SUYUN BEL‹RLED‹⁄‹

Transkript

SUYUN BEL‹RLED‹⁄‹
OCAK 2009 - XXI
34
yap› - otel - antalya
xxi_ocak_proje
12/27/08
12:58 PM
Page 34
foto¤raflar: Ahmet Bahad›r Özsüt, Timur Taflonan, Hamit Yalç›n
SUYUN BEL‹RLED‹⁄‹
Antalya’da di¤er Gloria Otelleri’ne komflu olarak konumlanan Gloria Serenity, suyla
kurdu¤u yak›n iliflki ve tekrar eden kütlelerin oluflturdu¤u ritimle farkl› bir tatil
deneyimi yaratmay› amaçl›yor. Projenin tasar›m ve yap›m süreçleri hakk›ndaki
sorular›m›z› ANTS’tan Ahmet Bahad›r Özsüt yan›tlad›.
Hülya Ertafl
glor›a seren›ty otel
ants afl
he: Bu otelin Gloria oteller grubu içinde nas›l
konumlanmas›/farkl›laflmas› talep edildi? ‹flverenin
bu gibi talepleri mimari dile nas›l yans›d›?
Ahmet Bahad›r Özsüt: Gloria Serenity Hotel,
12-13 y›ll›k bir süreç içerisinde planlanm›fl ve infla
edilmifl Gloria Golf Resort (1997); Gloria 18 Delikli
Golf Sahas› Kulüp Binas› (1997); Gloria Çocuk Kulübü
(1999); Gloria Verde Resort (2001); Gloria Select
Villas (2001); Gloria Convention Center (2003);
Gloria 45 Delikli Golf Sahalar› Kulüp Binas› (2005) ve
Gloria Garden Suites (2006) tatil ve e¤lence
tesislerinin de yer ald›¤›, tahsisleri Özalt›n fiirketler
Grubu’na kademeli olarak yap›lan Belek’te toplam
2100 dönüm büyüklü¤ünde bir arazi içerisinde
2005-2007 y›llar›nda infla edildi ve iflletmeye al›nd›.
Bu tesisleri ve toplam 45 delikli golf sahalar›n› içeren
kompleksteki tesislerin ilki olan Gloria Golf Resort
iflverenin ilk turizm yat›r›m›yd›, bu nedenle o zaman
iflverenden çok daha genel tan›mlar ya da talepler
alm›flt›k, örne¤in “Belek’teki di¤er otellerden daha iyi
olsun” gibi. Zaman içerisinde konuya oldukça
profesyonelce bakmaya bafllayan iflverenin hem
yat›r›mc› hem de iflletmeci olarak turizme iliflkin
deneyimi artt›. Bu noktadan sonra, tasar›mc› mimar
ve yat›r›m dan›flman› flapkam›zla biz, iflveren ve
iflletme kadrolar› bir araya gelerek yeni yat›r›mlar›n
kavramsal altyap›s›n›n oluflturulmas›nda yarat›c›
tart›flmalar yapt›k ve kavramsal yaklafl›mlar›m›z›
oluflturmaya bafllad›k. Bundan sonraki aflamada
detayl› bir yap› program› haz›rlad›k ve iflverenin bu
program› onaylamas›yla proje üzerinde yo¤un olarak
çal›flmaya bafllad›k.
Komplekste yer alan tesislerin son halkas› olan Gloria
Serenity için de yaflanan ayn› süreç sonras›nda Gloria
Otelleri’nin art›k güçlü bir marka haline gelmifl
olmas›, Belek Gloria Kompleksi’nin yeni yap›lacak
yat›r›mlarla birlikte dünyada da efline az
rastlanabilecek bir “tatil dünyas›” haline gelmesi
potansiyeli, Belek’in bir turizm merkezi olarak
imaj›n›n zaman içerisinde daha olumlu bir noktaya
ulaflmas› ve geliflen pazar çeflitlili¤i ve talepleri
xxi_ocak_proje
12/26/08
2:12 PM
Page 35
bu sayfada
solda ve en solda: Gloria Serenity Otel'in
kuflbak›fl› foto¤raflar›
altta: Yatak blo¤u ve arka planda görülen villalar
yap› - otel - antalya
karfl› sayfada
Yatak blo¤u güney cephesi
35
XXI - OCAK 2009
nedenleriyle, Serenity’nin daha üst segment
ziyaretçiye hitap eden, di¤er otellerden daha lüks ve
daha yüksek rakamlarla pazarlanan bir otel olarak
tasarlanmas›na karar verildi. Bu temel kararlar
Serenity’nin fiziki büyüklüklerine ve etkinlik
zenginli¤ine do¤al olarak yans›d›, ayr›ca k›smen de
olsa kullan›lan teknoloji ve malzemelere iliflkin olarak
daha rahat bir bütçe dahilinde tasar›m yapmam›za
olanak tan›d›. Öte yandan her zaman eser sahibinin
özgür yaklafl›m› ve anlay›fl› olarak gördü¤ümüz ve
iflverenlerle bafl›ndan anlay›fl birli¤ine vard›¤›m›z
temel bir ilkeyi koruduk. Tasar›m anlay›fl›m›z ve
bunun neticesinde ortaya ç›kan mimari dilin
sorgulanabilir ve tart›fl›labilir olmas›yla birlikte, bu
dile iliflkin tüm kararlar›n mimar taraf›ndan verilmesi
gerekti¤i ilkesinden hiçbir zaman ödün vermeden
çal›flt›k.
he: Otelde konaklayacak olanlar için ne türden bir
tatil deneyimi öngördünüz? Bu öngörüler ortak
alanlar›n tasar›m›na nas›l etki yapt›?
abö: Bu soruyu Serenity’yi Gloria Belek Turizm
Kompleksi’nden soyutlayarak yan›tlamam mümkün
de¤il. Bizim bu komplekste oluflturdu¤umuz
kavramsal yaklafl›m, bu az bulunur büyüklükteki ve
do¤al güzellikteki arazide yapt›¤›m›z her yeni tesisin
sistemin geneline eklemlenmesi ve tüm tesislerin
ziyaretçilerinin komplekste yer alan di¤er tesislerin
imkânlar›ndan faydalanmas›n›n sa¤lanmas› üzerine
kuruluydu. Bu nedenle, tesisler kendi içlerinde yeterli
oteller ya da apart villa ve süit gruplar› olarak farkl›
zamanlarda tasarlanm›fl ve infla edilmifl olsa da, her
farkl› tesiste farkl› özellikleri ön plana ç›karmay›
hedefledik. Örne¤in Serenity’yi daha sakin bir tesis
olarak planlad›k ve çocuklara yönelik etkinliklere yer
vermedik, çünkü Gloria Golf Otel’e yapt›¤›m›z çok
donan›ml› çocuk merkezi ve bu tesise daha sonra
ekledi¤imiz Aquapark, Serenity misafirlerine de
hizmet verecek kapasitedeydi. Ayn› flekilde Gloria Golf
toplant› merkezinin yüksek kapasitesi nedeniyle
Serenity’deki toplant› salonunun kapasitesini k›s›tl›
tuttuk. Öte yandan Serenity’ye yapt›¤›m›z donan›ml›
e¤lence merkezinden di¤er tesislerin de
yararlanmas›n› sa¤lad›k. Serenity spa merkezi
Bali-Asya konseptiyle di¤er tesislere oranla daha
büyük ve donan›ml› planland›, baz› kaç›n›lmaz
tekrarlar olsa da spa merkezlerinin özelliklerini
farkl›laflt›rd›k. Gloria Belek Kompleksi’nde yer alan
tesislerdeki büfe restoranlar ve “snack” restoranlar
d›fl›nda 12 adet spesiyal restoran›n tamam› farkl›
konseptlerde tasarland›. Seçilen bu kavramsal
yaklafl›m iflletmeyi al›fl›lm›fl›n d›fl›na tafl›yarak
zorlaflt›rsa da, bunlar›n hepsi kitle turizmi için çok
önemli bir çekim gücü parametresi olan “etkinliklerin
zenginlefltirilmesi” ad›na yap›ld›.
Serenity özeline dönersek, asl›nda di¤er tesislerde de
özen gösterdi¤imiz temel bir konuya, tesis kalitesi
bir kademe daha yükseldi¤i için, daha dikkatle
yaklaflmak durumundayd›k: Bilindi¤i gibi kitle turizmi
ile kalite kavramlar› bir noktadan sonra ters çal›flmaya
bafllar. Yani -benzetmede hata olmaz derler- kitle
turizminde insanlar programlanm›fl bir flekilde
sürüler halinde seyahat eder, karfl›lan›r, yer, içer,
havuza ya da denize gider, e¤lenir ve u¤urlan›rlar.
Bu, asl›nda kaliteli turistin arad›¤›na terstir. O,
her zaman özel oldu¤unu hissetmek, kalabal›¤a
sadece kendi seçti¤i zamanlarda ve mekânlarda
kat›lmak ister. Kitle turizminde bunu tümüyle
sa¤lamak ise mümkün de¤ildir, ancak bizim de
yapt›¤›m›z gibi iyilefltirmeler yap›labilir.
Örne¤in yaklafl›k 550 kuverlik Serenity büfe
OCAK 2009 - XXI
36
yap› - otel - antalya
xxi_ocak_proje
12/26/08
2:12 PM
Page 36
restoran›n›, mutfa¤› merkeze oturtarak en büyü¤ü
150 kuverlik dört parçaya ay›r›p, hepsinin iç
mimarisini farkl›laflt›rarak planlad›k; alakart
restoranlar› çeflitlendirdik, operasyon saatlerini
genifllettik; havuz ve plaj alanlar›n› parçalayarak,
olabildi¤ince öznellefltirdik; barlar›n say›s›n›
art›rd›k ve çeflitlendirdik; dileyen misafirin
odas›nda ya da süitinde uzun vakit geçirebilmesi
için gerekli imkânlar› sa¤lad›k. Buna paralel olarak
sadece iflletmesel birtak›m uygulamalarla da
iyilefltirmeye katk› sa¤land›. Bu iyilefltirmeler ile
Serenity’de ve kompleksin tamam›ndaki zengin tesislerin yaratt›¤› imkânlar› birlefltirdi¤imizde
kitle turizminin handikaplar›n› en aza indirme
yönünde önemli kazan›mlar elde ettik.
he: Otel tek ifllevli bir yap› olarak düflünülebilecek
olsa dahi bu proje kapsam›nda önerdi¤iniz farkl›
konaklama tipleri ve büyüklükleri, dahas› konaklama
harici ifllevler var, restoran, spa, konferans
merkezi gibi. Bu ifllevlerin ve farkl› konaklama
tiplerinin vaziyet plan›na nas›l yerleflti¤ini
açabilir misiniz? ‹flverenden ald›¤›n›z proje tan›m›
bu yerleflimde ne kadar belirleyici oldu?
abö: Daha önce söyledi¤im gibi iflverenden bir proje
tan›m› alm›yoruz, kavramsal yaklafl›m baz›nda proje
tan›m›n› birlikte yap›yoruz, buna uygun yap›
program›n› ise biz oluflturuyoruz. Proje kapsam›nda
planlad›¤›m›z farkl› konaklama tipleri ve bunlar›n
büyüklüklerinin saptanmas› gibi konularda öncelikle
pazarlama verileri ve pazar taleplerini inceliyoruz.
‹flverenin turizm alan›nda kurumsal bir deneyime
sahip olmas› bize bu konuda önemli kolayl›klar
sa¤l›yor. Tipleri, say›lar› ve büyüklükleri saptarken
mevsimsel e¤ilimleri ve farkl› pazarlar›n farkl›
taleplerini de dikkate al›yoruz.
Farkl› ifllevlerin vaziyet plan›ndaki yerleflimleri birkaç
temel parametreyi do¤ru de¤erlendirmeyi gerektiriyor.
Öncelikle ziyaretçilerin beklentilerini iyi alg›lamak
önemli. Bizim deneyimimiz ve Tui gibi büyük tur
operatörlerinin yapt›¤› baz› araflt›rmalar›n sonuçlar›,
esasen kentsoylu olan ziyaretçi profilinin kent
yaflam›n›n olumsuzluklar›ndan geçici olarak
uzaklaflabildi¤i bir tatil ortam›n› büyük bir ço¤unlukla
tercih etti¤ini gösteriyor. Bu nedenle tatil tesislerinde
bize ayr›lan arsan›n imkân verdi¤i ölçüde yatayda
geliflen ve do¤ayla entegre olmufl bir tasar›m
oluflturmaya çal›fl›yoruz. Bunu basit bir flekilde
tan›mlarsak k›fll›k ortalama kapasiteyi otel ana blokunun
kapasitesi olarak belirliyoruz diyebiliriz. Antalya iklimi
y›l›n sekiz ay›nda apart ünitelerdeki yaflam aç›s›ndan bir
sorun yaratm›yor, ayr›ca mevsim uygun oldu¤unda
apart villa ve süitler otel ana kitlesi içerisindeki oda ve
süitlere göre daha fazla tercih ediliyor.
Öte yandan Belek turizm tahsislerinin hemen
tamam›n›n orman arazisi olmas› da bu projenin
vaziyet plan›n›n flekillenmesinde önemli bir etken
oldu. Serenity’nin yerleflti¤i yaklafl›k 120 dönüm arazi
daha önce 18 delikli golf sahas›n›n “driving range”
denilen al›flt›rma sahas›n› ve birkaç parkurunu
kaps›yordu. Yap›lar vaziyet plan›nda golf alanlar›n›n
eski boflluklar›na gelecek flekilde planland›, 1000’i
aflk›n yetiflkin f›st›k çam›n›n bulundu¤u bu alanda
30 kadar a¤ac›n kesilmesi d›fl›nda bir zarar vermeden
planlamam›z› tamamlad›k ki bu durum, avan proje
çal›flmalar›m›z›n alt›-yedi ay sürmesinin de temel
nedeniydi.
he: Vaziyet plan›ndan bak›ld›¤›nda projenin
merkezi gibi hissettiren ve dikdörtgen prizma
xxi_ocak_proje
12/26/08
2:12 PM
Page 37
karfl› sayfada
üstte solda ve üstte sa¤da: Villalar›n oldu¤u alan
altta solda: Su, otel kompleksi içindeki ana ö¤e
altta sa¤da: Deluxe villalar›n yer ald›¤› alan
bu sayfada
solda: Standart odan›n iç mekân›
altta: Otel ana girifl holü
altta solda: Standart villa salonu
en altta: Deluxe villa salonu
yap› - otel - antalya
37
XXI - OCAK 2009
hacimlerin tümünün neredeyse kendisine
eklemlendi¤i dairesel kütlenin tasar›m›ndan söz
edebilir misiniz?
abö: Bildi¤iniz gibi bu tür bir planlama standart
otel flemalar› içerisinde yer almaz, yani
tamamen özgündür. Asl›nda bu flemay› daha
küçük ölçekte, genel mahalleri kapal› bir atrium
etraf›nda ve iki katta planlayarak Gloria Verde’de
uygulam›flt›k. Serenity’de ise içerisine araç trafi¤inin
de girebildi¤i genifl bir avlu etraf›nda tek katta
planlad›k. Belirtti¤iniz gibi otelin genel mahalleri ve
yatak bloklar› bu kesintisiz dairesel omurgaya
eklemleniyor. Girifl holü, resepsiyon, lobi, genel
wc’ler, idari ofisler, ma¤azalar, toplant› salonu ve
ana restoran bu omurgan›n etraf›nda yine dairesel
büyümelerle flekilleniyor ve üç adet tematik alakart
restoran, spa, hamam, kapal› havuz ve Golfers’
Bar birimleri bu dairesel kütlenin merkezine
yönlenecek flekilde kütleye dikine saplan›yor. Bu
tasar›mda temel amaç, son sayd›¤›m tematik
nitelikteki birimleri ana kütle içinde eritmek yerine,
kütlesel olarak da ayr›flt›rmak ve bu tematik ve
ifllevsel içeri¤i kütleye ve cephelere de yans›tmak
çabas›yd›.
he: Farkl› geometrilerde yap›lardan oluflan bu otel
kompleksi içinde mimari dilin bütünlü¤ünü sa¤lamak
için ne gibi yöntemler izlediniz?
abö: Daha önce de sözünü etti¤im gibi planlad›¤›n›z
yat›r›mlar›n baflar›s› için kullan›c›n›n beklentilerini iyi
alg›lamak çok önemli. Örne¤in Tui sorgulamas›n›n
kullan›c›n›n estetik tercihleri aç›s›ndan sonucu bu
ba¤lamda çok ö¤retici. Bu sorgulamaya göre kullan›c›
otel yap›lar›n›n evrensel ifllevsel özelliklerinden
herhangi bir sapma talep etmiyor, ama yerel kültürün
hatta daha genifl anlamda “yerel olan”›n kokusunu,
tad›n› hissetmek ve yaflamak istiyor. Mimarlar›n bu
talebe getirdi¤i yorum asl›nda çok farkl› sonuçlara
ulaflabilecek, hatta çeflitli uygulamalardan da bilindi¤i
gibi ulaflan bir yelpazede.
Temel anlay›fl›m›z›n Tui sorgulamas›n›n sonuçlar›yla
çeliflmedi¤ini öncelikle söyleyebilirim. H›zla de¤iflen
dünyam›zda mimari de dahil tüm sanatlar›n ciddi bir
dil s›k›nt›s›, hatta krizi içerisinde oldu¤unu
düflünenlerdenim. Postmodern söylemin -buna
dekonstrüktivist söylemi de dahil edebilirim- modern
karfl›t› yaklafl›mlar›n› evrensel kültüre ciddi katk›lar
olarak görmedi¤im gibi, bunlar›n üretimlerinin
önemli bir k›sm›n› da kültürün yozlaflmas› olarak
görüyorum. Di¤er yandan da yerel kültürü Türk-‹slam
sentezi gibi, asl›nda hiç var olmam›fl kurgusal bir
olguya indirgeyen yaklafl›ma da kökten karfl›y›m.
Öte yandan kültürlerin çeflitlili¤inin yaflat›lmas›,
gelifltirilmesi ve evrenselin potas›nda yeniden
üretilebilmesinin en içten sanatç› tavr› oldu¤unu
düflünüyorum. Bu kadar iddial› bir yaklafl›m›n
malum “dil krizi” ortam›nda tasar›ma yans›mas›
as›l sorun. Kendi tasar›mlar›ma ne kadar
yans›yabildi¤ini ise aç›kças› ben yarg›lamak istemem.
Emin oldu¤um tek fley, turizm yap›lar›nda,
neredeyse kaç›n›lmaz olan teatrallik nedeniyle kolayca
düflülecek baya¤›l›k çizgisinden uzak durmay›, baflka
bir deyiflle iyi yap› yapmay›, samimi olmay›
becerdi¤imizdir.
Bunun ötesinde, özellikle saklanan servis mahalleri
hariç -Serenity’de servis avlusuna ulafl›m bile yaklafl›k
300 metrelik bir yeralt› tüneliyle sa¤land›- vaziyet
plan›na veya hava foto¤raflar›na bakt›¤›n›zda tüm ana
ifllevleri okuyabilirsiniz. Bu da asl›nda modernin
temel yaklafl›mlar›na sad›k bir dili korudu¤umuzu
gösteriyor.
xxi_ocak_proje
12/26/08
2:12 PM
Page 38
OCAK 2009 - XXI
38
yap› - otel - antalya
altta: Rum meyhanesi
altta ortada: Lobi bar
en altta: Golfers' bar
sa¤da: Çin restoran›
sa¤da altta: E¤lence merkezi
he: Vaziyet plan›na bakt›¤›m›zda suyun bask›n bir ö¤e
oldu¤unu ve vaziyet plan› için ana belirleyici olarak
ele al›nd›¤›n› görüyoruz. Bu projede suyun
öneminden ve vaziyet plan› tasar›m›ndan söz edebilir
misiniz?
abö: Sizin de belirtti¤iniz gibi, do¤adaki su
elemanlar›n› olabildi¤ince kullanmaya çal›flt›k.
Asl›nda Belek sahillerinin denizi, aç›k deniz oldu¤u
için Marmaris, Bodrum, Fethiye koylar› ya da
Kemer’in denizi kadar keyifli de¤il, ancak kumsal›
genifl ve güzel. Bu nedenle kumsalda günefllenme
alanlar›n›n yan› s›ra, özel kiosklar yapt›k. Ayr›ca deniz
üzerinde oluflturdu¤umuz genifl iskele platformuyla
sahil aras›nda daha kontrollü, yar› havuz gibi bir
bölüm yaratt›k. Ac›su Irma¤› ise mekânsal ve görsel
olarak k›y›s›ndaki tesislere büyük farkl›l›k kazand›r›yor,
bu nedenle ›rmak kenar›nda restoran teraslar›,
dinlenme alanlar›, gezi teknesi yanaflma platformlar›
ve yürüyüfl yollar› oluflturduk. Ne yaz›k ki ›rmaktaki
k›smi kirlilik nedeniyle bu ›rma¤› daha yo¤un
kullanma olana¤›m›z olmad›.
Belek denizinin sözünü etti¤im handikaplar›
nedeniyle önceki tesislerde de havuzlar› büyük
tutmaya çal›flm›flt›k. Ama bu kez yüzme havuzlar›n›
yap›lar›n bir uzant›s› gibi tasarlayarak hem
ifllevsel hem de görsel elemanlar olarak kullanmay›
kavramsal yaklafl›m›m›z›n önemli bir ögesi haline
getirdik. Otelin güneyinde boydan boya yer alan
yaklafl›k 3600 metrekare havuzu deniz suyu ve tatl›
su kar›fl›ml›, binde 12 tuzluluk seviyesinde bir
havuz, kuzeyinde ve villalar aras›nda yer alan
4000 metrekare havuzu ise tatl› su havuzu olarak
planlad›k. Zemin katta yer alan tüm otel yatak odalar›
ve çok say›da villa birimi bu havuzlar› oda
teraslar›ndan ya da villa bahçelerinden, özel havuzlar›
gibi kullanabilecek flekilde tasarlad›k.
he: Turizm yap›lar›nda uzmanlaflm›fl bir ofis olarak
uzmanl›¤›n›z›n bu proje kapsam›nda ne gibi
avantajlar›n› gördünüz?
abö: Turizm yap›lar›nda uzmanlaflm›fl olmam›z›n
birçok yarar›n› gördük. Bunlar saymakla bitmez
ama en önemlisini belirtmek istiyorum: ‹yi
bildi¤iniz bir konuda daha cesur oluyorsunuz,
s›radan olan›n, standart çözümlerin d›fl›na
ç›kabiliyorsunuz, daha özgün ve farkl› çözümler
önerebiliyorsunuz.
he: Böylesi büyük ölçekli bir projede hem tasar›m
hem de inflaat süreçlerinde proje yönetimini nas›l
sa¤lad›n›z?
abö: Tasar›m süreci tamamen bizim yönetimimiz
alt›nda yürütülüyor. ‹flverene karfl› tek sorumlu
biziz. Mimari, iç mimari ve peyzaj projelerini
kendi bünyemizde, mühendislik projelerini ise
uzun süredir birlikte çal›flt›¤›m›z, konusunda çok
yetkin firmalarla yap›yoruz. Tabii ki uygulama projesi
aflamas›ndaki koordinasyon iflin en can al›c›
noktas›. Çok detayl› projeler yap›yoruz, iflveren
haz›rlad›¤›m›z proje ve flartnamelerle do¤rudan
ihaleye ç›kabiliyor ve teklif verenleri eflit flartlarda
yar›flt›rabiliyor. Tasar›m sürecinde inflaat
maliyetlerinin kontrolü de ayr› bir gereklilik ve özenle,
sürekli canl› tuttu¤umuz bir konu. Tasar›m
sürecindeki bu proje yaklafl›m› iflverene kalite, zaman
ve maliyet avantajlar› kazand›r›yor.
Biz inflaat sürecinde mesleki kontrollük hizmetleri
yap›yoruz. inflaat›n proje yönetimi ise turizm
yap›lar› konusunda yetkin bir inflaat firmas›
olan Özalt›n Afi taraf›ndan baflar›yla
gerçeklefltirildi.
xxi_ocak_proje
12/26/08
2:12 PM
Page 39
yap› - otel - antalya
proje ad›: Gloria Serenity Hotel
mimarlik ofisi: ANTS Afi
mimari ve iç mimari tasar›m: Ahmet Özsüt
proje sorumlular›: Mert Ifl›k, Baran Gökgöz,
Serap Bar›fl, P›nar K›rm›z›o¤lu
proje ekibi: Ferruh Eser, Kadir Kastal, Yasemin
Ifl›k, Neslihan Öngen, Gülay Erdivan, Vesile
Akdemir
iflveren: Özalt›n Afi
kapal› alan: 61000 m2
yer: Belek (Ac›su mevkii), Antalya
statik: Promer Ltd fiti
mekanik: FNP Ltd fiti
elektrik: K Mühendislik Ltd fiti
peyzaj: ANTS Afi
ana yüklenici: Özalt›n Afi
yatak kapasitesi: 932
39
XXI - OCAK 2009
ahmet bahad›r özsüt
1953 do¤umlu Ahmet Bahad›r Özsüt ODTÜ
Mimarl›k Fakültesi’nden 1978’de mezun oldu.
Mesleki yaflam›na tasar›mc› mimar olarak Tustafl’ta
bafllad›. 1981-1983 y›llar›nda Suudi Arabistan’da
Enka Arabia firmas›n›n RWTS projesinde önce
flantiye mimar›, sonra flantiye flefi olarak çal›flt›.
1983-1985 y›llar›nda ayn› ülkenin Hail kentinde
Al-Fadhel emirlik binalar›n›n proje müdürlü¤ünü
yürüttü. 1986’da Akmülk’e ait 1000 yatakl› Bodrum
tatil köyü projesinin yat›r›m planlamas› yönetimini
yapt›. 1986-1991 y›llar› aras›nda Ankara Hilton Oteli
projesinde flantiye flefli¤i, Kemer’deki iki otel
projesinde proje müdür yard›mc›l›¤› ve ‹zmir
Hilton kompleksi inflaat›nda koordinatör olarak
çal›flt›. 1991-1994 y›llar› aras›nda efl zamanl› olarak
MNG Targem (proje ve müflavirlik) ve MNG Mipafl
(malzeme) firmalar›n›n genel müdürlü¤ünü ve
takiben 1994-1995 y›llar›nda MNG Holding
yat›r›mlar koordinatörlü¤ü görevini yürüttü. 1995’te
ANTS Afi’nin kurucu ortaklar› aras›nda yer ald›.
1 girifl avlusu
2 girifl holü
3 lob
4 lobi lounge
5 ön havuz (deniz
suyu)
6 ön büro
7 ana restoran
8 ana mutfak
9 frans›z restoran›
10 rum meyhanesi
11 çin restoran›
12 yönetim
13 güzellik merkezi
14 spa
15 hamam
16 kapal› havuz
17 jimnastik salonu
18 golfers' bar
19 toplant› salonu
20 yatak blo¤u (a)
21 yatak blo¤u (b)
22 italyan restoran›
23 spesiyal restoran
teraslar›
24 show büfe
25 arazi wc
26 özel villa
27 e¤lence merkezi
28 amfi
29 standart villa
30 villalar aras› havuz
31 show büfe teras›
32 köprü
33 iskele
zemin katl› vaziyet plan›

Benzer belgeler