Kitap Adı : Gökkuşağı Türkçe 2 Konu : Müzeye Gidelim mi? Test No

Yorumlar

Transkript

Kitap Adı : Gökkuşağı Türkçe 2 Konu : Müzeye Gidelim mi? Test No
Adý Soyadý :
Sýnýfý
:
Numarasý :
2.
3.
4.
“Film seyredilen yere .............. denir.”
Yukarýdaki boþluðu doldurunuz.
A) müze
B) sinema
C) kütüphane
D) fuar
“Hafta sonu fuar merkezini .......................”
Yukarýdaki boþluðu doldurunuz.
A) gezdim
B) izledim
C) okudum
D) dinledim
1. Arkeoloji
a. sarayý
2. Kültür
b. merkezi
3. Dolmabahçe
c. müzesi
4. Resim
d. sergisi
Yukarýdaki kelimeler eþleþtirildiðinde aþaðýdakilerden hangisi doðru olur?
A) 1d / 2a / 3c / 4b
B) 1a / 2b / 3d / 4c
C) 1c / 2b / 3a / 4d
D) 1b / 2a / 3d / 4c
“Tarihî eserlerin sergilendiði yerlere ...............
denir.”
Yukarýdaki boþluðu doldurunuz.
A) sinema
B) pazar
C) müze
D) fuar
dilset yayýnlarý
1.
Kitap Adý : Gökkuþaðý Türkçe 2
Konu
: Müzeye Gidelim mi?
Test No : 8
5.
“Yarýn okulumuzda sigara ve içkinin zararlarý ile
ilgili bir ...................... var.”
Yukarýdaki boþluðu doldurunuz.
A) konferans
B) yarýþma
C) sirk
D) fuar
6.
Ressamlar, eserlerini nerede sergilerler?
A) Lokanta
B) Hastane
C) Postane
D) Kültür merkezleri
7.
Aþaðýdakilerden hangisi sosyal faaliyettir?
A) Kitap okumak
B) Yemek yapmak
C) Ev ödevi yapmak
D) Sinemaya gitmek
8.
Aþaðýdaki eþleþtirmelerden hangisi yanlýþtýr?
9.
A) Müze
Æ
Tarihî eser
B) Tiyatro
Æ
Sirk
C) Sinema
Æ
Film
D) Kütüphane
Æ
Kitap
Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?
A) Tarihî eserler, sinemada sergilenir.
B) Konferanslar, bilgi amaçlý etkinliklerdir.
C) Resimler, resim galerisinde sergilenir.
D) Filmler, sinemalarda gösterilir.
10. “Cumartesi günü, palyaçolarý izlemek için
.................... gittim.”
Yukarýdaki boþluðu doldurunuz.
A) okula
B) hastaneye
C) sirke
D) postaneye
Cumhuriyet Mah. Libadiye Cad. Haminne Çeþme Sk. Nu. 13 34696 ÜSKÜDAR-ÝSTANBUL
Tel: (0.216) 522 09 00 (Pbx)
Fax: (0.216) 443 98 39
11. “Ben okula gel .............. öðretmen buradaydý.”
Yukarýdaki boþluðu doldurunuz.
A) -ken
B) -eli
C) -diðimde
D) -diðimden beri
16. “Koleje gittiðimden beri güzel Türkçe konuþuyoruz.” cümlesinde altý çizili ifadenin yerine
aþaðýdakilerden hangisi gelebilir?
A) giderken
B) gideli
C) gitmeden önce
D) gidip
12. “Ýsmail, yolda yürür .................... ayaðý incinmiþ.”
Yukarýdaki boþluðu doldurunuz.
A) -yeli
B) -ken
C) -yerek
D) -düðünden beri
dilset yayýnlarý
13. “Biz, Japonya’ya git....................... beri karate
öðreniyoruz.”
Yukarýdaki boþluðu doldurunuz.
A) -tiðimizden
B) -tiðinizden
C) -tiðinden
D) -diðimizden
17. “Bazý öðrenciler ders çalýþ.............. ...................
sýnýfý geçiyorlar.”
Yukarýdaki boþluðu doldurunuz.
A) -týklarý hâlde
B) -ýrken
C) -madýklarý hâlde
D) -madan önce
18. “Erol Bey, git................... bize uðradý.”
Yukarýdaki boþluðu doldurunuz.
A) -ken
B) -meden
C) -erek
D) -eli
14. “Fotoðraf çek.................. makineye film taktým.”
Yukarýdaki boþluðu doldurunuz.
A) -erken
B) -ken
C) -eli
D) -meden önce
19. “Erken gel............................ babam çok kýzdý.”
Yukarýdaki boþluðu doldurunuz.
A) -erek
B) -meden önce
C) -irken
D) -memize raðmen
15. “Ders bit..................... eve gideceðiz.”
Yukarýdaki boþluðu doldurunuz.
A) -tikten sonra
B) -erken
C) -eli
D) -erek
20. Aþaðýdaki cümlelerde altý çizili sözcüklerden
hangisi farklýdýr?
A) Koþarak yanýmýza geldi.
B) Eve gidip çantasýný aldý.
C) Gülünce çok güzel oluyorsun.
D) Verilen söz yerine getirilmelidir.
CEVAPLAR: 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. .... 7. .... 8. .... 9. .... 10. .... 11. .... 12. .... 13. .... 14. .... 15. .... 16. .... 17. .... 18. .... 19. .... 20. ....

Benzer belgeler

5. ünite: gerçekleşen düşler

5. ünite: gerçekleşen düşler ( ) Ýçi oyulmuþ taþlarýn içine hayvan yaðý doldurularak yapýlan kandiller ilk aydýnlatma araçlarýdýr. ( ) Spot ampullerin ardýndan filamanlý ampuller icat edilmiþtir. ( ) Teknolojik ürünler, yaþamý...

Detaylı

Konu 03 - Dilset

Konu 03 - Dilset “Barýþ Manço Türkiye’nin yetiþtirdiði .................. sanatçýlardan biridir.” Yukarýdaki boþluða hangisi getirilemez? A) klasik B) ünlü C) meþhur D) tanýnmýþ

Detaylı

Gökkuşağı Türkçe 1 Konu : Merhaba, Adınız ne?

Gökkuşağı Türkçe 1 Konu : Merhaba, Adınız ne? A) Teþekkür ederim. Ýyiyim / Nasýlsýnýz / Soyadým B) Ýstanbulluyum / Hoþça kal / Peki, soyadýnýz / Teþekkür ederim C) Ýyi deðilim / Nasýlsýnýz / Nerelisiniz / Soyadýnýz D) Teþekkür ederim. Ýyiyim. ...

Detaylı