Bir Tapınak Görevlisi İsa`yı Ziyaret Ediyor

Transkript

Bir Tapınak Görevlisi İsa`yı Ziyaret Ediyor
Çocuklar için Kutsal Kitap
sunar
Bir Tapõnak
Görevlisi
İsa’yõ Ziyaret
Ediyor
Yazarõ: Edward Hughes
Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus
Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S.
Tercüme eden: Nurcan Duran
Üreten: Bible for Children
www.M1914.org
BFC
PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada
©2010 Bible for Children, Inc.
Lisans: Satmadõğõnõz sürece bu hikayeyi kopya edebilir
ya da print edebilirsiniz.
Bir gün İsa tapõnağa gitti, insanlarõn
Tanrõ’nõn evine saygõsõzlõk yaptõğõnõ gördü.
Tapõnakta hayvan satõp, para alõşverişi
yapõyorlardõ.
İpten bir kamçõ yapõp, satõcõlarõ oradan kovdu.
“Bunlarõ buradan götürün” diye emretti. “Babamõn
evini ticaret yerine çevirmeyin.” İsa Babasõ’nõn
evini sevdi.
Liderler
İsa’nõn
tapõnağõ
temizleme
yetkisine sahip
olduğuna dair bir
işaret istediler.
“Bu tapõnağõ yõkõn,
üç günde onu yeniden
yapacağõm” dedi.
İmkânsõz! Çünkü
Tapõnağõn yapõmõ 46
yõl sürmüştü.
Ama İsa kendi bedeni hakkõnda
konuştu. O’nun bedeni
Tanrõ’nõn ikamet ettiği
bir tapõnak gibiydi.
İsa haçta ölse bile,
Tanrõ’nõn O’nu
üçüncü gün
ölümden
dirilteceğini
biliyordu.
Bir gece bir
tapõnak görevlisi
İsa’yõ ziyaret etti.
İsa’nõn mucizevî
bir şekilde Tanrõ
tarafõndan
gönderildiğini
biliyordu. Nikodim
Tanrõ hakkõnda
daha çok öğrenmek
için İsa’ya geldi.
İsa Nikodim’e, bir
insanõn Tanrõ’nõn
egemenliğine girmesi
için yeniden doğmasõ
gerektiğini söyledi.
Nikodim anlamadõ.
Yetişkin bir insan
nasõl tekrar bebek
olabilirdi? Üstelik
dindardõ. Bu yeterli
değil miydi?
“Ruh’tan doğan
Ruh’tur” diye
açõkladõ İsa.
“Tanrõ’nõn Ruhu
bir rüzgâr
gibidir. İnsanlar
rüzgârõ ne görür
ne de anlarlar.
Sadece rüzgârõn
yaptõklarõnõ
görürler.”
İsa, Nikodim’e İsrailoğullarõ’nõn yõllar önce
Musa’ya yakõnmalarõnõ hatõrlattõ. “Yiyeceğimiz
yok, suyumuz yok ve Tanrõ’nõn bize verdiği
ekmek’ten bõktõk”, diye haykõrdõlar.
İnsanlarõn günahõ Tanrõ’yõ
kõzdõrdõ. Tanrõ onlarõn aralarõna
kõzgõn yõlanlar gönderdi. Yõlanlar
İnsanlarõ õsõrdõ. Birçoklarõ öldü.
“Biz günah işledik. Tanrõ’ya
yõlanlarõ uzaklaştõrmasõ için
dua et.” Yalvardõlar. Musa
onlar için dua etti. Ama
Tanrõ yõlanlarõ
uzaklaştõrmadõ.
Tanrõ Musa’ya kõzgõn bir yõlan
yapõp bir sõrõğõn üzerine koymasõnõ
söyledi. “Yõlanlar tarafõndan õsõrõlan
herkes sõrõk üzerindeki yõlana
baktõğõnda yaşayacak”, diye söz
verdi Tanrõ. Musa sarõ bir yõlan
yaptõ ve ona bakan herkes iyileşti.
İsa, Nikodim’e İnsanoğlu
da sarõ yõlan gibi yukarõ
kaldõrõlmalõ dedi. İsa
günahkârlar için
öleceği yer olan
çarmõhtan söz
etti.
İsa “Tanrõ dünya’yõ öyle
sevdi ki biricik Oğlu’nu
verdi, öyle ki O’na iman
eden mahvolmasõn
ancak sonsuz
yaşamõ alsõn”
dedi.
Bunun anlamõ, her
kim İsa’ya inanõrsa
Tanrõ’nõn
ailesine doğar
demektir.
Nikodim belki o gün İsa’nõn
öğrencisi olmadõ. Ama yõllar
sonra Tanrõ Oğlu’nun
gömülmesine yardõm
etmesiyle İsa’ya olan
imanõnõ ve sevgisini
gösterdi.
Bundan sonra İsa ve öğrencileri Kuzeye gittiler.
Diğer insanlarõn Tanrõ’nõn Krallõğõ hakkõnda duymaya
ve Tanrõ’nõn Oğlu Nasõralõ İsa’ya inanma
şansõna sahip olmaya ihtiyaçlarõ
vardõ.
“Bir tapõnak görevlisi İsa’yõ ziyaret ediyor”
Tanrõ’nõn Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Yuhanna 2-3 ve Çölde Sayõm 21
“Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.”
Mezmur 119:130
Son
41
60
Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanõmanõ
isteyen harika Tanrõmõz hakkõnda anlatõr.
Tanrõ, O’nun günah olarak adlandõrdõğõ, kötü şeyleri
yaptõğõmõzõ bilir. Günahõn cezasõ ölümdür fakat Tanrõ sizi çok
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yõ, Çarmõh üzerinde ölmesi ve
günahlarõnõz için cezayõ çekmesi için gönderdi.
Eğer gerçeğin bu olduğuna inanõyorsanõz, Tanrõ’ya şunlarõ
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrõ olduğuna ve benim
günahlarõm için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden
yaşõyor olduğuna inanõyorum. Lütfen yaşamõma gel ve
günahlarõmõ affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için
gidebileyim. Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve
Senin için yaşayabilmem için bana yardõm et. Amin.
Her gün Kutsal Kitap’õ okuyun ve Tanrõ’yla konuşun!
Yuhanna 3:16

Benzer belgeler

Çiftçi ve Tohum - Bible for Children

Çiftçi ve Tohum - Bible for Children “Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.” Mezmur 119:130

Detaylı

Topluluk Zorlukla Karşılaşıyor

Topluluk Zorlukla Karşılaşıyor “Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.” Mezmur 119:130

Detaylı

İlk Kilisenin Doğuşu

İlk Kilisenin Doğuşu “Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.” Mezmur 119:130

Detaylı

Jesus and Zaccheus Turkish CB

Jesus and Zaccheus Turkish CB Tanrõ’nõn Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir hikaye Luka 19

Detaylı

İsa`nın Mucizeleri - Bible for Children

İsa`nın Mucizeleri - Bible for Children “Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.” Mezmur 119:130

Detaylı

Ezekiel Man of Visions Turkish CB

Ezekiel Man of Visions Turkish CB “Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.” Mezmur 119:130

Detaylı