Resmî Gazete

Yorumlar

Transkript

Resmî Gazete
T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920
Yönetim
Başbakanlık
ve Yazı işleri
için
Neşriyat
ve
Müdevvenat
Genel Müdürlüğüne
başvurulur.
23 Eylül 1977
CUMA
Sayı : 16063
YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ
Bakana vekillik etme işlemi
T. C.
BAŞBAKANLIK
özlük ve Yazı İşleri Gn. Müd.
7/9/1977
308 - 07916
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görev Ue yurt dışına gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cengiz Gokeekln dönüşüne kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Devlet Bakam Sadi SOMUNCUOĞLU'nun vekillik etmesini yüksek tasviplerine arz ederim.
Süleyman
DEMİREL
Başbakan
TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI
ANKARA
4-857
7/9/1977
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ: 7 Eylül 1977 gün ve 308 - 07916 sayüı yazınız.
Görev üe yurt dışına gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Cengiz GÖK­
ÇEK'in dönüşüne kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Devlet Bakam Sadi
SOMUNCUOĞLU'nun vekillik etmesi uygundur.
FAHRÎ S. KORUTÜRK
Cumhurbaşkanı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3029
Sayfa: 2
23 Eylül 1977 - - Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Tüzük
Karar Sayısı: 7/13683
İçişleri Bakanlığınca hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş bulunan ilişik «Film­
lerin ve Film Senaryolarının Denetlenmesi Haklanda Tüzük» ün yürürlüğe konulma­
sı; Bakanlar Kurulunca 26/8/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Prof Dr. N. ERBAKAN
Başbakan
S. DEMÎREL
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
A. TÜHKEŞ
Devlet Bakanı
3. ÖZTÜRK
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
S A. EMRE
S. SOMUNCUOGLU
A. Ş. EREK
N. CEVHERİ
Millî Savunma Bakanı
içişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
Dr. S. BİLGİÇ
Prof. K. ÖZAL
İ. S. ÇAĞLAYANGİL
C. BİLGEHAN
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
N. MENTEŞE
S. KILIÇ
Gum. ve Tekel Baltanı
Gıoa-Tar. ve Hay. Bakanı
G. SAZAK
F. A D A K
Sanayi ve Tek. Bakanı V.
M. R. K U T A N
En. ve Tabii Kay. Bakanı
K. İNAN
Ticaret Bakanı
5ağ. ve Sos. Yar. Bakanı
Dr. A. O. GÜNEH
C. GÖKÇEK
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. I J . CUMALIOĞLU
Turizm ve Tan. Bakanı
1. C. EGE
Koyişleri ve Koop. Bakanı
Orman Bakanı
T. YÜCEL
S. SAVCI
Kültür Bakanı
A. AKYOL
İmar ve İskân Bakanı
M. R. KUTAN
Gençlik ve Spor Bakanı
Ö. (AKAR
Sosyal Güvenlik Bakanı
T. KAPANLİ
Filmlerin ve Film Senaryolarının Denetlenmesi Hakkında Tüzük
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam, Devimler ve Kurullar
Kapsam:
Madde 1 — Yurt dışından gelen filmlerin ve yurt içinde yapılacak filmlerle
senaryolarının incelenmesi, denetlenmesi ve izne bağlanması bu Tüzük hükümleri­
ne göre yapılır.
Deyimler:
'Madde 2 — Bu Tüzükte geçen;
a) Sinematografik film deyimi, hareketli sinema filini olarak çekilen ve ge­
nel veya özel yerlerde bir topluluğa gösterilen konulu veya konusuz filmler,
b) Reklam filmi deyimi, kuruluş, kişi, eşya veya hizmetlerin yahut sinema­
tografik filmlerin reklamım yapan filmler,
c) Güncel film deyimi, bir olayın veya gerçek bir durumun haber olarak ve­
rilmesi amacıyla çekilen filmler,
d) Belgesel füm deyimi, tarihsel veya eski bir eserin, gerçek yaşayıştaki ve­
ya doğadaki bir durumun veya olayın saptanması amacıyla çekilen filmlerle zamanın
geçmesiyle tarihsel nitelik kazanan filmler
anlamına gelir.
Bu Tüzükte yalnız film denilmesi halinde, sineraatografik filmler anlaşılır.
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 3030
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMİ GAZETE
Sayfa: 3
Film Denetleme Kurulu :
Madde 3 — Film Denetleme Kurulu, İçişleri Bakanlığınca Bakanlık memurları
arasından görevlendirilecek bir başkan ve biri Bakanlık, diğeri Emniyet Genel Mü­
dürlüğü örgütünden görevlendirilecek iki üye ile Basın Yayın Genel Müdürlüğünün
bağlı olduğu Bakanlıkça bu Genel Müdürlükten ve Kültür Bakanlığınca Bakanlık
memurları arasından görevlendirilecek birer üye olmak üzere 5 kişiden oluşur.
Kurulda üyesi bulunmayan Bakanlıkları ve kuruluşları ilgilendiren filmlerin
denetlenmesinde, görüşleri alınmak üzere, Kurulun önerisi Ue İçişleri Bakanlığınca bu
Bakanlık ve kuruluşlardan temsilci istenebilir. Bu temsUcilerin oy hakkı yoktur.
İçişleri Bakanlığı, iş durumuna göre, birden çok Denetleme Kurulu kurmağa
yetkilidir. Bu halde kurullar, kuruluş tarihine göre numaralandırılır.
İçişleri Bakanlığı, Türkiye'deki Uluslararası fuarlarda halka gösterilmek veya
Türkiye'de düzenlenen uluslararası film festivaUeri veya film yarışmalarına katılmak
üzere yurt dışından getirilen filmlerin denetimini yapmak amacıyla bu yerlerde ge­
çici denetleme kurulları kurabilir.
Üç ve dördüncü fıkralarda sözü edilen denetleme kurullarının kuruluşlarında
da bir ve ikinci fıkralar hükümleri uygulanır.
Film Denetleme Kurulunun görevi :
Madde 4 — Yurt dışından getirilen filmlerin ve yurt içinde yapılacak filmlerle
senaryolarının denetimi Film Denetleme Kurulunca yapılır.
Film Denetleme Yüksek
Kurulu:
Madde 5 — Film Denetleme Yüksek Kurulu, İçişleri Bakanlığınca Bakanlık
memurları arasından görevlenrilecek bir başkan, biri/Bakanlık, diğeri Emniyet Genel
Müdürlüğü Örgütünden görevlendirilecek iki üye ile Adalet Bakanlığı ve Genelkur­
may Başkanlığınca görevlendirilecek birer üye olmak üzere 5 kişiden oluşur.
Film Denetleme Yüksek
Kurulunun
görevi:
Madde 6 — Film Denetleme Yüksek Kurulu, Film Denetleme Kurulunda üyesi
bulunan kurumların bu Tüzüğün 20 ncî maddesi gereğince yaptıkları inceleme istem­
leri ile film sahiplerinin Film Denetleme Kurulunun red kararlarına karşı bu Tüzü­
ğün 12 ve 21 inci maddeleri gereğince yapacakları itirazları inceleyerek karara bağlar.
Film Denetleme Yüksek Kurulunun karar süresi, inceleme isteminin veya iti­
razın yapıldığı günden başlayarak 30 gündür.
Kurulların
çalışma
yöntemi
ve yazı işleri :
Madde 7 — Kurulların görev yeri Ankara'dır; Filmlerin denetimi İçişleri Ba­
kanlığınca saptanacak yerde yapılır.
Denetleme sırasında kurul üyelerinden ve görevlilerden başka kimse buluna­
maz. Kurullar üye tam sayısı ile toplanır.
Başkan ve üyeler çekimser kalamazlar.
Birden çok Film Denetleme Kurulu kurulması halinde, iş dağıtımı Emniyet
Genel Müdürlüğünce yapılır.
Kurullarca yapılacak denetlemenin sonuçları, denetlemenin yapıldığı yerde dü­
zenlenecek bir tutanakla saptanır ve bir örneği Emniyet Genel Müdürlüğünün Ugili
dairesine verihr.
Kurulların yazı işleri Emniyet Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek büro ta­
rafından yürütülür.
Kurulların çalışma yöntemi, bu Tüzüğün uygulamasını gösteren yönetmelikte
belirtilir.
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 3031
Sayfa: 4
RESMÎ GAZETE
23 Eylül-1977 — Sayı: 16063
İKİNCİ BÖLÜM
Yurt dışından getirilen filmlerin denetimine ilişkin
işlemler:
Başvurma:
Madde 8 — Yurt dışından getirilen tümlerin denetlenmesi, İçişleri Bakanlığın­
dan dilekçe ile istenir.
Bu dilekçeye; fümin adım, uzunluğunu, enini, hangi dilde olduğunu, yapımcı­
sını, senaryo yazarının adım, senaryo bir opera, operet, piyes, roman, hikâye veya
benzeri bir metne dayanılarak meydana getirilmişse kaynak eserin adım ve varsa
yazarım gösteren bir bildirim eklenir.
Film senaryosunun, söz ve şarkılarının orijinal metinleri ve filme geçen her
türlü yazı, mektup, kitap ve gazete parçalarının metinleri ile Türkçe çevirileri ve
fümin yapımcısı tarafından bu film için gönderilen afişlerden 6 tanesi dilekçeyle bir­
likte verilir.
Denetim dışında bırakılacak filmler ve denetim zamanı:
Madde 9 — Yurt dışından getirilen filmlerin denetimi gümrük işleminden
önce yapdır, filmler denetim yerine gümrük mührü altında ve gümrük tarafından
getirilip denetimden sonra da Kurul mührü altında yine memur aracılığıyla gümrük
makamlarına geri verilir.
Yurt dışından banyoları yaptırılarak yolcu beraberinde Türkiye'ye getirilen ve­
ya posta ile gelmiş bulunan filmlerden, güncel film veya aile filmi oldukları görevli
gümrük veya emniyet memurlarınca anlaşılanlar, bu Tüzüğün denetime ilişkin hü­
kümlerine bağlı tutulmaksızın sahiplerine verilir.
Bunların dışında kalanlar hakkında denetime ilişkin hükümler uygulanır.
Filmlerdeki Türkçe açıklamalar :
Madde 10 — Türkçe sözlü olmayan filmlerde, Tüzüğün 8 inci maddesi uyarın­
ca dilekçe ekinde verilmesi zorunlu olan metinlerin türkçe çevirisine uygun, sade,
düzgün, temiz bir dille ve okunaklı bir yazı ile Türkçe açıklamasının yapılması şarttır.
Gösterilmesi sırasında Türkçe açıklamaları birinci fıkra hükmüne uygun olma­
dığı anlaşılan filmlerin, halka gösterilmesi mahalli mülkiye amirince yasaklanır ve
filmler bu yönden incelenmek üzere Film Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu gibi
filmler, satanca bulunmadığı Kurulca karajlaştvnîmadjkca tekrar gösterilemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Film Senaryolarının
Film çekmek için
ve Yurt içinde çekilen filmlerin denetimine ilişkin
işlemler
başvurma:
Madde 11 — Türkiye'de film çekmek isteyen Türk veya yabancı uyruklu kişi
veya kurumların İçişleri Bakanlığına veya Valiliklere bir dilekçe üe başvurmaları
gerekir.
Bu dUekçede:
a) Fümin nerede ve ne zaman çekileceği,
b) Filmin konusunun ne olduğu,
c) Filmin kimlerin sorumluluğu altında çekileceği, hususlarının belirtilmesi
ve sorumlu kişilerin kimlikleri, meslekleri ve kanunî ikametgâhlarım belirleyen bel­
gelerin ve film senaryosundan 7 örneğin eklenmesi şarttır.
Senaryoların incelenmesi :
Madde 12 — Valiliklere verilen dilekçeler, ekleriyle birlikte
ğına gönderilir, Bu dilekçeler, Film Denetleme Kuruluna verilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3032
İçişleri Bakanlı­
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 5
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Kurul, Tüzük "ün 18 inci maddesi esaslarını gözönünde tutarak yapacağı incele­
me sonunda, senaryonun aynen veya bazı kısımlarının çıkarılması yahut adının değiş­
tirilmesi suretiyle çekiminde sakınca bulunmadığına karar verir ve öngörülen çıkar­
ma veya değişiklikler de film sahiplerince' kabul edilirse, durum, denetim yerinde
düzenlenecek tutanağa geçirilir, Sonuç, Valiliğe ve ilgiliye bildirilir.
Film Denetleme Kurulu, senaryonun hiçbir şekilde filme çekilemeyeceğine ka­
rar .verir veya senaryonun bazı kısımlarının çıkarılması yahut adının değiştirilmesi
suretiyle filme çekilebileceği kanısına varır ve öngörülen çıkarma ve değişiklikler de
film sahiplerince kabul edilmezse, senaryoların çekimine izm verilmez.
Denetleme sonucu, denetlemenin yapıldığı yerde düzenlenecek tutanağa geçiri­
lir. Sonuç ilgiliye bildirilir.
Kurulun red kararına karşı ilgililer İçişleri Bakanlığına gerekçeli bir dilekçe
ile itirazda bulunarak senaryonun Film Denetleme Yüksek Kurulunda incelenmesini
işeyebilirler.
Çekim
isin belgesi:
Madde 13 — Filme çekilmesinde salonca bulunmadığı Film Denetleme Kuru­
lunca kararlaştırılan Senaryolar için çekimin yapılacağı yer Valüiğince çekim izin
belgesi verilir. Belgenin verilmesine ilişkin işlemler İl Emniyet Müdürlüklerinin ilgili
bürosunca yapılır.
İzin belgelerinde bulunacak hususlar :
Madde 14 — İzin belgesinde aşağıda yazılı hususlara yer verilir:
a) Filmi çekecek kişilerin açık kimlikleri,
b) Çekimin başlayacağı tarih,
c) Filmin hangi bölgelerde çekileceği,
d) Senaryo hakkındaki Kurul kararının tarih ve numarası.
Film çekecek olanların fotoğrafları izin belgesine yapıştırılır, ayrıca, senaryo­
nun emniyet makamlarınca onaylanmış bir örneği de belgeye eklenir.
Valilikçe verilecek izin belgelerinin mühür ve imza ile onaylanmış ve üzerine
verildiği tarihin yazılmış olması zorunludur.
Verilen iznin ilgili makamlara bildirilmesi:
Madde 15 — Valiliklerce film çekmek için izin belgesi verildikten sonra, du­
rum derhal ilgili makamlara bildirilir.
Film çekme
işinin
bitiminde yapılacak
işlem :
Madde 16 — Film çekme isi bitince, izin belgesinin belgeyi veren Valiliğe gö­
türülmesi ve altına filmin tamamlandığı tarihin yazdırılıp onaylattmlması zorunludur.
Çek'lmesine
isin verilen filmlerin denetlenmesi :
Madde 17 — Çekilmesine izin verilen senaryolardan meydana getirilen filmler
Film Denetleme Kurulunca incelenir.
Filmin denetime alınabilmesi için, tamamlandığı tarihin yazıldığı izin belgesi
ile senarist, artist, rejisör, operatör, teknisyenler, dublaj sanatçıları ve film yapımın­
da çalıştırılan diğer kişiler film yapımcısı tarafından ödenen ücretlerden yapımcının
stopaj suretiyle kesmek zorunda olduğu vergilerin vergi dairelerine yatırıldığım gös­
teren makbuz vn diğer belgelerin Kurula gösterilmesi zorunludur, Bu belgeler göste­
rilmediği sürece filmin denetimi yapılamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetime îkişfdn
Denetleme sırasında
gözönünde
Ortak
Hükümler
tutulacak esaslar:
Madde 18 — Aşağıda yazılı nitelikleri taşıyan filmlerin yapımına, yurda sokul­
masına ve gösterilmesine izin verilmez:
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3033
Sayfa: 6
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1P77 - Sayı: 16063
a) Anayasa ve Demokratik Hukuk Devleti ilkelerini veya Anayasa güvencesi
altında bulunan tomel hak ve özgürlükleri tehlikeye sokucu veya saygınlığını yitirici
etki yapan;
b) Sınıf, din, mezhep, tarikat veya ırk kavgasını körükleyen; Devlet veya ulus
bütünlüğünü bozucu, bölücü, yıkıcı veya Ulusal duygulan incitici etki yapan;
c) Genel ahlak ve adaba aykırı olan;
d) Dini veya din duygularım yahut dince kutsal sayılan şeyleri fîlsmer eden;
e) Askerlik onurunu kırıcı, aleyhine propoganda yapıcı, Türk Sa'ahh Kuvvet­
lerinin saygınlığım zedeleyici veya yurt savunmasına zarar verici etki yapan;
f) Güvenlik Küvetlerinin saygınlığını zedeleyici, aleyhine propoganda yapıcı,
ülkenin huni" ve güvenliğine zarar verici etki yapan;
g) Ulusal güvenliğe veya Kamu Düzenine veya genel sağlığın korunmasına
olumsuz etki yapan;
h) Yabancı devletlerin yurdumuz ve ulusal çıkarlarımız aleyhine olabilecek
şeküde propagandasını yapan;
ı) Dost veya müttefik Devletlerle olan ilişküerimizi zedeleyici etki yapan;
3) Suça imrendirici veya özendirici etki yapan;
k) İçinde Türkiye aleyhine propoganda aracı olabilecek sahneler bulunan.
Biitvn
kopyaların
kuntla
getirilmesi ve kesilen parçalar :
Madie 19 — Filmin bütün kopyalarının denetim yerine getirilmesi zorunludur.
29 ve 22 nci ma idelere göre kestirilmesine karar verilen parçalar her kopyadan kurul
ör.ünûe çıkartılır.
Kesilen parçalar;
a) Yurt dışından gelen filmlerde kutulara konup üstleri gümrük mührü İle
mühürlenir; kutuiar saklamak üzere Emniyet Genel Müdürlüğünce gümrük makam­
larına teslim edilir. Bunlar ancak, filmler yurt dışına çıkarılırken sahiplerine geri ve­
rilir;
b) Yurt içinde yapılan filmlerde denetim yerinde yok edilir.
Durum tutanağa geçirilir.
Denetleme Kurulunca sakıncalı
görülmeyen
filmler:
Madde 20 — Film Denetleme Kurulu, filmin aynen veya bazı kısımlarının çı­
karılması yahut adının değiştirilmesi suretiyle gösterilmesinde salonca bulunmadığı­
na oybirliğiyle karar verir ve öngörülen çıkarma veya değişiklikler de film sahibin­
ce kabul edilirse, durum denetim yerinde düzenlenecek tutanağa geçirilir.
Genel Müdürlükçe bu karara dayanılarak izin belgesi verilir.
Bu konuda Kurul üyeleri arasında görüş birliği sağlanamazsa, azınlıkta kalan­
lar, görüşlerini gerekçeli olarak tutanağa yazdırıp imzalarlar. Tutanağın bir örneği
düzenlenmesinden sonra en geç 24 saat içinde, azınlıkta kalanlarca bağlı bulundukları
kuruma iletilir.
Tutanağı olan kurum, en geç 5 gün İçinde İçişleri Bakanlığından, filmin, Film
Denetleme Yükssk Kurulunda incelenmesini isteyebilir.
Bu sürede inceleme isteğinde bulunulmazaa sürenin bitiminde Genel Müdürlük­
çe izin belgesi verilir.
Denetleme Kurulunca sakıncalı
görülen
filmler:
Madde 21 — Film Denetleme Kurulu, filmin hiç bir şekilde halka nfösterilemeyecegine karar verirse filmin bazı kısımlarının çıkarılması yahut adının değiştirilmesi
suretiyle halka gösterilebileceği kanısına varır ve öngörülen çıkarma ve değişiklikler
de film sahiplerince kabul edılrnesse, filmin halka gösterilmesine kin verilme*.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3034
RESMİ GAZETE
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Sayfa: 7
Genel Müdürlük, Kurul kararını en çok bir hafta içinde ilgiliye yazı ile duyurur.
Kurulun red kararına karşı, film sahipleri İçişleri Bakanlığına gerekçeli bir di.
lekee ile itirazda bulunarak-filmin Film Denetleme Yüksek Kurulunda mcelenmesini
isteyebilirler.
Yüksek Kurulca sıkıncalı görülmeyen
tümler:
Madde 22 — Füm Denetleme Yüksek Kurulu; filmin aynen veya bazı kısım­
larının çıkarılması yahut adının değiştirilmesi suretiyle gösterilmesinde sakınca bu­
lunmadığına karar verir ye öngörülen çıkarma ve değişiklikler de film sah.bin^e kabul
edilirse, durum denetim yerinde, düzenlenecek tutanağa geçirilir. Genel Müdürlükçe
bu karara dayanılarak izin belgesi verilir.
Yüksek Kurula
sakıncalı-görüler,
filmler:
Madde 23 — Yüksek Kurul, filmin hiç bir şekilde halka gösterilmeyeceğine ka­
rar verirse veya ancak filmin bazı kısımlarının çıkarılması yahut adının değiştirilme­
si suretiyle halka gösterilebileceği kanısına varır ve öngörülen çıkarma ve değişiklik­
ler de film sahiplerince kabul edilmezse, filmin halka gösterilmesine izin verilmez.
Genel Müdürlük, Kurul kararını en çok bir hafta içinde Ugiliye yazı ile duyurur.
Kurul çoğunlukla karar verir.
Kurul kararları kesindir. Ancak, İçişleri Bakanı, Kuruldan- kararın tekrar göz­
den geçirilmesini isteyebilir.
Küçükler için zararlı filmler :
Madde 24 — Kurullarca, küçükler üzerinde ruh ve beden saflığı bakımından
zararlı etkiler yapabilecek veya küçüklerin yetişmelerini olumsuz yönde etkileyebile­
cek nitelikle olduğu saptanan filmlerin reşit olmayanlara gösterilmesine izin veril­
mez. Bu gibi filmlerin afiş, ilân ve resimlerinde reşit olmayanlara gösterilmeyeceği­
nin belirtilmesi zorumludur.
Eğitici ve özel nitelikteki
filmler:
Madde 25 — Kurullar, denetimleri sırasında, eğitici ve özel niteliği bulunduğu
kanısına vardıkları fimlerin, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 167 nci mad­
desine göre gündüzleri altı yaşından büyük çocuklara da gösterilebileceğini kararla­
rında belirtirler.
Öğretici ve teknik filmler:
Madde 26 — Bu tüzük hükümleri gereğince denetime bağlı filmlerden öğretici
veya teknik filmler, Film Denetleme Kurulunun incelemesinden geçirilip halka gös­
terilmesine izin alınmadan, öğretici veya teknik nitelikte olup olmadıklarının karara
bağlanması için 3122 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre kurulmuş olan «öğretici
ve Teknik Filmler Murakabe Komisyonu» na götürülemez.
Yırtranmıs
ve eskimiş filmler:
Madde 27 — Yapranmış ve perde üzerinde görüntüsü gözleri yoracak derecede
eskimiş ve sesi bozulmuş filmlerin gösterilmesine izin verilmez; izin verilmiş olanla­
rın gösterilmesi yasaklanır.
Belgesel filmler bu hükmün dışındadır.
İzin belgesinin her istendiğinde
gösterilmesi:
Madde 28 — İz.'n belgesi verilmiş olan filmler Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içinde her yerde gösterilebilir.
Filmin gösterildiği yerlerde, kolluk yetkililerince her istendiğinde, izin belgesi­
nin aslının veya belgeyi veren makamca onaylanmış örneğinin gösterilmesi zorumlu­
dur. Aksi halde filmin gösterilmesi durdurulur.
Filmlerin yurt dışına çıkarılması :
Madde 29 — Yurt dışından getirilen filmler ile Türkiye'de
yurt dışına çıkarılması izne bağlı değildir.
yapılan filmlerin
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 3035
Sayfa: 8
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
BEŞİNCİ BÖLÜM
Reklâm
Sürekli
olarak reklâm
Filmleri ve Güncel
filmi ve güncel
Filmler
film yapacaklar:
Madde 30 — Reklam filmi ve güncel film yapımı ve Türk uyruklularca yapı­
lanların halka gösterilmesi izne bağlı değüdir.
Ancak, bu filmleri ticarî amaçla ve sürekli olarak yapacak kişi veya kurumla­
rın çalışacakları yer valiliğine bir dilekçe ile başvurmaları ve bu dilekçede; yapacak­
ları filmlerin çeşidini, filmlerin kimlerin sorumluluğunda çekileceğini belirtip, sorum­
lu kişilerin kimlikleri ve kanunî ikametgâhlarını belirleyen belgeleri eklemeleri zorun­
ludur.
Yabancı uyrukluların yaptıkları güncel fimlerle reklam filmlerinin Türkiye'de
halka gösterilmesi izne bağlıdır.
Cetvel verme
yükümü:
Madde 31 — Sürekli olarak reklam filmi veya güncel film yapmak üzere 30
uncu maddenin ikinci fıkrasına göre bildirimde bulunmuş olanlar, yaptıkları film­
lere kendi yapımları olduğunu gösteren yazı, işaret veya amblem koymak ve her
ayın ilk haftasında bir önceki ay içinde yapılan filmlerin cetvelini valiliğe vermek zo­
rundadırlar.
Yukarıda belirtilen yükümleri yerine getirmeyen film yapımcıları, ilk seferinde
uyarılır; yenilenmesi halinde çektikleri filmlerin halka gösterilmesi yasaklanır.
Halka gösterilmekte
olan reklam filmleri veya güncel
filmlerin denetlenmesi:
Madde 32 — Vali ve kaymakamlar, halka gösterilmekte olan reklam filmleri
veya güncel filmlerin bu tüzüğün 18 inci maddesi esaslarına aykırı olduğu kanısına
varılırsa, bu fimlerin Film Denetleme Kurulunca incelenmesini isteyebilir ve inceleme
sonuçlanincaya kadar filmlerin halka gösterilmesini durdurabilirler. Film Denetleme
Kurulu, filmlerin Tüzüğün 18 inci maddesine aykırı olduğuna karar verirse, filmin
halka gösterilmesi İçişleri Bakanlığınca yasaklanır. Bu şekilde filmleri halka gösteril­
mesi yasaklanan film yapımcıları, birinci seferinde uyarılır, yinelenmesi halinde çek­
tikleri güncel film veya reklam tümlerinin halka gösterilmesi İçişleri Bakanlığının
bildirimi üzerine valiliklerce yasaklanır.
ALTINCI BÖLÜM
'Çeşitli
Film çekiminin
Hükümler
denetlenmesi :
Madde 33 — Çekilmesine izin verilen filmlerin çekiminde, gerek görülürse, va­
lilikçe bir veya daha fazla memur bulundurulabilir.
Yabancıların veya yabancılarla Türklerin birlikte yaptıkları filmlerin çekimin­
de valilikçe yabancı dil bilen en az bir memurun bulundurulması zorunludur.
Yurdumuzun tanıtılması ile ilgiü filmleri çekmek üzere başvuran veya film yap­
mak veya film yaptırmakla görevli kamu kuruluşları tarafından çağırılan yahut bu
kuruluşlar aracılığı üe istekte bulunan gerçek veya tüzel kişilerin çekecekleri film­
lerin çekimine ilişkin işlemler ve çekim sırasında uyacakları esaslar İçişleri Bakanlı­
ğınca saptanır.
İsinden
sonra yasaklama :
Madde 34 — Denetleme Kurullarınca çekilmesine ve gösterilmesine izin veril­
miş bulunan filmlerin çekiminde veya gösterilmesinde sonradan bir sakınca ortaya
çıkması halinde, filmin çekimi veya gösterilmesi İçişleri Bakanlığınca durdurulabüir,
Bu şekilde çekimi veya halka gösterilmesi durdurulan film, incelenmek üzere,
Füm Denetleme Yüksek Kuruluna gönderilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3036
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 9
Kurulun bu konuda bUdireceği görüş üzerine, içişleri Bakanı filmin çekimini,
veya gösterilmesini yasaklayabilir.
Denetlenen
pim erin b'r kopyasının
1
îçişleri
Bakanlığınca saklanması :
Madde 35 — Bu Tüzük hükümlerine göre Film Denetleme Kurulu veya Film
Denetleme Yüksek Kurulunca halka gösterilmesine izin verilen tümlerin denetlenen
kopyalan îçişleri Bakanlığınca saklanır.
Bu fümlerin saklanma yöntemleri ve süresi 36 ncı maddeye göre İçişleri Ba­
kanlığınca yapılacak yönetmelikte gösterilir.
Yönetmelik
yapılması:
Madde 36 — Bu Tüzüğün uygulama esaslan, İçişleri Bakanlığınca çıkanlacak
bir yönetmelikle gösterilir.
Kaldıran
hukumet
:
Madde 37 — Bakanlar Kumlunun 19 Temmuz 1939 gün ve 2/11551 sayılı Kara­
rıyla yürür"-ğe konulmuş olan «'Fümlerin ve Film S?n?-yolarının Kontrolüne Dair
Nizamname») üa ak ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Filmlerin
ve Sena~yola- n
,
devri:
Geçici Madde 1 — TüzüSün yürürlüğe girdiği tarihte istanbul, Ankara ve Mer­
kez Film Kontrol Komisyonlarında incelenmekte olan film ve senaryolar Emniyet
Genel Müdürlüğü aracılığıyla Kurullara devredilir.
Deve
ilişHn
esatir
"
Geçici Madde 2 — İstanbul, Ankara ve Merkez Film Kontrol Komisyonlarında
bulunan defter, kayıt, dosya ve diğer a^-şiv malzemesinin Kurullara devrine ilişkin
esaslar 36 ncı maddede sözü edilen yönetmelikte gösterilir.
Yürürlük
:
Madde 33 — 2553 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanununun 6 ncı maddesine
dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmî
Gazete fle yayımı gününde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 39 — Bu Tüzük hükümlerinin Bakanlar Kurulu yürütür.
Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 7/13808
İçişleri Bakanlığının 16/3/1977, 3/8/1977 tarihli ve 73111-000/3143, 8605 sayılı ya­
zıları üzerine,
1 — İlişik (I) sayılı listede kimlikleri yazılı 95 (doksanbeş) kişinin, 11/2/1964
tarihli ve 403 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre, Türk Vatandaşlığından çıkma­
sına izin verilmesi;
2 — İlişik (II) sayılı listede kimlikleri yazılı 203 (iklyüzüç) kişinin, aynı Kanu­
nun 25 inci maddesinin (a) ve (ç) bentlerine göre, Türk Vatandaşlığım kaybettiği;
Bakanlar Kurulunca 16/8/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Devlet Bakam
Devlet Bakam
Başbakan
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Devlet Bakanı
S. DEMİREL
Prof. Dr. N. ERBAKAN
A . TURKEŞ
S. ÖZTÜRK
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3037
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 10
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
S A. EMRE
S. SOMUNCUOĞLU
A. S. EREK
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Dr. S. BİLGİÇ
Prof. K. ÖZAL
Millî Eğitim Bakanı
N
S. KILIÇ
Gum ve Tekel Bakanı
Maliye Bakanı
C. BİLGEHAN
Dışişleri Bakanı
I S. ÇAĞLAYANGİL
Bayındırlık Bakanı
MENTEŞE
Adalet Bakanı
N. CEVHERİ
Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
Dr. A. O. GÜNER
C. GÖKÇEK
Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı
Ulaştırma Bakam
Çalışma Bakanı
G. SAZAK
F. ADAK
Sanayi e Tek. Bakanı
En. ve Tabiî Kay. Bakanı
Turizm ve Tan. Bakanı
imar ve iskân Bakanı
O. ASİLTURK
K. İNAN
I. C. EGE
M. R. KUTAN
V
Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ.F. CUMALIOĞLU
Koyişlerı ve Koop. Bakanı
Orman Bakanı
T. YÜCEL
S. SAVCI
Gençlik ve Spor Bakanı
Ö. SAKAR
Kültür Bakanı
Sosyal Güvenlik Bakanı
A. AKYOL
T. KAPANLİ
TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA ÎZÎN LÎSTESÎ
LİSTE N o : 1
Sıra
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Soyadı ve Adı
Akgün Suat
(Anna) Ay ten
Sami Meral
Akgün (Metin Besim
Çerkez ikbal
Gümüşer Selahattin
Gökdemir ismail Hakkı
Yıldırım ibrahim
Yıldız Kevork
Haçuryan Zaven
Haçuryan Irma
Satır Yusuf Ziya
Gözenoğlu Şuşan
Halıcı Aliksan
Teotika Mrika
Pusa Fevzi
Özkurt Ümit
Scuta Yola
Albayrak Süleyman
Albayrak Vaile
Albayrak Radife
Turnaz Sabiha
Kanat Şükriye
Okay Nuray
Kaya Püzant
Çapkın Ürfet
Artık Sami
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3038
Baba adı
Ali
Kont
Ali
İbrahim Asım
Mehmet
Ali
Şükrü
Şıh Mehmet
Ali Beyros
Nişan
Artin
Osman
Kirkor
Haçatur
Vangel
Mümin İbrahim
Muhsin
Michele
Abdül
Nurettin
Süleyman
Salih
Sait
Mustafa
Serkan
Mehmet
Esat
Doğum yeri
Doğum
tarihi
Manisa
Manisa
Zonguldak
İstanbul
İstanbul
Bursa
İstanbul
Gaziantep
Tunceli
İstanbul
İstanbul
Kocaeli (İzmit)
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Niğde
Balıkesir
İzmir
Bursa
Bursa
Bursa
Kocaeli
Tekirdağ
Aydın
Yozgat
İstanbul
Mardin
1928
1339
1934
1933
1945
1933
1936
1933
,1931
1932
1938
1943
1958
1937
1930
1928
1944
1923
1920
1925
1953
1951
1923
1946
1943
1946
1929
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Sıra
No.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
RESMÎ GAZETE
Soyadı ve Adı
özmelek Hüseyin (Savaş)
Paris Raluka
Bora Nurten
Nikolaidis Eftalya
Çamati Hirsula
Getiz Alekos
Getiz Vasiliki
Aslanoğlu Şahin
Ezegelyan Agop
Aleksi Despina
Yıkılmazoğlu Atillal
Obert Yamıla
Kastarone Vitorya
(Emanool)
Hocaoğlu Sabriye
Gerçek Şükrü Kaya
Erçetin Ursula
Aksoy Cebro
Aksoy Atiye
Aksoy Behiye
Atak İbrahim
Hugosyan Viktoriya
Ayşegül (Rıstenpart) Eyübe
Yetke Arslan
Akkan Özkan
Kurtulmuş Azar
Kurtulmuş Hacire
Uysal Yusuf
Cangliarini Melpomeni
Erateş Erol
Akıncı Şerif
Oktay Hasan Sadullah
Kumru Nubar
Muçaço Apostol
Selekman Hırant
İzol Ömer
Çıkıkyan Abraham
Çıkıkyan Rita
Odabaşı Latif
Tekbaş Kemal
Cabi Ahmet Turgut
Vatansever Sadullah
Dağ İhsan
Ohanoğlu Hamparsan
Dinef Sofiya
Boyacıyan Garbis
Boyacıyan Elmas
Baba adı
Ahmet Raif
Dimitri
Tahir
îspiro
Evangelos
Dimitri
Aristakis
Serkiz
Kiğork
Petro
Ali
Todori
Sayfa
Doğum yeri
Balıkesir
İstanbul
İstanbul
istanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Kastamonu
İstanbul
İstanbul
Eskişehir
Çanakkale
İstanbul
Antonya
İsmail
Sakarya
Yakup
İzmir
İstanbul
Friedrich
Ado
Mardin
Barsavm
Mardin
Gebro
Mardin
Mahmut
İstanbul
İstanbul
Arşen
Mustafa Haldun
İstanbul
Hüseyin
Bingöl
Mehmet Hüsnü
Sivas
İstanbul
Deyir
Şükrü
İstanbul
Mehmet
Trabzon
İstanbul
Aleksandır
Mehmet (Reşadettin) İstanbul
Mehmet
Bursa
İstanbul
Recep Vahyi
Osep
İstanbul
İstanbul
Kostantin
Kayseri
Albert
Safi Mustafa
Adana
İstanbul
Horen
İstanbul
Zare
Ali
Kayseri
Giresun
Hüseyin
Mustafa
Samsun
İzmir
Murat
Ankara
Rifat
İstanbul
Haçik
İstanbul
ölü Marko
İstanbul
Serkis
İstanbul
Artin
Doğum
tarihi
1940
1341
1938
1937
1954
1337
1927
1934
1926
1940
1936
1943
1935
1951
(1929
1938
1927
1931
1950
1942
1951
1946
1939
1935
1923
1925
1930
1930
1941
1934
1940
1941
1936
1939
1939
1933
1936
1939
1938
1931
1943
1942
1941
1340
1938
1941
Yürütme ve idare Bolümü Sayfa: 3039
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 12
Sıra
No.
Soyadı ve Adı
23 Eylül 1977 — Sayı : 16063
Baba adı
Hasan Hüseyin
Naci Duman
Ispiro
Serkis
Hamparsun
Yunus
Bekir
Rifat
Şevki
Hasan
Demir
Riza
Hamparsun
Dimitri
Berç
Dursun
Harun
Mustafa Ali
Selahattin
Îsakko
Zübeyir
Ahmet
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Kurtdoğmuş Ünal
Kurt doğmuş Dilek
Karacaoğlu Sava
Tumak Ohanes
Tumak Bayzar
Taş İsmail
Çalışkan Şevki
Çalışkan Atiye
Çalışkan Ümran
Zafer Hakkı
Zafer Şehriye
Gören İlhan
Abahum Berç
Abahum Anna
Abahum Alin Agavni
Özyılmaz Necati
Taşkan Ruhi Yılmaz
Kandağ Erol
özgen Seyfettin
Kavaliero Hayati Vita
Oğuz Şakir
Oğuz Saime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBETTİRME
LİSTE No: 2
Çetin Hanife
Mustafa
Esmormes Izak
Moşe
Kohen Yusef
Şelomo
Elmaoğlu Zepur
Karabet
Binni Mazalto
Çelebi
Halegua (Hahalegua) Rıfka Şemoel
Gürman Önder
Süleyman Suavi
Halfon Mişon
Nesim
Halfon İnes
Sabatay
Uzunboy Şmuel
Mair Şalom
Mişolâm Yasef
İşiva
Biçer Mehmet
Durmuş
Eskinazi Luna
Isak
Kılıç Hüseyin
Ahmet
Eşkinazi Edver
Cemil
Vtali Mişon
Yako
Duman Ahmet
Kazım
Sarfati Ilya
Yasef
Sarfati Aron
Yuda
Çekdemir Nusrettin
İsmail Hakkı
Deletioğlu ismet
Zeki
Medeni Yuda
Mose
Medeni Sara
Yuda
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3040
Doğum yeri
Aydın
Aydın
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Kocaeli
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Kırklareli
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Erzurum
İstanbul
İstanbul
Bilecik
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Doğum
tarihi
1935
1938
1937
1938
1938
1929
1935
1934
1958
1933
1936
1933
1919
1937
1957
1929
1935
1943
1933
1941
1341
1929
LİSTESİ
Nevşehir
izmir
İzmir
istanbul
izmir
İzmir
İstanbul
İstanbul
istanbul
izmir
Edirne
Niğde
İzmir
Giresun
Gaziantep
İstanbul
Ankara
Edirne
Edirne
Erzincan
Hatay
İzmir
İzmir
1957
1955
1956
1342
1341
1955
1937
1338
1335
1952
1331
1942
1926
1926
1952
1932
1951
1947
1941
1941
1943
1332
1945
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Sıra
No.
Soyadı ve Adı
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Malkit Hayat
Cardosi Nadide
Hepbir Fatma
64
65
66
67
68
69
Fermanyan Asad
Memi Mişon
Yüzgüler Albert
Yüzgüler Rebeka
Behar ismail
Behar Reyna
Medeni Moşe
Medeni Raşel
Akyol Simha (Pasi)
Bilardocu İshak
Barzilay Ester
B. Biçaço Ester
Triyandofilo Dimitri
Kozi Yishak
Hodara îlya
Egehan Verda
îçden Ülger
Pamukten Daniel
Ayni Hanna
Kan Marsel
Kayra Fortıne
Manisa Sol
Özen Hatuni
Özen Medini
Karako Vida
Abakan Yishak
Levi Avram
Levi Ester
Levi Moşe
Kahveciyan Agop
Özen Cahit
Bensal Esterya
Eskinazi Dalya Fortune
Samrone Mişon
Samrone Vida
Laçin Salamon
Biçaco Nesim
Modiano Furtuna
Beyazkohen Leon
Yükselyıldız Estreya
Develi îsak Levi
Özinci Metin Mordo
RESMÎ GAZETE
Baba adı
Yuda
Robeno
Yasadya
Yuda
Nesim
Mordu
Yani
Mose
Hodara Bohor
Hüseyin
Hüseyin
Yako Marhayim
Nesim
Menahem
Musa
Samoel Bahar
Murat
Şehmus
Yuda
Mayer
Mişon
Aran
Avram
Kigork
Mustafa
Mişon
Rober
Yako
Yasef
Yaşuva
Hayım
Avram
Avram
Avram
Bünyamin
Yako
Avram
Menahim
Hacı Yusuf
Johannes
Constiaan Hendrik
Bogos
Davit
îzidor
Yasef
Hayım
Aron
Yürütme ve
Sayfa: 13
Doğum
tarihi
Doğum yeri
tzmir
izmir
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Edirne
Çanakkale
İzmir
Aydın
izmir
Sinop
Bursa
İstanbul
İstanbul
Urfa
Bursa
Mardin
Mardin
Bursa
Manisa
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Elâzığ
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
İzmir
istanbul
İstanbul
istanbul
Bursa
Bursa
Bursa
istanbul
İstanbul
istanbul
1948
1341
1322
1958
1935
1949
1938
1955
1931
1947
1939
1940
1926
1952
1939
1957
1327
1949
1322
1951
1329
1338
1951
1953
1934
1929
1949
1339
1341/1339
1931
1329/1327
1930
1926
1337
1928
1956
1937
1940
1323/1325
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
İstanbul
istanbul
istanbul
İdare Bölümü Sayfa :
1915
1950
1932
1337
1929
1340
1930
3041
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 14
Sıra
No.
Soyadı ve Adı
Baba adı
Doğum yeri
İstanbul
Hatay
İstanbul
Edirne
Edirne
İzmir
İstanbul
İstanbul
Isak
Nevşehir
Halil Muktim
İstanbul
İsak
Tekirdağ
Bensiyon
İstanbul
Yada
İstanbul
İsmail
Muğla
Avram
Mehmet Muharrem İçel
Diyarbakır
Mardiros
İstanbul
Ali
İstanbul
Hayım
İstanbul
Bünyamin
İstanbul
Kirkor
İstanbul
İzak
İstanbul
Şükrü
Urfa
Mahmut Nedim
İstanbul
İsak
İstanbul
Giuseppe
İstanbul
Îspiro
İstanbul
Blagoy
İstanbul
Istelyo
İzmir
Yako
İzmir
Mordehay
İstanbul
Yakup
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Namer Ester
Gümüşel Fuat
Kara İzzet
Debeyo Vida
Hason Yasef
Levi Şemoil
Nikolaidis Dimitri
B. Romi Rafael
Yücel Birsen Nesrin
Eskinazi Coya
Altaras Mordahay Marko
Adoni Refael
Parteler Erdoğan
Galanti Salon
Kaya Ayşe Nilgün
Malikyan Kivork
Ülfeti Mehmet Yaşar
Büyükbahar Işeya
Büyükbahar Dudu
Kumru Perizat
Menas Fina
Arca Nadi
Çelik Emine
Bahar Viktor
Bahar Vida
Lütikof Blagoy
Lütikof Rumen
Lütikof Evdoksiya
Aykut Simon Mistriel
Haces Salamon
Can As. Mesut Tas. Eftihios
Yeditya
Mahmut
Seyit Ahmet
Mişon
llya
Moşe
Tarasyovolos
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Vergici Malama
Uygun Orhan
Pilosof Menahem
Pilosof Înes
Bazirganian Onnik
Bazirganian Rejin Nadin
Kesener Mişon
Koni Estereya
Namer Îzak
Çitras Hrisi
Erim Barış
Eralp Hidayet
Magristo Avram
Kavuncu Serkis
Kavuncu Valantin
Dimitri
Emin
llyazar
Nesim
Artin
Agop
Hayım
Mansur
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 3042
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Solom
Pandelis
Tevfik
Mehmet Ali
Moşe
Gülbenk
Artin
İstanbul
İstanbul
Edirne
Edirne
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
İstanbul
İstanbul
Bursa
Adana
Edirne
İstanbul
İstanbul
Doğum
tarihi
1948
1937
1947
1308
1951
1941
1945
1957
1954
1940
1944
1945
1929
1934
1954
1943
1945
1340
1338
1930
1945
1941
1938
1338
1926
1923
1957
1931
1950
1937
1935
1930
1950
1946
1325
1328
1330
1928
1341
1931
1952
1951
1946
1954
1929
1936
1945
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Sıra
No.
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
Soyadı ve Adı
Şoef Bonu
Sevim Cemal
Özköse Bais İsmail
özköse Mehmet Sami
İsmail
Özköse Adnan ismail
Kazako Yani
Erdimitriyadis Yorgo
Gurli Mihal
Tahmincioğlu Teodoras
Kiryakapulas Yorgo
Aîkidiyadis Panayit
Miltiyadi
Sinyonidis Simeon
Yüceyıldız Necat
Vasiliadu Andoni
Balaban Friksos
Mancurani Pandeli
Timur Abdülaziz
Daniyel Grigor
Amidis Niko
Bacınoğlu Mehmet Ersin
Yorgandidu Dioyeni
Sarıgöl Adnan
Sarıgöl Sekip
Sarıgöl Faysal
Sarıgöl Fatih
Sarıgöl Sinan
Fokaefs Stavro
Dırasiadi Kostantin
Koçiş Pandeli
Korkut Şaman
Turanlı Ahmet
Fındıkhgil Turgut
Faraşoğlu Manol
Petikas Yorgo
Plakotaris Yani
Sadra Avram
Tamayidis Stavro
Haddatoğlu Cüzef Yusuf
Marangozoğlu
Altınışık Tursun
Demircier Niko
Kominaris Konstantinos
Çikuroğlu Prodromos
Simyonoğlu Minas
Topuzoğlu Romilos
Sayfa: 15
RESMÎ GAZETE
Baba adı
Doğum yeri
Doğum
tarihi
Nesim Palamo
Hasan
Faiz Sami İsmail
Bursa
İstanbul
Hatay
1316
1945
1952
Faiz Sami İsmail
Faiz Sami İsmail
Hiristo
Isaak
Yamandi
Yani
Anastas
Hatay
Hatay
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
1954
1955
1955
1948
1953
1950
1955
Elkiyoyadi.
Aleksandıros
Mahmut
Teofani
Yorgi
Istirati
Abdülahad
Kostantin Koco
Yani
Ahmet
Yorgi
Mühendis Kenan
Mühendis Kenan
Mühendis Kenan
Mühendis Kenan
Mühendis Kenan
Yani
Apustol
Kostantin
Mehmet Şerif
Mehmet Nuri
İsmail Gürbüz
Bodos
Todori
Yorgi
Yosef
Simyon
İstanbul
İstanbul
Kahramanmaraş
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Ordu
İstanbul
İsparta
İsparta
İsparta
İsparta
İsparta
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Burdur
Adıyaman
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
İstanbul
1946
1953
1953
1952
1951
1954
1947
1955
1948
1938
1956
1936
1937
1939
1942
1943
1956
1955
1954
1941
1932
1944
1945
1955
1955
1952
1952
Çevriye Cebrail
Ali
Furustali
Vasil
Zaharya
Yosif
Dermit
Mardin
Tunceli
Istanbu
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
1949
1941
1955
1943
1953
1949
1947
Yürütme ve idare Bolümü Sayfa - 3043
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 16
Sıra
No.
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
Soyadı ve Adı
Yılmaz Hacı Emin
Yanakakioğlu Hristo
Mihaloğlu Yani
Linberis Dimitri
Çakmakidis Kriton
Floropulos Simeón
Kaçikopulos Kostantinos
Plimenos Menelaos
Kostidi Andon
Yuvanidis Yani
Rafaletos Dimitro
Öner Mehmet
Koryozoz Istavro
Mormanlı Panayi
Tavaslıoğlu Mehmet
Dalda Angelí
Budala Manol
Yenisarlı Vangel
Kaymenos Vasil
Laskarida John
Gazar Istrati
Karatas Niko
Kuçoko Vasil >
Niyamur Dimitri
Grafyadel Yani
Grayadel Kostanti
Demirci Andon
Bahçivan Argir
Zarbozan Yorgo
Çakır Yorgo
Botes Istrati
Yapça Harilao
Bubilini Yorgi
Yeorgidis Pavlos
Öztümen Kadriye Deniz
Kuzno Vasil
Yalya Seriyos
Yordanopolos Hiristo
Yaraman Hrisostomos
Birigo Paraşkeva
Kokunaki Kostantinos
Kırnapcı Kemal
Pándela Kostantinos
Cangliarini Filip
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 3044
Baba adı
Osman
Niko
Andon
Sotiri
Stelya
Nikoli
Yani
Mihal
Sotiri
Yosif
Pavli
Şükrü
Irakli
Dimitri
Abdullah
Panayot
Vasil
Panayot
Yani
Stratos
Dimitri
Yani
Istelyano
Kostanti
Panayot
Paraşkeva
Dimitri
Andon
Vasil
Dimitri
Kostanti
Panayı
Vasilaki
Yani
Kenan
Yorgi
Mina
Anastas
Panayot
Eksariaki
Istrati
Eyüp
Nikolayos
Aleksandr
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Doğum yeri
Nevşehir
İstanbul
istanbul
istanbul
istanbul
İstanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
Burdur
Çanakkale
Çanakkale
Muğla
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
istanbul
istanbul
Çanakkale
Çanakkale
İstanbul
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Zonguldak
İstanbul
İstanbul
Doğum
tarihi
1952
1955
1952
1954
1945
1946
1955
1954
195Î
1954
1947
1952
1956
1956
1937
1956
1956
1955
1955
1956
1956
1954
1955
1956
1955
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1952
194S
1956
1956
1946
1956
1956
1953
1948
1955
1952
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Sayfa: 17
RESMÎ GAZETE
Atama Kararnameleri
Karar Sayısı: 7/13906
Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu
Ulaştırma Bakanlığı Temsilci Üyesi Rıza Akol'un bu görevinden alınması; Ulaştırma
Bakanlığının 31/8/1977 tarihli ve PERD: 29/10075 sayılı yazısı'üzerine, 12/3/1964 tarih­
li ve 440 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 31/8/1977 tarihin­
de kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Prof Dr. N. ERBAKAN
Başbakan
S. DEMIREL
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
A TÜRKES
Devlet Bakanı
S. A. EMRE
Devlet Bakanı
S SOMUNCUOGLU
Millî Savunma Bakanı
Dr. S. BİLGİÇ
İçişleri Bakanı
Prof. K. ÖZAL
Dışişleri Bakanı
I S. ÇAĞLAYANGİL
Milli Eğitim Bakanı
N MENTEŞE
Bayındırlık Bakanı
S. KILIÇ
Ticaret Bakanı
Dr. A. O. GUNER
Gum ve Tekel Bakanı
G SAZAK
Gıda-Tar. ve Hay/Bakam
F. ADAK
Sanayi ve Tek, Bakam
O. ASILTURK
En ve Töbn Kay. Bakanı
K. İNAN
Koyışlerı ve Koop Bakanı
Kultur Bakanı
Adalet Bakanı
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı
A. Ş. EREK
Maliye Bakanı
C. BILGEHAN
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
C. GÖKÇEK
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
Doç- Dr. Y. ERGENEKON Dr. I.F. CUMALIOĞLU
Turizm ve Tan. Bakanı
I. C. E G E
Orman Bakanı
S. SAVCI
T. YÜCEL
Devlet Bakanı
S ÖZTURK
imar ve iskân Bakanı
M. R. KUTAN
Gençlik ve Spor Bakanı
Ö. SAKAR
Sosyal Güvenlik Bakanı
T. KAPANLİ
A. AKYOL
Karar Sayısı: 7/13911
(Münhal bulunan Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Erzurum
Et Kombinası Müdürü Mümtaz Türkyılmaz'ın atanması; Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının 10/3/1977 ısriifi vs 32037 sayılı yazısı üzerine, 12/3/1964 tarihli ve 440
sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 31/Ö/1977 tarihinde ka­
rarlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
S. DEMİREL
Devlet Basanı
Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. K. ERBAKAN
Devlet Bakanı
S A EMRE
S SOMUNCUOGLU
Millî Savunma Bakanı
Dr. S. BİLGİÇ
içişleri Bakanı
Prof. K. ÖZAL
Dışişleri Bakanı
I S. ÇAĞLAYANGIL
Millî Eğitim Bakanı
N. MENTEŞE
Bayındırlık Bakimi
Ticaret Bakam
Dr. A. O. GUNER
Başbakan
Devlet Bakanı
S. KILIÇ
Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı
A. TURKEŞ
Devlet Bakanı
A. Ş. EREK
Devlet Bakanı
S. ÖZTÜRK
Adalet Bakam
N. CEVHERİ
Maliye Bakara
C. BILGEHAN
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
C. GÖKÇEK
Y ü r ü t m e ve İdare Bölümü Sayfa : 3045
23 Eylül 1977 - Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 18
Gum ve Tekel Bakanı
Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı
G SAZAK
F. ADAK
Sanayi ve Tek. Bakanı
En. ve Tabiî Kay. Bakanı
O. ASHTÜRK
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr İ.F. CUMALIOĞLU
imar ve iskân Bakanı
M. B. KUTAN
Turizm ve Tan. Bakanı
K. İNAN
I. C. EGE
Köyişlerı ve Koop. Bakanı
Orman Bakanı
T. YÜCEL
S. SAVCI
Gençlik ve Spor Bakanı
Ö.-SAKAR
Kultur Bakanı
Sosyal Güvenlik Bakanı
A. AKYOL
T. KAPANLİ
Karar Sayısı: 7/13923
Fikret Büge'nin istifası ile açılan Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Mü­
dürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Bayındırlık Bakanlığı Yapı îşleri Genel
Müdür Başyardımcısı Hasan Kürkçüoğlu'nun atanması; Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının 22/8/1977 tarihli ve 3299« sayılı yazısı üzerine, 12/3/1964 tarihli ve 440
sayılı Kanunun 8 ve 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 25/6/1077 tari­
hinde kar araştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Devlet Bakanı
Başbakan
Başbakan Yardımcısı
S. DEMİREL
Prof. Dr. N. ERBAKAN
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Devlet Bakanı
S. ÖZTÜRK
A. TÜRKEŞ
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
S. A. EMRE
S. SOMUNCUOGLU
A. Ş. EREK
N. CEVHERİ
Milli Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakam
Dr. S. BİLGİÇ
Prof. K. ÖZAL
İ. S. ÇAĞLAYANGİL
Millî Eğitim Bakanı
N. MENTEŞE
Bayındırlık Bakanı
S. KILIÇ
Gum. ve Tekel Bakanı
G. SAZAK
Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı
F. ADAK
Sanayi ve Tek- Bakanı V.
M. R. KUTAN
Koy işleri ve Koop. Bakanı
T. YÜCEL
Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
Dr A. O. GUNER
C. GÖKÇEK
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. I.F. CUMALIOĞLU
En. ve Tabiî Kay. Bakanı
K. İNAN
Maliye Bakam
C. BİLGEHAN
Turizm ve Tan. Bakanı
imar ve iskân Bakanı
İ. C. EGE
Orman Bakanı
S. SAVCI
M. R. KUTAN
Gençlik ve Spor Bakanı
Ö. SAKAR
Kültür Bakanı
Sosyal Güvenlik Bakanı
A. AKYOL
T. KAPANLİ
Müşterek Kararnameler
Başbakanlıktan:
Karar Sayısı: 18644
Açık bulunan 1 inci derece kadrolu 150 ek göstergeli Toprak ve Tarım Reformu
Teknik Müsteşar Muavinliğine, aynı yerde Genel Müdür İnşaat Mühendisi Güngör
Eraslan'ın 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri uyarınca atanması uy­
gun görülmüştür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa - 3046
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMİ GAZETE
Sayfa: 19
Bu karan Başbakan yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
S. DEMİREL
Karar Sayısı: 18645
Açık bulunan 1 inci derece kadrolu 150 ek göstergeli Toprak ve Tarım Reformu
Müsteşar Muavinliğine, aynı yerde 1757 sayılı Kanunun 190 ıncı maddesi gereğince Ge­
nel Sekreter olarak görevli D.Ü.Ç. Genel Müdürlüğü Avukatı Metin Kumal'ın 657 sa­
ydı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri uyarmca atanması uygun görülmüştür.
Bu karan Başbakan yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRÎ S. KORUTÜRK
Başbakan
S. DEMİREL
Karar Sayısı: 18713
1 — Açık bulunan 4 üncü derece kadrolu Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne,
aynı yer Müdür Yardımcısı Osman Yumak'm, 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci mad­
desinin (B) bendi ve 76 nci maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Başbakan yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
S. DEMİREL
Karar Sayısı: 18756
1 — Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 2 nci derece kadrolu + 100
ek göstergeli özlük ve Eğitim İşleri Dairesi Başkanlığına, aynı başkanlık Şube Mü­
dürü Ahmet Altıntepe'nin, 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ve
76 nci maddesi uyarmca atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Başbakan yürütür.
9/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
S. DEMİREL
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı: 18679
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Emniyet Genel Müdürlüğüne, başka bir
göreve atanmak üzere Kocaeli Valiliğinden alınan Vecdi Gönül'ün, 657 sayılı Kanunun
değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ve 76 nci maddesi uyarmca atanması uygun gö­
rülmüştür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3047
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 20
23 Eylül 1977 - • Sayı: 16063
2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.
12/9/1977
CUMHURBAŞKANI »
FAHRİ
Başbakan
içişleri Bakanı
S. DEMİREL
Prof. K. ÖZAL
S.
KORUTÜRK
Karar Sayısı: 18678
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Emniyet Genel Müdürlüğüne, başka bir
bir göreve atanmak üzere Amasya Valiliğinden alman Mustafa Arıkan'ın, 657 sayılı
Kanunun değişik 76 maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı İçişleri Bakam yürütür.
12/" '977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
İçişleri Bakam
S. DEMİREL
Prof. K. OZAL
S
KORUTURK
Karar Sayısı: 18680
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, başka bir
göreve abanmak üzere Diyarbakır Valiliğinden alman N. Kemal Diniz'in, 657 sayılı
Kamunun değişik 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.
12/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S
Başbakan
İçişleri Bakanı
S. DEMİREL
Prof. K. OZAL
Karar Sayısı:
KORUTÜRK
18651
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Sivil Savunma İdaresi Başkanlığına,
İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Us'un, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi
uyarınca atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu kadarı İçişleri Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
İçişleri Bakam
S. DEMİREL
Prof. K. ÖZAL
S.
KORUTÜRK
Karar Sayısı: 18647
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Özlük İşleri
Genel Müdürü M. Recai Tosyalı'nın 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi uyarın­
ca atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu karan İçişleri Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
İçişleri Bakam
S. DEMİREL
Prof. K. ÖZAL
Y ü r ü t m e ve İdare Bölümü S a y f a : 3048
S.
KORUTÜRK
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Sayfa: 21
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı: 18687
1 — Açık bulunan 5. Derece Kadrolu Mülkiye Müfettişliklerine;
Nusaybin Kaymakamı Hanefi Demirkol,
Karacasu Kaymakamı Renizi Banaz,
Koçarlı Kaymakamı Halil Nimetoğlu,
Ardahan Kaymakamı İhsan Çam,
Ayancık Kaymakamı Şükrü Erdem'in
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76. maddesi uyarınca naklen
ve terfian atanmaları uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı İçişleri Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANİ
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORÜTÜRK
İçişleri Bakanı
Prof. K.
ÖZAL
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı: 18672
1 — Yapılan yeterlik sınavında basan gösteren Hesap Uzman Muavinleri:
Mustafa Güçlü'nün 6 ncı derece kadrolu Hesap Uzmanlığına 6 ncı derecenin 1 inci;
İlkay Bayram, Ali Refik Arkan, Hasan Zeki Süzen, Uğurcan özses, Ahmet Balta ve
İhsan Akköy'ün 7 nci derece kadrolu Hesap Uzmanlıklarına 7 nci derecenin 1 inci;
Kuday Genç ve Doğan Bayar'ın 6 ncı derece kadrolu Hesap Uzmanlıklarına 7 nci de­
recenin 3 üncü, kademe aylıkları ile 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin
(A) bendinin II nci fıkrası ile 68 inci maddesinin (A) bendi gereğince;
Atanmaları uygun görülmüştür.
2 — Bu Karan Maliye Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORÜTÜRK
Maliye Bakanı
C.
BİLGEHAN
Karar Sayısı: 18673
1 — Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel
Müdür Yardımcılığına aynı Genel Müdürlük Kontrolörü M. Yüksel Humalı'hın 657
sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi gereğince atanması uygun gö­
rülmüştür.
2 — Bu Karan Maliye Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORÜTÜRK
Maliye Bakam
C.
BİLGEHAN
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 3049
Sayfa: 22
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı: 18697
1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Merkez Müşavir Avukatlığına, Merkez
Hazine Avukatı Aysel Akoğlumm 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A)
bendi ile 161 inci maddesinin (A) bendi gereğince;
Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Merkez Müşavir Avukatlığına, Merkez Ha­
zine Avukatı özcan Aker'in 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci rnaddesinin (A) bendi
uyarınca;
Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Merkez Müşavir Avukatlıklarına, Merkez
Hazine Avukatları Coşkun Hilmi Ertem, Süheylâ Sevim Okkaoğlu ile Kayhan Erten'in 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi gereğince;
Atanmaları uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Maliye Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANİ
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORUTÜRK
Maliye Bakanı
C.
BİLGEHAN
Milli Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı: 18642
1 — Birinci derece kadrolu ve +150 ek göstergeli Öğretmen Okulları Genel
Müdürlüğüne 20/7/1977 tarüı ve 18436 sayılı Kararla atanan Ankara Mektupla öğre­
tim Okulu Öğretmeni Celal Şentürk'e alt Kararın iptali uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Millî Eğitim Bakam yürütür
7/9/1977
C7UMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S.
KORUTÜRK
Millî Eğitim Bakanı
S. DEMİREL
N.
MENTEŞE
Karar Sayısı: 18662
1 — Açık bulunan birinci derece kadrolu ->- 150 ek göstergeli Halk Eğitimi Ge­
nel Müdürlüğüne, Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdür Başyardım­
cısı Saim Hekimoğlu'nun 657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (B) bendi ve
76 ncı maddelerine göre atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S.
KORUTÜRK
Millî Eğitim Bakam
S. DEMİREL
N.
MENTEŞE
Karar Sayısı: 18643
1 — Açık bulunan birinci derece kadrolu + 150 ek göstergeli Öğretmen Okulları
Genel Müdürlüğüne İsviçre Bölgesi Müfettişi ve Kültür Ataşesi Cavit Öztürk"ün 657
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 3050
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 23
sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 nci maddesi ve aynı Kanunun 68 inci
maddesinin (B) fıkrasına göre atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANİ
FAHRÎ
Başbakan
S.
KORUTÜRK
M'Uî Eğitim Baltanı
S. DEMİREL
N.
MENTEŞE
Karar Sayısı: 18666
1 — Açık bulunan birinci derece kadrolu -ı- 150 ek göstergeli Orta Öğretim Ge­
nel Müdürlüğüne, aynı Daire Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan'ın, 657 sayılı
Kanunun değişik 68. maddesinin (B) bendi ve 76 nci maddelerine göre atanması uy­
gun görülmüştür.
2 — Bu Karan Mülî Eğitim Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
Karar Sayısı:
S.
KORUTÜRK
Millî Eğitim Bakanı
N.
MENTEŞE
18661
1 — Açık bulunan birinci derece kadrolu ± 150 ek göstergeli Yüksek öğretim
Genel Müdürlüğüne, Orta Öğretim Genel Müdür Başyardımcısı Mehmet Didin'ın 657
sayılı Kanunun değişik 63. maddesinin (B) bendi ve 76 nci maddelerine göre atanma­
sı uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKAN f
FAHRÎ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORUTÜRK
Millî Eğitim Bakanı
N.
MENTEŞE
Karar Sayısı: 18676
1 — istanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi İşletme Kürsüsünde açık
bulunan Profesörlüğe 7334 sayılı Kanunun 17. ve 19. maddeleri gereğince Akademi
Profesörler Kurulunca seçilen aynı kürsü Doçenti Dr. Tunç Erem'in atanması uygun
görülmüştür.
2 — Bu Karan Millî Eğitim Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S
Başbakan
S. DEMİREL
KORUTÜRK
M* 111 Eğitim Bakam
N.
MENTEŞE
Karar Sayısı: 18702
1 — 1750 sayılı Kanunun 23. ve geçici 10. maddeleri ile, «Üniversiteler Öğretim
Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri hakkında Tüzük» ün 19. mad­
desi hükümleri uyarınca, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 3051
Sayfa: 24
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1977 - Sayı: 16063
aynı Fakülte Jeoloji Kürsüsü Doçenti Dr. Ayhan Sür'tin, kadroya bağlı olmaksızın
ve aylığını Doçentlik kadrosunda almak üzere Üniversite Profesörlüğüne terfii uy­
gun görülmüştür.
2 — Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRI S. KORUTÜRK
Başbakan
Millî Eğitim Bakanı
S. DEMİREL
N. MENTEŞE
Karar Sayısı: 18703
1 — 1750 sayılı Kanunun 23. ve geçici 10. maddeleri ile. «Üniversiteler Öğretim
Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri Hakkında Tüzük» ün 19. mad­
desi hükümleri uyarınca, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu ta­
rafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Fakülte Zootek­
ni Kürsüsü Doçenti Dr. Ayhan Eliçin'in, kadroya bağlı olmaksızın ve aylığını Do­
çentlik kadrosundan almak üzere üniversite Profesörlüğüne terfii uygun görül­
müştü..
2 — Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Millî Eğitim Bakanı
S. DEMIREL
N.
MENTEŞE
Karar Sayısı: 18704
1 — 1750 Sayılı Kanunun 23. ve geçici 10. maddeleri ile, «Üniversiteler Öğre­
timÜyelerininSeçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri hakkında yüzük'ün 19.
maddesi hükümleri uyarınca, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu tara­
fından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Fakülte Gastrornterolou Kursusu Docenri Dr Sodun Koşıy'ın, kadroya bağlı olmaksızın ve aylı*
ğını Doçentlik kadrosundan almak üzere Üniversite Profesörlüğüne terfii uygun gö­
rülmüştür.
2 — Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. FORUTÜRK
Milli Eğitim Bakanı
Başbakan Milli Eğitim Bakanı
N.
MENTEŞE
S. DEMÎREL N. MENTEŞE
Karar Sayısı: 18705
1 — 1750sayılıKanunun 23. ve geçici 10. maddeleri ile, «Üniversiteler öğretim
Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri Hakkında Tüzük» ün 19. mad­
desi hükümleri uyarınca, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen,
aynı Fakülte Ülkeler Coğrafyası Kürsüsü Doçenti Dr. Aydoğan Köksal'ın, kadroya
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3052
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 25
bağlı olmaksızın ve aylığım Doçentlik kadrosundan almak üzere Üniversite Profe­
sörlüğüne terfii uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRÎ
Başbakan
S. DEMİREL
Karar Sayısı:
S.
KORUTÜRK
Millî Eğitim Bakanı
N.
MENTEŞE
18711
1 — 1750 sayılı Kanunun 23. ve geçici 10. maddeleri ile, «Üniversiteler Öğre­
tim Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri Hakkında Tüzük» ün 19.
maddesi hükümleri uyarınca, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen
aynı Fakülte Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Kürsüsü Doçenti Dr. Mecdi Emiroğlu'nun, kadroya bağlı olmaksızın ve aylığım Doçentlik kadrosundan almak üzere Ün.versite Profesörlüğüne terfii uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORUTÜRK
Millî Eğitim Bakanı
N.
MENTEŞE
Karar Sayısı: 18709
1 — 1750 sayılı Kanunun 23. ve geçici 10. maddeleri ile, «Üniversiteler öğre­
tim Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri Hakkında Tüzük» ün 19
maddesi hükümleri uyarınca, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte­
si ı tLi^uite Kurulu taralından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen,
aynı Fakülte İngiliz Dili ve Edebiyatı Kürsüsü Doçenti Dr. Ünal Aytür'ün, kadroya
bağlı oımaksızın ve aylığını Doçentlik kadrosundan almak üzere Üniversite Profe­
sörlüğüne terfii uygun görülmüştür,
2 — Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORUTÜRK
Millî Eğitim Bakanı
N.
MENTEŞE
Karar Sayısı: 18707
1 — Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ziraat Alet ve Makinalan Kürsü­
sünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna, Fakülte kurulu tarafından seçilen
ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Fakülte Ziraat Alet ve Makina­
lan Kursusu Doçenti Dr. Mehmet Arif Erol'un 1750 sayılı Kanunun 24. maddesine
göre alabileceği aylıkla Profesör olarak terfian tayini uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORUTÜRK
Millî Eğitim Bakanı
N.
MENTEŞE
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 3053
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 26
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı: 18706
1 — Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme İktisadı ve Mu­
hasebe Kürsüsünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna, Fakülte kurulu ta
rafında.» seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Fakülte İşlet­
me İktisadı ve Muhasebe Kürsüsü Doçenti Dr. Vahdet Aydın'm, 1750 sayılı Kanunun
24. maddesine göre alabileceği aylıkla Profesör olarak terfian tayini uygun görül­
müştür.
2 — Bu karan Milli Eğitim Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S.
Başbakan
KORUTÜRK
Millî Eğitim Bakam
S. DEMİREL
N.
MENTEŞE
Karar Sayısı: 18708
1 — 1750 sayılı Kanunun 23. ve geçici 10. maddeleri ile, «Üniversiteler öğretim
Üyelerinin beçımıerı ve Froıesörlüğe Yükseltilmeleri Hakkmda Tüzük» ün 19. mad­
desi hükümleri uyarınca Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu tarafıpdan seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Sakülte Üroloji
Kürsümü Doçenti Dr. Yusuf Ziya Müftüoğlu'nun, kadroya bağlı olmaksızın ve aylığı­
nı Doçentlik kadrosundan almak üzere Üniversite Profesörlüğüne terfii uygun gö­
rülmüştür.
2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakam vürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S.
KORUTÜRK
Millî Eğitim Bakanı
S. DEMİREL
N.
MENTEŞE
Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı: 18696
1 — Açık bulunan Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 3 üncü derece kadrolu
Müşavirliğine, aynı yer 3 üncü derece kadrolu Genel Müdür Yardımcısı Burhan Erçoklu'nun, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi uyannca tahvilen atanma'ı
uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Ticaret Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORUTÜRK
Ticaret Bakam
Dr. A. O.
GÜNER
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından :
Karar Sayısı: 18689
1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Bakanlık Nüfus Planlaması Genel
Müdür Yardımcılığına, aynı yer Eğitim Şubesi Müdürü Uğur Aytaç'ın, 657 sayılı KaYurutme ve İdare Bolumu Sayfa : 3054
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 27
nunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ve 76 ncı maddesi uyarınca atanması
uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür.
7/9/1977
CTASHURSAŞKANI
FAHRİ S. KORÜTÜRK
Başbakan
Sağ. ve Sos. Yar. Bakam
S. DEMİREL
C.
GÖKÇEK
Karar Sayısı: 18690
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Sinop Sağlık ve Sosyal Yardım Mü­
dürlüğüne, Urfa Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü Dr. Sıtkı Şener'in, 657 sayılı Ka­
nunun değişik 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam yürütür.
7/9/1977
CTJMHTJRBASKAN!
FAHRİ
Başbakan
S
KORVTVRK
Sağ. ve Sos. Yar. Bakam
S. DEMİREL
C.
GÖKÇEK
Karar Sayısı: 18688
1 — Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmü­
fettişliğine, Dr. Selçuk Çanakkaleli'nin 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi uya­
rınca atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRÎ S. KORÜTÜRK
Beışbakan
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
S. DEMİREL
C.
GÖKÇEK
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından :
Karar Sayısı: 18699
1 — Açık bulunan Genel îdare Hizmetleri sınıfından 1. derece + 150 ek gös­
tergeli Bakanlığımız Müsteşar Muavinliğince aynı Bakanlık Başmüşaviri Ömer
Naimi Barım'ın 657 sayılı Kanunun değişik 7o. maddesi gereğince atanması uygun
görülmüştür.
2 — Bu Kararı Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S.
KORÜTÜRK
Gıda-Tar. ve Hay. Bakam
S. DEMİREL
F. ADAK
Ulaştırma Bakanlığından:
Karar Sayısı:
18695
j
1 — Haberleşme Genel Müdürlüğünde açık bulunan 3 üncü derece kadrolu
Daire Başkanlığına, PTT Genel Müdürlüğü Telgraf ve Telefon Dairesi Başkanlığı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3055
Sayfa: 2«
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Amiri Erdoğan Engin'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci
maddesinin (B) bendi ve 74 üncü maddesi gereğince naklen atanması uygun gö­
rülmüştür.
2 — Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S.
KORUTÜRK
Ulaştırma Bakam
S. DEMIREL
Doç. Dr. Y.
ERGENEKON
Çalışma Bakanlığından:
Karar Sayısı: 18657
1 — Açık bulunan 1 inci derece + 200 ek gösterge kadrolu Çalışma Bakanlığı
Müsteşarlığına Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel ve İdari îşler Genel
Müdürü Sebahattin Özel'in 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (A) bendi ile aynı
kanunun 74 üncü maddesi gereğince naklen ve terfian atanması uygun görülmüştü!.
2 — Bu Karan Çalışma Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S.
KORUTÜRK
Çalışma Bakam
S. DEMİREL
Dr. İ. F.
CUMALIOĞLU
Karar Sayısı: 18693
1 — Açık bulunan 4 üncü derece kadrolu Antalya Bölge Çalışma Müdür Yar
dımcılığına İller Bankası 4 üncü Bölge Müdürlüğü Şefi Selahattin Kaynak'ın 657
sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi ile aym kanunun 74 üncü maddesi
gereğince naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Çalışma Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S.
Başbakan
S. DEMİREL
Karar Sayısı:
KORUTÜRK
Çalışma Bakam
Dr. 1. F.
CUMALIOĞLU
İ8715
1 — Açık bulunan 2 nci derece + 100 ek gösterge kadrolu Eskişehir Bölge
Çalışma Müdürlüğüne 4 üncü derece kadrolu Urfa Bölge Çalışma Müdürü Şahap
Orhan Başekim'in 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi gereğince naklen atanması
uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Çalışma Bakam yürütür.
9/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORUTÜRK
Çalışma Bakam
Dr. İ. F.
CUMALIOĞLU
Karar Sayısı: 18683
1 — 4 üncü derece kadroda bulunan İsparta Bölge Çalışma Müdürü Kemal
Ersoy'un 2 nci derece + 100 ek gösterge kadro ile Aydın Bölge Çalışma Müdürlüğüne
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 305$
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 29
657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (A) bendi ve 76 ncı maddeleri gereğince atan­
ması uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Çalışma Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S.
KORUTÜRK
Çalışma Bakanı
S. DEMİREL
Dr. İ. S.
CUMALIOĞLU
Karar Sayısı: 18635
1 — Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Îşmüfettişliğine Îşmüfettişi Aynan Se­
mih Cangüven'in 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (A) bendi gereğince terfian
atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı Çalışma Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S.
Başbakan
S. DEMİREL
Karar Sayısı:
KORUTÜRK
Çalışma Bakam
Dr. İ. F.
CUMALIOĞLU
18681
1 — 4 üncü derece •+- 50 ek gösterge kadrolu Elazığ Bölge Çalışma Müdürü Sait
Özsaraç'ın İsparta Bölge Çalışma Müdürlüğüne 657 sayılı Kcnunun 76 ncı maddesi ge­
reğince atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Çalışma Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORUTÜRK
Çalışma Bakam
Dr. İ. F.
CUMALIOĞLU
Karar Sayısı: 18660
1 — Açık bulunan 4 üncü derece kadrolu Bölge Çalışma Müdür Yardımcılığına
Kars Bölge Çalışma Müdür Yardımcısı Sadık Şa'nin'in 657 sayılı Kanunun 68 inci mad­
desinin (B) bendi ile 76 ncı maddeleri gereğince terfian atanması uygun görülmüş­
tür.
2 — Bu kararı Çalışma Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANİ
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
S
KORUTÜRK
Çalışma Bakam
Dr İ. F.
CUMALIOĞLU
Karar Sayısı: 18667
1 —• Açık bulunan 1 inci derece + 150 ek gösterge kadrolu Araştırma Kurulu
Başkanlığına, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürü Hüseyin Coşkun'un 657 sayüı
Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi ve 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun
görülmüştür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3057
Sayfa: 30
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1977 - Sayı. 16063
2 — Bu karan Çalışma Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORUTÜRK
Çalışma Bakanı
Dr. İ. F.
ÇUMALIOĞLU
Karar Sayısı: 18682
1 — Açık bulunan Van Bölge Çalışma Müdürlüğüne 4 üncü derece + 50 ek
gösterge kadrolu Gaziantep Bölge Çalışma Müdürü Arif Çavuşoğlu'nun 657 sayılı Ka­
nunun 76 ncı maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Çalışma Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORUTÜRK
Çalışma Bakanı
Dr. İ. F.
ÇUMALIOĞLU
Karar Sayısı: 18599
1 — Açık bulunan 4 üncü derece kadrolu İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü Müşa­
virliğine Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır
Toprak Komisyonu Başkam Hayrettin Aykan'm 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi­
nin (A) bendi ve aynı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri gereğince naklen ve terfian
atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Çalışma Bakam yürütür.
9/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORUTÜRK
Çalışma Bakam
Dr
İ. F.
ÇUMALIOĞLU
Karar Sayısı: 18694
1 — Açık bulunan Diyarbakır Bölge Çalışma Müdürlüğüne 3 üncü derece + 50
ek göstergeli kadro ile Urfa Bölge Çalışma Müdürlüğü Şefi M. Hayri Aktüremn 657
eayüı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi ve 76 ncı maddeleri gereğince naklen ve
terfian atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Çalışma Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORUTÜRK
Çalışma Bakam
Dr. İ. F.
ÇUMALIOĞLU
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı: 18686
1 — Açık bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1. dereceli ve + 150 ek
göstergeli Bakanlık Müşaviri kadrosuna Küçük Sanatlar Dairesi Başkam Şükrü TüYürutme ve İdare Bölümü Sayfa : 3058
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 31
zun*un 657 sayılı Kanunun değişik 76. maddesi gereğince naklen tayini uygun görül­
müştür.
2 — Bu Karan Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRÎ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORÜTÜRK
Sanayi ve Tek. Bakanı
O.
ASİLTÜRK
Karar Sayısı: 18685
1 — Açık bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1. derece ve + 200 ek
göstergeli Bakanlık Başmüşaviri kadrosuna; Müsteşar Yardımcısı Mehmet Çelebi'nin
657 sayılı Kanunun değişik 76. maddesi gereğince naklen tayini uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
Karar Sayısı:
S.
KORÜTÜRK
Sanayi ve Tek. Bakanı
O.
ASİLTÜRK
18671
1 — Açık bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 3. derecen Uzman kad­
rosuna; Organize Sanayi Dairesi Başkan Yardımcısı Veküi Mehmet Üretgenln 657
sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (B) bendi gereğince terfian tayini uygun gö­
rülmüştür.
2 — Bu Karan Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORÜTÜRK
Sanayi ve Tek. Bakanı
O.
ASİLTÜRK
Turizm ve Tanıtma Bakanlığından:
Karar Sayısı:
18616
1 — Yurt dışı teşkilâtında açık bulunan 3. derece kadrolu Turizm ve Tanıtma
Müşavirliğine 1. derece kadrolu Ankara Bölge Müdürü Okyay Çamlıbel'in 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi uyannca atanması ve Los An­
geles Turizm ve Tanıtma Bürosunda çalıştınlması uygun görülmüştür.
2 — Bu Karan Turizm ve Tanıtma Bakam yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
S.
KORÜTÜRK
Turizm ve Tan. Bakanı
İ. C. EGE
Karar Sayısı: 18659
1 — Merkez Teşkilâtı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 1 inci de­
rece kadrolu I. Hukuk Müşaviri kadrosuna, Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1 inci derece
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa . 3059
Sayfa: 32
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
kadrolu I. Hukuk Müşaviri Attilâ Köymen Yıldıran'uı, 057 sayılı Devlet Memurları
Kanununun değişik 74 üncü maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S.
KORUTÜRK
Turizm ve Tan. Bakam
S. DEMİREL
İ. C. EGE
îmar ve îskân Bakanlığından:
Karar Sayısı: 18692
1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu Afet İşleri Genel Müdürlüğüne Bayındır­
lık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürü Mustafa Uğur'un 657
sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (B) bendi ve 74. maddesi uyarınca atanması
uygun görülmüştür.
2 — Bu Karan İmar ve îskân Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S. DEMİREL
Karar Sayısı:
S.
KORUTÜRK
İmar ve îskân Bakanı
M. R. KUTAN
18691
1 — Yapı Malzemeleri Genel Müdürü Nermi Refik Bekman'm bu görevden
alınarak açık bulunan 1. derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine 657 saydı Kanunun
değişik 76. maddesi uyarınca almakta olduğu aylıkla atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Karan İmar ve îskân Bakanı yürütür.
7/9/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ
Başbakan
S.
KORUTÜRK
îmar ve îskân Bakanı
S. DEMİREL
M. R. KUTAN
Tebliğ
Ticaret Bakanlığından:
31/12/1975 Gün ve 7/11117 sayılı Kararname'ye Ek Karar'a İlişkin Tebliğ
Sıra No: 4
Madde 1 — 31/12/1975 gün ve 7/11117 sayılı Bakanlar Kurulu Karan üe Ticaret
Bakanlığı'na verilen yetkiye dayamlarak, 4 Ocak 1976 gün ve 15458 nolu Resmî Gazete'de yayımlanan «31/12/1975 gün ve 7/11117 sayılı Kararname'ye Ek Karar'a İliş­
kin Tebliğ Sıra No: 1» ile vergi iadesi kaldırılmış bulunan «Çırçırlanmış, balyalanmış
pamuk» ihracatına; 18/6/1976 gün ve 7/12235 sayılı, 15/7/1976 gün ve 7/12215 sayılı
Kararnamelerle değişik 15/8/1975 gün ve 7/10500 sayılı Kararname eki «Pamuk
İhracına Vergi İadesi Yapılmasına Dair Karar» hükümleri çerçevesinde, bu tebliğin
yayım tarihinden itibaren % 15 oranında vergi iadesi uygulanır.
Madde 2 — Bu tebliğin yayım tarihinden önce gerçekleşmiş bulunan «Çırçır­
lanmış, balyalanmış pamuk» ihracatı, bu tebliğ hükümlerinden faydalanamaz. (İh­
racatın gerçekleşme tarihi; gümrük çıkış beyannamesinin 1 inci sayfasının üst orta
bölümünde bulunan, gümrük çıkış beyannamesi tescil tarihidir.)
Madde 3 — Bu tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3060
T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş Tarihi • (7 Teşrinievvel 1336)
CUMA
23 Eylül 1977
- 7 Ekim 1920
Sayı : 16063
J
İLÂN BÖLÜMÜ
İLANLAR
Orman Genel Müdürlüğünden:
1 — 150 adet dikili ağaç damgası kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.
2 — Muhammen (bedeli 150.000,— lira ölüp, geçici teminatı 8.750,— liradır.
3 — Şartname Genel Müdürlük Katma Bütçe İkmal Fen Heyeti Müdürlüğü ile
istanbul ve İzmir Orman Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir.
4 — Eksiltme 6/10/1977 Perşembe günü saat 15.00 de Genel Müdürlük binasın­
da Satmalma Komisyonunda yapılacaktır.
5 — İhaleye gireceklerin 1977 yılı Ticaret ve Sanayi Odasına kayıttı oldukla
ruıı gösterir belgeyi haiz olmaları şarttır.
6 — 2490 sayılı Kanuna göre hazırlanacak teklifler ihale saatinden bir saat ön­
ce Satmalma Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
7 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
İlân olunur.
15411/«
Enerji ve labii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
1 — Aşağıda İhale No., Cinsi, Miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat temi­
nat miktarı gösterilmiş olan malzeme müteahhit nam ve hesabına teklif isteme su­
retiyle satın alınacaktır.
İhale No.: 76-72D-100/1, Cinsi ve miktarı: 20 Adet Elektrikli Akaryakıt Pom­
pası, Şartname bedeli: 25,— TL., Muvakkat teminatı: 16.000,— TL., İhale tarihi ve
saati: 30/9/1977 saat 15.00de.
2 — İhale, DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Mah. Mal­
tepe R-7 Ankara) toplanacak satmalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler
aynı yerden ve istanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden (Firüzağa Süngü Sokak
3, 5, 7 Tophane/istanbul) temin edilecektir.
3 — isteklilerin teklif mektuplarını, idari şartnamenin 9. maddesinde istenen
vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına
makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır.
4 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edil
mez.
5 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir.
15430 /2-2
Sayfa: 34
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Şap Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden:
Enstitü laboratuvarı ihtiyacı için aşağıda cins, miktar ve tahmini birim bedel­
leri yazılı özel virüs, hücre ve vasat tankları; 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre ka­
palı zarf usulü ile satın alınacaktır.
Buna ait şartnameler Ankara'da Şap Enstitüsünde görülüp tetkik edilebilir.
İhale 10 Ekim 1977 Pazartesi günü saat 14,30 da Enstitü idare binasında Ko­
misyon huzurunda yapılacaktır.
Bildirilen bu saatten sonraki taleplerle postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Taliplilerin ihaleden üç gün öncesine kadar birer dilekçe ile müracaatla yeter­
lilik belgesi alması ve tekliflerini Kanuna uygun şekilde vesikaları ile birlikte, ihale
saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gereklidir.
Geçici teminatlar Ankara Okullar Saymanlığına yatırılacaktır.
Miktarı
adet
C i n s i
Birimin
takribi
bedeli
TL.
Toplam
fiyatı
TL.
5 İt. lik özel virüs paslanmaz çelik dondur­
ma kabı
2.300
115.000
50
10 İt. lik özel virüs paslanmaz çelik don­
durma kabı
3.750
187.500
50
30 İt. lik özel virüs paslanmaz çelik don­
durma kabı
5.500
275.000
90
25 İt. lik paslanmaz çelik damacana
6.500
325.000
1
1 tonluk paslanmaz çelik distüe su deposu
52.500
52.500
1
3 tonluk özel izole paslanmaz çelik distile
265.000
su deposu
265.000
4
3 tonluk çift ceketli motorlu paslanmaz
çelik aşı hazırlama tankı
425 000
1.700.000
2
3 tonluk tek ceketli motorlu paslanmaz
590.000
çelik vasat hazırlama tankı
295.000
Takribi bedel toplam: 3.510.000,— TL. (üçmilyonbeşyüzonbin)
Geçici teminat toplamı: 159.450,— TL. (yüzellidokuzbmdörtyüzelli)
50
G. temi.
TL.
7.000
10.625
14.750
16.750
3.875
14.350
64.750
27.350
18413/4-1
Yığılca Asliye Hukuk Hâkimliğinden
1977/54
Bolu-Yığılca İlçesinin Hacıyeri Köyü cilt no: 015/01, ısahife no: 80, kütük sıra
no: 22'de nüfusa kayıtlı (Halil ve Fatma'dan 1312 doğumlu, Sürücüoğullarından Hüse­
yin Sürucü'nün 5 Şubat 1331 tarihinde askere sevk edilerek, seferberlik harbine iştirak
etmesi sonucu bir (daha köyüne dönmediğinden, davacı kızı Emine Sürücü tarafından
gaipliğine karar verilmesi, Mahkememizden talep edilmiş olduğundan, yukarıda açık
hüviyeti yazılı gaip hakkında malûmatları olan ıkimselerin kanunî müddeti içinde Yı­
ğılca Asliye Hukuk Mahkemesinin 1977/54 Esas sayılı dava dosyası zımmında Hâkim­
liğimize bilgi vermeleri ve gaip hayatta ise açık adresini büdirmeleri ilân olunur.
15259
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Sayfa: 35
RESMİ GAZETE
Amasya Valiliğinden :
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Md. ğü:
1 — Amasya - Suluova. Akören Jandarma Karakol binası inşaatı işi 2490 sayılı
Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 850.000— TL. sidir.
3 — Eksiltme Amasya Bayındırlık Müdürlüğünde İhale Komisyonunca 12 Ekim
1077 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Amasya Bayındırlık Müdürlüğünde
görülebUir.
5 — Eksütmeye girebilmek için isteklilerin:
a) 37.750,— TL. lık geçici teminatım,
b) 1077 yılına ait Ticaret Odası belgesini (İlân tarihi itibariyle vizeli)
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksütme şartnamesinde belir­
tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi ola­
naklarını açıklayan malî durum bildirisi, teknik personel büdirisi, taahhüt bildirisi,
Bayındırlık Bakanlığından aldıkları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltme­
sine gireceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek suretiyle Bayın­
dırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif ile birlikte zarfa
koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 12 Ekim 1977 Çarşamba günü saat 14.00 de
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 10 Ekim 1977
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
15504 / 4-1
Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden :
1 — Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün laboratuvar ihtiyacı aşağıda cinsi, miktarı, buhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale tarih­
leri belirtilen araç ve malzemeler, kapalı zarf usulü ile satınalınacaktır.
2 — Şartname ve dosyalar müdürlüğümüz tdarei İşler Amirliğinde mesY.
saatlerinde görülebilir.
3 — İhale Ankara Yenimahalle istanbul Yolu Üzeri No. 202 Toprak ve Gübre
Araştırma Enstitüsü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır.
4 — isteklilerin 2490 sayılı yasanın 2, 3 ve 32. maddelerinde ön görülen bel­
gelerle birlikte kapalı zarflarını ihale saatından bir saat önce komisyon başkanlı­
ğına vermeleri gerekmektedir.
5 — Postada olacak gecikmeler kabul edilmez,
ilân olunur.
Muhammen
Geçici
bedeli
teminat
ihalenin
Cinsi
Miktarı
Lira Kr.
Lira
tarihi
Saati
l. Laboratuvar için kim­
yevi madde ve gerekli
malzeme
102 kalem
2. Laboratuvar gömleği
2 kalem
3. Laboratuvar için mik­
roskop, PH metre ve
otoklav
3 kalem
402.830,—
44.625,—
21870
3350
170.000,—
9750
26/9/1977
26/9/1977
14.00
15.00
26/9/1977
16.00
15128/4-1
Sayfa: 36
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Gaziosmanpaşa Kız Meslek Lisesi Müdürlüğünden:
ANKARA
1 — Gaziosmanpaşa Kız Meslek Lisesi onarım işi 2490 sayılı Kanunun 31.
maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme Gaziosmanpaşa Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü binasında S/10/1977
Çarşamba saat 15.00 de yapılacaktır.
3 — İşin muhammen bedeli 128.169,— TL. dır.
4 — Eksiltmeye girmek için;
A) Kanunî konutu olması,
B) 7.750,— TL. lık geçici teminatı olması,
C) BaymdırUk Müdürlüğü İştirak Belgesi Komisyonundan alacakları iştirak
belgesini ibraz etmesi, bu iş için eksiltme ilânında yazılı günde hazırlayacakları,
a) Yapı araçları büolrisini,
b) Teknik personel beyannamesini,
c) Taahhüt beyannamesini,
d) C grubundan işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik kar­
nesi) ni veya en az işin keşif bedelinin yarısı kadar iş bitirme belgesini dilekçelerine
ekleyerek Bayındırlık Müdürlüğü İştirak Belgesi Komisyonundan işbu iştirak belge-,
sini almaları.
D) Ticaret Odası belgesi (1977 jtilî vizeli ibraz etmesi)
E) Teklif mektuplarını ihale günü saat 14.30 a kadar Komisyona verilmesi,
F) İsteklüerin şartnameyi hergun mesai saati içerisinde Gaziosmanpaşa Kız
Meslek Lisesi Müdürlüğü ile görülür.
5 — Telgrafla müracaatlar, postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
15366 /4-a
Niksar Malmüdürlüğünden:
1 — Niksar İlçesi Hükümet Konağı onarımı ve Maliye Lojmanının tadüen ona­
rımı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarıl­
mıştır.
2 — Eksütme Niksar Malmüdürlüğü odasında 6 Ekim 1977 Perşembe günü saat
10.00 da Hükümet Konağı onarımı ihalesi ve aynı gün saat 15.00 de Maliye Lojmanı
onarım ihalesi komisyon huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır.
3 — İşin keşif bedeli hükümet konağı onarım 286.500,— TL. Maliye Lojmanının
289.928,— TL. dır.
4 — Eksiltme şartnameleri ve diğer evraklar adı geçen Malmüdürlüğünde her
gün mesai saatlerinde görülebilir.
5 — Eksütmeye girebilmek için:
A) Hükümet Konağı onarımı için geçici teminat 15.210,— TL. Lojmanın ge­
çici teminatı 15.347,— TL. dır.
B) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
C) Müracaat dilekçeleri ile verecekleri plân ve teçhizat teknik personel taah­
hüt bildirileriyle sermaye ve kredi imkânlarını gösterir malî durum bildirimi ve temi­
nat mektubunun en az işin keşif bedeli kadar iş yaptığına dair iş bitirme belgesini,
ibraz suretiyle (Bayındırlık Müdürlüğünden) alacakları eksiltmeye girme belgelerini
ihale gün ve saatında ihale komisyonuna ibraz etmeleri şarttır.
6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 26/9/1977 günü mesai
sonuna kadardır.
7 — İstekliler teklif mektuplarını 6/10/1977 günü saat 9.00 ve 14,00 e kadar
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. Telgrafla müracaat­
lar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet üân olunur.
15501/4-3
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 37
Çankırı İl Daimi Komisyonu Başkanlığından :
îlimiz YSE. Müdürlüğü köy yollarında kullanılmak suretiyle ekonomik ömrünü
doldurarak servis dışı bırakılan 18 AC 073 plaka nolu VVİllys Piök-TJp'un (2490 sayılı
Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
1 — İhalesi 28/9/1077 Çarşamba günü saat 11.30'da özel İdare Müdürlüğü bi­
nasındaki îl Daimi Komisyon Salonunda yapılacaktır.
2—18 AC 073 plaka nolu VVüllys Kek - Up'un muhammen bedeli 30.000,— ura
ülup, teminatı 15.000,— liradır.
3 — Bahsi geçen araca ait şartname mesai saatleri dahilinde îl Daimi Komis­
yon Kaleminde görülebilir.
4 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat mektupları ile teklif mektup­
larım İhale Saatinden bir saat evvel İl Daimi Komisyon Başkanlığına vermeleri lasımdır.
5 — Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceğinden keyfiyet ilân olunur.
15231 /4-4
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
Tahmini bedeli 393.500,— TL. geçici teminatı 19.490,— TL. olan 77-2607-1 dosya
numaralı 11 kalem testere lamalarının imal ettirilerek satm alınması 2490 sayılı Ka­
nunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltmesi 4/10/1977 Salı günü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları Genel Mü­
dürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden bir dilekçe ile
25,— TL. bedelle alınabilir.
İsteklilerin 1977 yılı vizesi yapılmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf belgesini
geçici teminat mektup veya makbuzunu, teknik şartnamede istenen belgeleri ve alman
şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf*içine koymak şartıyle hazırlayacak­
ları teklif mektuplarım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabi­
linde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Duyurulur.
15367/4-3
Ankara Lv. Amirliği (1) No. la Sat. Al. Kom. Bşk. lığından:
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazdı (3) kalem
(Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Leva­
zım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırhyacaikları teklif mek­
tuplarım ihale saa ünden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan­
lığına vermeleri, Postada geciken mestuplar kabul edilmez.
Miktarı
M . Bedeli G. teminatı
İHALE
CİNSİ
Kg.
Lira Kr.
Lira Kr.
Günü
Saati
Barbunya Kuru Fasulya
Barbunya Kuru Fasulya
(Yansı)
30 Litrelik Plastik Çanta
Bidonlan içinde SODYUM
HİPOKLORİT ERİYİ.
100.000
1.500.000,—
58.750,—
50.000
750.000,—
33.750,—
400.000
1.680.000,—
64.150,—
5 Ekim 1977
Çarşamba
Saat: 11.00
5 Ekim 1977
Çarşamba
Saat: 11.30
15228/4-4
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 3«
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik işleri Genel Müdür­
lüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından:
1 — Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve ihale tarihi yazılı malzeme 2490
sayılı Yasanın 31. maddesi gereğince kapalı zarf yöntemi ile ihaleye konulmuştur.
Malın cinsi -.İngersole rant J 30 ve J40 tabanca yedekleri, Miktarı: 45 kalem,
Tahmini bedeli: 259.510 TL., Geçici teminatı: 14.137,— TL., Şartname bedeli: 13 TL.,
İhalenin tarihi saati: 18/10/1977, 16,00
2 — Eksütme ve ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da Köy işleri
ve Kooperatifler Bakanlığının 10. katında YSE Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler
Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
3 — Şartname, dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle aynı yerden
temin edilebilir. Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adına ihele konusu be­
lirtilerek Malmüdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alman makbuz
aslının ve posta pulunun gönderilmesi hahnde posta ile de arzu edildiği takdirde
şartname gönderilir.
4 — İsteklilerin şartnamede isteıülen vesaik ile geçici teminat mektup veya
makbuzlarım koymak suretiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihaleden bir saat
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır.
(9 nolu oda)
5 — İhaleye katılacak firmalar en geç 5/10/1077 günü mesai saati sonuna ka­
dar müracaatla ihaleye iştirak belgesi talebinde bulunacaklardır. Bu belgeyi alıp al­
madıklarını 7/10/1977 tarihinden itibaren öğrenebilirler.
6 — İştirak belgesi alacak firmalar dilekçelerine :
a) Atelye personeli ve teknik personel bildirisi
b) Atelye teçhizat ve tezgâh büdirisi
c) Bankalardan alınmış malî referans mektupları
d) Varsa sanayü odası ve kapasite raporu ekUyeceklerdlr.
Satıcı firmalarda ihaleye iştirak edebüirler.
Bu isteklilerin imalâtçı firmanın yetkili satıcısı olduğunu tevsik eden belgeyi
ve yukarıda belirtilen imalâtçı firmaya ait belgeleri dilekçelerine ekliyerek ihaleye
iştirak müracaatında bulunmaları şarttır. YSE iştirak belgesi almak için müracaat
eden isteklilerin iş yerlerini görerek karar vermek hakkını mahfuz tutar.
7 — Postadaki gecikmelerle telgrafta yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceği
ilân olunur.
15414 / 4-3
Ankara Levazım Amirliği 2 No. İn Satın Alma Komisyonu Başkanlığından:
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (iki) kalem
(Lv. İkmâl Maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ki gün ve saatlerde Komis­
yonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve is­
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları
teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis­
yon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kalbul edilmez.
CİNSİ
Terlik, plâstik, açık (Tamamı)
Terlik, plâstik, açık ( K K K . )
Terlik, plâstik, açık (Hv. K K . )
( K K K . için 1/4 ü ....)
Miktarı
M. Bedeli
Lira Kr.
135.000 Ç. 3.240.000
130.000Ç. 3.120.000
5.000 Ç.
120.000
32.500 Ç.
780.000
G. Tem.
Lira Kr.
İhale
Günü
Saati
110.950 10/10/1977 11.00
107.350 Pazartesi
7.250
34.950
15443 / 4-2
I
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 39
Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri 15. Bölge Müdürlüğünden:
1 — Diyarbakır - Ergani 21 derslik ortaokul işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine
göre kapalı zarf usulü ile (Müteahhit nam ve hesabına) eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (214.599,52) liradır.
3 — Eksiltme Diyarbakır Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyo­
nunda 5 Ekim 1977 günü saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Diyarbakır Yapı İşleri 15. Bölge
Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
A — (11.980,—) liralık geçici teminatı
B — 1977 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi
C — Müracaat dilekçesi ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde be­
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış ol?:ı- plân ve teçhizat beyannamesini sermaye
ve kredi imkânlarını bildirir malî durum büdirgesini, 2 a formuna uygun banka re­
ferans mektubunu, teknik personel beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış
oldukları C grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir
müteahhitlik karnelerini ibraz suretiyle Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğünden alacak­
ları yeterlik belgesini bulundurmaları, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları
lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 5 Ekim 1977 Çarşamba günü saat 10.00 a
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlilik belgesi alınması için son müracaat 30 Eylül 1977 günü mesai
sonuna kadardır.
8 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
15503/4-2
İçişleri Bakanlığından:
Kumaşı Bakanlığımızdan verilmek ve diğer malzemesi müteahhit terziye ait ol­
mak şartiyle 12 takım Tayyör, 95 adet Palto, 57 takım İş elbisesi ile 166 takan erkek
elbisesi diktirilmesi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltme 28/9/1977 Çarşamba günü saat 15X10 de Bakanlık Levazım Müdürlü­
ğünde yapüacafctır.
Muhammen dikiş ücreti 145.400,— TL. ve muvakkat teminatı «520,— TL. dır.
Bu işe ait şartname her gün mesai saatlerinde Bakanlık Levazım Müdürlüğün­
de görülebilir.
İsteklilerin teklif mektuplarını ve kanunen gerekli belgeleri eksiltmenin yapıla­
cağı günü saat 14.00'e kadar Satın Alma Komisyonuna vermeleri gerekir.
28/9/1977 Çarşamba günü saat 14.00 den sonra verilecek kapalı zarflar Komis­
yonca kabul edilmez.
15199/4-3
Ankara PTT Merkez Tamir - Bakım Ate'.ye Müdürlüğünden :
1 — Aşağıda yazılı Ski kalem lastik satın alınacaktır.
a) 600X16 düz tip iç ve dış lastik 108 adet
b) 825X20 düz tip iç ve dış lastik 60 adet
2 — Bu ihaleye alt idari şartname Müdürlüğümüz veznesinden 60,— TL. sı
karşılığında temin edilebilir.
3 — İhale kapalı teklif almak suretiyle yapılacaktır.
4 — İhale tarihi 10/10/1977 günü olup, ihaleye iştirak edecek firmaların bu ta­
rihe kadar tekliflerini vermeleri (gereklidir.
5 — İdaremiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir.
15194 / 2-2
I
Sayfa: 40
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Kurumumuz Siirt Et .Kombinası inşaatı Bayındırlık Bakanlığı 1977 yılı birim
fiyatları ve Bakanlar Kurulunun 11/3/1977 gün ve 7/13221 sayılı kararı ile kabul
ettiği değişken birim fiyat esası üzerinden kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarmıştır.
1 — Eksiltme 17/10/1977 Pazartesi günü saat 15.00 de Ankara'da Et ve Balık
Kurumu Genel Müdürlüğü binasında yapılacaktır.
2 — Tahmini keşif tutarı 70.800.000,— TL. sı olup, geçici teminatı 2.137.750,—
TL. sidir
3 — îhale dosyası Genel Müdürlüğümüz İnşaat Müdürlüğünde görülebilir
4 — Eksiltmeye girebilmek için yeterlik belgesi alınması şart olup, isteklilerin;
a) Asgari keşif bedeli tutarında (B) gurubu müteahhitlik karnesi,
b) 1977 yılı vizeli Ticaret Odası belgesi,
c) En az 15.000.000,— TL. tutarında bir inşaat işini bir defada müteahhit sıfatiyle ikmâl edip, geçici kabulünü yaptırdığına dair iş bitirme belgesi,
d) Mali dkurum ve taahhüt bildirisi ile birlikte Genel Müdürlüğümüz İnşaat
Müdürlüğüne 10/10/1977 Pazartesi günü mesai sonuna kadar bir dilekçe ile müracaat
etmeleri gerekmektedir.
5 — Yeterlik belgesi 14/10/1977 Cuma gününden itibaren Genel Müdürlüğü­
müz İnşaat Müdürlüğünden alınacaktır.
6 — Geçici teminat Genel Müdürlük Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırı­
lacak ve karşılığında makbuz alınacaktır.
7 — Tekliflerin eksiltme günü saat 14.00 e kadar eksiltme şartnamesinin 9.
maddesine uygun olarak Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Şefliğine verilmiş ol­
ması şarttır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul olunmaz.
8 — Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi tamamen veya kıs­
men yapıp yapmamakta, tercih ettiği talibe vermekte serbesttir.
15695 / 1-1
••«
Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünden :
1 — Bölgemiz Malatya-Hekimhan yolu üzerindeki SARSAP tünel inşaatı 1978
yılma sari sözleşmeli olmak üzere 2490/40. maddesine göre Pazarlıkla Bölge İhale
Komisyonunca yaptırılacaktır.
2 — İşin keşif bedeli 14.932.598,24 lira olup, geçici teminatı 461.727,95 liradır.
Pazarlık 11/10/1977 Salı günü saat 10.00 da yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edecekle­
rin 1977 yılı vizeli Ticaret Odası belgesi, geçici teminat ve bu iş için Müdürlüğü­
müzden alınmış yeterlik belgesini ibraz edeceklerdir.
3 — İsteklilerin Müdürlüğümüzden yeterlik belgesini alabilmeleri için numu­
nesine uygun müracaat dilekçelerine;
1. İşin cinsi ve miktarı kadar (B) grubu müteahhitlik karnesi,
2. Teknik eleman beyannamesi,
3. Makina teçhizat beyannamesi,
4. Banka referans mektubu 1.300.000,— Liralık.
5. Bu tür işleri yaptığına dair belge,
6. Malî yeterlik belgesi, taahhüt bildirisi,
7. Ticaret Odası belgesi ve 1 adet fotoğraf ilâ 100 kuruşluk damga pulu,
eksiltme şartnamesinde yazılı diğer belgeleri noksansız ekliyerek son müracaat
günü olan 5/10/1977 günü mesai bitimine kadar müracaatla yeterlik belgelerini al­
maları şarttır.
4 — İhale dosyası hergün mesai saatlerinde Malzeme Servisinde görülebilir.
İsteklilere paralı veya parasız hiçbir suretle gönderilemiyecektir. Duyurulur.
15694 /1-1
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Sayfa: 41
RESMÎ GAZETE
Alaçam Devlet Orman tşletmesi Müdürlüğünden: DURSUNBEY
Parti
;ı dedi
5
12
15
37
4
3
1
1
13
6
Deposu
Cinsi
Tarlabaşı l.S.N.B.Ç.T.
»
2. S.N.B.C.T.
»
3. S.K.B.Ç.T.
»
3. S.N.B.C.T.
»
Isk. K.B.Ç.T.
»
Isk. N.B.Ç.T.
Karaamca 2. S.N.B.Kay. T.
»
3. S.K.B.Kay. T.
»
3. S.N.B.Kay. T.
»
1. S.Kay.Md.Dr.
Miktarı
Adet M Dm
3
3
Muh.
Bedeli
Lira
434 277 321
1456 788.888
2124 497.034
8145 2756.944
547 112.782
481 141.285
121
34.652
53.033
308
2398 491.002
4597 318.515
2.700
2.100
1.150
1.625
1.035
1.465
1.400
850
1.000
600
% 7,5
Tem.
Lira
56.200
124.300
42.900
336.000
8.800
15.500
3.600
3.400
36.800
14.400
Satış şekli
Tamamı peşin
veva çam em­
vallerin % 50'sî
kayın emvalle­
rin % 75 i karşı­
lığı mektup
alınmak sure
tiyle 3 ve 6 ay
vadeli (Çam em­
val 3, ka\ m em­
val 6 av)
97
TOPLAM :
20611 5471.456
641.900
1 — İşletmemizin Tarlabaşı ve Karaamca Sondepoları istif yerlerinde mev­
cut vukarıda cinsi, sınıfı ve miktarı yazılı orman emvalleri 4/10/1977 Salı günü saat
14.00 dc Dursunbey Orman İşletmesi Satış salonunda toplanacak komisyon huzurur
da açık arttırma sureti ile satılacaktır.
2 — Emvallerin tamamı 1977 yılı istihsali olup, satış 15/B ve 4/A şartname hü­
kümleri gereaince tamamı peşin veya emval bedelinin çam emvallerde °/o 50'si kayın
emvallerde % 75 karşılığı için kat'i süresiz, limitli banka mektubu mal bedelleri ba­
kiyeleri ve vergiler ile mektup faizi peşin alınmak suretiyle çam emvaller 3 ay, ka­
vın emvaller 6 ay vadeli olarak da yaptırılabilir.
3 — Taliplilerin belirli gün saat 12.00 ye kadar kimliklerini tevsik eder belce­
lerle teminatlarını Dursunbey Ziraat Bankasındaki 10 No.lu hesabımıza veya işlet
memiz veznesine yatırıp komisyona müracaatları ilân olunur.
15703 / 1-1
Ege Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığından :
Firar suçundan sanık İst. Boğaz K.lığı 1. Dz. P. Tb. Kh. Des. Bl. erlerinden
İbrahim oğlu 1954 doğumlu, Recep Altay hakkında Mü^a 57 Er. Eğr. Tümen Komu­
tanlığı Askeri Mahkemesinin 15/4/1975 gün ve 1975/104-82- sayılı hükmü ile As. C.
K. nun 66/1-A ve T. C. K. nun 59. maddelerine teban beş ay hapis ve vembaştan asker
edilmeline karar verild'ği, adresi bilinmediğinden ilânen tebliğ olunur.
İiân tarihinden 15 gün geçmekle tebliğ yapılmış sayılır.
15697 / 1-1
Firar suçundan sanık 22. P. A. K. lığı Dsp. Mahkemesi erlerinden Ali oğlu 1954
doğumlu Kasım Beşir Türkdönmez hakkında Mülga 57. Er Eğt. Tümen K. lığı As­
keri Mahkemesinin 23/12/1974 gün ve 1974/372-265 sayılı hükmü jle As. C. Kmın
66/1-A ve T. C. K. nun 59. maddelerine teban beş ay hapis ve yenibaştan asker edil­
mesine karar verildiği, adresi bilinmediğinden ilânen tebliğ olunur.
İlân tarihinden 15 gün geçmekle tebliğ yapılmış sayılır.
15698 / 1-1
Firar suçundan sanık 8. P. A. 2. Tb. 10. Bl. erlerinden Mahir oğlu 1954 do­
ğumlu, Mehmet Ali ,İpek hakkmda Mülga 57. Er Eğtm. Tümen Komutanlığı Askeri
Mahkemesinin 16/5/1975 gün ve 1975/196-137 sayılı hükmü ile As. C. K. nun 66/1-A
ve T. C. K . nun 59. maddelerine teban beş ay hapis ve yenibaştan asker edilmesine
karar verildiği, adresi bilinmediğinden ilânen tebliğ olunur.
îlân tarihinden 15 gün geçmekle tebliğ yapılmış sayılır.
15699 / 1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 42
23 Eylül 1977 - Sayı: 16063
Pos Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden:
Deposu
Cins ve nev'i
Parti
Adedi
Adet
M . Dm .
Eğ./Akören
3. S. N. B. Çk. Tom.
3. S. N. B. Çz. Tom.
3. S. K. B. Çk. Tom.
3. S. K. B. Çz. Tom.
2. S. Çam Md. D.
23
56
3
10
1
3922
20829
585
4537
709
1514.449
4487.931
182.351
669.618
52.436
93
30582
6906.785
»
»
3
3
Muh.Bed. %7.5 Tem.
Lira
Lira
171.300
406.400
15200
44.800
3200
1.500
1.290
1.100
900
800
625.700
1 — Yukarıda müfredatı yazılı cırdan emvalleri 3/10/1977 tarihine rastlayan
Pazartesi günü saat 13.00 de işletmemiz merkezi KARSANTI Nahiyesinde toplanacak
komisyon huzurunda 3 ay vadeli açık artırmalı olarak satılacaktır. (Mal bedelinin
% 50si müddetsiz kat'i banka mektubu, bakiyesi vergileri ile birlikte peşin.)
2 — Alıcılar iştirak edecekleri parti teminatlarını aynı gün saat 12.00 ye ka­
dar işletmemiz veznesine veya Imamoğlu Ziraat Bankası nezdindeki 1 No. lu işlet­
memiz hesabına yatırmaları şarttır.
3 — Satışa ait vergi ve resimler alıcıya yalnız, ilân masrafları işletmemize
aittir.
4 — Satışa ait şartname ve ekleri Orman Genel Müdürlüğü, Adana Orman
Bölge Başmüdürlüğü, Adana, Ankara, Mersin, Kozan, Antakya, Osmaniye, Pozantı,
Feke, Yahyalı ve Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüklerinde, Gaziantep, iskenderun.
Kayseri, Malatya Orman Bölge Şeflikleri ile Ceyhan Orman Kâtipliğinde, Adana,
Karsantı, Akören Belediye Başkanlıkları ile işletmemiz muhasebesinde mesai saat­
leri dahilinde görülebilir.
5 — Satışa iştirak edecek olanlar Ticaret Odasının son seneye ait vizesi yapıl­
mış belgeleri ve teminat makbuzları ile birlikte komisyonumuza müracaatları ilân
olunur.
15701 /1-1
Gaziantep İmam-Hatip Okulu Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu Başkanlığın­
dan :
Cinsi
Miktarı
kilo
Francala ekmek 24.000
Yemeklik margarin 1.300
Pirinç (pilavlık)
1.500
Toz Şeker
2.000
Öğrenci kitapları 145 Tk.
Muh. Bed. M. Bed. % 7,5
fiatı
tutarı Geç. Tem.
Lira
Lira
Lira
4.90
16.15
18.00
8.00
150.00
117.600
20.995
27.000
16.000
21.750
8.820
1.575
2.025
1.200
1.631
İHALENİN
günü
saati
şekli
10/10/1977
10/10/1977
10/10/1977
10/10/1977
10/10/1977
10.00
10.30
10.30
10.30
11.30
K. Zarf
K.Zart
K. Zarf
K.Zarf
K.Zarf
1 — Okulumuz yatılı öğrencilerin 1977 malî yılı ihtiyacı olan 4 kalem yiye­
cek maddeleri ve 145 takım öğrenci kitapları Gaziantep Imam-Hatip Okulunda
toplanacak olan satın alma komisyonunca 10/10/1977 Pazartesi günü hizalarında
gösterilen saatlerde 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile
ihale edilecektir.
2 — Şartnamesi mesai saatlerinde okul müdürlüğünde görülebilir.
3 — İsteklilerin geçici teminatlarını yatırarak usulüne uygun hazırlryacak
lan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat önce komisyona vermeleri, postadaki
gecikmelerin kabul olunmıyacağı ilân olunur.
15693 / M
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Sayfa. 43
RESMÎ GAZETE
Simav Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
Deposu
Emvalin cins ve nev'i
Muh. Bed. % 7,5 Tem.
M ik t a r ı
Parti
M . Dm .
Lira
Lira
Adedi Adet
3
1176
2104
167
3
533.791
931.657
85.576
104.200
141.000
9.900
2.650
2.000-2.050
1.525
1. S. N. B. Ç. Tom.
Kicir
Kiçir-Naşa 2. S. N. B. Ç. Tom.
Naşa
2. S. K. B. Ç. Tom.
13
15
2
2. S. Ç. Tom. yekünü
Kiçir-Naşa 3. S. N. B. Ç. Tom.
»
» 3. S. K. B. Ç. Tom.
17
55
9
2271 1017,233
11752 3839.767
1681 400.449
64
4
13433 4240.416
42
12.661
700-1.200
477.510
1.000
Çam Tomruklar yekünü
98
Çam Tahta (Müsadereli)
2
Çam Tahta-Kalas
1
(Müsadereli)
Çam Tom. Sırık-Tahta
(Müsadereli)
1
Çam. Tomruk-Kalas
(Müsadereli)
1
Mamul kereste (Müsadereli) 2
Çam kalas (Müsadereli)
1
Ceviz-Karaağaç
1
Odun
1
16922 5804.101
265
4.358
1.050-2.000
733.610
675
- 3. S. Çam. Tom. yekünü
Çam Tom. (Müsadereli)
Simav
Simav
»
»
»
»
»
»
Simav
150.900
1.525-1.575 445.560
1.050-1.100
32.050
155
2.394
1.500
275
95
0.760
300
25
7
141
2
23
0.798
1.200
5.931
2.000-2.500
0.176
1.200
0.239
400
0.8 Kental 100
—
75
265
25
25
25
735.000
17610 5818.757 M .
0.8 Kental
1 — Yukarıda müfredatı yazılı 108 parti orman emvalleri /o 50 si peşin ba­
kiyesi üç ay vadeli olarak satışa çıkarılmıştır.
2 — Satış şartnamesi gereğince 6 Ekim 1977 Perşembe günü saat 14.00 de Si­
mav Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünün satış salonunda toplanacak komisyon
huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu satışrn len küçük 0.176 M . En büyük partisi ise 144.787 M dür.
4 — Satışa iştirak edebilmek için şartnamenin istemiş olduğu bütün şartlar
aranır
Bu satışın müfredatlı ilân listesi ve şartnameler Orman Genel Müdürlüğünde,
Balıkesir Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Sındırgı, Gediz, Tavşanlı, Dursunbey,
Emet, Bursa, Manisa, Gördes, Balıkesir, Ankara, Eskişehir, Uşak, Kütahya İşletme
Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğünde görülebilinir.
6 — İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile müracaatları
ile ilân olunur.
15702 / 1-1
GENEL YEKÛN
3
108
lo
3
PTT Genel Müdürlüğünden :
3
•
Teşekkülümüz ihtiyacı için satınalınacak 200 ton çelik nüveli bakır tel ile 5 kalem
hat malzemesine ait eksiltme tarihi 27/10/1977 günü saat 10 OO'a ihaleye iştirak için
Teknik îşler Dairesi Başkanlığına müracaat tarihi 20/10/1977 gününe yeterlik belgesi­
nin Malzeme Dairesi Başkanlığından almış tarihi ise 26/10/1977 gününe ertelenmiştir.
İlgilüere duyurulur.
15709 / 1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 44
23 Eylül 1977 — Sayı • 16063
Samsun Valiliğinden:
1 — Havza-Çakıralan Teknik Ziraat Merkezi inşaatı, 2490 sayılı Kanun hüküm­
lerine göre ve sözleşmesi 1978 yılma sirayetti ve değişken fiyatlı olarak kapalı zarf
usulüyle ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (700.000,—) liradır.
3 — Eksiltme Samsun Bayındırlık Müdürlüğü ihale Komisyonunca 5/10/1977
Çarşamba günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Samsun Bayındırlık Müdürlüğünde
görülebilir.
5 — Eksiltmeye girmek için isteklilerin:
a) (31.750,—) liralık geçici teminatını,
b) 1977 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgelerini,
c) Müracaat dilekçeleri ile verecekleri teçhizat, teknik personel ve taahhüt
bildirgeleri ile malî durum bildirgelerini, resmî makamca tasdikli on f.z keşif bedeli
tutarında benzeri iş bitirme belgesini, ibraz suretiyle Samsun Bayındırlık Müdür­
lüğünden alacakları Eksiltmeye girme belgesini, teklif mektupları ile zarfa koymaları
lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarım 5/10/1977 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Eksiltmeye girme belgesi almak için dilekçelerin, en geç 30/9/1977 günü
mesai sonuna kadar Samsun Valiliğinden havaleli olarak Bayındırlık Müdürlüğü
kayıtlarına intikâli şarttır.
Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez ilân olunur.
15707 /1-1
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Kontrol Genel Müdürlüğünden:
1615 sayılı Gümrük Kanununun 65 inci maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanununun 23 üncü maddesi gereğince orjinal fatura, menşe şahadetnamesi veya
emsali vesikalarda yazılı paraların Türk parasına çevrilmesinde 21 Eylül 1977 Çar­
şamba sabahından itibaren uygulanması lazım gelen kurlar aşağıda gösterilmiştir.
Dövizin Cinsi
1 ABD Doları
1 Avusturalya Doları
1 Avusturya Şilini
1 Doyçemark
1 Belçika Frangı
1 Danimarka Kronu
1 Fransız Frangı
1 Hollanda Florini
1 İsveç Kronu
1 İsviçre Frangı
100 İtalyan Lireti
1 Kanada Doları
1 Kuvety Dinan
1 Norveç Kronu
1 Sterlin
1 Suudi Arabistan Riyali
TL.
19.6350
19.9155
1.1883
8.4354
0.5477
3.1803
3.98
7.9611
4.0086
8.2242
2.2215
18.2712
64.6919
3.57
342210
52658
15772/1-1
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 45
Ağrı Valiliğinden:
1 — Ağrı Hükümet Konağı onarım işi 2490 sayılı kanunun 31. maddesi hüküm­
lerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — îşin keşif bedeli 300.000— Liradır.
3 — Eksiltme Defterdarlık makamında teşekkül edecek komisyon marifetiyle
11/10/1977 Sah günü saat 10.00 da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Millî Emlâk Müdürlüğünde görü­
lebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) 15.750,— Liralık geçici Jeminatı.
b) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini.
c) Müracaat dilekçesiyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde be­
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi
olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bil­
dirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) gurubundan keşif bedeli ka­
dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz sure­
tiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif ile
birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 11/10/1977 Sah günü saat 9.00 a kadar mak­
buz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 4/10/1977
Salı günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
15704 / 1-1
PTT Fabrika Müdürlüğünden:
PROFİL ÇEKME BORU SATINALINACAKTIR
İdarî ve teknik şartnamesine göre:
Et kalınlığı 1.20 mm 30x6 mm. 16.000 metre Profil Çekme Boru, Kapalı yazılı
teklif alma usulü ile satınalmacaktır.
Bu işe ait şartnameler normal çalışma gün ve saatlerinde istanbul Ümraniye'de
bulunan Müdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden 30,— TL. mukabilinde alınabilir.
Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların şartname
[erini Fabrikamızdan almış olması şarttır.
Teklif mektupları en geç 6/10/1977 Perşembe günü saat 15.00'e kadar Malzeme
Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde posta ile gönderilmelidir.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
15710 / 1-1
Sümerbank Yarımca Seramik Sanayii Müessesesinden:
VAKUM PRES SATIN ALINACAKTIR
1 — Müessesemizin ihtiyacı bulunan 1 adet 2O0 mm. çaplı vakum pres 30/9/1977
günü akşamma kadar kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir.
2 — Muvakkat teminat 25.000,— TL. olup ihale saatinden önce nakit veya ban­
ka teminat mektubu olarak Müessesemiz veznesine yatırılması şarttır.
3 — Gerekli bilgi Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
15708 /1-1
Sayfa: 46
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden:
EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ VASITALARLA, İHTİYAÇ DIŞI
KULLANILMIŞ MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR
Kurumumuzun muhtelif işyerlerinde mevcut bulunan ekonomik ömrünü dol­
durmuş vasıtalar ile ihtiyacdışı, kullanılmış malzemelerin kapalı teklif usulüyle satışı
yapılacaktır.
SATIŞ YERLERİ :
1 — Zonguldak - Işıkveren'de Çatal ağzı Termik Santralı İşletmesi Müdürlüğün­
de 28 Eylül 1977 Çarşamba günü,
2 — Artvin/Hopa'da Hopa Termik Santralı İşletmesi Müdürlüğünde 3 Ekim
1977 Pazartesi günü,
3 — Erzurum'da Doğu Anadolu Grup Müdürlüğünde (Cumhuriyet Cad. Ateş
Palas üstü No. 1060) 6 Ekim 1977 Perşembe günü,
4 — Elağız/Hazar'da Hazar Hidroelektrik Santralı İşletmesi Müdürlüğünde
10 Ekim 19T7 Pazartesi günü,
5 — Sakarya'da Kuzeybatı Anadolu Grup Müdürlüğünde 17 Ekim 1977 Pazartesi
günü,
6 — Istanbul/Küçükcekmece'de Anbarlı Termik Santralı İşletmesi Müdürlüğün­
de 20 Ekim 1977 Perşembe günü,
7 — Kütahya/Seyitömer'de Seyitömer Tesis Grup Müdürlüğünde 24 Ekim 1977
Perşembe günü,
8 — Kütahya/Tunçbilek'de Tunçbilek Tesis Grup Müdürlüğünde 27 Ekim 1977
Pazartesi günü,
9 — Manisa/SaliMi'de Demirköprü Hidroelektrik Santralı İşletmesi Müdürlü­
ğünde 31 Ekim 1977 Pazartesi günü,
10 — İzmir/Bornova'da Batı Anadolu Grup Müdürlüğünde 3 Kasım 1977 Per­
şembe günü,
11 — Kırşehir/Kaman'da Hirfanlı ve Yöresi Su Santrallan İşletmesi Müdür­
lüğünde 7/Kasım 1977 Pazartesi günü,
12 — Ankara/Nallıhan'da Sarıyar Hidroelektrik Santralı İşletmesi Müdürlüğün­
de 10 Kasım 1977 Perşembe günü,
13 — Ankara/istanbul yolu 9 ncu Km'de Şebeke Tesis Merkez Atölyesinde 5
Aralık 1977 Pazartesi günü,
14 — Ankara'da Orta Anadolu Bölgesi İşletmesi Müdürlüğü Akköprü Tesisleri
İdare Amirliğinde 8 Aralık 1977 Perşembe günü,
Saat 9XW'da satışa arzedilecektir.
KAPALI TEKLİF MEKTUPLARI VE GEÇİCİ TEMİNATLAR
Yukarıda belirtilen satış günlerinde saat 9.00 - 12.00 arası satış yerlerinde top­
lanacak olan Satış Komisyonumuza verilmiş olacaktır.
SATIŞ ŞARTNAMELERİ:
— Ankara'da, «Yenişehir Bayındır Sokak No. 3» de TEK Makina İkmal ve Sar
tınalma Dairesi Başkanlığı Ambar Stok Kontrol Müdürlüğümüzden,
— istanbul'da, «Tophane/Salıpaazrı İş Ham Kat. 8» de TEK Ticaret Müdürlü­
ğümüzden,
— İzmir'de, «Cumhuriyet Bulvarı No. 79/401» de TEK Ticaret Müdürlüğümüz­
den,
— Mersin'de, «Yaşat İşnanı C. 3 No. 321 - 322» de TEK Ticaret İrtibat Bürosu
Şefliğimizden,
Ayrıca, satış yerlerimiz ilgüilerinden bedelsiz olarak temin edilebilir.
15712 /1-1
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 47
Ankara 1. Nolu Jandarma Satmalına Komisyon Başkanlığından:
Aşağıda yazılı (12) kalem yaş sebze ve meyvalar 2490 sayılı Kanunim 31. mad­
desine göre kaaplı zarfla eksiltmeleri karşılarında gösterilen gün ve saatlarda komis­
yonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri Ankara ve istanbul Jandarma Satınalma
Komisyonlarında görülebilir. Yaş sebze ve meyvalann tamamı bir istekliye ihale edi­
lebileceği gibi, her kalemin ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir. Teklif mektuplarının
ihale saattmdan bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ve­
rilmesi. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Cinsi
Beyaz Lahana
Karmbahar
Havuç
Ispanak
Taze soğan
Pırasa
Maydonos
Kıvırcık Marul
Elma
Portakal
Mandalin
Limon
İhale
tarihi ve günü saati
Miktarı
Müh. Bed.
Lira
G. Tem.
Lira
25.000 Kilo
15.000 Kilo
30.000 KUo
30.000 Kilo
15.000 Kilo
30.000 KUo
80.000 Demet
30.000 Adet
100.000
75.000
120000
150.000
75.000
120.000
60.000
90.000
6.250
5.000
7.250
8.750
5.000
7550
4.250
5.750
10 Ekim 1977
Pazartesi
Saat: 11.00 de
700.000
420.000
480.000
135.000
80.000
35.350
20.550
22.950
8.000
5.260
10 Ekim 1977
Pazartesi
Saat: 15.00 de
1.115.000
47500
TOPLAM
60.000 Kilo
60.000 Kilo
15.000 Kilo
80.000 Adet
TOPLAM
•
15718/4-1
•
••
•
Çorum Valiliğinden:
1 — Çorum îmam Hatip lisesinin muhtelif onarım işi 2490 sayılı Kanun hü­
kümlerine göre kaaplı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — îşin keşif bedeli 440.000,— liradır.
3 — Eksiltme Çorum İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü odasında İhale komisyo­
nunca 10/10/1977 Pazartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Çorum İmam Hatip Lisesi Muha­
sebe servisinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebümek için isteklilerin:
a) 1977 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi veya Esnaf Derneklerine ait
belgeleri,
b) 21.500,— liralık geçici teminatını,
c) Müracaat dilekceleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirti­
len ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, mali durum bildirisi, ser­
maye ve kredi olanaklarını açıklayan banka referans mektubu, teknik personel bildi­
risi, taahhüt bildirisi, keşif bedeli kader işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir iş
bitirme belgesini, ibraz etmek suretiyle Çorum Bayındırlık Müdürlüğünden alacak­
ları eksiltmeye girme belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 10/10/1977 Pazartesi günü saat 10.00*a kadar
makbuz karşüığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 4/10/1977 Salı
günü mesai sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
15720/4-1
I
t^yfa. 43
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
Tahmini bedeli 311.900,— TL. geçici teminatı 16.226,— TL. olan 77-2606-1 dosya
numaralı 14 kalem torna kalemlerinin imal ettirilerek satmalınması 2490 sayılı Kanu­
nun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltmesi 10/10/1977 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları Genel
Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden bir dilekçe ile
25,— TL. bedelle alınabilir.
İstekliler, 1977 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf belgesini,
geçici teminat mektup veya makbuzunu, teknik şartnamede istenen belgeleri ve alınan
şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartıyle hazırlayacak­
ları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilin­
de Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyu­
rulur.
15721 / 4-1
Dr. Sami Ulus Ankara Çocuk Hastanesi Başhekimliğinden:
Cinsi: Kalorifer tesisatı, Miktarı: 1 kalem, Muhammen tutan : 206.599 lira,
Geçici teminatı: 11,579,95 lira, İhalenin tanhi günü saati: 10/10/1977 Pazartesi 11.00.
Hastanemizin 1977 malî ihtiyacı olan kalorifer tesisatı 2490 sayılı Kanunun 31.
maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
Şartnameler istanbul, İzmir ve Konya Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerin­
de ve ihalenin yapılacağı Dr. Sami Ulus Ankara Çocuk Hastanesi Müdürlüğünde görü­
lebilir. Taliplerin adı geçen kanunun 23 ve 32, 33, 34. maddeleri gereğince hazırlıyacaklan teklif mektuplarını makbuz karşılığında ihale saatinden 1 saat evveline kadar satınalma komisyonu başkanlığına teslim etmeleri ilân olunur.
Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
15722 / 4-1
©
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden:
30 ADET SEYYAR EL TELSİZİ SATIN ALINACAKTIR
1 — Kurumumuz Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığında kullamlmak üzere 30 adet
seyyar el telsizi satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait şartname;
Türkiye Elektrik Kurumu Makina İkmal ve Satınalma Dairesi Başkanlığı Ba­
yındır Sok. No. 3/1 Yenişehir/Ankara, adresinden ücretsiz olarak ternin edilebilir.
3 — Son teklif verme tarihi 6/10/1977 Perşembe saat 14.00'e kadar olup, teklif­
ler aynı gün saat 14.30'da alenen açılacaktır.
4 — Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
15713 /1-1
ÇELİK DÖKÜM MALZEME İMAL ETTİRİLECEKTİR
1 — Kurumumuz Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı
için Çelik Döküm malzeme imal ettirilecektir.
2 — Bu işe ait şartname;
Türkiye Elektrik Kurumu Makina İkmal ve Satınalma Dairesi Başkanlığı Ba­
yındır Sok. No. 3/1 Ankara adresinden temin edilebilir.
3 — Son teklif verme tarihi 6/10/1977 Perşembe günü saat 14.00'e kadar olup,
aynı gün saat 15.00 te alenen açılacaktır.
4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna bağlı değildir.
15714/2-1
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 49
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden :
1 — Aşağıda keşif bedeli, muvakkat teminatı ile ihale günü ve saati yazılı iş
2490 sayılı Kanunun 31. maddes'ne göre kapalı zarf usulü ile Samsun Karayolları 7.
Bölge Müdürlüğü binasında Satınalma Komisyonu marifetiyle 1978 yılına sari olarak
İhale edilecektir.
2 — Şartnameleri Ankarada Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlü­
ğünde, Samsun'da 7: Bölge* Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir.
3 — İstekliler en geç zikredilen iş için tesbit edilmiş saatte mesai saati sonuna
kadar birer dilekçe ile Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilek­
çelerine; a) Aşağıda zikredilen iş için bir defada enaz keşif bedelinin yansı kadar ben­
zeri özellikte ış yaptıklanna dair resmî daireden alınmış belge veya keşif bedeli ka­
dar (C) grubundan müteahhitlik karnesinin aslını b) Sözleşmeye esas ilk ilân tarihin­
den sonra alınmış banka referans mektubu, c) Örneğine uygun malî durum bildirisi,
d) Bu işin özel fenni şartnamesinde zikredilen makina parkına göre teçhizat beyanna­
mesini (Bu makinaların müteahhidin kendisine ait olduğuna dair makina faturalannm
ve muhasebe kayıtlarının noterce tasdikli sureti, ve e) Sözleşmeye esas ilk ilân tari­
hinden sonra elinde bitirilmemiş durumdaki işleri gösteren taahhüd bildirisi, f) İstek­
lilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket
sirkülerini, g) İş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu şantiye şefliğinden
alınmış tasdikli belge ekliyerek ihaleye giriş için yeterlik belgesini almaları şarttır.
4 — İstekliler bahis konusu iş için dilekçelerine istenilen belgeleri ayn ayrı ekliyeceklerdir. Belge için telgraf ile müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edil­
mez-,
5 — İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte geçici teminatı 1977 yılı­
na ait Ticaret ve Sanayi Odası vesikasını, vekâleten gireceklerin vekâletnamelerini is­
tekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten Şirketin imza sirkülerini ek^yerek usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlıyacakları teklif mek­
tuplarını en geç ihale saatmdan bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzım­
dır.
İşin adı: (Çorum - Sungurlu) Ayr. Alaca, Zile - Çekerek - Alaca yollarının sathi
kaplama yapımı işi için lüzumlu agreganm Alaca Kayabuvet Köyü (Çatalkaya) taş
ocağından kpnkasörle temel malzemesi, asfalt mıcırı temini nakli işi, 1. keşif bedeli:
(22.374.450,—) TL., Muvakkat teminatı: (684.984,—) TL., Belge için müracaat son gü­
nü : 7/10/1977, İhale günü saati: 10/10/1977 15.30.
15450 / 1-1
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:
PİRİNÇ HURDASI İLE PİRİNÇ TALAŞ ARAYIŞİ SATILACAKTIR
Kurumumuz Kırıkkale Pinnç Fabrikası sahasında mevcut olan aşağıda kayıtlı
iki kalem malzeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle satılacaktır.
Şartnameleri Kurumumuzun Ankara ve Gaziantep Satış Mağazalan ile Genel
Müdürlük Malzeme Satış Şubesi ve istanbul Şubesi Müdürlüklerinden temin edilecek­
tir.
Teklifler ihale günü en geç saat 14 00 de verilir
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
Cinsi
Pirinç Hurdası
Pirinç Talaş Arayişi
Miktarı (Ton)
Muv. teminat
Lira
50
50
200.000
200.000
İhale tarihi
30 Eylül 1977
30 Eylül 1977
15451 /1-1
Sayfa: 50
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
İller Bankasından:
ŞİŞELEME TESİSİ YAPILACAK VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
1 — Bahçe (Adana) Menba suyu şişeleme tesisinin yapımı için yıkama doldur­
ma tapalama ve aksesuar malzemesinin satın alma işi iç veya dış piyasadan kapalı
zarf usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Teklifler en geç 17/11/1977 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar Bankamız­
da bulundurulacaktır.
3 — Teklifler 18/11/1977 Cuma günü 15.00 de Ankara'da İller Bankası Satmal­
ına Komisyonu tarafından açılacaktır.
4 — Teklif vereceklerin yeterlik belgesi almak üzere 10/11/1977 günü saat 17.00
ye kadar Bankaya dilekçe vermeleri ve dilekçelerine ticaret sicil belgelerini, şimdiye
kadar yaptıkları işlere ait belgelerin listesini halen taahhütleri altında bulunan işleri
gösterir taahhüt beyannamesini ve 350.000,— TL. lık malî yeterlik belgesi eklemeleri
gerekmektedir.
5 — Bu işe ait şartnameler 450,— TL. bedel mukabilinde Bankamız Genel Mü­
dürlüğünde, «İller Bankası Mensupları Yardim Derneğinden» temin edilebilir.
6 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından işi ihale edip etmemekte
ve dilediğine ihale etmekte serbesttir.
15717 / 3-1
Kula - Gökçeören Belediye Başkanlığından:
1 — Belediyemizce yaptırılacak olan Belediye Hizmet binası zemin kat ikmâl,
birinci ve ikinci kat inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf
usulü eksütmeye konulmuştur.
2 — İşin takribi keşif bedeli 1.000.000,— lira olup geçici teminatı 43.750,— lira­
dır.
3 — Eksiltme 13/10/1977 günü saat 14.30 da Gökçeören Belediyesinde yapıla­
caktır.
4 — İhale dosyası mesai saatlerinde görülebilir.
5 — İhaleye gireceklerin evrakı müsbiteyi ve muvakkat teminatım ihaleden bir
saat evvel Belediye veznesine yatırmaları lâzımdır.
6 — Encümen ihale edip etmemekte serbesttir.
Keyfiyet ilân olunur.
15719/4-1
e
Türkiye Elektrik Kurumundan:
TELSİZ CİHAZLARI SATINALINACAKTIR
1 — Kurumumuz Köy Elektrifikasyon hizmetlerinde kullanılmak üzere, şart­
namesinde özellikleri belirtilen 35 adet mobil telsiz ve 20 adet el telsizi kapalı zarf usu­
lü teklif almak suretiyle, şartnamesi gereğince iç piyasadan satın alınacaktır.
2 — Bu işe ait şartnameler:
a) Finansman - Malzeme ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığı «Ziya Gökalp Cad­
desi Anadolu Han. No. 14/4 Yenişehir/Ankara»
b) TEK 12. Bölge Müdürlüğü «Millet Caddesi No. 764/3 Aksaray/istanbul»
c) TEK 4. Bölge Müdürlüğü 1391 Sokak No. 1 Alsancak/lzmir»
adreslerinden 150,— TL. bedel karşılığında temin edilebilir.
3 — Bu konuda teklifler engeç 27/10/1977 günü saa 14.00'e kadar TEK Köy
Elektrifikasyonu Daire Başkanlıkları Muhaberat Servisi «Ziya Gökalp Cad. Anadolu
Han. 14/2 Yenişehir/Ankara», adresine verilmiş olacak ve aynı gün saat 15.00'de TEK
Genel Müdürlüğü» Necatibey Caddesi 36/4 - 404 No. lu odada alenen açılacaktır.
4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
15711 /1-1
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 51
PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden :
ÇELİK KONTRÜKSİYONLU PORTATİF RAF SATINALINACAKTIR
İdarî ve teknik şartnamesine göre yerinde montajı yapılmak üzere;
268 Ünite Çelik kontrüksiyonlu raf kapalı yazılı teklif alma usulü ile satınalınacaktır.
Bu işe ait idarî ve teknik şartnameler normal çalışma gün ve saatlerinde 30,—
TL. mukabilinde Ümraniye'de bulunan depomuz Satınalma Amirliğindeti alınabilir.
Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların şartname­
leri PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğümüzden almış olması şarttır.
Teklif mektupları en geç 10/10/1977 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00'e
kadar Depomuz Satınalma Amirliğine makbuz mukabili teslim edilmesi veya aynı gün
ve saatte Satınalma Amirliğinde bulunacak şekilde posta ile gönderilmelidir.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
15715 / 2-1
Sümerbank Genel Müdürlüğünden:
Bozüyük Müessesemiz II Seramik Tesisi O. G. Dağıtım Merkezi yerli firmalar­
dan teklif alınmak suretiyle satm alınacaktır. Konuyla ilgili şartnameler Ankara'da
Genel Müdürlük Satınalma Müdürlüğünden temin edilebilir. Tekliflerin engeç 20/10/1977
tarihi akşamına kadar Genel Müdürlük Genel Evrak Müdürlüğünde bulundurulması
gereklidir. Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap­
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
15716 / 2-1
e
Erzurum Orköy Başmühendisliğinden:
1 — Mmtıkamızdaki orman köylerine Fon Yönetmeliği gereğince ayni olarak
verilecek 29 adet motorlu zincirli testere beheri 13.500,— TL. muhammen bedelle ve
pazarlıkla satm alınacaktır.
2 — İhale 10/10/1977 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00 de Başmühen­
disliğimizde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Geçici teminatı 19510,— TL. olup ihale günü saat 14.00 de kadar Başmü­
hendisliğimiz veznesine yatırılmış olacaktır.
4 — Buna ait umumî idarî ve teknik şartname Orman Köy İiışkileri Genel
Müdürlüğü, Başmühendisliğimiz, Trabzon, Artvin, Elazığ, Bolu Başmühendislikle­
rinde görülebilir.
5 — İsteklilerin belirli gün ve saatte Komisyonumuza müracaatları ilân olunur.
6 — Bütün masraflar satıcıya aittir.
15706 / 2-1
Toprak Mahsûlleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:
MARDİN'DE 60 TON/GÜN DURUM BUĞDAY KAPASİTELİ
İRMİK FABRİKASI YAPTIRILACAKTIR
Şartnameleri Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Satmalma ve ikmal Mü­
dürlüğünden 26/9/1977 tarihinden itibaren beheri 100,— TL. sı bedelle temin edi­
lebilir.
26/10/1977 günü saat 12.00 ye kadar Genel Müdürlük Haberleşme Müdürlüğüne
verilecek teklifler aynı gün saat 14.00 de açılacaktır.
Ofisimiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir.
15692 /1-1
Sayfa: 52
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1977 - Sayı: 16063
Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Dairesi Başkanlığından:
1601/1904 sayılı kanunlar ve ilgili kararnameleri uyarınca satın alınacak 2 adet
Elektronik Karşı Tedbirler Cihazının 24 Ağustos 1977 tarihinde sona eren teklif
verme süresi 1 Kasım 1977 gününe kadar uzatılmıştır.
Bu güne kadar gelen teklifler açılmadan muhafaza edilecektir.
Yeni teklifler usulüne uygun olarak engeç 1 Kasım 1977 günü saat 15.00 de
M. S. B Ted. D. Başkanlığında bulundurulacak veya anılan Başkanlığın evrakına
elden teslim edilecektir.
156% / 1-1
Kırklareli Topraksu Ekip Başmühendisliğinden :
İşyeri ve adı: Kırkiareli-Vize Sergen Sulama inşaatı, Keşif bedeli: 937.132,51
TL., Geçici teminatı: 41.236,— TL , Son müracaat tarihi: 10/10/1977 Pazartesi, iha­
lenin tarihi: 13/10/1977 Perşembe saat 10.30da.
1 — Yukarıda özet olarak belirtilen iş 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gere­
ğince kapalı zarf usulü ile Topraksu Kırklareli Ekip Başmühendisliği binasında
ihale edilecektir.
2 — Bu işe ait şartname, proje ve diğer evrak iş saatlerinde Ekip Başmü­
hendis' 'ğinde görülebilir.
3 — İstekliler bu iş için belirtilen tarihe kadar; asgari işin keşif bedeli kadar
(C) gurubundan müteahitlik karneleri, yapı araç ve malî durum bildirisi ile buna
ekli banka referans mektubu, taahhüt bildirisi, teknik personel beyannamesi ile
birlikte belirtilen tarihe kada> müracaat ederek yeterlik belgesi almaları,
4 — isteklilerin ihale saatinden (1) bir saat öncesine kadar yeterlik belgesi,
geçici teminat ve 1977 yılı vizeli Ticaret Odası vesikasını ihtiva eden teklif mek­
tuplarını makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri,
5 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmelerin dikkate alınmaya­
cağı ilân olunur.
15691 / 1-1
— — •
Güney Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığından :
1976/941 - 684
Üste fiilen taarruz etmek suçundan sanık, Ömer oğlu, 1954 doğumlu, Elazığ
Baskil İlçesi nüfusuna kayıtlı, terhisli Ulş. er Hanifi Selçuk'un Güney Deniz Saha
Komutanlığı Askeri Mahkemesince gıyabıdna yapılan duruşması sonunda, « .. Er
Hanifi Selçuk'un onbaşı İbrahim Uysal'a tüfeğin dipçiği ile vurmak suretiyle üst'e
fiilen taarruz suçu sabit bulunmakla. Ancak tüfeğin olayda bir sopa olarak kullanıl­
dığı Kanunun aradığı manada silahla fiilen taarruzun olmadığı gözönüne alınarak
eylemine uyan As. C. K. nun 91/1 maddesi uyarınca altı ay süre ile hapis cezası ile
mahkumiyetine, ancak sanığın bu eylemi kapıldığı şiddetli elem ve gazabın tesiri
altında işlemiş olduğu görülerek tertip edilen cezadan T. C. K. nun 51/2. maddesi
uyarınca 2/3 nisbetinde indirim yapılarak neticeden iki ay müddetle hapis cezası
ile mahkumiyetine, olay sırasında hasara uğrayan tüfeğin hasar bedeli 180,35 TL.
paranın sanıktan alınmasına, ayrıca hüküm tarihinde terhisli bulunan sanıktan 15.00
TL. sı nisbi harcın alınmasına» dair verilen 17/3/1977 gü ve 1977/18 Esas, 1977/39
Karar sayılı hüküm, sanığın adresinde bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ
olunamadığından; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğin­
ce ilânen tebliğ olunur. Aynı Kanunun 31 ici maddesi uyarınca hüküm, ilânın yapıl­
dığı tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.
15689
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 58
Sivas Valiliğinden:
SİVAS İL KÜTÜPHANESİ BİNASINDA 2490 SAYILI KANUNUN 31. MADDESİNE
GÖRE KAPALI ZARF USULÜ İLE YAPILACAK OLAN ONARIMA AİT İLÂNDIR
1 — Sivas İl Kütüphanesi 1977 yılı onarım işi.
2 — 2490 sayüı Krrunuaı 31. maddesi hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile
8/9/1977 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır.
3 — İşin birinci keşif tutarı: 165.010,60 TL. sı olup, geçici teminatı: 9.500 TL. dır.
4 — İhale 14/10/1977 günü saat 14.00'de Sivas tl Kütüphanesi binasında toplana­
cak Onarım İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır.
5 — Bu işe ait şartnameler sözleşme projesi, Sivas İl Kütüphanesi Müdürlüğün­
den görülebilir.
6 — Bayındırlık Müdürlüğünden yeterlilik belgesi alması.
7 — Belge bir kalemde 165.010,60 Kralıık benzeri bir bina onarımını muaffakiyetle başerıp kabulünü yaptırdıklarını veya idare ve denetlediklerini ifade edecektir.
8 — İstekliler teklif mektuplarına yeterlik belgesi ticaret odası vesikası ve te­
minat mektuplarını ekliyerek eksiltme saatinden bir saat evvel onarım İhale Komisyo­
nuna makbuz mukabilinde verilmesi lâzımdır.
15548 / 4-1
9
Gaziantep Valiliğinden :
M. Rüştü Uzel Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi Müdürlüğünün:
1 — Lisemiz çatı onarımı ve boya badana işlerinin 15 Kasım 1977 tarihine kadar
bitirilmek şartı ile 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
kcrulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli: (98.700) TL. dır.
3 — Eksiltme Gaziantep M. Rüştü Uzel Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi Mü­
dürlüğü ihale salonunda 29 Eylül 1977 Perşembe günü saat 10.00'da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraiklaı Müdürlüğümüzde' mesai saatleri
içinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek içm istekelilerin;
a) 6.185 TL. lık geçici teminatını,
b) 1977 yılıcıa ait ticaret ve sanayi odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeler: ile birlikte verecekler' (Eksiltme şartnamesinde belir­
tilen ve usulüne göre hazırlerpcak) teknik peresonel bildirisi, malî. durum bildirisi ve
eki banka referans mektubu, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubun­
dan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kar­
nesini (Aslı) ibraz suretiyle, Bayındırlık Müdürlüğünde nalacakları yeterlik belgesi
teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koyacaklardır.
6 — İstekliler tekelif mektuplarını 10 Ekim 1977 Pazartesi günü saat 9.00'a ka­
dar makbuz karsılıg-rda İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 28 Eylül 1977 Çarşamba
günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfi­
yet ilân olunur.
15543 / 4-1
Şefaatli Tapulama Hâkimliğinden:
Dosya No.: 1977/7
Muteriz Kuzayca Belediye Başkanlığı tarafından, davalı aynı yerden Mihrali
Hatip aleyhine ikame edilen 391 parselin tespitine itiraz davasında: Davalının adresi
tespit edilemediğinden duruşma günü olan 2/12/1977 tarihinde mahkeme hazır bu­
lunması, aksi takdirde duruşmaların gıyabında devam edeceği ılânen tebliğ olunur.
15683
Sayfa: il
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Zile Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünden :
1 — 162.000 Ura keşif bedelli Endüstri Meslek Lisemiz binalarının onarımı 2490
sayılı Kanun hükümleri gereğince kapalı zarf usulü ile eksütmeye çıkarılmıştır.
2 — İhale 20/10/1977 günü saat 15.00'de Endüstri Meslek Lisesinde toplanacak
komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat 8.150 lira olup, bu işe ait keşif özeti ve diğer evraklar
mesai saatlerinde Okuı Müdürlüğünde görülebilir.
4 — TalipUlerin Tokat Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgeleri
ile ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair. 1977 tasdikli vesika ve muvakkat teminat
makbuzları ile birlikte kapalı teklif mektuplarB.ıı ihale saatinden bir saat evvel komis­
yona vermeleri şarttır.
5 — Postadaki vaki gecikmeler nazara alınmayacağı ilân olunur.
15546 / 4-1
— — • — —
İçişleri Bakanlığından :
İçişleri Bakanlığı binasının helâ gurupları onarımı işi 2490 sayılı Kanunun 31.
maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
İşin keşif bedeli 147.360 liradır.
Eksiltme Ankara'da İçişleri Bakanlığı binası içerisinde Levazım Müdürlüğü
Odasındaki eksütme ve ihale komisyonunda 29/9/1977 Perşembe günü saat 15.00'de
yapılacaktır.
Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar İçişleri Bakanlığı Levazım Müdürlüğün­
de bedelsiz olarak mesai saatleri içinde görülebilir.
Eksütmeye girebilmek için isteklilerin 1977 yıhna ait Ticaret ve Sanayi Odası
belgesini, 8.618,— liralık geçici teminatım, müracaat dilekçelerine Bayındırlık Ba­
kanlığından almış oldukları (C) iş bitirme belgesi gruptan enaz bu işin keşif bedeU
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahİtUk karnesini veya iş bitir­
me belgesini bağlamak suretiyle Ankara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü
Belge Komisyonundan alacakları Yeterlik Belgesini teklif mektuplarıyla birlikte
zarfa koymaları lâzımdır.
Yeterlik belgesi alabilmek için isteklüerin 27/9/1977 Sah günü mesai saati so­
nuna kadar Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Ankara 5. Bölge
Müdürlüğüne veya Ankara Valiliği Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlama intikal ettir­
meleri gerekir.
İsteklilerin teklif mektuplarım 29/9/1977 Perşembe günü saat 14.00'e kadar
makbuz mukabilinde İhale'Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
16230 / 4-3
Karacabey Harası Müdürlüğünden:
YARIŞ TAYI SATILACAKTIR
1 — Haramız Yetiştirmesi Angajmanlı koşullara kayıtlı (12) Baş 1976 doğumla
Arıkan ingiliz tay ile (7) Baş 1975 doğumlu Arıkan arap tayı açık arttırma ve pa­
zarlıkla satışa çıkarılmıştır.
2 — ingiliz Taylarının satışı 29 Eylül 1977 Perşembe günü Arıkan arap tayla
rın satışı da 30 Eylül 1977 Cuma günü saat 10.30 da istanbul Hipodromunda yapı­
lacaktır.
3 — Bu satışa ait şartname Ankara, istanbul, îzmir, Adana Hipodrom ve Ve
teriner Müdürlükleri ile Müessesemizde görülebilir.
İlân olunur.
15429 / M
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 55
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:
Aşağıda tahmini bedeli, ihale gün ve saati, geçici teminatı yazılı iş, 2490 sayılı
Kanunun 31 maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Eksilt­
mesi Bölge idare Binasında, Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır.
Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şu­
besi Müdürlüğünde, İzmir'de 2., istanbul. - Küçükyalı'da 1. Bölge Müdürlüklerinde
görülebilir.
ihaleye girecekler, geçici teminat ile (teminat banka mektubu ile selahiyetli
kişilerin imzaları tasdikli olacak ve banka limiti yazılacak) aslı veya noterden tas­
dikli 1977 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, vekâleten ihaleye girenlerin vekâlet­
namelerini, istekli bir ortaklık olduğu taktirde bu belgelerine ilaveten şirketin imza
sirküleri veya vekâletnamesini (fotokopi kabul edilmez) ve şirketin 1. ilânımızdan
sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun
gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce
Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Duyurulur.
İşın cinsi: 1. Bölge Müdürlüğünün Anadolu'daki iş yerlerine lüzumlu 180 ton
linyit komüru satın alınması, Tahmini bedeli TL.: 191.358,—, Geçici teminatı T L . :
10.818,—, İhale günü saati: 10 Ekim 1977 Pazartesi saaat 11.00
15445 / 4-2
TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesiaden:
49 Kalem muhtelif Çelik Boru ve Dirsek satın alınacaktır.
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 49 kalem muhtelif çelik boru ve dirsek, ihtiyaç
listesi, Tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle
teklif alınarak satın alınacaktır.
2 — Eksiltmesi 12/10/1977 tarih Çarşamba günü saat 14.00 de Müessesemiz
Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım ek­
siltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya biz­
zat getirmeleri gerekmektedir.
5 —• Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — Bu işle ilgili şartnameler^ bedelsiz olarak komisyonumuzdan temin edile­
bileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir.
7 — E. L. M. S. Eksiltme ve arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme­
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir.
15440 /2-3
•
Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından:
Kapalı zarf usulü ile Etimesgut Sıhhiye Ana Depo onarımı işi yaptırılacaktır.
Keşif bedeli 296 682,— lira olup, geçici teminatı 15.750 liradır. İhalesi 12/10/1977 günü
saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve
istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri
dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki ge­
cikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 6/10/1977 günü saat 17.30'za kadar Ankara'
da M. S. B. İnş. Emi. Md. lüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır.
15444 /4-2
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 56
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden.
Aşağıda keşif bedeli, ihale gün ve saati geçici teminatı belge müracaat son günü
yazılı iş 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksütmeye
konmuştur. Eksiltmesi Bölge İdare binasında, Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır.
Bu işe ait ihale dosyası İstanbul - Küçükyalı'da 1. Bölge Müdürlüğü Malzeme
Amirliğinden 50,— TL. mukabilinde temin edilebilir. (İhaleye iştirak edenler dosya­
nın tamamım Komisyonda imza edeceklerdir.)
İsteklilerin belge müracaat son günü saat 17.30'a kadar Bölge Müdürlüğüne
müracaatla verecekleri dilekçelerine:
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) grubundan ve
en az bu işin ilk keşfi kadar müteahhitlik karnesi,
b) Yapı araçları büdirisi (örnek 2)
İstenilen ana makinalar;
1 — 1 adet D8 veya D8 ayarında dozer,
2 — 1 adet D6 beya D6 ayarında dozer,
3 — l adet traktör skreyper (asgari 8 yd3 lük) veya 1 adet trakskavatör. (Yük­
leyici) 1 1/2 yd3 lük paletti,
4 — 1 adet yükleyici (takskavatör) 1 1/2 yd3 lük 56 DHP paletli,
5 — 5 adet kamyon (beheri 7 tonluk)
6 — 1 adet grayder (asgari 80 HP)
7 — 1 adet titreşimli silindir. 4-5 ton statik ağırlığında ve 8-9 ton dinamik kuv­
vette silindir paletli traktör (41-56 DHP)
8 — 2 adet arazöz veya 2 adet tank kamyona bindirilmiş (5 tonluk tank)
9 — 2 adet betoniyer 250 İt.
10 — 2 adet vibratör 2 1/2 HP gücünde
11 — 1 çift tamburlu keçi ayağı silindir. 40 DHP paletli traktör çekici ile be­
raber.
NOT: Müteahhitin sahip olduğu makina ve teçhizatın faturalarının suretinin
noterce tasdiki ve tasdik safhasında bu makina ve teçhizatın muhasebe kayıtlarının
da ayrı noterce tasdikli sureti, hariçten kira ile temin edilecek diğer inşaat makinalan için noterden tasdikli kira mukavelesi eklenmelidir.
c) Sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum bildirisi (Örnek 3)
d) Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu (Refe­
rans Mektubu: örnek 4)
e) Müteahhitin bu işte çalıştıracağı teknik personele alt teknik personel bil­
dirisi (örnek 5)
f,) Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhitin elinde bulunan işleri açıklayan
taahhüt bildirisi (Örnek 6)
f ) Müteahhitin son 5 yılda yaptığı işleri gösterir bildiri. Bu bildiriye iş bitir­
me belgeleri eklenecektir.
(Yukarıda b, c, e, f, ve f de belirtilen örnek 2, 3, 5 ve 6'nın bizzat müteahhit
tarafından imzalanması şarttır. B u bildiriler vekaleten imza edilmiş olursa kabul
edilmez.)
g) İsteklilerin iş yerini 'görüp tetkik ettiklerine dair işin alt olduğu kontrolluktan alınmış tasdikli bir belge
h) İsteklilerin tek kişi olması halinde imza sirkülerinin aslı veya noterden
tasdikli sureti, şirket olması halinde şirket sirküleri
ı) Kanuni ikametgah belgelerini ekleyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları
lâzımdır.
İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat (teminat ban­
ka mektubu ise selahiyetli kişilerin imzalan tasdikli' olacak ve banka limiti) yazıla­
cak) aslı veya noterden tasdikli 1977 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, vekaleten
ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini İstekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belge2
2
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 57
lerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekaletnamesini ve şirketin birinci ilânı­
mızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı
kanon gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat
önco Komisyon Başkanlığına vermeleri lazımdır.
Postadaki gecikmeler nazari itibare alınmaz. Duyurulur.
İşin Cinsi: Gelibolu - Eceabat yolu km: 30+000—40+012.55 arası alt yapı, sa­
nat yapıları, üst yapı ve müteferrik işler, Keşif Bedeli: 24.000.000,— TL. Geçici Temi­
natı: 733.750,— TL. İhale Günü: 3 Ekim 1977 Pazartesi, İhale Saati: 11.00 Belge
Müracaat Son Günü : 26 Eylül 1977.
15013 / -i-4
a
Ankara Belediye Başkanlığından:
Belediyemizce aşağıda cins ve miktarı yazılı 10 kalem malzemeden birinci ka­
leminin dikim işi, diğer dokuz kalemin ise çatın alımı aşağıda belirtilen tarih ve saat
lerde 2490 sayılı yasanın 31. maddesi uyarınca kapalı zarf eksiltme yoluyla ihaleye
çıkarılmıştır.
1 — Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir.
2 — İhaleye iştirak edecekler Ticaret Odası veya kayıtlı oldukları dernekten
alacakları belgeleri teklif mektupları ile birlikte vermeleri şarttır.
3 — İstekliler teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat evvel En­
cümen Kalemine vermeleri şarttır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Cinsi
1 — 465 adet yağmurluk ve
455 adet gocuk
2 — Çeşitli demirhane malzemesi
3 — Ahşap malzeme
4 — Williys Harikan jeep y. parça
5 — Kuru erzak
6 — Ford kamyon yedek parçası
7 — Kalorifer vo sıhhî tesisat malz.
8 — Dodge Pic-up yedek parçası
9 — Ford Pic up yedek parçası
1» — Elektrik malzemesi
Miktarı M. bedeli G. temi.
kalem Lira Kr. Lira Kr.
2
27
5
249
75
46
144
55
32
168
344.750 —
205.325 —
174.500,—
2.525.980,—
2.589.523 —
937.270,—
2.077.925,—
1.992.050,—
542.400 —
194.210,50
İhalenin
tarihi
saati
17.540 — 5/10/1977 14,30
»
11.516,—
14,40
»
9.975.—
14,50
»
89.530,—
15,00
»
91.436,—
15,10
»
41 240,—
15,20
»
76.088 —
15,30
»
73.512,—
15,40
»
25.446,—
15,50
»
10.961,—
16.00
15412/4-3
Çal Mal Müdürlüğünden :
1 — İlçemiz Başmüdürlüğü Tahakkuk ve Tahsilat Servislerinin banko ve raf
yapımı işi 2490 sayılı yasanın 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü İle eksiltmeye
çıkarılmıştır.
2 — İşin muhammen bedeli 101.950,— TL. olup geçici teminatı 6.347,.— TL. dır.
3 — İhale 6/10/1977 Perşembe günü saat 15.00 de Malmüdürlüğü Odasında ya­
pılacaktır.
4 — Taliplilerin bu işte aranan belge ve vesikaları,
a) Bayındırlık Müdürlüğünden iştirak belgesi,
b) C grubuna ait müteahhitlik karnesi veya bu işin keşif bedelinin yansı ka­
dar iş bitirme belgelerini Denizli Baymdırlik Müdürlüğü iştirak belgesi Komisyo­
nundan alınmış olması,
c) Ticaret Odası vesikası,
Ve diğer ilgili belgeleri ibraz ve teklif zarflarım ihaleden bir saat önce Komis­
yona tevdi etmeleri şarttır. Her türlü gecikmeler kabul edilmez.
5 — Bu işe ait dosya mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğünde görülebilir.
15197/4-3
Aşağıda isimleri yazılı işler 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile Trabzon YSE. 10. Bölge İMüdürlüğü
binası ihale komisyonu odasında aşağıda yazılı gün ve saatlerde eksiltmeye konulmuştur.
ili
Yapılacak iş
Lira Kr.
Geçici
teminatı
Lira Kr.
Saati
son
müracaat
günü
I h a 1e
Tarihi
Günü
Artvin
5/10/1977
Çarşamba
10.00
30/9/1977
182.872,38 57.639,37
5/10/1977
Çarşamba
14.00
30/9/1977
194.159,88 60.348,37
5/10/1977
Çarşamba
16.00
30/9/1977
290.631 — 83.501,44
6/10/1977
Perşembe
10.00
30/9/1977
65.882,38 22.061,77
6/10/1977
Perşembe
14.00
30/9/1977
70.59125 23.191,90
6/10/1977
Perşembe
16.00
30/9/1977
69.322,50 22.877,40
7/10/1977
Cuma
10.00
30/9/1977
57.473,25 20.043,58
7/10/1977
Cuma
14.00
30/9/1977
273.999,13 79.509,79
7/10/1977
Cuma
16.00
30/9/1977
86.568,75 31.452.—
10/10/1977
Pazartesi
10.00
30/9/1977
237.140 — 70.663,60
1 — Evraklar YSE. 10. Bölge Müdürlüğünde saati sonuna kadar görülebilir.
2 — İhale sari mukavele olacaktır.
10/10/1977
Pazartesi
14.00
30/9/1977
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
216.8003 65.782,06
RESMÎ GAZETE
Şavşak-Kırımlı Köyü hidro elektrik
1.734.402,—
santral ve elektrik şebekesi inşaatı
Artvin
Şavşat Taşköprü Köyü hidro elektrik
1.462.979
santral ve elektrik şebekesi inşaatı
Artvin
Şavşat Kocabey Köyü hidro elektrik
1.553.279,—
santral ve elektrik şebekesi inşaatı
Artvin
Yusufeli Esendal Köyü hidro elektrik
2.325.048,—
santral ve elektrik şebekesi inşaatı
Gümüşhane Torul Kalkanlı Köyü elektrik şebekesi
527.059,—
inşaatı
Gümüşhane Merkez Mescitli Köyü elektrik şekesi
564.730,—
inşaatı
Gümüşhane Merkez Kabaköy Köyü dizel elektrik
santral ve elektrik şebekesi inşaatı
544.580.—
Gümüşhane Şiran Beydere Köyü dizel elektrik
santral ve elektrik şebekesi inşaatı
459.786,—
Gümüşhane Torul Gülaçar Köyü hidro elektrik
santral ve elektrik şebekesi inşaatı
2.191.993 —
Gümüşhane Torul Inkilâp Köyü hidro elektrik
santral ve elektrik şebekesi inşaatı
692.550,—
Gümüşhane Şiran Seydibaba Köyü hidro elektrik
santral ve elektrik şebekesi inşaatı
1.897.120,—
Banka
ı eferansı
Lira Kr.
Sayfa: 58
Köy İşleri Bakanlığı YSE. .Genel Müdürlüğü Trabzon YSE. 10..Bölge Müdürlüğünden:
b) En geç müracaat son günü mesai saati sonuna kadar müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri Eksiltme Şartname-1
sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan sermaye ve krediimkârılarını bildiren malî durum bildirisi Teknik Personel Beyan­
namesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından alınmış C grubundan keşif bedelinin eksiltmesine girebileceklerini gös­
terir müteahhitlik karnesi veya 500.000,— TL. ya kadar olan işler için keşif bedelinin % 80'i kadar benzer iş yaptığına dair resmî
dairelerden alınmış belge veya ilân tarihinden sonra alınmış banka referansı mektubu eksiksiz olarak tanzim ederek Bölge Müdürlü­
ğüne vermek suretiyle, yeterlik belgesi almaları şarttır. (Her iş için ihaleye ayrı ayrı belgeler eklenecektir.)
j
Kapalı zarf usulüne göre hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde
Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Telgrafla müracaatlar ve postada olacak gecikmeler kabuledilmez.
Keyfiyet duyurulur.
15502 / 4-2
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
3 — Eksiltmeye girebilmek için:
a) İsteklilerin 1977 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, her iş için hizalarında gösterilen teminatı Trabzon Defterdar
lık Muhasebe Müdürlüğüne yatırmaları şarttır. Mektupsa Limitli olacaktır.)
>
Bölgesi
Merkez
»
»
»
»
»
»
»
Deposu
Z. Alam
»
»
»
»
»
»
»
Cins ve Nev'i Kalitesi
1.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
S. Normal
S. Normal
S. Kısa
S. Normal
S. Kısa
S. Normal
S. Normal
S. Kısa
Çk. Tomruk
Çk. Tomruk
Çk. Tomruk
Çk. Tomruk
Çk. Tomruk
Çz. Tomruk
Sedir Tom.
Sedir Tom.
Kaç. P.
Adet
M> TP
Müh. Bedeli
Lira
3
169
207
54
2616
2048
2352
149
58
104.941
121 311
34.129
1024.683
763.592
525.180
39.414
17.293
2.600'
2.275
1.875
1 875
1.400
1.425
1.875
1.400
5
2
18
16
9
1
1
% 7,5 Tem.
Lira
20.500
20.700
4.800
144 COO
80.200
56 000
5.500
1 800
Sayfa: 59
7654
2630.543
'57
Genel Yekun
333.500
I
Yukarıda yazılı orman emvali açık arttırma suretiyle % 50 peşin (90) gün vadeli (Müddetsiz Banka Mektupbu) karşılığı |
satışa çıkarılmıştır. Açık arttırma ihalesi 29/9/1977 tarihine raslayan Perşembe günü saat 14.00 da işletme satış salonunda toplana­
cak komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların Teminatlarını 29/9/1977 günü saat 13.45 e kadar işletmemiz Veznesine ya-,
tırması Şarttır. O Saaten Sonra Teminat Alınmaz. Satışla ilgili şartname Liste ilân işletmesi Ankara, izmir, Aydın, Nazilli,
Yatağan, Muğla, Marmaris Denizli, Fethiye, Antalya, İsparta Or "nan İşletme Müdürlüklerinde Ankara, istanbul, izmir, Mersin
Ticaret Odası Başkanlıklarında görülebilir alıcıların teminat mektubu ve lüzumlu belge ile Komisyona müracaatları ilân olunur. I
15700 / 1-1
'
RESMÎ GAZETE
Muğla ili Köyceğiz İlçesi Devlet Orman İşletmesi Müdürlü ainden);
Sayfa: 6Ü
Köy İşleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü Trabzon YSE. Müdürülğünden:
İli
Yapılacak Is
Keşif Bed.
Lira
G. Teminat
Lira
Müracaat son
günü saati
İhalenin
Günü saati
e — Posta da gecikmeler ve telgrafla müracaatlar
kabul jdilmez.
15705/1-1
23 Eylül 1977 - Sayı: 16063
c — Taliplilerin belirtilen gün ve saate kadar 1977 yılına ait Tic. ve Sanayi, O. Belgesi, aynı keşif ve özellikte iş yaptığım
gösterir belge veya C Gurubu müteahhitlik karnesi ile YSE. Mü lürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgeleri gereklidir.
d — Eksiltmeye gireceklerin belirtilen teminatları daha önceden Trabzon Deft. Muh. Müdürlüğüne yatırmalan teminatın
vezne alındısı makbuzunun veya banka teminat mektubunun yeterlik belgesiyle talip bulunduğu iş için hazırlıyacağı teklif
mektubunun kapalı zarf içinde eksiltme günü saatinden 1 saat öncesine kadar makbuz karşılığında Emanet Komisyonluğu Baş­
kanlığına vermeleri.
RESMİ GAZETE
28/9/1977 17.00 6/10/1977 9.30
Kelkit - Ünlüpmar Köy geçişi Betonlanması.
G. Hane
300.000
15.750
28/9/1977 17.00 6/10/1977 11.00
Bayburt - Konursu - Köy geçişi betonlanması.
G. Hane
300.000
15.750
28/9/1977 17.00 6/10/1977 15.00
Merkez - Pehlivantaş Köy yolu istinat duvan.
G. Hane
200.000
11.250
Torul - KalkanU - Çağköy istinat duvan.
28/9/1977 17.00 6/10/1977 10.00
G. Hane
160.000
9.250
Gümüşhane ili dahilinde bulunan aşağıda isimleri yazılı Köyyolları üzerindeki Sanat Yapıları 5539 Sayılı Kanun'un 26.
Maddesjıce Gümüşhane YSE. Müdürlüğü Yol İşleri Şefliği oda- anda kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.
İhale evraklan YSE. Genel Müdürlüğü Köyyolları Dairesi Başkanlığında, Bölge Müdürh jünde veya İl Müdürlüklerinde
her gün mesai saati sonuna kadar görülebilir.
1.
2.
3.
4.
I
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 61
İmar ve İskân Bakanlığı Afet İsleri Genel Müdürlüğünden:
1 — Aşağıda yer keşif bedeli geçici teminat, karne grubu ve ihale gün ve saati
belirtilen afet kcnutu, kanalizasyon, arayolu ve harici elektrik tesisatı yapım işleri
7269 -1051 sayılı Kanunun 26. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka­
rılmıştır.
Geçici
Son
Keşif bedeli teminatı müracaat
İhale
Karne
İşin adı ve yeri
Lira Kr.
Lira Kr. Tarihi
Tarihi
Saati Grubu
Istanbul-Silivri Değirmen
Köyü III. IV. ve V Kısım
96 adet konut inşaatı
14.108.563,20 437.006,90 28/9/1977 29/9/1977 11.00
C
Saat: 17.30'a
Yozgat - Boğazlıyan Yakadar
maçlı Kasabası 39 adet
konut inşaatı
4.739.974,20 155.949,25 26/9/1977 29/9/1977 15.00
C
Saat: 17.30'a
Yozgat-Boğazlıyan Uzunlu
kadar
Kasabasında harici elek­
trik tesisat işi
1.411.609,20 56.038,30 27/9/1977 30/9/1977 11.00
C
Saat: 17.30'a
kadar
Sfozgat-Boğazlıyan 'Jzunlu
Kasabasında Kanalizasyon
inşaatı
2.023.000,— 74.440,— 27/9/1977 30/9/1977 14.40
C
Saat: 17.30'a
kadar
Yozgat-Boğazlıyan Uzunlu
Kasabasında Arayolu ya­
pım inşaatı.
2.400.000,— 85.750,— 27/9/1977 30/9/1977 16.30
C
Saat: 17.30'a
kadar
2 — Eksiltmeler Ankara'da Tuna Caddesi No: 17 deki Afet İşleri Genel Müdür­
lüğü 2. katta Merkez İhale Komisyonunda yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yapı­
lacaktır.
3 — Eksiltme şartnameleri ve diğer evraklar Afet İşleri Genel Müdürlüğü 2.
Kat Merkez İhale Komisyonunda mesai saatleri içinde görülebilir.
4 — Eksiltmelere girebilmek için isteklilerin;
A) Yukarıda belirtilen geçici teminatları (Limit içi),
B) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi aslı (1977 yüı vizeli),
C) Yeterlik belgesi (Yeterlik belgesini alabilmek için isteklilerin müracaat
dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne uygun.)
a - Sermaye ve kredi irnkânlaiinı bildiren mali durum bildirisini ve bunu beirten banka referansını,
b - Teknik personel beyannamesini,
c - Yapı araçları bildirisini,
d - Taahhüt beyannamesini,
e - İşin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Bayındırlık Bakanlığından almış
•Idukları her iş için keşif bedeli kadar yukarıda grubu belirtilen müteahhitlik kar­
elerinin asimi vermeleri gerekmektedir.
5 — İstekliler teklif mektuplarmı her iş için yukarıda yazdı gün ve ihale saatinîen 1 saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Merkez İhale Komisyonu Başkanlığına
'ermeleri şarttır.
6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
7 — İhaleler 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta
îygun gördüğüne vermekte 7269-1051 sayılı Kanuna göre hazırlanan Fon Harcama
•"önetmeliği çerçevesinde serbesttir.
Uta olunur.
15496/2-2
Sayfa: 62
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Balıkesir İli Balya İlçesi Şifa Belediye Başkanlığından^
1) Balıkesir Şifa Kasabası ara yollan kaldınm ve tretuvar işi 2490 sayılı Ka­
nunun hükümlerine göre kapalı zarf usulü üe birim fiat esası üzerinden eksiltmeye
çıkanlmıştır.
2) İşin keşif bedeli 450.000 TL. dir.
3) Eksiltme Şifa Belediyesi hizmet binasında 29/9/1977 Perşembe günü saat
15.30 da yapılacaktır.
4) B r iş ile Ugili ihale evrakı hergün çalışma saatleri içinde Belediye'de görü­
lebilir.
5) Eksiltmeye girebilmek için:
a) 21.7f0 TL. lık teminat mektubunu,
b) 1977 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,
c) 26/9/1977 Çarşamba günü çalışma saati sonuna kadar bir dilekçe ile Balı­
kesir İmar Müdürlüğüne başvurmalan dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alın­
mış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi aslı ile bu
işin keşif bedeünin 1/3 ü kadar banka referansım bağlıyarak yeterlilik belgesi almalan şarttır.
6) İstekülerin eksiltme şartnamesindeki belirtilen esaslar içersinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihale saatından 1 saat önce komisyona alındı makbuzu
karşılığında vermiş olma'an şarttır.
7) Postada gecikmeler, teklgraf üe yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
15497 l%2
Kars Valüiğinden:
•
1 — Kars Müzesi 1977 yılı Teşhir Tanzim Çalışmaları işi 2490 sayılı Kanun Hü­
kümleri dahilinde kapalı zarf usulü üe 15/9/1977 tarihinden itibaren yirmi gün müd­
detle eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin birinci keşif tutan (1.175.000,—) lira olup, geçici teminatı (49.000,—)
liradır.
3 — İhale 5/10/1977 günü saat 10.00 da Kars Müzesi Müdürlüğü binasında top­
lanacak İnşaat İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır.
4 — Bu işe ait şartnameler, sözleşme projesi ve ekleri Kars Müzesi Müdürlüğü
ile Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünde görülebilir.
5 — İsteklilerin Resmî Gazetenin 24/3/1972 gün ve 14136 sayılı nüshasında inti­
şar etmiş olan eksiltmelere iştirak yönetmenliğinin 3. maddesinde belirtilen:
A) İnşaat belgesini (Aslı)
1 — Belge bir kalemde (500.000,—) liralık benzeri bir teşhir için muvaffaki­
yetle başarıp kabulünü yaptırdıklarını ve idarece denetlediklerini ifade edecektir.
B) Yapı araçlan bildirisini (örnek - 1)
C) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisini (örnek - 2
ve 2 a)
D) Teknik personel bildirisini • (örnek - 3)
E) Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri bildirir taahüt bildirisini
(örnek - 4) Dilekçesine ekliyerek, resmî tatil günleri ile ihale tarihi ve son müracaat
günü hariç en geç altı gün evvel Kültür, Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü­
dürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır.
Dilekçelere belgeler ve beyannameler eklenmesi mecburiyeti sebebiyle telgrafla
yeterlik belgesi talebi kabul edilmez.
6 — İstekliler teklif mektuplarına, yeterlik belgesi, Ticaret Odası vesikası ve
teminat mektuplarım ekliyerek eksütme saatından bir saat evvel Teşhir Vitrini İhale
Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada vukuu bulacak gecik­
meler kabul edilmez.
15500/4-2
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 63
Ankara Lv. Amirliği (2) noln Sat. Al. Kom. Bşk. lığından:
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları y^züı (yedi)
kalem (Lv. İkmal maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde
Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda
ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstekhlerin kanunî şeküde hazırlayacak­
ları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.
C i n s i
M. bedeli G. temi.
TL.
TL.
Miktarı
I — Devamlı form (continuous form
veya akordion kâğıt) :
a) 2 nüsha ödeme pusulası
(25,5x21):
120.000 sayfa
TAMAMI:
7/10/1977
Cuma
74.400
b) 4 nüsha bordro formu
(38x28) :
72.000 sayfa
c) I nüsha baskısız Conti­
nuous Form (38x28) : 600.000 sayfa
d) 4 Nüsha Baskısız Conti­
nuous Form (28x21,5) : 60.000 sayfa
e) I .Nüsha baskısız Con­
tinuous Form
(25,5x21) :
12.000 sayfa
II — DELGİ KARTI :
a — Naturel renk:
1.800.000 adet
b — Renkli delgi kartı: 200.000 adet
İhalenin
günü
saati
15.00
133.200
150.000
78.000
2.400
216.000
30.000
684.000
31.110
15415 / 4-3
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir)
kalem (Lv. İk. Maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde
Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda
ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi
Palaska, Örme (Haki):
(250.000 adedin 1/8 i)
Miktarı
adet
218.750
31.250
M. bedeli
Lira Kr.
G. temi.
Lira Kr.
İhalenin
günü
saati
7.273.437,50 231.954,— 7/10/1977 11,00
1.039.062,50 44.922,—
Cuma
15416 / 4-3
Tokat Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen Lisesi Müdürlüğünden:
Cinsi: Havuz inşaatı, Keşif tutan : 191.000,— TL., Geçici teminatı: 10.800 TL.,
İhale saati: 14.30 İhale tarihi: 5/10/1977 İhale şekli: Kapalı
Yukarıda keşif tutan yazılı maddenin hizasında gösterilen tarih ve saatte
kapalı zarf usulü ile açık eksiltmeyle ihaleye çıkarılmıştır. İhale Eğitim Estitüsü ve
Öğretmen Lisesi Müdürlüğünde yapdacaktır. İştirak edecekler ticaret odası vesikası
ve ihale gününden üç gün evvel Tokat Bayındırlık Müdürlüğünden yeterlik belgesi
ile kanuna uygun hazırlayacaktan teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat önce
Komisyona makbuz karşüığı vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Şart­
name okulda görülebilir.
15224 / 4-4
Sayfa: 64
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1977 — Sayı: 16063
Ankara Lv. Amirliği (1) No.lu Sat. Al. Kom. Bşk.lığından:
AşağMa cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (8) kalem
(Yiyecek) kapalı sarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Leva­
zım Amirüğinde görülebilir. İsteklerin kanunî şekilde hazırhyacakları teklif mek­
tuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan­
lığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Miktan
M. Bedeli G. teminatı
İHALE
CİNSİ
Kg.
Lira Kr.
Lira Kr.
Günü
Saati
Kuru Fasulye
Dermosan Kuru Fasulye
Kuru
Kuru
Kuru
Kuru
Kuru
Kuru
Fasulye
Fasulye (Yansı)
Fasulye
Fasulye (Yansı)
Fasulye
Fasulye (Yansı)
440.000
25.000
6.160.000,—
375.000,—
198.550,—
16.750,—
TAMAMI:
270.000
135.000
120.000
60.000
50.000
25.000
6.535.000,—
3.780.000,—
1.890.000,—
1.680jûÜ0,—
840.0OO,—
700.000,—
350XKML—
209.600,—
127.150,—
79.350,—
64.150,—
37.350,—
31.750,—
17.750,—
3 Ekim 1977
Pazartesi
Saat: 11.00
15226 / 4-4
Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminattan yazılı (2) kalem
(Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalanndaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Leva­
zım Amirliğinde görülebilir.. İsteklüerin kanunî şekilde hazırhyacaklan teklif mek­
tuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan­
lığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Miktan
M . Bedeli G. teminatı
t KALE
CİNSİ
Kg.
Lira Kr.
Lira Kr.
Günü
Saati
Yeşil Mercimek
Yeşil Mercimek
30.000
14.000
TAMAMI:
330.000,—
154.000,—
16.950,—
8.950,—
484.000,—
23.120,—
7 Ekim 1977
Cuma
Saat: 11.00
15227/4-4
Ankara Şereflikoçhisar Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden:
Cinsi: Linyit kömürü, Miktan: 800 ton, Muhammen-bedeli: 1.040.000,— TL.,
Geçici teminatı.- 44.950,— TL., İhalenin, Saati: 11,00 Yeri .-Yatılı Bölge Okulu, Şekli :
Kapalı zarf
1 — Yukarıda müfradatı yazılı I kalem ihtiyaç maddesi 29/9/1977 Perşembe
günü ihale edilecektir.
2 — Taliplerin kanun tarifine uygun hazırladıklan teklif mektuplarım ihale sa­
atinden 1 saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri şart olup, postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
3 — İştirakçilerin 1977 vizeli ticaret belgelerini Komisyona ibraz etmeleri ge­
rekmektedir.
4 — Bu işlerle ilgili şartname mesai saatleri içinde Okul Müdürlüğünde görü­
lebilir.
15225/4-4
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
23 Eylül 1977
RESMİ GAZETE
Sayı:16063
İÇİNDEKİLER
Yürütme ve İdare Bölümü
Sayfa
Bakana Vekillik Etme İşlemi
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Devlet Bakanı Sadi SOMUNCUOĞ LU'nun Vekillik
Etmesine Dair Tezkere
1
Tüzük
7/13683 Filmlerin ve Film Senaryolarının Denetlenmesi Hakkında Tüzük
2
Bakanlar Kurulu Kararı
7/13808 İlişik Listede Yazılı 95(Doksanbeş) Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkması
ve 203(İkiyüzüç)Kişinin Türk Vatandaşlığını Kaybettirilmesi Hakkında Karar
9
ithalât işlerine dair Sirküler
Atama Kararnameleri
7/13906 Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu
Ulaştırma Bakanlığı Temsilci Üyesi Rıza AKOL'un Bu Görevinden Alınması
Hakkında Kararname
17
7/13911 Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Mümtaz TÜRKYILMAZ'ın
Atanması Hakkında Kararname
17
7/13923 Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu
Başkanlığına Hasan KÜRKÇÜOĞLU'nun Atanması Hakkında Kararname
18
Müşterek Kararnameler
Başbakanlık İçişleri,Maliye,Milli Eğitim,Ticaret,Sağlık ve Sosyal,Gıda-Tarım ve
Hayvancılık,Ulaştırma,Çalışma ,Sanayi ve Teknoloji,Turizm ve Tanıtma ile İmar İskan
Bakanlıklarına Ait Kararnameler
18
Tebliğ
31/12/1975 Gün ve 7/11117 Sayılı Kararname'ye Ek Karar'a İlişkin Tebliğ (No: 4)
32
İlanlar
33

Benzer belgeler