ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

Yorumlar

Transkript

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
İl Genel Meclisinin 10.03.2016 tarihli IV. Birleşiminde görüşülerek 3/4-096 sayılı karar ile kabul edilmiştir.
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tanzim
edilmiştir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
1
ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU
Isparta İl Özel İdaresi’nin 2015 Yılı Faaliyet Raporu, ilgili mevzuatları gereğince
hazırlanarak siz değerli İl Genel Meclisi Üyelerimiz ile kamuoyunun bilgi ve
değerlendirmesine sunulmuştur.
Kamu yönetim sistemindeki yeniden yapılanma süreci mahalli idarelerde değişim ve
dönüşümü gerekli kılmaktadır. Yeni yönetim sistemleri faaliyetlerin ilgili mevzuat ve bütçe
mekanizmaları kadar, sağlam mali yönetim, şeffaflık, etkililik, verimlilik ve ekonomiklik
ilkeleriyle de uyumlu olduğuna ilişkin makul güvence sağlamayı amaçlamaktadır.
Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli
unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel
taşlarından biridir.
Isparta İl Özel İdaresi 2015-2019 Stratejik Planında; 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu’nun hükümleri, diğer taraftan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile
getirilen; hizmetlerde etkililik, verimlilik, etkenlik ve şeffaflık yaklaşımının etkisi ile
“Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması”,
“Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi”, “Sosyal Dayanışmanın İl Genelinde Artırılması”,
“Yenilikçiliğin Desteklenmesi” ve “Kurumsal Yeteneklerin Geliştirilmesi” stratejik
alanlarında belirlediği stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için ilgili kamu idareleri, özel
sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile etkili bir işbirliği, koordinasyon ve
yardımlaşmayı öngörmektedir.
2015 yılı çalışmalarımız; uluslararası standartlar ve AB uygulamalarıyla uyumlu
olarak yeniden yapılandırılan kamu yönetim sistemimiz, çok yıllı bütçeleme, stratejik
planlama, iç kontrol, iç denetim, mali saydamlık, hesap verebilirlik, tahakkuk esaslı muhasebe
gibi çağdaş yönetim araçları ile de güçlendirilmiş olup, bu değişimin farkındalığı ile Isparta İl
Özel İdaresi öncelikle iç kontrol sistemlerini yeniden düzenleyerek stratejik planının sonuç
odaklı izleme ve değerlendirilmesine imkân tanıyacak şekilde doğru bir alt yapı çerçevesinde
gerçekleştirilmiştir.
Şeffaflık ilkesi ile hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde
hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun gelecek yıllara da ışık tutmasını temenni ederek
başta İl Genel Meclisi Üyelerimiz olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunar, faaliyetlerin
gerçekleşmesinde emeği geçen birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ederim.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
2
İÇİNDEKİLER
I.
A.
GENEL BİLGİLER ..................................................................................................................... 4
Misyon ve Vizyon ................................................................................................................................ 4
B.
Yetki, Görev ve Sorumluluklar ........................................................................................................ 5
1.
2.
3.
İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları ............................................................................... 5
İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları ................................................................................. 6
İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler ....................................................................................... 6
İdareye İlişkin Bilgiler ....................................................................................................................... 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
A.
Fiziksel Yapı .............................................................................................................................. 7
Teşkilat Yapısı............................................................................................................................ 8
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ................................................................................................. 11
İnsan Kaynakları ...................................................................................................................... 15
Sunulan Hizmetler .................................................................................................................... 17
Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ................................................................................................. 19
AMAÇ VE HEDEFLER ............................................................................................................ 22
İdarenin Amaç ve Hedefleri .................................................................................................................... 22
B.
Temel Politika ve Öncelikler .................................................................................................................. 25
C.
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ...................................... 27
A. Mali Bilgiler ....................................................................................................................................... 27
1.
2.
3.
B.
Bütçe Uygulama Sonuçları....................................................................................................... 27
Mali Denetim Sonuçları ........................................................................................................... 36
Diğer Hususlar.......................................................................................................................... 36
Performans Bilgileri ......................................................................................................................... 37
1. ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ ...................................................................... 37
3. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ ........................................................................... 44
4. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ............................. 46
5. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ ................................................. 48
6. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ....................................................................... 55
7. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ..................................................................................... 59
8. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................ 61
9. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ .............................................................................. 68
10. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ......................................................... 69
11. PLANve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................................ 85
12. YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................ 88
13. SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .................................................................. 109
14. TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ......................................................................... 127
15. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................. 132
16. İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ, GENEL BÜTÇE VE DİĞER KAYNAKLARDAN
AKTARILAN ÖDENEKLER İLE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ
YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYET VE PROJELER ................................................................................. 149
2. Performans Sonuçları Tablosu ............................................................................................... 209
3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi .......................................................................... 246
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ..................... 249
A. Üstünlükler .............................................................................................................................................. 249
B.
Zayıflıklar ................................................................................................................................................ 249
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER ........................................................................................................ 250
VI. EKLER ...................................................................................................................................... 250
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
3
I.
GENEL BİLGİLER
A.
MİSYON VE VİZYON
Isparta İÖİ’nin Misyonu
"Bölgesinde altyapı, eğitim, sağlık, spor, tarım, sanayi, ticaret, çevre, kültür,
sanat, turizm ve sosyal dayanışma alanlarında; ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon
ve yardımlaşma anlayışı ile çalışmak; kurumsal risklerin kontrol sistemleri ile
izlenebilirliğini sağlamak; vatandaşa kusursuz hizmet sunmak için sahip olduğu insan
kaynağının motive edildiği bir çalışma ortamı yaratmak ve Isparta İl'in yaşam kalitesinin
yükselmesine katkıda bulunmak" olarak belirlemiştir.
Isparta İÖİ’nin Vizyonu
Doğal, tarihi ve kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya kenti olma
yolunda; kaynakları verimli kullanarak maksimum faydayı üreten; hizmet sunumunda insan
odaklılığı esas alan ve bölgeler arası gelişmişlik farkını en aza indiren öncü bir Kurum olmak"
olarak benimsemiştir
TEMEL DEĞERLERİNİ;
❖
Katılımcılık
❖
Şeffaflık
❖
Dürüstlük ve Güvenilirlik
❖
İnsan Odaklılık
❖
Eşitlik ve Adalet
❖
Verimlilik
❖
Çağdaşlık
❖
Ulaşılabilirlik
❖
Dinamiklik
❖
Zamanındalık
❖
Sürdürülebilirlik
olarak kabul etmiştir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
4
B.
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
5302 sayılı yasa ile İl Özel İdaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev ve
sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir.
1.
İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları
İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a)
Gençlik ve spor sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il
sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân,
toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve
yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk
ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile
diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
b)
İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma;
orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin
hizmetleri belediye sınırları dışında,
Yapmakla görevli ve yetkilidir.
Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri,
devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık,
eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere
ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına
giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel
idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın
onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel
idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe
imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya
göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler
ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına
tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.)
Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine
aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje
için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra
kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka
bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut
İdaresine aktarılabilir.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt
Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının
ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet
hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden
karşılanabilir.
İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir
belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre
düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle:
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
5
1/7/2006-5538/26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il
çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve
doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu,
hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.
İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun
yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin
durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve
uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.
2.
İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları
a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette
bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve
ruhsatları vermek ve denetlemek.
b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir
vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak,
kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis
etmek.
d) Borç almak ve bağış kabul etmek.
e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına
kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh,
tahakkuk ve tahsilini yapmak.
g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve
eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.)
Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere
işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
h) İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
i) İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş
sayılır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun
75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.
j) İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi,
resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları
haczedilemez.
3.
İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler
İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir
getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç,
katkı ve katılma paylarından muaftır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
6
C.
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1.
Fiziksel Yapı
İl Özel İdaresi, Eğirdir yolu üzerinde bulunan yerleşkede, 12 ilçe özel idare
hizmet birimlerinde, Ayvalıpınar-Çetince-Barla bakım evlerinde hizmet vermektedir. Ayrıca,
Merkez ilçesi Büyükhacılar köyü Oyukkaya Sırtı mevkiinde Kalker Madeni İşletme Altyapı
Tesisi ve Maden Tesisi faaliyette bulunmaktadır.
a)
Gayrimenkul Durumu:
Taşınmazın
Cinsi
Hizmet Binaları
Anaokulları
İlköğretim Okulları
Ortaöğretim Okulları
Sağlık Ocakları
Yurt ve Pansiyonlar
Kütüphaneler
Sinema,Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları
İbadet Yerleri
Eğitim ve Dinlenme Binaları
Hayvan Barınakları
Kamu Konutları
Diğer Konutlar
Restoranlar, Lokantalar
Dükkan ve İşyeri
Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar
Köşkler, Kasırlar
Tarımsal Amaçlı Bina ve Tesisler
Arsalar
Tarla
Bağ Bahçe
Çayır ve Otlaklar
Tarım Dışı Alanlar
Ağaçlandırılmış Alanlar
Yollar
Sulama Kanalları
Göletler
Yollar, (Tapuda kayıtlı olmayan)
Harman Yerleri ( Orta Malları)
Parklar, Yeşil alanlar( Genel Hiz.Alanları)
Genel Mezarlıklar( Gen.Hiz.Alanları)
TOPLAM
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Adedi
25
1
193
18
2
2
1
1
1
1
5
9
43
1
4
2
12
1
1.181
422
55
2
15
24
4
3
560
2
18
4
1
2.613
Yüzölçümü
71.378,01
1.085,11
683.089,42
57.384,39
3.411,22
9.689,27
1.166,00
11.795,00
69,60
102,00
13.010,00
5.491,91
48.209,98
10.450,00
18.408,35
22.774,39
2.177,04
1.606,13
1.339.540,93
2.500.644,91
160.884,62
9.102,00
108.935,77
308.164,00
1.569,00
4.532,52
1.659.990,34
2.995,40
15.800,00
24.560,00
1.926,77
7.099.944,08
7
2.
Teşkilat Yapısı
İl Özel İdaresinin Organları; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali’ den oluşmaktadır.
İl Genel Meclisi
Vali
İl Encümeni
İç Denetçi
Genel Sekreter
Hukuk Müşaviri
Genel Sekreter
Yardımcısı
Genel Sekreter
Yardımcısı
Plan ve Proje
Müdürlüğü
Strateji Geliştirme
Müdürlüğü
Yatırım ve İnşaat
Müdürlüğü
Yol ve Ulaşım
Hizmetleri
Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Su ve Kanal
Hizmetleri
Müdürlüğü
Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
Tarımsal Hizmetler
Müdürlüğü
İmar ve Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü
12 İlçe Özel İdare
Müdürlüğü
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Encümen Müdürlüğü
8
İl Genel Meclisi
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 9’ncu maddesinde İl Genel Meclisi il özel
idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler
tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.
5302 sayılı yasanın 10’ncu maddesinde İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri
şunlardır:
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini
ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler
ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni
plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve
karara bağlamak.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanunu’na tâbi ortaklıklar kurulmasına
veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım
ortaklığı kurulmasına karar vermek.
f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç
yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar
üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yapişlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket,
işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
i) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
j) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
k) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının
ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
l) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle
karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
m) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya
ayrılmaya karar vermek.
n) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve
ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
İl Genel Meclisi; İl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası
Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutad toplantı yerinde toplanmaktadır.
Bütçe görüşmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer
toplantıların süresi en çok beş gündür.
İl Encümeni
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 25’nci maddesine göre il encümeni valinin
başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla
seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri
arasından seçeceği beş üyeden oluşur.
Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
9
Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali
tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.
İl Encümeninin görev ve yetkileri 5302 S.K. 26’ncı maddesinde sayılmıştır.
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il
genel meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak
ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma
yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar
olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları
uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini
belirlemek.
i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Vali
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 29’ncu maddesinde vali, il özel idaresinin başı
ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
Valinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve
idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin
kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel
idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve
uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise
sunmak.
c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da
yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) İl encümenine başkanlık etmek.
e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan
aktarmaları yapmak.
j) İl özel idaresi personelini atamak.
k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni
kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
10
Genel Sekreter
İl Özel İdaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat
hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve
politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla
il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve
sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.
3.
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
DONANIMLAR
BİLGİSAYAR
190 ADET
YAZICI
110 ADET
SERVER
2 ADET
LAYER 3 SWICH 24,48
19 ADET
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (80 KVA) (10 KVA)
YEDEKLEME ÜNİTESİ
2 ADET
2 ADET (LEFT HAND)
SİSTEM ODASI İZLEME CİHAZI
1 ADET
PROGRAMLAR
WINDOWS 2008,2012 SERVER
4 ADET (300 KULLANICILI)
WINDOWS 7, 8
TÜM BİLGİSAYARLAR
OFFICE 2007, 2010
TÜM BİLGİSAYARLAR
ANTİVİRÜS PROGRAMI
1 ADET (200 KULLANICILI)
PDKS PROGRAMI
1 ADET
MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI
1 ADET
2 BOYUT ÇİZİM PROGRAMI
5 ADET
HARİTA ÇİZİM PROGRAMI
1 ADET(5 KULLANICILI)
YAKLAŞIK MALİYET VE HAKEDİŞ PROGRAMI
1 ADET (8 KULLANICILI)
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
11
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU
İL ÖZEL
İDARESİ
CİNSİ
BELEDİYEDEN
CİNSİ
DEVREDİLEN
BİNEK ARAÇLAR
İL ÖZEL
İDARESİ
BELEDİYEDEN
DEVREDİLEN
OTOBÜS
2
10
ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ
4
ASFALT PLENTİ
1
OTOMOBİL
15
45
PİCK-UP
14
-
MİNİBÜS
13
46
AKARYAKIT TANKERİ
3
TOPLAM
42
91
KANAL TEMİZLEYİCİ
2
ÇÖP ARACI
4
23
1
GREYDER
KOMATSU
655-A5
5
ASF.TAM.BAK.ARACI
2
MİTSUBİSHİ
GD-530
4
ÇEKİCİ
3
2
FORK LİFT
2
1
KAR RÖTATİFİ
1
1
KOMPRESÖR
KONKASÖR
ROLEY TANK
(Trey.Mont.)
TRAKTÖR
NAKLİYE TREYLER
5
1
CATARPİLLER 140 M
Champion
TOPLAM
11
DOZER
CATERPILLAR D7G
TOPLAM
6
6
YÜKLEYİCİ - KANAL KAZICI
3
2
6
FİAT ALLİS FL
1
YEM. YAT. KAMP TREYLER
7
KOMATSU (Lastikli)
3
YAT. KAMP TREYLER
9
Pİ MAKİNA (Lastikli)
1
MOTO SCRAPER
1
FİAT - HİTACHİ (Lastikli)
1
MOBYLETTE
1
EXCAVATÖR
8
VİNÇ
2
KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ
19
SNOVTRAK
2
VAGON DRİL(KAYA DELİCİ)
1
TOPLAM
34
3
ARAZÖZ
3
SİLİNDİR
VİDANJÖR
AĞAÇ SÖKME ARACI
1
12
1
3
1
1
1
SİLİNDİR
7
İTFAİYE
3
TOPLAM
7
AMBULANS
5
CENAZE ARACI
1
YOL SÜPÜRME ARACI
2
DAMPERLİ KAMYON
MERCEDES 3031/K
6
MERCEDES 3029
4
FATİH
10
14
FORD-DESETO-ISUZU
3
15
BMC
15
MERCEDES AXCOR 1829
4
MAN
2
MERCEDES LK1513
1
TOPLAM
30
44
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
TOPLAM
64
GENEL TOPLAM
194
64
203
12
0-5
CİNSİ
BİNEK OTOMOBİL
PİCK-UP
MİNİBÜS
OTOBÜS
GREYDER
DOZER
YÜKLEYİCİ
SİLİNDİR
KAR MAKİNASI
KAR SIKIŞTIRMA
ARACI
FORKLİFT
KAMYON
KANAL TEMİZLEYİCİ
ÇÖP ARACI
DİSTRİBÜTÖR
ROLEYTANK
TRAKTÖR
NAKLİYE TREYLER
KAMP TREYLER
VİNÇ
KOMPRESÖR
ASFALT BAMIK ARACI
ÇEKİCİ ( Tır )
MOBİLETE
AMBULANS
YOL SÜPÜRME ARACI
CENAZE ARACI
ASFALT PLENTİ
AKARYAKIT TANKERİ
KONKASÖR
MOTO SCRAPER
İTFAİYE
ARAZÖZ
VİDANJÖR
AĞAÇ SÖKME ARACI
TOPLAM
İL ÖZEL
İDARES
İ
2
4
3
BELEDİYELERDE
N DEVREDİLEN
2
6
İL ÖZEL
İDARES
İ
3
4
9
2
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE-ARAÇ PARKI YAŞ DURUMU
6-10
11-15
16-20
İL ÖZEL
İL ÖZEL
BELEDİYELERDE
BELEDİYELERDE
BELEDİYELERDE
İDARES
İDARES
N DEVREDİLEN
N DEVREDİLEN
N DEVREDİLEN
İ
İ
6
7
4
2
9
5
1
9
1
1
7
2
2
1
4
1
10
2
10
2
21 + Yaş
İL ÖZEL
İDARES
İ
1
5
5
7
2
1
5
TOPLAM
BELEDİYELERDE
N DEVREDİLEN
24
23
10
1
3
2
8
1
4
1
1
2
9
17
3
4
1
1
1
1
2
1
1
2
12
1
26
14
3
2
1
4
16
2
5
10
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
31
15
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
31
19
43
7
11
39
71
3
3
1
1
114
İL ÖZEL
İDARES
İ
15
14
13
2
11
6
34
7
1
2
2
30
2
4
4
3
2
6
16
2
5
2
3
1
0
0
0
1
3
1
1
0
0
1
0
194
BELEDİYELERDE
N DEVREDİLEN
45
0
46
10
1
0
3
0
0
0
0
44
0
23
0
0
12
0
0
0
0
1
0
1
5
2
1
0
1
0
0
3
3
1
1
203
13
6360 sayılı Kanun gereğince tüzel kişilikleri sona eren belde belediyelerinden Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca idaremiz adına devralınan
araçlardan ihtiyaç fazlası olan bir kısım taşıt ve iş makineleri öncelikle tüzel kişilikleri sona eren beldenin muhtarlıklarına talepleri doğrultusunda köylerinin
hizmetlerinde kullanılmak üzere Valilik Makamının 29.09.2014 tarih ve 11275 ve 11276 sayılı Olur’ları ile geçici olarak tahsis edildiği, geçici tahsis edilen
taşıt ve iş makinelerinin muhtarlıklar üzerine devir işlemlerinin yapılmaması nedeniyle bakım, onarım, vize, sigorta vb. işlemlerde sorunların yaşandığı, bu
nedenle geçici olarak tahsis edilen söz konusu taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım vb. tüm giderlerinin muhtarlıklara ait olmak üzere mevcut haliyle
bedelsiz olarak ilgili köy muhtarlıklarına devredilmesine Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin 3 ve 4. maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 28.
maddesine istinaden İl Genel Meclisinin 08.11.2015 tarihli VII. birleşiminde oybirliği ile karar verilmiştir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
14
İnsan Kaynakları
4.
İdaremizin çalışan personel mevcudu aşağıdaki şekildedir.
Personel Sayısı
MERKEZ
TAŞRA
TOPLAM
145
25
170
6
-
6
İŞÇİ
237
10
247
TOPLAM
388
35
423
MEMUR
SÖZLEŞMELİ
İl Özel İdaresi’nde (merkez ve taşra olmak üzere) 423 kişi görev yapmaktadır. Bu
personelin %40’ı (170 kişi) memur, %58,5’i (247 kişi) işçi , %1,5’i (6 kişi) Sözleşmeli
statüsünde istihdam edilmektedir
Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı
80
72
70
67
60
GENEL İDARİ HİZMETLER
50
TEKNİK HİZMETLER
40
AVUKATLIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
30
22
DİĞER HİZMETLER
20
10
6
3
3
2
0
MERKEZ
TAŞRA
İşçiler hariç kurum toplam personelinin %53,5’i (94 kişi) Genel İdare Hizmetleri, %39,2’si
(69 Kişi) Teknik Hizmetler, %3,4’ü (6 kişi) Sözleşmeli, % 0,5’i (1 kişi) Avukatlık , %3,4’ü (6 kişi) ise
diğer hizmet sınıflarında görev yapmaktadır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
15
Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı
300
241
250
200
MEMUR
150
135
SÖZLEŞMELİ
İŞÇİ
100
50
35
6
3
3
0
KADIN
ERKEK
İl Özel İdaresi’nde merkez ve taşra teşkilatında %89,5’i ( 379 kişi) erkek, %10,5’i (44 kişi)
kadın personel istihdam edilmektedir.
Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
180
165
160
140
120
100
80
MEMUR
79
74
SÖZLEŞMELİ
İŞÇİ
60
42
40
20
25
15
1
6
5
2
9
0
İLKÖĞRETİM LİSE ve MESLEK YÜKSEK OKUL
LİSESİ
LİSANS
YÜKSEK LİSANS
ve ÜSTÜ
İl Özel İdaresi personelinin eğitim durumu incelendiğinde; %11,5’i yüksekokul, %20’si lisans,
%2’si yüksek lisans ve doktora mezunudur.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
16
Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
140
125
120
100
83
80
MEMUR
64
SÖZLEŞMELİ
60
İŞÇİ
45
39
38
40
22
20
4
1
2
0
19-29
30-39
40-49
50 ve üzeri
İl Özel İdaresi’nde 19-29 yaş aralığında 27 (%6), 30-39 yaş aralığında 85 (%20), 40-49 yaş
aralığında 189 (%45), 50 yaş ve üzeri 122 (%29) personel görev yapmaktadır.
5.
Sunulan Hizmetler
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla idaremize verilmiş olan
görevler doğrultusunda; gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, kültür, turizm, sosyal
hizmet ve yardım, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma,
ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi alanlarında hizmetler sunulmaktadır.
Ana hizmet birimlerinin temel görevleri
Plan ve Proje Müdürlüğü




Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülen faaliyetlere ait planlanan
projelerin etüt çalışmalarını yaparak projelendirmeye hazır hale getirmek için gerekli
teknik işlemleri yürütmek,
Yatırım programında yer alan işlerin arazi çalışmalarını yapmak,
Bakım Onarım işleri projelerinin hazırlanması koordine etmek ve denetlemek,
İl Özel İdaresi görev alanındaki işlerle ilgili planlama yapmak, fizibilite çalışmalarını
yürütmek ve projeler hazırlamak.
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü


Yatırım programında yer alan ve merkezi idarenin taşra teşkilatına ilişkin yeni inşaat,
bakım, onarım, kontrollük ve ihale ile ilgili işleri yürütmek,
Denetimi verilen yapım, alım işlerinin fen ve sanat kurallarına, teknik şartnamelere,
yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak yaptırılmasını sağlamak,
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
17



İhalesi ve denetimi yapılmış işlerin kontrollük, hakediş, geçici/ kesin kabul işleri ve
devir işlerinin yapılmasını sağlamak,
Köylere ve Birliklere Yardım tertibinden ödenek göndermek ve harcanan ödeneklerin
takibini yapmak,
KÖYDES iş ve işlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü






Kurumun sorumluluk alanında bulunan yolların standardının yükseltilmesi ile ilgili
faaliyetleri yürütmek,
Birinci kat ve ikinci kat asfalt ile stabilize yolların yapımı, onarımı ve bakımını
sağlamak, sanat yapılarını (köprü, menfez, vb.) yenilemek ve tamamlamak,
Yol ağındaki bütün yolların ulaşıma açık tutulması amacıyla; kar mücadelesi yapmak,
yollarda trafik işaretleme iş ve işlemleri ile mal ve can güvenliğine yönelik tedbirleri
almak,
Yol güzergâhlarını ilgilendiren konularda izin ve irtifak işlerini yürütmek,
Yol ve ulaşıma yönelik her türlü malzeme ocaklarının hazır bulundurulması ve ihtiyaç
duyulan malzemenin stoklanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,
Kuruma ait asfalt karıştırma tesisinin (asfalt plenti) asfalt sathi kaplama ve asfalt
küçük onarım ihtiyaçları doğrultusunda çalıştırmak ve gerekli hammadde teminini
sağlamak.
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü



Belediye ve mücavir alan dışındaki yerleşim birimleri ile askeri gazinolara sağlıklı
yeterli içme suyu temin etmek, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su alımı ile
ilgili işlemleri yürütmek,
Köy ve bağlı mahallelere yapılacak olan kanalizasyon, katı atık ve arıtma tesisleri ile
ilgili faaliyetleri yürütmek, program dahilindeki işlerin yaklaşık maliyet ve ihale
dokümanlarını hazırlamak,
Mevcut içme suyu, kanalizasyon, doğal arıtma, ENH tesisi, trafo, elektro, pompaj ve
sondaj tesislerinin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde
tesisi geliştirmek için tedbirler almak/alınmasını sağlamak.
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü





Tarımsal sulamaya yönelik her türlü plan, proje, yatırım, arazi toplulaştırma ve tarla
içi geliştirme hizmetleri sunmak,
Tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletleri yapımını sağlamak ve ağaçlandırma
çalışmalarında bulunmak,
Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi ve
desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin verimliliğinin artırılması, ekonomik değeri olan
ürünlerin araştırılması ve ilde yaygınlaştırılması çalışmalarını yapmak,
Tarımsal destekleme projelerinin takibi ve yürütülmesini sağlamak,
Toprak, Bitki ve Su Analizi Laboratuarı faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü



İmar Kanunu ile öngörülen görevlerin ifasını sağlamak,
Çevre düzenlemesi ve çevrenin korunmasına yönelik her türlü faaliyeti (meydan
düzenlenmesi vb.) yürütmek,
KUDEB ve Çevre Düzeni Planı ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak,
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
18

Ulusal Adres Veri Tabanı işlemlerini (UAVT) ve Gayrimenkullere ait işlemleri
(kamulaştırma, vb.) yapmak.
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü




İl Özel İdarelerinin sorumluluk alanı içerisindeki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
ilişkin işlemleri yürütmek,
I(a) grubu madenlere ruhsat vermek ve denetlemek, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
hammadde üretim izini vermek ve denetlemek, Isparta İli dâhilindeki tüm madenlerin
sevk fişlerinin kontrol ve denetimi yapmak Maden Kanunu kapsamındaki tüm maden
gruplarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını vermek ve Devlet Hakkı Özel İdare
payını takip etmek,
Yer altı ve kaynak sularını kiraya vermek, Jeotermal ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Kaçak akaryakıtların tasfiyesi işlemlerini yürütmek.
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



İdare parkında bulunan araçların durum değerlendirilmesini yapmak, araç parkında
bulunan her türlü araç ve gereçlerin bakım-onarımı, sigorta, vize, ruhsat işlemleri ve
araçların hizmete hazır halde bulundurulmasını ve araç ve gereçlerin iş programı
kapsamında diğer programların taleplerini dikkate alarak görevlendirilmeleri ile ilgili
işlemleri gerçekleştirmek,
Araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak ve araç parkı
ile yedek parça ambar ve depolarının işletimini yapmak,
Merkez Atölye ve bütçe içi işletme olan makine ve ekipman imalat atölye işletmesinde
yapılan iş ve işlemlerin takibi, malzemelerinin temini ve iştiraklere ait dosyalarının
takibini sağlamak.
6.
Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
İdaremizde, 17.02.2014-03.05.2014 tarihleri arasında İç Kontrol Sistemini ve
Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Oluşturulması Projesi çalışması gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma ile öncelikle; yürütülen tüm faaliyetlerin doğru, hızlı, etkili, verimli ve
tutumlu bir yapıda, sürekli daha kaliteliyi arama, iyileştirme ve geliştirme anlayışı ile
yürütülerek, özellikle hizmet verilen kitleye hatasız hizmet sunulmasını sağlamak için
süreçleri tanımlamak, iyileştirme yapılabilecek alanları kontrol altına almak, temel riskleri
belirlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak ve doğru performans göstergeleri ile kurum
performansının ölçülmesini sağlamak üzere İç Kontrol Sisteminin kurulması, raporlanması ve
uygulamaya geçirilebilmesi için tüm alt yapının hazırlanması sağlanmıştır.
Çalışma kapsamında; idaremizin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata
uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve
kaynaklarının korunması, bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olmasını
sağlamak, iyileştirilmeye açık alanları tespit edip iyileştirmeye yönelik tedbirler almak
amacıyla; Mali Hizmetler Müdürlüğünün Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme
Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İşletme ve
İştirakler Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün; Plan Proje Müdürlüğü ve
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak ayrılarak yeni birimler oluşturulmasına karar verilmiştir
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
19
Proje çalışması sonucunda iç kontrol birimi oluşturulmuş iç kontrol sisteminin
uygulamaya geçilmesi için ilk adımlar atılmaya başlanmıştır. Proje çalışmasında hazırlanan İç
Kontrol Uyum Eylem Planının ışığında ve idaremiz genel sekreter yardımcıları ve şube
müdürlerinden oluşan İç Kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu önderliğinde çalışmalar
yürütülmektedir.
2014-2015 yıllarında İç Kontrol Uyum eylem Planına sadık kalınarak hazırlanan iş planı
çerçevesinde yapılan çalışmalar:
1- Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince
yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır, İdare birimlerinde
personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan
görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir ve İdarenin ve
birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı
belirlenmelidir genel şartlarını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planında, Organizasyon kitabının (organizasyon şeması,
iş tanımları ve gerekleri belgeleri, iş akışları) hazırlanması öngörülmüş olup
01.01.2015 tarihi itibariyle yeni organizasyon kitabı yürürlüğe girmiştir.
2- İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı,
hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır genel
şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem
Planında İç kontrol sistemi projesi kapsamında hazırlanan organizasyon yapısının
temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini
gösterecek şekilde oluşturularak, yazılı olarak birimlere ve personele duyurulması
öngörülmüş olup 01.01.2015 tarihi itibariyle yeni organizasyon kitabının yürürlüğe
girmesini takiben personele iş tanımları bildirilmiştir.
3- İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin
prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır genel şartını gerçekleştirmek için
2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında İç kontrol sistemi projesi
kapsamında hazırlanan organizasyon şeması onaylandıktan sonra hassas görevlerin
belirlenmesi ve personele duyurulması öngörülmüş olup İç Kontrol Sistemi ve
Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Kurulması Projesi kapsamında hazırlanan
prosedüre uygun hassas görevler belirlenerek ilgili personele tebliğ edilmiştir.
4- Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar
oluşturmalıdır genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planında Yöneticilerin faaliyet sonuçlarını izlemesine ve
değerlendirmesine ilişkin raporlama sisteminin kurulması öngörülmüş olup birim
faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin3 er aylık dönemler halinde Stratejik Plan İzleme
tabloları hazırlanarak birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi alınmış ve yılsonunda
birim faaliyet raporları hazırlanmıştır.
5- İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı
yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Belirtilen genel şartın sağlanması
için kurum çalışanlarının katkı sağlayabileceği ortamların oluşturulması öngörülmüş
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
20
6-
7-
8-
9-
olup 2014 yılında Isparta İl Özel İdaresi 2015-2019 Stratejik Planı katılımcılıkla
hazırlanmıştır.
İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını,
performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır genel
şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem
Planında Performans programı hakkında personelin görev bilincini arttırmaya
yönelik, gerekli bilgilerin sağlanması öngörülmüş olup 2014 yılında Isparta İl Özel
İdaresi 2015-2019 Stratejik Planında performans göstergeleri katılımcılıkla
belirlenmiştir.
İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak
hazırlamalıdır genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planında, Bütçelerin olası risklerinin, göz önüne alınarak, stratejik plan
ve performans programına uygun hazırlanması konusundaki hassasiyetin
sürekliliğinin sağlanması öngörülmüş olup Performans Esaslı Bütçe mevzuatına göre
hazırlanmaktadır.
Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile
kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir genel şartını
gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında
Ortak bilgi erişim sistemi kurularak zamanında bilgiye erişim sağlanmalıdır
öngörülmüş olup e içişleri modülü analitik Muhasebe modülü kullanılması dışında
herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır genel şartını
gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Her
6 ayda bir beklentiler raporu hazırlanarak kamuoyuna sunulması öngörülmüş olup
Mali Durum Beklentiler Raporu internet sayfasında yayınlanmaktadır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
21
II.
AMAÇ VE HEDEFLER
A.
İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Isparta İl Özel İdaresi’ nin stratejik amaç ve hedefleri;
İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Kurulması Projesi
Çalışmaları esnasında gerçekleştirilen (Şubat-Mayıs 2014) Mevcut Durum Analizlerinden ve
Stratejik Analizlerden,
İdarenin 2015–2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmaları sırasında oluşturulan
Stratejik Plan Hazırlama Ekibinin İdareye yönelik önerilerinden, Stratejik Plan hazırlamaya
ilişkin ilgili mevzuat, Referans Belgeler ve Üst Politika Belgelerinden,
İdarenin faaliyetlerinin toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi ile oluşturulan Stratejik
Konulardan yararlanılarak Stratejik Alanlar ve bu alanlar içinde yer alan amaçlarının
gerçekleştirilmesine yönelik hedefler, hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak performans
göstergeleri ve performans göstergelerini uygulamaya geçirebilecek faaliyet ve projeler
Isparta İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planında belirlenmiştir.
Bu amaç ve hedefler şunlardır:
STRATEJİK ALAN 1
BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI
STRATEJİK AMAÇ 1.1:
Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi
ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği,
koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Stratejik Hedef 1.1.1 Etkili mekansal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek
Stratejik Hedef 1.1.2 Sanayi bölgelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.1.3
Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltecek yeni sosyal alanlar
yaratmak
Stratejik Hedef 1.1.4
Sağlıklı yaşam biçimini ve sporu özendirmek için tüm yaş gruplarına
yönelik spor faaliyetlerini desteklemek
STRATEJİK AMAÇ 1.2
Stratejik Hedef 1.2.1
Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin
sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının
tamamlanması
Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım
ağını geliştirmek
Stratejik Hedef 1.2.2 Ulaşım ağındaki tüm yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
Stratejik Hedef 1.2.3 Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz olmasını sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 1.3
Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin
sağlanması
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
22
Stratejik Hedef 1.3.1
Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna
erişimini sağlamak
Stratejik Hedef 1.3.2
Su temininde kullanılan tesislerin, hatların, vb. kesintisiz hizmet
verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak
STRATEJİK AMAÇ 1.4
Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli
sağlık hizmeti vermek için çalışan ilgili kurumlarla işbirliği yapılması
Stratejik Hedef 1.4.1
Sağlık kurumlarının fiziki alt yapısının güçlendirilmesi için gerekli
desteği sağlamak
Stratejik Hedef 1.4.2
Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumların teknik
donanım, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak
STRATEJİK AMAÇ 1.5
Stratejik Hedef 1.5.1
Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim
koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı
standartlarını yükseltmek
Stratejik Hedef 1.5.2 Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına destek vermek
STRATEJİK AMAÇ 1.6
Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi
yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması
ve
turizmin
Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl’in sahip
Stratejik Hedef 1.6.1 olduğu kültür ve sanat değerlerine olan farkındalığı yükseltmek ve
kültür endüstrisini desteklemek
Stratejik Hedef 1.6.2
Alternatif turizm çeşitlerinin Isparta İl’inin değerlerini ortaya
çıkarabilecek şekilde kullanılmasına yönelik altyapıyı desteklemek
Stratejik Hedef 1.6.3
İl’in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması
faaliyetlerine katkı sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 1.7
Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller
için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması
Stratejik Hedef 1.7.1 Çevrenin ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımını önlemek
Stratejik Hedef 1.7.2 Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek
STRATEJİK AMAÇ 1.8
Stratejik Hedef 1.8.1
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak
yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek ve
özendirmek
Stratejik Hedef 1.8.2 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını yaygınlaştırmak
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
23
STRATEJİK ALAN 2
KIRSAL KALKINMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ
Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve
doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım
sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması
STRATEJİK AMAÇ 2.1
Stratejik Hedef 2.1.1 Modern tarımsal sulamanın artırılmasına katkı vermek
Stratejik Hedef 2.1.2
Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin
geliştirilmesinin desteklenmesi
Tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün
çeşitliliğinin
artırılması
ve
iyi
tarım
uygulamalarının
yaygınlaştırılması için kırsal gelişimin desteklenmesi
STRATEJİK AMAÇ 2.2
Stratejik Hedef 2.2.1 Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 2.2.2
Yöreye özgü hayvancılığın
geliştirmek ve desteklemek
geliştirilmesine
yönelik
projeleri
STRATEJİK ALAN 3
SOSYAL DAYANIŞMANIN İL GENELİNDE ARTIRILMASI
STRATEJİK AMAÇ 3.1
Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve
koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların
yaygınlaştırılması
Stratejik Hedef 3.1.1 Engelli vatandaşların sosyal hayata maksimum katılımlarını sağlamak
Stratejik Hedef 3.1.2
STRATEJİK AMAÇ 3.2
Dezavantajlı Grupları (yaşlı, yoksul, kimsesiz, vb.) ekonomik ve sosyal
yönden desteklemek
Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan
çalışmaların desteklenmesi
Stratejik Hedef 3.2.1 Kadın işgücü ve el emeğini desteklemek
STRATEJİK ALAN 4
YENİLİKÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ
STRATEJİK AMAÇ 4.1
Stratejik Hedef 4.1.1
STRATEJİK AMAÇ 4.2
Isparta İl’inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne
çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak
yenilikçi projelerin üretilmesi
İl’in marka değerinin oluşmasına
standartlarda projeler hazırlamak
katkı
sağlayacak
yüksek
İl’in öne çıkan turizm alanları ile ilgili yenilikçi projelerin üretilmesi
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
24
Stratejik Hedef 4.2.1
Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek yeni projeler
üretilmesini sağlamak
STRATEJİK ALAN 5
KURUMSAL YETENEKLERİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 5.1
Kaynakların kamu mali yönetimi temel ilke ve araçları çerçevesinde
stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi
Stratejik Hedef 5.1.1 Öz gelirleri artırmak
Stratejik Hedef 5.1.2
STRATEJİK AMAÇ 5.2
Sosyal tesislerin rehabilite edilerek hizmet kalitesinin artırılmasını
sağlamak
Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması
Faaliyet alanları ile ilgili doğru bilgiye hızlı ve zamanında
Stratejik Hedef 5.2.1 ulaşılabilirliğinin sağlanması için Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanını
tamamlamak
Stratejik Hedef 5.2.2 Bilgi güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 5.2.3
STRATEJİK AMAÇ 5.3
Tüm çalışanların Bilgi Sistemleri konusunda yeterli hale gelmesini
sağlamak
Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 5.3.1 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek
Stratejik Hedef 5.3.2 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini uygulamak
Stratejik Hedef 5.3.3 Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek
B.
TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Isparta İl Özel İdaresi önceliklerini:

Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması

Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi

Sosyal dayanışmanın il genelinde artırılması

Yenilikçiliğin desteklenmesi

Kurumsal yeteneklerin geliştirilmesi
Olarak belirlemiştir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
25
Isparta İl Özel İdaresi politikasını:
 Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü olmak anlayışı ile hizmet verilecektir.
 Gerçekleştirilen hizmetlerde sürdürülebilirlik, verimlilik ve kalite ön planda tutulacaktır.
 Vatandaşa hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal kapasite güçlendirilecektir.
 Karar alma ve uygulamada vatandaş/paydaş katılımını sağlamaya özen gösterilecektir.
 Değişen sosyal sorunlara yeni hizmet modelleri geliştirerek çözümler üretilmesi ve
toplumsal yapının güçlendirilmesi desteklenecektir.
 Orta ve uzun vadeli gelişme planları hayata geçirilerek İl’in kimliğinin korunup
geliştirilmesini
sağlayacak
mekansal
planlama
ve
tasarım
çalışmaları
gerçekleştirilecektir.
 Isparta’ya özgü “değerleri” etkili tanıtım stratejileri ile pazarlayarak İl’in marka
değerinin artırılması sağlanacaktır.
 Kentsel ve kırsal ulaşım ve altyapı hizmetlerinin kalitesinin sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri ile uyumlu olmasını sağlamak için yöntemler geliştirilecektir.
 İl genelindeki tüm ulaşım altyapısı standartlara uygun hale getirilecektir.
 Etkili yatırım planlaması ile bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltarak kırsal
kalkınma desteklenecektir.
 Tarımda modernizasyonu
gerçekleştirilecektir.
ve
sürdürülebilirliği
sağlayacak
Ar-Ge
çalışmaları
 Tarımsal üretimde iklim koşullarına bağlılığı engellemek ve yüksek verim elde etmek için
iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak ve desteklenecektir.
 Kırsal kesimin
geliştirilecektir.
ekonomik
yönden
güçlendirilmesini
destekleyecek
işbirlikleri
 Kentleşme ve mekânsal planlamada tarihi ve kültürel değerlerin korunmasını benimseyen
yaklaşımlar desteklenecektir.
 Turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine katkı vermek ve ulusal/uluslararası tanıtımı
sağlamak için özgün tanıtım stratejileri geliştirilecektir.
 Eğitim, spor ve sağlık, vb. alanlarda fiziki ve sosyal alt yapının, vatandaşın beklenti ve
gereksinimlerine uygun ve çağdaş özellikleri korunarak güçlendirilmesi desteklenecektir.
Olarak belirlemiştir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
26
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A.
MALİ BİLGİLER
1.
Bütçe Uygulama Sonuçları
2015
BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ
GİDER BÜTÇESİ
FİNANSMANIN EKONOMİK
SINIFLANDIRMASI
52.000.000,00 TL
6.000.000,00 TL
GELİR BÜTÇESİ
58.000.000,00 TL
YIL İÇİNDE VERİLEN EK ÖDENEK
EK ÖDENEK
10.300.000,00 TL EK GELİR
TOPLAM GİDER TAHMİNİ
68.300.000,00 TL
10.300.000,00 TL
TOPLAM GELİR
TAHMİNİ
68.300.000,00 TL
TOPLAM GELİR
178.297.361,72 TL
GERÇEKLEŞME
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
TAHSİSLİ ÖDENEKLERDEN
HARCAMA
ÖZEL İDARE KAYNAKLI HARCAMA
KREDİ/BORÇ ÖDEMESİ
241.373.006,45 TL
146.031.904,30 TL
98.586.494,68 TL
ÖZEL İDARE GELİRLERİ
72.876.130,22 TL
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
105.421.231,50 TL
ÖZEL İDARE
KAYNAKLI
GERÇEKLEŞME ORANI
%106,70
47.445.409,62 TL
3.065.994,65 TL
ÖZEL İDARE KAYNAKLI
GERÇEKLEŞME ORANI
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
%73,96
27
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
28
2015 YILI BÜTÇE GELİRLERİ
EKONOMİK
01.6.9.99
03.1.1.01
03.1.1.99
03.1.2.06
03.1.2.53
03.1.2.99
03.5.9.99
03.6.1.01
03.6.1.99
03.6.2.01
03.9.9.99
04.2.1.01
04.2.1.51
04.2.1.99
04.2.2.51
04.2.2.52
04.2.2.99
04.3.2.02
04.3.2.03
04.4.1.01
04.4.2.01
04.4.2.03
04.5.1.01
04.5.1.09
04.5.2.01
04.5.2.09
05.1.9.01
05.1.9.03
05.1.9.99
05.2.2.51
05.2.8.51
05.2.8.99
05.3.2.99
05.3.4.99
05.3.9.02
05.3.9.99
05.9.1.01
05.9.1.03
05.9.1.06
05.9.1.99
06.1.3.01
06.1.4.01
06.1.5.01
AÇIKLAMA
Diğer Harçlar
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
Diğer Mal Satış Gelirleri
Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri
Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler
Diğer hizmet gelirleri
Diğer kurumlar karları
Lojman Kira Gelirleri
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
Taşınır Kira Gelirleri
Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Hazine yardımı
Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan
Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan
Altyapı hizmetleri için genel bütçeden alınan
Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan
Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden
alınan
Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar
Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar
Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları
Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları
Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları
Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları
Kişilerden Alacaklar Faizleri
Mevduat Faizleri
Diğer Faizler
Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar
Maden İşletmelerinden Alınan Paylar
Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar
Diğer İdari Para Cezaları
Diğer Vergi Cezaları
Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden
Alınacak Gecikme Zamları
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
Kişilerden Alacaklar
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
Diğer Bina Satış Gelirleri
Arazi Satışı
Arsa Satışı
GENEL TOPLAM:
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
BÜTÇE GELİRİ
TAHMİNİ(TL)
NET
TAHSİLAT(TL)
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
TOPLAM
GELİR
İÇİNDEKİ
PAYI
(%)
0,063
0,018
0,025
0,009
0,000
0,008
0,168
0,062
0,650
0,001
0,066
11,488
2,617
2,479
4,126
12,578
200.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
150.000,00
150.000,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.718,79
32.729,00
43.906,04
16.188,80
382,54
13.667,20
300.000,00
110.743,27
1.159.608,44
2.398,39
117.666,26
20.483.661,00
4.665.198,00
4.419.625,90
7.355.882,45
22.426.250,00
27.730.880,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
50.000,00
46.000.000,00
2.150.000,00
300.000,00
150.000,00
0,00
100.000,00
160.100,00
14.829,11
2.500,00
457.822,56
64.339,11
1.566.939,17
319.299,16
14.545.001,75
1.208.902,78
611,48
8.463.744,99
68.183,43
57.748.916,21
1.839.608,75
0,00
77.846,65
12.813,17
85.291,87
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
1.500.000,00
500.000,00
500.000,00
281,40
38.950,79
0,00
2.334,08
1.126.453,55
1.471.585,12
0,00
29.500,00
1126,45
98,11
0,00
5,90
0,048
0,000
0,022
0,000
0,001
0,632
0,825
0,000
0,017
58.000.000,00 178.297.361,72
307,41
100,000
56,36
65,46
43,91
32,38
27,33
200,00
73,83
231,92
2,40
117,67
169,27
136,37
125,54
85,56
51,90
85,29
38,95
0,00
15,553
0,090
0,008
0,001
0,257
0,036
0,879
0,179
8,158
0,678
0,000
4,747
0,038
32,389
1,032
0,000
0,044
0,007
29
2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ
EKONOMİK
KODU
2015 YILI
AÇIKLAMA
I
II
01
1 Memurlar
01
2 Sözleşmeli Personel
01
3 İşçiler
01
4 Geçici Personel
01
BÜTÇE
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ(TL)
TOPLAM
ÖDENEK(TL)
BÜTÇE
GİDERİ(TL)
GİDERİN
TOPLAM
ÖDENEĞE
ORANI
(%)
GİDERİN
TOPLAM
HARCAMA
İÇİNDEKİ PAYI
(%)
6.499.740,00
9.413.992,43
7.764.588,48
82,48
5,317
92.000,00
133.000,00
132.948,00
99,96
0,091
6.612.925,00
22.555.043,90
21.184.622,04
93,92
14,507
14.000,00
14.000,00
8.040,55
57,43
0,006
5 Diğer Personel
1.119.000,00
5.874.804,60
5.561.170,88
94,66
3,808
02
1 Memurlar
1.125.945,00
1.596.107,51
1.215.436,59
76,15
0,832
02
2 Sözleşmeli Personel
14.000,00
20.250,00
20.239,86
99,95
0,014
02
3 İşçiler
1.543.571,00
4.799.256,25
4.293.303,80
89,46
2,940
02
5 Diğer Personel
12.000,00
12.000,00
3.435,12
28,63
0,002
03
1 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
77.000,00
57.000,00
25.843,11
45,34
0,018
03
2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
7.300.889,00
12.993.014,37
10.149.690,84
78,12
6,950
03
3 Yolluklar
365.600,00
582.550,84
397.875,98
68,30
0,272
03
4 Görev Giderleri
380.500,00
515.205,48
332.299,93
64,50
0,228
03
5 Hizmet Alımları
3.361.040,00
5.846.866,12
4.069.967,45
69,61
2,787
03
6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri
532.500,00
723.978,05
526.957,73
72,79
0,361
03
7 Menkul Mal.Gayrimaddi HakAlım, Bakım
Ve Onarım Giderleri
1.618.120,00
3.206.123,17
2.554.758,96
79,68
1,749
03
1.662.025,00
3.738.893,27
2.463.123,25
65,88
1,687
03
8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım
Giderleri
9 Tedavi Ve Cenaze Giderleri
20.000,00
20.000,00
5.300,00
26,50
0,004
04
2 Diğer iç Borç Faiz Giderleri
2.931.774,00
2.889.398,79
573.108,63
19,83
0,392
05
1 Görev Zararları
400.000,00
411.492,07
226.050,00
54,93
0,155
05
2 Hazine Yardımları (Mahalli idare
Yardımları)
3 KarAmacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
1.138.705,00
2.976.705,00
2.876.905,00
96,65
1,970
65.000,00
198.451,85
172.680,48
87,01
0,118
7.500,00
7.500,00
0,00
920.000,00
1.029.258,29
1.029.258,29
100,00
0,705
1.050.000,00
6.151.142,91
4.605.064,54
74,87
3,153
102.500,00
639.208,25
369.780,10
57,85
0,253
1.073.500,00
1.425.344,23
657.032,60
46,10
0,450
500.000,00
2.045.606,27
694.537,30
33,95
0,476
4.822.878,00
115.480.266,84
51.255.521,81
44,38
35,099
05
05
4 Hane Halkına Yapılan Transferler
05
8 Gelirlerden Ayrılan Paylar
06
1 Mamul Mal Alımları
06
2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
06
3 Gayri Maddi HakAlımları
06
4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması
06
5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
06
6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
06
7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
06
9 Diğer Sermaye Giderleri
07
1 Yurtiçi Sermaye Transferleri
09
1 Personel Yedek Ödeneği
09
6 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
0,00
383.000,00
108.855,00
28,42
0,075
2.237.288,00
18.789.952,18
6.804.486,52
36,21
4,660
0,00
671.167,00
0,00
1.250.000,00
16.004.170,00
15.949.021,46
99,66
10,922
146.031.904,30
60,50
100,000
300.000,00
0,00
2.850.000,00
168.256,78
52.000.000,00
241.373.006,45
Personel Yedek Ödeneği ve Yedek Ödenek tertibindeki ödenekler ihtiyaç duyulan tertiplere aktarma yapılarak sarf edilmiş
olup, ilgili tertiplerin ödenek ve harcama toplamına dahildir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
30
FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ
Finans
Kodu
Toplam
Gidere
Oranı (%)
Cari Yıl (2015)
(TL)
FİNANSAL AYRIM
5
MAHALLİ İDARELER (Tahsisi mahiyette olmayan)
47.445.409,62
32,49
8
BAĞIŞ VE YARDIMLAR (Tahsisi mahiyette olan)
98.586.494,68
67,51
TOPLAM
146.031.904,30
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ
Kodu
Açıklama
01
Genel Kamu Hizmetleri
02
Giderin
Toplam
Toplam Ödenek (TL) Bütçe Gideri (TL)
Ödeneğe
Oranı (%)
Giderin
Toplam
Harcama
İçindeki
Payı
(%)
81.333.984,90
71.610.797,47
88,05
49,038
Savunma Hizmetleri
2.221.022,29
748.278,75
33,69
0,512
03
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
6.113.625,40
4.304.487,82
70,41
2,948
04
Ekonomik İşler ve Hizmetler
20.813.033,29
10.000.342,68
48,05
6,848
05
Çevre Koruma Hizmetleri
4.500.587,93
1.567.737,96
34,83
1,074
06
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
22.486.267,26
11.406.377,79
50,73
7,811
07
Sağlık Hizmetleri
23.287.404,32
22.121.715,20
94,99
15,149
08
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
4.003.111,20
1.985.492,69
49,60
1,360
09
Eğitim Hizmetleri
72.438.519,13
21.649.112,73
29,89
14,825
10
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım
Hizmetleri
4.175.450,73
637.561,21
15,27
0,437
241.373.006,45
146.031.904,30
60,50
100,000
GENEL TOPLAM
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
31
KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ
KURUMSAL KOD
I
II
III
IV
AÇIKLAMA
V
TOPLAM ÖDENEK
(TL)
BÜTÇE GİDERİ
(TL)
GİDERİN
TOPLAM
ÖDENEĞE
ORANI
(%)
TOPLAM
HARCAMA
İÇİNDEKİ PAYI
(%)
44 32 00 02 00 ÖZEL KALEM
2.572.463,10
2.041.110,23
79,34
1,398
44 32 00 04 00 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
8.449.655,35
5.475.208,33
64,80
3,749
44 32 00 05 00 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
36.681.453,38
33.008.179,34
89,99
22,603
44 32 00 24 00 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
257.500,00
106.951,30
41,53
0,073
44 32 00 62 01 AKSU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
601.254,43
518.586,31
86,25
0,355
44 32 00 62 02 ATABEY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
566.271,32
434.963,90
76,81
0,298
44 32 00 62 03 EĞİRDİR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
1.906.273,49
1.474.828,45
77,37
1,010
44 32 00 62 04 GELENDOST İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
948.851,85
679.034,43
71,56
0,465
44 32 00 62 05 GÖNEN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
483.607,91
418.992,74
86,64
0,287
44 32 00 62 06 KEÇİBORLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
954.353,28
747.748,70
78,35
0,512
44 32 00 62 07 SENİRKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
847.301,73
634.096,49
74,84
0,434
44 32 00 62 08 SÜTÇÜLER İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
857.090,50
773.691,94
90,27
0,530
1.684.971,86
1.587.436,70
94,21
1,087
763.642,88
532.587,17
69,74
0,365
2.326.353,66
2.177.754,05
93,61
1,491
336.943,26
271.417,27
80,55
0,186
3.615.817,54
3.296.142,54
91,16
2,257
50.000,00
5.768,70
11,54
0,004
12.752.570,64
8.473.627,40
66,45
5,803
44 32 00 62 09 ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
44 32 00 62 10 ULUBORLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
44 32 00 62 11 YALVAÇ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
44 32 00 62 12 YENİŞARBADEMLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
44 32 30 00 00 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA VE EKİPMAN İMALAT
44 32 31 00 00
ATÖLYE İŞLETMESİ
44 32 32 00 00 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
44 32 34 00 00 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,000
44 32 35 00 00 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
3.561.375,80
2.217.087,76
62,25
1,518
44 32 36 00 00 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6.318.969,62
3.309.276,21
52,37
2,266
15.104.626,24
5.692.202,70
37,69
3,898
7.182.863,32
6.386.225,56
88,91
4,373
44 32 37 00 00 SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
44 32 38 00 00 İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
44 32 39 00 00 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞ
44 32 40 00 00 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
44 32 41 00 00 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL TOPLAM
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
5.000,00
87.600,00
78.047,40
89,10
0,053
263.256,78
43.539,93
16,54
0,030
132.192.938,51
65.647.398,75
49,66
44,954
241.373.006,45
146.031.904,30
60,50
100,000
32
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ
I II III IV
1
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
ÖNGÖRÜLEN (TL)
GERÇEKLEŞEN
(TL)
İÇ BORÇLANMA
8
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN
2
İller Bankası
1 Borçlanma
2 Ödeme
9
5.881.995,29
2.546.086,00
1.010.244,88
3.453.914,00
2.055.749,77
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
9
Türk Lirası Diğer Yükümlülükler
2 Ödeme
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
33
YEDEK ÖDENEKTEN YAPILAN AKTARMALAR
KARAR
TARİHİ
13.01.2015
KARAR NO
007
13.01.2015
008
27.01.2015
031
10.03.2015
17.03.2015
31.03.2015
073
079
089
21.04.2015
112
05.05.2015
140
12.05.2015
21.05.2015
143
155
21.05.2015
156
21.05.2015
157
21.05.2015
163
21.05.2015
164
02.06.2015
173
09.06.2015
179
23.06.2015
186
KONUSU
Su, yakacak ve elektrik giderleri için ödenek aktarılması
İlimiz Merkez Büyükhacılar köyü sınırları içerisinde bulunan, İdaremize ait 32/2005-54 ruhsat no.lu sahanın; 78.370,33
m²’lik ormanlık alanda yer alan altyapı tesisi ile maden tesisi için 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince
Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne ödenecek olan arazi izin bedeli için ödenek aktarılması
İdaremize ait iş makineleri ve kamyonlarda, 8 ay süre ile çalıştırılmak üzere; 4 adet greyder operatörü, 2 adet silindir
operatörü, 2 adet dozer operatörü, 2 adet yükleyici operatörü ve 13 adet kamyon ve 2 adet çekici şoförü çalıştırılmasına
dayalı hizmet alımı için ödenek aktarılması
İl genel meclisinin 03.02.2015 tarihli ve 2/2-061 sayılı kararı doğrultusunda Senirkent ilçesi Karaaslan mevkiinde bir adet
Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi kurulması için ödenek aktarılması
İdaremizin mahkeme harç ve giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmetlerinin tanıtımı amaçlı reklam faaliyetleri için ödenek aktarılması
Keçiborlu hükümet konağı proje yapımı için Keçiborlu KHGB'ne gönderilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek
aktarılması
4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak görev yapan bir personelin Senirkent İçe Özel İdare Müdürlüğüne atanması nedeniyle,
personel giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması
Isparta Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi tarafından takibi sağlanan Süreç ve İş Takip Yönetim
Programı’na modül eklenmesi, güncellenmesi ve ihtiyaçlara cevap verebilir hale getirilmesi için ödenek aktarılması
Yalvaç KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması
Şarkikaraağaç KHGB.ne yardımda (salur Köyü drenaj Hattı Projesi) sarf edilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek
aktarılması
Sütçüler KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Kesme Köyü Sosyal Tesis İnşaatı) Birliklere Yardım tertibine ödenek
aktarılması
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasına taşınmasına karar verilen Isparta Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordanisyon
Merkezi’nin yeni yerinin tadilatının yapılabilmesi için ödenek aktarılması
Uluborlu KHGB.ne yardımda (Köye Yönelik Hizmetler ve Genel Giderler) sarf edilmek üzere Birliklere Yardım tertibine
ödenek aktarılması
Gelendost KHGB.ne yardımda (Afşar Köyü Camisi İçin Halı Alımı) sarf edilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek
aktarılması
İdaremize ait taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım ve yedek parça alım giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek
aktarılması
Atabey KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Birliğin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine
ödenek aktarılması
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
ÖDENEK
MİKTARI (TL)
13.000,00
74.033,22
600.000,00
20.000,00
150.000,00
25.000,00
60.000,00
57.000,00
15.000,00
100.000,00
21.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
27.000,00
500.000,00
10.000,00
34
23.06.2015
187
23.06.2015
188
30.06.2015
195
30.06.2015
204
07.07.2015
07.07.2015
208
209
14.07.2015
221
25.08.2015
243
Aksu KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Birliğin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek
aktarılması
Gönen KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Birliğin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine
ödenek aktarılması
Uluborlu KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Birliğin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine
ödenek aktarılması
Şarkikaraağaç KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Akaryakıt ve personel giderlerinde kullanılmak üzere) Birliklere
Yardım tertibine ödenek aktarılması
Gönen KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Gölbaşı Köyü içme suyu ENH ve Güç Trafosu projesinde kullanılmak üzere)
Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmetlerinin tanıtımı amaçlı reklam faaliyetleri için ödenek aktarılması
Eğirdir KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (İlçeye bağlı köylerde yapılacak çevre düzenlemesi ve birliğin iş ve
işlemlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması
Eğirdir, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkîkaraağaç, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçe özel idare müdürlüklerinin personel
giderleri için ödenek aktarılması (Personel Yedek 243.000,00 TL, Yedek Ödenek 145.000,00 TL)
25.08.2015
244
Gelendost ilçe kaymakam lojmanının boya, badana, bakım ve onarım işlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması
25.08.2015
255
25.08.2015
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2015
27.10.2015
27.10.2015
10.11.2015
10.11.2015
257
296
297
299
319
327
336
341
17.11.2015
349
08.12.2015
22.12.2015
22.12.2015
375
394
401
10.000,00
6.000,00
10.000,00
302.000,00
50.000,00
20.000,00
40.000,00
388.000,00
3.000,00
Eğirdir KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Barla köyü şadırvan ve cami çevresinde yapılacak olan peyzaj düzenlemeleri,
yeme içme servis alanları ve gölgelikler işi giderlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması
Senirkent KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Akkeçili köyü içme suyu ünitesi dalgıç motopomp ve kumanda panosunun
yenilenmesi) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması
İlçe özel idare müdürlüklerinin giderleri için ödenek aktarılması
Keçiborlu KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması
Yenişarbademli ilçesinde bulunan okulların bakım ve onarım giderleri için ödenek aktarılması
Gönen ilçesi Koçtepe köyüne yardımda sarf edilmek üzere Köylere Yardım tertibine ödenek aktarılması
Merkez Küçükhacılar köyüne yardımda sarf edilmek üzere Köylere Yardım tertibine ödenek aktarılması
Kaymakam lojmanı bakım ve onarım giderleri için ödenek aktarılması
Köylere Yardım giderlerinde kullanılmak üzere ödenek aktarılması
İlimiz köylerinde yapılması planlanan sosyal tesis, çocuk oyun parkları, piknik alanları ve benzeri işlerde sarf edilmek üzere
ödenek aktarılması
Sütçüler İlçe Özel İdare Müdürlüğünün yurtiçi sürekli görev yolluğu giderleri için 1.160,00 TL; Yalvaç İlçe Özel İdare
Müdürlüğünün ilçe kaymakam makam aracı bakım ve onarım giderleri için 3.000,00 TL ödenek aktarılması
Lojman kiralama giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması
Personel giderleri için ödenek aktarılması
200.000,00
TOPLAM
2.981.743,22
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
5.000,00
23.250,00
10.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
70.000,00
40.000,00
4.160,00
500,00
2.800,00
35
Mali Denetim Sonuçları
2.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17’nci maddesi gereği, İl Genel Meclisinin
05.01.2015 tarih ve 01/01-002 sayılı kararı ile oluşturulmuş olan Meclis Denetim Komisyonu
il özel idaresinin 2014 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi yaparak,
hazırladığı raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.
2015 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için İl Genel Meclisinin
04.01.2016 tarih ve 1/1-004 sayılı kararı ile oluşturulan denetim komisyonu Ocak ayı içinde
çalışmalarına başlamış olup hazırlayacağı raporu Mart ayında Meclis Başkanlığına sunarak
denetim görevini tamamlamış olacaktır.
Sayıştay Başkanlığının 2015 Yılı Denetim Programı kapsamında görevlendirilen
denetim personeli Ağustos ayında çalışmalarına başlamış olup denetim raporu henüz
idaremize intikal ettirilmemiştir.
3.
Diğer Hususlar
KREDİ BİLGİLERİ
KREDİNİN KONUSU
MİKTARI (TL)
2015 YILINDA ÖDENEN
ANA PARA(TL)
FAİZ(TL)
Taşıt ve İş Makinası Alımı
3.679.250,47
884.092,98
56.389,46
203 Köyde Kilit Parke Taşı ile Meydan ve Yol
Düzenleme Projesi
6.185.576,96
114.258,85
65.204,95
176.811,12
5.945,18
1.643,44
Kasımlar İçme Suyu Projesi
6447 sayılı Kanunla Değişik 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 2’nci maddesi gereğince 30 Mart 2014 tarihinde tüzel
kişiliği sona ererek idaremize devredilen belediyelerin İller Bankası’ndan kullanmış olduğu
kredi borçları 6552 sayılı yasanın geçici 2’nci maddesi gereğince İller Bankasınca
yapılandırılmış ve kredilerin faizleri iptal edilmiştir. Yasa gereği yapılandırılmış kredilerin
anaparaları toplamı 4.213.369,10 TL olup, faizsiz olarak İller Bankasınca idaremiz payından
kesilecektir.
6447 sayılı Kanunla Değişik 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 2’nci maddesi gereğince 30 Mart 2014 tarihinde tüzel
kişiliği sona ererek idaremize devredilen belediyelerin 2015 yılı sonu itibariyle İller
Bankası'na intikal etmiş Amme Borçları toplamı 2.161.057,15 TL olup İller Bankasınca
idaremiz payından kesilecektir.
6447 sayılı Kanunla Değişik 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 2’nci maddesi gereğince 30 Mart 2014 tarihinde tüzel
kişiliği sona ererek idaremize devredilen belediyelerin 2015 yılı sonu itibariyle İller
Bankası'na intikal etmiş Uzlaşma Borçları toplamı 11.800.380,97 TL olup İller Bankasınca
idaremiz payından kesilerek tahsil edilecektir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
36
B.
PERFORMANS BİLGİLERİ
1.
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
İL GENEL MECLİSİ
İL ENCÜMENİ
ALINAN
KARAR
SAYISI
GERÇEKLEŞTİRİLEN
TOPLANTI SAYISI
BİRLEŞİM
SAYISI
ALINAN
KARAR
SAYISI
GERÇEKLEŞTİRİLEN
TOPLANTI SAYISI
467
13
72
414
52
İl Özel İdaresi
İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar
organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel
kişiliğidir.
İl Özel İdaresinin Karar Organları
İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali’den oluşmaktadır.
İl Genel Meclisi
İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve
usullere göre seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşmaktadır.
İl Genel Meclisi; İl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası
Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutad toplantı yerinde toplanmaktadır.
Bütçe görüşmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer
toplantıların süresi en çok beş gündür.
İl Genel Meclisinin Partilere Göre Dağılımı
Isparta İl Genel Meclisi; 20 Adalet ve Kalkınma Partisi, 12 Milliyetçi Hareket Partisi ve 2
Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere toplam 34 üyeden oluşmaktadır.
AK PARTİ
20 ÜYE
MHP
12 ÜYE
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
CHP
2 ÜYE
TOPLAM
34 ÜYE
37
İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonları
KOMİSYON ADI
ÜYE SAYISI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
7
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
7
EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU
5
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
5
TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU
4
GENÇLİK, SPOR VE TURİZM KOMİSYONU
4
Teşekkül ettirilmiş olup, toplam 6 adet ihtisas komisyonu kurulmuş ve faaliyet göstermiştir.
2015 yılında Plan ve Bütçe Komisyonunda 87 konu, Eğitim, Kültür Ve Sosyal Hizmetler
Komisyonunda 33 konu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonunda 37 konu, Gençlik, Spor ve
Turizm Komisyonunda 23 konu, Çevre ve Sağlık Komisyonunda 35 konu, İmar ve
Bayındırlık Komisyonunda 71 konu, Sanayi, Ticaret ve Doğal Kaynaklar Komisyonunda 8
konu görüşülerek karara bağlanmıştır. İl Genel Meclisinin 15.04.2014 tarih ve 4/2-107 sayılı
kararları gereğince oluşturulan Sanayi, Ticaret ve Doğal Kaynaklar Komisyonu; 06.04.2015
tarihine kadar görev yapmış olup, ihtiyaç görülmediği için yeniden oluşturulmamıştır.
İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı
İL GENEL MECLİS BAŞKANI
Ali BOLAT
[Merkez – AK PARTİ]
İl Genel Meclisinin 14.04.2014 tarihli I. birleşiminde İl Genel Meclis Başkanı olarak seçilmiş olup,
halen İl Genel Meclis Başkanı olarak görev yapmaktadır.
İL GENEL MECLİSİ 1.BAŞKAN VEKİLİ
İL GENEL MECLİSİ 2.BAŞKAN VEKİLİ
Mustafa ERENER [Sütçüler –AK PARTİ]
Mehmet KAYA [Aksu- AK PARTİ]
ASIL DİVAN KATİBİ ÜYELERİ
YEDEK DİVAN KATİBİ ÜYELERİ
Volkan KONAÇ [Gönen – AK PARTİ]
Salih KOCAGÖZ [Keçiborlu- AK PARTİ]
Mustafa Hakan YURTADUR [Yalvaç - AK PARTİ]
Faik ÇIRAK [Sütçüler-AK PARTİ]
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
38
İl Genel Meclisinin Faaliyetleri
Isparta İl Genel Meclisince; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi
gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2015 yılı içerisinde; 01.01.2015-31.12.2015
tarihleri arasında 467 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili Bakanlıklar,
kamu kurum ve kuruluşlarına tevdii edilmiş ve karşılığında olumlu sonuçlar alınmıştır.
İl Genel Meclisince 2015 yılı içerisinde konuların aciliyetine binaen 21.01.2015
tarihli Olağanüstü toplantısında 2 ve 16.02.2015 tarihli Olağanüstü toplantısında 2 konuyu
görüşmek ve karara bağlamak üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesi son
bendi gereğince Olağanüstü toplantı yapılmış olup, toplam 4 konu karara bağlanmıştır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
39
İl Genel Meclisi Toplantı Yeri
İl Genel Meclisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda belirtilen sürelerde İl
Genel Meclisi Toplantı Salonunda toplantısını yapmaktadır.
Denetim Komisyonu
2015 yılı Denetim Komisyonuna İl Genel Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 1/1-002
sayılı kararları gereğince seçilen İl Genel Meclis Üyeleri; Faik ÇIRAK, Mehmet KAYA,
İrfan KORKMAZ, Mevlüt SAYGIN ve Ali AVCI olup, Denetim Komisyonu raporunu
13/03/2015tarihinde İl Genel Meclis Başkanlığına sunarak görevini tamamlamıştır. 2016 Yılı
Ocak Ayı Toplantısında Denetim Komisyonu yeniden teşekkül ettirilecektir.
İl Genel Meclisince Seçilen Birlik Üyelikleri
BİRLİK ADI
ASIL ÜYE
YEDEK ÜYE
VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ [16.04.2014]
Ali BOLAT
Hüseyin YILDIRIM
DAVRAZ KIŞ SPORLARI VE TURİZM
Abdullah AKDAŞ
YÜKSEK RAKIMLI SPORCU KAMP VE
Nail Yaşar AKGÜL
EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME VE
Fevzi ÖZDEMİR
ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ
Salih KOCAGÖZ
Hüseyin YILDIRIM
ISPARTA İL VE BELEDİYE YURT
YAPTIRMA BİRLİĞİ [17.04.2014]
Mehmet SERT
Necdet SATILMIŞ
EĞİRDİR VE KOVADA GÖLÜ ÇEVRE
KORUMA BİRLİĞİ [17.04.2014]
Mustafa BAŞ
Necdet SATILMIŞ
İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI
KURULU ÜYELERİ [16.04.2014]
Salih KOCAGÖZ (Merkez), Mehmet KAYA (Aksu), Mehmet
KILIÇARSLAN (Atabey), Mustafa BAŞ (Eğirdir), Necdet
SATILMIŞ (Gelendost), Volkan KONAÇ (Gönen), Salih
KOCAGÖZ (Keçiborlu), Kadir HEYBELİ (Senirkent), Faik ÇIRAK
(Sütçüler), Mehmet ÇOŞKUN (Ş.Karaağaç), Recai KİRİŞ
(Uluborlu), Mustafa Hakan YURTTADUR (Yalvaç), Nail Yaşar
AKGÜL (Yenişarbademli)
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Recai KİRİŞ
Mehmet SERT
40
Mütevelli Heyet Üyeliği
2015 Yılı faaliyet döneminde görev almak üzere İl Genel Meclisince 05.12.2014
tarihinde seçilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri;
İlçe
Merkez
Aksu
Üyeler
Ali TUNÇBİLEK ve Erbay DİNÇER
Mustafa AKBAY, Ramazan KAHRAMAN
ve Ramazan YILMAZ
Ramazan YILMAZ
(İstifa)
Barış SERÇE
(10.07.2015)
Barış SERÇE (İstifa)
Mustafa BESİLİK
(07.08.2015)
Atabey
Eğirdir
Gelendost
Gönen
Ali TAŞ ve Mehmet Sefa AKÇAKAYA
Mehmet ARISU (Şevket Oğlu) ve Abdullah TARAN
Erol NAZLI ve Mustafa BİLGİN
Mehmet Ali ÖZKARANFİL ve Şahap
Mehmet Ali ÖZKARANFİL (İstifa)
GÜMRAL
Mustafa AÇIK (06.07.2015)
Keçiborlu Mustafa PARLAK ve Bülent SU
Senirkent Mehmet ÖZDEMİR ve Hakkı ÖZKARA
Sütçüler
Osman KÖK, Şevket AYHAN ve Yakup EROL
Ş.Karaağaç Mustafa TÜLEK ve Hidayet CEYLAN
Uluborlu İbrahim EROĞLU, İbrahim Ethem
İbrahim Ethem ARIKAN (İstifa)
ARIKAN ve Atilla AKBAŞ
Şükrü KAYA (03.03.2015)
Yalvaç
Kemal SARI ve Yalçın KURUCU
Y.Bademli Musa MACİT (Durmuş Ali Oğlu), Ali TİRYAKİ ve Hasan DOĞAN
İl Encümeni
5302 sayılı Kanunun 6360 sayılı Kanunla değişik 25.maddesi gereğince; İl
Encümeni Valinin başkanlığında, Genel Sekreter ile İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri
arasından seçeceği üç üye ve Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden
oluşmaktadır. İl Genel Meclisinin 06.04.2015 tarih ve 4/1-151 sayılı kararları ile üç İl
Encümeni üyesi seçilmiş olup, Ayrıca Valilik Makamının 16.01.2015 tarih ve 539 sayılı
olurları ile birim amirleri arasından iki üye seçilerek İl Encümeni teşekkül ettirilmiştir.
İl Encümeni Faaliyetleri
İl Encümenince; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesi gereğince görev
ve yetki alanları ile ilgili olarak 2014 yılı içerisinde 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında
414 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına
tevdi edilerek kararlara göre işlem tesis edilmiştir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
41
İl Encümeninin Oluşumu
Vahdettin ÖZKAN
İl Encümen Başkanı- Vali
Mahmut ZADEOĞLU
Genel Sekreter / İl Encümen Üyesi
Fevzi ÖZDEMİR [Merkez]
İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi
Mustafa Hakan YURTTADUR [Yalvaç]
İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi
Nail Yaşar AKGÜL[Y.Bademli]
İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi
Abdullah ÇELİK
Hukuk Müşaviri - Gen.Sek.Yrd. / İl Encümen
Üyesi
Strateji Geliştirme Müdürü / İl Encümen Üyesi
Şebnem ÖZDOĞAN
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
42
İl Encümeni Toplantı Yeri
İl Encümeni toplantıları her hafta Salı günü saat 11'.00'de mutad olarak İl Özel
İdaresi hizmet binasında bulunan İl Encümeni toplantı salonunda yapılmaktadır
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
43
3.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ
Adli ve İdari Dava Süreci Faaliyeti
İdaremiz lehine ve aleyhine açılan davaların cevaplarının hazırlanabilmesi için ilgili
birimlerden istenecek bilgi ve belgeler için yazışmalar yapılmıştır.
İlgili birimlerden toplanan bilgi ve belgeler ışığında hazırlanan dilekçeler bir dosyada
toplanarak ve adliyeden numara alınarak yeni dava dosyaları işleme alınmıştır.
İdare leh ve aleyhine açılan davaların duruşma ve keşiflerde; Isparta Valisi’nin vermiş
olduğu vekâletnameye dayanarak hazır bulunulmuştur.
Duruşmasında hazır bulunulan davalar ile ilgili olarak mahkemece verilen ara kararı
doğrultusunda gerekli evrakların kurum lehine gelecek celsede hazır bulundurulması için ilgili
kamu kurum ve kuruluşları ile yazışma yapılarak evrakların temini sağlanmıştır.
İhtarname Düzenlenmesi ve İlgiliye Gönderilmesi İşlemleri
Gerekli görüldüğü hallerde idare yararına ihtarname hazırlanması ve muhataba
gönderilmesi işlemi yapılmıştır.
Savcılık Şikâyetleri Faaliyeti
Birimlerden gelen ve hukuki açıdan suç oluşturduğuna kanaat getirilen şahıslara karşı
Cumhuriyet Başsavcılıkları’na suç duyurusunda bulunulması işlemi gerçekleştirilmiştir.
İcra Dosya Takip İşlemleri
İdaremiz leh ve aleyhine açılan icra takiplerinin zamanında tahsili ya da ödenmesi ile
ilgili olarak dosyalara gerekli talepleri açma, ödemenin yapılabilmesi için gerekli ödeme emri
ve onay belgelerinin hazırlanması işlemleri Hukuk Müşavirliği tarafından gerçekleştirilmiştir.
Hukuki Danışmanlık Faaliyeti
2015 yılında kurum dışı ve kurum içi birimlerden gelen her türlü hukuki görüş, talep
ve bilgilere cevap verilmesi hizmeti yürütülmüştür.
Adli Yargı Dava Süreci Faaliyeti
Adli yargı davası kapsamında; kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili,
kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat, tescil, tapu iptali ve tescil, İş Hukuku’ndan
doğan davalar, müdahalenin men’i, ödeme emrinin iptali, itirazın iptali, alacak, tapuda isim
tashih-i, veraset davası, Türk Ceza Kanunu’ndan doğan davalar, İcra ve İflas Kanunu’ndan
doğan davalar, menfi tespit davası, delil tespiti muhtelif kanunlara istinaden verilen
cezalardan doğan davaların işlemlerinin yürütülmesi faaliyetidir.
İdari Yargı Dava Süreci Faaliyeti
İdari yargı dava kapsamında; imar uygulamasından doğan davalar, personel
işlemlerinden kaynaklanan davalar, idari işlemin iptali istemli davalar, vergi davaları, meclis
kararlarına, encümen kararlarına ve plan tadilatlarına karşı açılan davalar ve hizmet
kusurundan dolayı açılan tazminat davaların yürütülmesi faaliyetidir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
44
Dosya sayısı
2015 yılı İl Özel İdaresi bütçesinden, Müşavirliğimize tahsis edilmiş bulunan
ödenekler kullanılarak gerçekleştirilen 2015 yılı faaliyetleri yukarıdaki gibi olup, leh ve
aleyhe başlatılmış bulunan dava ve takip sayıları şu şekildedir.
2015 yılı Adli/ İdari Dava ve İcra Takibi dosyaları sayısı
Sıra
No.
MERCİİ
DERDEST
TEMYİZ
TOPLAM
1
Adli Yargı (arşiv 421)
95
55
150
2
İdari Yargı (arşiv 135)
29
33
62
3
İcra Daireleri
167
-
167
291
88
379
TOPLAM
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
45
4.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYETLERİ
Faaliyetler
 Memur ve İşçi Personel Özlük İşleri,
 İl Özel İdaresi Norm Kadro İşlemleri,
 Tüm Personelin Hizmet İçi Eğitim İşleri
 Genel Sekreterlik özel büro, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili işlemlerin
yapılmasını sağlamak,
 Sosyal Tesisler, Kantin ve Lojmanlar ile ilgili işler,
 Arşiv Hizmetleri ile ilgili işler,
 Genel Evrak (Gelen-Giden) İşleri,
 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işler,
 İç Kontrol ile ilgili işler.
Bu kapsamda;
 Yemekhane şartları iyileştirilerek standartları yükseltilmiştir.
 Düzenli olarak yapılması öngörülen Müşteri memnuniyeti analizleri 2015 yılında
anket formları düzenlemeleri yapılmış olup, 2016 yılında ise uygulamaları
gerçekleştirecektir.
 Kurum Merkez Arşivi oluşturulması ile ilgili Maliyet Belirleme Çalışmaları devam
etmektedir.
 İnsan Kaynakları Planlama çalışmaları devam etmektedir.
 İç Hareketlilik Analizi Tabloları birimlerden toplanarak konsolide edilmiş, optimal
çalışan sayıları ile mevcut çalışan sayıları tespit edilerek hangi iş unvanlarında
personele ihtiyaç olduğu belirlenmiş olup, ihtiyaç belirlenen unvanlarda sözleşmeli
personel alımı yapılmıştır.
 Personel performans değerlendirme sistemi mevcuttur, geliştirme çalışmaları devam
etmektedir.
 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sisteminin etkileşimi sağlanması ile
ilgili Azami gayret sarf edilmektedir.
 Sosyal hakların adaletli dağılımının sağlanması için çalışmalara başlanmıştır.
 Dönem İçi Çalışan Memnuniyeti Anketi yapılmış olup, değerlendirme çalışmaları
devam etmektedir.
 Hizmet içi eğitim programları ile ilgili tespit edilen sonuçlara göre tüm personele
(memur, işçi, sözleşmeleri memur, İŞKUR işçileri ) Hizmet İçi Eğitim (İş Sağlığı ve
Güvenliği) düzenlenmiştir.
 İhtiyaç duyulan eğitim konuları hakkında Bakanlığa bilgi verilmiş olup, Eğitimlerin
konu uzmanı kişilerce verilmesi ile ilgili gerekli hassasiyet gösterilmektedir.
 Hizmet içi eğitim programlarına İlçe Müdürlüklerimizden gelen talepler de dahil
edilerek, yapılan eğitimlere katılımları sağlanacaktır.
 Periyodik olarak yapılması öngörülen Dış Paydaş ve vatandaş memnuniyeti anketi
çalışmaları devam etmektedir.
İdaremiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için, ihtiyaç duyulan alanlarda
Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılmak üzere 2 Adet İnşaat mühendisi, 1 adet Çevre
Mühendisi olmak üzere 3 Sözleşmeli Personel alımı yapılmış olup, aynı personellerin 2016
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
46
yılında da Sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmelerinin yenilenme işlemleri için
gerekli çalışmalara başlanmıştır.
Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 3 grup halinde İdaremiz ile İş-Kur arasında
yapılan projeler kapsamında;
1. Grup;22./06/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 84 adet personel çalıştırılmıştır.
2. Grup; 12/10/2015- 15/06/2016 tarihleri arasında çalıştırılmak üzere 40 adet personel,
3. Grup; 01/11/2015- 29/04/2016 tarihleri arasında çalıştırılmak üzere alınan 215 adet
personelin çalışmaları devam etmektedir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
47
5.
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYETLERİ
Satın Alma Faaliyetleri
 İdarenin satın alma evraklarını hazırlama
 İhale işlemlerine girmeyen alımları yapma
 22-d, 22-c, DMO alımları yapmak
İdari İşler Faaliyetleri









İhale işlemlerini yürütmek
Ödeme Emri-Muhasebe İşlem Fişi düzenlemek
İdarenin Haberleşme Faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürme
Birimin yazışmalarını yapmak
Standart dosya planını düzenlemek
İdarenin sıhhi tesisat işlemleri yürütmek
İdarenin inşaat bakım onarım işlerini yapmak
Müdürlüğe gelen-Müdürlükten giden evraklar
Müdürlüğe gelen dilekçelere işlem yapmak
Genel Hizmet Faaliyetleri
 İdarenin Temizlik hizmetini takip etme
 İdarenin Özel Güvenlik hizmetini takip etme
 İdarenin Isıtma ve bakım onarım faaliyeti
Destek Hizmetleri Faaliyetleri
Birimimiz 2015 yılı içerisinde, araç koordinasyonu merkezi kalorifer tesisatı malzeme
alımı ve bakım onarım yapımı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Bina tadilatı yapılması. İl
Genel Meclis Binası kalorifer tesisat boruları ve petekleri için temizlik yapımı. İl Genel
Meclis Binası kalorifer tesisatının Baka Binasından ayrılması ve İl Genel Meclis Binasına
yeni doğalgaz bağlantısı yapılması. Genel Sekreterlik Makam odası ve dinlenme odası için
duvar kağıdı ve boya badana yapılması. Hizmet binası katları blok ayrımı koridorlarına PVC
ile bölme yapılması. Göç İdaresine ait bina tadilat yapımı. Büyük hacılar Asfalt tesisinde
kazan ısıtma kalorifer tesisatının bulunduğu alan ve Asfalt tesisi kazan dairesi alanının
kapatılması. Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi yeni yeri olan İl Kültür Turizm
Müdürlüğü Binası tadilat yapımı. İdaremiz İmalat Atölyesinin Kızılay deprem çadırları
deposu olarak kullanılması amacıyla bakım onarım yapılması. Hizmet binası Genel
Sekreterlik idare katı için boya badana yapılması. Ek bina bodrum katına PVC bölme yapımı
ve Konteynır tadilat yapılması için PVC doğrama yapılması. Hizmet binası zemin kat
koridorları ve zemin kat duvar ve tavanlarının boyanması. Genel Sekreterlik ve Genel
Sekreter Yardımcısı Makamı odasına Atatürk panosu alımı. Yeni kurulan Müdürlük Makam
odalarına Makam Bayrağı alımı. Dairemiz birimlerinde kullanılmak üzere isimlik ve levha
yaptırılması. Yazlık bahçe alanında kullanılmak için gölgelik (tente) yaptırılması. Telefon
santralinin haberleşme hizmetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla periyodik bakımı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
48
yaptırılması. İdari binada ve merkez atölyede bulunan kazanların ve brülörlerin ölçümü ve
bakımı yaptırılması. Birimlerde kullanılan Bilgisayar yazılım programlarının güncelleme,
bakım ve destek hizmeti alımı. Araçlarda kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 3 adet
kar bıçağı alımı. Melikler köprüsü, Barla, 112 Acil Çağrı Merkezi, Üniversite Yurdu vb.
faaliyetlerin tanıtımında kullanılan Billboard, CLP ve Dijital baskı alımı. İlimiz Kültür, Sanat
ve Turizm tanıtım hizmetlerinde kullanılmak için tanıtım haritası bastırılması. İdaremiz
yerleşkesi içerisinde haşerelere karşı ilaçlama yapılması.
Bilgi İşlem Merkezi Faaliyetleri
Yenilenen teknolojileri yakından takip eden İdaremiz Bilgi İşlem Merkezi, çağın en
verimli çalışmalarından biri olan sanallaştırma teknolojisine tam geçiş yapmış tüm
sunucularını 3 adet fiziksel sunucu üzerinde toplayarak 21 adet farklı amaçlar için kullanılan
sanal sunucular oluşturulmuştur. Bu sayede Elektrik, soğutma, disk, ram, bakım, vb.
ihtiyaçları minimize ederek maliyetleri % 80’lere varan oranda düşürmüş, zaman, hız ve
verimlilik kazanılmıştır.
İdaremiz Santralinin aylık olarak düzenli bakımları yapılmıştır. Çıkan sorunlara anında
müdahale edilmiştir. İdare personelinin telefon rehberine kolayca ulaşabilmesini sağlamak
amacıyla idaremiz web sitesinde rehber bölümü tüm kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.
Ayrıca 2015 yılı içerisinde Bilgi İşlem Merkezinin ilgilendiren konuların daha hızlı,
daha etkin ve daha teknolojik bakımdan değerlendirilebilmesi için Bilgi İşlem Destek Talep
formu geliştirilmiş ve Aralık 2015 tarihinden itibaren aktif hale getirilmiştir.
Kullanıcıların sorunlarına daha hızlı müdahale edebilmek için Uzaktan Yönetim
sistemi kurulmuştur.
Yapılan incelemeler sonucunda bilgisayar kullanıcılarımızın çoğunun idare içinde
bilgi ve belge paylaşımlarının USB Bellek, CD/DVD vb. medya cihazlarıyla yaptığı
görülmüştür. Bu durum hem sarf malzeme israfına hem de zaman kaybına yol açmakta
olduğu anlaşıldığından tüm idaredeki bilgisayar kullanıcılarının ulaşabildikleri ortak klasör
sistemi kurulmuştur.
İdaremiz web sitesi www.ispartaozelidare.gov.tr güncelleme çalışması yapılmış ve
hem görsel hem de yazılımsal anlamda daha kullanışlı ve kullanıcı dostu görünüme
kavuşturulmuştur.
İdaremize ait 2 adet sistem odasının sıcaklık, nem ve elektrik değişimleri anlamak için
sistem odası ortam izleme cihazı alınmış bu sayede sistem odalarının anlık sıcaklık, nem ve
elektrik değişimleri kontrol atına alınmıştır.
Firewall (Güvenlik Duvarı) cihazı yenilenerek daha yüksek bant genişliği sağlamış ve
güvenlik protokolleri düzenlenerek güvenlik arttırılmıştır.
Günümüzde siber saldırıların artması sebebiyle güvenlik politikaları gözden
geçirilerek düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla Bilgi İşlem Merkezimiz tarafından Linux
işletim sistemi tabanlı saldırı önleme sistemi kurulumu yapılmıştır. 2016 yılında da bu
çalışmalar devam edecektir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
49
İdaremiz personel devam takip sistemin çalışırlılığı sağlanmış sorunlara müdahale
edilmiştir. Bu bağlamda idaremiz personelinin kimlik kartlarında oluşan arıza, kayıp vb. gibi
sıkıntılar çözülmüştür.
E-içişleri projesinde kullanılmakta olan modüllerde karşılaşılan sıkıntılara destek
verilmiştir.
12 İlçe Özel İdarede bulunan Bilgisayar yazıcı ve çevrebirimlerinin yazılım donanım
ve sorunları giderilmiştir.
4734 sayılı Kanunun 22-D Kapsamında Yapılan “Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşi” Alımları
İşin Niteliği
Miktarı
Harcama
Mal Alımı
210 Adet
688.570,33 TL
Hizmet Alımı
30 Adet
205.180,89 TL
Yapım İşi
17 Adet
206.882,86 TL
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
50
S.No
MÜDÜRLÜK
1
Destek Hiz. Müd.
2
Destek Hiz. Müd.
3
Yat. İnş. Müd.
4
Su Kanal Müd.
5
Yat. İnş. Müd.
6
Destek Hiz. Müd.
7
İşletme ve İşt.Müd.
8
İmar ve Kent.
9
İmar ve Kent.
10
İşl. ve İşt.Müd.
11
İmar ve Kent.
12
13
Su Kanal Müd.
Gen.Sek
14
İmar ve Kent.
15
Gen.Sek
16
İmar ve Kent.
17
İmar ve Kent.
18
Yol ve Ulaşım
Hiz.Müd.
İŞİN ADI
15.000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 oktan) ve 390.000 Lt Motorin
(Euro Dizel) alımı işi.
100.000 Kg Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4) Alımı
Isparta İli Merkez İlçesi Aile ve Sosyal Politik.İlMüd. Hizmet Bin.
Mimari, Statik, Mek. Elek. Uygulama Prj.ve İnşaat Yapım İhalesi
Hazırlık Dos. haz. Hiz. alımı işi.
Isparta Merkez İlçe ve Köylerinde Kullanılacak olan 310 adet
Galvanizli Çöp Konteyneri alımı işi.
Davaz Dünyaya Açılıyor Projesi Yapım işi.
İl Özel İdaresi Hizmet Binaları, Şantiye ve Tesislerinde Kullanılmak
Üzere Serbest Piyasadan Enerji Alımı işi.
İl Özel İdaresine İş Mak. Operatörü-Kamyon Şof. -Çekici (Tır) Şof.
Per. Çal. Hizmet Alımı işi.
İlimiz Sücüllü, Körküler, Kumdanlı, Tokmacık, Yukarıkaşıkara,
Göksöğüt ve Çetince Köylerinde Hali hazır harita işi. (21/f Pazarlık)
Isparta Merkez ve İlçelerine bağlı Köylerde Tip Çocuk Oyun Parkı
yapımı işi.
12 Ay Süreli Araç Kiralama işi. (21/f Pazarlık)
İlimiz Dedeçam, Özgüney, Özbayat, Kuyucak, Yakaafşar, Kasımlar,
Kesme ve Ayvalıpınar köylerinde(2. Grup) Hali hazır harita işi
Galvanizli Çöp Konteyneri alımı işi.
Isparta Kaya Tırmanış Rotalarının Açılması ve Boltlama yapım işi
Isparta merkez ve ilçe köylerine 1. Grup kilit parke ve bordür taşı
döşenmesi yapım işi.
Isp. Vali Konağında hertürlü tem. Çam. Ütü ve bahç. işl. pers. çal.
işi. (Genel Sek.)
2. Grup Isparta merkez ve ilçe köylerine kilit parke ve bordür taşı
döşenmesi yapım işi.
Isparta merkez ve ilçe köylerine 3. Grup kilit parke ve bordür taşı
döşenmesi yapım işi.
2015 Yılı Isparta İli Muhtelif Köy Yolları için Korige Boru Alım işi.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
İHALE
TARİHİ
SÖZLEŞME
BEDELİ
İŞİN
SÜRESİ
İhale Türü
07.01.2015
1.109.655,00 TL
180 GÜN
Mal
14.01.2015
136.000,00 TL
270 GÜN
Mal
05.02.2015
134.000,00 TL
90 GÜN
Hizmet
16.02.2015
67.580,00 TL
45 GÜN
Mal
25.02.2015
699.500,00 TL
120 GÜN
Yapım
04.03.2015
233.974,73 TL
1 Yıl
Mal
09.03.2015
438.850,40 TL
8 Ay
Hizmet
30.03.2015
73.000,00 TL
120 GÜN
Hizmet
08.04.2015
619.877,00 TL
90 GÜN
Yapım
16.04.2015
40.800,00 TL
12 Ay
Hizmet
20.04.2015
75.000,00 TL
145 GÜN
Hizmet
22.04.2015
27.04.2015
177.750,00 TL
98.000,00 TL
30 GÜN
60 GÜN
Mal
Yapım
30.04.2015
1.694.000,00 TL
180 GÜN
Yapım
04.05.2015
201.392,94 TL
1 Yıl
Hizmet
06.05.2015
949.650,00 TL
180 GÜN
Yapım
11.05.2015
1.349.000,00 TL
180 GÜN
Yapım
13.05.2015
46.536,00 TL
45 GÜN
Mal
51
19
İmar ve Kent.
20
Su Kanal Müd.
21
İmar ve Kent.
22
Yat. İnş. Müd.
23
Yat. İnş. Müd.
24
Su Kanal Müd.
25
İmar ve Kent.
26
Tarım. Hiz.Müd.
27
İşl. ve İşt.Müd.
28
Su Kanal Müd.
29
30
31
32
Destek Hiz. Müd.
Su Kanal Müd.
Yat. İnş. Müd.
Tarım. Hiz.Müd.
33
İmar ve Kent.
34
İmar ve Kent.
35
Su Kanal Müd.
36
Yol ve Ulaşım
Hiz.Müd.
37
Yat. İnş. Müd.
38
Yat. İnş. Müd.
İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı 35 köyde Kilit Parke ve Bordür taşı
döşenmesi yapım işi.
Isparta Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinin Karnalizasyon
Yapımında Kullanılmak üzere Koruge boru ve ek parçası alımı işi.
Barla kırsal kalkınma eylem planı çerç. Yerel halkın ürünlerinin
satılması için Otantik Stantların Alınması işi.
Başpınar Tabiat Parkı Kanalizasyon Hattı ve WC yapım işi.
Isparta Emniyet Müd. Özürlü Rampası ve yürüyüş yolu ile Halıkent
Polis Merkezi Amirliği engelli WC ve yürüyüş yolu yapım işi.
Isparta Merkez İlçe ve bağlı köylerinin evsel katı atıklarının
toplanması ve nakli işi.
Isparta Kılıç, Aydoğmuş, Yassıören,Uluğbey,
BağıllıYaka,veGökçehöyük köylerinde (3'üncü grup) Harita
güncellemesi işi.
Isparta - Sütçüler -Yeşilyurt 1 kısım Yas kapalı Sistem Sulama Tesisi
Projesi yapım işi.
440.000 Litre Motorin (Euro Dizel) Alımı işi.
Isparta İli Mutelif Köylerin İçmesuyu Depolarına Güneş Enerjili
Tam Oto. Klorlama Sistemi Alımı ve Montajı işi.
Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi.
400 Lt Sıcak Daldırma Galvanizli Metal Çöp Konteyneri Alımı işi.
Atabey İlçesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kurul. yapım işi.
Sulama Amaçlı PVC Boru Alımı işi.
Barla Köyü İlave-Revizyon İmar Planı Hizmet Alım İşi (Pazarlık
Usulü)
Barla İnanç Turizminin Gelişmesine Yönelik Mekansal Tasarım
Çalışması ve Sunumu Hizmet Alım İşi (Pazarlık Usulü)
Isparta Yalvaç Kırkbaş Köyü İçme Suyu Güneş Enerjili Dalgıç
Pompa Sistemi
Isparta İli Gelendost İlçesi Balcı Köprüsü ve Şarkikaraağaç İlçesi
Çavundur, Fakılar Köprülerine İlave Edilecek Köprü İlavesi
Isparta İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarının Isı
Yalıtımlarının Yapılması ile Bu Binaların Engellilere Uygun Hale
Getirilmesi işi
Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müd. 6 kişi ile 36 Ay süreli Personel
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
21.05.2015
1.097.070,00 TL
180 GÜN
Yapım
25.05.2015
96.900,00 TL
45 gün
Mal
26.05.2015
162.000,00 TL
60 GÜN
Mal
28.05.2015
173.000,00 TL
60 gün
Yapım
01.06.2015
44.000,00 TL
60 Gün
Yapım
05.06.2015
1.154.837,33 TL
36 ay
Hizmet
08.06.2015
70.500,00 TL
120 gün
Hizmet
10.06.2015
188.000,00 TL
75 gün
Yapım
11.06.2015
1.343.760,00 TL
180 GÜN
Mal
15.06.2015
27.540,00 TL
30 gün
Mal
24.06.2015
1.441.392,60 TL
29.06.2015
35.400,00 TL
08.07.2015
31.07.2015
314.000,00 TL
72.677,50 TL
36 Ay
45 gün
90 gün
30 gün
Hizmet
Mal
Yapım
Mal
11.08.2015
129.285.00 TL
100 gün
Hizmet
12.08.2015
151.530,00 TL
90 gün
Hizmet
21.08.2015
42.300,00 TL
30 gün
Yapım
24.08.2015
96.185,00 TL
85 gün
Yapım
26.08.2015
379.000,00 TL
90 gün
Yapım
31.08.2015
425.697,84 TL
36 Ay
Hizmet
52
Çalıştırılması Hizmet Alımı işi.
39
Destek Hiz. Müd.
40
İmar ve Kent.
41
Yat. İnş. Müd.
42
Gen.Sek
43
Yol ve Ulaşım
Hiz.Müd.
44
Strateji Gel. Müd.
45
Yat. İnş. Müd.
46
Su Kanal Müd.
47
Su Kanal Müd.
48
Tarım. Hiz.Müd.
49
Yat. İnş. Müd.
50
Destek Hiz. Müd.
51
Yat. İnş. Müd.
52
Yat. İnş. Müd.
53
Destek Hiz. Müd.
Isparta İl Özel İdaresine Ait Asfalt Plenti İhtiyacı 60.000 Kg
Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil4) alımı işi.
Barla Dünyaya Açılıyor Projesi kapsamında 5 Adet KİOSK Alımı
işi.(21/f pazarlır usulü)
Isparta İl Jandarma Komutanlığına Bağlı İlçe Jandarma
Komutanlıkları Lojmanları Dıştan Isı Yalıtımı Yapım İşi
Isparta Hükümet Konağına Engelli Tuvaleti, Bodrum Katının
Onarımı ve Engelli Asansörünün tadilatının yapılması işi.
Isparta İli Merkez İlçesi Güneyce Köprüsü ve Eğirdir İlçesi Cirbeyli
Köprüsüne ilave edilecek köprü ilaveleri ve Merkez İlçesi Çukur
Köyü köy içi taşduvar; Eğirdir İlçesi Cirbeyli yolu kargir (taş) ist.
duvarı yapım işi.
Türkçe ve İngilizce 4000 Adet DVD İstiridye Kutulu ve 1000 Adet
USB Bellek Yaptırılması Hizmet Alımı işi.
Isparta ili Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Bakım onarım
hizmet alımı işi.
Yenişarbademli Gölkonak köyü içmesuyu isale hattı prj. yapım işi.
Isparta Kara Havacılık Okulu Komutanlığı İçme Suyu Tesisinde
Kullanılmak üzere 200 KVA ( Tam Yükte sürekli çalışma gücü)
Kabinli Elektrojen Grubu
ISPARTA GÖNEN GÜMÜŞGÜN KÖYÜ (YAS) KAPALI SİSTEM
SULAMA TESİSİ PROJESİ YAPIM İŞİ
Isparta İli Gönen İlçesi Hükümet Konağı Yapım İşi
Temizlik İşçisi, Şef, Haberleşme Ve Bilgisayar Sistemlerine Yönelik
Hizmetlerde Yardımcı Personel, Bahçıvan - Kaloriferci (Doğalgaz),
Aşçı Ve Aşçı Yardımcısı Personel Çalıştırılması işi
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binasına VRF
Sistemi Kurulması İşi
Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası yapım
işi
9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL'in Isparta ili -Atabey
İlçesi-İslamköy-Çalca Tepesinde bulunan Anıt Mezarının
Korunması Özel Güvenlik işi
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
03.09.2015
103.800,00 TL
150 gün
Mal
08.09.2015
60.150,00 TL
45 gün
Mal
10.09.2015
129.000,00 TL
75 gün
Yapım
14.09.2015
76.500,00 TL
60 gün
Yapım
16.09.2015
180.800,00 TL
18.09.2015
40.500,00 TL
365 gün
Hizmet
30.09.2015
184.500,00 TL
12 ay
Hizmet
07.10.2015
173.800,00 TL
220 gün
Yapım
22.10.2015
79.400,00 TL
45 gün
Yapım
27.10.2015
871.000,00 TL
180 gün
Yapım
30.10.2015
3.885.000,00 TL
850 gün
Yapım
06.11.2015
1.723.148,28 TL
36 ay
Hizmet
11.06.2015
358.000,00 TL
120 gün
Yapım
14.12.2015
5.371.000,00 TL
400 gün
Yapım
16.12.2015
290.635,95 TL
12 ay
Hizmet
Yapım
53
54
Su Kanal Müd.
55
Yat. İnş. Müd.
56
İşletme ve İşt.Müd.
57
İşletme ve İşt.Müd.
Isparta keçiborluİlçesi Ardıçlı Köyü İçme Suyu Sondajı Açılması
Yapım İşi
Isparta ili Sütçüler İlçesi Yazılı Kanyon Tabiat Parkında Yapılacak
olan Fosseptik ve Asma Köprü Yapım İşi
İş Makinası Operatörü, Şoför ve Kalifiye Eleman Personel
Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alınması işi, Hizmet Alımı işi.
850.000 Lt Motorin (Euro Dizel ) ve 15.000 Lt Kurşunsuz Benzin
(95 Oktan) alımı işi.
23.12.2015
28.900,00 TL
4 Ay
Yapım
24.12.2015
77.700,00 TL
3 Ay
Yapım
28.12.2015
3.674.790,00 TL
36 ay
Hizmet
30.12.2015
2.221.400,00 TL
330 gün
Mal
Toplam 68 adet ihale yapılmış olup 11 adet ihale iptal edilmiştir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
54
6.
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
2015 YILINDA ( 31.12.2015 Tarihi İtibariyle)
KİRAYA VERİLEN ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI
SIRA
NO
KİRAYA VERİLEN ARAÇ/ İŞ
MAKİNASI CİNSİ
1
EKSKAVATÖR
2
VİDANJÖR
ÇALIŞTIĞI (Saat) ÇALIŞTIĞI (Km)
TUTARI (TL.)
8
TOPLAM
1.341,28
8
100
803,60
100
2.144,88
AKARYAKIT AMBARI
S.No
CİNSİ
31.12.2015 TARİHİ İTİBARİ İLE
ÖNCEKİ
2015 SATIN
AKARYAKIT
YILDAN
ALINAN
DEVİR +
ÖNCEKİ YILDAN
2015 SATIN
LT. / KĞ
DEVİR
ALINAN
AMBAR
ÇIKAN
AMBAR
KALAN
LT. / KĞ
LT. / KĞ
1
BENZİN
8.671
13.749
22.420
21.139
1.281
2
MOTORİN
30.405
909.769
940.174
885.173
55.001
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
55
ARAÇ VE İŞ MAKİNASI ÇALIŞMA ve FAALİYET DURUMU
DOZER
EKSKAVATÖR
(Las.Tek+Paletli+
Kanal Kazıcı)
GREYDER
(Bakım + Yapım)
KAR AÇMA
MAKİNASI
(Rototif + V
Bıçaklı)
KOMPRESÖR
(Sırt Kompresörü
Hariç)
SİLİNDİR
(Las.Tek+DemirT
ek+Vibrasyonlu)
VAGON DRILL
YÜKLEYİCİ
(Lastik Tek.+
Paletli)
ARA TOPLAM
AKARYAKIT
TANKERİ
ASFALT ROBOTU
ÇEKİCİ TREYLER
DİSTRİBÜTÖR
KAMYON
(Damperli+SNitK
asa+Kar Bıçaklı)
ARAÇ
(Taksi+Pikap+Mü
n+Otobus)
DİĞER
(A.Sal+Fork+Jen+
Kon+Trak)
ARA TOPLAM
RANDIMAN
(Lt)
ÇALIŞMASI
GEREKEN
(h)
(Lt/h) (h/Ay)
(h/Ay)
(%)
ORTALAMA
YAKIT
Toplam
Tükettiği
Yakıt
6
3181
84.976
27
265
7.200
44
7
7
3926
66.682
17
327
6.972
56
13
9
9748
124.849
13
812
15.600
62
1
1
5
5
7
6
1
1
28
27
1
68
62
4
3
2
SERVİS
DIŞI HEK
6
ARIZALI
ÇALIŞAN
MAKİNENİN
CİNSİ
Toplam
Çalıştığı
Saat
TOPLAM
MAKİNANIN DURUMU
ORTALAMA
ÇALIŞMA
(01.01.2015- 31.12.2015 itibariyle)
2
600
1
688
192
0
57
4.020
17
1854
15.422
8
154
4.824
38
804
2082
25.300
12
174
21.708
10
21.479
317.421
77
1.790
61.728
228
3
69088
14.725
0,213
5.757
82.512
84
2
3
2
3
46704
66517
22.446
35.354
0,481
0,531
3.892
5.543
85
74
4
4
23172
15.560
0,671
1.931
55.008
90.000
110.01
6
31
31
450123
176.108 0,391 37.510
42
41
1
764331
77.752
0,102 63.694
41
37
4
6011
2.752
0,458
126
121
5
1.425.946
344.695
2
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
852.62
4
21
53
501
56
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Yeri
Sektörü
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
Maliyeti
: 15.000 Lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve 390.000 Lt. Motorin
Alımı
: Özel idare araçları
: Ulaştırma
: mal
: 1.109.655,00
Başlama – Bitiş Tarihi
: 26.01.2015 -17.06.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 99
Fiziki Gerçekleşme
: % 99
Kaynağı
(Özel
İdare/İller : İl Özel İdaresi
Bankası/ Bakanlık vs.)
Amacı
İdaremize ait taşıt ve iş makinelerinin yakıt ihtiyacının
karşılanması
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Yeri
Sektörü
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
Maliyeti
: 440.000 Lt. Motorin Alımı
: Özel idare araçları
: Ulaştırma
: mal
: 1.612.128,00
Başlama – Bitiş Tarihi
: 03.07.2015 -14.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 94
Fiziki Gerçekleşme
: % 99
Kaynağı
(Özel
İdare/İller : İl Özel İdaresi
Bankası/ Bakanlık vs.)
Amacı
: İdaremize ait taşıt ve iş makinelerinin yakıt ihtiyacının
karşılanması
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
57
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Yeri
Sektörü
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
Maliyeti
: Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi
: İl Özel İdaresi
: Ulaştırma
: Hizmet
: 509.799,04
Başlama – Bitiş Tarihi
: 15.04.2015 14.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 99
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı
(Özel
İdare/İller : İl Özel İdaresi
Bankası/ Bakanlık vs.)
Amacı
:İş Makinesi Operatörü - Kamyon Şoförü – Çekici ( Tır )
Şoförü ihtiyacı karşılamak
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Yeri
Sektörü
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
Maliyeti
: 12 Ay Süre ile Sürücüsüz, yakıtı idareye ait 2 adet yerli
Menşeli binek taşıt kiralama hizmet alımı işi
: İl Özel İdaresi hizmet alanı
: Ulaştırma
: Hizmet
: 40.800,00
Başlama – Bitiş Tarihi
: 08.05.2015- 07.05.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 65
Fiziki Gerçekleşme
: % 67
Kaynağı
(Özel
İdare/İller : İl Özel İdaresi
Bankası/ Bakanlık vs.)
Amacı
:Binek Oto Hizmet Aracı İhtiyacını Karşılamak
4734 sayılı Kanunun 22 nci ve 3/e Kapsamında Yapılan Satın Alma
İşin Niteliği
Miktarı
Mal ve Hizmet Alımı
325 Adet
Mal Alımı (DMO)
3 Adet
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Harcama
2.504.558,35 TL
337.157,24 TL
58
7.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 Yılı Vadeli Hesap Faiz İhalesi Sonuçları;
İdaremize ait Mevduat hesapları ihale usulüyle Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği
hükümlerine göre değerlendirilmekte olup, Kamu bankalarınca verilen ortalama %9,96 faiz
oranları ile 8.463.651,22 TL gelir elde edilmiştir.
2015 YILI ÖDEME EVRAKI VE YEVMİYE İŞLEM SAYISI BİLGİLERİ
İŞLEM ADI
Evrak Kontrolü İşlem Sayısı
Yevmiye İşlem Sayısı
2015 Yılında Analitik Muhasebe Programına 6623 Yevmiye
kaydı yapılmıştır.
6360 Sayılı Kanunla Kapatılan Belediyelere İlişkin Borç
Ödemelerinin Feragatname alınarak Ödemelerinin
gerçekleştirilmesi.
Birimlerde Yapılan İhaleler nedeniyle alınan Teminat
Mektuplarının Muhasebe programına giriş kayıtlarının
Yapılması. Kesin Kabulü yapılan İşlere İlişkin Teminat
İadelerinin sağlanması.
2015
6623
6623
% 100 Bilgi girişleri tamamlanmıştır.
2.839.846,77 TL Borç ödemesi
Gerçekleştirildi.
% 100 Girişlerin ve Kesin kabulü
yapılan işlere ilişkin teminatların
iadeleri tamamı yapılmıştır.
Mikro Kredi
Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel
Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında
Yönetmelik doğrultusunda Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Protokol yapılarak Mikro Kredi
tutarı aktarılmıştır.
Aktarılan kredi ile yapılan çalışmalar:
Tarih
08.05.2015
13.05.2015
15.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
25.05.2015
25.05.2015
27.05.2015
TÜRKİYE GRAMEEN MİKROKREDİ PROGRAMI
Isparta Şubesi
Rapor 5:
DAĞITIM ÇEŞİDİ ÖZET RAPORU
Hesap Adı
Dağ.Kredi Tutar
Dağıtılan Kişi Sayısı
Kullanım Amacı
Temel Kredi
3200 TL
2
El İşi Ticareti
Girişimci
3000 TL
1
Hayvancılık
Girişimci
1000 TL
1
Hayvancılık
Temel Kredi
12100 TL
5
Kozmetik Ürünler Ticareti
Girişimci
3000 TL
1
Hayvancılık
Temel Kredi
1400 TL
1
Elişi Ticareti
Girişimci
2000 TL
1
Hayvancılık
Temel Kredi
5200 TL
3
Elişi Ticareti
Temel Kredi
19100 TL
6
Temizlik Ürünleri Ticareti
Toplam
50.000 TL
21
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
59
SEKTÖREL DAĞILIM GRAFİĞİ
1,4% 2,2% 12,3%
50%
HİZMETLER
TARIM
15,2%
19%
HAYVANCILIK
İŞLETME SAHİPLİĞİ
İŞLEM VE ÜRETİM
TİCARET
Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi Kamulaştırması
Isparta-Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi kamulaştırma giderlerine katılım payı olarak
idaremiz bütçesinden toplam 2.000.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Ticaret ve Sanayi Odası
katılım payı 126.447,00 TL ile toplam 2.126.447,00 TL ödenek ile toplam 129.373,99 m² yer
alınarak toplam 1.313.335,00 TL harcama yapılmıştır. Kamulaştırma işlemleri devam
etmektedir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
60
8.
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Bütçe işlemleri
2014 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 47’nci ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği’nin 40’ncı maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2014 Yılı Kesin
Hesabı’na ilişkin cetveller Valilik Makamınca gerekli incelemeler yapılarak 16.03.2015
tarihinde İl Encümenine havale edilmiş, İl Encümeninin 17.03.2015 tarihli toplantısında
alınan 080 sayılı karar ile kesin hesap cetvellerinin incelenerek hazırlanacak raporun üst
yöneticiye sunulmasına karar verilmiş, İl Encümenince hazırlanan rapor Valilik Makamınca
27.04.2014 tarihinde İl Genel Meclisine havale edilmiştir.
İl Genel Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 5/5-234 sayılı kararıyla kabul edilmiş olan
2014 yılı Kesin Hesabı 29.05.2015 tarihinde Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
2016 Yılı Performans Programının Hazırlanması
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’ncu ve 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu’nun 31’nci maddesi gereğince idaremizin 2016 Yılı Performans Programı’nın
hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.
İl Özel İdaresi 2015–2019 Stratejik Planı ile belirlenmiş olan stratejik amaç ve
hedefler dikkate alınarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında
Yönetmelik hükümleri ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce
hazırlanarak yayımlanmış olan Performans Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda
ihtiyaç ve taleplerin projelendirilerek hazırlanmasına yönelik 2016 yılı Performans Programı
çağrısı 07.05.2015 tarih ve 5412 ile 14.05.2015 tarih ve 483-5829 yazılarımız ile yapılmıştır.
Çağrı doğrultusunda hazırlanan 2016 Performans Programı tasarısı 12.08.2015 tarih ve
9805 sayılı yazımız ile Valilik Makamına sunulmuştur.
Hazırlanan 2016 Yılı Performans Programı Tasarısı 02.09.2015 tarih 10780 sayılı
yazımız ile 5302 İl Özel İdaresi Kanunun 26/a maddesi gereğince tetkik edilmek üzere İl
Encümenine havale edilmiştir.
İl Encümeninin 08.09.2015 tarih ve 264 sayılı kararları ile İl Özel İdaresi 2016 Yılı
Performans Programının 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 26 ve 31,5018 sayılı Kamu Mal
Yönetimi ve Kontrol Kanunun 18. Maddesi gereğince tetkik edilen raporun üst yöneticiye
sunulması uygun görülmüştür.
İl Encümenin 08.09.2015 tarih ve 264 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan
Performans Programı Tasarısı raporu 29.09.2015 tarih ve 11910 sayılı yazımız ile Valilik
Makamına sunulmuştur.
İl Özel İdaresi 2016 Yılı Performans Programı Tasarısı’nın 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu’nun 31’nci maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere 23.10.2015 tarih
ve 13143 sayılı yazımız ile İl Genel Meclisine havale edilmiştir.
İl Genel Meclisinin 17.11.2015 tarih ve 11/16-418 sayılı kararları ile 2016 yılı
Performans Programı Tasarısı kabul edilmiştir.
Kesinleşen Performans Programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun 9’ncu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 31’nci maddesi ve Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri
doğrultusunda hazırlanan ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 31’nci maddesi gereğince
İl Genel Meclisine sunulan İl Özel İdaresi 2015 Yılı Performans Programı İl Genel Meclisinin
21.11.2014 tarihli XVII’nci birleşiminde görüşülerek 11/17-415 sayılı karar ile kabul edilmiş
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
61
olup, İl Genel Meclisince kabul edilen İl Özel İdaresi 2015 Yılı Performans Programı, Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin 7/5’nci maddesi
gereğince 20.01.2016 tarih ve 869 ayılı yazı ile üst yönetici tarafından Ocak ayı içinde
kamuoyuna açıklanmak üzere İl Basın ve Halkla İlişkiler müdürlüğüne gönderilmiştir.
2016 yılı Bütçesinin Hazırlanması
10.06.2015 tarih ve 7084-7085 sayılı yazılarla 2016-2018 yılları bütçe hazırlık çağrısı
birim ve il müdürlüklerine yapılmıştır.
12.08.2015 tarih ve 9806 sayılı yazı ile 2016 yılı bütçe tasarısı Valilik Makamına
sunulmuş olup, incelenen bütçe 02.09.2015 tarih ve 10779 sayılı yazı ile 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 13. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 44. Maddesi
İle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22 ve 26. Maddeleri gereğince
hazırlanan İl Özel İdaresi 2016 Yılı Bütçe Tasarısının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 26/a
maddesi gereğince tetkik edilmek üzere İl Encümenine sevk edilmiştir.
İl Encümenin 08.09.2015 tarih ve 263 sayılı kararı ile hazırlanan rapor ile birlikte üst
yöneticiye sunulması uygun görülmüştür.
29.09.2015 tarih ve 11909 sayılı yazımız ile İl Encümenin 08.09.2015 tarih ve 263
sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan rapor Valilik Makamına sunulmuştur.
23.10.2015 tarih ve 13142 sayılı yazımız ile 2016 yılı bütçe tasarısı 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunun 10/b ve 45 maddeleri gereğince görüşülerek karar bağlanması için İl Genel
Meclisine havale edilmiştir.
İl Genel Meclisinin 20.10.2015 tarih ve 11/19-431 sayılı kararı ile 2016 Yılı Çalışma
Programı Bütçe Kararnamesi ve Bütçe Tasarısı kabul edilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 13’ncü, 5302 Sayılı İl Özel
İdaresi Kanunun 44’ncü, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22-32’nci
maddeleri ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2005-57 Genelgesi
hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10-b ve 45’nci
maddeleri gereğince İl Genel Meclisi’ne sunulan İl Özel İdaresi 2016 Yılı Bütçe Tasarısı İl
Genel Meclisinin 20.11.2015 tarih ve 19. Birleşiminde görüşülerek 11/19-431 sayılı kararı ile
kabul edilmiş 24.11.2015 tarih ve 431 kayıt no ile Valilik Makamı’na teslim edilen karar
01.12.2015 tarihinde kesinleşmiştir.
Kesinleşen karar 03.12.2015 tarih ve 1291-15125 sayılı yazımız ile İçişler Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2005-57 sayılı Genelgeleri gereğince çeşitli vasıtalarla
halka duyurulması için İl Basın ve Halkla İlişkiler müdürlüğüne gönderilmiştir.
2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde;
“Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci
altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim
bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna
açıklar” denilmektedir.
Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe
uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu
idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu
amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri
konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan
açıklamalar doğrultusunda; İdaremizin 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
62
uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler
ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Isparta İl Özel İdaresi 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum
ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.
Hazırlanan 2015 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz ayı içinde
idaremiz internet sayfasında yayınlanmıştır.
2015 yılı Bütçesinin Bütçe Uygulamaları
BÜTÇE UYGULAMALARI
İŞ/İŞLEMİN MAHİYETİ
SAYISI
TOPLAM TUTARI
ÖDENEK GÖNDERME
306
148.044.197,68 TL
AKTARMA
74
11.770.967,05 TL
EK ÖDENEK VERİLME
2
10.300.000,00 TL
ALINAN TAHSİSİ
MAHİYETTE
ÖDENEKLER/YARDIMLAR
166
104.803.801,75 TL
TENKİS
20
1.897.390,25 TL
YILİÇİ ÖDENEK İPTALİ
2
17.513,85 TL
YILSONU ÖDENEK İPTALİ
27
10.140.448,71
Gelir işlemleri
İdaremiz 2015 yılı içerisinde toplam 4.749,574,22.- TL tahakkuk vermiş olup bu
tahakkuklar ;
Taşınmaz Kiraları
Bina-Arsa-Arazi kiralaması için 712.433,73.-TL, Balık yetiştiriciliğinde kullanılmak
üzere kaynak suyu kiralaması için 104.343,30.-TL, avlak saha kiralaması için 132.860,75.TL, Jeotermal Kaynaklar ve doğal minarelli sular kanunu gereğince yapılan kiralamaları için
367.566,31.-TL, kum çakıl ocakları için 80.903,00.-TL toplam 1.398.107,09 TL tahakkuk
verilmiştir. Önceki yıllardan 658.710,93 TL takipli alacak olup, toplam 954.995,22 TL tahsil
edilmiştir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
63
KUM ÇAKIL OCAĞI
6%
Taşınmaz Kiraları
İÇME SUYU
26%
Bina/ Arsa/ Arazi
51%
Bina/ Arsa/ Arazi
BALIK
AVLAK
AVLAK
10%
İÇME SUYU
BALIK
7%
KUM ÇAKIL OCAĞI
Taşınmaz Satışları
2014 yılında 4.210.000,00 -TL taksitli taşınmaz satışı sözleşmesi yapılmış olup
1.052.500,00 TL peşin alınmıştır. Bu tahakkukun 2.105.000,00 TL si vadesi gelmeyen alacak,
ÜFE/TÜFE oranı ile birlikte 1.129.385,12 TL’si 2015 yılı içerisinde tahsil edilmiştir. Peşin
taşınmaz satışlarından 315.000,00 TL gelir elde edilmiştir.
Diğer Alacaklar
İdari para cezaları için 65.587,30 TL 2015 yılında tahakkuk verilmiş olup, önceki
yıllardan takipli olan 329.592,29 TL alacak olup 4.367,97 TL tahsil edilmiştir.
İdaremiz hizmet alanı içerisinde bulunan ve ortak elektrik tüketildiği için hesaplanarak
ayrıştırılan Elektrik kullanım bedeli olarak 51.494,71. TL tahakkuk verilmiş olup 51.289,00
TL tahsil edilmiştir.
2015 yılı içerisinde Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Okulların kantin
işletmecilerinden ilgili kanun gereğince 5.184,91.-TL İdaremiz payı olan arz bedeli takibi ve
tahsilatı yapılmıştır
Diğer alacaklar
4%
Gelirler
Taşınmaz
Satışları
49%
Taşınmaz Kiraları
Taşınmaz Kiraları
47%
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Taşınmaz Satışları
Diğer alacaklar
64
Tahakkuk verilen ve tahsilatı yapılamadığından İcra işlemleri için Hukuk
Müşavirliğine yazılan toplam 1.184,609,27.- TL alacak mevcut olup bunlar; , 988.303,22 TL
geçmiş yıllardan gelen ve 196.306,05.-TL 2015 yılında takibi başlatılan alacaklardır. 2015 yılı
içerisinde 176.079,81.-TL’si tahsil edilmiştir.
Nakit Tahsilatlar
01/01/2015 tarih ve 31/12/2015 tarihleri arası idaremiz nakit tahsilatı toplamı
389.372,20 TL olup; Kira gelirlerinden 138.610,16.-TL, Toprak ve su tahlil gelirinden
13.726,94.- TL, Şartname satışından 30.600,00.-TL, İdari Para Cezalarından 1.100,00.-TL,
Karar pulu ve Damga vergisinden 47.568,93.-TL, Taşınır mal kirasından 803,60.-TL, geçiş
yolu izin harçlarından 29.813,70.-TL, Ruhsat izin harçlarından 6.690,83.-TL, Tesis yeri ön
incelemeden 4.010,46.-TL, gecikme bedeli olarak 9.378,93 ve diğer gelirlerden 107.068,65.TL olarak İdaremiz tahsildarınca tahsil edilmiştir.
2015 yılı içerisinde, Kültür Varlıkları Koruma Katkı paylarını geçmiş dönemlerde
ödemeyen belediyeler için detaylı tahsilat çalışmasına gidilmiş olup geçmiş dönem alacakları
adına toplam 1.786,322,80.-TL 2015 yılı K.V.K.K. Payı olarak 542.734,36_TL olmak üzere
toplam 2.329.057,16 -TL K.V.K.K. Payı tahsilatı yapılmıştır. 2015 yılı Belediye Kesin Hesap
Cetvellerine Göre Tahakkuklar işlenerek ödeme yapmayan belediyelerden ilgili kanun
gereğince tahsilat işlemleri takip edilecektir.
Devir Alınan Belediyelerin Alacak İşlemleri
6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince
kapatılarak İdaremize devredilen 29 Belediye bulunmaktadır.
Kanun gereğince borcu ve alacağı idaremize devredilen ilgili belediyelerin 16.682
kişiden Emlak Vergisi, Su borcu, Elektrik borcu, taşınır kirası, taşınmaz kirası, kültür
Varlıkları Katkı Payı alacağı, diğer hizmet gelir alacakları, tarımsal hizmet gelirleri alacakları
sulama suyu alacakları ve Diğer Çeşitli gelir alacakları bulunduğu tespit edilmiştir.
6552 sayılı kanun gereğince 2014 yılında yapılandırma işlemleri yapılmış taksitli
yapılandırmaların 2015 yılı içerisinde tahsilat takibi devam etmiştir. 18/02/2015 tarih ve 2009
sayılı yazımız ile 6183 sayılı kanunun 108. Maddesi gereğince anaparası 20,00.- TL’nin
altında olan alacakların terkin edilmesi ile ilgili olur alınarak bu alacaklar terkin edilmiştir.
2015 yılı Haziran ayına kadar İdaremizce alacakların tahsili yapılmaya devam etmiş
ancak, İdare alacaklarının tahsili sırasında borcu bulunan kişilerin merkeze gelmelerindeki
zorluklar ve bankaların ödeme yapan kişilerden, havale masrafı almaları nedeni ile kişileri
ödeme yapmaya yönlendirmek ve tahsilatları hızlandırmak amacı ile İlçe Özel İdarelerince
tahsil edilmesi hususunda olur alınarak Merkez Büyükgökçeli Belediyesi alacakları hariç
diğer alacaklar İlçe Özel İdare Müdürlüklerine devredilmiştir.
Merkez Büyükgökçeli Belediyesince İdaremize devredilen alacaklar için kişilere
tebligatlar yapılarak verilen gün içerisinde ödeme yapanlardan faizi ile tahsilatı alınmış,
yapmayanlar hakkında icra takibi işlemleri başlatılmak üzere Hukuk Müşavirliğine
yazılmıştır.
Yine 2015 yılı içerisinde TC kimlik numarası, Adres eksiklikleri ve ölüm nedenleri ile
tebligat yapılamayan kişiler için adres ve TC kimlik numarası tespiti çalışmalarına
başlanılmıştır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
65
İç Kontrol İşlemleri
2014 yılında İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin kurulması
projesi sonrasında İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 9 adet toplantı
gerçekleştirmiştir.
Bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda;
a) 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında belirlenen proje
faaliyetlerin tamamlanma tarihleri revize edilerek 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı uygulamaya geçirildi.
b) Görev Tanımları Yönergesi Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak hazırlandı ve
birimlere duyuruldu.
c) Personel iş unvanlarının belirlenerek ve ilgili personele iş tanımı ve gerekleri belgeleri
ile birlikte tebliğ edildi ve kapı isimlikleri yenilendi.
d) Hassas görevler belirlenerek ilgili iş unvanındaki personele tebliğ edildi.
e) İdaremizin 2015-2019 Stratejik Planı ve 2015 Yılı Performans Programındaki veriler
doğrultusunda hazırlanan Stratejik Plan İzleme Değerlendirme Tablolarının birimler
tarafından doldurularak birimimiz tarafından konsolide edilmiştir.
f) İdaremiz birimlerinde kullanılan formların standart hale getirilmiş olup 04.01.2016
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Ön Mali Kontrol İşlemleri
3868 ödemeye konu evrak incelenmiş olup,30 adet ön inceleme tutanağı tanzim
edilmiştir.
Gayrimenkul İş ve İşlemleri
İl Genel Meclisi kararları içinde 170 adet karar gayrimenkul iş ve işlemleri ile ilgili
olup tabloda dağılımı gösterilmektedir.
22 adet satış kararı çıkan gayrimenkulün 5 adedinin satışı gerçekleştirilmiş olup
315.000,00 TL gelir elde edilmiştir.10 adet kararın satış işlemleri devam etmekte olup, kalan
satış kararları çeşitli nedenlerle satışı gerçekleştirilememiştir.
Taşınmaz İşlemleri
TÜRÜ
TAHSİS
ADEDİ
116
KİRA
2
SATIŞ
22
ÜST KULLANIM
2
DEVİR
26
TAHSİS İPTALİ
2
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
66
TAHSİS İPTAL
1%
ÜST KULLANIM
1%
DEVİR
16%
SATIŞ
13%
TAHSİS
KİRA
KİRA
1%
TAHSİS
68%
SATIŞ
ÜST KULLANIM
DEVİR
TAHSİS İPTAL
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
67
9.
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine Göre Verilen
Yıl
Toplam Sıhhi
İşyeri Sayısı
2015
Toplam 1.Sınıf
Toplam 2.Sınıf
Toplam 3.Sınıf
Toplam Umuma Açık
Gayri Sıhhi İşyeri
Gayri Sıhhi İşyeri
Gayri Sıhhi İşyeri
İstirahat ve Eğlence
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Yeri Sayısı
12
22
0
0
5
2015 Yılı içerisinde 39 Adet Ruhsat sonrası denetim yapılmıştır.
İŞLEM TÜRÜ
ADEDİ
I(a) grubu Özel Sektör Ruhsatları (adet)
1
I(a) grubu Hammadde Üretim İzinleri (adet)
1
Özel Sektör Arama Ruhsatları (adet)
73
Özel Sektör İşletme Ruhsatları (adet)
14
Özel Sektör İşletme İzinleri (adet)
19
Özel Sektör Terk&İptal Edilen Ruhsatlar (adet)
85
Özel Sektör Faaliyeti Durdurulan Ruhsatlar (adet)
52
İŞLEM TÜRÜ
ADEDİ/TUTARI
Madencilik Faaliyeti Şikayetleri (adet)
9
95.000,00 TL
Maden Kanunu İşyeri Ruhsat Harcı
Maden Kanunu Devlet Hakkı Özel İdare Payı
1.681.972,44 TL
Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular
İŞLEM TÜRÜ
ADEDİ/TUTARI
Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı
1
Jeotermal Kaynak İhale Bedeli
95.000,00 TL
Doğal Minarelli Su Ruhsat (Adet)
-
Kaynak Suyu Kiralamaları
İŞLEM TÜRÜ
ADEDİ /TUTARI
Sözleşmesi Devam Eden Kaynak Suları (Toplamda 19.061 lt/sn)
6Adet
Kira Miktarı
194.444,00 TL
İdari Para Cezaları
İŞLEM TÜRÜ
ADEDİ /TUTARI
3.600,00 TL
UM.AÇ.İST.VE EĞL.YERİ İDARİ PARA CEZASI ( 3 KİŞİ)
Maden Kanununa göre verilen cezalar
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
-
68
10.
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
KUDEB ile ilgili iş ve işlemleri,3194 Sayılı İmar Kanunu ve 4708 Sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanun ile verilen iş ve işlemleri, Çevre Düzeni Planı ile ilgili iş ve
işlemleri, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) iş ve
işlemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili müracaatların Komisyona havale edilmesi,
komisyon kararlarının İdaremiz Web sayfası ile İdare ilan panosunda yayımlanmasını ve
müracaat sahibine bilgi verilmesini işleri, Gayrimenkullere ait kamulaştırma işleri, meydan
düzenleme ve çocuk oyun parkı işlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak yapmak.
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Yeri
: Isparta 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı
: Isparta
Sektörü
: İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
Maliyeti
: Hizmet alımı
: 218.300,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2011 - 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 20
Fiziki Gerçekleşme
: % 50
Kaynağı (Özel
Bakanlık vs.)
İdare/İller
Bankası/ : İl Özel İdaresi
Amacı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Mülga 1/100.000
Çevre Düzeni Planı(Konya – Isparta)
hükümlerine istinaden yapıldı.
69
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Yeri
: Merkez Milas Mesireliği Doğal Sit Alanı (47
Hak.)Koruma Amaçlı İmar Planı Hizmet Alımı işi.
: Isparta
Sektörü
: İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Hizmet alımı
Maliyeti
: 56.050,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2011 - 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık : İl Özel İdaresi
vs.)
Amacı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Doğal sit alanların korunması.
70
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Sektörü
: Isparta Sücüllü, Körküler, Kumdanlı, Tokmacık,
Yukarıkaşıkara, Göksöğüt ve Çetince Köylerinde
(1.Grup) Kapanan Belediyelerde İmarlı Alanlardaki
Sayısallaştırma, Hali Hazır Harita Güncellemesi ve
Kadastro Dönüşüm Parametrelerinin Oluşturulması işi
: Isparta Sücüllü, Körküler, Kumdanlı, Tokmacık,
Yukarıkaşıkara, Göksöğüt ve Çetince Köyleri
: İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Hizmet alımı
Maliyeti
: 86.140,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Yeri
Kaynağı (Özel
Bakanlık vs.)
İdare/İller
Bankası/ : İl Özel İdaresi
Amacı
İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi.
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Sektörü
: İlimiz Dedeçam, Özgüney, Özbayat, Kuyucak,
Yakaafşar, Kasımlar, Kesme ve Ayvalıpınar Köylerinde
(2.Grup) Kapanan Belediyelerde İmarlı Alanlardaki
Sayısallaştırma, Hali Hazır Harita Güncellemesi ve
Kadastro Dönüşüm Parametrelerinin Oluşturulması işi
: İlimiz Dedeçam, Özgüney, Özbayat, Kuyucak,
Yakaafşar, Kasımlar, Kesme ve Ayvalıpınar Köyleri
: İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Hizmet alımı
Maliyeti
: 88.500,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2011 - 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Yeri
Kaynağı (Özel
Bakanlık vs.)
İdare/İller
Bankası/ : İl Özel İdaresi
Amacı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi.
71
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Sektörü
: İlimiz Kılıç, Aydoğmuş, Yassıören, Uluğbey, Bağıllı, Yaka
ve Gökçehöyük Köylerinde (3.Grup) Kapanan
Belediyelerde İmarlı Alanlardaki Sayısallaştırma, Hali
Hazır Harita Güncellemesi ve Kadastro Dönüşüm
Parametrelerinin Oluşturulması işi.
: İlimiz Kılıç, Aydoğmuş, Yassıören, Uluğbey, Bağıllı, Yaka
ve Gökçehöyük Köyleri
: İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Hizmet alımı
Maliyeti
: 83.190,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Yeri
Kaynağı (Özel
Bakanlık vs.)
İdare/İller
Bankası/ : İl Özel İdaresi
Amacı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi.
72
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Yeri
: Gelendost Afşar Camii Restorasyon Proje
Uygulama Yapım işi.
: Isparta İli Gelendost İlçesi Afşar Köyü
Sektörü
: İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 434.999,99 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2014 - 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
Tarihi yapıların korunması.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
73
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: 100 Adet Köye Çocuk Oyun Parkı Yapım işi.
Yeri
: 100 Adet
Sektörü
: İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 731.454,86 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
Kırsal alanda çocukların ruhsal ve fiziksel
gelişimi
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
74
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Sektörü
: Isparta İli Merkez ve İlçeleri Köylerine I.
Grup Kilit Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi
yapımı İşi(Merkez, atabey, gönen, Keçiborlu,
Senirkent ve Uluborlu)
: Isparta Merkez, atabey, gönen, Keçiborlu,
Senirkent ve Uluborlu Köyleri
: İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 1.998.920,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 75
Fiziki Gerçekleşme
: % 90
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi
Yeri
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
75
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Sektörü
: Isparta İli Merkez ve İlçeleri Köylerine II.
Grup Kilit Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi
yapımı İşi(Gelendost, Şarkîkaraağaç ve
Y.bademli)
: Isparta İli Gelendost, Şarkikaraağaç ve
Yenişarbademli
İlçeleri Afşar Köyleri
: İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 1.120.587,00
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 50
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi
Yeri
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
76
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Sektörü
: Isparta İli Merkez ve İlçeleri Köylerine III.
Grup Kilit Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi
yapımı İşi (Eğirdir, aksu ve sütçüler)
: Isparta İli Eğirdir, Aksu ve Sütçüler
İlçeleri Köyleri
: İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 1.591.820,00
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2014 - 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 75
Fiziki Gerçekleşme
: % 90
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi
Yeri
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
77
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Yeri
: Isparta İli Yalvaç İlçeleri Köylerine VI. Grup
Kilit Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi yapımı
İşi(yalvaç ilçesi)
: Isparta İli Yalvaç İlçesi Köyleri
Sektörü
: İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 1.294.543,00
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2014 - 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 75
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
78
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Yeri
: Barla imar planı tadilat ve ilave imar planı
revizyonu
: Isparta İli Eğirdir İlçesi Barla Köyü
Sektörü
: İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Hizmet
Maliyeti
: 152.556,30 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 60
Fiziki Gerçekleşme
: % 70
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
79
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Yeri
:Kovada Gölü Milli Parkı Alanı Düzenleme İşi
Piknik Masası Alımı
: Isparta İli
Sektörü
: Mal
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 52.997,35 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
Rekreasyon alanlarının iyileştirilmesi
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
80
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Yeri
:Barla Dünyaya Açılıyor Projesi Kapsamında
Beş Adet KİOSK Alım İşi
: Isparta İli, Eğirdir ve Barla Köyü
Sektörü
: İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Mal
Maliyeti
: 70.977,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)
Amacı
Isparta turizmine katkı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
81
1
2
3
Isparta Merkez Çünür Mahallesi
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait
tapunun 63-64 pafta 5379 nolu
parsele yönelik imar planı
değişikliği.
(Toplam 10 hektarlık alanda)
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait
Isparta Merkez Çünür Mahallesi
63-64 pafta 5379 nolu parselin
halihazır haritasının yapılması
işi.
Isparta İli Merkez İlçe Çünür
Mahallesinde Mülkiyeti İl Özel
İdaresine ait 34K3C,34L4D Pafta, Ada, 5379 Parsel (100.179.60 m2)
üzerinde yapılması planlanan 14
katlı (43.5 metre yüksekliğinde)
yükseköğrenim öğrenci yurdu
inşaat alnına ait revize imar alanına
esas jeolojik
-jeotekniketüd yapılması işi.
Çünür
Mahallesi
Çünür
Mahallesi
Çünür
Mahallesi
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
İlgili mevzuatın yerine
getirilmesi
2015
11,328.00
İlgili mevzuatın yerine
getirilmesi
2015
10,059.05
2015
17,582.00
Öğrenci yurdu
yapılarak, Yüksek
öğrenim öğrencilerinin
barınma sorununu
çözmek
Sektörü
Bütçe Kaynağı
Proje Bedeli (TL)
Proje Başlama
-Bitiş Tarihi
Projenin Amacı
Projenin Yeri
Projenin Adı
S. No
Doğrudan Temin İle Yapılan İşler
Gerçekleşme
Fiziki (%)
Parasal (%)
Özel İdare
İmar
100
100
Özel İdare
İmar
100
100
Özel İdare
İmar
100
100
82
İlimiz Keçiborlu İlçesi İncesu
Köyü İmar planı sınırları içinde
kalan kadastro parsellerinin
sayısallaştırılması mevcut imar
planı, sayısallaştırılma, kadastro
parselleri ve halihazır haritanın
çakıştırılması işi.
İlimiz
Keçiborlu
İlçesi İncesu
5
Isparta Gülpark Turizm Merkezi
İmar Planı yaptırılması Hizmet
alımı işi
6
Isparta ili Yalvaç İlçesi Kozluçay
köyü nazım ve uygulama imar
revizyon planı hazırlanması hizmet
alımı işi
4
7
8
9
Isparta ili Merkez ilçesi Gelincik
köyü Nazım ve Uygulama imar
revizyon planı hazırlanması hizmet
alımı işi
6360 sayılı kanun gereği ilimiz
sınırları içerisinde kapanan 29 adet
belediyeden numarataj
bulunmayan ve aciliyet arz eden 9
tanesinin numarataj levhaları alım
işi
Merkez Aliköyü içerisinde bulunan
Hatip dede türbesi bahçe
düzenlemesi.
İlgili mevzuatın yerine
getirilmesi
2015
3,215.05
Özel İdare
İmar
100
100
Isparta
Merkez
Turizmin geliştirilmesi
2014-2015
15,340.00
Özel İdare
İmar
0
80
Kozluçay
köyü
İlgili mevzuatın yerine
getirilmesi
2015
17,709.44
Özel İdare
İmar
100
100
Gelincik köyü
İlgili mevzuatın yerine
getirilmesi
2014-2015
18,408.00
Özel İdare
İmar
100
100
2015
19,664.70
Özel İdare
İmar
100
100
2015
17,519.44
Özel İdare
İmar
100
100
Köye gelecek olan yerli
ve yabancı
kapanan 29
ziyaretçilerin
adet belediye
faaliyetlerini
kolaylaştırmak
Aliköyü
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tarihi ve Kültürel
varlıkların korunması
ve sağlıklaştırılması
83
Merhum 9.
10
11
12
13
islamköy köyü çalıca tepe anıt
mezar ve park alanı imar planı
değişikliği
Isparta ili atabey ilçesi islamköy
köyü 9. cumhurbaşkanı
sayınSüleyman Demirel’in anıt
mezar yerinin hali hazır haritasının
yapılması işi
İlimizbüyükgökçelipazarköy ve
baklan imar planı sınırları içinde
kalan kadastro parsellerinin
sayısallaştırılması mevcut imar
planı sayısallaştırılan kadastro
parselleri ve hali hazır haritanın
çakıştırılması işi
Cumhurbaşkanımızın
islamköy
2015
16,520.00
Özel İdare
İmar
0
100
2015
18,832.80
Özel İdare
İmar
100
100
İlgili mevzuatın yerine
getirilmesi
2015
19,198.60
Özel İdare
İmar
100
100
Köye gelecek olan yerli
ve yabancı
ziyaretçilerin
faaliyetlerini
kolaylaştırmak
2015
17,334.20
Özel İdare
İmar
100
100
Anıtmezarının
yapılması
Merhum 9.
Cumhurbaşkanımızın
islamköy
Anıtmezarının
yapılması
İlimizbüyükg
ökçelipazark
öy ve baklan
köyleri
Isparta (kapanan belediyelerin)
Isparta
köye dönüşen beldelerinin mevcut (kapanan
levhalarının yazıda düzenlenmesi işi belediyelerin
)
14
Milas mesireliği doğal sit alanındaki
Isparta
parsellerdeki yapılarda yapıya esas
Merkez
jeolojik jeoteknik etüt işi.
Turizmin geliştirilmesi
2015
18,744.30
Özel İdare
İmar
100
100
15
Afşar camii restorasyon tadilat
proje işi.
Tarihi ve Kültürel
varlıkların korunması
ve sağlıklaştırılması
2015
9,000.00
Özel İdare
İmar
100
100
Afşar Köyü
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
84
11.
PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyetler
Bakım onarım işlerinin projelerini hazırlamak planlamak, koordine etmek,
denetlemek, yaklaşık maliyetlerini çıkarmak,
Haritalandırma hakkında talep üzerinde Harita Mühendisi ve topograflarca sahaya
çıkma görünüm belirleme yapılması, plan ve harita için ölçümün yapılması deftere kaydı
vaziyet planının oluşturulması, kağıt ve bilgisayar ortamında ilgili teknik personele teslim
edilmesi.
Yapı Denetim işlemi için; komisyon kurulması kontrolü eksikliklerin takibi ve
neticesinde geçici kabul teklif belgesinin hazırlanması, kesin hesap dosyasının hazırlanması,
iş akışının takibi ve teminatın çözümü ve ödeme emrinin hazırlanması.
Aynı şekilde de kesin kabul işlemlerinin yapılması.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
85
1
2
Isparta İl Özel İdaresinin
kendi arazisi üzerine
yapılacak olan 5000 yataklı
Kredi Yurtlar Kurumu Yurt
Binasının Projelendirilmesi
ve hukuki alt yapısının
yönlendirilmesi adına
danışmanlık hizmetleri
alımı işi.
Isparta il Özel İdaresi
Süleyman Demirel Kongre
Merkezi tadilatı ve
Onarımı için mimari
projelerinin revizesi hizmet
alımı işi.
Gerçekleşme
Sektörü
Bütçe Kaynağı
Proje Bedeli
Proje Başlama
-Bitiş Tarihi
Projenin Amacı
Projenin Yeri
Projenin Adı
S. No
Doğrudan Temin İle Yapılan İşler
Fiziki (%)
Parasal (%)
ISPARTA
SDÜ.de öğrenim
gören öğrencilerin
barınma ihtiyacını
karşılamak.
2015
17.700,00 TL.
Özel İdare
Diğer
100
100
ISPARTA
Süleyman Demirel
Kongre ve Sergi
Sarayının günümüz
ihtiyaç ve şartlarına
uygun hale
getirilmesi
2015
18.880,00 TL.
Özel İdare
Diğer
100
100
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
86
3
4
5
Isparta İl Özel İdaresi
Süleyman Demirel Kongre
Merkezi tadilatı ve onarımı
için ısıtma ve soğutma
grubu projelerinin revizesi
hizmet alımı İşi.
Miryokefalon Savaşı Tanıtım
ve Organizasyonu
Projesi kapsamında
Miryokefalon Savaşının
tanıtım filminin çekilmesi
hizmet alımı işi.
Miryokefalon Savaşı Tanıtım
ve Organizasyonu
Projesikapsamında çekilen
tanıtım filminin DVD ‘ye
çoğaltılması, kapak ve
tasarımının yapılması,
kartonet
ve broşür basılması hizmet
alımı işi.
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Süleyman Demirel
Kongre ve Sergi
Sarayının günümüz
ihtiyaç ve şartlarına
uygun hale
getirilmesi
Isparta ve Türk
Tarihi açısından
tanıtımı
Isparta ve Türk
Tarihi açısından
tanıtımı
2015
12.980,00 TL.
Özel İdare
Diğer
100
100
2015
15.000,00 TL.
Özel İdare
Diğer
100
100
2015
13.487,00 TL.
Özel İdare
Diğer
100
100
87
12.
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyetler
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Davraz Dünyaya Açılıyor
Yeri
: Davraz
Sektörü
: Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 825.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 24/03/2015 – 24/07/2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi / BAKA
Amacı
Isparta’da yer alan Davraz Dağı alternatif
turizm arz potansiyeline yönelik turist
sayısının arttırılması ve sezon dışında da
turistik faaliyetlerin potansiyelini ulusal ve
uluslararası platformlarda tanıtılabilmesi
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
88
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Yeri
: Melikler Köprüsü
Tertibinden)
: Melikler Köyü
Sektörü
: Diğer - Köprü
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 12.853.762,55 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 03.03.2015 – 16.07.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 48
Fiziki Gerçekleşme
: % 50
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
: Isparta ilimizin en geniş yüzölçümüne sahip
olan Sütçüler ilçemizin Çandır, Yeşilyurt,
Ayvalıpınar ve Melikler Köyleri ile Burdur ilinin
Elsazı Köyü ve civarını Karacaören-1 Barajı
üzerinden birleştirerek Antalya-Isparta
Karayoluna bağlamaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
(Birliklere
Yardım
89
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Yeri
: İl Jandarma Komutanlığına Bağlı İlçe
Jandarma Komutanlıkları Lojmanları Dıştan Isı
Yalıtım Yapım İşi.
: Aksu - Senirkent - Uluborlu
Sektörü
: Diğer- İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 152.220,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 07/10/2015 – 29/12/2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 95
Fiziki Gerçekleşme
: % 95
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
:
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
90
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
Sektörü
: İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarının
Isı Yalıtımlarının Yapılması ile bu binaların
engellilere uygun hale getirilmesi yapım işi.
: Atabey, Gelendost, Keçiborlu, Senirkent,
Sütçüler, Yenişarbademli
: Diğer - İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 447.220,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 16/09/2015– 27/12/2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 95
Fiziki Gerçekleşme
: % 95
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
:
Yeri
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
91
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Gönen İlçesi Hükümet Konağı Yapım İşi
Yeri
: Gönen
Sektörü
: Diğer - İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 4.584.300,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 30/11/2015– 02/04/2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 10
Fiziki Gerçekleşme
: % 10
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
:
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
92
2015 YILINDA KÖYLERE YAPILAN YARDIMLAR
TARİHİ
NO.SU
VERİLDİĞİ İLÇE
KONUSU
03/02/2015
045
EĞİRDİR
Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde bulunan aşevinin bakım-onarımı ile aşevi binası
önüne ek yemek pişirme yeri yapımı için.
27.000,00 TL
17/02/2015
047
MERKEZ
Merkeze bağlı Küçükgökçeli köyü içme suyu ünitesine ait Dalgıç Motopompun yenisi
ile değiştirilmesi için fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi.
4.499,34 TL
17/03/2015
082
YENİŞARBADEMLİ
14/04/2015
103
GELENDOST
14/04/2015
104
14/04/2015
Yenişarbademli Gölkonak köyünde uygulanmakta olan Kültür Mantarı Projesi
kapsamında yapılması planlanan tesis giderlerinde kullanılmak üzere
GÖNDERİLEN
ÖDENEK MİKTARI
19.000,00 TL
Gelendost İlçesi Akdağ Köyü içme suyu ünitesine ait Dalgıç Motopompunun yapılması
üzere.
3.540,00 TL
ŞARKİKARAAĞAÇ
Şarkikaraağaç İlçesi Çaltı Köyü icme suyu ünitesine ait Dalgıç Motopompunun
yapılması üzere.
5.900,00 TL
105
YENİŞARBADEMLİ
Yenişarbademli ilçesi Gölkonak köyünün Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe
Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik
projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere
ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için.
1.928,00 TL
28/04/2015
131
GELENDOST
Gelendost İlçesi Madenli Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun
yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi.
6.962,00 TL
30/06/2015
197
EĞİRDİR
Eğirdir İlçesi Barla Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun
yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi.
6.490,00 TL
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
93
16/06/2015
182
KEÇİBORLU
Keçiborlu İlçesi Ardıçlı Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun
yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi.
5.782,00 TL
25/08/2015
256
MERKEZ
Merkeze bağlı Kayı köyü içmesuyu ünitesine ait Dalgıç Motopompun yenisi ile
değiştirilmesi için fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi.
2.999,56 TL
15/09/2015
273
YALVAÇ
Yalvaç Terziler Köyü Fırın Yapımında kullanılmak üzere
10.000,00 TL
15/09/2015
275
AKSU
Aksu Yakaafşar Köyünün Değirmen Yapımında Kullanılmak üzere
10.000,00 TL
15/09/2015
266
GELENDOST
Gelendost Çaltı Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun
yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi.
10.000,50 TL
15/09/2015
272
YALVAÇ
Yalvaç Özbayat Köyü Fırın Yapımında kullanılmak üzere
10.000,00 TL
06/10/2015
287
YALVAÇ
Yalvaç Aşağı Tırtar Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun
yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi.
2.478,00 TL
13/10/2015
288
GELENDOST
Gelendost Yaka Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun
yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi.
3.304,00 TL
20/10/2015
312
YALVAÇ
20/10/2015
313
GELENDOST
Gelendost Çaltı Köyü Sosyal Tesis ve Bakım onarım İhtiyaçlarında kullanılmak üzere.
5.000,00 TL
27/10/2015
327
MERKEZ
Küçükhacılar köyü ile okul arasında bulunan yol kenarının yapılacak kaldırımı için kilit
parke ve bordur taşı alımı
20.000,00 TL
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Yalvaç İlçesi Ayvalı Köyü Cami minaresi giderlerinde sarf edilmek üzere
25.000,00 TL
94
28/10/2015
319
GÖNEN
Koçtepe tarımsal sulama
20.000,00 TL
03/11/2015
331
EĞİRDİR
Eğirdir Serpil Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun yenilenmesi
için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi.
10/11/2015
346
MERKEZ
Büyükgökçeli Köyü Umumi Tuvalet Yapımında kullanılmak üzere
18/11/2015
340
EĞİRDİR
Eğirdir Sorkuncak Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun
yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi.
5.133,00 TL
01/12/2015
374
GÖNEN
Gönen İlçesi İğdecik Köyünün sulama suyunun Boru ve Ekipman İhtiyaçlarında
kullanılmak üzere
30.000,00 TL
TOPLAM
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
5.203,80 TL
10.000,00 TL
250.220,20 TL
95
2015 YILINDA K.H.G.B.NE YAPILAN YARDIMLAR
TARİHİ
NO.SU
VERİLDİĞİ İLÇE
KHGB
06/01/2015
002
MERKEZ
İlimiz Çağrı Merkezinin Yapım ve Onarım giderlerinde sarf edilmek için 1.500.000,00 TL
ödenek tahsis edildi.
06/01/2015
003
SÜTÇÜLER
İlimiz Sütçüler İlçesi Melikler Köprüsü yapımı için 6.000.000,00 TL ödenek tahsis edildi.
KONUSU
GÖNDERİLEN
ÖDENEK
MİKTARI
1.500.000,00 TL
20/01/2015
028
GELENNDOST
İlimiz Gelendost İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine İl Encümeninin 25/03/2014 tarih
ve 104 sayılı kararı ile Akdağ Köyü Kanalizasyon Şebekesi-Fosseptik ve Doğal arıtma tesisi
projesi için 212.332,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelendost Kaymakamlığı, tahsis edilen
ödenekle işin ihalesinin yapıldığı, ihale sonucu 61.902,11 TL ödeneğin kaldığı, kalan bu
ödeneğin 50.000,00 TL’sinin Hacılar köyü Aşağı mahalle İçme suyu depo yapım işinde,
kalan 11.902,11 TL’sinin köylerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tahsis değişikliği
yapılması istemiş olup talep İl Encümeninin 13/01/2015 tarih ve 009 sayılı kararı ile
incelemeye alınmıştır. 20.01.2015 tarih ve 028 sayılı kararı ile tahsis değişikliği uygun
görülmüştür.
20/01/2015
029
YALVAÇ
Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere 100.000,00
TL ödenek tahsis edildi.
100.000,00 TL
17/02/2015
048
GÖNEN
Gönen İlçesi Hükümet Konağının Etüt Proje Giderleri için 100.000,00 TL ödenek tahsis
edildi.
100.000,00 TL
17/02/2015
049
YALVAÇ
Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere 50.000,00
TL ödenek tahsis edildi.
50.000,00 TL
17/02/2015
050
SENİRKENT
Senirkent İlçesine bağlı Gençali köyünde bulunan Bolat Dede Türbesinin yapım giderleri
için KDV hariç 25.000,00 TL ödenek tahsis edildi.
29.500,00 TL
24/02/2015
064
ŞARKİKARAAĞAÇ
Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Yassıbel köyü Suluma suyu ENH tadilatı
için. (İhale bedeli kadar)
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tahsis değişikliği
96
10/03/2015
075
EĞİRDİR
Eğirdir İlçesi Barla Köyünde yapılmakta olan ibadethane ve abdesthane işinde kullanılmak
üzere
17/03/2015
081
MERKEZ
İlimiz Çağrı Merkezinin Yapım ve Onarım giderlerinde sarf edilmek için 444.875,64 TL
ödenek tahsis edildi.
24/03/2015
085
EĞİRDİR
Eğirdir İlçesi Sorkuncak Köyü Sağlık evi tadilatında kullanılmak üzere
40.000,00 TL
31/03/2015
090
AKSU
Aksu İlçesine bağlı Yılanlı, Karağı, Katip ve Koçular Köyünde Çilek Projesi Yetiştiriciliğinde
kullanılmak üzere
30.000,00 TL
07/04/2015
092
YALVAÇ
Yalvaç İlçesinde Alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla Armut Yetiştiriciliği
Projesi kapsamında Yalvaç İlçesi KHGB 150.000.00 TL ödenek tahsis edilmiştir.Gönderilen
ödenek ile Armut Yetiştiriciliği proje kapsamında 97.990,20 TL ile 14000 adet Armut fidanı
alındığı artan 52.009,80 TL sinin alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi kapsamında çilek
yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesinde sarf edilmek üzere tahsis değişikliği yapılması
06.04.2015 tarih ve 020-231-48 sayılı il encümeni oluru ile karara bağlanmıştır.
14/04/2015
099
EĞİRDİR
Eğirdir İlçesi Barla Köyünde yapımı devam eden İbadethane ve Abdesthane etrafında
eksik kalan taş duvar işinde kullanılmak üzere
14/04/2015
107
SENİRKENT
14/04/2015
14/04/2015
105
105
60.155,62 TL
444.875,64 TL
Tahsis Değişikliği
9.270,00 TL
Senirkent İlçesine bağlı Gençali köyünde bulunan Bolat Dede Türbesinin yapım giderleri
için KDV hariç 20.000,00 TL ödenek tahsis edildi.
23.600,00 TL
MERKEZ
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit
Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım
ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve
yatırımlarda harcanılmak için ve Küçük Hacılar Köyünde halı saha yapımında kullanılmak
için 70.000,00 TL Geri kalanının Birliğinizdeki projelerde kullanılmak üzere
92.614,00 TL
AKSU
AKSU Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit
Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım
ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve
yatırımlarda harcanılmak için.
17.020,00 TL
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
97
14/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
105
105
105
105
105
105
ATABEY
Atabey Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit
Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım
ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve
yatırımlarda harcanılmak için.
8.773,00 TL
EĞİRDİR
Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit
Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım
ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve
yatırımlarda harcanılmak için.
39.449,00 TL
GELENDOST
Gelendost Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca
Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı
Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje
ve yatırımlarda harcanılmak için.
64.201,00 TL
GÖNEN
Gönen Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit
Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım
ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve
yatırımlarda harcanılmak için.
11.118,00 TL
KEÇİBORLU
Keçiborlu Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca
Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı
Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje
ve yatırımlarda harcanılmak için.
28.997,00 TL
SENİRKENT
Senirkent Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca
Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı
Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje
ve yatırımlarda harcanılmak için.
18.936,00 TL
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
98
14/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
105
105
105
SÜTÇÜLER
Sütçüler Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit
Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım
ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve
yatırımlarda harcanılmak için.
52.534,00 TL
ŞARKİKARAAĞAÇ
Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca
Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı
Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje
ve yatırımlarda harcanılmak için.
61.581,00 TL
ULUBORLU
Uluborlu Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca
Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı
Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje
ve yatırımlarda harcanılmak için.
6.594,00 TL
Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit
Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım
ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve
yatırımlarda harcanılmak için.
156.254,00 TL
Ş.Karaağaç İlçesi kaymakamlık lojmanı yapım işinde kullanılmak üzere
102.000,00 TL
14/04/2015
105
YALVAÇ
21/04/2015
111
ŞARKİKARAAĞAÇ
21/04/2015
112
KEÇİBORLU
05/05/2015
139
ATABEY
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
İlimiz Keçiborlu İlçesi Hükümet Konağı eski ve yıpranmış olmasından dolayı yapılacak olan
yeni Hükümet konağına ait projenin hazırlanmasında kullanılmak üzere
İlimiz Atabey İlçesi Harman Ören Köyüne Köy Konağı ve Düğün Salonu Yapımı için
60.000,00 TL
200.000,00 TL
99
21/05/2015
153
MERKEZ
İlimiz Merkez köylerinde uygulanması planlanan ahududu ve Böğürtlen yetiştiriciliği
projesinde sarf edilmek üzere KHGB 150.000.00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gönderilen
ödenek ile Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliği proje kapsamında 59.510,54 TL ' si
kullanılmış olup artan 90.489,46 TL sinin alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi
kapsamında çilek bahçesi Tesisi projesinde sarf edilmek üzere tahsis değişikliği yapılması
09.12.2015 tarih ve 464 sayılı ile karara bağlanmıştır.
21/05/2015
155
YALVAÇ
Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere 100.000,00
TL ödenek tahsis edildi.
100.000,00 TL
21/05/2015
156
ŞARKİKARAAĞAÇ
Ş.Karaağaç İlçesi Salur Köyü Drenaj Hattı Projesinin yapılabilmesi işinde kullanılmak üzere
21.000,00 TL
21/05/2015
157
SÜTÇÜLER
Sütçüler İlçesi Kesme Köyü Sosyal Tesis İnşaatının işinde kullanılmak üzere
20.000,00 TL
21/05/2015
164
ULUBORLU
Uluborlu İlçesi KHGB Köye yönelik hizmetleri ve genel giderlerinde sarf edilmek üzere
20.000,00 TL
02/06/2015
173
GELENDOST
09/06/2015
178
SÜTÇÜLER
06/01/2015
003
SÜTÇÜLER
23/06/2015
186
ATABEY
23/06/2015
187
AKSU
23/06/2015
188
GÖNEN
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Gelendost İlçesi Afşar köyü Camisi için ihtiyaç bulunan halının ve alım ve giderlerinde
kullanılmak üzere
İlçenize bağlı köylerde örtü altı sebze yetiştiriciliği projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla
sarf edilmek üzere KHGB 23.505.00 TL ödenek tahsil edilmiştir.Gönderilen ödenek ile
ilçeye bağlı köylerde yaşayan insanlara yeni bir iş imkanı sağlanması ve örnek olması
amacıyla İstiridye mantarı yetiştiriciliği tesisinin kurulmasında saf edilmek üzere tahsis
değişikliği yapılması 09.06.2015 tarih ve 178 kararı ile uygun görülmüştür.
İlimiz Sütçüler İlçesi Melikler Köprüsü yapımı için ilk dilimi olan bedelin ödenmesi
Tahsis Değişikliği
27.000,00 TL
Tahsis Değişikliği
2.000.000,00 TL
Atabey İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere
10.000,00 TL
Aksu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere
10.000,00 TL
Gönen İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve İşlemlerinde Kullanılmak üzere
6.000,00 TL
100
30/06/2015
195
ULUBORLU
Uluborlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere
10.000,00 TL
30/06/2015
205
ŞARKİKARAAĞAÇ
Şarkikaraağaç İlçe Özel İdaresine ait eski yurt binasının yıkımında kullanılmak üzere
27.000,00 TL
30/06/2015
204
ŞARKİKARAAĞAÇ
Şarkikarağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmiş olan iş makineleri için 5 adet
personel giderlerinde ve köylerde tespit edilen alt yapıların yıkılmasında ve hafriyatların
temizlenmesi için akaryakıt giderlerinde kullanılmak üzere
302.000,00 TL
30/06/2015
206
MERKEZ
Davraz kış sporları ve turizm yüksek rakımlı sporcu kamp ve eğitim merkezi işletme ve
altyapı hizmet birliği faaliyetleri için 4 adet özel güvenlik görevlisi çalıştırılması için
18.11.2014 tarihinde 410 sayılı Encümen kararı ile tahsis edilen 110.469,22 TL’nin Davraz
Kayak Merkezi Kulovası mevkiinde çobanlar tarafından imar alanına zarar verilmesini
önlemek amacıyla yapılması planlanan tel örgü işi ile çevrilmesi için tahsis değişikliğine
gidilmiştir.
07/07/2015
208
GÖNEN
Gönen İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğince Gölbaşı Köyünde yapılan İçme Suyu
Sondaj Kuyusunun Elektrik ve Güç Trafosunun projesinin yapımında kullanılmak üzere
50.000,00 TL
14/07/2015
221
EĞİRDİR
Eğirdir İlçesine bağlı köylerde yapılacak çevre düzenlemesi sosyal tesis ve birliğin diğer
işlerinde kullanılmak üzere
40.000,00 TL
06/01/2015
003
SÜTÇÜLER
04/08/2015
229
ŞARKİKARAAĞAÇ
25/08/2015
257
SENİRKENT
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
İlimiz Sütçüler İlçesi Melikler Köprüsü yapımı için ikinci dilimi olan bedelin ödenmesi
Ş.Karaağaç ilçesi Aslandoğmuş köyü kanalizasyon işi için 197.044,67 TL ve Belceğiz köyü
Kanalizasyon işi için 744.324,33 TL olmak üzere Ş.Karaağaç KHGB ödenek tahsis edilmek
üzere.
Senirkent İlçesi Akkeçili Köyü İçme Suyu Ünitesine Ait Dalgıç Motopomp ve Kumanda
Panosunun Yenisi ile Değiştirilmesi işinde kullanılmak üzere
1.000.000,00 TL
941.369,00 TL
3.009,00 TL
101
25/08/2015
255
EĞİRDİR
Eğirdir İlçesi Barla Köyü Şadırvan ve camii çerçevesinde yapılacak olan peyzaj
düzenlemeleri ve otantik ahşap stantlarına ilave olarak yapılacak olan yeme içme servis
alanları ve gölgelikler işi giderlerinde sarf edilmek üzere
15/09/2015
274
ATABEY
İlimiz Atabey İlçesi Harman Ören Köyüne Köy Konağı ve Düğün Salonu Yapımı için
200.000,00 TL
13/10/2015
297
KEÇİBORLU
Keçiborlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Temsil ve Tanıtım Giderlerinde
kullanılmak üzere.
10.000,00 TL
13/10/2015
298
EĞİRDİR
Eğirdir İlçesi Yeşilada Mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Vilayet
Konuk evinin bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere.
20.10.2015
309
YALVAÇ
Çetince köyü umumi WC yapımı için
15.000,00 TL
20.10.2015
309
YALVAÇ
Özbayat köyü fırın yapımı için
20.000,00 TL
20.10.2015
309
YALVAÇ
Kırkbaş köyü fırın yapımı için
30.000,00 TL
20.10.2015
309
YALVAÇ
Celeptaş köyü düğün salonu için
10.000,00 TL
20.10.2015
309
YALVAÇ
Aşağı kaşıkara köyü köy konağı için
20.000,00 TL
20.10.2015
309
YALVAÇ
Sağır köyü cami avlusu beton yapımı için
20.10.2015
308
EĞİRDİR
Baklan köyü köy içi yolları için ihtiyaç bulunan 8800m2 kilit parke taşının alımı ve
döşemesi işi için
200.000,00 TL
Davraz kış sporları ve turizm yüksek rakımlı sporcu kamp ve eğitim merkezi işletme ve
altyapı hizmet birliği faaliyet alanında bulunan davraz kayak merkezindeki 4 nolu 4 kişilik
850 m uzunluğunda (800kişi/saat kapasiteli) sandalyeli, Bubble Sistem Telesiyej hattının
arızalandığı, ayrıca söz konusu yerde yapılması sorunlu bulunan köşk tipi trafonun yapım
giderlerinde sarf edilmek üzere ödeneğe ihtiyaç bedeli
185.550,00 TL
20.10.2015
311
MERKEZ
20.10.2015
310
SÜTÇÜLER
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Bekirağalar köyü sosyal tesis çatı onarımında kullanılmak üzere
200.000,00 TL
150.000,00 TL
3.000,00 TL
10.000,00 TL
102
20.10.2015
310
SÜTÇÜLER
Kesme köyü sosyal tesis eksikliklerinde kullanılmak üzere
10.000,00 TL
20.10.2015
310
SÜTÇÜLER
Güldallı köyü sosyal tesis eksikliklerinde kullanılmak üzere
20.000,00 TL
20.10.2015
310
SÜTÇÜLER
Kasımlar köyü sosyal tesis giderlerinde kullanılmak üzere
20.000,00 TL
27/10/2015
329
ATABEY
Harmanören köyü düğün salonu inşaatında kullanılmak üzere
27/10/2015
328
YALVAÇ
Dedeçam köyü Muhtarlık Binası çatı tadilatı
27/10/2015
326
ŞARKİKARAAĞAÇ
27/10/2015
325
SENİRKENT
Gençali köyü köy konağı bakım onarım giderleri için
20.000,00 TL
27/10/2015
324
SENİRKENT
Karip köyü meyve alım merkezi
20.000,00 TL
27/10/2015
324
SENİRKENT
Akkeçili köyü köy konağı onarımı için
5.000,00 TL
27/10/2015
324
SENİRKENT
Ortayazı köyü umumi WC için
5.000,00 TL
27/10/2015
324
SENİRKENT
Yassıören köyü köy konağı bakım onarım gideri için
30.000,00 TL
27/10/2015
323
SÜTÇÜLER
İbişler köyü köy konağı
20.000,00 TL
27/10/2015
322
ŞARKİKARAAĞAÇ
Çavundur köyü köy konağı çatı bakım onarım gideri
10.000,00 TL
27/10/2015
321
ATABEY
Bayat köyü ihtiyaçları giderilmesi için
5.000,00 TL
27/10/2015
321
ATABEY
Kapıcak köy ihtiyaçları için
5.000,00 TL
27/10/2015
321
ATABEY
Penbeli köyü köy konağı bakım onarım gideri
5.000,00 TL
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Salur köyü drenaj hattı için gönderilen ödeneğin kilit parke taşı alımı giderlerinde
kullanılması (tahsis değişikliği)
154.600,00 TL
10.000,00 TL
(tahsis değişikliği)
103
27/10/2015
320
YALVAÇ
Bağlarbaşı köyü köy konağı tadilatı gideri
27/10/2015
318
GELENDOST
Çaltı köyü çevre düzenleme giderleri için
27/10/2015
318
GELENDOST
Akdağ sulama pompası için
27/10/2015
318
GELENDOST
Balcı köyü köy konağı onarımı için
27/10/2015
318
GELENDOST
Yenice köyü sosyal tesis bakım ve onarım gideri için
27/10/2015
318
GELENDOST
Yaka köyü kepçe bakım onarım gideri için
27/10/2015
318
GELENDOST
Hacılar köyü düğün salonu köyünde kullanılmak üzere
27/10/2015
318
GELENDOST
Köke köyü wc bakım onarım ve mezarlık etrafına tel örtü alımı içim
28/10/2015
317
YALVAÇ
İleği köyü köy konağı bakım onarım gideri için
28/10/2015
317
YALVAÇ
Eyüpler köyü umumi WC talebi ve fırın bakım gideri
28/10/2015
317
YALVAÇ
Kurusarı umumi WC talebi ve köy konağı
28/10/2015
317
YALVAÇ
Hisarardı sosyal tesis gideri için
28/10/2015
317
YALVAÇ
Çamharman köy ihata duvarı için
28/10/2015
316
EĞİRDİR
Barla köyü boyalı mah. Düğün salonu tadilatı için
06/01/2015
003
SÜTÇÜLER
İlimiz Sütçüler İlçesi Melikler Köprüsü yapımı için üçüncü dilimi olan bedelin ödenmesi
10/11/2015
344
ATABEY
Atabey İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve ihtiyaçlarında kullanılmak üzere
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
10.000,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
15.000,00 TL
15.000,00 TL
5.000,00 TL
5.000,00 TL
15.000,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
5.000,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
3.000.000,00 TL
16.000,00 TL
104
10/11/2015
339
YALVAÇ
Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere
10/11/2015
339
YALVAÇ
Yalvaç Terziler Köyü Sosyal Tesis Yapımında kullanılmak üzere
10/11/2015
338
ŞARKİKARAAĞAÇ
Ş.Karaağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere
10/11/2015
335
ŞARKİKARAAĞAÇ
Şarkikaraağaç Karayaka köyü köy konağı yapımında kullanılmak üzere
10/11/2015
334
ATABEY
10/11/2015
333
GELENDOST
Bağıllı Köyü Çevre Düzenlemesinde kullanılmak üzere
10/11/2015
333
GELENDOST
Esenyurt Köyü Köy konağı yapımında kullanılmak üzere
10/11/2015
333
GELENDOST
Hacılar köyü Sağlık ocağı bahçesi ve mezarlık duvarı yapımında kullanılmak üzere
10/11/2015
333
AKSU
Elecik Köyü köy konağı tadilatı işinde
10/11/2015
333
AKSU
Sofular köyü köy konağı tadilatında kullanılmak üzere
10/11/2015
333
AKSU
Yaka Köyü aşevi ve cami tadilatı işi için
10/11/2015
333
AKSU
Yılanlı Köyü Köy Konağı Tadilatı için
10/11/2015
333
AKSU
Yakaaafşarköyü köy değirmeni ve fırın tadilatı mezarlık ihata duvarı ve köy okul binası
bakım onarım işi için
10/11/2015
333
AKSU
Karacahisar köyü ses yayın cihazı alımı için
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Atabey pembeli köyü köy konağının kapı pencere ve diğer ihtiyaçlarda kullanılmak üzere
15.000,00 TL
25.000,00 TL
15.000,00 TL
10.000,00 TL
5.000,00 TL
15.000,00 TL
15.000,00 TL
5.000,00 TL
10.000,00 TL
15.000,00 TL
10.000,00 TL
10.000,00 TL
20.000,00 TL
10.000,00 TL
105
10/11/2015
333
AKSU
Karağı Köyü İlköğretim Okulu duvarı ve duvar üzerine örgü teli yapılması köy konağının
sıva boya işleri ile cami tuvaletinin yapılması ve lojman tadilatı işi için
20.000,00 TL
10/11/2015
333
AKSU
Katip Köyü Okul Binası Bakım onarım işi için
10.000,00 TL
10/11/2015
333
AKSU
Koçular Köyü Meydan Harman yeri etrafının tel örgü ile çevrilmesi işi için
10.000,00 TL
24/11/2015
364
ŞARKİKARAAĞAÇ
01/12/2015
373
GELENDOST
Ş.Karaağaç İlçesi Kızıldağ Milli Parkı Trafik yoluna döşenecek kilit parke taşı alım
giderlerinde sarf edilmek üzere
300.000,00 TL
Gelendost İlçesi Birlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere
10.000,00 TL
08/12/2015
377
MERKEZ
Davraz Kış Sporları ve Turizm Yüksek Rakamlı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi işletme ve
Alt yapı hizmetler Birliği Özel Güvenlik Hizmetleri için aktarılan 110.469,22 TL den kalan
16.659,22 TL ödeneğin kayak merkezinde kar sıkıştırmada kullanılmak üzere tahsis
değişikliği yapılmıştır.
08/12/2015
378
YALVAÇ
Yalvaç Dedeçem Köyünün Süt Tankeri alımında kullanılmak üzere
22/12/2015
395
ŞARKİKARAAĞAÇ
29/12/2015
411
29/12/2015
29/12/2015
15.000,00 TL
Ş.Karaağaç Kaymakamlık lojmanı yapımında kullanılmak üzere
248.000,00 TL
EĞİRDİR
Eğirdir İlçesi Yeşilada Mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Vilayet
Konuk evinin giriş ve iç düzenlemesi işindi kullanılmak üzere
231.379,70 TL
412
EĞİRDİR
Eğirdir ilçesi Yeşilada mahallesinde bulunan ve vilayet konuk evinin giriş ve iç
düzenlemesi işinde kullanılmak üzere
414
SÜTÇÜLER
18.421,30 TL
Sütcüler İlçesi Melikler Köprüsü yapım işinde kullanılmak ezere
2.000.000,00 TL
TOPLAM
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
15.486.801,26 TL
106
KÖYDES
2014 Yılı Köydes Ödenek Dağılımı Tablosu
İŞLERİN NİTELİĞİ
SENE BAŞI
ÖDENEĞİ
(TL)
PROGRAM
DEĞİŞİKLİĞİ
SONUCU
(TL)
GÖNDERİLEN
ÖDENEK
(TL)
SÖZLEŞMEYE
BAĞLANMIŞ
ÖDENEK (TL)
YAPILAN
HARCAMA
(TL)
KALAN ÖDENEK
(TL)
İÇMESUYU
2,650,391
2,550,391
2,650,391
2,829,057
2,510,432
139,959
YOL
1,239,178
1,132,237
1,239,178
1,132,237
1,130,012
109,166
30,752
0
30,752
0
0
30,752
178
-178
3,640,622
279,699
SULAMA
YÖNETİM GİDERİ
TOPLAM
3,920,321
3,682,628
3,920,321
3,961,294
2015 Yılı Köydes Ödenek Dağılımı Tablosu
İŞLERİN NİTELİĞİ
İÇMESUYU
YOL
ATIKSU
SENE BAŞI
ÖDENEĞİ
(TL)
PROGRAM
DEĞİŞİKLİĞİ
SONUCU
(TL)
GÖNDERİLEN
ÖDENEK
(TL)
NEMA
GELİRİ
(TL)
SÖZLEŞMEYE
BAĞLANMIŞ
ÖDENEK (TL)
YAPILAN
HARCAMA
(TL)
KALAN
ÖDENEK
(TL)
3,233,220
3,233,220
3,233,220
0
2,971,761
1,508,732
1,724,488
917,616
917,616
917,616
10,998
1,142,389
1,125,684
-197,070
40,000
40,000
40,000
0
17,582
17,582
22,418
13,205
-13,205
2,665,203
1,536,630
YÖNETİM GİDERİ
4,190,836
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
4,190,836
4,190,836
10,998
4,131,733
107
2015 KÖYDES
İçme Suyu
Yol
Kanalizasyon
Genel Toplam
32
20
1
53
-
-
-
-
17
-
-
17
İhale Aşamasında
-
-
1
1
Başlanmayan
3
-
-
3
Toplam
52
20
2
74
Biten
% 70 'i ve Üzeri Tamamlanan
Devam Eden
İhale Aşamasında
1%
Devam Eden
23%
Başlanmayan
4%
Biten
72%
KÖYDES
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
108
13.
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
: Isparta Merkez İlçe ve Köylerinin Evsel Katı
Atıklarının Toplanması ve Nakli İşi
: Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü
: Çevre
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Hizmet
Maliyeti
: 1.265,879 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 08.07.2015-08.07.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %14
Fiziki Gerçekleşme
: %14
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
: Yerleşim yerlerinin sağlıklı çevreye
kavuşması
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
109
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Isparta İç Güvenlik ve Merkezi Eğitim
Tatbikat Komutanlığı General İhsan Alper
Kışlası İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi
Yeri
: Askeri İçme Suyu Tesisleri
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 1.269.680 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 22.09.2014-16.09.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %68
Fiziki Gerçekleşme
: %95
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Milli Savunma Bakanlığı
Amacı
: Askeri tesislerin sağlıklı ve yeterli içme
suyuna kavuşması
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
110
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Kara Havacılık Okulu Terfi ve İsale Hattı
Yeri
: Askeri İçme Suyu Tesisleri
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 364.620 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 26.01.2015-02.09.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %100
Fiziki Gerçekleşme
: %100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Milli Savunma Bakanlığı
Amacı
: Askeri tesislerin sağlıklı ve yeterli içme
suyuna kavuşması
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
111
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
: Şarkikaraağaç-Salur Köyü İçme Suyu İsale
Hattı ve 200 m³ B.A. Gömme Depo Yapım İşi
: Salur Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 372.880 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 16.03.2015-11.09.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %100
Fiziki Gerçekleşme
: %100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
Yöre halkının sağılıklı ve yeterli içme suyuna
kavuşmasını sağlamak
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
112
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Yenişarbademli Gölkonak Köyü İçme Suyu
Yapım İşi
Yeri
: Gölkonak Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 205.084 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 02.11.2015-09.06.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %98
Fiziki Gerçekleşme
: %100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
Yöre halkının sağılıklı ve yeterli içme suyuna
kavuşmasını sağlamak
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
113
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Şarkikaraağaç Belceğiz Kanalizasyon Yapım İşi
Yeri
: Belceğiz Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 529.082 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 17.08.2015-14.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %36
Fiziki Gerçekleşme
: %36
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
:Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek,sağlıklı
ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Keçiborlu Aydoğmuş Köyü İçme Suyu Sondaj
İşi
Yeri
: Aydoğmuş Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 37.760 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 26.08.2015-07.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %100
Fiziki Gerçekleşme
: %100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
:Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna
kavuşmasını sağlamak
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
114
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Senirkent Yassıören Köyü Şebekedeki
AÇB’lerin Değişimi İşi
Yeri
: Yassıören Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 49.996 TL (%8.86 Keşif Artışı Yapıldı )
Başlama – Bitiş Tarihi
: 18.11.2015-18.01.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %100
Fiziki Gerçekleşme
: %100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
:Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna
kavuşmasını
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Yalvaç Aşağıkaşıkara Köyü İlave Kanalizasyon
İnşaatı Yapım İşi
Yeri
: Aşağıkaşıkara Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 30.680 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 15.01.2015-05.06.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %100
Fiziki Gerçekleşme
: %100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek,sağlıklı
ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
115
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
: Yalvaç Hisarardı Köyü İlave
Kanalizasyon ve Güzergah Değişimi
İnşaatı Yapım İşi
: Hisarardı Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 25.960 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 06.01.2015-05.06.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %100
Fiziki Gerçekleşme
: %100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek,
sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını
sağlamak
Adı
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
: Yalvaç Mısırlı Köyü İlave Kanalizasyon Yapım
İşi
: Mısırlı Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 27.730 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 06.01.2015-05.06.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %100
Fiziki Gerçekleşme
: %100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek,
sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını
sağlamak
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
116
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Şarkikaraağaç Beyköy Köyü İlave
Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
Yeri
: Beyköy Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 29.500 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 25.03.2015-27.05.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %100
Fiziki Gerçekleşme
: %100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek,
sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını
sağlamak
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Gönen Kızılcık Köyü KanalizasyonDoğal Arıtma İnşaatı Yapım İşi
Yeri
: Kızılcık Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 264.320 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 11.08.2015-16.11.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %100
Fiziki Gerçekleşme
: %100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek,
sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını
sağlamak
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
117
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Şarkikaraağaç Aslandoğmuş Köyü
Kanalizasyon,Fosseptik ve Doğal Arıtma
İnşaatı Yapım İşi
Yeri
: Aslandoğmuş Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 168.150 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 17.08.2015-17.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %75
Fiziki Gerçekleşme
: %70
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek,
sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını
sağlamak
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Şarkikaraağaç Karayaka Köyü Depo tadilatı İşi
Yeri
: Karayaka Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 29.500 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 07.10.2015-05.04.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:_
Fiziki Gerçekleşme
:_
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme
suyuna kavuşmasını sağlamak
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
118
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Yalvaç Kuyucak Köyü Depo Tadilatı İşi
Yeri
: Kuyucak Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 40.000 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 11.11.2015-21.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:%100
Fiziki Gerçekleşme
:%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme
suyuna kavuşmasını sağlamak
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Yalvaç Dedeçam Köyü Depo Tadilatı İşi
Yeri
: Dedeçam Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 35.000 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 11.11.2015-21.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:%100
Fiziki Gerçekleşme
:%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme
suyuna kavuşmasını sağlamak
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
119
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Yalvaç Eğirler Köyü Sondaj Açılması İşi
Yeri
: Eğirler Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 26.507,99 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 28.10.2015-09.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:%100
Fiziki Gerçekleşme
:%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme
suyuna kavuşmasını sağlamak
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Yalvaç Yukarıkaşıkara Köyü Yeni Depo ve
Depo Tadilatı Yapım İşi
Yeri
: Yukarıkaşıkara Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 63.130,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 11.11.2015-21.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:%100
Fiziki Gerçekleşme
:%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme
suyuna kavuşmasını sağlamak
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
120
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Yalvaç Çetince Köyü Depo Tadilatı İşi
Yeri
: Çetince Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 30.000 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 11.11.2015-21.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:_
Fiziki Gerçekleşme
: %90
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme
suyuna kavuşmasını sağlamak
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Yalvaç Özgüney Köyü Depo Tadilatı İşi
Yeri
: Özgüney Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 51.000 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 11.11.2015-21.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:%100
Fiziki Gerçekleşme
:%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme
suyuna kavuşmasını sağlamak
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
121
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Yalvaç Özbayat Köyü Depo Tadilatı İşi
Yeri
: Çetince Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 50.000 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 11.11.2015-21.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:%100
Fiziki Gerçekleşme
:%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme
suyuna kavuşmasını sağlamak
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Yalvaç Tokmacık Köyü Depo Tadilatı İşi
Yeri
:Tokmacık Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 38.000 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 11.11.2015-21.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:%100
Fiziki Gerçekleşme
:%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme
suyuna kavuşmasını sağlamak
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
122
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Yalvaç Körküler Köyü Depo Tadilatı İşi
Yeri
: Körküler Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 56.000 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 11.11.2015-21.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:%100
Fiziki Gerçekleşme
:%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme
suyuna kavuşmasını sağlamak
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Yalvaç Sücüllü Köyü Depo Tadilatı İşi
Yeri
: SücüllüKöyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 30.500 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 11.11.2015-21.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:%100
Fiziki Gerçekleşme
:%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme
suyuna kavuşmasını sağlamak
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
123
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Yalvaç Kırkbaş Köyü İçme Suyu Güneş
Enerjili Pompa
Yeri
: Kırkbaş Köyü
Sektörü
: İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 49.914 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 18.09.2015-17.10.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:%100
Fiziki Gerçekleşme
:%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme
suyuna kavuşmasını sağlamak
Not : 2015 Yılında Yalvaç-Kırkbaş, Eğirdir-Ağılköy ve Eğirdir-Bağacık
Köylerine Güneş Enerjili Sistem yapılmıştır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
124
Doğrudan Temin İle Yapılan İşler
S.
NO
PROJENİN ADI
PROJENİN YERİ
PROJENİN AMACI
GERÇEKLEŞME
PROJE
BAŞLAMABİTİŞ
TARİHİ
PROJE
BEDELİ (TL)
BÜTÇE
KAYNAĞI
SEKTÖRÜ PARASAL FİZİKSEL
(%)
1
Eğirdir Bağacık Köyü Pompa ve
İnverter Montajı Yapım İşi
Bağacık Köyü
İçme Suyunun
İyileştirilmesi
16.11.201515.12.2015
15.600
Özel İdare
İnşaat
100
2
Eğirdir Baklan Köyü 75 m³
DepoTadilatı İnşaatı Yapım İşi
Baklan Köyü
İçme Suyunun
İyileştirilmesi
29.09.201529.10.2015
12.598
Özel İdare
İnşaat
100
3
Şarkikaraağaç Çavundur Köyü 100
m³ Depo ve Motopomp Binası
Tadilatı Yapım İşi
Çavundur Köyü
İçme Suyunun
İyileştirilmesi
15.09.201515.10.2015
16.662
Özel İdare
İnşaat
100
4
Eğirdir Bağacık Köyü Fotovoltaik
Modüler Sistem Yapım İşi
Bağacık Köyü
İçme Suyunun
İyileştirilmesi
02.11.201502.12.2015
16.000
Özel İdare
İnşaat
100
5
Yalvaç İleği Köyü İçme Suyu Tesisi
Tadilat İnşaatı Yapımı İşi
İleği Köyü
İçme Suyunun
İyileştirilmesi
10.09.201509.10.2015
16.220
Özel İdare
İnşaat
100
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
(%)
100
100
100
100
100
125
6
Keçiborlu Özbahçe Köyü İçme Suyu
Depo Tadilatı Yapım İşi
Özbahçe Köyü
İçme Suyunun
İyileştirilmesi
10.09.201509.10.2015
4.300
Özel İdare
İnşaat
100
100
7
Yalvaç Akçaşar Köyü 100 m³ İçme
Suyu Depo Tadilatı Yapım İşi
Akçaşar Köyü
İçme Suyunun
İyileştirilmesi
10.09.201509.10.2015
16.300
Özel İdare
İnşaat
100
100
8
Yalvaç Kurusarı Köyü 100 m³ Depo
Tadilatı Yapım İş
Kurusarı Köyü
İçme Suyunun
İyileştirilmesi
29.09.201529.10.2015
16.450
Özel İdare
İnşaat
100
100
9
Merkez İlçe ve İlçe Köylerinin
Kanalizasyon Yapım ve Hat
Değişikliğinde Kullanılmak Üzere Q
200 mm HDPE 1200 m (SN 8) Krige
Boru Alımı
Merkez İlçe ve İlçe
Köyleri
Altyapının
İyileştirilmesi
02.02.201512.02.2015
11.085
Özel İdare
İhtiyaç
100
100
10
Kovada Milli Parkı Fosseptik Koruma
Bandı Yapım İşi
Kovada
Altyapının
İyileştirilmesi
13.07.201523.07.2015
3.908
Özel İdare
İnşaat
100
100
11
Kovada Milli Parkı Fosseptik Yapım
İşi
Kovada
Altyapının
İyileştirilmesi
22.06.201506.08.2015
16.437
Özel İdare
İnşaat
100
100
12
Q 50-63 mm 10 atü 4512 m PVC
Boru Alımı İşi
Merkez İlçe ve İlçe
Köyleri
İçme Suyunun
İyileştirilmesi
03.06.201517.06.2015
16.740
Özel İdare
İnşaat
100
100
13
Güneş Enerjili Tam Otomatik
Klorlama Sistemi Alım İşi
Merkez İlçe ve İlçe
Köyleri
İçme Suyunun
İyileştirilmesi
11.09.201525.09.2015
13.480
Özel İdare
İnşaat
100
100
14
Q 50-63 mm 10 atü 4512 m PVC
Boru Alımı İşi
Merkez İlçe ve İlçe
Köyleri
İçme Suyunun
İyileştirilmesi
03.06.201517.06.2021
16.746
Özel İdare
İnşaat
100
100
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
126
14.
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyetler
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
: Isparta-Keçiborlu-Ardıçlı İkinci (2.) Kısım
YAS Kapalı Sistem Sulama
Tesisi Projesi Yapım İşi
: Keçiborlu-Ardıçlı Köyü
Sektörü
: Tarımsal Sulama Suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 469.719,84 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 23.12.2014 - 21.06.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
Amacı
: Çiftçilerin tarımsal sulama arazilerinin
sulama suyu ihtiyaçlarının sağlanması
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
127
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
: Isparta-Şarkikaraağaç-Karayaka Köyü
(YÜS) Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi
Yapım İşi.
: Şarkikaraağaç-Karayaka Köyü
Sektörü
: Tarımsal Sulama Suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 1.406.513,73 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 12.12.2014 - 24.06.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
: Çiftçilerin tarımsal sulama arazilerinin
sulama suyu ihtiyaçlarının sağlanması
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
128
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
: Isparta-Sütçüler-Yeşilyurt 1.Kısım (YAS)
Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım İ
işi.
: Sütçüler-Yeşilyurt Köyü
Sektörü
: Tarımsal Sulama Suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 210.928,79 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 08.07.2015 - 20.09.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 89
Fiziki Gerçekleşme
: % 99
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
Amacı
: Çiftçilerin tarımsal sulama arazilerinin
sulama suyu ihtiyaçlarının sağlanması
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
129
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Sulama
Amaçlı PVC Boru Alımı İşi.
: İl Özel İdaresi
Sektörü
: Tarımsal Sulama Suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Mal
Maliyeti
: 86.251,90 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 08.09.2015 - 17.08.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
: Çiftçilerin tarımsal sulamada kullanacağı
PVC boru ihtiyaçlarının karşılanmasının
sağlanması
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
130
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
: Isparta-Gönen-Gümüşgün Köyü (YAS) Kapalı
Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım işi.
: Gönen-Gümüşgün Köyü
Sektörü
: Tarımsal Sulama Suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 1.118.644,07 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 26.11.2015 - 23.05.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:%0
Fiziki Gerçekleşme
:%0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
Amacı
: Çiftçilerin tarımsal sulama arazilerinin
sulama suyu ihtiyaçlarının sağlanması
Adı
Isparta İl Özel İdaresi
Yerleşkesinde Bulunan
Toprak Bitki ve Su
Analiz Laboratuarında
kullanılmak üzere;
Kimyasal madde ve
Laboratuar malzemeleri
alımı işi. (mal alımı)
Toprak Bitki ve Su
Analiz
İl Özel İdaresi
Laboratuarında
Yerleşkesinde
kullanılmak üzere;
Bulunan
İhtiyaç olan
Toprak Bitki
Kimyasal madde ve
ve Su Analiz
Laboratuar
Laboratuarı
malzemelerinin
alımının sağlanması
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
21.10.20
15
Özel
8.910,17 TL
İdare
30.11.20
15
Gerçekleşme
Sektörü
Bütçe Kaynağı
Proje Bedeli
Proje Başlama
-Bitiş Tarihi
Projenin Amacı
Projenin Yeri
Projenin Adı
Doğrudan Temin İle Yapılan İşler
Tarım
Fiziki
(%)
Parasal
(%)
100
100
131
15.
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yol Envanterimiz (31.12.2015)
I. Derece Öncelikli Köy Yolu

Asfalt
1080,6 Km

Stabilize
252 Km

Tesviye
55 Km

Beton
0,40 Km

Kilit Parke
1 km
Toplam
1.389,00 Km
II. Derece Öncelikli Köy Yolu

Asfalt
307 Km

Stabilize
195 Km

Tesviye
141 Km
Toplam
643 Km
Köy İçi Yol
Toplam Köy Yolu
90,00 Km
2.122 Km
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
132
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
: I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışmaları(11
Km, 3 Adet Proje)
: Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü
: Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 493.397,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 01.01.2015 – 31.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Adı
Amacı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç
duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için
güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının
tamamlanması
133
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
: II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışmaları(55
Km, 16 Adet Proje)
: Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü
: Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 1.822.545,50 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 01.01.2015 – 31.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Adı
Amacı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç
duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için
güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının
tamamlanması
134
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: KÖYDES II. Kat Asfalt Sathi Kaplama
Çalışmaları(14,2 Km, 9 Adet Proje)
Yeri
: Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü
: Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 771.809,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 01.01.2015 – 31.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç
duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için
güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının
tamamlanması
135
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Asfalt Küçük Onarım Çalışmaları(1388 Km)
Yeri
: Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü
: Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
:
Başlama – Bitiş Tarihi
: 01.01.2015 – 31.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç
duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için
güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının
tamamlanması
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
136
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Greyderli Bakım Çalışmaları (1414 Km)
Yeri
: Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü
: Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
:
Başlama – Bitiş Tarihi
: 01.01.2015 – 31.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç
duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için
güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının
tamamlanması
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
137
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları
Trafik İşaret ve Levhası : 979 adet
İşaret Direği
: 293 adet
Köy İsim Levhası : 14 adet
Bakım ve Kontrol Yapılan Yol Tülü: 921 km
Sıfır Montaj Yapılan Yol Tülü
: 16 km
CTP Montajı
: 728 adet
CTP Montajı Yapılan Yol Tülü : 31 km
Yeri
: Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü
: Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
:
Başlama – Bitiş Tarihi
: 01.01.2015 – 31.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç
duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için
güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının
tamamlanması
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
138
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Onarım Çalışmaları(53 Km, 13 Adet Proje)
Yeri
: Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü
: Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 860.579,82TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 01.01.2015 – 31.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç
duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için
güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının
tamamlanması
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
139
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
: Stabilize Kaplama Çalışmaları(57 Km, 15
Adet Proje )
: Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü
: Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 1.319.962,76 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 01.01.2015 – 31.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç
duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için
güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının
tamamlanması
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
140
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
: Ø500-Ø800 (SN4 Plastik Mufsuz) Korige Boru
Alımı
: İl Geneli
Sektörü
: Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Mal
Maliyeti
: 54.912,48 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 28.05.2015-10.07.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç
duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için
güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının
tamamlanması
Adı
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
: Eğirdir-Camiliyayla Yolu HDPE Esaslı SN4
Plastik Boru ve Ek Parçası Alımı
: Eğirdir Çamiliyayla
Sektörü
: Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Mal
Maliyeti
: 82.600,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Mahalli İdareler Genel Müd.
Amacı
Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç
duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için
güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının
tamamlanması
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
141
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
: Eğirdir- Camiliyayla Yolu 0-13 mm Ebadında
19.200 ton Stabilize (Filler) Malzeme Alımı
: Eğirdir Camiliyayla
Sektörü
: Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: MAL
Maliyeti
: 350.460,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç
duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için
güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının
tamamlanması
Adı
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Gelendost İlçesi Balcı Köprüsü ve Ş.Karaağaç
İlçesi Çavundur ve Fakılar Köprü İlavesi Yapım
Yeri
: Gelendost Balcı, Ş.Karaağaç Çavundur Fakılar
Sektörü
: Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 113.498,30 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 18.09.2015-11.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 100
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç
duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için
güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının
tamamlanması
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
142
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Merkez Güneyce Köprüsü, Eğirdir Cirbeyli
Köprü İlavesi ve Merkez Çukur Köyü Köyiçi Taş
Duvar Yapımı, Eğirdir İlçesi Cirbeyli Yolu Kagir
(Taş) İstinat Duvarı Yapım İnşaat İşleri
Yeri
: Merkez Güneyce, Eğirdir Cirbeyli, Merkez
Çukur
Sektörü
: Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: yapım
Maliyeti
: 200.347,67 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 16.10.2015-Devam Ediyor
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 57
Fiziki Gerçekleşme
: % 57
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç
duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için
güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının
tamamlanması
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Eğirdir- Camiliyayla Yolu Menfez Başlığı
İnşaatı Yapımı
Yeri
: Eğirdir Çamiliyayla
Sektörü
: Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: yapım
Maliyeti
: 50.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 02.10.2015-11.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: % 57
Fiziki Gerçekleşme
: % 57
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Mahalli İdareler Genel Müd.
Amacı
Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç
duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için
güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının
tamamlanması
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
143
Sanat Yapıları Çalışmaları













Sektörü
: Ulaştırma
Yeri
: Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
İşe Başlama Tarihi : 01.01.2015 – 31.12.2015
60’lık Büz
: 2 metre
100’lük Büz
: 12 metre
300’lük Korige
: 49 metre
500’lük Korige
: 331 metre
600’lük Korige
: 179 metre
800’lük Korige
: 224 metre
Kutu Menfez
: 10 metre
İstinat Duvarı
: 292 metre
Köprü Güçlendirme : 18 metre ( 6 Adet Köprü)
Perde Güçlendirme : 18,4 metre (1 Adet)
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
144
Karla Mücadele Çalışmaları
S.No
İLÇE
KM
1
Merkez
553
2
Aksu
624
3
Atabey
45
4
Eğirdir
503
5
Gelendost
190
6
Gönen
29
7
Keçiborlu
174
8
Senirkent
192
9
Sütçüler
927
10
Ş.Karaağaç
509
11
Uluborlu
129
12
Yalvaç
324
13
Y.Bademli
190
TOPLAM
4.389
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
145
Sektörü
Bütçe Kaynağı
Proje Bedeli (TL)
Proje Başlama
-Bitiş Tarihi
Projenin Amacı
Projenin Yeri
Projenin Adı
S. No
Doğrudan Temin İle Yapılan İşler
Gerçekleşme
Fiziki (%)
Parasal
(%)
1
Bitüm 160/220 Nakli
İl Geneli
Köy yolları için
29.01.2015gerekli
16.02.2015
malzeme alımı
14.842,04
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
2
Bitüm 160/220 ve Bitümlü
Bağlayıcı Fm2 B2 Nakli
İl Geneli
Köy yolları için
27.01.2015gerekli
06.02.2015
malzeme alımı
17.095,65
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
3
CTP Yol Kenar Dikmesi Alımı
İl Geneli
10.03.201518.03.2015
19.729,60
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
4
Bitüm 160/220 ve Bitümlü
Bağlayıcı Fm2 B2 Nakli
İl Geneli
19.03.2015
-30.03.2015
18.179,08
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
Merkez Çukur 3 km ve
Köy yolları için
Eğirdir Sorkuncak Yolu 4 km
Merkez Çukur
24.06.2015gerekli
II. Kat Asfalt İçin B Tipi Mıcır Eğirdir Sorkuncak
07.07.2015
malzeme alımı
Alımı
16.874,00
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
5
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Köy yolları için
gerekli
malzeme alımı
Köy yolları için
gerekli
malzeme alımı
146
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Yalvaç Yk.Tırtar-Tokmacık 6
Köy yolları için
km II. Kat Asfalt Kaplama
Yalvaç
gerekli
İçin 1500 ton B Tipi Mıcır Yk.TırtarTokmacık
malzeme alımı
Alımı
Köy yolları için
Bitüm 160/220 Nakli
İl Geneli
gerekli
malzeme alımı
Gelendost İlçesi Akdağ Köy
Yolu (016-2) I. Kat Asfalt
Köy yolları için
Kaplama İşi İçin 450 Ton A Gelendost Akdağ
gerekli
Tipi Mıcır ve 900 Ton Filler
malzeme alımı
Alımı
Köy yolları için
Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2
İl Geneli
gerekli
(MC-30) Nakli
malzeme alımı
Ş.KaraağaçMuratbağı Köyü 4
Köy yolları için
Ş.Karaağaç
km II. Kat Asfalt Yapımı İçin
gerekli
Muratbağı
Mıcır Alımı
malzeme alımı
Köy yolları için
Bitüm 160/220 Nakli
İl Geneli
gerekli
malzeme alımı
Köy yolları için
(T-33a) Trafik İşaret Levhası
İl Geneli
gerekli
Satın Alınması
malzeme alımı
Köy yolları için
Bitüm 160/220 ve Bitümlü
İl Geneli
gerekli
Bağlayıcı Fm2 B2 Nakli
malzeme alımı
Köy yolları için
Bitüm 160/220 Nakli
İl Geneli
gerekli
malzeme alımı
Yerleşim
Aksu Karağı Köprüsü
Aksu Karağı
yerinde rahat
Güçlendirme Yapım İşi
ve sağlıklı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
08.07.201515.09.2015
15.930,00
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
10.07.201503.08.2015
17.936,00
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
10.07.201503.11.2015
13.274,06
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
31.07.201512.08.2015
17.936,00
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
10.08.201518.08.2015
10.384,00
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
21.08.201507.09.2015
17.936,00
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
15.09.201514.10.2015
14.207,20
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
10.09.201516.09.2015
17.936,00
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
09.10.201519.10.2015
17.936,00
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
09.11.2015Devam
Ediyor
13.117,65
Özel İdare
Ulaştırma
40%
40%
147
ulaşımın
sağlanması
16
17
18
19
Yerleşim
yerinde rahat
Gelendost Akdağ Köprüsü
Gelendost Akdağ
ve sağlıklı
İlave Köprü Yapım İnşaat İşi
ulaşımın
sağlanması
Yerleşim
yerinde rahat
Gelendost Yenice Köprüsü
Gelendost Yenice
ve sağlıklı
İlave Köprü Yapım İnşaat İşi
ulaşımın
sağlanması
Köy yolları için
Merkez Gelincik Köyü B.A.
Merkez Gelincik
gerekli
Kutu Menfez Alımı
malzeme alımı
Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2
(MC-30) Nakli
Köy yolları için
İl Geneli
gerekli
malzeme alımı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
09.11.201516.12.2015
16.684,68
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
19.11.201516.12.2015
19.462,73
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
16.10.201503.11.2015
10.620,00
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
10.11.201518.11.2015
17.936,00
Özel İdare
Ulaştırma
100%
100%
148
16. İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ, GENEL BÜTÇE VE
DİĞER KAYNAKLARDAN AKTARILAN ÖDENEKLER İLE
DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ
YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYET VE PROJELER
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Kadın Konuk Evi Müdürlüğü
2015 yılı içerisinde kuruluşumuzda kalan kadınlara yönelik olarak Isparta Halk Eğitim
Müdürlüğü’nden görevli üç usta öğretici tarafından aşağıdaki kurslar açılmıştır. Bu kurslardan
faydalanan kadın sayısı; 165tir.
 Şiş Örücülüğü,
 Mekikli Dokuma Kursu,
 Kadın Giysileri Dikimi,
 Takı Kursu,
 Dekoratif Ahşap Boyama,
 Keçe Sanatları Kursu.
Yapılan ürünler ile ilgili olarak sene başında ve 8 Martta İYAŞ Alışveriş Merkezinde iki
sergi; mayıs ayı içerisinde Süleyman Demirel Kongre Merkezinde bir sergi; 25 Kasımda da
Mimar Sinan Meydanında bir sergi olmak üzere toplamda dört sergi düzenlenmiştir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
149
Sektörü
Bütçe Kaynağı
Proje Bedeli (TL)
Proje Başlama – Bitiş
Tarihi
Projenin Yeri
Projenin Amacı
Projenin Adı
S.No
Doğrudan Temin ile Yapılan İşler
Gerçekleşme
Fiziki
(%)
Parasal
(%)
1
Isparta Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü
ve bağlı kuruluşların
tanıtım amaçlı reklam
filmi yapımı ve
yayınlanması işi
Korunmaya muhtaç yaşlı,
engelli, kadın ve çocuklar ile
şehit ve gazi yakınlarına
yönelik sosyal ve ekonomik
desteklerin tanıtımı ve ihtiyaç
sahiplerine daha hızlı erişimin
sağlanabilmesi
Isparta
17.700,00 Özel
İdare
Basın
100
100
2
Isparta Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü
ve bağlı kuruluşların
tanıtım amaçlı reklam
filminin yayınlanması işi
Korunmaya muhtaç yaşlı,
engelli, kadın ve çocuklar ile
şehit ve gazi yakınlarına
yönelik sosyal ve ekonomik
desteklerin tanıtımı ve ihtiyaç
sahiplerine daha hızlı erişimin
sağlanabilmesi
Isparta
7.080,00 Özel
İdare
Basın
100
100
3
Isparta Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü
ve bağlı kuruluşların
tanıtım amaçlı reklam
filmi yapımı ve
yayınlanması işi
Korunmaya muhtaç yaşlı,
engelli, kadın ve çocuklar ile
şehit ve gazi yakınlarına
yönelik sosyal ve ekonomik
desteklerin tanıtımı ve ihtiyaç
sahiplerine daha hızlı erişimin
sağlanabilmesi
Isparta
17.700,00 Özel
İdare
Basın
100
100
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
150
4
Umut Evleri için Tefrişat
Malzemesi Alımı
Engellilerin yaşam
standartlarını yükseltmek
Isparta
15.551,34 Özel
İdare
5
Umut Evleri için Tefrişat
Malzemesi Alımı
Engellilerin yaşam
standartlarını yükseltmek
Isparta
18.254,60 Özel
İdare
6
Umut Evleri için Makine
Teçhizat Malzemesi Alımı
Engellilerin yaşam
standartlarını yükseltmek
Isparta
16.189,91 Özel
İdare
7
Çocuk Evleri için Tefrişat
Malzemesi Alımı
Isparta
18.874,88 Özel
İdare
8
Çocuk Evleri için Makine
Teçhizat Malzemesi Alımı
Korunmaya Muhtaç Çocukların
yaşam standartlarını
yükseltmek
Korunmaya Muhtaç Çocukların
yaşam standartlarını
yükseltmek
Isparta
14.999,85 Özel
İdare
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Dayanıklı
Tüketim
Malzemeleri
Dayanıklı
Tüketim
Malzemeleri
Dayanıklı
Tüketim
Malzemeleri
Dayanıklı
Tüketim
Malzemeleri
Dayanıklı
Tüketim
Malzemeleri
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
151
AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ KOORDİNASYON MERKEZİ İLE İL ÖZEL
İDARESİ’NİN ORTAK YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
Davraz Dünyaya Açılıyor
2014 yılı BAKA Alternatif Turizmin Geliştirilmesi mali destek programı
kapsamında “Davraz Dünyaya açılıyor” adlı proje, Davraz Dağı’na, Antalya ve
Isparta’ya gelen 10 milyon yerli ve yabancı turisti çekmek, bölgenin tanıtımını
yaparak ulusal ve uluslararası kış sporları organizasyonlarının yapılmasına katkı
sağlamak, şehir merkezine konulacak videowall aracılığıyla Isparta halkına ve
earthtv.com, earthcam.com, snoweye.com gibi sitelere yayın yapmak, Davraz Dağı’na
yakın Köy ve İlçelerde alternatif turizme dayalı gelir kaynağı sağlamak ve Davraz
Dağındaki tüm sosyal tesislerde istihdam artışı sağlamak amaçlanmıştır.
2015 yılında 381.959,01 TL BAKA tarafından, 443.450,99 TL İl Özel idaresi
tarafından karşılanarak toplam 825.410,00 TL İl Özel İdaresi ve BAKA desteği ile
proje gerçekleştirilmiştir.
Miryokefalon Savaşının Tanıtım ve Organizasyonu
2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında Isparta İl Özel İdaresi
adına “Miryokefalon Savaşı Tanıtım ve Organizasyonu” adlı projemiz hazırlanmış
olup; belgesel ve tanıtım filmiyle Türklere Anadolu’nun tapusunu kazandıran 1176
Miryokefalon Savaşı’nın Isparta Bölgesinde meydana geldiğinin vurgulanması ve
böylece Isparta’nın sadece gül ve elma şehri olmadığına dikkat çekilerek turizm
potansiyelinin artırılması amaçlanmıştır.
2015 yılında BAKA tarafından sağlanan 28.487,40 TL mali destek ile proje
gerçekleştirilmiştir.
Kayadaki Eller
2014 yılı BAKA Alternatif Turizmin Geliştirilmesi mali destek programı
kapsamında Isparta Merkez, Aksu, Eğirdir, Sütçüler için “Kayadaki Eller” projesi ile
Isparta’da kaya tırmanış alanlarının oluşturulması, bu alanların 6 dilde yayınlanan
“Isparta Kaya Tırmanış Rehberi “ kitabı ile ülkemiz ve dünya dağcılık kulüplerine
tanıtılması sağlanması amaçlanmıştır.
2015 yılında 154.203,95 TL BAKA tarafından, 45.343,00 TL İl Özel idaresi
tarafından karşılanarak toplam 199.546,95 TL İl Özel İdaresi ve BAKA desteği ile
proje gerçekleştirilmiştir.
Barla Dünya’ya Açılıyor
Eğirdir İlçesine bağlı Barla Köyünün sahip olduğu zengin kültürel mirasın
teknolojik olanakların kullanımıyla yörede alternatif turizmin çeşitlendirilmesi ve
yörenin dünya çapında önemli bir destinasyon merkezi olması ve hak ettiği marka
değerine ulaşmasını sağlamak için 2015 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında
Isparta Valiliği İl Özel İdaresi adına “Barla Dünya’ya Açılıyor” projesi hazırlanmış
olup, BAKA tarafından sağlanan 70.977,00 TL mali destek ile proje
gerçekleştirilmiştir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
152
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Bütçe Kaynağı
Sektörü
Özel İdare
Okul Sporları
100
100
2
Uygun Görülen Okul
Okul Sporlarının
Bahçelerine Basketbol
Stratejik
Gelişimi İçin Gerekli
Panyası-Basketbol
Hedeflerde Olan
Olan Malzemelerin Çemberi-Hentbol Kale Okul Sporlarının
Alımı
Filesi -Voleybol Filesi
Geliştirilmesi
Alımı
15.650.00 TL
Özel İdare
Okul Sporları
100
100
3
Uluborlu Spor
Salonunun Güney
Cephesinin Eskimiş
Demir Doğrama
Pencerelerinin PVC
Pencere olarak
yenilenmesi
14.431,70 TL
Özel İdare
Spor
100
100
Projenin Yeri
12.197.00 TL
Projenin Adı
1
Uygun Görülen Okul
Okul Sporlarının
Stratejik
Bahçelerine Basketbol
Gelişimi İçin Gerekli
Hedeflerde Olan
Potası-Hentbol Kalesi
Olan Malzemelerin
Okul Sporlarının
ve Voleybol Direkleri
Alımı
Geliştirilmesi
Yapımı
S. No
Proje Bedeli
Proje BaşlamaBitiş Tarihi
Projenin Amacı
Doğrudan Temin ile Yapılan İşler
Öğrenciler ve
tüm sporcuların
Uluborlu Spor Salonu daha sağlıklı spor
yapmalarının
sağlanması
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Gerçekleşme
Fiziki (%)
Parasal(%)
153
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
5902 Sayılı Kanunun Ek Madde 1/5’nci fıkrasına göre “Başkanlıkça uygun görülen
afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için
gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri” (özel idare kaynaklı) ayrılan
220.000,00 TL. ödenek herhangi bir işte kullanılmamıştır.
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni
Hizmet Binası Yapım İşi
:Eğirdir
Sektörü
:Güvenlik
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:2.086.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:04.07.2014 – 18.09.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Personele daha iyi çalışma ortamı sağlamak
ve vatandaşa daha iyi
hizmet verebilmek
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
154
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Hizmet Binalarına Engelli rampası ve yürüyüş
yolu yapım İşi
:Merkez
Sektörü
:Güvenlik
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:44.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:16.06.2015 – 17.08.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Engelli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet
verebilmek
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
155
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:İl Merkezi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi
Genişleme ve Şarkîkaraağaç ile Keçiborlu
İlçelerine PTS Kurulması
:Merkez-Şarkikarağaç-Keçiborlu
Sektörü
:Güvenlik
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:984.740,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:27.11.2014 - 02.04.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Vatandaşlarımızın daha güvenli bir
ortamda bulunmaları için
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
156
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:İl Merkezi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi
Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı
:Merkez
Sektörü
:Güvenlik
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Hizmet alımı
Maliyeti
:184.500,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:16.10.2015 - 16.10.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 50
Fiziki Gerçekleşme
:% 50
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Vatandaşlarımızın güvenliği için hizmet
veren cihazların sağlıklı çalışması
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
157
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Atabey İlçesine Kent Güvenlik Yönetim
Sistemi (KGYS) Kurulması
:Atabey
Sektörü
:Güvenlik
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:314.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:14.10.2015 – 11.01.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 83
Fiziki Gerçekleşme
:% 84
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Vatandaşlarımızın daha güvenli bir
ortamda bulunmaları için
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
158
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Çilek Yetiştiriciliği Projesi
Yeri
: Isparta Merkez İlçe ve Köyleri
Sektörü
Şarkikaraağaç İlçe ve Köyleri,
Yalvaç İlçe ve Köyleri
: Tarımsal
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Mal
Maliyeti
: 30.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: Ocak 2015-Aralık 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: 99,9
Fiziki Gerçekleşme
: 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: İlimizde Yayla şartlarında tarla
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
çilekçiliğini geliştirmek ve çiftçinin
refah seviyesini yükseltmek.
159
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Erken Uyarı İstasyonu Kurulumu Projesi
Yeri
Sektörü
: Eğirdir - Balkırı, Gönen – Merkez
Gelendost – Merkez Gelendost - Afşar
Yenişarbademli – Gölkonak Senirkent –
Karaasalan
: Tarımsal
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Mal
Maliyeti
: 100.000,00TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: Ocak 2015-Aralık 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: 100
Fiziki Gerçekleşme
: 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Meyvecilikte hastalık ve zararlılarla
zamanında mücadele ederek ilaçlama
sayısını azaltmak
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
160
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele
Yeri
: ISPARTA İl Geneli
Sektörü
: Tarımsal
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Mal
Maliyeti
: 20.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:01.01.2015 – 31.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %99,8
Fiziki Gerçekleşme
: %100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Hayvan sağlığı uygulamalarının uluslar arası
standartlara yükseltilmesi, hastalık ve
zararlıların kontrol altına alınabilmesi ve
eradikasyonunun sağlanması
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
161
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Zeytin Yetiştiriciliği Projesi
Yeri
: Keçiborlu İlçesi Senir Kasabası
Sektörü
: Tarımsal
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Mal
Maliyeti
: 30.000,00TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: Ocak 2015-Aralık 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: 100
Fiziki Gerçekleşme
: 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
: Keçiborlu İlçesi Senir Kasabasında
Zeytin Yetiştiriciliğini Geliştirmek
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
162
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
: Süleyman Demirel Kültür Merkezi
İnşaatı Yapım İşi
: Isparta Merkez
Sektörü
: Kültür
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 20.280.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 1993-
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:
Fiziki Gerçekleşme
: %71
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Amacı
: Şehir hayatının kültürel canlanması ve
faaliyetlerin arttırılması sağlamak.
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
163
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Yalvaç Pisidia ören Yeri Hamam Yapısı
Çevresine Tel Çit Yapımı İşi
: Yalvaç
Sektörü
: Kültür
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 41.117,76 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2015-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %100
Fiziki Gerçekleşme
: %100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Amacı
: Yalvaç Pisidia ören Yeri Hamam Yapısı
güvenliğinin arttırılmasını sağlamak.
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
164
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Binasına
VRF Sistemi Kurulması İşi
: Isparta Merkez
Sektörü
: Kültür
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 422.440,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2015-
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %57
Fiziki Gerçekleşme
: %57
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Amacı
: İl Müdürlüğü ve H.H.P İl Halk
Kütüphanesi hem personelin hem de
kullanıcıların rahat, serin ve havadar
bir ortamda hizmet almasını sağlamak.
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
165
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta Aksu Zindan Mağarası Elektrik
Tesisatı Onarım İşi
: Aksu
Sektörü
: Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 46.610,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2015-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %100
Fiziki Gerçekleşme
: %100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
: Ziyaretçilerin güvenlik ve aydınlatma
zafiyetlerini ortadan kaldırarak ziyaretçi
sayısının arttırılmasını sağlamak
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
166
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta’nın Tarihi, Kültürel ve Doğal
Güzellikleri ile otantik ve Turistik
değerlerinin tanıtımına yönelik olarak
Türkçe ve İngilizce 4000 adet DVD
İstiridye kutulu ve 1000 Adet USB
Bellek yaptırılması işi
: Isparta Merkez
Sektörü
: Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Mal
Maliyeti
: 50.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 18.09.2015 - devam ediyor
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %0
Fiziki Gerçekleşme
: %0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
: İlimizin tanıtım faaliyetlerine katkı
sağlamak.
Adı
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Aksu Zindan Mağarası Çevre
Düzenlemesi
: Aksu
Sektörü
: Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 50.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2015-
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %0
Fiziki Gerçekleşme
: %0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: İl Özel İdaresi
Amacı
: Antalya Koruma Kurulunun görüşleri
doğrultusunda yenilenecek Çevre
Düzenleme Planının hazırlanarak
2016 yılı yatırım programında
değerlendirilecektir.
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
167
Davraz Kayak Merkezi Tanıtıcı Totemin
Taşıma ve Yenilemesi işi
Isparta
Merkez
Turizm Haftası Etkinlikleri İçin Malzeme
Alımı
Isparta
Merkez
İlimiz Davraz Dağı Kış Sporları ve Turizm
Merkezini Tanıtıcı "Kış Masalı Davraz"
konulu aylık yerel ve süreli olarak basılan
ve dağıtılan YENİ ÜN DERGİSİ 20. sayısının
Kütüphaneler ve Müzelere dağıtımının
yapılması için 50 adet dergi alımı işi
Isparta
Merkez
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
İlimizin tanıtım
faaliyetlerine katkı
sağlamak.
Sektörü
Isparta
Merkez
Bütçe Kaynağı
Isparta Şehir Haritası Basımı işi
İlimizin tanıtım
faaliyetlerine katkı
sağlamak.
İlimizin tanıtım
faaliyetlerine katkı
sağlamak.
İlimizin tanıtım
faaliyetlerine katkı
sağlamak.
Turizm Haftası
Kutlamalarının
ihtiyaçlarını karşılamak.
Proje Bedeli
Isparta
Merkez
Projenin Başlama Bitiş Tarihi
Projenin Yeri
Türkçe ve İngilizce Isparta Tanıtım DVD’si
Çoğaltma işi
Projenin Amacı
Projenin Adı
Doğrudan temin ile yapılan işler
Gerçekleşme
Fiziki( Parasal
%)
(%)
2015-2015
5.604,95 TL İl Özel İdare
Turizm
100
100
2015-2015
3.563,60 TL İl Özel İdare
Turizm
100
100
2015-2015
14.927,00 TL İl Özel İdare
Turizm
100
100
2015-2015
518,12 TL İl Özel İdare
Turizm
100
100
2015-2015
1.000,00 TL İl Özel İdare
Turizm
100
100
168
Yöreye Özgü Geleneksel El Sanatlarının
Yaşatılması Projesi Kapsamında Deri
işlemeciliği kursu
Müdürlüğümüzce tanıtım faaliyetlerinde
kullanılmak üzere 1 ad. LED TV alımı İşi
Müdürlüğümüzce tanıtım faaliyetlerinde
kullanılmak üzere 1 ad. dizüstü bilgisayar
ve 1 ad. Projeksiyon cihazı alımı İşi
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Yöreye Özgü Geleneksel
El Sanatlarının
Isparta
Yaşatılması Projesi
Merkez
Kapsamında Deri
işlemeciliği kursu
İlimizin tanıtım
Isparta
faaliyetlerine katkı
Merkez
sağlamak.
Isparta
Merkez
İlimizin tanıtım
faaliyetlerine katkı
sağlamak.
2015-2015
7.123,69 TL İl Özel İdare
Kültür
100
100
2015-2015
6.431,00 TL İl Özel İdare
Turizm
100
100
2015-2015
5.239,20 TL İl Özel İdare
Turizm
100
100
169
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Merkez Kadir Boylu 24 Derslikli Ortaokulu
Yapımı
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:3.392.500,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2012-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
170
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Merkez Hızırbey Mah. 24 Derslikli
Ortaokulu Yapımı
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:2.552.340,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2013-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 95
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
171
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
:Merkez Atatürk 24 Derslikli Ortaokulu Yapımı
Yeri
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:2.181.820,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2013-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 98
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
172
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Mrk. Modernevler Mah. 24 Derslikli Gazi
OO. Yapımı
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:3.150.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2012-….
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 0
Fiziki Gerçekleşme
:% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
Adı
Kamulaştırma işi tamamlandı tapusu alındı, arsa tahsis işlemleri yapılmaktadır.
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
:Eğirdir Merkez 24 Derslikli Ortaokulu Yapımı
Yeri
:Eğirdir
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:3.000.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2014-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 0
Fiziki Gerçekleşme
:% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
173
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Merkez Davraz Mah.24 Derslikli
Ortaokulu Yapımı
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:3.000.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2014-…..
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 0
Fiziki Gerçekleşme
:% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
Not: Proje adaptasyonları yapılıyor
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Yalvaç Sücüllü 8.Derslikli İlkokulu ek
bina Yapımı
:Yalvaç
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:2.009.974,86 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2011-….
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 0
Fiziki Gerçekleşme
:% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
Not: Proje adaptasyonları yapılıyor
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
174
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Sütçüler Ayvalıpınar YİBO depreme
karşı güçlendirme
:Sütçüler
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:646.640,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2008-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 97
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Şarkikaraağaç Çarıksaraylar 3 Derslikli
Anaokulu Yapımı
:Şarkikaraağaç
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:335.568,40 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2011-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 92
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
Not: İş fesih edildi. Kesin hesabı için dava açıldı.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
175
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
:Keçiborlu 3 Derslikli Anaokulu Yapımı
Yeri
:Keçiborlu
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:323.910,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2011-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 75
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
Not: İş fesih edildi. Kesin hesabı için dava açıldı
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Gelendost Yaka İlkokulu ve Ortaokulu
WC Onarımı
:Gelendost
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:63.720,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2014-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
176
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Merkez Çünür Şevket Demirel Anaokulu
Doğalgaz Dönüşümü ve Çatı Onarımı
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:36.462,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2014-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Adı
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta Yalvaç Ayvalı İlkokulu Genel
Onarımı Yapım
:Yalvaç
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:97.107,38 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
177
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta Yalvaç Mısırlı İlkokulu Genel
Onarımı Yapım
:Yalvaç
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:106.208,65 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta Merkez Cumhuriyet İlkokulu
Ortaokulu Doğalgaz Dönüşümü Yapım
İşi
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:78.110,70 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015 -2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
178
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta Merkez Yaşar Ulucan İmam Hatip
Ortaokulu Tuvalet, Merdiven Onarımı ve
Engelli Rampası Yapım İşi
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:104.389,88 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015 -2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta Merkez Temel Eğitim Okullarına (9
Adet) Kompanzasyon Sistemi Yapım İşi
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
:101.336,77 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
179
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta Merkez Halıkent İlkokulu ve Spor
Salonu Onarımı Yapım İşi
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
:211.220,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta Merkez Fatih Ortaokulu
Müdürlüğü Milli Eğitim Çalışanları Spor
Salonu Onarımı Yapım İşi
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
:170.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
180
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta Yalvaç Yağcılar İlkokuluOrtaokuluna ilave olan Bahçesine İhata
Duvarı ve Çevre Düzenlemesi yapım İşi
:Yalvaç
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
:118.352,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 0
Fiziki Gerçekleşme
:% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Yalvaç Bahtiyar ilkokuluna ihata duvarı
yapımı ve genel onarımı
:Yalvaç
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:105.120,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 0
Fiziki Gerçekleşme
:% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
181
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Merkez Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu
WC Onarımı ile genel onarımı
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Onarım
Maliyeti
:31.029,42 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-…..
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 0
Fiziki Gerçekleşme
:% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta Yalvaç Aşağı Kaşıkara İlkokulu
Bahçesine Yeni İhata Duvarı ve
Kalorifer Tesisatı Yapım İşi
:Yalvaç
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Bahçe İhata Duvarı ve Kalorifer Yapım İşi
Maliyeti
:128.325,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-…..
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 0
Fiziki Gerçekleşme
:% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
Not:Sözleşmeye davet yazısı yazıldı.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
182
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta Şarkikaraağaç Belceğiz İlkokul
Ortaokulu eski okul ve yemekhane
onarımı ile bahçe tören alanı yapılması
işi.
:Şarkikaraağaç
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Bahçe tören alanı ve yemekhane onarımı
Maliyeti
:324.667,25 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-….
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 0
Fiziki Gerçekleşme
:% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Özel İdare ve Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
Not:İhalesi yapıldı yer teslimi yapılacak
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Merkez 24 Derslikli Sosyal Bilimler
Lisesi Yapımı
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:7.500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2014-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 0
Fiziki Gerçekleşme
:% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim
verebilmek
Adı
Not:Proje adaptasyonları yapılıyor.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
183
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Merkez Halıkent 24 Derslikli Anadolu
Lisesi Yapımı
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:3.446.780,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2012-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
184
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Merkez Işıkkent Anadolu İmam-Hatip
Lisesi 24 Derslik ve 300 Öğrencilik
Pansiyon Yapımı
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:9.731.505,80 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2013-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
185
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Merkez Eğirdir 32 Derslikli Anadolu
Lisesi Yapımı
:Eğirdir
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:7.500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2014-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 0
Fiziki Gerçekleşme
:% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
Adı
Not:
Proje adaptasyonları yapılıyor.
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Merkez Mesleki ve Teknik Lise 24 derslikli
bina yapımı
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:10.750.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 0
Fiziki Gerçekleşme
:% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Hizmeti daha kaliteli verebilmek
Adı
Not: Proje adaptasyonları yapılıyor.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
186
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası
yapımı
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:3.578.940,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2014-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Hizmeti daha kaliteli verebilmek
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
187
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Şarkikaraağaç Mesleki ve Teknik Lise 16
Derslik bina yapımı
:Şarkikaraağaç
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:7.000.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 0
Fiziki Gerçekleşme
:% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Hizmeti daha kaliteli verebilmek
Adı
Not: Zemin etüdü yapılıyor, Proje adaptasyonları yapılacak.
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Merkez Hacı Ahmet Ersöz Anadolu imam
Hatip Lisesi Spor Salonu yapımı
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:1.500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 0
Fiziki Gerçekleşme
:% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Hizmeti daha kaliteli verebilmek
Adı
Not: Zemin etüdü yapılıyor, Proje adaptasyonları yapılacak.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
188
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Şarkikaraağaç Anadolu Lisesi Spor
Salonu yapımı
:Şarkikaraağaç
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:1.500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 0
Fiziki Gerçekleşme
:% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Hizmeti daha kaliteli verebilmek
Adı
Not:
Arsa tevhit ifraz işlemleri yapılıyor.Proje adaptasyonları yapılacak.
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Yenişar Bademli Çok Programlı Anadolu
Lisesi Atölye Yapımı
:Yenişarbademli
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Yapım
Maliyeti
:2.250.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 0
Fiziki Gerçekleşme
:% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Adı
Amacı
:Hizmeti daha kaliteli verebilmek
Not: Zemin etüt yapıldı. Proje adaptasyonları yapılacak
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
189
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
:İl Milli Eğitim Müdürlüğü Depo onarımı
Yeri
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Onarım
Maliyeti
:49.610,04 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Hizmeti daha kaliteli verebilmek
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta Merkez TOBB Endüstri Meslek
Lisesi Çevre Düzenlemesi ve İhata Duvar
Yapım İşi
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Çevre Düzenleme
Maliyeti
:134.992,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Hizmeti daha kaliteli verebilmek
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
190
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta Merkez Mustafa Kaçıkoç Anadolu
Lisesi Pansiyon Binası Onarımı Yapım İşi
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Onarım
Maliyeti
:56.181,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
Adı
Not: 2 Kez ihaleye yapıldı geçerli teklif yok
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta Anadolu Lisesi Genel Onarımı Yapım
İşi
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Onarım
Maliyeti
:93.074,86 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
191
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta Merkez Şehit Ali İhsan Kalmaz
Anadolu Lisesi Genel Onarımı Yapım İşi
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Onarım
Maliyeti
:169.920,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
Adı
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta Merkez Gülkent Anadolu Lisesi
ve Pansiyon Binası Onarımı Yapım İşi
:Merkez
Sektörü
:Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
:Onarım
Maliyeti
:142.780,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
:2015-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
:% 100
Fiziki Gerçekleşme
:% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
:Bakanlık
Amacı
:Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
192
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Uluborlu
2015-2015
383,50
2015-2015
1.561,85
2015-2015
1.763,83
2015-2015
2.430,00
2015-2015
2.432,90
2015-2015
2.784,80
2015-2015
2.826,81
2015-2015
3.327,60
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Sektörü
Gerçekleşme
Bütçe Kaynağı
Proje Bedeli (TL)
Proje Başlama -Bitiş
Tarihi
Projenin Amacı
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Merkez Gürkan Ortaokulu
Merkez
daha sağlıklı bir ortamın
onarımı
2
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
İMKB Atatürk İlkokulu PVC
Şarkikaraağaç daha sağlıklı bir ortamın
Onarımı
3
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Yalvaç Çetince İlkokulu Onarımı
Yalvaç
daha sağlıklı bir ortamın
4
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
İmam Hatip Ortaokulu Atık Su
Şarkikaraağaç daha sağlıklı bir ortamın
Motr.Onarımı
5
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Merkez Gülşen Önal Özel Eğitim
Merkez
daha sağlıklı bir ortamın
Mrk
6 Mutfak onarımı
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Güneyce İlkokulu Bahçe Duvarı
Merkez
daha sağlıklı bir ortamın
yapımı
7
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Temel Eğitim Okullarını boya alımı Atabey
daha sağlıklı bir ortamın
8
Uluborlu İmam Hatip Lisesi
1. 1
kanalizasyon yapımı boru bedeli
2.
Projenin Yeri
Projenin Adı
S. No
Doğrudan temin ile yapılan işler
Fiziki
(%)
Parasal
(%)
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
193
sağlanması
Senirkent Çok Programlı Anadolu
Lisesi Okul Binasının İdari WC ve
9. Kanalizasyon
9
Onarımı işi
Ç.Saraylar Ş.K.ÇAYLI Anaokulu
10. 1
Kalorifer Tes.Onarımı
0
Ulborlu Çakır hasan İlkokulu
11. Ortaokulu
1
yağmur oluklarının
değişimi
1
Merkez Tenzile Erdoğan Anadolu
12. Lisesi
1
duvar çini kaplamaların
sökülmesi
2
GöksöğütŞ.Faruk Kaplan İlkokulu
13. 1
Panel Çit Yapımı
3
14. Aşağıkaşıkara
1
İlkokulu Onarımı
4
15. Merkez
1
Ülkü Ortaokulu dış
aydınlatma
5
onarımı
Uluborlu Gül Anaokulu kömürlük
16. 1
yapımı
6
Eğirdir Tomurcuklar Anaokulu
17. 1
oyun alanı yapılması
7
18. Mrk
1 Ferhat Uzunlulu Ortaokulu
Akıllı
8
tahta hazırlanması işi
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Şarkikaraağaç daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Uluborlu
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Merkez
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Şarkikaraağaç daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Yalvaç
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Merkez
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Uluborlu
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Eğirdir
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Merkez
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Senirkent
Bütçe
2015-2015
3.602,40
2015-2015
4.599,94
2015-2015
4.728,00
2015-2015
4.832,95
2015-2015
5.057,54
2015-2015
5.368,59
2015-2015
5.888,20
2015-2015
6.051,00
2015-2015
6.412,12
2015-2015
6.425,03
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
194
Uluborlu Çakır Hasan Ortaokulu
19. 1
malzeme alımı
9
Atabey İslamköy Hacı Yahya
20. Demirel
2
Yatılı Bölge Ortaokulu
Onarımı
0
Merkez Gül Mesleki ve Teknik
21. Anadolu
2
Lisesi pansiyon binası
onarımı
1
22. Arak
2
N.Akgül Ortaokulu Onarımı
2
Merkez Şehit Mustafa Gözütok
23. ortaokulu
2
merdiven üstü markiz
döşeme
3
kaplaması
Gönen Merkez ve Köy İlkokul24. Ortaokullarına
2
( iç cephe) boya
alımı
4
işi
Merkez Kuleönü İlkokulu
25. ortaokulu
2
çevre aydınlatması
onarımı
5
Gönen gümüşgünortaokulu
26. kalorifer
2
kazanı imbisat deposu
yenilenmesi
6
Gelendost Şehit Erkan Çakmak
27. İlkokulu2
Ortaokulu kalorifer
kazan
7
değişimli
Gönen İmam Hatip Ortaokulu
28. 2
Onarım İşi
8
29. Gelendost
2
yenice ilkokulu
ortaokulu
9
bahçesi güney batı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Atabey
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Merkez
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Şarkikaraağaç daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Merkez
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Gönen
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Merkez
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Gönen
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Gelendost
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Gönen
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Uluborlu
Gelendost
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
2015-2015
6.716,08
2015-2015
7.071,38
2015-2015
7.080,00
2015-2015
7.148,00
2015-2015
7.181,76
2015-2015
7.398,60
2015-2015
7.399,78
2015-2015
7.638,54
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
2015-2015
7.788,00
2015-2015
7.911,10
Eğitim
100
100
2015-2015
İl Özel İdaresi
Eğitim
ve Genel
8.289,97
100
100
195
cephesi tel çit yapılması
Isparta Merkez Naşide Halil
Gelendost İlkokuluna İdari Oda,
30. Rehberlik
3
Odası ve Derslik
Oluşturulması
0
işi
Isparta Merkez Sidre 2000
Ortaokulu Elektrik Panosunun
31. üzerine
3
akan su akıntısının
giderilmesi
1
işi
32. Merkez
3
Halk Eğitim Merkezi
Onarımı
2
Senirce Göltaş İlkokulu-Gölbaşı
33. 3
İlkokulu Anasınıfı Onarım İşi
3
sağlanması
Merkez
Merkez
Merkez
Gönen
34. Isparta
3
Merkez Süleyman Demirel Merkez
Anaokulu
4
çevre aydınlatma işi
Uluborlu İmam Hatip Ortaokulu
35. 3
çatı izalasyon onarımı
5
Uluborlu
36. Sütçüler
3
Çandır Ortaokulu onarımı Sütçüler
6
Sütçüler Çobanisa Ortaokulu
37. 3
onarımı
7
38. Yalvaç
3
Kırkbaş İlkokulu Onarımı
8
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Sütçüler
Yalvaç
Bütçe
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
2015-2015
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
2015-2015
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
8.368,55
9.244,71
2015-2015
9.646,50
2015-2015
9.768,26
2015-2015
9.959,20
2015-2015
9.961,56
2015-2015
10.660,12
2015-2015
10.820,60
2015-2015
11.284,41
İl Özel İdaresi
ve Genel
Eğitim
Bütçe
100
100
İl Özel İdaresi
ve Genel
Eğitim
Bütçe
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
196
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
39. 3
pencere boya gideri
9
Uluborlu
Yalvaç Fatih ilkokulu giriş katı
40. 4
engelli WC yapımı
0
Yalvaç
Merkez Alaybeyoğlu İlkokulu çatı Merkez
41. onarımı
Eğirdir Pazarköy İlkokulu Tuvalet
Onarımı, Ortaokul Zemin Kat
Eğirdir
42. pencerelerine
4
parmaklık yapılması
işi
1
Isparta Merkez Ülkü Ortaokulu
Zemin Kat,1.Kat. ve 2.Kat
Merkez
43. Laboratuarların
4
bölünerek Sınıf
oluşturulması
2
işi
44. 4
Merkez
3
Gelincik İlkokulu onarımı
Isparta Merkez ve Köy İlkokul45. Ortaokullarına
4
( dış cephe) boya
alımı
4
işi
Isparta Merkez Lise ve Kurum
46. binalarına
4
( Dış Cephe) Boya Alımı
işi
5
Merkez köy ve ilkokul47. ortaokullarına
4
Dış cephe boya
alımı
6
Senirkent Gencali Ortaokulu
48. Kalorifer
4
Kazanı yenileme işi
7
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Senirkent
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
2015-2015
2015-2015
2015-2015
İl Özel İdaresi
ve Genel
Eğitim
Bütçe
İl Özel İdaresi
11.781,38
ve Genel
Eğitim
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Eğitim
12.046,98
Bütçe
11.730,00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
2015-2015
İl Özel İdaresi
13.033,58
ve Genel
Eğitim
Bütçe
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
2015-2015
İl Özel İdaresi
ve Genel
Eğitim
Bütçe
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
13.046,39
2015-2015
13.620,23
2015-2015
14.273,28
2015-2015
14.273,28
2015-2015
14.273,28
2015-2015
14.311,09
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
197
Yukarıgökdere Mustafa Köklü
49. 4
Ortaokulu eski tuvalet onarımı
8
Eğirdir
Yalvaç Çakırcal İlkokulu Genel
50. 4
Onarımı
9
Yalvaç
51. Mrk
5 Çukur İlkokulu-Ortaokulu
onarımı
0
Merkez
Yalvaç Terziler İlkokulu Genel
52. 5
Yalvaç
Onarımı
1
Merkez Güzel Sanatlar Spor Lisesi
53. ve
5 Ahmet Melih Doğan Anadolu
Merkez
Lisesi
2
trafo sökümü işi
Taşevi İlkokulu Onarımı
54. Yalvaç
5
3
Merkez Ahmet Melih Doğan
55. Anadolu
5
Lisesi Pansiyon binası
PVC
4 duş bölmesi yapımı
Yalvaç
56. Atabey
5
Atatürk İlkokulu onarımı
5
Atabey
Senirkent Yükseliş Ortaokulu
57. Onarımı
5
6
58. Merkez
5
Zübeyde Hanım
İlkokuluana
7
kolon hattı değişimi
Merkez
Senirkent
Merkez
59. Isparta
5
Merkez Bahçelievler
Merkez
Ortaokulu
8
yan bahçe beton parke
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
2015-2015
14.865,47
2015-2015
14.935,31
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
İl Özel İdaresi
Eğitim
ve Genel
15.957,14
100
100
2015-2015
14.976,89
2015-2015
14.992,30
2015-2015
15.386,05
2015-2015
15.454,21
2015-2015
15.517,00
2015-2015
15.670,85
2015-2015
15.683,35
2015-2015
15.764,80
2015-2015
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
198
taşı kaplaması
60. Ş.K
5 Anaokulu Kalorifer Onarımı
9
61. Yalvaç
6
İmam Hatip Ortaokulu
genel
0
onarımı
62. Yalvaç
6
İmam Hatip Ortaokulu
Genel
1
Onarımı Yapım işi
Senirkent Çok Programlı Anadolu
63. Lisesi
6
Pansiyon kalorifer kazan
değişimi
2
64. Uluborlu
6
Endüstri Meslek Lisesi
ana
3 pano yenilenmesi
65. Merkez
6
Şehit Koray
Akoğuzİlkokulu
4
WC onarımı
Isparta Merkez Yılmaz Şener
66. İlkokulu
6
Bahçesine Demir
Korkuluk
5
Yapımı işi
Yalvaç Fatih ilkokulu Bahçe ihata
67. 6
duvar üstü korkuluk yapılması
6
68. Merkez
6
İmam Hatip Ortaokulu
Genel
7
Onarımı Yapım işi
69. Merkez
6
Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi
8
onarımı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Şarkikaraağaç daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Yalvaç
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Yalvaç
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Senirkent
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Uluborlu
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Merkez
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Merkez
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Yalvaç
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Merkez
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Merkez
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Bütçe
2015-2015
15.997,31
2015-2015
16.562,22
2015-2015
16.562,22
2015-2015
16.601,42
2015-2015
16.729,46
2015-2015
17.146,38
2015-2015
17.267,07
2015-2015
17.341,86
2015-2015
17.629,20
2015-2015
17.757,52
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
199
70. Uluborlu
6
Çok Programlı Lisesi
Kalorifer
9
onarımı
Salur Ş.D.A.DURMAZ Ortaokulu
71. 7
Yemekhane Onarımı
0
72. Merkez
7
Gülcü İlkokulu Genel
Onarımı
1
işi
73. Gönen
7
Fen Lisesi özürlü rampası
yapımı
2
Yalvaç Teknik ve EML. Elektrik
74. atölyesi
7
çatı iskelesine ahşap
takviye
3
işi
Uluborlu Anadolu imam Hatip
75. Pansiyon
7
binası Lisesi Kalorifer
onarımı
4
Yalvaç Bağlarbaşı İlkokulu
76. 7
Onarımı
5
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Şarkikaraağaç daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Merkez
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Uluborlu
Gönen
Yalvaç
Uluborlu
Yalvaç
77. Yalvaç
7
köy ve ilkokulYalvaç
ortaokullarına
6
iç cephe boya alımı
Merkez İyaş Selçuklu Ortaokulu
78. merdiven
7
korkuluk ilavesi arızalı
Merkez
PVC
7 yenilenmesi
79. Merkez
7
Süleyman Demirel Fen
Lisesi
8
elektrik onarımı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Merkez
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
İl Özel İdaresi
ve Genel
Eğitim
18.193,54
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Eğitim
18.227,12
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Eğitim
18.336,99
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Eğitim
Bütçe
18.357,26
İl Özel İdaresi
ve Genel
Eğitim
18.501,81
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Eğitim
18.515,64
Bütçe
İl Özel İdaresi
18.597,10
ve Genel
Eğitim
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Eğitim
18.631,02
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Eğitim
18.824,20
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Eğitim
Bütçe
18.888,26
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
80. Merkez
7
köy ve ilkokulMerkez
ortaokullarına
9
iç cephe boya alımı
Isparta Merkez Lise ve Kurum
81. binalarına
8
( iş Cephe) Boya Alımı Merkez
işi
0
Uluborlu Cumhuriyet Anadolu
82. Lisesi onarımı
Uluborlu
83. Merkez
8
Gülistan Anadolu İmam
Hatip
1
Lisesi onarımı
Isparta Büyükgökçeli İlkokulu
Elektrik Tesisatı Onarımı ve
84. Sayacın
8
dışarıya alınması ve
Tuvalet
2
Onarımı işi
Merkez
Merkez
85. Eğirdir
8
Sarıidris Ortaokulu ihata
duvarı
3
tamiri
Eğirdir
86. 8
Merkez
4
İMKB İlkokulu Onarımı
Merkez
Elma Şekeri Anaokulu Binasının
87. 8
kalorifer kazanı değişimi
5
Gelendost
88. Isparta
8
Merkez
YedişehitlerOrtaokulu
6
onarımı
Merkez
89. Merkez
8
Yedişehitler ilkokulu
onarımı
7
Merkez
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
2015-2015
18.957,88
2015-2015
18.957,88
2015-2015
19.074,82
2015-2015
19.175,05
2015-2015
19.219,75
2015-2015
19.362,77
2015-2015
19.402,15
2015-2015
19.513,72
2015-2015
19.617,50
2015-2015
19.620,20
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
İl Özel İdaresi
ve Genel
Eğitim
Bütçe
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
201
Eğitim Öğretim Açısından
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Merkez
daha sağlıklı bir ortamın
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
9
Eğirdir
daha sağlıklı bir ortamın
Ortaokulu Onarımı
0
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Isparta Nazmi Toker Ortaokulu
Merkez
daha sağlıklı bir ortamın
eski bina dış cephe onarımı işi
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Isparta
9
Merkez Süleyman Demirel Merkez
daha sağlıklı bir ortamın
Fen
1 Lisesi Onarımı Yapım işi
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Senirkent Turan İlkokulu Onarımı
9
Senirkent
daha sağlıklı bir ortamın
işi
2
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
İMKB
9
Atatürk Ortaokulu Onarımı Şarkikaraağaç daha sağlıklı bir ortamın
3
sağlanması
Eğitim Öğretim Açısından
Keçiborlu 19 Mayıs İlkokulu ve
9
Keçiborlu
daha sağlıklı bir ortamın
Ortaokulu Onarımı
4
sağlanması
90. Merkez
8
Atatürk İlköğretim Okulu
kilit
8 parke taşı döşemesi
Merkez Mesleki ve Teknik
91. Anadolu
8
Lisesi Atölye binası
onarımı
9
92.
93.
94.
95.
96.
97.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Merkez
2015-2015
19.676,50
2015-2015
19.697,21
2015-2015
19.753,20
2015-2015
19.756,00
2015-2015
19.756,82
2015-2015
19.763,73
2015-2015
19.765,00
2015-2015
19.794,19
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
İl Özel İdaresi
ve Genel
Bütçe
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
Eğitim
100
100
202
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
: Isparta İl Sağlık Müdürlüğü+Halk
Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası + 40
Ünitelik ADSM Binası
Yeri
: Isparta - Merkez
Sektörü
: Sağlık
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 9.357.291,83 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 29.01.2014 – 18.09.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %100
Fiziki Gerçekleşme
: %100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Bakanlık
Amacı
:Vatandaşa kaliteli sağlık hizmeti
sunmak.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
203
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
:1 Adet Tam Donanımlı Ambulans Alımı.
Yeri
: Uluborlu - Senirkent
Sektörü
: Sağlık
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Mal
Maliyeti
: 158.629,76 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %100
Fiziki Gerçekleşme
: %100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
:Yeterli ve kaliteli Sağlık hizmeti sunmak.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
204
Proje veya faaliyet bilgileri
Yeri
:Isparta Uluborlu – Senirkent 10 Ytk. Devlet
Hastanesi + 3 Hek. ASM + TSM + 112 Acil
İstasyonu Binaları.
: Uluborlu - Senirkent
Sektörü
: Sağlık
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Yapım
Maliyeti
: 12.519.979,01 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 18.08.2014 – 27.05.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %100
Fiziki Gerçekleşme
: %100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Bakanlık
Amacı
:Yerleşim yerinde yeterli ve kaliteli Sağlık
hizmeti sunmak.
Adı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
205
Proje veya faaliyet bilgileri
Adı
:1 Adet Binek Aracı Alımı.
Yeri
: Merkez
Sektörü
: Sağlık
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)
: Araç Alımı
Maliyeti
: 50.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi
: 2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme
: %100
Fiziki Gerçekleşme
: %100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)
: Özel İdare
Amacı
:Yeterli ve kaliteli Sağlık hizmeti sunmak
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
206
Projenin Yeri
Projenin Amacı
Proje Başlama-Bitiş
Tarihi
Bütçe Kaynağı
Sektörü
1
Davraz Sağlık Birimi PVC
işi
Merkez
Sağlık tesislerinde
iyileştirme
2015
14.396,00
Özel İdare
Sağlık
100
100
2
Muhtelif Sağlık Tes.
Demir İmalat onr. Ve
yapım işi
Merkez
Sağlık tesislerinde
iyileştirme
2015
3.693,40
Özel İdare
Sağlık
100
100
3
Davraz ASM Lojman
Onarımı
Merkez
Sağlık tesislerinde
iyileştirme
2015
5.249,82
Bakanlık
Sağlık
100
100
4
Sağ.Müd. Binası
Güvenlik Bölümü
Alüminyum Bölgü işi
Merkez
Sağlık tesislerinde
iyileştirme
2015
2.183,00
Bakanlık
Sağlık
100
100
Merkez
Sağlıkta kaliteyi artırmak
2015
2.014,68
Bakanlık
Sağlık
100
100
Merkez
Sağlık tesislerinde
iyileştirme
2015
8.277,70
Bakanlık
Sağlık
100
100
S.No
Projenin Adı
Projenin Bedeli (TL)
Doğrudan temin ile yapılan işler
5
6
112 Acil Hizm.
Ambulansa Tıbbi
Malzeme Alımı
Isparta Devlet Hast.
Büro Malz. Alımı
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
Gerçekleşme
Fiziki(%)
Parasal( %)
207
112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ
Genel Müdürlük Ödeneği
EKONOMİK SINIFLANDIRMA
BÜTÇE TERTİBİ
03.02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALİMLARİ
03.03
YOLLUKLAR
03.04
ÖDENEĞİ
HARCANAN
394.655,97 TL
352.877,37 TL
7.299,67 TL
2.631,34 TL
GÖREV GİDERLERİ
440,00 TL
437,72 TL
03.05
HİZMET ALİMLARİ
493.359,31TL
231.865,39 TL
03.06
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
- TL
- TL
124.932,34 TL
39.703,78 TL
- TL
- TL
03.07
03.08
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL, BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
Özel İdare Ödeneği
EKONOMİK SINIFLANDIRMA
BÜTÇE TERTİBİ
ÖDENEĞİ
HARCANAN
03.03
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
YOLLUKLAR
03.04
03.05
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
- TL
78.000,00 TL
- TL
- TL
03.06
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
65.000,00 TL
32.568,00 TL
03.07
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL, BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
20.000,00 TL
- TL
5.000,00 TL
800,00 TL
03.02
03.08
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
172.000,00 TL
- TL
- TL
- TL
208
2. Performans Sonuçları Tablosu
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
1.1: Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleşmesi için ilgili idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve
yardımlaşmanın sağlanması
STRATEJİK HEDEF:
1.1.1: Etkili mekansal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ:
1.1.1.1: İl’in marka değerini yükseltecek mekânsal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.
GERÇEKLEŞEN
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
PLANLANAN
Ruhsatsız verilen yapı izni (köy içi görüş) sayısı
İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı
İşyeri ruhsatlandırma oranı
Kamulaştırma oranı
Verilen yapı ruhsatı sayısı
Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı
Meydan düzenleme yapılan alan (m2)
Meydan düzenleme proje sayısı
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
110
6
25
4
%90
%30
II.
Üç
Aylık
25
13
%30
III.
Üç
Aylık
72
23
%10
IV.
Üç
Aylık
53
%17
%20
60
30
20.000
20
SAPMA
%59
% 567
% -3
% -100
24
6
40
18
32
12
330.000
150
52
30
% 147
% 120
% 650
% 1550
SAPMA GEREKÇELERİ
İnşaat Talebi Fazla gerçekleşti
Talep fazlalığı
Yıl içerisinde müracaatı yapılan ancak aynı yıl içinde
tamamlanamayan işler.
Uzlaşma yoluyla kamulaştırma yapılamamış mahkeme
yoluyla işlemler devam etmektedir.
İnşaat Talebi Fazla gerçekleşti
İnşaat Talebi Fazla gerçekleşti
Talepler doğrultusunda meydan düzenlemesi yapılmıştır.
Talep fazlalığı
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Çalışmalar kırsal yerleşimlerdeki konutları projelendirilerek fen ve sanat kurallarına uygun (depreme dayanıklı, vb.) hale getirilmesi şeklinde yürütülecektir.
Mekânsal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır.
İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi yapılacaktır.
Ruhsat verme çalışmaları, yerleşim yerlerinde ruhsatsız işyeri kalmamasını sağlayacak şekilde yürütülecektir.
Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarısı kamulaştırılacaktır.
Taşınmazlara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi çalışmalarının etkenliği artırılacaktır.
Meydan düzenlemeye ihtiyacı olan köyler için yıllık planlamaya baz oluşturacak envanter çıkarılacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
209
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
1.1: Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleşmesi için ilgili idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve
yardımlaşmanın sağlanması
STRATEJİK HEDEF:
1.1.3:Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltecek yeni sosyal alanlar yaratmak
PERFORMANS HEDEFİ:
1.1.3.1:Ortak yaşam alanlarının iyileştirilmesi için park, bahçe, vb. yapmak.
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
Kurulan park, bahçe, oyun, yürüyüş alanları
vb. sayısı
10
Oluşturulan piknik alanı sayısı
1
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
1
1
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
%-90
Tip Proje hazırlanmış olup uygulama yapılan
100 adet çocuk oyun parkı mevcuttur.
%0
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir.
Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
210
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü,
STRATEJİK AMAÇ:
1.1: Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleşmesi için ilgili idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve
yardımlaşmanın sağlanması
STRATEJİK HEDEF:
1.1.4:Sağlıklı yaşam biçimini ve sporu özendirmek için tüm yaş gruplarına yönelik spor faaliyetlerini destekleme
PERFORMANS HEDEFİ :
1.1.4.1 Sağlıklı yaşamı ve sporu özendirmek için spor alanları ve tesisleri yapmak ve iyileştirmek.
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
Tamamlanan halka açık spor alanları sayısı
-
Yeni yapılan spor tesisi sayısı
-
Altyapısı iyileştirilen spor tesisi sayısı
1
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
1
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
1
SAPMA
%100
SAPMA GEREKÇELERİ
ihtiyaç gereği yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
İlgili idarelerle işbirliği yapılarak dağ bisikleti parkur alanları düzenlenecektir.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önerilen spor projesinde kurumla koordineli olarak çalışılarak etkili çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Sporu ve sağlıklı yaşamı özendirecek spor tesisleri yapımı desteklenecektir.
Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
211
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
1.2: Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması
STRATEJİK HEDEF:
1.2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ:
1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
I.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)
II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
2
2
20
13,80
78
III.
Üç
Aylık
IV.
Üç
Aylık
SAPMA
9
%450
15,20
40,20
%246
361
178
%169
Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz- Menfez) (rnt)
300
Köprü Bakım Onarım Çalışma Sayısı
Trafik işaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)
Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km)
190
4
400
160
20
31
8
5
%25
792
%138
18
%185
SAPMA GEREKÇELERİ
Mahalli İdareler Yardımları ve gelen taleplerle fazla
çalışma yapılmıştır.
Mahalli İdareler Yardımları ve gelen taleplerle fazla
çalışma yapılmıştır.
Mahalli İdareler Yardımları ve gelen taleplerle yıl
içerisinde oluşan afetler neticesinde fazla çalışma
yapılmıştır.
İhtiyaç nedeniyle fazla çalışma yapılmıştır.
Mahalli İdareler Yardımları ve gelen taleplerle fazla
çalışma yapılmıştır.
Mahalli İdareler Yardımları ve gelen taleplerle fazla
çalışma yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır.
Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır.
Yol ağımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.
Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
212
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
1.2: Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması
STRATEJİK HEDEF:
1.2.2:Ulaşım ağındaki tüm yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ:
1.2.2.1: Yıllık program dahilindeki tüm yol bakım ve onarım çalışmalarının tamamlamak.
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
Greyderli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km)
Malzemeli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km)
Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km)
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
III.
Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
1000
285
706
205
50
3
17
25
1000
185
445
304,60
SAPMA
IV.
Üç
Aylık
118
41%
% -10
453
%39
SAPMA GEREKÇELERİ
Yıl içerisinde meydana gelen yoğun kar yağışı, sel
gibi afetler nedeniyle fazla çalışma yapılmıştır.
Yağışlı mevsiminin uzun sürmesi ve iş makinelerinin
çalışma zorluğu nedeniyle planlanan
gerçekleşmemiştir.
Yollarımızda meydana gelen yıpranmalara göre
çalışma yapıldığı için ve yeni onarım araçları alındığı
için fazla çalışma yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır.
Maden ruhsat alanlarından yapılan üretimin sevki sırasında nakil araçlarının köy ve karayolları yol ağını bozmaması-etkilememesi için Maden Firmaları-Jandarma ve Karayolları 13. Bölge
Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışılacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
213
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
1.2: Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması
STRATEJİK HEDEF:
1.2.3: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz olmasını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
1.2.3.1: Yol ve ulaşım ağındaki güzergahlarda güvenli ulaşım koşullarını sağlamak.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışmaları
Yapılan Yol Uzunluğu (km)
Bakım ve onarımları tamamlanan demiryolu
hemzemin geçit sayısı
(Yıllık)
1743
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
4389
1
III. Üç
Aylık
IV.
Üç
Aylık
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
%152
Yıl içerisinde meydana gelen yoğun kar yağışı
nedeniyle fazla çalışma yapılmıştı.
%-100
Yapımına ihtiyaç duyulmaması nedeniyle
çalışma yapılmamıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Yol ağında bulunan güzergahlarda karla mücadele yapılacak, toprak kayması, afet, acil durumlarında ivedilikle araç ve personel sevk edilecektir.
Yol ağında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.
İçme suyu kaynaklarından belirli zamanlarda numune alınıp analizleri yapılacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
214
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
1.3: Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması
STRATEJİK HEDEF:
1.3.1:Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
1.3.1.1: Sağlıklı ve yeterli suya erişim için kuyular açmak ve iyileştirmek.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
1
%200
İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
1
%100
Bakım onarım çalışmaları yapılmış ve gerekli
görülen yerlerde çalışmalar devam etmektedir.
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV.
Üç
Aylık
1
Açılan içme suyu kuyu sayısı
1
1
Bakım onarımı yapılan içme suyu amaçlı sondaj
kuyusu sayısı
1
1
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanması sağlanacaktır.
Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
215
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
1.3: Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması
STRATEJİK HEDEF:
1.3.2: Su temininde kullanılan tesislerin, hatların, vb. kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
.
1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV.
Üç
Aylık
2
3
Şebeke ilavesi yapılan köy sayısı
1
1
İçme suyu kaynakları ve sondajların etrafına
yapılan koruma bandı sayısı
1
1
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
%500
İhtiyaç doğrultusunda yıllık planlanan dışında
çalışmalar yapılmıştır.
%0
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Ekonomik ömrünü tamamlayan sondaj kuyuları tespit edilecektir.
İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır.
İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.
İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır.
İçme suyu kaynakları ve sondajların etrafına koruma bandı yapılacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
216
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
STRATEJİK HEDEF:
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
1.4: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine ulaşabilir ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışan ilgili kurumlarla işbirliği yapılması.
1.4.1:Sağlık kurumlarının fiziki alt yapısının güçlendirilmesi için gerekli desteği sağlamak.
1.4.1.1:Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binası ihtiyaçlarını karşılamak ve “ihtiyaç envanteri” hazırlamak.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
Sağlık kurumları fiziki altyapı ve donanım
"ihtiyaç envanterlerinin" tamamlanma oranı
Desteklenen sağlık hizmet binası sayısı
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
%20
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
% -100
Envanter Çalışması yapılamamıştır
-
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Sağlık kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır.
Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binaları yapılacaktır.
Davraz Kayak Merkezi’nde Sağlık birimi binası yapılacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
217
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
STRATEJİK HEDEF:
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
1.4: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine ulaşabilir ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışan ilgili kurumlarla işbirliği yapılması.
1.4.2:Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumlarının teknik donanına araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak
1.4.2.1:Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
Teknik donanım, araç ve gereç eksiklikleri
desteklenen sağlık hizmet binası sayısı
Bina bakım/onarımları tamamlanan sağlık
hizmet binası sayısı
Teknik donanım, araç ve gereç gereksinimleri
karşılanma oranı
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
1
1
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
1
1
%5
IV. Üç
Aylık
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
%0
1
%100
%5
%0
İhtiyaç gereği yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Tam donanımlı ambulans alınacaktır.
Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır.
Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
218
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
1.5: Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini
sağlayacak önlemlerin alınması.
STRATEJİK HEDEF:
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
Eğitim kurumları fiziki altyapı ve donanım 'ihtiyaç envanterlerinin" tamamlanma oranı
1.5.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında ait ve üst yapı standartlarını yükseltmek
1.5.1.1:Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve
“ihtiyaç envanteri” hazırlamak.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II.
Üç
Aylık
III.
Üç
Aylık
%20
Yeni yapılan okul binası sayısı
1
Bakım onarımı yapılan okul sayısı
15
2
3
5
8
SAPMA
SAPMA
IV.
GEREKÇELERİ
Üç
Aylık
% -100 Envanter oluşturulmadı
2014 yılından devam
eden işler ve iş bitim
tarihlerinden önce
yüklenici firmaların işi
2
%300
erken bitirmesi
sebebiyle 2015 yılında
4 yapım işi
tamamlanmıştır.
Acil bakım onarım
ihtiyacı olan okullardan
12
%87
dolayı performans
hedefi aşmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Eğitim Kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır.
Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır.
Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
219
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
1.6: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması
STRATEJİK HEDEF:
1.6.1:Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerine olan farkındalığı yükseltmek ve kültür
endüstrisini desteklemek
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
1.6.1.1:Isparta iline ait kültür varlıklarını korumak ve yaşatmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmaları yapmak, koruma amaçlı imar
planları gerçekleştirmek.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
Kültür Varlıklarını koruma amaçlı
gerçekleştirilen imar planı sayısı
1
Tamamlanacak restorasyon, restitüsyon rölöve,
vb. çalışmaları sayısı (katkı payı dahil)
3
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
1
3
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
%0
%0
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planlarının etkenliği artırılacaktır.
Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayısı artırılacaktır.
Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
220
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
1.6: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması
STRATEJİK HEDEF:
1.6.1:Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerine olan farkındalığı yükseltmek ve kültür
endüstrisini desteklemek
PERFORMANS HEDEFİ:
1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek.
GERÇEKLEŞEN
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
PLANLANAN
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
SAPMA
Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel
ürünler, vb.) yaşatma faaliyetleri sayısı
1
1
%0
Desteklenen tiyatro, konser, sergi. vb. etkinlik
sayısı
1
1
%0
SAPMA GEREKÇELERİ
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir.
İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir.
Desteklenen kültürel değerlerin bölgede yarattığı ekonomik hareketliliği ölçme sistemi oluşturulacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
221
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
1.6: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması.
STRATEJİK HEDEF:
1.6.2: Alternatif turizm çeşitlerinin Isparta ilinin değerlerini ortaya çıkarabilecek şekilde kullanılmasına yönelik altyapıyı desteklemek
PERFORMANS HEDEFİ:
1.6.2.1:Turizm alanları ve merkezlerinde iyileştirme yaparak turizme katkı sağlamak.
GERÇEKLEŞEN
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
PLANLANAN
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen bakım
onarım çalışmaları sayısı
1
1
2
%200
İhtiyaç gereği yapılmıştır.
Turizm alanlarında yapılan çevre düzenlemeleri
sayısı
1
1
3
%300
İhtiyaç gereği yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır.
Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenecektir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
222
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
1.6: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması
STRATEJİK HEDEF:
1.6.3: İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması
faaliyetlerine katkı sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
1.6.3.1:İl’in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya
katılım sağlamak.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
SAPMA
İl sınırları içindeki turizm bölgeleri ile ilgili
düzenlenen yerel/bölgesel tanıtım
faaliyetleri/festivaller sayısı
1
1
%0
Katılım sağlanan bölgesel/ulusal festivaller, tanıtım
günleri, vb. sayısı
1
1
%0
Katkı sağlanan İl'e özgü ekonomik değerler (gülcülük,
kış turizmi, tarım ürünleri, el sanatları, vb.) ile ilgili
yapılacak pazarlama, tanıtım ve satış faaliyetleri
sayısı
1
%-100
SAPMA GEREKÇELERİ
Tip proje yapıldı. ödenek olmadığından uygulamaya
geçilemedi.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta’ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılacaktır.
Ulusal ve uluslararası turizm etkinliklerine katılarak kurum içi farkındalık sağlanacaktır.
Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır.
DVD, broşür dağıtımı, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla İl’in sahip olduğu ekonomik değerlerin üretimi, satışı, tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları desteklenecektir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
223
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
STRATEJİK HEDEF:
PERFORMANS HEDEFİ:
1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması
1.7.1:Çevrenin ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımını önlemek
1.7.1.1:Çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların korunması için içme suyu abonelik sistemi ve ağaçlandırma çalışmalarını etkili bir şekilde
sürdürmek.
GERÇEKLEŞEN
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
PLANLANAN
(Yıllık)
İçme suyu abonelik sistemine geçen köy oranı
%75
Ağaçlandırma yapılan alan büyüklüğü (hektar)
10
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III.
Üç
Aylık
IV.
Üç
Aylık
%2
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
%-73
Çalışmalar devam etmektedir. Gerekli görülen
yerlerde eksikler tespit edilerek yerine
getirilmektedir.
%-100
Yazı beklendiği için gerçekleştirilemiyor.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
İçme suyunun amacı dışında kullanılmaması için caydırıcı önlemler alınacaktır.
Bütün abonelere su sayaçları taktırıp, içme suyu kullanım ücretlerinin muhtarlıklar tarafından düzenli olarak toplanması sağlanacaktır.
Eğirdir Gölü havzası Kuşak Kanalizasyon Projesi etüt çalışmalarına başlanılacak ve uygulamaya geçirilecektir.
Ağaçlandırma faaliyetleri hızla gerçekleştirilecektir
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
224
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması
STRATEJİK HEDEF:
1.7.2: Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde
yürütülecektir.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
Bakım onarımı yapılan ve ilave şebekesi yapılan
kanalizasyon sistemi sayısı
1
Tamir ve tadilatı yapılan kanalizasyon sistemi sayısı
75
6
Topografya açısından uygun olan köylere kurulan
kanalizasyon sistemi sayısı
1
1
Çöp toplamada zamanındalık oranı
Desteklenen geri dönüşüm proje sayısı
Atık bertaraf ve geri kazanım projelerine sağlanan
katkı sayısı
%50
1
%20
IV. Üç
Aylık
3
%20
SAPMA
%300
%20
18
%-68
%0
%20
%60
1
%-100
1
%-100
SAPMA GEREKÇELERİ
İhtiyaç doğrultusunda yıllık planlanan dışında
çalışmalar yapılmıştır.
Bakım onarım çalışmaları yapılmış ve gerekli görülen
yerlerde çalışmalar devam etmektedir.
Çalışmalar bitmiş ve gerekli görülen yerlerde yedek
proje çalışmaları devam etmektedir
Hizmet Alımı ile çöpler toplanması nedeniyle
planlanandan daha az aksama yaşanmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
*Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır. *Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.
*Teknik olarak uygun olan köylerin kanalizasyon şebekeleri ve doğal arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.* Arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.
*Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkenliği takip edilecektir.* Evsel atıkların toplanması süreci öncesinde ayrıştırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.
*Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir. * Geri dönüştürülebilen atıkların kazanılması ve uygun bertaraf edilmesine yönelik faaliyetlere katkı sağlanacaktır.*Atık
bertaraf ve geri kazanım tesislerinin yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
225
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Plan Proje Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
1.8: Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi
STRATEJİK HEDEF:
1.8.1: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek ve özendirmek
PERFORMANS HEDEFİ:
1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları ilgili paydaşlar ile birlikte yaygınlaştırılacak, fizibilite çalışmaları
yapılacaktır.
GERÇEKLEŞEN
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
PLANLANAN
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen
fizibilite sayısı
1
%-100
Birim Müdürlüğümüze herhangi bir talep
gelmemiştir.
Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili tanıtım
ve bilinçlendirme faaliyeti sayısı
1
%-100
Bütçesi olmadığı için çalışma yapılamamıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygunluğu ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılacaktır.
Rüzgar Enerjisi Santralleri için 2015 yılında Meteoroloji, Çevre ve Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak fizibilite çalışması yapılacaktır.
Biyokütlenin (orman artıkları, tarımsal ve hayvansal atıklar, vb.) işlenerek katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilmesi için ilgili paydaşlar ile işbirliği ile fizibilite çalışmaları yapılacaktır.
Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
226
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
STRATEJİK HEDEF:
PERFORMANS HEDEFİ:
1.8: Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi
1.8.2: Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını yaygınlaştırmak
1.8.2.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı artırılacaktır.
GERÇEKLEŞEN
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
PLANLANAN
(Yıllık)
Güneş enerjisi ile çalışan içme suyu
pompalarından yararlanan köy sayısı
1
Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan
köy sayısı
1
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
3
IV. Üç
Aylık
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
%200
İhtiyaca göre fazla çalışma yapılmıştır.
%-100
Birim Müdürlüğümüze herhangi bir talep
gelmemiştir.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir.
Yap – İşlet – Devret modeli ile güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi desteklenecektir.
Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygun fizibilite çalışmaları projelendirilip hayata geçirilecektir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
227
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
2.1: Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne
katılımcı yaklaşımla destek olunması
STRATEJİK HEDEF:
2.1.1:Modern tarımsal sulamanın artırılmasına katkı vermek
PERFORMANS HEDEFİ:
2.1.1.1:Modern tarımsal sulamanın artırılması için bilinçlendirme yapılarak yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanımını artırmak ve
açık sulama tesislerini kapalı sistemlere çevirmek
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
SAPMA
Kapalı sistem olarak sulamaya açılacak arazi
miktarı (hektar)
50
134
% 167
Kapalı sistem sulama projesi sayısı
5
4
% -20
Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçilen
arazi miktarı (hektar)
60
134
% 123
Yağmurlama ve damla sulama yönteminin
uygulanabileceği tarım alanları (hektar)
110
134
% 21
SAPMA GEREKÇELERİ
DSİ 18.Bölge Müdürlüğü projelerinin
kontrollüğünün Müdürlüğümüzce yapılmasından
dolayı artış olmuştur.
DSİ 18.Bölge Müdürlüğü projelerinin
kontrollüğünün Müdürlüğümüzce yapılmasından
dolayı artış olmuştur.
DSİ 18.Bölge Müdürlüğü projelerinin
kontrollüğünün Müdürlüğümüzce yapılmasından
dolayı artış olmuştur.
Proje artışından dolayı hektar artmıştır
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir.
Açık sulama tesislerin kapalı sistemlere çevrilmesi konusunda, Devlet Su İşleri teşkilatı tarafından mali kaynak sağlanabilmesi için girişimlerde bulunulacaktır
Yağmurlama ve damla sulama yöntemi uygulamaları artırılacaktır
Modern tarımsal sulama konusunda son gelişmelerin takibi ve uygulamaların etkenliğinin izlenebilmesi için sistem kurulacaktır.
Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmaları artırılacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
228
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
2.1: Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne
katılımcı yaklaşımla destek olunması
STRATEJİK HEDEF:
2.1.2: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesinin desteklenmesi
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
2.1.2.1: Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuarı çalışmalarının etkenliğini artırmak ve suyun bilinçli kullanımı konusunda tarım üreticilerine
eğitim verilmesini sağlamak.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
Toprak Analizi sayısı
İçme/kullanma suları kimyasal-fiziksel analizi
sayısı
Suyun bilinçli kullanımı için tarım üreticilerine
verilen eğitimlere destek sayısı
(Yıllık)
600
400
3
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
50
60
1
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
1.570
240
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
% 170
2014 Yılında 32,00 TL. olan Toprak analiz
fiyatının 2015 yılında 10,00 TL.ye düşürülmesi
sonucunda ve dışarıda özel sektörden daha ucuz
olması nedeniyle çiftçilerin talepleri artmıştır.
% -25
Belde ve Kasaba Belediyelerinin kapanmasından
dolayı İçme ve kullanma suyu tahlilleri
Müdürlüğümüzce yapılmasından dolayı talepler
artmıştır.
NOT: Gelecek yıldan itibaren su tahlilleri Halk
Sağlığı Müdürlüğünce yapılacaktır.
%-67
Gerekli toplantılara katılım
Sağlanmıştırve Çiftçilere birebir olarak da
Suyun bilinçli kullanımı ile ilgili bilgiler
verilmektedir.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuarının etkinliği arttırılacaktır.
Kısıtlı su koşullarında uygun sulama programları ile tarımsal su kullanımında verimliliğin artırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
229
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü,Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
2.2: Tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için kırsal
gelişimin desteklenmesi
STRATEJİK HEDEF:
2.2.1: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
2.2.1.1: Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturmak, tarımsal verimliliği artırmak
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici, alternatif
ürünler için desteklenen örnek bahçe sayısı
Analiz sonuçlarına göre verilen "doğru gübre
tavsiyesi ' sayısı
Üretim artışı sağlayacak yeni proje sayısı
Yapım, bakım ve onarımı tamamlanan tarımsal
arazi ve yayla yolları uzunluğu (km)
(Yıllık)
3
600
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
1
50
1570
1
10
IV. Üç
Aylık
40
55
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
%-67
Çiftçilerin taleplerinin artmasından dolayı ve daha
iyi gelir getirisi olduğu için bahçe sayısı artmıştır.
%-21
2014 Yılında 32,00 TL. olan Toprak analiz
fiyatının 2015 yılında 10,00 TL.ye düşürülmesi
sonucunda ve dışarıda özel sektörden daha ucuz
olması nedeniyle çiftçilerin talepleri artmıştır.
%-100
Ödenek yetersizliğinden gerçekleştirilememiştir.
%850
Tarımsal Faaliyetlerin yoğunlaşması ve yıl
içerisinde meydana gelen yağışlar nedeniyle arazi
yollarımızda fazla çalışma yapımına ihtiyaç
duyulmaktadır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
*Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır. * Bölgenin tarımsal envanterinin çıkartılarak ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik projelere destek verilecektir.
*Köy ve beldelerdeki çiftçilere toprak analizinin, doğru gübre ve gereksiz ilaç kullanımının önemi anlatılacaktır. * Toprak analizi yaptıran çiftçilere “doğru gübre tavsiyesi” verilmesi faaliyetleri artırılacaktır.
*Tarımda teknolojinin verimli kullanılabilmesi için uygulamalı bilinçlendirme çalışmalarına destek verilecektir. *Modern tarımsal uygulamalarla elde edilen verim analiz edilecektir.
*Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir. * Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek verilecektir.
*Tarım hayvancılık ve turizmin geliştirilmesi için ulaşım ağı dışında bulunan yayla yolları geliştirilecektir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
230
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
2.2: Tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için
kırsal gelişimin desteklenmesi
STRATEJİK HEDEF:
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
2.2.2:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek.
2.2.2.1: Hayvan İçme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
SAPMA
Hayvan hastalıklarının tedavisi ile ilgili
desteklenen proje sayısı
1
1
%0
Gerçekleştirilen Hayvan İçme Suyu Göleti proje
sayısı
1
1
%0
SAPMA GEREKÇELERİ
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Mera alanlarının tespiti ve ıslahı için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.
Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.
Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır.
İhtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapımı sağlanacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
231
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
STRATEJİK HEDEF:
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
3.1: Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması
3.1.1: Engelli vatandaşların sosyal hayata maksimum katılımlarını sağlamak
3.1.1.1: Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ilgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum
kuruluşları ile engelsiz yaşam ile ilgili işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlere katılım sağlamak.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
il genelinde gerçekleştirilen sosyal faaliyetlere
katılım sayısı
1
%-100
Birim Müdürlüğümüze herhangi bir talep
gelmemiştir.
Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik
fiziki düzenlemelerin desteklenme sayısı
1
%-100
2016 yılında yapılacağı öngörülmektedir
Engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen spor
alanları sayısı
-
%0
İlgili paydaşlarla işbirliği ile yapılan sosyal
yardım projeleri sayısı
1
%-100
Birim Müdürlüğümüze herhangi bir talep
gelmemiştir
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
İlgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak “Engelsiz Yaşam” festivalleri düzenlenmesi sağlanacaktır.
Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır.
Engelli vatandaşların katılımının özendirildiği spor müsabakaları desteklenecektir.
Gönüllü katılımın sağlanacağı işbirlikleri gerçekleştirilecektir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
232
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
STRATEJİK HEDEF:
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
3.1: Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması
3.1.2: Dezavantajlı Grupları (yaşlı, yoksul, kimsesiz, vb.) ekonomik ve sosyal yönden desteklemek
3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, aşevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve
“ihtiyaç envanteri” hazırlamak.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
Dağıtılan mikro kredi sayısı
10
Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik aşevi,
yatakhane, vb. kurulum sayısı
3
Yaşlılar için açılan/açılması desteklenen
bakımevi sayısı
1
il/ilçe/köy bazında yıllık olarak hazırlanan
vatandaş ihtiyaç envanteri tamamlanma oranı
%20
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
2
%5
III. Üç
Aylık
2
%5
%5
IV. Üç
Aylık
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
21
%110
Ödenek ve başvuru yapanların fazlalığı
4
% 167
İhtiyaç gereği Encümen kararı ile KHGB'ne
ödenek aktarılmıştır.
%-100
Tanıtım çalışmaları yapılmış olup yaşlılar için
bakım evi idaremiz kaynakları ile açılmamıştır.
%5
%0
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir.
Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.
En temel kamusal hizmetlere (sağlık, eğitim, vb.) erişim imkanının artırılması ve işgücüne katılım engellerinin ortadan kaldırılması ile ilgili girişimler desteklenecektir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
233
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
3.2: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların desteklenmesi
STRATEJİK HEDEF:
3.2.1:Kadın işgücü ve el emeğini desteklemek
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
3.2.1.1. Kadının işgücü ve el emeğini geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında ilgili paydaşlar ile işbirliği ve yardımlaşma
mekanizmaları oluşturmak.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
SAPMA
Kadın farkındalığının artırılması ile ilgili
projelere verilen destek/proje sayısı
-
Desteklenen meslek edindirme kurs sayısı
1
1
%0
%2
%2
%0
Desteklenen/gerçekleştirilen projelerle kadın
istihdamında sağlanan artış oranı
SAPMA GEREKÇELERİ
%0
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nce, kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma
mekanizmaları oluşturulacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
234
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme
Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
4.1.Isparta İl’inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi
projelerin üretilmesi
STRATEJİK HEDEF:
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
4.1.1. İl’in marka değerinin oluşmasına katkı sağlayacak yüksek standartlarda yenilikçi projeler hazırlamak
4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak.
PLANLANAN
(Yıllık)
GERÇEKLEŞEN
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
%-100
Plan Proje: Müdürlüğümüzde böyle bir talepte
bulunulmamıştır.
Destek: Herhangi bir çalışma yapılmamıştır
Plan Proje: Müdürlüğümüzde böyle bir talepte
bulunulmamıştır.
Destek: Herhangi bir çalışma yapılmamıştır
Plan Proje: Müdürlüğümüzde böyle bir talepte
bulunulmamıştır.
Destek: Herhangi bir çalışma yapılmamıştır
Birim Müdürlüğümüze herhangi bir talep
gelmemiştir.
proje çalışması devam etmektedir.
%-100
Bütçesi olmadığı için çalışma yapılamamıştır.
%-100
2015 yılı Ödeneğinden Asfalt Robotu ve Levha
çakma Makinası satın alınmasından dolayı
Makine parkının yenilenmesi 2016 yılına
bırakılmıştır.
IV. Üç
Aylık
İl Özel İdaresi’nin kurumsal kapasitesini
güçlendirme proje sayısı
3
%-100
Hizmet standardını artıran ve uygulamaya
geçirilen yenilikçi proje sayısı
1
%-100
Hizmet kalitesi artış oranı
%5
%-100
Yararlanılan uluslararası proje desteği sayısı
1
İl genelinde diğer kurum/kuruluşların kurumsal 1
kapasite güçlendirme girişimlerine verilen
destek sayısı
Maden ve su kaynakları konusunda yürütülen 2
Ar-Ge çalışmalarına verilen destek sayısı
Makine parkının yenilenme oranı
%10
Makine parkı hurdaya ayırma oranı
%2
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
%1
%1
%0
235
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
İl Özel İdaresi’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilecektir.
Görev alanı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili yenilikçi girişimler için uluslararası proje desteklerinden yararlanılacaktır.
İl genelinde kurum/kuruluşların kapasite artırma girişimlerine destek olunacaktır.
Mermer atıkları ve yeni kullanım alanlarını belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir.
Üniversite ile işbirliği yapılarak Isparta İl’ine özgü değerlerin tanıtımlarının yapılması faaliyetlerine öncülük edilecektir.
Sahip olunan temel değerlere ulusal/uluslararası farkındalık sağlayacak işbirliklerine destek olunacaktır.
İl Özel İdaresi’nce ve paydaşlarla birlikte yapılan faaliyetlerde İl özel idaresinin katkıları öne çıkartılacaktır.
İl Özel İdaresi’nin görev alanı içinde bulunan faaliyetlerde uluslararası yeni uygulamalardan yararlanılacaktır.
Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek.
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Plan ve Proje Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
4.2. İlin öne çıkan Turizm alanları ile ilgili yenilikçi projelerin üretilmesi
STRATEJİK HEDEF:
4.2.1. Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek yeni projeler üretilmesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ:
4.2.1.1. İlin öne çıkan Turizm alanlarının geliştirilmesi ile ilgili proje ve programlara destek vermek.
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
SAPMA
Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış
sporları etkinlik desteği sayısı
1
%-100
Isparta İl’inin sahip olduğu değerlere yönelik
düzenlenecek gezi programlarına destek sayısı
1
%-100
SAPMA GEREKÇELERİ
Birim Müdürlüğümüze herhangi bir talep
gelmemiştir.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Kış turizmine ağırlık veren çalışmalar için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler geliştirilecektir.
İller arası turizm kapsamında hazırlanan gezi programları için görev alanı kapsamındaki koşullar iyileştirilecektir.
Faaliyetlerinde Isparta İli’ne özgü değerlerin öne çıkartıldığı projeler üretilerek turizme katkı sağlanacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
236
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
5.1 Kaynakların Kamu Mali Yönetimi Temel İlke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi
STRATEJİK HEDEF:
5.1.1 Öz gelirleri artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
5.1.1.1 Öz gelirleri artırmak için gelir getirici faaliyetler gerçekleştirmek.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
%300
Belediyeden devredilen taşınmazların satışından.
Öz gelir artış oranı
%10
Ecri-misil uygulamaları oranı
%5
%-100
Herhangi bir ecri-misil uygulaması
yapılmamıştır
Gelir getirici niteliğe kavuşturulan
menkul/gayrimenkul oranı
%2
%-100
Protokol ile tahsis edildiğinden, gelir elde
edilememiştir.
%40
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Gayrimenkul envanteri yenilenecektir.
İdarenin mülkiyetindeki ilköğretim okullarının bahçeleri yaz tatili döneminde otopark olarak kiralanacaktır.
Uygun olan gayrimenkuller kiralanmak ve/veya satılmak üzere ihale edilecektir.
Bütçe içi işletmenin İşgal altındaki yerlerin tespiti ve ecri-misil uygulaması çalışması yapılacaktır.
Faaliyetleri gelir getirici niteliğe kavuşturulacaktır.
İdareye ait tarihi eserler restore edilip kiraya verilecektir.
Yıkılan eski İl Özel İdaresi binası yerinin ticari amaçlı hizmet verecek, gelir getirici bir niteliğe kavuşturulacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
237
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
STRATEJİK HEDEF:
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
5.1 Kaynakların Kamu Mali Yönetimi Temel İlke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere
göre tahsis edilmesi
5.1.2 Sosyal tesislerin rehabilite edilerek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.
5.1.2.1 Sosyal tesislerin fiziki şartlarını iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırmak.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
Müşteri memnuniyeti artış oranı
(Yıllık)
%20
I. Üç
Aylık
%15
II. Üç
Aylık
%15
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
SAPMA
%50
SAPMA GEREKÇELERİ
Yemekhane ortamında daha kaliteli hizmet
verilebilmesi için, planlanılan iş programından
daha fazlasına ihtiyaç duyulması nedeniyle.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Sosyal Tesislerin fiziki şartları iyileştirilerek vatandaşa aktif olarak hizmet verilmesi sağlanacaktır.
Düzenli olarak Müşteri memnuniyeti analizleri yapılacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
238
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması
STRATEJİK HEDEF:
5.2.1 Faaliyet alanları ile ilgili doğru bilgiye hızlı ve zamanında ulaşılabilirliğinin sağlanması için Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanını tamamlamak
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
5.2.1.1 Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecek, veri tabanı tamamlanacaktır.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
İstatistiksel Veri Kayıt Sisteminin Tamamlanma
Oranı
30%
%10
Verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine girilme oranı
%50
%10
II. Üç
Aylık
%10
III. Üç
Aylık
%10
IV. Üç
Aylık
SAPMA GEREKÇELERİ
SAPMA
%20
%0
%10
%-20
Eski verilerin (içme suyu hattı, kanalizasyon
hattı vb.) yetersizliği
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecektir.
Sayısallaştırılan verilerle ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve veri akışı sağlanacaktır. Kamu hizmetleri bilgi merkezleri ile işbirliği sağlanacaktır.
Faaliyet alanları ile ilgili gerekli tüm veri Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanına girilecektir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
239
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması
STRATEJİK HEDEF:
5.2.2 Bilgi güvenliğini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ:
5.2.2.1 Bilgi güvenliği politikalarını üretmek ve uygulamaların güncel olarak yürütülmesini sağlamak.
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uyum
oranı
%100
Veri yedekleme oranı
%90
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
%50
IV. Üç
Aylık
%50
%90
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
%0
%0
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde kurum için güvenlik politikaları üretilerek güvenlik duvarı üzerinde bu politikaların güncel halde çalışması
sağlanacaktır.
Bilgi Güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesi ve Antivirüs yazılımlarının sürekli güncel olması sağlanacaktır.
Bilgilerin Afet Acil Durum Yönetmeliğine uygun yedeklenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
240
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması
STRATEJİK HEDEF:
5.2.2 Bilgi güvenliğini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ:
5.2.2.2 Kurum merkez arşivini oluşturmak ve Arşiv Yönetmeliğine uygun hale getirmek.
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
Kurum Arşivinin iyileştirilme oranı
(Yıllık)
%50
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
%5
%5
%5
SAPMA
% -70
SAPMA GEREKÇELERİ
Arşiv oluşturma çalışması uzun süreçli bir
çalışması olması nedeniyle.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır.
Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
241
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması
STRATEJİK HEDEF:
5.2.3 Tüm çalışanların bilgi sistemleri konusunda yeterli hale gelmesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
5.2.3.1 Çalışanların bilgi sistemleri konusunda gelişen teknolojiye uygun olarak eğitim almalarını sağlamak.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
İlgili birim personelinin gelişim eğitimlerine
katılım oranı
Bilgi teknolojileri eğitimlerine katılan personel
sayısı
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
%100
%-100
Herhangi bir talep olmadı.
100
%-100
Herhangi bir talep olmadı.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Personelimizin görev tanımlarına uygun olarak kullandığı bilgisayar programları ile bilgisayar kullanımı konularındaki gelişmeler takip edilecektir.
Gelişen teknolojiye yönelik olarak bilgi sistemleri çalışanlarının sürekli hizmet içi eğitim (NETCAD, ARCGIS, vb. alacaklardır.
İlgili personel tarafından kullanıcılara periyodik olarak masa başı kullanıcı eğitimleri verilecektir.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
242
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
STRATEJİK HEDEF:
5.3.1 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.
PERFORMANS HEDEFİ:
5.3.1.1 İnsan kaynakları ve eğitim planlaması yapmak ve uygulamaya geçirmek.
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
%8
%8
%8
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulma ve
uygulanma oranı
%30
%8
İşgücü verimliliğinin artış oranı
%5
%5
Çalışan memnuniyeti artış oranı
%15
Kişi başı hizmet içi eğitim saati
10
SAPMA
SAPMA GEREKÇELERİ
%0
%0
%5
8
%-67
İç Kontrol Çalışmaları dahilinde, 2015 yılında
yapılması öngörülen anket çalışmalarında
kullanılacak formların standardizasyonunun
04.01.2016 yılından itibaren kullanılabileceğinin
ilgili birimce bildirilmesi.
%-20
İhtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitim
verilmesi ilerleyen zamanlarda yapılmaya devam
edecektir.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
*İnsan Kaynakları planlaması yapılacaktır.*Doğru işe doğru personelin yerleştirilmesi sağlanacaktır.
*Personel Performans Değerlendirme Sistemi kurulacaktır.*İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sisteminin etkileşimi sağlanacaktır.
*Sosyal hakların adaletli dağılımının sağlanması için çalışma yapılacaktır.*Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir.
*Hizmet içi eğitim programlarından memnuniyet oranı takip edilecektir.*Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.
*Eğitimlerin konu uzmanı kişilerce verilmesi sağlanacaktır.*Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir.
*Hizmet içi eğitim programlarına İlçe Müdürlüklerimizden gelen talepler de dahil edilerek, yapılan eğitimlere katılımları sağlanacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
243
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
STRATEJİK HEDEF:
5.3.2 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini uygulamak.
PERFORMANS HEDEFİ:
5.3.2.1 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini tüm idarede uygulaya geçirmek.
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim
Sisteminin uygulamaya geçirilme oranı
(Yıllık)
%50
I. Üç
Aylık
%10
II. Üç
Aylık
%10
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
%5
%5
SAPMA
%-40
SAPMA GEREKÇELERİ
İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim
Sisteminin benimsenmesi çalışmaları devam
ettiği için planlanan işler yapılamamıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tüm İdare’de uygulamaya geçirilecektir.
İç Kontrol Sisteminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iç/dış denetime hazır hale getirilmesi sağlanacaktır.
Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları yürütülecektir.
Performansının artırılmasına gereksinim duyulan süreçler için “Süreç İyileştirme” çalışmaları yapılacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
244
STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:
2015-2019
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME
DÖNEMİ:
2015 YILI
SORUMLU BİRİMLER:
Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ:
5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
STRATEJİK HEDEF:
5.3.3 Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek
PERFORMANS HEDEFİ:
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
.
5.3.3.1 Bölgedeki tüm paydaşlar ve vatandaşlar ile ilişkileri güçlendirmek ve memnuniyet oranlarını takip etmek.
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
(Yıllık)
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
SAPMA
Paydaş memnuniyeti artış oranı
%10
%-100
Vatandaş memnuniyeti artış oranı
%20
%-100
SAPMA GEREKÇELERİ
İç Kontrol Çalışmaları dahilinde, 2015 yılında
yapılması öngörülen anket çalışmalarında
kullanılacak formların standardizasyonunun
04.01.2016 yılından itibaren kullanılabileceğinin
ilgili birimce bildirilmesi.
İç Kontrol Çalışmaları dahilinde, 2015 yılında
yapılması öngörülen anket çalışmalarında
kullanılacak formların standardizasyonunun
04.01.2016 yılından itibaren kullanılabileceğinin
ilgili birimce bildirilmesi.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:
Bölgedeki tüm Kurum/Kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve iş bölümünü geliştirilecektir.
Periyodik olarak Dış Paydaş ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.
Hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmesinde paydaş katılımının artırılması sağlanacaktır.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
245
3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Amaç Adı
1.1: Yerleşim yerlerinde
mekansal planlama ve
gelişimin iyileştirilmesi ve
kentle bütünleşmesi için
ilgili idareleri ile işbirliği,
koordinasyon ve
yardımlaşmanın sağlanması
Amaca İlişkin
Toplam
Performans
Göstergesi
Sayısı
14
2015 Yılı Performans
Göstergelerinin Hedef
Değerlerine Ulaşılma
Oranı (a) (%)
10
4
71
%
18
%
11
1.3: Sağlıklı ve güvenilir
içme ve kullanma suyuna
kesintisiz erişimin
sağlanması
4
1.5: Yaşam boyu
öğrenmenin
sürdürülebilirliğini
desteklemek için eğitim
koşullarının iyileştirilmesini
sağlayacak önlemlerin
alınması.
Hedeflerine
Ulaşılamayan
Performans
Göstergesi
Sayısı
29
%
1.2: Ekonomik ve sosyal
gelişmenin ihtiyaç duyduğu
erişilebilirliğin sağlanması
için güvenli ve kesintisiz yol
ve ulaşım ağının
tamamlanması
1.4: Vatandaşların ihtiyaç ve
beklentilerine ulaşabilir ve
kaliteli sağlık hizmeti
vermek için çalışan ilgili
kurumlarla işbirliği
yapılması.
2015 Yılı
Hedeflerine
Ulaşılan
Performans
Göstergesi
Sayısı
9
2
82
%
4
4
3
0
1
25
%
75
%
33
%
3
2
1
67
%
11
%
1.6: Kültür ve sanat
faaliyetlerinin desteklenmesi
ve turizmin
yaygınlaştırılmasına katkı
sağlanması
9
1.7: Sürdürülebilir çevrenin
ve kısıtlı doğal kaynakların
gelecek nesiller için güvence
altına alınmasını sağlayacak
önlemlerin alınması
8
8
1
89
%
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
4
4
50
%
50
%
246
1.8: Yenilebilir enerji
kaynaklarının kullanımını
yaygınlaştırarak yerleşim
birimlerinin sürdürülebilir
gelişiminin desteklenmesi
2.1: Toplumun yeterli,
dengeli ve sağlıklı
beslenmesini esas alan ve
doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımını
ilke edinmiş bir tarım
sektörüne katılımcı
yaklaşımla destek olunması
2.2: Tarım ve hayvancılıkta
modern tekniklerin
kullanılması, ürün
çeşitliliğinin artırılması ve
iyi tarım uygulamalarının
yaygınlaştırılması için kırsal
gelişimin desteklenmesi
25
%
4
1
3
75
%
7
4
3
43
%
57
%
25
%
6
4
2
75
%
3.1: Sosyal dayanışmanın
artırılması için etkili iletişim
ve koordinasyonun
sağlanması, gönüllü ve ortak
çalışmaların
yaygınlaştırılması
7
3
4
3.2: Kadının sosyal ve
ekonomik açıdan
güçlendirilmesi için yapılan
çalışmaların desteklenmesi
2
2
0
43
%
57
%
12
%
4.1.Isparta İl’inin sahip
olduğu fark yaratan temel
değerlerin öne çıkarılmasına
katkı sağlayacak ve hizmet
kalitesini artıracak yenilikçi
projelerin üretilmesi
8
4.2. İlin öne çıkan Turizm
alanları ile ilgili yenilikçi
projelerin üretilmesi
2
0
2
5.1 Kaynakların Kamu Mali
Yönetimi Temel İlke ve
araçları çerçevesinde
stratejik öncelikleregöre
tahsis edilmesi
4
2
2
1
7
88
%
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
50
%
50
%
247
5.2 Kurumun Bilgi Yönetim
Sisteminin oluşturulması
7
3
4
57
%
43
%
29
%
5.3 Kurumsal kapasitenin
güçlendirilmesi
7
2
5
71
%
42%
58%
Gerçekleşen
Gerçekleşemeyen
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
248
IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
İdarenin üstün ve zayıf yönleri 2015-2019 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları kapsamında
gerçekleştirilen Kurumsal GZFT Analizi ile ortaya konulmuştur.
A.














B.
ÜSTÜNLÜKLER
Deneyimli personelin varlığı
Karar alma ve icra yetkisinin kendisinde olması
İş makinesi ve araç parkında ihtiyaç duyulan özellikli araçlara sahip olması
Yol ve ulaşım ağının yeterli olması
Tüm birimlerin aynı yerleşke içerisinde yer almasının iş ve işlemleri kolaylaştırması
Hizmet verilen alanlarda dışa bağımlılığın en az seviyede olması
Çözüm üretmede hızlı karar verilmesi
Toprak Bitki Analiz Laboratuarına sahip olması
Taşınır ve taşınmaz mal varlığının gelir getirici nitelikte olması
Tüzel kişiliği sona eren belediyelerin İl Özel İdaresine devri ile yetki alanının genişlemesi
Özerk bütçeye sahip olması
İlçe teşkilatlarının olması
İç Kontrol Sisteminin kurulmuş olması
İl genelinde gerçekleştirilen eğitim, sağlık, spor ve sosyal alt yapı çalışmalarına idare
olarak destek verebilmesi
ZAYIFLIKLAR
 Ekonomik ömrünü tamamlamış iş makinelerinin ve diğer taşıtların varlığı
 Mesleki, iş başı ve oryantasyon eğitimlerinin yetersiz olması
 Öz gelir kaynaklarının gelir getirici nitelikte kullanılamaması
 Tüzel kişiliği sona ererek İl Özel İdaresine devredilen belediyeler ile köylerin imar
durumlarındaki belirsizlik
 Nitelikli personel sayısının yetersiz olması
 Gerçekleştirilen plan dışı yatırımlar
 Yapılan planlamaların dışarıdan gelen taleplerle uygulanmasının zorlaştırılması
 Yıllık Yatırım Programı hazırlanmasında fayda-maliyet analizlerinin yapılamaması
nedeniyle uygulanma güçlüğü
 Kurum verisi ile uyumlu ortak ve kullanışlı bir bilgi sisteminin bulunmamasının istatistikî
veri tabanını eksik bırakması
 Kurum ortak arşivinin bulunmaması
 Birimler ve personel arası koordinasyon ve iletişim eksikliği
 İnsan Kaynakları Yönetim fonksiyonlarının çalıştırılmaması
 Kurumda tüm çalışanlar tarafından benimsenen bir kurum kültürü bulunmaması
 İlin ve Kurum faaliyetlerinin tanıtımının yeterince yapılmaması
 Personelin yaş ortalamasının yüksek olması
 İlin sorunlarına çözüm getiren uygulamaya dönük Ar-Ge çalışmalarının olmaması
 Sektör ve paydaşlarla işbirliğinin yetersiz olması
 Karar süreçlerine paydaş katılımının tam olarak sağlanmaması
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
249
V.
ÖNERİ VE TEDBİRLER
İlin gelecekte ekonomik, kültürel, sosyal yapısına katkısı olabilecek eğitim, öğretim, turizm
tesisleri ile ekonomiye katkısı olan tesisler yapımına ve köylerimizin bu yönde istek ve taleplerini mali
imkânlar çerçevesinde cevap vermeye çalışılmakta ise de yeterli kaynak sağlanamamaktadır.
Gelirlerin yetersizliğinin giderilmesi için biran önce İl Özel İdaresi Gelir Kanunu’nun
yasalaşmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Özel İdarenin sunduğu hizmetlerden bedel alınması için yasal düzenlemelerin yapılmasına
ihtiyaç bulunmaktadır.
Kırsal kesime götürülen altyapı tesislerinin işletilmesinin (kanalizasyon ve arıtma)
muhtarlıklara ve birliklere devredilerek işletilmesinin sağlanması, işletmeden elde edilecek gelirlerin
ise tesislerin bakım onarımında kullanılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması.
VI. EKLER
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
içdenetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - …/…/2016)
Vahdettin ÖZKAN
Vali
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
250
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
251
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
252
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
253
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
254
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
255
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
256
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
257
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
258
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
259
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
260
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
261
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
262
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
263
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
264
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu
265

Benzer belgeler