Ders Dosyası

Transkript

Ders Dosyası
Ekonometri II (ECON 302T) Ders Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
Ekonometri
II
ECON
302T
Bahar
3
0
0
Ön Koşul Ders(ler)i ECON 301
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Gösteri
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Yrd. Doç. Dr. Nil Demet Güngör
3
6
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
ECON 301 dersinin devamı olan bu derste, çoklu
korelasyon, değişken varyans ve otokorelasyon
gibi klasik doğrusal regresyon modelinin
varsayımlarının geçerli olmadığı durumlar ele
alınacaktır. Bu durumların tespiti ve ortaya
çıkardıkları sorunlar üzerinde durulacaktır. Ayrıca,
kukla değişkenli modeller, model tanımlaması ve
teşhis sınamaları gibi çeşitli konular da işlenecektir.
İşlenilen konular bilgisayar uygulamalarıyla
desteklenecektir.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Regresyon ve Hipotez Sınamaları Konularının
Tekrarı; Kukla Değişkenlerin Kullanımı; Çoklu
Korelasyon; Değişken Varyans; Otokorelasyon;
Ağırlıklı En Küçük Kareler Tahmin Yöntemi, Model
Tanımlama Hataları; Model Seçim Kriterleri; Aykırı
Gözlemlerin Tespiti
• Daha ileri düzey ekonometri yöntemlerini
anlamak ve uygulamak
• Ҫeşitli ekonometrik yöntemlerin avantajlarını
veya kısıtlarını irdeleyebilmek
• Ekonometrik yazılım programları kullanarak
teorik bilgilerin pratik uygulamalarla pekişmesini
sağlamak
• Ekonometrik yöntemler kullanan çalışmaların
sonuçlarını anlamak ve yorumlayabilmek
• Ekonometrik bir araştırma raporu hazırlama
konusunda güven kazanmak
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
1
ECON 301 dersi tekrarı
Ön Hazırlık
Ders Notları
2
Kukla Değişkenli Regresyon
Modeli
Gujarati, Bölüm 9: ss. 297-309
3
Kukla Değişkenlerle Bazı
Uygulumalar
Gujarati, Bölüm 9: ss. 310-323
4
Çoklu Korelasyonun Tanımı ve
Sonuçları
Gujarati, Bölüm 10: ss. 335-358
5
Çoklu Korelasyonun Teşhisi ve
Gujarati, Bölüm 10: ss. 359-375
Sorunu Çözmeye Yönelik Öneriler
6
EViews uygulamaları
7
ARA SINAV
8
Değişken Varyansın Tanımı ve
Sonuçları
9
Değişken Varyansın Teşhisi ve
Gujarati, Bölüm 11: ss. 400-428
Sorunu Çözmeye Yönelik Öneriler
10
Otokorelasyonun Tanımı ve
Sonuçları
11
Otokorelasyonun Teşhisi ve
Gujarati, Bölüm 12: ss. 462-489
Sorunu Çözmeye Yönelik Öneriler
12
Ekonometrik Modelleme: Model
Gujarati, Bölüm 13: ss. 506-529
Tanımlama Hataları, Model Seçim
Kriterleri
13
Ekonometrik Modelleme: Teşhis
Sınamaları ve Aykırı Gözlemlerin
Tespiti
Gujarati, Bölüm 13: ss. 530-547
14
EViews uygulamaları
Ders Notları
15
Genel Değerlendirme
16
Final Sınavı
Ders Notları
Gujarati, Bölüm 11: ss. 387-400
Gujarati, Bölüm 12: ss. 441-461
Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. Gujarati, Damodar N. (2003) Temel Ekonometri, Literatür
Kitabevi, McGraw-Hill.
Diğer
Kaynaklar:
1. Wooldridge, Jeffrey (2008) Introductory Econometrics: A
Modern Approach (with Economic Applications), 4th Edition,
Cengage Learning.
2. Peter J. Kennedy (1998) A Guide to Econometrics, 4th
Edition, MIT Press.
3. Ramanathan, R. (2002), Introductory Econometrics with
Applications, 5th edition, Orlando, FL: Harcourt College
Publishers.
4. Hill, R.C., Griffiths, W.E. and G. G. Judge (2001)
Undergraduate Econometrics, 2nd Edition, John Wiley and
Sons, Inc.
5. Hill, R.C., Griffiths, W.E. and G. G. Judge (2000) Using
Eviews For Undergraduate Econometrics, 2nd Edition, Wiley.
6. Asteriou, D. (2006) Applied Econometrics: A Modern
Approach using EViews and Microfit, Palgrave-Macmillan.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
1
20
Seminer
1
30
Ara Sınavlar/Ara Juri
-
-
Genel Sınav/Final Juri
1
30
Toplam
4
90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
30
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
X
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama,
açıklama ve kullanma becerilerini edinmek
X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat
politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı
yaklaşımları öğrenmek
X
X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma
tekniklerini öğrenmek
X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik
araçları kullanma becerisini geliştirmek
X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini
geliştirmek
X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu
öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda
bulunmak
X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu
geliştirmek
X
11 İletişim becerisini geliştirmek
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve
becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini
geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası,
uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal
ve finansal ilişkiler
X
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
16
1
16
16
6
96
1
16
16
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
2
2
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
2
2
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
180

Benzer belgeler

Ekonometri II (ECON 302) Ders Detayları

Ekonometri II (ECON 302) Ders Detayları gibi klasik doğrusal regresyon modelinin varsayımlarının geçerli olmadığı durumlar ele alınacaktır. Bu durumların tespiti ve ortaya çıkardıkları sorunlar üzerinde durulacaktır. Ayrıca, kukla değişk...

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları 9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak 10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları Hafta Konular

Detaylı