Taşınırların Geri Teslim Alınması (Tüm Teşkilat)

Yorumlar

Transkript

Taşınırların Geri Teslim Alınması (Tüm Teşkilat)
T.C.
ULUBEY KAYMAKAMLTGI
ilge Milli Efitim Miidiirlii$i
Sayr
08.09.2016
: 7850218617 55-8.965 1080
Konu : Tagrnrrlann Geri Teslim Altnmast.
MUDURLUGCTNP
ULUBEY
it tttlttl Egitim Mtidtirliifiilnnn 0210912016 tarlh ve 9406443 sayrh "Tagrnrrlann Geri
Teslim Ahnmast" hakkrndaki yaztsl ekte gdnderilmigtir.
Bilgilerinizi ve ekteki yazr dolrultusunda iglem yaprlmasr hususunda geregini rica
ederim.
Mustafa TURGUT
Ilge Milli Egitim Miidiirij
EK
-Yazt
(I
DAGITIM
i
Sayfa )
-Tiim Teqkilatra
1tafi .1 1
\drcs : A;a$r Nlrh Atrktn Bediik L'ad fliilitlnrc't
'tcl
I (0116)l16 lfi 54 Dahtli (12)
. q0216) .1t6 t4 46
lrrx
Web ; http:,','ulube y64f4rneb gov.tr
Konagr LIlutrcyiLj$tk
e-posta : ulubcy64(Orncl).go\'.tr
irtibrt : ()srnan f-llr\Sl.AX vHf i
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanrnrgrrr. htrp://evraksorgu.rneb.gov.tr adu:esinden
994c-bfa2-3633-ae69-41c8
kodu ile teyit edilebilir
T.C.
ugAK vAl,il,iii
ir triti E[irim Miidrirttigii
Sayr : 96020090-809-E.9406443
Konu: Tagrnrrlann Geri Teslim
02.09.2016
Ahnmasr.
DAGITIM YERLERiNE
itgi
:a)0110912016
rarihli 29g l g sayrh Resnri Gazete.
b)241051201 6 tarih ve g96921 70-r0.04-E
.652g324sayr' FATIH projesi Tabret
Bilgisayar Ydnergesi.
tizerin
teslim
zetede yaytnlanan listede Mtidtirhigrinrizde gahqan
personel var ise bu kigiler
tiim ta$lnlrlarrn (tablet bilgisayar, notebook vb...) Mridurlil[rinriz
tarafindan
erekmektedir.
Bilgilerinizi ve gerefini cjnemle rica ederim.
Biilenr $AHiN
Vali a.
Milli Egirim Mridrirti
DAGITIM:
o
Tr.im Tegkilata.
F.nsrilii Sokak
snrzor, \/,rririL
Enstitii
\/alilik D:_^^.
llinasr Arkasr 6ill00_USAK
Bilgi lgin :L,rcan Ci,VEN(. _ $lcmur
8-l\l ail
e rca nguvencfu) nreb. gov. tr
.I.elelirn
223 39 g0 _ tg3
:
r^'e
Bu evrak gUvenli elekrronik inrza ile irnzalanrlr;itrr
http://evraksorgLr nreb gov rr adr.esinden
:(276)
Faks :1216) 223 39 89
E-!lail bilisim64(a;me b.gov.tr
b
bi lgiislem egite k64(a)nr eb,
ttp:.r/u sa k. rn eb.gov.
:h
f90d_4ac2_3c
trl
gov.tr

Benzer belgeler

nilci:

nilci: Bilgilerinizi ve konunun iliniz okullanna duyurulmast hususunda gerepini rica ederim.

Detaylı

Buradan

Buradan : Tekliflef Tiirk Lirasl olarak verilecekur. : Birim fiyadar iizerinden teklifettiginiz roplam bedel K.D.V haria belirtilecektir. : Fi],at opsiyonu,,.....,.... ........giindtir. : Usuliine uygun ol...

Detaylı

hazro kayⅳ ıakaⅳılıgı mudurlugune hazro

hazro kayⅳ ıakaⅳılıgı mudurlugune hazro Bilgilerinizi ve gercttini riCa ederim.

Detaylı

İstanbul ili Zeytinburnu ilgesi 100. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi

İstanbul ili Zeytinburnu ilgesi 100. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi HSBC BANK A.$. Genel Mudiirlugii tarafindan okulumuza teyit igin gonderilen ZBg4gO33750 TC kimlik numarah Semih DUMAN' a ut 13106/2000 tarih ve 29 nolu diplonaya okulumuz kayrt rastlarulmamrg ve di...

Detaylı