ar-ge mevzuatı ve hibe şeklindeki ar-ge

Yorumlar

Transkript

ar-ge mevzuatı ve hibe şeklindeki ar-ge
AR-GE MEVZUATI VE HİBE
ŞEKLİNDEKİ AR-GE
DESTEKLERİNİN TABİ
OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM
R A P O R
09/12-13-14-15-16
1 5 M ART 2 00 9
5
AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE
DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM
I - GİRİŞ
Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya
kavuşturulması, teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde
yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge'ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması çalışmaları ülkemizde teşvik edilmektedir.
Ar-Ge projelerine yönelik olarak destek talep edecek şirketler, Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik ve 98/10 Sayılı Araştırma
Geliştirme Yardımına İlişkin Tebliğ çerçevesinde hazırlamış oldukları yeminli mali müşavir onaylı Ar-Ge harcamaları değerlendirme raporlarını
(mali rapor) TÜBİTAK’a sunarlar ve raporları onaylananlar Ar-Ge Desteği
alırlar.
Ar-Ge destekleri konusunda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda düzenlemeler yer almaktadır. Söz konusu mevzuatlarda yer alan düzenlemeler bir biriyle çelişkili durumlar arz ettiği gibi hangi mevzuatın uygulanacağı konusunda Maliye
Bakanlığı tarafından yapılan net bir açıklama da bulunmamaktadır.
Çalışmamızın II numaralı bölümünde, Ar-Ge mevzuatı konusundaki
temel düzenlemelere yer verilmiştir. Çalışmamızın III numaralı bölümünde,
Ar-Ge teşvikleri konusunda hangi mevzuatın uygulanması gerektiği konularındaki görüşler açıklanmıştır. Çalışmanın IV numaralı bölümünde, hibe
şeklindeki Ar-Ge desteklerinin tabi tutulması gereken işlemler özetlenmiştir. Çalışmamızın V numaralı bölümünde ise platform toplantısında yer alan
sonuç yer almaktadır.
II - YASAL DÜZENLEMELER
A) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Mevzuatı
Bilindiği üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 13.06.2006 tarih
ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun md. 10/1-a düzenlemesi aşağıdaki gibidir.
“DİĞER İNDİRİMLER
R A P O R
09/12-13-14-15-16
1 5 M ART 2 00 9
MADDE 10- (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından
sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:
6
a) Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran
yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları
tutarının (5746 sayılı Kanunla değiştirilmiş oran) % 100'ü oranında hesaplanacak Ar-Ge indirimi.
Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan
amortismana tâbi iktisadî kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutar,
sonraki hesap dönemlerine devreder. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak
harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli
belgeler ile usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. “
03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren 1 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel
Tebliğinde Ar-Ge İndirimi ve Diğer Kurumlardan Sağlanan Ar-Ge Destekleri bölümünde aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. Tebliğde yer alan açıklamalar aşağıdaki gibidir.
“10.2. AR-GE İNDİRİMİ
(2 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 5. maddesiyle değiştirilen/eklenen paragraflar)5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde Ar-Ge indirimi müessesesi düzenlenmiştir. Anılan maddede 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesiyle yapılan değişiklikle, araştırma ve geliştirme harcamaları üzerinden hesaplanacak ArGe indirimi oranı %40'tan %100'e çıkarılmıştır. Anılan Kanun 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Buna göre, mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına
yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmeleri bünyesinde 2008 hesap döneminden itibaren yaptıkları harcamaların %100'ü kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınabilecektir.
2008 hesap dönemine ilişkin olarak, birinci geçici vergi döneminde yapılan araştırma geliştirme harcamaları üzerinden %40 oranında Ar-Ge indirimi hesaplanması gerekmekte olup ikinci ve müteakip geçici vergi dönemlerinde ise birinci geçici vergi döneminde yapılan harcamalar da dahil
olmak üzere, yapılan araştırma ve geliştirme harcamalarının toplamı üzerinden %100 oranında Ar-Ge indirimi hesaplanması gerekmektedir. Öte
yandan, daha önceki hesap dönemlerinde gerçekleştirilen araştırma ve
geliştirme harcamaları üzerinden ise %40 oranında Ar-Ge indirimi hesaplanacaktır.
Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacıyla yapılan düzenli çalışmaları ifade etmektedir. Bir faaliyetin Ar-Ge faaliyeti olup olmadığı hususu Tebliğin bu bölümünde yer alan esaslara göre
belirlenecektir.
7
R A P O R
09/12-13-14-15-16
1 5 M ART 2 00 9
10.2.9.2.4. DİĞER KURUMLARDAN SAĞLANAN AR-GE DESTEKLERİ
94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde
Para–Kredi Koordinasyon Kurulunun 9/9/1998 tarih ve 98/16 sayılı Kararına istinaden yayımlanan 98/10 sayılı Araştırma–Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, sanayi
kuruluşlarının uzman kurumlar tarafından Ar-Ge niteliğine sahip olduğu
tespit edilen projeleri kapsamında izlenip değerlendirilebilen giderlerin
belli bir oranı hibe şeklinde karşılanmakta veya bu projelere geri ödeme
koşuluyla sermaye desteği sağlanmaktadır.
Yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde geri ödeme koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan destekler, borç mahiyetinde olup ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu değildir. Ancak, bu mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumlardan bu mahiyette sağlanacak her türlü destek tutarları, ticari kazancın bir unsuru olarak kazanca dahil edilecektir. Maliyetleri, bu tür desteklerle karşılanan ArGe harcamaları da Ar-Ge indiriminin hesabında dikkate alınacaktır.”
B) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun Mevzuatı
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
5746 sayılı kanunun 3. Maddesinin İndirim, istisna, destek ve teşvik
unsurlarını ihtiva eden (7) bendi ile 4. maddesinin Uygulama ve Denetim
Esaslarını ihtiva eden (5) bendi hükümleri aşağıdaki gibidir.
“İNDİRİM, İSTİSNA, DESTEK VE TEŞVİK UNSURLARI
MADDE 3 - …(7) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların; kamu
kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fon, 193 sayılı Kanun ve
5520 sayılı Kanuna göre vergiye tabi kazancın ve ilgili yılda yapılan Ar-Ge
harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu fonun, elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında herhangi bir
şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde,
zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılır.”
“UYGULAMA VE DENETİM ESASLARI
MADDE 4- … (5) Bu Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve
teşviklerden yararlananlar; 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (9) numaralı bendi, 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve
İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun aynı mahiyetteki hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar.”
R A P O R
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Hükümleri
1 5 M ART 2 00 9
TÜBİTAK’ın da görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı tarafından ortak çıkarılan ve 31.07.2008 tarih ve 26953
09/12-13-14-15-16
8
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde Ar-Ge uygulamasına ve denetlenmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Yönetmeliğin “Gelir vergisi indirimi uygulama esasları” başlıklı 8’nci maddesinin (10) numaralı fıkrası düzenlemesi aşağıdaki gibidir.
“(10) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan alınan destekler
özel bir fon hesabında tutulur. Bu fonda yer alan tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde
gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge harcaması olarak dikkate
alınmaz. Bu şekilde sağlanan karşılıksız fonlardan yapılan harcamalar, yapıldığı yere göre doğrudan gider ya da amortismana tabi iktisadi kıymet
olarak muhasebeleştirilir.”
98/10 sayılı Araştırma Geliştirme Yardımına İlişkin Tebliğ Hükümleri
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tarafından çıkarılan ve 16.10.2006
tarih ve 26317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 98/10 sayılı Araştırma Geliştirme(AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No:2006/5) de aşağıdaki
açıklamalar yer almaktadır.
“Bünyelerinde veya Türkiye'de bünyeleri dışında AR-GE faaliyetinde
bulunan kuruluşların 3 üncü maddede belirtilen faaliyetlerine ilişkin harcamaları bu Tebliğ kapsamında belirtilen esaslar çerçevesinde temel destek oranı olarak en fazla %50 oranında ve ilave desteklerle beraber en fazla %60'a kadar desteklenir. Destek süresi proje bazında en çok 3 (üç) yıldır. Bu süre zorunlu nedenlerle, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu'nun (TÜBİTAK) gerekçeli önerisi ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın
onayı ile en fazla bir dönem (6 ay) uzatılabilir.”
III - AR-GE HARCAMALARINA UYGULANACAK MEVZUAT KURALLARININ TESPİTİ İLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN GÖRÜŞLER
Ar-Ge indirimi konusunda iki farklı kanunda birbirine benzer düzenlemeler yapılması, yönetmelik, genel tebliği gibi alt hukuk kurallarının birbirinden farklı düzenlemeler içermesi, uygulamada tartışmalar ve belirsizlikler yaratmaktadır. Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nın net bir düzenleme yapmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Uygulanacak Ar-Ge mevzuatının
komisyonumuzda tartışılmasında aşağıda yer alan görüşler ön plana çıkmıştır.
Birinci Görüş: Ar-Ge indirimi konusunda sadece Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerinin dikkate alınması.
Bu görüşü savunanlar, KVK’nun 35’nci maddesini dayanak olarak
göstermektedirler. KVK md. 35 uyarınca diğer Kanunlara konulan vergi
muafiyet ve istisnalarına ilişkin düzenlemeler geçersizdir. Bu nedenle ArGe indirimi konusunda KVK md.10/1-a ile 1 seri nolu KV Genel Tebliği’nin
10.2.9.2.4. bölümündeki düzenlemelere uygun hareket edilmesi gerekir.
Bu görüşü kabul etmeyenler ise, KVK md.35’te yer alan düzenlemenin
bir temenniden öteye gidemeyeceğini, bu tür bir düzenlemelerin yasama
9
R A P O R
09/12-13-14-15-16
1 5 M ART 2 00 9
organını bağlaması için mutlak surette anayasada yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Bu görüş komisyonda yapılan oylamada oy çokluğu ile benimsenmemiştir.
İkinci Görüş: Ar-Ge indirimi ile ilgili olarak Kurumlar Vergisi Kanunu ile
5746 sayılı Kanun hükümleri bir arada uygulanmalıdır.
Bu görüşü savunanlara göre, hem 5520 sayılı KVK hem de 5746 sayılı
Kanunlar TBMM tarafından kabul edilip yürürlüğe sokulan Kanunlardır. Bu
nedenle her iki kanun da eşit düzeyde geçerliliği olan düzenlemelerdir. Bu
nedenle her iki Kanunun da yürürlükte olduğunu kabul etmek gerekir. Diğer taraftan hukuk devletinin bir gereği olarak yönetmelik, genel tebliği gibi düzenleyici işlemlerin üst hukuk normlarına uygun olması gerekir. Bu
nedenle, genel tebliğ ve yönetmelik gibi düzenlemelerin bir arada ele alınması gerekir. Söz konusu analiz yapıldığında, yönetmelik düzenlemesinin genel tebliğ düzenlemesine göre daha yukarıda olunduğu bilinmektedir. Bu nedenle, uygulamada farklılıklar olması halinde yönetmelik düzenlemesinin öncelikle uygulanması gerekir.
Bu görüşü kabul etmeyenler, bu tip bir yorumun kabul edilmesi halinde uygulamanın çok karışacağını, birbiriyle çelişkili durumlarda sorunlarla
karşılaşılacağını ifade etmişlerdir.
Bu görüş komisyonda yapılan oylamada oy çokluğu ile benimsenmemiştir.
Üçüncü görüş: Ar-Ge indirimi ile ilgili olarak iki farklı sistem mevcuttur.
Mükellefler dilediği sistemi seçmekte serbesttirler. Mükellef hangi sistemi
seçmişse, o sistemin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.
R A P O R
09/12-13-14-15-16
1 5 M ART 2 00 9
Bu görüşü savunanlar şu şekilde düşüncelerini ortaya koymuşlardır.
5520 sayılı Kanunun 10/1-a bendinde 5746 sayılı Kanunla bir değişiklik
yapılmıştır. Bu durum, her iki mevzuatın birbirinden kopuk olmadığının en
açık kanıtıdır. Diğer bir ifade ile yasama organı da iki farklı düzenlemenin
aynı anda mevcut olduğunun farkındadır. Diğer taraftan 5746 sayılı Kanunun alt düzenleyici işlem olan yönetmeliği hazırlayan düzenleyici kurumlar
arasında Maliye Bakanlığı da bulunmaktadır. Bu nedenle birisi KVK
md.10/1-a’da ve 1 seri nolu KV Genel Tebliği’nde düzenlenen Ar-Ge indirimi müessesesi ile bir diğeri de 5746 sayılı Kanunun 3’ncü maddesi, ArGe yönetmeliğinde düzenlenen Ar-Ge indirimi konusu bulunmaktadır. Şayet Ar-Ge indiriminden yararlanan mükellefler hangi uygulamadan yararlanmayı tercih ederlerse, o uygulama ile ilgili kurallara uymak durumundadırlar. Diğer taraftan 2008 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirimler arasında hem 5520 sayılı Kanuna göre Ar-Ge indirimi hem de 5746 sayılı Kanuna göre Ar-Ge indirimi yer almış olması bu görüşün doğruluğunu,
iki farklı Ar-Ge indirimi sisteminin bulunduğunu teyit etmektedir. Bu nedenle mevcut sistemde iki farklı Ar-Ge sisteminin olduğunun kabulü gerekir.
Mükellefler hangi sisteme göre Ar-Ge indiriminden yararlanıyorsa o sistemin gereği olan mevzuat hükümlerine uygun hareket etmelidirler.
10
Bu görüşe karşı getirilen en önemli eleştiri mevzuatta böyle bir seçimlik imkânın bulunduğuna dair açık bir düzenlemenin olmamasıdır.
Bu görüş komisyonda yapılan oylamada oy çokluğu ile benimsenmiştir.
IV - AR-GE YARDIMININ NE ŞEKİLDE İŞLEME TABİ TUTULACAĞI
KONUSUNDAKİ TARTIŞMALAR
Ar-Ge indirimi dolayısıyla TÜBİTAK ya da çeşitli kamu kurumları tarafından Ar-Ge harcamalarına karşılık yardım yapılabileceği ifade edilmiştir.
Ar-Ge yardımlarının muhasebeleştirilmesi konusunda 1 nolu Kurumlar
Vergisi Genel Tebliği’nin “10.2.9.2.4. Diğer Kurumlardan Sağlanan Ar-Ge
Destekleri” bölümünde yer alan düzenlemede “hibe şeklinde sağlanan
destek tutarlarının, ticari kazancın bir unsuru olarak kazanca dahil edilmesi” gerektiği belirtilmiştir. (Bu husus aşağıda yer alan örnekte “I” nolu sütunda gösterilmiştir.)
Diğer taraftan TÜBİTAK’ın da görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortak çıkarılan ve 31.07.2008
tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin 8/10 numaralı maddesinde de “Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin
olarak alınan desteklerin özel bir fon hesabında tutulması, fonda yer alan
tutarların, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge
harcaması olarak dikkate alınmaması” gerektiği açık bir şekilde ifade edilmiştir. Öte yandan Ar-Ge fonunda tutulan paranın ne şekilde kullanılacağı Yönetmelikte net olarak açıklanmamıştır. Söz konusu fondan hibe
desteği alınmasına yol açan geçmişte alınan yapılan harcamaların mı yoksa ileride yapılacak olan harcamaların mı karşılanacağı konuları Yönetmelikte açık değildir. (Aşağıda gösterilen II nolu sütunda fon tutarının başlangıçtaki harcamanın karşılandığı durum gösterilmiştir. III nolu sütunda ise
fondan ileride yapılacak harcamaların karşılanacağı durum gösterilmiştir.)
Diğer bir ifade ile Ar-Ge faaliyeti dolayısıyla kamu kurumlarından alınan hibeler 1 nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca gelir yazılırken,
Yönetmelik hükümleri uyarınca da fonda tutulmak zorundadır. Konuyu
daha iyi karşılaştırabilmek açısından aşağıdaki örneğin çözümünde Ar-Ge
desteklerinin uygulamaları karşılaştırılmıştır.
ÖRNEK:
İşletmenin Ar-Ge harcamaları dışındaki diğer faaliyetlerden elde edilen
gelir 250.000 TL’dır. Yapılan Ar-Ge harcaması tutarı 100.000 TL’dır. Yapılan proje ile ilgili olarak TÜBİTAK 40.000 TL Ar-Ge desteğini hibe olarak
vermiştir. Yapılan Ar-Ge harcamalarının tamamı gider niteliğindedir.
R A P O R
09/12-13-14-15-16
1 5 M ART 2 00 9
11
Örneğin üç farklı alternatife göre çözümü aşağıdaki gibidir.
I
II
III
Gelir
250.000,00 TL
250.000,00 TL
250.000,00 TL
Ar-Ge harcaması
-100.000,00 TL
-60.000,00 TL
-100.000,00 TL
40.000,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
Toplam gelir
190.000,00 TL
190.000,00 TL
150.000,00 TL
Ar-Ge indirimi
-100.000,00 TL
-100.000,00 TL
-100.000,00 TL
Matrah
90.000,00 TL
90.000,00 TL
50.000,00 TL
Hesaplanan KV
18.000,00 TL
18.000,00 TL
10.000,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
40.000,00 TL
Gelir yazılan Ar-Ge desteği
Yılsonunda Ar-Ge fonunda
gösterilen tutar
I nolu sütunda örneğin Kurumlar Vergisi Kanunu ve 1 numaralı Genel
Tebliği düzenlemesine göre çözümüne yer verilmiştir. Ar-Ge desteği tutarının tamamı gelir yazılırken, yapılan Ar-Ge harcamalarının tamamı gider
yazılmıştır.
II ve III numaralı örnekler 5746 sayılı Kanunla ilgili çıkarılan yönetmelik
düzenlemesine göre çözülmüştür. Ar-Ge desteği ile karşılanan tutar II numaralı örnekte yazılan gider tutarından düşülürken, III numaralı örnekte, ileride yapılacak giderlere karşılık fonda tutulmuştur.
Komisyonda yapılan değerlendirmede, I nolu çözümün Kurumlar Vergisi Mevzuatına uygun bir çözüm olduğuna oy birliği ile, II nolu çözümün
ise 5746 sayılı Kanunla getirilen mevzuat düzenlemesine uygun bir çözüm
olduğuna oy çokluğu ile karar verilmiştir.
V - SONUÇ
Ar-Ge indirimine uygulanacak mevzuatın çerçevesi platform toplantısında tartışılmıştır. Komisyonda yapılan oylama neticesinde çoğunluk tarafından kabul edilen görüşe göre kurumlar tarafından Ar-Ge indirimi konusunda uygulanacak iki farklı sistem mevcuttur. Söz konusu sistemler 2008
yılı Kurumlar Vergisi Beyanname formatında da ayrı ayrı gösterilen aşağıdaki sistemlerdir.
 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-a maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu genel tebliğlerinde düzenlenen sistem.
 5746 sayılı Kanun ile bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik, genel
tebliğlerle düzenlenen sistem.
R A P O R
09/12-13-14-15-16
1 5 M ART 2 00 9
Mükellefler hangi sisteme göre Ar-Ge indiriminden yararlanmayı tercih
ediyorlarsa, sistemin gerektirdiği düzenlemelere de uymak zorundadırlar.
Diğer taraftan, KVK md. 10/1-a’da öngörülen Ar-Ge indiriminden yararlanan mükelleflerin, TÜBİTAK vb. kurumlar tarafından yapılan hibe
12
şeklindeki yardımları gelir olarak dikkate almaları gerekmektedir. KVK düzenlemeleri çerçevesinde, Ar-Ge desteğine konu olan harcamaların ayrıca
Ar-Ge indirimine konu edilmesi mümkündür.
Öte yandan, 5746 sayılı Kanuna göre Ar-Ge indiriminden yararlanan
mükelleflerin TÜBİTAK vb. kurumlar tarafından yapılan hibe şeklindeki
yardımları fon hesabında tutmaları ve bu fondan öncelikli olarak geçmişteki Ar-Ge harcamalarını finanse etmeleri ve fondan karşılanan harcamaları
ayrıca Ar-Ge indirimine konu etmemeleri gerekmektedir.
R A P O R
09/12-13-14-15-16
1 5 M ART 2 00 9
13
R A P O R
09/12-13-14-15-16
1 5 M ART 2 00 9
14

Benzer belgeler