serimya matematikyarışması-20-02-2014 tarih ve 768406 sayılı yazı

Yorumlar

Transkript

serimya matematikyarışması-20-02-2014 tarih ve 768406 sayılı yazı
T-c-
....
DENIZLI VALILIGI
II Milli Egitim Mudiirliigu
Sayi : 64615027/410.01/505451
KonutSerimya Matematik Yaripmasi.
04/02/2014
MILLI EGITIM BAKANLIGINA
(Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidurliigu)
Ilimiz Ozel Servergazi Anadolu Lisesi Mudurlugunun; Tiirkiye genelindeki
ortaokullarm 8. smiflarina yonelik "XII. Ortaokullar Arasi Matematik Yan^masi"
diizenlemek istemeleri ile ilgili okulun yazisi ve partnamesi ekte sunulmustur.
Geregini arz ederim.
Sebahattin AKGUL
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii
EKLER :
1-Yazi ve ^artname (6 sayfa)
Bu beige, 5070 sayili Elektronik Imza Kanununun 5 inci maddesi geregince guvenli elektronik imza ile imzalanmigtir
Saltak Mah. OguzhanCad. 20100 DENIZLI
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta:[email protected]
Ayrmtili bilgi icin:§ef :Hawa ATAf
Tel: (0 258) 265 55 54
Faks: (0258) 265 01 69
T.C.
MERKEZEFENDl KAYMAKAMLIGI
Denizli Ozel Servergazi Anadolu Lisesi Miidurliigu
99910509
Sayi : B084MEM22039AB.310.01.02A?
Konu : "SERlMYA" Matematik Yan$masi.
:#/?.*,/2014
MiLLI EGiTIM
MERKEZEFENDl / DEWZLt
ILGI : Midi Egitim Bakanhgi tikogrctim ve Ortadgretim Kurumlari Sosyal Etkinlikler
YiJnetmeligmin 22,Maddesi,
Ocleneksel hale gelen ve bu yil on ikincisini diizenleyecegimiz "XIL Ortaokullar Arasi
Ulusal Matematik Yang mas i"ni Turkiye genelindcki ortaokullarm 8. simflanni kapsayacak jekilde
yapmak istiyoruz.
Bu yari^manm amaci "Sosyal etkinliklcr ve diger ders faaliyetleri kapsanunda ogrencilerin
ilgi ve yeteneklerini gclijtirmelerine, kendilerine gllvcn duyabilmelerine, sosyal iligkiJcrde anlay]§li
ve saygili olabilcnelerine, bilimsel du?unce ve incelemc ali§kanhgi kazanabilmelerinc imkan
saglamak, yetcnekli olanlann tesvik cdilmesi ve 6diillendirilmesi"dir.
XII. Ortaokullar Arasi Ulusal Matemalik Yan^masi'nin izninin almmasi vc duyurulmasi i9i
gere^ini arz edcrim.
EKi: 1 Adet §artnamesi.(4 Sayfa)
i. CigdcmSok. No:7() 20085 GUraU^let/nKNlZLI - Bilgi :
Tel: (0258)372 09 55 PBX Faks: (02S») 37206 65
E-PusIa: [email protected] kl2.tr
Weh adrcsi; www ,«rvergazi.k 12.1r
SERIMYA
OZEL S E R V E R G A Z I L I S E L E R I
XII. ORTAOKULLAR ARASI ULUSAL MATEMATlK YARI§MASI
A. AMA£
Evrensel bir dil olan Matematik'in ogrencilere sevdirilmesi, bu alanda daha ileri
Valismalar yapabilecek gentler arasinda tanisma, bilgi ve tecriibe paylasunma katkida
l)iilunulmasi, yetenekli olanlarm te§vik edilmesi ve odullendirilmesi.
B. YARI$MA $ARTLARI
1. Bu yan§maya, 2013-2014 egitim - ogretim yilmda Tiirkiye Geneli ortaokullarm 8. simfma
devam eden ogrenciler katilabilirler.
2. Her kurum, kurum tarafmdan belirlenecek 8. smifta okuyan ogrenciler arasmdan Devlet
Okullari en fazla 7 ogrenci ile, Ozel Okullar ise en fazla 5 ogrenci ile bu yan§maya
katilabilir. (1'den fazla okulu olan ozel okullar toplamda 5 ogrenci ile katilabilir.)
3. "Serimya Yari§masi" bilgi i9erigi bakimmdan ortaokul 8. simflan esas olmakta olup zorluk
diizeyi, matematikte ozel yetenekleri ke§fetme amaci dogrultusundadir.
Bu smav gerek i?erik gerekse diizeyi bakimmdan, ortaokul ogrencilerinin girdigi diger se^me
ve giri§ smavlanndan farkh oldugu bilinmelidir.
4. Yan§mayla ilgili ornek sorular okulumuzun Internet sitesinden temin edilebilir.
5. Yan§ma tek oturumdan olu§makta olup "coktan secmeli test" §eklinde olacaktir. 4 yanh§ 1
dogruyu gotiirecektir. Ozel Okul ve Devlet Okullarmm sorulan farkh olacaktir.
Yan§mada 30 soru sorulacak, yan§macilara toplam 150 dakika siire verilecektir.
Bilim Sanat Merkezi ogrencileri, bagh olduklan ortaokuldan ba§vuru yapacaklardir.
6. Yan§maya katilmak isteyen okullar, Internet sitemizden online hasvuru yapacaklardir.
Ba§vuru; 1 Mart 2014 ve 24 Mart 2014 tarihleri arasidir. Son ba§vuru tarihinden sonra
yapilan hasvurular kabul edilmez.
7. Katihm formunda belirtilen ogrencilerin yan§maya katilmamasi durumunda yerine ba§ka bir
ogrenci giremez.
8. Yan§maya katilan ogrencilerimizin, rehber ogretmenlerin ve yan§maya gelen ogrenci
velilerinin konaklama, kahvalti ve ogle yemegi Ozel Servergazi Egitim Kurumlan tarafmdan
kar§ilanacaktir. (Yan§maya katilan ogrencilere, rehber ogretmeni veya velisi refakat
edebilir.)
9. Konaklamak isteyenler, ba§vuru esnasinda belirtmesi gerekmektedir.
10. Yan§maya katilacak ogrenciler nufus ciizdanini veya resimli ve onayh ogrenci belgesini
yanlarmda getirmek zorundadirlar. Kimlik belgesi olmayan ogrenciler yan§maya
katilamazlar.
11. Yan§mada cep telefonu, hesap makinesi, pergel, cetvel gibi ara9-gere9 kullanimma musaade
edilmez.
12. Aym §irkete (kuruma) bagh olan Ozel Servergazi Ortaokulu ve Ozel Servergazi Sabiha Siit
Ortaokulu ogrencilerinin yari§ma sonu9lan degerlendirmeye ahnmaz.
C. YARISMA ORGANIZE VE YURUTME KURULU
ADI SOYADI
BRAN§I
GOREVI
1
Biinyamin GUMUS
Matematik Ogretmeni
Okul Miidiirii
2
Ramazan KILIN£
Fizik Ogretmeni
Mudiir Bas.yardimcisi
3
Idris SENiNDIKOGLU
Tarih Ogretmeni
Miidiir Yardimcisi
4
Ahmet YALCIN
Tarih Ogretmeni
Miidiir Yardimcisi
5
Musa KOSEOGLU
Biyoloji Ogretmeni
Mudiir Yardimcisi
6
Halil MADAK
Beden Egitimi Ogretmeni
Miidiir Yardimcisi
D. YARISMA KURULU
ADI SOYADI
GOREVI
BRANSI
1
Ramazan KILIN£
Fizik Ogretmeni
Mudiir Ba§yardimcisi
2
H. Ibrahim GUNDOGDU
Fizik Ogretmeni
Olimpiyat ve Proje Koordinatorii
3
Ismail TECIMEN
Matematik Ogretmeni
Matematik Ziimre Ba§kam
4
Kurbani KAYA
Matematik Ogretmeni
Yan§ma Koordinatorii
5
Erdal AK
Biyoloji Ogretmeni
Ozel Servergazi Fen Lisesi
6
Giingor CANBULAT
Kimya Ogretmeni
Ozel Servergazi Fen Lisesi
7
Giirhan TUGAN
Matematik Ogretmeni
Ozel Servergazi Anadolu Lisesi
8
Cetin OZYURT
Matematik Ogretmeni
Ozel Servergazi Anadolu Lisesi
9
Ahmet YETI§
Bilgisayar Ogretmeni
Ozel Servergazi Anadolu Lisesi
E. YARISMA TARJHJ
•
Basvuru; 1 Mart 2014 ve 24 Mart 2014
Yarisma; 5 Nisan 2014 Cumartesi giinii saat 10.00
Odiil toreni: 5 Nisan 2014 Cumartesi
F. SONUCLARIN DUYURULMASI
1. Yan§ma somujlan, yan§manin yapildigi 5 Nisan 2014 Cumartesi giinii, davetlilerin de
katilacagi odul toreninde afiklanacaktir. Odiil toreninden once, sonu9lar kesinlikle
a^iklanmayacaktir.
2.
Yan§ma Sonuflan odiil toreninden sonraki giinlerde okulumuzun WEB sayfasmdan da
ogrenilebilir.
G. ODULLER
1. Yan§ma sonu9larma gore yan§manin dereceleri belirlenir. Siralamada puanlarm esjt olmasi
durumunda, nufus ciizdamndaki dogum tarihlerine gore siralama yapihr. (Ya§i ku9iik olana
oncelik tanimr.)
•s
Odiiller dort kategoride verilecektir.
1. Devlet okullan arasmda;
S Ilk 1 ile 7 arasi
Altin madalya ve para odiilii.
S ilk 8 ile 20 arasi
Gumu$ madalya ve % altin.
S ilk 21 ile 40 arasi
Bronz madalya ve Vs altin.
2. Ozel okullan arasmda;
•S ilk 1 ile 5 arasi
Altin madalya ve para odiilii.
S ilk 6 ile 15 arasi
Gumii§ madalya.
S Ilk 16 ile 30 arasi
Bronz madalya.
3. Denizli ilcelerinden katilan okullar arasmda;
•S ilce l.'lerine
Altin madalya ve para odiilii
4. Jiiri Ozel Odiilu.
Yansmada asagida belirtilen para odiilleri verilir.
1- DEVLET OKULLARI
Derece
Ogrenciye
1.
500 TL
Rehber
Ogret.
500 TL
2.
400 TL
3.
2- OZEL OKULLARI
Derece
Ogrenciye
1.
500 TL
Rehber
Ogret.
500 TL
400 TL
2.
400 TL
400 TL
300 TL
300 TL
3.
300 TL
300 TL
4.
250 TL
250 TL
4.
250 TL
250 TL
5.
250 TL
250 TL
5.
250 TL
250 TL
6.
200 TL
200 TL
7.
200 TL
200 TL
3- DENIZLI OKULLARI
Derece
^_
Ogrenciye
Rehber
^^
"?e
50 TL
50 TL
1. lerine
NOT:
^ iki odul kazamlmasi durumunda, odiillerden biiyiik olani verilir.
^ Odiil, odiil toreninde takdim edilir. Odiil tore nine katilmayanlar odiil alamaz.
3. Rehber Ogretmen: Ogrencinin yansmaya hazirlanmasinda birinci derecede katkisi olan ve
ona rehberlik eden kisidir. Okul idaresi tarafmdan yarisma katihm formunda belirtilir. Bir
Ogrencinin bir rehber ogretmeni olabilir.
H. ODULTORENi
Odul Toreni; odiil almaya hak kazanan ogrenciler, veliler ve davetlilerin de hazir
bulanacagi ortamda 5 Nisan 2014 Cumartesi gunii Ozel Servergazi Ilkogretim Okulu
konferans salonunda saat 16:00'da yapilacaktir.
L
SONUCLARAITIRAZ
Itirazlar, yarisma sonuflannin a9iklandigi giinden itibaren bir giin i?inde mesai bitimine
kadar Yarisma Organize ve Yiiriitme Kuruluna yazih olarak yapilmahdir. Itirazlar iki giin i?inde
sonu9landinlacak ve yazih olmayan itirazlar dikkate ahnmayacaktir.
SERIMYA
OZEL SERVERGAZi LISELERI
XII. ORTAOKULLAR ARASI ULUSAL MATEMATtK YARI§MASI
YARI$MA KATILIM FORMU
S.N.
OGRENCININ
ADI SOYADI
T.C. KIMLIK
NOSU
BABA ADI
D. YERJ
TARIHi
REHBER OGRT.
OKULUNUN;
ADI
ADRESI
iL£E / IL
TEL NO
FAKS
OKUL MUDURUNUN
ADI SOYADI
imza - Miihiir
* Basvuru Tarihleri : 1 Mart 2014-24 Mart 2014
* Yansma Tarihi
: 5 Nisan 2014 Cumartesi giinii saat 10.00
* Odtil toreni
: 5 Nisan 2014 Cumartesi giinii saat 16:00
Bu form internet sitemizden online doldurularak, £iktisi almip onaylandlktan
sonra fakslanmasi gerekmektedir. (Faks: 0258 372 0665)
OZEL SERVERGAZi ANADOLU LISESI - OZEL SERVERGAZI FEN LISESI
Gumiijfay Mah. gigdem Cad. No:70 Gummier / DENIZLI Tel: 0 (258) 372 09 55 PBX Fax : 0 (258) 372 06 65
WEB Adresi: www.servergazilisesi.kl2.tr
e-mail: 99910509(5)meb.kl2.tr
(Altarnatif mail: [email protected])

Benzer belgeler

18.04.2013 Milli Egitim Bakanligi Yenilik ye Egitim Teknolojileri Genel

18.04.2013 Milli Egitim Bakanligi Yenilik ye Egitim Teknolojileri Genel ozel okretim Kurumlan Genel Mudurlugu Din Okretimi Gene! Mudurliigii Hayat Boyu Okrenim Genel Mudurliigu

Detaylı