Topluluk Zorlukla Karşılaşıyor

Transkript

Topluluk Zorlukla Karşılaşıyor
Çocuklar için Kutsal Kitap
sunar
Topluluk
Zorlukla
Karşılaşıyor
Yazarõ: Edward Hughes
Resimleyen: Janie Forest
Uyarlayan: Ruth Klassen
Tercüme eden: Nurcan Duran
Üreten: Bible for Children
www.M1914.org
BFC
PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada
©2010 Bible for Children, Inc.
Lisans: Satmadõğõnõz sürece bu hikayeyi kopya edebilir
ya da print edebilirsiniz.
İsa’nõn ölümünden dirilişinden elli gün sonra Kutsal
Ruh gelip İsa izleyicilerinin arasõnda yaşadõ. Buna
rağmen öğrencileri Baba Tanrõ’nõn, Oğul Tanrõ’nõn
(İsa), ve Kutsal Ruh’un nasõl bir Tanrõ olduğunu
anlamadõlar, Tanrõ onlarla birlikte olduğu için çok
mutluydular. Tanrõ elçilerin diğer insanlara İsa
hakkõnda anlatmalarõna yardõm etmek için
harika şeyler yaptõ.
İsa’ya inananlar fakirlere
bakmak için sahip olduklarõ
her şeyi paylaştõlar. Ama
Hananya ve Safira adõnda
dürüst olmayan bir çift
vardõ. Mülklerinin
bazõlarõnõ satõp,
paranõn hepsini
elçilere
veriyormuş
gibi yaptõlar.
Gizlice paranõn
bir kõsmõnõ
kendilerine
sakladõlar.
Petrus, Hananya’ya “Neden
Kutsal Ruh’a yalan söylemen için
Şeytan yüreğini doldurdu?”,
diye sordu. “Sen insanlara değil
Tanrõ’ya yalan söyledin”. Sonra,
Hananya yere düşüp son nefesini
verdi. Gençler Hananya’nõn
ölüsünü
kefenlediler, dõşarõ
çõkarõp gömdüler.
Kõsa bir süre sonra, Safira kocasõnõn öldüğünü
bilmeden içeri girdi. O da para konusunda yalan
söyledi ve aynõ şeyler ona da oldu. Bunlarõ
duyanlarõ büyük bir korku sardõ.
Tanrõ elçiler
aracõlõğõyla
birçok
harikalar ve
mucizeler
yapõyordu.
Örneğin,
Petrus’un gölgesi
üzerine düşen
hasta insanlar
iyileşti.
Tanrõ’nõn
varlõğõnõ
gösteren
mucizelerin
zamanõydõ.
Daha çok insan
İsa’ya inandõ.
Bu Başkahini
sinirlendirdi.
Elçileri hapse
attõrdõ.
Ama gece Rab’bin
bir meleği
hapishanenin
kapõsõnõ açõp
onlarõ dõşarõ
çõkardõ ve onlara
“Gidin! Bu yeni
yaşamla ilgili
sözlerin hepsini
halka duyurun”,
dedi. Elçiler
dõşarõ çõkõp İsa
hakkõnda vaaz etmeye başladõlar. Sabah
Başkahinin adamlarõ hapishaneyi boş buldular.
Sonunda Başkahin onlarõ bulduğunda azarladõ. “Size
bu isimle öğretmeyeceksiniz diye sert bir şekilde
emretmedik mi?” Petrus ve diğer havariler,
“Tanrõ’yõ değil de insanõ mõ dinleyelim?”, diye
cevap verdiler. Başkahin çok kõzdõ ve havarileri
öldürmek istedi. Ama onlarõ dövdükten sonra
serbest bõraktõlar.
Acõlarõna rağmen,
İsa hakkõnda
vaaz edip
Tanrõ’ya
itaat
ettiler.
Bir gün İstefanos adõnda bir adam tutuklandõ.
İstefanos İsa’yõ seviyordu. Kutsal Ruh onu
başkalarõna İsa hakkõnda anlatmasõ için
kullanõyordu. Ama bazõ kişiler
İstefanos Tanrõ’ya
karşõ konuşuyor
diye yalan
söylediler. Onunla
alay ettikten
sonra İsa’ya
olan imanõndan
dolayõ taşlayõp
öldürdüler.
İstefanos ölmeden önce, Kutsal Ruh ile dolu olarak
gözünü göğe dikip baktõ, Tanrõ’nõn görkemini ve
Tanrõ’nõn sağõnda duran
İsa’yõ gördü. Kalabalõk
İstefanos’u taşlarken
o Tanrõ’ya, “Rab
İsa ruhumu al”,
diye yakarõyordu.
Sonra bu cesur
adam çarmõhtaki
İsa gibi Tanrõ’ya
bu katilleri
affetmesi için
dua etti.
İstefanos’un ölümüyle yeni zulüm dalgasõ başladõ.
İstefanos’u öldürenlere yardõm eden Saul adõnda
genç biri bulduğu her Hõristiyan’õ tutukluyordu. Çoğu
evini bõrakõp kaçtõlar, Yahudiye ve Samiriye boyunca
dağõldõlar. Yalnõzca havariler Yeruşalim’de kaldõlar.
Düşmanlarõnõn onlarõ öldürmeye çalõşmalarõna
rağmen dağõlan bu imanlõlar İsa hakkõndaki müjdeyi
duyurmak için her yere gittiler. Hiç bir şey İsa’nõn
izleyicilerini durduramadõ
çünkü Tanrõ’nõn Kutsal
Ruhu onlardaydõ ve onlar
aracõlõğõyla çalõşõyordu.
“Topluluk Zorlukla Karşõlaşõyor”
Tanrõ’nõn Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Elçileri İşleri 5-7
“Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.”
Mezmur 119:130
Son
56
60
Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanõmanõ
isteyen harika Tanrõmõz hakkõnda anlatõr.
Tanrõ, O’nun günah olarak adlandõrdõğõ, kötü şeyleri
yaptõğõmõzõ bilir. Günahõn cezasõ ölümdür fakat Tanrõ sizi çok
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yõ, Çarmõh üzerinde ölmesi ve
günahlarõnõz için cezayõ çekmesi için gönderdi.
Eğer gerçeğin bu olduğuna inanõyorsanõz, Tanrõ’ya şunlarõ
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrõ olduğuna ve benim
günahlarõm için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden
yaşõyor olduğuna inanõyorum. Lütfen yaşamõma gel ve
günahlarõmõ affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için
gidebileyim. Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve
Senin için yaşayabilmem için bana yardõm et. Amin.
Her gün Kutsal Kitap’õ okuyun ve Tanrõ’yla konuşun!
Yuhanna 3:16

Benzer belgeler

Çiftçi ve Tohum - Bible for Children

Çiftçi ve Tohum - Bible for Children tohumlar Tanrõ’nõn Sözü yüreklerine giren ve yaşamlarõ değişen kişilerdir. Bu kişiler Tanrõ’ya hizmet ederler ve Ona saygõ duyarlar.

Detaylı

İlk Kilisenin Doğuşu

İlk Kilisenin Doğuşu eden yabancõlar havarilerin birçok dilde Tanrõ’nõn harika işleri hakkõnda anlattõklarõnõ duydular. Ziyaretçiler çok şaşkõndõlar. “Bunlar ne

Detaylı

Bir Tapınak Görevlisi İsa`yı Ziyaret Ediyor

Bir Tapınak Görevlisi İsa`yı Ziyaret Ediyor “Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.” Mezmur 119:130

Detaylı

İsa`nın Mucizeleri - Bible for Children

İsa`nın Mucizeleri - Bible for Children “Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.” Mezmur 119:130

Detaylı