İlk Kilisenin Doğuşu

Transkript

İlk Kilisenin Doğuşu
Çocuklar için Kutsal Kitap
sunar
İlk Kilisenin Doğuşu
Yazarõ: Edward Hughes
Resimleyen: Janie Forest
Uyarlayan: Ruth Klassen
Tercüme eden: Nurcan Duran
Üreten: Bible for Children
www.M1914.org
BFC
PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada
©2010 Bible for Children, Inc.
Lisans: Satmadõğõnõz sürece bu hikayeyi kopya edebilir
ya da print edebilirsiniz.
İsa öldüğü zaman O’nun korkan izleyicileri
kendilerini sakladõlar. İsa ölümden
dirildikten sonra, Kendini öğrencilerine
gösterdi. İsa yaşõyordu! Ama İsa Babasõ
Tanrõ’yla sürekli yaşadõğõ yere, Cennete gidip
onlardan ayrõlmayõ planlõyordu.
Ayrõlmadan
önce
öğrencilerine
onlarõn Tesellicisi
ve Yardõmcõsõ olacak Tanrõ’nõn
Ruhu’nu göndereceğine söz
verdi. (Yuh. 15:26). Zaman
yakõndõ! İsa’nõn gitmesinden birkaç
gün sonra Tanrõ’nõn Kutsal Ruhu geldi.
Şu şekilde oldu. Yaklaşõk 120 İsa izleyicisi birlikte
aynõ evde dua ediyorlardõ. Birdenbire ev güçlü bir
şekilde esen rüzgârõn sesiyle doldu.
Ateşe benzer şeyler her birinin üzerine indi.
İsa’nõn söz verdiği gibi Kutsal Ruh’la doldular.
İsa’nõn öğrencileri dõşarõda daha önce öğrenmedikleri
dillerle konuşmaya başladõlar. Yeruşalim’i ziyaret
eden yabancõlar havarilerin birçok dilde Tanrõ’nõn
harika işleri hakkõnda anlattõklarõnõ duydular.
Ziyaretçiler çok şaşkõndõlar. “Bunlar ne
anlama geliyor?”
diye sordular.
Bazõlarõ
“Taze şarap
içmişler”
diye alay
ettiler.
Ama Petrus, “Onlar sarhoş değiller ... Bunlar Yoel
Peygamberin söylediği olaylardõr ...”, dedi. Daha
sonra Petrus onlara Tanrõ’nõn yõllar önce Kutsal
Ruh’un gelip insanlarõ
bereketleyeceği
ve yardõm
edeceği
sözünü
hatõrlattõ.
Petrus, halka günahlarõndan dönüp İsa’nõn adõyla
vaftiz olmalarõ gerektiğini hatõrlattõ. “.... ve kutsal
Ruh’un armağanlarõnõ alacaksõnõz”, dedi. 3000 kişi
iman etti. İsa’ya tapõnanlar olarak havarilere
katõldõlar. Zaman
geçtikçe Kutsal
Ruh’un geldiği
zamanda
Tanrõnõn
başlattõğõ
kiliseye
katõldõlar.
Kutsal Ruh Tanrõ halkõnõn
yaşamlarõna güç getirdi. Bir
gün Petrus ve Yuhanna dua
saatinde tapõnağa gittiler.
Sakat bir dilenci dõşarõda
tapõnak kapõsõnda oturuyordu.
Petrus ve Yuhanna’dan
para istedi.
Petrus, “Gümüş ve altõn bende
yok, bende olanõ veriyorum.
İsa’nõn adõyla kalk ve yürü”
dedi. Ve onu sağ elinden
tutup kaldõrdõ. Sõçrayõp
ayağa kalktõ ve yürüdü,
yürüyerek, sõçrayarak,
Tanrõ’ya övgüler sunarak
onlarla beraber
tapõnağa girdi.
Büyük bir kalabalõk toplandõ, mucizeye şaşõp kaldõlar.
Petrus onlara sakat adamõ iyileştirenin kendi gücü
değil Tanrõ’nõn gücü olduğunu söyledi. Petrus
ve Yuhanna Tanrõ’nõn
İsa’yõ ölümden dirilttiğini
söylediğinde tapõnak
liderleri onlarõ yakalayõp
hapse attõlar. Ama
5000 erkek İsa’ya
iman etti.
Bir sonraki gün Petrus ve Yuhanna tapõnak
görevlilerinin önünde duruyorlardõ. Tapõnak
görevlileri, “Bunu hangi güç ya da kimin adõna
dayanarak yapõyorsunuz?” diye sordular. Kutsal
Ruh’la dolan Petrus cesur bir şekilde,
“... sizin çarmõha gerdiğiniz, ama
Tanrõ’nõn ölümden dirilttiği Nasõralõ İsa
Mesih’in adõ sayesinde bu adam ayakta
duruyor”, diye
cevap verdi.
Petrus korkusuzca devam
etti, “Bu göğün altõnda
insanlara bağõşlanmõş,
bizi kurtarabilecek
başka hiçbir ad yoktur”.
Halkõn İsa’ya inanmasõnõ
istemeyen yöneticiler,
Petrus ve Yuhanna’yõ
sertçe uyardõlar.
“Bundan sonra
hiç kimseye
İsa’nõn adõyla
konuşmayõn.”
Bir keresinde
Petrus, İsa’yõ
savunmaya
korkmuştu.
Ama bu Kutsal
Ruh gelmeden
önceydi. Şimdi
kimse onu
korkutamazdõ.
Petrus ve
Yuhanna şöyle
yanõtladõlar
“Tanrõ’nõn
önünde, Tanrõ’nõn
değil de sizin
sözünüzü
dinlemek doğru
mudur, kendiniz
karar verin. Biz
gördüklerimizi
ve işittiklerimizi
anlatmadan
edemeyiz.”
Birçok
tehditten
sonra
yöneticiler,
Petrus ve
Yuhanna’yõ
serbest
bõraktõlar.
Tanrõ’nõn cesur
hizmetçileri
hapishane ve
mahkemede
olan her şeyi
arkadaşlarõna
anlattõlar.
Sonra bir
araya gelip
büyük övgüler
sunup dua
ettiler.
Tanrõ’nõn Ruh’u
tekrar halkõnõ
güçle doldurdu
ve küçük
topluluk
büyüdü ve
büyüdü.
“İlk Kilisenin Doğuşu”
Tanrõ’nõn Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Elçilerin İşleri 1-4
“Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.”
Mezmur 119:130
Son
55
60
Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanõmanõ
isteyen harika Tanrõmõz hakkõnda anlatõr.
Tanrõ, O’nun günah olarak adlandõrdõğõ, kötü şeyleri
yaptõğõmõzõ bilir. Günahõn cezasõ ölümdür fakat Tanrõ sizi çok
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yõ, Çarmõh üzerinde ölmesi ve
günahlarõnõz için cezayõ çekmesi için gönderdi.
Eğer gerçeğin bu olduğuna inanõyorsanõz, Tanrõ’ya şunlarõ
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrõ olduğuna ve benim
günahlarõm için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden
yaşõyor olduğuna inanõyorum. Lütfen yaşamõma gel ve
günahlarõmõ affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için
gidebileyim. Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve
Senin için yaşayabilmem için bana yardõm et. Amin.
Her gün Kutsal Kitap’õ okuyun ve Tanrõ’yla konuşun!
Yuhanna 3:16

Benzer belgeler

Topluluk Zorlukla Karşılaşıyor

Topluluk Zorlukla Karşılaşıyor İsa’nõn ölümünden dirilişinden elli gün sonra Kutsal Ruh gelip İsa izleyicilerinin arasõnda yaşadõ. Buna rağmen öğrencileri Baba Tanrõ’nõn, Oğul Tanrõ’nõn (İsa), ve Kutsal Ruh’un nasõl bir Tanrõ o...

Detaylı

Bir Tapınak Görevlisi İsa`yı Ziyaret Ediyor

Bir Tapınak Görevlisi İsa`yı Ziyaret Ediyor “Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.” Mezmur 119:130

Detaylı

Jesus and Zaccheus Turkish CB

Jesus and Zaccheus Turkish CB Tanrõ’nõn Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir hikaye Luka 19

Detaylı

Ezekiel Man of Visions Turkish CB

Ezekiel Man of Visions Turkish CB “Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.” Mezmur 119:130

Detaylı