Güvenlik Bilgi Formu

Yorumlar

Transkript

Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik Bilgi Formu
BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan
"Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" e göre
hazırlanmıştır.
Ürün Adı: AM870 SEALERPLAST 90
0,4 L
Ürün No
: AS58-0090 RM14
Basım tarihi
: 22.04.2016
Gözden geçirilme tarihi : 13.04.2016
Sayfa 1 / 15
Revizyon 13
TR TR 00000000004
1
01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi
Ürün tanımlayıcı
AM870 SEALERPLAST 90
0,4 L
AS58-0090 RM14
53190205
Madde veya karışımın ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri
Tavsiye edilen kullanim
Araba tamir ürünleri
Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları
BASF France SAS Division Coatings
Z.I de Breuil le Sec
60676 Clermont-de-l'Oise Cedex
France
Elektronik posta adresi:
[email protected]
Acil durum telefonu
+49 180 2273 112
_____________________________________________________________________________________
02 Olası tehlikeler
Madde veya karışımın sınıflandırılması
(EC) No 1272/2008 [CLP] Yönetmeliği'ne göre
- Flam. Aerosol 1, H222 Son derece yanıcı aerosol.
- STOT SE 3, H336 Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir.
67/548/EEC veya 1999/45/EC direktifine göre
- Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
- Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
Diğer tehlikeler
Kap basınçlıdır. Güneş ışınlarından ve 50 ˚C üzerinde sıcaklıktan koruyun.
Boşaldıktan sonra da zorla açmayın.
_____________________________________________________________________________________
03 Bileşimi/bileşenleri konusunda bilgiler
Güvenlik Bilgi Formu
BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan
"Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" e göre
hazırlanmıştır.
Ürün Adı: AM870 SEALERPLAST 90
0,4 L
Ürün No
: AS58-0090 RM14
Basım tarihi
: 22.04.2016
Gözden geçirilme tarihi : 13.04.2016
Sayfa 2 / 15
Revizyon 13
TR TR 00000000004
2
Maddeler
tatbik edilemez
Karışımlar
Kimyasal yapısı
poliolefin, organik çözücü
Tehlikeli bilesenleri
1272/2008 (AT) numaralı yönetmeliğe göre
CAS Nr.
AT Nr.
Kayit Nr.
Ağr.%
Sınıf, Kategori, Risk İfadesi
n-butilasetat
123-86-4
204-658-1
50,0 - < 75,0
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Indeks Nr.
01-2119485493-29-XXXX
607-025-00-1
01-2119488216-32-XXXX
601-022-00-9
Propan
74-98-6
200-827-9
20,0 - < 25,0
Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280
Butan gazı, sıvı
106-97-8
203-448-7
12,5 - < 15,0
Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280
ksilol ( izomer karışımı )
1330-20-7
215-535-7
2,5 - < 3,0
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Corr./Irrit. 2, H315
Eye Dam./Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412
Güvenlik Bilgi Formu
BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan
"Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" e göre
hazırlanmıştır.
Ürün Adı: AM870 SEALERPLAST 90
0,4 L
Ürün No
: AS58-0090 RM14
Basım tarihi
: 22.04.2016
Gözden geçirilme tarihi : 13.04.2016
klorobenzol
108-90-7
203-628-5
0,5 - < 1,0
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Skin Corr./Irrit. 2, H315
Eye Dam./Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411
Sayfa 3 / 15
Revizyon 13
TR TR 00000000004
3
602-033-00-1
Tehlikeli bilesenleri
1999/45/AT yönetmeliğine göre
CAS Nr.
Ağr.%
AT Nr.
Simge
Kayit Nr.
R-Seti
Indeks Nr.
n-butilasetat
123-86-4
50,0 - < 75,0
204-658-1
-
01-2119485493-29-XXXX
10-66-67
607-025-00-1
Propan
74-98-6
20,0 - < 25,0
200-827-9
F+
12
Butan gazı, sıvı
106-97-8
203-448-7
12,5 - < 15,0 F+
12
ksilol ( izomer karışımı )
1330-20-7
215-535-7
2,5 - < 3,0 Xn
01-2119488216-32-XXXX 601-022-00-9
10-20/21-36/37/38-48/20-52/53-65
klorobenzol
108-90-7
0,5 - < 1,0
10-20-51/53
203-628-5
N,Xn
602-033-00-1
Tehlike sembolleri ile ilgili bilgiler, eğer tehlikeli içerikten bahsediliyorsa,
R ibaresi ve H durumları 16. bölümde detaylandırılmıştır.
_____________________________________________________________________________________
04 İlk yardım önlemleri
İlk yardım önlemleri açıklaması
Tüm tereddütlü hallerde veya belirtilerin gitmemesi halinde doktora başvurun.
Bayılma halinde ağızdan bir şey vermeyin.
Solunursa
Hastayı hemen tehlikeli bölgeden çıkartın. Sıcak ve sakin yatırın. Teneffüsün
düzensiz olması veya nefes alıp vermenin durması halinde, suni teneffüs yaptırın.
Güvenlik Bilgi Formu
BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan
"Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" e göre
hazırlanmıştır.
Ürün Adı: AM870 SEALERPLAST 90
0,4 L
Ürün No
: AS58-0090 RM14
Basım tarihi
: 22.04.2016
Gözden geçirilme tarihi : 13.04.2016
Sayfa 4 / 15
Revizyon 13
TR TR 00000000004
4
Doktor çağırın! Bayılma halinde sağlam yan tarafa yatırın.
Deri ile temas ederse
Bulaşmış giysileri çıkartın. Cildin bulaşmış kısmını suyla ve sabunla yıkayın,
bol suyla durulayın. Tiner veya Solvent kullanmayın.
Göz ile temas ederse
Kontak lensleri çıkartın. Göz kapaklarını açık tutarak gözleri temiz, bol su ile
veya özel göz yıkama solüsyonu çözeltisi ile yıkayın. Doktora danışın.
Yutulursa
Yutulması halinde ağzı iyice su ile çalkalayın (sadece kişinin bilinci
yerindeyse) ve hemen doktora başvurun. İlgili kişinin sakin olmasını sağlayın.
Kesinlikle kusmamalıdır.
En önemli belirtileri ve etkileri, hem akut hem de gecikmeli olması
Bilinen en önemli belirtileri ve etkileri (bkz. Bölüm 2)'deki ve/veya bölüm
11'deki etikette tanımlanmış
Herhangi bir acil tıbbi müdahale gösterilmesi ve gerekli özel tedavi
Veri yok.
_____________________________________________________________________________________
05 Yangın söndürme önlemleri
Yangın söndürme
Uygun söndürücü maddeler
Köpük (alkole dayanıklı), karbondioksit, toz, püskürtme sisi (su), söndürme suyu
kanalizasyona veya suya karışmamalı.
güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler
Tam kapasite su püskürtme
Madde veya karışım kaynaklanan özel tehlikeler
Yangın halinde yoğun, siyah duman çıkar. Tehlikeli ayrışım maddelerinin teneffüs
edilmesi ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir.
Yangın halinde tehlikeye maruz kalan kapları suyla soğutun. Ayrışma, basınç
oluşması ve kapların patlaması mümkün.
İtfaiyeciler için tavsiyeler
Özel koruyucu donanım
Gerekmesi halinde teneffüs maskesi kullanın.
Güvenlik Bilgi Formu
BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan
"Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" e göre
hazırlanmıştır.
Ürün Adı: AM870 SEALERPLAST 90
0,4 L
Ürün No
: AS58-0090 RM14
Basım tarihi
: 22.04.2016
Gözden geçirilme tarihi : 13.04.2016
Sayfa 5 / 15
Revizyon 13
TR TR 00000000004
5
İlave bilgiler
Yangının merkezine yakın kapalı kapları soğutun.
_____________________________________________________________________________________
06 İstenmeyen sızıntılarda önlemler
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Ürünü elleçleme önerileri güvenlik bilgi formunun 7 ve 8. bölümlerinde
bulunabilir.
Alev kaynaklarından uzak tutun ve odayı iyi havalandırın. Buharı teneffüs
etmeyin.
Çevresel önlemler
Kanalizasyona akıtmayın. Nehirlerin, göllerin veya su atık su kanallarının
kirlenmesi halinde yerel yasalar uyarınca yetkili mercilere başvurun.
Çevreleme ve temizleme için yöntem ve malzemeler
Sızan maddeyi yanıcı olmayan toplama maddesiyle (örn. kum, toprak, kiselgur,
vermikulit) sınırlayın imha için ve yerel mevzuata uyarınca öngörülen kaplarda
toplayın. Tercihan temizlik maddeleriyle temizleyin. Mümkünse solvent
kullanmayın.
Diğer bölümler için referanslar
Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili
bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.
_____________________________________________________________________________________
07 Kullanma ve Depolama
Güvenli elleçleme için önlemler
Emin işlem hakkında açıklamalar
Gözle ve ciltle temas etmesinden kaçının. Buharı ve püskürtme sisini teneffüs
etmeyin.
Zımpara tozunu teneffüs etmeyin.
Çalışırken bir şey yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin. Şahsi korunma teçhizatı
konusunda bkz. madde 8. Yasal korunma ve güvenlik kurallarına uyun.
Kendilerinin boya atıp atmamalarından bağımsız olarak, insanların boya yapma
sırasında boya kabininde bulunmaları halinde, aerosol ve solvent buharı etkisi
olabileceğinin hesaba katılması gereklidir. Solvent madde yoğunluğu hava limit
değeri altına düşünceye kadar bu tür koşullarda teneffüs maskesi kullanılmalıdır.
Güvenlik Bilgi Formu
BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan
"Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" e göre
hazırlanmıştır.
Ürün Adı: AM870 SEALERPLAST 90
0,4 L
Ürün No
: AS58-0090 RM14
Basım tarihi
: 22.04.2016
Gözden geçirilme tarihi : 13.04.2016
Sayfa 6 / 15
Revizyon 13
TR TR 00000000004
6
Yangından ve infilaktan koruma açıklamaları
Kapları kuru ve sızdırmaz şekilde kapatılmış olarak serin ve iyi havalandırılmış
bir yerde muhafaza edin.
Uyumsuzlukları da içeren güvenli saklama koşulları.
Birlikte depolama açıklamaları
Oksitleyici maddeler gibi aşırı asitli veya alkalik malzemelerden uzak tutun.
Depolama koşulları hakkına ek bilgiler
Daima orijinal kaplara uygun kaplarda muhafaza edin. Etiket üzerindeki
açıklamalara dikkat edin. Kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde depolayın.
Sıcaktan ve direk güneş ışığından koruyun. Alev kaynaklarından uzak tutun.
Depo sıcaklığı: veri yok
Spesifik son kullanıcı(lar)
Detaylı bilgi için teknik bilgi formuna bakın.
_____________________________________________________________________________________
08 Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma
Kontrol parametreleri
İşyeri kontrolü sınır parametreleri içeren bileşenler
CAS-No
Propan
74-98-6
AGW
Butan gazı, sıvı
106-97-8
AGW
klorobenzol
108-90-7
AGW
TRSTE
TRTWA
n-butilasetat
123-86-4
AGW
MAK*
ksilol ( izomer karışımı )
1330-20-7
AGW
TRSTE
TRTWA
Sınır Değer
ml/m3(ppm)
Maruziyet kontrolleri
Teknik önlemler
mg/m3
1000
1800
1000
2400
10
20
10
47
94
47
62
100
300
480
100
100
50
440
442
221
Güvenlik Bilgi Formu
BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan
"Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" e göre
hazırlanmıştır.
Ürün Adı: AM870 SEALERPLAST 90
0,4 L
Ürün No
: AS58-0090 RM14
Basım tarihi
: 22.04.2016
Gözden geçirilme tarihi : 13.04.2016
Sayfa 7 / 15
Revizyon 13
TR TR 00000000004
7
İyi havalandırın. Bu yerel emme veya teknik oda havalandırma vasıtasıyla
sağlanabilir. İşyeri konsantrasyonunu işyeriyle ilgili limit değerlerin altında
tutmak için bunun yeterli olmaması halinde, uygun bir teneffüs maskesi
takılmalıdır.
Kişisel korunma donanımları
Teneffüs maskesi
İşyeriyle ilgili limit değerlerin aşılması halinde, bu amaç için ruhsatlı bir
teneffüs maskesi takılmalıdır.
Kurumuş lake tabakasının kuru zımparalanması, otojen kaynak ile kesilmesi ve/veya
oksijen kaynağı ile kaynak yapılması toz ve/veya tehlikeli duman oluşumuna sebep
olabilir. Mümkünse ıslak zımparalama yapılmalıdır. Eğer yayılma, lokal bir
aspiratör sistemi olmasına karşın önlenemiyorsa uygun bir solunum koruma cihazı
takılmalıdır.
Aerosollarla temas halinde A1P2 yarı teneffüs maskesi kullanın.
Eldiven
Uygun eldiven takın.
EN 374 onaylı kimyasal eldiven uygundur:
Örn. Nitril-Eldiven
Malzeme kalınlığı: = 0,7 mm
Nüfuz etme süresi hakkındaki bilgilerle ilgili olarak eldivenin üreticisine
başvurun.
Bilgiler eldiven üreticilerinin, hammadde üreticilerinin verdikleri veya ürünün
içeriği hakkında üründe bulunan bilgilere dayanmaktadır.
Eldiven her halükarda işyeriyle ilgili uygunluğu (örn. mekanik dayanıklılık, ürün
tolaritesi, antistatik) kontrol edilmelidir.
Eldiven imalatçısının eldivenin kullanımı, depolanması, bakımı ve değiştirilmesi
hakkındaki talimatlarına uyulmalıdır.
Eldivenler hasar görme halinde hemen yenileriyle değiştirilmelidir. Ellerin zarar
görmeden kaçılması şeklinde bir korunma tavsiye olunur.
Gözleri koruma
Gözle temasa tehlikesi halinde gerekli.
Yan siperlikleri olan koruma gözlükleri kullanın.
Vücudu koruma
Antistatik ve doğal elyaftan ve/veya sıcağa dayanıklı sentetik elyaftan yapılmış
Güvenlik Bilgi Formu
BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan
"Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" e göre
hazırlanmıştır.
Ürün Adı: AM870 SEALERPLAST 90
0,4 L
Ürün No
: AS58-0090 RM14
Basım tarihi
: 22.04.2016
Gözden geçirilme tarihi : 13.04.2016
Sayfa 8 / 15
Revizyon 13
TR TR 00000000004
8
yanmayı önleyici elbise giyilmelidir.
Çevre ekspozityonunun sınırlanması ve kontrolü
Bkz. madde 7 ve 12
_____________________________________________________________________________________
09 Fiziki ve kimyasal özellikleri
Şekil
: sıvı
Renk
: renksiz
Koku
: türe uygun
pH-Değeri
: uygulanamaz
Durum değişimi
Kaynama sıcaklığı/ Kaynama alanı: veri yok
Erime noktası/ Erime alanı
: veri yok
Yanma noktası
: uygulanamaz
Tutuşma sıcaklığı
: 365 ˚C
çözücü
İnfilak sınırları, alt
üst
: veri yok
: veri yok
Buhar basıncı
: veri yok
Yoğunluk
: 0,745 20˚C' de g/cm3
Eriyebilirlik
: suyla karıştırılamaz
Viskozite
: 9,8 mm2/s
Akış zamanı
: uygulanamaz
_____________________________________________________________________________________
10 Stabilite ve reaktivite
Reaktivite
Depolama ve işlem ile ilgili tavsiye olunan kurallara uyulması halinde, stabil.
(bkz. madde 7).
Kimyasal kararlılık
Güvenlik Bilgi Formu
BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan
"Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" e göre
hazırlanmıştır.
Ürün Adı: AM870 SEALERPLAST 90
0,4 L
Ürün No
: AS58-0090 RM14
Basım tarihi
: 22.04.2016
Gözden geçirilme tarihi : 13.04.2016
Sayfa 9 / 15
Revizyon 13
TR TR 00000000004
9
Ürün öngörüldüğü/gösterildiği şekilde kullanılır ve depolanırsa stabildir.
Tehlikeli reaksiyon olasılığı
Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli
reaksiyonlar oluşmaz.
Kaçınılması gereken kosullar
Tüm tutuşma kaynaklarından kaçınınız: ısı, kıvılcım, açık alev.
Uyumlu olmayan malzemeler
Ekzoterm tepkilerden kaçınmak için aşırı asitli ve alkalik malzemeler ve
oksitleyici maddelerinden uzak tutun.
Tehlikeli bozunma ürünleri
Aşırı sıcaklıklarda karbon monoksit, karbon dioksit, duman, azot gibi tehlikeli
ayrışım ürünleri oluşabilir.
Yangın durumunda halojenli hidrojen buharı oluşabilir.
_____________________________________________________________________________________
11 Toksikolojik Bilgi
Karışım (AT) Nr. 1272/2008 yönetmeliğine göre değerlendirilmiştir. Detaylar için
Bölüm 2 ve 15'e bakınız.
İşyeriyle ilgili limit değerlerin üzerine solvent parçacıkları teneffüs edilmesi
mükoza zarında ve teneffüs organlarında tahrişe, böbreklerde, karaciğerde merkezi
sinir sisteminde hasarlara sebebiyet verebilir.
Konsantrasyonu iş ortamı için kabul edilen sınır değerleri aşan çözücü maddelerin
tekrarlı veya uzun süreli olarak solunması; davranış değişiklikleri ve hafıza
bozuklukları da dahil olmak üzere kronik toksik ensefalopati gibi merkezi sinir
sisteminin uzun süreli bozukluklarına neden olabilir.
Solventler cilt rezorpsiyonu sonucu yukarıda belirtilen etkilerden birkaçına
sebebiyet verebilir. Ürünle uzun süre veya tekrar temas cildin doğal tekrar
yağlanmasını olumsuz etkiler ve alerjik olmayan temas dermatitiye ve/veya cilt
rezorpsiyonuna sebebiyet verebilir.
Püsküren solvent parçacıkları gözde tahrişe ve düzeltilmesi mümkün olmayan
hasarlara sebebiyet verebilir.
_____________________________________________________________________________________
12 Ekolojik Bilgi
Genel bilgiler
Güvenlik Bilgi Formu
BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan
"Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" e göre
hazırlanmıştır.
Ürün Adı: AM870 SEALERPLAST 90
0,4 L
Ürün No
: AS58-0090 RM14
Basım tarihi
: 22.04.2016
Gözden geçirilme tarihi : 13.04.2016
Sayfa 10 / 15
Revizyon 13
TR TR 00000000004
10
Bu ürünle ilgili deney sonuçları bulunmamaktadır.
Karışım (AT) Nr. 1272/2008 yönetmeliği uyarınca değerlendirilmiştir ve çevre için
tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır ancak çevre için tehlikeli maddeler
içermektedir. Detaylar için Bölüm 3'e bakınız.
Ürünü suya veya kanalizasyona akıtmayın.
Dayanıklılık ve arıtılabilirlik
Madde 3'de belirtilen çevreye zararlı bileşenlerin biyolojik arıtılabilirliği:
CAS-No
Test yöntemi
ksilol ( izomer karışımı )
1330-20-7
OECD 301 A
Biyolojik arıtılabilirlik (%)
kolay arıtılabilir
Zararlı diğer etkiler
Ürün organik bağlı halojen içermektedir. AOX-Değerine katkıda bulunabilir.
_____________________________________________________________________________________
13 İmha hakkında açıklamalar
Atık arıtma metodları
Ulusal ve yerel yasal yönetmelikler göz önünde bulundurulmalıdır.
Avrupa Atık Listesi
Komisyonun 3 Mayıs 2000 tarih ve 2000/532/EG nolu kararı
16 05 04*
Basınçlı kaplardaki gazlar ve kullanılmış kimyasal maddeler;
basınçlı kaplardaki tehlikeli madde içeren gazlar (Halonlar dahil)
(*) ile belirtilen çöpler 91/689/EWG nolu tehlikeli çöpler ile ilgili yönetmelik
uyarınca tehlikeli çöp sayılmaktadır.
Kirlenmiş ambalaj
Tavsiye
Usulüne uygun olarak boşaltılmamış kaplar 91/689/EWG nolu yönetmelik uyarınca
imha edilmelidir.
_____________________________________________________________________________________
14 Nakliye ile ilgili bilgiler
Kara yolu taşımacılığı
Güvenlik Bilgi Formu
BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan
"Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" e göre
hazırlanmıştır.
Ürün Adı: AM870 SEALERPLAST 90
0,4 L
Ürün No
: AS58-0090 RM14
Basım tarihi
: 22.04.2016
Gözden geçirilme tarihi : 13.04.2016
Sayfa 11 / 15
Revizyon 13
TR TR 00000000004
11
UN 1950, AEROSOLLER, 2, D, ADR/RID
Hazard identification number
Deniz yolu taşımacılığı
UN 1950, AEROSOLS, 2.1,
Nr. EMS: F-D, S-U
Hava yolu taşımacılığı
UN 1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1,
Special precautions for user
hiçbiri
Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code
değerlendirilmemiş
Diğerleri
_____________________________________________________________________________________
15 Mevzuat Bilgisi
Etiket elemanları
(EC) No 1272/2008 [CLP] Yönetmeliği'ne göre
Tehlike piktogram:
Sinyal kelime:
Tehlike
Tehlike açıklamaları:
H222
Son derece yanıcı aerosol.
H229
Basınçlı kap: Isınırsa patlayabilir.
H336
Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir.
Güvenlik ifadeleri (önlemler):
P210
Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, alevden ve diğer
tutuşturuculardan uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz.
P251
Kullandıktan sonra dahi parçalamayınız veya yakmayınız
Güvenlik İfadeleri (tepki):
P312
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNE ya da
Güvenlik Bilgi Formu
BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan
"Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" e göre
hazırlanmıştır.
Ürün Adı: AM870 SEALERPLAST 90
0,4 L
Ürün No
: AS58-0090 RM14
Basım tarihi
: 22.04.2016
Gözden geçirilme tarihi : 13.04.2016
Sayfa 12 / 15
Revizyon 13
TR TR 00000000004
12
doktora/hekime başvurun.
Güvenlik İfadeleri (depolama):
P403 + P233
Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda
muhafaza edin.
P410 + P412
Gün ışığına karşı koruyun. 50˚C / 122˚F yi aşmayan
sıcaklıklarda muhafaza edin.
Güvenlik İfadeleri (bertaraf):
P501
Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında
imha ediniz.
Etiketlemede gözönünde bulundurulacak tehlike oluşturan bileşenler:
n-butilasetat
Özel karışımların etiketlenmesi:
EUH066
Tekrarlanan maruz kalma deride kuruluğa veya çatlamaya neden
olabilir
67/548/EEC direktifine göre sırasıyla 1999/45/EC ( Ek V, Bölüm A ve B )
Tehlike işareti
F+
Çok kolay alevlenir
Ürün içeriği yok
Tehlike açıklamaları
R66
Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R67
Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
Endüstri işareti
S23
Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın.
S24
Cilt ile temasından sakının.
S38
Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın.
S51
Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın
Kap basınç alttındadır. Güneş ışınlarından uzak 50 derecenin altında muhafaza
ediniz. Kullanımdan sonra dahi kaba kuvvetle açmayınız.
Atese veya kızgın nesnelere püskürtmeyiniz. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun sigara içmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
Güvenlik Bilgi Formu
BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan
"Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" e göre
hazırlanmıştır.
Ürün Adı: AM870 SEALERPLAST 90
0,4 L
Ürün No
: AS58-0090 RM14
Basım tarihi
: 22.04.2016
Gözden geçirilme tarihi : 13.04.2016
Sayfa 13 / 15
Revizyon 13
TR TR 00000000004
13
1999/13/EG nolu VOC-Yönetmeliği hakkında bilgiler (ürünün teslimat sekliye
ilgilidir)
Uçucu organik solventler: 61 %
VOC
: 96 %
Uçucu CMR-Maddeleri
: yok
2004/42/EG nolu DecoPaint yönetmeliği hakkında bilgiler
Ek IIB'ye göre alt kategori
: e
Ek IIB uyarınca VOC-Azami içeriği için limit değer : 840 g/l
ISO 11890-2 Kullanıma hazır ürünün VOC-İçeriği
: 688 g/l
Milli kurallar
_____________________________________________________________________________________
16 Diğer bilgiler
Sadece mesleği gereği kullanıcı için.
Güvenlik Bilgi Formu, 1907/2006 ek II sayılı AB direktifine uygundur.
Bu güvenlik bilgi formunda yer alan bilgiler kullanıcının, 98/24/EG sayılı
direktif gereğince yapılması şart olan, kendi tehlike tespit çalışmalarını yapma
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:
Ad/Soyad
: Zeynep Çakir
Adres
: BASF Tuerk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., 41455
Dilovasi - Kocaeli, Turkey
Sertifika No
: GBF-1812
Belge Tarihi
: 23.03.2015
Geçerlilik Tarihi : 23.03.2018
Madde 3 ve 15'de belirtilen içerik maddelerinin tehlikesine işaret
Acute Tox.
Akut Toksisite
Aquatic Chronic
Sucul çevreye olan kronik tehlikeler
Asp. Tox.
Aspirasyon zararı
Eye Dam./Irrit.
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Flam. Aerosol
Yanabilir aerosol
Flam. Gas
Parlayıcı gazlar
Flam. Liq.
Yanıcı sıvı
Press. Gas
Güvenlik Bilgi Formu
BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan
"Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" e göre
hazırlanmıştır.
Ürün Adı: AM870 SEALERPLAST 90
0,4 L
Ürün No
: AS58-0090 RM14
Basım tarihi
: 22.04.2016
Gözden geçirilme tarihi : 13.04.2016
Sayfa 14 / 15
Revizyon 13
TR TR 00000000004
14
basınç altındaki gaz
STOT RE
Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarli maruz kalma)
STOT SE
Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)
Skin Corr./Irrit.
Cilt aşınması/tahrişi
H220
Isı, alev, kıvılcım ya da öteki ateşleme kaynaklarından sakının.
H226
Parlayıcı sıvı ve buhar
H280
Basınç altında gaz içerir; ısıtılırsa patlayabilir.
H304
Yutulduğunda veya solunum yoluna girdiğinde ölümcül olabilir.
H312
Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
H315
Cilt tahrişine neden olur.
H319
Ciddi göz hasarına neden olur.
H332
Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
H335
Solunum sistemini tahriş edebilir.
H336
Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir.
H373
Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalmalarda organlarda hasara neden olabilir.
H411
Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için zehirlidir
H412
Sudaki organizmalar için zararlıdır.Uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
R10
Alevlenebilir.
R12
Çok kolay alevlenebilir.
R20
Solunması halinde sağlığa zararlıdır.
R20/21
Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
R36/37/38
Gözleri , solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R48/20
Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R51/53
Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden
Güvenlik Bilgi Formu
BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan
"Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" e göre
hazırlanmıştır.
Ürün Adı: AM870 SEALERPLAST 90
0,4 L
Ürün No
: AS58-0090 RM14
Basım tarihi
: 22.04.2016
Gözden geçirilme tarihi : 13.04.2016
Sayfa 15 / 15
Revizyon 13
TR TR 00000000004
15
olabilir.
R52/53
Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden
olabilir.
R65
Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
R66
Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R67
Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
Xn
N
F+
Zararlı
Çevre için tehlikeli
Çok kolay alevlenir
Birden fazla parçalı sistemlerde tüm parçaların güvenlik bilgi formuna dikkat
edin.
Kısaltmaların açıklanması:
k.D.v. Veri yok
n.a.
uygulanamaz
TRSTE Kısa süreli maruz kalma limiti
TRTWA Zaman Ağırlıklı Ortalama
AGW
İşyeri limiti, Durum 1/2006
MAK*
İşyerindeki azami konsantrasyon, Durum 8/2005
TRK*
Teknik standart konsantrasyon, Durum 8/2005
_____________________________________________________________________________________
Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize
dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır.
Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık
kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi
formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Entellektüel mülkiyet haklarının korunması
ve ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Benzer belgeler

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Bilgiler eldiven üreticilerinin, hammadde üreticilerinin verdikleri veya ürünün içeriği hakkında üründe bulunan bilgilere dayanmaktadır. Eldiven her halükarda işyeriyle ilgili uygunluğu (örn. mekan...

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün Adı: BC617 0,5L DIAMONT NEW YELLOW LEAD FREE# Ürün No : AT06-1617 RM93 Basım tarihi

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu yoktur. Birlikte depolama açıklamaları Oksitleyici maddeler gibi aşırı asitli veya alkalik malzemelerden uzak tutun. Depolama koşulları hakkına ek bilgiler Daima orijinal kaplara uygun kaplarda muh...

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Eldiven her halükarda işyeriyle ilgili uygunluğu (örn. mekanik dayanıklılık, ürün tolaritesi, antistatik) kontrol edilmelidir. Eldiven imalatçısının eldivenin kullanımı, depolanması, bakımı ve deği...

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Eldiven her halükarda işyeriyle ilgili uygunluğu (örn. mekanik dayanıklılık, ürün tolaritesi, antistatik) kontrol edilmelidir. Eldiven imalatçısının eldivenin kullanımı, depolanması, bakımı ve deği...

Detaylı