Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar

Yorumlar

Transkript

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar
Mükemmellik Kalitenin Işığıyla
Parlar
KalDer Olağan Genel Kurul Toplantısı
30 Nisan 2009
Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu
İşbirliklerimiz:
İÇİNDEKİLER
MĠSYON-VĠZYON....................................................................................................................... 3
2008 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ................................................................................................. 4
ÜYELĠK VE KALĠTE AĞI ............................................................................................................. 8
Üyelik ....................................................................................................................................... 8
Kalite Platformları ve Mükemmellik Grupları .................................................................................. 8
MÜKEMMELLĠK YOLCULUĞU .................................................................................................... 9
Ulusal Kalite Hareketi (UKH) ....................................................................................................... 9
Mükemmellik AĢamaları Programı .............................................................................................. 12
Yerel Kalite Ödülleri ................................................................................................................. 14
Ulusal Kalite Ödülü ................................................................................................................... 15
HĠZMETLERĠMĠZ ..................................................................................................................... 17
DıĢ Değerlendirme Hizmeti ....................................................................................................... 17
Eğitimler ................................................................................................................................. 18
Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) ............................................................................ 21
ETKĠNLĠKLERĠMĠZ .................................................................................................................. 22
17. Kalite Kongresi ................................................................................................................... 22
Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Kazananlar Konferansı-2008 ............................................................ 24
9. Kamu Kalite Sempozyumu .................................................................................................... 24
11. Kalite Çemberleri PaylaĢım Konferansı .................................................................................. 25
5. Ġnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi ....................................................................................... 26
6. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu................................................................................................ 27
7. Kalite ġöleni ........................................................................................................................ 28
9. Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu ........................................................................................ 29
YAYINLARIMIZ VE KÜTÜPHANE ............................................................................................. 30
KalDer Yayınları ....................................................................................................................... 30
KalDer ĠletiĢim Araçları ............................................................................................................. 30
Önce Kalite Dergisi................................................................................................................ 30
E-Bülten ............................................................................................................................... 30
Web Sitemiz (www.kalder.org) .............................................................................................. 31
Kütüphane .............................................................................................................................. 31
ĠLETĠġĠM STRATEJĠLERĠ VE MEDYADA YERALMA ................................................................. 31
KURUMSALLAġMA ÇALIġMALARIMIZ .................................................................................... 33
KalDer‟de DıĢ Değerlendirme Uygulaması ................................................................................... 33
Kurumsal Sosyal Sorumluluk AnlayıĢımız .................................................................................... 33
Ġnsan Kaynakları Yönetimi ........................................................................................................ 34
EKLER ...................................................................................................................................... 36
Ek 1.: KalDer YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ ............................................ 36
Ek 2.: KalDer YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ ................................................................................ 38
Ek 3.: KalDer MERKEZ VE ġUBE ÇALIġANLARI ........................................................................... 39
Ek 4.: 2008 YILI YENĠ ÜYE LĠSTELERĠ ...................................................................................... 40
Ek 5.:TÜRKĠYE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ ENDEKSĠ KURUMSAL ÜYELERĠ ...................................... 47
Ek 6.: SAYILARLA 17. KALĠTE KONGRESĠ .................................................................................. 49
Ek 7.:KALĠTE VE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ SERGĠSĠ‟NE KATILAN KURULUġLAR ............................... 50
2
MĠSYON-VĠZYON
MĠSYONUMUZ
“Tüm özel, kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum örgütlerine,
dünya çapında kalite seviyesine ulaĢmaları ve rekabet güçlerini
artırmaları için uygun ortamlar yaratmak”
VĠZYONUMUZ
“Toplam Kalite Yönetimi‟nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını
sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluĢ olmak”
Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir.
Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir...
M. K. Atatürk
3
2008 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ
Değerli KalDer Üyeleri,
Her birimizin üyesi olmaktan büyük kıvanç duyduğumuz KalDer, Türkiye Kalite Derneği için
2008 yılı vizyon ve misyonumuzda yazan hedeflerin yerine getirilmesi açısından verimli ve
baĢarılı bir yıl olmuĢtur. KalDer Yönetim Kurulu için geçen bir yılın muhasebesi niteliğindeki
faaliyet raporumuzda, 2008 yılında neler yaptıklarımızı sizlerle paylaĢmak istedik.
Öncü ve örnek bir sivil toplum kuruluĢu olan Türkiye Kalite Derneği, etik kurallar konusunda
duyarlılığını her zaman korumuĢ, iyi yönetiĢim ilkelerinin benimsenmesi, kurumsal sosyal
sorumluluk bilincinin artmasında geçmiĢ yıllardan gelen birikimini değerlendirerek, konuyla
ilgili çabalarını kurumsal bir yapıya oturtmuĢtur.
2008‟de KalDer’in etik kuralları Yönetim Kurulunca onaylandı ve uygulamanın yönetimi için
KalDer Etik Kurulu oluĢturuldu. Etik Kurallar Kalite Gönüllüleri, KalDer üyeleri, çalıĢanları, iĢ
ortaklarıyla da paylaĢıldı. Böylece etik kuralların KalDer ailesi için etik pusula olmasını, KalDer‟in
iĢbirliği içinde olduğu tüm kurum ve kuruluĢların mükemmellik yolculuklarında yollarını
aydınlatmasını diliyoruz.
2008 yılı Haziran ayında Kurum Kültürü çalıĢtayı gerçekleĢtirildi. Merkez ve Ģubeler olarak
mevcut kurum kültürü saptandı ve KalDer‟de olması gereken kültür belirlendi. UlaĢılması
istenilen kültür için kurulan çalıĢma grubunca eylemler belirlendi ve uygulamaya baĢlandı.
21.06.2008 tarihinde Bosch San. ve Tic. A.ġ.‟nin katkıları ile Boğaziçi Üniversitesi‟nde “KalDer
Kalite Gönüllüleri ÇalıĢtayı” düzenlendi. Gönüllü ÇalıĢtayı‟nda genel olarak gönüllülerin
özel olarak da mükemmellik gruplarının katkılarının olabildiğince artırılması, gönüllülerin ve
KalDer‟in karĢılıklı geliĢmeleri amacı ile yapılabilecekler tartıĢıldı.
KalDer yeni yönetim ile birlikte insan kaynağının geliĢtirilmesine daha da fazla önem vermiĢ ve
Yönetim Kurulu üyelerinden “Eğitim ve Ġnsan Kaynakları Kurulu” oluĢturulmuĢtur. Mevcut
Ġnsan Kaynakları süreçlerinin yeniden yapılandırılması için çalıĢmalar baĢlatıldı. 2009 yılının
sonunda bitmesi planlanan çalıĢmalar neticesinde; KalDer‟in Ģubelerini de kapsayan
mükemmellik modeli felsefesini içeren ĠK süreçlerine sahip olması hedeflenmektedir.
Uygulamalarının Mükemmellik Modeli kapsamında tarafsız ve deneyimli bir ekip tarafından
değerlendirilmesini isteyen kuruluĢlara DıĢ Değerlendirme Hizmeti sunan KalDer, ilk kez kendisi
için KalDer DıĢ Değerlendirme çalıĢmasını gerçekleĢtirmiĢtir. ÇalıĢma sonunda alınan geri
bildirim raporu, KalDer‟in iyileĢtirmeye açık alanlarının saptanması ve önceliklendirilmesi için
son derece önem taĢımaktadır. Sonuç raporu sürekli iyileĢtirme çabalarımıza ıĢık tutacak,
özdeğerlendirme sonuçları kalibrasyonuna da olanak sağlayacaktır. DıĢ Değerlendirme
çalıĢmalarının gelecek yıllarda da devam etmesi ve kurumsal kültürün bir parçası olması
planlanmaktadır.
KalDer olarak 2008 yılı Türkiye için iĢbirliklerine önem verdiğimiz ve geliĢtirdiğimiz bir yıl
olmuĢtur. KalDer‟in kuruluĢların rekabet gücünü artırmak ve ülke genelinde yaĢam kalitesini
yükseltmek amacıyla baĢlattığı Ulusal Kalite Hareketi, kuruluĢların özdeğerlendirme
çalıĢmalarını sürekli bir geliĢim aracı olarak, kurumsal kültürün ayrılmaz bir parçası olmasını
hedeflemektedir. UKH‟ne 2008 yılında katılan 41 kuruluĢ ile toplam katılımcı sayısı 354‟ü
bulmuĢtur. Anadolu‟ya yayılımın artırılması amacıyla, Denizli, Gaziantep ve Tokat illerine
gidilerek bu illerde Sanayi Odaları ziyaret edilmiĢtir.
2008 yılında UKH üye kuruluĢlara yönelik Olgunluk AĢaması anket uygulaması, kuruluĢların
aktif katılım göstermesi, hızlı ve verimli sonuç alınabilmesi amacıyla web ortamına taĢınmıĢtır.
Anket içeriği geliĢtirilmiĢ ve sunulan raporun kapsamı geniĢletilmiĢtir.
4
KalDer, Ulusal Kalite Hareketi‟ne katılan kuruluĢlara özdeğerlendirme sürecine geçiĢte destek
olmak amacıyla atadığı rehberler, kuruluĢun özdeğerlendirme sürecini planlamasında,
uygulamasında ve sonuçların önceliklendirilmesinde yardımcı olmaktadır. Özdeğerlendirme
rehberliğinin yanısıra kuruluĢ talepleri ve gereksinimleri doğrultusunda Süreç Yönetimi ve
Stratejik Yönetim konularında da rehberlik hizmeti 2008 yılı son çeyreğinde baĢlatılmıĢtır.
UKH çerçevesinde mükemmellik yolculuğuna çıkmak kadar, bu yolculuğun sürekliliği de çok
önemlidir. Mevcut UKH üye listesi gözden geçirilerek, çalıĢmalarına aktif olarak devam eden
kuruluĢların yanı sıra bu çalıĢmalara ara vermiĢ kuruluĢlar da belirlenmiĢ UKH genel performans
değerlendirmesi yapılmıĢtır.
Ulusal Kalite Ödülü ve Mükemmellik AĢamaları konusunda da 2008 bizler için verimli ve baĢarılı
bir yıl oldu. 2008 yılında Ulusal Kalite Ödülü‟ne Kamu Kategorisi‟nde 5, ĠĢletme Kategorilerinde
8 kuruluĢ olmak üzere toplam 13 kuruluĢ baĢvurdu.
Büyük ölçekli „ĠĢletmeler Kategorisi‟nde Ulusal Kalite Büyük Ödülü‟nü Aksa Akrilik Kimya Sanayi
ve Tic. A.ġ. ve Büyük ölçekli „ĠĢletmeler – Operasyonel Birim Kategorisi‟nde SIEMENS SANAYĠ
ve Tic. A.ġ. Sağlık Sektörü, Büyük ölçekli „ĠĢletmeler Kategorisi‟nde BaĢarı Ödüllerini ise
Borusan Lojistik A.ġ. ve Ġstanbul Deniz Otobüsleri (ĠDO) A.ġ. kazandı.
KalDer‟in 2001 yılında ilk kez vermeye baĢladığı “Kamu Kategorisi Ulusal Kalite Ödülü” sonuçları
sempozyum çerçevesinde 28 Mayıs 2008‟de düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Kamu
kategorisinde, 2008 yılı “BaĢarı Ödülü”nü T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ġzmit Nuh Çimento
Ġlköğretim Okulu, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erenköy Ġlköğretim Okulu ve T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı Antalya Ayten Çağıran Anaokulu almaya hak kazandı.
Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından yürütülen Avrupa Kalite Ödül sürecine katılan
kuruluĢların baĢarılarına bir yenisi daha eklendi. 2008 yılında Türkiye‟den baĢvuran dört
kuruluĢun hepsi, büyük bir baĢarıya imza atarak Avrupa çapında belirlenen 11 finalist arasında
yer aldı. Ayrıca 2 büyük ve 1 baĢarı ödülüyle 2008 yılında Avrupa‟da en fazla ödül alan ülke
Türkiye oldu.
2008 yılı Avrupa Kalite Büyük Ödülü Bosch San. ve Tic. A.ġ.-Bursa Dizel Fabrikası ve
Bursagaz‟ın, BaĢarı Ödülü ise EskiĢehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi‟nin oldu.
EskiĢehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kamu Kategorisi‟nde 2006 yılı Ulusal Kalite
Büyük Ödülü‟ne layık görüldükten sonra, Avrupa Kalite Ödülü‟nü de alan Türkiye‟den ilk ve tek
sağlık kuruluĢudur.
2008 yılında Mükemmellik AĢamaları Programlarına katılan kuruluĢlarımız da büyük bir baĢarı
kazandı ve 16 kararlılık ve 12 yetkinlik olmak üzere toplam 28 kuruluĢ belge aldı. Böylece 2007
yılıyla karĢılaĢtırdığımızda, kararlılık belgesi alan kuruluĢ sayısı 11‟den 16‟ya, yetkinlik belgesi
alanlarsa 6‟dan, 12‟ye yükseldi.
KalDer, misyonunu yaygınlaĢtırmak amacıyla 1992'den bu yana Ġstanbul'un yanı sıra Ankara,
Ġzmir, Bursa ve EskiĢehir'de kurduğu Ģubeler ile eğitim faaliyetlerine de ayrı bir ivme
kazandırmayı baĢarmıĢtır. Düzenlenen eğitim sayıları, 2006 yılında 296, 2007‟de 283, 2008‟de
ise 377‟dir. Bugüne kadar aynı standartlar çerçevesinde yaklaĢık 3.976 adet seminer
gerçekleĢtirilmiĢ, eğitime katılanların sayısı ise toplamda 66.901 kiĢiye ulaĢmıĢtır.
KalDer, 2002 yılında Türkiye‟den ilk kuruluĢ olarak imzaladığı Küresel Ġlkeler SözleĢmesi
kapsamında çalıĢmalarına bu yıl yeni bir boyut kazandırmıĢtır. SözleĢmenin 6. maddesine
dayanarak tüm ilgili tarafların katılımıyla hazırladığı ve kamuoyuna 2 Mart 2009 tarihinde
sunduğu “Yönetim Kadının Hakkıdır” Bildirgesi‟yle, kadın erkek fırsat eĢitliği ana teması
çerçevesinde iĢ dünyasını biraraya getirmiĢtir.
5
2 Mart 2009 tarihi itibariyle, aralarında TOBB Kadın GiriĢimciler Kurulu, TÜSĠAD, TÜRKONFED,
GYĠAD gibi örgütlerin de bulunduğu 50‟ye yakın kuruluĢ tarafından “Yönetim Kadının Hakkıdır
Bildirgesi” sahiplenilmiĢtir.
“Yönetim Kadının Hakkıdır” projesinin bundan sonraki aĢamasında ise bildirgeyi imzalayan
kuruluĢlar arasında iyi uygulamaların paylaĢılacağı bir ortam yaratmak amacıyla “Yönetim
Kadının Hakkıdır” Kıyaslama Grup ÇalıĢması baĢlatılmıĢtır. 13 Nisan 2009 tarihinde bir çalıĢtay
düzenlenerek, bu konuda yapılanları sürekli hale getirmek ve çalıĢmaları izlemek için bir araç
oluĢturmak amaçlanmıĢtır. Daha sonra ise bu bildirgenin uluslararası platformlarda tanınarak
önemli bir sözleĢme haline gelmesi hedeflenmektedir.
KalDer ve KA AraĢtırma Ortak GiriĢimi ile TMME Üst Kurulu tarafından yürütülen, Türkiye
MüĢteri Memnuniyeti Endeksi‟nde her yıl 25‟i aĢkın sektör ve 100‟ü aĢkın kuruluĢ, bilimsel
ve lisanslı ACSI/Fornell modeli ile ölçülerek sektörlerin ve kuruluĢların müĢteri memnuniyet
ölçümleri her çeyrek sonunda kamuoyuna açıklanmaktadır. KuruluĢlara sektöründeki yerini,
rakiplerinin durumunu görme ve strateji geliĢtirme imkanı veren TMME raporları,her çeyrek
sonunda TMME kurumsal üyelerine ulaĢtırılmaktadır. 2007 yılında 17 olan TMME kurumsal üye
sayısı, 2008 yılında 23‟e ulaĢmıĢtır.
2007 yılı 4.çeyreğinde 74,3 olarak ölçülen Ulusal Endeks, yaklaĢık 1 puanlık bir artıĢla 2008 yılı
4.çeyreğinde 75,2 olarak gerçekleĢmiĢtir.
Kongre ve Sempozyum etkinliklerimize baktığımızda ise, KalDer‟in TÜSĠAD ile birlikte yaklaĢık
17 yıldır baĢarı ile gerçekleĢtirdiği Kalite Kongresi‟nde “Kaliteli ÇalıĢmak, Kaliteli YaĢamak”
ana teması ile 24 - 26 Kasım 2008 tarihleri arasında Ġstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
Merkezi‟nde gerçekleĢtirilmiĢtir.
Toplam 2.741 kiĢinin katıldığı kongre, bu sene de dünyanın en büyük kalite kongreleri arasında
yerini aldı. AçılıĢ gününün özel oturum konuĢmacısı Genetik AraĢtırmalar Enstitüsü Projesi
(GENOM) kurucusu bilim adamı Dr. J. Craig Venter, ikinci günün özel oturum konuĢmacı ise
yazar Ernie J. Zelinski olmuĢtur.
Sempozyum etkinliklerimiz ise, 8-9 Nisan 2008 tarihlerinde Ġzmir‟de gerçekleĢen 9.
Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu ve 18-19 Nisan 2008 tarihlerinde Bursa‟da gerçekleĢen
6. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu‟nun ardından, Sayın CumhurbaĢkanımızın himayelerinde,
27-28 Mayıs 2008 tarihlerinde Ankara‟da düzenlenen 9. Kamu Kalite Sempozyumu ve 2930 Mayıs 2008 tarihlerinde EskiĢehir‟de düzenlenen 7. EskiĢehir Kalite ġöleni’dir. Kamu
Sempozyumunun ana teması “2023 Türkiye ve Kamu Yönetimi‟‟ ve Kalite ġenliği‟nin ana
teması ise “Gelecek Tasarımı” olmuĢtur.
Kamu Sempozyumuna her yıl olduğu gibi bu yıl da üst düzey bürokratlardan,
akademisyenlerden, siyasetçilerden ve kamu çalıĢanlarından oluĢan geniĢ bir yelpazeden
yaklaĢık 600 kiĢi katıldı. Sempozyum‟a; Dünya Bankası Kamu Sektörü Grup Yöneticisi Sanjay
Pradhan, UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini, UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Projesi
Direktörü Katalin Zaim, Liverpool Business School Direktörü Prof. Dr. Paul Joyce yanı sıra
kamu, iĢ ve bilim dünyasından çok sayıda değerli kanaat önderi konuĢmacı olarak katılmıĢtır.
2008 yılı medyada KalDer‟in hedeflenen ölçüde yer aldığı bir yıl oldu. Medya iliĢkileri
çerçevesinde onlarca saatlik röportajlar, toplam 300 dakikalık canlı yayınlar ve özel haber
çalıĢmaları yaptık.
Derneğimizin 2008 yılı konsolide bütçesinde gelirler 4.889.650 TL olarak bütçelenmiĢ, buna
karĢılık 3.814.413 TL olarak, toplam bütçeye göre %78 oranında gerçekleĢmiĢtir. Alt
kırınımlarda en yüksek gerçekleĢme, Tanıma Ve Ödüllendirme %99, Değerlendirme Hizmetleri
%89 ve Üyelik %87 oranında gerçekleĢmiĢtir.
6
2008 yılı Gider Bütçesi ise 4.996.282 TL planlanmıĢken, 3.770.486 TL gider yapılmıĢ ve
giderlerde %75‟lik bir oran sağlanmıĢtır. Gider bütçesinde TMME üye potansiyeli bulunmayan
sektörler ölçümlemeden çıkarılarak tasarruf edilmiĢtir. Ayrıca Etkinlik Bütçesinde yer alan
Kongre Hizmetlerinin sponsorlukla karĢılanmasının bütçeye olumlu etkisi olmuĢtur.
Satınalma sürecinin iyileĢtirilmesiyle ilgili olarak, 2009 yılında Satınalma Prosedürünün revize
edilmesi ve Ģubelerle ortak bir satınlama süreci oluĢturulmasına karar verilmiĢtir.
2007 yılına göre dernekte olumlu bir geliĢme vardır. Ancak bu geliĢme yeterli değildir. 2007
yılına göre özkaynakların ve aktiflerin daha etkin kullanıldığı görülmekte olup, alacakların
vadelerinde tahsil edildiği ve vadelerin kısaldığı görülmektedir.
2008 yılı sonunda EFQM yayınlarından olan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çerçevesi” kitabı da
Türkçe çevirisi ile okuyucularımıza sunulmuĢtur. PaydaĢların belirlenmesi ve kuruluĢun KSS
Özdeğerlendirmesi için bu belgede sunulan araçlarla birlikte “EFQM Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Çerçevesi” yönetim sisteminde KSS‟yi geliĢtirmeye yardımcı olacaktır. Herhangi bir
yönetim sistemi çerçevesinde kullanılabilir ve EFQM Mükemmellik Modeli ile tamamen
uyumludur.
Özetlemek gerekirse, KalDer olarak, “Ülkemizdeki tüm özel, kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil
toplum örgütlerine dünya çapında kalite seviyesine ulaĢmaları ve rekabet güçlerini artırmaları
için uygun ortamlar yaratmak” misyonumuz çerçevesinde, baĢta üyelerimiz, gönüllülerimiz ve
diğer paydaĢlarımızdan aldığımız güçle 2008‟de baĢarılı pek çok faaliyeti hayata geçirdik. Bu
vesile ile baĢta değerli üyelerimiz olmak üzere KalDer‟e destek ve katkılarını esirgemeyen
yönetim kurulu üyelerimize, tüm KalDer çalıĢanlarına, gönüllü KalDer elçilerine ve tüm sosyal
paydaĢlarımıza Ģükranlarımızı sunuyoruz.
KalDer, üyelerinden ve paydaĢlarından aldığı güç ve destekle, Türkiye‟nin aydınlık yarınlarının
inĢasında görev almayı ve bir referans kaynağı olmayı sürdürecektir.
Saygılar sunuyorum,
Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan
KalDer Yönetim Kurulu BaĢkanı
7
ÜYELĠK VE KALĠTE AĞI
ÜYELĠK
2008 yılında KalDer ailesine 69 Tüzel Üye (bu kuruluĢları temsilen 69 KuruluĢ Temsilcisi), ayrıca
120‟si Bireysel Asıl, 12‟si Fahri ve 18‟i Öğrenci olmak üzere toplam 150 Bireysel Üye katılmıĢtır.
Aramıza katılan yeni üyelerimize mükemmellik yolundaki çalıĢmalarında baĢarılar dileriz.
2008 sonu itibari ile üye sayımız, 641‟i Bireysel Asıl, 577‟si Fahri, 524‟ü Öğrenci olmak üzere
toplam 1742 Bireysel Üyeye ve 1130 Tüzel Üyeye ulaĢmıĢtır.
2008 yılında da 2007 yılında olduğu gibi yeni tüzel üyelerimize, KalDer‟in düzenlediği Genel
Katılıma Açık Eğitimlerden 4 adam gün ücretsiz yararlanma hizmeti verildi. Üyelerle iletiĢime
CRM üzerinden devam edildi. Ayrıca üyelik sorumlusunun üyelere özel bülten ve mesajları da
olmuĢtur.
Mükemmellik AĢamaları, Eğitim ve Ulusal Kalite Hareketi‟nde kuruluĢlarla birebir görüĢme ve
iliĢkilerin yönetimi üye sayımıza katkıda bulunmuĢtur.
3 Nisan 2008 PerĢembe günü, Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi Ayhan ġahenk
Salonu‟nda düzenlenen Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Kazananlar Konferansı‟na KalDer üyelerinin
ücretsiz olarak katılması sağlanmıĢtır.
YILLAR ĠTĠBARI ĠLE KalDer YENĠ ÜYE SAYILARI
ġekil 1: Yıllara Göre KalDer Yeni Üye Sayıları
(Yeni üye listeleri için bakınız Ek 4.)
KALĠTE PLATFORMLARI VE MÜKEMMELLĠK GRUPLARI
Yerel Kalite Platformları (Odak)‟larının amacı;
Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları ile örnek kurum ve kuruluĢları sektör ve büyüklük
gözetmeksizin ortaya çıkartmak, sayılarını artırmak, ülkemizde kalite bilincinin yaygınlaĢmasına
katkıda bulunmak, Türkiye Kalite Derneği‟nin temsil etmek üzere tüm faaliyetlerini bölgede
yaymaktır.
 Kalite bilincinin yerleĢmesi ve yaygınlaĢmasının ülkemizde yaĢayan herkesin yararına
olacağına inanan,
8
 Toplam Kalite Yönetiminin temel ilkelerini benimseyen,
 Ulusal Kalite Hareketine katılacak kurum ve kuruluĢların sayısını artırmak için çaba
göstermeye hazır olan,
 Sorumlu olduğu bölgede etkin temsil gücü olan,
Bu sorumlulukları yerine getirmek için zaman ayırabilecek kiĢi ya da kuruluĢ temsilcisidir.
Kalite platformlarının toplam sayısının gönüllü 7-9 kiĢiden oluĢan bir ekip olması ve bölgelerde
bu çalıĢmalar sonucunda Üyelik, UKH projesi, Eğitimler, Mükemmellik AĢamaları, Ulusal Kalite
Ödülü, Kongre katılımı gibi faaliyetlerin sağlanması hedeflenmektedir.
Bu çalıĢmalara 2008 yılında Tokat‟ta kurulan Kalite Odağı örnek olarak gösterilebilir. Konu ile
ilgili bilgi web sayfasında Yerel Kalite Odakları baĢlığı altında yeralmaktadır.
Mükemmellik Grupları, yaratılacak sinerji ve bilgi paylaĢımı ile, Türkiye‟de seçilen sektör ve
konularda bugüne kadar oluĢmuĢ kalite ve mükemmellik bilgi birikiminin sistematik bir Ģekilde
birleĢtirilmesi, yeni uygulamaların öğrenilmesi, paylaĢılması ve bu sayede üye ve üye
kuruluĢlarımızın dünya çapında kalite seviyelerine ulaĢmaları, rekabet güçlerini ve mükemmellik
yolunda yetkinliklerini arttırmalarını hedeflemektedir.
2008 yılında gerçekleĢtirilen Gönüllü ÇalıĢtayı‟nda genel olarak gönüllülerin özel olarak da
mükemmellik gruplarının katkılarının olabildiğince artırılması, gönüllülerin ve KalDer‟in karĢılıklı
geliĢmeleri amacı ile yapılabilecekler tartıĢıldı. ÇalıĢtay sonucu katılımın ve verimliliğin
artırılması doğrultusunda önlemler belirlendi. ÇalıĢtayın düzenlenmesinde yardımcı olan Bosch
Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟ye, kendi yöntemlerinin uygulanmasında da çalıĢanlarına teĢekkür
ederiz.
MÜKEMMELLĠK YOLCULUĞU
ULUSAL KALĠTE HAREKETĠ (UKH)
KalDer‟in Yönetim Kalitesi‟ni ülke genelinde yaygınlaĢtırmak amacıyla baĢlattığı program 2003
yılında paydaĢlardan alınan geri bildirimler değerlendirilerek yeniden tasarlanmıĢtır.
UKH programı çerçevesinde; tanıtımların sonrasında kuruluĢ ve KalDer arasında karĢılıklı
sorumlulukların belirlenmesi ve kuruluĢun TKY konusundaki kararlılığının ifadesi olan “Ġyiniyet
Bildirgesi” imzalanır. KuruluĢun yönetim kadrosuna uygulanan anket ile TKY olgunluk aĢaması
ve eğitim ihtiyaçları belirlenir ve kuruluĢa önerilir. ġirket içinde Mükemmellik Modeline uygun
faaliyetleri baĢlatacak ve sürdürecek proje grubunun eğitilmesi hedeflenerek eğitimlerin
tamamlanmasından sonra ilk özdeğerlendirme deneyimlerinde kuruluĢlara deneyimli
değerlendiriciler 2 gün kolaylaĢtırıcı rolü ile ücretsiz gönüllü rehberlik yaparlar.
Sürecin değerlendirilme ve gözden geçirilmesi yıllık planlı toplantı ve üç ayda bir Ģubelerin de
katılımıyla UKH toplantısında gerçekleĢir.
2008 Yılı Ulusal Kalite Hareketi Faaliyetleri
2003-2008 yılları arasında UKH‟ne katılan 199 kuruluĢ ile toplam üye sayısı 354‟e ulaĢmıĢtır.
2008 yılı katılımcı sayımız 41‟dir.
2007 ve 2008 yıllarında süreçler sistematik olarak gerçekleĢtirilen toplantılarda gözden
geçirilerek iyileĢtirme faaliyetleri hayata geçirilmiĢtir.
Hayata geçirilen iyileĢtirme örnekleri; beĢ günlük UKH standart eğitim modülü farklı olgunluk
seviyesindeki kuruluĢlara cevap verebilmek için üç ayrı modül de tasarlanmıĢ ve uygulamaya
alınmıĢtır.
9
Olgunluk aĢaması anket uygulaması, kuruluĢların aktif katılım göstermesi, hızlı ve verimli sonuç
alınabilmesi amacıyla web ortamına taĢınmıĢtır. Anket içeriği ve sunulan raporun kapsamı
geniĢletilmiĢtir.
KalDer, Ulusal Kalite Hareketi‟ne katılan kuruluĢlara özdeğerlendirme sürecine geçiĢte destek
olmak amacıyla atadığı rehberler, kuruluĢun özdeğerlendirme sürecini planlamasında,
uygulamasında ve sonuçların önceliklendirilmesinde yardımcı olur. Özdeğerlendirme
rehberliğinin yanısıra kuruluĢ talepleri ve gereksinimleri doğrultusunda Süreç Yönetimi ve
Stratejik Yönetim konusunda da rehberlik hizmeti 2008 yılı son çeyreği itibarı ile baĢlatılmıĢtır.
Mevcut UKH üye listesi gözden geçirilerek aktif olarak çalıĢan kuruluĢlar ile çalıĢmalarını
durdurmuĢ kuruluĢlar listesinin üzerinden gidilerek bu firmalar saptanmıĢ ve bu çerçevede
yeniden özendirici etkinlikler gerçekleĢtirilmiĢtir (Yerinde ziyaret, yol haritaları, UKH eğitim
planlama vb.).
UKH‟ne katılımın artırılabilmesi için ülke genelinde e-bülten ile duyurumu yapılarak Merkez ve
Ankara‟da olmak üzere toplam 85 kuruluĢ temsilcisinin katılımı ile 2008 yılı Aralık ayında tanıtım
yapılmıĢtır.
Tanıtım toplantısına katılamayan ve ilgili olan kuruluĢlara yönelik planlı toplantılar ile
kuruluĢlarda ve KalDer‟de olmak üzere Kalder genel tanıtımının yanısıra Mükemmellik Modeli ve
UKH konulu toplantılar gerçekleĢtirilmektedir.
Bu çerçevede potansiyel UKH kurumlarına süreç ile ilgili e-posta, telefon gibi iletiĢim araçları ile
de bilgi paylaĢımlarında bulunulmaktadır.
UKH programına iliĢkin haber, röportaj ve yazılar her ay, Önce Kalite dergisinde standart olarak
iki sayfa ayrılarak çıkmaktadır.
Ulusal Kalite Hareketine katılan KuruluĢların Mükemmellik aĢamalarında ve Ulusal
Kalite Ödülündeki Yeri;
Ulusal Kalite Hareketi‟ne bugüne kadar katılan kuruluĢların %20‟si Büyük Ölçekli,
Kobi, %34‟ü Kamu ve %4‟ü ise Sivil Toplum KuruluĢlarıdır.
%42‟si
2003-2008 yılları arasında UKH ne katılan 110 kuruluĢun %51‟i (Merkez) UKH paket eğitimleri
almıĢtır.
2003 yılında devreye alınan Mükemmellik aĢamalarında 2003-2008 yılları arasında 66 kuruluĢ
yer almıĢtır (36 Kararlılık, 30 Yetkinlik).
Özellikle bu 66 kuruluĢtan 46‟sı son iki yılda Mükemmellik aĢamalarına katılmıĢ ve süreçte
baĢarılarını ortaya koymuĢlardır.
1993 yılı itibarı ile yürütülen Ulusal Kalite Ödül Sürecinde toplam ödül alan kuruluĢ sayısı: 54
olup Büyük Ödül alan kuruluĢ sayısı: 20 ve BaĢarı Ödülü alan kuruluĢ sayısı 34‟tür.
Ulusal Kalite BaĢarı ve Büyük ödüllerinin 2002-2008 döneminde ödül alan 31 KuruluĢun %68‟i
UKH üyesidir.
10
YILLAR ĠTĠBARI ĠLE UKH KATILIMCI SAYILARI
ġekil 2: UKH Katılımcı Sayıları
2008 YILI UKH KATILIMCI PROFĠLĠ
ġekil 3: UKH Katılımcı Profili
2008 YILI ĠL BAZINDA UKH KATILIMCILARI
11
ġekil 4: UKH Üyeleri Ġl Bazında Dağılımı
MÜKEMMELLĠK AġAMALARI PROGRAMI
Mükemmellik AĢamaları, mükemmellik yolculuğuna baĢlamıĢ kuruluĢlara cesaret vermek, her
düzeydeki baĢarıyı tanımak adına Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından geliĢtirilmiĢ bir
programdır. KuruluĢların sistematik iyileĢtirme yapmalarını, rekabet güçlerini geliĢtirmelerini,
gelecekte daha baĢarılı olmalarını destekleyen bir hizmet olarak tasarlanmıĢtır. Türkiye‟de
belgelendirme, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı adına KalDer tarafından yapılmaktadır.
Mükemmellik yolculuğunun henüz baĢında olan kuruluĢlar için “Mükemmellikte Kararlılık”
ve Mükemmellik Modeli‟ni kullanarak özdeğerlendirme yapmada deneyim kazanan kuruluĢlar
için “Mükemmellikte Yetkinlik” olmak üzere iki aĢamada belgelendirme yapılmaktadır.
KuruluĢlar, Mükemmellik Modeli‟ni uygulamadaki deneyimlerine ve iyileĢtirme programlarının
yayılımlarına göre kendilerine en uygun aĢama için baĢvuruda bulunabilirler. Programa, çalıĢan
sayısına, sektörüne bakılmaksızın tüm özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluĢları katılabilir.
Mükemmellik AĢamaları Belgesi alacak kuruluĢların KalDer ile iĢbirliği çerçevesinde
geliĢmelerinin izlenmesi; yol haritalarının oluĢturulması, eğitimlerinin tamamlanması,
özdeğerlendirmelerinde rehberlik hizmetinin verilmesi, Ulusal Kalite Hareketi‟ne katılmaları ile
sağlanır. Bir baĢka deyiĢle, Mükemmellik AĢamaları KalDer ve Ulusal Kalite Hareketi‟ne üye,
eğitim sürecine müĢteri kazandıran bir süreçtir. 2008 Yılında, Mükemmellik AĢamalarına
baĢvuran kuruluĢlardan hepsi (28 kuruluĢ) KalDer ve Ulusal Kalite Hareketi‟ne üye olmuĢ, 12‟si
ise Ulusal Kalite Hareketi eğitimlerini tamamlamıĢtır.
Mükemmellik AĢamaları Programının değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi, yıllık olarak
yapılan süreç gözden geçirme ve özdeğerlendirme çalıĢmalarında yapılır.
ġekil 5: Mükemmellik AĢamaları Belge Alan KuruluĢ Sayıları
Programın performansı, baĢvuran kuruluĢ sayıları ve baĢvuran kuruluĢların memnuniyet oranı
ile ölçülmektedir.
Son üç yılda Kararlılık ve Yetkinlik değerlendirmelerinde baĢarılı olan kuruluĢ sayısı sıçramalı bir
artıĢ göstermiĢtir.
BaĢvuran kuruluĢların memnuniyet oranı (10 tam puan üzerinden) 2008 yılında; 9.4, hedef ise;
9.0‟dur.
MÜKEMMELLĠKTE KARARLILIK
Kararlılık belgesi için baĢvuran kuruluĢlar, Mükemmellik Modelinin 9 ana kriterini esas alarak
özdeğerlendirme yaparlar. Özdeğerlendirmeden çıkan iyileĢtirmeye açık alanlar, kuruluĢ
12
hedeflerine etkisi ve kaynak ihtiyacı dikkate alınarak önceliklendirilir ve ilk üçü, 6 - 9 aylık süre
içinde projelendirerek iyileĢtirilir. ĠyileĢtirmeye konu olan projeler, bir değerlendiricinin bir
günlük saha ziyareti ile doğrulanır.
2008 Yılında Kararlılık Belgesi Alan KuruluĢlar:
Aras Cargo A.ġ.- Genel Müdürlük
Arkas UlaĢtırma A.ġ.
BeĢsan Makarna Gıda San. ve Tic. A.ġ.
Beyoğlu Belediyesi
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü
Gayrimenkul Konsept
Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları
Karabük Devlet Hastanesi
Mamak Belediyesi
Odeon Tours
RE/MAX Türkiye
Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü
T.C. Diyarbakır Ġl Özel Ġdaresi
TOSB Organize Sanayi Bölgesi
TÜBĠTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı
Zorluteks Tic. ve San. A.ġ.- Lüleburgaz
Tesisleri
Sürecin etkinliğini ve yayılımını artırmak için yıl içinde yapılan iyileĢtirme örnekleri;
2008 Yılında Kararlılık Belgesi alan kuruluĢlar ile yetkinlik belgesi ve ödül almıĢ olan kurum
temsilcileri, Gebze Taysad Organize Sanayi Bölgesi Firmasının ev sahipliğinde bir araya gelerek,
deneyimlerini paylaĢma ve birbirlerinden öğrenme imkanı bulmuĢlardır.
KuruluĢların iyileĢtirme projelerinin hayata geçirilmesinde rehberlik desteği sağlanarak katılım
artırılmıĢtır. Kararlılık ve yetkinlik için baĢvuran kuruluĢların özdeğerlendirmeleri KalDer desteği
ile eğitim sırasında yaptırılmaya baĢlanmıĢtır.
2008 yılında Belge töreni, kongrenin son günü ödül töreninden önce gerçekleĢtirilmiĢtir.
MÜKEMMELLĠKTE YETKĠNLĠK
2008 Yılında Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi‟ni; Bursa Anadolu Lisesi, Ġnoksan Mutfak
Sanayi ve Ticaret A.ġ.,
Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi‟ni; AktaĢ Hava Süspansiyon Sistemleri, Çelebi Hava
Servisi, Elvin Tekstil, Farba A.ġ., Petkim Petrokimya Holding A.ġ., Sakarya Üniversitesi,
Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi‟ni; AlıĢan Uluslararası TaĢımacılık ve Ticaret A.ġ.,
Bağatur Avukatlık Bürosu, FeniĢ Teknik Ürünler A.ġ., ġanlıurfa Belediyesi almaya hak
kazanmıĢtır.
Sürecin etkinliğini ve yayılımını artırmak için yıl içinde yapılan iyileĢtirme örnekleri;
Kararlılık ve yetkinlik için baĢvuran kuruluĢların özdeğerlendirmeleri KalDer desteği ile eğitim
sırasında yaptırılmaya baĢlanmıĢtır. Yetkinlik değerlendirmesini yapacak değerlendiricilere özel
bir günlük eğitim verilmiĢtir.
Süreç ödül sürecine yaklaĢtırılmıĢ ve ekip ile değerlendiriciler saha ziyareti öncesinde bir araya
getirilip tanıĢmaları sağlanmıĢtır.MüĢteri memnuniyetini arttırmak için kongreye katılımcı
sayısında ek kontenjan sağlanmıĢtır.
2008 yılında belge töreni, kongrenin son günü ödül töreninden önce gerçekleĢtirilmiĢtir.
13
YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ
Yerel Kalite Ödülleri, Toplam Kalite Yönetimi‟ni bölgelerde yaygınlaĢtırmak ve Ulusal Kalite
Hareketi‟ne kuruluĢların katılımını sağlamak üzere Ģubeler tarafından düzenlenmektedir.
BURSA KALĠTE ÖDÜLÜ
2008 Bursa Kalite Ödül sürecinde yer alan firmalar;
KAMU KATEGORĠSĠNDE;
 Hürriyet And. Tek. ve End. Mes. Lisesi
 M.K. CoĢkunöz And. Tek. ve End. Mes. Lisesi
 Yıldırım Ġ.M.K.B. Kız Mes. Lisesi
 Zübeyde Hanım Doğumevi
ÖZEL SEKTÖR KATEGORĠSĠNDE;
 Coca Cola Bursa
 Maysan Mando
EGE BÖLGESĠ KALĠTE ÖDÜLÜ VE YILIN BAġARILI EKĠBĠ ÖDÜLÜ
2008 yılı için yerel kalite ödülleri;
Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu (MAS) kapsamında düzenlenen 2008 yılı Ege Bölgesi Kalite
Ödülü ve Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü sahiplerini buldu. 4 aylık süre içinde toplam 78
değerlendiricinin görev aldığı ödül süreci, Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu sonunda
gerçekleĢtirilen Ödül Töreni ile son buldu.
MAS 2008‟de Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü‟ne 11 ekip, Ege Bölgesi Kalite Ödülü‟ne ise 1 kuruluĢ
baĢvuruda bulunmuĢtur; ödüle değer bulunan ekip ve kuruluĢlar Ģunlardır:
2008 Yılının BaĢarılı Ekibi Ödülü
Büyük Ödül: Denizli Servergazi Devlet Hastanesi ( Ritmik YaĢam Ekibi )
BaĢarı Ödülü:
 BTM A.ġ. (Damkina)

Çivril Devlet Hastanesi (ÇalıĢ-Düzelt-Haket)

Denizli Sağlık Müdürlüğü (2 ekip) (Ağzına Sağlık ve Denizyıldızı)

Elba Basınçlı Döküm San. A.ġ. (Pitstop)
 SöktaĢ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. (Çevik)
BaĢvuran KuruluĢlar ve Ekipleri:

Denizli Server Gazi Devlet Hastanesi 2 Ekip (Ritmik YaĢam ve GökkuĢağı)
 Elba A.ġ. 1 Ekip (Pitstop)
 Denizli Sağlık Müdürlüğü 2 Ekip (Ağzına Sağlık ve Denizyıldızı)
 SöktaĢ 1 Ekip (Çevik)
 Denizli Devlet Hastanesi 3 Ekip (ġifa Yolları, Bilinmeyen ve Dost Eli)
 Çivril Devlet Hastanesi 1 Ekip (ÇDH)
14
 BTM A.Ģ. 1 Ekip (Damkina)
2008 Ege Bölgesi Kalite Ödülü
Özel Ege Lisesi (BaĢarı Ödülü)
Ayrıca Yerel Kalite Ödülü sürecinde iyileĢtirme yapmak için Ödül Yürütme Kurulu çalıĢmalarını
baĢlatmıĢ ve kamu ve özel sektör olarak iki kategoriye ayrılarak ödüllendirilmesine karar
verilmiĢtir. Ayrıca, Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülünün ulusallaĢması ile birlikte ödül modeli üzerinde
yenileme çalıĢmalarına baĢlanmıĢ ve değerlendirici eğitiminde kullanılan örnek vaka
yenilenmiĢtir. Değerlendiricilerin algılamasına katkı sağlayacak yorumlama kılavuzu eklenmiĢtir.
Ġlerleyen senelerde geçmiĢ yıllarda ödüle baĢvuran kuruluĢların baĢvuru kitapçıklarının izinleri
çerçevesinde örnek vaka olarak değerlendirici eğitimlerinde kullanılmaya baĢlanması da ödül
süreci iyileĢtirme çalıĢmaları içerisinde yer almaktadır.
ANKARA KALĠTE ÇEMBERĠ ÖDÜLÜ
Türkiye çapındaki kurum ve kuruluĢlarda, problem çözme tekniklerinin kullanıldığı kuruma
değer katan kalite çemberi çalıĢmalarının örnek teĢkil etmesini sağlamak ve çalıĢanların kalite
geliĢimine katkılarını ödüllendirmek amacıyla 2008 yılında, KalDer Ankara ġubesi tarafından
Kalite Çemberi Ödül süreci baĢlatılmıĢtır. Süreç, 15 Temmuz 2008 tarihinde baĢvuruların
alınması ile baĢlayıp 10 Eylül 2008 tarihinde gerçekleĢtirilen jüri toplantısı ile sona ermiĢtir.
Kalite Çemberi Ödülü, 23 Ekim 2009 tarihinde gerçekleĢtirilen 11. Kalite Çemberleri PaylaĢım
Konferansı‟nda sahibini bulmuĢtur.
2008 Kalite Çemberi Ödülü’ne Katılan KuruluĢ ve Çemberler:
 Bosch San. ve Tic. A.ġ. / Ekip Montaj
 BoytaĢ Mobilya A.ġ. / Grup Desen
 BSH Ev Aletleri A.ġ. / Aslanlar Kalite Çemberi
 BSH Ev Aletleri A.ġ. / Ay Yıldız Kalite Çemberi
 BSH Ev Aletleri A.ġ. / Çözüm Kalite Çemberi
 Özel Altınyıldız Ġlköğretim Okulu / Hedef %100
 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.ġ. / Dinamik Çözüm Ekibi
 Yünsa Yünlü Sanayi A.ġ. / Detay Kalite Çember
Kalite Çemberi Ödülü’nü Kazanan KuruluĢ ve Çemberler:
 Bosch San. ve Tic. A.ġ. / Ekip Montaj
 BoytaĢ Mobilya A.ġ. / Grup Desen
 BSH Ev Aletleri A.ġ. / Aslanlar Kalite Çemberi
 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.ġ. / Dinamik Çözüm Ekibi
 Yünsa Yünlü Sanayi A.ġ. / Detay Kalite Çember
ULUSAL KALĠTE ÖDÜLÜ
17. Kalite Kongresi‟nde Ulusal Kalite Ödülleri‟nin onaltıncısı verildi.
Ulusal Kalite Ödülü değerlendirmeleri, Avrupa Kalite Ödülü‟nde de kullanılan Mükemmellik
Modeli esas alınarak ve bu konuda özel olarak yetiĢtirilmiĢ değerlendiricilerden oluĢan ekipler
15
tarafından gerçekleĢtirilmektedir. On aya yayılan bu değerlendirme sürecinin ayrıntıları
KalDer‟den ya da www.koyk.kalder.org web sayfasından elde edilebilir.
Ulusal Kalite Ödülleri ĠĢletme Kategorileri, Kamu Kategorisi ve Sivil Toplum KuruluĢları (STK)
ana Kategorileri‟nde verilmektedir. 2007 yılında, enaz üç yıl önce Büyük Ödül almıĢ kuruluĢların
baĢvurabildiği Mükemmellikte Süreklilik Ödülü özel kategori olarak devreye alınmıĢtır.
Üç olgunluk seviyesinde verilmeye baĢlanan Mükemmellikte Yetkinlik
belgelendirmesi Ulusal Kalite Ödülü sürecine paralel olarak yürütülmüĢtür
aĢamaları
Değerlendiricilerin bilgi ve deneyimlerini paylaĢtıkları ortamlar yaratılmıĢtır;
 Aykut Alp Yılmaz (Kordsa Global): Ġyi YönetiĢim Eğitimi
 Can Baykut (Siemens MED): Bilgi Yönetimi Eğitimi
 Kadir Erkan (TNT): Sosyal Sorumluluk ve Tanzanya Deneyimi
 Lütfi Ensari: Stratejik Planlama Eğitimi
 Ġrfan Onay: SOS Eğitimi gerçekleĢmiĢtir.
Ayrıca, Kadir AkbaĢ yılsonu değerlendirme toplantısında gitar konseri ve Necati Hakoğlu ile
Fatin Yücel de fasıl konseri gerçekleĢtirmiĢlerdir.
2008 yılında, ĠĢletme Kategorileri‟nde 8 kuruluĢ, Kamu Kategorisi‟nde ise 5 kurum olmak üzere
toplam 13 kurum ve kuruluĢ baĢvuruda bulunmuĢtur.
BAġVURUDA BULUNAN KURUM VE KURULUġLAR
ĠġLETME KATEGORĠLERĠ / Büyük Ölçekli KuruluĢlar:
 Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.ġ.
BÜYÜK ÖDÜL
 Borusan Lojistik A.ġ.
BAġARI ÖDÜLÜ
 Ġstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Tic. A.ġ.
BAġARI ÖDÜLÜ
 ĠçdaĢ Çelik Enerji Tersane ve UlaĢım Sanayi A.ġ.
 Petkim Petrokimya Holding A.ġ.
 Siemens Sanayi ve Tic. A.ġ. Sağlık Sektörü - Operasyonel Birim
BÜYÜK ÖDÜL
ĠġLETME KATEGORĠLERĠ / Küçük Ölçekli KuruluĢlar:
 AlıĢan Uluslararası TaĢımacılık ve Tic. A.ġ.

Barem Pazar AraĢtırma ve Özel Eğitim Merkezi Ltd. ġti.
KAMU KATEGORĠLERĠ:

T.C. M.E.B. Antalya Ayten Çağıran Anaokulu

T.C. M.E.B. Bursa Tophane Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi

T.C. M.E.B. Erenköy Ġlköğretim Okulu
BAġARI ÖDÜLÜ

T.C. M.E.B. Ġzmit Nuh Çimento Ġlköğretim Okulu
BAġARI ÖDÜLÜ

T.C. ġanlıurfa Belediyesi BaĢkanlığı
BAġARI ÖDÜLÜ
16
ġekil 6: Ulusal Kalite Ödülü‟ne Yıllara Göre BaĢvuru Sayıları
ġekil 7: Ulusal Kalite Ödülü‟ne BaĢvuran KuruluĢların Memnuniyeti
ġekil 8: Ulusal Kalite Ödülü‟nde Görev Alan Değerlendiricilerin Memnuniyeti
HĠZMETLERĠMĠZ
DIġ DEĞERLENDĠRME HĠZMETĠ
KalDer, TKY yolculuğuna baĢlamıĢ, baĢlangıç düzeyinde bulunan ya da ilerleme kaydetmiĢ
Ulusal Kalite Hareketi üyesi kuruluĢlara özdeğerlendirme çalıĢmalarında dıĢ değerlendirme
hizmeti ile destek vermektedir.
17
Mevcut uygulamalarının Mükemmellik Modeli kapsamında tarafsız ve deneyimli bir ekip
tarafından değerlendirilmesini isteyen firmalar da dıĢ değerlendirme hizmetinden
faydalanabilirler.
Bu hizmeti talep edenlerden herhangi bir baĢvuru rapor hazırlaması beklenmemekte, sadece
saha ziyareti planlaması öncesinde genel firma bilgilerini (organisazyon yapısı; çalıĢan kiĢi
sayısı,...vb) hazırlaması beklenmektedir.
KuruluĢun Mükemmellik Modeli ve değerlendirme süreci ile ilgili bilgilendirilmesi sonrası
yapılan saha ziyaretinde; görüĢme ve doküman izleme yoluyla toplanan bilgiler
değerlendirilerek puanlanmakta ve raporlanmaktadır. KuruluĢ talebi doğrultusunda
değerlendirme kapsamı, Mükemmellik Modeli‟nin 9 ana kriteri ya da 32 alt kriteri temelinde
yapılabilmektedir.
Değerlendirme sonucunda; kuruluĢun kuvvetli yönleri ve iyileĢtirmeye açık alanlarının yer aldığı
geri bildirim raporu hazırlanmakta ve ihtiyaç olduğu düĢünülen yol haritası önerileri
sunulmaktadır.
KalDer‟de DıĢ Değerlendirme hizmeti, Ulusal Kalite Hareketi ve Mükemmellik AĢamaları
Programları ile bütünleĢik olarak yürütülmektedir.
 DıĢ değerlendirme sonucunda alınan puan, Mükemmellikte Yekinlik beklentilerini
karĢılarsa kuruluĢ herhangi bir hazırlık yapmaksızın Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi için
baĢvuruda bulunabilir.
 Yeni baĢlayan kuruluĢlar ise, değerlendirme sonrasında çıkan iyileĢtirilecek alanlarını
projelendirerek uygulamaya aldıktan sonra Mükemmellik AĢamaları Kararlılık sürecine
baĢvuru yapabilirler.
2008 yılında öngörülen 12 adet DıĢ Değerlendirme hizmetinin üçünün Ģubelerden geleceği
öngörülmüĢ olmakla birlikte sadece Ankara ġube‟den 1 kuruluĢ gelmiĢtir. 2008 yılı merkeze ait
gerçekleĢme hedefinin üzerindedir.
EĞĠTĠMLER
KalDer'in, misyonu gereği tüm özel, kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum örgütlerinin
"Dünya çapında kalite seviyesine ulaĢmaları ve rekabet güçlerini artırmaları" amacına yönelik
yarattığı ortamlar içinde "Eğitim Faaliyetleri" önemli bir rol oynamaktadır.
Ulusal Kalite Hareketi çerçevesinde önerilen Mükemmellik Modeli, "Toplam Kalite" yolculuğuna
çıkan kuruluĢlara, özdeğerlendirme yapmaları özendirilerek yeni ufuklar açarken; bir yandan da
yeni eğitim gerekleri ortaya çıkarılmaktadır. Eğitim Portföyü, bu gerekler ve kuruluĢlarımızdan
gelen ilave talepler doğrultusunda hazırlanan kalite ve yönetim eğitimlerinden
oluĢturulmaktadır.
KalDer, misyonunu yaygınlaĢtırmak amacıyla 1992'den bu yana Ġstanbul'un yanı sıra Ankara,
Ġzmir, Bursa ve EskiĢehir'de kurduğu Ģubeler ile eğitim faaliyetlerine de ayrı bir ivme
kazandırmayı baĢarmıĢtır. Bugüne kadar aynı standartlar çerçevesinde yaklaĢık 3976 adet
seminere katılanların sayısı 66901 kiĢiye ulaĢmıĢtır.
KalDer EFQM Mükemmellik Modeli Eğitim Lisansı:
Toplam Kalite Yönetiminin bireylerden en geniĢ organizasyonlara kadar tüm kesitlerde
hissedilmesini, benimsenmesini sağlamak ve "Kaliteli bir yaĢam biçimi oluĢturmak"
hedeflenmektedir. EFQM Mükemmellik Modeli bu hedef için en etkili ve uygun araç olarak
benimsenmiĢtir. EFQM'in (Avrupa Kailte Yönetim Vakfı) Türkiye'deki "Ulusal ĠĢbirliği" ortağı
durumunda olan KalDer, Mükemmellik Modeli eğitimlerini KalDer/EFQM Ulusal Açık Eğitim
Lisansı verdiği kuruluĢlarla birlikte gerçekleĢtirmektedir.
18
Eğitim Lisans Türleri
Ulusal Açık Eğitim Lisansları
EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi Lisansı (U1)
Özdeğerlendirme Eğitimi Lisansı (U2)
Ulusal Kalite Hareketi Eğitimi Lisansı (U3)
KuruluĢ Ġçi Eğitim Lisansları
EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi Lisansı (K1)
Özdeğerlendirme Eğitimi Lisansı (K2)
Uluslararası Eğitim Lisansları
ġu anda sadece Ulusal Açık Eğitim Lisansı kapsamında EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi
Lisansı (U1) ve KuruluĢ Ġçi Eğitim Lisansı kapsamında EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi
Lisansı (K1) alan kuruluĢlarımız mevcuttur.
EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi Lisansı (U1) Lisansı alan kuruluşlarımız
1-Kaldem Kalite DanıĢmanlık ve Özel Eğitim Merkezi Ltd. ġti. - Ġzmir
2-YönetiĢim Yönetim DanıĢmanlığı ve Ticaret Ltd. ġti. -Ġstanbul
3-Seçkin DanıĢmanlık Eğitim ve Tic. Ltd. ġti. – Ġstanbul
4-ORSA DanıĢmanlık -Ankara
5-TVK DanıĢmanlık Ticaret Ltd. ġti.-Ġstanbul
EĞĠTĠM SÜRECĠ 2008 GENEL DEĞERLENDĠRME
Kurum ve kuruluĢlarla yapılan görüĢme ve ziyaret planları doğrultusunda tanıtım toplantıları
yapıldı.
2009 Stratejik Planımızda yer alan “Eğitim portföyümüzün ĠĢbirlikleriyle geniĢletilmesi” baĢlığı
için alt yapı çalıĢmalarına baĢlandı.
Ġnsan Kaynakları bazlı eğitimlerin portföye dahil edilmesi için 2008 yılı baĢında EFQM
Mükemmellik Modeli‟nin 3. Kriterine yönelik eğitim baĢlıkları oluĢturuldu.
Genel Katılıma Açık olarak tanıtım toplantıları düzenlendi.
Eğitici portföyünün geliĢtirilmesine yönelik çalıĢtay formatında yapılan çalıĢmalarda çeĢitli konu
uzmanlarıyla çalıĢıldı.
Eğiticilerin çalıĢma prensipleri gözden geçirilerek “Eğitmen SözleĢmesi” revize edildi.
KuruluĢ Ġçi eğitim verilerinde 3 yıllık olumlu eğilim gözükmektedir.
19
ġekil 9: Eğitim Program Sayıları
ġekil 10: Eğitim Gün Sayıları
ġekil 11: Eğitim Katılımcı Sayıları
20
GeliĢen müĢteri iliĢkileri sayesinde Ulusal Kalite Hareketi‟nin yaygınlaĢtırılmasıyla artan kuruluĢ
içi eğitimlerin sayısı memnuniyet vericidir.
TÜRKĠYE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ ENDEKSĠ (TMME)
Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi (TMME), 20‟yi aĢkın ülkede yürütülmekte olan Ulusal
MüĢteri Memnuniyeti Endekslerinin Türkiye uygulamasıdır.
Ulusal endeksin oluĢturulmasında, ülke içinde satın alınan belirli ürün ve hizmetleri sunan
kuruluĢlar için bilgisayar destekli müĢteri memnuniyeti anketleri (CATI) yapılmakta, anket
sonuçları lisanslı, bilimsel bir ekonometrik model (ACSI Fornell Modeli) kullanılarak analiz
edilmektedir. Analiz sonuçları kurumsal, sektörel ve ulusal endeksler halinde hazırlanmaktadır.
TMME, KalDer ve KA AraĢtırma ortak giriĢimi ile TMME Üst Kurulu tarafından yürütülmektedir.
TMME çalıĢması ile Türkiye‟de her yıl 25‟i aĢkın sektör ve 100‟ü aĢkın kuruluĢun müĢteri
memnuniyeti ve memnuniyeti etkileyen değiĢkenleri ölçülerek, memnuniyet skorları her çeyrek
sonunda marka ve sektör bazında kamuoyuna açıklanmakta, ayrıntılı raporlar TMME kurumsal
üyelerine ulaĢtırılmaktadır.
ġekil 12: TMME Kurumsal Üye Sayıları
TMME
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
73,5
74,1
74,4
73,8
73,9
74,4
74,3
74,9
74,5
ACSI
75,2
75,3
73,9
74,1
75,2
74,9
75,2
74,6
74,3
74,6
75,1
75
74,7
75,7
75,2
73,4
72,5
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2005 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008
ġekil 13: TMME 2005-2008 Yılları Ulusal Endeksi
21
TMME ÜST KURUL ÜYELERĠ

Üst Kurul BaĢkanı:Prof.Dr.Ali Rıza Kaylan (Boğaziçi
KalDer, Yönetim Kurulu BaĢkanı )

Üst Kurul Üyesi: Prof.Dr.BarıĢ Tan (Koç Üniversitesi, ĠĠBF Dekanı)

Üst Kurul Üyesi: Prof.Dr.Nakiye Boyacıgiller (Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri
Fakültesi Dekanı)

Üst Kurul Üyesi: Lütfi H. Ensari (YönetiĢim Yönetim DanıĢmanlık,
KalDer, Yönetim Kurulu Üyesi)

Üst Kurul Üyesi: Dr.Aydın Kosova (KalDer, Genel Sekreter)

Üst Kurul Üyesi: Bülent Kılınçarslan (KA AraĢtırma, BaĢkan)
Üniveristesi, Öğretim Üyesi
Murahhas Aza
-
-
(2008 yılı TMME kurumsal üyeleri ile sektör ve kuruluĢları için bakınız Ek 5.)
ETKĠNLĠKLERĠMĠZ
17. KALĠTE KONGRESĠ
“Kaliteli ÇalıĢma Kaliteli YaĢama” ana temasını iĢleyen 17. Kalite Kongresi, 24 - 26 Kasım 2008
tarihleri arasında Ġstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi‟nde gerçekleĢtirilmiĢtir.
AçılıĢ gününün özel oturum konuĢmacısı Genetik AraĢtırmalar Enstitüsü Projesi (GENOM)
kurucusu bilim adamı Dr. J. Craig Venter, ikinci günün özel oturum konuĢmacı ise yazar Ernie
J. Zelinski olmuĢtur.
Kongre süresince, Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda akademisyen, iĢadamı, siyasetçi ve
bürokrat olan 150‟ye yakın konuĢmacı kaliteli yaĢama, kaliteli çalıĢma konusunu değiĢik
yönlerden ele alarak görüĢlerini katılımcılarla paylaĢtı. Kongre'den bir gün önce moderatörlerin
yönetiminde toplam 12 çalıĢtay gerçekleĢtirildi.
17. Kalite Kongresi, çeĢitli kategorilerden toplam 80 sponsor tarafından desteklenmiĢtir.
Kongre; özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluĢlarından 2.741 kiĢinin katılımı ile
gerçekleĢmiĢtir. Ka AraĢtırma tarafından 330 kongre katılımcısı ile yüz yüze yapılan
görüĢmelerde, “Kongre‟den Genel Memnuniyet” derecesi 5,00 üzerinden 3,8‟dir.
Kalite Kongrelerine Yıllara Göre Katılımcı Sayıları
3500
3000
2500
2000
HEDEF
1500
FİİLİ
1000
500
0
2004
2005
2006
2007
2008
,
ġekil 14: Kalite Kongresi Yıllara Göre Katılımcı Sayıları
22
Yıllara Göre Kalite Kongreleri Katılımcı Memnuniyeti
4,6
4,4
4,2
4
FİİLİ
HEDEF
3,8
3,6
3,4
2004
2005
2006
2007
2008
;
ġekil 15: Kalite Kongresi Yıllara Göre Katılımcı Memnuniyeti
Etkinlik Süreç ĠyileĢtirme;
2008 yılında, Gala Yemeği'ni Kalite Kongre'sinden bağımsız olarak düzenlemeye karar verildi.
Bunun nedeni, gala yemeği ile ayrı bir gündem yaratma fırsatını hedeflemiĢ olmamızdı.
Aynı zamanda, Kalite Profesyonelleri Zirvesi'nin formatını değiĢtirerek, kalitenin sadece Kalite
Profesyonelleri'nin görev tanımında olmadığını, tüm Ģirketin sorumlu olduğu bir "değer"
olduğunun bilinciyle, paralel etkinliğin adını Yönetim Profesyonelleri Zirvesi olarak belirledik.
Böylece, katılımcı profilini de çeĢitlendirdik. Pazarlama, satınalma, tedarik zinciri yönetimi, tesis
yönetimi, insan kaynakları yönetimi, finans yönetimi, üretim yönetimi konusundaki yöneticilerin
de katılımlarını sağladık.
2008 yılında, tedarikçi sürecini yeniledik. Yeni tedarikçiyi belirleyerek maliyetlerde ciddi bir
iyileĢme sağladık.
Küresel Ġlkeler SözleĢmesi Türkiye Yıllık Network Toplantısı‟na Kalite Kongresi‟nde ev sahipliği
yaparak, Küresel Ġlkeler SözleĢmesi‟ne sözleĢmeyi ilk imzalayan kuruluĢ olarak KalDer‟in lider
rolünü devam ettirmesini sağladık.
(Sayılarla 17. Kalite Kongresi için bakınız Ek 6.)
KALĠTE VE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ SERGĠSĠ
Yönetim Kalitesi konusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip olan kuruluĢları aynı çatı
altında buluĢturarak bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin paylaĢılmasını sağlamak amacıyla
KalDer tarafından her yıl düzenlenen sergi, 24-26 Kasım 2008 tarihlerinde Ġstanbul Lütfi Kırdar
Kongre ve Sergi Sarayı‟nda 17. Kalite Kongresi‟ne paralel olarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
Yönetim, insan kaynakları, standartlar, veri toplama, Ģirket kaynakları, toplam kalite yönetimi,
üretim kontrol ve dokümantasyon, yazılım, yayın, kalibrasyon, eğitim, araĢtırma, müĢteri
iliĢkileri, danıĢmanlık ve belgelendirme konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası
kuruluĢlar sergiye katılmıĢtır. Toplam 54 standın bulunduğu fuarda; standların 30 tanesi ücretli,
24 tanesi de sponsor ve iĢbirliği çerçevesinde tahsis edilmiĢtir.
Fuardaki KalDer standında dernek faaliyetleri, üyelik koĢulları, Eğitim Lisans Yönetmeliği,
“Excellence One”, Mükemmellik AĢamaları ve yayınlarımız hakkında bilgi verilmiĢtir.
(Kalite ve Yönetim Sistemleri Sergisi‟ne katılan kuruluĢlar için bakınız Ek 7.)
23
AVRUPA KALĠTE YÖNETĠM VAKFI KAZANANLAR KONFERANSI-2008
Kazananlar Konferansı, 03 Nisan 2008 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi
Ayhan ġahenk Salonu‟nda düzenlenmiĢtir. Her yıl Avrupa Kalite Ödülleri sürecinde baĢarı
gösteren kuruluĢların bilgi ve deneyim birikimlerini paylaĢmak amacıyla bir araya
geldiği önemli bir toplantı olan Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Kazananlar Konferansı‟nın Türkiye
ayağını oluĢturan Kazananlar Konferansı Ulusal Kalite Ödülleri sürecinde baĢarılı olan
kuruluĢların bilgi, birikim ve kalite yolculuğundaki deneyimlerini paylaĢtıkları önemli
konferanslardan biridir.
,
ġekil 16: Kazananlar Konferansı Katılımcı Sayıları
Kazananlar Konferansı‟na Avrupa Kalite BaĢarı Ödülü kazanmıĢ olan Ġngiltere Siemens Standard
Drives‟ın Genel Müdürü Joachim Blunck, Mükemmelikte Süreklilik Ödülü Sahibi Bosch‟un Genel
Müdürü Hermann Butz ve Mükemmelikte Süreklilik Ödülü Sahibi Kocaeli Sanayi Odası Yönetim
Kurulu BaĢkanı Yılmaz Kanbak, 2007 Ulusal Kalite Büyük Ödülü Sahibi Rexam Paketleme Genel
Müdürü Merih Ceyhan sunum gerçekleĢtirmiĢlerdir.
Sunumlarıyla, paylaĢım platformunda deneyimlerini aktaran diğer kuruluĢ ve temsilcileri de;
ÇimtaĢ Boru Genel Müdürü Sayın Cem Geyik, Soyak Genel Müdür Yardımcısı Osman Ünal,
Erenköy Ġlköğretim Okulu Müdürü Sabahattin Demir olmuĢtur.
9. KAMU KALĠTE SEMPOZYUMU
Sempozyum 27–28 Mayıs tarihlerinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi‟nde
düzenlenmiĢtir. Ana teması “2023 Türkiye ve Kamu Yönetimi’’ olarak belirlenen
Sempozyuma 650 kiĢi katılması hedeflenmiĢ, 587 kiĢilik katılım gerçekleĢmiĢtir.
2023 Türkiye Cumhuriyeti‟nin 100. yılı. 2023 sınırların kalktığı dünyada doğru kimlik ve
konumla ulaĢmak doğrultusunda, pek çok alanda iyi hazırlanmak, dinamik ve kararlı Ģekilde
hareket etmek gerekmekte. 2023 yılı aynı zamanda, Türkiye‟nin bir asır boyu neler yaptığının
analiz ve yorumunu yapabileceği önemli bir tarih olma özelliği taĢımakta. Bu bağlamda
Sempozyum‟da 2023 Türkiye ve Kamu Yönetimi konusu irdelenmiĢtir.
Sempozyum‟a; Dünya Bankası Kamu Sektörü Grup Yöneticisi Sanjay Pradhan, UNICEF Türkiye
Temsilcisi Reza Hossaini, UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Projesi Direktörü Katalin Zaim,
Liverpool Business School Direktörü Prof. Dr. Paul Joyce, EskiĢehir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
Prof. Dr. Yılmaz BüyükerĢen, Mamak Belediye BaĢkanı Gazi ġahin, Beyoğlu Belediye BaĢkanı
Ahmet Misbah Demircan, AKP Gaziantep Milletvekili Fatma ġahin‟in yanı sıra kamu, iĢ ve bilim
dünyasından çok sayıda değerli kanaat önderi konuĢmacı olarak katılmıĢtır.
Ulusal Kalite Ödülü çerçevesinde verilen Kamu Sektörü Kalite Ödülü Kategorisi‟nde Ulusal Kalite
BaĢarı Ödülü‟nü, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ġzmit Nuh Çimento Ġlköğretim Okulu, T.C. Milli
24
Eğitim Bakanlığı Erenköy Ġlköğretim Okulu ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Antalya Ayten Çağıran
Anaokulu kazandı.
Sempozyum‟un memnuniyet hedefi %86 iken katılımcılara yapılan anketler sonucunda bu oran
%80 olmuĢtur.
1000
786
800
587
654
FİİLİ
600
401
HEDEF
400
200
0
6.KKS
7.KKS
8.KKS
9. KKS
ġekil 17: Yıllara Göre Kamu Kalite Sempozyumu Katılımcı Sayıları
95
90
85
80
75
70
65
60
90
84 83
85
83 82
80 82
GENEL
İÇERİK
HEDEF
6.KKS
7.KKS
8.KKS
9.KKS
ġekil 18: Yıllara Göre Kamu Kalite Sempozyumu Katılımcı Memnuniyeti
KalDer Ankara ġubesi:
11. KALĠTE ÇEMBERLERĠ PAYLAġIM KONFERANSI
23 Ekim 2008 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi‟nde düzenlenen Konferansa
650 kiĢi katılması hedeflenmiĢ, 546 kiĢi katılmıĢtır.
Konferans‟ın memnuniyet hedefi %85 iken katılımcılara yapılan anketler sonucunda bu oran
%83 olmuĢtur.
Konferansa 11 farklı kalite çemberi sunum yapmak için, 8 firmadan da ödül için baĢvuru
alınmıĢtır. Ödül için baĢvuran kalite çemberlerinin içinden 5 tanesi, sunum için baĢvuranların
içinden ise 3 tanesi Konferans‟da sunum yapmıĢtır. Türk Traktör, Dinamik Kalite Çemberi,
Akbank, Hulohop Kalite Çemberi, BoytaĢ, Grup Desen, Yünsa, Detay Kalite Çemberi, Bosch,
Ekip Montaj, Viko, Grup Teknik, BSH, Aslanlar Kalite Çemberi, Mars Lojistik, Just in Office
konferansta sunum yaparak deneyimlerini paylaĢmıĢlardır.
800
700
600
500
400
300
200
100
0
683
524
546
459
FİİLİ
HEDEF
8.KÇPK
9.KÇPK
10.KÇPK
11.KÇPK
ġekil 19: Yıllara Göre Kalite Çemberleri PaylaĢım Konferansı Katılımcı Sayısı
25
95
90
85
80
75
70
65
60
87
84
84
86
84
83
80
GENEL
78
İÇERİK
HEDEF
8.KÇPK
9.KÇPK
10. KÇPK
11. KÇPK
ġekil 20: Yıllara Göre Kamu Kalite Sempozyumu Katılımcı Memnuniyeti
5. ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ KONGRESĠ
KalDer Ankara ġubemiz ve PERYÖN Ġç Anadolu ġubeleri‟nin iĢbirliği ile 15 Mart 2007 tarihinde
5. Ġnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi‟nde gerçekleĢtirilmiĢ,
650 kiĢi katılması hedeflenmiĢ, katılım 609 kiĢi olmuĢtur.
Kongre‟nin memnuniyet hedefi %84 iken katılımcılara yapılan anketler sonucunda bu oran %83
olarak tespit edilmiĢtir.
Ġnsan kaynağı yönetimine iliĢkin bilgi ve deneyim zenginliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak
amacıyla düzenlenen Kongre “Rekabetin Merkezinde ĠK‟‟ ana teması altında gerçekleĢtirilmiĢtir.
Kongre‟de rekabetin merkezine yerleĢen ĠK ve ĠK politikaları konuĢuldu. Doğru insanlarla
çalıĢmak ve insanları doğru yönetmek için ĠK‟ya düĢen rollerin neler olduğu konunun uzmanları
tarafından tartıĢıldı. Aralarında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm BaĢkanı Prof.
Dr. Ġhsan Sabuncuoğlu, YenibiriĢ.com Genel Müdürü Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu ve DüĢünce Koçu
Münir Arıkan‟ın da bulunduğu üst düzey yöneticiler, ĠK profesyonelleri ve konunun uzmanları
tarafından Rekabetin Merkezinde ĠK konusu detaylı olarak iĢlenip, iĢ dünyasına ıĢık tutuldu.
800
700
600
500
400
300
200
100
0
766
682
609
565
FİİLİ
HEDEF
2. İKYK
3. İKYK
4.İKYK
5. İKYK
ġekil 21: Yıllara Göre Ġnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi Katılımcı Sayıları
90
85
81
83
83
78
80
FİİLİ
75
Hedef
70
65
60
2. İKYK
3. İKYK
4. İKYK
5. İKYK
ġekil 22: Yıllara Göre Ġnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi Katılımcı Memnuniyeti
26
ISO 9001: 2008 REVĠZYONUNUN GETĠRDĠKLERĠ PANELĠ
KalDer Ankara ġubemiz tarafından 2 Aralık 2008 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi‟nde
Yalın ISO 9001:2008 Revizyonunun Getirdikleri konulu Panel gerçekleĢtirilmiĢtir. Panel‟e, Türk
Loydu Vakfı‟ndan Denetçi Yonca Akdağcık ve Denetçi Ġlker Gür ile KalDer Ankara ġubesi Eğitim
ve Etkinlikler Koordinatörü Aysun Uyanık konuĢmacı olarak katılmıĢtır.
Panele katılım 180 olarak hedeflenmiĢ, fiili olarak 104 kiĢi katılmıĢtır. Panel genel memnuniyet
hedefi olan %85 gerçekleĢtirilmiĢtir.
KalDer Bursa ġubesi:
6. KALĠTE VE BAġARI SEMPOZYUMU
“KüreselleĢmeyi Yönetmek” ana temasıyla 18-19 Nisan 2008‟de gerçekleĢti.
Mükemmellik bilinç ve kültürü‟nün Bursa‟daki tüm kurum ve kuruluĢlarda yayılımını amaç
edinerek bu alanda önemli roller üstlenen ve sürekli iyileĢme ve geliĢme felsefesini benimseyen
KalDer Bursa ġubesi, 2003 yılından bu yana Kalite ve BaĢarı Sempozyumu düzenlemektedir.
Her yıl değiĢik bir ana tema çerçevesinde geniĢ bir bilgi ve düĢünce paylaĢım platformu
oluĢturmak amacıyla düzenlenen Kalite ve BaĢarı Sempozyumu KalDer Bursa ġubemiz
tarafından, BUSĠAD iĢbirliğinde, Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi ve Aiesec Bursa ġubesi
destekleriyle gerçekleĢmektedir.
18-19 Nisan 2008 tarihlerinde 6.‟sı gerçekleĢen Kalite ve BaĢarı Sempozyumu‟nda iki gün
boyunca 1 ana oturum, 8 paralel oturum, YaĢam Kalitesi Paneli ve 2007 Bursa Kalite Ödül
Töreni gerçekleĢmiĢtir.
KALĠTE VE BAġARI SEMPOZYUMU YILLARA GÖRE KATILIMCI SAYISI
ġekil 23: Kalite ve BaĢarı Sempozyumu Yıllara Göre Katılımcı Sayıları
KALĠTE VE BAġARI SEMPOZYUMU YILLARA GÖRE MEMNUNĠYET ORANI
ġekil 24: Kalite ve BaĢarı Sempozyumu Yıllara Göre Memnuniyet Oranları
27
6. KALĠTE VE BAġARI FUARI
18-19 Nisan 2008 tarihlerinde, 6. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu boyunca açık olan Kalite ve
BaĢarı Fuarı‟nda; eğitim, çevre, danıĢmanlık, belgelendirme, teknoloji gibi çeĢitli alanlardan 24
firma katılımcılara hizmetlerini tanıtma fırsatı elde etti.
KalDer EskiĢehir ġubesi:
7. KALĠTE ġÖLENĠ
1999 yılında çalıĢmalarına baĢlamıĢ olan Türkiye Kalite Derneği – KalDer EskiĢehir ġubesi her
yıl geleneksel hale getirdiği Kalite ġöleninin ilkini 2002 yılında gerçekleĢtirmiĢ olup 5 yılda 4
bin kiĢiye ev sahipliği yapmıĢtır. Ġçeriği ile ilimizin Kalite yaklaĢımına ve yayılımına öncülük
etmiĢ olan Türkiye Kalite Derneği – KalDer EskiĢehir ġubesi bu yıl 7.Kalite ġölenini ESĠAD
iĢbirliği ile Anadolu Üniversitesi Salon Anadolu‟da 29-30 Mayıs 2008 de düzenlemiĢtir.
Kalite Şöleni Genel Mem nuniyet
Sonuçları
4,7
4,8
4,5
4,6
4,4
4,5
4,7
4,5
4,3
4,2
4,2
Hedef
4,1
Gerçek
4
3,8
2005
2006
2007
2008
ġekil 25: Kalite ġöleni Yıllara Göre Memnuniyet Oranları
Kalite Şöleni Katılımcı Sayıları
800
700
747
720
620
600
600
600
450
500
400
400
350
Hedef
Gerçek
300
200
100
0
2005
2006
2007
2008
ġekil 26: Kalite ġöleni Yıllara Göre Katılımcı Sayıları
Gelecek Tasarımı ana temasıyla gerçekleĢen Kalite ġölenimiz zengin içerik ve geniĢ yelpazesi
ile 29-30 Mayıs‟a damgasını vurmuĢtur. Kalite ġölenimizin ilk gününde açılıĢ konuĢmaları KalDer
28
EskiĢehir ġubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Uzman Dr. A.Burak Erdinç, KalDer Yönetim
Kurulu BaĢkanı Sn.Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan, ESĠAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn.Onur Sürmeli ile
baĢlayarak, EskiĢehir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sn.Prof.Dr. Yılmaz BüyükerĢen‟in
konuĢmalarıyla açılıĢ konuĢmaları tamamlanmıĢtır.
KalDer Ġzmir ġubesi:
9. MÜKEMMELLĠĞĠ ARAYIġ SEMPOZYUMU
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ġzmir ġubesi; 1999 yılından bu yana geleneksel olarak her yıl
düzenlediği Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu‟nun 9.su “DeğiĢen Dünyanın Renkleri” ana
teması ile 08-09 Nisan 2008 tarihinde D.E.Ü. Sabancı Kültür Sarayı‟nda gerçekleĢtirildi. Her yıl
ana tema ıĢığında çeĢitli konuların ele alındığı Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu oturumlarında
farklı sektörlerden 37 konuĢmacı ve baĢkan katıldı. Ege‟nin konusundaki en büyük
sempozyumu, Ege Bölgesi‟nin kanaat önderleri, Ege‟de yer alan kurum ve kuruluĢların üst ve
orta düzey yöneticilerini buluĢturdu.
9. Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu ile ilgili bazı veriler aĢağıda sunulmuĢtur.
KATILIMCI DAĞILIMI
KAMU KalDer
ÜYE
9%
ÖĞRENCĠ
3%
ÖĞRENCĠ ÜYE
0%
KAMU
8%
KalDer ÜYE
14%
DAVETLĠ
62%
GENEL
4%
ġekil 27: Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu Katılımcı Dağılımıı
Sempozyuma Katılım Sayıları
1000
800
885
615
600
564
577
Katılım
400
200
0
Katılım
2005
2006
2007
2008
615
564
577
885
ġekil 28: Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu Katılımcı Sayıları
29
OTURUM MEMNUNĠYET ORANLARI
4,60
4,40
4,20
4,00
3,80
3,60
3,40
3,20
Ortalama
AÇILIŞ
OTURUMU
İLETİŞİM
4,34
4,26
GLOBAL İŞ
SAĞLIKTA KAZANDIRAN
GELECEĞİN REKABETÇİ
BİLİŞİM VE EGELECEK
YAKLAŞIMLA
KALİTE
UYGULAMAL
İŞ YAŞAMI PAZARLAMA
YAŞAM
YÖNETİMİ
RI VE TARIM
UYGULAMAL
AR
3,74
4,47
3,96
4,25
4,12
4,40
4,03
ġekil 29: Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu Oturum Memnuniyet Oranları
YAYINLARIMIZ VE KÜTÜPHANE
KalDer YAYINLARI
Kalite konusundaki birçok uzmanlık eserini ve rehber çalıĢmayı kapsayan yayınlarımız
üyelerimizin ve konuyla ilgili diğer kiĢi ve kurumların taleplerini baĢarıyla karĢılıyor. 2008 yılında
Prof. Dr. Ġbrahim Kavrakoğlu‟nun yönetim sistem ve yöntemlerini okuyucuların önüne bir bütün
olarak sunan “Yönetim Kazandıran Yöntemler” ve Melih Arat‟ın düĢünme, öğrenme ve yaĢama
Ģekillerini irdeleyen ve bu konuda gerçek hayattan örnekleri kullanarak tavsiyelerde bulunan
“Sıra DıĢı YaĢam Becerileri” adlı kitaplar basılmıĢ, KalDer üye, gönüllü ve 17. Kalite Kongresi
katılımcılarının hizmetine ücretsiz olarak sunulmuĢtur. Bunun haricinde eski baskıları tükenen
“EFQM Özdeğerlendirme Yöntem ve Uygulamaları”, “EFQM Mükemmellik Modeli” (Kamu
KuruluĢları için) ve Sakarya Üniversitesi‟nin desteğiyle “EFQM Mükemmellik Modeli” (Büyük
Ölçekli KuruluĢlar için) kitapları basılmıĢtır.
KalDer ĠLETĠġĠM ARAÇLARI
ÖNCE KALĠTE DERGĠSĠ
1992 yılı Kasım ayında yayın hayatına baĢlayan Önce Kalite Dergisi baĢlangıçta 3 ayda bir,
Ağustos-Eylül 1997 tarihli 21. sayısından itibaren 2 ayda bir yayımlanmıĢtır. 2001 yılı 41.
sayıdan itibaren ise aylık olarak yayımlanmaya baĢlayan dergi, kalite, yönetim ve çevre
konularında Türkiye'de bilgi üretilmesine ve üretilen bilgilerin paylaĢılmasına katkıda
bulunmaktadır. Ġçeriği KalDer faaliyetleri, ödül, Ulusal Kalite Hareketi, yeni üyeler, ülke
gündemine iliĢkin yapılan söyleĢiler, yazar ve kitap tanıtımı olmak üzere gerek sektörden
gerekse KalDer‟den duyurular ile zenginleĢtirilmektedir.
E-BÜLTEN
15 günde bir yayınlanan elektronik bültenimiz, gerek üyelerimiz, gerekse Derneğimiz dıĢından
faaliyetlerimizi izlemek isteyen yaklaĢık 18.000 kiĢiye gönderilen elektronik bir haberleĢme
aracıdır. E-bültenin yanısıra etkinliklerimize özel bültenler de hazırlanarak okuyucularla
buluĢulmaktadır.
30
Bu yıl ayrıca ilk defa Önce Kalite Dergisi‟nin bülteni hazırlanmıĢ, her ay KalDer üyeleri ile
paylaĢılmıĢtır.
WEB SĠTEMĠZ (www.kalder.org)
2008 yılında yenilenen KalDer web sitesi yardımıyla daha çok kiĢi “Yönetim Kalitesi” felsefesi ile
tanıĢabiliyor.
Yılda 240.000‟in üzerinde tıklanan KalDer web sitesi ziyaretçileri, dünyanın çeĢitli yerlerindeki
kalite organizasyonlarının internet sayfalarına da ulaĢabiliyorlar.
Zengin içerikli web sayfamızda aĢağıdaki konular hakkında istenilen bilgilere kolaylıkla
ulaĢılabilir:
Ulusal Kalite Hareketi, Kalite Kongresi, Ulusal Kalite Ödülü, TMME, Eğitim Programlarımız,
Üyelik KoĢulları ve Üye KuruluĢlar Listesi, Kalite ve Yönetim Sistemleri Fuarı, Kütüphane,
Yayınlarımız, Online Önce Kalite dergisi ve tüm etkinliklerimiz.
KÜTÜPHANE
Kalite kütüphanesindeki 2000‟den fazla yayının çoğunluğu Toplam Kalite kavramıyla bağlantılı,
Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvence ve Çevre Yönetim Sistemleri gibi konuları
içermektedir. Kitaplar, KalDer Kütüphanesi için hazırlanmıĢ özel bir katalog programı
yardımıyla; konu, kitap adı, yazar gibi anahtar sözcükler aracılığıyla aranarak
incelenebilmektedir. Dileyen okuyucular, kütüphanemizin sunduğu fotokopi hizmetinden
yararlanabilmektedir.
ĠLETĠġĠM STRATEJĠLERĠ VE MEDYADA YERALMA
KalDer, Ģubeleri ile birlikte 2008 yılı içerisinde gerek Yönetim Kalitesi gerekse Mükemmellik
Modeli‟nin yaygınlaĢtırılmasına yönelik çalıĢmalar ve düzenlediği çeĢitli etkinlikler ile medyada
geniĢ bir Ģekilde yer almayı baĢarmıĢtır.
Yazılı basında; Yerel ve ulusal dergi ve gazetelerde 2007 yılında 652 adet yansıma olurken
2008 yılında toplam 1.002 adet haberimiz yer almıĢtır.
Görsel basında; CNBC-E, Habertürk, Kanal 24, NTV, TRT 2, Skytürk, Kanal D, Line TV ve
Business Channel kanallarında, Ģube haberleri de dahil olmak üzere yaklaĢık 300 dakikalık
KalDer haberi ve röportajı yayınlanmıĢtır.
AĢağıdaki TV kanallarında canlı yayınlara konuk olduk:






CNN Türk
HABERTÜRK
24 TV
CNBC-E
TGRT
NTV
17. Kalite Kongre Jenerik Filmi Cnntürk, 24 TV ve Habertürk‟te yayınlandı.
17. Kalite Kongresi e-banner‟ı yayınlananan web siteleri:




http://www.kobi-efor.com.tr
http://www.radikal.com.tr
http://www.subconturkey.com
http://www.referansgazetesi.com
31









http://www.cumhuriyet.com.tr
http://www.vatangazetesi.com
http://www.sabah.com.tr
http://kongredergisi.org
http://www.businessweek.com.tr
http://www.stargazete.com/
http://tkyd.org
http://www. euractiv.com.tr
http://www.beysad.org.tr
1 Eylül 2008 – 27 Kasım 2008 tarihleri arasında sponsorluk ve iĢbirliği kapsamında yayınlanan
17. Kalite Kongresi dergi ve gazete ilanları:
YAYIN ADI
KOBĠ EFOR DERGĠSĠ
INFOMAG DERGĠSĠ
EBAT
YAYIN TARĠHĠ
FREKANS
19.5 cm x 27 cm
EKĠM – KASIM – ARALIK
3
A4 Silme
renkli ilan
EKĠM
1
A4 Silme
renkli ilan
A4 Silme
renkli ilan
28 EYLÜL-19 KASIM
2
EKĠM-KASIM – ARALIK
3
REFERANS GAZETESĠ
4 st x 25 cm
26 EYLÜL - 14 EKĠM - 28 EKĠM -11 KASIM
4
CUMHURĠYET GAZETESĠ
5st x 20 cm
14 EKĠM-4 KASIM
2
(4 x25 st/cm;
renkli)
(4 x25 st/cm;
renkli)
A4 Silme
renkli ilan
(4 x25 st/cm;
renkli)
(4 x25 st/cm;
renkli)
A4 Silme
renkli ilan
A4 Silme
renkli ilan
A4 Silme
renkli ilan
A4 Silme
renkli ilan
A4 Silme
renkli ilan
7 EKĠM - 15 EKĠM - 22 EKĠM - 4 KASIM 27 KASIM
5
30 EKĠM-3 KASIM-11 KASIM-18 KASIM
4
EKĠM - KASIM
2
6 KASIM - 11 KASIM - 14 KASIM
3
25 EYLÜL - 8 EKĠM - 23 EKĠM - 5 KASIM
4
EYLÜL-EKĠM
3
EYLÜL-EKĠM
2
EKĠM-KASIM-ARALIK
3
EKĠM
1
EKĠM
1
22 cm x 30 cm
EYLÜL – EKĠM – KASIM – ARALIK
4
BUSINESSWEEK DERGĠSĠ
KONGRE DERGĠSĠ
RADĠKAL GAZETESĠ
STAR GAZETESĠ
FORTUNE DERGĠSĠ
SABAH GAZETESĠ
VATAN GAZETESĠ
BEYSAD DERGĠSĠ
ĠZALASYON DERGĠSĠ
EKONOMĠKS DERGĠSĠ
TESĠSAT DERGĠSĠ
ENERJĠ DÜNYASI
ÖNCE KALĠTE DERGĠSĠ
TOPLAM
47
Gazete ilanları; Ödül finalistleri ile birlikte Hürriyet Gazetesi 8. sayfada ilan verildi.
ĠÇERĠK ĠġBĠRLĠKLERĠ
KOBĠ EFOR DERGĠSĠ : Kobilere ulaĢmak için Türkiye‟nin alanında tek yayını olan Kobi Efor
Dergisi ile iĢbirliği yapılmaktadır. Bu kapsamda derginin her sayısında bir sayfa KalDer
faaliyetleri hakkında bilgi ve köĢe yazıları yayınlanmıĢtır.
SUBCONTURKEY DERGĠSĠ : Subconturkey Dergisi ile iĢbirliği yapılmaktadır. Bu iĢbirliği
kapsamında derginin her sayısında bir sayfa KalDer faaliyetleri hakkında bilgi ve köĢe yazıları
yayınlanmıĢtır.
32
KURUMSALLAġMA ÇALIġMALARIMIZ
KalDer’DE DIġ DEĞERLENDĠRME UYGULAMASI
Uygulamalarının Mükemmellik Modeli kapsamında tarafsız ve deneyimli bir ekip tarafından
değerlendirilmesini isteyen kuruluĢlara DıĢ Değerlendirme Hizmeti sunan KalDer, ilk kez kendisi
de DıĢ Değerlendirme Hizmetinden faydalanmıĢtır.
Gönüllülük esaslı ve bağımsız değerlendiriciler tarafından yürütülen DIġ DEĞELENDĠRME
süreci, AKSA Akrilik Kimya A.ġ.’den Sn. Kadir AkbaĢ‟ın baĢdeğerlendiriciliğinde ve
Kocaeli Sanayi Odası’ndan Sn. Tülay Uzunkol, Viko Elektrik Malzemeleri A.ġ.’den
Sn. Orhan Ünal, Türk Diyanet Vakfı 29 Mayıs Sağlık KuruluĢları’ndan Sn. Dr. Lebriz
Hale Aktün Tamer ve gözlemci olarak Anadolu Sağlık Grubu’ndan Sn. Mert Aksu‟nun
katılımları ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
Değerlendirme süreci, 14 ve 21 ġubat 2009 tarihlerinde değerlendiricilerle yapılan bilgilendirme
toplantıları ile baĢlamıĢ ve 24-25 ġubat‟ta KalDer Merkez ile Ankara, Bursa ve Ġzmir ġubelerine
yapılan saha ziyaretleri ile devam etmiĢtir. Süreç, değerlendiricilerin uzlaĢım ve geri bildirim
raporunu hazırlamaları, KalDer Yönetimine yazılı ve sözlü sunmaları ile tamamlanmıĢtır.
Merkez ve ġubelerin bütünsel olarak değerlendirildiği süreçte, KalDer dıĢ değerlendirme
sonrasında 1000 tam puan üzerinden 300-350 puan aralığında bulunmuĢtur. Stratejik
Planlama çalıĢmasının Ģubelere kadar indirgenerek sürdürülebilirliği, sunulan ürün ve
hizmetlerin bazılarının sınıfında iyi uygulamalar arasında bulunması, üyelere katma değer
yaratacak iĢbirliklerini geliĢtirmesi KalDer‟in güçlü yönlerinden bazılarıdır.
Öncelikli olarak iyileĢtirilmesi gereken ana alanlar ise;

Merkez ve ġubeler arasındaki temel yönetiĢim yapısındaki eksiklikler,

Yeni stratejik planlama süreç yönetimi yaklaĢımının yayılım etkinliği,

Performansların
yapılamaması,

ĠĢe alım- seçme yerleĢtirme, baĢta olmak üzere Ġnsan Kaynakları süreçlerinin
yetkinlikler ile iliĢkilendirilmemiĢ olması,

Üyelere sağlanan örnek öğrenme ortamlarından KalDer‟in kendi iç süreçlerinde
faydalanmaması Ģeklinde sıralanmıĢtır.
izlenmesi
ve
sonuçların
gözden
geçirilmesinin
etkin
olarak
ÇalıĢma sonunda alınan geri bildirim raporu, KalDer‟in iyileĢtirmeye açık alanlarının saptanması
ve önceliklendirilmesi için son derece önem taĢımaktadır. Sonuç raporu sürekli iyileĢtirme
çabalarımıza ıĢık tutacak, özdeğerlendirme sonuçları kalibrasyonuna da olanak sağlayacaktır.
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIġIMIZ
1991 yılında Türkiye‟de kalite altyapsının güçlendirilmesi amacıyla kurulmuĢ olan KalDer Türkiye Kalite Derneği, ülkemizdeki tüm özel / kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum
örgütlerine dünya çapında kalite seviyesine ulaĢmaları ve rekabet güçlerini artırmak için uygun
ortamlar yaratmak misyonuyla ve Toplam Kalite Yönetiminin ülke bazında yaygın ve etkin
kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder kuruluĢ olmak vizyonuyla, topluma sürekli ve
sürdürülebilir değer üreten faaliyetlerini yürütmektedir.
Toplumsal kalkınmayı ve kamusal faydayı hedefleyen tüm sivil toplum kuruluĢlarında olduğu
gibi, KalDer‟in de temel varlık nedeni “Sosyal Sorumluluk‟tur”.
2008 yılı sonunda EFQM yayınlarından olan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çerçevesi” kitabıda
Türkçe çevirisi ile okuyucularımıza sunulmuĢtur. PaydaĢların belirlenmesi ve kuruluĢun KSS
33
Özdeğerlendirmesi için bu belgede sunulan araçlarla birlikte “EFQM Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Çerçevesi” yönetim sisteminde KSS‟yi geliĢtirmeye yardımcı olacaktır. Herhangi bir
yönetim sistemi çerçevesinde kullanılabilir ve EFQM Mükemmellik Modeli ile tamamen
uyumludur.
KalDer, Küresel Ġlkeler SözleĢmesi‟nin 6. maddesine dayanarak tüm ilgili tarafların katılımıyla
hazırladığı ve kamuoyuna ilk kez 17. Kalite Kongresi‟nde duyurduğu “Yönetim Kadının Hakkıdır”
Bildirgesi‟yle, kadın-erkek fırsat eĢitliği ana teması çerçevesinde iĢ dünyasını biraraya
getirmiĢtir. Daha sonra da 2 Mart 2009 tarihinde bildirgeyi imzalayan kuruluĢları biraraya
getirdiği Gala Yemeği‟nde aralarında TOBB Kadın GiriĢimciler Kurulu, TÜSĠAD, Türkonfed,
GYĠAD gibi örgütlerin de bulunduğu 50‟ye yakın kuruluĢ tarafından “Yönetim Kadının Hakkıdır
Bildirgesi” sahiplenilmiĢtir.
“Yönetim Kadının Hakkıdır” projesinin bundan sonraki aĢaması ise bildirgeyi imzalayan
kuruluĢlar arasında iyi uygulamaların paylaĢılacağı bir ortam yaratmak amacıyla “Yönetim
Kadının Hakkıdır” Kıyaslama Grup ÇalıĢması‟nı gerçekleĢtirmek olacaktır. Daha sonra ise bu
bildirgenin uluslararası platformlarda tanınarak önemli bir sözleĢme haline gelmesi
hedeflenmektedir.
KalDer etik değerlerinin belirlenip duyurulması ve uygulamanın gözetimi için Etik Kurul
oluĢturulmasının da diğer STK‟lar için özendirici bir örnek olacağını umuyoruz.
ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ
2008 yılı Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden “Eğitim ve Ġnsan Kaynakları
Kurulu” oluĢturuldu. Mevcut Ġnsan Kaynakları süreçlerinin yeniden yapılandırılması için
çalıĢmalar baĢlatıldı. 2009 yılının sonunda bitmesi istenen çalıĢmalar neticesinde; KalDer‟in
Ģubeleri de kapasayan mükemmellik modeli felsefesini içeren ĠK süreçlerine sahip olması
hedeflenmektedir.
2005 yılından bu yana “ÇalıĢma Hayatı Değerlendirme Anketi” düzenli olarak yapılmaktadır.
2008 yılı değerlendirilmesi henüz yapılmamıĢ olup 2005-2007 yıllarının verileri aĢağıda
bilgilerinize sunulmuĢtur.
GENEL SORULAR
1- Genel olarak düĢündüğünüzde, KalDer'de çalıĢmaktan ne ölçüde
memnunsunuz?
2-Bugüne kadarki deneyimlerinize dayanarak KalDer'de çalıĢmayı
arkadaĢlarınıza da tavsiye eder misiniz?
3-Bugün yeniden iĢe girecek olsanız, yine KalDer'de çalıĢmak üzere
baĢvurur muydunuz?
4-"Kendimi KalDer camiasının bir ferdi gibi hissediyorum" ifadesine ne
ölçüde katılıyorsunuz?
5-KalDer’deki çalıĢanların motivasyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
6-Genel olarak KalDer’in performansını nasıl buluyorsunuz?
34
ġekil 30: “ÇalıĢma Hayatı Değerlendirme Anketi” Sonuçları
2008 yılı Haziran ayında Kurum Kültürü çalıĢtayı gerçekleĢtirildi. Merkez ve Ģubeler olarak
mevcut kurum kültürü saptandı. KalDer çalıĢanlarının benimsediği değerler ve çalıĢmayı
yürüten Kordsa Global‟in kullandığı modele göre araĢtırmada ortaya çıkan konum saptandı.
Daha sonra KalDer‟de ulaĢılması istenen kültür için yapılacakları belirlemek üzere çalıĢma grubu
kuruldu ve öneriler 2009 yılı içerisinde uygulanmaya baĢlandı.
KalDer Kurum Kültürü Sonucu ve Hedefi
(y)
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
şebekeleşmiş
topluluksal
Mevcut Durum  2010 Hedefi
x = 34,6  45,2
y = 33,5  43,4
.
bölümlenmiş
paralı asker
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Dayanışma
(x)
ġekil 31: KalDer Kurum Kültürü Sonucu ve Hedefi
35
EKLER
Ek 1.: KalDer YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ
(0cak-Nisan 2008)
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Çetin Nuhoğlu
TIRSAN A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkanı
A. Hamdi Doğan
Kocaeli Sanayi Odası
Genel Sekreter
Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulu BaĢkanı
Ali Kamil Uzun
Deloitte
Yönetim Kurulu DanıĢmanı
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcıları A. Burak Erdinç
KalDer EskiĢehir ġubesi
Ġbrahim Aybar
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Renault Mais A.ġ.
Genel Müdür
AyĢe Sever
KalDer Ankara ġubesi
Mehmet Ali Berkman
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Akkök
ġirketler
Grubu
Ġcra Kurulu BaĢkanı
Bahadır Akın
Arçelik A.ġ.
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Kalite Sistemleri Yöneticisi
Faruk Güler
Cafer Sadık Abalıoğlu Holding A.ġ.
CEO
Prof. Dr. BarıĢ Tan
Koç Üniversitesi
ĠĢletme Enstitüsü Direktörü
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Hasan SubaĢı
Koç Holding A.ġ.
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan
Boğaziçi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Hasan Basri Aktan
Maliye Bakanlığı
MüsteĢar
Dr. Levent Hatay
Vestel ġirketler Grubu
Ġcra Kurulu Üyesi
Sedat Birol
EczacıbaĢı Holding A.ġ.
Ġlaç Grubu BaĢkanı
Asil Üyeler
Cumhur Güzel
Süreç DanıĢmanlık Hizmetleri Ltd. ġti.
Nerma Gökçe
Kalite Sistem Laboratuarları
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yedek Üyeler
Erhan Tunçay
Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri
Birliği
Genel Sekreteri
Lütfi Ensari
YönetiĢim Yönetim Dan.
Genel Müdür
Sami Erol
KalDer Bursa ġubesi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Önder Kıratlılar
Baymak Makina San. ve Tic. A.ġ.
Genel Müdür
Semavi Yorgancılar
Yorim Cam San. Tic. A.ġ.
Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Hocalar
KalDer Ġzmir ġubesi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Turgut Uzer
H.Ö. Sabancı Holding A.ġ.
Selma Akdoğan
Lastik,
Takviye
Malzemeleri
Akdoğan Eğitim Ve Proje Yönetim Dan. Otomotiv Grup BaĢkanı
Ltd.ġti.
ġirket Ortağı
Dr. Yılmaz Argüden
ARGE DanıĢmanlık A.ġ.
Mehmet Ali Neyzi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Zorlu Enerji Grubu
Grup BaĢkan Yardımcısı
ve
Tayfun Bayazıt
Yapı Kredi Bankası
CEO
36
KalDer YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ
(Nisan-Aralık 2008)
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Prof.Dr. Ali Rıza Kaylan
Boğaziçi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Aydın Kuzaltı
Bosch San. Tic. A.ġ.
Soğutucu Fabrikası Direktörü
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcıları
Dr. A. Burak Erdinç
KalDer EskiĢehir ġubesi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
A.Hamdi Doğan
Kocaeli Sanayi Odası
Genel Sekreter
Neslihan YeĢilyurt
Emar SatıĢ Son.MüĢ.Hiz.San.Ve
ġirket Müdürü
Tic.A.ġ
Ayhan KorgavuĢ
Özünver Kauçuk Ltd. ġti.
Genel Müdür
Asil Üyeler
Erhan Arpaç
EczacıbaĢı Yapı Gereçleri A.ġ.
Ġnsan Kaynakları
Dr. Çağrı Bağatur
Bağatur Avukatlık Bürosu
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Hilal Erdinç
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Dr. Zafer Kaya
Sonomed
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Lütfi Ensari
YönetiĢim Yönetim DanıĢmanlık Ltd. ġti.
Yönetici Ortak
Fahir Altan
KalDer Ankara ġubesi
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Filiz OkumuĢ
Razgıratlı Avukatlık Bürosu
Avukat
AyĢe Sever
KalDer Ankara ġubesi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Harun Kocaman
Kocamanlar Otomotiv
Tic.A.ġ.
Genel Müdür
Yan
San.Ġml.ve
Necati Hakoğlu
Polisan Kimya San. Ve Tic. A.ġ.
Ġdari Direktör
Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulu BaĢkanı
Murat Hocalar
KalDer Ġzmir ġubesi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Osman Ünal
Soyak Holding A.ġ.
Ġnsan
Kaynakları
Direktörü
ve
Kalite
Önder Kıratlılar
Airfel Isıtma ve Soğutma Sistemleri
Yönetim Kurulu Üyesi
Sami Erol
Teknik Malzeme A.ġ.
Genel Müdür
Sertaç NiĢli
Ġpek Kağıt A.ġ.
Genel Müdür
Turgut Yıldız
TNT International Express TaĢımacılık
Genel Müdür
37
Ek 2.: KalDer YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ
Yürütme Kurulu (Ocak-Nisan 2008)
Yürütme Kurulu BaĢkanı
Yürütme Kurulu (Nisan-Aralık 2008)
Yürütme Kurulu BaĢkanı
Hakan Kilitçioğlu
KalDer Genel Sekreter
Dr. Aydın Kosova
KalDer Genel Sekreter
Yürütme Kurulu Üyeleri
Yürütme Kurulu Üyeleri
Aybars Gediz
KalDer Ankara ġubesi
Genel Sekreter
Arzu Akçal Aras
Borusan Lojistik A.ġ.
Yönetim Sistemleri Müdürü
Dr. Aydın Kosova
Aybars Gediz
KalDer
KalDer Ankara ġubesi
Ulusal Kalite Ödül Sekreteri Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter
Aykan Kurkur
KalDer Bursa ġubesi
Genel Sekreter
Aykan Kurkur
KalDer Bursa ġubesi
Genel Sekreter
Canan Tezsezen
KalDer
Operasyonel Hizmetler Genel Sekreter Yardımcısı
Aykut Alp Yılmaz
Kordsa Global A.ġ.
Sabancı Holding, Lastik,Takviye Malzemeleri ve Otomotiv
Grubu Ortak Hizmetler Sistem GeliĢtirme Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Esra Lagro
CIRP Uluslararası AraĢtırma ve Politika Platformu
Genel Koordinatör
EĢber Çekiç
Koç Holding A.ġ.
Ġnsan Kaynakları Koordinatörü
Fatih ġener
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Yönetim Kurulu BaĢkan DanıĢmanı
Ġrfan Onay
KalDer
Yönetime DanıĢman
Kenan Keskinoğlu
KalDer Ġzmir ġubesi
Genel Sekreter
Mehmet Yücel
KalDer
ĠĢ GeliĢtirme DanıĢmanı
Necati Hakoğlu
Polisan Kimya Tic. ve San. A.ġ.
Polisan Holding Ġdari ve Teknik Direktörü
Samih Yedievli
KalDer
Pazarlama ve ĠletiĢim Genel Sekreter Yardımcısı
Tuncer Köklü
Ata Holding A.ġ.
Ġnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Müdürü
Canan Tezsezen
KalDer
Kurumsal GeliĢim ve Değerlendirme Hizmetleri Genel
Sekreter Yardımıcısı
EĢber Çekiç
Koç Holding A.ġ.
Ġnsan Kaynakları Koordinatörü
Fahri Özok
KalDer
Ulusal Kalite Ödül Sekreteri Genel Sekreter Yardımcısı
Ġrfan Onay
KalDer
Yönetime DanıĢman
Kenan Keskinoğlu
KalDer Ġzmir ġubesi
Genel Sekreter
Nezih Akçınar
TüpraĢ Türkiye Petrol Rafinerileri A.ġ.
Ġnsan Kaynakları Müdürü
Samih Yedievli
KalDer
Üye/Gönüllü Yönetimi ve Etkinlikler Genel Sekreter
Yardımcısı
Tuncer Köklü
Ata Holding A.ġ.
Ġnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Müdürü
Prof. Dr. Yurdanur Tulunay
ODTÜ - Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Fakültesi
Öğretim Üyesi
38
Ek 3.: KalDer MERKEZ VE ġUBE ÇALIġANLARI
KalDer MERKEZ ÇALIġANLARI
Dr. Aydın Kosova
Genel Sekreter
AyĢegül Kurt
Mali ĠĢler Yöneticisi
Burak Olkun
Kongre ve Etkinlikler Sorumlusu
Bülent BektaĢ
Bilgi Sistemleri Sorumlusu
Canan Tezsezen
Kurumsal GeliĢim ve Değerlendirme Hiz. Genel Sekreter Yrd.
KalDer ġUBE ÇALIġANLARI
ANKARA
Aybars Gediz
Ankara ġube Genel Sekreteri
Aysun Uyanık
Eğitim ve Etkinlikler Koordinatörü
Senem Demirdamar
Etkinlikler ve Tanıtım Sorumlusu
Nebiye KayabaĢ
Yönetim Asistanı ve Üyelik Hizmetleri Sorumlusu
ĠZMĠR
Fahri Özok
Ulusal Kalite Ödül Sekreteri Genel Sekreter Yardımcısı
Hacer Yıldırım
Üyelik Hizmetleri Sorumlusu
Ġrfan Onay
Yönetime DanıĢman
Lale Evliyazade
Mükemmellik AĢamaları Sorumlusu ve Üye/Gönüllü Yönetimi
Kenan Keskinoğlu
Ġzmir ġube Genel Sekreteri
Evren Özyılmaz
Etkinlik, Muhasebe ve Bilgi ĠĢlem Sorumlusu, Genel
Sekreter Asistanı
Tuba Örs
Eğitim, Üyelik, Ödül ve ĠletiĢim Sorumlusu
BURSA
Neslihan Gök
Pazarlama ve ĠletiĢim Sorumlusu
Nezahat Eren
Eğitim Yöneticisi
Orhan Argon
Ulusal Kalite Ödül Sorumlusu ve Üye/Gönüllü Yönetimi
Ömür Yapıcı
Tanıtım ve Kaynak GeliĢtirme Yöneticisi
Aykan Kurkur
Bursa ġube Genel Sekreteri
Güleser Su
Eğitim ve Muhasebe Sorumlusu
Arzu Özel
Sempozyum ve Üyelik Sorumlusu
Ebru Yalçın
Kalite Ödülü ve Uzmanlık Grupları Sorumlusu
Özlem Yücekurt
Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi Yöneticisi
ESKĠġEHĠR
Pınar Önal
Ġnsan Kaynakları Sorumlusu ve Genel Sekreter Asistanı
Mehmet Mutlu Öztürk
EskiĢehir ġube Genel Sekreteri
Sabri Bülbül
Ulusal Kalite Hareketi Sorumlusu
Sibel Kısa
Etkinlik ve Üyelik Hizmetleri Sorumlusu
Sabriye Ersin
Genel Hizmetler Sorumlusu
Samih Yedievli
Üye/Gönüllü Yönetimi ve Etkinlikler Genel Sekreter Yrd.
Sanem Sümer
Eğitim Operasyon Sorumlusu
Yılmaz BaĢ
Muhasebe Sorumlusu
Zeynep Genç
Muhasebe Sorumlusu
Zülal KızıltaĢ
Değerlendirme Hizmetleri Yöneticisi
39
Ek 4.: 2008 YILI YENĠ ÜYE LĠSTELERĠ
YENĠ TÜZEL ÜYELER:
KuruluĢ Adı
KuruluĢ Temsilcisi
Mng Kargo Yurtiçi Ve YurtdıĢı TaĢımacılık A.Ģ.
Aslan Kut
Ayten Çağıran Anaokulu
Aslı Kanbir
Fatih Belediye BaĢkanlığı
Mustafa Demir
Deskim Destilasyon Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ģ.
Salih Uğur Güneyman
Merkez Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ģ.
Namık Kemal Ulusoy
Polat Turizm Otelcilik Tic. ve San. A.Ģ.-Polat Renaissance Ġstanbul Hotel
Serdar Alp Turan
Varyap VarlıbaĢlar Yapı San. ve Tur. Yat. A.Ģ.
Mehmet Erdinç VarlıbaĢ
23 Nisan Ġlköğretim Okulu
Yılmaz Kağanoğlu
Maysan Mando
Erdal Elbay
Biota Bitkisel Kozmetik Lab. Ltd. ġti
Emine KaradaĢ
EskiĢehir Sağlık Müdürlüğü
Aydın Akalın
Zübeyde Hanım Akm ve Kız Meslek Lisesi
Zerrin ġehirli
Doğu Pres A.Ģ.
Ersel Aydınlık
Türkiye Halkla ĠliĢkiler Derneği (Tühid)
Fügen Toksü
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Tesis. Ġktisadi ĠĢlet.
Hasan KuĢ
Tek Grubu Gayrimenkul Franchısıng Pazarlama Ġç ve DıĢ Tic. A.Ģ.
Murat Goldstayn
BeĢsan Makarna Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ģ.
Ahmet Çakmak
Tkg Otomotiv
Gürbüz Edeer
Grammer
Tuna Arıncı
Folkart Yapı Sanayi Ticaret A.Ģ.
Metin Sancak
Meba Reklamcılık
Bayram Talay
Tosb-Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Hakan Dora
Zego ĠletiĢim Stratejileri Ltd. ġti.
Gül Zeynep GögüĢ
S.S. Ġstanbul Eczacılar Üretim Temin Dağıtım Kooperatifi
Levent Üzün
Karadeniz Holding A.ġ.
Ġbrahim Selami Çolak
Arkas UlaĢtırma A.ġ.
Mehmet Bezal
Akmat Akınoğlu Matbaacılık San. ve Tic. A.ġ.
Nihat Akınoğlu
Bayrak Plastik
Nagehan Bayrak
Reklamland
Yusuf Dündar
DiĢ Dostu Derneği
Selda Alemdar Dinçer
Airties Kablosuz ĠletiĢim San. ve DıĢ Tic. A.ġ.
Bülent Mesut Çelebi
Intertek Test Hizmetleri A.ġ.
Ozan Yaman
Trakya Cam Sanayi A.ġ. Otocam Fabrikası
Reha Akçakaya
Bursa Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
ġebnem Altun
Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Serpil Kaya
Özel Ġnal Ertekin Eğitim ve Öğretim Tesisleri A.ġ.
Fatma Müjde Burçoğlu
Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık Hiz. Tic. A.ġ.
Nazan Özbaydar
40
Imperıal Tobacco Sigara Ve Tütüncülük Sanayi Ve Ticaret A.ġ.
Demet Bayram
Tunaoğlu Otomotiv Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Hasan Kırcıoğlu
Timsan Kalıp Ve Oto Yan Sanayi Ltd. ġti.
Fatih Bayram
Dekon Kongre ve Turizm Hizmetleri A.ġ.
Ahmet Fehmi Gürcan
Bersa Grup Turizm San. ve DıĢ Tic. Ltd. ġti.
Ahmet Uzun
Aksigorta A.ġ.
Çetin Kolukısa
GestaĢ Deniz UlaĢım Turizm Ticaret A.ġ.
Hasan Ġlhan Yürükçü
Sistema Sistem ve Bilgi Çözüm. Organizasyon DanıĢ. Eğitim Tic. A.ġ.
Ali Tolga Moral
Gürok Turizm ve Madencilik A.ġ. (Artcraft)
Ali Altıner
Karabük Devlet Hastanesi
RaĢit Nurullah Soyhan
Busıness Center-Boztepe Turizm Organizasyon
Gürkan Boztepe
Tvk DanıĢmanlık Hizmetleri Ltd. ġti.
Tuğrul Çelebi
Düzce Üniversitesi
Funda Sivrikaya ġerifoğlu
Denizli Servergazi Devlet Hastanesi
Gürbüz Akçay
Dicle Üniversitesi
Ahmet KeleĢ
Coca Cola Ġçecek A.ġ.
Fahreddin Ümit Copcu
Bursa Gıda Kontrol ve Merkez AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü
Erdal Eroğlu
Yalın BiliĢim Yazılım DanıĢmanlık Ltd ġti
Yağmur Melih Gürtunca
Çınaz Metal Can. Tic. Ltd. ġti.
Hakan Çınaz
Güney Dental Ticaret ve Sanayi A.ġ.
Abdullah BarıĢ Haznedaroğlu
Kareli Defter Eğitim, ĠletiĢim, DanıĢ. ve Sosyo-Ekonomik AraĢ. Ltd. ġti.
ġaban Kızıldağ
Denge Kimya ve Tekstil San. Tic. Ltd. ġti.
Doğan Özbek
T.C. Diyarbakır Ġl Özel Ġdaresi
Mehmet Tevfik Aydın
Türk Hava Yolları Teknik A.ġ.
Ġsmail Demir
ĠzaydaĢ A.ġ. (Ġzmit Atık Ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değer. A.ġ.)
Recep Bilal ġengün
Simetrik Makine Ar-Ge Üretim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. ġti.
Gürel Yılmaz
Korusu Memba Suları San. ve Tic. A.ġ.
Turgut Topçu
HesaĢ & Yonca Hediyelik EĢya San. ve Tic. A.ġ.
Gürkan Koraltürk
Roda Liman Depolama Ve Lojistik ĠĢletmeleri A.ġ.
Ali Açıl
Akp Otomotiv Ltd. ġti.
Berkay Özgil
S.S. ÇağdaĢ Eğitim Kooperatifi
Zeki BaĢtürk
Aırfel Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.ġ.
Hasan Önder
41
YENĠ BĠREYSEL ASIL ÜYELER:
Üye Adı
Ġsmail Güven
Serkan Çıt
Okan Erhan Oflaz
Salih Uzun
Yusuf Özkaya
Önder Kural
Selma Çetmilioğlu
Mustafa Kemal Gültekin
Ahmet Öztürk
KürĢat Dede
Tülay Yılmaz
Senem Kutluat
Eylem Ercan
Aydın Kuzaltı
Osman Gözükara
Mahmut Türkoğlu
Metin Çakmakçı
Wıllıam Beach
Dilek Sarıaslan
Pınar Alpacar
Nuri Kaya
Ömer Mert
Faik Öztunç
Samet YaĢlı
Fevzi Özgül
Emrah Dayıoğlu
Ümit YaĢar Pehlivan
Aslı BeĢel
Osman Ünal
Turgay Durak
Nakiye Avdan Boyacıgiller
Ceyhan Güvenç
Songül BaĢtürk
Funda Gülsün Keskin Beyoğlu
Ümit Uysal
Esra KaĢ Özcan
Erdem Ülkümen
Sinan Yasun
Adem Soydan
Kudret Yalçın Tekin
Nurdan Gülseven
Oğuz Özalp
Ozan Muslu
Nurdan Sönmez
Necati Akınoğlu
Ozan Deveci
Tufan Özler
Evren Efe
Hakan Kocaman
Ertuğrul Yılmaz
KuruluĢ Adı
Mng Kargo Yurtiçi ve YurtdıĢı TaĢımacılık A.ġ.
Mng Kargo Yurtiçi ve YurtdıĢı TaĢımacılık A.ġ.
Fatih Belediye BaĢkanlığı
Fatih Belediye BaĢkanlığı
Merkez Çelik Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Merkez Çelik Sanayi ve Ticaret A.ġ.
23 Nisan Ġlköğretim Okulu
Mkg DanıĢmanlık ve Eğitim
Maysan Mando
EskiĢehir Sağlık Müdürlüğü
Alsim Alarko San. Tesis ve Tic. A.ġ.
Teknosa Ġç ve DıĢ Ticaret A.ġ.
Teknosa Ġç ve DıĢ Ticaret A.ġ.
Bsh Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Yazıcı Demirçelik San. ve Turizm Tic. A.ġ.
Yazıcı Demirçelik San. ve Turizm Tic. A.ġ.
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Tesis. Ġktisadi ĠĢlet.
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Tesis. Ġktisadi ĠĢlet.
Polisan Boya Sanayi Ticaret A.ġ.
Polisan Boya Sanayi Ticaret A.ġ.
BeĢsan Makarna Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Garanti Emeklilik ve Hayat A.ġ.
Palmira Turizm Ticaret A.ġ.
Tkg Otomotiv
Grammer
CoĢkunöz Holding A.ġ.
Atatürk Endüstri Meslek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Dimes Gıda San. ve Tic. A.ġ.
Soyak Yapı ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ.
Koç Holding
Sabancı Üniversitesi
Mars Lojistik Grup A.ġ.
Marshall Boya ve Vernik San. A.ġ.
Valf Sanayi A.ġ.
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Ser. San. A.ġ.
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Ser. San. A.ġ.
Ġpek Kağıt San. ve Tic. A.ġ.
BaltaĢ-BaltaĢ
DemisaĢ Döküm Emaye Mamulleri San. A.ġ.
S.S. Ġstanbul Eczacılar Üretim Temin Dağıtım Kooperatifi
S.S. Ġstanbul Eczacılar Üretim Temin Dağıtım Kooperatifi
Türk Henkel A.ġ.
Kobiefor Dergisi
Akmat Akınoğlu Matbaacılık San. ve Tic. A.ġ.
AktaĢ Hava Süspansiyon Sitemleri
AktaĢ Hava Süspansiyon Sitemleri
Intertek Test Hizmetleri A.ġ.
Kocamanlar Otomotiv Yan San. Ġmalat ve Tic. A.ġ.
AsaĢ Alüminyum San. ve Tic. A.ġ.
42
Emrullah Kumcular
Aslı Konaç
Özgür Hocaoğlu
Sinan Gülseven
Selami Tavukçuoğlu
Fazilet Tavukçuoğlu
Özcan Altınay
Ġbrahim Yahya Dedeoğlu
Murat Kamil Türüt
Yasemin Akkozak
Yasemin Yalçınöz
ġirzat Karayel
Kevser Hümeyra Beceni
Nuray Gürtekin ġen
Mehmet Ermurat
ġaban Cüneyt Tanrıverdi
Hüseyin Çelik
ġükran Tüzün
Tuğrul Baran
Tolga Özel
Ġsmail Altunöz
Bayram Aydoslu
Hülya Çıtakoğlu
Tuner ġahin
Ali Gürbüz Dönmez
Elif Alçı
Ali Kaya
Oğuz Okan Ġlhan
Muhammet Ali Abdüloğlu
Mehmet Orhan Ayyıldız
Yazgım Demir Akyıl
Aylin Dal
Kasım Aybak
Mustafa Gökez
BarıĢ Onat
ġ. Zafer Karabacak
Hüseyin Sağlam
Erhan Özcan
Murat Uzar
Fahrettin Alp
Selime Öziskender
Aslı BarıĢ Seyis
Murat Erdem
Hakan Borazan
Fikret Çöten
Öznur Horuzoğlu
Burcu Özeren
Serel Seramik Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Serel Seramik Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Trakya Cam Sanayi A.ġ. Otocam Fabrikası
Trakya Cam Sanayi A.ġ. Otocam Fabrikası
Bursa Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Cansan Alüminyum
Elvin Tekstil
Federal-Mogul Sapanca Segman Ve Gömlek Üretim Tes. A.ġ.
Imperıal Tobacco Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Timsan Kalıp ve Oto Yan Sanayi Ltd. ġti.
Contıtech Lastik Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Özel Ġnal Ertekin Eğitim Ve Öğretim Tesisleri A.ġ.
Siemens Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Aksigorta A.ġ.
Aksigorta A.ġ.
Acıbadem Sağlık Grubu
GestaĢ Deniz UlaĢım Turizm Ticaret A.ġ.
Gürok Turizm ve Madencilik A.ġ. (Artcraft)
Gürok Turizm ve Madencilik A.ġ. (Artcraft)
Karabük Devlet Hastanesi
Karabük Devlet Hastanesi
EskiĢehir Atatürk Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi
EskiĢehir Atatürk Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi
Ġsfalt A.ġ.
Bilim Ġlaç Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Ġstanbul UlaĢım San. ve Tic. A.ġ.
Denizli Servergazi Devlet Hastanesi
Denizli Servergazi Devlet Hastanesi
Dicle Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Coca Cola Ġçecek A.ġ.
T.C. Diyarbakır Ġl Özel Ġdaresi
T.C. Diyarbakır Ġl Özel Ġdaresi
EczacıbaĢı-Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.ġ.
EczacıbaĢı-Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.ġ.
Türk Hava Yolları Teknik A.ġ.
Türk Hava Yolları Teknik A.ġ.
ĠzaydaĢ A.ġ. (Ġzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değer. A.ġ.)
ĠzaydaĢ A.ġ. (Ġzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değer. A.ġ.)
Dipp
Avea ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ.
DoğtaĢ
Akp Otomotiv Ltd. ġti.
Airfel Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.ġ.
Aırfel Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.ġ.
43
YENĠ FAHRĠ ÜYELER:
Üye Adı
Serdar Mumcu
Hülya Turna
Engin Önen
Ġbrahim Özgür Altınay
Serdar Mumcu
Hülya Turna
Engin Önen
Ġbrahim Özgür Altınay
Serdar Mumcu
Ġrfan Delikanlı
Ahmet Balkaya
Yavuz Atasoy
AyĢe Birinci
Ġlkay Gürcan
Gamze Ceylan Mumcu
AyĢegül Kurt
GülĢah Elikbank
Üzeyir Kaplan
KuruluĢ Adı
Bsh Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Bahadır Tıbbi Aletler A.ġ.
Garanti Bankası (Alanya ġubesi)
Acıbadem Sağlık Grubu
Bsh Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Bahadır Tıbbi Aletler A.ġ.
Garanti Bankası (Alanya ġubesi)
Acıbadem Sağlık Grubu
Bsh Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Ormo Yün Ġplik D-Fabrikası A.ġ.
Fiskobirlik
Türk Ekonomi Bankası
FG Tekstil
Haz TaĢ Abrasiv San. ve Tic. A.ġ.
Kalder-Türkiye Kalite Derneği
Ġzmir Turizm ĠnĢaat ve Ticaret A.ġ.
Memsan Mauser Metal Mamulleri San. ve Tic. A.ġ.
YENĠ ÖĞRENCĠ ÜYELER:
Üye Adı
Okul Adı
Halit Karlıdağ
Uludağ Üniversitesi
Bulut Bağcı
Boğaziçi Üniversitesi
Bora Yurttagül
Yıldız Teknik Üniversitesi
Emre Ġncel
Boğaziçi Üniversitesi
Afif Can Yasun
IĢık Üniversitesi
Erman Doğan
Ege Üniversitesi
Zeynep Toprak
Ege Üniversitesi
Mehpeyker Sarı
Ege Üniversitesi
Beste Bol
Ġzmir Ekonomi Üniversitesi
Burcu Kamber
Boğaziçi Üniversitesi
Berkay Düzgün Bıçkıcı
Osmangazi Üniversitesi
Ahmet Sezer
Marmara Üniversitesi
Sercan Çırak
Marmara Üniversitesi
Ömer Aydın
Marmara Üniversitesi
Gökçe Gültekin
Ege Üniversitesi
Fuat Konuk
Ege Üniversitesi
Gizem Erkal
Ege Üniversitesi
Behriye Melis Yenice
Ege Üniversitesi
44
FERAGATLERĠN YERĠNE GELEN ÜYELER:
Yeni Üye Adı
Ramazan Çağır
Recep Altındağ
Ethem Kaya
Melahat Binnaz Kunaç
Nedim Yılmaz
Onur Vural
Oktay Pehlivan
Hakan Bahar
Ethem Ali Köklü
Tuncer Erdoğan
Zübeyde Güler
KuruluĢ Adı
Contitech
BotaĢ
BotaĢ
DoğuĢ Otomotiv Servis ve Tic. A.ġ.
Çe-Tur Çelebi Turizm Tic. A.ġ.
Ford Otomotiv
EczacıbaĢı Yapı Gereçleri Artema
EczacıbaĢı Yapı Gereçleri Artema
Alsim Alarko San. Tesis ve Tic. A.ġ.
Gıdasa Sabancı Gıda San. ve Tic. A.ġ.
Gıdasa Sabancı Gıda San. ve Tic. A.ġ.
Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.ġ.(Efes Paz. ve
Mehmet Adnan Aktan Dağ.)
Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.ġ.(Efes Paz. ve
Deniz Kara
Dağ.)
Ferhat Çelik
Seçil Plastik ve Kauçuk San. Tic. Ltd. ġti.
Buket Çelebiöven
Koç Holding A.ġ.
Atilla Küçükkayıkcı
Nitelikli Eğitim Kurumları A.ġ. (Özel Irmak Okulları)
Necati Bülent Hakoğlu Polisan Boya Sanayi Ticaret A.ġ.
Seda Kayrak
EczacıbaĢı-Baxter Hastane Ürünleri San. Ve Tic. A.ġ.
Abdurrahman BeĢikçi
Beko Elektronik A.ġ.
Ġbrahim Keretli
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.
AyĢe Gül
DoğuĢ Otomotiv Servis ve Ticaret A.ġ.
Ertürk Kurtça
Zorluteks Tekstil Ticaret ve San. A.ġ.
Ali ĠĢoğlu
Marshall Boya ve Vernik San. A.ġ.
Okan Bandırma
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Ser. San. A.ġ.
Ġbrahim Buğra Öğüt
Honda Türkiye A.ġ.
Tülay Celme
Aras Kargo Yurtiçi Ve YurtdıĢı TaĢımacılık A.ġ.
Esra ġahan
Aras Kargo Yurtiçi Ve YurtdıĢı TaĢımacılık A.ġ.
Akif Uçaroğlu
Anadolu Cam San. A.ġ.
Hakan Onur
Ġskenderun Demir ve Çelik A.ġ. (Ġsdemir A.ġ.)
Cüneyt Ağca
Opet Petrolcülük A.ġ.
Meltem Aydıngöz
Opet Petrolcülük A.ġ.
Murat Seyhan
Opet Petrolcülük A.ġ.
Alpay OnkardeĢler
Edak Ecza Kooperatifi
Mahmut Demirkapı
Hugo Boss
Neslihan Karota
DentaĢ Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.ġ.
Yakup Benli
DentaĢ Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.ġ.
Esra ġahbazoğlu
AsaĢ Alüminyum San. ve Tic. A.ġ.
Hande BaĢaran
Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.ġ.
Bekir Girgin
Matay Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Mustafa Ülkü
Bürosit Büro Donanımları Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Tülin Tezer
Seger A.ġ.
Hüseyin Gelis
Siemens Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Garip Sahillioğlu
Mars Lojistik Grup A.ġ.
YaĢar Büyükçetin
Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.ġ.
Özgür Atilla Ergin
Nıssan Otomotiv A.ġ.
Pınar Erderin ġeyhoğlu Accor Servisleri Internatıonal A.ġ.
Gökhan Bezirci
Accor Servisleri Internatıonal A.ġ.
ġakir Baytaroğlu
Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsü (Tübitak Ume)
Esin ġener
T.C. Tarsus Belediyesi
Ayrılan Üye Adı
Koray Uçar
Kerim TaĢkıran
Rafet Dilmen
Sabri Bülbül
Nursema Eryılmaz
Nebi Doğan Özdöngül
Süleyman Ay
Zeynep Tanrıkulu
Erkan Güngör
Ahmet Keçeci
KurtuluĢ Turan
Murat Hacıoğlu
Mehmet AkĢin
Aylin Tunçkıran
Hakan Onel
Nilgün Akalın
Sevim Gökçe
Berrin Yılmaz
Cengiz Eralp
Hüseyin Ġlker Güner
Binnaz Kunaç
Murat Sarılgan
Tülay ġentürk
Nejla Özaslan
Halil Özgür BaĢeğmez
Burak Doğanay
Serpil Yurduseven
Serdar Erkan
Oğuz Konnolu
Aydın GüneĢ
Songül Öncel BaĢkaya
Salih Oğuz Özçetin
Gökhan Akdoğan
Çınla Sarıkaya
Akil Yağcı
Erkin Palamutçu
Oğuz Özyılmaz
Atilla Laslo
Ġrem Cömert
Burcu Yıldız
Hande ġarman
Ali Zafer Ġncecik
Ceyhan Güvenç
Necat Aydın
Tülay Yurdatap Özbay
Mert Yücesir
Volkan Çuhadar
Hüseyin Uğur
Saime Gönen Mirici
45
Rıfkı Önal
Bahar Bezan
Hatice Kaygın
Deniz ġentürk
Hafize Can
Erkan Demir
Tülin Tezer
Cent Boyacıgiller
Hakan Sadık Göral
Ġrfan Özdemir
Ömer Yıldız
Ayla Kudret
Erkan Aktaran
Hasan Murat Bengü
Ġbrahim Doğan
Fatih TaĢcı
Önder Birgül
AyĢegül Songül Arslan
Haldun Olgun
Gürolhan YaĢar
Ayfer Adıgüzel
Muhammet Can
Haluk AktaĢ
Ġlker Durgun
Hakan AlaĢ
Meral Tekin
Otokar Otobüs Karoseri San. A.ġ.
Dimes Gıda A.ġ.
Petkim Petrokimya Holding A.ġ.
Pınar Süt Mam. San. A.ġ.
Nese Kimya
Murat Otomat
Seger A.ġ.
Beltan A.ġ.
Componenta Dökümcülük Tic. A.ġ. (DöktaĢ)
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.ġ.
Ġstanbul UlaĢım San. ve Tic. A.ġ.
Dhl Worldwıde Express TaĢımacılık ve Tic. A.ġ
Dhl Worldwıde Express TaĢımacılık ve Tic. A.ġ
Mercedes-Benz Türk A.ġ.
Skf Türk San. ve Tic. Ltd. ġti.
Avea ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ.
Avea ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ.
Dizayn Teknik Plastik Boru ve Eleman. San. ve Tic.
A.ġ.
Entil A.ġ.
Entil A.ġ.
Türk Loydu Vakfı Ġktisadi ĠĢletmesi
Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.ġ.
EczacıbaĢı-Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.ġ.
Ezinç Metal Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi
AktaĢ Hava Süs. San. ve Tic. A.ġ.
Serhat Olgaç
Aslı BeĢel
Lütfi Doğan
Gürkan Hekimoğlu
Bahar Dinç
Baran Oktay
Hande ġarman
Fahrettin Kartal
Yaylalı Günay
Uygar UĢar
Süleyman PektaĢ
Belgin Ertam
Esra Gülbay
Bülent Acicbe
Nihat Mahmut IĢıkara
Gaye Aydurak Tatari
Özcan ÇavuĢoğlu
ġemseddin Semai Çelebi
Ergün Ataman
M.Arif Kaymaz
Ali Eser
Mehmet Keçeci
Ayhan Eryazar
Fatma Taman
Ahmet Ferudun Dallı
Yonca TaĢdemir
ÜYELĠK TĠPĠ DEĞĠġTĠREN ÜYELER:
Yeni Üye
Üyelik Tipi DeğiĢtiren
KuruluĢ Adı
Üyeler
Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağ. Paz.
ve Tic. A.ġ.
Yasin Genç (Birey. Asıl Üye)
Garanti Emeklilik ve Hayat A.ġ.
Erhan Tunçay (Birey. Asıl Üye)
Hasan Yasir Bora (Tüzel KiĢi Temsil.)
Erhan Adalı (Tüzel KiĢi Temsilcisi)
Rıdvan Kadir YirmibeĢoğlu (Tüzel KiĢi
Temsilcisi)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ.
Turgut Uzer (Birey. Asıl Üye)
Merih Ceyhan (Tüzel KiĢi Temsilcisi)
Rexam Paketleme San. ve Tic. A.ġ.
Faik Önaldı (Birey. Asıl Üye)
DemisaĢ Döküm Emaye Mamulleri San.
Akın Aydınceren (Tüzel KiĢi Temsilcisi) A.ġ.
Tahir Ersoyu (Birey. Asıl Üye)
Nilsen AltıntaĢ (Tüzel KiĢi Temsilcisi)
Türk Ekonomi Bankası A.ġ.
Buyçe Yardımcı (Bir. Asıl Üye)
46
Ek 5.:TÜRKĠYE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ ENDEKSĠ KURUMSAL ÜYELERĠ
1
2
3
4
5
6
7
9
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q3
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
TMME ÜYE MARKA
AXESS CARD
BP GAZ
BURGER KING
BONUS CARD
WORLDCARD
Ġġ BANKASI
AROMA
ERĠKLĠ
BP
OPET
PETROL OFĠSĠ
SHELL
TUKAġ
AK SĠGORTA
ATA YATIRIM
AXA OYAK
GARANTĠ BANKASI
RENAULT MAIS
VESTEL BEYAZ EġYA
VESTEL TELEVĠZYON
VOLKSWAGEN
YAPI KREDĠ
Ġġ BANKASI
SEKTÖR
KREDĠ KARTLARI
TÜP GAZ
HIZLI SERVĠS REST.
KREDĠ KARTLARI
KREDĠ KARTLARI
KREDĠ KARTLARI
MEYVE SULARI
AMBALAJLI SU
AKARYAKIT ĠST.
AKARYAKIT ĠST.
AKARYAKIT ĠST.
AKARYAKIT ĠST.
ET VE ET ÜRÜNLERĠ
SAĞLIK/TAġIT SĠGORTA
TÜM SEKTÖRLER
SAĞLIK/TAġIT SĠGORTA
BĠREYSEL BANKACILIK
BĠNEK OTOMOBĠL
BEYAZ EġYA
TELEVĠZYON
BĠNEK OTOMOBĠL
BĠREYSEL BANKACILIK
BĠREYSEL BANKACILIK
47
TMME SEKTÖR VE KURULUġLARI
TMME Q1 SEKTÖR VE KURULUŞLARI
Mobil
Telefonlar GSM Operat.
Hızlı Servis Rest.
Motorola Avea
Burger King
Nokia
Turkcell
Mc Donald's
Samsung Vodafone
Diğer
Siemens
Sony
Ericsson
Diğer
TMME Q2 SEKTÖR VE KURULUŞLARI
Ambalajlı
Su
Meyve Suları
Akaryakıt İst.
Aytaç
Aroma
BP
Erikli
Cappy
Opet
Hayat
Dimes
Petrol Ofisi
Nestle
İçim
Shell
Pınar
Meysu
Diğer
Sırma
Pınar
Diğer
Tamek
Diğer
TMME 2007 Q3 SEKTÖR VE KURULUŞLARI
Kons. Sos Temizlik
Salça
Ürünleri
Kişisel Bakım
Tamek
Hayat Kimya
Colgate&Palm.
Tat
Henkel
Evyap
Tukaş
P&G
P&G
Reckitt
Diğer
Benckiser
Unilever
Unilever
Diğer
Diğer
TMME 2007 Q4 SEKTÖR VE KURULUŞLARI
Beyaz
Eşya
Televizyon
Binek Otomobil
Arçelik
Arçelik
Fiat
Beko
Beko
Ford
Bosch
Profilo
Siemens
Vestel
Diğer
Philips
Profilo
Vestel
Diğer
Hyundai
Opel
Renault
Toyota
Volkswagen
Diğer
LPG Gaz
Aygaz
BP Gaz
İpragaz
Likidgaz
Kredi Kartları
Advantage
Axess
Bonus Card
Card Finans
Milangaz
Diğer
Maximum
Worldcard
Diğer
Havayolları
Atlas
Onur
Pegasus
THY
Sıvı Yağ
Gıdasa
Unilever
Ülker
Diğer
Et
ve
Ürünleri
Aytaç
Banvit
Maret
Et Süt
ve
Ürünleri
Danone
Pınar
Sek
Pınar
Diğer
Bireysel Bank. Ulusal Kargo
Akbank
Aras Kargo
Süt
Dondurma
Algida
Panda
Ülker
Sütaş
Ülker
Yörsan
Diğer
Diğer
Sigorta
Ak sigorta
Anadolu
Sigorta
Zin.Market
CarrefourSA
Finansbank
MNG
Garanti
Bankası
Yurtiçi kargo Axa Oyak
Halkbank
Diğer
Koç Allianz
İş Bankası
Yapı Kredi
Yapı Kredi
Diğer
Ziraat Bankası
Diğer
Gima
Metro
Migros
Tansaş
Diğer
48
Ek 6.: SAYILARLA 17. KALĠTE KONGRESĠ
Gösterge
Kongre katılımcı sayısı
Ödül töreni katılımcı sayısı
ÇalıĢtaylar katılımcı sayısı
Yönetim Profesyonelleri Zirvesi katılımcı
sayısı
Küresel Ġlkeler SözleĢmesi Türkiye
Network Toplantısı katılımcı sayısı
Toplam katılımcı sayısı
2008 GerçekleĢme
1.809
529 (ayrıca ödül törenine katılan)
196
91
116
2.741
Oturum sayısı
ÇalıĢtay sayısı
Yönetim Profesyonelleri Zirvesi masa
sayısı
Kongre konuĢmacı sayısı
Kongre yabancı konuĢmacı sayısı
ÇalıĢtay ve Zirve moderatör sayısı
Küresel Ġlkeler SözleĢmesi Türkiye Yıllık
Network Toplantısı konuĢmacı sayısı
Toplam konuĢmacı sayısı
KonuĢmacı Profili
YK BaĢkanı ve Üyesi, CEO ve Genel
Müdür sayısı
Üst düzey Kamu Yöneticisi
Rektör
Akademisyen
Toplam sunum süresi
4 özel oturum, 26 paralel oturum
12
7
104
12
19
8
143
41
6
2
19
6.960 dakika / 116 saat
Basın katılımı
Medya haber sayısı
Röportaj
TV canlı yayın süresi
135
93
19 TV röportajı, 3 yazılı röportaj
Canlı yayın süresi: 105 dakika
Kongre haberlerini kapsayan toplam TV
yayın süresi: 124 dakika
Resmi sponsor sayısı
Kongre sponsoru sayısı
Oturum sponsoru sayısı
Hizmet sponsoru sayısı
ĠletiĢim sponsoru sayısı
Ġkram sponsoru sayısı
Yayın sponsoru sayısı
16
22
9
4
15
9
3
Toplam sponsor sayısı
Sergi katılımcı kuruluĢ sayısı
80
52
Organizasyonda çalıĢan toplam kiĢi sayısı
360 adam/gün
ME 2007 Q1 SEKTÖR VE KURULUġLARI
49
07 Q1 SEKTÖR VE KURULUġLARI
Ek 7.:KALĠTE
KURULUġLAR
VE
YÖNETĠM
SĠSTEMLERĠ
SERGĠSĠ’NE
KATILAN
AKSA
FATĠH BELEDĠYESĠ
RADĠKAL
ANADOLU SAĞLIK MERKEZĠ
FORTUNE
REFERANS
ARAS CARGO
HABERTURK
RINA
ARTI KALĠTE
IAS YAZILIM
SABAH
ATA YATIRIM
INFOMAG
SOYAK
ATAONLINE
ĠBB
SPAC
BALTAġ
ĠNOVA
STAR TV
BEYOĞLU BELEDĠYESĠ
ĠSO
SU CSR
BĠLĠM ĠLAÇ
KA ARAġTIRMA
TEKNĠKA
BĠMSER
KALĠTE ATLASI
TNT
BĠZĠMKÖY
KALĠTE SĠSTEM
TOYOTASA
BORUSAN
KALĠTEST
TURKBARTER
BSI MANAGEMENT SYSTEMS
KANAL 24
TÜRKAK
BUREAU VERITAS
KOBĠEFOR
TÜRKĠYE KURUMSAL
YÖNETĠM
DERNEĞĠ
BUSINESSWEEK
KONGRE DERGĠSĠ
UDDER
DEĞĠġĠM
LRQA
VATAN
DYO&PINAR
MATRIS
WWF- TÜRKĠYE
FASDAT
ODTÜ YAYINCILIK
YDD
50
51

Benzer belgeler