2009 Yılı Faaliyet Raporu

Yorumlar

Transkript

2009 Yılı Faaliyet Raporu
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
1- GENEL BİLGİLER
Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip
kamu tüzel kişileridir. Kanunlarla kendilerine verilen yetki ve görevler çerçevesinde belde halkının
yaşam kalitesinin geliştirilmesi için ortak nitelikli yerel hizmetleri sunarlar.
Belediyeler, yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde kurulmuş kamu kurumları olarak bir yandan
hizmetin halka en yakın yerden verilmesini ve böylece kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını
sağlarken, diğer yandan da yine halka yakınlıkları sebebi ile karar ve uygulamalara halkın katılımının
daha kolay olduğu kurumlardır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesine göre; “Herkes ikamet ettiği beldenin
hemşehrisidir”. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında
bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan
onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur.
Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin
korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar.
Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve
çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan
toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmeye paralel olarak insanların kamu kesimine
bakış açıları de değişmekte ve artık kamu kesiminin sunduğu hizmetlerle yetinmeyerek, bu
hizmetlerde kalite aramaktadırlar. Kamunun sunduğu hizmetin bir lütuf olmadığı, kamu
kesiminin toplumun kaynaklarını kullanarak topluma hizmet eden kuruluşlar olduğu anlayışının
yaygınlaşması ile beraber, artık kamunun sunduğu hizmetlerdeki ve sunuş biçimindeki kalite
toplum tarafından sorgulanmaktadır. Toplum, kendisine hizmet etmekle sorumlu olan kamu
yönetimlerinin ve özelde belediyelerin kendilerine tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli
kullanılması konusunda da her geçen gün daha hassas davranmakta ve bu alandaki çalışmaları
sorgulamaktadır.
Belediyemiz, hemşehrilerimize yönelik olarak sunmakta olduğu hizmetlerde kalite, etkinlik ve
verimlilik artışını sağlamak, hemşehrilerinin yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla gereken
çalışmaları yapmak ve hemşehri memnuniyetini artırmak için Toplam Kalite Yönetimi ve ISO
9001 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını başlatmış ve “Akhisar Belediyesi Kalite
Yönetim Sistemini” kurmuştur.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
A-1 )
MİSYONUMUZ
Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun “varlık sebebim
nedir?”, yani “niçin varım?” sorusuna verdiği cevaptır.
Kısa, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, hizmetin
amacını tanımlar. Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde
belirlenir.
Kuruluşun hizmet verdiği kişi ve kuruluşlar belirtilir. Kuruluşun sunduğu hizmet ve /veya
ürünler tanımlanır.
Akhisar Belediyesinin Misyonu;
“AKHİSAR’IN KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK”
A- 2 )
VİZYONUMUZ
Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından
benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifadeyle vizyon; kuruluşun “ne olmak
istiyoruz” sorusuna vereceği cevaptır.
Akhisar Belediyesinin Vizyonu;
“KENDİNİ VE KENTİNİ GELİŞTİREN ÖNCÜ BELEDİYE”
A- 3)
İLKELERİMİZ
•
Belediye hizmetlerinde “önce insan “ düsturu ile vatandaş memnuniyetini sağlamak
•
Planlı, etkin ve verimli çalışmak
•
Adil, güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek
•
Şeffaf ve hesap verebilir olmak
•
Bilgi ve teknolojiden azami düzeyde faydalanmak
•
Çevreye karsı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak
•
Karar ve uygulamalara vatandaşların ve çalışanların katılımını sağlamak
•
Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem vermek
•
Kent ve kent halkının değerlerini ve haklarını korumak
•
Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu güçlendirmek
•
Kent hizmetlerinde gönüllü katılımı teşvik etmek
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
II-ODAK ALANLARI
Odak Alanlar, belediyemizin önümüzdeki süreçte özel önem vereceği, kaynaklarının önemli bir
bölümünü aktaracağı ve belediyemizin misyon ve vizyonuna ulaşabilmesi için yapılacak çalışmaların
yoğunlaşacağı alanlardır. Dolayısıyla, bundan sonraki süreçte belediyemiz çalışmalarının genel
konseptini bu bölüm oluşturmaktadır.
Odak alanlarda, her alan için belediyemizin ulaşmak istediği amaç, bu amaca ulaşmak için izlenecek
politikalar ve bu politikalara uygun yapılacak faaliyetler belirlenmektedir. Akhisar Belediyesinin
odak alanları, bu alanlarda izlenecek politikalar ve politikalar kapsamında gerçekleştirilecektir.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek
nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin
ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her
türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının
tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine
göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak
veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su
ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem
dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması
ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve
mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya
kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata
göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve
tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak
ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz
satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda
maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı
malları yoksullara vermek.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve
hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre
kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları
ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak
yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini
tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği
trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması
ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi
tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri
Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir;
toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle
yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara
göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve
ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve
aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz
olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık,
eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz
veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da
uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç
gelirleri haczedilemez.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-
ÖRGÜT YAPISI
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
2- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Belediyemiz araştırma, inceleme, projelendirme, hesaplama, uygulama,
bilgilendirme, bilgi alma, tahsilat ve her türlü işlemlerin yapılması, sonuçlandırması gibi tüm
hizmet çalışmalarında, faaliyetlerinde etkinlik verimlilik ve kalite artışının sağlanması için
bilişim teknolojilerinden yararlanmaktadır.
2009 yılı içerisinde kurum içi otomasyonu tamamlanmış olup, bilgisayarsız birim
kalmamıştır. Tüm birimlerde internet mevcut olup, internet güvenlik için ve uygunsuz
kullanımları önlemek için Freewall alınmıştır. El bilgisayarı alınmış olup su okumaları anında
tahsilata yansıtılmaktadır. Bankalarla yapılan anlaşma gereği düzenli olarak su tahsilatı
bilgileri transferi yapılmaktadır.
Belediye otomasyon programında gelir ve muhasebe ayağı tamamen
kullanılmakta olup zabıta ve ayniyat demirbaş, makine ikmal ve eğlence programları
kullanımına başlatılmış eğitimi verilmiştir. 2007 yılından itibaren evlendirme, ölüm mernis,
işyeri ruhsat, emlak istimlak proğramları kullanılmaktadır. İmar işleri ruhsat programını aktif
olarak kullanmaktadır. Proğramda değişiklikler ve yeni uygulamalar sürekli
güncellenmektedir.
Ayrıca mahalle muhtarlarını da belediye otomasyonuna bağlanmıştır
4-
AKHİSAR BELEDİYESİ NORM KADRO UYGULAMASINA
GÖRE DÜZENLENEN YENİ MÜDÜRLÜKLER
1- YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
2- MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
3- FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
4- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
5- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ
6- İTFAİYE MÜDÜRÜ
7- ZABITA MÜDÜRÜ
8- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
9- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ
10- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
11- BASIN YAYIN VE HALKLA İLŞ. MD
12- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ
13- ÇEVRE VE KORUMA KONTROL MÜDÜRÜ
14- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ
15- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ
16- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
5-
SUNULAN HİZMETLER:
Toplumların ortak ihtiyaçlarının karşılanması, ortak kurallarının korunması amacıyla
oluşan organizasyon olan devletin işlevsel ve yapısal özelliklerinin bütününe, kamu yönetimi
denmektedir. Bir başka ifade ile kamu yönetimi; “Devlet ve toplum düzeninin kesintisiz
olarak işlemesi ve kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerinin
üretilip halka sunulmasına ilişkin bir sistemdir.”
Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kurulan kamu yönetimi merkezi
ve yerel olmak üzere iki ayrı yapılanmadan oluşmaktadır. Merkezden yönetim; kamu
yönetiminde karar mekanizmalarının merkeze bağlı olması ve merkez tarafından belirlenmesi,
mali kaynak yönetiminin (gelir ve giderlerin), her türlü personel işlemlerinin ve kamu
hizmetlerinin organizasyonunun merkezi birimler veya onlara bağlı birimler tarafından
yapılmasını ifade eder. Yerinden yönetim ise; merkezi yönetimden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip
bulunan idari kuruluşların yönetimle ilgili kararlar alıp uygulayabildiği sistemdir. Yerel
Yönetimler, yöre halkının ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak üzere, yerel topluluğa
kamu hizmeti sağlayan ve yerel halkın kendi seçtiği organlarca yönetilen, yönetsel, siyasal ve
toplumsal bir kurumdur.
Yerel Yönetimler, kentlerin gelişim alanlarını yönlendirilmelerini, sanayi alanlarının,
konut alanlarının, sosyokültürel alanların, ticari ve ortak alanların yer seçimi, uygulaması ve
kanun ile yönetmelikler doğrultusunda yapılanmasını sağlar. Yapılanma sonucu oluşan her
türlü alt yapının ve üst yapının yapılmasını, bakım ve onarımını sağlar. Kentlinin her türlü
ulaşım sorunlarını, çevre sağlığı, temizlik, zabıta, acil yardım, kurtarma, nikah hizmetleri,
mesleki beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri, kültürel etkinlikler,
sanat, tanıtım, turizm alanlarında sosyal yaşam standartlarına ulaşmasını ve kalitenin
arttırılmasını organize eder, yapar veya yaptırır.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
AMAÇ VE HEDEFLER :
İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Akhisar Belediyesi olarak amacımız, kaynaklarımızın etkin ve verimli bir şekilde
kullanılmasını sağlamak, sürekli eğitim ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla hareket edip,
hemşehrilerimizin ve çalışanlarımızın, karar ve uygulamalarımıza katılımı ile, kentimizin
sağlıklı gelişimini ve halkımızın memnuniyetini sağlamaktır.
Kalite politikamız kapsamında faaliyetlerimizi gerçekleştirirken takip edeceğimiz
yönetim ilkelerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Akhisarlılara, çağın gereklerine uygun bir yönetim anlayışı ve bakış açısı ile hizmet
etmek
Kararlara ve uygulamalara hizmet edenlerin ve hizmet alanlarının katılımını sağlamak
Hizmet alanların, memnuniyetine odaklı belediyecilik anlayışını benimsemek
Halkın kültür, eğitim, spor gibi ihtiyaçlarını da temel ihtiyaçlar olarak kabul etmek ve
gereklerini yerine getirmek.
Kolaylaştıran, kucaklayan, birleştiren, zayıfları koruyan sosyal bir anlayışla yönetim
Güler yüzlü, diklenmeyen ama dik durabilen ilkeli bir yönetim
“Mazeretin, başarının yerini tutmayacağı” ilkesine inanmış olmak.
Belediyecilikte her zaman farklı yaklaşımlar, yenilikler ve hedeflerle çalışmak.
Hizmet kalitesini korumak ve yükseltmek için, çalışan motivasyonunu ve gelişimini
sürekli hale getirmek, ekip ruhunu geliştirmek.
Planladığımız ve uyguladığımız hizmetleri, “daha iyi hizmeti, daha etkin, daha yaygın
ve daha ekonomik nasıl sunabiliriz” arayışı ile yapmak.
Kamu kurum-kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, medya
ve toplumun diğer dinamikleri ile diyalog içinde bir yönetim.
Hukuktan yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil davranmak.
Öğrenen kent anlayışını geliştirmek.
Halk yararına tüm çözümlerde kararlı olmak.
Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme.
Tarihi kültürel ve doğa mirasına sahip çıkan bir belediye.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Stratejik Yönetim çalışmaları kapsamında yapılan durum analizin için en fazla
kullanılan teknik Swot Analizidir. Swot Analizi, kuvvetli-zayıf-fırsatlar ve tehditler analizi
demektir.
GÜÇLÜ YÖNLER
Güçlü yönler, kuruluşun amaçlarına ulaşması için yaralanabileceği olumlu hususlar ve
özelliklerdir.
Belediyemizin güçlü yönleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
1- Yeni belediye hizmet binası
2- Güçlü gayrimenkul portföyü
3- İş makine parkının güçlü oluşu
4- Bilişim alt yapısının mevcut olması
5- Su ve kanalizasyon şebekesinde yüksek tamamlanma oranı
6- Belediye sosyal ve sportif tesislerinin fazla oluşu
ZAYIF YÖNLER
Zayıf yönler de kuruluşun başarılı olmasını engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir
ifadeyle, aşılması gereken olumsuzluklardır.
Belediyemizin zayıf yönleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
1- Mali kaynak yetersizliği
2- Nitelikli personel yetersizliği
3- Birimler arası personel dağılımında dengesizlik
4- Kurum içi iletişim yetersizliği
5- Motivasyon eksikliği
6- Organizasyon yapısında belirsizlik
7- Atık su arıtma tesisi yetersizliği
8- Çöp toplama ve ayrıştırma tesis yetersizliği
9- Halihazır harita eksikliği
10- Revizyon imar planı ihtiyacı
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
11- Yağmur suyu kanal eksikliği
12- Köy garajının yetersizliği
13- Otopark sorunu
FIRSATLAR
Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması
muhtemel olan etkenler ya da durumlardır.
Belediyemizin fırsatları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
1- Zengin tarihi – kültürel miras
2- Organize sanayinin varlığı
3- Zeytin ihtisas organize sanayi kurulması girişimi
4- İlçenin şehirler arası ana ulaşım aksında bulunması
5- Doğalgaz kullanımının artması
TEHDİTLER
Tehditler, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi
veya sınırlandırılması gereken unsurlardır.
Belediyemizin tehditleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir
1- Ekonomik kriz
2- Kentin şehirler arası yol ve tren yolu ile bölünmüş olması
3- Deprem riski
4- Çevre kirliliği
5- Doğalgaz şebeke yatırımlarının yollardaki tahribatı
6- Kent içi trafik
7- Tarım arazileri üzerindeki imar baskısı
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
3-İLKELER:
•
Günlük değil, programlı çalışmak
•
Takım çalışmasını en üst düzeyde tutmak
•
Araştırıp planlayan, yenilikçi, geleceğe ışık tutan yaklaşım
•
Şeffaf, güvenilir, adil, kucaklayan yönetim anlayışı
•
Halkın beklentilerinin üzerinde hizmet sunmak
•
İnsan odaklı olmak
•
Anlayışlı, sabırlı, sorun çözen belediyecilik
•
Sosyal fayda olduğu sürece hizmet etme ilkesi
•
Kurumlar arası uyum ve etkinlik ilkesi
•
Her alanda eşit, tarafsız bir yaklaşım sergilemek
•
Kişiye değil halka hizmet
•
Zorlaştıran değil, kolaylaştıran idare anlayışı
•
Doğru zamanda doğru hamle yapmak
•
Katılımcı vatandaşla, paylaşımcı yönetim
•
Değişim ve gelişime açık olmak
•
Kararlı olmak
•
Hukuka uygunluk
III-ODAK ALANLARI
Odak Alanlar, belediyemizin önümüzdeki süreçte özel önem vereceği, kaynaklarının
önemli bir bölümünü aktaracağı ve belediyemizin misyon ve vizyonuna ulaşabilmesi için
yapılacak çalışmaların yoğunlaşacağı alanlardır. Dolayısıyla, bundan sonraki süreçte
belediyemiz çalışmalarının genel konseptini bu bölüm oluşturmaktadır.
Odak alanlarda, her alan için belediyemizin ulaşmak istediği amaç, bu amaca ulaşmak için
izlenecek politikalar ve bu politikalara uygun yapılacak faaliyetler belirlenmektedir. Akhisar
Belediyesinin odak alanları, bu alanlarda izlenecek politikalar ve politikalar kapsamında
gerçekleştirilecektir.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
BELEDİYEMİZ 01.OCAK.2009-31.ARALIK.2009 TARİHLERİ
ARASINI KAPSAYAN FAALİYET RAPORUDUR.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ:
BELEDİYEMİZ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞININ ÖZEL
KALEMİ DAHİL KARAR VE YÜRÜTME ORGANLARIDIR.
MECLİS ÇALIŞMALARI
:
BELEDİYE MECLİSİ 5393 SAYILI YASA GEREĞİNCE AĞUSTOS AYI TATİL
OLMAK ÜZERE HER AYIN İLK CUMA GÜNÜ TOPLANARAK 120 ADET KONUYU
KARARA BAĞLAMIŞTIR.
ENCÜMEN ÇALIŞMALARI
:
BELEDİYEMİZİN 2. BÜYÜK KARAR ORGANI OLAN BELEDİYE ENCÜMENİ
OCAK 2009 İLE ARALIK 2009 TARİHLERİ ARASINDA (51) TOPLANTI YAPARAK,
(1650) ADET KONUYU KARARA BAĞLAMIŞTIR.
PERSONEL İŞLERİ
:
149 MEMUR, 5 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL, 92 DAİMİ İŞÇİ VE İHALE İLE
ÖZELLEŞTİRİLEN TEMİZLİK, FEN İŞLERİ, ZABITA, ÖZEL GÜVENLİK VE PARK
BAHÇE İŞLERİNDE 2009 YILI İÇİN TOPLAM 350 MÜTEAHHİT FİRMA ELEMANI
İLE HALKIMIZA HİZMET VERİLMİŞTİR
ARŞİV ÇALIŞMALARI
:
DÜZENLİ OLARAK ARŞİV HİZMETLERİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR.
EVLENME İŞLERİ
OCAK 2009 İLE
YAPILMIŞTIR.
:
ARALIK 2009 TARİHLERİ ARASINDA 897 NİKAH AKTİ
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
2009 YILI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYET
RAPORU
Ocak/Şubat
1 Yılbaşı takvimi, bloknot yapımı ve dağıtımı
2 Genç Nağmeler Konseri,
3 Bayburtlular Derneği Konseri
4 Erzurumlular Derneği Konseri
Mart/ Nisan
1 Şehitler Anma Günü
2 Asuman Dabak Tiyatrosu
3 Mahallelerde yapılan çalışmalara ait broşür çalışması
4 Dünya Kadınlar Günü Resepsiyonu
5 Tıp Bayramı Kutlama Bilboard ve afişleri
6 Gölet Açılışı
7 Uzaktan Kumandalı Araçlar Gösterisi
Nisan/Mayıs
1 3. Çocuk Şenliği
2 Hıdrellez Şenliği
3 550. Çağlak Festivali ve Zeytin Şenlikleri
4 Çağlak Gazetesi hazırlık ve dağıtım
5 Anneler Günü Kutlama Bilboardları
6 Gençlik ve Spor Sergisi
7 Anne, Baba Eğitimi kitap kapağı tasarımı
8 Anne, Baba Eğitimi ve Seminerleri
9 Babalar Günü Kutlama Bilboardları
Mayıs/ Haziran
1 Sadettin Koç Kaligrafi Sergisi
2 Basın Bayramı Kahvaltı
3 Seramik Eserler Sergisi ve Kokteyl
Temmuz/ Ağustos
1 Avrupa Gençlik Değişim Programı
2 3. Spor Şenliği
Eylül/ Ekim
1 Ramazan Etkinlikleri ( Mevlana Gecesi, Mahalle Eğlenceleri, Çocuk Eğlenceleri,
Camilerde Şerbet Dağıtımı)
2 Akhisar’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Etkinlikleri ( Türk Halk Müziği Programı ve
Özel Halk Oyunları Gösterisi)
3 Eğitim Yardımları
4 Bebek Paketleri hazırlık ve dağıtımı
5 Yankı Dergisi’ ne içerik hazırlığı
6 Yeni Asır Gazetesi “Akhisar Özel” e içerik hazırlığı
7 16 yaş altı Satranç Olimpiyatı
8 Rana İğneci Süzen Fotoğraf Sergisi ve Kokteyli
9 29 Ekim Resepsiyonu
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
Kasım/ Aralık
 Gülin Öngör Kız Meslek Lisesi Açılışı ve Yemek Organizasyonu
 Öğretmenler Günü Resepsiyonu
 Dünya Çocuk Hakları Günü Tiyatro Etkinliği
 Kurban Bayramı Kutlama Bilboardları, bayram kartları
 Çağlak yeni sayı hazırlık ve dağıtımı
 Arkeolojik yüzey araştırmalarında paydaşlık
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
01.01.2009 – 31.12.2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
2009 Mali yılı gelir – gider bütçesi 43.444.082,00.-TL olarak bağlanmış ve
01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
2009 Mali yılı gideri 31.12.2009 tarihi itibari ile 41.787.694,20.-TL olarak
gerçekleşmiştir. 31.12.2009 tarihi itibari ile yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki gibidir ;
01 – Personel Giderleri
:
02 – Sos.Güv.Kur.Dev.Primi
:
03 – Mal ve Hizm.alım giderleri :
04 – Faiz Giderleri
05 – Cari Transferler
06 – Sermaye Giderleri
:
YEKÜN
8.165.596,53.-TL
1.234.179,25-TL
14.466.283,94.-TL
:
3.975.466,38.-TL
:
2.313.050,80.-TL
11.633.116,90.-TL
:
41.787.694,20.-TL
31.12.2009 tarihi itibari ile gerçekleşen gelir 35.774.615,85.-TL dir. Gelirlerin
ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.
01 – Vergi Geliri
03 – Sermaye Gelirleri
04 – Alınan Bağış ve Yard.
05 – Diğer Gelirler
YEKÜN
:
:
5.100.859,06.-TL
12.398.229,05.-TL
:
58.958,61.-TL
:
18.216.569,13-TL
:
35.774.615,85-TL
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
Belediyemiz 5598 sayılı kanunun 6. ve 8. maddelerinden yararlanmış olup , Vergi ,
Sigorta , Emekli Kesenekleri ve Elektrik borçları için Hazine Müsteşarlığı Uzlaşma Komisyonu
ile 12.05.2006 tarihinde anlaşarak borçlarını taksitlendirmiştir.
2006/Ekim ayından itibaren borç taksitleri İller Bankası payımızdan kesilmektedir.
31.12.2009 tarihi itibari ile borç ve ödeme tablomuz aşağıya çıkarılmıştır.
BORÇLU
OLDUĞUMUZ
KURUM
TAKAS
MAHSUP
BORÇ
TOPLAMI
(TL)
1.087.794,20
VERGİ
DAİRESİ
S.S.K.
ÖZEL İDARE
TEDAŞ
EMEKLİ SAND.
YEKÜN
:
31.12.2009
TARİHİNE
KAD.ÖDENEN
(TL)
KALAN BORÇ
(TL)
1.087.794,20
-------
1.713.967,64
220.666,08
243.596,28
2.334.589,13
1.713.967,64
226.666,08
243.596,28
1.885.920,31
-----------------448.668,82
5.600.613,33
5.157.944,51
448.668,82
31.12.2009 tarihine kadar 11 işçimiz emekliye ayrılmış olup , toplam
ödenen Kıdem Tazminatı tutarı 547.501,14.-TL dir. Liste aşağıya çıkarılmıştır.
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ADI SOYADI
ERTAN DEMİRCİ
ADNAN GÖKÇÜL
DEMİR YAŞA PEÇOK
ADEM YAVAŞ
MUSTAFA AYAZ
ŞEHMUZ ERTEKİN
KEMAL YARDIMCI
ERDOĞAN GÖRGÜN
GÜRAN KARA
MEHMET AKBAŞ
SELAHATTİN ERDOĞAN
YEKÜN
:
EMEKLİ
TARİHİ
12.02.2009
12.02.2009
06.04.2009
12.05.2009
13.05.2009
13.07.2009
13.07.2009
13.07.2009
13.07.2009
12.10.2009
12.10.2009
KIDEM
TAZMİNATI
( TL )
48.028,21
45.880,28
23.094,89
66.926,28
58.408,84
65.460,96
47.122,56
51.237,36
42.197,76
49.572,00
49.572,00
547.501,14
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
31.12.2009 tarihine kadar 3 memur emekliye ayrılmış olup , liste
aşağıya çıkarılmıştır.
SIRA
NO
1
2
3
ADI SOYADI
EMEKLİ
TARİHİ
İLHAMİ GÜVEN
SELAHATTİN AKMAN
FETHİYE ÇAKIR
21.03.2009
01.08.2009
01.08.2009
YEKÜN
:
EMEKLİ
İKRAMİYESİ
25.601,99
23.281,39
21.437,71
70.321,09
İSTİMLAK ÖDEMELERİ
: 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri
arasında toplam 428.239,76.-TL istimlak ödemesi yapılmıştır.
ESNAF ÖDEMELERİ
: 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri
arasında Belediyemiz dairelerinden müdürlüğümüze 3501 adet ödeme evrağı
teslim edilmiştir.
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1234567-
Duruşmalara katılındı.
Yargıtay da yapılan murafaalara gidildi.
Keşiflerde hazır bulunuldu.
Belediyemize ait Akhisar dışındaki mahkemelerdeki işleri takip edildi
İhale komisyonu üyesi olarak tüm ihalelere katılındı.
Başkanlık ve diğer daire müdürlüklerinden gelen hukuki meselelere cevap verildi
Başkanlık makamınca verilen diğer (encümene katılmak ve kurul üyeliği gibi) görevleri
yerine getirldi.
8- Belediyemize borcu olan vatandaşlara İcra takibi başlatıldı.
9- Belediyemize ait bulunan taşınmazlara ait kira bedeli ödemeyenlerin tahliyesini
gerçekleştirildi.
10- Mermercilere ait bulunan alanda uygulanacak projeye ilişkin olarak
tüm kiracılardan tahliye taahhüdü alındı.
11- Mevzuat değişikliklerini ilgili müdürlüklere duyuruldu.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
GELİR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009)
Müdürlüğümüz Gelir, Tahsilat, Emlak, Su olmak üzere 4 Şeflikten, Müdürlük Kalemi,
Sicil, İcra olmak üzere 3 Servisten oluşmaktadır. Müdürlüğümüzde 28 Adet Memur, 35 adet
işçi olmak üzere toplam 63 adet Personel görev yapmaktadır.
2009 yılı içerisinde =37.616.109,22= TL Gelir Tahakkuk etmiş olup bunun
=33.556.005,13= TL si tahsil edilmiştir. Bu durum yılı içerisinde Tahakkuka bağlı tahsilatın
% 89 oranında gerçekleştiğini göstermektedir.
Vadesinde ödenmeyen Belediye Alacakları ile mevcut imkanlar ölçüsünde maksimum
seviyede mücadele edilmiş Vergi, Resim, Harç alacaklarımız için 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca mükelleflerimize Ödeme Emri
gönderilmeye başlanmış,15.000 Sicile ulaşılmış olup çalışmamız devam etmektedir. 247
mükellefimizin dosyası belediyemiz İcra Memurluğuna gönderilerek takip sürdürülmüş, İcra
Memurluğunca tamamına Görüşme mektubu gönderilmiştir. Bunlardan 130 mükelleften
alacağımız tahsil edilmiş, 104 mükellefe taksitlendirme yapılmış, 13 mükellef hakkında yasal
takibimiz devam etmektedir.
Belediyemiz kira borçlarını zamanında ödemeyen 33 kiracımıza protesto çekilmiş, 11
Kiracımız alacaklarımızın tahsili için Avukata sevk edilmiştir. Yine su borçlarını zamanında
ödemeyen 44 Abonemizin dosyası Alacaklarımızın tahsili için Avukata gönderilmiştir.
Müdürlüğümüze herhangi bir sebeple müracaat etmiş olan vatandaşlarımız Sicil
Servisine yönlendirilerek bilgilerin güncellenmesi, çift sicillerin birleştirilmesi çalışmalarına
aralıksız devam edilmiştir. Bu hususta vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi açısından şehrin
muhtelif yerlerine uyarıcı afişler asılmış, Belediyemizin İnternet Sitesinde duyuruları
yapılmıştır.
Semt Veznelerimizde Stratejik Planımızda da öngörüldüğü üzere Belediyemizle ilgili
her türlü Tahsilat işlemi yapılmaya devam edilmiştir.
Stratejik Planımızda yılda 10.000 Adet sayacımızın yenilenmesi hedeflenmişse de
yeterli düzeyde personel takviyesi yapılmadığı için Damga yılı dolmuş Su Sayaçlarımızın
yenilenmesi ve Sayaçların Kelepçelenmesi çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür. Ancak 3.156
adet su sayacı yenilenebilmiş, 900 adet Su Sayacı kelepçelenebilmiştir. Bu çalışmalara
başlanılmadan önce El İlanı ile Abonelerimiz bilgilendirilmiş. Çalışmaların başladığı Yerel
Basın aracılığı ile halkımıza duyurulmuştur.
2009 yılı içiresinde 1.297 Adet Yeni Abone yapılmış, 2.090 Adet Aboneye İsim Değişikliği
yapılmış , 21 Adet Kaçak Su kullanan Abone tespit edilmiştir.
2009 yılı içerisinde =3.648.324.m3 = Su Satılmış, her ay okuma gerçekleştirilmiş
olup =337.258= Adet Fatura kesilerek Abonelere ulaştırılmıştır.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
Su borcunu ödemeyen abonelerimize kesme ihbarnamesi gönderilerek mevcut
personelle mümkün olduğu ölçüde su kesme işlemi gerçekleştirilmiştir.Eylül ayı içerisinde Su
Kesme işi özelleştirilmiştir.
İlan Reklâm ve Çevre Temizlik Vergileri ile ilgili kontroller aralıksız olarak
sürdürülmüştür.
2009 YILI FEN İŞLERİ YILLIK FAALİYET RAPORU
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü yol açma, asfaltlama, taş döşeme yol bakım ve
onarımı, belediyeye ait binaların bakımı onarımı ile ihtiyaç duyulan yeni binaların yapımı,
gibi işleri yürütmekte olup, belediye içersinde en büyük harcama kalemine sahip müdürlük
konumundadır.
Ana görev alanımız olan yol yapım çalışmalarında yoğun bir dönemi geride bırakan
müdürlüğümüz yaklaşık 52 yolda taş kaplama, sıcak asfalt ve satıh kaplama yapmıştır.
Yapılan çalışmaların hemen hemen tamamı stabilize diye tanımlandırdığımız toprak yollar
üzerinde yapılmış olup, çalışmalarımız tamamlanmıştır.
-YENİ
BELEDİYE
HİZMET
BİNASI
İNŞAATI:01.05.2007
tarihinde
5.991.190,00TL+KDV bedel ile ihale edilen Yeni Belediye Hizmet Binası inşaatına
05.07.2007 tarihinde başlanmış olup 13.03.2009 tarihinde yasal artışlar ile birlikte
6.589.327,00TL+KDV’ye mal edilmiştir.
-GIDA VE TEKSTİLCİLER SİTESİ İNŞAATI:Reşatbey mahallesi 184 adet Prefabrike
Betondan Gıda ve Tekstilciler sitesi dükkan yapım işi 6.620.000,00TL+KDV bedel ile ihalesi
yapılmış olup 29.08.2008 tarihinde işe başlanmış 30.10.2009 tarihinde yasal artışlar ile
7.216.000,00TL+KDV bedel ile tamamlanmıştır.
İşyerlerine ait elektrik, telefon, doğal gaz, su, kanalizasyon ve yol çalışmaları kısmen
tamamlanmış olup satışı yapılan işyerlerinin kullanmaya hazır hale getirilmiştir. Mevsimin
uygun olmamamsı sebebi ile asfalt çalışmalarının ilkbaharın sonunda yapılması
planlanmaktadır
4-MAHALLE KONAĞI İNŞAATI:Kaba inşaatı Belediyemiz işçileri tarafından kaba inşaatı
tamamlanan ve ince işçiliği 269.000,00TL +KDV bedelle ihale edilen ve 10.09.2008
tarihinde yapımına başlanan Mahalle konağı inşaatı yasal artışlar ile birlikte
295.657,00TL+KDV bedel ile 17.07.2009 tarihinde tamamlanmıştır.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
5-BORDÜR VE PARKE TAŞI İLE YOL VE TRETUVAR DÜZENLEME:Belediyemiz
2009 yılı içinde müteahhit firma ve Belediye ekipleri tarafından toplam 42.000M2 Beton
bordür ve parke taşı ile Kaldırım ve 40.000M2’de Beton parke taşı ile Yol düzenlemesi
yapmıştır.Yol ve Kaldırım çalışması yapılan bazı yollar aşağıda belirtilmiştir.
Yol ve Kaldırım çalışmaları:
—415,10,15,52,224,272,43,10,62
sokaklar
ile
Kültür
park,Kamyonculara
kooperatifi,Öğrenmen evi bahçesi,Çınarlı kapı meydanı ve sanayi bölgesi yolu yol ve
kaldırımlarına taş döşemesi yapılmıştır.
—Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi ve Kız Meslek Lisesinin bulunduğu sokağın taş
döşeme çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan çalışmada öğrencileri okula getirip götüren
servis araçları için park yerleri de yapılarak yokun fonksiyonel olarak kullanımı sağlanmıştır.
Kaldırım çalışmaları:
—61, 86, 136, 189, 192 ,249 sokaklar ile Tur yolunda kaldırım çalışması yapılmıştır.
—sokağın kaldırım çalışması yapılmıştır.
—İlçe mezarlığının yollarının düzenlenmesi için taş düzenleme çalışması tamamlanmıştır.
-Ülkü ana okulu önü ve Hacishal mahallesi ve Seydiahmet mahallesinde 2 adet park taş
düzenlemesi yapılmıştır.
6-KANALİZASYON İNŞAATI:1.738.435,00TL+KDV bedel ile ihalesi yapılan
Kanalizasyon inşaatı Ana kollöktör hatlarının yapımına 11.09.2008 tarihinde başlanmış olup
daha sonra Ulucami mahallesi,Hürriyet mahallesi ve Seyitahmet mahallesinde ara hatlar için
yasal ilaveler yapılarak toplam 17.021 Metre hat tamamlanmıştır.Bu hatlar toplam
2.086.172,00TL+KDV’ye mal olmuştur.Müteahhit firma ve Belediye ekipleri tarafına kanal
çalışması yapılan yollar aşağıdaki gibidir.
—382 sokakta 685 m kanalizasyon döşendi.
—Gıdacı ve tekstilciler çarşısına 1915 m kanalizasyon döşendi
—Gıdacı ve tekstilciler çarşısına 1915 m yağmur suyu kanalı döşendi
—Belediye hizmet binası etrafına 350 m yağmur suyu kanalı döşendi.
—251 sokak sonu 35 m kanalizasyon döşendi.
—753 sokakta 207 m kanalizasyon döşendi.
—263/3 sokakta 30 m kanalizasyon döşendi
—383 sokakta 385 m içme suyu hattı döşendi.
—473 sokakta 145 m. kanalizasyon döşendi.
—267/4 sokakta 295 m İçme suyu hattı döşendi
—160 sokakta (tepe köylü) 47 m Kanalizasyon döşendi.
—270–270/1 sokakta 436 m yağmur suyu hattı döşendi.
—365 sokakta 116 m kanalizasyon döşendi
—382 sokakta 70 m kanalizasyon döşendi
—422 sokakta 84 m kanalizasyon döşendi
—256/4 sokakta 149 m içme suyu hattı döşendi
—Gıdacı ve tekstilciler sitesinde 1600m içme suyu hattı döşendi.
—Reşatbey, Seyitahmet ve Ulucami mahallelerine 4.000m Kolektör ve ana hat kanalizasyonu
döşendi.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
—331 sokakta 52.00 mt kanalizasyon döşendi.
—452 sokakta 80,00 mt parsel hattı ve 13 adet parsel bacası yapıldı.
—621 sokakta 88.00 mt kanalizasyon döşendi.
—623 sokakta 73.00 mt kanalizasyon döşendi.
—Kovalık top sahası drenaj boruları döşendi.
—Güplüce çay bahçesi çevresinde 50,00 mt yağmur suyu kanalizasyonu yapıldı.
—Kız meslek lisesine 90 mt kanalizasyon döşendi, fosseptik iptal edildi.
—724 sokakta 30 mt kanalizasyon döşendi.
—728 sokakta 25 mt kanalizasyon döşendi.
—305 sokakta 243 mt kanalizasyon döşendi.
—281 sokakta 105.00 mt içme suyu hattı döşendi.
—418 sokakta 77 mt içme suyu hattı döşendi.
—263 sokakta 60,00 mt kanalizasyon döşendi.
—Kız meslek lisesine 90 mt kanalizasyon döşendi. Fosseptik iptal edildi.
—724sokakta 30 mt kanalizasyon döşendi.
—728 sokakta 25 mt kanalizasyon döşendi.
—305 sokakta 243 mt kanalizasyon döşendi.
—281 sokakta 105,00 mt kanalizasyon döşendi.
—418 sokakta 77 mt içme suyu hattı döşendi.
—Ticaret Borsası Okulu, Halil Mandacı Okulu ve Hasan Acar Okulu bahçesindeki su
problemi giderildi.
—263 sokakta 60,00 mt kanalizasyon döşendi.
7-SATHİ KAPLAMA İŞİ:
2009 yılı içinde toplam 70.000 m2 alanın Satıh kaplama işi tamamlanmıştır.
—123 , 167, 261–1 , 300, 396, 405, 410, 411, 413, 415 , 416, 417, 427, 429, 423, 433, 441,
448, 456, 485, 488, 489, 490, 491, 495 , 496, 543, 642, 648, 656 , 492, 432 , 418 ve 443
sokaklarda satıh kaplama asfalt çalışması yapılmıştır.
8-ASFALTLAMA İŞİ: 2009 yılı içinde toplam 35.000 m2 alanın sıcak asfalt ile yol ve yama
çalışması tamamlanmıştır.
—167, 155, 180, 167 , 212, 267, 272/3 , 272, 279/5 , 279, 325, 336, 519, 521 ve 522 sokağın
sıcak asfalt çalışması yapılmıştır.
—Galericiler çarşısı Manisa – İstanbul devlet kara yolu yan yolu sokağın sıcak asfalt
çalışması tamamlanmıştır.
Ayrıca sokaklarda bakım onarım çalışmaları ve tabi olaylarla oluşan bozuklukların
giderilmesi için sıcak kaplama yapılmış olup, sokak numaraları verilmemiştir.
Mevsim itibarı ile asfalt çalışması tamamlanmış olup, 2010 yılı ilkbahar sonu ile
tekrar başlayacaktır.
9-YOL AÇMA VE TESVİYE ÇALIŞMALARI
-Belediyemiz iş makineleri ve işçileri ile son dönemde yaklaşık 2009 yılı içinde 10.000M2
yol açımı çalışması ve 50.000M2 yol tesviye çalışması yapılmıştır.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
10-DİĞER ÇALIŞMALAR:
-Lokal Tamirat inşaatı:Sosyal Güvenlik Kurumuna tahsis edilen Belediyemize ait Lokalin tamiratı
tamamlanmıştır.
-Eski Kasap Hali çarşı çatı:Eski kasap hali çatı inşaatı tamamlanarak esnafın mağduriyeti
giderilmiştir.
-Belediyemize ait tüm hizmet tesisleri,Parklar,Mezarlık,Muhtarlık binaları,bazı
okullar,Gasilhane,su
-Huzur evi ek bina kaba inşaatı :94.500,00TL+KDV Bedel ile ihale edilen Huzur evi ek bina kaba
inşaatına 26.12.2008 tarihinde başlanmış ve 02.04.2009 tarihinde tamamlanmıştır.
Park Bahçeler Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışmalarda 249/1 ve780 sokakta iki adet park
tamamlanmıştır
—Kovalık Futbol Sahasının suni çime dönüştürülmesi çalışmalarına başlanılmış %85 oranında
tamamlanmıştır.
—Kapalı Spor salonunun boya ve tadilat işlemleri yapılarak yeni sezona hazır hale getirilmiştir.
—Şehir stadyumunda gerekli tadilatlar yapılarak sezona hazır hale getirilmiştir.
—Kamulaştırılan yada imar uygulaması sonucu yola terk edilen yerlerde vatandaş talebi ve
programımıza göre yol yapım çalışmaları devam etmektedir.
—Manisa – İstanbul yoluna ait bordür taşlarının boyanması çalışmaları tamamlanmıştır.
—224 sokak bordür taşlarının boyanması çalışmaları tamamlanmıştır.
—15 sokak çevre düzenlemesi programında sokağa estetik bir görünüm kazandırmak için
ışıklandırma çalışmaları tamamlandırmıştır.
Yeni hizmet binasının çatısında uygulama hatalarından oluşan sorunun giderilmiştir.
—Kamyoncular garajı istinat duvarı ile üstüne örgü teli takılması işi tamamlanmıştır.
—Ulucami Mahallesi Muhtarlık binası tamamlanmış ve muhtarlığa teslim edilerek kullanıma
başlamıştır.
-Anadolu Lisesi İhata duvarı inşaatı tamamlandı.
-Muhittin KAVAKLI ana okulu ihata duvarı tamamlanmıştır..
-Kız meslek lisesi okul bahçesinde düzenlemeler devam ediyor.
-Kapalı spor salonu düzenlemesi tamamlandı.
-401 sokak 15 sokak köprülü bağlantısı tamamlandı
11-İHTİYAÇ EVLERİ:
—Efendi mahallesi düğün salonu yanına mahalleli tarafından toplanan paralarla alınan arsanın
üzerine belediyemiz tarafından gariban evinin yapımı tamamlanmıştır.
—192 sokak Gariban evinin inşaatı tamamlanmıştır.
—130 sokak Gariban evinin inşaatı tamamlanmıştır.
—316-1 sokak Gariban evinin inşaatı tamamlanmıştır.
Gerçekten ihtiyaç sahibi olup Belediyemize müracaat eden ve ev talebinde bulunan 20
vatandaşımıza ait dosya sırada bekletilmekte olup, belediyemiz imkanları ölçüsünde ihtiyaçları
giderilmeye çalışılacaktır.
Ayrıca sadece çatı onarımı ve malzeme yardımı verilen rakamlar içinde belirtilmemiştir.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
PARK -BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET
RAPORU
1.Park-refüj ve yollarda bulunan çiçek parterlerine yazlık-kışlık çiçeklerin dikimi yapıldı.
2.Tüm çim alanların sulanması ve biçimleri yapıldı.
3.Mevcut bulunan park alanlarının bakım ve temizlik işleri rutin olarak devam ediyor.
4.Yeni çocuk oyun grubu monte edilen parklar;
4.1:Musevi Mezarlığı
4.2:80 evler parkı
4.3:Reşatbey Gönül Parkı
4.4:Reşat Bey 329 sk. Çocuk oyun alanı
4.5:Cumhuriyet Mah.251 sk. Kanal boyu Parkı
4.6:Zeki Tercan Parkı Efendi Mah.(86 sok.)
4.7:İstiklal İ.Ö.O. bahçesi (s. Ahmet Mah.)
5.Havuz fayansları yenilenen parklar;
5.1:80 evler parkı
5.2:93 sokak parkı
5.3:Karaferya parkı
5.4:75. yıl parkı
5.5:Haydar Bey kahveleri önü
5.6:Çınarlı kapı meydanı
5.7:Şehit Ercan Demirel parkı
6.Yeni yapılan parklar
6.1:Hürriyet Mah.460 sok.(2100 m2 )çocuk oyun grubu, bank ve fitness aletlerinin
monte edildiği park yapıldı.
6.2:S.Ahmet Mah.780. sok.(2200m2)çocuk oyun grubu, banklardan ve yeşil alandan
oluşan park yapıldı.
6.3.S.Ahmet Mah. (747_755) 670 m2 çocuk oyun grubu ve banklardan oluşan park
yapıldı.
6.4Hacı İshak Mah. Su depoları yanında 1250 m2den oluşan 2 takım çocuk oyun
grubu, fitnesi aletleri ve bank, yeşil alandan oluşan park yapıldı.
7.Efendi mah. 280 Sok. da bulunan yeşil alan İnönü Mah. Adliye Sarayı yanı kanal boyu
yeşil alanlarının peyzaj projeleri hazır olup önümüzdeki günlerde uygulamaya geçilecektir.
8.Bankları yenilenen park ve yeşil alanlar
8.1:Hisar Parkı
8.2:21 sk. Anayol_Demiryolu kenarı
8.3:Musevi Mezarlığı yanı parkı
8.4:Şükran Ayaz Parkı(İş bankası karşısı)
8.5:Haydar Bey kahveleri önü
8.6:Atatürk Parkı
8.7: Şiir Yücel 23 Nisan Parkı
8.8:Umut Fırat Kılınç Parkı
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
9.Çocuk oyun gruplarının salıncak koltuğu yenilenen parklar
9.1: Karaferya Parkı
9.2: 422 sok. Parkı
9.3: 411sok. Parkı
9.4 Umut Fırat Parkı
9.5: 272 sok. Çınar altı Parkı
9.6: 272 sok. Şehit Ercan Demirel parkı
9.7: Gaziler Parkı
9.8: Güplüce Parkı
9.9: Huzur Parkı
9.10: 75. yıl Parkı
9.11: 23 Nisan Parkı
9.12: Cumhuriyet Parkı
10.Fitnesi Aletleri konulan parklar;
10.1: Öğretmenler Parkı
10.2: Umut Fırat Kılınç Parkı
10.3:Araplar yolu Cumhuriyet Mh.(255/1 sok.)
10.4:Atatürk Mah. 329 sok.
10.5:Gaziler Parkı (Nur Camii yanı)
10.6:Kırkhaner Çocuk Oyun Alanı
10.7:Şehit Zeki Demirtaş (86 sok.)Parkı
11:Gölet alanı içerisinde, Turyolu üzerinde bulunan üçgen alanlar, öğretmenler parkı, Barış
parkı, Toplu konut alanı içerisindeki parklarda, Hacı İshak Mah. Huzurevi önündeki üçgen
alanların çimleri yenilendi.
12:Eski İstanbul_Sındırgı yol kavşağında 70 adet çam fidanı(6_7 yaşlarında)dikimi yapıldı.
13:İnönü mah. 224 sok. orta refüjde ağaçlandırma çalışması yapıldı.
14:Satranç Olimpiyatları anısına Kültür Parkta 20 adet (4–5 yaşlarında ) zeytin fidanı
dikimi yapıldı.
15:Vatandaşlardan gelen dilekçeler doğrultusunda, yerinde yapılan incelemelerden sonra
rahatsızlık veren ağaç dalları kesilerek vatandaşın rahatsızlığı giderildi.
16:16/11/2009 yılında ağaçların budama işlemine başlandı. Budama tüm resmi kurum
bahçeleri, camiler.
17:Yeni bank alınarak, tüm cami ve okul bahçelerine konulmak üzere talepler
doğrultusunda bankların dağıtımı yapıldı.
18: 21 sok. anayolun demiryolu ile birleştiği alanda Mobil’den, sigara fabrikasına kadar tüm
alanın ot temizliği yapılıp, eksik ağaçların dikimi yapılıyor.
19: 15.sk Gölmarmara yolu üzerinde yapılan kaldırım çalışmasından sonra
Yeşil alanın tefsiye ve temizleme işlemi tamamlanmış olup, çalı grupları ile
bitkilendirilmesi yapılmıştır.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
2009 YILI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU
RUHSAT İŞLERİ
* 475 Adet İnşaat Ruhsatı hazırlanmıştır.
* 996 Adet İskan Ruhsatı hazırlanmıştır.
* 46 Adet Mesafe Krokisi verilmiştir.
* 41 Adet G S M Ruhsatı İmar Görüş yazısı verilmiştir.
* 657 Adet Geçici Elektrik-Su yazısı verilmiştir.
HARİTA İŞLERİ
* 973 Adet İmar durumu verilmiştir.
* 202 Adet Temel üstü vizesi yapılmıştır.
* 177 Adet İstikamet kontrolü yapılmıştır.
ÖZEL PARSELASYONLAR
* İnönü mahallesinde ; 2.2 hektar alanda 2 adet imar uygulaması sonucu oluşan 55 adet tapu
dağıtılmaktadır.(Özel Sektör tarafından yapılmıştır.) Belediye kontrol ve denetimindedir.
* Reşatbey ve Hürriyet mahallesinde 2.1 hektar alanda 2 adet imar uygulaması yapılmakta
olup tescil aşamasına gelmiştir.(Özel Sektör tarafından yapılmıştır.) Belediye kontrol ve
denetimindedir.
* Atatürk mahallesinde 1.6 hektarlık imar uygulaması askı aşamasında olup itirazlar
değerlendirilecektir.
* Yapılan tevhid-ifraz-yola terk sayısı : 61 Adet Encümenden karar alınıp kontrol edilerek
yapılmıştır.
* Yapılan bina Aplikasyon belgesi
: 78 Adet Encümenden karar alınıp kontrol edilerek
yapılmıştır.
BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAPILAN VEYA YAPTIRILAN
PARSELASYON İŞLERİ
* Hacıishak mahallesinde Çimbeton güneyi Toki’nin batısında belediyemiz tarafından
yaptırılan 20.5 hektarlık imar uygulamasına ait 152 adet tapu dağıtımı yapılmaktadır.
* Efendi mahallesinde 272 sokak doğusunda 2 adet 15 hektar imar uygulaması
yaptırılmaktadır. İki uygulamada askı aşamasındadır.
* Reşatbey ve İnönü mahallesinde iki adet kamulaştırma işlemi yapılmış ve tescil ettirilmiştir.
* Toki’nin bulunduğu alanın trafo yerleri ayrılması ,parselasyon dosyası, projesi
yapılmaktadır.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
PLANLAMA İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLER
A- 24 Adet Meclisten Komisyona Havale edilmiştir.
B- 33 Adet Komisyon Kararı Alınarak Mecliste Onaylanan plan
23 Adet Kabul Edilen Plan
4 Adet Reddedilen Plan
C-15 Adet İşlemleri Devam Edilen dosyalar
KAÇAK YAPI-ESKİLİK BELGESİ-TAMİR/TADİLAT
* 10 Adet Yapı Tatil Tutanağı hazırlandı.
* 69 Adet Eski Yapı Belgesi verildi.
* 80 Adet Basit Tamirat ve Tadilat Belgesi hazırlandı.
* 29 Adet Şikayet Dilekçesi yanıtlandı.
NUMARATAJ İŞLERİ
* 3135 Adet Numarataj Belgesi tanzim edildi.
* 3805 Adet sokak levhası monte edildi.
* NVİ’ den gelen 615 vatandaşın adresleri yerinde tetkik edildikten sonra bilgisayar
ortamında güncellemeleri yapıldı.
* Seyitahmet mahallesi 790 Sokak batısı Serpme Evlerin sokak ve kapı numaraları takılarak
bilgisayar ortamında güncellemeleri yapıldı.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETİ
Can Kaybı
Görevli
Halktan
İnsan
Ev Yangını
7
18
40
65
Ev (Dam )
2
1
2
5
Ev (Baca )
-
-
27
27
İşyeri
1
6
9
16
Araç Yangını
Tüp Parlaması
2
3
18
23
-
-
6
6
70
341
Zeytin
Ağacı
452
Ot – Saman Yangını
Orman
19
Çöp,Hurda,Kablo, Plastik,Kargılık vs.
Trafik Kazası
Sıkışmalı – Yol
Yıkaması
Diğer olaylar
Ceza Evi Tatbikatı
52
49
2
Asılsız İhbar
GENEL TOPLAM
5
830
Komşu ilçelerimiz Saruhanlı ve Gölmarmara’ ya bağlı beldelerde çıkan ev
yangınlarına müdahale edilmiştir. Ayrıca ilçemizde özel güvenlik öğrencileri,
okullar, işletmeler ve resmi kurumlarda yangın bilgisi verilerek uygulamalı
tatbikat yapılmıştır.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2009 YILI FALİYET RAPORU
1-LABORATUVAR:
2010 Adet hastaya tıbbi tahlil yapıldı.
(Açılımı çizelgededir)
2-MEZARLIKLAR:
518 Adet Cenaze Defnedildi.
(Açılımı çizelgededir)
Not: Cenazeler cenaze otolarıyla taşınıp mezar yerleri Sağlık İşleri Personelince
kazılıp hazırlandı ve ücretsiz gömülen cenazelerin malzemeleri Belediyemizce verilip Dini
merasimlerde Belediyemizin sözleşmeli olduğu Diyanet İşlerince görevlendirilen İmam
tarafından yerine getirildi.
3-AMBULANS VE CENAZE OTOLARI:
Ambulans ve Cenaze otoları toplamda şehir dışına 148 kez görevlendirilmiş olup;
bunun 28 ‘i ücretli,13 ‘ü fakir ve muhtaç, 107
görevlendirme cumhuriyet savcılığı tarafından yapılmıştır.
4-İLAÇLAMA:
Şehir içi uçkun ilaçlaması sezon boyunca rutin yapıldı; toplam 1000 kg. uçkun ilacı
kullanıldı. Halen elimizde 420 kg. uçkun ilacı bulunmaktadır.
Larva mücadelesinde 5,000 kg. kireç tozu atıldı.Larva mücadelesine 01Şubat 2009
tarihinde başlanılıp sezon boyunca uygulamalar rutin olarak yapıldı; halen kışlak
mücadelesiyle beraber larvasit uygulaması da devam etmektedir.
5-SOKAK KÖPEKLERİ:
Belediyemiz Su Arıtma Tesisleri yanında inşa edilen Köpek Barınağında Veteriner
Hekim Cihan DALGIÇ tarafından, 344 adet köpeğe tedavi ve kısırlaştırma işlemi yapılmıştır.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
TOPLAM
MEZARLIK İŞLERİ AYLARA GÖRE GÖMÜLEN CENAZE SAYILARI GÖMÜLEN
OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA
2009
KENDİ YERİNE
GÖMÜLENLER
16
ÜCRETLİ GÖMÜLENLER 27
ÜCRETSİZ
GÖMÜLENLER
8
MEZAR ÜSTÜ
GÖMÜLENLER
1
TOPLAMLAR
52
CENAZE MALZEMESİ
VERİLEN
2009
YENİLENENLER
2009
KISIRLAŞTIRILAN
KÖPEKLER
TEDAVİ EDİLENLER
SAHİPLENDİRİLENLER
2009
PORTÖR
HBS
DİĞER TAHLİLLER
GENEL
2009
MESUL MÜDÜR
SIHHİ RUHSAT
G.S.M
UMUMA AÇIK
YER SEÇİM İZNİ
ÜRÜN İLAVESİ
YENİLEME
AYLIK TOPLAMLAR
4
15
23
14
20
16
20
9
20
13
20
20
21
10
23
8
18
18
25
14
14
21
18
10
9
7
6
5
7
3
6
3
5
9
48
2
45
3
46
1
36
2
41
1
49
36
3
35
46
1
34
2
50
6
8
2
4
7
4
6
2
6
1
2
ESNAF MUAYENE İŞLEM KARTLARI
OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL
36
24
15
20
21
38
31
6
36
VETERİNERLİK BÖLÜMÜ
OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL
10
OCA
107
101
34
242
OCA
6
7
1
3
2
19
10
EKİ KAS ARA
66 24
15
24
10
15
6
6
2
1
30
4
12
2
7
1
2
11
2
1
1
1
32
6
3
4
23
7
3
3
26
17
1
47
2
35
52
TOPLAM
332
TOPLAM
EKİ KAS ARA
20
20
20
20
20
30 30 40
5
15
15
15
15
5
5
5
5
7
5
6
3
3
5
LABORATUVAR BÖLÜMÜ
ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS
82
51
66
37
65 144 59
55 134 85
76
51
57
33
66
92
57
48 140 87
20
42
38
13
34
25
16
74 15
6
178 144 161 83 165 261 132 177 289 178
RUHSAT SERVİSİNDE DÜZENLENEN EVRAK SAYILARI
ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS
3
10
2
7
2
518
3
20
1
2
2
11
1
1
1
12
2
3
1
1
3
21
4
1
1
26
15
20
29
19
5
15
ARA
55
50
25
130
230
80
34
TOPLAM
885
808
317
2010
TOPLAM
ARA
7
28
2
2
1
40
32
202
36
39
15
2
6
332
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
İlçe Belediye mücavir olan sınırları içerisinde, yasa ve yönetmeliklerin sorumluluk verdiği
alanların temizliği, bakımı, konu ile ilgili tesisleri kurmak kurdurmak işlettirmek, yönetmelikler
hazırlamak, temizlik bilincinin gelişmesini sağlamak halkı bu konuda bilinçlendirerek bu
sorumluluğa katmak amaç ve görevleri arasındadır.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR
a ) 5393 sayılı Belediye Kanunu
b ) 2872 sayılı Çevre Kanunu
c ) Katı Atıkların kontrolü Kanunu
d ) Tıbbi Atıkların Kontrolü Kanunu
e ) Atık pil ve Akümülatörlerin kontrolü Kanunu
f ) Ambalaj ve ambalaj Atıklarının kontrolü Kanunu
g ) Tehlikeli atıkların kontrolü Kanunu
l) Harfiyat toprağı inşaat yıkıntı ve Atık. Kanunu ve Akhisar Belediyesi Meclis kararı
ile 03.03.2006 tarih 2006 – 37 sayı nolu Meclis Kararı ile çıkarılan Akhisar Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü yönetmeliklerine göre çalışmalarını devam ettirmektedir.
İLÇEMİZDE AMBALAJ ATIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
a ) Ege Belediyeler Birliği – Şişecam ortak protokolü ile ilçemiz muhtelif yerlerine
monte edilen 21 adet cam – şişe kumbarası ile 2009 ocak ayından itibaren bu güne kadar
27.860 kg cam şişe toplanmıştır.
b ) Belediyemiz Topla Kazan Kampanyası başlatılmış ve ilk etap çalışmalar 13 Pilot
okul belirlenerek ATIK KUMBARALARI dağıtılmıştır.
c ) İlçemizde 06.04.2007 Tarihinde (T.A.P)Taşınılabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları
Derneği İktisadi İşletmeleri ile yapılan ve imza altına alınan Protokol anlaşması ile ATIK PİL
Kutuları dağıtımı yapılmış, yıl içerisinde 230 kg pil toplanmış olup çalışmalar devam
etmektedir.
d ) İlçemizde 28.03.2008 tarihinde Ulusal Atık Yağ Toplama San.Tic ile protokol
yapılarak ilk etap Atık Yağ Toplama çalışmalarına başlanmıştır.2009 yılı içerisinde 2270 kg
atık yağ firma tarafından toplanmıştır.
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU
- Müdür ( Memur )
= 1 adet
- Ç.V.Ş. ( İşçi )
= 1 adet
- Şoför
( Müteahhit ) = 23 adet
- Mevkici ( Müteahhit ) = 5 adet
- Toplayıcı ( Müteahhit ) = 65 adet
TOPLAM :
95 kişi
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
1) Konut, Kamu Kurum, Kuruluşu, işyerlerinden çıkan evsel, büro atıklarının
toplanması, taşınması, depolanması işlemi yapılmaktadır.
Şehrin tüm atıklarının toplanması, taşınması amacıyla 2009 yılı için 4.064.233
TL’ye hizmet alımı yapılmıştır.
2 ) İlçe mücavir alan içerisindeki, benzin istasyonları, dinlenme tesisleri, otel motel,
sayfiye evlerinin atıklarının toplanması.
3) Piknik ve ören yerlerinin atıklarının toplanması.
4 ) İlçe mezarlıkları, Pazar yerleri, otogar, sebze meyve hali, hayvan pazarı, spor
tesisleri vb. süpürülmesi yıkanması atıklarının toplanması(İtfaiye,Kanal işl.ile ortak)
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
5 ) Sanayi Sitesi, unlu mamuller, süt ürünleri imalathanelerinin atıklarının ayrı
programla toplanması, süpürülmesi imhası yapılmaktadır.
6 ) Mevsim itibari ile ev ve işyerlerinden çıkan kalorifer ve bahçe atıklarının
toplanması.(Fen İşl ile ort)
7 ) İlçemizde mevcut Mezbaha ve kasapların atıklarının ayrı toplanması ve imhası
yapılmaktadır.
8 ) İlçemiz açık Kanal, logar, mazgalları temizliği sonucu çıkan atıkların toplanması.
9 ) Yukarıda belirtilen atıkların toplanması sonucu temmuz ayında yapılan tartım
işleminde haftalık 688.510 kg atık toplanmakta olup, diğer aylarda kül vb ile miktar
artmaktadır.
10) İlçede mevcut Kamu ve Özel Sağlık ünitelerinden kaynaklanan tıbbi atıkların belli
program dahilinde toplanması ve imhası yapılmaktadır.Ocak 2009 dan itibaren,Ekim ayı dahil
66.351 kg tıbbi atık toplanarak, gelir tahakkuku yaptırılmıştır.
11 ) Mevsim itibari ile ilçemizde oluşabilecek buzlanmalara karşı yol tuzlama, kar
küreme çalışmaları yapmaktadır.(Zabıta,Fen işl.ile ort)
12 ) İlçemiz merkez cadde ve sokakları belli program ve ihtiyaca göre vakumlu
süpürge aracı ve el ekipleri ile kaldırım ve yol temizliği yapılmaktadır.
Ayrıca bir adet Mitsubishi Canter FE 859 E Vakumlu süpürge aracı alınmıştır.
13 ) İlçemizde düzenlenen resmi tören, festival ve fuarda alan temizliği ve
hazırlıklarının yapılması.
14) İlçenin muhtelif noktalarında bulunan tekerlekli konteynerlardan 165 adedi
onarılmıştır, atık varili ve çöp kutularının eskilerinden 542 adedin tamiratı boyası yapılarak
yenileriyle değiştirilmiştir.(Makine İkmal işl.ile ort). 2009 yılı içerisinde 100 adet 400 kg.lık
tekerlekli konteyner ve 100 adet galvanizli, 200 kg.lık kapaklı konteyner alınmıştır.
15 ) Temizlik İşleri Müdürlüğü – Halkla İlişkiler – Belediyemiz Beyaz Masa ve 185
şikayet ve talep hattına gelen yazılı elektronik, sözlü şikayet, talep ve ihtiyaçlar günlük
kontrol ve çalışmalarla birebir gerçekleştirilmiştir.
16 ) İlçemizde mevcut konut ve işyerlerinden çıkan eski ev ve büro eşyalarının belli
bir programla toplanılıp onarılarak ihtiyaç sahiplerine vermek.(Fen İşleri ile ortak)
17 ) İlçemiz bazı mahalle ve sokaklarda bulunan çöp ev tabir ettiğimiz evlerin
temizliği ve sonrası ilaçlanması yapılmaktadır.(Sağlık İşleri ile ort.)
Yukarıda sayılan çalışmaların dışında Belediyemiz hizmet birimleri ile yapılan
işlemlere destek sağlanmaktadır.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU
Müdürlüğümüz 1 Müdür, 3 Memur, 1 Adet Müteahhit elemanı görev
yapmaktadır.
Müdürlüğümüz, Belediyemizde bulunan diğer dairelerin istekleri doğrultusunda
kamulaştırma yapmaktadır. Stratejik plan doğrultusunda 30 m’ lik ring yoluna hızlandırma
kazandırılmıştır. Bu sebeple 2009 yılında 30 m’ lik yol üzerinde bulunan ve diğer yollar
üzerinde bulunan oturulabilir ve içinde insanların yaşadığı 26 adet ev 282.500.00 TL
ödenerek kamulaştırılmıştır. Vatandaşa ortalama olarak 10.878.846. TL ödeme yapılmış,
kamulaştırmalarda belediyemizin ve halkımızın korunması esası gözetilmiştir. Bu yüzden
vatandaşlarla hiçbir ihtilafa düşülmemiş olup kamulaştırmalarla ilgili mahkeme süreci
yaşanmamıştır.
Müdürlüğümüze şehrimizin birçok yerinde bulunan yeşil alanlarla ilgili kamulaştırma
talebi gelmiştir. Fakat yeterli ödenek olmadığından dolayı 2009 yılı içinde bu
kamulaştırmalar yapılmamıştır.
Sağlık müdürlüğünün talebi üzerine şehrimiz “KARAHÖYÜK” mevkiinde bulunan
yeni mezarlıkta, yeni mezar alanları yapılması istenmiştir. Müdürlüğümüzden acele
kamulaştırma yapılması istenmiştir. Yeni mezarlık bitişiğinde bulunan 40.636.00 m2 lik
alanla ilgili kamulaştırma çalışmaları başlatılmıştır. Bu alanın 27.090.00 m2 lik bölümü
zeytin ağaçlarıyla dolu bir alandır, diğer alanlar boş tarladır. Bu alanda 5 hissedar bulunmakta
olup bir hissedar iki hisseye sahiptir. Bir hisse sahibi yurt dışında yaşamaktadır ve
kamulaştırma yapılmak üzere kendisine davet gönderilmiştir. 4 hisse sahibiyle yapılan
görüşmelerde belediyenin nakit yetersizliği sebebiyle kendilerine tekstilciler ve gıdacılar
çarşısında belediyemize ait dükkânların takası teklif edilmiş ve vatandaş bunu kabul etmiştir.
Dolayısıyla Belediyemiz nakit ödemek durumuna düşmemiştir. 27.088.00 m2 lik bölüm takas
yöntemiyle kamulaştırılmıştır. Bir hisseye 32.000 TL ödenmiştir. Bir hisse sahibine
kamulaştırma yapılmak üzere davet mektubu gönderilmiştir. Dolayısıyla bu alanda 33.860.00
m2 lik yer yani mezarlık yeri olarak kamulaştırılmıştır.
Ana kolektör hattı çalışmalarında doğan 37 adet geçit hakkı için 151.600.00 TL
ödeme yapılmıştır. Kamulaştırma adı altında yaptığımız harcamalar toplamı 609.950.00 TL
gerçekleşmiştir.
Müdürlüğümüzde 2009 yılı içerisinde Yel Değirmeni ve Seyit Ahmet mahallelerinde
bulunan 16 adet müstakil arsa satışı ihalesinden 237.462.00 TL + KDV gelir elde edilmiştir.
18. madde uygulamalarından doğan Belediye hisseleri, Tapu Sicil Müdürlüğünden kayıtları
çıkarılıp halkımızın bu yerleri almaları yönünde tebligatlar yapılmıştır.
Belediyemize ait 79 adet hisse 343.445.00 TL + KDV ye vatandaşa
satılmıştır. Müdürlüğümüz 2009 yılı içinde Toplam 580.907.00 TL+ KDV
gelir elde etmiştir
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ
*2009 Yılı içerisinde t-belediye devreye alınarak vatandaşın hizmetine sunulmuştur.
T-belediyeden borç sorguluyabilir ayrıca sikayet,istek ve öneriler de takip edilmektedir.
*2009 yılı içerisinde beyazmasada diğital ortamda şikayet ve istek takibine
başlanmıştır.Burada girilen kayıtlar ilgili müdürlüklere diğital ortamda ulaşmaktadır. Bu
sayede vatandaşın şikayet istek ve önerilerine daha kısa zamanda cevap verilmektedir.
*Müdürlüğümüz Yeni Hizmet Binamıza kendi olanakları ile taşınmış teknik alt yapıyı
çalıştırıp birimlerin hizmetine açmıştır. Dışarıdan bir hizmet alımı yapılmamıştır.
*Veriyi Daha hızlı ulaşabilme amacı ile yeni hizmet binamıza metroethernet (fiber kablo) ile
internet bağlantısı sağlanmıştır.
*Muhtarlarda var olan data hatları kapatılarak ADSL bağlantısı yapılmış %70 oranında
tasarruf sağlanmıştır.
*Web ( www.akhisar.bel.tr ) sitemizin yazılımı yaptırılmakta olup yakında hizmete
açılacaktır.
*Hizmet binamızda kartlı personel takip sistemi ve şantiye binamızda parmakizi personel
takip sistemi devreye alınmıştır.
*Belediye otomasyon uygulamaları, web sayfası ve fotograf arşivi için 2 adet 4 TB Network
harici Disk Alınmıştır.
*Antivirüs server versiyonu güncellenerek güncel olan virüslere karşı önlem alınmıştır.
*Zabıta müdürlüğüne olay yeri fotoğrafı basımı için renkli laser yazıcı tahsis edildi.
*Akhisar da düzenlenen Dünya 16 yaş altı satranç Olimpiyatı için internet hizmeti
müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir.
*Su Tahsilatı için anlaşma yapılan bankalara tahsilat ve borç dosyaları için ftp ayarları
müdürlüğümüzce yapılmıştır.
*Gelişen teknolojileri kullanarak güvenli, esnek, yönetilebilir bir yapıya kavuşan Akhisar
Belediyesi Bilgi Sistemleri alt yapısı; Antivirüs, Trojan, Malvare, backdoor gibi istenmeyen
kodlara karşı bilgisayarların güvenliğini sağlayan yazılımların yaygınlaştırılması ve etkin
kullanımını, tek merkezden yönetilebilir hale getirilmiştir. İnternet trafiğinin giriş ve çıkışını
Antivirüs Prevention, Intrusion Prevention, Firewall, Antispam, Web Filtering gibi servislerle
koruma altına alarak, tüm internet trafiği virüslere karşı, bilinçsiz ya da kötü niyetli
saldırganlara ve istenmeyen kurum içi iletişime karşı korunmasını sağlanmıştır.
*Yıl içinde kendi kendini kopyalayan ve dosyadan dosya, bilgisayardan bilgisayara
yayılabilen, hard diskin formatlanmasına, biosların silinmesine ve verilerin
bozulmasına sebep olabilen 40 çeşit virüs ve sabit diskteki bilgilere zarar
verebilecek olan 1250 çeşit trojen sistemimize zarar veremeden bloklanarak
temizlenmiştir.
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
*2009 Yılı için, Belediye Otomasyon Yazılımın Uygulama, Yazılımları, Geliştirilmesi,
Bakım Destek ve Revize Hizmetinin Alımı yapılmıştır.
*UTM (Gateway Güvenlik Ürünü)nün Upgrade İşlemi ve Lisansının temini,
*Belediye Web/CMS(İçerik yönetim sistemi) projesi ile ilgili hizmet alımı yapılmıştır.
*Birimlerde ihtiyaç duyulan çekimler için kamera kayıt sistemi lens ve aparatların alımı
yapılmıştır.
*İç ve dış birimlerimizin yazılım, donanım, program, network arızaları; kendi personelimiz
ile zaman geçirilmeden çözülmesi sağlanmıştır. Uzak birimler arasındaki bağlantı hatlarının
çalışma devamlılığı ile bilgi alışverişinin sürekliliği sağlanmıştır.
Donanımsal ve Programsal sorunların çözümü aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
DONANIM
ÇÖZÜM
SAYISI
PROGRAM
ÇÖZÜM
SAYISI
SERVER BAKIMI
MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR BAKIMI
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR BALKIMI
LASER YAZICI BAKIMI
NOKTA VURUŞLU YAZICI BAKIMI
NETWORK ARIZASI
DATA HATTI ARIZASI
ADSL ARIZASI
FİBER SONLARDIRMA
UPS BAKIMI
TOPLAM
16
150
16
65
40
225
15
5
8
2
542
TROJEN VE SPY TARAMA (Çeşit bazında sayı)
VİRÜS (Çeşit bazında sayı)
BELEDİYE OTOMASYONU KURULUM
İNTERNET PROBLEMLERİ
WİNDOWS KURULUM
OFFICE KURULUM
PRINTER KURULUM
UZAKTAN ERİŞİM İLE ÇÖZÜMLEME
TELEFON DESTEĞİ İLE ÇÖZÜMLEME
YAZILILIM İSTEK VE DÜZENLEMELER
BELEDİYE OTOMASYONDA YASAL
DÜZENLEMELER
275
46
150
150
120
100
80
100
30
-----
T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU
*İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü Yerel Bilgi Proje çalışmalarında; kurumumuza verilen şifre
ve kullanıcı adı ile İnternet üzerinden www.yerelbilgi.gov.tr adresine veri girişleri yapılmış,
Yerel ri, Bilgisayar altyapısı, İmar, Gelir Hesap Cetveli, Sosyal Yönetimler Bilgi Tabanı
sayfasındaki Veri Setleri (Personel bilgileyardımlar vb.)’nin güncelleştirilmesi çalışmalarına
her yıl olduğu gibi devam edilmesi sağlanmıştır..
*Devlet Planlama Teşkilatı'nca gerçekleştirilen, "YEREP Projesi" kapsamında TODAİE
Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin de yürütmekte olduğu YERELNET,
www.yerelnet.org.tr/akhisar adresindeki belediyemiz için ayrılan bölümdeki bilgilerin
güncellemeleri aralıksız yapılması sağlanmıştır.
*Bilgi Edinme Hakkı Kanunuyla; yönetimin, eşitlik tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun
olarak bu haktan yararlanmak isteyen, gerçek kişi ve tüzel kişiler için, internet sitemizde
başvuru formları oluşturulmuştur. Başvuruların en kısa zamanda ilgili birime iletilmesi ve
kanun kapsamındaki her türlü bilginin geri bildirimi, elektronik posta ile yapılması
çalışmaları devam etmiştir.
*Müdürlüklerin görüntü ve kayıtlarının dijital ortama atılması, kayıtlar üzerinde gerekli
editleme işlemlerinin yapılarak kullanıma sunulması ve arşivlenmesi sağlanmıştır.
Müdürlüğümüz, bu kapsamda 2009 yılı içerisinde, Müdürlüklerimizin isteği ve Başkanlık
Makamının talimatları doğrultusunda bölgemizde 7800 adet fotoğraf çekmiş olup, bunlardan
3550 adetinin printer’dan renkli çıktıları alınarak ilgililerine verilmiş ve tüm fotoğraflar
bilgisayarda arşivlenmiştir. Toplam 200 kasetlik kamera çekimleri yapılmıştır.
Bu kamera çekimlerinden ve fotoğraflardan yararlanılarak toplantı ve bilgilendirme amacına
yönelik 42 adet sunum hazırlanmış ve gösterime sunulmuştur. Bu çalışmalarda, toplam 5000
adet Cd, 3500 adet DVD kullanılmıştır.
*Taşınır Mal Yönetmeliğinin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 21/11/2006 tarihli
ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi’ne uygun
olarak bilgisayar programı oluşturulmuş, müdürlüklerin bu program aracılığıyla kayıt altına
alınan demirbaşlarının muhafazası sağlanmıştır.
*Belediye birimlerimizden gelen paket programların arıza ve raporlama talepleri karşılanarak
programların sorunsuz çalışması sağlanmış, donanımsal arızalar acilen çözüme
kavuşturularak iş aksamaları önlenmiştir.
*Donanım ve yan ürünleri olarak 542 adet arıza giderilmiş,bunlardan 3 adet malzeme garanti
kapsamında olduğu için garantiye gönderilmiştir. Yazılım ile ilgili 1051 problem
çözümlendirilmiştir.
* Yenilenen Resmi Web Sitemizin Yazılım İşlemi Tamamlanmış olup hizmete sunulmuştur.
* Web sitemizde veri girişleri başlatılmış ve son güncel veriler yüklenmeye başlanmıştır.
Salih HIZLI
Belediye Başkanı

Benzer belgeler

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 1- Yeni belediye hizmet binası 2- Güçlü gayrimenkul portföyü 3- İş makine parkının güçlü oluşu 4- Bilişim alt yapısının mevcut olması 5- Su ve kanalizasyon şebekesinde yüksek tamamlanma oranı 6- Be...

Detaylı