Cumhurbaflkan› Erdo¤an`dan Adana`ya destek teflekkürü

Transkript

Cumhurbaflkan› Erdo¤an`dan Adana`ya destek teflekkürü
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹ ODASI
Gazetesi
ADANA SANAY‹ ODASI YAYINI
YIL: 18
SAYI: 335
2 MAYIS 2016
‘Mesleki E¤itim’de iflbirli¤i buluflmas›
¥ Milli E¤itim Bakanl›¤› Mesleki ve Teknik E¤itim Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenen ve e¤itimciler ile sektör temsilcileri aras›ndaki
iflbirli¤inin gelifltirilmesini amaçlayan “Sektörle ‹flbirli¤i Toplant›s›”
Adana Sanayi Odas› ev sahipli¤inde gerçeklefltirildi. Sanayi sektör
temsilcileri ile mesleki ve teknik e¤itim okullar›nda görevli yönetici ve
ö¤retmenlerin kat›l›m›yla yap›lan toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan ADASO Yönetim Kurulu Üyesi ‹brahim Eserce, nitelikli iflgücünün verimli
bir ekonominin vazgeçilmez unsuru oldu¤unu belirtti.
∂ 12’DE
Cumhurbaflkan› Erdo¤an’dan
Adana’ya destek teflekkürü
Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an, Adana’da Enerjisa taraf›ndan yapt›r›lan Tufanbeyli Linyit Santrali ile Hac› Sabanc›
Organize Sanayi Bölgesi’nde Samsun Makine Sanayi Düktil Boru Fabrikas› ve yap›m› tamamlanan 49 tesisin aç›l›fl›n› yapt›.
¥ Adana OSB’de Sanayi ve Tica- ¥ 13 y›ld›r Türkiye’nin 80 vilayetiyle birret Odas›, Ticaret Borsas› ve
likte Adana için de çal›flt›klar›n›, projeOSB Baflkan ve yöneticileriyle
leri hayata geçirdiklerini ve hizmet
biraraya gelen Cumhurbaflkan›
verdiklerini ifade eden Erdo¤an,
Erdo¤an, gerçek Türkiye’nin üre“Adana’ya yapt›klar›m›z› teker teker
ten, büyüyen Türkiye oldu¤unu
saymaya kalksam, inan›n burada sasöyledi. Erdo¤an, “Her alanda
bah› ederiz. Art›k bunlar› yafl›yorsutarih yazan Türkiye’dir. Adana’ya,
nuz. Adana’y›, bak›n›z Türkiye’nin deAdanal› kardefllerime, iflte bu çamiyorum, bölgenin demiyorum, tüm
balar›yla, gayretleriyle, azimleriyle
dünyan›n en önemli enerji da¤›t›m
Yeni Türkiye’nin inflas›na verdikmerkezlerinden biri haline getirmek
leri destek için flükranlar›m› suiçin çal›fl›rken, bize çelme takanlar›
nuyorum” diye konufltu.
Adanal› affeder mi?” dedi. ∂ 2’DE
Adana Sanayi Odas› ile Çukurova Üniversitesi aras›nda 4. protokol imzaland›
Tar›m Makinalar›’nda da uygulamal› e¤itim
¥ Adana Sanayi Odas›’n›n
Nisan ay› Meclis Top-
Karada¤’dan yat›r›m
ve iflbirli¤i ça¤r›s›
¥ Karada¤’›n Berane Beledi-
ye Baflkan› Dragoslav
Scekiç Adana Sanayi
Odas›’n› ziyaret ederek, ticari iliflkileri ve yat›r›m iflbirliklerini gelifltirmeyi hedeflediklerini belirterek, sanayici ve ifladamlar›n› yat›r›m
yapmaya davet etti. ∂ 9’DA
lant›s›’nda düzenlenen
törende, ADASO Yönetim Kurulu Baflkan› Zeki
K›vanç, Çukurova Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› ve Ziraat Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. ‹brahim
Halil Elekçio¤lu ve Ziraat Fakültesi Tar›m Makinalar› ve Teknolojileri
Mühendisli¤i Bölümü
Baflkan› Prof. Dr. Ali Bayat iflbirli¤i protokolüne
imza koydu.
∂ 5’DE
‘Ar-Ge Reform Paketi’ zirvesi
‘‹hracatta Devlet Yard›mlar›’ anlat›ld›
da ele al›nd›. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç.Dr. ‹lker Murat Ar,
reform paketi ile Ar-Ge’de oldu¤u gibi tasar›m faaliyetlerinin indirim, istisna, teflvik ve destek kapsam›na al›nd›¤›n›, Ar-Ge ekosistemine ivme
kazand›r›lmas›n›n amaçland›¤›n› bildirdi. Adana Sanayi Odas› Baflkan›
Zeki K›vanç da, reform paketinin Ar-Ge yat›r›mlar›na, nitelikli ve yüksek
∂ 3’TE
katma de¤erli üretime büyük katk› sa¤layaca¤›n› vurgulad›.
kiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, Adana Sanayi
Odas›, Adana Ticaret Odas› ve Akdeniz ‹hracatç›
Birlikleri (AK‹B) iflbirli¤iyle düzenlenen ve Ekonomi
Bakanl›¤› ‹hracat Genel Müdürlü¤ü uzmanlar›n›n
kat›ld›¤› “D›fl Ticaret Bilgilendirme Semineri” Ada∂ 5’DE
na Sanayi Odas›’nda gerçeklefltirildi.
¥ “Ar-Ge Reform Paketi”, Adana Sanayi Odas›’nda düzenlenen toplant›-
¥ Ekonomi Bakanl›¤› ‹hracat Genel Müdürlü¤ü, Tür-
HABER
Adana’ya ‘Cumhurbaflkan›’teflekkürü
Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an, Adana’da Enerjisa taraf›ndan yapt›r›lan Tufanbeyli Linyit Santrali ile Hac› Sabanc›
Organize Sanayi Bölgesi’nde Samsun Makine Sanayi Düktil Boru Fabrikas› ve yap›m› tamamlanan 49 tesisin aç›l›fl›n› yapt›.
Enerjisa Tufanbeyli Linyit Santrali'nin aç›l›fl› için Tufanbeyli’ye gelen Cumhurbaflkan›
Recep Tayyip Erdo¤an, Sabanc› Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Güler Sabanc› ile
birlikte aç›l›fl› yap›lan santrali gezdi.
Türkiye'nin en büyük özel linyit santrali
olan ve yat›r›m bedeli 1.1 milyar dolar olan
Türkiye'nin en yüksek kuru tip so¤utma kulesine sahip Tufanbeyli Linyit Santrali'nin
aç›l›fl›nda konuflan Cumhurbaflkan› Erdo¤an,Türkiye'nin sabotaj giriflimlerine ra¤men hedeflerine kararl›l›kla ilerledi¤ini belirtti. Sabanc› Grubu'na ve santralin yap›m›nda eme¤i geçenlere teflekkür eden Erdo¤an, "Enerjisa Tufanbeyli Santrali 450 megawat kapasiteye sahip, yatar›m itibariyle
1.1 milyar dolarl›k dev bir yat›r›m. Burada 6
milyar dolarl›k do¤al gaza denk kömür kullan›larak 1.5 milyon konutun tüketimini karfl›layabilecek enerji üretilecek. ‹nflaat sürecinde çal›flan 4 bin 500, iflletme döneminde
bin kifliye istihdam olacak bu santral y›lda
5.5 milyon ton linyit kömür iflleyecek. Türkiye'nin en büyük özel sektör linyit santrali
olan bu tesis, sahip oldu¤u yeni ve çevre ile
uyumlu teknolojisi sayesinde Uluslararas›
standartlarda üretim yap›lacak. Bu tip yat›r›mlarda birçok 'istemezük' diyenler ç›kar.
Bunlar›n üzerine gitmek suretiyle onlara
bunu kabul ettirmek durumunday›z, tüm
milletimizin ç›kar› için, ülkemizin ç›kar›
için. Türkiye'nin en yüksek, Avrupa'n›n 4.
büyük so¤utma kulesi sayesinde bu fabrikadaki emisyon de¤erlerinin uluslararas›
standartlar›n da alt›na düflürüldü¤ünü ö¤rendim. Santralin ülkemize kazand›r›lmas›nda eme¤i geçen Sabanc› Grubu baflta olmak üzere çal›flanlar›na ve ilgili kurumlar›n
hepsine teflekkür ediyorum" dedi.
CUMHURBAfiKANI ERDO⁄AN
ADANA OSB’DE
Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an,
Adana’da Samsun Makina Sanayi taraf›ndan yapt›r›lan düktil boru fabrikas› ile flehrin organize sanayi bölgesinde yap›m› tamamlanan 49 fabrika ve tesisin toplu aç›l›fl
törenine kat›ld›.
Hac› Sabanc› Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçeklefltirilen törende konuflan
Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an, tesislerin Adana’ya, Türkiye’ye ve bu yat›r›mlar›n sahip ve çal›flanlar›na hay›rl› olmas›n› diledi, yat›r›mlar› Adana’ya kazand›ran
ifl adamlar›n› tebrik etti. Erdo¤an, toplam 1
milyar liray› aflk›n yat›r›m bedeli olan bu
fabrikalar›n, binlerce kiflilik yeni istihdam
alan› oluflturdu¤unu belirterek; aç›l›fl› yap›lan fabrikalar›n sahipleri ile çal›flanlar›na
hay›rl› ve bol kazanç temennisinde bulundu.
“GERÇEK TÜRK‹YE FOTO⁄RAFI
‹fiTE BU ESERLER”
Gerçek Türkiye foto¤raf›n›n iflte bu eserlerde görülece¤ini belirten Cumhurbaflkan›
Erdo¤an, flöyle konufltu:
“Türkiye’ye bak›nca sadece hendekleri
görenler, bunlara sesleniyorum; bu hendekleri kazd›ranlara bak›n diyorum. Türkiye’ye
bak›nca sadece terör olaylar›n› görenler, o
olaylar›n müsebbibi olan örgütü besleyen,
teflvik eden ve destekleyenlerdir. Türkiye’ye bak›nca sadece Suriyelileri, çaresiz
göçmenleri görenler, o insanlar›n ülkelerini
yaflanmaz hale getirenlerdir. Hâlbuki gerçek Türkiye; üreten Türkiye’dir, büyüyen
Türkiye’dir, her alanda tarih yazan Türki-
ye’dir. Adana’ya, Adanal› kardefllerime, iflte
bu çabalar›yla, gayretleriyle, azimleriyle Yeni Türkiye’nin inflas›na verdikleri destek
için flükranlar›m› sunuyorum.”
“M‹LLET‹M‹ZE AfiKLA H‹ZMET
ETT‹⁄‹M‹Z ‹Ç‹N YORULMADIK”
Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an,
13 y›ld›r Türkiye’nin 80 vilayetiyle birlikte Adana için de çal›flt›klar›n›, projeleri hayata geçirdiklerini ve hizmet verdiklerini
ifade etti. Erdo¤an, yap›m› devam eden
Konya-Adana-Gaziantep H›zl› Tren Hatt›,
yeniden projelendirilen ve 2018’e kadar
tamamlanacak olan Mersin-Adana Yolu,
2020 y›l›na kadar tamamlanacak olan Güney Çevre Yolu, yak›n zamanda aç›lacak
olan Çukurova Bölge Havaliman›, infla
edilen 33 bin kiflilik stadyuma dikkat çekti, bin 550 yatakl› flehir hastanesi tamamland›¤›nda tüm Orta Do¤u bölgesinin sa¤l›k üssü olaca¤›na inand›¤›n› söyledi.
Cumhurbaflkan› Erdo¤an flöyle konufltu:
“Bak›n›z, dikkat ederseniz, art›k yapt›klar›m›z› ifade etmeyi bir kenara b›rakt›k, sadece flu anda yap›lanlar›, yap›lacak olanlar›
anlat›yoruz. E¤er 13 y›lda Adana’ya yapt›klar›m›z› teker teker saymaya kalksam,
inan›n burada sabah› ederiz. Art›k bunlar›
yafl›yorsunuz. Rahmetli Neflet Ertafl, merhum babas›ndan ilhamla, ‘Aflk›nan çal›flan
yorulmaz’ derdi. Aflk, aflk! Aflkla çal›flan,
derdi olan yorulur mu? Biz de milletimize
aflkla, flevkle, sevdayla hizmet etti¤imiz
için yorulmad›k, yorulmayaca¤›z.”
Cumhurbaflkan› Erdo¤an, “Biz Yeni Türkiye derken, birilerinin ›srarla eski Türkiye
özlemiyle yan›p tutuflmas› gözünüzden kaçm›yor de¤il mi? Biz Yeni Anayasa derken,
birilerinin ›srarla darbe Anayasas›na sahip
ç›kmas›na Adanal› sessiz kal›r m›? Biz Türkiye’yi terör belas›ndan kurtarmak için gövdemizi tafl›n alt›na koyarken, bizi tafla tutanlar› Adanal› affeder mi?” diye sordu ve ald›¤› ‘hay›r’ cevaplar› üzerine “‹flte bunun için
Adana’y› seviyoruz ve her önemli karar›m›zda, Adana’ya bak›yoruz, Adanal›lar›n ne
dedi¤ine bak›yoruz” diye konufltu.
Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an’a
Adana’daki aç›l›fllarda Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakan› Fikri Ifl›k, Çevre ve fiehircilik Bakan› Fatma Güldemet Sar›, Ekonomi Bakan› Mustafa Elitafl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Berat Albayrak, Orman ve Su ‹flleri Bakan› Veysel Ero¤lu, Ak
Parti Genel Baflkan Yard›mc›s› Adana Milletvekili Ömer Çelik de efllik etti.
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
ADANA HACI SABANCI
OSB’DE AÇILIfiI YAPILAN
F‹RMALAR/KURUMLAR
¬ Abdio¤ullar› Plastik ¬ Adana Gümrük Müd. OSB Hiz.Binas› ¬ A.K. Anadolu Kuruyemiflleri ¬ AKO Mermer Kablo
Tafl›mac›l›k ¬ AOSB 16 km ‹lave Alan
Altyap› Yat›r›mlar› ¬ AOSB 2. Kademe
At›k Su Ar›tma Tesisi ¬ AOSB 40 km
Enerji Nakit Hatt›n›n Yeralt›na Al›nmas›
¬ Adana Mensucat Sanayi ¬ Alsis Galvaniz Metal ¬ AOSB 7 km ‹sale Hatt›
¬ AOSB Su Depolar› ¬ AOSB Ticaret Merk.
¬ Arslan Yap› Kimyasallar› ¬ Apro Alüminyum Profil ¬ Atlas Tohum Ziraat
¬ Aykon Ekay Elektrik ¬ Bak›rlar ‹plik
¬ Baflak Silo Sistemleri ¬ Bossa Ticaret San.Türk A.fi. ¬ Çukurova Silo ‹fllt.
¬ Çukurova Teneke Ofset Metal ¬
Ceytech Makina San. ¬ Davut Panel ve
Sac ¬ Ersoplast Plastik ¬ F.K.F Tekstil
San. ¬ Furteks Tekstil ¬ Galvanizli Metaller Çelik Kons. ¬ Halk Hijyenik Ürünleri ¬ HRT Uluslararas› ‹th. ‹hr. ¬ HSM
‹zolasyon Taah. ¬ ‹nterglass Oto CamYedek Parça ¬ Karia Kompozit Tafl
¬ Lesa Kahyalar Tekstil ¬ Makser PVC
Makine ¬ Nergiz Tar›m Toprak Mah.
¬ Nur-‹fl Pen San. ¬ O¤uz G›da San.
¬ O¤uz Tekstil San. ¬ Özel Erkan Mes.
Tek. Anadolu Lisesi ¬ Sabuncular So¤uk Hava ¬ Samsun Makine A.fi.
 Sarten Ambalaj  SGK Sarݍam SGM
¬ Starkon G›da Tar. ¬ Suffa Kuruyemifl
G›da ‹th. ¬ Toros Kumafl Apre Boya
¬ Y›lsan Plastik Amb. ¬ Zahit Enerji San.
‹fl dünyas› ile biraraya geldi
Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an, yat›r›m tutar› 1 milyar 223 milyon 950 bin TL
olan yeni ve ilave tesisin toplu aç›l›fl töreninin
ard›ndan, Adana Sanayi Odas› Meclis Baflkan› Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu
Baflkan› Zeki K›vanç, Adana Ticaret Odas›
Meclis Baflkan› Tarkan Kulak ve Yönetim
Kurulu Baflkan› Atila Menevfle, Adana Ticaret
Borsas› Meclis Baflkan› Sebahattin Yumuflak
ve Yönetim Kurulu Baflkan› fiahin Bilgiç,
Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan› Bekir Sütcü ve yönetim kurulu
üyeleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaflkan› Erdo¤an ve beraberindeki
davetlilere, Adana kebab› ikram edildi. Yemekte ifl dünyas› temsilcileri, sanayiciler ve
di¤er davetlilerle sohbet eden Cumhurbaflkan›
Erdo¤an’a “Adana’n›n sorunlar› ve beklentileri” ile ilgili dosya sunuldu. Cumhurbaflkan›
Erdo¤an, ç›k›flta kendisini bekleyen vatandafllarla foto¤raf çektirdi. Cumhurbaflkan›m›z, kalabal›¤›n yo¤un sevgi gösterisi eflli¤inde Organize Sanayi Bölgesi’nden u¤urland›.
Adana Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Zeki K›vanç, Nisan ay›n›n en önemli
gündemini Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an’›n Adana’ya gerçeklefltirdi¤i ziyaret ol-
du¤unu vurgulad›. Cumhurbaflkan› Erdo¤an’a
kentin sorunlar› ve beklentilerini içeren raporu
sunma imkan› bulduklar›n› ifade eden ADASO Baflkan› Zeki K›vanç, flu de¤erlendirmede
bulundu: “Ceyhan Enerji Endüstri ‹htisas Bölgesi konusunda kendilerinin desteklerini bekledi¤imizi aç›k flekilde yeniden ifade ettik.
Say›n Cumhurbaflkan›’na dile getirdi¤imiz di¤er bir önemli husus da, a¤›rl›kl› olarak Suriyeli mültecilerin çal›flabilecekleri özel üretim
bölgelerinin oluflturulmas› oldu. Söz konusu
bölgelerde üretilen ürünlerin, ABD, AB, Kanada ve Japonya gibi dünyan›n önde gelen geliflmifl pazarlar›na imtiyazl› flekilde ulaflmas›na
imkan sa¤lanmas› noktas›ndaki önerimizi kendisine arz ettik. ‹lk aflamada, g›da, konfeksiyon, tekstil ve mobilya gibi sektörlerin yer almas›n› istedi¤imiz bu bölgelerde üretilen
ürünlerin gümrüksüz olarak ihracat› için Birleflmifl Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü nezdinde giriflimlerde bulunulmas›n› istedik.
Cumhurbaflkan›m›za dile getirdi¤imiz di¤er
bir husus da bölgemizdeki ve Türkiye’deki iplik sanayicilerin bulundu¤u kötü durum oldu.
Bu vesile ile ek vergi kapsam› d›fl›nda bulunan
iplik sektörünün de ek vergi kapsam›na al›nmas› yönünde kendisine talepte bulunduk.”
ISSN 1302 - 1656
2
2 MAYIS 2016
HABER
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
2 MAYIS 2016
3
ADASO’da “Ar-Ge Reform Paketi” zirvesi
ADANA
SANAY‹ ODASI
ISSN 1302 - 1656
Ar-Ge yat›r›mlar›n›n ve tasar›m
faaliyetlerinin desteklenmesini
hedefleyen “Ar-Ge Reform Paketi”,
Adana Sanayi Odas›’nda düzenlenen
toplant›da ele al›nd›.
Adana Sanayi Odas› Salonu’nda
düzenlenen ve çok say›da sanayici,
ifladam›, bilim adam› ve davetlinin
kat›ld›¤› “Ar-Ge Reform Paketi”
tan›t›m toplant›s›n›n aç›l›fl›nda konuflan
ADASO Yönetim Kurulu Baflkan›
Zeki K›vanç, düzenlemelerin yeni ArGe yat›r›mlar›na, nitelikli, yüksek
katma de¤erli
üretime, büyük
katk›
sa¤layaca¤›
inanc›nda
oldu¤unu
söyledi.
Sanayinin
bugün için arzu
edilen
teknolojik
yeterlili¤e ve
geliflimi için
zorunlu olan
ar-ge kültürüne
Zeki K›vanç
sahip
olmad›¤›n›
ifade eden K›vanç, özellikle
ekonominin belkemi¤ini oluflturan
KOB‹’lerin büyük ço¤unlu¤unun
düflük ve orta teknoloji ürün üretimi
gerçeklefltirdi¤ini belirtti.
Günümüzde teknoloji yo¤un
sektörlerin yan› s›ra inovasyon, ArGe ve yenilikçili¤in
yayg›nlaflt›r›lmas›n›n ve nitelikli insan
gücü havuzunun geniflletilmesinin
önem kazand›¤›na dikkat çeken
K›vanç, “Sanayicilerimiz ve
KOB‹’lerimiz, iflletmelerini ayakta
tutabilmek ad›na sürekli yenili¤in,
farkl› olabilmenin aray›fl› içinde
olmal›d›r. Yüksek teknolojili, yüksek
katma de¤erli, yenilikçi ürünler
üretmeli, Ar-Ge ve inovasyona,
tasar›ma yat›r›m yapmal›d›r” diye
konufltu.
Devletin firmalar›n Ar-Ge ve tasar›m
kapasitelerinin gelifltirilmesine
yönelik önemli destekler verdi¤ini
ifade eden K›vanç, sa¤lanan
desteklerin ve yarat›lan alg›n›n da
etkisiyle firmalar›n ar-ge
harcamalar›n›n y›ldan y›la önemli
oranlarda artt›¤›n› belirtti.
Ar-Ge harcamalar›n›n Gayrisafi
Milli Has›la içindeki pay›n›n 10 y›lda
yüzde 0,50 seviyelerinden, bugün için
yüzde 1’in üzerine ç›kt›¤›na dikkat
çeken K›vanç, “Hükümetimiz
taraf›ndan ç›kar›lan Ar-Ge Reform
paketi ile bu rakam›n önümüzdeki
dönemlerde yüzde 3 hedefine
ulaflt›r›lmas› öngörülmektedir. Pek
tabi ki burada en büyük görev biz
sanayicilere ve üniversitelerimize
düflmektedir. Mevcut düzenleme de
bunun dikkate al›narak tasar›m
faaliyetlerinin de desteklenmesi
nedeniyle Sanayi Bakanl›¤› nezdinde
Genel Müdürümüze bir kez daha
teflekkür etmek isteriz” dedi.
Toplant›da, Sistem Global Dan›flmanl›k yetkilisi Hüseyin Karsl›o¤lu’nun
“Ar-Ge ve Tasar›m, Proje Ticarilefltirme ve Yat›r›m Destekleri” konulu sunumunun ard›ndan, ADASO Yönetim
Kurulu Üyesi de olan Temsa Global
Ar-Ge ve Sat›fl Sonras› Hizmetler Direktörü ‹brahim Eserce “Ar-Ge Merkezi Örne¤i” olarak Temsa Ar-Ge Merkezi ve çal›flmalar›yla ilgili aç›klamalarda bulundu.
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. ‹lker Murat Ar:
Reform paketi ile Ar-Ge ekosistemi ivme kazanacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü
Doç.Dr. ‹lker Murat Ar, reform paketi
ile Ar-Ge’de oldu¤u gibi tasar›m faaliyetlerinin de indirim, istisna, teflvik ve
destek kapsam›na al›nd›¤›n›, son 10 y›lda geliflen Ar-Ge ekosistemine ivme kazand›r›lmas›n›n amaçland›¤›n› söyledi.
Ar-Ge Reform Paketi’nin 1 Mart’tan itibaren uygulamaya girdi¤ini, yönetmeliklerin ise haz›rlanmakta oldu¤unu ifade eden
Genel Müdür ‹lker Murat Ar, son y›lda
Ar-Ge ekosisteminde ciddi de¤iflimler oldu¤unu, önemli mesafe al›nd›¤›n› bildirdi.
Gayri Safi Has›la içindeki Ar-Ge harcamalar›n›n pay›n›n 2023 y›l›nda yüzde 3’e ç›kar›lmas›n›n hedeflendi¤ini hat›rlatan Genel Müdür Ar, bu hedefe ulafl›lmas› ve ArGe ekosisteminin yeniden harekete geçirilerek ivme kazand›r›lmas› için reform zorunlulu¤unun ortaya ç›kt›¤›n› kaydetti.
Genel Müdür Ar, reform paketinin kapsam›n›, “Ar-Ge yat›r›mlar›n›n özendirilmesi, tasar›m faaliyetlerinin desteklenmesi, nitelikli üretim yap›s›na geçilmesi, ArGe personeli niteli¤inin ve istihdam›n›n
art›r›lmas›, faaliyetlerin ticarilefltirilmesi,
üniversite- sanayi iflbirli¤inin gelifltirilmesi, Ar-Ge ve yenilik destek programlar›na
ile ilgili koordinasyonun sa¤lanmas› hedeflenmektedir” fleklinde özetledi.
Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri’nde gerçeklefltirilecek tasar›m faaliyetlerinin de
destek ve muafiyet kapsam›na al›naca¤›n›
belirten Ar, Ar-Ge ve tasar›m yapan firmalar›n yan› s›ra, Ar-Ge ve tasar›m› sipariflle
yapt›ran KOB‹’lerimizin de vergi indiriminden yararland›r›laca¤›n› vurgulad›.
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü ‹lker Murat Ar, Ar-Ge Reform Paketi’nde
yer alan di¤er konular› flöyle anlatt›:
Ar-Ge merkezi kurmak için gerekli
Ar-Ge personeli say›s›n›n özellikle yüksek teknoloji sektöründe 30’dan 15’e düflürülecek. Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek temel bilimler mezunlar›m›z›n maafllar›n›n brüt asgari ücret ka-
YAYIN KOORD‹NATÖRÜ
Salih SÜTCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi
Gazetesi
‹MT‹YAZ SAH‹B‹
Zeki KIVANÇ
ADASO YÖNET‹M KURULU BAfiKANI
YAYIN KURULU
F›rat KARALI
Baflkan Yard›mc›s›
‹mam Gazali HIRADA⁄I
Sayman Üye
SORUMLU YAZI‹fiLER‹ MÜDÜRÜ
Bora KOCAMAN
Genel Sekreter
gelir vergisi istisnas› oranlar›n›n art›r›ladarl›k k›sm›n›n, 2 y›ll›¤›na Devlet taracak olup, doktora % 95, yüksek lisans %
f›ndan karfl›lanabilecek.
Firmalar›n ortak proje yapmalar›n› tefl- 90 ve temel bilimler (yüksek lisans %
95, lisans %90) olacak.
vik etmeye yönelik Rekabet Öncesi ‹flbirli¤i projelerine vergisel ve hibe desTeknoloji Gelifltirme Bölgeleri ile Artekler sa¤lanacak olup, Ar-Ge, yenilik
Ge ve Tasar›m Merkezlerinde çal›flt›r›lave tasar›m projeleri kapsam›nda d›flar›cak yabanc› uyruklu Ar-Ge ve tasar›m
dan temin edilen ürünlere, Gümrük Ver- personelinin istihdam› kolaylaflt›r›lacak.
gisi ‹stisnas› getirilerek, proje sürelerinin
Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri’nde yer
k›salt›lmas› ve maliyetleri düflürülecek..
alan Teknogiriflim Sermayesi Deste¤i ile
Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri (TGB) kurulan firmalara do¤rudan giriflim serile Ar-Ge ve Tasar›m Merkezleri’nde ça- mayesi sa¤layan firmalara vergi indirimi
l›flan personelin, projelerle ve lisansüstü kolayl›¤›n›n getirilecek ve 100.000
TL’lik Teknogiriflim Sermayesinin Dese¤itimleriyle ilgili d›flar›da geçirdikleri
süreler de muafiyet kapsam›na al›nacak. te¤i 500.000 TL’ye kadar art›r›lacak.
Öncelikli ve stratejik sektörlerde ‹htiMezuniyet sonras› 5 y›l olan baflvuru
sas(Tematik)Teknoloji Gelifltirme Bölsüresinin 10 y›la ç›kar›lacak. Biliflim sekgeleri’nin kurularak,
töründeki firmalar›m›z›n güvenli ve
odak Ar-Ge yap›lar›n›n
kaliteli yaz›l›mlar gelifltirmesini sa¤tesis edilmesi, Teknololamaya yönelik standart belirleme ve
ji Gelifltirme Bölgeleyetkilendirme sisteminin getirilecek.
ri’nde kira üst limitleriÜniversite-Sanayi ‹flbirli¤i faaliyetnin gerekti¤inde Balerinde bulunan ö¤retim üyelerinin bu
kanl›k taraf›ndan belirfaaliyetleri sonucunda elde ettikleri
lenecek. KOSGEB
gelirlerden; Gelir ve damga vergisi
temsilcisinin Teknoloji
kesintisi yap›lmayacak, yüzde 85’i
Gelifltirme Bölgeleri
ö¤retim üyesine ödenecek. Ar-Ge proDe¤erlendirme kurujelerini de¤erlendiren hakemlerin üclunda yer almas› sa¤laretlerinin art›r›lacak. Ö¤retim üyelerinarak, sanayi ve üniver- Doç.Dr. ‹lker Murat Ar nin Ar-Ge ve Tasar›m Merkezlerinde
site potansiyelinin yek›smi süreli ya da sürekli çal›flabilmeterli olmad›¤› illerde öncelikle TEKleri sa¤lanacak. Elde ettikleri gelir TeknoMER’lerin kurulmas› sa¤lanacak.
loji Gelifltirme Bölgeleri’nde oldu¤u gibi
Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB)
döner sermaye kapsam› d›fl›nda tutulacak.
kurulan Teknoloji Gelifltirme BölgeleAyr›ca Ar-Ge ürünleri için ‘ifl bitirme belri’nin yap› uygulama projelerin onay› ile
gesi’ yerine geçen Teknolojik Ürün Deneruhsat ve izin ifllemlerinin OSB idareleyim Belgesi’nin kapsam›n›n geniflletilecek.
rince gerçeklefltirilmesinin sa¤lanmas› ve
Bakanl›k taraf›ndan yürütülen destek
Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri’nde bölge programlar› (San-Tez, Teknogiriflim,
yönetici flirketi mülkiyetindeki tafl›nmaz- Teknopazar) ba¤l› ve ilgili kurulufllara
lar›n emlak vergisinden muaf tutulacak.
devredilecek, benzer programlar aras›nKurulmas›ndan 3 y›l süre geçmesine
daki uyum ve koordinasyon sa¤lanacak.
ra¤men mücbir sebepler d›fl›nda herhanTürk Tasar›m Dan›flma Konseyi’nin
gi bir faaliyette bulunmayan Teknoloji
önerileri do¤rultusunda, belirli kriterleri
Gelifltirme Bölgeleri’nin hükmi flahsiyet- haiz tasar›m yar›flmalar›nda sergilenen
leri sona erdirilecek.
tasar›mlar›n tescil giderlerinin geri ödeAr-Ge ve tasar›m personeline sa¤lanan mesiz olarak desteklenebilecek.
YÖNET‹M YER‹:
Adana Sanayi Odas›
Turhan Cemal Beriker Bulvar› No: 156
Seyhan/ADANA
Tel: (90 - 0 322) 436 63 63 Pbx
Fax: (90 - 0 322) 436 16 36
‹nternet : www.adaso.org.tr.
e-mail : [email protected]
BASKI:
Çukurova Ofset Tel: 351 55 61
• ‹mzal› yaz›larda belirtilen
görüfller sadece yazarlar›na aittir.
• Yay›nlanan yaz›lar ve
foto¤raflar ancak kaynak
gösterilerek al›nt› yap›labilir.
ADANA SANAY‹ ODASI
GAZETES‹ ADASO üyelerine
ücretsiz gönderilir.
Y›ll›k abone ücreti: 300 TL’dir.
15 günde bir yay›nlan›r.
Bu gazete bas›n meslek
ilkelerine uyar.
HABER
2 MAYIS 2016
MAV‹ OKYANUS
STRATEJ‹S‹ ve MAV‹
OKYANUS PAZARLAMA (1)
Mehmet ERG‹N
Yönetim Dan›flman›
[email protected]
“Rekabeti yenmenin tek yolu,
rekabeti yenmeye çal›flmay› b›rakmakt›r.”
Kim – Mauborgne, Mavi Okyanus Stratejisi, 2005.
Tüm uygulamalar gibi pazarlama uygulamalar› da tarihsel
bir de¤iflim yaflamaktad›r. Günümüzdeki pazarlama uygulamalar›na kadar pazarlama felsefesi, anlay›fl› ve yaklafl›mlar›nda önemli de¤iflimler yaflam›flt›r. Pazarlama anlay›fl›n›n
de¤iflmesinin en önemli sebebi, de¤iflen rekabet koflullar›
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. De¤iflen rekabet arenas›nda
yaflanan ürün ve hizmet farkl›laflt›rma, küresel piyasa koflullar› ile yeni rakiplerin pazara girmesi, tahmin edilemeyen,
sürekli de¤iflen ve farkl›laflan müflteri davran›fl› ve müflteri
yap›s›na karfl› flirketler de¤iflik pazarlama yöntemi ve pazarlama stratejileri uygulamak durumunda kalm›fllard›r.
Günümüz rekabet ortam›nda müflteriye sa¤lanan de¤er
kavram›n›n, flirketlerin Rekabet Üstünlü¤ü sa¤lamas›nda en
önemli faktörlerden birisi oldu¤u görülmektedir. Burada kritik olan, de¤eri tan›mlamak, de¤eri yaratmak ve de¤eri sunmakt›r. Bu kritik durum ayn› zamanda bahsedilen de¤iflime
ayak uydurarak baflar›l› olmak için gerekli yeni pazarlama
felsefesini de ifade etmektedir. Bu felsefe, yanl›fl anlafl›ld›¤›
gibi farkl›laflma ya da teknolojik liderlik de¤ildir. Direkt olarak bir çeflit de¤er inovasyonudur. Bu yeni pazarlama felsefesi, Mavi Okyanus Pazarlama olarak nitelendirilmektedir.
Giderek daha fazla endüstride arz›n talebi aflmas› nedeniyle, daralan pazarlarda pay için rekabet etmek gerekli olsa da,
yüksek performans elde etmek için yeterli olamamaktad›r.
Etkili Rekabet Edebilmek ‹çin Mavi Okyanuslar Gerekiyor
fiirketlerin karl›l›k sa¤layabilmeleri ve karl›l›klar›n› artt›rabilmeleri için rekabet etmenin ötesine geçmeleri gerekmektedir. Yeni karl›l›k ve büyüme f›rsatlar› elde etmek için de Mavi
Okyanuslar yaratmalar› gerekmektedir.
Mavi Okyanuslar, henüz büyük oranda bilinmemektedir.
Son yirmi befl y›l›n dominant strateji oda¤›, rekabet tabanl›
K›rm›z› Okyanus Stratejileri olmufltur. Sonuçta Mavi Okyanus Stratejisi ile k›rm›z› sularda nas›l baflar›yla yüzülebilece¤i anlafl›lm›fl, mevcut bir endüstrinin temelini oluflturan ekonomik yap›n›n analizinden, düflük maliyet, farkl›laflma ya da
odaklanmaya dayal› bir stratejik konumun seçimine kadar,
üzerinde çal›fl›lmas› gerekenler ö¤renilmifltir.
Mavi Okyanuslar›n nas›l yarat›labilece¤i konusunda çok
az pratik rehberlik mevcuttur. Analitik çerçeveler ve riski etkili biçimde yönetecek prensipler olmaks›z›n, bir strateji olarak izlenmesi fazla riskli bulundu¤u için, Mavi Okyanuslar
yaratmak, hayallerden öteye geçememektedir.
Asl›nda Mavi Okyanus terimi yeni olmas›na ra¤men, mevcudiyeti yeni de¤ildir. Mavi Okyanuslar, geçmifl, flimdiki ve
gelecek ifl yaflamlar›n›n bir parças›d›r ve bazen fark›nda olarak bazen de fark›nda olmadan uygulaman›n içindedir.
K›rm›z› Okyanustan Mavi Okyanusa Do¤ru
Endüstriler, hiç bir zaman yerinde durmamakta, sürekli
olarak evrimleflmektedirler. Operasyonlar geliflmekte, pazarlar genifllemekte ve oyuncular gelip gitmektedir. Geçmiflte
yaflanan deneyimler bize yeni endüstriler yaratmak ve mevcut endüstrileri de yeniden yaratmakla ilgili son derece hafife
ald›¤›m›z bir kapasitenin varl›¤›n› ö¤retmektedir. Buna ra¤men, bask›n gelen stratejik düflünme oda¤› her zaman rekabete dayal› K›rm›z› Okyanus stratejileri olmufltur. Rekabete
dayal› K›rm›z› Okyanus Stratejisinin bask›n gelen stratejik
düflünme oda¤› olmas›n› biraz kurumsal stratejinin derinde
bir yerde köklerini askeri stratejiden almas›na ba¤layabiliriz.
Askeri terminolojiyle aç›klad›¤›m›zda, strateji, sabit ve s›n›rl›
bir toprak parças›n› elde etmek için karfl› tarafla yap›lan savaflt›r. Savafl›n tam tersine, endüstrilerin tarihi bize pazar evreninin hiç bir zaman sabit olmad›¤›n›; daha ziyade zaman
içinde Mavi Okyanuslar›n yarat›ld›¤›n› göstermektedir.
K›rm›z› Okyanus üzerinde odaklanmak, savafl›n s›n›rl› toprak ve baflarmak için düflman› yenmek fleklindeki k›s›tlay›c›
faktörlerini bafltan kabullenmek anlam›na gelir. Bu da, ifl
dünyas›n›n fark yaratan gücünü yani yeni pazar alan› yaratma kapasitesini inkar etmek anlam›na gelmektedir.
Bir flirket, kanl› rekabetin yafland›¤› K›rm›z› Okyanusun d›fl›na nas›l ç›kabilir? Nas›l mavi bir okyanus yaratabilir? Buna
ulaflmas›n› ve yüksek performans elde etmesini sa¤layacak
sistemli bir yaklafl›m var m›d›r?
Mavi Okyanuslar yaratmada kazananlar› kaybedenlerden
ay›ran fley, stratejiye olan yaklafl›mlar›d›r. K›rm›z› Okyanusta
k›s›l›p kalan flirketler, mevcut endüstrinin kurallar› dahilinde
savunabilecekleri bir pozisyon edinerek, rakiplerini yenmek
konusunda geleneksel bir yaklafl›m› izlemektedirler.
(Devam› gelecek say›da)
ISSN 1302 - 1656
4
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
Adana ‹l Oda ve Borsalar Ortak
Toplant›s› Ceyhan’da yap›ld›
‹l Oda ve Borsalar Müflterek Toplant›s› Ceyhan Ticaret Borsas› ev sahipli¤inde gerçekleflti. Toplant›da
bölgemiz ve ülke ekonomisi sorunlar› ve çözüm önerileri ele al›nd›.
Ceyhan Ticaret Borsas›nda gerçekleflen müflterek toplant› divan›,
Ceyhan Ticaret Odas› Meclis Baflkan› Mehmet Ali Toptafl, Adana Ticaret Borsas› Meclis Baflkan› Sabahattin Yumuflak ve Adana Sanayi
Odas› Meclis Baflkan› Hüseyin Nuri
Çomu’dan olufltu. Ortak toplant›ya,
Adana Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Zeki K›vanç, Adana Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Atila Menevfle, Adana Ticaret
Borsas› Baflkan› fiahin Bilgiç, Ceyhan Ticaret Borsas› Baflkan› Memici
Güleçyüz, Ceyhan Ticaret Odas›
Yönetim Kurulu Baflkan› fieref Can,
Kozan Ticaret Borsas› Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Ya¤an ve
s›n istedi. Ayr›ca bankalar›n vermifl
olduklar› ticari kredi ödemelerinde
geri ça¤r›lmalar›n üyelerini zor durumda b›rakt›¤›n› ifade etti.
Kozan’da 2 y›ld›r ekonomik terör
yafland›¤›n› vurgulayan Kozan Ticaret Odas› Baflkan› Mustafa Kandemir, 2 y›ldan beri inflaatç›lar›n›n
ruhsat alamad›¤›n›, esnaf›n periflan
oldu¤unu söyledi. Adana’n›n ikinci
Organize Sanayi Bölgesinin Kozanda bulundu¤unu ama ne su’lar›n›n
ne elektriklerinin ne altyap›n›n nede
yollar›n›n olmad›¤›n›, bu nedenle
zor durumda olduklar›n› ve acil çözüm bulunmas›n› istedi.
70 y›ll›k bir müessesenin misafiri
olduklar›n›, 70 y›l konumlar›n› muhafa ettikleri ve evsahipli¤i için
Ceyhan Ticaret Borsas›na teflekkür
eden Adana Ticaret Odas› Baflkan›
Atila Menevfle, “Ticaretin geliflmesi
için var gücü ile çal›flan bu müesse-
ti. Giderek yükselen faiz oranlar›n›n
bir yerde durmas› gereklili¤ine de
de¤inen Baflkan Bilgiç, “‹fl hayat›n›n
rahatlamas› için ibrenin afla¤›lara
do¤ru inmesi gerekmektedir. ‹stihdam oran› günden güne gerilemektedir. Ne yaz›k ki iflas ertelemeler de
kan›ksanmaya baflland›. Bu bölge,
tar›msal sanayi ve tar›m›n güçlü oldu¤u bölgelerdir. Tar›m sektörü lime
lime olmufl dökülüyor. Bankalarla
bo¤ufluyorlar. Bir üyem bana diyorki
‘benim mal varl›¤›m 20 milyon, 1
milyon borç için beni bo¤acaklar,
bunun çözümü nedir? diye. Bu durum geçmiflte de yafland›. Bankac›l›k
sektörü kendini garantiye almaya çal›fl›yor. Ama burada art niyetlileri
ay›rt etmek laz›md›r. Herkese uygulan›rsa ticari hayat kilitlenir” dedi.
‹letiflim yapmada gayret edilmesi
gerekti¤ini söyleyen Adana Sanayi
Odas› Meclis Baflkan› Hüseyin Nuri
Meclis Baflkan› Turgay Bozkurt,
Kozan Ticaret Odas› Baflkan› Yönetim Kurulu Mustafa Kandemir ve
Meclis Baflkan› Yaflar Çelen, OdaBorsalar›n Yönetim Kurulu Üyeleri
ile Genel Sekreterleri kat›ld›.
BAfiKANLAR GÜNDEM‹
DE⁄ERLEND‹RD‹
‹lgili kanun ve yönetmelik hükümleri gere¤i 4 ayda bir, il oda ve
borsalar müflterek toplant›s› yap›laca¤›n› belirten Ceyhan Ticaret Borsas› Baflkan› Memici Güleçyüz, aç›l›fl konuflmas›nda daha önce yap›lan
toplant›larda elde edilen veriler
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na ve Baflbakan Ahmet Davuto¤lu’na iletildi¤ini bildirerek çözümlerin biran önce hayata geçirilmesini
ümit ettiklerini söyledi.
Memleketin geliflmesi aç›s›ndan
neler yapabilirizi, kendi ifllerinden
daha fazla bu konulara zaman ay›rarak, gönüllü olarak yapt›klar›n› söyleyen Ceyhan Ticaret Odas› fieref
Can, Yerel yönetimlerin ald›¤› ekonomik kararlarda, STK’lar›nda görüflünün al›narak oluflabilecek hatalar›n
önüne geçilebilece¤ini ifade etti.
Bölge sorunlar›n› toplay›p, milletvekillerini kendi üyeleriyle bir araya
getirerek sorunlar›m›z› tart›flmam›z
laz›md›r diyen Kozan Borsas› Baflkan› Mehmet Ya¤an, yeni yat›r›m
yapan oda ve borsalara TOBB’dan
verilen destek miktar›n›n artt›rl›ma-
seleri korumak laz›m. TOBB’un
elindeki esnaf›n yar› yar›ya düflürülmek istendi¤i iddias› var. Bu tarz
dedikodunun önüne geçilmelidir.
Bizleri bu günlere getiren eski yöneticilerimizin kemiklerini s›zlatmamak için bu çaban›n içerisinde olmal›y›z. Ceyhan bölgesinin en
önemli problemi enerji ihtisas bölgesidir. Buda bölgenin aleyhine iflliyor. Dikkat etmek laz›md›r” dedi.
Tüm meslek liseleriyle sanayicileri buluflturarak her sektördeki meslek liselerine sahip ç›kmak istediklerini söyleyen Zeki K›vanç, “Her
meslek lisesinin ihtiyaçlar›n› gidermeye çal›flaca¤›z. Enerji ihtisas bölgesiyle alakal› bakanl›ktan, valilikten ve biz dar bir heyet ile Yurong
ve Tayland adalar›na gidip, ön inceleme yap›p, gelece¤iz. Türkiye’nin
büyük projesi ama buradaki en büyük problem kamulaflt›rma. Bu sorun giderilirse k›sa sürede enerji ihtisas bölgesi k›sa zamanda devreye
al›n›r” diye konufltu.
Oda borsa birlik toplant›lar›n›n çok
faydal› oldu¤unu, toplant›larla kenetlenme ruhu ve birliktelik ruhu yafland›¤›n› söyleyen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsas›
Baflkan› fiahin Bilgiç, bu toplant›lar›
sürdüreceklerini söyledi. Yeni hükümetin güçlü bir iradeyle kuruldu¤unu
da ifade eden Baflkan Bilgiç, Ekonomik yap›n›n bafltan afla¤›ya yeniden
gözden geçirilmesi gerekti¤ini belirt-
Çomu, “Parti gözetmeksizin tüm
milletvekilleri söz konusu Adana
olunca ortak çal›flmalar› gerekir.
ATAK Afi. kurulmas› Adana için
sevindirici bir durumdur. PR çal›flmas›na kaynak ayr›lmal›d›r. Adana’n›n imaj›yla ilgili nas›l daha iyi
anlat›l›r? Sürekli nas›l anlat›l›r? Ona
bak›lmal›d›r. Bizler bu gün burada
iflimizi gücümüzü b›rakt›k Adana
için tart›fl›yoruz. Adana için yap›lan
bu ittifak› önemli buluyorum” fleklinde konufltu.
Sadece proje üretmekle sorunlar›n
çözülemeyece¤ine dikkat çeken
Adana Ticaret Borsas› Meclis Baflkan› Sabahattin Yumuflak, “Uzun
zamand›r bölgesel toplant›lar yap›yoruz. Birbirimizi görmenin ötesinde yap›lan bilgilendirmelerden görlüyorki Ceyhan enerji ihtisas konusunda hayli mesafe katedilmifl. 250
sorun dile getirilip, ilgili bakanlara
toplu flekilde sunulmufl. Benim önerim iletilen her bir sorunun bir kovalay›c›s› olmal›. Yani tar›m› ilgilendiren sorun bir milletvekiline, enerji
sorunu di¤er milletvekillerine aktar›lacak, onlar takip edip bizlere dönüfl bildirirlerse, hem sorun çözülür
hem de siyasetçi ve sivil toplum kurulufllar› kenetlenmifl olur” dedi.
Konuflmalar›n ard›ndan gündem
maddelerine geçilerek Adana ‹li Odalar› ve borsalar›n›n bir sonraki toplant›s›n›n Kozan Ticaret Borsas› ev sahipli¤inde yap›lmas›na karar verildi.
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
HABER
2 MAYIS 2016
Adana Sanayi Odas› ile Çukurova Üniversitesi aras›nda 4. protokol imzaland›
‹fi SA⁄LI⁄I VE
GÜVENL‹⁄‹
Tar›m Makinalar›’nda uygulamal› e¤itim
Adana Sanayi Odas› ile Çukurova
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar›m
Makinalar› ve Teknolojileri Mühendisli¤i Bölümü aras›nda uygulamal›
e¤itim iflbirli¤i protokolü imzaland›.
Adana Sanayi Odas›’n›n Nisan ay›
Meclis Toplant›s›’nda düzenlenen
törende, ADASO Yönetim Kurulu
Baflkan› Zeki K›vanç, Çukurova
Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› ve
Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. ‹brahim Halil Elekçio¤lu ve Ziraat Fakültesi Tar›m Makinalar› ve Teknolojileri Mühendisli¤i Bölümü Baflkan› Prof. Dr. Ali Bayat iflbirli¤i
protokolüne imza koydu.
ADASO ile ÇÜ aras›nda uygulamal› e¤itim iflbirli¤i Tekstil, Endüstri,
Tekstil ve Moda Tasar›m bölümlerinin
ard›ndan 4. kez Tar›m Makinalar›’nda
gerçekleflmifl oldu. Protokol gere¤ince
Tar›m Makinalar› ve Teknolojileri Bölümünde son s›n›fta okuyan ö¤renciler
2016-2017 döneminde ö¤retimlerinin
ikinci dönemini iflletmelerde geçirecek.
Adana Sanayi Odas› Yönetim Kurulu
Baflkan› Zeki K›vanç, uygulamal› e¤itime oda olarak önem verdiklerini, gerek
mühendis adaylar›na, gerekse iflletmelere
büyük yarar sa¤lad›¤›n› ifade etti. ‹ntern
staj program›n›n di¤er bölümlere de yayg›nlaflt›r›lmas› için çal›flmalar›n devam
etti¤ini belirten K›vanç, “Mezun ö¤rencilerin sanayicilerin ihtiyaçlar›na cevap
verecek nitelikte olmas›n›, çal›flmalara
adapte olabilmesini sa¤layacak mekanizmay› kurmaya çal›fl›yoruz” dedi.
Ziraat Fakültesi Tar›m Makinalar› ve
Teknolojileri Mühendisli¤i Bölümü
Baflkan› Prof.Dr. Ali Bayat, diploman›n
de¤il içinin daha önemli
oldu¤unu, bu nedenle e¤itim programlar›n› üretime
yönelik düzenlediklerini
bildirdi. Bayat, “Mezun
ö¤rencilerimizin ayn› zamanda tasar›m, imalat ve
prototip yapabilecek nitelikte bilgilerle donat›lmas›n› hedefledik. Staj program› bu hedefimize ulaflmada bize destek sa¤layacak” diye konufltu.
Çukurova Üniversitesi
Rektör Yard›mc›s›
Prof.Dr. ‹brahim Halil
Elekçio¤lu da, uygulamal›
e¤itimin mezun ö¤rencilerin yan› s›ra
iflletmeler aç›s›ndan da büyük avantaj
sa¤lad›¤›n› vurgulad›, uygulamal› e¤itim imkan› sa¤lamas›ndan dolay› Adana
Sanayi Odas›’na teflekkür etti.
Adana Sanayi Odas› Meclis Baflkan›
Hüseyin Nuri Çomu da, oda ile üniversite aras›nda yap›lan iflbirli¤ini çok
önemsedi¤ini, mezun ö¤rencilerin ve iflletmelerin uygulamadan en iyi biçimde
yararlanmas› gerekti¤ini kaydetti.
‘‹hracatta Devlet Yard›mlar›’ ADASO’da anlat›ld›
5
Teftifl, inceleme, araflt›rma,
müfettiflin yetki, yükümlülük
ve sorumlulu¤u (2)
Hüseyin BENG‹SU
ADASO ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Müflaviri
Bir önceki “Devlet, çal›flma hayat› ile ilgili mevzuat›n uygulanmas›n› izler, denetler ve teftifl eder.
Bu ödev Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na
ba¤l› ihtiyaca yetecek say› ve özellikte teftifl ve
denetlemeye yetkili ifl müfettifllerince yap›l›r.” Konular›nda aç›klamalara yer verilmiflti. ‹fl teftifli belirli esaslar çerçevesinde yap›l›r. Bunlar planlama,
haz›rlama, da¤›t›m ve uygulama olarak s›ralanabilir. ‹flveren olarak ancak son k›s›mla ilgiliyiz. ‹fl
teftifli, iflin yürütümü ile ‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i
yönünden yap›lmaktad›r.
Teftifl türleri ise programl› teftifller ve inceleme
teftiflleri fleklinde gerçeklefltirilmektedir. Her teftifl
mutlaka bir tutana¤a ba¤lanmaktad›r. Haz›rlanacak raporlar›n esas›n› teflkil etti¤inden düzenlenen
tutanaklar›n mutlaka iflveren taraf›ndan incelenmesi ve uygunlu¤u tamamsa imzalanmas› gerekir. Tutana¤›n onaylanmas› yaz›lan hususlar›n ve
mevzuata ayk›r›lar›n iflyerinde mevcut oldu¤unu
demektir.
Gerek iflin yürütümü ve gerekse de ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i yönünden ifl yerinde mevzuata ayk›r› hususlar tespit edilmiflse bunlarla ilgili idari para
cezas› veya iflin durdurulmas› yapt›r›mlar›n›n uygulanaca¤› unutulmamal›d›r.
Mevzuata ayk›r› hususlar tutanakta yer al›yorsa
uygulamada yer ald›¤› gibi iflveren bu noksanl›klar› giderece¤ini belirterek süre talebinde bulunabilir. Müfettifl de uygun buldu¤u taktirde noksanl›klar›n giderilmesi için süre verebilir.
Esas›nda çal›flma hayat› ile ilgili mevzuat›n uygulanmas›n›n izlenmesi, denetlenmesi ve teftifli
yap›l›rken mevzuata ayk›r›l›klar›n tespit edilmesi
ve bunlar›n iflverence giderilece¤i beyan edilmesi
halinde, mevzuata ayk›r›l›klar›n iflverence uygun
sürede giderilebilece¤inin müfettiflçe taktir edilmesi durumunda bir bildirim düzenlenerek iflverene süre verilebilir. Bu uygulama her ne kadar
programl› denetimler için uygulan›yorsa da eflitlik
ilkesi dikkate al›narak inceleme teftiflleri için de
uygulanmas› gerekir. Programl› ve inceleme teftifllerinde 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu Madde 25’te “‹flyerindeki bina ve eklentilerde,
çal›flma yöntem ve flekillerinde veya ifl ekipmanlar›nda çal›flanlar için hayati tehlike oluflturan bir
husus tespit edildi¤inde; bu tehlike giderilinceye
kadar, hayati tehlikenin niteli¤i ve bu tehlikeden
do¤abilecek riskin etkileyebilece¤i alan ile çal›flanlar dikkate al›narak, iflyerinin bir bölümünde
veya tamam›nda ifl durdurulur. Ayr›ca çok tehlikeli
s›n›fta yer alan maden, metal ve yap› iflleri ile tehlikeli kimyasallarla çal›fl›lan ifllerin yap›ld›¤› veya
büyük endüstriyel kazalar›n olabilece¤i iflyerlerinde, risk de¤erlendirmesi yap›lmam›fl olmas› durumunda ifl durdurulur.” fleklinde belirtilen iflin durdurulmas›n› gerektiren hususlar d›fl›nda verilen
süre sonunda giderilmeyen hususlar için idari
para cezas› uygulanmas›na gidilmelidir.
Kazas›z çal›flmalar dile¤i ile.
[email protected]
Ekonomi Bakanl›¤› ‹hracat Genel
Müdürlü¤ü, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i, Adana Sanayi Odas›, Adana Ticaret Odas› ve Akdeniz ‹hracatç› Birlikleri (AK‹B) iflbirli¤iyle düzenlenen ve
Ekonomi Bakanl›¤› ‹hracat Genel Müdürlü¤ü uzmanlar›n›n kat›ld›¤› “D›fl Ticaret Bilgilendirme Semineri” Adana
Sanayi Odas›’nda gerçeklefltirildi.
Seminerin aç›l›fl›nda konuflan ADASO Genel Sekreteri Bora Kocaman,
Türkiye’nin ve benzer flekilde Adana’n›n ihracat›n›n
Ekonomi Bakanl›y›lda ticarette önemli bir de¤iflim yaflaistenilen noktada ol- naca¤›n› bildirdi. Kökosmanl›, bu po¤›’n›n yenilenen web
mad›¤›n› belirterek,
portal› ile ilgili bilgi
tansiyelin de¤erlendirilmesi için mutla“Adana Sanayi
verdi.
ka y›lda 2-3 kez gidilerek teOdas› olarak ihracat maslarda bulunulmas› gerekwww.ekonorakamlar›n› daha
mi.gov.tr porti¤ini belirtti. Kökosmanl›, bu
yukar›lara tatal›nda tüm
amaçla sektörel hefl›mak
için
ekonomik bilgi
yet
gezileri
ve
Bora Kocaman
çok ciddi çave verilere yer
‹ran’dan al›m heyel›flmalar yap›yoruz. Bilgilendirverildi¤ini anti gezileri düzenlenme seminerlerinin yan› s›ra Tralatan Y›lmaz,
mesinin yararl› olaMustafa Y›lmaz
deMap yurtd›fl› Pazar araflt›rmas›
ihracat yol haca¤›n› kaydetti.
e¤itimleri veriyoruz. Bugüne ka“‹fl dünyas› için tiritas›, destekleri, ülkeler ve ülke
Hüseyin Ayd›n
dar e¤itim verilen üye firma çal›cari bilgiye eriflim”
masalar›, müflavirlikler, sektörler
flan› say›s› 200’e ulaflt›” dedi.
konulu sunum yapan ‹hracat
ve ticari bilgi kaynaklar› rehberi gibi böEkonomi Bakanl›¤› ‹hracat
lümlerle sanayici ve ihracatç›lar› bilgiO¤uzhan Kökosmanl› Genel Müdürlü¤ü KütüphaGenel Müdürlü¤ü D›fl Ticaret
neci Mustafa Y›lmaz ise,
lendirmeyi amaçlad›klar›n› ifade etti.
Uzman› Hüseyin Ayd›n, ihracata haz›rl›k, pazarlama ve markalaflma aflamalaAdana Sanayi Odas›
r›nda devlet yard›mlar› yap›ld›¤›n› söytaraf›ndan nükleer santledi. ‹hracata verilen devlet yard›mlar›ral projelerinde yer aln›n “Ur-Ge, pazara girifl, Pazar araflt›rmay› hedefleyen üye
mas›, yurtd›fl› fuar, yurtd›fl› birim, marfirmalar için iflbirli¤i
ka ve tan›t›m, tasar›m, marka ve Turaray›fllar› devam ediquality” destekleri oldu¤unu vurgulayor. Projelerde yer alyan Ayd›n, tüm firmalar›n bu desteklermay› hedefleyen Adaden yararlanmas›n›n hedeflendi¤ini,
na sanayi firmalar›,
desteklerin firmalar›n geliflimine büyük
Fransa’n›n Ankara Bükatk› sa¤lad›¤›n› söyledi.
yükelçili¤i Nükleer Dan›flman› Dr. Gerard, Adana firmalar›n›n özellikle Türkiye’de
Markalaflma ve Ar-Ge Destekleri Dayap›lacak baflta Akkuyu ve Sinop olmak
Atafleler Peter Pachov ve Alexia Sergeiresi D›fl Ticaret Uzman› O¤uzhan Köant’›n kat›l›m›yla Adana Sanayi Odas›’nda üzere nükleer güç santralleri projelerinin
kosmanl› da, “Pazar Araflt›rmas›” konudüzenlenen toplant›da bir araya geldi. Top- yap›m›nda rol alabilmeleri izin izlenmesi
lu sunumunda, ‹ran’›n çok önemli pogereken yöntemler hakk›nda bilgi al›flverilant›da, nükleer endüstriye yabanc› olan
tansiyele sahip bir Pazar oldu¤unu, 3-4
flinde bulunuldu.
Nükleer endüstride yer alan
Frans›z firmalarla Adana firmalar›n›n iflbirli¤inin gelifltirilmesi
için yol gösterici
olmas› beklenen
toplant›da, 28-30
Haziran’da Paris Le Bourget’de gerçeklefltirilecek olan Dünya Nükleer Fuar’›na kat›l›m görüflüldü. Fuarda gerçeklefltirilmesi
planlanan muhtemel iflbirli¤i görüflmeleri
ve tesis ziyaretleri yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.
Nükleer santral projelerinde iflbirli¤i gelifltirme aray›fl›
2 MAYIS 2016
HABER
ISSN 1302 - 1656
6
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
Elektrikli otobüste Temsa fark›
∑ Otobüste teknoloji liderli¤ini ortaya koydu
∑ MD9 electriCITY ile flehrin havas› de¤ifliyor
Otobüs ve midibüs segmentinde Türkiye’nin önde gelen otomotiv flirketlerinden Temsa, elektrikli otobüsü
MD9 electriCITY’i 6 Nisan Çarflamba günü Adana fabrikada düzenledi¤i bas›n toplant›s›yla tan›tt›.
Sabanc› Holding CEO’su Zafer Kurtul, Sabanc› Holding Sanayi Grubu Baflkan› Mehmet Pekarun ve Temsa
Genel Müdürü Dinçer Çelik’in kat›l›m›yla gerçekleflen
toplant›da, çevreci yönüyle dikkat çeken MD9 electriCITY
büyük be¤eni toplad›.
Temsa’n›n tafl›mac›l›k sektörünün ihtiyaçlar›na göre gelifltirdi¤i yenilikçi otobüsü MD9 electriCITY, fosil yak›t yerine
sürdürülebilir bir enerji kayna¤› olan elektrikle çal›fl›yor.
Enerji tüketimi, çevreye duyarl›l›k ve verimlilik özellikleriyle
öne ç›kan MD9 electriCITY, duraklarda veya son duraklarda
k›sa flarjlar yap›larak güzergâh›n› tamamlayabiliyor. Daha az
parça say›s›yla, ya¤ gibi yan ürünler ya da bak›m gerektirmeden, daha k›sa sürede üretilebilen bu çevreci otobüs, Temsa
mühendisleri taraf›ndan yerli olarak gelifltirildi. MD9 electriCITY; üç kap›s› sayesinde h›zl› yolcu indirme-bindirme olana¤› sa¤layan, 63 yolcu kapasiteli, çevreci, sessiz, ekonomik
ve verimli bir flehir içi otobüsü.
Sabanc› Holding CEO’su Zafer Kurtul;
tafl›mac›l›k sektörüne yeni bir soluk getiren MD9 electriCITY’nin enerji tüketimi, çevreye duyarl›l›k ve verimlilik özellikleriyle öne ç›kt›¤›n› söyleyerek, Türk
mühendisler taraf›ndan gelifltirilen otobüsün ilk yolculu¤unun Adana’da, Adana
halk› için yap›lmas›n›n çok önemli oldu¤unu söyledi. Kurtul, “Temsa Otobüs,
2015 y›l›nda sekiz yeni ürün lansman›na
Sabanc› Holding
ek olarak, rekor üretim ve ihracat ile sa- CEO’su Zafer Kurtul
t›fllar›n› 30%, operasyonel karl›l›¤›n› ise
%39 art›rd›. Bugün Avrupa’daki güçlü konumuna ek olarak
ABD’deki pozisyonunu daha da güçlendirdi. Adana’da Türk
mühendislerimiz taraf›ndan gelifltirilen yenilikçi ve konforlu
Temsa marka araçlar›m›z dünya pazarlar›na sunuluyor. Bugün araçlar›m›z› 66 farkl› ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.
‹novasyon ve sürdürülebilirlik de¤erlerinin bulufltu¤u
MD9 electriCITY’yi sunduklar› için gurur duydu¤unu
vurgulayan Sabanc› Holding Sanayi Grubu Baflkan› Mehmet Pekarun, Temsa’n›n baflar›l› Ar-Ge çal›flmalar›na, yenilikçi ve yarat›c› yönüne dikkat çekti. Pekarun, “2016’da
otobüs pazar›nda tüm segmentlerde pazar lideri olaca¤›m›za inan›yoruz ve y›lsonunda tam 25 ürünümüz pazarda
olacak. Yeni ürün gelifltirme h›z›m›z› hiç kesmeden üretim ve sat›fl rekorlar›n› k›rmaya, dünya pazarlar›nda büyümeye devam edece¤iz” diye konufltu.
Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik,
flehirlerin giderek büyürken ulafl›m ihtiyaçlar›n›n da de¤iflti¤ini ve daha ekonomik, çevreci ve sessiz ulafl›m araçlar›n önem kazand›¤›n› vurgulad›. Çelik,
elektrikli otobüslerin dizel otobüslerin
alternatifi de¤il, yolcu ve çevre konforu aç›s›ndan yepyeni bir toplu ulafl›m
sistemi oldu¤unu söyledi.
Çelik, ürünün özellikleriyle ilgili flunTemsa Genel
lar› söyledi: “De¤iflen teknoloji ve Ar-Ge
Müdürü Dinçer Çelik
çal›flmalar›; ekonomik, çevreci ve daha
sessiz otobüslerin üretimini mümkün k›l›yor. Uzun süredir
üzerinde titizlikle çal›flt›¤›m›z, bileflen yerleflimi, araç dinami¤i ve tüm yaz›l›m› Temsa taraf›ndan yap›lan MD9
electriCITY sektörde fark yaratacak bir ürün… Ürünümüzü
farkl›laflt›racak en önemli özellikleri paylaflmak isterim. Dizel bir yak›t tüketen araçta hareketli 300 parça varken, elektrikli araçta bu say› 5’e düflüyor.200kwh batarya ile 230 km
menzil özelli¤ine sahip olan bu otobüs, 6 saatte flarj edilebiliyor. Bir dizel arac›n günlük yak›t maliyeti 365 TL iken,
elektrikli otobüste bu maliyet 100 TL’ye düflüyor. Yine dizel
üründe y›ll›k masraf, yak›t-ya¤-vergilerle birlikte 137 bin TL
olurken elektrikli otobüste bu maliyet 36 bin TL seviyesine
geriliyor. Daha ucuz maliyet olan gece elektri¤i kullan›rsa bu
rakam 21 bin TL’ye kadar da geriliyor. Araç maliyetleri elbette çok önemli ama elektrikli otobüslerin çevreye parayla
ölçülemeyecek oranda katk›lar sa¤layaca¤›n› söyleyebiliriz.”
Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan düzenlenen törene 1.600
Temsa çal›flan› kat›ld›. Törene kat›lan Adana Büyükflehir Belediye Baflkan› Hüseyin Sözlü, Adana’dan do¤mufl bir markan›n baflar›lar›ndan duydu¤u gururu dile
getirerek Temsa çal›flanlar›na teflekkür etti.
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
HABER
2 MAYIS 2016
7
Sanayicilere, ‘Enerji Verimli Sanayi Projesi’ anlat›ld›
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› ile Enerji Verimlili¤i Derne¤i'nin, Organize Sanayi
Bölgeleri Üst Kuruluflu'nun' (OSBÜK) deste¤iyle yürüttü¤ü 'Enerji Verimli Sanayi Projesi'
e¤itim toplant›s›, Adana Hac› Sabanc› Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) gerçeklefltirildi.
Enerji Verimlili¤i Derne¤i taraf›ndan organize sanayi bölgelerinde hayata geçirilen ve iflletmelerin enerji verimlili¤ini sa¤layacak uygun projelerin ortaya konulmas› için, enerji etütlerinin yap›lmas›, enerji tasarrufu aç›s›ndan enerji verimlili¤inin de¤erlendirilmesi, enerji tasarruf odaklar›n›n belirlenmesi amac›n› tafl›yan proje kapsam›ndaki toplant›ya; Adana Sanayi
Odas› (ADASO) ve Enerji Verimlili¤i Derne¤i Adana fiube Baflkan› Zeki K›vanç, AOSB
Yönetim Kurulu Baflkan› Bekir Sütcü, AOSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin, sanayiciler, iflletmelerin enerji birim müdürleri ile elektrik mühendisleri ve teknisyenleri kat›ld›.
"ÖNCE FARKINDALIK OLUfiTURMALIYIZ"
Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan AOSB Yönetim Kurulu Baflkan› Bekir Sütcü, toplant›n›n amac›n›n, enerji verimlili¤i konusunda sanayiciler aras›nda fark›ndal›k yaratmak oldu¤unu söyledi.
Enerjiyi verimli kullanman›n önemine dikkat çeken Sütcü, "Enerji verimlili¤iyle ilgili kendi firmam›zda çal›flma bafllatt›k, enerji birimini kurduk. Hakikaten gördük ki; çok kötü iflletme körlü¤ümüz var. Enerjimizi o kadar verimsiz kullan›yoruz ki fark›nda bile de¤iliz. ‹lk önce enerji verimlili¤i konusunda fark›ndal›k oluflturmal›y›z" dedi.
"BU ‹fi ARTIK MEMLEKET MESELES‹"
Enerji birimini kurmadan önce ne kendilerinin ne de çal›flanlar›n, gündüz vakti yanan yüzlerce ›fl›¤›n fark›na bile
varmad›¤›n› ifade eden Bekir Sütcü, flöyle devam etti:
"fiimdi her vardiyada 2 veya 3 elektrik teknisyenimiz var. Çal›flanlar›m›z art›k daha bilinçli. Bugün bu
toplant›ya kat›lan arkadafllar›m›z›n her biri, buradan
ç›kt›ktan sonra, burada anlat›lanlar› di¤er sanayicilere
anlatmal›. Bu hem memleket meselesi hem de aile meselesi. Bu bizim sorumlulu¤umuz olmal›. Enerjimizi
bofla harcamamam›z gerekti¤ini art›k ö¤renmeliyiz."
2023'E KADAR 150 M‹LYAR L‹RA KAYNAK
'Enerji Verimli Sanayi Projesi' hakk›nda bilgi veren
ADASO ve Enerji Verimlili¤i Derne¤i fiube Baflkan›
Zeki K›vanç da, Enerji Verimlili¤i Derne¤i olarak, ülkeyi kuzeyden güneye, do¤udan bat›ya dolaflarak,
enerji verimlili¤i konusunda toplum bilincini yayg›nlaflt›rmaya çal›flt›klar›n› kaydetti.
Bu toplumsal
bilincin her kesimde oluflabilmesi için farkl›
projelere imza
att›klar›n› belirten K›vanç,
"Bu çerçevede
kurdu¤umuz
Enerji Tak›m›
ile Türkiye'de
enerji verimlili¤i konusunda ev içi tüketiminden sanayiye, sanayiden
ulafl›ma her alanda tasarrufun önemini anlatmaya çal›fl›yoruz. Böylelikle, 2023 y›l›na kadar 150 milyar lira kaynak oluflturmay› hedefliyoruz" diye konufltu.
"ENERJ‹Y‹ VER‹ML‹ KULLANMALIYIZ"
Proje ile kamu, sivil toplum kurulufllar› ve özel sektör
ifl birli¤iyle iflletmelerin faturalar›n›n yüzde 30 azalt›lmas›n›n hedeflendi¤ini ifade eden K›vanç, sözlerini flöyle
sürdürdü:
"2002 y›l›nda 129 milyar kWh olan elektrik enerjisi tüketimimiz, 2015 y›l›nda 263 milyar 828 milyon kWh'ye
ulaflm›fl durumda. Enerji verimlili¤inin alternatif bir
enerji kayna¤› oldu¤u gerçe¤i hepimizin gündeminde olmal›. Türkiye art›k; daha az enerji ile daha çok ekonomik
fayda elde etmek için, enerjiyi her noktada verimli ve etkin kullanmak zorunda. Proje kapsam›nda yapaca¤›m›z
çal›flmalarda iflletmelerin; projelerini ortaya koymalar›n›,
etütlerini yapmalar›n›, enerji verimlili¤ini de¤erlendirmelerini ve bunun için uygulamaya geçmelerini istiyoruz.
Verimlili¤i art›r›c› projeleri uygulamaya bafllad›¤›m›zda,
f›r›n sistemlerinde yüzde 45'e varan enerji tasarrufu, kazan sistemlerinde yap›lacak yenilemelerle yüzde 3 ila 20
aras›nda yak›t tasarrufu sa¤lan›rken, buhar sistemlerinde
buhar hatlar›n›n ve kondens hatlar›n›n yal›t›m› sonucunda kay›plar yüzde 80-85 daha az olacak."
Toplant›da daha sonra Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ö¤retim Üyesi Doç. Dr.
Mehmet Karak›lç›k, enerji verimlili¤i konusunda bir sunum yapt›. Karak›lç›k, sunumunda, sanayicilere enerjiden tasarruf etmenin yollar›n› anlat›rken, enerji yönetiminin önemine dikkat çekti. Karak›lç›k, sunumun ard›ndan,
toplant›ya kat›lan sanayicilerin sorular›n› yan›tlad›.
Adana Sanayi Odas› ve Enerji Verimlili¤i Derne¤i fiube Baflkan› Zeki K›vanç, toplant› sonunda, enerji verimlili¤i e¤itimine katk›lar›ndan dolay› AOSB Yönetim Kurulu Baflkan› Bekir Sütcü ile Doç. Dr. Mehmet Karak›lç›k'a teflekkür belgesi takdim etti.
FUAR
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
ISSN 1302 - 1656
8
2 MAYIS 2016
MAYIS 2016 YURT ‹Ç‹ FUAR TAKV‹M‹
BAfiLAMA
B‹T‹fi
FUARIN ADI
KONUSU
03/05/2016 08/05/2016 Gaziantep KitapFuar›
Kitap, Süreli Yay›n
FI ‹stanbul 2016 4.G›da Bileflenleri,
04/05/2016 06/05/2016 Çözümleri, Yard›mc› ve Katk›
Maddeleri Fuar›
G›da, G›da ‹flleme, ‹çecek, Teknoloji ve
Endüstrileri
04/05/2016 07/05/2016 ISK-SODEX 2016
Is›tma, So¤utma, Havaland›rma, Yal›t›m,
Pompa, Vana, Havuz
04/05/2016 07/05/2016 Poolexpo 2016
Havuz, Havuz Aksesuarlar›, Sauna, SPA
Plastech "3.Plastik, Ambalaj ve
Teknolojileri Fuar›"
3. Uluslararas› Gaziantep Mobilya,
04/05/2016 08/05/2016 Dekorasyon, Orman Ürünleri ve
Mobilya Aksesuarlar› Fuar›
3. 3D Print Expo Turkey 3Boyutlu
05/05/2016 07/05/2016
Bask› Teknolojileri Fuar› ve Konferans›
BAfiLICA ÜRÜN H‹ZMET GRUPLARI
Kitap, Süreli Yay›n
Organik Katk›lar, Unlu Mamuller, Tatlar, Antioksidanlar,
Süt Ürünleri, Baharatlar, Çeflniler, Tatland›r›c›lar,
fiuruplar, Emülgatörler
Is›tma, So¤utma, Klima, Havaland›rma, Yal›t›m, Pompa,
Vana, Tesisat, Su Ar›tma, Havuz ve Günefl Enerji Sist.
Havuz, havuz döflemesi, havuz mekanik tesisat›, havuz
ar›tmas›, filtrasyon, sauna, havuz kimyasallar›, Havuz
Aksesuar, Havuz Kapama Sistemleri, SPA,
TÜRÜ
‹htisas Fuar›
YER
OFM Ortado¤u Fuar
Merkezi
fiEH‹R
Gaziantep
DÜZENLEY‹C‹
Tüyap Tüm Fuarc›l›k
Yap›m A.fi.
UBM ‹stanbul Fuarc›l›k
Ve Gösteri Hizmetleri
A.fi.
Hannover Messe
Sodeks Fuarc›l›k A.fi.
Uluslararas› ‹stanbul Kongre
‹htisas Fuar› Merkezi
‹stanbul
Uluslararas› ‹stanbul Fuar Merkezi
‹htisas Fuar› Yeflilköy
‹stanbul
‹stanbul Fuar Merkezi
Yeflilköy
‹stanbul
Hannover Messe
Sodeks Fuarc›l›k A.fi.
‹htisas Fuar›
Plastik, Ambalaj ve Teknolojileri
Plastik, Ambalaj ve Teknolojileri
‹htisas Fuar› Fuar ‹zmir-Gaziemir
‹zmir
‹ZFAfi ‹zmir Fuarc›l›k
Hizmet. Tic.A.fi
Mobilya, Dekorasyon, Orman Ürünleri ve
Mobilya Aksesuarlar›
Ev ve Ofis Mobilyalar›, Yataklar, Dekorasyon, Orman
Ürünleri, Mobilya ve Aksesuarlar› ve Yan Sanayi, Üretim
Malzemeleri
Uluslararas› OFM Ortado¤u Fuar
‹htisas Fuar› Merkezi
Gaziantep
Erexpo Fuarc›l›k A.fi.
3 Boyutlu Bask› Teknolojileri ve
Ekipmanlar›
3 Boyutlu Bask› Teknolojileri ve Ekipmanlar›
05/05/2016 07/05/2016 Kal›p Fuar› Türkiye
Kal›p Teknolojileri ve Yan Sanayi
Kal›p Teknolojileri ve Yan Sanayi
05/05/2016 07/05/2016 Is›l ‹fllem Fuar›
Is›l ‹fllem, Is›l ‹fllem Teknolojileri ve
Ekipmanlar›
Is›l ‹fllem, Is›l ‹fllem Teknolojileri ve Ekipmanlar›
05/05/2016 07/05/2016 DGM Expo, Digital Pazarlama Fuar›
Reklamc›l›k ve Pazarlama Teknolojileri
Reklamc›l›k ve Pazarlama Teknolojileri
Yap›, Dekorasyon ve Mobilya Ürünleri
Yap›, Dekorasyon Mutfak, Banyo ve Mobilya Ürünleri
04/05/2016 07/05/2016
Isparta Santek Yap› Dekorasyon ve
Mobilya Fuar› (20.)
Isparta Santek-Yap› Dekorasyon ve
05/05/2016 08/05/2016
Mobilya Fuar›
05/05/2016 08/05/2016
05/05/2016 08/05/2016 G›da - Tar›m Tenolojileri Fuar›
05/05/2016 08/05/2016
Yap›, Dekorasyon ve Mobilya Ürünleri
Yap›, Dekorasyon, Mutfak, Banyo ve Mobilya Ürünleri
G›da, G›da Teknolojileri, Tar›m -Tar›m
Teknolojileri
Bakliyat, G›da, G›da ‹flleme, ‹çecek, Tar›m Makineleri ve
Yan Sanayi, Sulama Sistemleri, Tohum, ‹laç, Gübre
‹nflaat, Yap› Malzemeleri, Is›tma, So¤utma, Kap›,
Pencere, Mobilya, Mutfak, Enerji Sistemleri, ‹zolasyon,
Boya , H›rdavat, ‹fl Makineleri
‹nflaat, Yap› Elemanlar›, ‹fl Makineleri,
2.MARBUILDS'16 MezopotamyaMardin Yap› Grubu ‹nflaat Tadilat Fuar› Mobilya ve Dekorasyon
05/05/2016 10/05/2016 Yat fiov Avrasya
06/05/2016 07/05/2016 GTZ Gençlik Fuar›
06/05/2016 08/05/2016 ‹stanbul Havac›l›k E¤itimleri Fuar›
Denizcilik Sektöründeki Teknelerin
Tan›t›m› ve Sat›fl›
Tekne, Tekstil, Tekne Ekipmanlar›, Denizcilik Yaz›l›mlar›
Gençlere Yönelik Ürün ve Hizmetler
Teknoloji ve ‹novasyon, Hobi ve E¤lence, Teknoparklar
ve Kuluçka Merkezleri, Üniversiteler, Dil Okullar›, Medya
Havac›l›k ve Uçufl E¤itimleri
08/05/2016 11/05/2016
TOS+H EXPO 2.Türk ‹fl Güvenli¤i ve
Sa¤l›¤› Fuar›
‹fl Yerinde Güvenli ve Sa¤l›kl› Çal›flma
Koflullar›n›n Sa¤lanmas›
10/05/2016 14/05/2016
39.Yap› Fuar› - Turkeybuild ‹stanbul
2016
Yap›, ‹nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri
10/05/2016 15/05/2016 5.Malatya Kitap ve Kültür Fuar›
Kitap, Süreli ve Süresiz Yay›nlar
10/05/2016 15/05/2016 Bursa Otoshow Fuar› Bursa
9.Otomobil, Ticari Araçlar Fuar›
Otomobil, Ticari Araçlar
11/05/2016 14/05/2016 DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2016
Uygulamal› Tar›m ve Hayvanc›l›k Fuar›
12/05/2016 14/05/2016 Software market Teknoloji, Yaz›l›m ve
‹letiflim Fuar›
Teknoloji, Yaz›l›m, ‹letiflim,
12/05/2016 15/05/2016 ‹zmir 2. Gayrimenkul Fuar›
Konut Projeleri ve Gayr›menkul
12/05/2016 15/05/2016 2.Benim Okulum Fuar›
Ortado¤u Alt›n ve Mücevher Fuar› /
13/05/2016 15/05/2016 12.Çukurova Alt›n ve Mücevherat
Fuar›
17/05/2016 21/05/2016
EVTEKS 2016 22.‹stanbul Ev Tekstili
Fuar›
19/05/2016 21/05/2016 Türk Difl Hekimleri Birli¤i Expodental
2016
19/05/2016 22/05/2016 Çukurova Motosiklet Fuar›2016
Uçufl E¤itim fiirketleri ve Bunlara Hizmet Sa¤layan Di¤er
Havac›l›k fiirketleri
Kiflisel Koruyucu Donan›mlar, ‹flyerinde Yang›n, Patlama
v.b. Tehlikeli Önleyici Donan›mlar, ‹fl Sa¤l›¤› E¤itim
Hizmetleri
Hizmetler, Altyap›, Kaba Yap›, Bitirme ‹flleri, Tesisat,
Elektrik-Elektronik, Bina Donan›m›, Mutfak-Banyo,
Çevre Düzenleme
Kitap, Süreli ve Süresiz Yay›nlar, Kültür Yay›nc›l›k,
Haz›rl›k Yay›nlar›
Otomobil, Ticari Araç, Aksesuar
Tohumlar, Gübreler, Zirai ‹laçlar, Tar›m Makineleri,
Fidanlar Sulama Ekipmanlar›, Hayvanc›l›k
Yaz›l›mlar, Teknolojik Ürünler, ‹letiflim A¤lar›, CRM
Çözümleri
Pullman Kongre
Merkezi-Yenibosna
Pullman Kongre
‹htisas Fuar›
Merkezi-Yenibosna
Pullman Kongre
‹htisas Fuar›
Merkezi-Yenibosna
Pullman Kongre
‹htisas Fuar›
Merkezi-Yenibosna
‹htisas Fuar›
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
Süleyman Demirel
Isparta
Kongre ve Sergi Saray›
Gökkubbe Ulusal Fuar
‹htisas Fuar›
Isparta
ve Kongre Merkezi
‹htisas Fuar›
Demos
A.fi.
Demos
A.fi.
Demos
A.fi.
Demos
A.fi.
Fuarc›l›k ve Org.
Fuarc›l›k ve Org.
Fuarc›l›k ve Org.
Fuarc›l›k ve Org.
Detay Fuarc›l›k Org. Ve
Tan›t›m Hizmet. Ltd.fiti
Detay Fuarc›l›k Org. Ve
Tan›t›m Hizmet. Ltd.fiti
‹htisas Fuar›
Fuar ve Kongre
Merkezi
Ad›yaman
Medya Trend Fuarc›l›k
San. Ve Tic. A.fi.
‹htisas Fuar›
Movapark Mardin
Fuar Alan›
Mardin
Zümrüt Fuarc›l›k Tan.
Org. San. Tic. Ltd. fiti.
‹stanbul
Via Fuarc›l›k A.fi.
‹stanbul
‹nfoloji Fuarc›l›k A.fi.
‹htisas Fuar› Viaport Marina- Tuzla
Genel Fuar
‹stanbul Kongre
Merkezi
WOW Kongre Merkezi
‹htisas Fuar›
‹stanbul
Yeflilköy
Mavi Uluslarars›
Fuarc›l›k Hiz.Tic.Ltd.fiti.
‹htisas Fuar› Haliç Kongre Merkezi
Tezulafl Fuar
Dan›flmanl›k Hizmetleri
Ltd. fiti.
‹stanbul
Uluslararas› Tüyap Fuar ve Kongre
‹stanbul
‹htisas Fuar› Merkezi
Yem Fuarc›l›k A.fi.
Miflmifl Park Fuar
Alan›
Bursa Uluslararas›
‹htisas Fuar›
Fuar Merkezi
Malatya Belediyesi
Fuarc›l›k Hizmet .A.fi.
Tüyap Bursa Fuarc›l›k
A.fi.
‹htisas Fuar›
Malatya
Bursa
‹htisas Fuar› Aksu Fuar Alan›
Antalya
DLG Fuarc›l›k Ltd.fiti.
‹htisas Fuar› Antalya Fuar Merkezi
Antalya
Anfafl Antalya Fuarc›l›k
‹flletme ve Yat›r›m A.fi.
‹zmir
Aktif Fuarc›l›k Ltd. fiti
Antalya
MSK Fuarc›l›k Ltd. fiti.
Kahraman
marafl
Start Fuarc›l›k ve
Organizasyon Ltd. fiti.
‹stanbul
‹stanbul Fuarc›l›k A.fi.
‹zmir
Türk Difl Hekimleri Birli¤i
Fuar ve Org. Ltd. fiti.
Adana
Elka Fuarc›l›k Ltd. fiti.
Kütahya
Frig Fuarc›l›k ve Org.
Hizm. San. Tic. Ltd. fiti.
Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi
Özel Okullar, Ekipmanlar, G›da Tedarik ve Özel Okullar, E¤itim Materyalleri, Ana S›n›f ve Krefller,
Cam Piramit Sabanc›
‹htisas Fuar›
Tafl›mac›l›k
G›da Tedari¤i ve Tafl›mac›l›k
Fuar Merkezi
Alt›n, Mücevher, P›rlanta, Gümüfl, De¤erli - Yar› De¤erli
Kafum
Alt›n, Mücevher, Gümüfl, Saat, Gözlük
ve Sentetik Tafllar, Saat, Gözlük, Makine Ve Ekipmanlar, ‹htisas Fuar› Kahramanmarafl Fuar
ve Aksesuarlar›
Kuyumcu Yaz›l›mlar›
Merkezi
Tül, Perde, Döflemelik Kumafl, Havlu, Hal›, Mutfak
Uluslararas› ‹stanbul Fuar Merkezi
Ev Tekstili
Tekstili, Duvar Kaplama, Yatak Ve Banyo Tekstili,
‹htisas Fuar› Yeflilköy
Dekoratif Aksesuar
A¤›z Difl Sa¤l›¤› ve Diflhekimli¤i Ürünleri, Laboratuvar
‹htisas Fuar› Fuar ‹zmir-Gaziemir
Difl Hekimli¤i ve Teknolojileri
Malzeme Ekipmanlar›, Sarf Malzemeleri, Yay›nlar, Ofis
Yaz›l›mlar›, Sigorta Sistemleri
Çukurova Motorlu ve Motorsuz Araçlar
Motosiklet, Bisiklet, Arazi Araçlar›, ATV, Scooter ve
‹htisas Fuar› Çukobirlik Alan›
Fuar›
Aksesuarlar
Konut Projeleri ve Gayr›menkul
‹stanbul
‹htisas Fuar›
Kütahya 1. Yap›, Dekorasyon, ‹nflaat
19/05/2016 22/05/2016 Malzemeleri, Is›tma, So¤utma
Teknolojileri Fuar›
Yap›, Dekorasyon, ‹nflaat Malzemeleri,
Is›tma So¤utma Teknolojileri,
Yap›, Dekorasyon, ‹nflaat Malzeme ve Ekipmanlar›,
Is›tma ve So¤utma Araçlar› ve Ekipmanlar›
‹htisas Fuar›
Kütahya Belediyesi
Fuar Alan›
21/05/2016 24/05/2016 LOGIST EURASIA 2016
7.Lojistik Endüstrisi, Tafl›mac›l›k Fuar›
Tafl›mac›l›k, Nakliye, Kargo, Alan ‹flletme,
Gümrükleme, Araç Donana›m, Sistem ve
Yan Sanayi, Destek Hizmetleri
Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu Tafl›mac›l›¤›, Tafl›ma
Organizasyonu, Gümrükleme, Lojistik, Lokomotif,
Vagon, Konteyner Üretimi, Sigorta AR-GE Hizmetleri
‹htisas Fuar›
Tüyap Fuar ve Kongre
‹stanbul
Merkezi
Tüyap Tüm Fuarc›l›k
Yap›m A.fi.
Ticari Araçlar, Otobüs ve Yan Sanayi
Ticari Araçlar, Otobüs ve Yan Sanayi
‹htisas Fuar›
Tüyap Fuar ve Kongre
‹stanbul
Merkezi
Tüyap Tüm Fuarc›l›k
Yap›m A.fi.
5.Ticari Araçlar,
21/05/2016 24/05/2016 Comvex ‹stanbul
Otobüs ve Tedarik Sanayi Fuar›
Domotex Turkey, Makine Hal›s›, Yer
23/05/2016 26/05/2016 Döflemeleri, Hal› ve Dokuma Makine
ve Teknolojileri
24/05/2016 29/05/2016 Samsun 2.Otoshow Fuar›
25/05/2016 27/05/2016
Aysaf 16. Uluslararas› Ayakkab› ve
Yan Sanayi Fuar›
25/05/2016 29/05/2016
Trakya 5.Hayvanc›l›k, Süt Ürünleri ve
Tohum 2016 Fuar›
26/05/2016 27/05/2016 HIMSS Emram E¤itim Konferans› ve
Sa¤l›k Biliflimi Fuar›
26/05/2016 28/05/2016
1.K›r›kkale - Tar›m Hayvanc›l›k ve
Tar›m Teknolojileri Fuar›
7.Do¤u Anadolu Tar›m Fuar› 2016
Erzurum Tar›m ve Hayvanc›l›k Fuar›
26/05/2016 29/05/2016 5.Uluslararas› ‹stanbul Av, Silah ve
Do¤a Sporlar› Fuar›
Bursa K›rtasiye, Ofis Malzemeleri,
26/05/2016 29/05/2016 E¤itim ‹htiyaçlar›, Oyuncak, Oyun ve
Ekipmanlar› Fuar›
26/05/2016 29/05/2016
26/05/2016 29/05/2016
Turkey Stone Do¤altafl ve Ürünleri
Fuar›
26/05/2016 29/05/2016 Kastamonu Ahflap Fuar›
26/05/2016 29/05/2016
‹htisas Fuar›
OFM Ortado¤u Fuar
Merkezi
Gaziantep
Hannover Fairs Turkey
Fuarc›l›k A.fi.
‹htisas Fuar›
Tüyap Samsun Fuar
ve Kongre Merkezi
Samsun
Tüyap Tüm Fuarc›l›k
Yap›m A.fi.
‹stanbul
Pozitif Fuarc›l›k A.fi.
Hayvanc›l›k Ekipmanlar›, Süt Teknlojileri,
Kümes Hayvanlar›, Mekanizasyon,
Üretim, Hayvan Bar›naklar›, ‹klimlendirme
‹htisas Fuar›
K›rklareli
Renkli Fuarc›l›k Ltd. fiti.
Sa¤l›k Biliflimi, Dijital Hastane, Sa¤l›kta
Ak›ll› Sistemler ve Teknolojiler, E-Sa¤l›k
Karayollar› Köprüler ve Tüneller ‹htisas Türkiye ve dünyadaki sektör yüklenici ve
Fuar›
iflverenleri buluflturmak
26/05/2016 29/05/2016 DENYAPI 2016
26/05/2016 29/05/2016
Yer Döflemeleri, El Yap›m› ve Makine Yap›m› Hal›lar,
Elastik Yer Döflemeleri, Parke, Laminat ve Tafl
Döflemeleri, Fayans, Tekstil Makineleri
Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet,
Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve
Bisiklet ve Aksesuarlar›
Aksesuarlar›
Ayakkab› Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Ayakkab› Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri,
Deri, Suni Deri, Taban, Tekstil, Makineler, Taban, Tekstil, Makineler, Kurum Mümessillikler ve
Kurum Mümessillikler ve Dergiler
Dergiler
Yer Döflemeleri, Hal› ve Dokuma Makine
ve Teknolojileri
2.Aksaray Sanayi, Ticaret ve Turizm
Fuar›
26/05/2016 29/05/2016 Konya Kent 2016 Fuar›
Konya ‹nflaat Fuar› 13.Yap›, ‹nflaat
26/05/2016 29/05/2016 Malzemeleri, ‹fl ve ‹nflaat Makineleri,
Tesisat ve Do¤algaz Tenolojileri Fuar›
1. Denizli ‹nflaat ve Teknolojileri Fuar›
SANTEK 2016 3.Do¤u Marmara
Sanayi ve Teknoloji Fuar›
28/05/2016 05/06/2016
Autoshow 2016 3. Otomobil ve Yan
Sanayi Fuar›
‹nflaat, Do¤rama, Kap›, Pencere, Yap› Teknolojileri
Tar›m, Hayvanc›l›k, Tar›m Makineleri, Süt Endüstrisi,
Tar›m, Hayvanc›l›k, Tar›m Makineleri, Süt
Ambalaj, Tohum, Peyzaj, Serac›l›k, Yumurta, Sulama
Endüstrisi, Ambalaj ve Tohum
Sistemleri, Labaratuar ve Analiz Teknolojileri, Veterinerlik
Tar›m, Tar›m Teknolojileri, Serac›l›k, Hayvanc›l›k,
Tar›m ve Hayvanc›l›k
Tohumculuk, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi, Fidanc›l›k
Av, Silah, Bal›kç›l›k ve Do¤a Sporlar›
Av ve Avc›l›k Silahlar›, Malzemeleri, Do¤a Sporlar› ve
Ürünleri
Malzemeleri,
K›rtasiye ve Ofis Malzemeleri, E¤itim
K›rtasiye ve Ofis Malzemeleri, E¤itim ‹htiyaçlar›,
‹htiyaçlar›, Oyuncak, Oyun ve Ekipmanlar› Oyuncak, Oyun ve Ekipmanlar›
Lüleburgaz Semt ve
Fuar Merkezi
‹htisas Fuar› Grenpark Pendik Hotel ‹stanbul
Ekspoturk Fuarc›l›k Org.
Ltd. fiti
ATO Kongre ve Sergi
Saray›
EGS Fuar ve Kongre
‹htisas Fuar›
Merkezi
ARK Fuarc›l›k D›fl
Ticaret Ltd. fiti
4M Fuar Organizasyon
Tic. Ltd. fiti
‹htisas Fuar›
‹htisas Fuar›
Çok Amaçl› Teflhir
Alan›
‹htisas Fuar› Antalya Fuar Merkezi
Ahflap Orman Ürünleri ve A¤aç Endüstrisi
Ahflap Orman Ürünleri,Ahflap Endüstrisi ve ‹flleme
Gereçleri
‹htisas Fuar›
Makine, G›da, Tekstil, Beyaz Eflya, Ambalaj, Kimya,
Mobilya ve Dekorasyon Sanayisi, Turizm Acentalar›
Yerel Yönetim ‹htiyaçlar›, Kent Mobilyalar›,
Yerel Yönetim ‹htiyaçlar›, Kent Mobilyalar›, Park Bahçe
Park Bahçe Düzenlemeleri, ‹tfaiye Araçlar›
Düzenlemeleri, ‹tfaiye Araçlar› ve Yang›n Güvenli¤i
ve Yang›n Güvenli¤i
Yap› Malzemeleri, Yap› Teknolojileri, Do¤algaz, Is›tma,
So¤utma, Havaland›rma, ‹fl ve ‹nflaat Makineleri,
(H›rdavat ve Nalburiye Özel Bölümü)
Mobilya, ‹ç Mimari, Dekorasyon, Beyaz Eflya, Ev
Tekstili, Züccaciye, Ev Elektroni¤i ve Gereçleri (Mutfak,
Banyo ve Seramik Özel Bölümü)
Üretim Makineleri, Elektrik, Elektronik, Otomasyon,
Sanayi ve Teknoloji
Otomotiv, Deniz Tafl›tlar›, ve Yan Sanayi, Yap›
Malzemeleri ve Teknolojileri, ‹fl Makineleri
Otomobil, Ticari Araçlar, Aksesuar ve Yan Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Aksesuar, Otomotiv
Sanayi
Yan Sanayi, Garaj Ekipmanlar›, Akaryak›t ‹stasyonlar›
Denizli
K›r›kkale
Erzurum Galeria Fuar
Erzurum
Alan›
Uluslararas› ‹stanbul Fuar Merkezi
‹stanbul
‹htisas Fuar› Yeflilköy
Merinos Atatürk
‹htisas Fuar› Kongre ve Kültür
Bursa
Merkezi
Tafl Ocaklar›, Do¤altafl ‹flleyicileri, Do¤altafl Ürünleri
‹hracatç› ve ‹thalatç›lar›, Makine ve Ekipman ‹malatç›,
‹hraçatç› ve ‹thalatç›lar›
Sanayi, Ticaret ve Turizm
Ankara
‹htisas Fuar›
Do¤altafl ve Ürünleri
Yap› Malzemeleri, Yap› Teknolojileri,
Do¤algaz, Is›tma, So¤utma,
Havaland›rma, ‹fl ve ‹nflaat Makineleri,
Mobilya, ‹ç Mimari, Dekorasyon, Beyaz
Konya 6.Mobilya Dekorasyon ve ‹deal
26/05/2016 29/05/2016
Eflya, Ev Tekstili, Züccaciye, Ev
Ev Fuar› 2016
Elektroni¤i ve Gereçleri
26/05/2016 29/05/2016
Hayvanc›l›k Ekipmanlar›, Süt Teknlojileri, Kümes
Hayvanlar›, Mekanizasyon, Üretim, Hayvan Bar›naklar›,
‹klimlendirme
Biliflim, Donan›m, Yaz›l›m, Telekominikasyon, Dijital
Depolama ve Okuma Sistemleri, E-Fatura, Dijital
Entegrasyon, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi,
Tünel, yol, köprü, inflaat, teçhizatlar›, sektör
görüflmeleri,
Uluslararas› ‹stanbul Fuar Merkezi
‹htisas Fuar› Yeflilköy
Kuzeykent Kapal›
Pazar Yeri Alan›
Çok Amaçl› Teflhir
Alan›
KTO Tüyap Konya
‹htisas Fuar› Uluslararas› Fuar
Merkezi
Genel Fuar
KTO Tüyap Konya
‹htisas Fuar› Uluslararas› Fuar
Merkezi
KTO Tüyap Konya
‹htisas Fuar› Uluslararas› Fuar
Merkezi
Kocaeli BB
‹htisas Fuar› Uluslararas› Fuar
Merkezi
ANFA Alt›npark Fuar
‹htisas Fuar›
Merkezi
ART Fuar Org.Tic
Ltd.fiti.
Atlas Uluslararas›
Fuarc›l›k Org. Ltd. fiti
EFEM Uluslararas› Fuar
ve Org. Hiz. A.fi.
Erexpo Fuarc›l›k A.fi.
Antalya
Pyramids Grup Fuarc›l›k
A.fi.
Kastamonu
Sedef Fuar ve Kongre
Hizmetleri San. Tic. A.fi.
Aksaray
Shov Fuarc›l›k Ltd. fiti
Konya
Tüyap Konya Fuarc›l›k
A.fi.
Konya
Tüyap Konya Fuarc›l›k
A.fi.
Konya
Tüyap Konya Fuarc›l›k
A.fi.
Kocaeli
Tüyap Tüm Fuarc›l›k
Yap›m A.fi.
Ankara
‹nfo Uluslararas› Fuar
Tan. Org. A.fi.
HABER
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
2 MAYIS 2016
9
Karada¤’dan yat›r›m ve iflbirli¤i ça¤r›s›
Karada¤’›n Berane Belediye Baflkan›
Dragoslav Scekiç Adana Sanayi Odas›’n›
ziyaret ederek, ticari iliflkileri ve yat›r›m
iflbirliklerini gelifltirmeyi hedeflediklerini
belirterek, sanayici ve ifladamlar›n›
yat›r›m yapmaya davet etti.
Adana Sanayi Odas› Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Erdo¤an fiire,
Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özkök,
‹sa Tuzcu ve Genel Sekreter Bora
Kocaman ile görüflen Belediye Baflkan›
Scekiç, Karaisal› ile Berane’nin kardefl
flehir olmas› nedeniyle Adana’da
bulunduklar›n›, iki ülke aras›ndaki
iliflkilerin gelifltirilmesini
amaçlad›klar›n› belirtti. Adana’da
bulunmaktan ve kendilerine gösterilen
ilgiden mutlu olduklar›n› belirten
Belediye Baflkan› Dragoslav Scekiç,
Berane’nin ekonomik ve ticari aç›dan
bölgesinde merkezi bir konumda
bulundu¤unu, teflvik bölgesi olmas›
nedeniyle yat›r›mc›lara çok cazip flartlar
sunuldu¤unu ifade etti.
Ticari iliflkilerin ve özellikle Türk
yat›r›mc›larla iflbirli¤ini gelifltirmeyi
arzulad›klar›n› belirten Baflkan
Scekiç,Türk yat›r›mc›lar› Türkiye’den
ve Adana’dan yat›r›mc›lar› ülkesinde
görmek istediklerini vurgulad›. Scekiç,
“Tecrübelerinizi bizlerle paylaflman›z›
bekliyoruz. Sizlere ticari iliflkiler ve
yat›r›mlar için her türlü imkan›, kolayl›¤›
ve deste¤i sa¤lamaya haz›r›z” dedi.
Adana Sanayi Odas› Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Erdo¤an fiire de
ziyaretten duydu¤u memnuniyeti dile
getirdi. Karada¤’›n dost ve kardefl ülke
oldu¤unu ancak karfl›l›kl› ticaretin
arzulanan seviyede olmad›¤›n›, art›r›lmas›
gerekti¤ini belirten fiire, ticari iliflkilerin
ve yat›r›m iflbirli¤inin gelifltirilmesi için
oda olarak ellerinden gelen tüm çabay›
göstermeye haz›r olduklar›n› ifade etti.
‹flsiz gençler istihdama haz›rlanacak
‹flsiz gençlerin teorik ve uygulamal›
e¤itim program› ile istihdama haz›rlanmas›n› öngören “Adana’da Yaflayan
Genç ‹flsizlerin ‹stihdam›na Yönelik
Meslek, Genel Beceri, Rehberlik ve
Uyum E¤itimleri” bafll›kl› proje Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen
toplant›da tan›t›ld›.
Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derne¤i taraf›ndan Çukurova Üniversitesi, Adana Sanayi Odas›, Adana Sürdürülebilir Kalk›nma Çevre Tüketici
Koruma ve Kültür Derne¤i ortakl›¤›nda, Gizerler Otomotiv,
Adana Nezihe Yalvaç Turizm
Lisesi, fiehit ‹dari Atafle Bora
Süelkan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Ege Bal›k ifltirakli¤inde uygulanacak proje kapsam›nda, 15-29 yafl aras›
iflsiz gençler, 8 farkl› alanda e¤itim al›p 1
ay staj yapma f›rsat› bulacak.
Projeye iliflkin proje orta¤› ve ifltirakçisi kurum ve kurulufl temsilcileriyle
aç›klama yapan Uçan Balon Çocuk ve
Gençlik Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Fazilet Aksu, hedeflerinin kentte yaflayan
genç iflsizlerin istihdam edilmesini kolaylaflmak ve istihdamda kalmalar›n›
sa¤lamak oldu¤unu belirtti.
Her alanda 5 olmak üzere toplam 40
kursiyere e¤itim verilece¤ini vurgulayan Aksu, “‹flsiz gençlere turizm sektöründe aflç›l›k, yiyecek-içecek servisi, otel ön büro, otel kat hizmetleri,
otomotiv sektöründe oto bak›m ve
onar›m›, bilgi ve iletiflim teknolojileri
sektöründe ise muhasebe ve finans,
web ve grafik tasar›m›, bilgi yönetimi
ve raporlama e¤itimleri olmak üzere 8
farkl› konuda e¤itim verilecek” dedi.
MAYIS 2016 YURT DIfiI FUAR TAKV‹M‹
APAS
BATIMATEC 2016
SIAL CHINA
21th IRAN INTERNATIONAL OIL, GAS, REFINING &
PETROCHEMICAL EXHIBITION
OROAREZZO
AUTOMECHANIKA DUBAI
M
M
M
BAfiLANGIÇ
TAR‹H‹
02/05/2016
03/05/2016
05/05/2016
M
05/05/2016
08/05/2016 PETROL, DO⁄ALGAZ
TAHRAN
‹RAN
MER‹DYEN
M
M
07/05/2016
08/05/2016
AREZZO
DUBA‹
‹TALYA
BAE
UBM ROTAFORTE
‹TO
SAUDI FOOD, HOTEL & HOSPITALITY ARABIA 2016
M
09/05/2016
C‹DDE
S.ARAB‹STAN
SENEXPO
SEOUL FOOD HOTEL
BUILDEXPO - THE 21. INTERNATIONAL BUILDING
MATERIALS AND CONSTRUCTION MACHINERY AND
EQUIPMENT TRADE FAIR 2016
KIHE 23. ULUSLARARASI KAZAK‹STAN SA⁄LIK FUARI
NOV‹ SAD 2016 - 83. ULUSLARARASI TARIM, TARIM
MAK‹NELER‹, EK‹PMANLARI VE HAYVANCILIK FUARI
BEAUTYWORLD MIDDLE EAST
M
10/05/2016
11/05/2016 DE⁄ERL‹ MADEN VE MÜCEVHERAT
10/05/2016 OTOMOT‹V
12/05/2016 GIDA, GIDA ÜRÜNLER‹ VE ENDÜSTR‹S‹, OTELRESTORAN VE MUTFAK EK‹PMANLARI
13/05/2016 GIDA VE OTEL EK‹PMANLARI
SEUL
G.KORE
SELTEN
M
10/05/2016
13/05/2016
TEBR‹Z
‹RAN
MER‹DYEN
M
11/05/2016
M
14/05/2016
M
15/05/2016
CAUCASUS BUILD FUARI
M
18/05/2016
FOOD NIGERIA 2016
CARTGAGE 2016
DENIM PREMIERE VISION
M
M
M
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
EGYPT BUILDING SHOW 2016
M
19/05/2016
NRA SHOW
MIDDLE EAST STONE
SWEETS & SNACKS
M
M
M
21/05/2016
23/05/2016
24/05/2016
PLMA'S WORLD OF PRIVATE LABEL 2016
M
24/05/2016
THAIFEX WORLD FOOD OF ASIA
TISSU PREMIER MAYIS 2016
M
M
25/05/2016
25/05/2016
AFRO FOOD AFRO PACKAGING 2016
M
26/05/2016
FIA 2016
M
28/05/2016
IFAT ENTSORGA 2016
M
30/05/2016
13/05/2016 SA⁄LIK EK‹PMANLARI
ALMATI
KAZAK‹STAN
TARIM, TARIM MAK‹NELER‹, EK‹PMANLARI VE
20/05/2016
NOV‹ SAD
SIRB‹STAN
HAYVANCILIK
17/05/2016 KOZMET‹K
DUBA‹
BAE
YAPI VE YAPI MALZEMELER‹, ‹NfiAAT MAK‹NELER‹,
21/05/2016
T‹FL‹S
GÜRC‹STAN
MOB‹LYA, DEKORASYON, KAPI VE PENCERE S‹STEMLER‹
20/05/2016 GIDA VE ‹ÇECEK
LAGOS
N‹JERYA
22/05/2016 YAPI TEKNOLOJ‹LER‹ ‹Nfi.MAL.ÇEVRE TEKNOLOJ‹LER‹
TUNUS
TUNUS
19/05/2016 TEKST‹L, KUMAfi, DEN‹M
BARSELONA
‹SPANYA
‹NfiAAT, KAPI, PENCERE, DO⁄ALTAfi, ISITMA, SO⁄UTMA
22/05/2016
KAH‹RE
MISIR
HAVALANDIRMA VE SU TEKNOLOJ‹LER‹
24/05/2016 GIDA, GIDA ‹fiLEME, CATERING, OTEL EK‹PMANLARI
fi‹KAGO
ABD
26/05/2016 DO⁄ALTAfi
DUBA‹
BAE
26/05/2016 B‹SKÜV‹, Ç‹KOLATA, fiEKERLEME
fi‹KAGO
ABD
ÖZEL TÜKET‹M MALLARI, GIDA, KOZMET‹K VE
25/05/2016
AMSTERDAM HOLLANDA
PAKETLEME
29/05/2016 GIDA
BANGKOK
TAYLAND
26/05/2016 KUMAfi VE TEKST‹L
LILLE
FRANSA
29/05/2016 GIDA VE TEKNOLOJ‹LER‹ AMBALAJ VE AMBALAJ
KAH‹RE
MISIR
TEKNOLOJ‹LER‹
02/06/2016 GENEL T‹CARET
CEZAY‹R
CEZAY‹R
SU, ATIK SU, GER‹ DÖNÜfiÜM VE ÇEVRE
03/06/2016
MÜN‹H
ALMANYA
TEKNOLOJ‹LER‹
FUAR ADI
TÜR
B‹T‹fi
KONUSU
TAR‹H‹
05/05/2016 TEMEL GIDA VE SÜPERMARKET ÜRÜNLER‹
07/05/2016 YAPI VE ‹NfiAAT MALZEMELER‹
07/05/2016 GIDA VE ‹ÇECEK
‹NfiAAT, ‹NfiAAT MALZEMELER‹ VE MAK‹NELER‹, YAN
SANAY‹
fiEH‹R
ÜLKE
ORGAN‹ZATÖR
SAO PAULO
CEZAY‹R
fiANHAY
BREZ‹LYA
CEZAY‹R
Ç‹N
SELTEN
MER‹DYEN
‹TO
TG EKSPO
TG EKSPO
‹MM‹B
TÜYAP
TG EKSPO
MER‹DYEN
U‹B
SENEXPO
SELTEN
EXPOT‹M
‹‹B
‹MM‹B
OA‹B
U‹B
SENEXPO
MER‹DYEN
‹TO
ISSN 1302 - 1656
ATIK BORSASI
10
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
Atmay›n, ihtiyac› olanlara sat›n
Sa¤l›¤›m›z› tehdit eden çevre sorunlar›n›n çözümünde
hemen hergün yeni yaklafl›mlar benimsenmektedir.
Son y›llarda çevre konusunda üzerinde en çok durulan›
ise sorunlar› kayna¤›nda çözümlemeye yönelik
sistemlerin gelifltirilmesidir. Üretim sürecinin sonunda
ortaya ç›kan kirlilikle mücadele yerine, hammaddenin
ve enerjinin etkin ve verimli kullan›lmas›, az at›k
üretilmesi ve özellikle de “at›klar›n geri kazan›lmas› ve
yeniden kullan›lmas›” önem kazanm›flt›r.
Sanayi kurulufllar› afla¤›da yay›nlad›¤›m›z, “At›k Geri
Dönüflflü
üm Borsas› Bilgi De¤erlendirme Formu”nu
doldurarak, gazetemize ulaflt›racaklar. De¤erlendirilen
formlar neticesinde ortaya ç›kan arz ve talepler bu
sayfada yeralacak.
Amaç, baz› üyelerimizin üretim at›klar›n›n
de¤erlendirilmesi, di¤er firmalar›m›z taraf›ndan
at›klar›n hammadde olarak yeniden kazand›r›lmas›
olacak. Böylece hem ekonomiye hem de çevreye
kazanç sa¤lanm›fl olacak. Bu amaca ulaflabilmek için,
üyelerimizin söz konusu formu doldurarak k›sa
zamanda gazetemize göndermeleri gerekiyor. ADASO
At›k Borsas› gizlilik ortam›nda ve flifrelendirilerek
ifllem gördü¤ünden, hem at›¤› arz, hem de talep eden
firmalar›n isimleri yay›nlanm›yor ve sakl› tutuluyor.
Borsa'da yer alan at›k
gruplar› ve kodlar›:
0100 K‹MYASALLAR
0200 TEKST‹L
0300 KA⁄IT/KARTON
0400 VAR‹L/B‹DON
0500 AHfiAP/TAHTA
0600 CAM
0700 METAL
0800 DER‹
0900 PLAST‹K
1000 ELKTR‹K-ELEKTRON‹K
1100 LAST‹K KAUÇUK
1200 YA⁄LAR
1300 B‹TK‹SEL - HAYN. MAD.
1400 B‹LEfi‹K MADDELER
1500 ‹NfiAAT VE HAFR‹YAT
1600 AKÜ VE P‹LLER
1700 D‹⁄ER
I. F‹RMA B‹LG‹LER‹:
Kurulufl / Firma Ünvan› :
Üretim Konusu :
Oda Sicil No :
Fabrika / Tesis Adresi :
Telefon / Faks :
Yetkili Kifli ve Ünvan› :
(‹rtibat kurulacak kifli)
Verdi¤imiz bilgilerin At›k Geri Dönüflüm Borsas›’nda bir kod alt›nda yay›nlanmas›n› istiyoruz.
Tarih :
‹mza :
I. ÜRET‹MDEN KAYNAKLANAN DE⁄ERLEND‹R‹LEB‹L‹R ATIKLAR:
1. Anons Türü:
Arz
Talep
2. At›k Cinsi (Madde Grubu):
3. At›¤›n Bulundu¤u ‹l/‹lçe:
4. At›k Miktar›:
5. Hangi S›kl›kta Olufltu¤u / Hangi
S›kl›kta Talep Edildi¤i:
6. At›¤›n Özellikleri Hakk›nda
Tan›mlay›c› Bilgiler:
7. Ambalaj fiekli Hakk›nda Bilgi:
8. Nakliye ‹mkan› Hakk›nda Bilgi:
9. Bültende Yay›nlanma Süresi
(Yay›nlanma süresi bildirilmedi¤i
takdirde en fazla 6 ay yay›nlan›r):
LÜTFEN BU SAYFAYI EKS‹KS‹Z DOLDURUP KESEREK KISA SÜREDE ODAMIZA ‹LET‹N‹Z.
At›k Borsas› taleplerinize yönelik görüfl ve önerileriniz için adres ve telefon numaralar›m›z:
Adana Sanayi Odas›: Turhan Cemal Beriker Bulvar› No: 156
Telefon: 0 (322) 436 63 63 (pbx) Faks: 0 (322) 436 16 36
e-mail: [email protected]
Ayr›ca At›k Borsas› talep ve arzlar›n›n yay›nland›¤› internet adresleri:
TOBB: http//www.tobb.org.tr
‹stanbul Sanayi Odas›: http//www.iso.org.tr
ARZLAR
TALEPLER
0600-A-01-2823
Cam yünü / toz ve k›rp›nt›. Y›lda 500 ton.
Torba halinde.
1500-A-01-510
Sönmüfl kireç, CaO oran› s›f›r, TÜB‹TAK
analiz raporlu, dökme, 100-200 ton,
sürekli. Nakliye al›c›ya ait (Kepçe-kamyon
dahil)
0900-A-01-2562
Ayl›k 2 ton plastik PVC (Folyo) art›¤›.
Farkl› renklerde (25 kg. çuvallarda). Nakliye
al›c›ya ait.
0900-A-01-3215
Ayl›k 10 ton yeflil a¤›rl›kl› olarak muhtelif
(LLDPE) balyalanm›fl halde plastik.
0100-A-01-779
Ayl›k 50 Kg. polietilen. Fabrikada teslim
(ücretli).
0100-A-16-474
750 lt. y›ll›k ücretsiz ETG (Etilen Glikol)
0500-A-34-469
300 kg. ambalajs›z, nakliye al›c›ya ait,
haftal›k ebatlama sonucu oluflan a¤aç ve
MDF parçalar›.
0900-A-35-462
10 ton, 3 ayl›k, plastik granül üretimi
s›ras›nda imalat hatas› fleklinde oluflan
plastik (ücretli).
0300-A-34-428
Ayda 5 ton üretimden ç›kan ka¤›t,karton ve
ambalaj
0200-A-01-1775
Ayda 1500 kg. yün iplik k›r›nt›s›. 4.5 metre
uzunluklarda yün ipler. 3 kat 6 numara,
boyal› çeflitli renklerde, 20-30 kg’l›k plastik
çuvallarda adresten teslim.
0100-A-34-427
Ayl›k 2 ton boya çamuru (kapal› varil)
0300-A-01-779
Ayl›k 250 Kg. karton. Fabrikada teslim
(ücretli).
0300-A-01-3090
Ayl›k 50 kilogram ka¤›t, karton koli.
Adresten teslim.
0400-A-01-1672
Ayda 50-60 adet boya sektöründe kullan›lm›fl temiz a¤z› çember kapakl› varil.
0400-A-01-3090
Ayl›k 30 adet plastik bidon. Adresten teslim.
0600-A-01-1902
K›r›k cam kavanozlar, nakliye al›c›ya ait.
0600-A-01-2731
45-60 günde 15 ton düz cam k›r›nt›lar›. Küçük parçalara ayr›lm›fl. Nakliye al›c›ya ait.
0700-A-01-0935
Haftada 5 ton, her an aç›k kasa ile
nakledilebilir döküm kumu.
0700-A-01-1540
Ayda 10 ton sabun kar›fl›ml› demir tozu ve
ayda 3 ton küçük parçalar halinde demir.
0100-A-38-422
Bir defal›k 1.300 kg kendi kutular›nda
paletli flekilde filtre alt› statik toz boya,
nakliye talep edene ait
0200-A-38-421
Haftal›k 20 ton naylon çuvallarda mobilya
döflemeleri için kullan›lan kumafl›n kesiminde ortaya ç›kan fire kumafl parçalar›,
nakliye talep edene ait
1700-A-16-418
Ayl›k 2 ton vulkanizasyonda metal ve
kauçu¤u birlefltirici özelli¤i olan yap›flt›r›c›
boya bulaflm›fl elyaf (ücretli), eldivenler,
nakliye al›c›ya ait.
0100-A-16-417
Ayda 1 ton metal malzeme temizlemede
kullan›lan solventler (f›r›n tiner, rapid tiner,
MEK), (ücretli) nakliye al›c›ya ait.
0900-A-01-1482
PE, PP çuval (Ambalaj plastik) ücretsiz.
0900-A-50-404
Günlük 1600 kg bask›s›z çanta poflet
imalat›ndan ç›kan plastik parçalar, Ambalaj
10 kg balya halinde, nakliye görüflülerek
0500-A-34-400
Ayl›k 3000 kg sunta talafl›, çuvallanm›fl
0500-A-34-399
Ayl›k 50 varil sunta talafl› çuvallanm›fl
0600-A-64-382
3 Ayl›k 7 ton cam, buzlu cam, ayna k›r›k
ve f›re parçalar›
0600-A-35-370
5 ton ayl›k özel dokumal› cam kumafl› firesi
1500-A-01-2746
Ayda 3 kamyon k›r›k mermer at›klar›.
Fabrika teslimi.
1700-A-01-3090
Ayl›k 300 adet metal teneke. Adresten
teslim.
1700-A-01-2746
Günlük 10 kamyon mermer tozu, mermer
parçalar› (Dökme). Nakliye al›c›ya ait.
0900-T-33-485
300 ton ayl›k her türlü fleffaf ambalaj
naylonu - Mavi beyaz bidon çapa¤›,
hurda polietilen malzemeler.
0200-T-16-475
Ayl›k 50 ton %100 üretim veya bobin
at›¤› iplik ve/veya kumafl hurdas›
(ücretli) preslenmifl balya halinde,
nakliye al›c›ya ait.
0700-T-34-453
Y›ll›k 5000 ton ambalajs›z nakliye
kendilerine ait her türlü metal.
1200-T-01-1948
Trafo ya¤›, Kompresör ya¤›, Hidrolik ya¤›, Is› transfer ya¤› vs... Ayl›k, s›n›rs›z
miktarda. Varilli veya tankerle. Nakliye
firmam›za aittir.
1200-T-06-431
Günlük 10.000 ton f›ç›l› at›k ya¤.
0100-T-01-1281
Ayda 30 ton kullan›lm›fl s›v› kostik al›n›r.
0200-T-01-1826
Ayda 20 ton pamuklu sentetik iplik ve
dokuma telefleri. Balya halinde al›n›r.
0300-T-01-2071
Oluklu mukavva, evrak ka¤›tlar›, gazete,
paketli ya da balyal› flekilde nakliyesi
miktara ba¤l› olarak firma taraf›ndan
yap›labilir.
0300-T-01-1414
Ayl›k 3.5 ton sürekli oluklu, a¤›rl›kl›
yabanc› madde olmayan kuru ka¤›t presli
veya küçük balyalar halinde fabrikam›zda
teslim al›n›r.
0300-T-01-0941
At›k ka¤›t, oluklu mukavva, gri karton,
kraft liner sürekli al›n›r.
0400-T-01-3312
Ayl›k 100 ton varil.
0500-T-01-3312
Ayl›k 100 ton hurda palet, tahta al›m›.
0700-T-01-3312
Ayl›k 100 ton sac.
0900-T-01-57533
Her türlü plastik, s›n›rs›z miktarda, sürekli
olarak (dökme). Nakliye imkan› mevcut.
0900-T-01-1838
Temiz, yafl olmayan renkli veya beyaz
polietilen film hurdalar›. Islanmayacak ve
tozlanmayacak flekilde torbalanm›fl
at›klar, nerede olursa olsun al›n›r, nakliye
firmam›za aittir.
0900-T-01-3312
Ayl›k 100 ton plastik, torluk çuval.
0900-T-01-1662
‹plik torbas›, palet örtüsü, polietilen
ambalaj, üretim at›¤› her türlü plastik
Türkiye’nin her yerinden s›n›rs›z olarak
al›nabilir.
0900-T-01-2525
Ayl›k 1 ton plastik masura (PP Masura,
çuval veya kolu halinde). Nakliye talep
eden firmaya ait.
0900-T-01-1967
Yüksek yo¤unluk polietilen ve
polipropilen, ayda 100 ton. 25 Kg.’l›k
çuval veya ambalaj ile Türkiye’nin her
yerinden al›n›r.
1200-T-01-2004
Sanayi ya¤lar›, trafo, motor ve her türlü
madeni ya¤. Bulundu¤u yerden s›n›rs›z
miktarda al›nabilir.
0900-T-35-393
Ayl›k 100 ton hurda plastik al›m›
0500-T-34-353
Y›ll›k 3000 ton Her türlü ahflap palet ve
ahflap at›k, nakliye talep eden firmaya ait.
0100-T-35-345
Ayl›k 500 ton, at›k boya (boya
çamuru)at›k tiner, at›k solvent.
0700-T-38-187
Y›ll›k 10 ton çeflitli ebat ve ölçüde sac
parças›.
0100-T-38-166
5 ton y›ll›k statik boya, paketli veya
sand›kl›.
0700-T-34-156
Haftal›k 50 ton Her türlü metal talep
edilmektedir. Nakliye imkan› mevcut.
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
Ka¤›t hamurundan ve
ka¤›ttan mamul ürünler
TUNUS
F‹RMA ADI: FARES DALLEL
22 rue Ali Belhaouane 4021 Kalaa
Sghira BP 440 4000 Sousse - TUNIS
TEL: +216 (73) 296 910
FAKS:+216 (73) 296 910
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Fares DALLEL
T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i taraf›ndan Tunuslu FARES
DALLEL firmas›n›n A4 k⤛t almak istedi¤i bildirilmifltir.
--------------------------------------------
Petrol ürünleri ve yak›tlar
‹RAN
F‹RMA ADI: Nazargan Kartal Trade
‹mam Caddesi Bazargan
TEL: +98 (91) 49620679
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Hojjat Mohamadpur/ Yönetim Kurulu Baflkan›
Firma, geri dönüflüm baz ya¤lar, bitümen, solventler, arabada kullanan
renkler tiner ile polietilen ve polipropilen satmak istedi¤ini bildiriyor.
--------------------------------------------
Kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar
IRAK
F‹RMA ADI: Al OSmany Plastic Granules Factory
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Jabbar Talaferli AZIZ
Firma, Sudan'l› bir firma ad›na ayl›k
olarak dioktil flatat ve polipropilen almak istedi¤ini bildiriyor.
-------------------------------------------UKRAYNA
F‹RMA ADI: UKRSPIRT
TEL: +38 (067) 352 58 44
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Kateryna Nikitina / Export
Director SE Ukrspirt
Ukrayna’n›n Ankara Büyükelçili¤i taraf›ndan, Ukrayna’da çeflitli tiplerde etil
alkol üreten bir devlet iflletmesi olan
UKRSPIRT’in ürünlerini ülkemize de
ihraç etmek istedi¤i bildirilmifltir. Yaz›da, söz konusu iflletmenin müflterilerin
talebine uygun özel üretim yapabildi¤i
de belirtilmektedir.
--------------------------------------------
Kauçuk, plastik ve
pelikülfilm ürünler
‹NG‹LTERE
F‹RMA ADI: Euro Exim Ltd
94-98 Grosvenor Street, Manchester,
M1 7HL
TEL: +44 ( (0)) 161 275 9660
e-posta: [email protected]
Ham kauçuk ve lastik ticareti yapan
firma, bu ürünlerini Türkiye pazar›na
sunmak istedi¤ini bildiriyor.
-------------------------------------------TUNUS
F‹RMA ADI: Sté GELCER INDUSTRIE S.A.
Kasserine ‘ Route de Thala Z.I.
TEL: +216 (52) 603966
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Moncef MONCEF
Firma konveyör band› imalat› konusunda ortak proje yürütmek istedi¤ini
bildiriyor. Söz konusu teklif T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i
arac›l›¤›yla iletilmifltir.
--------------------------------------------
Tar›m, bahç›vanl›k,
avc›l›k ve ilgili ürünler
TUNUS
F‹RMA ADI: Zina Fresh
Gabes
TEL: +216 ( 75 ) 279 199
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Najib ZARROUK
Firma, kurutulmufl domates ve salça
üretimi, sera malzemeleri/ ekipmanlar›
DIfi T‹CARET BÜLTEN‹
al›m›, ahududu üretimi, tavuk mezbahas› ve hindi üretimi konular›nda ortak
proje yürütmek istiyor. Söz konusu
teklif T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret
Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: WIFRESH
BP 89, ZI Souassi 5140 Mahdia
TEL: +216 (73 ) 610 734
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Elies KHARRAT
Firma patates sat›n almak istedi¤ini
bildiriyor. Söz konusu teklif T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i
arac›l›¤›yla iletilmifltir.
-------------------------------------------UKRAYNA
F‹RMA ADI: SITIK-AGRO
115 Frunze str., Verbky village, Pavlograd area, Dnepropetrovsk region,
Ukraine 51453
TEL: +38 (099) 447 43 78
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Mykola Stovba/Farm Director
Tar›m alan›nda faaliyet gösteren ve
fabrikalar›nda m›s›r, bu¤day ve balkaba¤› iflleyen firma, projelerinde ortak
olmak isteyen Türk firmalar›yla iflbirli¤i
yapmak istedi¤ini bildiriyor.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: FERTAGRILAND SA
11, Inzheneriv av., Kirovohrad 25014,
Ukraine
TEL: +38 (0522) 35-90-50
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Yulia Koptseva/ Export
Department
Hububat kaba ö¤ütülmüfl tah›l (kabu¤u ç›kar›lm›fl bu¤day/yulaf) üreticisi ve
ihracatç›s› olan firma, ürünlerini satmak istedi¤ini bildiriyor.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: KHLIBODAR
11, Inzheneriv av., Kirovohrad, 25014,
Ukraine
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Yulia Koptseva
Firma, tah›l firmalar›na yat›r›mc› ortak
olmak isteyen Türk firmalar›yla ba¤lant› kurmak istediklerini bildiriyor.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: Krupyaniy dim
11, Inzheneriv av., Kirovohrad, 25014,
Ukraine
TEL: +38 (0522) 35-90-52
e-posta: [email protected]
Firma bu¤day, ay çekirde¤i gibi hububat ürünlerini satmak istiyor.
--------------------------------------------
Madencilik, tafl oca¤›
iflletme ve ilgili ürünler
ARNAVUTLUK
F‹RMA ADI: AKLEN FOREIGN TRADE
SH.P.K
Godine 1 kateshe, Vaqarr Tirane/Albania
TEL: +355 ( 69 ) 532 6024
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Mustafa Necdet Dirican
Firma, Arnavutluk’ta bulunan granit ve
mermer ocaklar›nda iflbirli¤inde bulunabilecek firmalar arad›klar›n› bildiriyor.
Arnavutluk’un do¤usunda bulunan
granit oca¤› Baflkent Tirana 65 km,
Dures Liman›na 100 km’dir. Ocak alan›
yaklafl›k olarak 22 hektard›r. Tespitleri
yap›lan da¤da ki ifllenebilir rezerv miktar› minimum 400.000 m3’tür. Da¤›n
zirve k›sm›ndan yüzeye ç›kart›lan blok
halinde granitin miktar› ise yaklafl›k
olarak 25.000 m3 ve makineler kuruldu¤u taktirde ayn› gün içerisinde ifllenmeye haz›r haldedir. Karfl›l›kl› iki da¤a
sahip olan ocak tamam› granit yüzeye
sahip olup tüm lisanslara sahiptir (‹flçi
çal›flt›rma, iflletme, Çevre Bakanl›¤›
izinleri, ithalat ve ihracat izin belgeleri
vs. gibi) Söz konusu graniti ‹talya’dan,
Almanya’dan ve ‹spanya’dan plakalar
halinde talep eden flirketler mevcut oldu¤u ve iflbirli¤i gerçeklefltirildi¤i tak-
dirde bu flirketleri paylaflabileceklerini
belirtiyor. Firma kesim makinalar› ile
uzman bir ekip konusunda iflbirli¤i
yapmak istedi¤ini bildiriyor.
-------------------------------------------TUNUS
F‹RMA ADI: Société d’Equipement
Vapeur, Climatisation et Chauffage
Central
115 avenue Louis Braille, 1003, Cité
El Khadra-Tunis
TEL: +216 (71 ) 771 532
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Abdelaziz GSA‹ER
Firma, banyo dolaplar›, fayans/karo,
kumtafl› sat›n almak istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
--------------------------------------------
Tekstil ve tekstil
malzemeleri
TUNUS
F‹RMA ADI: TEXAS ASSEMBL‹NG
Av. de la République 4022 ‘ Akouda
TEL: +216 ( 73 ) 356 805
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Haykel KAROUI
Firma dokunmam›fl teknik tekstil almak istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu
teklif T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret
Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: CHEF‹TEX
TEL: +216 (73) 450 025
FAKS:+216 (73) 473 410
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Chafik JMOUR
Firma, (68/2) iplik sat›n almak istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i
arac›l›¤›yla iletilmifltir.
--------------------------------------------
G›da maddeleri ve içecekler
AFGAN‹STAN
F‹RMA ADI: Afganistan ‹slam Cumhuriyeti Ticaret Atafleli¤i
Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
‹stanbul Vizyon Park Ofis Bloklar› 4. Plaza Kat:8 No:70 Bahçelievler-‹stanbul
TEL: +0212 (296 ) 52 37
e-posta: [email protected]
Afganistan ‹slam Cumhuriyeti Ticaret
Atafleli¤inden al›nan bir yaz›da, Bakanl›klar›ndan al›nan bir yaz›ya atfen, 10
bin ton çam f›st›¤› ve 20 bin ton elma
almak isteyen Türk firmalar›n›n kendileri
ile irtibat kurabilecekleri bildirilmektedir.
-------------------------------------------B‹RLEfi‹K ARAP EM‹RL‹KLER‹
F‹RMA ADI: Elfydan General Trading LLC.
Nature
TEL: +971 (555) 888114
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Don W Donald
Firma, k›rm›z› mercimek, nohut, bezelye ve hayvan yemi olarak kullanmak
üzere dar› almak istedi¤ini bildiriyor.
-------------------------------------------BULGAR‹STAN
F‹RMA ADI: SHOTI GROUP LTD.
TEL: +359 (89) 6269977
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: SHOTI AHMEDOV
Firma, 2015 mahsulü kurutulmufl, beyaz ve ince kabuklu 100 ton kabuklu
ceviz satmak istedi¤ini bildiriyor.
-------------------------------------------KORE CUMHUR‹YET‹
F‹RMA ADI: Insanga
4F Hongik B/D 26 Insadong5-gil,
Jongno-gu Seoul
TEL: +850 (822 ) 7672073
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Jamie KIM/Senior Manager
Firma, t›bbi faydalar› yüksek olan, içerisinde katk› maddesi olmayan ve tamamen do¤al bambu tuzu satmak istedi¤ini bildiriyor.
2 MAYIS 2016
11
PERU
F‹RMA ADI: PERURALDEF S.A.C
TEL: +90 (544) 472 2231
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Saim Özgürler Atasoy
Peru'da broker olarak çal›flan firma,
maden (alt›n, demir) ve g›da maddeleri
(özellikle muz ve di¤erleri) alanlar›nda
Türk firmalar›yla iflbirli¤i yapmak istediklerini, ayr›ca kat›l›mlar› bulunan alt›n
madeni için rafineri yat›r›m› arad›klar›n›
ve rafineri yat›r›m› karfl›l›¤› % 10 alt›n
üretimlerini hibe edeceklerini bildiriyor.
-------------------------------------------SR‹ LANKA
F‹RMA ADI: Virgin Oil International
(Pvt) Ltd
Bulugahawatte Estate, Palugahawela,
Katuwellegma, SRI LANKA
TEL: +94 (11) 2296363
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Mervin Gonawela/ Managing Director
S›zma hindistan cevizi ya¤› sat›c›s› olan
firma, ürünlerini Türkiye pazar›nda satmak istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu talep T.C. Sri Lanka Büyükelçili¤i Ticaret
Müflavirli¤imiz arac›l›¤›yla iletilmifltir.
-------------------------------------------UKRAYNA
F‹RMA ADI: CHAPLYNKA FEED MILL
75200, Kherson region, Chaplynka,
Ivana Kudri street 1.
e-posta: [email protected]
Firma, hayvan yemi olarak kullan›lmak
üzere soya fasulyesi keki satmak istedi¤ini bildiriyor.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: INTERSTARCH Ukraine LLC
TEL: +380 (44) 3517768
FAKS:+380 (44) 3517381
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Vladyslav Morozov / Foreign Trade Executive
Ukrayna’n›n Ankara Büyükelçili¤i taraf›ndan, Ukrayna’da çeflitli tiplerde niflasta ve di¤er g›da katk› maddeleri
üreten INTERSTARCH Ukraine LLC
fiirketi’nin, ürünlerini ülkemize de ihraç etmek istedi¤i bildirilmifltir. Büyükelçilik taraf›ndan iletilen yaz›da, fiirketin ihraç ürünlerinin; m›s›r niflastas›
(HS 11081200), m›s›r niflastas› (HS
11081200), bu¤day niflastas› (HS
11081100), modifiye niflastalar (HS
3505105000), di¤er flekerler (HS
1702905000), dekstrinler ve tadil edilmifl di¤er niflastalar (HS 3505105000),
bu¤day glüteni (kurutulmufl olsun olmas›n) (HS 11090000), glikoz ve glikoz flurubu (HS 17023099), yüksek
maltoz flurubu (HS 17023099), glikoz
fruktoz flurubu (GFS) (HS 17024099),
bu¤day niflastas› (HS 11081100), di¤er g›da müstahzarlar› (HS 21069090),
bu¤day unu veya mahlut unu (HS
11010015), bu¤day kepe¤i granül (HS
2302301000), m›s›r ya¤› ve fraksiyonlar›; (ham) (HS 1515219000), niflastac›l›k art›klar› ve benzeri art›klar (CGM)
(HS 23031011), fleker pancar›n›n etli
k›s›mlar›, fleker kam›fl› bagas› ve fleker
sanayiinin di¤er art›klar› (SBPP) (HS
2303201000), kam›fl veya pancar flekeri ve kimyaca saf sakaroz (kat› halde); ilave aroma veya renk verici madde içermeyen (HS 1701991001), tah›llar: bu¤day, m›s›r, arpa (HS 1001190;
100590; 100390), m›s›r; tohumluk olmayan (HS 100590) ve soya fasulyesi
(HS 12010090) oldu¤u belirtilmektedir.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: MILK ALLIANCE
9, Leskova str., Kyiv, 01011, Ukraine
TEL: +380 (44) 284-58-51
e-posta: [email protected]
Ukrayna’n›n Ankara Büyükelçili¤i taraf›ndan, Ukrayna’da çok say›da süt iflleme tesisleri ve popüler süt ve peynir
markalar› bulunan Milk Alliance isimli
flirketler grubunun, ürünlerini ülkemize
de ihraç etmek istedi¤i bildirilmifltir.
‘Mesleki E¤itim’de iflbirli¤i buluflmas›
E¤itimciler ile sektör temsilcileri aras›ndaki iflbirli¤inin gelifltirilmesini amaçlayan toplant› Adana Sanayi Odas› ev sahipli¤inde gerçeklefltirildi.
Adana Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Üyesi ‹brahim
Eserce:
“ADASO,
e¤itime
önem vermekte, her
türlü çal›flmada memnuniyetle
yer almay›
kendine
misyon edinmektedir.”
Milli E¤itim Bakanl›¤› Mesleki ve
Teknik E¤itim Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenen ve e¤itimciler ile
sektör temsilcileri aras›ndaki iflbirli¤inin gelifltirilmesini amaçlayan “Sektörle ‹flbirli¤i Toplant›s›” Adana Sanayi
Odas› ev sahipli¤inde gerçeklefltirildi.
Sanayi sektör temsilcileri ile mesleki ve
teknik e¤itim okullar›nda görevli yönetici
ve ö¤retmenlerin kat›l›m›yla yap›lan toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan Adana Sanayi
Odas› Yönetim Kurulu Üyesi ‹brahim
Eserce, nitelikli iflgücünün verimli bir
ekonominin vazgeçilmez unsuru oldu¤unu belirtti. Eserce, iflletme ve KOB‹’lerin
rekabet ortam›nda güç kazanmalar› ve ülke ekonomisine daha fazla katk› sa¤lamalar› için nitelikli iflgücü deste¤ine ihtiyac› bulundu¤unu vurgulad›.
Nitelikli eleman temininin önde gelen
sorunlardan biri oldu¤unu belirten Eserce, bu bilinçten hareketle sektörlerde istihdam edilecek nitelikli personel bulmak
‹l Milli E¤itim Müdür
Yard›mc›s› Ömer Oflaz:
“Sektörle
iflbirli¤i toplant›s›n›n,
e¤itime ve
e¤itimci-sanayici iflbirli¤inin geliflmesine
büyük katk›
sa¤layaca¤›na inan›yorum.”
konusunda sanayiciler, okul ve milli e¤itim yetkililerini biraraya getirerek projeler gelifltirildi¤ini ve kamuoyu oluflturmaya çal›flt›klar›n› ifade etti.
“Adana Sanayi Odas›, e¤itime önem
vermekte ve bu konuda yap›lacak her
türlü çal›flmada memnuniyetle yer
almay› kendine misyon edinmektedir”
diyen Yönetim Kurulu Üyesi ‹brahim
Eserce, konuyla ilgili yap›lan
çal›flmalar› flöyle anlatt›:
“Son dönemde özellikle meslek komitelerinde nitelikli eleman temini ile ilgili projeler gelifltirerek okullar›m›zla iflbirli¤i çal›flmalar›n› yürütecek bir tak›m
eylem planlar› haz›rland›¤›n› ve bu dönemde onlar›n yürütülmesini planlam›fl
bulunmaktay›z.
‹lk olarak, fiehit ‹dari Atafle Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ve Odam›z Otomotiv sektörünün birlikte
yürüttü¤ü “Otomotiv sektörünün ihtiyaçlar›na cevap verebilecek niteliklere sahip
teknik eleman yetifltirilmesine, mezunlar›n istihdam edilmesine ve okul genelinde ayn› programlar›n uygulanabilmesi
için atölyelerdeki donan›m ihtiyaçlar›n›n
giderilmesine ve okul sanayi ortakl›¤›nda
okulun mevcut fiziki durumunun iyilefltirilmesine yönelik proje çal›flmas› yürütülmeye bafllanm›fl ve devam etmektedir.
Bu projeler d›fl›nda, son dönemde bir
ço¤unuzun da bildi¤i üzere okullar›m›zla farkl› sektörleri bir araya getirerek nitelikli eleman temini konusunda görüfl
al›fl veriflinde bulunuyoruz. Bu toplant›lar›n›n ilkini inflaat sektörü, ikincisini ise
makine ve metal sektörlerine yönelik
yapt›k. Bu toplant›lar›n neticesinde ilk
olarak her bir sektörümüzün önde gelen
isimlerinin oldu¤u, okul ve milli e¤itim
müdürlü¤ü yetkililerinin bir araya gelece¤i sektör komisyonlar› oluflturmaya
karar verdik. Böylece okul-sanayi iflbirli¤ini daha gelifltirmeyi ve çözüme odakl› fikirlerin gelifltirilmesini ve etkin bir
Pamuk ‹flleme, Ç›rç›r, Tekstil ve Konfeksiyon sektör temsilcileri ile meslek lisesi müdür ve ö¤retmenleri biraraya geldi
‘Mesleki E¤itim ve Nitelikli ‹flgücü’ için 3. ad›m Adana OSB’de at›ld›
Adana Sanayi Odas› ve ‹l Milli
E¤itim Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle
düzenlenen “Mesleki E¤itim Sistemi
ve Nitelikli ‹flgücü Sorunlar› ve
Çözüm Önerileri” toplant›s›n›n
3’üncüsü Adana Organize Sanayi
Bölgesi’nde gerçeklefltirildi.
ADASO 1.Grup Pamuk ‹flleme,
Ç›rç›r, 5.Grup Konfeksiyon ve 7.
Grup Tekstil sektörleri temsilcilerinin
kat›l›m›yla yap›lan toplant›da, meslek
liselerinin ihtiyaçlar›, sanayicilerin
beklentileri ve ö¤rencilerin kariyer
hedeflere görüflüldü.
Adana OSB Salonu’nda mesleki
e¤itimin potansiyelini iflletmelere anlatmak ve bu alanda fark›ndal›¤› art›rmak amac›yla düzenlenen toplant›ya, ‹l Milli E¤itim fiube Müdürü
Mustafa Zincirk›ran, Adana Sanayi
Odas› Genel Sekreteri Bora Kocaman, AOSB Bölge Müdürü Mustafa
Keskin, sektör temsilcileri, meslek lisesi müdürleri ve ö¤retmenler kat›ld›.
ADASO Genel Sekreteri Bora Kocaman, öncelikli amaçlar›n›n, meslek liselerini iflletmelere yaklaflt›rmak ve
taraflar aras›nda diyalo¤u sa¤lamak
oldu¤unu söyledi. Kocaman, "Nitelikli eleman sorunuyla ilgili etkin çözümler bulmay› hedefliyoruz. Hepimizin en önemli amac›, meslek liselerinde okuyan ö¤rencilerimize istihdam sa¤lamakt›r" dedi.
Bora Kocaman
Mustafa Zincirk›ran
Türkiye’nin önemli bir de¤iflim sürecinde oldu¤unu söyleyen Kocaman,
"Tekstilde, özellikle tasar›m alan›nda
devletin büyük teflvikleri var. Yeni kanuna göre, Ar-Ge Merkezleri kapsam›nda yap›lan desteklere tasar›m faaliyetleri de ekleniyor. 10 tane tasar›mc›
çal›flt›ran iflletmeler, Ar-Ge Merkezleri’nin faydaland›¤› desteklerden aynen
faydalanacak” diye konufltu.
‹l Milli E¤itim fiube Müdürü Mustafa Zincirk›ran da, sektör temsilcile-
riyle bir araya gelmelerindeki amac›n, meslek okullar›n› sektör temsilcileriyle tan›flt›rmak oldu¤unu belirterek, flunlar› söyledi:
“Sanayicilerimiz bizden nitelikli
eleman istiyorlar. Yani sanayiye geldi¤inde tam donan›ml› olmas›n› istiyorlar. Fakat bize gelen ö¤rencilerimiz, gelirken ‘meslek lisesine geliyorum’ diyor, mesleklerine sahip ç›km›yorlar. Sanayicilerin nitelikli ifl gücüne ihtiyac› var. Okullardan mezun
olan çocuklar›m›z›n da kendi mezun
olduklar› alanlarda ifl ihtiyac› var. ‹ki
el karfl›l›kl› geliyor, bir türlü tutuflam›yorlar. Biz bir arada ne üretebiliriz,
bunun için çal›flmalar yapmal›y›z."
staj sisteminin hayata geçirilmesini amaç
edindik. Ö¤rencilerimiz motivasyonu ve
meslekleri daha iyi tan›malar› yönünde,
rol model olacak sektör temsilcilerinin
okullarda belirli periyodlarda seminer
vermesi konusunda planlama yapt›k.
Ayr›ca, Odam›z ve Çukurova Üniversitesi iflbirli¤inde ilk olarak piyasan›n
ihtiyaç duydu¤u elemanlar›n yetifltirilmesi konusunda geçen y›l örnek bir
projeyi hayata geçirmenin sevincini yaflad›k. Tekstil Mühendisli¤i Bölümü ile
yap›lan anlaflma kapsam›nda, tekstil
mühendisli¤i ö¤rencileri son e¤itim y›l›n›n ikinci yar›s›n› sanayi tesisinde geçirmektedir. Böylece, bu bölümde okuyan arkadafllar›m›z ifl hayat›n› erkenden
tan›ma, üniversiteyi bitirmeden üretim
süreçlerini ö¤renme, imkân›na kavuflmufllard›r. Üniversite-sanayi iflbirli¤i
ortak çal›flma alanlar› genifllemifltir. Bu
y›l ayn› program› Endüstri Mühendisli¤i ile yapm›fl olup, önümüzdeki dönem
G›da, Bilgisayar, ‹ngilizce gibi di¤er
bölümlerle de yapmay› planlamaktay›z.
Adana Sanayi Odas›, e¤itime önem
vermekte ve bu konuda yap›lacak her
türlü çal›flmada memnuniyetle yer almay› kendine misyon edinmektedir. Bu
amaçla biz bu toplant›lar› çok önemsiyor, Odam›z ev sahipli¤inde gerçekleflmesinden de büyük keyif ald›¤›m›z› ifade etmek istiyorum.
Umar›m en k›sa zamanda Meslek Liseleri ile de daha kapsaml› projeler gelifltirip, çok önem verdi¤imiz nitelikli eleman
temini konusunda iflbirli¤i çal›flmalar›n›
devam eder ve okullar›m›z sanayiciyi,
sanayicimiz okullar› daha yak›ndan tan›ma imkân› bulup, ortak çal›flma alanlar›n› geniflletecek faaliyetlere imza atarlar.”
‹l Milli E¤itim Müdür Yard›mc›s›
Ömer Oflaz da, sektörle iflbirli¤i toplant›s›n›n mesleki e¤itim aç›s›ndan
önemli oldu¤unu, e¤itime ve e¤itimcisanayici iflbirli¤inin geliflmesine büyük
katk› sa¤layaca¤›n› söyledi.
Toplant›da öncelikli olarak mesleki ve
teknik e¤itim okullar›n›n güncel ihtiyaçlar›, sektörün beklentilerinin görüflülece¤ini vurgulayan Oflaz, “Yerel ihtiyaçlar, velilerimizin beklentilerini, ö¤rencilerin kariyer hedeflerini, okulda
görmek ve ö¤renmek istediklerini, ö¤renci say›lar›n›, alanlar ve s›n›flar baz›nda olmayan alanlar›n aç›lmas›, yetersiz kapasitelerin art›r›lmas›, kapasitesinin üzerinde ö¤rencisi olan alan ve dallarda ise sonraki y›llarda al›nacak ö¤renci say›lar›nda düzenleme yap›lmas›,
sektörün art›k ihtiyaç duymad›¤› alanlar
belirlenerek kademeli olarak ihtiyaç duyulan alanlara dönüfltürülmesi gibi konular ele al›nacak” diye konufltu.

Benzer belgeler