4. Yaz Sempozyumu - Türkiye Acil Tıp Derneği

Yorumlar

Transkript

4. Yaz Sempozyumu - Türkiye Acil Tıp Derneği
KURULLAR
TÜRKÝYE ACÝL TIP DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU
Baþkan
Yýldýray ÇETE
Baþkan Yardýmcýsý
Arzu DENÝZBAÞI ALTINOK
Genel Sekreter
Bülent ERBÝL
Sayman
Cem OKTAY
Üyeler
Ersin AKSAY
Özlem KÖKSAL
Hakan TOPAÇOÐLU
Müge GÜNALP ENEYLÝ
Özcan YAVAÞÝ
Özgür ÇEVRÝM
Murat ÇETÝN
ORGANÝZASYON KOMÝTESÝ
SEMPOZYUM ONURSAL BAÞKANI
Prof. Dr. Yýldýray ÇETE
SEMPOZYUM BAÞKANI
Doç. Dr. Cem OKTAY
BÝLÝMSEL KOMÝTE
Prof. Dr. Ersin AKSAY
Doç. Dr. Özlem KÖKSAL
Uzm. Dr. Murat ÇETÝN
EKG YARIÞMASI KOMÝTESÝ
Doç. Dr. Özlem KÖKSAL – Komite Baþkaný
Uzm. Dr. Derya ÖZAÞIR ABUÞKA - Komite Üyesi
OSCE YARIÞMASI KOMÝTESÝ
Doç. Dr. Cem OKTAY – Komite Baþkaný
Prof. Dr. Arzu DENÝZBAÞI ALTINOK – Komite Üyesi
BÝLDÝRÝ DEÐERLENDÝRME KOMÝTESÝ
Doç. Dr. Mutlu KARTAL
Doç. Dr. Ýbrahim TÜRKÇÜER
ANA KONULAR
Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakým (KPR & AKB)
Kardiyovasküler ve Pulmoner Semptomlar
Akut Koroner Sendromlar (AKS)
Kalp Yetmezliði ve Þok
Elektrokardiyografi (EKG)
Kalp Ritim Bozukluklarý
Hipertansiyon
Periferik Vasküler Aciller
Ýnme
Kardiyovasküler ve Pulmoner Görüntüleme
GENEL BÝLGÝLER
Sempozyum Tarihi
06-08 Mayýs 2016
Sempozyum Dili
Türkçe
Sempozyum Merkezi
Sherwood Breezes Resort Kongre Merkezi, Kundu, Antalya
Davet Mektubu
Sempozyuma katýlým için baðlý bulunduklarý kurumlardan izin almalarý
gereken katýlýmcýlara talepleri doðrultusunda davet mektubu
gönderilecektir.
Yaka Kartý
Tüm katýlýmcýlar ve refakatçilerin kongre merkezi, stand alanlarý ve
sosyal aktivitelere katýlabilmeleri için kendilerine kayýt esnasýnda verilmiþ
olan yaka kartlarýný takmalarý gerekmektedir.
Katýlým Belgesi
Katýlým belgeleri, kayýt yaptýran tüm katýlýmcýlara sempozyumun son
günü kayýt masasýndan verilmeye baþlanacaktýr.
Bildiri
Sadece poster bildirisi kabulü yapýlacaktýr.
Bildiriler [email protected] e-posta adresine gönderilecektir.
Hava Durumu
Hava Sýcaklýðý (min) 15 °C
Hava Sýcaklýðý (max) 25 °C
Su Sýcaklýðý 19 °C
Transfer
06 Mayýs 2016 geliþleriniz için saat 10:00 ve 08 Mayýs 2016 dönüþleriniz
için saat 15:00 saatlerinde hareket edecek toplu transferlerden yararlanmak
isteyen katýlýmcýlarýmýz için transfer ücreti iki yön 35 Euro olacaktýr.
Bu tarihler dýþýnda alacaðýnýz transfer hizmeti sunulmayacaktýr.
BÝLDÝRÝ GÖNDERME KURALLARI
Özet Baþvurusu Sýrasýnda Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kurallarý:
Sadece “Poster bildirisi” kabul edilecektir.
Bildiri özetleri, [email protected] e-posta adresine Türkçe olarak gönderilmelidir.
Gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde ayný þekilde basýlacaðý için yazým hatalarýna dikkat edilmesi
gerekir. Tüm yazým hatalarýndan yazarlar sorumludur.
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 20 Nisan 2016
Sempozyumda sunulacak bildiriler deneysel çalýþma, klinik çalýþma ve özgün olgu sunumlarý þeklinde,
bilimsel geliþmeye katkýda bulunabilecek özellikte olmalý ve sonuç mesajý vermelidir.
Yazým Kurallarý
• Yazar isimlerinde akademik unvan kullanýlmamalýdýr.
• Ýsimler sadece ilk harf büyük olacak þekilde küçük harflerle yazýlmalýdýr. Yazarlarýn çalýþtýklarý kurumlarýn
ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
• Özet baþlýðýnýn sadece ilk harfi büyük yazýlmalýdýr. (Kýsaltmalar istisnadýr.)
• Özet içinde kýsaltma kullanýlmasý halinde, kýsaltmanýn açýk adý parantez içinde belirtilmelidir.
• Özette çalýþmanýn amacý ve kullanýlan yöntemler kýsaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayýsal ayrýntýyla
birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açýklanmalýdýr.
• Araþtýrmalar ve Olgu Sunumlarý için bildirinin aþaðýdaki formata uygun olarak hazýrlanmasý gerekmektedir.
• Format:
• Araþtýrma Makaleleri için - Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç
• Olgu Sunumlarý için - Giriþ, Olgu Sunumu ve Sonuç
baþlýklarý kullanýlarak yazýlmalýdýr.
• Özetin tamamý, baþlýk adý, yazarýn adý, soyadý hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
• Bildiri gönderiminde tablo, resim ve video gönderimi yapýlmayacak, bildiri özeti gönderilecektir.
Bildirilerin Deðerlendirilmesi
Deðerlendirme araþtýrmacýlarýn ad/soyad ve kurumlarý gizli tutularak, Bildiri Deðerlendirme Komitesi’nce
yapýlacaktýr. Bildirinin deðerlendirmeye alýnabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydýný en geç 20 Nisan
2016 tarihine kadar tamamlamasý gerekmektedir. Deðerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç
yazýsý olarak gönderilecektir.
SUNUM BÝLGÝLERÝ
Posterler
Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalýdýr. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek
þekilde düzenlenmelidir. Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralý bölümünde
sergilenecektir. Posterler yerlerine yapýþkan hamur aracýlýðý ile tutturulacak bunun dýþýnda herhangi bir
malzeme kullanýlmasýna izin verilmeyecektir. Poster yapýþtýrma konusunda poster sahiplerine yardýmcý
olunacaktýr.
KAYIT VE KONAKLAMA BÝLGÝLERÝ
Acil Týp Uzmaný
Acil Týp Asistaný
Týp Öðrencisi
Hemþire
Paramedik
ATT
Saðlýk Memuru
Oda Özellikeri
Ücret
Tek kiþilik oda
600 TL
Ýki kiþilik odada kiþi baþý
500 TL
Konaklamasýz Kayýt Ücreti: 250 TL’dir
- Kayýt ücretine; bilimsel etkinliklere katýlým, poster ve fuaye alanlarýna giriþ, basýlý malzemeler, kahve
molalarý, kahvaltý, öðle yemekleri ve akþam yemekleri dahildir.
- Kayýt ve konaklama ücretlerine KDV dâhildir.
- Ýade ve Ýptaller: 15 Nisan 2016 tarihinden önce yapýlan iptallerde kayýt ve konaklama ücretlerinin %50'si
iade edilir. Bu tarihten sonra yapýlacak iptallerde ücret iadesi yapýlmayacaktýr.
Ödeme Bilgileri
Banka
Hesap Adý
Þube
Swift
TL Hesap
TL IBAN
: T.EKONOMÝ BANKASI A.S.
: OPTÝMÝST TURÝZM
: KIZILTOPRAK ÞUBESÝ (489)
: TEBUTRIS489
: 1844 4089
: TR 3200 0320 0000 0000 1844 4089
ÝLETÝÞÝM
Sempozyum Baþkaný
Doç. Dr. Cem OKTAY
Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi
Acil Týp Anabilim Dalý
Antalya
Tel: 0533-424-7106
e-posta : [email protected]
TATD Sekreterliði
Aytül KUÞÇU
Çankaya Mah. Cinnah Cad.
No: 51/10
Çankaya - Ankara
Tel: 0312-438-1266
Faks : 0312-438-1268
Organizasyon Sekreterliði
Feneryolu Mah. Baðdat Cad. Celal Turþucu Sokak
No:4 Burç Sitesi B Blok Zemin Kat D:19 - 20 34724
Kadýköy / Ýstanbul – Turkey
Tel : 0 216 414 11 11
Faks : 0 216 414 65 44
e-posta: [email protected]
TATD“4.YazSempozyumu”
ACİLKARDİYOVASKÜLERBAKIM
06‐08Mayıs2016,Antalya
06 Mayıs 2016
13:00 - 13:30
Açılış
PANEL 1
SEMPOZYUMPROGRAMI
Kardiyopulmoner Resusitasyon
2015 KPR & AKB Kılavuzu Yenilikleri: Günlük Hayatımızda
Neler Değişti?
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ersin Aksay
Doç. Dr. Murat Ersel
Doç. Dr. Serkan Yılmaz
13:30 – 15:00
Ani Kardiyak Ölüm – Sağkalımı Artırmanın Yolları
Kanıta Dayalı Kardiyak Arrest Sonrası Bakım
- Kimi Soğutalım?
- Kimi, Ne Zaman Anjiyoya Gönderelim?
Panel 2
15:30 – 16:30
AKS - 1
AKS’de Kardiyak Biyo-belirteçler
STEMI’de Reperfüzyon Stratejileri
Panel 3
AKS - 2
Akut Koroner Sendromlarda Antikoagülan Tedavi
17:00 - 18:30
Akut Koroner Sendromlarda Antitrombositer Tedavi
Akılcı İlaç Kullanımı
Doç. Dr. İbrahim Türkçüer
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Hakan
Topaçoğlu
Prof. Dr. Ahmet Baydın
Doç. Dr. Murat Orak
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Bülent Erbil
Uzm. Dr. Gül Pamukçu
Uzm. Dr. Faruk Güngör
Prof. Dr. Arzu Denizbaşı
07 Mayıs 2016
Panel 4
EKG ve Literatür
09:30 – 11:00
Literatür Derlemesi – Son 3 Yılda Uygulamaları Değiştiren
5 Çalışma
Hangisi ST Yükseklikli Miyokard İnfarktüsü?
EKG’de Tuzaklar
Panel 5
11:30 - 12:30
İnme
Acil Serviste İnme Yönetimi: BT mi? MRG mi?
İnmede Fibrinolitik Tedavi
Panel 6
14:00 - 15:00
Hipertansiyon – Disritmiler
Kan Basıncı Yüksekliği - Hipertansif Acele (Urgency)
Durumda Ne Yapalım? (Kanıta Dayalı Yaklaşım)
Acil Serviste Atriyal Fibrilasyon Yönetimi
Panel 7
15:30 - 16:30
Pulmoner Ayırıcı Tanı
Pulmoner Embolide Risk Belirleme
Nefes Darlığında Biyo-belirteçler
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Yıldıray Çete
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ali
Altuncı
Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca
Doç. Dr. Cem Ertan
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Müge Günalp
Eneyli
Doç. Dr. Özlem Yiğit
Doç. Dr. Engin Özakın
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. İbrahim
Türkçüer
Doç. Dr. Ayşegül Bayır
Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ahmet Baydın
Uzm. Dr. Barış Murat Ayvacı
Prof. Dr. Cüneyt Ayrık
Yarışma 1
Yeterlik
17:00 - 18:00
NÖKS (OSCE) & SÖZLÜ (VIVA) – Kardiyovasküler Aciller
Yarışma 2
EKG
17:00 - 18:00
EKG Yarışması
Koordinatör:
Doç. Dr. Cem OKTAY
Doç. Dr. Cem Oktay
Prof. Dr. Arzu Denizbaşı
Prof. Dr. Oktay Eray
Doç. Dr. Özlem Yiğit
Uzm. Dr. Faruk Güngör
Koordinatör:
Doç. Dr. Özlem Köksal
Doç. Dr. Özlem Köksal
Uzm. Dr. Derya Abuşka
08 Mayıs 2016
Panel 8
09:30 – 10:30
Panel 9
11:00 - 12:00
12:00
Görüntüleme – Risk Belirleme
Ekokardiyografinin Acil Serviste Kullanımı
AKS’de Risk Skorlamaları – Kim gider – Kim yatar?
Senkop – Kalp Yetmezliği
Senkop – Kim Riskli Grupta?
Kalp Yetmezliği Yönetiminde İpuçları
Kapanış
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Aslıhan
Yürüktümen Ünal
Uzm. Dr. Özlem Dikme
Doç. Dr. Süleyman Türedi
Doç. Dr. Cem Oktay
Yrd. Doç. Dr. Özcan Yavaşi
Doç. Dr. Özlem Güneysel
EKOKARDİYOGRAFİ KURSU
07 Mayıs 2016
Kurs
Ekokardiyografi - 18 kişi (6 kişilik gruplarda)
14:00 - 17:00
- Temel uygulama pencereleri, sono anatomi
• Teorik ve pratik uygulama
- Ventriküler Fonksiyon Değerlendirme
(EF değerlendirme yöntemleri, patolojik örnekler)
• Teorik ve pratik uygulama
- Odaklanmış Ekokardiyografi (FOCUS)- Algoritmler
(Kardiyak arrestte, nefes darlığında, göğüs ağrısında)
• Teorik ve pratik uygulama
SOSYAL PROGRAM
06 Mayıs 2016
21:00 - 22:00
Gösteri – DİZİ –ER
21:00 - 22:00
Sessiz Sinema – “Olders” vs “Youngers”
07 Mayıs 2016
08:15 -09:00
Sağlıklı Yaşam - Pilates & Kardiyo
Kurs Koordinatörü:
Doç. Dr. Aslıhan
Yürüktümen Ünal
Doç. Dr. Aslıhan Yürüktümen
Ünal
Uzm. Dr. Özlem Dikme
Uzm. Dr. Özgür Çevrim
Doç.Dr. Cem Oktay
Uzm. Dr. Murat Çetin
Prof. Dr. Ersin AKSAY

Benzer belgeler