a-08s-01_Layout 1 - TD-IHK

Yorumlar

Transkript

a-08s-01_Layout 1 - TD-IHK
EKONOMI
Bosh’un sat›şlar› 47.3 milyar euroya ç›kt›
T
ÇALIŞAN
DÜNYASI
ürkiye’de de faaliyeti bulunan Bosch Grubu, 2010 mali y›l›n›n kesinleşmemiş finansal verilerine
göre, bütün dünyada 47.3 milyar euro sat›ş yaparak, bir önceki y›la oranla yüzde 24 art›ş
kaydetti. Bosch’tan yap›lan aç›klamaya göre bu rakam, 2007 kriz öncesi sat›ş seviyesine ulaşan
firman›n, 125 y›ll›k tarihindeki en yüksek sat›ş seviyesini ifade ediyor.
1 MART 2011 SALI
LÜTFİ
KÖKSAL
MEMUR, İŞÇİ ve İŞVERENİN REHBERİ
8
6111 SAYILI “TORBA KANUN” YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Vergi ve prim borçları
yeniden yapılandırıldı
amuoyu tarafından
Vergi ve Sigorta Affı
Kanunu olarak bilinen
uzun zamandır beklenen ve hakkında birçok yazılar
ve yorumlar yapılan 6111 sayılı
Kanun 25 Şubat 2011 tarih ve
27857 (mükerrer) sayılı Resmî
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu bir prim affı yasası
değil. Vergi ve Sigorta primi
başta olmak üzere, devlete olan
borçların yeniden yapılandırılmasıdır.
- Bu Kanuna göre yapılan
başvuru tarihi itibarıyla ilgili
mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe
bağlı sigorta primi ve topluluk
sigortası primi,
- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi,
özel işlem vergisi ve eğitime
katkı payı... asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre
ve şekilde ödenmesi halinde, bu
alacaklara uygulanan gecikme
cezası ve gecikme zammı gibi
fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Yani 6, 9,12 ve 18 taksitte ve
iki ayda bir ödeme imkanı veriyor. Gerekirse vade 36 aya kadar uzatılabiliyor.
Çalışan emeklilerin destek primi borçları da yapılandırılıyor.
SGK borçlarında 2010/Kasım,
diğerlerinde 2010/Aralık ve öncesi borçlar bu kapsama giriyor.
Ödemede gecikme faizi ve zammı silinirken, anaparaya
ÜFE/TÜFE uygulanıyor.
K
Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal İşler Bakanı Aygül Özkan ile
Başbakan Erdoğan kısa bir görüşme yaptılar
CeBIT Kongre Merkezi’nde, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlen ‘’Türk Alman Ekonomi Kongresi’’ne katılan
Başbakan Erdoğan, Türk ve Alman yetkililerle birlikte.
Kesinleşmiş Sosyal
Güvenlik Kurumu
alacakları
Üyeli€imize en fazla destek
ALMANYA’DAN GELMEL‹
B
aşbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi
ve Ticaret Bakna› Nihat Ergün, Hannoverde
Türk ve Alman işadamlar›yla biraraya geldi.
Türkiye’nin bu y›l ‘partner ülke olarak kat›ld›ğ›
CeB›T Fuar›n›n aç›l›ş öncesi Türk-Alman Sanayi ve
Ticaret Odas›’nin (TD-‹HK) davetine kat›lan Başbakan
Erdoğan, konuşmas›nda Türkiye’nin son y›llardaki at›l›mlar›na dikkat çekti.
“Ekonomi Buluşmas›” ad› alt›nda Hannover Kongre
Merkezi’ndeki Spiegelsaal’daki buluşmaya TD-‹HK
Başkan› Dr. Reinhardt Freiherr von Leoprechting, ‹stanbul Alman-Türk Ticaret Sanayi Odas› Başkan›
Franz Koller, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan›
Rifat Hisarc›kl›oğlu, Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat
Ergün ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kat›ld›.
Ekonomi Buluşmas›na Almanya genelinden çok sayida
dernek başkan› ve işadamlar› kat›ld›lar. Almanya’nin
ilk Türk kökenli bakan› olan Aşağ› Saksonya Eyaleti
Sosyal işleri Bakan› Aygül Özkan da kat›l›mc›lar aras›ndayd›. Başbakan salona alk›şlarla girdi.
Başbakan Erdoğan burada yapt›ğ› konuşmada, Almanya ve Türkiye’nin birbirine uzak ülkeler olmad›ğ›
gibi, Alman ve Türk halklar›n›n da birbirine uzak
halklar olmad›ğ›n› ifade etti.
DERİN KÖKLER VAR
‹ki ülkeyi birbirine bağlayan faktörün, sadece 1960
sonras›nda Almanya’ya yerleşen işçilerin, burada doğan
çocuklar›n, buradaki işadamlar›n›n ve ticari ilişkilerin
olmad›ğ›n› belirten Erdoğan, bunlar›n elbette iki ülkenin
ilişkilerinde kilit rol oynad›ğ›n›, ancak iki ülke aras›ndaki
Rotam›z› h›zla
Endonezya ve
Çin’e çevirdik
ilişkilerin daha derin köklere sahip olduğunu söyledi.
Erdoğan “Türkiye’nin AB’ye girmesini en fazla desteklemesi gereken ülke olarak Almanya’y› görüyoruz.
Almanya’n›n gösterecegi tav›r, diğer üye ülkelere de
etki yapacakt›r. Türkiye’nin AB’ye neler katacağ›n›
sizler düşünün.” dedi. Bakan Ergün, Hannover’de
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odas› taraf›ndan düzenlenen “Türk-Alman Buluşmas›”nda, bu buluşmalar›n
iş adamlar›n›n yak›nlaşmas›na, ön yarg›lar›n aş›lmas›na,
f›rsat ve işbirliği alanlar›n›n keşfedilmesine vesile olduğunu söyledi.
Avrupa’n›n en büyük nüfusuna sahip iki ülke olan
Türkiye ve Almanya aras›ndaki ilişkilerin, bu bölgenin
tamam› için büyük önem taş›d›ğ›n› dile getiren Ergün,
Avrupa Birliğinin de küresel bir güç merkezi haline
gelmesinde, Türkiye ve Almanya aras›ndaki ilişkilerin,
son derece belirleyici olacağ›n› vurgulad›.
İSTANBUL GELECEĞİN MERKEZİ
Ergün, özellikle son küresel mali krizde iki ülkenin
ortaya koyduğu performans›n iki ülke ilişkilerinin
gereğini aç›kça ortaya koyduğunu ifade ederek, son
küresel ekonomik krizde ortaya koyduğu performans›n,
Türkiye’nin art›k son derece önemli ekonomik bir güç
haline dönüştüğünü de ispat ettiğini belirtti.
EMEKLİLİK ŞARTLARI DEĞİŞMEDİ
n çok sorulan ortak bir soru
var: “Torba Yasa’ya göre
ben ne zaman emekli olurum, ne kadar geriye dönük borçlanma yapabilirim, emekliğim için
yaşımı bekliyorum, şimdi emekli
olabilir miyim?”
Sayın okurlarım, yeni Kanun
emeklilik şartlarında bir değişiklik,
kolaylık getirmiyor. Geriye dönük
hizmet borçlanması yoktur. Eskiden olduğu gibi erkekler askerlik
borçlanması yapabiliyor. İlk işe girdikten sonra doğum yapan sigortalı kadınlar, çocuklarının yaşaması
ve doğumdan sonra adlarına prim
ödenmemiş olması şartıyla doğum
borçlanması yapabiliyorlar. İşe girmeden önceki doğumları Yargı Kararı ile kesin olarak borçlanamıyorlar. Bir iş yerinde sigortasız olarak
çalışan işçi çalıştığını kanıtlamak
şartıyla Hizmet Tespit Davası aça-
E
Türkiye’de yat›r›m yapan yerli ve yabanc› tüm işletmelere vergi indirimi, SSK prim indirimi, yat›r›m
yeri tahsisi gibi kolayl›klar sağland›ğ›n› ifade eden
Ergün, şunlar› söyledi: “Türkiye bugün, Avrupa,
Asya ve Afrika k›talar› aras›ndaki uygun coğrafi konumuyla, mal ve hizmet üretimi yapmak isteyen
küresel girişimciler için en rasyonel lokasyonlardan
birisidir. Geçenlerde bir ‹ngiliz firmas›n›n, merkezini
‹stanbul’a taş›ma karar› ald›ğ›nda ve neden ‹stanbul
diye sorulduğunda verdiği cevap şu olmuştur. ‘Londra
geçmişin merkeziydi, ‹stanbul geleceğin merkezi’.
Londra geçmişin merkeziydi, ‹stanbul geleceğin
merkezi.” Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün,
Alman iş adamlar›n› Türkiye ile daha fazla işbirliği
yapmaya ve ortakl›klar kurmaya da davet etti.
Almanya’n›n Hannover Belediye Başkan› Stephan
Weil, Türk iş adamlar› ile iletişimi canl› tutmay›
amaçlad›klar›n› söyledi. Weil, Türkiye’nin bu y›l
konuk ülke olduğu Uluslararas› CeBIT Biliş im
Fuar›’n›n aç›l›ş› öncesi Hannover Belediye binas›nda
iş adamlar›na y önelik kahvalt› program düzenledi.
‹stanbul Ticaret Odas› (‹TO) Başkan› Murat
Yalç›ntaş, T ürkiye’nin Hannover Başkonsolosu
Tunca Özçuhadar’›n yan› s›ra çok say›da iş
adam› programa kat›ld›.
biliyor. Fakat bunda 5 yıllık zaman
aşımı var. 5 seneyi geçmişse dava
açılamaz. Ancak bir iş yerine girişi
yapılmış, tescil olmuş ve adına
prim ödenmemişse dava açabilir,
bunda zaman aşımı yoktur. Emeklilik yaşını bekleyenler için erken
emeklilik ve sağlık hizmetlerinden
faydalanma yoktur.
65 yaşını dolduran tarım çiftçisine sigorta ödeme zorunluluğu
kalkıyor.
65 yaşını dolduran tarım sigortalılarına 4/b kapsamında prim ödemeleri kaldırıldı. 65 yaşını dolduranlar isterse 4/b kapsamında sigortalı yapılmayacak. Sigortalı
olanlar da sigortadan çıkarılacak.
Torba yasası ile ilgili değişiklikleri
yeri ve zamanı geldikçe okuyucularımızla paylaşacağız. Yeni yasanın ülkemize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dilerim.
www.calisandunyasi.com
e-mail: [email protected] Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-‹ST.
Not: Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın,doğum tarihlerini (yıl, ay, gün olarak) ve çalışma hayatı ile ilgili bütün bilgileri bildirmeleri gerekmektedir. internet sitesindeki yeni sınırlama
dolayısıyla eksik bilgili sorulara artık cevap vermek mümkün olmayacak! Ayrıca her salı günü
saat 13:15’te TGRT FM’de canlı yayınlanan “Zeytin Dalı” programında bizi dinleyebilirsiniz.
Ser ma ye Pi ya
sa la
r› ye Piyasalar›
Ser
ma
Hisse Senedi
Önceki
Kapanış
Dünkü
Kapanış
Fark
(%)
ACIBADEM HAST.
ADANA CIMENTO
ADANA CIMENTO (B)
ADANA CIMENTO (C)
ADEL KALEMCILIK
ADVANSA SASA
AFM FILM
AFYON CIMENTO
AK ENERJI
AKAL TEKSTIL
AKBANK
AKCANSA
AKFEN HOLDING
AKIN TEKSTIL
AKSA
AKSA ENERJI
AKSIGORTA
AKSU ENERJI
ALARKO CARRIER.
ALARKO HOLDING
ALBARAKA TURK.
ALCATEL TELETAS
ALKIM KAGIT
ALKIM KIMYA
ALTERNATIFBANK
ALTIN YAG KOMBINALARI
ALTINYILDIZ
ANADOLU CAM
ANADOLU EFES
ANADOLU HAYAT
ANADOLU ISUZU
ANADOLU SIGORTA
ANEL ELEKTRIK
ANEL TELEKOM.
ARCELIK
ARENA BIL.
ARSAN TEKSTIL
ASELSAN
ASYA KATILIM BANKASI
AVIVA SIGORTA A.S
AYEN ENERJI
AYGAZ
BAGFAS
BAK AMBALAJ
BANVIT
BATI CIMENTO
BATI SOKE CIMENTO
BESIKTAS
BIM MAGAZALAR
BIZIM TOPTAN SATIS M.
BOLU CIMENTO
BOROVA YAPI
BORUSAN
BORUSAN YATIRIM
BOSCH FREN SIST.
BOSSA
Boyner Buyuk Mag.A.S
BRISA
BSH EV ALETLERI
BURCELIK
BURCELIK VANA
BURSA CIMENTO
CARREFOURSA(A)
CARREFOURSA(A)
COCA COLA
COMPONENTA DOKUM.
CREDITWEST FAK.
CELEBI
CELIK HALAT
CEMTAS
CIMBETON
CIMENTAS
CIMSA
DEMISAS DOKUM
DENIZBANK
DENIZLI CAM
DENTAS AMBALAJ
DERIMOD
DESA DERI
DEVA HOLDING
DITAS DOGAN
DOveCO RESTAURANTS
DOGAN BURDA
DOGAN GAZETECILIK A.S
DOGAN HOLDING
DOGAN YAYINCILIK
12.55
5.24
3.23
0.76
20.05
1.38
14.80
199.50
2.80
1.39
7.60
6.86
10.45
3.39
3.70
4.61
1.92
5.07
19.05
3.24
2.05
3.02
1.52
7.62
1.42
1.06
12.10
3.01
21.10
4.57
7.44
1.20
2.30
1.20
7.32
2.25
1.69
7.56
2.52
9.40
2.98
8.16
175.00
1.75
4.44
8.04
1.67
8.78
48.40
24.90
1.56
1.83
15.65
8.98
196.00
1.79
3.99
202.00
137.50
115.00
3.20
4.63
17.15
21.75
17.75
5.03
3.03
21.50
3.55
0.96
46.90
8.64
9.18
1.89
10.55
15.75
1.65
3.77
0.98
2.65
2.97
59.00
2.91
3.02
1.15
1.92
12.45
5.30
3.24
0.76
20.20
1.39
15.25
196.50
2.85
1.39
7.48
6.84
10.25
3.41
3.67
4.68
1.91
4.96
20.05
3.27
2.20
3.05
1.52
7.74
1.42
1.07
12.20
2.97
21.60
4.50
7.56
1.21
2.19
1.21
7.42
2.25
1.70
7.52
2.58
9.50
2.97
8.46
176.00
1.78
4.45
8.04
1.68
10.18
50.30
25.25
1.57
1.86
15.50
8.90
204.50
1.78
3.87
215.00
140.00
119.00
3.22
4.70
17.40
22.40
17.70
5.17
3.00
22.60
3.82
0.97
46.70
8.58
9.00
1.99
10.40
15.55
1.70
3.73
0.99
2.70
3.25
59.00
2.94
3.00
1.18
1.92
-0.80
1.15
0.31
0.00
0.75
0.72
3.04
-1.50
1.79
0.00
-1.58
-0.29
-1.91
0.59
-0.81
1.52
-0.52
-2.17
5.25
0.93
7.32
0.99
0.00
1.57
0.00
0.94
0.83
-1.33
2.37
-1.53
1.61
0.83
-4.78
0.83
1.37
0.00
0.59
-0.53
2.38
1.06
-0.34
3.68
0.57
1.71
0.23
0.00
0.60
15.95
3.93
1.41
0.64
1.64
-0.96
-0.89
4.34
-0.56
-3.01
6.44
1.82
3.48
0.62
1.51
1.46
2.99
-0.28
2.78
-0.99
5.12
7.61
1.04
-0.43
-0.69
-1.96
5.29
-1.42
-1.27
3.03
-1.06
1.02
1.89
9.43
0.00
1.03
-0.66
2.61
0.00
Hisse Senedi
DOGUS OTOMOTIV
DURAN DOGAN BASIM
DYO BOYA FAB.
ECZACIBASI ILAC
ECZACIBASI YAPI
ECZACIBASI YATIRIM
EDIP IPLIK
EGE ENDUSTRI
EGE GUBRE
EGE SERAMIK
EMEK ELEKTRIK
EMKELY
EMINIS AMBALAJ
ENKA INSAAT
ERBOSAN
EREGLI DEMIR CELIK
ERSU GIDA
ESCORT COMPUTER
FAVORI DINLENME TES.
FENERBAHCE SPORTIF
FENIS ALUMINYUM
FINANS FIN. KIR.
FINANSBANK
FEDERAL-MOGUL IZMIT.
FORD OTOMOTIV SAN.
FRIGO PAK GIDA
FRIGOY
GALATASARAY
GARANTI BANKASI
GARANTI FAKTORING
GENTAS
GERSAN ELEKTRIK
GERELY
GLOBAL YAT. HLD.
GOLDAS KUYUMCULUK
GOODYEAR
GOLTAS CIMENTO
GSD HOLDING
GUBRE FABRIKALARI
GUNES SIGORTA
HAZNEDAR TUGLA
HEKTAS
HURRIYET GAZETECILIK
ISIKLAR YAT.HOLDING
IDAS
IDAS Y
IHLAS EV ALETLERI
IHLAS GAZETECILIK
IHLAS HOLDING
IHLAS YAYIN HOLDING
INDEKS BILGISAYAR
INTEMA
IPEK MATBAACILIK
IS BANKASI (B)
IS BANKASI (C)
IS BANKASI (KURUCU)
IS FINANSAL KIRALAMA
IS YATIRIM MEN. DEG.
ITTIFAK HOLDING
IZMIR DEMIR CELIK
IZOCAM
KAPLAMIN
KARDEMIR A
KARDEMIR B
KARDEMIR D
KAREL
KARSAN OTOMOTIV
KARSU TEKSTIL
KARTONSAN
KELEBEK MOBILYA
KENT GIDA
KEREVITAS GIDA
KILER ALISVERIS HIZM.
KLIMASAN
KOC HOLDING
KONFRUT GIDA
KONYA CIMENTO
KORDSA
KOZA ALTIN
KOZA ANADOLU METAL.
KRISTAL KOLA
KUTAHYA PORSELEN
LATEK LOJISTIK
LINK YAZILIM
LOGO YAZILIM
LUKS KADIFE
Önceki
Kapanış
Dünkü
Kapanış
5.44
5.38
2.91
2.90
1.40
1.43
2.16
2.16
2.75
2.74
4.91
4.92
1.67
1.68
27.50
27.90
121.50
121.00
2.36
2.39
1.36
1.40
1.20
1.24
5.60
5.58
5.48
5.28
16.60
17.30
4.95
4.94
0.91
0.91
6.04
6.10
0.80
0.80
90.00
94.25
2.44
2.48
3.23
3.30
5.28
5.30
15.90
16.30
13.30
13.55
0.99
1.02
0.92
0.93
331.00
335.00
7.18
7.08
5.20
5.24
1.96
2.00
1.16
1.18
1.16
1.19
1.07
1.11
0.87
0.87
32.80
34.60
105.00
101.50
0.89
0.90
13.80
14.55
1.90
1.94
2.83
2.90
1.54
1.59
1.94
1.91
0.90
0.90
1.13
1.14
0.98
1.00
1.05
1.07
4.98
5.00
1.50
1.52
1.66
1.64
2.45
2.44
6.84
6.92
3.12
3.12
1970.00 1970.00
5.06
4.98
9495.00 10000.00
1.49
1.51
2.70
2.69
7.06
7.02
4.73
4.89
55.00
55.25
18.80
19.00
1.04
1.03
1.14
1.15
0.77
0.77
3.37
3.38
2.15
2.41
1.99
2.13
210.00
215.50
1.02
1.10
126.00
148.00
61.25
63.75
6.20
6.12
3.50
3.51
6.52
6.70
5.76
5.94
345.00
314.00
3.81
3.89
18.95
18.75
4.36
4.36
1.26
1.32
2.14
2.27
2.24
2.24
4.15
4.25
1.97
2.06
3.13
3.32
Fark
(%)
-1.10
-0.34
2.14
0.00
-0.36
0.20
0.60
1.45
-0.41
1.27
2.94
3.33
-0.36
-3.65
4.22
-0.20
0.00
0.99
0.00
4.72
1.64
2.17
0.38
2.52
1.88
3.03
1.09
1.21
-1.39
0.77
2.04
1.72
2.59
3.74
0.00
5.49
-3.33
1.12
5.43
2.11
2.47
3.25
-1.55
0.00
0.88
2.04
1.90
0.40
1.33
-1.20
-0.41
1.17
0.00
0.00
-1.58
5.32
1.34
-0.37
-0.57
3.38
0.45
1.06
-0.96
0.88
0.00
0.30
12.09
7.04
2.62
7.84
17.46
4.08
-1.29
0.29
2.76
3.12
-8.99
2.10
-1.06
0.00
4.76
6.07
0.00
2.41
4.57
6.07
Hisse Senedi
MARDIN CIMENTO
MARMARIS ALTINYUNUS
MARTI OTEL ISLETM.
MARSHALL
MENDERES TEKSTIL
MERKO GIDA
METEMTEKS
MTEKSY
METRO TIC. VE MALI.
METROY
MIGROS TICARET
MILPA
MUTLU AKU
NET HOLDING
NET TURIZM
NETAS TELEKOM
NUH CIMENTO
OLMUKSA
OTOKAR
PARK ELEKTRIK URETIM.
PARSAN
PENGUEN GIDA
PETKIM
PETROL OFISI
PINAR ET VE UN
PINAR SU
PINAR SUT
PIMAS
PLASTIKKART
RAY SIGORTA
REYSAS TASIMACILIK L.
SABANCI HOLDING
SANKO PAZARLAMA
SARKUYSAN
SELCUK ECZA
SERVE KIRTASIYE
SODA SANAYII
SOKTAS
SEKER PILIC
SEKERBANK
SISE CAM
HALKBANK
T.KALKINMA BANKASI
TAT KONSERVE
TAV HAVALIMANLARI
T. EKONOMI BANKASI
TEBNKY
T.DEMIRDOKUM
TEK-ART TURIZM
TEKFEN HOLDING
TEKSTIL FIN.KIRL.
TEKSTILBANK
KIPA
TIRE KUTSAN
TOFAS OTOMOBIL FAB.
TRABZON SPOR
TRAKYA CAM
T.S.K.B.
T.TUBORG
TUKAS
TURCAS PETROL
TUPRAS
TURK HAVA YOLLARI
TURK PIRELLI KABLO.
TURK TELEKOMUNIK.
TURK TRAKTOR
TURKCELL
USAK SERMAIK
UYUM
ULKER GIDA
UNYE CIMENTO
VAKIFLAR BANKASI
VAKIF FIN.KIR.
VAKKO TEKSTIL
VESTEL BEYAZ ESYA
VESTEL
VIKING KAGIT
YAPI KREDI FIN. KIR.
YAPI KREDI SIGORTA
YAPI VE KREDI BANK.
YATAS
YAZICILAR HOLDING
YUNSA
ZORLU ENERJI
Önceki
Kapanış
Dünkü
Kapanış
Fark
(%)
7.58
15.95
1.04
32.00
0.68
1.22
2.12
1.89
0.94
0.90
33.00
1.91
4.36
1.31
1.01
135.00
13.00
6.50
22.95
3.49
1.76
1.47
2.31
7.02
6.36
4.30
12.90
3.64
2.06
1.53
1.80
6.40
4.19
3.94
2.33
1.06
2.32
10.15
3.33
1.56
2.91
11.60
7.84
3.64
6.38
1.72
1.68
11.50
1.16
5.54
2.60
0.91
8.16
1.50
7.64
22.45
2.92
2.63
2.65
1.00
3.66
40.10
4.61
1.26
7.12
24.80
9.00
2.98
7.62
5.12
4.29
3.88
4.24
1.02
2.97
2.32
1.39
4.79
13.45
4.47
2.53
12.20
2.56
2.45
7.70
16.90
1.07
32.30
0.68
1.27
2.17
1.93
0.96
0.92
33.10
1.98
4.32
1.35
1.03
153.50
13.00
6.52
22.75
3.53
1.79
1.54
2.31
7.02
6.36
4.36
12.95
3.62
2.06
1.53
1.79
6.42
4.19
3.93
2.32
1.05
2.28
10.25
3.25
1.57
2.77
11.60
7.88
3.59
6.46
1.70
1.68
11.60
1.20
5.36
2.58
0.91
8.22
1.50
7.72
21.80
2.89
2.63
2.88
1.02
3.66
39.80
4.48
1.26
7.12
24.95
8.96
3.20
7.76
5.16
4.34
3.87
4.27
1.02
3.06
2.34
1.41
4.81
14.85
4.46
2.53
12.45
2.54
2.48
1.58
5.96
2.88
0.94
0.00
4.10
2.36
2.12
2.13
2.22
0.30
3.66
-0.92
3.05
1.98
13.70
0.00
0.31
-0.87
1.15
1.70
4.76
0.00
0.00
0.00
1.40
0.39
-0.55
0.00
0.00
-0.56
0.31
0.00
-0.25
-0.43
-0.94
-1.72
0.99
-2.40
0.64
-4.81
0.00
0.51
-1.37
1.25
-1.16
0.00
0.87
3.45
-3.25
-0.77
0.00
0.74
0.00
1.05
-2.90
-1.03
0.00
8.68
2.00
0.00
-0.75
-2.82
0.00
0.00
0.60
-0.44
7.38
1.84
0.78
1.17
-0.26
0.71
0.00
3.03
0.86
1.44
0.42
10.41
-0.22
0.00
2.05
-0.78
1.22
Hisse Senedi
Önceki
Kapanış
Dünkü
Kapanış
Fark
(%)
KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI
AK B TIPI YAT.ORT.
AKMERKEZ G.Y.O.
ALARKO G.Y.O.
ALTERNATIF YAT. ORT.
ATA YAT.ORT.
ATAKULE GAYRIMENKUL
ATLANTIS YAT.ORT.
ATLAS YAT.ORT.
AVRASYA GMYO
BASKENT YO
BUMERANG YAT.ORT.
DENIZ YAT.ORT.
DOGUS GMYO
ECZACIBASI YAT.OR.
EGELI CO. YAT. ORT.
EMLAK KONUT GMYO
EURO TREND YO
EURO YAT. ORT.
EVG YAT. ORT.
FINANS YAT. ORT.
GARANTI YAT. ORT.
GEDIK YAT. ORT.
HEDEF YATIRIM ORT.
HDFYOY
IDEALIST GYO A.S.
INFO YATIRIM ORT.
INFOTREND B TIPI MEN.
IBTYOY
IS GIRISIM
IS GMYO
IS YAT. ORT.
MUSTAFA YILMAZ YAT.
MARBA B TIPI YAT. ORT.
MRGYO
METRO YAT. ORT.
NUROL GMYO
OYAK YAT. ORT.
OZDERICI GYO
PERA G.Y.O.
REYSAS GMYO
RHEA GIRISIM SERM.
SAGLAM GMYO
SINPAS GYO
TACIRLER YO
TAC YAT.ORT.
TAKSIM YAT. ORT.
TORUNLAR GMYO
TSKB GMYO
TSKB YATIRIM ORT.
VAKIF GAYRIMENKUL .
VAKIF YAT. ORT.
Y ve Y GMYO
YAPI KREDI KOR. G.Y.O.
YAP.KR. B TIPI YAT.ORT.
BERKOSAN YALITIM.
1.64
67.00
16.85
1.00
1.09
1.21
0.89
1.36
1.39
0.97
1.21
1.30
1.92
1.42
0.75
2.50
0.78
0.76
1.25
0.91
0.67
1.04
1.01
1.00
2.13
0.77
0.78
0.73
1.99
1.75
1.24
0.78
1.14
1.00
1.15
3.89
0.76
1.11
0.63
1.14
3.36
0.83
1.90
0.85
2.14
1.27
5.82
0.86
0.84
3.12
2.14
1.30
2.09
1.20
2.10
1.63
68.50
17.05
0.97
1.12
1.22
0.87
1.41
1.61
0.98
1.20
1.31
2.25
1.44
0.75
2.51
0.77
0.76
1.25
0.94
0.68
1.06
1.02
0.98
2.11
0.76
0.79
0.73
1.99
1.74
1.27
0.77
1.16
1.00
1.17
3.90
0.76
1.11
0.65
1.14
3.64
0.82
1.89
0.84
2.17
1.30
5.76
0.86
0.84
3.13
2.12
1.36
2.11
1.21
2.14
-0.61
2.24
1.19
-3.00
2.75
0.83
-2.25
3.68
15.83
1.03
-0.83
0.77
17.19
1.41
0.00
0.40
-1.28
0.00
0.00
3.30
1.49
1.92
0.99
-2.00
-0.94
-1.30
1.28
0.00
0.00
-0.57
2.42
-1.28
1.75
0.00
1.74
0.26
0.00
0.00
3.17
0.00
8.33
-1.20
-0.53
-1.18
1.40
2.36
-1.03
0.00
0.00
0.32
-0.93
4.62
0.96
0.83
1.90
ALTINYUNUS CESME
ARMADA BILGISAYAR
ASLAN CIMENTO
AVRASYA PETROL.
BAYINDIR MADENCILIK
BIRKO BIRLESIK KOYUN.
BIRLIK MENSUCAT
BISAS TEKSTIL
CEMAS DOKUM
DARDANEL
DATAGATE BILG. MALZ.
DESPEC BILGISAYAR P.
DOGUSAN
EGE PROFIL
EGELI ve CO YAT. HOL.
EGCYHY
EKIZ YAG SANAYII
EURO YAT.MEN.DEG.
EUROMY
FON FINANSAL KIR.
GEDIK Y. MEN. DEG.
GOZDE FINANSAL HIZM.
HATAY TEKSTIL ISLETM.
KATMERCILER ARAC.
LKMNHY
MAKINA TAKIM
MANGO GIDA
MENSA MENSUCAT
MENSA
METEMTUR
MERT GIDA GIYIM SAN.
PETROKENT TURIZM
RAN LOJISTIK
SILVERLINE
SONMEZ FILAMENT (BU)
SONMEZ PAMUKLU
SEKER FINANSAL
TRANSTURK HOLDING
USAS
UTPYAY
11.80
2.79
595.00
1.22
1.19
0.72
0.77
1.62
4.53
1.53
2.93
6.04
1.08
6.68
0.96
0.90
3.33
0.88
0.96
1.93
2.06
3.27
11.55
6.56
4.10
3.82
2.96
0.99
0.94
2.46
1.35
78.75
1.37
1.61
3.27
2.46
1.00
1.38
1.93
3.31
11.75
2.83
625.00
1.36
1.17
0.71
0.77
1.66
4.84
1.55
2.98
6.04
1.12
6.60
0.98
0.90
3.54
0.93
0.96
1.97
2.08
3.27
11.70
6.60
4.07
3.87
2.94
1.07
0.99
2.52
1.45
77.50
1.38
1.59
3.22
2.48
1.02
1.42
2.07
3.25
FON PAZARI
-0.42
1.43
5.04
11.48
-1.68
-1.39
0.00
2.47
6.84
1.31
1.71
0.00
3.70
-1.20
2.08
0.00
6.31
5.68
0.00
2.07
0.97
0.00
1.30
0.61
-0.73
1.31
-0.68
8.08
5.32
2.44
7.41
-1.59
0.73
-1.24
-1.53
0.81
2.00
2.90
7.25
-1.81
DJ IST. 20 FONU ............................................17.90 ..................17.90 ................0.00
IS YATIRIM DJTEA 15 F. ..............................17.10 ..................17.04 ................-0.35
DOW JONES TR A TIPI Y. ............................12.64 ..................12.76 ................0.95
FINANSBANK DJ BANKA. ..............................12.18 ..................12.02 ................-1.31
GT30 F ..............................................................9.89 ....................9.91 ................0.20
FINANSBANK IMKB 30 B...............................26.55 ..................26.40 ................-0.56
FTSE IST. BONO B TIPI B. ..........................170.25 ................170.00 ................-0.15
GARANTI MSCI A TIPI B. ..............................11.82 ..................11.80 ................-0.17
ISTANBUL ALTIN BYF....................................69.40 ..................69.90 ................0.72
KUVEYT TURK ALTIN BYF ............................71.90 ..................72.60 ................0.97
IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF ..........................15.34 ..................15.38 ................0.26
MALI SEK DISI NFIST20 B. ..........................22.48 ..................22.58 ................0.44
BOR SA VE Rİ LE Rİ
HİSSELERİN PERFORMANSI
1. SEANS
2. SEANS
İMKB 100 Endeks
61367.34
ÖNCEKİ GÜN
61149.40
61283.87
-0.14
İMKB Teknoloji Endeks
20590.65
21202.64
21567.84
4.75
İMKB Hizmetler Endeks
39518.66
39272.80
39598.47
0.20
İMKB Mali Endeks
90939.23
90485.92
90493.50
-0.49
İMKB Sınai Endeks
50907.66
51020.09
51210.79
0.60
EN ÇOK KAZANDIRANLAR
Hisse adı
KENT
DGGYO
BJKAS
AVGYO
NETAS
Değişim (%)
17.46
17.19
15.95
15.83
13.70
EN ÇOK KAYBETTİRENLER
Hisse adı
Değişim (%)
KONYA
SISE
ANELE
ENKAI
GOLTS
-8.99
-4.81
-4.78
-3.65
-3.33
1. Seans İşlem Hacmi
2. Seans İşlem Hacmi
Toplam İşlem Hacmi
FARK (%)
1 milyar 436 milyon 558 bin 713 TL
1 milyar 966 milyon 690 bin 342 TL
3 milyar 403 milyon 249 bin 55 TL
Pa ra Pi ya sa la r›
SER BEST Pİ YA SA DA DÖ VİZ
ÇAP RAZ KUR LAR
İKİNCİ ULUSAL PAZAR
İMKB’DE DÜN
28 ŞUBAT 2011
GÖZALTI PAZARI
BERDAN TEKSTIL ......................0.62................0.60............-3.23
CBS BOYA ..................................0.46................0.46 ............0.00
CBS PRINTAS ............................0.37................0.40 ............8.11
CEYLAN YATIRIM HOL...............1.33................1.42 ............6.77
EGEPLAST ..................................0.73................0.73 ............0.00
EGS YAT. ORT. ..........................0.32................0.32 ............0.00
ESEM SPOR GIYIM ....................0.70................0.72 ............2.86
GEDIZ IPLIK ..............................0.84................0.93 ..........10.71
MAZHAR ZORLU HOL. ..............0.72................0.73 ............1.39
SELCUK GIDA ............................0.33................0.35 ............6.06
TUMTEKS ..................................0.31................0.31 ............0.00
ø
∂ Tunus’la başlayan, Libya ile zirve yapan yak›n
coğrafyam›zda yönetimlere karş› ayaklanma sebebiyle Türk şirketlerinin bu ülkelere ihracat›
azald›. Avrupa’daki durgunluğu bu ülkelerle telafi etmeye başlayan Türk ihracatç›s›, Kuzey Afrika
ülkelerinde başlayan isyan›n şiddetini art›rmas›
üzerine, uzak bölgelere yelken açt›. D›ş Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan› Zafer Çağlayan, bölge ülkeleriyle çal›şmalar›n›n devam edeceğine
dikkat çekerek, “Ancak ben burada oluşabilecek
negatiflikleri çözmek durumunday›m. Bu noktada biz rotam›z› kuvvetli şekilde Hindistan’a
Çin’e, Endonezya’ya yayg›nlaşt›rd›ğ›m›z› buradan
ifade etmek istiyorum” diye konuştu. Türk iş
adamlar›n›n yoğun olarak müteahhitlik alan›nda faaliyet gösterdiği Libya’daki gelişmeleri de
değerlendiren Çağlayan, “Zarar› tespit edip, zarar›n tahsilinin nas›l yap›lacağ› konusunda ilgili
kurumlar›m›z çal›ş›yor” dedi. CNN Türk’te bir
programa kat›lan Çağlayan, “Öncelikle müteahhitlerin uğrad›ğ› zarar ziyan› tespit ettirdik.
Türk firmalar›n›n mukavelelerini inceledik. Zor
k›s›mlar var, hukukçularla değerlendiriyoruz.
Bunlar› Libya makamlar›n›n önüne ödenmesi
için koyacağ›z” dedi. Çağlayan, firmalar›n vergi
ödemeleriyle ilgili olarak da “Mücbir bir sebep
olarak görülmeli. Vergi konusunda Maliye Bakanl›ğ›m›z çal›şma yap›yor. Gelen 20 bine yak›n
kişi için istihdamla ilgili ne yap›labilir, bunlar›
da görüşüyoruz” dedi.
TD-‹HK davetine kat›lan Başbakan Erdoğan, “Türkiye’nin AB’ye
girmesini en fazla desteklemesi gereken ülke olarak Almanya’y›
görüyoruz. Almanya’n›n gösterecegi tav›r, diğer üye ülkelere de etki
yapacakt›r. Türkiye’nin AB’ye neler katacağ›n› sizler düşünün” dedi
ø
Gülsüm Tan- Erdal Altuntaş - Hasan Akdoğan - HANNOVER
12. Maddesinde 2010 yılı Kasım ayı ve önceki aylara ilişkin
olup bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce tahakkuk ettiği
halde bu Kanunun yayımlandığı
tarih itibarıyla ödenmemiş olan;
- 5510 sayılı Kanunun 4’üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a),
(b) ve (c) bentleri kapsamındaki
sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik
keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
1 EURO
1.3828 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ
1.6206 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI
3.5907 ABD DOLARI
SER BEST Pİ YA SA DA AL TIN
ALIŞ
SATIŞ
24 Ayar Altın (TL/Gr)
72,35
72,70
22 Ayar Altın (TL/Gr)
65,8385
66,5932
18 Ayar Altın (TL/Gr)
52,0920
54,5250
14 Ayar Altın (TL/Gr)
41,2395
42,5295
22 Ayar Tel Bilezik(TL/Gr)
65,1150
71,9730
Cumhuriyet Altını (Lira)
485,00
488,00
Cumhuriyet Çeyrek Altın
119,50
120,50
Reşat Lira
493,00
502,00
Reşat Lira (Kulplu)
490,00
499,00
Hamit Lira
485,00
488,00
Hamit Lira (Kulplu)
484,00
487,00
Saf Gümüş (TL/Gr)
1,728
1,792
900 Ayar Gümüş (TL/Gr)
1,555
1,613
CİNSİ
ALIŞ
SATIŞ
Dolar
Euro
İsviçre Frangı
İngiliz Sterlini
1,5990
2,2110
1,7050
2,5750
1,6030
2,2150
1,7300
2,6000
MER KEZ BAN KA SI DÖ VİZ KUR LA RI
1 MART
2011 SALI
DÖVİZ
ALIŞ
ABD DOLARI
1.5928
AVUSTRALYA DOL. 1.6158
DANİMARKA KRON.0.29533
EURO
2.2026
İNGİLİZ STERLİNİ 2.5803
İSVİÇRE FRANGI
1.7142
İSVEÇ KRONU
0.24942
KANADA DOLARI
1.6309
KUVEYT DİNARI
5.6722
NORVEÇ KRONU 0.28420
SUUDİ ARAB. RİY. 0.42596
100 JAPON YENİ
1.9439
EFEKTİF
SATIŞ
ALIŞ
SATIŞ
1.6005
1.6264
0.29678
2.2132
2.5938
1.7252
0.25202
1.6383
5.7469
0.28612
0.42673
1.9568
1.5917
1.6084
0.29512
2.2011
2.5785
1.7116
0.24925
1.6249
5.5871
0.28400
0.42277
1.9367
1.6029
1.6362
0.29746
2.2165
2.5977
1.7278
0.25260
1.6445
5.8331
0.28678
0.42993
1.9642

Benzer belgeler

hisse senedi veri bankası

hisse senedi veri bankası FİNANS Y.O. GARANTİ Y.O. GEDİK Y.O. İŞ Y.O. İCG YATIRIM HOLDİNG OYAK Y.O. TACİRLER Y.O. VAKIF B TİPİ MEN. KIY. Y.O. YAPI KREDİ B TİPİ Y.O.

Detaylı

karneval polnisch.indd

karneval polnisch.indd cinleri v e kış mevsiminin kötü kötü ruhlarını kovmak için yapılırdı. Korkutucu maskeler ve gürültü ile insanlar kötü ruhları sembolik olarak kovuyorlardı.

Detaylı