verdiği yetki ile personel rejimi ve politikası
belirlenmektedir.
Genel Müdürlüğümüzde 101 memur, 152 işçi, 31 geçici işçi ve 25 sözleşmeli personel
çalışmaktadır. Genel Müdürlüğümüz norm kadro uygulamasını gerçekleştirmiş olup, buna
göre 412 memur, 206 daimi işçi, 32 geçici işçi kadrosu bulunmaktadır.
Grafik.1. Statüsüne Göre Personel Dağılımı
10%
33%
Memur, 101 Kişi
Sözleşmeli Personel, 25 Kişi
İşçi, 152 Kişi
49%
Geçici İşçi, 31 Kişi
8%
12
Grafik.2. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı
20%
37%
Fakülte, 61 Kişi
Yüksekokul, 31Kişi
10%
Lise, 72 Kişi
Ortaokul, 32 Kişi
İlkokul, 113 Kişi
23%
10%
Grafik.3. Cinsiyet Durumuna Göre Personel Dağılımı
9%
Erkek, 281 Kişi
Kadın, 28 Kişi
91%
Grafik.4. Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı
4%
19%
30 Yaş Altı, 13 Kişi
30-50 Yaş Arası, 236 Kişi
50-64 Yaş Arası, 60 Kişi
77%
13
5-SUNULAN HİZMETLER
Harita. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sınırları
SASKİ Genel Müdürlüğümüz Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan
yerleşim yerlerinin su, kanalizasyon ve yağmursuyu hizmetlerini yürütmektedir. SASKİ
Genel Müdürlüğü hizmet alanı nüfusu (2012 nüfusuna göre) 587.252 olup faaliyet alanı
içerisinde 4 adet (Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy) ilçe belediyesi, 2 adet belde belediyesi
(Çınarlık, Dikbıyık) bulunmaktadır. SASKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanı büyüklüğü 84.830
ha olup, hizmet alanı sınırları içinde 77 köy bulunmaktadır.
Su Temini Hizmetleri; Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), 2560
sayılı kanun gereği Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki yaşayan nüfusa,
nitelikli İçme Suyu ve Kullanma Suyu Standartları çerçevesinde su üretimini sağlamak, su
üretiminde kullanılan İçme Suyu Arıtma Tesisinin işletilmesi, günümüz kentsel gelişimine ve
teknolojisine paralel olarak tesis kapasitesinin artırılması veya geleceğe yönelik sistem ve
tesislerin kurulmasını ve işletilmesini sağlamakla yükümlüdür.
SASKİ Genel Müdürlüğü, hizmet alanı nüfusunun %99,11 ine içme suyu hizmeti
götürmektedir. 2012 yılı içerisinde, SASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
ekipleri tarafından 116.889 Mt, ihale yolu ile 67.385 Mt olmak üzere toplam 184.274,08 Mt
içme suyu şebeke hattı döşenmiştir. 2012 yılı aralık ayı sonu itibariyle hizmet alanımız
içerisindeki toplam içme suyu şebeke hattı 2.499.813 Mt dir.
Ayrıca hizmet alanımız içerisinde toplam 138.106 m³ hacme sahip 218 adet depo, 78 adet
terfi merkezi bulunmakta olup bu tesislerin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları
yapılmaktadır.
14
Kanalizasyon Hizmetleri; Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi SASKİ Genel Müdürlüğü;
evsel ve endüstriyel atıksular ile yağmur sularının, yönetmeliklere uygun bir şekilde
toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve sıhhi bir biçimde boşaltma yerine
ulaştırılmasını sağlamak ve bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her
türlü tesisin etüt ve projesini yapmak yada yaptırmak, gerektiğinde bu projelere göre tesisleri
kurmak yada kurdurmak, bu tesislerin bakım, onarım ve revizyonunu yapmak yada
yaptırmakla görevlidir. Bununla birlikte bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu
kıyılarının ve yeraltı sularının evsel ve endüstriyel atıksularla kirletilmesini önlemek, bu
konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak görevleri arasındadır.
SASKİ Genel Müdürlüğü, hizmet alanında nüfusun %87,47 üne kanalizasyon hizmeti
götürmektedir. 2012 yılı içerisinde, SASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon ve Atıksu
Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından 85.345 Mt atıksu, 63.990 Mt yağmursuyu olmak üzere
toplam 149.335 Mt hat döşenmiştir. 1989-2012 Yılları arasında SASKİ Genel Müdürlüğü ve
İller Bankası tarafından toplam 1.035.143 Mt atıksu, 398.819 Mt yağmursuyu olmak üzere
toplam 1.433.962 Mt hat döşenmiştir.
Ayrıca yağmursuyu hatları, baca ve ızgaraların bakım ve onarımları yapılmakta olup 5216
Sayılı Büyükşehir Belediyesi yasası ile sınırlar dahilindeki derelerin ıslahı ve rusubat
temizliği hizmetleri yürütülmektedir.
6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır. Bunlar Genel
Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.
Genel Kurul; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi SASKİ Genel Kurulu olarak görevli
yetkilidir. Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Kurulun başkanıdır. Büyükşehir Belediye
Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki diğer belediyelerin başkanları Büyükşehir
Belediye Meclisinin doğal üyesidir. SASKİ Genel Kurulunun görev yetkilerini 2560 sayılı
yasanın 6.maddesindeki hükümlere göre yürütmektedir.
Denetçiler; SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, 2 (iki) denetçi
tarafından denetlenir. Denetçiler SASKİ’nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri
eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul’a verirler.
SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, Denetçilerin haricinde Teftiş
Kurulu Başkanlığı tarafından da denetlenmektedir. Teftiş Kurulu Başkanı doğrudan Genel
Müdüre bağlı olup bu kontrollerini Genel Müdür adına yapar. İçişleri Bakanlığı vesayet
denetimi kapsamında, genel iş yürütümünü teftiş etmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından
da dış denetimi yapılmaktadır.
Yönetim Kurulu; SASKİ Yönetim Kurulu 1 başkan ve 5 üyeden oluşur, Büyükşehir
Belediye Başkanı Yönetim Kurulu’nun başkanıdır (2560 sayılı yasa Madde 7). Genel Müdür
ile Genel Müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı
bulunan Yönetim Kurulu’nun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Samsun
Büyükşehir Belediyesi Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır. Atanan
üyelerin hizmet süresi 3 yıldır.
Genel Müdürlük; 1 Genel Müdür, 1 Genel Müdür Yardımcısı, 10 Daire Başkanı, 12 Şube
Müdürü ile yönetilmektedir.
15
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
SASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2010-2014 Yılları Stratejik Planında belirlediği 3 stratejik
amaç ve bu amaçlara bağlı hedeflerine aşağıda ayrıntılı olarak değinilmiştir.
STRATEJİK AMAÇ-1
Hizmet alanımızdaki yerleşim birimlerine kaliteli, ucuz, kesintisiz içme ve kullanma suyu temin etmek, izlemek için
gerekli olan tesisleri kurmak ve işletmek.
Stratejik Hedef 1.1
Halen faaliyet alanı içerisinde içmesuyu verilen %97'lik nüfusun (2012 yılında %99,11'e ulaştı) %100'üne su verilmesini
Sorumlu Birim: İçme Suyu
sağlamak.
Dai.Başk.
Faaliyet 1.1.1
Atakum Bölgesinde yeni terfi hattı döşenmesi.
Faaliyet 1.1.2
Atakum Bölgesinde yeni şebeke hattı döşenmesi.
Faaliyet 1.1.3
Atakum Bölgesinde yeni terfi merkezleri yapılması.
Faaliyet 1.1.4
Atakum Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması.
Faaliyet 1.1.5
Canik Bölgesinde yeni terfi hattı döşenmesi.
Faaliyet 1.1.6
Canik Bölgesinde yeni şebeke hattı döşenmesi.
Faaliyet 1.1.7
Canik Bölgesinde yeni terfi merkezi yapılması.
Faaliyet 1.1.8
Canik Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması.
Faaliyet 1.1.9
İlkadım Bölgesinde yeni terfi hattı döşenmesi.
Faaliyet 1.1.10
İlkadım Bölgesinde yeni şebeke hattı döşenmesi.
Faaliyet 1.1.11
İlkadım Bölgesinde yeni terfi merkezi yapılması.
Faaliyet 1.1.12
İlkadım Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması.
Faaliyet 1.1.13
Tekkeköy Bölgesinde yeni terfi hattı döşenmesi.
Faaliyet 1.1.14
Tekkeköy Bölgesinde yeni şebeke hattı döşenmesi.
Faaliyet 1.1.15
Tekkeköy Bölgesinde yeni terfi merkezi yapılması.
Faaliyet 1.1.16
Tekkeköy Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması.
Faaliyet 1.1.17
Daire Başkanlığımıza ait iş makinası parkının 2010 yılında takviye edilerek yenilenmesi.
İçme suyu çalışmalarında bozulan yolların tamiratının yapılması için 75.000m2 asfalt, 12.000 m2 kilitli parke, 2.500 mt bordür
Faaliyet 1.1.18
döşenmesi.
Mevcut içme suyu depoları ve terfi merkezlerinin işletilmesi, gerek ana isaleden gelen ve tüketimin % 94'ünü karşılayan
Stratejik Hedef 1.2
Sorumlu Birim: İçme Suyu arıtılmış suyun kalitesinin korunması, gerekse sondaj ve kaynaklardan temin edilen ve tüketimin % 6'sını karşılayan ve tamamı
klorlanamayan suyun % 100'ünün klorlanarak standartlara uygun temiz ve sağlıklı olarak dağıtılması.
Dai.Başk.
İçme suyu depolarının ve terfi merkezlerinin görevli personel tarafından 24 saat kontrol edilmesi, işletilmesi, bakım onarımları
Faaliyet 1.2.1
ve enerji giderleri
Faaliyet 1.2.2
Gerek sondajlardan, gerekse şehir şebeke suyundan sağlanacak içme suyunun klorlanması.
Faaliyet 1.2.3
Gerek halen mevcut olup hazırlanan içme suyu projelerinde kullanılan, gerekse bu proje gereği yeni yapılacak olan içme suyu
depoları ile terfi hatlarına konulacak klor cihazlarının otomatik ölçüm ve otomatik dozaj ayarı yapan cihazlarla değiştirilmesi.
Faaliyet 1.2.4
İçme suyu depolarının her yıl ve yılın ilk dört ayı içerisinde temizlenerek dezenfeksiyonlarının yapılması.
Stratejik Hedef 1.3
5216 nolu Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile yeni katılan belde ve köylerden sonra % 53'lere varan kayıp/kaçak oranının %48
Sorumlu Birim: İçme Suyu
seviyelerine düşürülerek (2012 yılında %35,81 seviyesine düşürüldü) fiziksel kayıpların azaltılması.
Dai.Başk.
Faaliyet 1.3.1
İçme suyu hatlarında oluşacak arızaların tamirat, bakım, onarımlarının yapılması.
Faaliyet 1.3.2
Abone bağlantı kaçaklarının azaltılması maksadıyla her yıl kendi ekibimiz ve ihale yoluyla abone bağlantısı yenilenmesi.
Faaliyet 1.3.3
Yeni devir alınan köy depolarının bakım ve onarımlarının yapılması.
İçmesuyu şebekesinin hidrolik modelleme ve bölgesel zon sistemine uyarlanması hususunda gerekli teknik incelemelerin
Faaliyet 1.3.4
yapılarak seçilecek pilot bölgede oluşturulacak zonda basınç kontrol vanası takılarak alınacak neticelerin değerlendirilmesi.
İşletme ve personel masraflarının azaltılarak % 20 tasarruf sağlamak amacıyla depolara telsiz veya GSM sinyali ile çalışan
Stratejik Hedef 1.4
Sorumlu Birim: İçme Suyu otomatik kontrol vanaları, hidrolik vanalar ve elektrik kumandalı vanalar takılarak personelden ve depo taşkınlarından oluşan
kayıplardan tasarruf etmek üzere kurulacak SCADA sisteminin alt yapısını oluşturmak.
Dai.Başk.
Faaliyet 1.4.1
SCADA Sisteminin kuruması için proje hazırlanıp, alt yapısının oluşturulması.
Faaliyet 1.4.2
ATAKUM Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi.
Faaliyet 1.4.3
CANİK Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi.
Faaliyet 1.4.4
İLKADIM Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi
Faaliyet 1.4.5
TEKKEKÖY Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi.
Stratejik Hedef 1.5
İçme suyu depolarını ve diğer tesisleri doğal çevre ile uyumlu hale getirmek için bakım onarım ve çevre tanzimlerinin
Sorumlu Birim: İçme Suyu
yapılması, işletilmesi.
Dai.Başk.
16
Faaliyet 1.5.1
ATAKUM Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması.
Faaliyet 1.5.2
CANİK Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması.
Faaliyet 1.5.3
İLKADIM Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması.
Faaliyet 1.5.4
TEKKEKÖY Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması.
Stratejik Hedef 1.6
Sorumlu Birim: Elk. Mak.
ve Malz. İkml. Dai. Başk.
Periyodik bakımların sıklaştırılarak elektronik ortamda kayıt altına alınması ve bu veriler dahilinde yıllık elde edilen sonuçlara
bağlı olarak arızaları izleme adına önlemlerin alınması.
Faaliyet 1.6.1
Periyodik bakımlarda kayıt altına alınan veriler değerlendirilerek oluşan arızaların malzeme, işçilik , çevresel etkenler gibi
sebeplerden hangisi sonucu oluştuğunun tesbit edilip bunlara karşı önlem alınması.
Stratejik Hedef 1.7
Sorumlu Birim: Elk. Mak.
ve Malz. İkml. Dai. Başk.
Elektrik harcama endekslerinin teknik personel tarafından takibi, anormal bir durumla karşılaşıldığında sebebi araştırılarak
çözüm üretilmesi.
Faaliyet 1.7.1
Endekslerin takibi konusunda bir Elektrik mühendisinin görevlendirilmesi. Bu görevli tarafından endekslerin takibi, elektronik
ortamda kayıt altına alınması ve anormal bir harcama ile karşılaşıldığında sebebinin bulunarak bunun önüne geçilmesi.
Stratejik Hedef 1.8
Sorumlu Birim: Elk. Mak.
ve Malz. İkml. Dai. Başk.
Su arıtma tesisleri için elektrik üretim tesisi kurulması.
Stratejik Hedef 1.9
Samsun halkının temiz su ihtiyacını karşılamak için "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda
Sorumlu Birim: Su Arıtma
sağlıklı su temin edilecektir.
Dai. Başk.
Faaliyet 1.9.1
Suyun dezenfeksiyonu için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet 1.9.2
Suyun bulanıklığını gidermek için Alüminyum Sülfat ve Poli Elektrolit kullanılacaktır.
Stratejik Hedef 1.10
Sorumlu Birim: Su Arıtma İçme Suyu Arıtma Tesislerinde bulunan her türlü makine ve ekipmanların bakım ve onarımı yapılacaktır.
Dai. Başk.
Makine ve ekipmanların aksamının bakım ve onarımı yapılacaktır. 2010 yılında Çarşamba 1 ve Çarşamba 2 hattı
Faaliyet 1.10.1
yenilenecektir.
Stratejik Hedef 1.11
Samsun ve yöresinde, ileriye dönük su sıkıntısı yaşamamak için artan nüfus ve su ihtiyacını karşılamak amacı ile 2. kademe
Sorumlu Birim: Su Arıtma
arıtma tesisinin yapımı için , 4 katlı durultucu ve ekipmanları ile 16 adet hızlı kum filtresi ve ekipmanları sağlanacaktır.
Dai. Başk.
Faaliyet 1.11.1
2. kısım arıtma projesi fizibilite çalışmaları ve inşaatı yapılacaktır.
Stratejik Hedef 1.12
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Alt yapı bilgi sisteminin entegrasyonu ve güncellenmesi.
Dai. Başk.
Alt yapı bilgilerinin kent bilgi sistemine entegrasyonunun sağlanabilmesi için arayüz yazılım alınması, güncellemelerin
Faaliyet 1.12.1
yapılması.
STRATEJİK AMAÇ-2
Atıksuların, yağmursularının ve derelerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeksizin bertarafını sağlamak için
gerekli yapı ve tesisleri inşa etmek, kurmak ve işletmek.
Stratejik Hedef 2.1
Sorumlu Birim: Kan. ve
Atıksu Arıtma Dai. Başk.
SASKİ hizmet alanı içerisinde atıksu hatları, kollektör hatları, yağmursuyu hatları, terfi hatları, derindeniz deşarjı hatları
yapılması (485 km).
Faliyet.2.1.1
SASKİ hizmet alanı içerisinde birleşik kanalizasyon sistemi olarak çalışan hatların ayrık kanalizasyon sistemine çevrilmesi
için ATIKSU HATLARININ yapılması ( 2010 yılında 78 km + 2011 yılında 69,1km + 2012 yılında 60,3 km + 2013 yılında
59,6 km + 2014 yılında 61,1 km TOPLAM 328,16 km )
(Gerçekleşen 2011 yılında 58,3
km+ 2012 85,3 km)
Faliyet 2.1.2
SASKİ hizmet alanı içerisinde birleşik kanalizasyon sistemi olarak çalışan hatların ayrık kanalizasyon sistemine çevrilmesi
için YAĞMURSUYU HATLARININ yapılması ( 2010 yılında 33,5 km +2011 yılında 29,9km + 2012 yılında 29,2 km + 2013
yılında 27,7 km + 2014 yılında 28,1 km toplam 148,37 km )
(Gerçekleşen 2011 yılında 35,3 km
+ 2012 yılında 63,9 km )
Faliyet 2.1.3
Atıksu kollektör ve terfi hatlarının yapılması (8,03 km).
Faliyet 2.1.4
DERİN DENİZ DEŞARJ HATLARININ yapılması ( 0,53 km )
Faliyet 2.1.5
Altınkum- Çatalçam- Taflan bölgesine 2 adet ATIKSU TERFİ İSTASYONU yapılması .
Faaliyet 2.1.6
SASKİ hizmet alanı içerisinde bulunan mevcut atıksu ve yağmursuyu hatları, yağmursuyu boxları ve açık kanalların
rehabilitasyonu, bakım ve onarımlarını yapmak (97.950 m3).
Faaliyet 2.1.7
SASKİ çalışmaları sonucunda bozulan yolların asfalt yamalarının yapılaması. 288 km²
Stratejik Hedef 2.2
Sorumlu Birim: Kan. ve
Atıksu Arıtma Dai. Başk.
Dere ıslahlarının yapılması.
Faliyet 2.2.1
SASKİ hizmet alanı içersinde bulunan derelerin ıslah projelerinin ve inşaatlarının yapılması.
Faliyet 2.2.2
SASKİ hizmet alanı içersinde bulunan derelerin bakım ve temizliklerinin yapılması.
Stratejik Hedef 2.3
Sorumlu Birim: Kan. ve
Atıksu Arıtma Dai. Başk.
Atıksu Arıtma Tesislerinin inşaatlarının tamamlanması.
17
Faliyet 2.3.1
Batı Atıksu Arıtma Tesisinin Tamamlanması İşletmeye alınması.
Faliyet 2.3.2
Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin 3 yıl içerisinde tamamlanması ve işletmeye açılması.
Stratejik Hedef 2.4
Sorumlu Birim: Elk. Mak.
ve Malz. İkml. Dai. Başk.
Periyodik bakımların sıklaştırılarak elektronik ortamda kayıt altına alınması ve bu veriler dahilinde yıllık elde edilen sonuçlara
bağlı olarak arızaları izleme adına önlemlerin alınması.
Faaliyet 2.4.1
Periyodik bakımlarda kayıt altına alınan veriler değerlendirilerek oluşan arızaların malzeme, işçilik, çevresel etkenler gibi
sebeplerden hangisi sonucu oluştuğunun tesbit edilip bunlara karşı önlem alınması.
Stratejik Hedef 2.5
Sorumlu Birim: Elk. Mak.
ve Malz. İkml. Dai. Başk.
Elektrik harcama endekslerinin teknik personel tarafından takibi, anormal bir durumla karşılaşıldığında sebebi araştırılarak
çözüm üretilmesi.
Faaliyet 2.5.1
Endekslerin takibi konusunda bir Elektrik mühendisinin görevlendirilmesi. Bu görevli tarafından endekslerin takibi, elektronik
ortamda kayıt altına alınması ve anormal bir harcama ile karşılaşıldığında sebebinin bulunarak bunun önüne geçilmesi.
STRATEJİK AMAÇ-3
Vatandaş memnuniyetine odaklı abonelik ve tahsilat işlemlerinin basit, hızlı ve doğru şekilde yapılması için her türlü
teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak yaratmak.
Stratejik Hedef 3.1
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Kent Bilgi Sisteminin Güncellenmesi.
Dai. Başk.
Faaliyet 3.1.1
Arazi bilgilerinin alınarak sayısal ortama aktarımı sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması.
Faaliyet 3.1.2
Kent Bilgi Sisteminin sürekli güncel halde tutulması için yazılım desteği alınması.
Stratejik Hedef 3.2
Sorumlu Birim: Abone
İşleri Dai. Başk.
Stratejik Hedef. 3.3
Sorumlu Birim: Abone
İşleri Dai. Başk.
Stratejik Hedef. 3.4
Sorumlu Birim: Abone
İşleri Dai. Başk.
Stratejik Hedef.3.5.
Sorumlu Birim: Abone
İşleri Dai. Başk.
Stratejik Hedef .3.6.
Sorumlu Birim: Abone
İşleri Dai. Başk.
Faaliyet 3.6.1.
Stratejik Hedef.3.7
Sorumlu Birim: İnsan
Kaynakları ve Destek Hiz.
Dai. Başk.
Faaliyet 3.7.1
2014 yılı sonuna kadar ortalama tüketimin altında su kullanan yüksek tüketimli abonelerin tesisatlarını düzenli kontrol edecek
tedbirleri almak ve uygulamak.
Abone şikayetlerini yasal süreler içinde cevaplandırarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak.
2014 yılı sonuna kadar sayaç okuma hatalarını on binde 2'nin altına düşürmek ve okumadan kaynaklanan itirazları en geç 3 iş
günü içinde sonuçlandırmak.
Kuyu suyu (Yer altı Suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak
gelirimizi arttırmak.
10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaçları her yıl periyodik olarak yenileriyle değiştirmek.
Soğuk Su Sayacı alımı yapılacaktır.
Kurumsal yapıyı güçlendirmek amacıyla her yıl düzenli olarak eğitim planları yapmak kurum ve kuruluşlardan gelen eğitimleri
iyi değerlendirmek.
Eğitim programı için birimlerim eğitim ihtiyaç ve taleplerini almak ve uygulamak.
Stratejik Hedef.3.8
Sorumlu Birim: İçme Suyu
SASKİ hizmet binası için yeni arsa temini ve proje hazırlanması.
Dairesi Başk., Kanalizasyon
ve Atıksu Arıtma Dai. Başk.
18
B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Temel politikamız; SASKİ faaliyet alanı içerisindeki tüm yerleşim yerlerine içilebilir içme suyu
temin etmek ve kanalizasyonların en iyi şekilde bertaraf edilmesini sağlamak ve atıksu arıtma
tesislerine taşınmasını ve arıtılmasını temin ederek yönetmeliklere uygun bertaraflarını
sağlamaktır.
Önceliklerimiz ise insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilemek, toplumsal diyalog ve
katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve
vatandaş memnuniyeti ilkeleri esasında çalışmalarımızı devam ettirmektir.
C- DİĞER HUSUSLAR
Yakın gelecekte Genel Müdürlüğümüzün öncelik verdiği başlıca konular şu şekilde
özetlenmektedir;
Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı işlerinin bir an önce yapımının
tamamlanması,
Hizmet alanı içerisindeki bütün orman köylerinin sağlıklı içilebilir suya kavuşturulması,
Kayıp kaçak oranının % 25’lara çekilmesi,
Bütün abone bilgilerinin yenilenerek T.C. kimlik numaralarına göre kayıt edilmesi,
IIIIII- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
LGİLER
A) MALİ
LG LER
MAL BİLG
1 - BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Tablo.3. SASKİ Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Gider Bütçe Bilgisi Özeti
Giderler
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Prim Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
2012 Yılı
Başlangıç
2012 Yılı
Sonu Bütçesi
2012 Yılı
Harcaması
2013 Yılı
Bütçesi
15.298.744,00
14.871.001,00
14.586.403,12
16.675.191,00
2.740.720,00
2.682.964,00
2.566.980,06
2.919.278,00
28.830.533,00
31.421.373,00
29.896.230,49
36.424.924,00
Faiz Giderleri
2.100.000,00
1.013.458,00
893.054,48
1.150.000,00
5
Cari Transaferler
2.910.642,00
1.660.975,00
1.656.965,77
1.756.109,00
6
Sermaye Giderleri
81.619.361,00
86.004.173,00
61.413.367,76
113.189.498,00
8
Borç Verme
3.500.000,00
5.937.000,00
5.937.000,00
3.500.000,00
9
Yedek Ödenekler
6.000.000,00
2011 Yılından Devir
TOPLAM
9.385.000,00
590.944,00
143.590.944,00
19
143.590.944,00
116.950.001,68
185.000.000,00
Grafik.5. SASKİ Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Gider Bütçesi
5%
12%
pers.gid
2%
sgk gideri
mal ve hzm al.
faiz gid.
26%
53%
cari trans.
sermaye giderleri
Borç Verme
1% 1%
Tablo.4. SASKİ Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Gider Bütçesi Açıklaması
PERSONEL GİDERİ
Memur Gideri
Sözleşmeli Personel
İşçi Gideri
SGK DEVLET PRİM GİDERİ
Memur Gideri
Sözleşmeli Personel
İşçi Gideri
MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ
Üretime Yönelik Mal ve Malz AL.
Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Al.
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Alımı
Temsil ve Tanıtma Gideri
Menkul Mal.Gayrimaddi Hak.Al.
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
FAİZ GİDERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ (YATIRIM GİD.)
14.586.403,12
3.937.918,06
1.201.395,93
9.447.089,13
2.566.980,06
523.787,70
193.017,57
1.850.174,79
29.896.230,49
239.592,86
10.720.197,24
64.814,52
424.010,42
14.945.171,26
60.233,99
3.161.020,36
281.189,84
893.054,48
1.656.965,77
61.413.367,76
Genel Yönetim Hizmetleri
Mamul Mal Alımları
1.180,00
1.180,00
İnsan Kaynakları ve Destek Hiz.Dai.Bşk.
Mamul Mal Alımları
4.808,50
4.808,50
Elektrik Makine ve Mal. İk.Daire Başk.
Mamul Mal Alımları
23.029,92
23.029,92
Proje Yönetim Hizmetleri
Gayri Maddi Hak Alımları
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
1.148.149,27
2.004,82
1.146.144,45
20
Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü
Mamul Mal Alımları
8.900,15
8.900,15
Tahsilat Şube Müdürlüğü
Mamul Mal Alımları
3.363,00
3.363,00
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Mamul Mal Alımları
8.962,10
8.962,10
Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dai.Bşk.
Mamul Mal Alımları
Gayri Maddi Hak Alımları
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
49.612.297,22
2.434.095,56
47.764,46
46.448.684,43
681.752,77
Su Arıtma Hizmetleri
Mamul Mal Alımları
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Mamul Mal Alımları
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
GİDERLER TOPLAMI
BELEDİYELERE BORÇ VERME
GİDERLER GENEL TOPLAMI
2.242,00
2.242,00
10.600.435,60
237.864,29
10.362.571,31
111.013.001,68
5.937.000,00
116.950.001,68
Tablo.5. SASKİ Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Gelir Bütçesi Açıklaması
Yurtiçi Satışlar 2012 Tahakkuk
A - Su Gelir Tahakkuk
Mesken Su Alıcıları
Ticarethane Su Alıcıları
Resmi Daire Su Alıcıları
Liman Su Alıcıları
İnşaat Su Alıcıları
Atık Su Alıcıları
Su Tahakkuk Toplamı
38.718.477,81
9.646.158,10
11.703.363,40
332.536,62
3.659.829,98
14.828.911,00
78.889.276,91
B - Diğer Gelirler Tahakkuk
Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler
Sayaç Bakım Ücreti
Tes. Mua. Sayaç Bakım Ücreti
Mevduat Faizleri
Gecikme Cezası ve Faizler
Kaçak Su Kul.Alınan Ceza
Para Cezaları
Tanımlanamayan Diğer Para Cezaları
İller Bankası
Kanalizasyon Harcamalarına Kat.Payı
Su Tes.Harc.Katılım Payı
Diğer Harcamalara Katılma Payları
48.219,67
1.126.829,39
52.323,38
2.232.595,00
800.774,19
798.313,91
261.776,23
276.534,32
10.947.410,80
2.228.005,86
1.091.468,22
4.903.977,03
21
Basılı Evrak Satış Geliri
Proje Onay Bedeli
Abone Açma Bağlama Ücreti
Fosseptik Temizleme Ücreti
Kanal Açma Ücreti
Kanal Bağlama Ücreti
Kanal Temizleme Ücreti
Hasar Karşılıkları
Su Analiz Geliri
İcra Masrafları Geliri
Hurda Satış Geliri
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
Yeniden Değerlendirme Farkları
Afetlerde Kullanılacak Gelirler
Kişilerden Alacaklar
KDV ve Diğerleri
Diğer Hizmet Gelirleri
Diğer Gelirler Toplamı
Su Tahakkuk Toplamı
Diğer Gelirler Tahakkuk Toplamı
TOPLAM
Geçen Yıldan Devreden Tahakkuk Top.
GENEL TOPLAM
219.779,37
179.598,35
916.856,89
6.526,61
1.018.006,45
140.488,86
4.990,00
47.248,18
1.632,37
78.239,94
282.165,27
268.889,63
1.887.997,92
225.854,63
30.046.502,47
78.889.276,91
30.046.502,47
108.935.779,38
20.861.421,92
129.797.201,30
Yurtiçi Satışlar 2012 Tahsilat
A - Su Dağıtım Ücretleri
76.487.417,62
Mesken Su Tüketim Geliri
Ticarethane Su Tüketim Geliri
Resmi Daire Su Tüketim Geliri
İnşaat Su Tüketim Geliri
Liman Su Tüketim Geliri
Atık Su Geliri
40.273.711,04
9.588.500,60
9.755.750,73
295.347,02
3.752.388,01
12.821.720,22
B - Diğer Gelirler
447.597,39
Basılı Evrak Satış Geliri
Proje Onay Bedeli
Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler
219.779,37
179.598,35
48.219,67
2 - DİĞER GELİRLER
A - GEN.BÜTÇE VERGİ GEL.TAHS.AL.PAY
İller Bankası Payı
B - SU DAĞITIM ÜÇRETLERİ
Sayaç Bakım Ücreti
Tes.Mua.Sayaç Tamir Ücreti
C - SU BAĞLAMA ÜCRETİ
Abone Açma Bağlama Ücreti
D - KANALİZASYON ÜCRETİ
10.947.410,80
10.947.410,80
1.031.538,08
979.214,70
52.323,38
916.856,89
916.856,89
1.170.011,92
22
Fosseptik Temizleme Ücreti
Kanal Acma Ücreti
Kanal Bağlama Ücreti
Kanal Temizleme Ücreti
6.526,61
1.018.006,45
140.488,86
4.990,00
E - TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN
GELİRLER
Hasar karşılıkları
Hurda Geliri
F - TAHSİSLİ GELİRLER
Mevduat Faizleri
Yeniden Değerlendirme Farkları
2.514.760,27
2.232.595,00
282.165,27
G - SU VE KAN.TES.ELDE.ED.K.
Kanalizasyon Harcamalarına Kat.Payı
Su Tes.Harcamalarına Katılım Payı
Diğer Harcamalara Katılma Payları
8.223.451,11
2.228.005,86
1.091.468,22
4.903.977,03
H - PARA CEZALARI
Kacak Su Kullananlardan Alınan Ceza
Para Cezalar
812.136,07
535.601,75
276.534,32
I - GECİKME CEZALARI VE FAİZLER
Gecikme Cezası ve Faizler
801.710,12
801.710,12
J - ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR
Su Analiz Geliri
İcra Masrafları Geliri
Kişilerden Alacaklar
Tanımlanamayan Diğer Gelirler
2.771.638,90
1.632,37
78.239,94
268.889,63
2.422.876,96
GELİRLER TOPLAMI
DİĞER GELİRLER
GELİRLER GENEL TOPLAMI
BORÇLANMA (ATIKSU ARITMA TESİSİ
KREDİSİ)
76.935.015,01
29.189.514,16
106.124.529,17
15.325.129,58
23
24
241.121.122,87
AKTİF TOPLAMI 197.224.276,19
145.329.960,54
703.969,27
118.577.283,63
2.252.832,12
9.252.636,92
4.103.059,77
2.071.841,59
-21.707.502,98
23.143.315,54
6.932.524,68
216.698,67
-216.698,67
124.921.875,24
703.969,27
103.224.744,04
2.175.751,10
6.708.221,00
3.944.589,21
1.444.479,25
-15.536.565,31
22.256.686,68
170.126,70
0,00
170.126,70
15.033.013,96
15.033.013,96
145.546.659,21
0,00
0,00
3.543.734,65
3.543.734,65
0,00
154.274,75
-154.274,75
25MADDİ DURAN VARLIKLAR
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI
251 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI
252 BİNALAR HESABI
253 TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR
254 TAŞITLAR HESABI
255 DEMİRBAŞ HESABI
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
259 MÜTEAHİTE VERİLEN AVANSLAR
29-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR
294 ELDEN ÇIK.STOKLAR VE MAD.
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HES.
24-MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER
240 İLLER BANKASI ORTAKLIK PAYI
107.982,73
0,00
107.982,73
12.907.532,16
12.907.532,16
124.921.875,24
0,00
0,00
3.118.897,49
3.118.897,49
0,00
0,00
0,00
0,00
15-İLK MADDE VE MALZEME HESABI
150 İLKMADDE VE MALZEME HESABI
22.496.775,65
22.496.775,65
13.878.040,56
13.878.040,56
13-KURUM ALACAKLARI
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN
VERGİ DAİRESİNDEN KDV İADE ALACAĞI
14-DİĞER ALACAKLAR
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI
20.861.421,92
10.618.444,40
10.242.977,52
17.943.575,40
7.551.654,67
10.391.920,73
N-1 YILI
Ytl
Ykr
95.791.162,33
33.686.089,45
9.706.658,50
19.664.886,93
4.080.442,08
234.101,94
12-FAALİYET ALACAKLARI
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI
DÖNEN VARLIKLAR
10-HAZIR DEĞERLER
102 BANKA HESABI
Dış Kredi Hesabı
105 DÖVİZ HESABI
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAK
YATIRIM HESABI
16-ÖNÖDEMELER
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ
II DURAN VARLIKLAR
23-KURUM ALACAKLARI
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN
I
AKTİF
N-2 YILI
Ytl
Ykr
72.302.400,95
24.346.372,61
6.400.902,33
14.519.694,05
3.391.924,82
33.851,41
299.703.800,63
220.834,09
-220.834,09
174.998.072,88
703.969,27
134.962.189,46
2.252.832,12
9.888.041,71
5.484.219,93
2.190.978,62
-27.753.466,19
41.933.623,42
5.335.684,54
902.583,20
902.583,20
256.223,27
18.630.930,07
18.630.930,07
175.900.656,08
256.223,27
10.814.342,98
10.814.342,98
30.693.527,77
28.401.619,02
2.291.908,75
13,41
13,41
23.672.672,13
11.167.987,76
12.504.684,37
CARİ YIL
Ytl
Ykr
123.803.144,55
39.735.434,92
11.058.109,23
24.200.702,36
4.218.369,74
258.253,59
PASİF
PASİF TOPLAMI
59-DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI
58-GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET (-)
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET (-)
57-GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET
V ÖZ KAYNAKLAR
50-NET DEĞER
500 NET DEĞER HESABI
43-DİĞER BORÇLAR
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
41-UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR
410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI(KFW)
IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
40-UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR
400 BANKA KREDİLERİ HESABI (İller Bankası)
38-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDERLER (-)
381 GİDER TAHAKKUK HESABI (-)
36-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER
362 FONLAR VE YA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA
33-EMANET YABANCI KAYNAKLAR
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNAT HESABI
333 EMANETLER HESABI
32-FAALİYET BORÇLARI
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
30-KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR
300 BANKA KREDİLERİ HESABI
SASKİ 2012 YILI BİLANÇOSU
197.224.276,19
26.834.094,62
26.834.094,62
89.168.589,76
89.168.589,76
127.244.736,14
11.242.051,76
11.242.051,76
5.827.192,95
5.827.192,95
639.692,24
639.692,24
15.609.448,79
9.142.563,60
9.142.563,60
1.573.694,21
773.945,88
416.479,01
383.269,32
660.542,04
127.876,34
532.665,70
2.699.407,17
2.699.407,17
N-2 YILI
Ytl
Ykr
54.370.091,26
49.436.447,84
49.436.447,84
241.121.122,87
35.659.474,96
35.659.474,96
116.002.684,38
116.002.684,38
163.180.627,63
11.518.468,29
11.518.468,29
7.143.916,05
7.143.916,05
7.295.829,32
7.295.829,32
23.582.308,97
9.142.563,60
9.142.563,60
1.642.113,19
790.764,94
412.573,81
438.774,44
547.494,93
99.076,41
448.418,52
2.455.381,70
2.455.381,70
N-1 YILI
Ytl
Ykr
54.358.186,27
49.713.196,45
49.713.196,45
299.703.800,63
42.801.994,63
42.801.994,63
111.367.575,71
111.367.575,71
206.375.395,88
52.205.825,54
52.205.825,54
8.968.589,84
8.968.589,84
15.325.129,58
15.325.129,58
33.436.283,02
9.142.563,60
9.142.563,60
3.491.802,17
2.216.440,68
701.842,16
573.519,33
1.924.798,50
1.132.335,13
792.463,37
4.446.747,16
4.446.747,16
CARİ YIL
Ytl
Ykr
59.892.121,73
50.028.773,90
50.028.773,90
2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
GENEL MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
TUTANAK VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE YÖNETİM BİRİMİ
25
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
26
B) PERFORMANS BİLGİLERİ
1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Teftiş Kurulu Başkanlığını yönetmek, çalışmasını düzenlemek ve denetlemek, Başkanlığın yıllık
çalışma programını düzenleyerek tasdikini temin, müfettişlerin kişisel ve gizli sicillerini
düzenlemek, Genel Müdürün teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yapmak ve
yaptırmak, müfettişlerce yapılan teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarını esas ve usul
bakımından inceleyerek sonuçları üzerinde gerekli işlemeleri yapmak teftiş, inceleme ve
soruşturmalarda gereken titizliği temin etmek, sonuç alınıncaya kadar başkalarına bilgi
sızmamasına çalışmak, 1609 sayılı yasa kapsamına giren teftiş, inceleme ve soruşturma ile Genel
Müdürlükçe acele kaydı ile havale edilen evrakı süratle sonuçlandırmak.
Müfettişlerce hazırlanacak raporların düzenleme ve yazılışlarına, gerçekleri
yansıtmadıklarına, raporların amacı ortaya koyup koymadıklarına dikkat etmek,
yansıtıp
SASKİ Genel Müdürlüğünün Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Kararlar doğrultusunda
çalışmalarını teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma ve bu çalışmaları bir rapora bağlayarak
Genel Müdürlüğe sunmak.
Genel Müdürün havale ettiği her türlü soruşturma, inceleme ve araştırma gerektiren iş ve
işlemleri, süratle sonuçlandırarak tutulan raporları Genel Müdürlüğe sunmak.
Teftiş ve soruşturma işleri ile bunlardan alınan sonuçları ve alınması gerekli önlemleri her yıl
Genel Müdürlüğe bildirmek, Teftiş Kurulu Başkanlığındaki işlerin düzenli ve uyumlu bir şekilde
yürütülmesi evrak ve dosyaların muhafazası, işlerin normal süreler içerisinde sonuçlandırılması
hususlarını izlemek ve sağlamakla görevli ve yetkilidir.
Personel Bilgileri:
Teftiş Kurulu Başkanlığında 1 Teftiş Kurulu Başkanı, bir yeminli katip bulunmaktadır.
2012 Yılında Sunulan Hizmetler:
2012 yılı içerisinde 17 adet dosya hazırlanmış olup, bunlardan 9 tanesi disiplin dosyasıdır.
Disiplin dosyalarından 4 tanesi memur disiplin dosyası, 5 tanesi kadrolu işçi disiplin dosyasıdır.
8 adet de inceleme dosyası hazırlanmıştır. Bu inceleme dosyalarından bir tanesi memur inceleme
dosyası, 1 tanesi kadrolu işçi, 6 tanesi şirket işçisi dosyasıdır. Ayrıca 2012 yılı tüm birimlerin
incelenmesi için Olur alınmış, dosya hazırlık aşamasındadır.
27
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
28
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Genel Müdürlük tarafından verilecek konular hakkında görüş bildirmek, hukuki konulara ilişkin
işlemleri yapmak, idare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla, icra takiplerinin, idare
vekili olarak adli, idari ve mali yargı organları nezdinde sonuçlandırılmasını sağlamak, bunların
dosyalarını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak,
İş, SGK, Sendikalar Kanunu ve diğer kanunların uygulanmasından dolayı idare tarafından veya
idare aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkları yargı yoluyla çözümlemek, iş
uyuşmazlıklarında idareyi temsil etmek,
Yapılacak sözleşmeleri ilgili birimlerle birlikte inceleyip, düzenlemek gerekli durumlarda
şartname tasarılarını incelemek, I. Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken komisyonlara
katılmak,
Teftiş ve soruşturmaya konu olmuş, olaylar için müşavirliğe iletilen raporlar hakkında gerekli
yasal yollara başvurup kamulaştırma, tesis, hak ve iMtiyazlarla ilgili her türlü çalışmalarda ilgili
dairelerle işbirliği yapmak,
I. Hukuk Müşavirliği ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek,
izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür.
Genel Müdürlüğe gelen her türlü yasal tebligatı almak ve gereğini yapmak. Genel Müdürlükçe
verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Bu görevlerin yürütülmesi için kanunlar çerçevesinde
gerekli önlemleri almaya yetkili ve bu işlemler dolayısıyla sorumludur.
Personel Bilgileri:
Hukuk Müşavirliğimiz, 1 hukuk müşaviri vekili, 3 şirket işçisi ve 3 sözleşmeli avukat ile
çalışmalarını sürdürmektedir.
2012 Yılında Sunulan Hizmetler:
SÜRMEKTE OLAN DAVA DOSYA SAYISI
KURUMUMUZCA AÇILAN DAVA SAYISI
KURUMUMUZA AÇILAN DAVA SAYISI
GİRİLEN DURUŞMA SAYISI
GİDİLEN KEŞİF SAYISI
SONUÇLANAN İCRA KOVUŞTURMA SAYISI
SONUÇLANAN DAVA DOSYA SAYISI
TEMYİZ EDİLEN DOSYA SAYISI
BAŞVURUYA BIRAKILAN DOSYA SAYISI
SÜRMEKTE OLAN İCRA KOVUŞTURMA SAYISI
YAPILAN İCRA KAVUŞTURMA SAYISI
GİDİLEN HACİZ SAYISI
AVANS/MAHKEME VE İCRA GİDERLERİ İÇİN
SU BEDELİ
GECİKME CEZASI
KAÇAK SU+KAÇAK SU TAKSİTİ
İCRA GİDER TAHSİLATI
MÜHÜR FEKKİ+ŞEBEKE TAKSİTİ
GELEN YAZI –BELGE
GİDEN YAZI –BELGE
GÖRÜŞ YAZISI
DURUŞMA
YAPILAN TEMYİZ
ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İL JANDARMA MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
BANKALAR
221
159
23
400
0
984
125
63
67
7087
2540
622
5.374.838,25 TL
1.598.731,02 TL
173.303,79 TL
490.299,09 TL
165.733,00 TL
33.205,66 TL
76.626,69 TL
924,36 TL
3260
3741
5
286
63
795
8
1173
859
1375
1938
29
TUTANAK VE KARARLAR
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
30
TUTANAK VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalışır.
Yönetim Kurulu’nun gündem, toplanma görüşme tutanak ve kararlarla ilgili sekreterya işlerini
yapmak ve Yönetim Kurulu kararlarını ilgili birimlere ulaştırma, Yönetim Kurulu faaliyetlerine
ait evrakı arşivleme işlemlerini yürütmek.
SASKİ Kuruluş yasası gereği yılda iki kez olağan olarak toplanan, Genel Kurulda görüşülecek
konuların Genel Kurula sunulmak üzere gerekli hazırlıklarını yapmak ve Genel Kurulda alınan
kararları izleyerek sonucu ilgili dairelere ulaştırmaktır.
Personel Bilgileri:
Tutanak ve Kararlar Şube Müdürlüğü bünyesinde 1 Şube Müdürü Vekili ve 1 işçi görev
yapmaktadır.
2012 Yılında Sunulan Hizmetler:
Genel Kurul Çalışmaları
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, SASKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu 01.01.2012
tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar Mayıs olağan döneminde 2, Kasım olağan döneminde 2,
Ocak ve Temmuz aylarında olağanüstü olmak üzere toplam 6 kez Genel Kurul toplantısı
yapılmış ve 20 konu karara bağlanmıştır.
Genel Kurulca karara bağlanan konularla ilgili tutanaklar ile kararları yazılarak süresi içinde
gereği yapılmak üzere ilgili makam ve birimlere ulaşması sağlanmıştır.
Yönetim Kurulu Çalışmaları
SASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Büyükşehir Belediye Başkanının Başkanlığında,
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve üyelerin katılımıyla toplanır.
Yılın tatil günleri hariç her hafta pazartesi günleri, acil durumlarda diğer günlerde de olmak
üzere 01.01.2012 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar 59 toplantı ile 460 konuyu karara
bağlayarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere ulaşması sağlanmıştır.
SASKİ Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu kararları karar defterine yazılarak, alınan kararların
arşivlendirilme işlemleri yapılmıştır.
Ayrıca; 2012 yılı içinde Yönetim Kurulu onayı ile ihalesi yapılan işlerin, ihale dokümanlarının
satışı ve sunulan tekliflerin kabulü gerçekleştirilmiştir.
31
PROJE YÖNETİM BİRİMİ
32
PROJE YÖNETİM BİRİMİ
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet alanı içerisindeki
atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesisi yapılması için AYB (Avrupa Yatırım Bankası)
ve KfW (Alman Yatırım Bankası) ile 2005 yılında kredi sözleşmeleri imzalamıştır.
İmzalanan bu kredi sözleşmeleri gereği SASKİ, doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı bir Proje
Yönetim Birimi (PYB) oluşturmuştur. Proje Yönetim Birimi; Samsun Doğu İleri Biyolojik
Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı İşinin Tasarımı, Yapım İşi ve 3 Yıl Süre İle
İşletilmesi projesinin genel yönetimine destek sağlamak, projenin zamanında ve finansal açıdan
sorunsuz şekilde tamamlanması için gerekli denetim ve örgütsel sistemler için rehberlik etmek,
projenin planlanması ve proje faaliyetlerinin genel koordinasyonu ve izlenmesiyle ilgili
tavsiyelerde bulunmak ve proje döneminin önemli dönüm noktalarında ilgili karar alma süreçleri
için öneriler hazırlamak ile görevlidir. Sağlanan bu sürekli destek içinde Genel Müdürlüğümüze
ve AYB’ye/KfW’ye rapor verilmesi, karar alma süreçleriyle ilgili arka plan bilgilerinin temini,
taleplerin yerine getirilmesi, ilerleme raporlarının hazırlanması ve proje sonuçlarının izlenmesi
de yer almaktadır.
Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı İşinin Tasarımı,
Yapım İşi ve 3 Yıl Süre İle İşletilmesi işi için gerekli denetim ve kontrollük hizmetlerinin
sağlanması amacıyla Yüksel Proje - IGIP- Temelsu - Tempo şirketlerinin oluşturduğu ortak
girişim ile uygulama müşavirliği sözleşmesi imzalanmış olup yapım işinin başlamasına müteakip
26 Ekim 2011 tarihinde müşavirlik hizmeti aktif olarak görevine başlamıştır.
Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı İşinin Tasarımı,
Yapım İşi ve 3 Yıl Süre İle İşletilmesine işinin sözleşmesi 10 Ekim 2011 tarihinde PWT
WASSER - UND ABWASSERTECHNIK GMBH & ALKE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
& ALKATAŞ İNŞ. VE TAAH. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI ile imzalanmış ve yapım çalışmaları
devam etmektedir..
Personel Bilgileri:
Birimimizde 1 Daire Başkanı, 2 Sözleşmeli memur görev yapmaktadır.
Bütçe Bilgileri:
2012 Yılı Bütçesi
(TL)
Mal ve Hizmet Alımı
Giderleri
Sermaye Giderleri
2012 Yılı Harcanan
(TL)
2013 Yılı Bütçesi
(TL)
137.578,00
3.492,08
59.708,00
1.406.205,00
1.148.149,27
1.206.005,00
2012 Yılında sunulan hizmetler:
2012 yılı içerisinde Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı
Yapım ve 3 yıl süre ile işletilme hizmetleri işinin ve YITT İş Ortaklığı Müşavirlik Hizmetlerine
ait hak ediş ödemeleri için aşağıdaki borçlanmalar yapılmıştır.
Avrupa Yatırım Bankası
Alman Kalkınma Bankası
: 12 Ekim 2012
: 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında
33
3.000.000,00 €
434.297,76 €
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA
DAİ.BAŞK.
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
34
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
35
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
İdarenin sivil savunma plan ve programlarını hazırlamak, Genel Müdürlüğe bağlı tüm kritik
ünitelerin güvenliğiyle ilgili alınacak önlemleri önermek ve yaptırılmasını izlemek. Sivil
Savunmaya ilişkin görevleri aksatmamak üzere gerekli önlemleri almak ve önerilerde bulunmak,
milli seferberlik halinde idarece verilecek görevlerin düzenlenmesi ve zamanında yürütülmesini
koordine etmek. Sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı korunma önlemlerini almak üzere Genel
Müdürlüğe öneri getirmek, alınan önlemleri kontrol etmek, Doğal afetlere karşı korunmayı
gerektiren önlemleri almak ve plan hazırlamak görevlerini yerine getirilmesi sırasında ilgilileri
uyarmak. Genel Müdürlüğün Sivil Savunma ve Milli Güvenlikle ilgili yazışmalarını sağlamak,
kanunlardan doğan tüm görevlerini aksatmadan yürütmekle sorumludur.
Personel Bilgileri: Sivil Savunma Uzmanlığında 1 kişi Sivil Savunma Uzmanı olarak görev
yapmaktadır.
2012 Yılında Sunulan Hizmetler:
• 2012 yılı içerisinde Gelen:45, Giden: 18 adet evrak işlem görmüştür.
• 2012 yılına ait Afet Acil Yardım Planı güncelleştirilerek, İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğüne gönderilmiştir.
• İl Acil Kurtarma ekiplerinden su onarım grubunda görev alanların güncellenmesi
yapılmış olup, yeni görev alanlara görevleri tebliğ edilmiştir.
• Sivil Savunma Planı ve Yangın Söndürme Yönergesi güncellenerek İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğüne bilgi verildi.
• İl Emniyet Müdürlüğünün Grev ve Lokavtlarda kurumumuzda alınacak güvenlik
önlemlerine ait planlar güncellenerek gönderilmiştir.
• İlimiz Afetlerde Çalışma Rehberinin güncellenmesi amacıyla, kurumumuzda bulunan
araç, gereç, malzeme ve teçhizatın özelliklerini gösterir çizelgeler, İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğüne gönderilmiştir.
• SASKİ Genel Müdürlüğünce hazırlanan planların ve Yangın talimatının güncellenmesi
yapılmıştır.
• SASKİ Ana Hizmet Binasına ait Yangın Söndürme Tüplerinin periyodik bakımları
yapılmıştır. SASKİ Ana Hizmet Binası ve Derebahçe Tesislerinde görevli yangın
ekiplerine Yangınları Söndürme ve Önleme hakkında eğitim verilerek tatbikat
yapılmıştır.
• Savaş Hasarı Onarım Planını güncellenmiştir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden
gelen ve kurumumuzu ilgilendiren konularda çeşitli yazışmalara cevap verilmiştir.
36
SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
37
SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
SASKİ’nin hizmet alanı içinde bulunan içme suyu arıtma tesisleri ile atık suyu deşarjdan önce
arıtılması amacıyla yapılan arıtma tesislerini işletmek, bakım ve gerekli onarımlarını sağlamak.
Su ve atık su şebekelerinin genişletilmesi sonucu ihtiyaç duyulacak yeni arıtma tesislerinin plan,
proje ve yapımı için gerekli hazırlıkları yapmak.
Su kaynaklarının ve şebekeye verilen suyun sürekli olarak kimyasal ve bakteriyolojik
analizlerinin yapılarak periyodik izlenmesini sağlamak.
Personel Bilgileri
Daire Başkanlığımız 1 Daire Başkanı ( Kimya Mühendisi), 1 Çevre Y.Mühendisi, 2 Çevre
Mühendisi, 3 Biyolog, 2 Kimyager, 4 Tekniker, 7 teknisyen, 21 işçi ile 24 saat vardiya
sistemiyle çalışmalarını yürütmektedir.
Çakmak Barajı ve İçme Suyu Arıtma Tesislerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için
toplam 32 kişilik silahlı Özel Güvenlik elemanı mevcut olup bu iki tesis 24 saat korunmaktadır.
Bütçe bilgileri
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Prim Gid.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sermaye Giderleri
TOPLAM
2012 YILI
BÜTÇESİ
(TL)
1.458.468,00
288.008,00
1.687.055,60
20.002,00
3.453.533,60
2012 yılında sunulan hizmetler
38
2012 YILI
2013 YILI
HARCAMASI
BÜTÇESİ (TL)
(TL)
1.445.470,30
1.646.802,00
277.042,99
278.401,00
1.592.448,99
2.484.009,00
2.242,00
160.001,00
3.317.204,28
4.569.213,00
İçme Suyu Arıtma Tesisinde Samsun ve çevresindeki yerleşim birimlerinin içme ve kullanma
suyu arıtılmakta ve Laboratuarda kontrolleri yapıldıktan sonra şehir depolarına verilmektedir.
Ayrıca Büyüklü İçme suyu Arıtma Tesisi de 2005 yılından beri Daire Başkanlığımız bünyesinde
hizmet vermektedir.
Samsun ve yöresine sağlıklı su temin eden Arıtma Tesisleri 1996 yılında D.S.İ. den devralınarak
işletmeye açılmıştır.
Merkez Arıtma tesisleri Samsun’ a 25 Km mesafede Tekkeköy ilçesi Aşağı Çinik mevkiinde
yaklaşık 300 dönüm arazi üzerinde çeşitli ünitelerden oluşmaktadır.
Büyüklü Arıtma Tesisleri ise , Samsun’a 35 km. mesafede olup sadece Büyüklü Beldesine
hizmet vermektedir.
Arıtma tesislerine 13.346 m mesafede bulunan Çakmak barajından borularla ham su gelmekte,
havalandırma, dinlendirme, filtreleme ve klorlama işlemlerinden sonra Samsun’da bulunan ana
depolara cazibeyle su gönderilmektedir.
Çakmak Barajı ve İçme Suyu Arıtma Tesisleri özel güvenlik elemanları tarafından 24 saat
korunmaktadır. Ayrıca İçme Suyu Arıtma Tesisi , Büyüklü Arıtma Tesisleri ve Çakmak Barajı su
Alma Yapısı Güvenlik Kamera sistemleriyle de 24 saat izlenmektedir.
SAMSUN İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ AKIM ŞEMASI
2
2
3
4
5
7
8
1
6
9
ÇAKMAK
BARAJI
10
BY-PASS HATTI
SAMSUN
1- ÇAKMAK BARAJINDAN GELEN HAMSU
2- HAMSU GİRİŞ YAPISI
3- HAVALANDIRMA YAPISI
4- HIZLI KARIŞTIRICILAR (KOAGÜLASYON)
5- YAVAŞ KARIŞTIRICILAR ( FLOKÜLASYON )
6- 3 KATLI ÇÖKTÜRME ÜNİTESİ
7- DURULTUCULAR
39
8- HIZLI KUM FİLTRELERİ
9- KLOR TEMAS TANKI
10- SAMSUN'A TEMİZ SU VEREN İSALE
Laboratuar Çalışmaları:
Laboratuarımızda, Sağlık Bakanlığından 20.11.2009 tarihinde aldığımız yetki ile , kaynak ve
içme sularında Kontrol İzleme ve Denetim İzleme analizlerinin tümü yapılabilmektedir.
En son teknolojiye sahip cihazlarla donatılan laboratuarımızda İnsani Tüketim Amaçlı Sular
Hakkındaki Yönetmeliğe göre tüm kimyasal (PAH, VOC, Ağır Metaller, Anyon-Katyon
analizleri…) ve Bakteriyolojik Analizler yapılmaktadır.
Rutin olarak içme suyu kontrol aracımızla şehir içi depolarda, şebeke uç noktalarında, evlerde, iş
yerlerinde ve okullarda klor kontrolü ile birlikte hem kimyasal hem bakteriyolojik analizler
yapılmaktadır.
2012 yılında 2391 adet bakteriyolojik , 10401 adet kimyasal analiz yapılmıştır.
2012 YILI LABORATUVAR ANALİZ SAYILARI
AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
Kimyasal
Analiz Sayısı
Bakteriyolojik
Analiz Sayısı
478
713
697
552
818
2.326
727
838
707
1.173
739
633
10.401
215
210
214
209
201
211
314
181
155
173
183
125
2.391
Sağlık Bakanlığının verdiği yetki ile, Denetim İzleme ve Kontrol İzleme çalışmaları
bünyesindeki parametreler laboratuarımızca bakılmakta olup ,Belediye Meclisinden çıkartılan
kararla sadece kendi suyumuza değil , dışarıdan gelen suların da kimyasal ve bakteriyolojik
analizlerine ücret karşılığı bakarak , belediye bütçesine katkıda bulunmaktayız.
24 saat kesintisiz hizmet veren laboratuarlarımızda halkımızdan gelen şikayetler anında
değerlendirilerek çözüme ulaştırılmaktadır.
İçme Suyu ve Atık Su Laboratuarlarımız Akredite çalışmalarını tamamlayarak Türk
Akreditasyon Kurumu tarafından denetlenmiştir. Bu denetim ve incelemeler sonuncunda
Akredite Laboratuar olmaya hak kazanılmış ve laboratuarlarımız uluslararası standartlarda
hizmet veren laboratuarlar arasında yerini almıştır.
40
41
42
Gaz Kromatografi Cihazı :
* Kütle spektrofotometresi esasıyla çalışan ve Helyum gazı kullanılan gaz kromotografi
cihazında Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun
olarak yapılması gereken sudaki uçucu bileşiklerden olan Benzen, Tetrakloreten, Trikloreten,
Toplam Trihalometanlar, Vinil Klorid gibi analizler ve polisiklik aromatik hidrokarbonların
(PAH)analizleri,yapılmaktadır.
Spektrofotometre Cihazı :
* Spektrofotometre cihazımızla 30 dan fazla parametreye bakabilmekteyiz.
( demir, mangan, klor, çöz.oksijen, fosfor …)
İyon Kromatografi Cihazı :
Anyon Cihazı :
*Bir mobil ve bir sabit faz esasıyla çalışan iyon kromatografi ( Anyon ) cihazı ile su içerisinde
serbest iyon halinde bulunan ( - ) değerlikli parametrelerin analizleri yapılmaktadır.Bu analizler
Florür, Klorür, Nitrit, Bromür, Nitrat, Fosfat, Sülfat, Bromat analizleridir. Bu analizler de Sağlık
Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak yapılmaktadır.
Katyon Cihazı :
*Bir mobil ve bir sabit faz esasıyla çalışan iyon kromatografi ( Katyon ) cihazı ile su içerisinde
serbest iyon halinde bulunan ( + ) değerlikli parametrelerin analizleri yapılmaktadır.Bu analizler
Lityum, Sodyum, Amonyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Baryum gibi su kalitesine etki
eden parametrelerin analizleridir. Bu analizler de Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı
Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak yapılmaktadır.
ICP OES Cihazı :
*İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektroskopisi ( ICP OES ) ile sudaki ağır metallere
rahatlıkla bakılabilmektedir.Bu cihazda Argon ve Azot gazları kullanılarak sıvı örneklerde çok
sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve doğru biçimde analizleri yapılabilmektedir.
Laboratuarımızda bu cihazla ;
43
Kurşun, Kadmiyum, Civa, Arsenik, Antimon, Selenyum, Bakır, Çinko, Bor, Sodyum, Kalsiyum,
Magnezyum, Demir, Mangan, Krom, Nikel, Alüminyum analizleri yapılabilmektedir.
Bakteriyoloji Laboratuarı :
*2012 yılında revize edilen bakteriyoloji laboratuarında akreditasyon kapsamı içerisinde bulunan
standart metotlara göre, Toplam Koliform, E. Koli ve Enterokok analizleri yapılmaktadır.
Atıksu Laboratuarı :
Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı’na ait Atıksu Laboratuarı tesisimizin ana binası
giriş katına kurulmuş ve akreditasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
44
2012 yılında Merkez Arıtma Tesisine 54.328.000 m³ Hamsu Girişi olurken arıtım sonucu
olarak şehre 44.302.000 m³ su cazibe ile iletilmiştir. Aylara göre ölçülmüş olan içme suyu
debileri aşağıda belirtilmiştir.
Büyüklü Arıtma Tesisi
Ham Su Giriş Debisi Temiz Su Çıkış Debisi
m³/ay
m³/ay
4.428.200
3.514.000
AYLAR
OCAK
Temiz Su Çıkış(m³/ay)
28.800
ŞUBAT
4.182.800
3.252.900
24.150
MART
4.502.800
3.409.100
29.240
NİSAN
4.393.200
3.534.200
30.760
MAYIS
4.711.500
3.847.600
42.300
HAZİRAN
4.808.500
4.032.900
35.500
TEMMUZ
5.155.200
4.182.300
38.800
AĞUSTOS
4.861.600
3.984.600
39.900
EYLÜL
4.426.300
3.679.100
31.190
EKİM
4.327.600
3.703.500
27.910
KASIM
4.171.900
3.491.200
25.330
ARALIK
4.358.400
3.670.600
29.370
54.328.000
44.302.000
380.250
TOPLAM (m³/yıl)
30.000.000
20.000.000
15.199.663
44.682.250
44.971.800
42.672.240
46.573.610
48.391.100
46.589.000
45.394.000
42.292.300
42.320.300
44.112.800
44.782.200
46.553.000
39.386.200
40.000.000
25.632.500
50.000.000
32.165.900
60.000.000
47.223.900
YILLARA GÖRE ÜRETİLEN TEMİZ SU MİKTARI
10.000.000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
YILLAR
Ayrıca Su Arıtma Dairesi Başkanlığınca ;
•
Filtre ve Durultucuların Genel Bakımları ve temizlikleri yapıldı.
•
1400 lük Hamsu Giriş vanası yenisiyle değiştirilmiştir.
45
• Geri Yıkama Suyu pompalarının 600 lük 2 adet vana ve 1 adet çek vana değişimi
yapıldı.
• Çakmak Barajından gelen Ham suyun bulanıklığı arttığı dönemlerde 134.629 kg
Alüminyum Sülfat ve 463 kg Polielektrolit kullanıldı.
• İçme suyunun dezenfeksiyonu için 61.873 kg Klor kullanıldı.
• Arıtma Tesisleri için toplam 606.787 KW Elektrik kullanıldı.
• Yazışma servisinde gelen evrak 193 adet, giden evrak ise 147 adettir.
Büyüklüdeki Arıtma Tesisleri için;
Büyüklü Arıtmasında 380.250 m³ su arıtımında 46.287 kW Elektrik, 10000 kg. Sülfat,
1400 kg. Klor kullanıldı
46
SAMSUN İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ
2012 YILI SU KALİTE RAPORU
Parametreler
pH
İletkenlik
Bulanıklık
Toplam Sertlik
Renk
Koku
Tat
Alüminyum
Amonyum
Antimon
Arsenik
Bakır
Bor
Civa
Demir
Florür
Kadmiyum
Klorür
Krom
Kurşun
Mangan
Nikel
Nitrat
Nitrit
Oksitlenebilirlik
Siyanür
Sodyum
Sülfat
Koliform
Enterokok
E-Koli
Benzen
Benzo (a) piren
Bromat
1,2-dikloretan
Epikloridin
Toplam pestisitler
Selenyum
Tetrakloreten ve trikloreten
Trihalometanlar-toplam
Samsun İçme Suyu
Arıtma Tesisleri
7,8
290
0,8
15,5
Normal
Normal
Normal
70
<0,02
0,2
<5
<0,1
<0,05
<1
46
0,1
0,4
5,4
<1
2
10
<6
3,2
0,02
2,0
<10
7,5
17
0
0
0
<1
<0,01
<10
0.25
<0,1
<0.5
<10
1
15
47
Sağlık Bakanlığı
İ.T.A.S.H.Y.
6,5 – 9,5
2500 µS/cm (25oC)
1 NTU
Frº
Anormal Değişim Yoksa
Anormal Değişim Yoksa
Anormal Değişim Yoksa
200 µg/L
50 µg/L
5 µg/L
10 µg/L
2 mg/L
1 mg/L
1 µg/L
200 µg/L
1,5 mg/L
5 µg/L
250 mg/L
50 µg/L
25 µg/L
50 µg/L
20 µg/L
50 mg/L
0,50 mg/L
5 mg/L O2
50 µg/L
200 mg/L
250 mg/L
0/100 ml
0/100 ml
0/100 ml
1 µg/L
0.01 µg/L
10 µg/L
3 µg/L
0.1 µg/L
0.5 µg/L
10 µg/L
10 µg/L
150 µg/L
İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
48
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
SASKİ faaliyet alanı içerisindeki yerleşimlerin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının
tamamının kesintisiz olarak yer altı ve yer üstü kaynaklarından; temiz, standartlara uygun,
içilebilir nitelikte, minimum kayıp-kaçak oranı ve düşük işletme maliyeti ile temin edilmesi ve
kaliteli hizmetin vatandaşlara olabildiğince ucuza sunularak, vatandaş memnuniyetinin
sağlanması için, gerekli olan içme suyu temini için gerekli baraj, gölet, su alma yapısı, sondaj
kuyusu, su deposu, terfi istasyonu, isale, terfi ve şebeke hatları ve bunlarla ilgili Scada,
Dezenfektasyon gibi her türlü tesisi kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devir almak, bakım
ve onarımlarını yapmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak iyileştirmek ve işletmek.
İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli her türlü kuyu, arıtma
tesisi, terfi merkezleri, depolar, isale, terfi, iletim ve şebeke hatları ile, idari bina, atölye ve boru
imalatlarına ait yatırım programlarını hazırlamak, uygulamaya geçmesini sağlamak, işlerin
gidişatını kontrol etmek. Samsun’un geleceğe yönelik içme suyu sorununun çözümü için uzun
vadeli planlamayı yapmak, yıllık yatırımları, iş programlarını mevcut su durumu konusunda
ihtiyaçları “Mevcut İçme Suyu Projeleri” kapsamında hazırlanan projeler ile irtibatlandırmak
öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek.
İvedi olarak yapılması gerekli, mevcut şebeke ile irtibatlandırılacak hatları programlamak ve
yaptırmak, öncelikli olarak yapılması öngörülen iletim hatları, şebeke ana ve tali hatları, arıtma
tesisleri, gömme, depo, pompa istasyonları, atölye, vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin
etüdü, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri düzenlemek veya düzenletmek bu işlerden ihale
suretiyle yaptırılacak olanlara ait yükleniciler tarafından hazırlanan projeleri kontrol ve
gerekiyorsa değiştirip onaylamak,
Hazırlanan projelerden yapılması Yönetim Kurulunca karara bağlanan işlerin ihale yoluyla
yapılmasını sağlamak amacıyla keşifleri ve buna bağlı sözleşme şartname gibi ihale işlemlerini
hazırlamak ve ihale edilen işlerin başından sonuna kadar kontrol etmek. İlgili hakediş raporlarını
düzenlemek ve işletmeye girecek tesislerin geçici ve kesin kabullerini yapmak ve yaptırmakla
yükümlüdür.
Arıtma tesisinde arıtılan suyun depolara ve şebekeye tevzi işlerini, şebekede oluşabilecek su
kaçaklarını saptayarak önlemeye çalışmak. Depolardaki çalışma saatlerini düzenlemek. Yeni
abonelerin şebekeye bağlanmasını sağlamak. Yeni yapılan şebekenin, şebeke planlarına
işlenmesini sağlamaktır.
Bütçe Bilgileri
2012 YILI BÜTÇE
(TL)
1 Personel Giderleri
2012 YILI
HARCANAN (TL)
2013 YILI BÜTÇE
(TL)
5.152.294,00
5.131.017,00
5.911.602,00
987.592,00
946.001,00
1.150.000,00
8.973.599,00
8.872.301,00
10.325.515,00
4 Faiz Giderleri
-
-
-
5 Cari Transferler
-
-
-
10.803.649,00
10.600.435,00
9.676.352,00
25.917.134,00
25.549.754,00
27.063.469,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye Transferleri
TOPLAM
49
Personel Bilgileri
İçme Suyu Dairesi Başkanlığımızda; 1 Daire başkanı, 4 inşaat mühendisi, 1 jeofizik mühendisi, 1
harita mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 çevre mühendisi, 9 tekniker, 9 teknisyen, 3 ambar
görevlisi, 4 büro görevlisi, 2 satın alma görevlisi, 3 185 su arıza görevlisi, 32 depo görevlisi, 19
usta, 40 işçi, 20 şoför, 20 operatör, 2 temizlik işçisi olmak üzere toplam 172 personel görev
yapmaktadır.
2012 yılında sunulan hizmetler
Genel Müdürlüğümüz tarafından halen; 587.252 lik nüfusun (2012 sayımı) % 99,11 lik (582.052
kişi) kısmına içme suyu hizmeti verilmektedir.
Hizmet alanımız içerisinde toplam 138.106 m3 hacime sahip 218 adet deponun , 78 adet terfi
merkezinin, 22 adet sondaj kuyusunun, 21 adet kaynak kaptajın işletilmesi, bakım ve onarım
hizmetleri yapılmaktadır.
S.NO
BELDE ADI
İÇMESUYU
DEPOSU
ARITMA
TES.
TERFİ
MERKEZİ
SONDAJ
KUYUSU
KAYNAK
SUYU
(ADET)
(M3)
(ADET)
(ADET)
(ADET)
(ADET)
1
ATAKUM
60
57.656
-
23
2
7
2
CANİK
73
24.950
-
23
14
9
3
İLKADIM
36
45.625
-
14
2
5
4
TEKKEKÖY
49
9.875
2
18
4
-
218
138.106
2
78
22
21
TOPLAM
Hizmet alanımız içerisinde bulunan yerleşim alanlarına içme ve kullanma suyu sağlayan boru
hatlarının toplam uzunluğu 31 Aralık 2012 tarihi itibarı ile 2.499.813 Mt dir.
50
İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇMESUYU BORU ENVANTER
BİLGİLERİ
BORU ÇAPI
BORU CİNSİ
2012 METRAJ (mt)
20-25-32-40 PE
50
PE
PE
63
PVC
63
PE
129.019
75
PE
211.197
75
PVC
80
PE
80
PVC
225.733
80
PİK
22.428
80
DÜKTİL
100
PVC
1.117.386
100
PİK
82.000
100
DÜKTİL
33.433
100
ÇELİK
125
PVC
2.627
19.633
6.052
7.966
36.072
31.179
4.716
56.466
125
PİK
4.200
125
DÜKTİL
3.728
125
ÇELİK
150
PVC
150
DÜKTİL
23.024
150
PİK
16.500
4.400
134.530
150
AÇB
8.200
150
ÇELİK
5.662
200
PVC
200
PİK
200
DÜKTİL
106.465
3.400
11.184
200
AÇB
200
ÇELİK
250
PVC
31.940
250
PİK
4.600
250
AÇB
1.400
250
DÜKTİL
1.656
250
ÇELİK
300
PVC
20.442
300
PİK
8.500
300
AÇB
728
300
DÜKTİL
280
300
ÇELİK
1.650
350
PVC
1.500
350
AÇB
1.500
350
ÇELİK
1.880
400
AÇB
400
ÇELİK
3.602
6.620
5.759
500
12.163
400
CTP
1.725
400
DÜKTİL
1.242
500
AÇB
1.600
500
ÇELİK
7.080
500
DÜKTİL
4.108
600
DÜKTİL
600
ÇELİK
14.370
700
ÇELİK
4.130
800
ÇELİK
4.150
1000
ÇELİK
1200
ÖGÇGBB
7.280
1600
ÇELİK
1600
ÖGÇGBB
2200
2.231
10.899
4.336
10.700
ÖGÇGBB
16.670
TOPLAM
2.499.813
51
2012 Yılında Daire Başkanlığımıza bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar ve maliyet
hesapları aşağıda belirtilmiştir.
Su Şebekesi Yapım Çalışmaları
Müteahhitlerce Döşenen Hatlar
: 67.385,08Mt
Daire Başkanlığı Ekiplerince Döşenen Hatlar
: 84.566,50Mt
Arızaların Giderilmesinde Kullanılan Boru Metrajı
: 32.322,50Mt
Yapımı Gerçekleşen Toplam Şebeke Metrajı
: 184.274,08Mt
BELEDİYE
MÜTEAHHİTLERCE
ARIZALARDA
EKİPLERİNCE
TOP.DÖŞ.
DÖŞENEN TERFİKULLANILAN
ABONE
DÖŞENEN
İÇMESUYU
İLETİM-ŞEBEKE
TOPLAM BORU
ARIZASI
İÇMESUYU
BORU MİKTARI
AYLAR
HATLARI
BOYU
HATLARI
ŞEBEKE
ARIZASI
DİĞER
TOPLAM
ARIZA
YENİ MEV.ABO.HAT.
TOPLAM
KOMPLE
ABONE
ABONE
HATTI BAĞ. YENİLENMESİ
(MT)
(MT)
(MT)
(MT)
(AD.)
(AD.)
(AD.)
(AD.)
(AD.)
(AD.)
(AD.)
OCAK
-
8.171,50
2.141,50
10.313,00
909
292
251
1.452
64
19
83
ŞUBAT
-
7.159,00
1.556,00
8.715,00
1.203
269
327
1.799
61
11
72
MART
-
9.263,00
1.859,50
11.122,50
958
294
334
1.586
69
68
137
NİSAN
1.194,00
8.256,00
2.876,00
12.326,00
973
282
393
1.648
110
42
152
MAYIS
13.936,00
8.004,00
2.374,00
24.314,00
1.081
313
423
1.817
120
63
183
HAZİRAN
14.121,00
4.997,00
3.064,50
22.182,50
1.140
324
349
1.813
97
65
162
TEMMUZ
11.071,00
4.472,00
3.096,00
18.639,00
1.234
424
279
1.937
126
23
149
AĞUSTOS
14.684,50
6.430,00
3.149,00
24.263,50
1.171
402
239
1.812
34
92
126
EYLÜL
8.830,00
6.276,00
3.028,50
18.134,50
1.119
389
248
1.756
107
86
193
EKİM
1.333,58
5.742,00
3.015,50
10.091,08
861
334
214
1.409
95
58
153
KASIM
1.446,00
7.444,00
3.147,50
12.037,50
1.014
368
239
1.621
66
75
141
ARALIK
769,00
8.352,00
3.014,50
12.135,50
821
343
234
1.398
71
45
116
TOPLAM
67.385,08
84.566,50
32.322,50
184.274,08
12.484
4.034
3.530
20.048
1.020
647
1.667
52
1995-2012 YILLARI ARASINDA SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA DÖŞENEN
HATLARA AİT GRAFİK
300.000
280.703
250.000
234.637
207.817
200.000
184.274
164.451
171.454
165.838
150.000
84.085
71.131
68.845
81.513
77.818
2004 YILI
100.000
2003 YILI
118.252
40.692
10.971
12.654
7.808
9.256
1995 YILI
1996 YILI
1997 YILI
1998 YILI
50.000
2012 YILI
2011 YILI
2010 YILI
2009 YILI
2008 YILI
2007 YILI
2006 YILI
2005 YILI
2002 YILI
2001 YILI
2000 YILI
1999 YILI
0
YENİ DÖŞENEN İÇMESUYU ŞEBEKE HATLARI VE ARIZALARA AİT BORU METRAJI
2012 Yılında Yeni Döşenen İçme Suyu Şebeke Hatlarına
Ait Çaplara Göre Boru Metrajı (metre)
2012 Yılında Kısmen Yenilenen İçme Suyu Arızalarına
Ait Çaplara Göre Boru Metrajı (metre)
25 KANGAL
67,00
1/2 ’’ KANGAL
3.609,50
32 KANGAL
200,00
3/4 ‘’ KANGAL
8.116,50
40 KANGAL
1.500,00
1 ‘’ KANGAL
8.049,00
50 KANGAL
763,00
40 KANGAL
1.659,50
63 KANGAL
3.832,00
50 KANGAL
1.997,50
75 KANGAL
8.873,00
63 KANGAL
1.234,00
80 KANGAL
2.825,00
75 KANGAL
597,50
80 PVC
1.946,00
80 KANGAL
404,00
100 PVC
33.266,00
50 PVC
12,00
125 PVC
3.750,00
63 PVC
514,50
150 PVC
13.731,00
75 PVC
180,00
200 PVC
4.364,00
80 PVC
1.754,50
250 PVC
3.840,00
100 PVC
2.906,50
300 PVC
2.488,00
125 PVC
285,00
150 ÇELİK
12,00
150 PVC
639,00
300 ÇELİK
30,00
200 PVC
152,00
400 ÇELİK
243,50
250 PVC
84,50
150 DUKTİL
1.442,00
300 PVC
56,00
200 DUKTİL
470,00
350 PVC
6,00
300 DUKTİL
138,00
150 DUKTİL
26,00
400 DUKTİL
786,00
200 DUKTİL
46,00
TOPLAM
84.566,50
TOPLAM
32.329,50
53
• 2012 Yılında müteahhitlerce 67.385,08 Mt terfi, iletim ve şebeke hatları döşenmiştir.
• 2012 yılı içerisinde mevcut ve yeni devir alınan köy depoları dahil toplam 71 adet
deponun temizliği yapılmıştır.
• Terfi, ana isale ve şebeke hatlarında mevcut olan Çelik borunun katodik koruma
çalışmaları kapsamında 15 adet Derinkuyu açılarak dış akım kaynaklı ve 3 noktada da galvanik
anot yataklı katodik koruma tesisi teşkil edildi.
• 2012 Yılında gerek Daire Başkanlığımız ekipleri, gerekse ihale yolu ile yapılan
çalışmalar ve 2013 yılında yapılması düşünülen çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
Atakum İlçesi:
2012 Yılında Yapılan Çalışmalar:
•
•
•
Atakum İlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 35.624 Mt hat yenilemesi
veya yeni hat döşenmesi çalışmaları yapılmıştır.
Çatmaoluk köyüne 5.153 Mt terfi+şebeke hattı döşendi, 1 adet 100 m3 ve 1 adet 50 m3
depo, 1 adet terfi binası yapıldı.
Köseli köyüne 1 adet 50 m3 depo yapıldı.
2013 Yılında Yapılacak Çalışmalar:
•
•
•
Atakum İlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 4,2 km terfi, 42,9 km
şebeke yenileme veya yeni hat döşenmesi ve Toybelen mahallesinde 1 adet 300 m3
ayaklı depo yapılması, Akalan köyünde su bulunması halinde 1 adet 100 m3 depo
yapılması planlanmaktadır.
Akalan Köyü; Sondaj yeri etüt çalışması yapılacak, yerleri belirlenen kuyular açılacak ve
çıkacak suya göre proje hazırlanarak imalatın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Çatmaoluk ve Köseli köyleri içme suyu depo ve sondaj binasına enerji getirilmesi ve
otomasyon ihalesi yapılacaktır.
Canik Bölgesi:
2012 Yılında Yapılan Çalışmalar:
•
•
•
•
•
•
•
Canik İlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 11.876 Mt hat yenilemesi
veya yeni hat döşenmesi çalışmaları yapılmıştır.
Gecehan köyüne 1 adet 50 m3 depo yapıldı.
Gürgenyatak köyüne ŞEHİR ŞEBEKE suyu götürmek üzere 1 adet 1.000 m3 lik depo, 1
adet terfi merkezi, 3250 Mt terfi hattı, 2626 Mt şebeke hattı döşendi.
Devgeriş üst depo yanı terfi merkezi pompa montajları yapıldı, enerji getirme ve
otomosyon çalışmaları tamamlandı.
Gürgenyatak yeni yapılan 1.000 m3 depodan G.Yatak üst depoya su verilmek üzere proje
hazırlandı.
Sarıyurt (eski adı Şirinköy) köyü üst kısımlarına su vermek üzere 1 adet 50 m3 depo, 1
adet terfi merkezi inşaatı, 618 Mt terfi ve 840 Mt şebeke hattı döşendi işi ihale yapılarak
çalışmalara başlandı. 2013 yılında tamamlanacaktır..
Canik DM4 depo yanı terfi merkezine yeni pompa montajları yapıldı ve kontrol panoları
yenilendi, otomasyon çalışmalar tamamlandı.
54
•
•
•
Düzardıç köyü Yukarı mahalle kaskat binası üstü kapatılarak işletmeye hazır hale
getirildi.
Üçpınar köyü Yavşan mahallerinde, İmamlar köyü Aşılar mahallesinde ve Kestanepınar
köyünde abonelik işlemleri tamamlanan evlerin bağlantıları yapıldı.
Alibeyli köyünün mevcut sondaj ve depolarının devir işlemleri yapılarak işletmesi Genel
Müdürlüğümüzce yapılmaya başlandı.
2013 Yılında Yapılacak Çalışmalar:
•
•
•
•
•
Canik İlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 5,5 km terfi, 88 km şebeke
yenileme veya yeni hat döşenmesi, İmamlar, Uluçayır ve Yeniköy köylerinde köyünde su
bulunması halinde 2 adet 100 m3, 1 adet 50 m3 depo yapılması
planlanmaktadır.planlanmaktadır.
İmamlar, Uluçayır Merkez Mahalle, Gecehan, Avluca ve Yeniköy, Hilaltepe, Çamalan,
Sarıbıyık Köylerine Sondaj açılacak noktaların tespiti için etüt çalışması yapılıp, ihale
yoluyla açılması planlanmaktadır.
Gürgenyatak köyü üst deposuna ŞEHİR ŞEBEKE suyu götürmek üzere; 2350 Mt 150
mm DUKTİL terfi hattı döşenmek üzere ihale yapılacak. Projenin yılı içersinde
tamamlanması planlanmaktadır.
Sarıyurt (eski adı Şirinköy) köyü üst kısımlarına yapılan içme suyu depo ve terfi binasına
enerji getirilmesi ve otomasyon ihalesi yapılacaktır.
Tuzaklı, Demirci, Fındıcak, Hilaltepe, Düzardıç Merekez mahalle ve Başkonak
köylerinde bulunan sondaj, depo ve terfi merkezlerinde otomasyon yapılacak.
İlkadım İlçesi:
2012 Yılında Yapılan Çalışmalar:
•
•
•
İlkadım İlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 27.410 Mt hat yenilemesi
veya yeni hat döşenmesi çalışmaları yapılmıştır.
Çandır köyüne ŞEHRİ ŞEBEKE suyu verilmek üzere 1164 Mt hat döşendi, evlerin
bağlantıları tamamlandı.
Bilmece-Çanakçı-Çelikalan-Yukarıavdan Köylerine “TOPLU SU SATIŞI” aboneliği
yapılarak sayaç bağlantıları yapıldı. Bu kapsamda 900 Mt Çanakçı köyüne, 4400 Mt
Çelikalan köyüne, 1710 Mt Yukarıavdan köyüne şebeke hattı döşendi.
2013 Yılında Yapılacak Çalışmalar:
İlkadım İlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 1,3 km terfi, 25,8 km
şebeke yenileme veya yeni hat döşenmesi, Kuşculu mahallesinde 1 adet 300 m3 ayaklı
depo yapılması planlanmaktadır.
• Gürgendağı Üçpınar yerleşim alanında ve Kapaklı köylerinde bulunan depo ve terfi
merkezlerinde otomasyon yapılacak.
.
Tekkeköy İlçesi:
•
2012 Yılında Yapılan Çalışmalar:
•
•
Tekkeköy İlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 77.042 Mt hat
yenilemesi veya yeni hat döşenmesi çalışmaları yapılmıştır.
Başköy ve Çınaralan Ayvalık mahallesinde abonelik işlemleri tamamlanan evlerin
bağlantıları tamamlandı.
55
•
•
•
Kareperçin, Kargılı, Çimenli köyleri İçme Suyu Projesi kapsamında 1 adet 100 m3, 2
adet 50 m3 depo, 1 adet terfi merkezi, 1 adet sondaj binası yapıldı, Çimenli köyüne
11198 Mt, Karaperçin köyüne 3092 Mt, Kargılı köyüne 4656 Mt terfi+şebeke hattı
döşendi.
Karışlar köyüne 1 adet 100 m3, 1 adet 30 m3 depo, 2 adet terfi merkezi, 1 adet sondaj
binası, 3 adet depo tamiratı yapıldı, 27788 Mt terfi+şebeke hattı döşendi..
Yukarıçinik köyüne 1 adet 100 m3, 1 adet 50 m3 depo, 1 adet terfi binası, 1 adet sondaj
binası yapıldı, 13599 Mt terfi+şebeke hattı döşendi.
2013 Yılında Yapılacak Çalışmalar:
•
•
Kareperçin, Kargılı, Çimenli köylerine yapılan içme suyu depo, sondaj ve terfi binasına
enerji getirilmesi ve otomasyon ihalesi yapılacaktır.
Yukarıçinik köylüne yapılan içme suyu depo, sondaj ve terfi binasına enerji getirilmesi
ve otomasyon ihalesi yapılacaktır.
185 Su Arıza Servisi ile İlgili Çalışmalar
185 Su Arıza Servisi 24 saat devamlı hizmet vermekte olup; günlük iş programlarının
hazırlanması, Çözüm Merkezi – vatandaş müracaatı ve telefonla bildirilen arızaların bölgelerine
göre kayda alınıp arıza ekiplerine iletilmesi, gün içinde bu arızaların tamiratlarının yapılması,
kalan arıza ve gece gelen kayıtların ertesi günün iş programında bölgesine göre yazılıp arıza
ekiplerine verilmesi, şeklinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Yıl içerisinde toplam 18.650 adet arıza bildirilmiştir. Bunun 12.484 adedi abone, 4.034 adedi
şebeke, 3.530 adedi ise sayaç bakımı, su analizleri vs. olmak üzere toplam 20.048 adet arıza
bildirilmiştir.
Yapılan Arızalarla İlgili Çalışmalar
Hizmet alanı içindeki arızalara; arızaların miktarı, boru cinsi ve çapına göre 12 ile 15 arasında
değişen sayıda ekiple müdahale edilmektedir. Her ekip 1 usta 1 işçiden oluşmaktadır. Arıza
bölgelerine miktarına ve makine durumuna göre 2 ile 3 ekibe 1 adet kanal kazıcı bego tahsis
edilmektedir. Yıl içerisinde 185 su arıza servisine gelen 12.484 adet abone arızası, 4.034 adet
şebeke arızası, 3.530 adedi ise sayaç yanı arızası ile su kalitesi ve diğer muhtelif arızalar olmak
üzere toplam 20.048 adet bildirim çözümlenmiştir.
İçme Suyu Dairesi Başkanlığına Bağlı Ekipler Tarafından 01.01.2012 / 31.12.2012 Tarihleri
Arasında Yapılan Arıza Başvurularının Çeşidi ve Sayısı Hakkında Tablo ve Grafik
Çalışılan Gün Sayısı
:
308
Gün
ARIZA BAŞVURU DAĞILIMI ( ADET )
ABONE ARIZASI
12484
ŞEBEKE ARIZASI
4034
Günlük Ortalama Yapılan Arıza Sayısı :
DİĞER
3530
TOPLAM
20048
65 Adet
2012 YILINDA YAPILAN SU ARIZALARININ DAĞILIMI
DİĞER
18%
ŞEBEKE
ARIZASI
20%
ABONE ARIZASI
62%
56
Sondajlar İle İlgili Olarak Yapılan Çalışmalar
Hizmete alanımız içerisinde Atakum ilçesinde 2 adet, Canik İlçesinde 14 adet, İlkadım İlçesinde
2 adet, Tekkeköy ilçesinde 4 adet olmak üzere toplam 22 adet SONDAJ KUYUSU işletilmekte,
bakımı ve onarımları yapılmaktadır.
2013 Yılında; Akalan, Avluca, İmamlar, Uluçayır Merkez Mahalle, Çamalan, Canik Yeniköy,
Başalan, Gürgenyatak, Sarıbıyık, Hilaltepe, Yayla Çubuk mahallesi, Tekkeköy Yeniköy,
Erenköy köylerinde sondaj yeri tespiti için etüt çalışması yapılacak. Tespit edilen kuyu yerlerinin
açılması için ihaleye çıkılacaktır.
Otomasyon ve SCADA Çalışmaları İle İlgili Yapılan Çalışmalar
SCADA ve Otomasyon çalışmaları Samsun Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Gelir
Getirmeyen Su Azaltma Strateji Planında önerilen tavsiye ve tespitler doğrultusunda
yürütülmekte olup, bu kapsamda Samsun Atıksu Projesi – Proje Yönetim Birimi Müşavirlik
Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında müşavir firmaya ara proje hazırlatıldı, bu proje üzerinden kati
proje hazırlanması işi ihalesinin yapılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
2012 Yılında Daire Başkanlığımız tarafından;
Canik DM4 depo yanı terfi merkezi, Devgeriş üst depo otomasyonları yapıldı.
Halen hizmet alanımız içerisinde 55 adet terfi merkezi ve 88 adet depo, 11 Sondaj kuyusunda
telsiz frekanslı, 3 adet terfi merkezi, 3 adet sondaj kuyusu ve 10 adet depo kablolu otomasyon
sistemi ile kontrol edilmektedir.
Yapılan Diğer Çalışmalar
Yapılan yeni içme suyu hatlarının röleveleri ekip sorumlusu teknisyenler tarafından çizilmekte,
daha sonra koordinat sistemine uygun olarak bilgisayar ortamında çizilerek sayısal haritalar
halinde işletme projeleri düzenlenmektedir. Bu röleveler belde ve mahalle bazında dosyalanarak
arşivlenmektedir. Bu kapsamda 2012 yılında yıl içinde döşenen 84.566,50 Mt şebeke hattı
bilgisayar ortamında işletme paftalarına işlenmiştir.
Arıza ve şebeke yapım çalışmalarının günlük çalışma programları tablolarına işlenmesi ve buna
bağlı olarak yeni şebeke hatları yapım çalışmaları, çalışmalarda kullanılan malzemeler, yapılan
abone ve şebeke arızaları bilgisayar ortamına aktarılmış aylık ve yıllık faaliyet raporları
hazırlanarak dosyalanması sağlanmıştır.
Yine Daire Başkanlığı ekiplerimizce 1.020 adet yeni abone bağlantısı, 647 adet mevcut abone
hat değişimi yapılmıştır.
57
İçme Suyu Dairesi Başkanlığına Bağlı Ekipler Tarafından 01.01.2012 / 31.12.2012
Tarihleri Arasında Yapılan İçme Suyu Abone Bağlantı Çalışmalarına Ait Tablo ve
Grafik
ABONE HATTI DAĞILIMI
YENİ ABONE BAĞ.
MEV.ABO.HAT.YENİLENMESİ
TOPLAM
1020
647
1667
2012 YILI ABONE HATTI DAĞILIMI
MEV.ABO.HAT.Y
ENİLENMESİ
39%
YENİ ABONE
BAĞ.
61%
İMALAT CİNSİ
MEVCUT ABONE HATLARININ
KOMPLE YENİLENMESİ
YENİ ABONE HATTI BAĞLANTISI
İMALAT
(ad)
BİRİM BEDEL
(YTL/Ad.)
TUTAR (YTL)
647
222,26
143.802,22
1.020
222,26
226.705,20
TOPLAM MALİYET BEDELİ (TL)
370.507,42
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA EMANETEN VE İHALELİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN
İŞLERİN TOPLAM MALİYET TUTARI
( KDV DAHİL )
İŞİN NİTELİĞİ
MALİYET (YTL)
ŞEBEKE YAPIM VE ARIZA EKİPLERİMİZ TARAFINDAN YAPILAN
ÇALIŞMALARA AİT TOPLAM TUTARLAR
14.159.734,91
DAİRE BAŞKANLIĞIMIZCA AÇIK İHALE VE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE
MÜTEAHHİTLERCE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPIM İŞLERİNE AİT TOPLAM
TUTARLAR
DAİRE BAŞKANLIĞIMIZCA YAPIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE AÇIK
İHALE VEYA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN MAL VE HİZMET ALIM
İŞLERİNE AİT TOPLAM TUTARLAR
TOPLAM (TL)
58
8.037.917,73
123.120,14
22.320.772,78
KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
59
KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
SASKİ hizmet alanı içerisinde çevre kirlenmesini önlemeye yönelik kanalizasyon şebekesi,
toplayıcı hatları, ana kolektör, terfi istasyonları, deniz deşarjı, idari bina, atölye ve boru
imalatlarına ait yatırım programlarını hazırlamak, uygulamaya geçmesini sağlamak, işlerin
gidişatını kontrol etmek. Samsun’un geleceğe yönelik kanalizasyon ve yağmur suyu sorununun
çözümü için uzun vadeli planlamayı yapmak, yıllık yatırımları, iş programlarını kanalizasyon ve
yağmur suyu konusunda ihtiyaçları ‘’ mevcut kanalizasyon ve yağmur suyu ‘’proje kapsamında
hazırlanan projeler ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve
projelendirmek. İvedi olarak yapılması gerekli, mevcut şebeke ile irtibatlandırılacak hatları
programlamak ve yaptırmak, öncelikli olarak yapılması öngörülen kolektör, şebeke ana ve tali
boruları, arıtma tesisleri, pompa istasyonları, atölye vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin
etüdü, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri düzenlemek veya düzenletmek bu işlerden ihale
suretiyle yaptırılacak olanlara ait yükleniciler tarafından hazırlanan projeleri kontrol ve
gerekiyorsa değiştirip onaylamak.
Hazırlanan projelerden yapılması Yönetim Kurulunca karara bağlanan işlerin ihale yoluyla
yapılmasını sağlamak amacıyla keşifleri ve buna bağlı sözleşme şartname gibi ihale işlemlerini
hazırlamak ve ihale edilen işlerin başından sonuna kadar kontrol etmek. İlgili hakediş raporlarını
düzenlemek ve işletmeye girecek tesislerin geçici ve kesin kabullerini yapmak ve yaptırmakla
yükümlüdür.
Ayrıca SASKİ’nin hizmet alanı içerisinde mevcut olan ve yeni tesis edilen atık su ve yağmur
suyu hatlarının ve buna bağlı parsel bacası, muayene bacası, ızgara baca, tahliye baca, terfi
merkezleri ve arıtma tesislerinin bakımı ve işletmesi, çıkacak arızaların giderilmesini sağlamak.
Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan tesislerin, işçi ve bekçiler için yaptırılan binaların küçük
ölçekli bakımı ve temizliği gibi işleri yürütmek.
Personel Bilgileri:
Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığımızda 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 14
Mühendis, 11 Tekniker, 20 Adet Operatör, 41 Adet Şoför, 6 Adet Usta, 43 Adet Kadrolu Geçici
ve Şirket İşçisi olmak üzere toplam 195 personel ile çalışmalarını yürütmektedir.
Bütçe Bilgileri:
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Prim Gid.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sermaye Giderleri
TOPLAM
2012 YILI
BÜTÇESİ
(TL)
3.570.765,00
681.234,00
10.794.806,00
73.989.981,28
89.036.786,28
60
2012 YILI
2013 YILI
HARCAMASI
BÜTÇESİ (TL)
(TL)
3.553.663,83
3.929.402,00
673.314,12
711.702,00
10.163.350,49
11.286.507,00
49.612.297,22 101.961.102,00
64.002.625,66 117.888.713,00
2012 Yılında Sunulan Hizmetler:
MÜTEAHHİT FİRMALAR TARAFINDAN YAPILAN ATIKSU VE YAĞMURSUYU
KOLLEKTÖR, TOPLAYICI HATTI VE ŞEBEKE İNŞAATLARI
A) KANALİZASYON YATIRIM İŞLERİ
İşlerin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içerisinde bulunan İlkadım-Canik-Atakum-Tekkeköy
İlçelerinde birleşik çalışan hatların sık sık tıkanması, evlere ve iş yerlerine geri basması, halk ve
çevre sağlığını tehdit etmesi nedeniyle bu bölgelerde ayrık sisteme geçmek amacıyla
kanalizasyon kollektör ve şebeke hatları ile yağmursuyu hatları inşa edilmesi işleri.
1- ATAKUM İLÇESİNİN ÇEŞİTLİ CADDE VE SOKAKLARINDA MUHTELİF
ÇAPLARDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIM İŞİ
İşin İçeriği: Atakum İlçesinde çeşitli çaplarda atıksu ve yağmursuyu boruları döşenmesi işi. Bu
iş kapsamında Atakum İlçesinde toplam 6.786,64 Mt çeşitli çaplarda boru döşenmiş olup iş
tamamlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Bedeli (%20 Artış)
İşin Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
01.06.2011
1.388.902,74 TL + KDV
1.666.683,41 TL + KDV
29.11.2011
1.835.664,92 TL (2011Yılı Ödenen) KDV dahil
196.771,07 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
2- ATAKUM İLÇESİNİN ÇEŞİTLİ CADDE VE SOKAKLARINDA
(2 NOLU)
MUHTELİF ÇAPLARDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIM
İŞİ
61
İşin İçeriği: Atakum ilçesinin altyapı eksikliklerinin giderilmesi için 2011 yılının sonunda ihale
edilen işe başlanılmış olup iş devam etmektedir.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Bedeli (%20 Artış)
İşin Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
19.10.2011
5.008.013,82 TL + KDV
6.009.616,58 TL + KDV
20.10.2013
6.110.407,25 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
3- ATAKUM İLÇESİ (ALTINKUM – ÇATALÇAM - TAFLAN) MUHTELİF CADDE VE
SOKAKLARINDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ
62
İşin İçeriği: Bu iş kapsamında Atakum İlçesinde çeşitli çaplarda atıksu ve yağmursuyu boruları
döşenmesi işi. Bu iş kapsamında Atakum İlçesinde çeşitli çaplarda toplam 914,87 Mt atıksu ve
343,39 Mt yağmursuyu borusu döşenmiş olup iş devam etmektedir.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
İşin Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
28.05.2012
11.436.764,64 TL+KDV
10.06.2014
378.699,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
4- ATAKUM İLÇESİ (ÇATALÇAM - TAFLAN) MUHTELİF CADDE
SOKAKLARINDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ
VE
İşin İçeriği: Bu iş kapsamında Atakum İlçesinde çeşitli çaplarda atıksu ve yağmursuyu boruları
döşenmesi işi. Bu iş kapsamında Atakum İlçesinde toplam 359,01 Mt çeşitli çaplarda boru
döşenmiş olup iş devam etmektedir.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
İşin Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
07.09.2012
11.487.226,40 TL+KDV
16.06.2014
314.026,76 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
5 - İLKADIM İLÇESİNİN ÇEŞİTLİ CADDE VE SOKAKLARINDA (2 NOLU)
MUHTELİF ÇAPLARDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIM
İŞİ
63
İşin İçeriği: Bu iş kapsamında İlkadım İlçesinde çeşitli çaplarda atıksu ve yağmursuyu boruları
döşenmesi işi. Bu iş kapsamında İlkadım İlçesinde toplam 3.411,20Mt çeşitli çaplarda boru
döşenmiş olup iş devam etmektedir.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
İşin Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
26.07.2012
7.422.690,00 TL+KDV
01.01.2014
394.644,04 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
6- CANİK İLÇESİNİN ÇEŞİTLİ CADDE VE SOKAKLARINDA ( 2 NOLU ) MUHTELİF
ÇAPLARDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIM İŞİ
64
İşin İçeriği: Toplam 11.249,03 Mt çeşitli çaplarda atıksu şebeke hatları ve 3.505,37 Mt çeşitli
çaplarda yağmursuyu şebeke hatları döşenmiş olup iş tamamlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
19.08.2010
2.644.852,00 TL + KDV
1.188.970,60 TL (2011 Yılı Ödenen) KDV dahil
3.170.574,31 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
7- CANİK İLÇESİNİN ÇEŞİTLİ CADDE VE SOKAKLARINDA ( 2 NOLU ) MUHTELİF
ÇAPLARDA KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIM İŞİ (2012)
İşin İçeriği: Bu iş kapsamında toplam 5.339,86 Mt çeşitli çaplarda atıksu şebeke hatları ve
2.930,39 Mt çeşitli çaplarda yağmursuyu şebeke hatları döşenmiş olup iş devam etmektedir.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
İşin Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
19.07.2012
5.856.627,80 TL + KDV
23.12.2013
1.230.944,64 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
8- TEKKEKÖY İLÇESİ ÇEŞİTLİ CADDE VE SOKAKLARINDA KANALİZASYON VE
YAĞMURSUYU HATLARI İNŞAATI İŞİ
65
İşin İçeriği: Toplam 19.136,74 Mt çeşitli çaplarda atıksu şebeke hatları ve 5.172,47 Mt çeşitli
çaplarda yağmursuyu şebeke hatları ve 339,39 Mt 150x400 cm ebatında ve 42,45 Mt 200x200
cm ebatında yerinde dökme yağmursuyu baksı imal edilmiş olup iş devam etmektedir.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Bedeli (%20 Artış)
İşin Bitiş Tarihi (Sözleşme)
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
19.10.2011
4.852.915,11 TL + KDV
5.823.980,13 TL + KDV
21.10.2013
717.881,23 TL (2011 Yılı Ödenen) KDV dahil
5.968.196,69 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
9- SASKİ HİZMET ALANI İÇERİSİNDE KALAN ÇEŞİTLİ CADDE VE
SOKAKLARDA MUAYENE BACA VE YAĞMURSUYU IZGARA BACA
YÜKSELTİLMESİ İNŞAATI İŞİ (2012)
İşin İçeriği: Bu iş kapsamında toplam 95 Adet Izgara Baca ve 24 Adet Muayene Baca
Yükseltme İşi ve 450,83 Mt çeşitli çaplarda atıksu şebeke hattı yapılmış olup iş devam
etmektedir.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
İşin Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
10.05.2012
665.348,00 TL + KDV
01.04.2013
259.769,57 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
10- SASKİ HİZMET ALANI İÇERİSİNDE KALAN ÇEŞİTLİ CADDE VE
SOKAKLARDA MUAYENE BACA VE YAĞMURSUYU IZGARA BACA
YÜKSELTİLMESİ İNŞAATI İŞİ
66
İşin İçeriği: Bu iş kapsamında toplam 921 adet ızgara baca ve 730 adet muayene baca yükseltme
işi yapılmış olup iş tamamlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
16.06.2011
527.875,00 TL + KDV
521.577,47 TL (2011 Yılı Ödenen) KDV dahil
495.078,42 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
11- SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET ALANI İÇERİSİNDE KALAN
ÇEŞİTLİ CADDE VE SOKAKLARDA BİNA BAĞLANTILARI PARSEL BACA
YAPILMASI
MUAYENE
BACA,
YAĞMURSUYU
IZGARALARI
VE
BAĞLANTILARI YAPILMASI İNŞAATI İŞİ
İşin İçeriği: Bu iş kapsamında toplam 5.116,62 Mt atıksu hattı ve toplam 187 adet bina parsel
bağlantısı yapılmış olup iş tamamlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Bedeli (%20 Artış)
İşin Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
13.07.2011
1.465.473,17 TL +KDV
1.758.567,80 TL + KDV
03.09.2012
705.971,37 TL (2011 Yılı Ödenen) KDV dahil
1.116.043,60 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
67
B) DİĞER YAPIM İŞLERİ
1- TEKKEKÖY İLÇESİ ŞABANOĞLU- KİRAZLIK - ORGANİZE SANAYİ DERELERİ
DERE ISLAHI YAPIM İŞİ
İşin İçeriği: Tekkeköy İlçesinde Şabanoğlu – Kirazlık - Organize Derelerinin dere yatağının
ıslah edilmesi amacıyla betonarme yapı inşası işi. Bu iş kapsamında Kirazlık, Organize Sanayi
ve Şabanoğlu Derelerinde toplam 2400 Mt (Sağ ve Sol perde) istinat duvarı imal edilmiş olup iş
tamamlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
İşin Söz. Göre Bit.Tarih
İşin Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
20.05.2011
2.132.052,58 TL + KDV
31.12.2011
17.09.2012
568.096,52 TL (2011 Yılı Ödenen) KDV dahil
1.968.527,70 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
2- CANİK TEKNEPINAR, İLKADIM BARUTHANE DERELERİ DERE ISLAHI ve
ATAKUM İLÇESİ MUHTELİF DERELERİN TABAN BETONU YAPIM İŞİ
68
İşin İçeriği: Bu iş kapsamında Canik İlçesi Teknepınar, İlkadım İlçesi Baruthane Derelerinin
dere yatağının ıslah edilmesi amacıyla betonarme yapı inşası işi ve Atakum İlçesi muhtelif
derelerin taban betonlanması yapım işi. Bu iş kapsamında Teknepınar Deresinde 345,70 Mt
(Sağ-Sol perde ve temel), Kuruzeytin Deresinde 168 Mt (Sağ ve Sol perde), 1176 m² temel ve
Atakum İlçesi Afanlı ile Çakırlar derelerinde 1.395,24 Mt dere tabanı betonlanması
tamamlanmış olup iş devam etmektedir.
Sözleşme Tarihi
İşin Bitiş Tarihi
Sözleşme Bedeli
Yatırım Maliyeti
12.03.2012
04.08.2013
1.784.108,72 TL + KDV
1.693.526,44 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
3 - SAMSUN DOĞU İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ VE DERİN DENİZ
DEŞARJI TASARIM- YAPIM VE 3 YIL SÜRE İLE İŞLETİLME HİZMETLERİ İŞİ
SASKİ hizmet alanındaki merkez ve doğu bölgesinde oluşan atıksuların arıtılarak deşarj edilmesi
için planlanan Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi ve Derin Deniz Deşarjı
projesine ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir;
Sözleşme Tarihi
Yer Teslim Tarihi
Sözleşme Bedeli
İşin Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
10.10.2011
26.10.2011
28.500.290,18 €+KDV + 5.957.270,00 TL+KDV
23.04.2017 (Projenin tamamlanma tarihi)
6.307.119,72 € (31.12.2012 Tarihine Kadar Yapılan
Ödemelerin Toplamı) KDV Dâhil
Açıklama
Aşama I
Aşama II
Birim
Günlük kuru hava ortalama debisi
Ort. QKHD
105,000
120,000
m³/gün
Kuru Hava Maksimum Debisi
Max.
QKHD
6,250
7,500
m³/saat
Yağışlı Hava Maksimum Debisi
Max.QYHD
8,500
10,000
m³/saat
69
70
71
C)MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE İLGİLİ DİĞER ÇALIŞMALAR
1- ÇEŞİTLİ ÇAPTA BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI MUFLU BETON VE
BETONARME BORU ( C PARÇASI - DİRSEK), ENTEGRE CONTALI MUAYENE
BACA PARSEL BACA ELEMANLARI (ENTEGRE CONTALI TABAN ELEMANI –
KONİK -BİLEZİK. VS. ) MALZEMELERİ SATIN ALINMASI İŞİ
İşin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileşik sistem çalışan
hatların ayrılması amacıyla SASKİ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma D. Bşk. ekiplerince kanal ve
yağmursuyu hattı yapılması çalışmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iş kapsamında
muhtelif çaplarda 19.745 adet Boru ve 2850 adet Baca Elemanı ve 2700 adet Dirsek, C ve ayar
halkası parçaları alınmıştır.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
İş Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
15.04.2011
719.365,00 TL + KDV
23.01.2012
626.369,84 TL (2011 Yılı Ödenen) KDV dahil
222.459,62 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
2-OCAK TAŞINDAN KONKOSÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0-30 MM VE 30-70 MM
KIRMATAŞ MALZEMELERİ TEMİNİ İŞİ
İşin İçeriği: SASKİ Hizmet alanı içersindeki emanet ekiplerce yapılan Kanalizasyon ve
Yağmursuyu İnşaatları İşlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılarak, çalışma yapılan yolların
trafiğe açılması sağlanmıştır. Bu iş kapsamında 95.969 Ton 0–30 Mm Kırmataş--24.035 Ton 0–
70 Mm Kırmataş malzeme satın alınmış olup iş tamamlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
10.05.2011
Sözleşme Bedeli
961.000,00 TL + KDV
Sözleşme Bedeli(%20Artış)
1.153.200,00 TL + KDV
İş Bitiş Tarihi
10.08.2012
Yatırım Maliyeti
544.081,71 TL (2011 Yılı Ödenen) KDV dahil
Yatırım Maliyeti
816.674,69 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
3-SAMSUN İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI VE ABONE ARIZA
ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BOZULAN YOLLARIN VE KALDIRIMLARIN ASFALT
- 10 CM PARKE - 6 CM PARKE - BORDÜR İLE ONARIM İŞİ
72
İşin İçeriği: SASKİ Genel müdürlüğü tarafından döşenen atıksu, yağmursuyu hatları ve
içmesuyu boruları döşenmesi sonucu bozulan yollara asfalt yaptırılması, kaldırım onarımı işidir.
Bu iş kapsamında 21.004 M² Asfalt, 4.726 M² Parke (10–8–6 cm kalınlığında), 502 Mt Bordür
yaptırılmış olup iş tamamlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
Bitiş Tarihi
Bitiş Tarihi (Süre Uzatımı)
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
30.06.2011
2.307.750,00 TL + KDV
05.07.2012
03.09.2012
616.349,93 TL (2011 Yılı Ödenen) KDV dahil
2.166.977,80 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
4-Ø 300 MM- Ø 600 MM DEMİRLİ - Ø 1000 MM DEMİRLİ BUHAR KÜRLÜ
ENTEGRE CONTALI MUFLU BETON - BETONARME BORU VE ENTEGRE
CONTALI 600 MM MUAYENE BACA TABAN ELEMANI MALZEMELERİ SATIN
ALINMASI
İşin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileşik sistem çalışan
hatların ayrılması amacıyla kanal ve yağmursuyu hat yapılması çalışmalarında kullanılmak üzere
ihale edilen iş kapsamında 4.000 Adet Ø300 Mm boru-2.604 Adet Ø600 Mm boru-1.779 Adet
Ø1000 Mm boru ve 69 adet Ø600 Mm baca taban elemanı alınmış olup iş devam etmektedir.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
26.10.2011
946.300,00 TL + KDV
323.013,79 TL (2011 Yılı Ödenen KDV dahil
572.547,21 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
5- PREFABRİK BETONARME KUTU MENFEZ ( 1,50 x 1,50 İÇ EBATINDA 2,00 MT
UZUNLUĞUNDA) SATIN ALINMASI İŞİ
İşin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileşik sistem çalışan
hatların ayrılması amacıyla kanal ve yağmursuyu hat yapılması çalışmalarında kullanılmak üzere
ihale edilen iş kapsamında 165 Adet 1,50x 1,50 Kutu Menfez alınmış olup iş tamamlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
İş Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
19.12.2011
133.650,00 TL + KDV
14.02.2012
157.707,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahill
73
6-08.157052-A POZ NOLU Ø 1600 MM BUHAR KÜRLÜ ( LAMBA ZIVANALI )
BETONARME BORU ( 2,00 MT LİK) SATIN ALINMASI İŞİ (2012 YILI)
İşin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileşik sistem çalışan
hatların ayrılması amacıyla kanal ve yağmursuyu hat yapılması çalışmalarında kullanılmak üzere
ihale edilen iş kapsamında 400 Adet Ø 1600 Mm ( Lamba Zıvanalı ) Betonarme Boru alınmış
olup iş tamamlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
İş Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
19.12.2011
198.0000,00 TL + KDV
17.02.2012
233.640,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
7-PREFABRİK BETONARME KUTU MENFEZ ( 2,00 x 2,00 İÇ EBATINDA 2,00 MT
UZUNLUĞUNDA) VE PREFABRİK BETONARME AÇIK KANAL ( 2,00 x 2,00 İÇ
EBATINDA 2,00 MT UZUNLUĞUNDA) ( U TİPİ ) SATIN ALINMASI İŞİ
İşin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileşik sistem çalışan
hatların ayrılması amacıyla SASKİ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma D. Bşk. ekiplerince kanal ve
yağmursuyu hat yapılması çalışmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iş kapsamında 120 Adet
2,00 X 2,00 Kutu Menfez - 375 Adet 2,00 X 2,00 Açık Menfez U Tipi alınmış olup iş
tamamlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
İş Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
19.01.2012
761.250,00 TL + KDV
04.03.2012
898.275,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
8-ÇEŞİTLİ ÇAPTA BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI MUFLU BETON VE
BETONARME BORU ( C PARÇASI - DİRSEK), ENTEGRE CONTALI MUAYENE
BACA PARSEL BACA ELEMANLARI (ENTEGRE CONTALI TABAN ELEMANI –
KONİK -BİLEZİK.VS.) MALZEMELERİ SATIN ALINMASI İŞİ
İşin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileşik sistem çalışan
hatların ayrılması amacıyla SASKİ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma D. Bşk. ekiplerince kanal ve
yağmursuyu hattı yapılması çalışmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iş kapsamında
muhtelif çaplarda 27.023 adet Boru ve 1.276 adet Baca Elemanı ve 277 adet C parçası alınmış
olup iş devam etmektedir.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
Yatırım Maliyeti
10.04.2012
871.785,00 TL +KDV
779.379,14 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
9-PREFABRİK BETONARME KUTU MENFEZ ( 2,00 x 2,00 İÇ EBATINDA 2,00 MT
UZUNLUĞUNDA), PREFABRİK BETONARME AÇIK KANAL ( 2,00 x 2,00 İÇ
EBATINDA 2,00 MT UZUNLUĞUNDA) U TİPİ, PREFABRİK BETONARME KUTU
MENFEZ (1,00 x 1,50 İÇ EBATINDA ), PREFABRİK BETONARME KUTU MENFEZ
(1,00 x 1,00 İÇ EBATINDA ) SATIN ALINMASI İŞİ
İşin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileşik sistem çalışan
hatların ayrılması amacıyla SASKİ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma D. Bşk. ekiplerince kanal ve
yağmursuyu hat yapılması çalışmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iş kapsamında 20 Adet
74
2,00 X 2,00 Kutu Menfez - 270 Adet 2,00 X 2,00 Açık Menfez U Tipi-120 Adet 1,00 X 1,50
Kutu Menfez - 700 Adet 1,00 X 1,00 Kutu Menfez alınmış olup iş tamamlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
İş Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
10.04.2012
564.500,00 TL + KDV
29.06.2012
666.110,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
10-SASKİ DEREBAHÇE SANTİYESİ CEVRE EMNİYETİ İÇİN DUVAR YAPILMASI
İNŞATI
İşin İçeriği: Saski Derebahçe Şantiye Binasının güvenliğini sağlamak için ihale edilen iş
kapsamında 290,59 Mt uzunluğunda perde duvar yapımı tamamlanmış olup iş tamamlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Bedeli(%7,26Artış)
İş Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
16.08.2012
313.851,10 TL + KDV
336.630,79 TL + KDV
30.11.2012
397.224,33 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
11-OCAK TAŞINDAN KONKOSÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0-30 MM VE 0-70 MM
KIRMATAŞ MALZEMELERİ TEMİNİ İŞİ
İşin İçeriği: SASKİ Hizmet alanı içersindeki emanet ekiplerce yapılan Kanalizasyon ve
Yağmursuyu İnşaatları İşlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılarak, çalışma yapılan yolların
trafiğe açılması sağlanmıştır. Bu iş kapsamında 31.055 Ton 0–30 Mm Kırmataş malzeme satın
alınmış olup iş devam etmektedir.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
İş Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
10.09.2012
1.623.000,00 TL + KDV
İş devam etmektedir.
477.285,81 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
12-SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN
ÇEŞİTLİ ÇAPLARDA KOLLEKTÖR BORULARININ TEMİZLENMESİ İŞİ
İşin İçeriği: Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan çeşitli çaplarda
kollektör borularının temizlenmesi işini kapsar. Bu iş kapsamında 4397 Mt uzunluğunda hat
temizliği yapılmış olup iş devam etmektedir.
75
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Bedeli (%20 Artış)
İşin Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
18.09.2012
405.540,00 TL + KDV
481.582,89 TL + KDV
22.02.2013
401.039,71 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
13 - HASKÖY VADİSİNDEKİ AÇIK KANALIN CEVRE EMNİYETİNİN
SAĞLANMASI İÇİN B.A.DUVAR ÜSTÜ PANEL HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI İNŞATI
İşin İçeriği: Hasköy vadisindeki 2,00 x 2,00 Açık Kanalın güvenliğinin betonarme duvar ve üstü
himaye çit ile sağlamak için ihale edilen işin kapsamında 1.213,030 Mt uzunluğunda betonarme
duvar ve üstü himaye çit yapımı tamamlanmış olup iş tamamlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
İş Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
28.09.2012
154.352,69 TL + KDV
23.11.2012
181.407,94 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
14 - Ø 1000 MM ENTEGRE CONTALI DEMİRLİ BORU - MUAYENE BACA TABAN
ELEMANLARI ENTEGRE CONTALI - C PARÇASI, DİRSEK, AYAR HALKASI
SATIN ALINMASI İŞİ
İşin İçeriği: SASKİ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileşik sistem çalışan
hatların ayrılması amacıyla kanal ve yağmursuyu hattı yapılması çalışmalarında kullanılmak
üzere bu iş kapsamında 1.500 Adet Ø100 Mm boru- 1000 adet Ø400- Ø600 Mm baca taban
elemanı –2.500 adet Dirsek - C parçası, ayar halkası alınması planlanmış olup iş devam
etmektedir.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
İş Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
28.09.2012
592.5000,00 TL + KDV
İş devam etmektedir.
0,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
15 - SAMSUN/ÇARŞAMBA AĞCAGÜNEY BELDE MERKEZİ - SU ALMA YAPISI ESENÇAY KÖYÜ PAKET ARITMA TESİSİ ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI İŞİ
İşin İçeriği: Samsun/Çarşamba Ağcagüney belde merkezi - su alma yapısı - Esençay köyündeki
paket arıtma tesisinin çevre düzenleme inşaatı işini kapsar. Bu iş kapsamında toplam 152 Mt
uzunluğunda çevre koruma duvarı temeli hazırlanmış olup iş devam etmektedir.
76
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
İşin Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
16.08.2012
269.311,28 TL + KDV
12.04.2013
64.173,76 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
16-LOW-BED SEMİ TREYLER SATIN ALINMASI İŞİ
İşin İçeriği: Low-Bed semi treyler satın alınması işini kapsar. Bu kapsamda bir adet Low-Bed
semi treyler satın alınması yapılmış olup iş tamamlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
İşin Bitiş Tarihi
Yatırım Maliyeti
12.11.2012
53.000,00 TL + KDV
11.12.2012
62.540,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
17-ALT BELEDİYELERE VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE
KALDIRIM -YOL PARKE BORDÜR VE ASFALT TAMİRAT İŞLERİ
YAPTIRILAN
İşin İçeriği: SASKİ Genel müdürlüğü tarafından atıksu ve yağmursuyu hatları döşenmesi
sonucu bozulan yollara İlçe Belediyeleri-Büyük Şehir Belediyesi tarafından asfalt-parke-bordür
yapılması kaldırım onarımı işidir.
Sağladığı Faydalar: SASKİ Atıksu ve yağmursuyu hizmetlerini yaparken bozmuş olduğu
yollarda vatandaşın en az düzeyde etkilenmesi için ivedilikle asfalt-parke-bordür yapılarak
vatandaş memnuniyeti sağlanmıştır.
Yapılan Tarihler
Toplam Harcanan Para
01.01.2012–31.12.2012
73.969,50 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
18- HİZMET ALIMI YOLUYLA YAPILAN KİRALIK ARAÇLAR OTOMOBİL -PİKAPKAMYON KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI- SU TANKERİ KİRALANMASI İŞLERİ
İşin İçeriği ve Sağladığı Faydalar: Toplam 17 Adet Araç Kiralanmış ve Araçlarla Arıza Kanal
keşif ve Kontrollük hizmetleri yürütülmüştür. İş makinesi kiralanması ile kanalizasyon ve
yağmursuyu hat yapan ekiplerin çalışmalarda verimlilik sağlanmıştır.
Hizmet Alınan Tarihler
01.01.2012–31.12.2012
Toplam Harcanan Para
822.947,56 TL Araç Kiralama Hizmet Alımı
20.030,48 TL İş Makinesi Kiralama H. Alımı
Toplam Harcanan Para Araç
Kiralama Dâhil
842.978,04 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
D) SATINALMA (22/ D) MADDESİ İLE KARŞILANAN MAL, HİZMET VE YAPIM
İŞLERİ
1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ HİZMET ALANI İÇERSİNDEKİ TEKKEKÖYCANİK-İLKADIM-ATAKUM
İLÇELERİNİN
ÇEŞİTLİ
MAHALLE
VE
CADDELERİNDE 10.000 ADET YAĞMURSUYU IZGARASI TEMİZLENMESİ
HİZMET ALIMI İŞİ
İşin İçeriği: SASKİ Hizmet alanı içersindeki ilçelerin Muhtelif cadde ve sokaklarda bulunan
tıkalı, dolmuş ızgaraların taşkınlara sebebiyet vermemesi için rutin olarak temizliğinin
yapılmasıdır. Bu iş kapsamında 10.000 Adet yağmursuyu ızgarası temizlenmiştir.
77
Yatırım Maliyeti
28.320,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ HİZMET ALANI İÇERSİNDEKİ TEKKEKÖYCANİK-İLKADIM-ATAKUM
İLÇELERİNİN
ÇEŞİTLİ
MAHALLE
VE
CADDELERİNDE 10.000 ADET YAĞMURSUYU IZGARASI TEMİZLENMESİ
HİZMET ALIMI İŞİ (2)
İşin İçeriği: SASKİ Hizmet alanı içersindeki ilçelerin Muhtelif cadde ve sokaklarda bulunan
tıkalı, dolmuş ızgaraların taşkınlara sebebiyet vermemesi için rutin olarak temizliğinin
yapılmasıdır. Bu iş kapsamında 10.000 Adet yağmursuyu ızgarası temizlenmiştir.
Yatırım Maliyeti
40.120,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
3- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ HİZMET ALANI İÇERSİNDEKİ TEKKEKÖYCANİK-İLKADIM-ATAKUM
İLÇELERİNİN
ÇEŞİTLİ
MAHALLE
VE
CADDELERİNDE 10.000 ADET YAĞMURSUYU IZGARASI TEMİZLENMESİ
HİZMET ALIMI İŞİ (3)
İşin İçeriği: SASKİ Hizmet alanı içerisindeki ilçelerin Muhtelif cadde ve sokaklarda bulunan
tıkalı, dolmuş ızgaraların taşkınlara sebebiyet vermemesi için rutin olarak temizliğinin
yapılmasıdır. Bu iş kapsamında 10.000 Adet yağmursuyu ızgarası temizlenmiştir.
Yatırım Maliyeti
47.200,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
4- İLKADIM İLÇESİ ATATÜRK BULVARI – MEYDAN - LİMAN KAVŞAĞI ARASI
YAĞMURSUYU TOPLAYICI HATTININ TEMİZLENMESİ
İşin İçeriği: İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı-Meydan-Liman kavşağı arası yağmursuyu toplayıcı
hattının temizlenmesi işlerini içerir.
Yatırım Maliyeti
44.006,00 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
5- TM-3 ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İşin İçeriği: TM-3 Terfi Merkezine çevre düzenlenmesi inşaatı işini kapsar.
Yatırım Maliyeti
12.626,00 TL
(2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
6- TM-3 PANO MONTAJI VE OTOMASYON YAPILMASI İŞİ
İşin İçeriği: TM-3 Terfi Merkezine pano montajı ve otomasyon yapılması işini kapsar.
Yatırım Maliyeti
25.370,00 TL
(2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
7- TM-2 ELEKTRİK TADİLATI YAPILMASI İŞİ
İşin İçeriği: TM-2 Terfi Merkezine elektrik tadilatı yapılması işini kapsar.
Yatırım Maliyeti
42.480,00 TL
(2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
8- ELEKTRİK DİREĞİ DEPLASE İŞİ
Yatırım Maliyeti
2.950,00 TL
(2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
78
9- KANALİZASYON GEÇİŞ KÖPRÜSÜ DEMİR KORKULUKLARI YAPIM VE
BOYAMA İŞİ
Yatırım Maliyeti
26.550,00 TL
(2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
10- ÇARŞAMBA / AĞCAGÜNEY BELDESİ PAKET ARITMA TESİSLERİNİN VE
FOSEPTİK POMPALARININ SCADA İŞİ
Yatırım Maliyeti
44.132,00 TL
(2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
11-İLKADIM İLÇESİ MUHTELİF YERLERDE HATLARIN TEMİZLENMESİ
Yatırım Maliyeti
48.879,25 TL
(2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
12-DEREBAHÇE ŞANTİYESİ AMBAR VE İDARİ BİNALARINDA ELEKTRİK
TESİSATI İLE YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ TESİSATI YAPIM İŞİ
Yatırım Maliyeti
28.320,00 TL
(2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
13-SASKİ HİZMET ALANI İÇERSİNDE SATIN ALINAN MALZEMELER - SATIN
ALMA ( 22/D ) YOLUYLA
İşin İçeriği: Çeşitli Çaplarda Boru, Muayene Baca Taban Elemanı conta kapak vs. kanalizasyon
ve yağmursuyu hat yapımında kullanılmak üzere alınmış olup Bu malzemeler karşılığı
4.350.875,00 TL harcanmıştır.
Çimento-Demir ve çeşitli inşaat malzemeleri için 2.023.937,34 TL harcanmıştır.
Yedek Parça Alımları Makine-Taşıt- İş Makinesi Bakım Onarım İşleri için 1.058.931,39 TL
harcanmıştır.
Bilgisayar malzemeleri alımı için 5.969,62 TL harcanmıştır.
Kırtasiye alımları Büro ve işyeri makine teçhizat, malzemesi alınması fotokopi çekimleri için
40.493,00 TL harcanmıştır.
Temizlik Malzemeleri satın alınması için 12.937,52 TL harcanmıştır.
Giyecek Malzemeleri satın alınması için 74.675,30 TL harcanmıştır.
Teçhizat, Hırdavat ve Avadanlık Malzemeleri için 187.610,17 TL harcanmıştır.
Elektrik Tesisat Yedek Parça malzemeleri satın alınması için 139.230,12 TL harcanmıştır.
Toplam Harcanan Para
7.894.659,46 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
14- TAŞIT VE İŞ MAKİNASI SATIN ALIMLARI
4 Adet Vinç Pompa (6.844,00 TL)
2 Adet Dalgıç Tip Pompa (25.842,00 TL)
4 Adet Santrfüj tip blower ve Klor dozaj pompası (4 adet) (33.748,00 TL)
1 Adet Seyyar Hidroliz Güç ünitesi (33.642,98 TL)
3 Adet Ford Transit minibüs (162.000,00 TL)
79
6 Adet Mercedes Kamyon (1.137.054,80 TL)
1 Adet Mercedes Kamyon-Treyler (235.622,40 TL)
1 Adet Çift Kiriş Gezer köprü vinç ve ekipmanları (50.740,00 TL)
2 Adet Kazıcı-Yükleyici (225.200,00 TL)
1 Adet Paletli Ekskavatör (284.000,00 TL)
Toplam Harcanan Para
2.194.694,18 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
15- DİĞER GİDERLER
Akaryakıt ve Yağ Alımı (2.634.004,00 TL)
Yakacak Alımları (76.977,01 TL)
Elektrik Tüketimi (1.728.951,46 TL)
Toplam Harcanan Para
4.439.932,47 TL (2012 Yılı Ödenen) KDV dahil
SASKİ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ATIKSU VE
KOLLEKTÖR, TOPLAYICI HATTI VE ŞEBEKE İNŞAATLARI
YAĞMURSUYU
1) SASKİ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı Tarafından Tüm Bölgelerde
Yapılan Atıksu ve Yağmursuyu İnşaatları
İşin İçeriği: Ayrık kanalizasyon sistemine geçmek için SASKİ Hizmet alanı içersinde atıksu ve
yağmursuyu hatları yapımı.
Sağladığı Faydalar: Halk ve çevre sağlığı korunmuştur. Fizibilite ve proje çalışmaları devam
eden atıksu arıtma tesisine birleşik sistemle gelebilecek yağmursularının tesise girmesi
önlenecektir. Dolayısıyla tesisin ekonomik yapılması ve çalıştırılması sağlanacaktır.
Kanalizasyonların sık sık tıkanması evlere ve iş yerlerine geri basması önlenmiştir. Toplam
32.002,50 Mt çeşitli çaplarda atıksu, 20.241,50 Mt çeşitli çaplarda yağmursuyu hatları
döşenmiştir.
816 adet (Kanal bina bağlantısı ve ana hat yapımı için) hazırlanan keşiflerden imalatı
tamamlananlardan 1.029.432,72 TL gelir sağlanmıştır.
Harç katılım paylarından 7269 adet 2.269.083,94 TL gelir elde edilmiştir.
2) Kanal Arıza, Kanal Tıkanma, Fosseptik Çekimi İşleri
İşin İçeriği: Kanal arıza, kanal tıkanma, fosseptik çekim işi.
Sağladığı Faydalar: Kontrolsüz biçimde açığa akan vatandaşı ve çevreyi rahatsız eden kanal
tıkanması kanal arızası fosseptik taşması gibi problemler gerekli makine parkımızla müdahale
edilerek vatandaş memnuniyeti ve çevre sağlığı korunmuştur.
SASKİ Hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarda kanal bina bağlantı ve kanalizasyon
arızası giderilmesi için toplam 3.000 adet müdahale gerçekleştirilerek kanalizasyon tamiratı ve
bina bağlantısı yapılmıştır. 109 adet parsel bacasına ücretli müdahale edilerek karşılığında
7.606,61 TL gelir sağlanmıştır. Ayrıca 16.500 Adet bina bağlantısına tıkanmalarına müdahale
edilerek 14.500 adedini çalışır vaziyete getirilmiştir. 1200 adet adres kendi tesisat problemleri
çıkmıştır. 76 Adet adreste ücretli çekim yapılarak karşılığında 5.170,00 TL gelir sağlanmıştır.
80
3) Binaların Sıhhi Tesisat Projesi Onay İşleri
İşin İçeriği ve Sağladığı Faydalar: SASKİ Hizmet alanı içersindeki yeni yapılan binaların sıhhi
tesisat, kanalizasyon iç tesisat ve ana hatta bağlantı kotlarının proje uygunluklarının incelenmesi
ve onaylanması işlerinde 759 Adet proje onayı karşılığı 272.999,16 TL gelir sağlanmıştır.
Başlangıç-Bitiş Tarihi
Elde Edilen Gelir
01.01.2012–31.12.2012
272.999,16 TL KDV dahil
2012 Yılı Aralık Ayı Sonu İtibariyle Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları İcmalleri
MÜTEAHHİTLERE İHALE YOLUYLA YAPTIRILAN
YATIRIMLAR
DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ
TARAFINDAN
İHALE YOLUYLA
YAPTIRILAN HATLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
ADINA
DİĞER KURUMLAR
TARAFINDAN
(İLLER BANKASI)
YAPTIRILAN HATLAR
DAİRE BAŞKANLIĞIMIZCA
( KENDİ EKİPLERİMİZLE)
YAPTIRILAN HATLAR
TOPLAM SENE İÇİNDE
YAPTIRILAN HATLAR
Kanalizasyon
(Mt)
Yağmursuyu
(Mt)
Kanalizasyon
(Mt)
Yağmursuyu
(Mt)
Kanalizasyon
(Mt)
Yağmursuyu
(Mt)
Kanalizasyon
(Mt)
Yağmursuyu
(Mt)
53.342,40
43.748,94
0,00
0,00
32.002,50
20.241,50
85.344,90
63.990,44
GENEL TOPLAM
149,34 km
81
2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILACAK OLAN YATIRIMLAR
1- İLKADIM İLÇESİ:
A) İlkadım İlçesinin Çeşitli Cadde Ve Sokaklarında Muhtelif Çaplarda Kanalizasyon Ve
Yağmursuyu Hatları Yapım İşi.
2- ATAKUM İLÇESİ:
A) Atakum İlçesinin Çeşitli Cadde Ve Sokaklarında Muhtelif Çaplarda Kanalizasyon Ve
Yağmursuyu Hatları Yapım İşi
B) Altınkum Bölgesi 2. Etap Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatları Yapımı
C) Çatalçam-Taflan Bölgesi 2. Etap Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatları Yapımı
D) Atakum İlçesinde Bulunan Ötekey, Kuruzeytin Ve Afanlı Derelerinin Islahının
Yapılması.
E) Batı Arıtma Tesisinin Projesinin İhalesi Hazırlanması.
3- CANİK İLÇESİ:
A) Canik İlçesinin Çeşitli Cadde Ve Sokaklarında Muhtelif Çaplarda Kanalizasyon Ve
Yağmursuyu Hatları Yapım İşi.
4- TEKKEKÖY İLÇESİ:
A) Tekkeköy İlçesi Çeşitli Cadde Ve Sokaklarında Muhtelif Çaplarda Kanalizasyon Ve
Yağmursuyu Hatları Yapım İşi
B) Samsun Merkez Atıksu Arıtma Ve Derin Deniz Deşarjı Projesi Ve Yapımı.
5- SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE
KALAN YERLERDE BİNA BAĞLANTISI-MUAYENE BACA YÜKSELTME YAĞMURSUYU IZGARA VE BAĞLANTISI YAPIM İŞLERİ
6- DİĞER YATIRIMLAR
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Canik Ve Tekkeköy İlçesi Asfalt Yama, Parke, Bordür Yapım İhalesi
Atakum Ve İlkadım İlçesi Asfalt Yama, Parke, Bordür Yapım İhalesi
Boru Baca Elemanları Alım İhalesi.
Muayene Baca Kapak Ve Izgara Alım İhalesi.
0–30 Mm Ve 0–70 Mm Kırmataş Dolgu Malzemesi Alım İhalesi
Avadanlık Malzeme Alımı
82
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
83
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
İdareye gerekli her türlü makine ve malzemenin yurt içi ve yurt dışından satın alınması,
satılması, usulüne uygun stok eksilmesi ve ihtiyaç olan malzemelerin Genel Müdürlük
birimlerine uygun olarak dağıtılmasının yürütülmesi, idarenin araç ve makinelerinin bakım ve
onarım işlerinin yapılması, işletilmesi ve her türlü teknolojiden yararlanarak araştırmalar
yapılması, atölyelerin yönetilmesi gerekiyorsa yeni atölyeler açılması.
İdarenin hizmet ve yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi
sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapılması.
Yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik yönerge ve karar hükümlerine göre iç ve dış satın alma
işlerini yürütmek, malzemelerin usulüne uygun stok edilme, bakımını ve saklanmasını sağlamak.
İdare için gerekli makine, donatım ve bunların yedek parçaları ile işletme malzemesi ve
demirbaşların ikmal ve ambarlama işlerini yürütür.
Satın alınacak, satılacak veya yaptırılacak makine ve malzemenin sözleşmelerini hazırlamak,
muayene ve teslim alma kurallarını tespit ederek Genel Müdürlüğe sunmak,
Pompa istasyonlarında çalışan her türlü motor, makine, elektrik tesis ve donanım ile cihazların
onarımlarını, onarımdan sonraki montaj, gerekli değiştirme ve genişletme işlemlerini yapmaktır.
Personel Bilgileri:
Bünyemizde; 1 Daire Başkanı, 1 Elektrik Mühendisi, 1 adet Elektrik-Elektronik Mühendisi, 1
adet Ziraat mühendisi, 7 Teknisyen, 5 Tekniker, 4 Usta yardımcısı, 4 usta ,15 işçi, 4 şoför, 1
pick-up, 1 adet akaryakıt tankeri bulunmaktadır. Bunların 4’ ü memur, 3’ü sözleşmeli personel,
8’i kadrolu işçi, 4’ü sözleşmeli işçi, 35’i de şirket işçisi olarak çalışmaktadır.
Bütçe Bilgileri:
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sermaye Giderleri
Toplam
2012 YILI
2012 HARCANAN
BÜTÇE TL
TL
1.015.738,00
979.213,00
181.376,00
176.380,00
1.658.591,00
1.595.965,00
81.357,00
23.030,00
2.937.062,00
2.774.588,00
2013 YILI
BÜTÇE TL
1.122.701,00
188.001,00
1.925.002,00
45.004,00
3.280.708,00
2012 Yılında Sunulan Hizmetler
• SASKİ Derebahçe Şantiyesinde “Makine Bakım-Onarım atölyesi” yapılıp faaliyete
geçmiştir. Genel müdürlüğümüze ait bütün araçların bakım, onarım, yıkama, yağlama
işlemleri bu atölye de gerçekleşmektedir.
• Yeni kurulan Makine bakım onarım atölyesinde iş makinelerine ait 13 adet motor, 15
adet şanzıman, 26 adet diferansiyel, 193 adet teker ve 17 adet pompa arızası giderildi.
Kamyonlarda ise 13 adet motor, 19 adet şanzıman, 28 adet diferansiyel, 151 adet teker
ve 21 adet pompa arızası giderildi.
84
• Başkanlığımıza bağlı bulunan Hasköy, SSK, Kökçüoğlu, İlyasköy, Hastanebaşı,
Atakum, Türkiş, Radar, Büyükkolpınar, Tekkeköy, Kutlukent, Kurupelit, Atakent
Belediyesindeki ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içine dahil olan 128 adet mahalle
77 adet mücavir Köy sınırları içindeki terfi merkezleri ve depolarında çalışan çeşitli
güç ve debilerdeki moto-pomp ve Atıksu Terfi Merkezi 1, 2, 3, 4 deki dalgıç pompa
gruplarının her türlü tamir, bakım işleri 24 saat devamlı olarak yapılmaktadır. İçme
Suyu Dairesi Başkanlığının her türlü kaynak işleri de tarafımızdan yürütülmektedir.
• 2012 yılı içerisinde, 704 adet elektrik arızası, 322 adet mekanik arıza, 5 adet yeni
içmesuyu pompa montajı, 2 adet kanalizasyon yeni pompa montajı, 39 adet içmesuyu
pompa tamiri, 124 adet vana – çekvalf tamiri, 19 adet atıksu pompa tamiri, 27 adet
atıksu dalgıç pompa elektrik motor tamiri, 29 adet içmesuyu pompa elektrik motor
tamiri, 1200 adet mekanik periyodik ve 1200 adet de elektrik periyodik bakım
Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içinde kalan İlçe Belediyelerinin mahalle ve
köylerinde su akışını aksatmadan ekiplerimizce zamanında yapılmıştır. Bu arızalar ve
bakım için 724.467,3 TL‘lik malzeme ve işçilik kullanılmıştır.
• 5 adet telefon ve 4 adet telefon santral arızası, 4 adet kamera arıza, 4 adet kamera kayıt
cihazı, 5 adet klor cihazı ve 3 adet el dedektörü arızası, 38 adet içmesuyu terfi merkezi
ile su depolarına ait otomasyon sistemi arızası giderildi. Otomasyon sistemine ait 2 adet
güneş paneli ve 24 adet güneş paneli aküsü değiştirildi. 5 adet paket arıtma tesisine klor
cihazı ilavesi yapıldı. 70 adet el telsizi arızası giderildi.
• SASKİ Genel Müdürlüğü tüm Daire Başkanlıklarının akaryakıt ihtiyacı için Daire
Başkanlığımızca ihaleye çıkılarak sözleşmesi imzalanmıştır.
• Daire Başkanlığımız bünyesinde elektrik işlerinde çalışmakta olan personelimizin
tesislerimize ait yüksek gerilim işlerinde çalışabilmesi için gerekli eğitimleri
alabilmeleri konusunda TEDAŞ Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi Dairesi
Başkanlığı ile görüşmeler yapıldı. Ankara Gölbaşı Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde
belirli dönemlerde yapılan eğitimlere 1 adet Meslek Yüksek Okulu-Elektrik Bölümü
mezunu ve 1 adet Endüstri Meslek Lisesi-Elektrik Bölümü mezunu personelimizin
katılımı sağlanmıştır. Personelimiz katıldığı eğitim ve sınavlarda başarı göstererek
EKAT (Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde) Çalışma İzin Belgesi almıştır.
• 2. Kanal Röle İstasyonu için yeni 6 kaviteli seçici filtre alınarak röle istasyonu faal
duruma geçirilmiştir.
• SASKİ Derebahçe şantiyesinde IP sistem ile çalışan Fiber optik altyapılı güvenlik
kamera sistemi kuruldu ve devreye alındı.
• Hizmet alanımız içinde devre dışı kalmış tesislere ait trafo, kablo, iletken, izolatör,
direk, travers, ayırıcı ve pano demontajları yapılmıştır. Yine kullanımda olan
tesislere ait trafo ve ayırıcı değişimi, bakımı ile elektrik hatları onarım işleri
yapılmıştır.
• Derebahçe SASKİ Şantiyesi için monoblok beton trafo köşk içinde 250 kVA trafo
tesisi yaptırılarak devreye alınmıştır. Yine 250 kVA gücünde enerji ölçüm-dağıtım85
kompanzasyon-jeneratör transfer panosu yaptırılarak bu köşk içine montajı
yapılarak devreye alınmıştır.
• İçmesuyu Dairesi Başkanlığı için; Atakum İçmesuyu Terfi Merkezine 1 adet 400
kVA gücünde ana pano ve kompanzasyon panosu ile 2 adet 90 kW gücünde hız
kontrol cihazlı kumanda panosu yaptırılarak devreye alınmıştır.
• İçmesuyu Dairesi Başkanlığının 76.755,47-TL. sözleşme bedelle ihale ettiği
“Atakum İçmesuyu Terfi Merkezi ve İlyasköy İçmesuyu Terfi Merkezi Tesisleri
Enerji Nakil Hattı Tadilat İşi.” ihalesi için gerekli proje, teknik şartname ve keşfi
hazırlanarak yaklaşık maliyeti oluşturulmuştur. İhalesi sonuçlanan bu işin
kontrollük işlemleri yürütülerek, bu iki tesisisin 6,3 kV olan enerji nakil hattı
besleme gerilimi 31,5 kV’a dönüştürülmüştür.
• İçmesuyu Dairesi Başkanlığının 214.355,00-TL. sözleşme bedelle ihale ettiği “D4
İçmesuyu Terfi Merkezi, Devgeriş Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi ve Deposu ile
Gürgenyatak Köyü İçmesuyu Deposu Elektrik ve Otomasyon İşi.” ihalesi için
gerekli proje, teknik şartname ve keşfi hazırlanarak yaklaşık maliyeti
oluşturulmuştur. İhalesi sonuçlanan bu işin kontrollük işlemleri yürütülmüştür.
• İçmesuyu Dairesi Başkanlığının 92.698,77-TL sözleşme bedelle ihale ettiği “SASKİ
Makine İkmal Binası Elektrik Tesisatı Yapım İşi” ihalesi için gerekli proje
hazırlatılarak, teknik şartname ve keşfi hazırlanmış, yaklaşık maliyeti
oluşturulmuştur. İhalesi sonuçlanan bu işin kontrollük işlemleri yürütülmüştür.
• İçmesuyu Dairesi Başkanlığının İlyasköy İçmesuyu Terfi Merkezi ile Kışla
İçmesuyu Deposu arası radyo telemetri cihazları üzerinden haberleşen, operatör
panel ile yönetilebilen otomasyon sistemi yapıldı ve devreye alındı.
• İçmesuyu Dairesi Başkanlığının 354.824,85 TL sözleşme ihale ettiği “SASKİ Genel
Müdürlüğü Hizmet Alanı İçerisinde Bulunan Çelik İçmesuyu Boruları İçin Katodik
Koruma Tesisi Yapım İşi” için kontrollük işlemleri yürütülmüştür. Bu sistem
sayesinde çelik boruların çürümesi engellenmektedir. Sisteme bağlı ölçü kutuları
düzenli olarak kontrol edilip ölçülen değerler kayıt altına alındı.
• İçmesuyu Dairesi Başkanlığına ait Tekkeköy ilçesi Büyüklü beldesinde bulunan su
depolarında klor kullanımını sağlamak için elektrik tesisatı ve abonelik işlemleri
yapıldı.
• İçmesuyu Dairesi Başkanlığının “Çatmaoluk, Kargılı, Karışlar, Yukarıçinik,
Sarıbıyık (Şirinköy), Çimenli, Karaperçin, Bakacak, ve Gürgenyatak Köyleri
İçmesuyu Sondaj Pompaları, Terfi Merkezleri ile Depoları Elektrik ve Otomasyon
İşi” ihalesi için gerekli proje, teknik şartname ve keşfi hazırlanarak yaklaşık
maliyeti oluşturulmuştur.
• Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığının “Atıksu Terfi Merkezi-2
Tesislerinde Elektrik Tadilat İşi” kapsamında Atıksu Terfi Merkezi-2 tesislerinde
eski panolar değiştirilmiş, tesisat yeniden düzenlenerek sistemin otomasyonu
yapılmıştır.
86
• Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığının “SASKİ Genel Müdürlüğü
Çarşamba İlçesi Paket Arıtma Tesislerinin ve Fosseptik Pompalarının Scada İşi.”
kapsamında 9 adet radyo telemetri cihazı ve bir adet ADSL modem kullanılarak
sistemin Derebahçe SASKİ Hizmet Binasından izlenip kontrol edilmesi
sağlanmıştır.
• Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Kanal Laboratuvarı için 20 kVA
kesintisiz güç kaynağının satınalma ve montajı yaptırılmıştır.
• Birimlerimizin çalışmaları esnasında kopan yeraltı kablo ekleri yapıldı.
• Genel Müdürlük binası içinde mevcut asansörün aylık periyodik bakımları yapıldı.
KULLANILAN ELEKTRİK, TELEFON, DATA, ADSL ABONELERİNİN GENEL
BİLGİLERİ
MEVCUT
EKLENEN
DEVİR EDİLEN
TOPLAM
ABONE
ABONE
ABONE
ABONE
(Adet)
(Adet)
(Adet)
(Adet)
Özel Trafolu Abone
81
1
-
82
Alçak Gerilim Abonesi
71
4
1
74
Telefon Hattı
65
-
-
65
Kiralık Telefon Devresi
2
-
-
2
Kiralık Data Devresi
9
-
-
9
ADSL Hattı
8
1
-
9
ABONE TİPİ
ENERJİ TÜKETİM BİLGİLERİ
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİNİN
2012 YILI ELEKTRİK TÜKETİM RAPORU
TÜKETİLEN ENERJİ
18.529.194kWh
ENERJİ BEDELİ
6.420.595,74 TL.
2012 YILI ELEKTRİK TÜKETİMİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI
TÜKETİLEN ENERJİ
ENERJİ BEDELİ
(kWh/Yıl)
(TL/Yıl)
İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ
603.783
163.970,02 TL
İÇMESUYU TERFİ MERKEZLERİ
12.131.081
4.191.403,13 TL
ATIKSU TERFİ MERKEZLERİ
5.788.956
2.063.470,36 TL
5.375
1.752,23 TL
18.529.194
6.420.595,74
BİRİM ADI
İDARİ BİNALAR VE SU TAH.BÜROLARI
GENEL TOPLAM
87
ELEKTRİK TÜKETİMİNİN YILLAR BAZINDA KARŞILAŞTIRILMASI
YILLAR
TÜKETİLEN ENERJİ (kWh)
ENERJİ BEDELİ (TL)
2012
18.529.194
6.420.595,74
2011
18.715.781
4.942.617,93
2010
18.720.921
4.819.761,13
2009
17.424.212
4.162.368,40
2008
16.291.376
3.275.793,38
2007
15.215.062
2.301.803,00
PROJE KONTROL :
Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan yerleşim yerlerinde vatandaşlar tarafından yeni
yapılacak olan 759 adet bina inşaatlarının sıhhi tesisat ve pissu bina projeleri kontrol
edilerek onaylanmıştır.
İHALE VE SÖZLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SASKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarına ait 69 adet ihale, Şube Müdürlüğümüz
tarafından yapılarak sonuçlandırılmıştır. Bu ihalelerin 18 adedi mal, 20 adedi yapım, 31 adedi
hizmet ihalesi olarak gerçekleşmiştir.
88
PLANLAMA VE YATIRIM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
89
PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde su ihtiyacının karşılanması ve çevresinin kirlenmesini
önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası ve
ekipmanlara ait ilgili dairesi ile koordine ederek yıllık ve beş yıllık planları düzenlemek,
yatırımlarını takip etmek.
Genel Müdürlük birimleri tarafından proje ve inşaat işlerine ayrılmış ödeneğin harcamalarının
takip ve kontrol edilmesini sağlamak.
Mevcut su, kanalizasyon ve yağmursuyu yapılarını yeni hazırlanan projeler ile ilişkilendirmek,
öncelik sıralarını tespit etmek, bütün kamu kuruluşları ile yatırımların takibi konusunda
koordinasyonu sağlamak, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından istenen yatırım projelerinin takip
raporlarını ve gerektiğinde projelerle ilgili bilgileri hazırlamak.
Büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediyelerle koordinasyonu sağlayacak bilgileri takip etmek.
Valilik, TÜİK ve diğer kamu kuruluşlarına SASKİ ile ilgili bilgi aktarımını sağlamak ve bunlarla
ilgili sunumları hazırlamak.
Dış finansman kaynaklarının temini ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı,
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DTP) ve Uluslararası Finansman Kuruluşları ile temas
kurmak, sağlanan finansmanların kullanımını takip etmek, gerekli yazışmaları yapmak,
talimatları göndermek ve kredi kullanımı için gereken onayların alınmasını sağlamak.
Genel Müdürlük teşkilat yapısının ve hizmet dağılımının günün gereklerine göre geliştirilmesi
için organizasyon, reorganizasyon, metot incelemeleri ile birimlerin kurulması, bünyelerinin
veya bağlantılarının değiştirilmesi ya da tamamen kaldırılması konularında incelemeler yapmak,
önerilerde bulunmak.
Genel Müdürlük teşkilatında kullanılan bütün formları geliştirmek, işlevini yitirmiş olanları
kaldırmak, gerektiğinde yeni formlar hazırlamak, Genel Müdürlük görev alanına giren iş ve
işlemlerde uygulamada birlikteliği sağlamak ve karşılaşılan problemlere çözüm üreten mevzuat
geliştirmesini yapmak, görüş bildirmek, uygulamaya yönelik doküman hazırlamak veya
hazırlatmak.
SASKİ’nin faaliyetleri ve harcamaları konusunda istatistiksel bilgi derlenmesini,
değerlendirilmesini ve arşivlemek, raporlamak ve kullanıma sunulmasını sağlamak,
Kuruma ait arıtma tesisi, pompa istasyonu, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmanların verimli
çalışmasını sağlayacak araştırmaları yaparak veya yaptırarak problemleri ve çözümlerini rapor
halinde Genel Müdürlüğe sunmak. Yeni teknolojileri takip etmek, uygulanması doğrultusunda
gerekli girişimlerde bulunmak.
Birimler tarafından hazırlanan tüm yönerge ve yönetmelikleri kendi bünyesinde toplamak.
Genel Müdürlüğün teknik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik ilgili birimlerle işbirliği
yapılması ve bu eğitimlerin alınması için İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanması ve eğitici eleman desteğinde
bulunmaktır.
90
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
91
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
SASKİ hizmet alanı içerisinde bulunan sistemdeki bilgisayarları sürekli çalışır durumda tutmak,
bilgi alış-verişini sağlamak ve depolamak, programlar üretmek ve geliştirmek amacıyla gerekli
işleri organize etmek,
İdarenin bilgisayar donanım ihtiyacını tespit etmek, gerekli donanımlarının teminini sağlamak,
kurulmuş sistemlerinin işletim ve bakımını yapmak veya yaptırmak,
Bilgisayarla yürütülecek işlerin sistem analizlerini yapmak, programlarının yazılarak işlemlerin
bilgisayarla yürütülür hale getirilmesini ve güncel tutulmalarını sağlamak,
Mevcut programların bakımını yapmak veya ihale yoluyla işleri yaptırmak ve bunların
kontrolünü yapmak,
Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan her türlü malzeme,araç,gereç ve personel ihtiyaçlarını
tespit ederek temini için gerekli olan ihaleleri gerçekleştirmek,
Su tüketim ve atık su bedellerinin tahakkuk ve tahsilât işlemlerinde, Abone İşleri Dairesi
Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yardımcı olmak ve bu işlemlerin teknik
altyapısını oluşturmak,
Bilgi İşlem merkezinde kayıtlı bulunan bilgilerin saklanmasını ve güvenliğini sağlamak, Bilgi
İşlem Merkezinin korunmasını temin etmek, Elektronik ortamda idare ile diğer kuruluşlar
arasındaki veri akışını sağlamak Genel Müdürlük bünyesinde kullanılacak tüm yazılım ve
donanıma ait idari ve teknik şartnameleri günümüz teknolojisi takip edilerek hazırlamak ve
mevcut tüm makine ve cihazların kayıt ve takibi yapmak, personelin eğitim ihtiyaçlarını
belirlemek, gerekli kurslara katılımlarını sağlamaktır.
Personel Bilgileri:Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1 Daire Başkanı, 2 Mühendis, 2
Tekniker, 4 İşçi olmak üzere toplam 9 personel görev yapmaktadır.
Bütçe Bilgileri
Personel Giderleri
2012 BÜTÇE (TL)
115.614,00
2012 HARCANAN (TL)
97.341,00
2013 BÜTÇE (TL)
126.963,00
14.805,00
12.705,00
16.005,00
253.607,00
147.060,00
429.503,00
SGK
Mal ve Hizmet Alımı
Sermaye Gideri
TOPLAM
40.001,00
424.027,00
45.001,00
257.106,00
617.472,00
2012 Yılında Sunulan Hizmetler
SASKİ Genel Müdürlüğü ne ait tüm bilgisayar donanım, yazılım, lan ve wan hatlarında meydana
gelen arızalara hemen müdahale edilerek, mevcut sistemin düzenli bir şekilde çalışması
sağlanmaktadır. 2012 yılı içinde 1041 donanım ve yazılım arızasına müdahale edilmiş olup
tamamı çözümlenmiştir.
ARIZA PC YAZICI KGK MODEM SWITCH ROUTER TARAYICI DATA YAZILIM TOPLAM
71
27
8
6
4
3
26
462
ADET 434
1041
92
Genel Müdürlük bünyesinde kullanılan tüm yazılım ve donanıma ait idari ve teknik şartnameleri
günümüz teknolojisi takip edilerek hazırlanmakta ve mevcut tüm yazılım ve donanımların kayıt
ve takibi yapılmaktadır. Mevcut donanım tabloları aşağıdaki gibidir.
MEVCUT DONANIM:
BİLGİSAYARLAR
PC
ADET
INTEL
DESKTOP
141
AMD
DESKTOP
80
INKJET
39
LAZER
80
LAPTOP
9
SERVER
TOPLAM
233
3
YAZICILAR
YAZICI
ADET
NOKTA V.
34
PLOTTER
3
TOPLAM
156
MUHTELİF DONANIMLAR
DONANIM KGK MODEM ROUTER SWITCH TARAYICI PROJEKSİYON TOPLAM
222
17
12
34
4
3
ADET
292
SASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı dış su tahsilat vezneleri ve hizmet binalarına ait kiralık data
hatları, modem ve routerlar rutin kontrol edilerek, mevcut data akışı güvenli ve aksaksız bir
şekilde sağlanmaktadır.
MEVCUT DIŞ DATA HATLARI:
DIŞ DATA HATTI BAĞLANTI YERİ
DEREBAHÇE HİZMET BİNASI
TEKKEKÖY HİZMET BİNASI
İLKADIM (GAZİ) SU TAHSİLAT VEZNESİ
ANNELER PARKI SU TAHSİLAT VEZNESİ
BELEDİYE EVLERİ SU TAHSİLAT VEZNESİ
CUMHURİYET MEYDANI SU TAHSİLAT VEZNESİ
İLYASKÖY SU TAHSİLAT VEZNESİ
TÜRKİŞ SU TAHSİLAT VEZNESİ
DURUM
AKTİF
AKTİF
AKTİF
AKTİF
AKTİF
AKTİF
AKTİF
AKTİF
DATA HIZI
512 KB
128 KB
128 KB
64 KB
64 KB
64 KB
64 KB
64 KB
Bilgisayar kullanıcılarına, eksik bilgileri doğrultusunda yerinde bilgi verilerek, oluşabilecek
yazılım ve donanım hataları asgariye indirilmektedir. Merkez bina içi data ağı altyapısı sürekli
kontrol edilmekte olup, herhangi bir arıza durumunda data akışının kesilmemesi için tali hatlar
belirlenip düzenlenmektedir. Mevcut internet hattı üzerindeki kullanıcı kimlikleri , log server ile
kayıt altına alınmıştır.
IV-2013 YILI ALINACAK MAL VE HİZMETLER
A- SAKBİS’in bünyesinde bulunan otomasyonların işletilmesi yazılım desteği verilmesi
sistemin sürekli güncel ve kontrol altına tutulması yeni uygulama yazılımları geliştirilmesi işi.
93
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ
DAİ. BAŞK.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
94
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
95
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yetki Görev ve Sorumluluklar
Abonelerce tüketilen su miktarını tespit ederek tahakkuk çıkartılmasını sağlamak,
Abonelik işlemlerini kolaylaştıracak önlemleri almak, yeni abone kaydı, abone devir,
abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
İdari su kayıplarını önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,
İtirazları yapılan faturaların düzeltme işlemlerini sağlamak,
Depozito (Güvence) bedellerinin ekonomik koşullar göz önüne alınarak belirlenmesi için Genel
Müdürlüğe öneride bulunmak, abonelere ait istatistiki bilgileri çıkarmak ve dokümanları
hazırlamak,
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile birlikte su ve atıksu ücret tarifelerini hazırlamak,
Abonelerin kullanmış olduğu tarafımızdan mühür altına alınan su sayaçlarının daima çalışır
durumda bulunmasını temin etmek için arızalı su sayaçlarını yeni (0) m³ endeksli sayaçlarla
değiştirmek,
Anormal çalıştıkları gerekçesi ile Daire Başkanlığımıza başvuruda bulunan abonelerimizin su
sayaçlarının kontrolünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Ölçü ve Ayarlar Müdürlüğü
elemanları nezaretinde sayacın teknik muayenelerini yaptırmak, abone şikayet konusunda haklı
ise fazla tahakkukun hesaplanarak geri iadesini sağlamak,
İdaremizin bilgisi dışında abone olmaksızın su kullanan veya abone olmasına rağmen herhangi
bir nedenle İdare tarafından kapatılmış olan suyu kullanan, aboneliği ve sayacı olduğu halde
sayaçtan önce tesisat çekmek sureti ile veya yöntemi ne olursa olsun sayacı işletmeyecek şekilde
illegal su tüketen abonelerin takibi ve bunlarla ilgili her türlü işlemin yapılmasını sağlamaktır.
Personel Bilgileri:
Abone İşleri Dairesi Başkanlığımızda 23 memur, 4 sözleşmeli personel, 11 daimi işçi ve 3 geçici işçi, 96
şirket personeli çalışmaktadır.
Bütçe Bilgileri:
01 Personel Giderleri
SGK Devlet Primi
02
Giderleri
Mal ve Hizmet
03
Alımı Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
Sermaye
07
Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenekler
TOPLAM
2012 Yılı Bütçesi
2012 Yılı Harcaması
(TL)
(TL)
1.701.102,00
1.650.154,40
2013 Yılı Bütçesi
(TL)
1.823.204,00
271.795,00
267.246,15
297.252,00
3.327.611,00
3.248.997,62
4.478.606,00
8.962,10
50.003,00
51.831,00
-
-
5.352.339,00
6.649.065,00
96
5.175.360,27
Sunulan Hizmetler
Yıllara Göre Abone Sayıları Ve Artış Miktarları
ABONE SAYISI
(Ad.)
200.990
YILLAR
2007
ARTIŞ MİKTARI
(Ad.)
4.909
ARTIŞ ORANI
(%)
3
2008
212.426
11.436
6
2009
220.694
8.268
4
2010
228.069
7.375
3
2011
237.063
245.842
8.993
8.779
4
4
2012
2012 Yılı İçinde Yapılan Abonelik İşlem Sayıları
OCAK
YENİ
ABONE
544
ABONE
DEVİR
758
ABONE
KAPAMA
457
ABONE
AÇMA
396
ABONE
İPTAL
79
ABONE TİP
DEĞİŞİKLİĞİ
30
ABONE
DÜZELTME
13
ŞUBAT
522
714
442
416
62
29
4
MART
719
749
505
417
101
29
9
NİSAN
728
816
479
454
103
37
12
MAYIS
878
952
612
551
113
36
8
HAZİRAN
821
1053
803
609
122
79
7
TEMMUZ
819
1119
850
649
135
22
4
AĞUSTOS
702
960
583
623
99
22
9
EYLÜL
745
1255
657
828
52
20
8
EKİM
701
968
601
536
95
10
8
KASIM
826
844
558
479
101
32
6
ARALIK
774
734
510
425
121
22
9
8779
10922
7057
6383
1183
368
97
AYLAR
TOPLAM
Don nedeniyle Patlayan Sayaç Sayısı
Çalınan-Kaybolan Sayaç Sayısı
: 1.107 Adet
: 55 Adet
97
Yıllara Göre Abone Açma-Kapama Sayıları (Ad.)
YILLAR
Açma
(Ad.)
Kapama
(Ad.)
Toplam
(Ad.)
2007
3.133
3.097
6.230
2008
3.330
3.207
6.537
2009
4.223
4.087
8.310
2010
4.941
4.946
9.887
2011
5.751
5.770
11.521
2012
6.383
7.057
13.440
Yıllara Göre Sayaç Değişim Sayıları (Ad.)
YILLA
R
İdare Malı
Sayaç
Abone
Sayacı
Toplam
2007
1.241
3.843
5.084
2008
11.395
4.206
16.141
2009
11.748
2.277
14.025
2010
13.074
2.040
15.114
2011
11.142
1.952
13.094
2012
16.808
3.105
19.913
Tahakkuk Şube Müdürlüğünce Dönem İçinde Yapılan İşlemler;
1. Yıl İçinde Tahakkuk Eden Fatura Sayısı
: 2.149.904 Adet
2012 yılı içerisinde tahakkuk yapılan abone sayımızın % 92‘sini mesken gurubu, % 7’sini İşyeri,
ve % 1‘ini de diğer abonelerimiz oluşturmaktadır.
98
2. Yıl İçinde Tahakkuk Eden Su Miktarı
: 27.852.741 m³
2012 yılı içerisinde tahakkuk yapılan su miktarımızın % 74‘ünü mesken gurubu, % 7’sini
İşyeri, ve % 19‘unu de diğer abonelerimiz oluşturmaktadır.
3. Yıl İçinde Tahakkuk Eden Su Bedeli
: 64.060.365,91 TL
2012 yılı içerisinde tahakkuk yapılan su bedelimizin % 70‘ünü mesken gurubu, % 10’ünü İşyeri,
ve % 20‘ünü de diğer abonelerimiz oluşturmaktadır.
99
2012 Yılı Kaçak Su (m³) Tahakkuk Oranları
Kaçak Su Takip Şefliğince Tespiti Yapılan Abonesiz-Kaçak, Aboneli-Usulsüz Su Kullanımı
2012 Yılı Kaçak Su İzleme neticesinde 773 adet ceza kesilmiş olup, kesilen cezaların toplamı
790.316,55 TL’ dir. 773 adet ceza tutanağından 432 adedinin ödemesi yapılmış, 176 adedi ise
taksite bağlanarak ödemelerine devam edilmektedir. Ancak 165 adedi ceza borcunu
ödemediğinden dolayı haklarında icra takibi başlatılmak üzere Hukuk Müşavirliğine havale
edilmiştir.
TUTULAN
TUTANAK
SAYISI (Adet)
YAZILAN
SU
MİKTARI (m³)
KESİLEN
CEZA
MİKTARI TL)
OCAK
51
3.732
24.063,04
ŞUBAT
58
14.174
118.796,89
MART
56
9.155
64.058,46
NİSAN
64
8.022
56.001,51
MAYIS
72
13.378
82.146,75
HAZİRAN
80
12.854
70.710,81
TEMMUZ
75
10.436
60.560,49
AĞUSTOS
57
13.387
104.828,50
EYLÜL
89
10.460
54.888,78
EKİM
54
8.773
47.016,89
KASIM
58
8.162
51.584,66
ARALIK
59
9.196
55.659,77
TOPLAM
773
121.729
790.316,55
2012 YILI
100
Yıllar İtibariyle Suyun m³ olarak Ortalama Satış Fiyatı (TL- KDV Hariç)
YILLAR
ABONE TİPİ
2008
2009
2010
2011
2012*
Mesken
1,66
1,78
1,91
2,07
1,85
Ticarethane
3,86
4,13
4,44
4,8
4,26
İnşaat
3,86
4,13
4,44
4,8
4,26
Resmi Daire
3,86
4,13
4,44
4,8
4,26
Sanayi
0,59
0,66
0,70
0,77
0,87
Diğer (A. Spor Kulübü, Umumi WC,
Turizm vs.)
1,66
1,78
1,91
2,07
1,85
* 2012 birim fiyatlarına Atıksu oranı ilave edilmemiştir.
YILLARA GÖRE ABONE SAYILARI, TAHAKKUK, KAYIP VE KAÇAK SU BİLGİLERİ
TOPLAM
YILI ABONE
SAYISI
YIL İÇİNDE
YAPILAN
ABONE
SAYISI
ÜRETİLEN TAHAKKUK
BEDELSİZ
KAYIP VE KAÇAK
SU
ETTİRİLEN SU MİKTARI
SU MİKTARI
(Tekn. ve İdari Kayıp)
MİKTARI SU MİKTARI
(m³)
(m³)
(m³)
(m³)
2007 200.990
4.909
46.961.370 22.506.010
1.711.475
22.743.885
48,43
2008 212.426
11.436
48.743.610 22.107.569
1.443.041
25.098.295
51,49
2009 220.694
8.268
46.573.610 22.732.232
2.573.971
21.195.580
45,51
2010 228.069
7.375
42.672.240 24.746.929
1.105.341
16.763.709
39,28
2011 237.063
8.993
44.971.800 26.997.497
542.082
17.335.100
38,55
2012 245.842
8.779
44.682.250 27.855.356
704.995
16.000.170
35,81
KAYIP VE KAÇAK
SU ORANI
(Tekn. ve İdari Kayıp)
(m³)
*Yukarıdaki tabloda yıllar içerisinde tespit edilerek tahakkuku yapılan kaçak su miktarları
belirtilmemiştir.
101
30.000.000
20.000.000
15.199.663
44.682.250
44.971.800
42.672.240
46.573.610
48.391.100
46.589.000
45.394.000
42.292.300
42.320.300
44.112.800
44.782.200
46.553.000
39.386.200
40.000.000
25.632.500
50.000.000
32.165.900
60.000.000
47.223.900
YILLARA GÖRE ÜRETİLEN TEMİZ SU MİKTARI
10.000.000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
YILLAR
Yıllara Göre Abone Sayıları ve Artış Miktarları
250.000
2009
24
5.
84
2
2008
23
7.
06
3
22
0.
69
4
2007
22
8.
06
9
21
2.
42
6
150.000
20
0.
99
0
200.000
2011
2012
100.000
50.000
0
2010
Yıllara Göre Kayıp ve Kaçak Su Oranları
60
50
40
48,43
51,49
45,51
39,28
30
38,55
35,81
20
10
0
2007
2008
2009
2010
102
2011
2012
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
103
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Memur, sözleşmeli personel ve işçilerin kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe
alınma, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, taltif, tecziye, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük
hakları ile alakalı bütün işlemleri yürütmek.
Teşkilat Şemasını hazırlamak ve değişiklikleri takip etmek, SASKİ’nin insan kaynakları
politikasının belirlenmesinde gerekli çalışmaları yaparak, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca
atamalarının yapılması için Genel Müdürlüğe öneride bulunmak.
Personel özlük dosyalarını düzenlemek ve korumak, sözleşmeli personelin sözleşmelerini
hazırlamak personelin kişisel performans ölçümü değerlendirilmesi ve raporlanmasına ilişkin her
türlü işlemleri yürütmek, çalışanların etkinliğini ve verimliliğini artıracak çalışmalar yapmak.
İstihdam edilen personele ait her türlü bilginin istatistiksel olarak kayıtlarını tutmak ve
değerlendirmek,
Memur ve işçilere ait kadrolarla ilgili işlemleri yapmak, yıllık kadroları, dairelerin tekliflerini
göz önünde tutarak tanzim etmek ve ilgili mercilere onaylatmak,
Disiplin işlerinin organizesini sağlamak
Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine
getirmek,
Personel hareketlerini takip etmek ve gerekli teklifleri hazırlamak yıllık izinlerin planlamasını
koordine etmek,
Toplu iş sözleşmesini uygulamak ve iş uyuşmazlıklarının giderilmesini sağlamak,
Bütün personelin aylık, ücret tahakkuk ve bordrolarını tanzim etmek, personelin ücret ve ücrete
esas teşkil edecek kayıtlarının mevzuata uygun olmasını sağlamak, ücretlerle ilgili gerekli
bilgileri zamanında ve doğru olarak ilgili birimlere bildirmek, personele ait kararları ilgililere
tebliği etmek,
İdarenin hizmet binasında, temizlik, aydınlatma, ısıtma, su telefon ihtiyaçlarını temin etmek
yemekhane, kafeterya, toplantı salonu ve eğitim tesislerine ilişkin idari ve mali işlemleri
yürütmek. Gerekli güvenlik tedbirlerini almak.
Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını ilgili birimlere işbirliği yaparak tespit etmek, programlamak,
katılmalara sertifika verilen eğitim ve geliştirme programlarını düzenlemek, uygulamak, izlemek
ve değerlendirmek,
Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, etkin ve verimli çalışma ortamı
oluşturmak, motivasyon araçları geliştirmek ve uygulamasını sağlamaktır.
Personel Bilgileri:
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız, 1 daire başkanı , 3 şube müdürü,
1 şef, 2 Memur 1 işçi ve 3 şirket işçisi ile çalışmalarını yürütmektedir.
104
Bütçe Bilgileri:
2012 YILI
BÜTÇESİ
(TL)
2012 YILI
HARCAMASI
(TL)
2013 YILI
BÜTÇESİ
(TL)
01
Personel Giderleri
153.700,00
264.685,26
296.000,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
31.500,00
34.290,35
35.500,00
03
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
263.000,00
378.637.98
462.445,00
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
6.474,00
4.808,50
7.045,00
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
454.674,00
682.422.09
800.990.00
TOPLAM
105
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
106
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Mali faaliyetleri planlamak, idarenin işletme ve yatırım faaliyetlerini karşılamak amacıyla
işletmeci ve yatırımcı daire başkanlıklarından alınacak bilgiler doğrultusunda yıllık bütçe ve
finansman programlarını düzenlemek.
Harcamaların bütçe ve hükümlerine uygun olarak yapılmasını izlemek ve temin etmek, bölümler
arası gerekli aktarmaları bütçe kararnamesi doğrultusunda hazırlamak,
Abonelerin su bedelleri ve diğer borçlarının tahakkuklarını zamanında tahsil etmek.
Tahsil edilemeyen alacaklar için ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerini uygulamak.
Günlük tahsil, ödeme ve mahsup işlemlerini izlemek, ilgili defter ve kayıtlarını düzenlemek
suretiyle idarenin taşınır, taşınmaz mallarını gelir ve giderlerinin muhasebesini tutmak,
Aylık geçici mizanlar, sene sonu kesin mizan, bilanço, kar-zarar cetveli ve ertesi yılın bütçe ve
programını hazırlamak,
Tespit edilecek maliyetlere göre tarifelerin, ilgili birimlerle ortaklaşa hazırlanmasını ve
onaylanmasını sağlamak, ilan ile ilgili işleri yapmak,
İdareye ait her türlü vergi, resim ve harçlarla Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödenmesi
gereken prim vb. yasal kesintileri zamanında ödemek, idare bina ve tesisleri ile taşıtlarına ait
yangın, hasar vb. sigorta işlerini izlemek,
İdarenin sabit kıymet ve demirbaşlarıyla, mal mevcudunun envanter ve sayımlarını yapmak,
çalışanlara giyecek yardımı işlerini yürütmek.
İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlandırma çalışmalarını yürütmek.
Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmektir.
Personel Bilgileri
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımıza bağlı mali hizmetler şube müdürlüğü bünyesinde 1
Daire Başkanı 1 Şube Müdürü, 7 Memur, 4 şirket işçisi ile Tahsilat şube müdürlüğü ise
bünyesinde 1 Şube Müdürü, 3 tahsilat memuru, 17 tahsildar, 1 işçi, 31 şirket işçisi ile
çalışmalarını sürdürmektedir.
107
Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü Bütçe Bilgileri:
2012 Yılı Bütçesi
2012 Yılı Harcaması
2013 Yılı Bütçesi
282.900,00
269.799,96
320.300,00
39.035,00
39.034,44
48.000,00
493.501,00
437.954,13
552.007,00
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Prim Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Faiz Giderleri
1.013.475,00
893.054,48
1.150.000,00
5
Cari Transferler
1.660.975,00
1.656.965,77
1.756.109,00
6
Sermaye Giderleri
8
Borç Verme
9
Yedek Ödenekler
TOPLAM
13.904,00
5.937.000,00
8.900,15
5.937.000,00
5.004,00
3.500.000,00
9.385.000,00
9.440.790,00
9.242.708,93
16.716.420,00
Tahsilat Şube Müdürlüğü Bütçe Bilgileri:
2012 Yılı Bütçesi
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Prim Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Faiz Giderleri
5
Cari Transaferler
6
Sermaye Giderleri
8
Borç Verme
9
Yedek Ödenekler
TOPLAM
2012 Yılı Harcaması
2013 Yılı Bütçesi
622.445,00
618.247,53
619.100,00 TL
86.766,00
85.693,17
98.000,00 TL
1.561.215,00
5.002,00
2.275.428,00
108
1.516.263,04
1.911.203,00 TL
3.363,00
25.002,00 TL
2.223.566,74
2.653.305,00
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-ÜSTÜNLÜKLER
•
•
•
•
•
•
İçme suyu barajına sahip olması.
Altyapı yatırımlarının büyük bir bölümünün tamamlanmış olması.
Şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılabilmesi.
Çok modern bir içme suyu arıtma tesisinin olması.
Kent bilgi sisteminin kurulmuş olması.
Büyük bir makine parkına sahip olması.
B- ZAYIFLIKLAR
•
•
•
•
Şehrin kıyı boyunca yerleşik olmasından kaynaklı kanalizasyon toplama sisteminin
denize paralel ve deniz seviyesinin altında olması.
Şehir kanalizasyon sisteminin geçmişte birleşik sistem olarak inşa edilmiş olması.
Deniz seviyesinin yüksek olması yerleşim alanlarında toplanan yağmur sularının denize
ulaştırılmasının güçlüğü.
Orman köylerinin bulunduğu alanların çok yüksek kotlarda olması merkezi şebekeye
ulaşmasının güçlüğü.
C-DEĞERLENDİRME
SASKİ Genel Müdürlüğümüz hedeflerini belirlemiş önümüzdeki günlerde büyük yatırımlarını
gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamlamıştır. Bu bağlamda su kayıplarını minimize ederek,
hizmet alanı içerisindeki bütün kullanıcılara içilebilir su temini ve atık sularının çevreye zarar
vermeden bertaraf edilmesi için gerekli projelerini tamamlamış ve uygulamalarına başlamıştır.
V-ÖNERİ ve TEDBİRLER
Tüm Türkiye ve Dünya Ülkelerinin uygulamalarını yakından takip etmek, deneyimlerini
paylaşmak ve teknolojiye kısa sürede ulaşmak maksadıyla Su Birliklerinin kurulması ve bu
birliklerin aktif olarak çalışmalarına destekte bulunulması hizmetlere katkı sağlayacaktır.
109
EK A MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN GÜVENCE BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin
etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiği ve gerekli tedbirlerin alınması için
düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2012 yılı faaliyet raporunun III/A-Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (05.04.2013)
Namık Kemal BAKOĞLU
Strateji Geliştirme Dairesi Başkan V.
110
EK B ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (05.04.2013)
Coşkun ÖNCEL
SASKİ Genel Müdürü
111
EK C ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (05.04.2013)
Yusuf Ziya YILMAZ
Büyükşehir Belediye Başkanı
112

Benzer belgeler