Örnek Hastane Afet Planı (Mersin Devlet Hastanesi)

Transkript

Örnek Hastane Afet Planı (Mersin Devlet Hastanesi)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
__ D A Ğ I T I M
MAKAMIN
Ç İ Z E L G E S İ __
ADI
MİKTARI
MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
1 ADET
MERSİN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
H.A.P. KOORDİNATÖRÜ
1 ADET
MERSİN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
1 ADET
MERSİN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
ACİL SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ
1 ADET
TOPLAM:
4 ADET
MERSİN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
HASTANE AFET PLANI
HASTANE ÇALIŞANLARINI BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA
MDH INTRANET - ANA SAYFASINDA
YAYINLANMAKTADIR.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
İÇİNDEKİLER
K O N U L A R
Mersin Devlet Hastanesi Başhekimliği Hastane afet Planı
(H.A.P) organizasyon şeması
Uygulama Talimatı
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç…………………......................................................................................
Kapsam ……………………………………………………………………….
Acil Komuta Merkezi…………………………………………………………
Hastane Afet Planı (H.A.P) Başkanı görev ve Yetkileri………………………
Hastane Afet Planı (H.A.P) Başkanına Bağlı Birimler ve Bu Birimlerin
Görev ve Yetkileri……………………………………………………………..
Hastanenin Boşaltılması……………………………………………………….
Acil Serviste Afet Organizasyon Planı………………………………………..
İKİNCİ BÖLÜM
H.A.P.Genel Hususlar
Mersin Devlet Hastanesi Başhekimliğinin yerleşimi………………………….
Yatak, Yoğun Bakım , Morg Kapasiteleri, Personel Sayısı………………….
Alt Yapı Ve Teknik Hizmetler………………………………………………...
Koruyucu Güvenlik …………………………………………………………...
Taşıma Hizmetleri……………………………………………………………..
Haberleşme Hizmetleri………………………………………………………..
İlk Tedavi Alanı……………………………………………………………….
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
H.A.P. Ekipleri
Triaj Ekipleri…………………………………………………………………..
Kırmızı Alan Ekipleri…………………………………………………………
Sarı Alan Ekipleri……………………………………………………………..
Yeşil Alan Ekipleri……………………………………………………………
Siyah Alan (Olağanüstü Durumlarda Ölüleri Tespit Ve Kayıt Tutma Servisi).
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Ve Tatbikat
H.A.P Eğitimi ve Tatbikatı...................................................................
EKLER
Mersin Devlet Hastanesi Başhekimliği Çevre Krokisi………………………
SAYFA
NUMARASI
D.D.1 – 2 – 3
1
2
3
3
3
4
4 – 12
12
12 - 13
14
15
15 – 18
19
19
19
20
20
21
22 – 23
24 – 25
26 – 27
28 – 29
30
31 - 46
EK - A
Mersin Devlet Hastanesi Başhekimliği Yerleşim Planı (Tahliyede Hasta ve
Personelin Toplanma Alanı) ………………………………………………….
EK - B
Acil Komuta Merkezi - Lojistik Şefi , Planlama Şefi, Halkla İlişkiler
Yetkilisi, Güvenlik Şefi Çalışma Odaları……………………………………..
EK - C
Triaj Ekiplerinin Çalışma Alanı………………………………………………
EK - D
Kırmızı Alan Ekiplerinin Çalıma Alanı……………………………………….
Sarı Alan Ekiplerinin Çalışma Alanı………………………………………….
Yeşil Alan Ekiplerinin Çalışma Alanı………………………………………...
EK - D
EK - D
EK - E
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MERSİN DEVLET HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİ
SAYI : Svl.Svn.Uzm. 7 – B KODU: B. 104 İSM. 4330013
KONU: Hastane Afet Planı (H.A.P.)
MERSİN
….01.2011
UYGULAMA
TALİMATI
İLGİ: a) 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu,
b) 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun,
c) 5902 Sayılı Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki
Kanun,
d) 88 / 12777 Sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlamasına Dair
Yönetmelik,
e) 09 Ocak 1997 22872 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun
30.09.1996 Tarih ve 968716 Karar sayılı “Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi
Yönetmeliği”
f) Mersin Valiliği İl Kriz Merkezi Yönergesi,
g) İl Sağlık Müdürlüğü Kriz İrtibat Bürosu Talimatı.
h) Mersin Devlet Hastanesi Başhekimliği Kriz İrtibat Bürosu Talimatı.
Mersin Devlet Hastanesi Başhekimliği (H.A.P) Hastane Afet Planı;
1) Ülkemizde ve İlimizde meydana gelebilecek doğal afetlerde, büyük kazalarda, toplu
salgın vakalarında, olaylarda vb. can ve mal kaybını en aza indirmek ve gerekli
tedbirleri süratle yerine getirmek,
2) Mersin Devlet Hastanesi Başhekimliği’nin bir afet
anında teşkilatlanmasını,
tertiplenmesini, çalışma usullerini, görev ve sorumluluklarını belirlemekte olup,
yukarıda belirtilen mevzuatlar çerçevesinde ilgi (a – b – c ) Kanunlar, İlgi (d - e)
Yönetmelikler, İlgi (f) Yönerge, İlgi (g - h) Talimatlar esasları doğrultusunda
hazırlanarak, …/01/2011 Tarihinde yürürlüğe girmiştir.
3) Bu (H.A.P) Planının yayınlanmasına müteakip, Hastanemiz birimlerinde çalışan
personel, kendi görev alanı ile ilgili faaliyetlerin hazırlıklarını tamamlayarak her an
göreve hazır ve hizmete hazır durumda bulunacaklardır.
4) Her yıl (H.A.P) Plan tatbikatı yapılarak, bu planın uygulanmasından doğacak
aksaklıklar ve noksanlıklar düzeltmeler yapılarak, Plan her yıl Ocak Ayında
güncelleştirilecektir.
5) Çalışmaların Plan esaslarına uygun olarak yürütülmesini, görev ve sorumluluklara
uyulmasını önemle rica ederim.
Uz. Dr. Mehmet Yavuz GÖZÜKARA
Başhekim
-1-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
AMAÇ
KAPSAM
ACİL KOMUTA MERKEZİ
HASTANE AFET PLANI (H.A.B.) BAŞKANI GÖREV VE YETKİLERİ
HASTANE AFET PLANI BAŞKANINA BAĞLI BİRİMLER
(H.A.B.) BAŞKANINA BAĞLI BİRİMLERİN GÖREV VE YETKİLERİ
HASTANENİN BOŞALTILMASI
ACİL SERVİSTE AFET ORGANİZASYON PLANI
-2-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MERSİN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
AFET
__ B İ R İ N C İ
PLANI
B Ö L Ü M __
AMAÇ:
Olağanüstü hallerde (Deprem, yangın, su baskınları, epidemiler (salgınlar), terörizm
olayları, doğal afetler ile büyük kazalar, toplu olaylarda) ve savaş durumunda hastanelere
başvuran acil vaka sayısı, meydana gelen kitlesel olayın büyüklüğü ile doğru orantılı olarak,
normal zamandaki vaka sayısından defalarca kez fazla olacağından afet öncesi hastanemizde
yapılacak boşaltma, genişleme, rutin kapasitenin ani kaybı veya karşılanamayacak kadar
yoğunlaşması durumunda alınacak tedbirleri ve çalışmaları içerir. Gelen hasta ve yaralıların
teşhis ve tedavisinde başarılı organize olmak, afet nedeniyle hastane içerisinde oluşacak panik
ve kargaşayı önleyerek, ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirmek, bu planda yer alan her
birimin görevlisini ve görevlerini önceden belirlemek ve birimler arasında iyi bir organizasyon
sağlamaktır.
KAPSAM:
Mersin Devlet Hastanesi Başhekimliği ana bina, yeni bina, ek binalar (Bilgi işlem
– Satınalma – Personel ve sicil Şubesi – Evrak Kayıt Biriminin bulunduğu müstakil bina, Diş
Tedavi ve Protez Merkezi, Böbrek Taşı Kırma Merkezi, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer
Tıp Ünitesi, 2.Nolu Döner Sermaye Sayman Müdürlüğü, Mikrobiyoloji, Hematoloji, Biyokimya
Laboratuarları) ve
Mersin Devlet
Hastanesi
Başhekimliğine bağlı aşağıda isim ve
adresleri belirtilen Semt Polikliniğini ve Hemodiyaliz Merkezini kapsar.
1) Toroslar Semt Polikliniği (Toroslar Beldesi Yusuf Kılıç Mh. Belediye Kültür
Sanat Merkezi Zemin Kat Binası MERSİN)
2) Hemodiyaliz Merkezi (Limonluk Mh. 2436 Sk. No:4 MERSİN)
ACİL KOMUTA MERKEZİ:
Acil Komuta Merkezi olarak Başhekimlik Makam Odası kullanılacaktır. Yeterli olmadığı
takdirde makam odası koridorunda yer alan Hastane Müdürü odası da kullanılabilecektir.
Hastanenin depremde zarar görmesi halinde veya boşaltılması gerekiyorsa, duruma göre zarar
görmemiş ek binalardan veya kurulacak çadırlarda bu amaç için uygun yerde merkez
oluşturulacaktır.
HASTANE AFET PLANI (H.A.P.) BAŞKANI :
Hastane Afet Planı Başkanı Başhekim' dir ve aynı zamanda Acil Komuta Merkezi'
nin de başkanıdır. Başhekimin yokluğu halinde (izin, istirahat vb) H.A.P Başkan Yardımcısı
olarak Başhekim Yardımcısı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Tülin GÖÇMEN bu görevi
yürütür. İlk ve Acil Yardım Uzmanı Dr. Mustafa UĞUR H.A.P. Koordinatörü olarak görev
yapar.
-3-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
(H.A.P.) BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ :
Hastane Afet Planını Başhekim yürütür.
Hastane Afet Planını başlatma, HAP Başkanı hastanede değil veya ulaşılamadı
ise, H.A.P Başkan Yardımcısı ona da ulaşılamazsa bu planı uygulamaya
koymakla yükümlü kişi hastanenin o an görevde olan en kıdemli doktoru (Nöbetçi
Uzman Hekim) ya da idarecisidir.
Afetle ilgili yeni politikaları belirleme ve bunları yürürlüğe koymak, gerektiğinde
Hastane Afet Planını değiştirmek.
Afet alanına gönderilecek kişi ya da kişileri belirlemek (Afet alanına gönderilen
sağlık ekibi ya da sivil memurlar Komuta Merkezi ile afet yeri arasında iletişimi
sağlamakla yükümlüdürler).
Bir tehlike durumunda hastanenin boşaltılmasına karar vermek,
Afetin bitiminde Hastane Afet Planını sonlandırır.
HASTANE AFET PLANI BAŞKANINA BAĞLI BİRİMLER :
Lojistik Şefi,
Planlama Şefi,
Döner Sermaye Şefi,
Halkla İlişkiler Yetkilisi,
Güvenlik Şefi,
Kriz Merkezi ve Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu,
Operasyon Şefi,
1) LOJİSTİK ŞEFİ :
Lojistik görevini Hastane Müdürü yürütecektir. Hastanemizde bu görevin sorumlusu
Hastane Müdürü Şemsettin KARADOĞAN’ dır. İzin, istirahat vb. nedenlerle yokluğu halinde
yerine Hastane Müdür Yardımcısı Ali BOZKURT vekalet edecektir. Bir afetin gerçekleşmesi
halinde hastanenin güvenli olup olmadığı, hastanenin zarar görmüş kısımlarının
belirlenmesi ve boşaltmanın gerekli olup olmadığı konusunda H.A.P. başkanına görüş
bildirir.
LOJİSTİK ŞEFİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :
Kendisine bağlı alt birimlerin sorumlularını belirlemek ve birimler arası
koordinasyonunu sağlamak ve denetlemek.
Hastanede üretilen her türlü atığın sistematik biçimde hastane ana bina ve
eklentilerinden uzaklaştırılmasını ve genel hijyeni sağlamak,
Telefonları kontrol etmek ve telsiz haberleşme ağının kurulmasını sağlamak,
Isınma problemlerini kontrol etmek,
Havalandırma problemlerini kontrol etmek,
Oksijen ve anestezi ile ilgili gaz sızıntılarını kontrol etmek,
Asansörlerin sağlıklı çalışmalarını temin ederek, asansörlerde kalan olup
olmadığını kontrol etmek,
Tehlikeli maddeler (radyasyon onkolojisindeki radyoaktif maddeler gibi) ile ilgili
sorunları kontrol etmek,
Su sızıntıları, kanalizasyonla ilgili sorunlar, elektrik ile ilgili tehlike ve problemleri
kontrol etmek;
Öncelikli acil onarımları yaptırmak,
-4-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
LOJİSTİK ŞEFİNE BAĞLI BİRİMLER:
a) Alt Yapı ve Teknik Hizmetler
Sorumluları
: Hast. Md.Yrd. İbrahim ÇELEBİ
Tekniker İsmail AKDEMİR
Teknisyen Şemsettin SEDEF
b) Haberleşme Hizmeti Sorumluları: Hast. Md.Yrd. Arife ÜNÜVAR
Atilla BAYAR Santral Memuru (Hizmetli)
Gürbüz GÖL Santral Memuru ( Şirket Per.)
Belgin GÜLER Santral Memuru ( Şirket Per.)
c) Taşıma Hizmeti Sorumluları
: Hikmet EKER – Şoför
Mustafa AYHAN – Şoför
Ahmet Yaşar GÜRBÜZ – Şoför
d) Ayniyat Sorumluları
: Satı Seher YETKİN – V.H.K.İ.
Celal ALMAZ – Tıbbi Sekreter
e) Mutfak Sorumluları
: Murat Yaşar ÖZ
- Diyetisyen
Melek KURNAZ
- Diyetisyen
Özge KARAASLAN - Diyetisyen
2) PLANLAMA ŞEFİ :
Hastane Başhemşiresi Planlama Şefi görevini yürütür. Hastanemizde bu
görev Başhemşire görev ve yetkilisi Esra TOPÇU KORKUT tarafından yürütülür. İzin,
istirahat vb. yokluğu halinde görev yerine vekalet eden Başhemşire Yardımcıları tarafından
yürütülür.
PLANLAMA ŞEFİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :
Kendisine bağlı birim sorumlularını belirlemek ve bu birimlerin koordinasyon ve
denetimlerini sağlamak,
Personel, araç ve gereç gibi kaynakları belirlemek, bunları temin etmek ve bu
kaynaklara ihtiyaç duyulan bölümleri saptamak,
Hastanede o anda görevde olan personeli öncelik sırasına göre yerleştirmek,
Gelen personelin kontrol edilmesi ve kayıtların yapılması,
Sağlık Personeli ile diğer hastane personelinin göreve çağrılmasından, tüm
personelin dinlenmesinden ve nöbet değişiminin sağlanmasından sorumludur.
Hastanede kullanıma hazır yatak sayısını belirlemek,
Eve gidemeyecek olan hastane personelinin yakınlarının barınak, beslenme,
sağlık bakımları ve çocuk bakımlarını karşılamak,
Dışarıdan gönüllü olarak çalışmaya gelenleri koordine etmek ve denetlemek,
Diğer hastanelerden gelen geçici doktor, hemşire ve sağlık personelini koordine
etmek ve denetlemek,
Afetle ilgili hastanenin yaptıklarının dokümantasyonunu sağlamak Planlama
Şefinin görevidir,
Mevcut Hastane Afet Planı' nın başarılı olup olmadığını belirlemek ve bunu HAP
Başkanına bildirmekten sorumludur.
-5-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
PLANLAMA ŞEFİNE BAĞLI BİRİMLER:
a) Durum Değerlendirme Sorumluları:
Aliye ŞAHİN
Cemile KÜTMEÇ
Çiğdem TUFAN
- Başhemşire Yardımcısı
- Başhemşire Yardımcısı
- Başhemşire Yardımcısı
b) İnsan Gücü Sorumluları
: Ayfer ADANUR
Ülkü ÖZDEMİR
c) Tıbbı Personel Sorumluları
: Reşide ZAFEROĞLU - Başhemşire Yardımcısı
Zeliha ŞİMŞEK
- Başhemşire Yardımcısı
Nurgül ÖZÇELİK
- Başhemşire Yardımcısı
d) Hemşirelik Hizmetleri Sorumluları : Sevil TEMUR
Ruziye DAĞ
Esma BAŞPINAR
- Başhemşire Yardımcısı
- Başhemşire Yardımcısı
- Başhemşire Yardımcısı
- Başhemşire Yardımcısı
- Başhemşire Yardımcısı
3) DÖNER SERMAYE ŞEFİ :
Döner Sermaye Şefi görevini Başhekim Yardımcısı yürütecektir. Hastanemizde bu
görevin sorumlusu Başhekim Yardımcısı Dr. Ali TOPLU ‘dur. İzin, istirahat vb. nedenler
yokluğu halinde yerine vekalet eden Başhekim Yardımcısı bu hizmeti yürütür. Hastanemiz
Saymanlık olarak 2. nolu Döner Sermaye Sayman Müdürlüğüne bağlıdır.
DÖNER SERMAYE ŞEFİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :
Kendisine bağlı birim sorumlularını belirlemek ve bu birimlerin koordinasyon ve
denetimlerini sağlamak,
Finansal kaynakların kullanımının düzenlemek,
Acil durumla ilgili giderleri dokümante etmek ve düzenlemek,
Satınalma sorumlusu tarafından her on iki saatte bir sunulan personel, kaynak ve
çeşitli harcamalar ile ilgili finansal verileri gösteren raporu hazırlamak ve bunu ilgili
birimlere iletmek,
Halktan gelen bağışlar konusunda Planlama Şefi ile işbirliği yapmak,
Afetzede olmayanlar için yapılan masrafları izlemek.
DÖNER SERMAYE ŞEFİNE BAĞLI BİRİMLER:
a) Satın Alma Sorumluları
b) Muhasebe Sorumluları
: Tülin BAYSAL
- Hastane Müdür Yardımcısı
Musa DEMİR
- Memur
Fahrettin ERDURAN - Tıbbi Sekreter
: Dursun ÖZDEMİR
Havva ALKIN
Murat ÇAĞLAR
- Şef
- V.H.K.İ
- Teknisyen
4) HALKLA İLİŞKİLER YETKİLİSİ :
Hastanemizde bu görev Başhekim Yardımcısı tarafından yürütülür. Başhekim
Yardımcısı Fizyoloji Uzmanı Dr. Mehmet KARATOY bu görevi yürütecektir. İzin, istirahat
vb. sebeplerle yokluğu halinde Başhekim Yardımcısı Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Ali Hüsnü
KOÇAK bu görevi yerine getirir. Sosyal Çalışmacı Muhammet YAVUZ Halkla İlişkiler
yetkilisinin koordinesinde Sosyal Psikolojik destek Yöneticisi Psikiyatrist Dr. Pervin ERDEM
görev tanımına uygun çalışma içinde olacaktır.
-6-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Halkla İlişkiler Yetkilisi, halkın ve basının sürekli bilgilendirilmesi için bilgilerin
toplanması ve ayıklanmasından sorumlu kişidir. Afet durumunda Hasta Hakları Birimi odasında
görev yapacaktır, gerektiğinde Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet KARATOY ’un odası
bilgilendirme alanı olarak kullanacaktır.
HALKLA İLİŞKİLER YETKİLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :
H.A.P. Başkanının bilgisi dahilinde halka ve basına gerekli bilgileri ulaştırmak,
Durum değerlendirme sorumlusu ile yakın işbirliği içinde olmak,
Görevli basın mensuplarının girebileceği ve giremeyeceği alanları belirlemek ve
bu konuda Güvenlik Şefi ile işbirliği içinde olmak,
Basın yoluyla halka yapılacak gönüllü çalışma çağrıları konusunda insan gücü
sorumlusu ile işbirliği yapmak,
5) GÜVENLİK ŞEFİ :
Hastane içi güvenlik ve trafik organizasyonu ve çalışma ortamının güvenliğinin
sağlanmasından sorumlu olan kişidir. Hastanemizde bu görevin Sorumlusu Müdür Yardımcısı
Ali DEMİR ' dir. İzin, istirahat vb. nedenlerle yokluğu halinde görev, Sivil Savunma Uzmanı
Yurdanur YÜCE tarafından yürütülür.
GÜVENLİK ŞEFİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :
Kurtarma operasyonları ve tehlikeli durumlarda güvenliği sağlamak,
Hastane girişlerinin güvenliğini sağlamak,
Ziyaretçi girişlerini düzenlemek,
Yasak bölgelere yetkisiz kişilerin girmelerini önlemek,
Araştırma ve taşıma sorumlusu ile birlikte ambulans giriş ve çıkış noktalarını
belirlemek,
Güvenliği olmayan bölgelere girilmez levhalarının yerleştirilmesini sağlamak,
İdaresindeki güvenlik görevlilerinin belirlediği tehlikeli ve güvensiz durumları,
hasar tespit ve kontrol sorumlusuna bildirmek,
Güvenliği ilgilendiren tehlikeli durumlarda H.A.P. Başkanına ya da ilgili birim
sorumlularına bilgi vermek,
Yiyecek, su, tıbbı malzeme ve kan merkezlerinin korunmasını sağlamak,
Ambulans ve kurtarma araçlarına ayrılan park yerlerine park etmiş yabancı
araçların kaldırılmasını sağlamak, ambulans trafik planını geliştirmek ve
yürütmek.
GÜVENLİK ŞEFİNE BAĞLI BİRİM:
Özel güvenlik görevlileri
Güvenlik Şefi Odası olarak Hastane ana binası zemin katta ziyaretçi kapısı
koridorunda yer alan Hastane Müdür Yardımcısı Ali DEMİR’ in odası kullanılacaktır.
6) KRİZ MERKEZİ VE KURUMLARARASI KOORDİNASYON SORUMLUSU:
Hastanemizde bu görev Başhekim Yardımcısı Enf. Hast. Ve Kln, Mikr. Uzm. Dr.
Tuğba ŞEKİ ile Sivil Savunma Uzmanı Yurdanur YÜCE tarafından yerine getirilir.
-7-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
KRİZ MERKEZİ VE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON SORUMLUSUNUN
GÖREV VE YETKİLERİ :
Afetin büyüklüğünü, doğasını ve yayılma alanını araştırmak ve bu konularda bilgi
toplamak,
Hava durumunu izlemek için Meteoroloji İl Müdürlüğü ile haberleşme sağlamak,
Uygun iletişim ve mesaj akışını sağlamak için İl Kriz Merkezi ile bağlantı kurmak
ve Halkla İlişkiler Yetkilisi ile koordineli çalışmak,
Hastanenin hasta bakım kapasitesi, var olan veya olası personel sıkıntısı, başka
hastanelere taşınacak olan hastaların sayısı, diğer birimler tarafından talep edilen
ihtiyaçlar gibi konularda bilgi toplamak, bu konularda Planlama Şefi ile işbirliği
yapmak,
Haberleşme hizmet sorumlusunun yardımıyla acil iletişim ağını kullanarak
hastaneler arası İl veya İlçe Kriz merkezleriyle iletişim kurmak ve hastanenin
mevcut durumu hakkında bilgi vermek,
Devletin resmi koordinasyon yetkililerine (İl Kriz Merkezi) Hastanedeki
değişiklikler ve gelişmeler hakkında güncelleştirilmiş bilgiler vermek,
Hastaneye müracaat eden yaralılar ile ilgili gerekli verileri (kabul edilen yaralı
sayısı, tedavi edilmiş yaralıların türleri, hastaneye yatırılan, hastaneden taburcu
edilen, ölen ya da başka kuruma sevk edilen hastaların sayısı, yaralıların kişisel
bilgileri ve raporları) derlemek ve sunmak,
Planlama Şefi ile birlikte, afetle ilgili olarak hastanede yapılan faaliyetlerin
dokümantasyonu sağlamak,
Afet Planının başarılı olup olmadığını izlemek ve Başhekim' e bilgi vermek.
7) OPERASYON ŞEFİ :
Hastanemiz Operasyon Şefi Başhekim Yardımcısı'dır. Bu görev Başhekim Yardımcısı
Genel Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Metin ALTINKAYA tarafından yerine getirilecektir.
Hastanemiz Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğur ALTUN Operasyon Şefinin yardımcısıdır.
İzin, istirahat vb. nedenlerle yokluğu halinde Cerrahi daldaki nöbetçi diğer hekim tarafından
hizmet yürütülür.
OPERASYON ŞEFİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :
Sorumluluğu altındaki yöneticiler ile gerektikçe toplantılar yaparak mevcut ve
gelecekteki hastaların teşhis ve tedavileri ile ilgili planları yapmak,
Tıbbi Hizmetler, Destek Hizmetleri ve İnsani Hizmetleri alt birimlerine gerekli
personel ve malzemeyi sağlanması sorumluluğunu yürütür,
Tüm haberleşmelerin bir kopyasının haberleşme hizmet sorumlusuna
gönderilmesini sağlamak, tüm karar ve yapılanları dokümante etmek,
Hastaneye gelen tüm yaralıların teşhis ve tedavisinden Operasyon Şefi
sorumludur.
Kaç hastanın hemen taburcu edileceği, sevk edilebileceği kararını vermek,
Taburcu edilecek hastaların ailelerini bilgilendirme görevi Operasyon Şefi
kendisine bağlı Sosyal Çalışmacı Muhammet YAVUZ aracılığı ile yerine
getirecektir.
-8-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
OPERASYON ŞEFİNE BAĞLI BİRİMLER:
a) Tıbbi Bakım Yöneticisi
b) Destek Birimleri Yöneticisi
c) Psiko-Sos. Destek Hizmetleri Yöneticisi
: Başh.Yrd. Uzm.Dr. Memnune ÇAMSARI
Anestezi Uzm. Dr. Atilla ARÇAY
: Biyo.Kim. Uzm. Dr. O.İlker ÇALIKOĞLU
Farmakoloji Uzmanı Dr. Havva KUBAT
: Dr. Pervin ERDEM - Psikiyatri Uzmanı
Bu grubun yöneticileri
kendine bağlı birimlerin kurulması, denetlenmesi ve
organizasyonundan sorumludur. Operasyon Merkezi olarak Hastanemiz Ana bina zemin
katta yer alan Doktor Konsey Salonu kullanılacaktır.
7.a) Tıbbı Bakım Yöneticisi :
Bu birim Başhekim Yardımcısı Anestezi Uzmanı Dr. Memnune ÇAMSARI
tarafından yürütülecektir. İzin veya istirahat durumlarında bu görev Anestezi Uzmanı Dr.
Atilla ARÇAY tarafından yürütülecektir. Yataklı Birimler Sorumlusu ve Acil Tedavi Birimler
Sorumlusundan oluşacak iki alt birimle çalışacaktır. Bölümlerin koordineli olarak
çalışmalarını ve aynı zamanda denetimlerini sağlayacaktır.
- Yataklı Birimler Sorumlusu :
Bu birimin sorumlusu Dahiliye Uzmanı Dr. Çağatay ÇITIRIK’ dır. İzin istirahat vb.
durumlarda vekalet eden diğer Dahiliye Uzmanı Dr. Erol GÜMÜŞ bu hizmeti yürütür.
Yataklı Birimler Sorumlusu kendine bağlı bölüm sorumlularını seçer ve bu
bölümlerin koordineli bir şekilde çalışmasını ve denetimlerini sağlar.
Yataklı Birimlere bağlı bölümler ;
a) Cerrahi Sorumluları
: Genel cerrahi uzmanları
Op. Dr. Raci SELÇUK
Op. Dr. Mehmet ARSLAN
b) Dahiliye Sorumluları
: Dahiliye Sorumluları
Dr. Necdet TAMAMOĞULLARI
Dr.Celal KESEN
c) Yoğun Bakımlar Sorumluları
: Anestezi Uzmanları
Dr. Düzgün DOĞAN
Dr. Zeynep KARACA
d) Poliklinikler Sorumlusu
: Başhemşire Yardımcısı
Ayşe HÜSEMOĞLU ŞAH
e) Hemşirelik Hizmetleri Sorumluları
: Başhemşire Yardımcıları
Sevil TEMUR
Ruziye DAĞ
Esma BAŞPINAR
-9-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
- Acil Tedavi Birimler Sorumluları :
Bu birim sorumluları Afet süresince en çok çalışacak birimdir. Bu birimin sorumlusu
İlk ve Acil Yardım Uzmanı Dr. Mustafa UĞUR’ dur. Birim sorumlusunun yardımcısı travma
ve Acil Cerrahi deneyimi olan Ortopedi Uzmanı Dr. Yahya KARAKAYA ‘dır. İzin istirahat
vb. durumlarda yokluğu halinde vekalet eden başka Uzman bir Hekim tarafından hizmet
yürütülür. Acil Tedavi Birimine bağlı bölümler ;
-
Acil Tedavi Birimine bağlı bölümler ;






Triaj Sorumlusu
Kırmızı Alan Sorumlusu
Sarı Alan Sorumlusu
Yeşil Alan Sorumlusu
Hasta Çıkış Sorumlusu
Morg Sorumlusu
Triaj Alanları, Kırmızı, Sarı ve Yeşil Alanların nereler olduğu önceden tespit edilmeli,
ilgili sorumlu kişilere gerekli eğitimler verilmeli, herhangi bir Afet yaşandığında panik ve
kargaşayı en aza indirmek, hızlı bir müdahale ile tüm personelin teyakkuz haline geçmesi
önceden hedeflenmektedir. Belirtilen alanlar hasar görmüş ise ek binalar veya bahçeye
kurulacak çadırlarda çalışılacaktır.
Afete maruz kalmış kişiye hızla Triaj Alanında durum değerlendirmesi yapılarak
kırmızı alan, sarı veya yeşil alana yönlendirilecekler ve tedavileri bu alanda devam
edecektir. Bu Alanlarda tedavileri yapıldıktan sonra duruma göre Hastanemiz Poliklinik
veya servislerinde tedavileri devam eder. Ölü olarak gelen hastalar Siyah Alana alınırlar .
İlk 24 saatte Triaj, Kırmızı, Yeşil, Sarı Alanda çalışacak sorumlu personel listesi Ek -1 de
belirtilmiştir.
Triaj Alanında hastanın ayırımı yapılırken hangi alana ait olduğu belirtir koluna plastik
bilezik takılmalı. Bu plastik bilezikler afet öncesi alınıp Acilde muhafaza edilmelidir.
(Kullanım kolaylığına göre bilezik veya etiket olabilir). Kırmızı Alan için Kırmızı bilezik, Sarı
Alan için sarı bilezik, Yeşil Alan için yeşil bilezik takılıp hasta sevk edilmelidir. Ölü gelen
hastalara siyah bilezik takılır. HAP planında bu alanlar sorumlu personel isimleri ile birlikte
belirlenmiş EK' 2 de sunulmuştur.
a) Ambulans ve helikopterin hasta boşaltacağı alan (Hastane bahçesi düzenlenebilir)
b) Triaj alanı
c) Kayıt kabul alanı
d)
Yaşamı tehdit eden ve acil müdahale gerektirecek hastalar için tedavi
alanı
e)
Yaşamı tehdit eden yaralanması olmayan, tıbbi müdahale ve bakımları
için bir süre gecikebilecek yaralılar için bir tedavi alanıdır.
f)
Ayaktan gelen ve durumu stabil olan, ayaktan tedavi edilebilecek
hastaların müdahale alanıdır.
g)
Ölü olarak getirilen veya ölmekte olan yaralıların toplandığı alandır.
- 10 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
BİLEZİKLER (ETİKETLER) :
a)
Acil olarak operasyona ya da yoğun bakıma alınarak yaşamı
kurtarılabilecek hastalar bu gruba dahil edilir.
b)
Bu grupta vital bulguları stabil, acil yaşam tehdidi altında olmayan
bekleyebilecek vakalar bulunur.
c)
Genel durumu iyi, hiçbir vital bozukluğu olmayan ve ayaktan tedavi
edilebilecek hastalara uygulanır.
d)
gönderilirler.
Ölen hastalar bu grupta sınıflandırılır. Bu hastalar en kısa sürede morga
7.b) Destek Birimleri Yöneticisi : Bu bölümün sorumlusu Biyokimya Uzmanı Dr.
Osman İlker ÇALIKOĞLU' dur. İzin, istirahat vb. yokluğu halinde görevi Farmakoloji Uzmanı
Dr. Havva KUBAT yerine getirir. Destek Birimleri Yöneticisi kendisine bağlı birimler ile
koordineli bir çalışma ortamı sağlar. Lojistik Şefi ve Döner Sermaye Şefi başta olmak üzere ilgili
bölümlerle yakın işbirliği içinde bulunur.
Destek Birimleri Yöneticisine bağlı bölümler ve sorumluları;
Laboratuar Sorumluları
:Klinik Biyokimya Uzm. Dr.Halis GÖNEN
Parazitoloji Uzmanı Dr. Hatice KARA
Patoloji Uzmanı Dr. Çetin KOÇAK
Radyoloji Sorumluları
: Radyoloji Uzmanı Dr. Cuma OKAN
Radyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin ÖZEL
Radyoloji Uzmanı Dr. Sıtıkı GÜLHAN
Eczane Sorumluları
: Başeczacı Ayşe BULUKLU
Eczacı Murat KINIK
Eczacı Ayfer DAĞDELEN
Tıbbi Malzeme Sorumluları
: Tıbbi Teknolog Sultan GÜLEÇ KAYABAŞ
Tıbbi Sekreter Muhammet Ali GÜLEÇ
Tıbbi Cihaz Sorumluları
: V.H.K.İ. S.Seher YETKİN
Tıbbi Sekreter Celal ALMAZ
Destek Birimleri afette hastaların ve personelin ihtiyacı olan malzemeyi ihtiyaç aciliyetine
göre dağıtılmasını sağlar. Felaket başa gelmeden önce planlama yapmanın en önemli amacı,
felaket anında gerekli olabilecek malzemelerin nasıl karşılanacağının planlanmasıdır.
Hastanemiz tıbbi malzeme ilaç ve serum yönünden olağanüstü durumlarda yardımlar gelene
kadar ilk 48 saat kendisine yetebilmelidir. Özellikle ilaç, serum,kan alma kitleri, antibiyotik
stoku bir afet olabileceği düşünülerek stoklanmalıdır.
7. c) Psikososyal Destek Hizmetleri Yöneticisi :
Bu görev Psikiyatrist Dr. Pervin ERDEM tarafından yerine getirilecektir. İzinli ve
raporlu
olduğunda bu görev yerine Psikiyatri uzmanlarından birisi vekalet edecektir.
Psikososyal Destek Hizmetleri Yöneticisi kendisine bağlı bölüm sorumluları ve diğer birimlerle
koordineli bir şekilde çalışmaları yürütür.
- 11 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Bağlı bölümler ve Sorumluları:
Personel Destek Sorumlusu : Psikolog Canan ÇITLAKOĞLU ŞARAPLI
Psikolojik Destek Sorumluları : Psikolog – Memnune UYSAL İBİŞ
: Psikolog – Ali PİRBUDAK
Personel yakınları Sorumluları : Psikolog Züleyha ERDOĞAN
: Sos. Çal. Uzm. Ahmet DEMİR
: Hemşire: Nuray ÖZDİL
HASTANENİN BOŞALTILMASI:
Hastane tehdit altında olduğunda, herhangi bir afet olduğunda kısmen ya da
tamamen boşaltılması kararını H.A.P. Başkanı verir.
Hastanenin hangi kısımlarının güvenli olduğuna ve hangi kısımlarının
boşaltılacağına karar verme yetkisi Lojistik Şefinin (Hastane Müdürü)
sorumluluğundadır.
Hastanenin zarar görmesi durumunda arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmekle
görevli kişi Lojistik Şefidir.
Hastanenin dış boşaltılması için uygun yerleri belirleme sorumluluğu H.A.P.
başkanının dır. Aynı zamanda hastaların gidecekleri yerleri (Askeri Hastane, portatif
hastane, okullar, spor salonları, camiler ve özel ve kamu kuruluşları, vs) de
belirleyen kişidir.
Hastanenin iç boşaltımı için uygun yerleri belirleyecek kişi Operasyon Şefidir.
Hangi hastaların taburcu edileceği, hangi servislerin boşaltılacağına Operasyon Şefi
karar verir.
Merdivenlerin ve asansörlerin kullanılıp kullanılmayacağına karar verecek kişi
Lojistik Şefidir.
Hastanenin boşaltılması, transport yolların sağlanmasının sorumluluğu Lojistik
Şefine aittir.
Boşaltım işinin organizasyonundan ve idaresinden H.A.P. Başkanı sorumludur.
Hangi hastanın nereye tahliye edildiği ile ilgili dokümantasyonu yapan kişi Planlama
Şefidir.
Hastanenin Boşaltılmasından sonraki güvenliğinden sorumlu kişi Güvenlik Şefidir.
Terör ve bomba tehdidine karşı hastanenin boşaltılmasına karar verme sorumluluğu
Güvenlik Şefine aittir, ancak boşaltma emrini H.A.P. Başkanı verir.
ACİL SERVİSTE AFET ORGANİZASYON PLANI :
1. H.A.P' nın bir nüshası güncel olarak Acil Serviste bulunur,
2. Mülki idare katlarından alınan afet bildirimini Hastane Nöbetçi Uzman Hekimi derhal
Hastane Afet Planı Başkanına haber verir. Eğer H.A.P. Başkanına veya H.A.P. Başkan
Yardımcısına ulaşılamaz ise nöbetçi uzman hekim H.A.P. Planını uygulamaya koyar,
3. Hastanede o anda görevde olmayan personele ulaşabilmek için Acil Serviste
muhafaza edilen tıbbi personelin telefon ve adreslerini içeren listeden yararlanılır. Bu liste
Ocak ve Haziran aylarında Acil Servis Sorumlu Hemşiresi tarafından güncelleştirilir. Eğer
hastanenin telefonu kesintiye uğramışsa cep telefonu, telsiz yada basın aracılığı ile acil
servis personeline ulaşılmaya çalışılacaktır,
- 12 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
4. Acil serviste mümkün olduğu kadar kayıt işleri bilgisayar ile yapılacak ancak
sistemin çökmesi durumunda kayıtlar kayıt kabul defterine kaydedilecektir. Afet anında
hastanenin kullanacağı alanlar Acil Serviste belirlenmiş olacaktır.
Acil Servis Ekibinin Görevleri
:
Doktor ;
1. Hava yolunu açar, servikal immobilizasyonu sağlar,
2. Solunumu sağlar, gerekli olguları entübe eder. Gerekli olgulara tüp torakostomi
yapar,
3. Sıvı resüsitasyonuna başlar (2 damar yolu,18 No angiocath, bolus kristalloid
infüzyonu)
4. Kabaca nörolojik muayene yapar (bilinç durumu, sözel yanıt, ağrıya yanıt, cevapsız
hasta)
5. Hastayı soyarak tümden gözden geçirir,
6. Dışa kanamaları durdurur (kompresyon, klemp)
7. Basitçe kırık immobilizasyonunu sağlar,
8. Nazogastirik takar,
9. Foley takar,
10. Tarama US yaptırır,
11. Hastanın önceliğini değerlendirir. Triajdan en ufak şüphede uzmana danışır ve
hastayı üst gruba alır.
Acil Sorumlu Hemşiresi ;
1. Hemşire ve personele olan gereksinimi koordine eder,
2. Gerekli tıbbi malzemenin sağlanmasından sorumludur,
3. Görevli tüm tıbbi personeli çağırır,
4. Acil Servis kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlar,
5. Hasta transportunu koordine eder,
6. Tedavi alanlarındaki malzemeleri periyodik olarak kontrol eder,
7. Acil Servis ve Triyaj alanlarının organizasyonunu sağlar.
Hemşire ;
1. Hasta kartlarına vital bulguları kaydeder (tansiyon, nabız)
2. Tetanos profaliksisi yapar,
3. Kan örneği alır (kan grubu, dar rutin, hemogram)
4. Damar yolunu açar (18 No angiocath, ringer laktat veya izotonik)
5. Belirlenen tedavileri uygular (sözlü olabilir)
6. Hastanın transportunu sağlar.
Hastabakıcı ;
1. Hastayı acil servise alır,
2. Hastayı bütünüyle soyar,
3. Değerli eşyaları hemşireyle beraber görevli Memura teslim eder,
4. Hastanın transportunu sağlar.
Radyoloji Doktor / Teknisyeni ;
1.Yan servikal, PA Akciğer ve pelvis grafisi rutin olarak çekilir,
2.Tarama ultrasonografisi yapar (yalnızca abdominal sıvı aranır ve perikarda bakılır).
- 13 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
H.A.P
GENEL HUSUSLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MERSİN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NİN YERLEŞİMİ
YATAK ,YOĞUN BAKIM, MORG KAPASİTELERİ
PERSONEL SAYISI
ALT YAPI VE TEKNİK HİZMETLER
KORUYUCU GÜVENLİK
TAŞIMA HİZMETLERİ
HABERLEŞME HİZMETLERİ
İLK TEDAVİ ALANI
- 14 –
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
__ İ K İ N C İ
B Ö L Ü M __
H.A.P GENEL HUSUSLAR
1. Mersin Devlet Hastanesi Başhekimliği Nusratiye Mahallesinde bulunmaktadır.
Bahçesi demir parmaklıklarla çevrili olup, Kuzey Batısında Karayolları Bölge Müdürlüğü,
Batıda Kuvayı Milliye (Hastane) Cd. Kuzeyinde Çevre Yolu, Çevre Yolunun karşı tarafında
benzinlik mevcuttur. Güneyde 5015 sokak, bu sokağın karşında benzinlik yer alır. Doğuda
ise 5021 sokak mevcuttur.
2. Mersin Devlet Hastanesi Başhekimliği ana bina, yeni bina ve ek binalar (Diş Tedavi
ve Protez Merkezi, Biyokimya, Hematoloji, Mikrobiyoloji Laboratuarları, Bilgi işlem, Satınalma,
Personel ve sicil Şubesi, Mutemetlik, Tahakkuk,İstatistik, Evrak Kayıt Birimlerinin bulunduğu iki
katlı müstakil bina, Böbrek Taşı Kırma Merkezi, 2 Nolu Döner Sermaye Sayman Müdürlüğü,
Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp Ünitesi) ile aşağıda isim ve adresleri belirtilen
Hemodiyaliz Merkezi ve semt polikliniğinden oluşur.
a) Hemodiyaliz Merkezi (Limonluk Mh. 2436 Sk. No:4 MERSİN)
b) Toroslar
Semt
Polikliniği (Toroslar Beldesi Yusuf
Kültür Sanat Merkezi zemin kat Binası MERSİN),
Kılıç Mah. Belediye
3. Mersin Devlet Hastanesi Başhekimliği yataklı ve ayaktan tedavi hizmeti veren bir
sağlık kuruluşu olup, 26.789 m2’lik bir saha üzerine inşa edilmiştir. Bina oturum alanı: 7.305
m2 , kapalı alanı ise 33.751 m2 dir. Hastanenin ana binası 19.316 m2 ile acil ve poliklinik
10.632 m2 olup, betonarme yapı tarzındadır. Diş Tedavi ve Protez Merkezi: 778 m2, :
Bilgi işlem – Satınalma – Personel ve sicil Şubesi – Mutemetlik – Tahakkuk – İstatistik - Evrak
Kayıt Birimlerinin bulunduğu iki katlı müstakil bina: 2100 m2,
Hematoloji, Biyokimya,
2
2
Mikrobiyoloji laboratuarları :669 m , Amatem Merkezi 256 m , Güvenlik Noktası :31 m2 olup,
yığma yapı tarzındadır.
4. Mersin Devlet Hastanesi Başhekimliği;
1
2
3
4
5
6
Yatak Kapasitesi
: 502
Yoğun Bakım yatak sayısı
;
YOĞUN BAKIM YATAKLARININ
YOĞUN BAKIMIN ADI
Cerrahi Servisi Yoğun Bakımı
Kalp Damar Cerrahi Servisi Yoğun Bakımı
Dahiliye Servisi Yoğun Bakımı
Kroner Yoğun Bakım
Nöroloji Servisi Yoğun Bakımı
Yanık Ünitesi
TOPLAM
Morg Kapasitesi
SERVİSLERE GÖRE DAĞILIMI
YATAK SAYISI
: 6
: 6
: 11
: 6
: 9
: 6
: 44
: 9 sabit ve 6 paket olmak üzere toplam 15 dir.
- 15 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
11
6
5
0
4
6
5
12
3
8
7
11
2
5
6
9
4
6
9
3
2
5
6
10
1
2
1
2
3
5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
11
6
4
0
4
6
5
12
3
8
6
11
2
5
6
9
3
6
9
2
2
4
5
10
1
2
1
1
3
5
0
SHS
2
0
2
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
1
1
1
2
20
16
10
0
0
0
0
3
4
1
1
1
2
17
12
1
1
15
- 16 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
TOPLAM
Ful-time
Çalışan
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
GEÇİCİ
PER.
SAYISI
Part-time
Çalışan
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı
Biyokimya ve Kln.Biyokimya Uzmanı
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hast.Uzmanı
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı
Enfeksiyon Hast.ve Klinik Mikr.Uzmanı
Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı
Genel Cerrahi Uzmanı
Göğüs Cerrahi Uzmanı
Göğüs Hastalıkları ve Tbc Uzmanı
Göz Hastalıkları Uzmanı
İç Hastalıkları Uzmanı
İlk ve Acil Yardım Uzmanı
Kalp ve Damar Cer.Uzmanı
Kardiyoloji Uzmanı
K.B.B.Uzmanı
Mikrobiyoloji/Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Nöroloji Uzmanı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Patoloji Uzmanı
Plastik ve Rekonstirüktif Uzmanı
Radyodiognastik Uzmanı
Ruh Sağlığı ve Hast.Uzmanı
Üroloji Uzmanı
Fizyoloji Uzmanı
Gastroenteroloji Uzmanı
Halk Sağlığı Uzmanı
Nefroloji Uzmanı
Nükleer Tıp Uzmanı
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
Hematoloji Uzmanı
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Uzmanı
Tıbbi Onkoloji
Anatomi
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Parazitoloji Uzmanı
Diş Tabibi
Tabip (Pratisyen Hekim)
Eczacı
MEVCUT
PER.SAYISI
PERSONELİN KADRO ÜNVANI
VE
NİTELİĞİ
SINIFI
MERSİN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
PERSONEL SAYISI
11
6
5
0
4
6
5
12
3
8
8
11
2
5
6
9
4
6
9
3
2
5
6
10
1
2
1
2
3
5
0
2
1
1
1
2
21
31
10
Fizyoterapist
Psikolog
Diyetisyen
Sosyal Çalışmacı
Çocuk Gelişimcisi
Tıbbi Teknolog
Biyolog
Başhemşire
Hemşire / Yüksek Hemşire
Ebe
Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter)
Sağlık Memuru (Anestezi)
Sağlık Memuru (Laboratuvar)
Sağlık Memuru (Röntgen)
Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı)
Diş Protez Teknisyeni
Sağlık Memuru (Diyaliz Teknikeri)
Sağlık Memuru (Radyoterapi Teknikeri)
Sağlık Fizikcisi
Sağlık Memuru (Ortopedi Teknisyeni)
Sağlık Memuru (Ortez/Protez Teknikeri)
Sağlık Memuru (Odyometri Teknisyeni)
Hastane Müdürü
Hastane Müdür Yardımcısı
Hastane Müd. Yard.(İl Onaylı+Bak.) (1
Ebe+1 Lab.Tek.)
Sivil Savunma Uzmanı
Şef
Ayniyat Saymanı
Ambar Memuru
Bilgisayar İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kont.İşletmeni
Memur
Daktilograf
Şoför
Gassal (Biri Bayan)
Aşçı
Terzi
Berber
2
GİHS
GİHS
GİHS
GİHS
GİHS
GİHS
GİHS
GİHS
GİHS
YHS
YHS
YHS
YHS
1
2
1
0
2
55
5
1
9
1
4
3
2
- 17 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
TOPLAM
SHS
GEÇİCİ PER.
SAYISI
5
5
4
2
2
7
4
1
344
116
37
42
80
57
29
16
1
6
1
7
1
4
1
10
Ful-time
Çalışan
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
GİHS
GİHS
Part-time
Çalışan
MEVCUT
PER.SAYISI
PERSONELİN KADRO ÜNVANI
VE
NİTELİĞİ
SINIFI
MERSİN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
PERSONEL SAYISI
5
5
4
2
2
7
4
1
344
116
37
42
80
57
29
16
1
6
1
7
1
4
1
10
2
1
2
1
0
2
55
5
1
9
1
4
3
2
TOPLAM:
Uzman Hekim Tam Zamanlı
Uzman Hekim Yarı Zamanlı
Pratisyen Hekim Tam Zamanlı
159
7
12
Pratisyen Hekim Yarı Zamanlı
Diş Tabibi Tam Zamanlı
Diş Tabibi Yarı Zamanlı
4
17
3
202
TOPLAM:
0
1141
7
TOPLAM
GEÇİCİ PER.
SAYISI
0
41
1
1
3
1
6
1
4
1
Ful-time
Çalışan
YHS
YHS
THS
THS
THS
THS
THS
SHS
YHS
THS
Part-time
Çalışan
MEVCUT
PER.SAYISI
Bekçi
Hizmetli
Mühendis (Makine)
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Mühendis (Kimyager/Kimya)
Mühendis (Fizik)
Teknisyen (Elektrik/Elektronik-İnşaat)
Eczacı Teknisyeni
Teknisyen Yardımcısı
Tekniker
Sözleşmeli Geçici İşçi
Sözleşmeli Geç.İşçi (Diş Tek.)
SINIFI
PERSONELİN KADRO ÜNVANI
VE
NİTELİĞİ
0
41
1
1
3
1
6
1
4
1
0
0
1158
159
UZMAN HEKİM TOPLAM
POLİKLİNİĞİ OLAN HEKİM
POLİKLİNİĞİ OLMAYAN HEKİM
166
130
36
PERSONEL HAREKETLERİ NEDENİYLE
PERSONEL SAYISI DEĞİŞKENDİR.
MERSİN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
ÖZEL ŞİRKET ELEMANLARI İLE BİRLİKTE
TOPLAM PERSONEL SAYISI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Mersin Devlet Hastanesi Başhekimliği Kadrolu Personel sayısı
Özel Temizlik Şirketi Personel sayısı
Özel Güvenlik Şirketi Personel Sayısı
Özel Yemek Şirketi Personel Sayısı
Özel Bilgisayar Şirketi Personel Sayısı
Hizmet Alınan Radyasyon Onkoloji ve Nükleer Tıp Ünitesi Personeli
Hizmet alınan Tomografi ve MR Ünitesi Personel Sayısı
Hizmet alınan Ulaşım Hizmetleri Personel Sayısı
GENEL TOPLAM
- 18 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
: 1158
: 300
:
88
:
65
: 158
:
16
:
12
:
5
: 1802 Kişi
5. Alt Yapı ve Teknik Hizmetler: Hastanemizde Teknik Hizmetlerin yürütülmesi için
Teknik Atölye çalışanları görevli olup afet durumunda sorumlu mühendis görevlendirilecektir.
Sorumlu mühendis alt yapı ve teknik hizmetlerin aksamadan düzenli olarak yürütülmesinden
sorumlu olacak, teknik atölye teknisyenleri ile koordineli çalışarak aksayan alt yapı ve teknik
hizmetlerin faaliyete geçirilmesini sağlayacaktır. Hastanemiz Teknik Atölyesi 24 saat açıktır.
Mesai dışında nöbetçi teknisyen bulunmaktadır. Hastane imkanları ile giderilebilecek arızaların
onarımını yapmaktadır. Hastane imkanları ile giderilemeyen arızalar için Hastane dışından
teknik personel çağrılmaktadır. Elektrik kesildiğinde aşağıda yerleri ve özellikleri belirtilen beş
adet jeneratör devreye girer.
 Hastanemiz ana binası için 750 Kw lık,
 Bilgi işlem – Satınalma – Personel ve Sicil Şubesi – Mutemetlik – Tahakkuk –
İstatistik - Evrak Kayıt Birimlerinin bulunduğu iki katlı müstakil bina için 250 Kw
lık,
 Onkoloji ve Görüntüleme Merkezi ile yeni bina için 1650 Kw.lık
 Toroslar uç polikliniği için 110 Kw.lık.
 Hemodiyaliz Merkezi için 110 Kw.lık.
6. Hastanemizde İki adet su deposu mevcut olup, Kapakları daima kilitli tutulmaktadır.
Ana bina su deposu 220 ton Yeni bina su deposu 180 ton kapasitesindedir. Şehir suyu kesildiği
zaman artezyen kullanılmaktadır. Bu nedenle şehir suyu kesildiği zaman sürekli hastanenin su
ihtiyacı karşılanmaktadır. Artezyende arıtma cihazı (Ultrobiyo) cihazı kulanılmaktadır. Klor
dozaj pompası bağlanarak, su klorlanmaktadır. Artezyen su tesisatı Hastane Jeneratörüne
bağlıdır. Elektrik kesilse bile su akmaktadır. Hastane de kullanılan suyun periyodik aralıklarla
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Laboratuarında biyolojik ve kimyasal analizleri
yapılarak, sonuç raporları Hastanemiz Enfeksiyon Komitesi’ ne gelmektedir. kalorifer kazan
dairesinde çalışan teknik personel Başhekimlik onayı ile görevlendirilmiş olup, aynı zamanda
Hastane suyunun akmasından ve su depolarından da sorumludur. Kalorifer kazan dairesi 24
saat açık olup, mesai dışında nöbetçi teknik personel bulunmaktadır. Hastane imkanları ile
giderilebilecek arızaların onarımını yapmaktadır. Hastane imkanları ile giderilemeyen arızalar
için Hastane dışından teknik personel çağrılmaktadır. Su kesildiği zaman kullanılmak üzere
Hemodiyaliz Merkezinde bir tonluk su deposu mevcuttur.
7. Hastanemizin Koruyucu Güvenliğini sağlamak üzere Sivil Savunma Uzmanı
tarafından yangına ve sabotaja hassas birimler için altı ayda bir sorgulama yapılarak, kontrol
formu doldurulup, ilgili personele imzalattırılmaktadır.
8. Taşıma Hizmetleri ; Hastanemiz bünyesinde şoför kadrosunda 9 personel
bulunmaktadır. Hizmet alınan şoför sayısı 5 dir.
MERSİN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ DEMİRBAŞINA KAYITLI ARAÇ LİSTESİ
SIRA
NO
ARACIN
AÇIKLAMALAR
MODELİ
PLAKASI
MARKASI
CİNSİ
1
2006
33 FL 112
FORD
2
3
2003
-
33 AH 476
33 RH 456
FORD
FİAT
4
5
1999
2001
33 DR 742
33 HY 929
CITROEN Binek Otomobili
CITROEN Minibüs
AMBULANS
(Tam donanımlı)
AMBULANS
AMBULANS Tipi
Araç
112
tarafından
kullanılıyor.
Nakil Ambulansı
Evde
Sağlık
Hizmetleri
için
kullanılıyor.
13 koltuklu
- 19 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
9. Haberleşme Hizmetleri ; Hastanemizde hastane içi santral ile haberleşme
mevcuttur. Bir afet durumunda telefonlar kilitlendiğinde, elektrik kesildiğinde veya santralın
zarar gördüğünde haberleşmenin temini için Teknik Atölye elemanları tarafından arıza
giderilecektir. Giderilemeyen arızalar için Bakım sözleşmesi yapılan firma elemanları
çağrılacaktır.
10. İlk Tedavi alanı: İlk tedavi alanı olarak triyaj alanı kullanılacak (Acil Servis girişi karşı
koridoru) burada hastalar ilk değerlendirilmeleri yapıldıktan sonra kırmızı, sarı ve yeşil
alanlara yönlendirilecekler ve tedavileri bu alanlarda devam edecektir. İlk tedavisi yeterli
olan hastalar (ayaktan tedavi edilen hastalar) dışında kalanlar ilgili birimlere gönderilecektir.
İlk tedavi alanına gelen yanıklar, kırıklar, tıbbi ve cerrahi tedavi gerekli olan hastalar ve
şokla gelen hastalar için Acil Serviste bulunan Acil Enjeksiyon Odası işler hale getirilecektir.
Her alanda iş yüküne göre farklı sayıda personel görevlendirilmiştir.
11. Hastalara ilk müdahale için gerekli tıbbi cihaz, sıhhi sarf malzemeleri ve ilaçlar
eczane ayniyat- ilaç depomuzdan karşılanacaktır. Herhangi bir afet durumuna karşı sıhhi
sarf malzemeleri ve ilaçlar stoklu çalışılmaktadır. Gerekli olan ilaç ve malzemenin
sarfiyatının hızlı ve doğru bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır.
12. Afet durumunda bir çağrıya gerek olmadan hastanemizin tüm personeli mesai
saati içinde ve dışında görevlerine gelmek zorunda olduğu duyurulmuş olup yapılan
eğitimlerde de bu durum hatırlatılmaktadır. Olayı duymadığı için gelemeyen personel içinde
Acil Serviste bulunan görevli personel listesinde belirtilen telefon numaralarından
faydalanılır.
Uzm.Dr. Mehmet Yavuz GÖZÜKARA
Başhekim
- 20 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
H.A.P EKİPLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
TRİAJ EKİPLERİ
KIRMIZI ALAN EKİPLERİ
SARI ALAN EKİPLERİ
YEŞİL ALAN EKİPLERİ
SİYAH ALAN (OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA ÖLÜLERİ
TESPİT VE KAYIT TUTMA SERVİSİ)
- 21-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
AFET DURUMUNDA HASTALARIMIZI DEĞERLENDİRİP YÖNLENDİRECEK
TRİAJ EKİP LİSTESİ (1. EKİP)
(Çalışma Yeri Acil Servis girişi karşı koridoru, Yedeği Acil Servis Görüntüleme
Merkezine Geçen kapının bulunduğu koridor)
Gelen Hastalara Kırmızı, Yeşil, Sarı, Siyah Bilezikleri Takacak Yer
İLK 24 SAAT
(H.A.P.) GÖREVLİ PERSONELİN
SIRA
NO
1
ADI VE SOYADI
HASTANEDEKİ GÖREVİ
EKİPTEKİ GÖREVİ
Op. Dr. İrfan CAN
Genel Cerrahi Uzmanı
Triaj Ekip Başkanı
2
Dr. Metin AYIK
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Triaj Ekip Başkanı (Yedek)
3
Dr. Nazım ŞAHBAZ
Ortopedi Uzmanı
Ekip Personeli
4
Dr. Enver ŞAHİN
Beyin Cerrahi Uzmanı
Ekip Personeli
5
Dr. Musa Ersin BATİSLAM
Pratisyen Hekim
Ekip Personeli
6
Ünal ERGÜN
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
7
Seyit AKGÜN
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
8
Fuat KAYHAN
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
9
Erdem Duman
Hemşire
Ekip Personeli
10
Elife AKLAN
Hemşire
Ekip Personeli
11
Saliha ÇAKIR
Hemşire
Ekip Personeli
12
Pınar GÜLER
Hemşire
Ekip Personeli
13
Aliye KARAGEDİK
Hemşire
Ekip Personeli
14
Tercan KAYA
Hemşire
Ekip Personeli
15
Dilek GÖKOVA
Radyoterapi Teknikeri
Ekip Personeli
16
Nuh FELİK
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
17
Figen GEÇGEL TÜRKASLAN
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
18
Ahmet DİVANA
Tıbbi Sekreter
Ekip Personeli
19
Ali OĞUZ
V.H.K.İ
20
Karantina Görevi
(Değerli Eşyaları Toplama)
Mahfuz GÜNAY
Hizmetli
Karantina Görevi
(Değerli Eşyaları Toplama)
Hastalıkları nedeni ile raporlu olan Triaj Ekip Personeli yerine H.A.P. Başkanı tarafından
yeni personel görevlendirilir.
- 22-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
AFET DURUMUNDA HASTALARIMIZI DEĞERLENDİRİP YÖNLENDİRECEK
TRİAJ EKİP LİSTESİ (2. EKİP)
(Çalışma Yeri Acil Servis girişi karşı koridoru, Yedeği Acil Servis Görüntüleme
Merkezine Geçen kapının bulunduğu koridor)
Gelen Hastalara Kırmızı, Yeşil, Sarı, Siyah Bilezikleri Takacak Yer
İKİNCİ 24 SAAT
(H.A.P.) GÖREVLİ PERSONELİN
SIRA
NO
ADI VE SOYADI
HASTANEDEKİ GÖREVİ
EKİPTEKİ GÖREVİ
1
Op. Dr. Can TERZİER
Genel Cerrahi Uzmanı
Triaj Ekip Başkanı
2
Dr. İsmail KÖRK
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Triaj Ekip Başkanı (Yedek)
3
Dr. Mehmet KARAGÖZ
Ortopedi Uzmanı
Ekip Personeli
4
Dr. Necati DEMİRHAN
Beyin Cerrahi Uzmanı
Ekip Personeli
5
Dr. Sibel KOÇER
Pratisyen Hekim
Ekip Personeli
6
Turgay NİZAM
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
7
Mücahit BOYALI
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
8
Pınar GÜLER
Hemşire
Ekip Personeli
9
Kader KAYA
Hemşire
Ekip Personeli
10
Fatma OKTAR
Hemşire
Ekip Personeli
11
Fatih MEMİŞ
Hemşire
Ekip Personeli
12
Semra EYCEÖZ SEYREK
Hemşire
Ekip Personeli
13
Nihal DEMİR YALÇIN
Hemşire
Ekip Personeli
14
Hülya ÖZBAY TUĞRUL
Hemşire
Ekip Personeli
15
Osman ER
Radyoterapi Teknikeri
Ekip Personeli
16
Hüsnü Cemal AYDINDAĞ
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
17
Kubat YÜCE
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
18
Ali ÇAKIRCA
Tıbbi Sekreter
Ekip Personeli
19
Bahri ÇELİK
V.H.K.İ
Karantina Görevi
(Değerli Eşyaları Toplama)
20
Emine BULUT SABAH
Hizmetli
Karantina Görevi
(Değerli Eşyaları Toplama)
Hastalıkları nedeni ile raporlu olan Triaj Ekip Personeli yerine H.A.P. Başkanı tarafından
yeni personel görevlendirilir.
- 23 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
AFET DURUMUNDA HASTALARIMIZ İÇİN KIRMIZI ALAN (EKİP 1)
Yaşamı Tehdit Eden ve Acil Müdahale Gerektirecek Hastalar için Tedavi Alanı
(Çalışma Yeri Acil Serviste, Dahili Acil’ dir. Yedek Bölge Yeni Bina Zemin Kat Kardiyoloji
Poliklinikleri)
BİRİNCİ 24 SAAT
(H.A.P.) GÖREVLİ PERSONELİN
SIRA
NO
1
ADI VE SOYADI
HASTANEDEKİ GÖREVİ
EKİPTEKİ GÖREVİ
Op. Dr. Ramazan MAHANOĞLU
Genel Cerrahi Uzmanı
Kırmızı Alan Ekip
Başkanı
Kırmızı Alan Ekip
Başkanı (Yedek)
2
Dr. Mehmet ERİN TÜYSÜZ
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
3
Dr. Bahadır ASLAN
Ortopedi Uzmanı
Ekip Personeli
4
Dr. Necati DEMİRHAN
Beyin Cerrahi Uzmanı
Ekip Personeli
5
Dr. Uğurcan ÜSTÜNDAĞ
Pratisyen Hekim
Ekip Personeli
6
Abdulgaffar SARIKÖSE
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
7
Hasan ASLAN
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
8
Aygül BATMAZ
Hemşire
Ekip Personeli
9
Havva TORCU BÜLBÜL
Hemşire
Ekip Personeli
10
Ayşe KALE
Hemşire
Ekip Personeli
11
Mesude ERGİNOĞLU
Hemşire
Ekip Personeli
12
Emine ZENGİN
Hemşire
Ekip Personeli
13
Rukiye EKİCİ
Hemşire
Ekip Personeli
14
Fatma TEFELİ
Hemşire
Ekip Personeli
15
Şahin ÜRÜN
Radyoterapi Teknikeri
Ekip Personeli
16
Fatma KILIÇARSLAN
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
17
Selman GÜNBAT
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
18
Semra BAYRAK
Tıbbi Sekreter
Ekip Personeli
Hilmi ÇELİK
Memur
Karantina Görevi
(Değerli Eşyaları
Toplama)
20
Harun CÜCÜK
Hizmetli
Karantina Görevi
(Değerli Eşyaları
Toplama)
Hastalıkları nedeni ile raporlu olan Kırmızı Alan Ekip Personeli yerine H.A.P. Başkanı tarafından
yeni personel görevlendirilir.
19
- 24 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
AFET DURUMUNDA HASTALARIMIZ İÇİN KIRMIZI ALAN (EKİP 2)
Yaşamı Tehdit Eden ve Acil Müdahale Gerektirecek Hastalar için Tedavi Alanı
(Çalışma Yeri Acil Serviste, Dahili Acil’ dir. Yedek Bölge Yeni Bina Zemin Kat
Kardiyoloji Poliklinikleri)
İKİNCİ 24 SAAT
(H.A.P.) GÖREVLİ PERSONELİN
SIRA
NO
ADI VE SOYADI
HASTANEDEKİ
GÖREVİ
EKİPTEKİ GÖREVİ
1
Op. Dr. Veysel ERSOY
Genel Cerrahi Uzmanı
Kırmızı Alan Ekip Başkanı
2
Dr. Özgür YILDIRIM
Kalp Damar Cerrahi
Uzmanı
Kırmızı Alan Ekip Başkanı
(Yedek)
3
Dr. Nuri YÜKSEL
Ortopedi Uzmanı
Ekip Personeli
4
Dr. Sait ERKURT
Beyin Cerrahi Uzmanı
Ekip Personeli
5
Dr. Ahmet PAZAR
Pratisyen Hekim
Ekip Personeli
6
Bülent BALIK
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
7
Ahmet BİLGİÇ
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
8
Fazilet AKDAĞ
Hemşire
Ekip Personeli
9
Sevinç GÖRGEN
Hemşire
Ekip Personeli
10
Alev BATIBERK
Hemşire
Ekip Personeli
11
Canan ŞENOL KUBAT
Hemşire
Ekip Personeli
12
Emine AKDAĞ
Hemşire
Ekip Personeli
13
Fatma GÜVENÇ SARIOĞLU
Hemşire
Ekip Personeli
14
Medine ATAÇ ARAS
Hemşire
Ekip Personeli
15
Ömer YAVUZ
Radyoterapi Teknikeri
Ekip Personeli
16
Nermin ŞAHİN
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
17
Sinan KAAN
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
18
Adnan SUNGUR
Tıbbi Sekreter
Ekip Personeli
Gülay ÇELEBİ
V.H.K.İ.
Karantina Görevi
(Değerli Eşyaları Toplama)
20
Cemal TÜRKMEN
Hizmetli
Karantina Görevi
(Değerli Eşyaları Toplama)
Hastalıkları nedeni ile raporlu olan Kırmızı Alan Ekip Personeli yerine H.A.P. Başkanı tarafından
yeni personel görevlendirilir.
19
- 25 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
AFET DURUMUNDA HASTALARIMIZ İÇİN SARI ALAN (EKİP 1)
Yaşamı Tehdit Eden Yaralanması Olmayan, Tıbbı Müdahale ve Bakımları İçin Bir Süre
Gecikebilecek Hastalar için Tedavi Alanı
(Çalışma Yeri Acil Serviste, Acil 2 dir. Yedek Bölge Yeni Bina Zemin Kat Nöroloji
Poliklinikleri)
BİRİNCİ 24 SAAT
(H.A.P.) GÖREVLİ PERSONELİN
SIRA
NO
1
ADI VE SOYADI
HASTANEDEKİ GÖREVİ
EKİPTEKİ GÖREVİ
Op. Dr. Mahmut BOZKIRLI
Genel Cerrahi Uzmanı
Sarı Alan Ekip Başkanı
2
Dr. Berk ÖZKAYNAK
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Sarı Alan Ekip Başkanı
3
Dr. Fethi ÖLGÜN
Ortopedi Uzmanı
(Yedek)
Ekip Personeli
4
Dr. Sedat BAZ
Üroloji Uzmanı
Ekip Personeli
5
Dr. Bülent YENİLMEZ
Pratisyen Hekim
Ekip Personeli
6
Sinan GÖKDEMİR
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
7
İskan ONUR
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
8
Selma HABİP KAYA
Hemşire
Ekip Personeli
9
Nesibe ÜNLÜ PALAZ
Hemşire
Ekip Personeli
10
Gülay ACAR
Hemşire
Ekip Personeli
11
Nezihe Leyla GÜMÜŞTOK
Ebe
Ekip Personeli
12
Selime BOZDAĞ BULUT
Hemşire
Ekip Personeli
13
Ümit SELÇUK TEZEL
Hemşire
Ekip Personeli
14
Ayşe ÇAVUŞ KURT
Hemşire
Ekip Personeli
15
Fatma BATASUN
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
16
Mehmet Tevfik YARDAK
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
17
Erol AVCI
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
18
Beybün ATAMAN
Tıbbi Sekreter
Ekip Personeli
19
Yahya ÖZ
V.H.K.İ.
20
Karantina Görevi
(Değerli Eşyaları Toplama)
Ferami TOKER
Hizmetli
Karantina Görevi
(Değerli Eşyaları Toplama)
Hastalıkları nedeni ile raporlu olan Sarı Alan Ekip Personeli yerine H.A.P. Başkanı tarafından
yeni personel görevlendirilir.
- 26 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
AFET DURUMUNDA HASTALARIMIZ İÇİN SARI ALAN (EKİP 2)
Yaşamı Tehdit Eden Yaralanması Olmayan, Tıbbı Müdahale ve Bakımları İçin Bir Süre
Gecikebilecek Hastalar için Tedavi Alanı
(Çalışma Yeri Acil Serviste, Acil 2 dir. Yedek Bölge Yeni Bina Zemin Kat Nöroloji
Poliklinikleri)
İKİNCİ 24 SAAT
(H.A.P.) GÖREVLİ PERSONELİN
SIRA
NO
1
ADI VE SOYADI
HASTANEDEKİ GÖREVİ
EKİPTEKİ GÖREVİ
Op. Dr. Hilmi Cemal KURTOĞLU Genel Cerrahi Uzmanı
Sarı Alan Ekip Başkanı
2
Dr. Mustafa SEREN
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Sarı Alan Ekip Başkanı
3
Dr. Bülent BABAOĞLAN
Ortopedi Uzmanı
(Yedek )
Ekip Personeli
4
Dr. Yusuf KAYA
Göğüs Cerrahi Uzmanı
Ekip Personeli
5
Dr. Bekir Atilla ERKENCİ
Pratisyen Hekim
Ekip Personeli
6
Gazi ŞAHİN
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
7
Mahmut ÖZER
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
8
Pınar ÖKSÜZ
Hemşire
Ekip Personeli
9
Zehra NİŞANCI
Hemşire
Ekip Personeli
10
Fadime KIŞ
Hemşire
Ekip Personeli
11
Ferihe AKSOY
Hemşire
Ekip Personeli
12
Hatice Özlem ÖZSOY YILDIZ
Hemşire
Ekip Personeli
13
Yasemin MIZRAKÇIOĞLU
Hemşire
Ekip Personeli
14
Hediye KARSLI
Hemşire
Ekip Personeli
15
Tamer ÖZDEMİR
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
16
Fazlı İsmail YORAZ
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
17
Cengiz AYGÜN
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
18
Nurcan DOĞRUEL
Tıbbi Sekreter
Ekip Personeli
19
Halil LEVENT
V.H.K.İ.
20
Karantina Görevi
(Değerli Eşyaları Toplama)
Ziya GÜL
Hizmetli
Karantina Görevi
(Değerli Eşyaları Toplama)
Hastalıkları nedeni ile raporlu olan Sarı Alan Ekip Personeli yerine H.A.P. Başkanı tarafından
yeni personel görevlendirilir.
- 27 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
AFET DURUMUNDA HASTALARIMIZ İÇİN YEŞİL ALAN (EKİP 1)
Ayakta Gelen ve Durumu Stabil Olan, Ayakta Tedavi Edilebilecek Hastalar için Tedavi
Alanı (Çalışma Yeri; Yeni Bina Zemin Kat Kan Alma Odası, Yedeği Yeni Bina Zemin Kat
Dahiliye Polikliniği)
İLK 24 SAAT EKİBİ
(H.A.P.) GÖREVLİ PERSONELİN
SIRA
NO
ADI VE SOYADI
HASTANEDEKİ GÖREVİ
EKİPTEKİ GÖREVİ
1
Dr. Turgut ERKUTLU
Dahiliye Uzmanı
Yeşil Alan Ekip Başkanı
2
Dr. Tevfik DEMİR
Endokrinoloji Ve Met.Uzmanı
Yeşil Alan Ekip Başkanı
3
Dr. Nuri OCAK
Genel Cerrahi Uzmanı
(Yedek)
Ekip Personeli
4
Dr. Sezgin ÖZTÜRK
Kardiyoloji Uzmanı
Ekip Personeli
5
Dr. Ahmet Sencer YURTSEVER
Pratisyen Hekim
Ekip Personeli
6
Mehmet POLAT
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
7
Güven BAYRAMOĞLU
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
8
Yasemin ARSLAN
Hemşire
Ekip Personeli
9
Zübeyde ÖLMEZ
Hemşire
Ekip Personeli
10
Arzu ANDIZ SÖĞÜT
Hemşire
Ekip Personeli
11
Gülay NACAR
Ebe
Ekip Personeli
12
Sakine ALTUNTAŞ
Hemşire
Ekip Personeli
13
Konca EVER
Hemşire
Ekip Personeli
14
Işıl SABANCI
Hemşire
Ekip Personeli
15
Turgut ERGEN
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
16
Mehmet ÖZTÜRK
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
17
Yusuf DİNÇER
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
18
Bayram AVCI
Tıbbi Sekreter
Ekip Personeli
Mehmet ERKAYHAN
V.H.K.İ.
Karantina Görevi
(Değerli Eşyaları Toplama)
20
Rıza KOTANCI
Hizmetli
Karantina Görevi
(Değerli Eşyaları Toplama)
Hastalıkları nedeni ile raporlu olan Yeşil Alan Ekip Personeli yerine H.A.P. Başkanı tarafından
yeni personel görevlendirilir.
19
- 28 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
AFET DURUMUNDA HASTALARIMIZ İÇİN YEŞİL ALAN (EKİP 2)
Ayakta Gelen ve Durumu Stabil Olan, Ayakta Tedavi Edilebilecek Hastalar için Tedavi Alanı
(Çalışma Yeri; Yeni Bina Zemin Kat Kan Alma Odası, Yedeği Yeni Bina Zemin Kat Dahiliye
Polikliniği)
İKİNCİ 24 SAAT EKİBİ
(H.A.P.) GÖREVLİ PERSONELİN
SIRA
NO
ADI VE SOYADI
HASTANEDEKİ GÖREVİ
EKİPTEKİ GÖREVİ
1
Dr. Aybige PLANCI
Dahiliye Uzmanı
Yeşil Alan Ekip Başkanı
2
Dr. Ali Fazıl EDİZ
Genel Cerrahi Uzmanı
Yeşil Alan Ekip Başkanı
3
Dr. Pelin ÖZÇELİK EMLİK
Kardiyoloji Uzmanı
(Yedek)
Ekip Personeli
4
Dr. Fatma KÜÇÜKKELEŞ
Nöroloji Uzmanı
Ekip Personeli
5
Dr. Önder ÖNCÜ
Üroloji Uzmanı
Ekip Personeli
6
Musa PAMPAL
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
7
Mehmet Sedat SOYLU
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
8
Zehra ÇOBAN
Hemşire
Ekip Personeli
9
Tülay SELVİ
Hemşire
Ekip Personeli
10
Emine BÜKEL
Ebe
Ekip Personeli
11
Ayşe Zümrüt DUYAR
Hemşire
Ekip Personeli
12
Osman ÜNLÜ
Hemşire
Ekip Personeli
13
Şadiye DÜLGER
Ebe
Ekip Personeli
14
Gülser ARSLAN
Hemşire
Ekip Personeli
15
Hasan ŞAHİN
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
16
Hüseyin ÖZMEN
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
17
Ayhan GÜNGÖR
Laboratuar Teknisyeni
Ekip Personeli
18
Songül BEYAZ
Tıbbi Sekreter
Ekip Personeli
19
Esmehan TIRPAN
V.H.K.İ
20
Karantina Görevi
(Değerli Eşyaları Toplama)
İlhan ÇINAR
Hizmetli
Karantina Görevi
(Değerli Eşyaları Toplama)
Hastalıkları nedeni ile raporlu olan Yeşil Alan Ekip Personeli yerine H.A.P. Başkanı tarafından
yeni personel görevlendirilir.
- 29 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
SİYAH ALAN
OLAĞANÜSTÜ DURUMDA ÖLÜLERİ TESPİT VE KAYIT TUTMA SERVİSİ
(MORG SORUMLULARI)
(H.A.P.) GÖREVLİ PERSONELİN
SIRA
NO
ADI VE SOYADI
HASTANEDEKİ GÖREVİ
EKİPTEKİ GÖREVİ
1
Nimet ALTUNOK
Hastane Müdür Yardımcısı
Ekip Sorumlusu
2
Mahmut DÖNERTAŞ
Nöbetçi Amiri
Ekip Personeli
3
Fatma KALE
Nöbetçi Amiri
Ekip Personeli
4
Mustafa ERSOY
Nöbetçi Amiri
Ekip Personeli
5
Muhammet ELİTOK
Gassal
Ekip Personeli
6
Ahmet NAS
Hizmetli
Ekip Personeli
7
Şefik DEMİR
Hizmetli
Ekip Personeli
8
Mehmet DENİZ
Hizmetli
Ekip Personeli
Hastalıkları nedeni ile raporlu olan Siyah Alan Ekip Personeli yerine H.A.P. Başkanı tarafından
yeni personel görevlendirilir.
Morga sığmayan cesetler alternatif mezarlıklara, İl Kriz Merkezinin belirlediği soğuk hava
depolarına götürünceye kadar Otopsi odasında muhafaza edilecektir. Özel Temizlik Şirket
Elemanları cesetleri torbalarına koyup olağan kokuları önlemek için kireçleme yapacaktır. Kimlikleri
tespit edilemeyenlerin fotoğraflarını çekecek, kimlikleri tespit edilenler kayıt altına alınacaktır.
Uzm. Dr. Mehmet Yavuz GÖZÜKARA
Başhekim
- 30 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
H.A.P.
EĞİTİMİ
VE
TATBİKATI
- 31 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
__ D Ö R D Ü N C Ü
H.A.P
B Ö L Ü M __
EĞİTİMİ
Eğitim yılda bir kez bütün Hastane çalışanlarına Hastane Afet Planı konusunda
eğitici eğitimine katılmış aşağıda isimleri belirtilen eğitimciler tarafından verilir.
1) EKİPLERİN EĞİTİMİ: Triaj, Kırmızı Alan, Sarı Alan, Yeşil Alan, Siyah Alan,
Ekiplerinin eğitimi İlk ve Acil Yardım Uzmanı Dr. Mustafa UĞUR tarafından verilir.
2) DOKTORLARIN VE LİSANS , ÖN LİSANSLI PERSONELİN EĞİTİMİ: İlk ve Acil
Yardım Uzmanı Dr. Mustafa UĞUR tarafından verilir.
3) HEMŞİRE, EBE, LABORATUAR TEKNİSYENİ, RÖNTGEN TEKNİSYENİ, SAĞLIK
MEMURLANIN EĞİTİMİ: Başhemşire Yardımcısı Cemile KÜTMEÇ tarafından verilir.
4) GENEL İDARİ HİZMETLER, YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDAKİ PERSONELİN,
ÖZEL ŞİRKET ELEMANLARININ EĞİTİMİ : Sivil Savunma Uzmanı Yurdanur YÜCE
tarafından verilir.
H.A.P
TATBİKATI
Yılda bir kez Masa Başı Afet Tatbikatı İlk ve Acil Yardım Uzmanı Dr. Mustafa
UĞUR koordinatörlüğünde, yılda bir kez Afet Tatbikatı Sivil Savunma Uzmanlığı
koordinatörlüğünde görevli personelin katılımı ile yapılacaktır.
18.01.2011
H A Z I R L A Y A N:
O N A Y L A Y AN:
Yurdanur YÜCE
Sivil Savunma Uzmanı
Uzm. Dr. Mehmet Yavuz GÖZÜKARA
Başhekim
- 32 -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Benzer belgeler