MADEN VE TAŞ OCAKLARI (DÜZENLEME) YASASI (Fasıl 270

Yorumlar

Transkript

MADEN VE TAŞ OCAKLARI (DÜZENLEME) YASASI (Fasıl 270
MADEN VE TAŞ OCAKLARI (DÜZENLEME) YASASI
(Fasıl 270)
Madde 47 Altında Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 270 Maden ve Taş
Ocakları (Düzenleme) Yasası’nın 47’nci maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak
aşağıdaki Tüzüğü yapar.
Kısa İsim
1. Bu Tüzük, “Taş Ocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü” olarak
isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar
Tefsir
21/2005
58/2006
Amaç
Fasıl 270
2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Bakanlık”, jeoloji ve maden işleri ile görevli Bakanlığı anlatır.
“Daire”, jeoloji ve maden işleri ile görevli Daireyi anlatır.
“Denetleme Kurulu”, Taş ocaklarını denetlemek üzere oluşturulan ve Bakanlar
Kurulu tarafından atanan kurulu anlatır.
“İşletme Projesi”, Taş ocaklarında gerçekleştirilecek olan tüm faaliyetleri,
projenin uygulama süresi içerisinde alınacak olan önlemleri ve
gerçekleştirilecek olan faaliyetler sonucu elde edilecek olan ürünle ilgili tüm
çizim, hesaplama ve değerlendirmelerin sunulduğu yazılı teknik dokümanı
anlatır.
“KTMMOB”, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası’nın
3’üncü maddesi ile kurulan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni
anlatır.
“Oda”, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası’nın 22’inci
maddesi uyarınca kurulmuş Maden, Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odası’nı
anlatır.
“Teknik Nezaretçi”, taş ocağı işletmelerinin; işletme faaliyetlerini teknik ve
emniyet bakımından denetleyen, iş sağlığı ve güvenliği prensiplerine ve
yürürlükteki Mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayan maden
mühendisini anlatır.
“Teknik Nezaretçi Defteri”, muhafazasının sorumluluğu ruhsat sahibine ait
olan, noter tarafından onaylanmış, teknik nezaretçinin raporunu yazdığı ve
ruhsat sahibi/vekili ile birlikte imzaladığı defteri anlatır.
“Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu”, Lisanslı Harita Kadastro
Büroları ve Şirketleri Yasası uyarınca yetki belgesi bulunan Lisanslı Harita
Kadastro Mühendislik Büro ve Şirketleri’ni anlatır.
3. Bu Tüzük, Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası kapsamında
faaliyetlerini sürdürmekte olan Taş Ocakları’nın teknik esaslara uygun bir
biçimde çalışmalarını temin etmek, çevre ile uyumlu bir yapı oluşturulmasını
sağlamak, ruhsat süresi sona eren ocakların ruhsat yenilemeleri ile ilgili
kıstasları düzenlemek, taş ocaklarında üretilen mal ve hizmetlerin kalite
standartlarına uygunluğunu sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.
Kapsam
Fasıl 270
4. Bu Tüzük, Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası kapsamında
faaliyetlerini sürdüren taşocaklarının faaliyetlerinin düzenlenmesi, buralarda
verilen hizmetlere ilişkin belgelerle kayıtların düzenlenmesi ve denetlenmesine
ilişkin hususları kapsar.
İKİNCİ KISIM
Taş Ocağı Ruhsat Sahiplerinin Uymakla Yükümlü Olduğu Esaslar
ve Ruhsatların Uzatılması
Taş Ocağı
Ruhsat
Sahiplerinin
Yükümlülükleri
58/2006
35/2008
18/2012
Fasıl 54
Taşocakçılığı
Faaliyeti Yürüten
5. Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası kuralları çerçevesinde işletme
ruhsatı bulunan her ruhsat sahibi aşağıda belirtilen kurallara uymakla
yükümlüdür.
(1) Her taş ocağı sahibi bu tüzüğe ekli EK 1 ve/veya EK 2 de belirtilen
formatlara uygun olarak hazırlanmış ve Oda tarafından mesleki
denetimden geçmiş bir İşletme Projesi’ni Daireye sunmakla
yükümlüdür.
(2) Ruhsat sahipleri; işletme ruhsatı bulunan her taşocağı için Tapu ve
Kadastro Dairesi ve/veya Lisanslı Harita Kadastro ve Mühendislik
Bürosu tarafından ruhsat sınırlarını tespit ettirerek bu sınırları arazi
üzerine çukur kazılarak betonlama işlemleri sonrasında demir
çubuklar ile belirlemekle yükümlüdür.
(3) Her taşocağı ruhsat sahibi yürüttüğü faaliyetleri bir Teknik
Nezaretçi denetiminde sürdürmekle yükümlüdür.
(4) Teknik Nezaretçi tarafından tutulan Teknik Nezaretçi Defterinin
muhafaza edilmesi ve imzalanması taşocağı ruhsat sahibinin
sorumluluğundadır.
(5) Ruhsat sahibi ocağa ilişkin tüm raporları, ruhsatları ve ocakla ilgili
izinleri görmesi, işletmeyi ve işletmeye bağlı tüm bölümleri
incelemesi için Teknik Nezaretçi’ ye yardımcı olmakla yükümlüdür.
(6) Taş ocağı ruhsat sahipleri bu Tüzüğe ekli EK 4 de belirtilen formata
göre düzenlenen Banka Teminat Mektubunu Daire’ye sunmakla
yükümlüdür.
(7) Her taşocağı ruhsat sahibi İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası uyarınca
hazırlanan ve Çalışma Dairesi tarafından onaylanan Risk Analiz
Raporunu her yılın Ocak ayı içerisinde Daire’ye sunar.
(8) Sel yangın doğal afetlerde ve iş kazalarında taşocakları ruhsat sahibi
veya temsilcisi gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
(9) Her taşocağı ruhsat sahibi faaliyetlerini Çevre Yasası ve bu yasa
altında yürürlükte olan tüzüklerin kurallarına uygun olarak
yürütmekle yükümlüdür.
(10) Ruhsat sahipleri; işletme ruhsat yenileme başvurusunda bulunurken
taşocakları ile ilgili kira bedeli borcu, vergi borcu ve sosyal sigorta
yatırımlarını yatırdığına veya borcun yapılandırıldığına dair belgeyi
Daire’ye sunmakla yükümlüdür.
(11) Ruhsat sahipleri Patlayıcı Maddeler Yasası ve bu Yasa uyarınca
oluşturulan tüzüklere uymakla yükümlüdür.
6.
Taşocağı ruhsat sahibi kamu kurum veya kuruluşu ve/veya adına bu
alanlarda faaliyet gösteren yüklenici firma bu tüzüğün 5.’nci maddesi
uyarınca tanımlanmış olan kurallara uymakla yükümlüdür.
Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının
Yükümlülükleri
Taş Ocağı
Ruhsat
Süresinin
Uzatılması
7.
(1)
İşletme Ruhsat süresi biten ocakların ruhsat uzatma işlemleri bu
Tüzüğe ekli Ek-1 ve Ek-2’de tanımlandığı şekilde hazırlanmış
İşletme Projeleri esas alınarak gerçekleştirilir. İşletme Projeleri en
fazla 5 yılda bir yenilenir.
Taşocaklarının
Düşey Yönde
İlerlemesi
8.
Taşocağı ruhsat alanında üretim amacıyla yapılacak düşey yöndeki
ilerleme ocak giriş kodu dikkate alınarak, Daire tarafından sınırlandırılır.
Taşocağı ruhsat sahipleri bu sınırlandırmaya uymakla yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Denetleme, Teknik Nezaretçinin Görev ve Yetkileri ve Lisanslı Harita Kadastro
Mühendislik Büroları’nın Hazırlayacağı Haritalarla İlgili Uyulması Gereken
Esaslar
Denetim
Faaliyetleri
Fasıl 270
9.
(1)
(2)
Taş Ocakları
Denetleme
Kurulunun
Oluşumu
10.
(1)
(2)
Maden ve Taş Ocakları Yasası’nın 36’ncı maddesi uyarınca
kendisine verdiği tüm taş ocaklarını denetleme yetkisini bu Yasanın
9’uncu maddesinde belirtilen ve beş kişiden oluşan Denetleme
Kurulu aracılığı ile yerine getirir.
Maden ve Taş Ocakları Yasası ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının mevzuatı gereğince izin verilmiş alanlardaki
taşocakları faaliyetleri, kendi mevzuatları kapsamında denetlenir.
Yapılan denetimlerde taşocağı ruhsatı alanlarında ilgili Yasa ve
tüzüklere uygun çalışılmadığının tespiti halinde, yapılacak işlemler
Daireye bildirilir.
Ruhsatlı taşocaklarında yürütülen faaliyetlere ilişkin herhangi bir
şikâyet, talep veya Dairenin uygun gördüğü hallerde yerinde
denetimler yapmak üzere Daire müdürü veya onun temsilcisi
başkanlığında beş üyeden oluşan Taş Ocakları Denetleme Kurulu
oluşturulur.
(A) Daire Müdürü veya temsilcisi, (Başkan)
(B) Daire’nin Maden Şubesine bağlı bir maden mühendisi veya
olmaması durumunda Daire Müdürü tarafından belirlenecek
dairede görevli mühendis bir temsilci (üye)
(C) Odaya kayıtlı ve Oda Yönetim Kurulu tarafından önerilecek
Maden Mühendisi bir temsilci (üye)
(Ç) Patlayıcı maddeler Müfettişliğini temsilen bir temsilci (üye)
(D) Çevre Koruma Dairesi tarafından atanacak çevre mühendisi
bir temsilci (üye)
Daire Müdürü ihtiyaç duyulması halinde bilirkişi statüsünde diğer
kamu kurum ve kuruluşları ve/veya üniversitelerden, inceleme ve
denetimin gerektirdiği mesleki tecrübeye sahip olan uzmanların
görevlendirilmesini talep eder.
(3)
Denetleme
Kurulunun
Görevleri Ve
Yetkisi
Fasıl 270
4160
22.07.1958
İhbar ve
Şikayetler
Denetleme faaliyetlerinde Taşocakçıları Birliği Başkanı ve/veya
Temsilcisi gözlemci statüsünde yer alır.
Denetleme Kurulu kırma kum-çakıl/agrega ocaklarını ruhsatın
verildiği tarihten itibaren işletme ruhsat süresi sonlanıncaya kadar
işletme projesi esas alınarak haberli veya habersiz olarak yılda en
az 1 (bir) kez denetler.
(2) Maden ve Taş Ocakları Yasası uyarınca 55.000 m²’den fazla alan
kaplayan alçı taşı ocağı işletmeleri için bu maddenin (1)’inci fıkra
kuralları uygulanır.
(3) Denetleme Kurulu kırma kum-çakıl ocakları haricindeki endüstriyel
hammadde üreten ocakları ve 55.000 m²’den daha az alan kaplayan
alçı taşı ocaklarını ruhsat süresince işletme izninde belirtilen
kurallara uyulup uyulmadığını belirlemek maksadıyla en az bir kez
denetler.
(4) Her bir taşocağı işletmesi için Teknik nezaretçilik görevini yapan
mühendis ayni taşocağının denetleme kurulunun üyesi olarak görev
yapamaz.
(5) Denetleme Kurulu yaptığı denetimlerde usule aykırı bir durumun
tespit edilmesi halinde Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası
ve Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesi uyarınca gerekli
işlemlerin yapılması için Daireye rapor sunar.
(6) Denetleme Kurulu ruhsat alanı içerisinde mevcut rezerv durumunu
dikkate alarak taşocağındaki rehabilitasyon çalışmalarının
başlatılması yönünde Daireye detay bilgileri içeren rapor sunar.
(7) Teknik Nezaretçi tarafından düzenlenen defterde, Daire tarafından
olumsuz unsurlar içermesinin belirlenmesi halinde Daire Müdürü,
Denetleme Kurulundan denetlemenin yeniden yapılmasını ister.
(8)
Denetimlerde ruhsat sahibi Daireye verdiği teknik ve mali
belgelerin hazırlanmasına esas olan bütün belgelerin asıllarını,
yapılmış hesapları talep halinde denetleme kurulu üyelerine
göstermek zorundadır.
(9) Bir denetlemenin geçerli olabilmesi için denetleme kurulu
üyelerinin 5’te 3 çoğunlukla hazır bulunması gerekir.
(10) İnceleme ve denetim sonunda düzenlenen ve mevcut durumu
belirten tutanak iki nüsha hazırlanarak denetleme kurulu üyeleri,
ruhsat sahibi veya vekili veya sahanın teknik nezaretçisi tarafından
imzalanır. Ruhsat sahibi, vekili veya teknik nezaretçi, tutanakta
katılmadığı hususlara şerh düşebilir. Ancak imzadan imtina
edilmesi halinde bu durum tutanakta belirtilir. Tutanağın bir
nüshası ilgiliye verilir. Bu tutanakta belirtilen hususlar ruhsat
sahibine tebliğ edilmiş sayılır.
(11) Ruhsat sahasında yapılan tetkiklere ait detay bilgileri içeren rapor
hazırlanır. Ruhsat sahibinin talep etmesi durumunda bir örneği
verilir.
11. (1)
12. Bu Tüzük kapsamına giren faaliyetler ile ilgili olarak yapılan ihbar ve
şikâyetler, başvuru sahibi tarafından yazılı olarak ve kimlik numarasının
beyan edilmesi halinde dikkate alınır.
Denetimlerde
İşbirliği ve
Yükümlülük
13. Bu Tüzük kapsamında faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişiler veya
bunların yasal temsilcileri;
(A) Maden ve Taş Ocakları Yasası kapsamında hazırlanmış olan bu
Tüzük ve Tüzüklerde düzenlenen kurallara uymak ve gerekli
kayıtları tutmak,
(B) İstenilen her türlü bilgi ve belgeyi vermek,
(Ç) Denetim esnasında işbirliği yapmak ve gerekli kolaylığı göstermek,
(D) Denetim amacıyla Daire tarafından yetkili kılınan gözlemciler veya
uzmanları kabul etmek ve onlarla işbirliği yapmakla, yükümlüdür.
Teknik
Nezaretçilerin
Nitelikleri
Atanma ve
Görevden
Alınma Şartları
14. Teknik nezaretçilerin sahip olması gereken nitelikler, atanma ve görevden
alınma şartları ve diğer hususlar aşağıdaki gibidir:
(1) Teknik Nezaretçilik yapacak kişilerin, KTMMOB’ ye üyelik
şartlarını taşımaları gerekir.
(2) Teknik Nezaretçilerin bir taşocağına atanması bu Tüzüğe ekli Ek
5’de belirtilen format uyarınca Daire tarafından gerçekleştirilir.
(3) Ruhsat sahibinin kamu kurum ve kuruluşu olması halinde teknik
nezaretçilik Daire tarafından atanacak dairede görevli bir maden
mühendisi tarafından yürütülür.
(4) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşocağı sahalarının yapılacak
protokol çerçevesinde yüklenici firma ve/veya firmalar tarafından
çalıştırılması halinde teknik nezaretçi bulundurulması zorunludur.
(5) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşocağı sahalarında yüklenici
firma ve/veya firmalar tarafından çalışılması halinde, yüklenici
firma ve/veya firmaların yetkilileri teknik nezaretçi defterlerini
teknik nezaretçi ile birlikte imzalar.
(6) Atama gerçekleştirildikten sonra Daire tarafından bu Tüzüğe ekli
EK 5’de düzenlenen formata göre verilen Atama Belgesinin bir
sureti Oda’ya, bir sureti de Ruhsat Sahibine gönderilir.
(7) Bir Teknik Nezaretçi, atandığı bir ocaktan istifa etmesi halinde istifa
ettiği ocağa ait Teknik Nezaretçilik defterini Daire’ye teslim eder ve
istifa ettiğine dair dilekçeyi gerekçeleri ile birlikte Daire’ye ve
Oda’ya sunar.
(8) İstifa eden Teknik Nezaretçi’nin yerine on gün içerisinde yeniden
atama yapılır. Atama yapılana kadar geçici nezaretçi daire tarafından
atanır.
(9) Bir Teknik Nezaretçinin bu Tüzükte belirtilen görevleri yerine
getirmediği, ihmal ettiği veya aksattığı tespit edilirse Daire
tarafından ataması iptal edilir.
(10) Ruhsat Sahibi ile Teknik Nezaretçi arasında yaşanan sorunlarla ilgili
ruhsat sahibi Daire’ye bildirimde bulunma hakkına sahiptir. Böyle
bir durumda Daire, nezaretçi ile görüşerek sorunun giderilmesine
yönelik önlemleri alır. Sorunun üç ay içerisinde çözülememesi
halinde Daire Teknik Nezaretçiyi görevden alıp yeni bir Teknik
Nezaretçi atama hakkını kullanır.
Her bir taş ocağı için bir takvim yılı içerisinde Ruhsat Sahibinin
şikâyetine bağlı olarak en fazla üç kez Teknik Nezaretçi değişimi
yapılır.
(11) Teknik Nezaretçiler iki yılda bir kez yenileme eğitimine Oda
tarafından tabi tutulurlar.
Teknik
Nezaretçilerin
Görev, Yetki Ve
Sorumlulukları
Fasıl 270
Lisanslı Harita
Kadastro
Mühendislik
Büroları’nın
Hazırlayacağı
Haritalarla İlgili
Uyulması
Gereken Esaslar
15. Teknik Nezaretçilerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
(1) Bir taş ocağını denetlemek üzere atanan Teknik Nezaretçi ocağa
ilişkin tüm raporları, ruhsatları ve ocakla ilgili izinleri görmeye,
işletmeyi ve işletmeye bağlı tüm bölümleri incelemeye yetkilidir.
(2) Teknik Nezaretçi bu Tüzüğe ekli EK 3 de düzenlenen formata göre
Teknik Nezaretçilik Defteri tutmakla yükümlüdür.
(3) Teknik Nezaretçiler ocakta sürdürülen faaliyetlerin Maden ve
Taşocakları Düzenleme Yasası’na ve Yasa’ya bağlı Tüzüklere,
ocağa ilişkin hazırlanan işletme projesine ve alınması gereken diğer
tedbirlere uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini
denetlemek, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tespit ettiği
uygunsuzlukları ve alınması gereken önlemleri Teknik Nezaretçi
defterine işlemekle yükümlüdür.
(4) Teknik Nezaretçiler yukarıdaki (2)’nci fıkrada tespit ettikleri
uygunsuzlukları, alınması gereken önlemleri ve önerilerini içeren
raporu Teknik Nezaretçilik Defterine işleyip imzaladıktan sonra bir
suretini ocak içerisinde bu amaçla hazırlanacak olan bir panoya asar,
bir suretini de Daire’ye teslim eder.
(5) Teknik Nezaretçi, denetimini yaptığı taş ocağında iş sağlığı ve
güvenliği yönünden ciddi bir risk veya projenin uygulanması
yönünden ciddi bir ihlal tespit etmesi halinde durumu derhal Daire
Müdürü’ne bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
(6) Bir taş ocağını denetlemek üzere atanan Teknik Nezaretçi, kırma
kum çakıl ocakları ve 55.000 m2’den fazla alana sahip;
(A) Alçıtaşı ocakları için on beş günde en az bir kez olmak üzere
ocağa gitmek ve gerekli denetimleri yaparak teknik nezaretçi
defterine işlemekle yükümlüdür.
(B)
Alçıtaşı ocakları dışında kalan ocaklar için ayda en az bir kez
olmak üzere gerekli denetimleri yaparak teknik nezaretçi
defterine işlemekle yükümlüdür.
(C)
Alçıtaşı ocakları içerisinden en fazla altı tane ve/veya bu
ocaklar dışında kalan ocaklar içerisinden de en fazla yedi tane
taş ocağı için Teknik Nezaretçi olarak atanabilir.
(7) Kamu görevlileri, Oda Başkanlığı veya Oda Sekreterliği görevlerini
yürüten kişiler Teknik Nezaretçilik yapamazlar.
16. (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Taşocağı alanını gösteren esas haritanın sureti Jeoloji ve Maden
Dairesi’nden alınmalıdır.
Haritada belirtilen alanın köşe koordinatları WGS 84 ve ED 50
koordinat sistemine göre olmalıdır.
Harita firması tarafından belirlenen tüm köşe koordinatları WGS 84
ve ED 50 koordinat sistemi olacak şekilde iki ayrı tablo halinde
belirtilmelidir.
Haritada gösterilen ruhsatlı ocak alanının büyüklüğü metrekare (m2)
biriminde olmalıdır.
Ocak alanları 1:2500 ölçekli tapu haritası üzerinde yeniden çizilerek
Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından onaylı olmalıdır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Cezalar, Geçici ve Son Kurallar
Cezalar
Fasıl 270
16
(1)
(2)
Geçici Madde
Ruhsat
Sürelerinin
Geçici Olarak
Uzatılması
1.
Geçici Madde
2.
Teknik
Nezaretçiler İçin
Süre Verilmesi
Teknik nezaretçinin, atandığı ruhsat sahasındaki faaliyetleri düzenli
bir şekilde denetleyerek tespit ve önerilerini teknik nezaretçi
defterine kaydetmesi zorunludur. Aksi takdirde teknik nezaretçi
Daire tarafından uyarılır. İkinci kez aynı ruhsat ile ilgili olarak bu
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda teknik nezaretçi
bir suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde hakkında Maden ve
Taşocakları Düzenleme Yasasının 43’üncü maddesinin (2)’nci
fıkrasında öngörülen cezalara çarptırılabilir.
Bu Tüzüğün 5’inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere uymayan
taşocağı ruhsat sahipleri bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri
halinde haklarında, Maden ve Taşocakları Düzenleme Yasasının
40’ıncı maddesinin (2)’nci fıkrası kuralları saklı kalmak üzere
Yasasının 43’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasında öngörülen cezalara
çarptırılabilirler.
Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte ruhsat süresi sona eren taş
ocaklarının süreleri, işletme projelerinin hazırlanmasına imkân vermek
amacıyla altı ay süre ile uzatılır.
Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Teknik Nezaretçilerin
görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması ve eğitimlerinin verilerek
belgelendirilmelerinin sağlanmasına imkân vermek amacıyla bu Tüzüğün
5’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası üç ay süre ile uygulanmaz.
Yürütme Yetkisi
17. Bu Tüzük, Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür.
Yürürlüğe Giriş
18. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.
EK-1
(Madde 5(1))
MADEN, KIRMA KUM-ÇAKIL VE 52000 m2’DEN BÜYÜK ALÇITAŞI OCAKLARI
İŞLETME PROJESİ FORMATI
BÖLÜM I
RUHSAT BİLGİLERİ
1.1. RUHSAT SAHASININ
İlçesi
Köyü
Ruhsat Numarası
Maden veya Taşocağı Cinsi
Sınıfı
Ruhsat Bitiş Tarihi
1.2.
RUHSAT SAHİBİNİN
Adı Soyadı
Adres
Vergi Numarası
Tel, Faks, e-posta,
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.3
RUHSAT SINIR KOORDİNATLARI, PAFTASI VE ALANI
Açıklama: Bu alan tapu haritası, topoğrafik harita ve jeoloji haritası üzerinde ayrı ayrı
gösterilecektir. Haritalar A3 boyutunda, hazırlayanlar tarafından veya ilgili kurumların
mühürleri ile birlikte Ek’te sunulacaktır.
1.4
YER BULDURU HARİTASI VE PROJE SAHASININ GENEL GÖRÜNÜMÜ
Açıklama: Ruhsat sahasını yerleşim yerleriyle, sahada çalışma yapılan bölgeleri gösteren
uygun ölçekli bir harita hazırlanacaktır. Ayrıca proje alanının genel görünümünü yansıtacak
uygun sayıda fotoğraf verilecektir.
BÖLÜM II
PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
2.1
KURULUŞ YERİ
Açıklama: Projenin yatırım ve faaliyet yeri belirtilecektir.
2.2
PROJENİN GEREKÇESİ
Açıklama: Projenin hangi amaçla hazırlandığı belirtilecektir.
2.3
YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ
Açıklama: İşletme dönemi yatırımlarına başlanacağı/başlandığı tarih belirtilecektir.
2.4
YATIRIM VE PROJE SÜRESİ İLE İLGİLİ TERMİN
Açıklama: Üretim, kapasite, üretime bağlı tesis yatırımı ile ilgili termin planı verilecektir.
Rezerv ve kapasite kullanımı göz önüne alınarak projenin ekonomik ömrü belirtilecektir.
2.5
REZERV BİLGİLERİ
Açıklama: Bu bölümde arama faaliyetleri sonucunda belirlenen görünür, muhtemel ve
mümkün rezervler alanları Maden projelerinde ve görünür rezervler taşocakları projelerinde
boyutları ve miktarı verilecek üretim kayıpları belirtilecektir.
2.6.
ARAZİ KULLANIM BİLGİLERİ
Açıklama: Arazinin şu andaki kullanım planı ve ileride kullanılacak planı topoğrafik
haritada detaylı bir şekilde verilecektir. Tesisler, tesis içi yollar, tesise komşu yollar ve ocak
sahası harita üzerinde gösterilecektir.
BÖLÜM III
ÜRETİM SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER
3.1
ALT YAPI DURUMU
Açıklama:Yol, elektrik, su vealt yapıya ilişkin diğer unsurlar belirtilmelidir.
3.2
İSTİHDAM DURUMU
Açıklama:Çalışacak personel sayısı, çalışanların vasıfları ve üretime bağlı istihdamın yıllara
göre termini konusunda bilgi verilecek.
3.3
ARAZİ MÜLKİYETİ, ARAZİDEN FAYDALANMA DURUMU
Açıklama: Maden veya Taş ocağı sahasının mülkiyeti ile ilgili detaylı bilgi verilecektir.
BÖLÜM IV
PROJENİN TEKNİK YÖNÜ
4.1
MADEN VEYATAŞ OCAĞIİLE İLGİLİ BİLGİLER
Açıklama: Uygun ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve hazırlayan tarafından
imzalanmış jeoloji haritası hazırlanacaktır.
Bölgeye ilişkin jeolojik harita, ruhsat sınırlarını göstermek ve topoğrafik harita ile eşlenmek
koşuluyla Jeoloji ve Maden Dairesi’nden temin edilerek de kullanılabilir. Ancak böyle bir
durumda haritanın Daire tarafından mühürlenmesi gerekmektedir.
Maden projelerinde Arama döneminde yapılmış prospeksiyon, jeofizik, jeokimya, yarma,
galeri, sondaj verilerine çalışmayı yapanlarca imzalanmış bir şekilde yer verilmelidir.
Maden veya Taşocağı projelerinde Ocak; hali hazırda işletilmeye devam eden bir ocaksa
mevcut basamaklara göre ocak kazı alanı genel yapısını yansıtacak biçimde kesitler
hazırlanarak proje içerisinde gösterilecektir.
Maden yatağının diğer özellikleri hakkında bilgi verilecektir.
4.2
NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ
Açıklama: Sahada alınmış numuneler, alınış yöntemleri, numune alınan yerlerin
koordinatları ve alınan numunenin analiz sonuçları verilecektir. Analiz raporları ekte
sunulmalıdır. Bu Madde Taşocağı projelerinde aranmaz.
4.3
REZERVLER VE REZERVİN TESPİT YÖNTEMLERİ
Açıklama: Ruhsat sahasında aramaya yönelik yapılmış prospeksiyon, jeofizik, jeokimya,
yarma, galeri, sondaj verilerine dayalı olarak tespit edilmiş görünür, muhtemel ve mümkün
rezerv miktarları, rezerv hesaplama yöntemi, hesaplamalar, bu yöntem için kullanılmış
veriler ile ilgili bilgi yazılacaktır. Rezerv hesaplamalarında klasik veya jeofizik yöntemler
kullanılabilir. Proje, hali hazırda işletilen bir ocak için hazırlanmışsa mevcut basamaklardan
kazanılabilecek malzeme hacim hesabına dayalı olarak sunulabilir.Bu Madde Taşocağı
projelerinde aranmaz.
4.4
İŞLETME YÖNTEMİ
Açıklama: Projeye konu ocağın işletme yöntemi, rezerv kazanım oranı, kayıp miktarı ve bu
yöntemin rezerv üzerindeki etkilerine yönelik açıklayıcı bilgi verilecektir. İş akım şeması ve
kullanılan/kullanılacak teknoloji ile ilgili detaylı bilgi verilecektir.
Açık işletme uygulamaları için basamak yüksekliği, genişliği, genel şev açısı, patlayıcı
kullanım planı, yöntemi, kullanılacak kapsül cinsi ve tipi detaylı olarak sunulacaktır. Ruhsat
süresine uygun olarak yıllara göre hammadde üretimi verilecektir.
4.5
PLANLANAN KULLANIM YERİ
Açıklama: Sahadan üretilen hammaddenin özelliklerine göre hangi sektörde kullanılacağı,
piyasanın ürün özellikleri ile satışa sunulan ürün özellikleri açıklanacaktır.
4.6
TESİSLERLE İLGİLİ BİLGİLER
Açıklama: Ara ve uç ürün imalatında kullanılan tesis ve teknolojisi hakkında bilgi
verilecektir.
Kırma eleme tesislerine ait akım şemasına proje içerisinde yer verilecektir.
Tesiste kimyasallar kullanılacaksa, cinsi, kullanılacak miktar ve kimyasal hakkında bilgi
verilecektir.
Yer üstü bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, vs. gibi son durumu gösterir vaziyet planı
hazırlanacaktır.
BÖLÜM V
PROJENİN ÇEVRESEL YÖNÜ
Bu bölümde hammaddenin ilk kazanımından, işleneceği son noktaya kadar meydana gelebilecek
çevresel etkiler bir diyagram biçiminde hazırlanarak uygun bir yerde verilmelidir.
5.1 İŞLETME YÖNTEMİ SEBEBİYLE MEYDANA GELECEK ÇEVRESEL ETKİLER
Ocağın işletilmesi için seçilen yöntemin doğasından kaynaklanan çevresel etkilerin neler
olacağı, bölgenin coğrafi özellikleri de dikkate alınarak genel olarak anlatılacaktır. Arazi
kaybı, ağaç kesimi v.b. etkilerin neler olacağı ve bu etkilerin nasıl telafi edileceği
açıklanacaktır. Ağaç kesimi, su kuyusu kazılması v.b. işlemler gerçekleştirilecekse bu
işlemler için alınan izinler proje ekinde sunulacaktır. Eğer henüz izin alınmamışsa izin
alınacak kurum belirtilecektir.
Tesiste hafriyat ve bitkisel toprak varsa, miktarının ne olduğu, nerede ve nasıl depolanacağı,
nasıl korunacağı belirtilecektir.
5.2
ÜRETİM FAALİYETLERİ SEBEBİYLE MEYDANA GELEBİLECEK ÇEVRESEL
ETKİLER
Bu bölümde hammaddenin ocaktan kazanılıp tesislere ulaşıncaya kadarki çevresel etkilerin
neler olacağı ve bu etkilere karşı alınacak önlemler detaylı olarak açıklanacaktır.
Ocak patlatma yapılarak üretim yapılan bir ocaksa patlayıcının çevreye olası etkileri ve
alınacak önlemler, toz emisyon miktarı ve tozla mücadele teknikleri, üretimde kullanılacak
iş makineleri ve kapasiteleri hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca işletme sırasında oluşacak
trafik (araçların rotaları, sayıları, kullanım sıklıkları vs), gürültü, ve titreşim gibi konuların
miktarları ve alınacak önlemler hakkında bilgi verilecektir.
İşletme çevresinde konut, işletme v.b. önemli yapılar bulunması durumunda öngörülen
çevresel etkilerin
gösterilmelidir.
bu
yapılarla
ilişkisi
açıklanmalı,
mümkünse
harita
üzerinde
5.2
TESİSLERDEN KAYNAKLANAN ÇEVRESEL ETKİLER
Bu bölümde ocaktan kazanılan malzemenin işlenmesi esnasında oluşabilecek çevresel
etkilerin neler olacağı ve bu etkilere karşı alınacak önlemler detaylı olarak açıklanacaktır.
İşletme çevresinde konut, işletme v.b. önemli yapılar bulunması durumunda öngörülen
çevresel etkilerin bu yapılarla ilişkisi açıklanmalı, mümkünse harita üzerinde
gösterilmelidir.
5.3
YARDIMCI İŞLEMLER VE DİĞER TESİSLER SEBEBİYLE MEYDANA
GELEBİLECEK ÇEVRESEL ETKİLER
Atölyeler, diğer yardımcı bölümler veya sosyal tesisler sebebiyle meydana gelebilecek
çevresel etkilere karşı alınacak önlemler detaylı olarak açıklanacaktır.
5.4
OCAĞIN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI VE TERK PLANI
Ocakta oluşan çukurların doldurulması, basamakların geometrik düzeni, ocak içerisinde
bulunan diğer yüksek şev ve yapılarla ilgili alınacak önlemler belirtilecektir. Bozulan
topoğrafik yapının çevresel durum göz önüne alınarak nasıl düzenleneceği, ağaçlandırma
yapılacaksa seçilecek bitki türleri, yeniden serilecek toprağa ilişkin bilgiler, yüzey ve yer
altı suyu kirliliğine karşı alınacak önlemler detaylı olarak açıklanacaktır. Bina yıkımı ve
ekipmansökümü söz konusu olacaksa bu işlemler açıklanacak, yıkım ve söküm işlemi
yapılmayacaksa alınacak emniyet tedbirleri belirtilecektir. Ocağın terk edileceği duruma
ilişkin kesitler veya üç boyutlu diyagramlar sunulacaktır.
BÖLÜM VI
PROJENİN MALİ YÖNÜ
5.1
Düşünülen Finansman Kaynakları
Açıklama: Sahadaki yatırımlar için finansmanın kendi öz kaynaklarından veya gerek
duyulması durumunda kredi alınarak karşılanıp karşılanmayacağı belirtilmelidir
5.2
ÜRETİM MALİYETİ
Açıklama: Maliyeti oluşturan her bir kalem açıklanacaktır.
5.3
TOPLAM YATIRIM TUTARI
Açıklama: Yatırıma esas tüm harcama kalemleri liste halinde verilecektir.
5.4
PAZAR VE SATIŞ FİYATI
Açıklama: Üretim yapılan madenin satış için düşünülen pazarı ve ocak başı satış fiyatı
belirtilecektir.
BÖLÜM VII
İŞLETME DÖNEMİNDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ
6.1
YILLIK İŞLETME GELİRLERİ
Açıklama: Madenin veya Taş ocağı malzemesinin satışından elde edilecek yıllık gelirler
belirtilmelidir
6.2
YILLIK İŞLETME GİDERLERİ
Açıklama: Sabit ve değişken giderler olarak (arama giderleri, elektrik giderleri, yakıt ve yağ
giderleri, su giderleri, Personel ve işçilik giderleri, bakım ve onarım giderleri,
Amortismanlar, harç ve teminat, analiz ücretleri, belgelendirme giderleri, proje giderleri,
satış masrafları ve diğer giderler) verilmelidir.
6.3
YILLIK İŞLETME KÂRI
Açıklama: Projekârı belirtilerek yatırımın geri dönüş süresi, kâra geçiş noktası, projenin
üretkenliği hakkında bilgi verilecektir.
6.4
PROJENİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI
Açıklama: Gelir ve kurumlar vergisi, devlet hakkı ve işçi ücretlerinden kesilen gelir stopaj
vergisi belirtilerek devletin projeden elde edeceği gelir belirtilecektir. Ayrıca ocaktan
çıkarılan hammadde işlenerek ihracata konu bir ürün elde ediliyorsa bu mal gurubuna ait
ithalat/ihracat verileri istatistiki olarak sunulacaktır.
BÖLÜM VIII
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu bölümde projenin genel bir özeti yapılarak kamu kurum ve kuruluşlarına, teknik
nezaretçilere, işletme sahibine ve sonraki araştırmacılara ilişkin önerilere yer verilecektir.
ÖZET BİLGİLER
Proje sahibinin adı
Ruhsat Numarası
Adresi
Telefon ve Faks numaraları
Projenin adı
Y
Proje Alanı Koordinatları
(Proje Koordinat Sistemi: …………..)
Projeyi hazırlayan kişiler, unvanları ve
projede sorumlu olduğu bölümler
İletişim bilgileri
Rapor sunum tarihi
Ruhsat Sahibinin İmzası
X
EK-2
(Madde 5 (1))
MOZAİKTAŞI, YAPITAŞI, ALÇITAŞI VE DERE KUM-ÇAKIL OCAKLARI
İŞLETME PROJESİ FORMATI
BÖLÜM I
RUHSAT BİLGİLERİ
1.1
RUHSAT SAHASININ
İlçesi
Köyü
Ruhsat Numarası
Maden veya TaşOcağı Cinsi
Sınıfı
Ruhsat Bitiş Tarihi
1.2. RUHSAT SAHİBİNİN
Adı Soyadı
Adres
Vergi Numarası
Tel, Faks, e-posta,
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.3
RUHSAT SINIR KOORDİNATLARI, PAFTASI VE ALANI
Açıklama: Bu alan tapu haritası, topoğrafik harita ve jeoloji haritası üzerinde ayrı ayrı
gösterilecektir. Haritalar A3 boyutunda, hazırlayanlar tarafından veya ilgili kurumların
mühürleri ile birlikte Ek’te sunulacaktır.
1.4
YER BULDURU HARİTASI VE PROJE SAHASININ GENEL GÖRÜNÜMÜ
Açıklama: Ruhsat sahasını yerleşim yerleriyle, sahada çalışma yapılan bölgeleri gösteren
uygun ölçekli bir harita hazırlanacaktır. Ayrıca proje alanının genel görünümünü yansıtacak
uygun sayıda fotoğraf verilecektir.
BÖLÜM II
PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
2.1
KURULUŞ YERİ
Açıklama: Projenin yatırım ve faaliyet yeri belirtilecektir.
2.2
PROJENİN GEREKÇESİ
Açıklama: Projenin hangi amaçla hazırlandığı belirtilecektir.
2.3
YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ
Açıklama: İşletme dönemi yatırımlarına başlanacağı/başlandığı tarih belirtilecektir.
2.4
YATIRIM VE PROJE SÜRESİ İLE İLGİLİ TERMİN
Açıklama: Üretim, kapasite, üretime bağlı tesis yatırımı ile ilgili termin planı verilecektir.
Rezerv ve kapasite kullanımı göz önüne alınarak projenin ekonomik ömrü belirtilecektir.
2.5
REZERV BİLGİLERİ
Açıklama: Bu bölümde arama faaliyetleri sonucunda belirlenen görünürrezervler alanları
boyutları ve miktarı verilecek üretim kayıpları belirtilecektir.
2.6
ARAZİ KULLANIM BİLGİLERİ
Açıklama: Arazinin şu andaki kullanım planı ve ileride kullanılacak planı topoğrafik
haritada detaylı bir şekilde verilecektir. Tesisler, tesis içi yollar, tesise komşu yollar ve ocak
sahası harita üzerinde gösterilecektir.
BÖLÜM III
ÜRETİM SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER
3.1
ALT YAPI DURUMU
Açıklama:Yol, elektrik, su vealt yapıya ilişkin diğer unsurlar belirtilmelidir.
3.2
İSTİHDAM DURUMU
Açıklama:Çalışacak personel sayısı, çalışanların vasıfları ve üretime bağlı istihdamın yıllara
göre TERMİN konusunda bilgi verilecek.
3.3
ARAZİ MÜLKİYETİ, ARAZİDEN FAYDALANMA DURUMU
Açıklama: Maden veya Taş ocağı sahasının mülkiyeti ile ilgili detaylı bilgi verilecektir.
BÖLÜM IV
PROJENİN TEKNİK YÖNÜ
4.1
4.2
4.3
4.6
TAŞ OCAĞIİLE İLGİLİ BİLGİLER
Açıklama: Uygun ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve hazırlayan tarafından
imzalanmış jeoloji haritası hazırlanacaktır.
Bölgeye ilişkin jeolojik harita, ruhsat sınırlarını göstermek ve topoğrafik harita ile eşlenmek
koşuluyla Jeoloji ve Maden Dairesi’nden temin edilerek de kullanılabilir. Ancak böyle bir
durumda haritanın Daire tarafından mühürlenmesi gerekmektedir.
Ocak; hali hazırda işletilmeye devam eden bir ocaksa mevcut basamaklara göre taş ocağı
kazı alanı genel yapısını yansıtacak biçimde kesitler hazırlanarak proje içerisinde
gösterilecektir.
İŞLETME YÖNTEMİ
Açıklama: Projeye konu ocağın işletme yöntemi, rezerv kazanım oranı, kayıp miktarı ve bu
yöntemin rezerv üzerindeki etkilerine yönelik açıklayıcı bilgi verilecektir. İş akım şeması ve
kullanılan/kullanılacak teknoloji ile ilgili detaylı bilgi verilecektir.
Açık işletme uygulamaları için basamak yüksekliği, genişliği, genel şev açısı, patlayıcı
kullanım planı, yöntemi, kullanılacak kapsül cinsi ve tipi detaylı olarak sunulacaktır. Ruhsat
süresine uygun olarak yıllara göre hammadde üretimi verilecektir.
PLANLANAN KULLANIM YERİ
Açıklama: Sahadan üretilen hammaddenin özelliklerine göre hangi sektörde kullanılacağı,
piyasanın ürün özellikleri ile satışa sunulan ürün özellikleri açıklanacaktır.
TESİSLERLE İLGİLİ BİLGİLER
Açıklama: Ara ve uç ürün imalatında kullanılan tesis ve teknolojisi hakkında bilgi
verilecektir.
BÖLÜM V
PROJENİN ÇEVRESEL YÖNÜ
Bu bölümde hammaddenin ilk kazanımından, işleneceği son noktaya kadar meydana gelebilecek
çevresel etkiler bir diyagram biçiminde hazırlanarak uygun bir yerde verilmelidir.
5.1 İŞLETME YÖNTEMİ SEBEBİYLE MEYDANA GELECEK ÇEVRESEL ETKİLER
Ocağın işletilmesi için seçilen yöntemin doğasından kaynaklanan çevresel etkilerin neler
olacağı, bölgenin coğrafi özellikleri de dikkate alınarak genel olarak anlatılacaktır. Arazi
kaybı, ağaç kesimi v.b. etkilerin neler olacağı ve bu etkilerin nasıl telafi edileceği
açıklanacaktır. Ağaç kesimi, su kuyusu kazılması v.b. işlemler gerçekleştirilecekse bu
işlemler için alınan izinler proje ekinde sunulacaktır. Eğer henüz izin alınmamışsa izin
alınacak kurum belirtilecektir.
Tesiste hafriyat ve bitkisel toprak varsa, miktarının ne olduğu, nerede ve nasıl depolanacağı,
nasıl korunacağı belirtilecektir.
5.2
ÜRETİM FAALİYETLERİ SEBEBİYLE MEYDANA GELEBİLECEK ÇEVRESEL
ETKİLER
Bu bölümde hammaddenin ocaktan kazanılıp tesislere ulaşıncaya kadarki çevresel etkilerin
neler olacağı ve bu etkilere karşı alınacak önlemler detaylı olarak açıklanacaktır.
Ocak patlatma yapılarak üretim yapılan bir ocaksa patlayıcının çevreye olası etkileri ve
alınacak önlemler, toz emisyon miktarı ve tozla mücadele teknikleri, üretimde kullanılacak
iş makineleri ve kapasiteleri hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca işletme sırasında oluşacak
trafik (araçların rotaları, sayıları, kullanım sıklıkları vs), gürültü, ve titreşim gibi konuların
miktarları ve alınacak önlemler hakkında bilgi verilecektir.
İşletme çevresinde konut, işletme v.b. önemli yapılar bulunması durumunda öngörülen
çevresel etkilerin bu yapılarla ilişkisi açıklanmalı, mümkünse harita üzerinde gösterilmelidir.
5.2
TESİSLERDEN KAYNAKLANAN ÇEVRESEL ETKİLER
Bu bölümde ocaktan kazanılan malzemenin işlenmesi esnasında oluşabilecek çevresel
etkilerin neler olacağı ve bu etkilere karşı alınacak önlemler detaylı olarak açıklanacaktır.
İşletme çevresinde konut, işletme v.b. önemli yapılar bulunması durumunda öngörülen
çevresel etkilerin bu yapılarla ilişkisi açıklanmalı, mümkünse harita üzerinde gösterilmelidir.
5.3
OCAĞIN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI VE TERK PLANI
Ocakta oluşan çukurların doldurulması, basamakların geometrik düzeni, ocak içerisinde
bulunan diğer yüksek şev ve yapılarla ilgili alınacak önlemler belirtilecektir. Bozulan
topoğrafik yapının çevresel durum göz önüne alınarak nasıl düzenleneceği, ağaçlandırma
yapılacaksa seçilecek bitki türleri, yeniden serilecek toprağa ilişkin bilgiler, yüzey ve yer altı
suyu kirliliğine karşı alınacak önlemler detaylı olarak açıklanacaktır. Bina yıkımı ve
ekipman sökümü söz konusu olacaksa bu işlemler açıklanacak, yıkım ve söküm işlemi
yapılmayacaksa alınacak emniyet tedbirleri belirtilecektir. Ocağın terk edileceği duruma
ilişkin kesitler veya üç boyutlu diyagramlar sunulacaktır.
BÖLÜM VI
PROJENİN MALİ YÖNÜ
5.1
DÜŞÜNÜLEN FİNANSMAN KAYNAKLARI
AÇIKLAMA: Sahadaki yatırımlar için finansmanın kendi öz kaynaklarından veya gerek
duyulması durumunda kredi alınarak karşılanıp karşılanmayacağı belirtilmelidir
5.2
ÜRETİM MALİYETİ
Açıklama: Maliyeti oluşturan her bir kalem açıklanacaktır.
5.3
TOPLAM YATIRIM TUTARI
Açıklama: Yatırıma esas tüm harcama kalemleri liste halinde verilecektir.
5.4
PAZAR VE SATIŞ FİYATI
Açıklama: Üretim yapılan madenin satış için düşünülen pazarı ve ocak başı satış fiyatı
belirtilecektir.
BÖLÜM VIII
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu bölümde projenin genel bir özeti yapılarak kamu kurum ve kuruluşlarına, teknik nezaretçilere,
işletme sahibine ve sonraki araştırmacılara ilişkin önerilere yer verilecektir.
ÖZET BİLGİLER
Proje sahibinin adı
Ruhsat Numarası
Adresi
Telefon ve Faks numaraları
Projenin adı
Y
Proje Alanı Koordinatları
(Proje Koordinat Sistemi: …………..)
Projeyi hazırlayan kişiler, unvanları ve
projede sorumlu olduğu bölümler
İletişim bilgileri
Rapor sunum tarihi
Ruhsat Sahibinin İmzası
X
EK 3
(Madde 15(2))
TEKNİK NEZARETÇİ DEFTERLERİNDE İLK SAYFADA BELİRTİLMESİ GEREKENLER
DENETİM TARİHİ: …../……/…………
Teknik Nezaretçinin İsmi:
Üretimi yapan hakkında bilgi (ruhsat sahibi- taşeron):
Üretim yapılan malzemenin cinsi
Mevcut ocak/ocakların koordinatı
Üretim yöntemi hakkında bilgi
TEKNİK NEZARETÇİ DEFTERLERİNDE GEREKLİ HALLERDE RAPOR EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR
DENETİM TARİHİ: …../……/…………
Faaliyetler:
İşletme faaliyetlerinde çalışan personel sayısı:
Basmak şev açısı, basamak yüksekliği, genişliği ve basamak sayısı:
Şevlerde tehlikeli olup olmadığına hakkında bilgi:
Patlatmaların çevreye ilişkin etkisi bilgi:
Ocak/ocaklarda faaliyetlerin projeye uygun yürütülüp yürütülmediği hakkında bilgi:
İmalat planının her ay kayıtlara işlenip işlenmediği hakkında bilgi:
Diğer hususlar (Yukarıdakilerin dışında tespit edilen eksiklik, hata ve önerilerle ilgili bilgiler
belirtilecektir:
Denetim tarihi itibariyle tespit ve önlemelere yer verilecektir:
RUHSAT SAHİBİ
İSİM VE İMZASI
TEKNİK NEZARETÇİ
İSİM VE İMZASI
EK 4
(Madde 5(6))
TEMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI
Taş ocağı ruhsat sahipleri, icarlarında bulunan alan içerisinde sürdürdükleri faaliyetlere istinaden
aşağıda belirtilen formüle göre hesaplanan teminatı sunmakla yükümlüdürler.
Teminat miktarı = Yıllık İcar Bedeli x İşletme Projesi Süresi (yıl)
Açıklama:
Yıllık İcar Bedeli: Ruhsatı yenilenen ocağın, ödemesi gereken birinci yıla ait icar bedelini anlatır.
İşletme Projesi Süresi: Ruhsat yenileme başvurusu yapılan taşocağı için hazırlanmış olan işletme
projesinin geçerli olacağı süreyi anlatır.
Teminat verilen ve/veya uzatılan ruhsat süresi boyunca geçerlidir. Her ruhsat yenilemesinde
teminat miktarı yeniden düzenlenir.
EK-5
(Madde 14(6))
TEKNİK NEZARETÇİ ATAMA BELGESİ
RUHSAT
RUHSAT NO
RUHSATIN BULUNDUĞU BÖLGE
:
:
RUHSAT SAHİBİ
RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE SOYADI
RUHSAT SAHİBİ ADRESİ
RUHSAT SAHİBİ İMZA
:
:
:
TEKNİK NEZARETÇİ
TEKNİK NEZARETÇİ ADI VE SOYADI
DİPLOMA TARİH VE NOSU
İLGİLİ MESLEK ODASI SİCİL NO
TEKNİK NEZARETÇİLİK YAPTIĞI
DİĞER RUHSATLARIN ADEDİ VE NO’SU
YAZIŞMA ADRESİ
İLGİLİ MESLEK ODASI VİZESİ
:
:
:
:
:
:
Yukarıda bilgileri verilen taş ocağına Maden mühendisi …………………., Fasıl 270
Maden ve Taşocakları (Düzenleme) Yasası’nın 47 ’inci maddesi altında hazırlanan Taş Ocakları
Düzenleme ve Denetleme Tüzüğünün 10’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrası gereğince teknik
nezaretçi olarak tayin edilmiştir.
ONAY
Daire Müdürü
…./…./……….

Benzer belgeler