İndir / Görüntüle

Yorumlar

Transkript

İndir / Görüntüle
TALİMAT EL KİTABI
1 BaĢlat (güç) düğmesine basarak Safari’yi açın.
2 Ġlk baĢlama esnasında detektörünüz fabrika Madeni Para Modu ayarına dönüĢ yapacaktır.
3 BaĢka bir fabrika ön ayarlı Saptama Modu seçmek için, uygun Mod düğmesine basıp bırakın.
4 Ġlgili ön ayarlı Saptama ayarının yanındaki LU ikonu, bir fabrika ön ayarlı Modun seçildiğini
gösterir. Detektör, o Mod için fabrikaca belirlenmiĢ Ayrım ġablonunu ve ses yanıtını uygulayacaktır.
5 Ses Ġptali düğmesine basın ve en sabit kanalı seçmesi için gereken 20 saniyeyi bekleyin.
6 Ses Ġptali iĢlemi tamamlandığında, aramaya baĢlayabilirsiniz!
Minelab, her zaman fikirlerinize değer verir. Safari ya da diğer Minelab ürünleri hakkında soru ya da
yorumlarınız için lütfen doğrudan ya da yerel Yetkili Minelab Bayi aracılığıyla bize baĢvurmaktan
çekinmeyin.
Ürün hakkında daha fazla bilgi ve ipuçları için:
www.Minelab.coM
Minelab’inizi aldığınız için sizi kutlarız
Minelab Safari Metal detektörünü aldığınız için
size teĢekkür ederiz.
Metal arama, tüm dünyada sevilen, yapılmaya
değer muhteĢem bir aktivitedir. Safarinizle
tanıĢmıĢ olmakla, açık alanda olma tutkunuzu
değerli madeni paralar, kalıntılar, altın ve
mücevher bulmanın heyecanı ile birleĢtiren
birçok detektör kullanıcısından biri olabilirsiniz.
Safari, altın, madeni para, mücevher ve diğer
metal birimler gibi değerli metal nesnelerin
yerlerini tespit eder. Detektörün kullanımı kolay
kontrol paneli, acemiden uzmana dek herkesin
montaj biter bitmez arama yapabilmesini sağlar.
Minelab, çalıĢmasına alıĢmanız için Safariyi ilk
baĢlarda, seçiminize sunulmuĢ dört fabrika ön
ayarlı moddan birinde çalıĢtırmanızı tavsiye
eder. Bu Saptama Modları, size birçok
uygulamada uygun olacak ayarlar sağlamak
üzere optimize edilmiĢtir.
Safariniz size yıllarca define avcılığı zevkini
yaĢatmak üzere tasarlanmıĢtır. Safariden azami
surette yararlanmanızı temin için, montaj,
bakım
ve
yeni
detektörünüzü
nasıl
kullanacağınız konularında bu Kullanım El
Kitabını okumanızı tavsiye ediyoruz.
Minelab, Safarinizle yaptığınız aramalarda size
baĢarılar diler!
Ġç Ön Kapak
Özet
3
4
5
8
10
13
14
16
18
19
21
22
22
23
23
24
25
26
26
27
27
28
28
30
30
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Metal Detektörün Çalışma Şekli
Safari’nin Teknolojisi
Montaj
Detektörün Rahat Kullanım Amacıyla Ayarlanması
Pil Paketleri
Detektörü Açma
Kontrol Paneline Giriş
Saptama Ekranına Giriş
Saptama ile İlgili Temel Bilgiler
Basit Bir Saptama Uygulaması
Saptama Modları
Madeni Para Modu
Madeni Para ve Mücevher Modu
Kalıntı Modu
Tüm Metal Modu
Kesin Yer Saptama
Menü
Duyarlılık
Hedef Hacmi
EĢik
Ses Ġptali
Kontrast
Çöp Yoğunluğu
Ayrım
Ayrım (Kabul/Ret) Ölçeği
Ayrım ġablonunu DeğiĢtirmek Ġçin
Bir Kullanıcı Modu Yaratmak ve Kaydetmek için
Teknik Özellikler
Fabrika Ön Ayarları
Kullanıcı Bilgileri
Hedefi Çıkarma
Define Bölgeleri
Detektör Bakım ve Güvenliği
Sorun Tespit ve Giderme
Garanti ve Aksesuarlar
Servis ve Onarım Formu
Metal Detektörün Çalışma Şekli
Metal detektörleri, bobinin etrafında zemine
nüfuz eden elektromanyetik (EM) bir alan
yaratır. Metal iletken olduğu için, bu alanda
bir değiĢikliğe neden olur. Detektör bobin
aracılığıyla bu değiĢikliği algılar ve kontrol
kutusuna sinyal göndererek operatörü uyarır.
Metal detektörleri bobinin altındaki metal
nesnelerin boyutunu, Ģeklini ve niteliğini
belirleyebilir. Nesne ne kadar büyükse tespit
etmesi de o kadar kolay olur.
Bir metal detektörünün EM çalıĢma
frekansları kilohertz (kHz) ile ölçülür. DüĢük
frekanslı EM alanları (örneğin 1.5kHz)
zeminin derinlerine nüfuz eder ancak ufak
hedeflere karĢı duyarlılık düĢüktür. Yüksek
frekanslı EM alanlarının (örneğin 65kHz)
nüfuz derinliği daha sığ olmakla birlikte ufak
hedeflere karĢı duyarlılık yüksektir.
Safari’nin çok frekanslı çalıĢması hem
derinlik hem de yüksek duyarlılık seviyesi
açısından avantaj sağlar.
Safari’nin Teknolojisi
Tam Bant Spektrumu (FBS)
Piyasadaki detektörlerin birçoğu, 1-70 kilohertz
(kHz) aralığında tekli ya da ikili frekansta çalıĢır.
Bu teknoloji yıllardan beri piyasaya iyi hizmet
etmiĢ olsa da, Minelab bir alanda iyi çalıĢan bir
frekansın baĢka bir alanda kullanıldığında
genellikle düĢük bir performans sunduğunu tespit
etti. Zemin mineralleĢmesi, çöp içeriği ve hedefin
boyutu, tekli frekans ileten bir detektörün çalıĢma
etkinliğini etkiler.
FBS teknolojisi, Minelab’in çok frekanslı BBS
(GeniĢ Bant Spektrumu) teknolojisini yeni ve
güçlü bir mikro iĢlemci ile bir araya getirir ve
Daha fazla saptama derinliği
Çok çeĢitli hedeflerde yüksek hassasiyet
Elektromanyetik kaynaklı daha az parazit
Hedef özelliklerinin daha doğru tespit edilmesini
sağlar.
Ayrım
Ayrım iĢlevi, bir metal detektörün arzu edilen
hedefleri (örn. madeni paralar ve mücevher)
tespit ederek arzu edilmeyen nesneleri (örn.
çiviler) elemesidir.
Safari, farklı zemin türlerinde istenmeyen
hedefleri ayırt etmek üzere çeĢitli Ģekillerde
programlanabilir.
Zemin Telafisi
Safari, zemin mineralleĢmesinin elimine
edilmesi için karmaĢık bir yaklaĢımdan
yararlanır. Zemin sinyallerinin etkisini ortadan
kaldırmak için geliĢmiĢ dijital filtrele kullanır.
Bu özellik otomatik olarak çalıĢarak hedef
üzerine yoğunlaĢmanıza olanak tanır.
FBS devresi aynı anda birden fazla frekansı
otomatik olarak iletir. Bu artan frekans aralığı,
detektör bobininden alınan sinyalin çok çeĢitli
yanıtlar arasından analiz edildiğine iĢaret eder.
Bu, Safari’nin daha fazla hedef bilgisi analiz
edebilmesini sağlar ve hedef tespiti daha doğru
olur.
Minelab’in benzersiz FBS teknolojisi; derinlik,
duyarlılık ve doğru saptama anlamına gelir.
FBS
KarĢılaĢtırması
Tekli Frekans
Single Frequency
Ġkili Frekans
Dual Frequency
Çoklu
FBS
Multiple FBS
Frekans
Frequence
FBS Comparison
Montaj
5 Cıvatayı Alt ġaftın içinden geçecek Ģekilde
Bobinin Alt Şafta Takılması:
Not: Bobini Alt ġafta takmadan önce bobindeki bobinin üst kısmındaki kelepçeye takın.
vida somunlarını, cıvataları ve contaları çıkarın. 6 Temin edilen vida somunu ile sıkıĢtırın, aĢırı
sıkarak somunun baĢına zarar vermemeye özen
1 Ġki lastik contayı Alt ġaftın her iki tarafındaki gösterin. Bobinin rahat bir saptama açısına
deliklere takın.
ayarlanması için bunun daha sonra gevĢetilmesi
gerekecektir.
2 Bobin kablosunu, Alt ġaftın üst kısmından
görünecek Ģekilde Alt ġaftın içine yerleĢtirin.
3 Bobini düz bir zemine yerleĢtirin.
4 Alt ġaftı bobinin üst kısmındaki kelepçenin
içine yerleĢtirin. Alt ġaftın açık kısmının zemine
baktığından emin olun.
UYARI: Bobin kablosu doğrudan bobinin içine
bağlıdır ve sökülemez. Kablonun çıkarılması için
yapılan her türlü giriĢim garantiyi geçersiz
kılacaktır.
Alt Şaftın Üst Şafta Takılması:
1 Kolu Ģafttan ayırarak Üst ġaft kam kilidini
açın.
2 Bobin kablosunu, Ģaftın kam kilidi tarafı
zemine bakacak Ģekilde Üst ġaftın içine
yerleĢtirin.
3 Üst ġaftı, bobin kablosu üst kısımdan
görünecek Ģekilde Alt ġaftın üzerinden kaydırın.
Şaft Takımının Kol Takımına Bağlanması:
1 Kolu Kontrol Kutusundan ayırarak Kontrol
Kutusu kam kilidini açın.
2 Bobin kablo konektörünü hizalayarak Kontrol
Kutusunun altındaki soketin içine itin, bileziği
sıkılaĢtırın.
3 Kol Takımını gittiği noktaya kadar Üst ġaftın
üzerine itin.
4 Kolu Kontrol Kutusu üzerinde düz iterek
Kontrol Kutusu kam kilidini kilitleyin.
Dirsekliğin Takılması:
1 Her iki kopçayı da dirsekliğin dıĢ kısımlarına
geçirin.
Bobinin Çıkarılması:
1 ―ġaft Takımının Kol Takımına Bağlanması‖,
―Alt ġaftın Üst ġafta Takılması‖ ve ―Bobinin
Alt ġafta Takılması‖ bölümlerindeki adımları
tersten uygulayın.
2 Bobin kablosunu alt Ģaftın içinden dıĢarıya
doğru çekin.
Kulaklığın Takılması:
1 Kulaklık jakını, Kol Takımının batarya ucundaki
lastik contada yer alan kulaklık soketine takın.
Kulaklıkları istediğiniz zaman takabilir ya da
çıkarabilirsiniz.
UYARI: Bobin kablosu Kontrol Kutusuna hala
bağlıyken, Ģaft takımını tamamen çıkarmaya
çalıĢmayın.
Detektörün Rahat Kullanım Amacıyla Ayarlanması
Rahat bir arama yapmak için detektörün doğru
ayarlanması gerekir.
Detektörü Tutma
Kolunuzu dirseklik ve banttan geçirin.
Detektörün kulpunu kavrayıp önkolunuzu
dirsekliğe yaslayın.
Dirsekliğin doğru pozisyonda olması kolu
rahatça tutmanızı sağlar. Dirseğinizi dirsekliğin
arka kısmının hemen üzerine yerleĢtirmeniz
gerekir; detektör önkolunuzun uzantısı gibi
olmalıdır.
Dirseklik Bandının Takılması:
1 Bandı dirseklikten çıkarmak için kopçanın üst
kenarını yana yatırarak bandı gevĢetin.
2 Bandı gevĢetmek için cırt cırdı açın ve kopçayı
dıĢarıya (kendinize) doğru çekin.
3 Kopçayı yerine takın, kolunuz dirseklikte
emniyetli olacak Ģekilde bandı sıkın. Cırt cırtı
yeniden bağlayın.
Dirsekliğin Konumunu Ayarlama:
1 Dirsekliğin ortasındaki vidayı gevĢetmek için
tornavida ya da madeni paranın kenarını kullanın
(saat yönünün aksine çevirin).
2 Detektörü tutarken dirsekliği dirseğinizin
hemen altına oturacak Ģekilde yerleĢtirin.
3 Kolunuzu çıkarın. Dirsekliği sabitlemek için
vidalayın (saat yönüne çevirin).
Şaft Boyunu Ayarlama
ġaftın boyu doğruysa bobini zemin üzerinde
uzanmadan ya da eğilmeden gezdirebilirsiniz.
Bobin vücudunuzdan çok uzaktaysa arama
sırasında dengenizi sağlamanız ve manevra
yapmanız zorlaĢır.
Bobin Açısını Ayarlama:
1 Alt ġaftı Bobine bağlayan cıvatayı gevĢetin.
Cıvata, Bobinin ayarlanmasına olanak verecek
kadar gevĢek ama yerinden çıkmasına izin
vermeyecek kadar sıkı olmalıdır.
2 Detektörü arama yapar gibi tutarken, Bobini
zemine paralel oluncaya kadar hafifçe zemine
bastırın. Bobin zeminden yaklaĢık 25mm (1")
arama yüksekliğine kaldırıldığında zemine paralel
olmalıdır.
3 Cıvatayı sıkın ama aĢırı olmasın.
Bobin vücudunuza çok yakınsa, kazı aletlerinizi
ya da taĢıdığınız diğer metalleri tespit edip
karmaĢık seslere neden olur.
Kam kilidini kilitleyerek alt Ģaftın boyunu doğru
yüksekliğe ayarlayın.
Uzun boylu kullanıcılar için daha uzun Ģaft
mevcuttur (s. 39).
Pil Paketleri
Safari standart bir Alkali pil paketine sahiptir. Pil Paketinin Pil Bölmesinden Çıkarılması:
Sekiz adet yüksek kalitede, yeni 1.5V AA alkali 1 Pil paketini çıkarmadan önce detektörün kapalı
pil Safari’yi 14 saat sürekli kullanmanızı sağlar. olduğundan emin olun.
2 Detektörü düz bir zemine yerleĢtirin.
Opsiyonel aksesuar olarak NiMH pil paketleri Kulaklıkları çıkarın.
de ayrıca mevcuttur (Bkz: Aksesuarlar s. 39). 3 Kol takımının ucunda bulunan pil bölmesinin
NiMH 1600 mAh pil paketi detektöre 12,5 saate lastik contasını kaldırın.
dek, NiMH 1800 mAh paketi 14 saate dek 4 Pil paketinin yayını serbest bırakmak için sarı
sürekli çalıĢma için enerji sağlar.
askıyı kaldırın.
Nikel Kadmiyum pillerin aksine, NiMH pil
paketinin yeniden Ģarj iĢleminden önce
tamamen boĢalması gerekli DEĞĠLDĠR.
Detektörün
uzun
süre
kullanılmaması
durumunda, tam performans elde etmek için
pilleri yeniden Ģarj edin. Pillerin Ģarjda kalma
süresi konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.
Not: Çıkartma talimatları her iki tip pil paketi
için de geçerlidir.
UYARI: NiMH
çalıĢmayın.
pil
paketini
sökmeye
Pil paketini imha etmek amacıyla ateĢe atmayın.
Ġmha ya da geri dönüĢüm tesislerini öğrenmek
için yerel makamlara baĢvurun.
5 Pil paketini pil bölmesinden tamamıyla çıkarın.
Pil Paketinin Pil Bölmesine Takılması:
1 Kol takımındaki lastik contayı kaldırın.
2 Pil paketi yerine yerleĢinceye kadar kol
takımına doğru ittirin.
3 Pil bölmesini kapamak için lastik contayı
kapatın.
“AA” Pillerini Yerleştirme:
3 Pil paketinin kapağını, yerine ―oturuncaya‖
kadar itin.
1 Pil paketinin kapağını açmak için kapağı ok
yönünde itin.
En iyi saptama süresi için yüksek kaliteli alkali
piller önerilir. Yeniden Ģarj edilebilen NiMH ya
Sekiz adet yüksek kalitede AA alkali pili + ve – da NiCad AA pilleri de kullanılabilir ancak
uçlar etikette belirtildiği gibi denk gelecek Ģekilde bunların çıkarılıp ayrı olarak Ģarj edilmesi
pil paketine yerleĢtirin.
gerekir. Bazı yeniden Ģarj edilebilen piller
standart
boyut
gerekliliklerine
uygun
olmadığından, satın almadan önce uygunluğunu
kontrol edin.
- NiMH pil paketinin, Nikel Kadmiyum pillerin
aksine, yeniden Ģarj edilmeden önce tamamen
boĢalması GEREKMEZ.
UYARI – Lütfen aşağıdakileri dikkate alın:
- Safari’de yeniden Ģarj edilebilen Lityum Ġyon pil
kullanmayın. Detektöre zarar vererek garantiyi
geçersiz kılabilirler. Yeniden ġarj Edilebilen
Lityum Ġyon pillerin sağladığı birleĢik voltaj
değeri 13V’un üzerinde olduğundan Safari’de
kullanılamaz.
- BoĢ AA pillerini detektörde bırakmayın, sızma
yapabilir.
- Opsiyonel Ģarj edilebilir pil paketi 22 saatten
daha uzun süre Ģarj edilirse zarar görmez.
- Batarya Ģarj cihazları, yeniden Ģarj edilebilen
alkali ya da NiCad pillerini Ģarj etmek için
kullanılmaz.
- Minelab Ģarj cihazından baĢka bir Ģarj cihazının
kullanılması pil paketine zarar verebilir ve bu
durumda ürün garantisi geçerliliğini kaybeder.
- Pilleri 45°C (113°F)’nin üzerindeki sıcaklıkta
Ģarj etmeyin.
- Pilleri 0°C (32°F)’nin altındaki sıcaklıkta Ģarj
etmeyin.
- Pilleri yüksek ısı koĢullarında (örn. arabanızın
gösterge paneli ya da arka cam önünde)
bırakmayın.
1600/1800mah NİMH Pil Paketlerinin Şarj
Edilmesi (opsiyonel aksesuar)
Pillerinizi Ģarj etmek için yalnızca NiMH
pilleri için tasarlanmıĢ Minelab Ģarj cihazını
kullanın. Diğer Ģarj cihazlarının kullanılması
pillere zarar verebilir ve ürün garantisini
geçersiz kılar.
NiMH Pil Paketinin Araç Şarj Cihazı ile
Yeniden Şarj Edilmesi:
1 Pil paketini çıkarın.
2 Araç Ģarj cihazının fiĢini aracınızdaki aksesuar
prizine takın.
3 Araç Ģarj cihazının fiĢini pil paketinin sivri
kenarındaki sokete takın.
Araç Ģarj cihazındaki ufak ıĢık, Ģarj cihazının
çalıĢtığına iĢaret eder.
1600mAh paketini ful Ģarj için 18 saat Ģarjda
bırakın (1800mAh paketi için 22 saat). Pil tam
olarak boĢalmamıĢsa, Ģarj süresi daha kısa
olabilir.
NiMH Pil Paketinin Şebeke Şarj Cihazı ile
Yeniden Şarj Edilmesi:
1 Pil paketini çıkarın.
2 ġebeke Ģarj cihazının kablosunu pil
paketinin sivri kenarındaki sokete takın.
3 ġarj cihazını duvardaki prize takarak Ģalteri
açın.
1600mAh paketini ful Ģarj için 18 saat Ģarjda
bırakın (1800mAh paketi için 22 saat). Pil tam
olarak boĢalmamıĢsa, Ģarj süresi daha kısa
olabilir. Yeni piller tam kapasitelerine birkaç
Ģarj/deĢarj iĢleminden sonra ulaĢır.
5 ġarj iĢlemi bittikten sonra, Ģarj cihazının
fiĢini pil paketinden çıkarın.
Not: Yeniden Ģarj edilebilen pilin uç kısmının
Ģarj sırasında ısınması normaldir.
5 Bazı araçlarda Ģarj cihazına güç iletilmesi için
ateĢleme tertibatının "Aksesuar" seçeneğine
ayarlanması gerekebilir.
6 Pillerin 18 saatten daha uzun süre Ģarj edilmesi
NiMH pil paketine zarar vermez. Ancak
aracınızın aküsünün kademeli olarak deĢarj
olmasına neden olabilir.
Not: Araç Ģarj cihazı, kısa devreye karĢı koruma
amaçlı bir sigorta ile birlikte sunulur. Bu
sigortaya, Ģarj cihazı fiĢinin ucu çıkarılarak
eriĢilebilir.
Detektörü Açma
Safari’yi Açmak için:
Detektörünüzü açmak/kapamak için BaĢlat
(Power) düğmesine basın. Ġlk baĢlama esnasında
detektörünüz fabrika Madeni Para Modu ayarına
dönüĢ yapacaktır ve aramaya baĢlayabilirsiniz.
Detektörünüzü açtığınızda, cihaz en son arama
seansınızda kullandığınız ayarlarla baĢlar.
Özet
- BaĢlat (Power) düğmesine basarak Safari’yi
açın.
- Ġlk baĢlama esnasında detektörünüz fabrika
Madeni Para Modu ayarına dönüĢ yapacaktır.
- BaĢka bir fabrika ön ayarlı Saptama Modu
seçmek için, uygun Mod düğmesine basıp
bırakın.
- Ġlgili ön ayarlı Saptama ayarının yanındaki √
ikonu, bir fabrika ön ayarlı Modun seçildiğini
gösterir. Detektör, o Mod için fabrikaca
belirlenmiĢ Ayrım ġablonunu ve ses yanıtını
uygulayacaktır.
- Ses Ġptali düğmesine basın ve en sabit kanalı
seçmesi için gereken 20 saniyeyi bekleyin.
- Ses Ġptali iĢlemi tamamlandığında, aramaya
baĢlayabilirsiniz!
A
Önemli: Ses Ġptali iĢlemi yaparken, detektörün
bobinini hareketsiz tutmak önemlidir, ayrıca
herhangi
bir
metal
nesnenin
bobine
yaklaĢtırılmadığından emin olun.
Kontrol Paneline Giriş
Madeni Para(Coin)
Basınca Madeni Para Saptama Modunu çalıĢtırır (s. 22).
Madeni Para & Mücevher(Coin & Jewellery)
Basınca Madeni Para ve Mücevher Saptama Modunu çalıĢtırır (s. 22).
Güç (Power)
Basınca Safari’niz açılır/kapanır.
Cihaz çalıĢmadan önce yaklaĢık beĢ saniye boyunca basmak detektörü Fabrika Ön Ayarlarına geri
döndürür (s. 34).
Kesin Yer Saptama
Kesin Yer Saptamayı (pinpoint) Açmak/Kapamak için kullanılır. Kesin Yer Saptama (s. 24), hedefin
tam konumunun belirlenmesine yardımcı olur.
Eksi ve Artı (-/+)
Menü'deyken basmak ayarlar arasında adım adım gezmenizi sağlar. Menü ayarının içindeyken
basmak, o ayarı düzenler (s. 25).
Menü
Detektör çalıĢırken herhangi bir aĢamada Menüye eriĢmek için kullanılır. ÇeĢitli ayarlara da eriĢim
sunar (s. 25).
Kalıntı(RELİC)
Basınca Madeni Para Saptama Modunu çalıĢtırır (s. 23).
Tüm Metal(ALL METAL)
Basınca Tüm Metal Saptama Modunu çalıĢtırır (s. 23).
Ses İptali
En sessiz çalıĢma frekansı için tarama baĢlatır. Tarama yaklaĢık 20 saniye sürere (s. 27).
Kabul/Ret
Saptama Ekranında basılırsa saptanan hedef kabul ya da reddedilir (s. 30).
Söylenti Ölçeği
Bir hedef saptandığında, tipik olarak benzer türde sinyaller üreten metal nesne tipleri bazında
sınıflandırılır. Bu durum Grafik Kimlik Saptama Çubuğunda ―yanıp sönen‖ bir ikonla gösterilir.
Söylenti Ölçeği, bir hedefin ―muhtemel‖ terkibinin saptanan sinyale dayanarak anlaĢılmasına yönelik
yararlı bir yön göstericidir. Bu temsilin gerçeğe yakınlığı bazı faktörlere bağlıdır, örneğin; zemin türü,
hedefin iletkenliği, hedefin toprağın içindeki açısı, derinliği, yaĢı ve fiziksel durumu.
Not: Bazı hallerde benzer hedef nesnelerin Grafik Kimlik Saptama Çubuğunun ayrı yerlerinde
göründüğü olur, ki bu alıĢılmadık bir durum değildir. Örneğin, eski 1 cent'lerin metal içerikleri
yenilerine kıyasla önemli ölçüde değiĢebilmekte iken, kutu kapakları (açma halkası) gibi alüminyum
nesneler benzer özellikler gösterir. Söylenti Ölçeği üzerindeki, tipik hedef tipleri arasındaki kırık
çizgiler, üst üste binmiĢ nesnelerin olasılığını gösterir.
Safari’nizle tecrübe kazandıkça, detektörün verdiği sesli ve görüntülü ipuçlarına daha da aĢina hale
geleceksiniz.
Saptama Ekranına Giriş
Derinlik Sayacı
Saptama Ekranının ortasında yer alan, hedefin muhtemel derinliğini tahmin eden dikey bir çubuktur.
Sığ yerlerdeki hedeflerde imleç yukarıya çok yakındır ve çubuk neredeyse tamamen gölgelenir,
derideki hedeflerde ise imleç aĢağıya oldukça yakındır ve çubuğun yalnızca bir kısmı doludur.
Hedef Kimlik Numarası
Arama yapılırken bir hedef belirlendiğinde, Saptama Ekranının sol tarafında hedefin özelliğini
tanımlayan bir rakam belirir.
-10 ile +40 arasındaki kimlik numaraları, Safari’nin saptanmıĢ olan hedefin tipine dair sayısal
tanımıdır. DeğiĢik hedef tipleri değiĢik sayılar getirir.
Not: Aynı kimlik numaralarını Ayrım Ģablonunda değiĢiklikler yapmak için kullanabilirsiniz (s. 30) ve
bunlar aynı zamanda sık rastlanan hedefleri tanımak için de faydalı olur.
Mode Göstergesi
Ġlgili ön ayarlı Saptama ayarının yanındaki √ ikonu, bir fabrika ön ayarlı Modun seçildiğini gösterir.
Detektör, o Mod için fabrikaca belirlenmiĢ Ayrım ġablonunu ve ses yanıtını uygulayacaktır.
Belirebilecek diğer ikonlar Ģunlardır:
Bu ikon, bir Saptama Modunun değiĢtirildiğini ancak henüz kaydedilmediğini gösterir.
Bu ikon, Kullanıcı Modlarınızdan birinin seçilmiĢ olduğunu gösterir.
Pil Gücü İkonu
Bu, pilinizde depolanmıĢ olan güç seviyesini gösterir. Tam dolu bir pil, ikonu tam olarak gölgelenmiĢ
gösterecektir. Pildeki güç kullanıldıkça, gölgeli alan azalır ve pil tam olarak boĢaldığında gölgeli alan
kaybolur.
Hedef İkonları
Safari aynı zamanda konumu belirlenen hedefin muhtemel tipini de, seçili sayıda jenerik ikon
kullanarak belirtecektir. Bazı zamanlarda Saptama Ekranı aynı anda iki ikon birden gösterebilir; bu,
konumu belirlenen hedefin özelliklerinin birkaç hedefe benzediğini belirtir.
Not: Hedef ikonları yalnızca Madeni para ile Madeni Para ve Mücevher Modlarında belirir.
Grafik Kimlik Saptama Çubuğu
Ekranın altında yer alan ve birkaç amaca hizmet eden yatay bir grafik çubuğudur. Size ayarlanmıĢ olan
Ayrım Ģablonu ile birlikte Ģunları da gösterir:
- Reddedilme bölgelerini gösteren koyu çubuklar Bu, belli bazı istenmeyen hedef tiplerinin detektör
tarafından reddedileceği (ya da yok sayılacağı) anlamına gelir.
- Kabul edilme bölgelerini gösteren açık çubuklar Bu, detektörün belli bazı hedefler bulunduğunda
bunları tanıyacağı ve size bunu belirteceği anlamına gelir.
- Bir hedef saptandığında, üçgen bir imleç, konumu Saptama Ekranında gösterilen Kimlik Numarasına
tekabül eden bir imleç kutusunun üzerinde üç kez yanıp söner.
Saptama ile İlgili Temel Bilgiler
Bobini Gezdirme
Her zaman, bobini zemine yakın ve paralel
gezdirdiğinizde en iyi performansı elde edersiniz.
Böylece saptama derinliği artar ve ufak nesnelere
verilen tepki iyileĢir. Bobini zemine aĢırı
sürtmekten kaçının. Bobin takımı sert ve dayanıklı
olsa da, ani sarsıntı ya da patlamalar rastgele
sinyallere ve yanlıĢ hedef tespitine neden olabilir.
Gezdirme iĢleminin özenle yapılması, bobin
performansının her zaman optimum seviyede
olmasını sağlar.
Zemin üzerinde bobini bir yandan diğer yana
gezdirerek, her gezdirme sonrasında yavaĢça
ileriye doğru ilerleyin. Tüm zeminin
incelendiğinden emin olmak için önceki
gezdirme alanının hafifçe üzerinden baĢlayın.
Ortalama gezdirme hızı soldan sağa ve sağdan
sola dört saniyedir.
Hedefler
Metal nesnelere hedef denir. Hedefler demirli
ve demirsiz metallerden oluĢur. Demirli
metaller çelik, çivi ve bazı madeni para türleri
gibi demir içeren metallerdir.
Demirsiz metaller ise altın, gümüĢ, bakır, bronz
ve alüminyum gibi manyetik olmayan
metallerdir.
Hem demirli hem demirsiz çeĢitli hedefler
bulmak isteyebilirsiniz.
DİKKAT: Bobini gezdirme iĢleminin yanlıĢ
yapılması yanlıĢ sinyallere ya da hedefin gözden
kaçırılmasına neden olabilir.
Yaygın hedeflere örnekler:
Ġstenen yüksek demirli hedef – savaĢ kalıntısı /
Ġstenmeyen yüksek demirli hedef – demir çivi /
Ġstenen demirsiz hedef – altın madeni para /
Ġstenmeyen demirsiz hedef – açma halkası
Basit Bir Saptama Uygulaması
Gerçek
hedefleri
saptayıp
çıkartmaya
baĢlamadan önce detektörden alınan sesli ve
görsel sinyallerin nasıl yorumlanacağını bilmek
önemlidir.
ÇeĢitli madeni paralar, altın ve gümüĢ
mücevher, bir çivi, açma halkası, pirinç düğme
ve alüminyum folyo vb. gibi farklı metal
nesneleri bir araya getirin.
Detektörü bilinen EMI kaynakları ve metal
nesnelerden uzağa, açık alana çıkarın.
Nesneleri aĢağıdaki gibi aralarında bobinin
geçmesi için yeterli mesafe bırakacak Ģekilde
yerleĢtirin.
Detektörden çıkan sabit ―vızıldama‖ sesine Eşik
denir (s. 27) EĢikteki değiĢimler çok ufak ve
derindeki hedefleri saptamanıza olanak tanır.
Ayrıca istenen ve istenmeyen hedefleri
birbirinden ayırt etmek amacıyla da kullanılır.
Bobini hedeflerin üzerinde birer birer gezdirin.
Her nesnenin üzerinden geçerken LCD’ye
bakarak detektörden gelen sesleri dinleyin. LCD
hedefin kimliği hakkında detaylı bilgi verse de
her bir nesne arasındaki sesli tepki farklılıklarına
dikkat etmek önemlidir.
Not: Zeminin görünen bir parçasından sinyal
alıyorsanız gömülü metal nesneler olabilir.
Uygulama yapmak için baĢka bir alan bulun.
Detektörden Gelen Sesler
Detektörü Açın.
Detektör zeminin üzerinde değilken ya da bobin
hareketsiz biçimde tutulurken Yanlış Sinyaller
(Gürültü) verebilir. Bu sinyaller hedef sinyalleri
değil, çevredeki elektromanyetik parazit (EMI)
olabilir. Bu YanlıĢ Sinyalleri, Gürültü İptali (s.
27) uygulayarak ya da detektörün Duyarlılık (s.
54-56) seviyesini azaltarak en az düzeye
indirebilirsiniz. Genel olarak YanlıĢ Sinyalleri
azaltmak için Duyarlılık seviyesini azaltmadan
önce Gürültü
Ġptalinin uygulanması daha
faydalıdır.
Nail
Pull – Tab
Foil
Coins
Jewellery
Çivi
Açma Halkası
Folyo
Madeni Para
Mücevher
Detektörden Gelen Sesler (devamı)
Hedef Yanıt, hedef tespit edilerek
―reddedilmediğinde‖ detektörden gelen sestir.
Madeni Para ve Madeni Para ve Mücevher
Modlarını kullanırken, iletkenliği yüksek bir
hedef (ör. büyük gümüĢ madeni para) yüksek
perdeli ses oluĢtururken iletkenliği düĢük olan
bir hedef düĢük perdeli ses oluĢturur. Büyük
hedefler ya da zemin yüzeyine yakın olan
hedefler daha yüksek sinyal oluĢtururlar.
―Reddedilen‖ bir hedef tespit edildiğinde, EĢik
―sıfırlanır‖ (sessizleĢir), bu, bobinin altında
bir hedef olduğunu ancak Ayrım Şablonu
tarafından reddedildiği anlamına gelir (s. 30).
SessizleĢme, istenen ve istenmeyen hedefleri
birbirinden ayırmanın faydalı bir yoludur.
Not: Bobin çivi üzerinden geçerken EĢiğin
―vızıldaması‖
anlık
olarak
kaybolur
(sessizleĢir).
Target Response
Threshold
Blaking (No Sound)
Threshold
Bobine yakın büyük nesneler detektörün
elektronik unsurları üzerinde Aşırı Yüklenmeye
neden olabilir. Bu durumda, Safari AĢırı Yükleme
mesajı görüntüleyerek, bobin aĢırı yükleme
kaynağından uzaklaĢtırılıncaya kadar devam eden
ve giderek azalan bir ses yayar.
AĢırı yükleme detektörün elektronik unsurları için
zararlı değildir.
Geçerli ya da geçersiz iĢlemler (düğmelere
basmak suretiyle) sırasında oluĢan sesleri
öğrenmek önemlidir. Genellikle Ana Menüde
ayarlama yaparken bu seslerle karĢılaĢırsınız.
İpucu: Arama yaparken çelik burunlu botlar veya
metal delikleri olan ayakkabılar giymeyin. Bunlar
detektörünüze
kafa
karıĢtırıcı
sinyaller
gönderebilir.
Hedef Yanıtı
EĢik
SessizleĢme
EĢik
Saptama Modları
Arama için dörder adet fabrika ön ayarlı Saptama
Modu ve Kaydet Modu mevcuttur. Her Saptama
Modu, Saptama Modu adınca tanımlanan nesne
tiplerini bulmanızı sağlamak için optimum
ayarlara uyarlanmıĢtır.
Başlangıç
Ġlk baĢlama esnasında detektörünüz fabrika
Madeni Para Modu ayarına dönüĢ yapacaktır.
BaĢka bir fabrika ön ayarlı Saptama Modu
seçmek için, uygun Mod düğmesine basıp
Bu dört Saptama Modu Ģunlardır:
bırakın.
Ġlgili ön ayarlı Saptama ayarının yanındaki √
– Madeni Para – Madeni Para ve Mücevher
ikonu, bir fabrika ön ayarlı Modun seçildiğini
– Kalıntı – Tüm Metal
gösterir. Detektör, o Mod için fabrikaca
belirlenmiĢ Ayrım ġablonunu ve ses yanıtını
Bazı yerlerde, alanda bulunan hedef tiplerine özel uygulayacaktır.
bir Ģablon bulunabilir. Örneğin, eski bir ev ya da
bina sahası belli bazı çöplerin yoğunlaĢtığı Not: Saptama Modlarını Kesin Yer Saptama
alanlara veya düĢürülmüĢ madeni paralar bulunan Modundayken değiĢtiremezsiniz.
baĢka alanlara sahip olabilir. Kumsallarda kuru
kumların içinde folyo ve yeni madeni paralar
daha fazlayken, ıslak kumlarda ise daha az çöp ve
daha fazla mücevher vardır.
Belli alanlarda bulmayı beklediğiniz değiĢik
hedef tiplerine bağlı olarak, her alan için
genellikle değiĢik bir Ayrım ġablonunu tercih
edeceksinizdir. Safari ile fabrika ön ayarlı Ayrım
ġablonlarından birini seçme Ģansına sahipsiniz,
ya da genellikle arama yaptığınız alanlara daha
uygun olacak kendi Ģablonlarınızı da yaratıp
kaydedebilirsiniz.
Madeni Para Modu
Madeni Para ve Mücevher Modu
Bu Mod, çeĢitli çöp hedefleri görmezden
gelirken hala madeni paraların çoğunu
saptayabilmek için çok elveriĢli olan bir Ayrım
ġablonuna sahiptir. Safari’nin özelliklerinden
biri de, hedef sinyal karĢılığındaki tonu
değiĢtirebilmesidir. Madeni Para Modunda,
Hedef Tonu saptanan metalin iletkenlik
seviyesine bağlı olarak değiĢir. Örneğin, gümüĢ,
altın ve pirinç gibi yüksek iletken metaller
oldukça yüksek perdeli bir ton çıkartır. Folyo,
nikel ve düĢük ayarlı mücevher gibi daha düĢük
iletkenlikteki metaller de daha düĢük perdeli bir
ton üretir.
Bu modun Ayrım ġablonundaki reddetme
seviyesi, altın mücevherin yanı sıra madeni
paraları da saptayabilmeniz için biraz daha
düĢürülmüĢtür. Bazı yüksek demirli içeriğe
sahip paraların veya Madeni Para Modunda
dıĢlanmıĢ
düĢük
ayarlı
mücevherlerin
saptanabilmesini sağlar, ancak alüminyum
folyoyu da saptayacaktır. Ses tonu, aynı
Madeni Para Modunda olduğu gibi, hedefin
iletkenliğine bağlı olarak değiĢecektir.
Bu Mod için ön tanımlı Ayrım reddetme
ayarları -10’dan -1’edir.
Bu Mod için ön tanımlı Ayrım reddetme
ayarları -10’dan +2’ye ve +6’dan +8’edir.
Kullanım: Bu mod en iyi modern parklar, spor
alanları, oyun alanları ve kalabalık kumsallar
gibi yüksek çöp içeren alanlarda kullanılır.
Folyo ve demirli çöplerin büyük çoğunluğunu
görmezden gelir.
Not: Bazı yeni paralar nikel veya çelik
çekirdeklerle üretilir ve belli bölgesel
uygulamalarda dikkate alınmalıdırlar. Bu
paralar Madeni Para Modunda saptanamazlar.
İpucu: DüĢük ton = DüĢük Ġletkenlikte içerik
Yüksek ton = Yüksek Ġletkenlikte içerik
Kullanım: Bu Modu en çok, tüm altın
mücevherleri bulmak için biraz folyo kazıp
açma halkası ayıklamaya hazır olanlar kullanır;
kumsallar, eski parklar, terke dilmiĢ konut
bölgeleri ve kamplar vb. için idealdir.
Kalıntı Modu
Pek çok kalıntı çok düĢük iletkenliğe ve/veya
demirli içeriğe sahip olduğundan, Kalıntı
Modunun Ayrım Ģablonunda daha da düĢük bir
reddetme seviyesi vardır. Kalıntı Modundaki Ses
Tonu, Madeni Para ile madeni Para & Mücevher
Saptama Modlarınınkinden farklıdır. Ses tonunun
derecesini belirlemek için demirli içeriği kullanır.
Tüm Metal Modu
Tüm Metal Modu, Kalıntı Moduna benzer,
farkı
Tüm
Metal
Modunda
Ayrım
kullanılmamasıdır.
Not: Hangi Modu seçtiğinize bağlı olarak, bip
sesi ve ikon kısa süre için belirir ve ses yanıtının
hangi mod olduğunu belirtir. Bu, Ģu Ģekilde
gösterilir:
İpucu: Bu, yarıĢma avları ya da her türlü metali
aradığınız durumlardaki gibi azami bir hedef
çıkarma oranı önemli olduğunda kullanılacak
en iyi Moddur.
Kalıntı Modunda, yüksek demirli içeriğe sahip bir
hedef düĢük bir ton, düĢük demirli içeriğe sahip
bir hedef de yüksek bir ton üretir.
Bu Mod için ön tanımlı Ayrım reddetme ayarları 10 ve -3 arasındadır. Bu nedenle, özellikle altın
mücevherleri hedefleyen kumsal avcıları da
Kalıntı Modunu kullanmayı tercih edebilir.
Kalıntı Modunda, Saptama Ekranı Hedef Ġkonları
gösterilmez. Bu modu kullanan operatörler
sinyalleri daha ziyade Hedef Kimlik Numaralarını
ve ses yanıtını kullanarak yorumlarlar.
Tüm Metal Modunun ses yanıtı da, Kalıntı
Modunda olduğu gibi, Ses tonlarını üretmek
için nesnenin demirli özelliklerini kullanır.
Kesin Yer Saptama
Kesin Yer Saptama, saptanan hedefin tam
konumunu belirlemenize yardımcı olur.
Safari normalde ―hareketli‖ bir detektördür;
hedefi saptamak için üzerinde hareket etmesi
gerekir. Kesin Yer Saptama aktive edildiğinde,
Safari hareketsiz bir detektör olarak çalıĢır;
bobin hedef üzerinde hareketsiz tutulduğunda
sabit sesli bir yanıt verir. Kesin Yer Saptama,
detektöre Ayrım ġablonu Modellerini geçici
olarak kaldırma talimatı verir. Dolayısıyla
bobinin altındaki tüm hedefler saptanır.
Pinpoint
aktive
edildiğinde,
saptama
ekranındaki hedef ikonları, aĢağıda gösterildiği
gibi konum belirleyici bir çubuk grafikle yer
değiĢtirir.
3 Yanıtı dikkate alarak, bobinin birbirini izleyen
geçiĢlerinin gezdiği alanı hedefin yerinden emin
olana dek azaltın. Konumu aklınızda tutun ya da
ayakkabınız ya da kazma aleti ile zemini
iĢaretleyin.
4 Bobini hedef üzerinden baĢlangıç yönünüze
göre dik açılarla geçirebilmek için bir tarafa
geçin.
5 Yukarıdaki adımları yeni yönde tekrarlamak
size kasılacak kesin konumu verecektir.
İpucu:
— Safari Pinpoint Modundayken metal hedefler
arasında ayrım gözetmez.
— Aramaya geçmeden önce daima Pinpoint
düğmesine yeniden basın (Pinpoint Modunda
arama yapmayın).
Hedefin Yerinin Kesin Saptanması:
— Kesin Konum Belirlemesi yaptıktan ve
1 Hedefin yaklaĢık yeri belirlendiğinde bobini detektörü hedefi kazmak için yere koyduktan
bu bölgenin bir tarafına hareket ettirerek sonra detektörün aralıklı sesler çıkartması sık
Pinpoint düğmesine basın.
olan bir durumdur. Bunu engellemek için
kazarken Pinpoint modundan çıkmak ve hedefin
2 Bobini hedefin bulunduğu bölge üzerinde konumunun teyid edilmesi gerekiyorsa yeniden
yavaĢça gezdirin.
Pinpoint’e dönmek gerekir.
— Direkt olarak hedefin üzerindeyken pinpoint
Not: Kesin Yer Saptama sırasında bobini Düğmesine basmayın, bu sabit bir sinyal
zemine paralel tutun.
verilmesine neden olur.
Safari Pinpoint Modunda, arama bobini direkt
hedefin üzerinden geçerken temiz bir bip sesi
çıkartır.
Saptama Ekranındaki Konum
Belirleyici grafik de, arama bobini direkt
hedefin üzerinden geçerken dolar.
Menü
Safari’nin kullanıcı tarafından değiĢtirilebilen
ayarları Ģöyledir:
4 Ayarı arzu edilen değere değiĢtirmek için –
veya + ok tuĢlarını kullanın.
5 Ayarı uygulamak üzere Menü düğmesine
yeniden basın ve baĢka bir kontrol seçmek
üzere Menü ekranına geri dönün.
Not: Menü ayarlarında değiĢiklik yapmayı
bitirdiğinizde [bu biri için de olabilir, altısı için
de], Saptama Ekranına dönerek arama yapmaya
baĢlamak için Kabul/Ret düğmesine ya da dört
Mod düğmesinden birine basabilirsiniz.
Sensitivity
Threshold
Noise Cancel
Target Volume
Contrast
Trash Density
Duyarlılık
EĢik
Ses Ġptali
Hedef Hacmi
Kontrast
Çöp Yoğunluğu
Yukarıdaki ayarların hepsi Menü ekranında,
aĢağıdaki adımları izleyerek yapılır:
1 Menü ekranına eriĢmek için Menü tuĢuna
basın.
2 Bu ayarlardan birini değiĢtirmek için, arzu
edilen seçim parlayıncaya dek – veya + ok
tuĢlarını kullanın. - veya + düğmelerine sayısız
kez basmayı önlemek için, parmağınızı
düğmeye basılı tutabilirsiniz ve seçiminiz
yumuĢakça kayar, arzu ettiğiniz seçime
ulaĢtıktan sonra düğmeyi bırakın.
3 ParlatılmıĢ seçeneği aktive etmek için yeniden
Menü düğmesine basın. Bu, sizi o ayara özel bir
ekrana götürecektir.
Duyarlılık
Duyarlılık kontrolü, arama yapılan ortam
için en iyi Duyarlılık seviyesini belirlemek
için ayarlanabilir. Fabrika ön ayarları
Otomatiktir ve bu, arama yaptığınız
koĢullara kendini uyarlayacaktır.
Aynı
zamanda Duyarlılığı belli bir bölgeye
uyması için manüel olarak 0 ve 20 arasında
kilitleyebilirsiniz.
Manuel bir Duyarlılık ayarı, kumsallar ve
yeni parklar gibi battaniye tipi / sabit toprak
mineralleĢmesi olan alanlarda kullanılabilir.
Ancak, değiĢken toprak koĢullarına sahip
alanlarda, siz detektörünüzle tecrübe
kazanana dek, Otomatik Duyarlılık tercih
edilen ayardır.
İpucu: Eğer Manuelde arama yapmayı
tercih ederseniz ve bazı zemin gürültüleri
ısrar ederse, Duyarlılık seviyesini hata
sinyalleri kaybolana dek azaltın.
İpucu: Eğer detektörünüz istikrarlı değilse
ve yanlıĢ sesler çıkartıyorsa, detektörün
Duyarlılığını azaltmadan evvel her zaman
bir Ses Ġptali yapmanız önerilir!
Hedef Hacmi
Hedef Ses Yüksekliği kontrolü, hedef sinyalinin
maksimum ses yüksekliğini ayarlamak için
kullanılır – Safari'nin genel ses yüksekliği için
değil. Hedef Ses Yüksekliği aralığı 0 ile 20
arasındadır ve ön ayarlı seviye 20’dir.
Hedef Ses Yüksekliği, büyük ve sığda bulunan ve
kulaklarınızı rahatsız edecek derecede yüksek
sinyaller çıkartan nesnelerden gelen sinyallerin
engellenmesinde kullanılabilir. Bu, kendi duyma
durumunuza göre ayarlanmalıdır.
Not: Hedef Ses yüksekliği kontrolü yalnızca
Hedef Ses Yüksekliğini belirler ve detektörün
Duyarlılık ayarlarını veya gücünü (elektrik)
etkilemez).
Eşik
EĢik, arama yaparken duyulabilen ses seviyesini
veya ―arka plan vızıldamasını" kontrol eder.
Operatörlerin çoğu genellikle çok düĢük ancak
yine de duyulabilen bir EĢikle arama yapmayı
tercih eder. DüĢük bir seviye küçük hedeflere
verilecek yanıtları maskeleyebilir ve yüksek
seviyeler de hedefleri duymayı güçleĢtirir.
Minelab tarafından belirlenen ön ayarlı seviye
12’dir.
Ses İptali
Arama yapacağınız pek çok yerde, detektörü
istikrarsız hale getirecek elektromanyetik
karıĢımlar (EMI) olabilir. Bu istikrarsızlık,
detektörden gerçek hedefleri saptamayı çok
zorlaĢtıran, dengesiz ve tuhaf hata sinyalleri
geldiğinde kendini belli eder. EMI etkilerini
yok etmek için, ya Menüden seçerek ya da
basitçe kontrol panelindeki Ses Ġptali
düğmesine basarak bir Ses Ġptali iĢlemi
yapmanız gerekir (s. 15).
EĢik aralığı 0 ile 40 arasıdır.
Detektörü sabit tutarken, kontrol panelindeki
Ses Ġptali düğmesine basın. Safari
otomatikman en sessiz çalıĢma frekansını
tarayıp seçer ve iĢlemi bitirdikten sonra da
düzgün Ģekilde çalıĢıyor olmalıdır. Bu iĢlem
yaklaĢık 20 saniye alır.
İpucu: Kulaklık kullanılması genellikle EĢiğin
azalmasına yol açar.
Önemli: Ses Ġptali iĢlemi yaparken, detektörün
bobinini hareketsiz tutmak önemlidir, ayrıca
herhangi
bir
metal
nesnenin
bobine
yaklaĢtırılmadığından emin olun.
EMI zaman içinde değiĢebileceğinden, bu
iĢlemi
bir
arama
seansı
boyunca
tekrarlamanız gerekebilir.
Kontrast
LCD’nin kontrastı Kontrast kontrolünü kullanarak
ayarlanabilir.
Çöp Yoğunluğu
Çöp
Yoğunluğu
kontrolü,
Safari’yi
zemininde değiĢik çöp içeriği bulunan
alanlarda arama/saptama yapabilmesi için
optimize edebilmenizi sağlar.
Kontrastı mevcut ıĢık koĢullarına göre Fabrika ön ayarı, madeni para ve kalıntıların
ayarlayarak, LCD ekran üzerindeki bilgileri daha sık olduğu yerler ve ayrıca değiĢken zemin
kolay görünür hale getirebilirsiniz.
mineralleĢmesine sahip alanlar için uygun
olan Yüksek seviyedir. Yüksek ayarı
hedefleri daha hızlı Ģekilde saptar, o nedenle
çok çöp bulunan, özellikle de bunların
birbirine yakın olduğu alanlarda, Yüksek
ayarı, reddedilen ve çöp mahiyetinde bir dizi
hedefin arasında ―iyi‖ bir hedefin varlığını
daha baĢarılı Ģekilde saptayacaktır.
Yüksek
ayarında,
Kabul/Ret
iĢlevini
kullanarak belli bazı hedefleri reddederken,
hedefin tam manasıyla reddedilebilmesi için
birkaç hedef kimlik segmenti/numarası da
reddedilmek durumunda kalabilir. Ancak,
eğer belli bir hedef için arama yapılıyorsa,
istenmeyen çöpleri ya da diğer hedefleri
görmezden gelmenizi sağlayacak çok daha
dar bir ―Kabul Et‖ Ģablonu mümkündür.
Yüksek derecede mineralleĢen ya da değiĢken
zeminlerde Yüksek, tercih edilen ayardır.
Yüksek ayarda Safari’nin sinyal yanıtı tüm
çöplerin arasındaki iyi hedefleri algılamak için
daha hızlı çalıĢır fakat belli bir hedefi reddetmek
için daha geniĢ bir Ayrım ġablonu gerektirir. Bu,
Yüksek ayarda bir Kabul/Red iĢlemi kullanarak
kolaylıkla gösterilebilir:
- Bobini elimine etmek istediğiniz bir çöp
nesnenin üzerinde gezdirin ve onu Kabul/Red
düğmesine basarak reddetmeye çalıĢın.
- ġimdi bobini hedefin üzerinde yeniden gezdirin
ve iĢlemi tekrarlayın.
- Safari hedefte değiĢik metaller bulmaya devam
edecek ve değiĢik Kimlik No’ları gösterecektir.
- Belli bir hedef tam olarak reddedilene dek
sizden birkaç Kimlik No daha reddetmenizi
isteyebilir.
Düşük ise, kumsallar veya açık orman alanları
ve geniĢ tarlalar gibi kara bölgeleri gibi
yalnızca çok temiz zeminlerde kullanılması
gereken özel bir ayardır. DüĢük ayarı, bu gibi
yerlerde size en kesin Hedef Kimliğini sağlar
ve
zorluk
çıkartan
çöp
hedefleri
reddedebilmeniz için dar bir Ayrım ġablonu
yaratmanıza olanak verir.
DüĢük Çöp Yoğunluğu ayarı aynı zamanda
toprak koĢullarının çoğunda biraz daha iyi bir
derinlik yeteneğine sahiptir, ancak hedeflerin
birbirine yakın olabileceği alanlarda tavsiye
edilmez.
Ġki modun performans özellikleri aĢağıdaki
tabloda özetlenmiĢtir:
Yüksek ayar, biraz daha süratli bir gezdirme hızı
ile kullanılabilir, dolayısıyla yarıĢma amaçlı
aramalarda ya da zemin arama hızının önemli
olduğu bölgelerde kullanılması uygundur.
Çöp Yoğunluğu Performans Özellikleri
Ayar
Çöp
Yoğunl
uğu
Kabul/Ret
ĠĢlevi
DüĢ
ük
Çok Ġyi
Ortalama zeminde ve
çöp içeriği düĢük
alanlarda saptama
Çok Ġyi
Yük
sek
Orta
Çok Ġyi
MineralleĢmiĢ zeminde
ve çöp içeriği yüksek
alanlarda saptama
Orta – demirli olmayan
hedefleri
saptayamayabilir
Ġyi
Ayrım
Ayrım (Kabul/Ret) Ölçeği
Bir hedef saptandığında, ekranın sol tarafında
bir Kimlik No ve Ayrım ölçeğinde ekranın
altındaki Grafik Kimlik Saptama Çubuğu
boyunca bir çubuk ve imleç belirir. Madeni
Para ve Madeni Para & Mücevher Modlarında
da ekranın sağ tarafında bir Hedef Ġkonu
belirir.
Ayrım Şablonunu Değiştirmek İçin:
Fabrika ön ayarlı bir Ayrım ġablonu, değiĢtirilip
kiĢisel bir Ģablon olarak kaydedilebilir, böylece
kendi tercih ettiğiniz Ayrım ġablonu istediğiniz
zaman kullanımınıza hazır olur.
Bir modun geçici olarak değiĢtirildiğini belirtmek
üzere ekranda * ikonu belirir.
Ayrım ġablonunu değiĢtirmenin üç yöntemi
vardır:
Hedef imlecin konumu, nesnenin ayrım 1. Yöntem
sınıflandırmasına ya da Kimlik No’ suna Belli bir hedefi/nesneyi reddetmek için:
karĢılık gelir.
1 Bobini nesnenin üzerinde gezdirin. Detektör,
Bir hedef saptandığında, hedef imleci anlık nesnenin ölçekteki konumunu belirtmek üzere
olarak yanıp söner.
imleci hareket ettirecektir ve hedefin Kimlik No’
Grafik Kimlik Saptama Çubuğu üzerindeki su ekranda belirecektir.
siyah alan, reddedilen hedeflerin Kimlik No’
larını ve temiz alan da kabul edilen hedeflerin 2 Nesnenin Kimlik No’ sunu reddetmek için
Kimlik No’ larını temsil eder.
Kabul/Ret düğmesine basın.
3 Bobini hedefin üzerinde gezdirin ve reddedilip
edilmediğini kontrol edin. Hala bir yanıt
üretiyorsa, yeni Kimliği Kabul/Ret düğmesine
ikinci kez basarak reddedin.
Hedef Yanıtlarının Tercümesi
Hedef Kimlik Aralığının +10 ile +40 arasında
51 sayısı vardır.
Demirli nesnelerin Kimlik No’ ları -10 ile -1
aralığındadır.
Demirsiz nesnelerin Kimlik No’ ları 0 ile +40
aralığındadır.
Daha yüksek Ġletkenliğe sahip nesnelerin daha
yüksek Kimlik No’ ları olur.
2. Yöntem
Belli bir Hedef Kimlik No’sunu reddetmek
için:
1 Saptama ekranında değiĢtirmek istediğiniz
Kimlik No’ yu seçmek için - ve + düğmelerini
kullanın. Ġmleç ve hedef Kimlik No’ ları,
seçilen Kimlik No’ sunu belirtecektir.
2 Kimlik No’ sunu kabul etmek ya da reddetmek
üzere
Kabul/Ret
düğmesine
basın.
Reddedildiyse, Ayrım ölçeğinin üzerindeki
bandın
koyulduğunu,
kabul
edildiyse
temizlendiğini
fark edeceksiniz. Kabul/Ret
düğmesi hedefler kabul etmek ve reddetmek
arasında geçiĢ yapar.
3. Yöntem
Geniş bir Hedef Kimlik No aralığının kabul
ya da reddedilmesi için:
1 Seçmek istediğiniz Kimlik No bandının ya ilk
ya da son numarasından baĢlayın.
2 Seçili alan elde edilene dek hem Kabul/Ret
düğmesini hem de - veya + düğmesini basılı
tutun. Grafik Kimlik Saptama Çubuğundaki
imleç kutusunun Kabul/Ret düğmesi Ret
modundayken
koyulaĢtığını
ve
kabul
modundaylen temizlendiğini göreceksiniz.
İpucu: Kabul/Ret düğmesi DüĢük Çöp
Yoğunluğu ayarındayken çok etkilidir. Yüksek
ayar,
detektörün
yüksek
Demir
konsantrasyonunda iyi hedefler bulma yeteneğini
artırır ve sonuç olarak Kabul/ret fonksiyonu o
kadar kesin değildir. (çöp Yoğunluğu hakkında
daha fazla bilgi için bkz: s. 28)
Ayrım ġablonu değiĢtirildikten sonra, Saptama
Modunda değiĢiklik yapıldığını belirtmek üzere
mod düğmesinin yanında * ikonu belirecektir.
Ayrım ġablonunda yapılan bu değiĢiklikler baĢka
bir Saptama Modu seçtiğinizde kaybolur.
DeğiĢtirilmiĢ Ayrım ġablonu, Bir Kullanıcı Modu
Yaratmak ve Kaydetmekteki (s. 32) adımlar
izlenerek
bir
Kullanıcı
Modu
olarak
kaydedilebilir.
Bir Kullanıcı Modu Yaratmak ve Kaydetmek
için:
1 DeğiĢtirmek istediğiniz fabrika ön ayarlı
Saptama Modunu seçin.
2 Ayrım ġablonunu sayfa 30’daki Ayrım
ġablonunu DeğiĢtirmek Ġçin’ e göre değiĢtirin.
3 kaydedildi mesajı aĢağıda gösterildiği Ģekilde
ekranda belirene dek ilgili Mod düğmesini basılı
tutun (yaklaĢık 3 saniye):
Not: DeğiĢik bir Mod düğmesi seçildiğinde, pil
seviyesi ikonun yanında küçük bir ses (hoparlör)
ikonu belirir. Bu ikon on saniye boyunca ekranda
kalır ve Modun Ġletken veya Demirli seslerden
hangisini kullandığını gösterir. Bu, Ģu Ģekilde
gösterilir:
İletken
Ses Yanıtı
4 Mod kaydedildiğinde basılan Mod düğmesinin
yanında
ikonu belirecektir. KiĢisel
Modunuzu dört ön ayarlı Mod kısmından
herhangi biri üzerine kaydedebilirsiniz.
Kullanıcı Modu kaydedildikten sonra, fabrika ön
ayarlı Moda √ geri dönmek için basit olarak
Mod düğmesine basın ya da kiĢisel Modunuz
olarak kaydetmek için düğmeye bir kez daha
basın. Bu, değiĢik hedefler üzerindeki çeĢitli
yanıtları kıyaslayabilmek için, ikisi arasında
kolaylıkla geçiĢ yapabilmenizi sağlar.
Demirli
Ses Yanıtı
Teknik Özellikler
Detektör
Aktarım
Bobin
Ses ÇıkıĢı
Likit Kristal Ekran (LCD)
Uzunluk
Detektör Ağırlığı
Bobin Ağırlığı (Kaydırma plakası dahil)
ÇalıĢma Sıcaklığı Aralığı
ÇalıĢma Nem Aralığı
Muhafaza Sıcaklığı Aralığı
Tam Bant Spektrumu (FBS).
EĢzamanlı Frekans Aktarımı aralığı
1.5–100kHz
11‖ Çift D (su geçirmez)
Dahili Hoparlör ve Kulaklıklar
64 x 128 piksel (40mm x 70mm)
Katlıyken: 1.050mm (41‖)
Açıkken: 1.370mm (54‖)
1,65kg (3.53lbs) (pil ve kulaklıklar hariç)
522g (1.15lbs) +/– 10g (0.02lbs)
0°C ile 50°C (32°F ile 122°F)
40°C’ de (104°F) %90'a kadar Nispi Nem
-30°C ile 80°C (-22°F ile 176°F)
Pil (Yalnızca Aksesuar Birimi)
Tip
ÇıkıĢ Voltajı
Kapasite
GiriĢ (ġarj)
ġarj Süresi
Ağırlık
ÇalıĢma Sıcaklığı
Muhafaza Sıcaklığı
Pil ġarj Sıcaklığı Aralığı
Nikel Metal Hidrid (NiMH)
9.6V
1600mAh veya 1800mAh
100mA’da 12V
1600mAh = 18 saat, 1800mAh = 22 saat
255g (0.56lbs)
0 °C ile 50 °C (32 °F ile 122 °F)
–30 °C ile 80 °C (–22 °F ile 176 °F)
0 °C ile 45 °C (32 °F ile 113 °F)
Tüm Ayarlar
Ayarın Adı
Saptama Modları
Saptama Modu
Ayrım
Madeni Para
Madeni
Para
Mücevher
Kalıntı
Tüm Metal
Menü Ayarları
Duyarlılık
EĢik
Ses Ġptali
Hedef Hacmi
Kontrast
Çöp Yoğunluğu
Aralık
Fabrika Ön Ayarı
Tercihim
Madeni Para, Madeni Madeni Para Modu
Para & Mücevher,
Kalıntı veya Tüm
Metal
-10 ile +40
& -10 ile +40
-10 ile +2 ve +6 ile +8
-10 ile -1
-10 ile +40
-10 ile 40
-10 ile -3
Açık
Otomatik veya 0-20
0-40
0-20
1-20
DüĢük ya da Yüksek
Otomatik
12
Otomatik
20
10
Yüksek
*– Her fabrika ön ayarlı Saptama Modunun kendi Kullanıcı Modunuzu kaydedebilmeniz için yeri
vardır (s. 29).
Detektörü ―Fabrika Ön Ayarları‖ modunda baĢlatmak için (ilk birkaç dıĢ alan deneyiminizde bu
tavsiye edilir), Aç düğmesini Fabrika Ön Ayarları mesajı ekranda belirene dek basılı tutun (yaklaĢık
beĢ saniye).
Hedefi Çıkarma
Hedefi çıkarmak için mala, bıçak ya da ufak bel
gibi aletler kullanılabilir.
Hedefin yeri belirlendiğinde, yüzeyi yumuĢak bir
malzeme ile temizleyerek sinyali yeniden kontrol
edin. Sinyal yoksa, hedef yüzey malzemesinin
altındadır. Bu durumda hedefi tespit edinceye
kadar yüzey malzemesinde arama yapın. Hedef
hala zemindeyse Kesin Yerini Saptayın
(Pinpoint).
Deliği kontrol edin. Hedef delikte değilse, bobini
düz tutarak detektörü zeminin üzerine yerleĢtirin,
bir avuç toprak alarak bobinin üzerinden geçirin.
Yüzük, bilezik ya da saat takmayın, sinyal
üretebilir. Hedefin yerini belirleyinceye kadar bu
iĢlemi tekrarlayın.
Keskin bir aletle çimi ya da toprağı düzgünce
çıkararak plastik bir levhaya koyun. Böylece
malzeme çevreye dağılmaz ve delik hızla yeniden
kapatılabilir. Nesneye zarar vermemek için
dikkatlice kazın.
BaĢka bir hedef kalmadığından emin olduktan
sonra deliği kapatın. Plastik levha üzerindeki
toprak ve çimin tamamını deliğe mümkün
olduğunca düzgün bir biçimde geri koyun.
DüzleĢtirmek için hafifçe toprağın üzerine
ayağınızı basın.
Delik aynen bırakılırsa ya da alanda iz kalırsa
metal detektör kullanımını yasaklayıcı tedbirler
alınabilir. Lütfen tüm çöpleri attığınızdan emin
olun. Amaç, zemini tam olarak bulduğunuz gibi
bırakmaktır.
Define Bölgeleri
Birçok detektör kullanıcısının aklına gelen
soru ―nerede define bulunur‖ sorusudur.
Arama yapabileceğiniz birçok bölge bulunur.
GeçmiĢte insanların bulunduğu bölgeleri, ne
tür nesneler kullanmıĢ ya da kaybetmiĢ
olabileceklerini araĢtırın. Sahil ya da parklar
gibi hala kullanılan bölgelere de gidebilir,
yeni madeni paralar ve mücevherler
arayabilirsiniz.
Arama yapılabilecek daha verimli yerlere dair
bir liste Ģöyle olabilir:
- Evinizin arka bahçesi
- Sahil
- Sergi alanları & koĢu yerleri
- Piknik bölgeleri
- SavaĢ alanları
- Kamp bölgeleri
- Yüzme yerleri
- Parklar ve oyun alanları
- Terk edilmiĢ kasabalar ve eski kasaba
bölgeleri
- Eski evler ya da kamu binaları
- Eski altın madeni bölgeleri
- Spor alanları
- Okul bahçeleri
- Ġskele çevresi
- Araba içinde izlenen sinemalar
GeçmiĢte insanların yaĢadığı bölgelerde madeni
para, kalıntı ve mücevher gibi gömülü hazineler
bulunabilir. En iyi sonucu elde etmek için en
yüksek potansiyele sahip bölgeleri seçin.
Örneğin evlerin arasında bir yürüyüĢ yolu
olarak kullanılan ufak bir parkta az sayıda
değerli hedef bulunabilir. Binlerce insanın
oturduğu, spor yaptığı, battaniye üzerinde
yattığı, piknik masaları, oyun alanları vb.nin
bulunduğu daha büyük eski bir parkta büyük
olasılıkla metal detektörünüzle çeĢitli hedefler
bulabilirsiniz.
Not: Özel mülkte arama yapmadan önce arazi
sahiplerinin iznini alın ve yerel yönetmelikleri
kontrol edin. Yerel Minelab bayiniz yardımcı
olabilir.
Açtığınız delikleri mutlaka kapatın. Zemini
bulduğunuz gibi bırakırsanız gelecekte aynı
bölgede sorun yaĢamazsınız.
Detektör Bakım ve Güvenliği
Safari özenle tasarlanarak dayanıklı bir kutu içinde paketlenmiĢ yüksek kaliteli elektronik bir alettir.
Detektöre gereken özenin gösterilmesi çoğunlukla sağduyu ile ilgilidir.
- Detektörü temiz ve kuru tutun, Ģaftlara ya da
bağlantılara (örn. çatal cıvata ve kam kilitleri)
kum ve çakıl girmemelidir. Detektörü
temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
Hafif sabunlu arıtıcı ile nemlendirilen bir bez
UYARI – Lütfen aşağıdakileri dikkate alın:
kullanın.
- Detektörün uzun süre kullanılmadığı zamanlarda - Bobin kablosunun iyi durumda olduğundan ve
pil paketini Safari’de bırakmayın. - Sızma yapan aĢırı yüke maruz kalmadığından emin olun.
piller ciddi hasara neden olabilir ve kullanıcı ihmali - BoĢ ya da arızalı piller detektörde birçok
nedeniyle garantiyi geçersiz kılar.
soruna neden olabilir. Yalnız kaliteli alkali pil
- Detektörü aĢırı soğuk ya da sıcak ortamlarda kullanın, kulaklık ya da hoparlörden uyarı
gereğinden uzun bırakmayınız. Kullanımda değilken sinyali geldiğinde pilleri mutlaka değiĢtirin.
detektörün üzerini örtmeniz koruma için faydalı - Pil paketini ateĢe atmayın (imha/geri dönüĢüm
olacaktır. Detektörü kapalı bagajda ya da güneĢ ıĢığı için yerel birimlere baĢvurun). Pil paketi
gören araçta bırakmayın. TaĢıma sırasında detektörü sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
korumak için tam uzunlukta bir detektör taĢıma - Detektörü taĢırken ya da muhafaza ederken
çantası mevcuttur
tedbirli olun. Detektör en kaliteli malzemeler
- Kontrol kutusu neme dayanıklı tasarlanmıĢtır kullanılarak üretilmiĢ ve dayanıklılık testlerinde
ancak su geçirebilir. Minelab kontrol kutusunu aĢırı geçmiĢ olsa da, gereken özen gösterilmezse
koĢullara karĢı korumanızı önerir. Kontrol kutusu görüntü ekranı çizilebilir ya da ciddi zarar
suya atılmamalıdır. Kontrol kutusu kapağı toza, kire görebilir.
ve hafif yağmura karĢı koruma sağlar.
- Detektör benzin ya da diğer petrol bazlı sıvılarla
kesinlikle temas etmemelidir.
Sorun Tespit ve Giderme
Detektör çalıĢmıyor
Detektör açılıyor ama kendi kendine kapanıyor
Ses gelmiyor
Sesler düzensiz
Hedef yanıtı yok
- Pillerin durumunu ve pil bağlantılarını kontrol
edin.
- Pil paketinin doğru yerleĢtirildiğinden ve yerine
tam olarak oturduğundan emin olun.
- Alkali pil kullanılıyorsa, kutup noktalarına göre
doğru yerleĢtirildiğinden emin olun.
- Pillerin durumunu kontrol edin. Gerekirse iyi
durumda olduğundan emin olduğunuz pillerle
değiĢtirin.
- Detektör aĢırı ısınmıĢ olabilir. Detektörü
gölgede bırakarak soğumasına izin verin.
- Detektörü, arama bobini bağlı değilken
çalıĢtırın. Detektör çalıĢmaya normal bir Ģekilde
baĢlıyorsa bobin kablosunun durumunu kontrol
edin. Hasarlı ise bobini değiĢtirin. Aksi taktirde
detektörü onarım için geri gönderin.
- Kulaklıkları çıkarın. Hoparlörden ses gelirken
kulaklıklardan gelmiyorsa kulaklıkları ve
bağlantılarını kontrol edin.
- Hedef Ses Yüksekliği ayarını kontrol edin (0'da
sessiz çalıĢır).
- Hoparlörden ya da kulaklıklardan ses gelmiyor
ancak detektör normal çalıĢıyor gibi görünüyorsa,
detektörü onarım için geri gönderin.
- Ses Ġptal düğmesine basın.
- Duyarlılığı azaltın.
- Bobinin dikey düzleme yönelimini değiĢtirerek
sesin en yüksek olduğu bir konum varsa bulmak
için çevirin. - Bu durum çevrede kaçınılması
gereken bir parazit kaynağı olduğuna iĢaret eder.
- Pillerin Ģarjını ve pil bağlantılarını kontrol edin.
- Bobin konektörünün gevĢek olmadığından emin
olun.
- Kulaklıkları ve bağlantılarını kontrol edin.
- Bobin kapağı ile bobin arasına kum ya da çakıl
girmediğinden emin olun.
- Detektörün açık olduğundan emin olun.
- Kulaklıkları ve bağlantılarını kontrol edin.
- Bobin bağlantısını kontrol edin.
- Ayrım seviyesini kontrol edin. Hedef, Grafik
Kimlik Saptama Çubuğundaki siyah alanda ise
sinyal verilmez.
Garanti ve Aksesuarlar
Safari elektronik kontrol kutusu için iki yıllık
parça ve iĢçilik garantisi mevcuttur. Bobin için
bir yıllık parça ve iĢçilik garantisi mevcuttur.
Garanti kapsamı içinde veya dıĢındayken, servis
için satıcıya ya da Minelab’e baĢvurun. Minelab
garantisi, kaza, yanlıĢ kullanım, ihmal,
değiĢiklikler ya da yetkisiz servis hizmetinden
kaynaklanan zararları kapsamaz.
Minelab garantisiyle ilgili daha fazla bilgi için
Safari ―Ürün Garanti Kartına‖ bakın.
Bu garanti devredilemez, ekteki garanti kayıt
kartı satın alma tarihinden itibaren 14 gün
içinde Minelab’e ya da Minelab bayisine iade
edilmedikçe geçersizdir.
8‖ FBS Bobin
NiMH SlimPack
21 V Car Charger
Koss UR – 30
Headphones
8‖ FBS Bobin
NiMH SlimPack
12V
Araç
ġarj
Cihazı
Koss UR - 30
Kulaklıkları
Onarımlar
Detektörü servis için Minelab'a geri göndermeniz
gerekirse, Minelab Servis Onarım Formunu (ya da
fotokopisini)
doldurarak detektörle
birlikte
gönderiniz.
Arızayı olabildiğince ayrıntılı açıklayınız. Böylece
servis mühendislerimiz sorunu hızlı ve etkin bir
Ģekilde çözebilir.
Safari için mevcut olan parça ve aksesuarlar:
- 8‖ FBS Bobin
- 8‖ FBS Bobin Kaydırma Plakası
- 11‖ Bobin Kaydırma Plakası
- Yeniden ġarj Edilebilen 1800mAh NiMH
SlimPack (kapalı)
- Yeniden ġarj Edilebilen 1600mAh NiMH
SlimPack (kapalı)
- 12V Araç ġarj Cihazı
- Koss UR-30 Kulaklıkları
- Tall Man Alt ġaft 610mm (24‖)
- Kontrol Kutusu Kapağı
- Detektör TaĢıma Çantası
- Minelab Alet ve Çöp Çantası
Safari veya herhangi bir baĢka Minelab ürünü için
aksesuar satın almak istiyorsanız, lütfen doğrudan
ya da yerel Yetkili Minelab Bayi aracılığıyla bize
baĢvurun.
Servis ve Onarım Formu
Adınız
Adres
Telefon:
ĠĢ (-------)
Ev (-------------)
Faks (----)
E-posta
Tarih
Detektör / Modeli
Seri No
Satın Alındığı Yer
Satın Alma Tarihi
Arızalı Parça(lar)
Arızanın Tanımı
Detektörü tamir edebilmek için sorunun nasıl yinelenebileceği açıklayın.
Metal Algılama Teknolojisinde Dünya Lideri
© 2008 Minelab Electronics Pty Ltd
1985’te kurulduğu günden bu yana Minelab geliĢmiĢ
elektronik teknolojilerde uzmanlaĢtı. Bruce Candy’nin
dehasından ilham alan yetkin ve yenilikçi AraĢtırma ve
GeliĢtirme Ekibimiz, bize neredeyse anında bir rekabet
avantajı sağladı.
Bu belge telif hakkı ile korunan özel
bilgiler içerir. 1968 Telif Hakları
Kanunu uyarınca izin verildiği haller
dıĢında, 118 Hayward Avenue,
Torrensville, SA 5031, Avustralya
adresinde
yerleĢik
Minelab
Electronics Pty Ltd’in yazılı izni
olmadan hiçbir kısım hiçbir surette
çoğaltılamaz.
UYARI:
Bu
belge
Minelab
Electronics Pty Ltd’in haklarını,
teknik bilgilerini ya da sınırlı hak
verilerini ya da her ikisini de içerir.
Patent ve markalar geçerlidir. Safari,
Serious Detecting ve Minelab,
Minelab Electronics Pty Ltd.’in ticari
markalarıdır.
Yeniliğe olan bu bağlılığımız sayesinde, hem profesyoneller
hem de amatörler tarafından kullanılan yüksek kaliteli altın
detektörlerinin yanı sıra dünya çapında metal arama iĢini hobi
edinen kiĢiler için yapılan madeni para ve define detektörlerini
de baĢarılı bir Ģekilde piyasaya sürebildik. GeliĢmiĢ Minelab
teknolojisi, dünya genelinde askeri ve insani yardım amaçlı
mayın temizleme projeleri için tasarlanan tespit
ekipmanlarında da kullanılır.
Minelab bugün Avustralya, Avrupa ve ABD’de üretim,
dağıtım ve müĢteri hizmetleri vermektedir ve ISO 9001 Kalite
Belgesine sahip bir Ģirkettir. ISO 9001, müĢteriler için yüksek
ürün kalitesini garanti eden dünya çapında bir kalite standardı
belgesidir.
Daha Temiz, Daha Yeşil Bir Gelecek
İçin
Avrupa Birliği sınırları içindeki
tüketiciler için: Ekipmanı ev çöpüne
atmayın.
Bu ekipman üzerinde yer alan
çaprazlanmıĢ çöp kutusu simgesi,
ekipmanın ev çöpüne atılamayacağını
yerel resmi yönetmeliklere ve çevre
yönetmeliklerine göre geri dönüĢüme
tabi tutulması gerektiğine iĢaret eder.
Ekipmanı geri dönüĢüm servisi ya da
merkezi aracılığıyla atınız ya da
ekipmanınız için uygun olan ilgili
Minelab satıĢ birimine iade ediniz. Bu
sayede ekipman çevre açısından güvenli
bir Ģekilde imha edilebilir.
Ġstenmeyen
elektronik
ekipmanın
çöplüğe atılması ekipmanın içerdiği
toksik maddelerin neden olduğu kirlilik
nedeniyle çevre üzerinde uzun süreli
olumsuz etkilere neden olabilir.
BU
CİHAZ
FCC
KURALLARI 15. BÖLÜME
UYGUNDUR
Ekipmanın
çalıĢtırılması
aĢağıdaki iki koĢula bağlıdır:
(1) Bu cihaz zararlı parazit
oluĢturamaz (2) bu cihaz
istenmeyen çalıĢma Ģekline
neden olan parazit dahil olmak
üzere alınan tüm parazitleri
kabul etmelidir.
Sorumluluk Reddi:
Bu
kullanım
kılavuzunda
belirtilen
Minelab
metal
detektörü, metal aramayı hobi
edinen kiĢiler için özellikle
tasarlanarak üretilen kaliteli bir
metal detektördür ve tehlikeli
olmayan ortamlarda madeni
para, define ve genel metal
tespitinde kullanılması önerilir.
Bu metal detektör, maden
detektörü ya da aktif mühimmat
tespit aleti olarak kullanılmak
üzere tasarlanmamıĢtır.
Not:
Bu detektör için çeĢitli
seçenekler
bulunabileceğinden
ekipman, Modele ya da
detektörle birlikte sipariĢ
edilen malzemelere göre
değiĢebilir. Ayrıca (bu el
kitabındaki)
belirli
tanımlar ve resimler satın
aldığınız Modelden farklı
olabilir.
Minelab,
dilediği zaman tasarım,
ekipman
ve
teknik
özelliklerde
yapacağı
değiĢikliklerle
sürekli
teknik iyileĢtirme yapma
hakkını saklı tutar.
Minelab Electronics Pty Ltd
PO Box 537, Torrensville Plaza Adelaide, South
Australia, 5031
Avustralya
Tel: +61 (0) 8 8238 0888 Faks: +61 (0) 8 8238 0890
E-posta: [email protected]
Minelab International Ltd
Laragh, Bandon Co. Cork
İrlanda
Tel: +353 (0) 23.885 2101 Faks: +353 (0) 23.885
2106 0890 E-posta: [email protected]
Minelab USA Inc
871 Grier Drive, Suite B1 Las Vegas, Nevada, 89119
ABD
Tel: +1 702 891 8809 Faks: +1 702 891 8810 Eposta: [email protected]

Benzer belgeler