SYLLABUS - Umut Unal

Yorumlar

Transkript

SYLLABUS - Umut Unal
DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS) Dersin Dili Dersin Seviyesi (Lisans / Lisansüstü) Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Üyesi Dersin Yardımcıları İletişim Bilgileri Derslik Ders Saatleri Ders Dışı Görüşme Saatleri ve Yeri KREDİSİ Teori Uygulama 3 3 TOPLAM 3 3 DERSİN KODU IKT 406 SAATİ DERSİN ADI Uygulamalı Ekonometri : : : : : : : : : YARIYILI Bahar Türkçe Lisans Yrd. Doç. Dr. Umut Ünal Yrd. Doç. Dr. Umut Ünal ‐ Ofis: A Blok: 404 B [email protected] A‐311 Pazartesi 9:00 – 12:00 Pazartesi 13:00 – 16:00 : Bilindiği üzere ekonometrinin iki temel ayağı vardır: teori ve uygulama. Bu dersin temel amacı, uygulama ayağını alanında dünyaca kabul görmüş bir yazılım olan Stata ile öğrenciye kavratmaktır. Bu bağlamda, Ekonometri I ve Ekonometri II derslerinde öğrenilen temel kavramların uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Dersin Amacı KAYNAKLAR Ana Kaynak ‐
‐
Yardımcı Kaynaklar ‐
‐
‐
‐
‐
Stata 13 User Manual Temel Ekonometri, D.N.Gujarati, İkinci Basım, Literatür Yayıncılık, 2001. Çeviri: Ümit Şenesen‐Gülay Güllük Şenesen. Christopher F. Baum, An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, Stata Press Publication, 2006. R.Ramanathan, Introductory Econometrics with Applications, Fifth Edition, Harcourt, College Publishers, Fort Worth, 2002. D.N.Gujarati, Basic Econometrics. Fourth Edition, McGraw‐Hill Inc, Boston, 2003. J.Stewart and L.Gill, Econometrics, Second Edition, Prentice Hall Europe, London, 1998. Maddala, G.S. Introduction to Econometrics, Third Edition. John Wiley and Sons Ltd.Chichester; 2001. 1
DERS KONULARI (değişebilir) I.
Giriş / Introduction II.
Stata’ya Giriş ve Temel Bilgiler (Introduction to Stata and Some Basic Information) III.
Basit Regresyon Modeli / The Simple Regression Model a. Model ve Temel Varsayımları / The Model and Its Basic Assumptions b. Model Tahmini / Estimation c. Modelin Değerlendirilmesi / Evaluation of the Model d. Sabit Değişkensiz Model / The Model without an Intercept Term IV.
Çoklu Regresyon Analizi / Multiple Regression Analysisi a. Çoklu Regresyon Modelinin Tahmini ve Değerlendirilmesi / Estimation and Interpretation of the Model b. Hipotez Testi ve Güven Aralığı / Hypothesis Testing and Interval Estimation c. Belirlilik Katsayısı ve Ilgili İstatistiklerin Değerlendirilmesi / The Coefficient of Determination and Related Statistics V.
Çoklu Doğrusallık / Multicollinearity a. Çoklu Doğrusallığın Sebebleri ve Sonuçları / Nature and Consequences of Multi‐collinearity b. Çoklu Doğrusallığın Tespiti ve Analizi / Detection of Multicollinearity and Estimation c. Çoklu Doğrusallıktan Kurtulma Yolları / Solutions to the Problem of Multicollinearity VI.
Kukla Değişkenli Regresyonlar / Regression on Dummy Variables a. Yapısal Değişim Testi / Testing for Structural Change b. Mevsimsel Uyarlama / Seasonal Adjustment VII.
VIII.
Değişen Varyans / Heteroscedasticity a. Değişen Varyansın Sebepleri ve Sonuçları / Nature and Consequences of Heteroscedasticiy b. Değişen Varyans Testleri ve Analizi / Testing for Heteroscedasticity c. Değişen Varyanslı Modellerde Tahmin / Estimation in Heteroscedastic Models Ardışık Bağımlılık / Autocorrelation a. Ardışık Bağımlılığın Sebepleri ve Sonuçları / Sources and Inferential Consequences of Autocorrelation b. Ardışık Bağımlılık Testi / Testing for Autocorrelation c. Birinci Dereceden Ardışık Bağımlı Modellerde Tahmin / Estimation in First Order Autoregressive Models IX.
Zaman Serileri Ekonometrisi / Time Series Econometrics a. Durağan ve Durağan Olmayan Zaman Serileri / Stationary and Nonstationary Time Series b. Birim Kök Sınaması / Unit Root Tests c. Eşbütünleşme / Cointegration X.
Eşanlı Denklem Modelleri / Simultaneous Equation Models 2
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Değerlendirmede Esas Alınan Çalışmalar Katılım Uygulama Ödev Proje Ara Sınav Yarıyıl Sonu Sınavı KATKI PAYI 10% 20% 30% 40% TOPLAM 100% DERSLE İLGİLİ GENEL İLKELER Her hafta işlenecek konularla ilgili bölümleri okuyarak, bilgisayarda Stata programı kullanılarak yapılan uygulamaları tekrarlayarak ve bu bağlamda bilgilerini sürekli güncel tutarak derse gelmeniz ve sınıftaki tartışmalara katılmanız başarılı olmanızın gerekleridir. Gerek derslerde, gerekse sınavlarda meydana gelebilecek etik‐dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. Ders vakitlerin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için ders arası vakitlerinin asgari seviyede tutulmasına azami gayret göstermeniz beklenmektedir. ÜNİVERSİTE ETİK KODU Kopya yapmak veya yapmaya teşebbüs etmek, eser ve akademik çalışma hırsızlığı yapmak Disiplin Yönetmeliğine aykırı davranışlardandır. Bu derste bu tarz yaklaşımlara müsamaha gösterilmeyecektir. Bu tip akademik sahtekârlık durumlarında Turgut Özal Üniversitesi’nin ilgili yönetmelik kuralları uygulanacaktır. 3

Benzer belgeler