2013-2014 MEB İstatistik Yıllığı - Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

Yorumlar

Transkript

2013-2014 MEB İstatistik Yıllığı - Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
K.K.T.C.
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
EĞĠTĠM ĠSTATĠSTĠKLERĠ YILLIĞI
EDUCATIONAL STATISTICAL YEARBOOK
2013-2014
EĞĠTĠM ORTAK HĠZMETLER DAĠRESĠ
tarafından derlenmiĢtir.
Compiled by
DEPARTMENT OF COMMON SERVICES FOR EDUCATION
Son Güncelleme: Temmuz, 2014
Last Updated: July, 2014
ÖNSÖZ
Bu yayın, Bakanlığımıza bağlı olarak örgün ve yaygın eğitim kapsamında faaliyette bulunan
tüm resmi ve özel okul ile özel öğretim kurumlarının genel, ilçe,bucak merkezi, köy ve mahalle
bazında öğrenci ve yetiĢkin öğrenci sayıları ile okul/kurum, idareci, öğretmen ve mezun öğrencilerin
güncel eğitim göstergelerini içermektedir. Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi hariç
diğer yükseköğrenim kurumlarına ait öğrenci sayıları, resmi okulların genel ve bölgesel güncel
yerleĢim haritaları da yayında yer almaktadır.
Bakanlığımızca eğitim istatistikleri ilk kez 2008 yılında sistematik ve sürekli bir zeminde
derlenmeye baĢlanmıĢ, takip eden yıllarda örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki tüm okul ve
kurumlara ait Harita Dairesi resmi yerleĢim listelerine göre ilçe, bucak merkezi, köy ve mahalle
bazında veritabanları oluĢturulmuĢ,sürdürülmekte olan portal çalıĢmaları doğrultusunda sözkonusu
okul ve kurumların tümü kodlandırılmıĢtır. Eğitimi planlama, uygulama aĢamalarına destek verme,
kullanıcıları çağın gereksinimleri doğrultusunda bilgilendirme anlayıĢı ile ilk kez yapılan bir çalıĢma
ile resmi ve özel okul ve kurumlar Google Earth’de konumlandırılmıĢ, ve (ilk etapta) tüm resmi
okulların Harita Dairesi iĢbirliği ile genel ve bölgesel haritaları çıkarılmıĢtır.
Yukarıdaki çalıĢmalara ek olarak, eğitim göstergelerinin diğer ülkelerle kıyaslanabilirliğini
sağlamak adına, DPÖ Ġstatistik ve AraĢtırma Dairesi iĢbirliği ile KKTC Eğitim istatistiklerini Avrupa
Birliği Eğitim Ġstatistiklerine uyumlu hale getirme çalıĢmaları
baĢlatılmıĢ, bu çalıĢmalar
doğrultusunda eğitime dair çok daha kapsamlı ve AB eğitim istatistiklerine uyumlu verilerin
toplanması yönünde adımlar atılmıĢtır. 2013itibariyle geriye dönük revizyon çalıĢmaları da
baĢlatılmıĢ, öğrenci,öğretmen, okul sayılamaları üzerine yeni düzenlemeler yapılmıĢtır.
Eğitim planlamasının uygulanabilirliği, eğitim göstergelerinin diğer ülkelerle kıyaslanabilirliği
tam, doğru ve güvenilir istatistiki bilgilerin seri bir Ģekilde derlenmesi ve kullanıcılara aktarılması ile
mümkündür.
Bu amaçtan hareketle, “eğitim istatistikleri” sistematik ve sürekli bir zeminde derlenmekte,
kağıt ve elektronik ortamda yayınlanmakta, güncellenmekte ve geliĢtirilmektedir.
Yukarıda bahsi geçen çalıĢmalara ve yayının oluĢumuna
yayının tüm kullanıcılara ve eğitim adına yararlı olmasını dileriz.
katkı koyanlara
teĢekkür eder,
Milli Eğitim Bakanlığı
Yayının her hakkı K.K.T.C Milli Eğitim Bakanlığı’na aittir.Kağıt ve elektronik ortamda çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Yayına yönelik sorularınız için: Tel: + 90 (312) 2279677
[email protected]
1
http://eohd.mebnet.net
FOREWORD
This publication consists of current education indicators of schools/institutions, administers, teachers,
students, adult learners &graduates by settlement at all public and private schools &institutions
offering education within formal&informal education under the inspection&monitoring of the
Ministry . The publication also covers the number of higher education students (except Anadolu
University and High School of Nursing), general and regional maps of public schools.
Within the Ministry, systematic compilation studies were first launched in 2008. In following years, a
database covering all formal and non formal education schools and institutions was set up according
to the official settlement list obtained from Map Department. Furthermore all schools and institutions
were given a code within the studies of setting up a portal. With the intention of supporting on
planning and executing education and informing users according to the needs of Today , all schools
and institutions have been recently located in Google Earth, physical and regional maps of public
schools have been created for the first time with the cooperation of Map Department.
In addition to the studies mentioned above, for internationally comparability of educational indicators
a study has been recently launched in order to bring the level of education statistics of North Cyprus
to those of European Union. Within the study, attempts are being made to collect much more detailed
and more comparable data with those in European Union. Within the revision studies launced in
2013, data on students,teachers, schools were reedited.
The applicability of educational planning and internationally comparability of educational indicators
will be possible through rapid compilation and transmission of implicit, accurate and reliable statistical
data to users.
For the above mentioned reasons, education statistics are compiled, updated, released and developed
on systematic and continuous basis.
We would like to thank to all
publication.
for their contribution to the above mentioned studies and
the
We hope that the publication will be beneficial for education and for all users.
Ministry
of
National
Education
All rights reserved by the Ministry of National Education, TRNC. No dublication or distribution allowed.
For questions on the publication:
+ 90 (312) 2279677
[email protected]
2
http://eohd.mebnet.net
Sayfa/Page
ĠÇĠNDEKĠLER (CONTENTS)
Önsöz
Foreword
1
2
Ġçindekiler
3
Contents
Tablo Listesi
4
List of Tables
Resmi Okulların Genel ve Bölgesel YerleĢim Yeri Haritaları
9
Regional Physical Maps of Public Schools
2013-2014 Genel Eğitim Ġstatistikleri
15
Education Statistics (2012-2013)
Resmi Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Ġlkokullar
51
Pre-Primary, Special Education & Primary Schools- Public
Resmi Ortaokul ve Genel liseler
63
General Secondary Schools- Public
Mesleki Teknik Öğretim Okulları
71
Secondary Vocational and Technical Education Schools-Public
Özel Okul ve Kurumlar
82
Private Schools &Institutions
Yükseköğrenim
102-113
Higher Education
2013-2014 Eğitim Ġstatistiği Grafikleri
114-119
2013-2014 Mezun Öğrenci Sayıları
120-126
Number of 2013-2014 Graduates
Okul ve üniversitelere ait veriler ilgili Daire Müdürlüklerince toplanmıĢ ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından
derlenmiĢtir. (Data on public schools&universities were collected by the relevant directories and compiled by yhe department of
of Common Services for Education)
Okul haritaları 2014 yılında Harita Dairesi tarafından hazırlanmıĢtır. Haritaların oluĢumu için gereken veritabanı ve Google Earth
konumlandırmaları daire müdürlüklerinin iĢbirliği ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi'nce gerçekleĢtirilmiĢtir.
(School maps were drawn by the Map department in 2014.Database and the Google Earth placement were set up by the Department
of Common Services for Education in cooperation with the Directories.)
Resmi okul öğretmen sayılamaları Ģubat 2014 sonrasında güncellenmiĢtir.(Data on public school teachers are updated after Feb, 2014)
Örgün eğitim sayılamalarına yükseköğrenim dahil edilmemiĢ, ayrı bir bölümde ele alınmıĢtır.
(Higher education is not included in numbers of formal education)
Özel okul 4 yaĢ grubuna 36 ayını dolduran öğrenciler de dahildir.(Private age 4 includes 36 +month old students)
3
TABLO LĠSTESĠ (List of Tables)
sayfa/page
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM (Formal &Non-Formal Education)
2013-2014 Örgün ve Yaygın Eğitim Okul,Kurum, Öğrenci, Eğitim Kadrosu, Öğretmen, ġube Sayısı ve Oranları
Number of formal&non-formal education schools/institutions, students,teaching staff,divisions&rates
15
2013-2014 Ġlçe/Bucak/Bucak merkezi,köy, mahalleye göre örgün-yaygın eğitim okul ve kurumları
Number of formal & non-formal education schools/institutions & students by district/subdistrict&village
18
ÖRGÜN EĞĠTĠM (Formal Education)
2013-2014 KKTC Örgün Eğitim Okul,Kurum, Öğrenci, Eğitim Kadrosu, Öğretmen, ġube Sayısı ve Oranları
Number of formal education schools/institutions, students,teaching staff,divisions&rates
28
Sınıflara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci genel toplamı
Grand total of pre-primary, primary, special &secondary education students by grade
31
Sınıflara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, özel eğitim öğrenci sayısı
Number of pre-primary, special education students by grade
32
Sınıflara göre 2013-2014 KKTC ilkokul öğrenci sayısı
Number of primary education students by grade
36
Sınıflara göre 2013-2014 KKTC ortaokul öğrenci sayısı
Number of lower secondary education students by grade
42
Sınıflara göre 2013-2014 KKTC lise öğrenci sayısı
Number of upper secondary education students by grade
44
Bölgelere göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education schools and students by district
48
VatandaĢlığa göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education schools and students by citizenship
49
2013-2014 KKTC Ġlköğretim ve Ortaöğretim Eğitim Kadrosu
Grand total of teaching staff in primary& secondary schools
50
RESMĠ OKUL ÖNCESĠ, ÖZEL EĞĠTĠM VE ĠLKOKULLAR (Public Pre-Primary,Primary, Special Education)
Resmi Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Ġlkokulların Okullara Göre Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve ġube Sayısı
51
Number of public pre-primary, special education & primary education school administrators, teachers, students,divisions
Resmi Okul Öncesi ve Özel Eğitim Sınıflara Göre Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve ġube Sayısı
Number of public pre-primary & special education school administrators, teachers, students,divisions by school
TABLO LĠSTESĠ (List of Tables)
54
sayfa/page
Resmi Ġlkokulların Sınıflara Göre Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve ġube Sayısı
Number of public primary education school administrators, teachers, students,divisions by school
57
Resmi Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Ġlkokul Öğrencilerinin VatandaĢlığa göre sayısı
Number of pre-primary, special education, primary education students by citizenship
60
Resmi Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Ġlkokul Eğitim Kadrosunun Bölge ve BranĢlara göre Dağılımı
Distribution of teaching staff at public pre-primary, primary,special education schools by branch& district
62
4
RESMĠ ORTAOKUL VE GENEL LĠSELER (Public Academic Secondary Education)
Resmi Ortaokul ve Genel Liselerin Okullara Göre Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve ġube Sayısı
Number of public general secondary education school administrators, teachers, students,divisions by school
63
Resmi ortaokulların sınıflara göre öğrenci,Ģube sayısı
Number of public lower secondary school students, divisions by grade
66
Resmi genel liselerin sınıflara göre öğrenci,Ģube sayısı
Number of public upper secondary school students, divisions by grade
67
Resmi Ortaokul Öğrencilerinin VatandaĢlığa Göre Sayısı
Number of public lower secondary school students by citizenship
68
Resmi Genel Lise Öğrencilerinin VatandaĢlığa Göre Sayısı
Number of public upper secondary school students by citizenship
69
Resmi Ortaokul ve Genel Liselerin Eğitim Kadrosunun Bölge ve BranĢlara göre Dağılımı
Distribution of teaching staff at public general gecondary education schools by branch& district
70
MESLEKĠ TEKNĠK ÖĞRETĠM ( Formal & Non-Formal Vocational & Tecnical Education)
Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumlara Göre Eğitim Kadrosu, Öğrenci ve ġube sayısı
Number of formal&non-formal vocational education school staff,teachers, students&divisions by school
71
Mesleki Okulların Sınıflara Göre Öğrenci, ġube Sayısı
Number of vocational school students, divisions by grade
73
Mesleki Teknik Öğretim Öğrencilerinin VatandaĢlığa Göre Sayısı
Number of vocational school students by citizenship
74
Mesleki Teknik Öğretim Okul ve BranĢlara göre Öğrenci Sayısı
Number of secondary vocational school students by school & branch
75
Mesleki Teknik Öğretim Alanlara Göre Toplam Öğrenci Sayısı
Total number of secondary vocational school students by study areas
76
Mesleki Teknik Öğretim Alanlara ve Okullara Göre Toplam Öğrenci Sayısı
Number of secondary vocational school students by study areas & school
77
Mesleki Teknik Öğretim Örgün ve Yaygın Eğitim Kadrosunun Bölge ve BranĢlara Göre Dağılımı
Distribution of Teaching Staff of Formal&Non-Formal Vocational Education Schools by branch& district
81
ÖZEL ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM (Private Formal & Non-Formal Education)
Özel örgün ve yaygın eğitim okul,kurum, öğrenci, öğretmen, Ģube genel toplamı
Total number of private formal&non-formal education schools/institutions, students,teachers, divisions
82
ÖZEL ÖRGÜN EĞĠTĠM (Private Formal Education)
Özel Örgün Eğitim Okul/Kurum, Öğrenci,Öğretmen,ġube Genel Toplamı
Grand total of private formal education administrators, teachers, students,divisions by school
83
Özel Örgün Eğitim Bölgelere göre Öğrenci,Öğretmen ve ġube Genel Toplamı
Grand total of private schools&Institutions' divisions, students,teachers by district&gender
84
Özel Örgün Eğitim Okullara Göre Yönetici,Öğretmen, Öğrenci, ġube Sayısı
Number of private formal education administrators, teachers, students,divisions by school
85
5
Özel Okulöncesi Sınıflara göre Yönetici, Öğretmen, Öğrenci, ġube Sayısı
Number of private pre-primary education administrators, teachers, students,divisions by grade
86
Özel Ġlkokulların Sınıflara Göre Yönetici, Öğretmen, Öğrenci, ġube Sayısı
Number of private primary education administrators, teachers, students,divisions by school
89
Özel Ortaokulların Sınıflara Göre Yönetici, Öğretmen, Öğrenci, ġube Sayısı
Number of private lower secondary education administrators, teachers, students,divisions by school
90
Özel Liselerin Sınıflara Göre Yönetici, Öğretmen, Öğrenci, ġube Sayısı
Number of private upper secondary education administrators, teachers, students,divisions by school
91
Özel örgün eğitim öğrencilerinin vatandaĢlığa göre sayısı
Number of private formal education students by citizenship
92
Özel Örgün Eğitim Okul/Kurumlarının Cinsiyete göre Eğitim Kadrosu
Private School/Institution Teaching Staff by Gender
95
ÖZEL YAYGIN EĞĠTĠM (Private Non-Formal Education)
Dershane, Kurs Yeri, Özel Eğitim, Özel Etüt Merkezlerinin Bölge ve Cinsiyete Göre Öğrenci ve Öğretmen sayısı
Number of private non-formal education institutions, students & teachers by gender&district
97
YÜKSEKÖĞRENĠM (Higher Education)
KKTC, Türkiye ve 3. ülkelerde yükseköğrenim gören KKTC'li Öğrenciler
Number of Turkish Cypriot Students studying in North Cyprus and Abroad
102
KKTC Üniversitelerinde (+ Akademi) öğrenim gören ön lisans, lisans,master ve doktora öğrencileri
Number of students studying in Universities (+ Academy) in North Cyprus
102
KKTC Üniversitelerinin Öğrenci Payı ve ArtıĢ Oranı
Share & Rate of Students in Universities in North Cyprus
103
KKTC Üniversiteleri Yeni Kayıtlar
New Entrants to the North Cyprus Universities
103
KKTC Üniversite Öğrencilerinin VatandaĢlığa Göre Sayısı
Number of Students in Universities in North Cyprus by Citizenship
104
Yıllara Göre KKTC Üniversiteleri yeni kayıt, öğrenci sayısı ve öğrenci artıĢları
New Entrants to TRNC Universities by year and origin
106 -113
2013-2014 EĞĠTĠM ĠSTATĠSTĠĞĠ GRAFĠKLERĠ
114-119
2013-2014 Mezun Öğrenci Sayıları
Number of 2013-2014 Graduates
120-126
6
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ,2014
Map of Public Schools
Department of Common Services for Education, 2014
Map of Public Schools
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, 2014
Department of Common Services for Education, 2014
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, 2014
Map os Public Schools
Department of Common Services for Education, 2014
Map of Public Schools
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi,2014
Department of Common Services for Education,2014
Map of Public Schools
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi,2014
Department of Common Services for Education,2014
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi,2014
Map of Public Schools
Department of Common Services for Education,2014
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
2013-2014
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM
FORMAL&NON-FORMAL EDUCATION
KKTC Örgün ve Yaygın Eğitim Okul,Kurum, Öğrenci, Eğitim Kadrosu, Öğretmen, ġube Sayısı ve Oranları
Number of formal&non-formal education schools/institutions, students,teaching staff,divisions&rates
Okul/
Müdür
Kurum
Atelye Ģefi
Muavin
Headmaster
Deputy head
Kadrolu Öğretmen
Head of Atelier
Permanent teachers
School
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
KKTC Örgün/Yaygın(Formal/Non-form)
435
43
86
129
112
108
220
1
11
12
2411
1061
3472
KKTC Örgün topl. (Formal edu.total)
244
43
85
128
112
108
220
1
11
12
2410
1060
3470
KKTC okul öncesi (pre-primary)
93
6
4
10
9
0
9
0
0
0
234
8
242
KKTC ilkokul (Primary)
93
28
42
70
34
40
74
0
0
0
744
417
1161
KKTC Özel Eğitim (Special edu.)
6
0
2
2
0
0
0
0
0
0
28
4
32
KKTC Ġlköğretim top. (primary total)
192
34
48
82
43
40
83
0
0
0
1006
429
1435
KKTC ortaokulve lise (Sec.academic)
40
9
25
34
62
47
109
0
0
0
1133
455
1588
KKTC Mes.ortaokul/Lise (Sec.Voc.)
12
0
12
12
7
21
28
1
11
12
271
176
447
KKTC Ortaöğ. top. (sec.total)
52
9
37
46
69
68
137
1
11
12
1404
631
2035
Resmi okul toplamı (Public schools)
158
34
77
111
97
92
189
1
11
12
2410
1060
3470
4 yaĢ (Age 4)
4
1
0
1
1
0
1
0
0
0
68
1
69
5 yaĢ (Age 5)
19
4
4
8
4
0
4
0
0
0
166
7
173
Okulöncesi top.(Pre-primary total)
23
5
4
9
5
0
5
0
0
0
234
8
242
Özel Eğitim (Special Edu.)
6
0
2
2
0
0
0
0
0
0
28
4
32
Ġlkokul (Primary School)
85
23
39
62
31
33
64
0
0
0
744
417
1161
Ġlköğretim Top.(primary total)
114
28
45
73
36
33
69
0
0
0
1006
429
1435
Ortaokul ve lise (Secondary.-academic)
32
6
20
26
54
38
92
0
0
0
1133
455
1588
Mesleki orta ve lise (Secondary-Voc.)
12
0
12
12
7
21
28
1
11
12
271
176
447
Ortaöğretim top.(Secondary total)
44
6
32
38
61
59
120
1
11
12
1404
631
2035
Özel okul toplamı (Private schools)
86
8
0
17
1
15
4
16
0
31
4
0
0
0
0
0
70
9
1
0
4 yaĢ(Age 4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 yaĢ (Age 5)
0
0
0
0
0
0
O.Ö Top.(Pre-primary total)
70
1
0
1
4
0
4
0
0
0
0
0
0
ilkokul(primary)
8
5
3
8
3
7
10
0
0
0
0
0
0
kolej(secondary)
8
3
5
8
8
9
17
0
0
0
0
0
0
Yaygın top. (non formal total)
191
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
2
Yaygın-Resmi ( Non formal -public)
53
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
2
Pratik San.Okulu (School of Arts)
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
2
Köy Kadın Kursları (Courses for women)
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çıraklık Eğitimi (apprenticeship training)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EZOÇM ( Craftsmen&Artisans Chamber)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yaygın-Özel (Non-formal-private)
138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Etüt Merkezleri(Etude centres)
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dershaneler (Private teaching centres)
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kurs Yerleri (Various Courses)
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Özel Özel Eğitim (Private Special Education)
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tüm personel bir kez sayılmıĢtır. (No double staff)
Okul sayısına resmi ilkokula bağlı anaokulları ile liseye bağlı ortaokullar dahil edilmemiĢtir.( kindergartens within public primary schools&lower sec. schools within
upper secondary schools are not counted as a school)
Resmi 4-5 yaĢ okul sayısı sadece bağımsız anaokul sayısıdır.Ġlkokul bünyesindeki anaokulları ilkokul altında sayılmıĢtır.
( Number of public kindergartens indicates only separate kindergartens.Kindergartens within primary schools are counted under primary schools. )
Özel anaokul yöneticileri 4 yaĢ altında sayılmıĢtır. (Private school administrators are counted under age 4)
Özel bağımsız anaokulu yöneticileri öğretmen altında sayılmıĢtır.(Administrators at private independent kindergartens counted under the title of teacher)
Çıraklık öğretmenleri örgün eğitim öğretmeni olup, örgün eğitim altında sayılmıĢtır. (As being teachers within formal education, apprenticeship
teachers are counted under formal education)
15
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
2013-2014
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM
FORMAL&NON-FORMAL EDUCATION
KKTC Örgün ve Yaygın Eğitim Okul,Kurum, Öğrenci, Eğitim Kadrosu, Öğretmen, ġube Sayısı ve Oranları(DEVAM)
Number of formal&non-formal education schools/institutions, students,teaching staff,divisions&rates
SözleĢmeli Öğretmen
TC Sözl. Öğretmen
Öğretmen Toplamı
KöyKK*
Technical staff
Course tea
Contractual teachers
Teachers from Turkey
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K(F)
KKTC Örgün/Yaygın(Formal/Non-form)
1109
314
1423
26
96
122
3546
1471
5017
9
22
31
35
KKTC Örgün topl. (Formal edu.total)
851
182
1033
26
96
122
3287
1338
4625
9
22
31
KKTC okul öncesi (pre-primary)
249
17
266
0
0
0
483
25
508
0
0
0
KKTC ilkokul (Primary)
293
60
353
0
0
0
1037
477
1514
0
0
0
0
0
0
12
28
40
40
32
72
0
0
0
KKTC Ġlköğretim top. (primary total)
542
77
619
12
28
40
1560
534
2094
0
0
0
KKTC ortaokulve lise (Sec.academic)
280
97
377
12
44
56
1425
596
2021
0
0
0
KKTC Özel Eğitim (Special edu.)
Total of teachers
Teknik .Ö.Gör
KKTC Mes.ortaokul/Lise (Sec.Voc.)
29
8
37
2
24
26
302
208
510
9
22
31
KKTC Ortaöğ. top. (sec.total)
309
105
414
14
68
82
1727
804
2531
9
22
31
Resmi okul toplamı (Public schools)
29
8
37
26
96
122
2465
1164
22
31
0
0
0
0
0
0
68
1
3629
69
9
4 yaĢ (Age 4)
0
0
0
5 yaĢ (Age 5)
0
0
0
0
0
0
166
7
173
0
0
0
Okulöncesi top.(Pre-primary total)
0
0
0
0
0
0
234
8
242
0
0
0
Özel Eğitim (Special Edu.)
0
0
0
12
28
40
40
32
72
0
0
0
Ġlkokul (Primary School)
0
0
0
0
0
0
744
417
1161
0
0
0
Ġlköğretim Top.(primary total)
0
0
0
12
28
40
1018
457
1475
0
0
0
Ortaokul ve lise (Secondary.-academic)
0
0
0
12
44
56
1145
499
1644
0
0
0
Mesleki orta ve lise (Secondary-Voc.)
29
8
37
2
24
26
302
208
510
9
22
31
Ortaöğretim top.(Secondary total)
29
8
37
14
68
82
1447
707
2154
9
22
31
Özel okul toplamı (Private schools)
822
174
996
0
0
0
822
174
996
0
0
0
4 yaĢ(Age 4)
138
6
144
0
0
0
138
6
144
0
0
0
5 yaĢ (Age 5)
111
11
122
0
0
0
111
11
122
0
0
0
O.Ö Top.(Pre-primary total)
249
17
266
0
0
0
249
17
266
0
0
0
ilkokul(primary)
293
60
353
0
0
0
293
60
353
0
0
0
kolej(secondary)
280
97
377
0
0
0
280
97
377
0
0
0
Yaygın top. (non formal total)
258
132
390
0
0
0
259
133
392
0
0
0
35
Yaygın-Resmi ( Non formal -public)
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
35
Pratik San.Okulu (School of Arts)
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
Köy Kadın Kursları (Courses for women)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çıraklık Eğitimi (apprenticeship training)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EZOÇM ( Craftsmen&Artisans Chamber)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yaygın-Özel (Non-formal-private)
258
132
390
0
0
0
258
132
390
0
0
0
Etüt Merkezleri(Etude centres)
59
17
76
0
0
0
59
17
76
0
0
0
Dershaneler (Private teaching centres)
84
57
141
0
0
0
84
57
141
0
0
0
Kurs Yerleri (Various Courses)
100
56
156
0
0
0
100
56
156
0
0
0
Özel Özel Eğitim (Private Special Education)
15
2
17
0
0
0
15
2
17
0
0
0
Tüm personel bir kez sayılmıĢtır. (No double staff)
Okul sayısına resmi ilkokula bağlı anaokulları ile liseye bağlı ortaokullar dahil edilmemiĢtir.( kindergartens within public primary schools&lower sec. schools within
upper secondary schools are not counted as a school)
Resmi 4-5 yaĢ okul sayısı sadece bağımsız anaokul sayısıdır.Ġlkokul bünyesindeki anaokulları ilkokul altında sayılmıĢtır.
( Number of public kindergartens indicates only separate kindergartens.Kindergartens within primary schools are counted under primary schools. )
Özel anaokul yöneticileri 4 yaĢ altında sayılmıĢtır. (Private school administrators are counted under age 4)
Özel bağımsız anaokulu yöneticileri öğretmen altında sayılmıĢtır.(Administrators at private independent kindergartens counted under the title of teacher)
Çıraklık öğretmenleri örgün eğitim öğretmeni olup, örgün eğitim altında sayılmıĢtır. (As being teachers within formal education, apprenticeship
teachers are counted under formal education)
16
35
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
2013-2014
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM
FORMAL&NON-FORMAL EDUCATION
KKTC Örgün ve Yaygın Eğitim Okul,Kurum, Öğrenci, Eğitim Kadrosu, Öğretmen, ġube Sayısı ve Oranları(DEVAM)
Number of formal&non-formal education schools/institutions, students,teaching staff,divisions&rates
Eğitim kadrosu top.
Öğrenci
Teaching staff total
rse tea
ġube
Student
Öğ/Ģube Öğ/Öğr. Öğ/Eğ.K.
Class Class size
STR
Student/
K/F
E/M
T
E/M
K/F
T
KKTC Örgün/Yaygın(Formal/Non-form) 3711
1698
5444
26613
27239
53852
KKTC Örgün topl. (Formal edu.total)
1564
5016
24032
22907
46939
2361
19,9
10,1
9,4
3452
Teac.stf
KKTC okul öncesi (pre-primary)
498
29
527
3384
3132
6516
416
15,7
12,8
12,4
KKTC ilkokul (Primary)
1099
559
1658
9573
8996
18569
885
21,0
12,3
11,2
40
34
74
113
96
209
30
7,0
2,9
2,8
KKTC Ġlköğretim top. (primary total)
1637
622
2259
13070
12224
25294
1331
19,0
12,1
11,2
KKTC ortaokulve lise (Sec.academic)
1496
668
2164
8992
9257
18249
807
22,6
9,0
8,4
KKTC Mes.ortaokul/Lise (Sec.Voc.)
319
274
593
1970
1426
3396
223
15,2
6,7
5,7
KKTC Ortaöğ. top. (sec.total)
1815
942
2757
10962
10683
21645
1030
21,0
8,6
7,9
Resmi okul toplamı (Public schools)
KKTC Özel Eğitim (Special edu.)
2606
1366
3972
19517
18701
38218
1829
20,9
10,5
9,6
4 yaĢ (Age 4)
70
1
611
613
1224
75
16,3
17,7
17,2
5 yaĢ (Age 5)
174
11
71
185
1506
1407
2913
152
19,2
16,8
15,7
Okulöncesi top.(Pre-primary total)
244
12
256
2117
2020
4137
227
18,2
17,1
16,2
Özel Eğitim (Special Edu.)
40
34
74
113
96
209
30
7,0
2,9
2,8
Ġlkokul (Primary School)
798
489
1287
7825
7404
15229
717
21,2
13,1
11,8
Ġlköğretim Top.(primary total)
1082
535
1617
10055
9520
19575
974
20,1
13,3
12,1
Ortaokul ve lise (Secondary.-academic)
1205
557
1762
7492
7755
15247
632
24,1
9,3
8,7
Mesleki orta ve lise (Secondary-Voc.)
319
274
593
1970
1426
3396
223
15,2
6,7
5,7
Ortaöğretim top.(Secondary total)
1524
831
2355
9462
9181
18643
855
21,8
8,7
7,9
Özel okul toplamı (Private schools)
846
143
198
6
1044
149
4515
4206
8721
532
16,4
8,8
8,4
4 yaĢ(Age 4)
718
627
1345
112
12,0
9,3
9,0
5 yaĢ (Age 5)
111
11
122
549
485
1034
77
13,4
8,5
8,5
O.Ö Top.(Pre-primary total)
254
17
271
1267
1112
2379
189
12,6
8,9
8,8
ilkokul(primary)
301
70
371
1748
1592
3340
168
19,9
9,5
9,0
kolej(secondary)
291
111
402
1500
1502
3002
175
17,2
8,0
7,5
Yaygın top. (non formal total)
259
134
428
2581
4332
6913
Yaygın-Resmi ( Non formal -public)
1
2
38
500
1757
2257
Pratik San.Okulu (School of Arts)
1
2
3
0
106
106
Köy Kadın Kursları (Courses for women)
0
0
0
0
1494
1494
Çıraklık Eğitimi (apprenticeship training)
0
0
0
17
15
32
EZOÇM ( Craftsmen&Artisans Chamber)
0
0
0
483
142
625
Yaygın-Özel (Non-formal-private)
258
132
390
2081
2575
4656
Etüt Merkezleri(Etude centres)
59
17
76
323
279
602
Dershaneler (Private teaching centres)
84
57
141
708
899
1607
Kurs Yerleri (Various Courses)
100
56
156
966
1354
2320
Özel Özel Eğitim (Private Special Education)
15
2
17
84
43
127
Tüm personel bir kez sayılmıĢtır. (No double staff)
Okul sayısına resmi ilkokula bağlı anaokulları ile liseye bağlı ortaokullar dahil edilmemiĢtir.( kindergartens within public primary schools&lower sec. schools within
upper secondary schools are not counted as a school)
Resmi 4-5 yaĢ okul sayısı sadece bağımsız anaokul sayısıdır.Ġlkokul bünyesindeki anaokulları ilkokul altında sayılmıĢtır.
( Number of public kindergartens indicates only separate kindergartens.Kindergartens within primary schools are counted under primary schools. )
Özel anaokul yöneticileri 4 yaĢ altında sayılmıĢtır. (Private school administrators are counted under age 4)
Özel bağımsız anaokulu yöneticileri öğretmen altında sayılmıĢtır.(Administrators at private independent kindergartens counted under the title of teacher)
Çıraklık öğretmenleri örgün eğitim öğretmeni olup, örgün eğitim altında sayılmıĢtır. (As being teachers within formal education, apprenticeship
teachers are counted under formal education)
17
2013- 2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
2013-2014 YerleĢimlerine (Ġlçe/Bucak/Bucak merkezi,köy, mahalle) göre örgün-yaygın eğitim okul ve kurumları ile öğrenci sayıları (yükseköğrenim dahil)
Number of formal & non-formal education schools/institutions & students by district/subdistrict&village (including higher education)
Harita Dairesi'nin Resmi YerleĢim Yeri Listesine Göre HazırlanmıĢtır.(Prepared according to official settlement tables of Map Department)
sayı ilçe
bucak
köy
okul/kurum
kurumun türü
1
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Arabahmet Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
2
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Atatürk Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 282
3
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Çağlayan Cumhuriyet Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 160
4
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Gelibolu Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 92
5
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Necati TaĢkın Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 261
6
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
9 Eylül Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 551
7
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
ġht. Doğan Ahmet Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 289
8
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
ġht. Ertuğrul Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 735
9
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
ġht. Tuncer Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 339
10
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
ġht. Yalçın Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 126
11
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Fazıl Plümer Anaokulu
bağımsız 5 yaĢ
okulöncesi
Resmi 113
12
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Gülenyüzler Anaokulu
bağımsız 5 yaĢ
okulöncesi
Resmi 158
13
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa Vakıf Anaokulu
bağımsız 4 yaĢ
okulöncesi
Resmi 178
14
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Yeniyüzyıl Anaokulu
bağımsız 5 yaĢ
okulöncesi
Resmi 149
15
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Yenicami Anaokulu
bağımsız 4-5 yaĢ
okulöncesi
Resmi 98
16
LefkoĢa
LefkoĢa
Akıncılar
Akıncılar Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 13
17
LefkoĢa
LefkoĢa
Alayköy
Alayköy Ġlkokulu
okulöncesi-ilköğretim Resmi 309
18
LefkoĢa
Değirmenlik
Balıkesir-Meriç
Balıkesir -Meriç Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
4-5 yaĢ-ilkokul
19
LefkoĢa
Değirmenlik
Cihangir-Düzova
Cihangir-Düzova Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 196
20
LefkoĢa
Değirmenlik
Değirmenlik
Değirmenlik Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 175
21
LefkoĢa
LefkoĢa
Dilekkaya
Dilekkaya Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 30
22
LefkoĢa
LefkoĢa
Hamitköy
Hamitköy Dr. Fazıl Küçük Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 156
23
LefkoĢa
Değirmenlik
Gaziköy
Gaziköy Anaokulu
bağımsız 4-5 yaĢ
okulöncesi
Resmi 102
24
LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu
bağımsız 4-5 yaĢ
okulöncesi
Resmi 145
25
LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
Gönyeli Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 640
26
LefkoĢa
LefkoĢa
Haspolat
Haspolat Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 205
27
LefkoĢa
Değirmenlik
Minareliköy
ġht. Mehmet Eray Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 324
28
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa Özel Eğitim Merkezi
özel eğitim
özel eğitim
Resmi 30
29
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa Özel Eğitim ve ĠĢ Eğitim Merkezi
özel eğitim
özel eğitim
Resmi 55
30
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
R.R.DenktaĢ Görme Engelliler Özel Eğitim Ok.
özel eğitim
özel eğitim
Resmi 11
31
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Alasya Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 413
32
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Canbulat Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 79
33
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazi Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 107
34
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Karakol Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 315
35
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
PolatpaĢa Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
36
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
ġht. Hüseyin Akil Ġlkokulu
ilkokul
37
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
ġht. Mustafa KurtuluĢ Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 120
38
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
ġht. Osman Ahmet Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 294
39
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
ġht. Zeki Salih Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 230
40
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazi Mağusa Maarif Anaokulu
bağımsız 5 yaĢ
okulöncesi
Resmi 32
41
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Alasya Vakıf Anaokulu
bağımsız 5 yaĢ
okulöncesi
Resmi 174
42
Gazimağusa
Akdoğan
Akdoğan
Akdoğan Dr.Fazıl Küçük Ġlkokulu
okulöncesi-ilköğretim Resmi 305
43
Gazimağusa
Gazimağusa
Akova-Yıldırım
Akova Ġlkokulu-Yıldırım Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
4-5 yaĢ-ilkokul
44
Gazimağusa
Gazimağusa
Alaniçi
Alaniçi Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 112
45
Gazimağusa
Akdoğan
Beyarmudu
Beyarmudu Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 75
46
Gazimağusa
Akdoğan
Çayönü
Çayönü - Ġncirli Ġlkokulu (Çayönü)
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 91
47
Gazimağusa
Gazimağusa
Dörtyol
Dörtyol Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 171
48
Gazimağusa
Akdoğan
PaĢaköy
PaĢaköy EĢref Bitlis Ġlkokulu
ilkokul
49
Gazimağusa
Geçitkale
Geçitkale
Geçitkale Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 132
50
Gazimağusa
Gazimağusa
Güvercinlik
Güvercinlik Rauf Raif DenktaĢ Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 102
51
Gazimağusa
Akdoğan
Ġnönü
Ġnönü Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 74
52
Gazimağusa
Gazimağusa
MormenekĢe
MormenekĢe Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 136
53
Gazimağusa
Akdoğan
Pile
Pile Türk Okulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 42
54
Gazimağusa
Geçitkale
Serdarlı
Serdarlı Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 125
55
Gazimağusa
Geçitkale
Gönendere
ġht. Salih Terzi Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 114
56
Gazimağusa
Geçitkale
Tatlısu
Tatlısu Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 107
57
Gazimağusa
Gazimağusa
Tuzla
Tuzla ġht. Özdemir Anaokulu
bağımsız 4-5 yaĢ
58
Gazimağusa
Akdoğan
Türkmenköy
Türkmenköy Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 97
59
Gazimağusa
Geçitkale
UlukıĢla
UlukıĢla Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 90
60
Gazimağusa
Akdoğan
Vadili
Vadili Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 199
61
Gazimağusa
Gazimağusa
Yeniboğaziçi
Yeniboğaziçi Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 229
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi 2014
18
eğitim seviyesi
res-öz öğrenci
okulöncesi-ilköğretim Resmi 144
okulöncesi-ilköğretim Resmi 75
okulöncesi-ilköğretim Resmi 500
ilköğretim
Resmi 337
okulöncesi-ilköğretim Resmi 120
ilköğretim
okulöncesi
Resmi 282
Resmi 41
Department of Common Servives for Education 2014
2013- 2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
2013-2014 YerleĢimlerine (Ġlçe/Bucak/Bucak merkezi,köy, mahalle) göre örgün-yaygın eğitim okul ve kurumları ile öğrenci sayıları (yükseköğrenim dahil)
Number of formal & non-formal education schools/institutions & students by district/subdistrict&village (including higher education)
sayı ilçe
bucak
köy
okul/kurum
kurumun türü
62
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi
özel eğitim
özel eğitim
Resmi 72
63
Girne
Girne
Girne
23 Nisan Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 883
64
Girne
Girne
Girne
Girne Maarif Anaokulu
bağımsız 5 yaĢ
okulöncesi
Resmi 173
65
Girne
Girne
Girne
ġht. Hasan Cafer Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 380
66
Girne
Girne
Ağırdağ-Dağyolu
Ağırdağ-Dağyolu Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 101
67
Girne
Girne
Alsancak
Alsancak Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 391
68
Girne
Çamlıbel
Çamlıbel
Çamlıbel Aysun Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 122
69
Girne
Girne
Çatalköy
Çatalköy Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 325
70
Girne
Girne
AĢağıdikmen
Dikmen Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 264
71
Girne
Girne
Esentepe
Esentepe Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 200
72
Girne
Girne
Karakum
Karakum Anaokulu
bağımsız 4-5 yaĢ
73
Girne
Girne
Karaoğlanoğlu
Karaoğlanoğlu Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 243
74
Girne
Girne
KarĢıyaka
KarĢıyaka Merkez Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 216
75
Girne
Girne
Lapta
Lapta Anaokulu
bağımsız 4-5 yaĢ
okulöncesi
Resmi 126
76
Girne
Girne
Lapta
Lapta Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 324
77
Girne
Çamlıbel
Kozan
Mehmet Boransel Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
78
Girne
Girne
Ozanköy
Osman Türkay Anaokulu
bağımsız 4-5 yaĢ
79
Girne
Çamlıbel
TepebaĢı
TepebaĢı Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
80
Girne
Girne
Girne
Girne Özel Eğitim Merkezi
özel eğitim
özel eğitim
Resmi 20
81
Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
BarıĢ Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 224
82
Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
KurtuluĢ Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 264
83
Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
Özgürlük Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 252
84
Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
Atatürk Maarif Anaokulu
bağımsız 5 yaĢ
okulöncesi
Resmi 121
85
Güzelyurt
Güzelyurt
Akçay
Akçay Anaokulu
bağımsız 4 yaĢ
okulöncesi
Resmi 9
86
Güzelyurt
Güzelyurt
Aydınköy
Aydınköy Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 148
87
Güzelyurt
Güzelyurt
AĢağıbostancı
Bostancı Fikri Karayel Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 158
88
Güzelyurt
Lefke
Doğancı
Doğancı Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 122
89
Güzelyurt
Lefke
Gaziveren
Gaziveren Anaokulu
bağımsız 4-5 yaĢ
90
Güzelyurt
Lefke
Gemikonağı
Gemikonağı Erdal Abit Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
91
Güzelyurt
Güzelyurt
Kalkanlı
Kalkanlı Anaokulu
bağımsız 4 yaĢ
92
Güzelyurt
Lefke
Lefke
Lefke Ġstiklal Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 235
93
Güzelyurt
Güzelyurt
Serhatköy
Serhatköy Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 79
94
Güzelyurt
Güzelyurt
Yayla
Yayla Anaokulu
bağımsız 4-5 yaĢ
95
Güzelyurt
Lefke
Yedidalga
Yedidalga Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 81
96
Güzelyurt
Lefke
YeĢilyurt
YeĢilyurt Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 110
97
Güzelyurt
Güzelyurt
Zümrütköy
Zümrütköy Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 61
98
Güzelyurt
Lefke
YeĢilyurt
YeĢilyurt Özel Eğitim Merkezi
özel eğitim
özel eğitim
Resmi 21
99
Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
Portakal Çiçekleri
4 yaĢ
okulöncesi
Resmi 51
100 Ġskele
Ġskele
Ġskele
ġht. Ġlker Karter Ġlkokulu
ilkokul
ilköğretim
Resmi 418
101 Ġskele
Ġskele
Ġskele
Ġskele Maarif Anaokulu
bağımsız 5 yaĢ
okulöncesi
Resmi 85
102 Ġskele
Ġskele
Aygün
Aygün Anaokulu
bağımsız 4-5 yaĢ
okulöncesi
Resmi 12
103 Ġskele
Ġskele
Boğaziçi
Boğaziçi Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 27
104 Ġskele
Mehmetçik
Büyükkonuk
Büyükkonuk Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 63
105 Ġskele
Mehmetçik
Çayırova
Çayırova Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 102
106 Ġskele
Yenierenköy Dipkarpaz
Dipkarpaz Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 234
107 Ġskele
Ġskele
Kaplıca
Kaplıca Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 33
108 Ġskele
Mehmetçik
Kumyalı
Kumyalı Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 70
109 Ġskele
Mehmetçik
Mehmetçik
Mehmetçik Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 186
110 Ġskele
Yenierenköy YeĢilköy
ġht. MenteĢ Zorba Ġlkokulu
5yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 77
111 Ġskele
Mehmetçik
Yedikonuk Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 118
112 Ġskele
Yenierenköy Yenierenköy
Yenierenköy Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 272
113 Ġskele
Yenierenköy Ziyamet
Ziyamet Ġlkokulu
4-5 yaĢ-ilkokul
okulöncesi-ilköğretim Resmi 285
114 Ġskele
Ġskele
Ötüken Anaokulu
bağımsız 4-5 yaĢ
Yedikonuk
Ötüken
eğitim seviyesi
okulöncesi
Resmi 44
okulöncesi-ilköğretim Resmi 63
okulöncesi
Resmi 47
okulöncesi-ilköğretim Resmi 109
okulöncesi
Resmi 45
okulöncesi-ilköğretim Resmi 76
okulöncesi
okulöncesi
okulöncesi
Resmi 10
Resmi 27
Resmi 10
RESMĠ OKUL ÖNCESĠ, ÖZEL EĞĠTĠM ,ĠLKOKUL TOPLAM 19575
ortaokul
ortaöğretim
Resmi 441
115 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Atleks Sanverler Ortaokulu
116 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Bayraktar Türk Maarif Koleji
ortaokul
ortaöğretim
117 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Bayraktar Ortaokulu
ortaokul
ortaöğretim
118 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Demokrasi Ortaokulu
ortaokul
ortaöğretim
119 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
ġht. Hüseyin Ruso Ortaokulu
ortaokul
ortaöğretim
120 LefkoĢa
Değirmenlik
Değirmenlik
Değirmenlik Lisesi
ortaokul-lise
ortaöğretim
121 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
LAGSL
ortaokul-lise
ortaöğretim
122 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Türk Maarif Koleji
ortaokul-lise
ortaöğretim
123 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa Türk Lisesi
lise
ortaöğretim
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi 2014
res-öz öğrenci
19
Resmi 497
Resmi 473
Resmi 216
Resmi 689
Resmi 525
Resmi 119
Resmi 964
Resmi 784
Department of Common Servives for Education 2014
2013- 2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
2013-2014 YerleĢimlerine (Ġlçe/Bucak/Bucak merkezi,köy, mahalle) göre örgün-yaygın eğitim okul ve kurumları ile öğrenci sayıları (yükseköğrenim dahil)
Number of formal & non-formal education schools/institutions & students by district/subdistrict&village (including higher education)
sayı ilçe
bucak
köy
okul/kurum
kurumun türü
124 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
20 TFL
lise
eğitim seviyesi
ortaöğretim
res-öz öğrenci
Resmi 482
125 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
BEAL
lise
ortaöğretim
126 Gazimağusa
Akdoğan
Beyarmudu
Beyarmudu Ortaokulu
ortaokul
ortaöğretim
127 Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Canbulat Özgürlük Ortaokulu
ortaokul
ortaöğretim
128 Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Çanakkale Ortaokulu
ortaokul
ortaöğretim
129 Gazimağusa
Geçitkale
Gönendere
ġht. Zeka Çorba Ortaokulu
ortaokul
ortaöğretim
130 Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
G/mağusa Türk Maarif Koleji
ortaokul-lise
ortaöğretim
131 Gazimağusa
Akdoğan
Akdoğan
PolatpaĢa Lisesi
ortaokul-lise
ortaöğretim
132 Gazimağusa
Geçitkale
Geçitkale
Cumhuriyet Lisesi
ortaokul-lise
ortaöğretim
133 Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Namık Kemal Lisesi
lise
ortaöğretim
134 Girne
Girne
Esentepe
Esentepe Ortaokulu
ortaokul
ortaöğretim
135 Girne
Girne
Karaoğlanoğlu
Oğuz Veli Ortaokulu
ortaokul
ortaöğretim
136 Girne
Girne
Lapta
Yavuzlar Lisesi
ortaokul-lise
ortaöğretim
137 Girne
Girne
Girne
Anafartalar Lisesi
ortaokul-lise
ortaöğretim
138 Girne
Girne
Girne
19 Mayıs Türk Maarif Koleji
ortaokul-lise
ortaöğretim
139 Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
ġht. Turgut Ortaokulu
ortaokul
ortaöğretim
140 Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
G/yurt Türk Maarif Koleji
ortaokul-lise
ortaöğretim
Resmi 531
Resmi 315
141 Güzelyurt
Lefke
Lefke
Lefke Gazi Lisesi
ortaokul-lise
ortaöğretim
Resmi 260
142 Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
KurtuluĢ Lisesi
lise
ortaöğretim
Resmi 415
143 Ġskele
Yenierenköy Dipkarpaz
Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan O.
ortaokul
ortaöğretim
Resmi 93
144 Ġskele
Mehmetçik
Mehmetçik
Mehmetçik Ortaokulu
ortaokul
ortaöğretim
Resmi 165
145 Ġskele
Ġskele
Ġskele
BekirpaĢa Lisesi
ortaokul-lise
ortaöğretim
Resmi 514
146 Ġskele
Yenierenköy Yenierenköy
Erenköy Lisesi
ortaokul-lise
ortaöğretim
Resmi 588
Resmi 642
Resmi 0
Resmi 633
Resmi 697
Resmi 92
Resmi 683
Resmi 662
Resmi 274
Resmi 813
Resmi 73
Resmi 688
Resmi 739
Resmi 820
Resmi 360
147 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Sedat Simavi EML
RESMĠ ORTAOKUL VE GENEL LĠSELER TOPLAM 15247
meslek lisesi
ortaöğretim
Resmi 596
148 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
HaydarpaĢa Tic Lisesi
meslek lisesi
ortaöğretim
149 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Atatürk Mes Lisesi
meslek lisesi
ortaöğretim
150 LefkoĢa
LefkoĢa
Haspolat
Haspolat Mes Lisesi
meslek lisesi
ortaöğretim
151 LefkoĢa
LefkoĢa
Haspolat
Hala Sultan Ġlahiyat Koleji
kolej
ortaöğretim
152 Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Dr Fazıl Küçük EML
meslek lisesi
ortaöğretim
153 Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa Mes Lisesi
meslek lisesi
ortaöğretim
154 Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa Tic Lisesi
meslek lisesi
ortaöğretim
155 Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
Cengiz Topel EML
meslek lisesi
ortaöğretim
156 Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
G/yurt Meslek Lisesi
meslek lisesi
ortaöğretim
157 Ġskele
Ġskele
Ġskele
Ġskele Tic Lisesi
meslek lisesi
ortaöğretim
158 Ġskele
Yenierenköy Dipkarpaz
Karpaz Meslek Lisesi
meslek lisesi
159 LefkoĢa
LefkoĢa
Hamitköy
Anaokulum Elma ġekeri ve Etüt Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
14
160 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Artım Junior School
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
35
161 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Atmosfer Eğitim Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
22
162 LefkoĢa
LefkoĢa
Ortaköy
Can Yuva Anaokulu
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
34
163 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Cıvıltı Çocuk Kulübü Etüt Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
15
164 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Dalmaçyalılar KreĢ ve Anaokulu
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
16
165 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Dört ĠĢlem Eğitim Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
40
166 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Green Flipper
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
11
167 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Harikalar Diyarı Okulöncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
10
168 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Heidi Land KreĢ ve Anaokulu
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
23
169 LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
Ġyikalp Çocuk Kulübü
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
0
170 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Jungle Bee KreĢ, Anaokulu ve Etüd Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
11
171 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Kids Island Preschool Education Center
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
16
172 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Little Bees Junior School
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
13
173 LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
Mavi Elma Eğitim Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
37
174 LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
Minik Dahiler Eğitim Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
25
175 LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
NeĢem Yuva
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
14
176 LefkoĢa
LefkoĢa
Hamitköy
Pamuk ġekerim KreĢ ve Anaokulu+Perfect Kids (Etüt)
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
49
177 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Peter Pan Yuva ve Anaokulu
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
0
178 LefkoĢa
Değirmenlik
Minareliköy
Pluto Anaokulu
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
9
179 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
S.O.S Çocuk Köyü
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
14
180 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
ġirin Çocuk Okul Öncesi ve Etüt Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
0
181 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Teletubbies Okul Öncesi Eğitim Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
12
182 LefkoĢa
LefkoĢa
Hamitköy
Yedi Cüceler Yuvam ve Anaokulu
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
15
183 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Yeni GeliĢim Eğitim Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
17
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi 2014
Resmi 407
Resmi 547
Resmi 79
Resmi 409
Resmi 362
Resmi 190
Resmi 138
Resmi 136
Resmi 283
Resmi 102
ortaöğretim
Resmi 147
MESLEKĠ VE TEKNĠK LĠSELER TOPLAM 3396
RESMĠ OKULLAR TOPLAM 38218
20
Department of Common Servives for Education 2014
2013- 2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
2013-2014 YerleĢimlerine (Ġlçe/Bucak/Bucak merkezi,köy, mahalle) göre örgün-yaygın eğitim okul ve kurumları ile öğrenci sayıları (yükseköğrenim dahil)
Number of formal & non-formal education schools/institutions & students by district/subdistrict&village (including higher education)
sayı ilçe
bucak
köy
okul/kurum
kurumun türü
184 LefkoĢa
185 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
KöĢklüçiftlik
Zeynep Nur Minik Yıldızlar Eğitim Merkezi
Minik Ģirinler
Bağımsız anaokulu
eğitim seviyesi
okul öncesi
res-öz öğrenci
Özel
15
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
11
186 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Birikim Kids Eğitim Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
12
187 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Çocuk Klubü Etüt Eğitim Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
16
188 G. Mağusa
Akdoğan
Akdoğan
DüĢ Bahçesi Okulöncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
13
189 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Fatma Bal Okul Öncesi Eğitim Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
23
190 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Kindergarden Anaokulu ve Okulöncesi Eğitim ve Etüt Mrk
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
8
191 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Lucky Duck Learning Center
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
23
192 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Mağusa Etüt Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
29
193 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Mickey Mouse Anaokul ve Etüt Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
10
194 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Miniland Okul Öncesi Eğitim Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
33
195 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Papatya Okul Öncesi Eğitim Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
3
196 G. Mağusa
G. Mağusa
Yeniboğaziçi
Susam Sokağı Çocuk Evi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
9
197 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Wonderkids Early Learning Center
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
20
198 G. Mağusa
G. Mağusa
Tuzla
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
10
199 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Küçük Adımlar Okul Öncesi Eğitim Merkezi
Mavim Pembem Anaokulu ve Etüt Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
17
200 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Kır Çiçekleri Okul Öncesi ve Etüt Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
6
201 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Neokids Anaokul ve Etüt Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
17
202 Girne
Girne
Zeytinlik
okul öncesi
Özel
50
203 Girne
Girne
Karakum
Colourland Prep School Co. Ltd.
Bağımsız anaokulu
Happy Land Junior Infant and Nursery School(Merkez) Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
86
204 Girne
Girne
Girne
Little Star Etüd Merkezi(Merkez)
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
22
205 Girne
Girne
Karakum
Münevver Bindayı Eğitim Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
12
206 Girne
Girne
Girne
Happy Child Education Center
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
29
207 Girne
Girne
Boğazköy
Boğaz Deniz Kabuğu Okul Öncesi Eğitim Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
8
208 Girne
Girne
Çatalköy
Little Star Etüd Merkezi(ġube)
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
31
209 Girne
Girne
Esentepe
Mavi Yunus Okul Ö.Eğ. Ve Etüt Merk.
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
6
210 Girne
Girne
Boğazköy
Mickeyland Oyun ile Eğitim Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
8
211 Girne
Girne
Girne
Sweet Child Nursery
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
19
212 Girne
Girne
Girne
Tırtıl Oyun ile Eğitim Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
23
213 Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt Belediyesi Anaokulu
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
24
214 Güzelyurt
Güzelyurt
AĢağıbostancı
Küçücüğüm
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
7
215 Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
Minik Kalpler Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
9
216 Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
Renkli DüĢler Okul Öncesi Eğitim Merkezi(Mrk)
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
9
217 Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
Sevgi Çiçeği Eğitim Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
6
218 Güzelyurt
Lefke
Gemikonağı
DüĢler ġatosu Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
0
219 Güzelyurt
Lefke
Gemikonağı
Minik Afacanlar Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
15
220 Ġskele
Ġskele
Ġskele
Ġskele Belediyesi Çocuk Bakım ve Eğitim Merkezi
Bağımsız anaokulu
okul öncesi
Özel
33
221 LefkoĢa
LefkoĢa
Alayköy
Future American Nursery School
Ġlkokula bağlı anaokul
okul öncesi
Özel
16
222 LefkoĢa
LefkoĢa
Ortaköy
Levent Kindergarten
Ġlkokula bağlı anaokul
okul öncesi
Özel
379
223 LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hizmetleri
Ġlkokula bağlı anaokul
okul öncesi
Özel
50
224 LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
Yakın Doğu Anaokulu
Ġlkokula bağlı anaokul
okul öncesi
Özel
288
225 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu
Ġlkokula bağlı anaokul
okul öncesi
Özel
143
226 Girne
Girne
Karaoğlanoğlu
The American Nursery School
Ġlkokula bağlı anaokul
okul öncesi
Özel
160
227 Girne
Girne
Alsancak
Necat British College
Ġlkokula bağlı anaokul
okul öncesi
Özel
35
228 Girne
Girne
Beylerbeyi
The English School of Kyrenia
Ġlkokula bağlı anaokul
okul öncesi
Özel
184
ÖZEL OKUL ÖNCESĠ TOPLAM 2379
229 LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
Yakın Doğu Ġlkokulu
özel ilkokul
ilköğretim
Özel
1207
230 LefkoĢa
LefkoĢa
Ortaköy
Levent Ġlkokulu
özel ilkokul
ilköğretim
Özel
598
231 LefkoĢa
LefkoĢa
Alayköy
Future Amerikan Ġlkokulu
özel ilkokul
ilköğretim
Özel
83
232 LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
TED Ġlkokulu
özel ilkokul
ilköğretim
Özel
177
233 Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Doğu Akdeniz Doğa Ġlkokulu
özel ilkokul
ilköğretim
Özel
420
234 Girne
Girne
Karaoğlanoğlu
Girne Amerikan Ġlkokulu
özel ilkokul
ilköğretim
Özel
338
235 Girne
Girne
Alsancak
Necat British College
özel ilkokul
ilköğretim
Özel
103
236 Girne
Girne
Beylerbeyi
The English School of Kyrenia
özel ilkokul
ilköğretim
Özel
414
ÖZEL ĠLKOKULLAR TOPLAM 3340
237 LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
Yakın Doğu Koleji
özel ortaokul-lise
ortaöğretim
Özel
1316
238 LefkoĢa
LefkoĢa
Ortaköy
Levent Kolej
özel ortaokul-lise
ortaöğretim
Özel
561
239 LefkoĢa
LefkoĢa
Alayköy
Future Amerikan Kolej
özel ortaokul-lise
ortaöğretim
Özel
29
240 LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
TED Koleji
özel ortaokul-lise
ortaöğretim
Özel
78
241 Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Doğu Akdeniz Doğa Koleji
özel ortaokul-lise
ortaöğretim
Özel
410
242 Girne
Girne
Karaoğlanoğlu
Girne Amerikan Koleji
özel ortaokul-lise
ortaöğretim
Özel
316
243 Girne
Girne
Alsancak
Necat British College
özel ortaokul-lise
ortaöğretim
Özel
57
244 Girne
Girne
Beylerbeyi
The English School of Kyrenia
özel ortaokul-lise
ortaöğretim
Özel
235
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi 2014
21
Department of Common Servives for Education 2014
2013- 2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
2013-2014 YerleĢimlerine (Ġlçe/Bucak/Bucak merkezi,köy, mahalle) göre örgün-yaygın eğitim okul ve kurumları ile öğrenci sayıları (yükseköğrenim dahil)
Number of formal & non-formal education schools/institutions & students by district/subdistrict&village (including higher education)
sayı ilçe
bucak
köy
kurumun türü
okul/kurum
eğitim seviyesi
res-öz öğrenci
ÖZEL ORTAOKUL VE LĠSELER TOPLAM 3002
ÖZEL OKUL VE KURUMLAR TOPLAM 8721
ÖRGÜN EĞĠTĠM TOPLAM 46939
245 Ġskele
Yenierenköy Dipkarpaz
Karpaz Meslek Lisesi
Çıraklık eğitim mer.
yaygın eğitim
Resmi 32
246 LefkoĢa
LefkoĢa
Esnaf ve Zanaatkarlar Odası
Çıraklık eğitim mer.
yaygın eğitim
Resmi 625
247 LefkoĢa
LefkoĢa
ÇIRAKLIK EĞĠTĠMĠ TOPLAM 657
yaygın eğitim
Resmi 20
Meriç
Değirmenlik
Gaziköy
Cihangir
Düzova
Alayköy
LefkoĢa
Gönyeli
Haspolat
Balıkesir
Yılmazköy
Yiğitler
LefkoĢa
PaĢaköy
Geçitkale
Nergizli
Görneç
Serdarlı
Dörtyol
Yıldırım
Alaniçi
Gazimağusa
Meriç K.K.K
Köy Kadın Kursu
Değirmenlik K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Gaziköy K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Cihangir K.K.K(okul bünyesinde)
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Düzova K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Alayköy K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
TaĢkınköy K.K.K (okul bünyesinde)
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Gönyeli K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Haspolat K.K.K (okul bünyesinde)
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Balıkesir K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Yılmazköy K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Yiğitler K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Atatürk Meslek Lisesi K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
PaĢaköy K.K.K
Geçitkale K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Nergizli K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Görneç K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Serdarlı K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Dörtyol K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Yıldırım K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Alaniçi K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
268 Gazimağusa
Değirmenlik
Değirmenlik
Değirmenlik
Değirmenlik
Değirmenlik
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Değirmenlik
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Akdoğan
Geçitkale
Geçitkale
Geçitkale
Geçitkale
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa
Gazimağusa Meslek Lisesi K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
269 Gazimağusa
Akdoğan
Vadili
Vadili KKK(okul bünyesinde)
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
270 Gazimağusa
Gazimağusa
Akova
Akova KKK (okul bünyesinde)
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
271 Gazimağusa
Akdoğam
Ġncirli
Ġncirli KKK
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
272 Gazimağusa
Akdoğam
Beyarmudu
Beyarmudu KKK
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
273 Girne
Yukarıdikmen
YukarıtaĢkent
Esentepe
Karaağaç
Beylerbeyi
Çamlıbel
Alsancak
Çatalköy
Hisarköy
Girne
Doğancı
AĢağıbostancı
Lefke
YeĢilyurt
Güzelyurt
Dikmen K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
TaĢkent K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Esentepe K.K.K (okul bünyesinde)
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Karaağaç K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Beylerbeyi K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Çamlıbel K.K.K(okul bünyesinde)
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Alsancak K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Çatalköy K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Hisarköy K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Pratik Sanat okulu
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Doğancı K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Bostancı K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
Lefke K.K.K (Okul bünyesinde)
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
YeĢilyurt K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
287 Güzelyurt
Girne
Girne
Girne
Girne
Girne
Çamlıbel
Girne
Girne
Çamlıbel
Girne
Lefke
Güzelyurt
Lefke
Lefke
Güzelyurt
Güzelyurt Meslek Lisesi K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
288 Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
ġahinler KKK
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
289 Ġskele
Mehmetçik
Mehmetçik
Mehmetçik K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
290 Ġskele
Ġskele
Ötüken
Ötüken K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
291 Ġskele
Mehmetçik
Kilitkaya
Kilitkaya K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
292 Ġskele
Ġskele
Ġskele
Ġskele K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
293 Ġskele
Mehmetçik
Yedikonuk
Yedikonuk K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
294 Ġskele
Mehmetçik
Çayırova
Çayırova K.K.K(okul bünyesinde)
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
295 Ġskele
Mehmetçik
Kumyalı
Kumyalı K.K.K(okul bünyesinde)
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
296 Ġskele
Mehmetçik
Büyükkonuk
Büyükkonuk K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
297 Ġskele
Ġskele
Boğaztepe
Boğaztepe K.K.K
Köy Kadın Kursu
yaygın eğitim
248 LefkoĢa
249 LefkoĢa
250 LefkoĢa
251 LefkoĢa
252 LefkoĢa
253 LefkoĢa
254 LefkoĢa
255 LefkoĢa
256 LefkoĢa
257 LefkoĢa
258 LefkoĢa
259 LefkoĢa
260 Gazimağusa
261 Gazimağusa
262 Gazimağusa
263 Gazimağusa
264 Gazimağusa
265 Gazimağusa
266 Gazimağusa
267 Gazimağusa
274 Girne
275 Girne
276 Girne
277 Girne
278 Girne
279 Girne
280 Girne
281 Girne
282 Girne
283 Güzelyurt
284 Güzelyurt
285 Güzelyurt
286 Güzelyurt
Resmi 70
Resmi 18
Resmi 18
Resmi 25
Resmi 26
Resmi 90
Resmi 132
Resmi 13
Resmi 18
Resmi 29
Resmi 17
Resmi 268
Resmi 26
Resmi 15
Resmi 12
Resmi 22
Resmi 25
Resmi 17
Resmi 18
Resmi 10
Resmi 14
Resmi 15
Resmi 11
Resmi 18
Resmi 19
Resmi 20
Resmi 15
Resmi 17
Resmi 10
Resmi 13
Resmi 16
Resmi 20
Resmi 16
Resmi 20
Resmi 106
Resmi 16
Resmi 20
Resmi 23
Resmi 10
Resmi 60
Resmi 14
Resmi 21
Resmi 19
Resmi 8
Resmi 8
Resmi 13
Resmi 15
Resmi 23
Resmi 17
Resmi 8
PRATĠK SANAT VE KÖY KADIN KURSLARI TOPLAM 1600
RESMĠ YAYGIN EĞĠTĠM TOPLAM 2257
298 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Yeni Sistem Dershanesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
82
299 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Yeni Sistem Dershanesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
120
300 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Ġlim Final Dergisi Dershanesi Bardak ġubesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
170
301 LefkoĢa
Değirmenlik
Demirhan
Korel Dershanesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
15
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi 2014
22
Department of Common Servives for Education 2014
2013- 2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
2013-2014 YerleĢimlerine (Ġlçe/Bucak/Bucak merkezi,köy, mahalle) göre örgün-yaygın eğitim okul ve kurumları ile öğrenci sayıları (yükseköğrenim dahil)
Number of formal & non-formal education schools/institutions & students by district/subdistrict&village (including higher education)
sayı ilçe
bucak
köy
okul/kurum
kurumun türü
302 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Pi Analitik Dershanesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
190
303 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Varoğlu Matematik Dershanesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
304 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Yeni Sistem Dershanesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
11
66
305 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Yeni Sistem Dershanesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
172
306 LefkoĢa
LefkoĢa
Hamitköy
Dolunay BaĢarım Dershanesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
60
307 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Ġlim Final Dergisi Dershanesi Mağusa ġubesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
135
G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Pi Analitik Dershanesi (Merkez )
M.E.E.Z. Dershanem Etüt Merkezi
Yeni Dönem Dershanesi
Quick Solve Eğitim Merkezi
Dershane
Dershane
Dershane
Dershane
yaygın eğitim
yaygın eğitim
yaygın eğitim
yaygın eğitim
Özel
Özel
Özel
Özel
195
130
25
23
312 Girne
Girne
Girne
Argun AĢıkoğlu Dershanesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
19
313 Girne
Girne
Girne
Doğru Hedef Dershanesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
71
314 Girne
Girne
Girne
Mavi Ufuklar
Dershane
yaygın eğitim
Özel
26
315 Girne
Girne
Girne
Genç BakıĢ Dershanesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
17
316 Girne
Girne
Esentepe
Taktik dershanesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
26
317 Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
Tümler Dershanesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
16
318 Ġskele
Ġskele
Ġskele
Dersim Dershanesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
15
319 Ġskele
Ġskele
Ġskele
Doray Dershanesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
+
320 Ġskele
Mehmetçik
Çayırova
Ġlk Hedef Dershanesi
Dershane
yaygın eğitim
Özel
23
308
309
310
311
eğitim seviyesi
res-öz öğrenci
DERSHANELER TOPLAM 1607
321 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Acecare Training Centre
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
8
322 LefkoĢa
LefkoĢa
Ortaköy
Adeo BiliĢim DanıĢmanlık Hizmetleri Sanayi T.ġti.Ltd. Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
27
323 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Ayhan Gürsel Ġngilizce Eğitim Merkezi
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
10
324 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Bengü and Gözde Learning Center(LefkoĢa)
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
34
325 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
English Club Language Center
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
13
326 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Englishtime Education Center
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
18
327 LefkoĢa
LefkoĢa
Ortaköy
Erkan Öztekiner Blue Marlin Amatör Balıkçılık Eğ.Mrk. Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
+
328 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Halk Sanatları Eğitim Merkezi
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
26
329 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
30
330 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu(LefkoĢa)
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
72
331 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa Eğitim Merkezi
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
10
332 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Libem Eğitim Merkezi
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
16
333 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Ledra Art Music and Fine Arts Studio
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
41
334 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Mahmut Yeliz BiliĢim Bilgisayar Eğ. Mrkz.
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
14
335 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Nicosia Language Center
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
45
336 LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
Öngel Kozmetoloji Koleji
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
87
337 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Öztansel Eng.Language & Education Counselling Center Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
10
338 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Sidestreets Educational and Cultural Initiatives
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
+
339 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Success Özel Ġngiliz Dili Eğitimi ve DanıĢmanlık Merk. Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
29
340 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Trafik Eğ. Parkı
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
75
341 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
The Management Centre of Mediteranian
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
305
342 LefkoĢa
LefkoĢa
Ortaköy
Yamaha Music School
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
94
343 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Ac-Met Eğitim Merkezi
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
10
344 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Cemal Önem's English Chamber
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
+
345 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Önder Fahrioğlu English House
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
32
346 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Sevgi Altay Erginel Eğitim Merkezi
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
43
347 LefkoĢa
348 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Eduland Career Development Center
Teknokul AraĢ.Gel.ve Eğ. Mrk. Ltd
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
32
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
5
349 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
English Way Course Center
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
8
350 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Cyprus Primary Training Center
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
+
351 LefkoĢa
LefkoĢa
Kredo Muhasebe DanıĢmanlık
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
21
352 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Ortaköy
Mathesis Eğ. ve GeliĢim Ltd.
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
14
353 LefkoĢa
354 G. Mağusa
355 G. Mağusa
LefkoĢa
G. Mağusa
G. Mağusa
LefkoĢa
G. Mağusa
G. Mağusa
Radius Partners Consulting Kurs Merkezi
A new Link Language Center
American Cultural Association Language School
Kurs Yeri
Kurs Yeri
Kurs Yeri
yaygın eğitim
yaygın eğitim
yaygın eğitim
Özel
Özel
Özel
+
125
76
356 G. Mağusa
G. Mağusa
Tuzla
Bahar Denizoğlu Kuaför ve Güzellik Eğ. Mrk.
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
56
357 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Business Management School of Cyprus
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
200
358 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
HYS Kıbrıs Eğitim ve DanıĢmanlık Eğitim Merkezi
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
3
359 G. Mağusa
G. Mağusa
Yeniboğaziçi
Holmes Learning Centre
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
26
360 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Intered Eğitim ve DanıĢmanlık Merkezi
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
110
361 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Smartzone Language Center
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
60
362 G. Mağusa
Geçitkale
Geçitkale
YavrukuĢ Havacılık Okulu
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
+
363 G. Mağusa
364 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Tuzla
G. Mağusa
Efbir Dil Merkezi
European GCE Study Center
Kurs Yeri
Kurs Yeri
yaygın eğitim
yaygın eğitim
Özel
Özel
27
+
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi 2014
23
Department of Common Servives for Education 2014
2013- 2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
2013-2014 YerleĢimlerine (Ġlçe/Bucak/Bucak merkezi,köy, mahalle) göre örgün-yaygın eğitim okul ve kurumları ile öğrenci sayıları (yükseköğrenim dahil)
Number of formal & non-formal education schools/institutions & students by district/subdistrict&village (including higher education)
sayı ilçe
365 G. Mağusa
bucak
G. Mağusa
köy
G. Mağusa
okul/kurum
BaĢak San Art Drama ve Müzik Merkezi
kurumun türü
Kurs Yeri
eğitim seviyesi
yaygın eğitim
res-öz öğrenci
Özel
16
366 G. Mağusa
367 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Yeniboğaziçi
Gizem Sarp Müzik Eğitim Merkezi
Libem Eğitim Merkezi (Yeniboğaziçi)
Kurs Yeri
Kurs Yeri
yaygın eğitim
yaygın eğitim
Özel
Özel
29
21
368 Girne
Girne
Girne
Bio-Mest Güzellik Merkezi
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
11
369 Girne
Girne
Girne
C-Quals Language Services Ltd.
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
16
370 Girne
Girne
Girne
Duet Bale Eğitim Merkezi
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
59
371 Girne
Girne
Lapta
Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu( Lapta)
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
102
372 Girne
Girne
Karakum
Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu(Girne)
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
119
373 Girne
Girne
Girne
Kyrenia Education Centre
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
34
374 Girne
Girne
Boğazköy
Mediterranean Music Center
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
3
375 Girne
Girne
Girne
Nülten Kuaförlük Kurs Yeri
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
12
376 Girne
377 Girne
Girne
Girne
Karakum
Girne
Aloha Learning Center
Cypralang Language&Communication
Kurs Yeri
Kurs Yeri
yaygın eğitim
yaygın eğitim
Özel
Özel
35
8
378 Girne
Girne
Girne
Ġdeal Aile DanıĢmanlık Merkezi
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
+
379 Girne
380 Girne
Girne
Girne
Zeytinlik
Girne
Impress Eğitim Merkezi
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
+
Class Center For Learning & Support Services
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
0
381 Girne
382 Ġskele
Girne
Ġskele
Girne
Ġskele
Bengü and Gözde Learning Center(Girne)
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
16
Hello World Language Center
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
7
383 Ġskele
Ġskele
Ġskele
Gürhan Anadol Eğitim Merkezi
Kurs Yeri
yaygın eğitim
Özel
20
KURS YERLERĠ TOPLAM 2320
384 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Ela Özel Eğitim (Early Learning Academy)
Özel Özel Eğitim Mrk.
yaygın eğitim
Özel
51
385 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Özev Özel Eğitim Okulu
Özel Özel Eğitim Mrk.
yaygın eğitim
Özel
76
ÖZEL EĞĠTĠM TOPLAM 127
386 LefkoĢa
LefkoĢa
Hamitköy
Anaokulum Elma ġekeri ve Etüt Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
+
387 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Cıvıltı Çocuk Kulübü Etüt Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
14
388 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Dört ĠĢlem Eğitim Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
85
389 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Green Flipper
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
0
390 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Harikalar Diyarı Okulöncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
8
391 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Heidi Land KreĢ ve Anaokulu
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
16
392 LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
Ġyikalp Çocuk Kulübü
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
9
393 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Jungle Bee KreĢ, Anaokulu ve Etüd Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
11
394 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Kids Island Preschool Education Center
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
9
395 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Little Bees Junior School
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
5
396 LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
Mavi Elma Eğitim Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
0
397 LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
Minik Dahiler Eğitim Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
10
398 LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
NeĢem Yuva
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
11
399 LefkoĢa
LefkoĢa
Hamitköy
Pamuk ġekerim KreĢ ve Anaokulu+Perfect Kids (Etüt)
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
19
400 LefkoĢa
Değirmenlik
Minareliköy
Pluto Anaokulu
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
2
401 LefkoĢa
402 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
ġirin Çocuk Okul Öncesi ve Etüt Merkezi
Birikim Kids Eğitim Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
8
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
5
403 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Çocuk Klubü Etüt Eğitim Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
23
404 G. Mağusa
Akdoğan
Akdoğan
DüĢ Bahçesi Okulöncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
20
405 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Lucky Duck Learning Center
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
22
406 G. Mağusa
407 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Mağusa Etüt Merkezi
Mickey Mouse Anaokul ve Etüt Merkezi
Anaokula bağlı etüt
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
yaygın eğitim
Özel
Özel
8
8
408 G. Mağusa
G. Mağusa
Yeniboğaziçi
Susam Sokağı Çocuk Evi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
8
409 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Fatma Bal Okul Öncesi Eğitim Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
25
410 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
7
411 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Wonderkids Early Learning Center
Mavim Pembem Anaokulu ve Etüt Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
8
412 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Kır Çiçekleri Okul Öncesi ve Etüt Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
0
413 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Neokids Anaokul ve Etüt Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
6
414 Girne
Girne
Karakum
Happy Land Junior Infant and Nursery School(Merkez) Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
15
415 Girne
Girne
Çatalköy
Little Star Etüd Merkezi(ġube)
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
10
416 Girne
Girne
Karakum
Münevver Bindayı Eğitim Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
15
417 Girne
Girne
Girne
Happy Child Education Center
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
5
418 Girne
Girne
Girne
Little Star Etüd Merkezi(Merkez)
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
8
419 Girne
Girne
Esentepe
Mavi Yunus Okul Ö.Eğ. Ve Etüt Merk.
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
7
420 Girne
Girne
Boğazköy
Mickeyland Oyun ile Eğitim Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
0
421 Girne
Girne
Girne
Sweet Child Nursery
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
9
422 Güzelyurt
Güzelyurt
AĢağıbostancı
Küçücüğüm
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
0
423 Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
Minik Kalpler Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
11
424 Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
Renkli DüĢler Okul Öncesi Eğitim Merkezi(Mrk)
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
8
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi 2014
24
Department of Common Servives for Education 2014
2013- 2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
2013-2014 YerleĢimlerine (Ġlçe/Bucak/Bucak merkezi,köy, mahalle) göre örgün-yaygın eğitim okul ve kurumları ile öğrenci sayıları (yükseköğrenim dahil)
Number of formal & non-formal education schools/institutions & students by district/subdistrict&village (including higher education)
sayı ilçe
bucak
köy
okul/kurum
kurumun türü
425 Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
Sevgi Çiçeği Eğitim Merkezi
Anaokula bağlı etüt
eğitim seviyesi
yaygın eğitim
res-öz öğrenci
Özel
5
426 Güzelyurt
Lefke
Gemikonağı
DüĢler ġatosu Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
+
427 Güzelyurt
Lefke
Gemikonağı
Minik Afacanlar Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
Anaokula bağlı etüt
yaygın eğitim
Özel
11
428 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Artım Eğitim Merkezi
Bağımsız Etüt
yaygın eğitim
Özel
86
429 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Doğru Çizgi Eğitim ve Etüt Merkezi
Bağımsız Etüt
yaygın eğitim
Özel
18
430 LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
Kıbrıs Tiamo Eğitim Merkezi
Bağımsız Etüt
yaygın eğitim
Özel
+
431 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Esra Dede Martı Eğitim Merkezi-
Bağımsız Etüt
yaygın eğitim
Özel
21
432 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Bizim Okul Etüt Merkezi
Bağımsız Etüt
yaygın eğitim
Özel
0
433 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Özyazar Eğitim Merkezi
Bağımsız Etüt
yaygın eğitim
Özel
17
434 Ġskele
Ġskele
Ġskele
AVK Eğitim Merkezi
Bağımsız Etüt
yaygın eğitim
Özel
9
435 Ġskele
Mehmetçik
Mehmetçik
Libem Eğitim Merkezi
Bağımsız Etüt
yaygın eğitim
Özel
+
ETÜT MERKEZLERĠ TOPLAM 602
ÖZEL YAYGIN EĞĠTĠM TOPLAM 4656
KKTC RESMĠ VE ÖZEL YAYGIN EĞĠTĠM TOPLAM 6913
436 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Atatürk Öğretmen Akademisi
Akademi
Yükseköğrenim
48
437 LefkoĢa
LefkoĢa
Gönyeli
Yakın Doğu Üniversitesi
Üniversite
Yüksek öğrenim
21467
438 LefkoĢa
439 LefkoĢa
LefkoĢa
LefkoĢa
Haspolat
LefkoĢa
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Akdeniz Karpaz Üniversitesi
Üniversite
Üniversite
Yüksek öğrenim
Yüksek öğrenim
7936
374
440 G. Mağusa
441 G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
G. Mağusa
Doğu Akdeniz Üniversitesi
ĠTÜ- KKTC
Üniversite
Üniversite
Yüksek öğrenim
Yüksek öğrenim
16054
112
442 Girne
Girne
Karaoğlanoğlu
Girne Amerikan Üniversitesi
Üniversite
Yüksek öğrenim
10751
443 Güzelyurt
Lefke
Lefke
Lefke Avrupa Üniversitesi
Üniversite
Yüksek öğrenim
3844
444 Güzelyurt
Güzelyurt
Kalkanlı
ODTÜ-KKTC
Üniversite
Yüksek öğrenim
2188
ÜNĠVERSĠTELER (AÖA hariç)TOPLAM 62726
+ Veri elde edilemedi (No data avaiable)
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi 2014
25
Department of Common Servives for Education 2014
2013- 2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
2013-2014
ÖRGÜN EĞĠTĠM
FORMAL EDUCATION
KKTC Örgün Eğitim Okul,Kurum, Öğrenci, Eğitim Kadrosu, Öğretmen, ġube Sayısı ve Oranları
Number of formal education schools/institutions, students,teaching staff,divisions&rates
kurum
Müdür
Muavin
Atelye Ģefi
Kadrolu Öğretmen
school
Headmaster
Deputy head
Head of Atelier
Permanent teachers
KKTC Örgün topl. (Formal edu.total)
244
KKTC okul öncesi (pre-primary)
93
KKTC ilkokul (Primary)
93
KKTC Özel Eğitim (Special edu.)
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
43
85
128
112
108
220
1
11
12
2410
1060
3470
6
4
10
9
0
9
0
0
0
234
8
242
28
42
70
34
40
74
0
0
0
744
417
1161
6
0
2
2
0
0
0
0
0
0
28
4
32
KKTC Ġlköğretim top. (primary total)
192
34
48
82
43
40
83
0
0
0
1006
429
1435
KKTC ortaokulve lise (Sec.academic)
40
9
25
34
62
47
109
0
0
0
1133
455
1588
KKTC Mes.ortaokul/Lise (Sec.Voc.)
12
0
12
12
7
21
28
1
11
12
271
176
447
KKTC Ortaöğ. top. (sec.total)
52
9
37
46
69
68
137
1
11
12
1404
631
2035
Resmi okul toplamı (Public schools)
158
34
77
111
97
92
189
1
11
12
2410
1060
3470
4 yaĢ (Age 4)
4
1
0
1
1
0
1
0
0
0
68
1
69
5 yaĢ (Age 5)
19
4
4
8
4
0
4
0
0
0
166
7
173
Okulöncesi top.(Pre-primary total)
23
5
4
9
5
0
5
0
0
0
234
8
242
Özel Eğitim (Special Edu.)
6
0
2
2
0
0
0
0
0
0
28
4
32
Ġlkokul (Primary School)
85
23
39
62
31
33
64
0
0
0
744
417
1161
Ġlköğretim Top.(primary total)
114
28
45
73
36
33
69
0
0
0
1006
429
1435
Ortaokul ve lise (Secondary.-academic)
32
6
20
26
54
38
92
0
0
0
1133
455
1588
Mesleki orta ve lise (Secondary-Voc.)
12
0
12
12
7
21
28
1
11
12
271
176
447
Ortaöğretim top.(Secondary total)
44
6
32
38
61
59
120
1
11
12
1404
631
2035
Özel okul toplamı (Private schools)
86
17
1
15
4
16
0
31
4
0
0
0
0
0
70
8
0
0
4 yaĢ(Age 4)
9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 yaĢ (Age 5)
O.Ö Top.(Pre-primary total)
70
1
0
1
4
0
4
0
0
0
0
0
0
ilkokul(primary)
8
5
3
8
3
7
10
0
0
0
0
0
0
kolej(secondary)
8
3
5
8
8
9
17
0
0
0
0
0
0
Tüm personel bir kez sayılmıĢtır. (No double staff)
Okul sayısına resmi ilkokula bağlı anaokulları ile liseye bağlı ortaokullar dahil edilmemiĢtir.( kindergartens within public primary schools&lower sec. schools within
upper secondary schools are not counted as a school)
Resmi 4-5 yaĢ okul sayısı sadece bağımsız anaokullara aittir. Ġlkokul bünyesindeki anaokulları ilkokul altında sayılmıĢtır.
( Number of public kindergartens indicates only separate kindergartens.Kindergartens within primary schools are counted under primary schools. )
Özel anaokul yöneticileri 4 yaĢ altında sayılmıĢtır. (Private school administrators are counted under age 4)
Özel bağımsız anaokulu yöneticileri öğretmen altında sayılmıĢtır.(Administrators at private independent kindergartens counted under the title of teacher)
28
2013- 2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
2013-2014
ÖRGÜN EĞĠTĠM
FORMAL EDUCATION
KKTC Örgün Eğitim Okul,Kurum, Öğrenci, Eğitim Kadrosu, Öğretmen, ġube Sayısı ve Oranları(DEVAM)
Number of formal education schools/institutions, students,teaching staff,divisions&rates
SözleĢmeli Öğretmen
TC Sözl. Öğretmen
Öğretmen Toplamı
Teknik .Ö.Gör
Contractual teachers
Teachers from Turkey
Total of teachers
Technical staff
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
KKTC Örgün topl. (Formal edu.total)
851
182
1033
26
96
122
3287
1338
4625
9
22
31
KKTC okul öncesi (pre-primary)
249
17
266
0
0
0
483
25
508
0
0
0
KKTC ilkokul (Primary)
293
60
353
0
0
0
1037
477
1514
0
0
0
KKTC Özel Eğitim (Special edu.)
0
0
0
12
28
40
40
32
72
0
0
0
KKTC Ġlköğretim top. (primary total)
542
77
619
12
28
40
1560
534
2094
0
0
0
KKTC ortaokulve lise (Sec.academic)
280
97
377
12
44
56
1425
596
2021
0
0
0
KKTC Mes.ortaokul/Lise (Sec.Voc.)
29
8
37
2
24
26
302
208
510
9
22
31
KKTC Ortaöğ. top. (sec.total)
309
105
414
14
68
82
1727
804
2531
9
22
31
Resmi okul toplamı (Public schools)
29
8
37
26
96
122
2465
1164
22
31
0
0
0
0
0
0
68
1
3629
69
9
4 yaĢ (Age 4)
0
0
0
5 yaĢ (Age 5)
0
0
0
0
0
0
166
7
173
0
0
0
Okulöncesi top.(Pre-primary total)
0
0
0
0
0
0
234
8
242
0
0
0
Özel Eğitim (Special Edu.)
0
0
0
12
28
40
40
32
72
0
0
0
Ġlkokul (Primary School)
0
0
0
0
0
0
744
417
1161
0
0
0
Ġlköğretim Top.(primary total)
0
0
0
12
28
40
1018
457
1475
0
0
0
Ortaokul ve lise (Secondary.-academic)
0
0
0
12
44
56
1145
499
1644
0
0
0
Mesleki orta ve lise (Secondary-Voc.)
29
8
37
2
24
26
302
208
510
9
22
31
Ortaöğretim top.(Secondary total)
29
8
37
14
68
82
1447
707
2154
9
22
31
Özel okul toplamı (Private schools)
822
174
996
0
0
0
822
174
996
0
0
0
4 yaĢ(Age 4)
138
6
144
0
0
0
138
6
144
0
0
0
5 yaĢ (Age 5)
111
11
122
0
0
0
111
11
122
0
0
0
O.Ö Top.(Pre-primary total)
249
17
266
0
0
0
249
17
266
0
0
0
ilkokul(primary)
293
60
353
0
0
0
293
60
353
0
0
0
kolej(secondary)
280
97
377
0
0
0
280
97
377
0
0
0
Tüm personel bir kez sayılmıĢtır. (No double staff)
Okul sayısına resmi ilkokula bağlı anaokulları ile liseye bağlı ortaokullar dahil edilmemiĢtir.( kindergartens within public primary schools&lower sec. schools within
upper secondary schools are not counted as a school)
Resmi 4-5 yaĢ okul sayısı sadece bağımsız anaokullara aittir. Ġlkokul bünyesindeki anaokulları ilkokul altında sayılmıĢtır.
( Number of public kindergartens indicates only separate kindergartens.Kindergartens within primary schools are counted under primary schools. )
Özel anaokul yöneticileri 4 yaĢ altında sayılmıĢtır. (Private school administrators are counted under age 4)
Özel bağımsız anaokulu yöneticileri öğretmen altında sayılmıĢtır.(Administrators at private independent kindergartens counted under the title of teacher)
29
2013- 2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
2013-2014
ÖRGÜN EĞĠTĠM
FORMAL EDUCATION
KKTC Örgün Eğitim Okul,Kurum, Öğrenci, Eğitim Kadrosu, Öğretmen, ġube Sayısı ve Oranları (DEVAM)
Number of formal education schools/institutions, students,teaching staff,divisions&rates
KKTC Örgün topl. (Formal edu.total)
Eğitim kadrosu top.
Öğrenci
ġube
Öğ/Ģube Öğ/Öğr. Öğ/Eğ.K.
Teaching staff total
Student
Class stu/class
STR
Student/
K/F
E/M
T
E/M
K/F
T
3452
1564
5016
24032
22907
46939
2361
19,9
10,1
Teac.stf
9,4
KKTC okul öncesi (pre-primary)
498
29
527
3384
3132
6516
416
15,7
12,8
12,4
KKTC ilkokul (Primary)
1099
559
1658
9573
8996
18569
885
21,0
12,3
11,2
KKTC Özel Eğitim (Special edu.)
40
34
74
113
96
209
30
7,0
2,9
2,8
KKTC Ġlköğretim top. (primary total)
1637
622
2259
13070
12224
25294
1331
19,0
12,1
11,2
KKTC ortaokulve lise (Sec.academic)
1496
668
2164
8992
9257
18249
807
22,6
9,0
8,4
KKTC Mes.ortaokul/Lise (Sec.Voc.)
319
274
593
1970
1426
3396
223
15,2
6,7
5,7
KKTC Ortaöğ. top. (sec.total)
1815
942
2757
10962
10683
21645
1030
21,0
8,6
7,9
Resmi okul toplamı (Public schools)
2606
1366
3972
19517
18701
38218
1829
20,9
10,5
9,6
4 yaĢ (Age 4)
70
1
611
613
1224
75
16,3
17,7
17,2
5 yaĢ (Age 5)
174
11
71
185
1506
1407
2913
152
19,2
16,8
15,7
Okulöncesi top.(Pre-primary total)
244
12
256
2117
2020
4137
227
18,2
17,1
16,2
Özel Eğitim (Special Edu.)
40
34
74
113
96
209
30
7,0
2,9
2,8
Ġlkokul (Primary School)
798
489
1287
7825
7404
15229
717
21,2
13,1
11,8
Ġlköğretim Top.(primary total)
1082
535
1617
10055
9520
19575
974
20,1
13,3
12,1
Ortaokul ve lise (Secondary.-academic)
1205
557
1762
7492
7755
15247
632
24,1
9,3
8,7
Mesleki orta ve lise (Secondary-Voc.)
319
274
593
1970
1426
3396
223
15,2
6,7
5,7
Ortaöğretim top.(Secondary total)
1524
831
2355
9462
9181
18643
855
21,8
8,7
7,9
Özel okul toplamı (Private schools)
198
6
1044
149
4515
4206
8721
532
16,4
8,8
8,4
4 yaĢ(Age 4)
846
143
718
627
1345
112
12,0
9,3
9,0
5 yaĢ (Age 5)
111
11
122
549
485
1034
77
13,4
8,5
8,5
O.Ö Top.(Pre-primary total)
254
17
271
1267
1112
2379
189
12,6
8,9
8,8
ilkokul(primary)
301
70
371
1748
1592
3340
168
19,9
9,5
9,0
kolej(secondary)
291
111
402
1500
1502
3002
175
17,2
8,0
7,5
Tüm personel bir kez sayılmıĢtır. (No double staff)
Okul sayısına resmi ilkokula bağlı anaokulları ile liseye bağlı ortaokullar dahil edilmemiĢtir.( kindergartens within public primary schools&lower sec. schools within
upper secondary schools are not counted as a school)
Resmi 4-5 yaĢ okul sayısı sadece bağımsız anaokullara aittir. Ġlkokul bünyesindeki anaokulları ilkokul altında sayılmıĢtır.
( Number of public kindergartens indicates only separate kindergartens.Kindergartens within primary schools are counted under primary schools. )
Özel anaokul yöneticileri 4 yaĢ altında sayılmıĢtır. (Private school administrators are counted under age 4)
Özel bağımsız anaokulu yöneticileri öğretmen altında sayılmıĢtır.(Administrators at private independent kindergartens counted under the title of teacher)
30
2013-2014 Education indicators
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
Sınıflara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education students by grade
Sınıf / Grades
Resmi Okullar
Özel Okul/Kurum
Toplam
Public Schools
Private Schools
Total
4 yaĢ (Age 4)
1224
1345
2569
5 yaĢ (Age 5)
2913
1034
3947
O. Öncesi Toplam (pre-primary total)
4137
2379
6516
1. sınıf (Grade 1)
3370
748
4118
2. sınıf (Grade 2)
3214
738
3952
3. sınıf ( Grade 3)
3028
712
3740
4. sınıf (Grade 4)
2934
580
3514
5. sınıf (Grade 5)
2683
562
3245
Ġlkokul Toplam (primary total)
15229
3340
18569
Özel Eğitim (Special Education)
209
ĠlköğretimToplam (grand total)
19575
5719
25294
GOÖD
Academic
MTÖ
Resmi Top.
Özel okullar
Toplam
Vocational
Publ.total
Private Schools
Total
6.sınıf (Grade 6)
2864
114
2978
455
3433
7. sınıf (Grade 7)
2930
80
3010
553
3563
8. sınıf (Grade 8)
2875
0
2875
467
3342
Ortaokul Toplam (lower sec. total)
8669
194
8863
1475
10338
9. sınıf ( Grade 9)
2074
1001
3075
398
3473
10. sınıf (Grade 10)
1600
811
2411
390
2801
11. sınıf (Grade 11)
1417
721
2138
381
2519
12. sınıf (Grade12)
1487
669
2156
358
2514
Lise Toplam (upper sec. total)
6578
3202
9780
1527
11307
Ortaöğretim Toplam (Total of sec.)
15247
3396
18643
3002
21645
Resmi Okullar
Özel Okullar
Toplam
Public Schools
Private Schools
Total
38218
8721
46939
GENEL TOPLAM (Grand total)
31
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi,Mayıs 2014
2013-2014 Education indicators
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
Okullara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education students by &school
OKUL ÖNCESĠ (PRE-PRIMARY EDUCATION)
4 yaĢ (Age 4)
ġube
GENEL toplam (Grand total)
153 KKTC GENEL TOPLAM (Grand total)
83
RESMĠ TOPLAM (Public total)
70
ÖZEL TOPLAM (Private total)
5 yaĢ (Age 5)
öğrenci/students
Div.
E /M
187
75
112
K/F
T
ġube
Toplam (pre-school total)
öğrenci/students
Div.
E /M
1329 1240 2569
611 613 1224
718 627 1345
229
152
77
75
40
39
19
14
578
247
278
127
99
498
243
294
121
84
1076
490
572
248
183
75
611
613
19
19
12
14
11
190
142
106
94
79
75
29
0
0
9
0
2
2
2
15
0
0
1
1
0
0
3
1
4
0
1
2
1
1
3
8
0
1
0
1
46
0
0
0
1
1
0
611
256
0
0
95
0
16
22
18
151
0
0
11
11
0
0
31
12
43
0
4
9
2
5
28
48
0
2
1
3
355
0
0
0
13
6
0
K/F
T
ġube
öğrenci/students
Div.
E /M
2055 1892 3947
1506 1407 2913
549 485 1034
416
227
189
3384 3132 6516
2117 2020 4137
1267 1112 2379
K/F
T
83
52
57
21
16
744
503
477
156
175
1424
928
949
307
339
158
92
96
40
30
1322 1178 2500
750 668 1418
755 766 1521
283 272 555
274 248 522
1224
152
1506 1407 2913
227
2117 2020 4137
193
145
111
93
71
383
287
217
187
150
46
38
33
19
16
455
414
309
153
175
894
751
631
298
339
65
57
45
33
27
645
556
415
247
254
613
260
0
0
83
0
16
28
22
149
0
0
11
11
0
0
30
10
40
0
5
13
8
8
23
57
0
2
1
3
353
0
0
0
12
12
0
1224
516
0
0
178
0
32
50
40
300
0
0
22
22
0
0
61
22
83
0
9
22
10
13
51
105
0
4
2
6
708
0
0
0
25
18
0
152
73
6
8
0
7
3
3
5
32
2
9
1
12
8
2
3
1
14
7
0
2
0
1
0
10
4
0
1
5
79
1
3
1
2
1
1
1506 1407 2913
736 698 1434
61
52
113
72
86
158
0
0
0
69
80
149
38
28
66
31
21
52
53
52
105
324 319 643
16
16
32
102
72
174
12
7
19
130
95
225
82
91
173
18
26
44
31
34
65
12
13
25
143 164 307
68
53
121
0
0
0
12
11
23
0
0
0
4
10
14
0
0
0
84
74
158
45
40
85
5
3
8
5
3
8
55
46
101
770 709 1479
9
7
16
29
30
59
6
8
14
17
13
30
16
15
31
2
0
2
227
102
6
8
9
7
5
5
7
47
2
9
2
13
8
2
6
2
18
7
1
4
1
2
3
18
4
1
1
6
125
1
3
1
3
2
1
2117 2020 4137
992 958 1950
61
52
113
72
86
158
95
83
178
69
80
149
54
44
98
53
49
102
71
74
145
475 468 943
16
16
32
102
72
174
23
18
41
141 106 247
82
91
173
18
26
44
62
64
126
24
23
47
186 204 390
68
53
121
4
5
9
21
24
45
2
8
10
9
18
27
28
23
51
132 131 263
45
40
85
7
5
12
6
4
10
58
49
107
1125 1062 2187
9
7
16
29
30
59
6
8
14
30
25
55
22
27
49
2
0
2
Bölgelere göre genel toplam (by district)
48
LefkoĢa Toplam (Total)
41
Gazi Mağusa Toplam (Total)
28
Girne Toplam (Total)
21
Güzelyurt Toplam (Total)
15
Ġskele Toplam (Total)
83 RESMĠ okulöncesi toplamı (Public pre-primary)
Bölgelere göre resmi (by district)
16
LefkoĢa Toplam (Total)
25
Gazi Mağusa Toplam (Total)
14
Girne Toplam (Total)
14
Güzelyurt Toplam (Total)
14
Ġskele Toplam (Total)
680
425
472
151
164
439
337
322
145
164
632
482
433
238
235
1277
1038
848
485
489
okullara göre resmi ( by school)
83
RESMĠ okulöncesi toplamı (Public pre-primary)
23
Bağımsız Anaokulları (Independent Kindergartens)
1
FAZIL PLÜMER ANAOKULU
2
GÜLENYÜZLER ANAOKULU
3
LEFKOġA VAKIF ANAOKULU
4
YENĠYÜZYIL ANAOKULU
5
YENĠCAMĠ ANAOKULU
6
GAZĠKÖY ANAOKULU
7
GÖNYELĠ FAZIL PLÜMER ANAOKULU
LefkoĢa Toplam (Total)
1
GAZĠMAĞUSA MAARĠF ANAOKULU
2
ALASYA VAKIF ANAOKULU
3
TUZLA ġEHĠT ÖZDEMĠR ANAOKULU
Gazi Mağusa Toplam (Total)
1
GĠRNE MAARĠF ANAOKULU
2
KARAKUM ANAOKULU
3
LAPTA ANAOKULU
4
OSMAN TÜRKAY ANAOKULU
Girne Toplam (Total)
1
ATATÜRK MAARĠF ANAOKULU
2
AKÇAY ANAOKULU
3
GAZĠVEREN ANAOKULU
4
KALKANLI ANAOKULU
5
YAYLA ANAOKULU
6
PORTAKAL ÇĠÇEKLERĠ
Güzelyurt Toplam (Total)
1
ĠSKELE MAARĠF ANAOKULU
2
AYGÜN ANAOKULU
3
ÖTÜKEN ANAOKULU
Ġskele Toplam (Total)
60
Ġlkokula bağlı anaokulları (Dependent kindergartens)
1
ARABAHMET ĠLKOKULU
2
ALAYKÖY ĠLKOKULU
3
BALIKESĠR - MERĠÇ ĠLKOKULU
4
CĠHANGĠR - DÜZOVA ĠLKOKULU
5
DEĞĠRMENLĠK ĠLKOKULU
6
DĠLEKKAYA ĠLKOKULU
32
2013-2014 Education indicators
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
Okullara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education students by &school
OKUL ÖNCESĠ-DEVAM (PRE-PRIMARY EDUCATION)
4 yaĢ (Age 4)
ġube
okullara göre resmi ( by school)
7
HAMĠTKÖY DR. F. KÜÇÜK ĠLKOKULU
8
HASPOLAT ĠLKOKULU
9
ġEHĠT MEHMET ERAY ĠLKOKULU
LefkoĢa Toplam (Total)
1
POLATPAġA ĠLKOKULU
2
ġEHĠT MUSTAFA KURTULUġ ĠLKOKULU
3
ġEHĠT OSMAN AHMET ĠLKOKULU
4
ġEHĠT ZEKĠ SALĠH ĠLKOKULU
5
AKDOĞAN DR. F. KÜÇÜK ĠLKOKULU
6
AKOVA - YILDIRIM ĠLKOKULU
7
ALANĠÇĠ ĠLKOKULU
8
BEYARMUDU ĠLKOKULU
9
ÇAYÖNÜ - ĠNCĠRLĠ ĠLKOKULU
10
DÖRTYOL ĠLKOKULU
11
GEÇĠTKALE ĠLKOKULU
12
GÜVERCĠNLĠK ĠLKOKULU
13
ĠNÖNÜ ĠLKOKULU
14
MORMENEKġE ĠLKOKULU
15
PĠLE TÜRK ĠLKOKULU
16
SERDARLI ĠLKOKULU
17
ġEHĠT SALĠH TERZĠ ĠLKOKULU
18
TATLISU ĠLKOKULU
19
TÜRKMENKÖY ĠLKOKULU
20
ULUKIġLA ĠLKOKULU
21
VADĠLĠ ĠLKOKULU
22
YENĠBOĞAZĠÇĠ ĠLKOKULU
Gazi Mağusa Toplam (Total)
1
AĞIRDAĞ - DAĞYOLU ĠLKOKULU
2
ALSANCAK ĠLKOKULU
3
ÇAMLIBEL AYSUN ĠLKOKULU
4
ÇATALKÖY ĠLKOKULU
5
DĠKMEN ĠLKOKULU
6
ESENTEPE ĠLKOKULU
7
KARAOĞLANOĞLU ĠLKOKULU
8
KARġIYAKA MERKEZ ĠLKOKULU
9
MEHMET BORANSEL ĠLKOKULU
10
TEPEBAġI ĠLKOKULU
Girne Toplam (Total)
1
BOSTANCI FĠKRĠ KARAYEL ĠLKOKULU
2
DOĞANCI ĠLKOKULU
3
GEMĠKONAĞI ĠLKOKULU
4
LEFKE ĠSTĠKLAL ĠLKOKULU
5
SERHATKÖY ĠLKOKULU
6
YEDĠDALGA ĠLKOKULU
7
YEġĠLYURT ĠLKOKULU
8
ZÜMRÜTKÖY ĠLKOKULU
Güzelyurt Toplam (Total)
1
BOĞAZĠÇĠ ĠLKOKULU
2
BÜYÜKKONUK ĠLKOKULU
3
ÇAYIROVA ĠLKOKULU
4
DĠPKARPAZ ĠLKOKULU
5
KAPLICA ĠLKOKULU
6
KUMYALI ĠLKOKULU
7
MEHMETÇĠK ĠLKOKULU
8
ġEHĠT MENTEġ ZORBA
5 yaĢ (Age 5)
öğrenci/students
ġube
Toplam (pre-school total)
öğrenci/students
ġube
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
0
0
2
4
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
0
0
0
0
2
2
1
2
0
1
8
1
1
0
2
1
0
1
0
6
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
20
39
0
0
0
0
18
10
9
2
3
0
7
6
4
6
6
6
8
4
7
5
17
13
131
0
0
0
0
16
12
11
13
0
11
63
10
5
0
17
10
0
4
0
46
2
3
8
14
0
4
13
0
0
0
20
44
0
0
0
0
19
4
8
3
6
0
7
4
2
16
5
6
5
7
7
7
11
17
134
0
0
0
0
19
16
14
12
0
10
71
9
5
0
12
6
0
4
0
36
5
2
9
10
0
8
11
0
0
0
40
83
0
0
0
0
37
14
17
5
9
0
14
10
6
22
11
12
13
11
14
12
28
30
265
0
0
0
0
35
28
25
25
0
21
134
19
10
0
29
16
0
8
0
82
7
5
17
24
0
12
24
0
1
2
2
14
3
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
2
26
1
3
2
2
3
2
2
2
1
1
19
1
1
1
2
1
1
1
1
9
0
0
1
2
1
0
1
1
16
13
23
131
43
17
28
17
24
7
10
6
8
12
11
4
7
13
6
8
9
12
1
11
14
16
284
6
32
10
30
29
17
20
12
3
7
166
12
9
6
16
8
7
9
2
69
5
3
9
20
4
4
11
14
9
18
20
120
44
5
13
17
26
6
12
4
2
10
11
10
5
11
5
8
6
6
8
6
11
16
242
8
26
12
23
23
14
24
12
6
10
158
9
8
7
22
7
8
6
4
71
3
9
10
14
3
8
14
7
25
31
43
251
87
22
41
34
50
13
22
10
10
22
22
14
12
24
11
16
15
18
9
17
25
32
526
14
58
22
53
52
31
44
24
9
17
324
21
17
13
38
15
15
15
6
140
8
12
19
34
7
12
25
21
1
2
4
18
3
1
2
2
5
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
3
44
1
3
2
2
5
4
3
4
1
2
27
2
2
1
4
2
1
2
1
15
1
1
2
3
1
1
2
1
16
13
43
170
43
17
28
17
42
17
19
8
11
12
18
10
11
19
12
14
17
16
8
16
31
29
415
6
32
10
30
45
29
31
25
3
18
229
22
14
6
33
18
7
13
2
115
7
6
17
34
4
8
24
14
9
18
40
164
44
5
13
17
45
10
20
7
8
10
18
14
7
27
10
14
11
13
15
13
22
33
376
8
26
12
23
42
30
38
24
6
20
229
18
13
7
34
13
8
10
4
107
8
11
19
24
3
16
25
7
25
31
83
334
87
22
41
34
87
27
39
15
19
22
36
24
18
46
22
28
28
29
23
29
53
62
791
14
58
22
53
87
59
69
49
9
38
458
40
27
13
67
31
15
23
6
222
15
17
36
58
7
24
49
21
33
2013-2014 Education indicators
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
Okullara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education students by &school
OKUL ÖNCESĠ-DEVAM (PRE-PRIMARY EDUCATION)
4 yaĢ (Age 4)
ġube
9
YEDĠKONUK ĠLKOKULU
10
YENĠERENKÖY ĠLKOKULU
11
ZĠYAMET ĠLKOKULU
Ġskele Toplam (Total)
70
ÖZEL okulöncesi toplamı (Private pre-primary)
5 yaĢ (Age 5)
öğrenci/students
ġube
Toplam (pre-school total)
öğrenci/students
ġube
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
1
2
1
10
6
10
16
76
4
6
13
68
10
16
29
144
1
2
2
11
6
16
28
120
12
19
19
118
18
35
47
238
2
4
3
21
12
26
44
196
16
25
32
186
28
51
76
382
112
718
627
1345
77
549
485
1034
189
1267 1112 2379
56
21
27
5
3
388
105
172
33
20
305
98
183
28
13
693
203
355
61
33
37
14
24
2
0
289
89
168
3
0
241
88
150
6
0
530
177
318
9
0
93
35
51
7
3
677
194
340
36
20
112
76
1
2
1
2
718
422
3
12
12
13
7
5
17
7
5
6
0
4
3
0
17
11
7
14
0
7
9
0
7
9
12
4
5
4
200
5
10
5
2
7
9
5
10
0
627
350
2
11
8
11
2
4
16
4
5
10
0
3
6
2
16
8
2
15
0
2
5
0
5
6
5
5
6
2
161
4
3
6
2
6
6
3
12
1
1345
772
5
23
20
24
9
9
33
11
10
16
0
7
9
2
33
19
9
29
0
9
14
0
12
15
17
9
11
6
361
9
13
11
4
13
15
8
22
1
77
41
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
17
1
0
1
1
1
1
0
1
1
549
198
4
5
2
7
2
4
3
0
0
4
0
4
3
8
3
5
2
16
0
0
0
0
0
0
0
3
0
5
80
3
0
7
3
4
8
1
6
1
485
154
5
7
0
3
4
3
4
0
0
3
0
0
4
3
1
1
3
4
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
49
4
0
5
1
6
6
1
5
1
1034
352
9
12
2
10
6
7
7
0
0
7
0
4
7
11
4
6
5
20
0
0
0
0
0
0
0
6
0
6
129
7
0
12
4
10
14
2
11
2
189
117
2
3
2
3
2
2
5
1
1
2
0
2
2
1
4
3
2
3
0
1
2
0
1
1
1
2
1
2
51
2
2
2
2
2
2
1
3
2
1267 1112 2379
620 504 1124
7
7
14
17
18
35
14
8
22
20
14
34
9
6
15
9
7
16
20
20
40
7
4
11
5
5
10
10
13
23
0
0
0
8
3
11
6
10
16
8
5
13
20
17
37
16
9
25
9
5
14
30
19
49
0
0
0
7
2
9
9
5
14
0
0
0
7
5
12
9
6
15
12
5
17
7
8
15
5
6
11
9
3
12
280 210 490
8
8
16
10
3
13
12
11
23
5
3
8
11
12
23
17
12
29
6
4
10
16
17
33
1
2
3
Bölgelere göre özel (by district)
32
LefkoĢa
16
Gazimağusa
14
Girne
7
Güzelyurt
1
Ġskele
546
186
333
34
13
1223
380
673
70
33
okullara göre özel ( by school)
70
Tüm Özel Anaokullar (All private kindergartens)
62
Bağımsız anaokulları (independent kindergartens)
1
2
Anaokulum Elma ġekeri ve Etüt Merkezi
3
Atmosfer Eğitim Merkezi
4
Can Yuva Anaokulu
5
6
Cıvıltı Çocuk Kulübü Etüt Merkezi
7
Dört ĠĢlem Eğitim Merkezi
8
Green Flipper
9
Harikalar Diyarı Okulöncesi Eğitim ve Etüt Mer.
10
Heidi Land KreĢ ve Anaokulu
11
Ġyikalp Çocuk Kulübü
12
Jungle Bee KreĢ, Anaokulu ve Etüd Merkezi
13
Kids Island Preschool Education Center
14
Little Bees Junior School
15
Mavi Elma Eğitim Merkezi
16
Minik Dahiler Eğitim Merkezi
17
18
NeĢem Yuva
19
Peter Pan Yuva ve Anaokulu
20
Pluto Anaokulu
21
S.O.S Çocuk Köyü
22
ġirin Çocuk Okul Öncesi ve Etüt Merkezi
23
Teletubbies Okul Öncesi Eğitim Merkezi
24
Yedi Cüceler Yuvam ve Anaokulu
25
Yeni GeliĢim Eğitim Merkezi
26
Zeynep Nur Minik Yıldızlar Eğitim Merkezi
27
Minik Ģirinler
28
Birikim Kids Eğitim Merkezi
Artım Junior School
Dalmaçyalılar KreĢ ve Anaokulu
Pamuk ġekerim KreĢ ve Anaokulu+Perfect Kids (Etüt)
LefkoĢa Toplam
1
Çocuk Klubü Etüt Eğitim Merkezi
2
DüĢ Bahçesi Okulöncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
3
Fatma Bal Okul Öncesi Eğitim Merkezi
4
Kindergarden Anaokulu ve Okulöncesi Eğitim ve Etüt Mrk
5
Lucky Duck Learning Center
6
Mağusa Etüt Merkezi
7
Mickey Mouse Anaokul ve Etüt Merkezi
8
Miniland Okul Öncesi Eğitim Merkezi
9
Papatya Okul Öncesi Eğitim Merkezi
1
1
4
1
1
1
0
1
1
0
3
2
1
2
0
1
2
0
1
1
1
1
1
1
34
1
2
1
1
1
1
1
2
1
34
2013-2014 Education indicators
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
Okullara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education students by &school
OKUL ÖNCESĠ-DEVAM (PRE-PRIMARY EDUCATION)
4 yaĢ (Age 4)
ġube
10
Susam Sokağı Çocuk Evi
11
Wonderkids Early Learning Center
12
Küçük Adımlar Okul Öncesi Eğitim Merkezi
13
Mavim Pembem Anaokulu ve Etüt Merkezi
14
15
Kır Çiçekleri Okul Öncesi ve Etüt Merkezi
Neokids Anaokul ve Etüt Merkezi
Gazimağusa Toplam
1
Colourland Prep School Co. Ltd.
2
Happy Land Junior Infant and Nursery School(Merkez)
3
Little Star Etüd Merkezi(Merkez)
4
Münevver Bindayı Eğitim Merkezi
5
Happy Child Education Center
6
7
8
Boğaz Deniz Kabuğu Okul Öncesi Eğitim Merkezi
9
Mickeyland Oyun ile Eğitim Merkezi
10
11
Little Star Etüd Merkezi(ġube)
Mavi Yunus Okul Ö.Eğ. Ve Etüt Merk.
Sweet Child Nursery
Tırtıl Oyun ile Eğitim Merkezi
Girne Toplam
1
2
Güzelyurt Belediyesi Anaokulu
3
4
Minik Kalpler Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
5
Sevgi Çiçeği Eğitim Merkezi
6
DüĢler ġatosu Okul Öncesi Eğitim ve Etüt M.
7
Minik Afacanlar Okul Öncesi Eğitim ve Etüt M.
Küçücüğüm
Renkli DüĢler Okul Öncesi Eğitim Merkezi(Mrk)
Güzelyurt Toplam
1
Ġskele Belediyesi Çocuk Bakım ve Eğitim M.
Ġskele Toplam
8
Ġlkokula bağlı anaokulları(dependent kindergartens)
1
Future American Nursery School
2
Levent Kindergarten
3
Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hizmetleri
4
Yakın Doğu Anaokulu
LefkoĢa Toplam
1
Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu
Gazimağusa Toplam
1
The American Nursery School
2
Necat British College
3
The English School of Kyrenia
Girne Toplam
Özel Eğitim (Special education)
6
GENEL TOPLAM (Grand total)
1
LEFKOġA ÖZEL EĞT.MERKEZĠ
2
LEFKOġA ÖZEL EĞT.VE Ġġ EĞT. MRK
3
R.R.DENKTAġ GÖRME E.Ö.E.OKULU
4
GAZĠMAĞUSA ÖZEL EĞĠTĠM MERKEZĠ
5
GĠRNE ÖZEL EĞĠTĠM MERKEZĠ
6
YEġĠLYURT ÖZEL EĞĠTĠM MERKEZĠ
5 yaĢ (Age 5)
öğrenci/students
ġube
Toplam (pre-school total)
öğrenci/students
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
1
1
1
1
4
3
4
2
3
5
6
6
7
8
10
8
0
1
0
1
2
5
0
6
0
7
0
3
2
12
0
9
1
2
1
2
6
8
4
8
3
12
6
9
9
20
10
17
1
2
18
3
4
1
1
1
4
9
79
21
33
3
2
5
3
4
4
3
4
8
90
11
6
5
4
0
+
7
33
20
20
296
6
112
15
55
188
26
26
34
12
36
82
2
8
73
17
31
2
2
4
2
3
2
3
4
5
75
10
1
4
5
0
+
8
28
13
13
277
1
93
4
46
144
25
25
51
7
50
108
6
17
152
38
64
5
4
9
5
7
6
6
8
13
165
21
7
9
9
0
+
15
61
33
33
573
7
205
19
101
332
51
51
85
19
86
190
0
0
9
1
2
1
1
2
1
2
0
1
1
1
13
1
0
0
0
1
+
0
2
0
0
36
1
8
1
10
20
5
5
6
1
4
11
0
0
46
6
15
9
4
9
3
13
0
2
6
2
69
0
0
0
0
3
+
0
3
0
0
351
4
91
15
99
209
43
43
40
9
50
99
0
0
39
6
7
8
4
11
0
11
0
0
5
8
60
3
0
0
0
3
+
0
6
0
0
331
5
83
16
88
192
49
49
35
7
48
90
0
0
85
12
22
17
8
20
3
24
0
2
11
10
129
3
0
0
0
6
+
0
9
0
0
682
9
174
31
187
401
92
92
75
16
98
189
1
2
27
4
6
2
2
3
2
3
1
2
2
2
29
2
1
1
1
1
+
1
7
3
3
72
2
22
2
16
42
8
8
12
2
8
22
4
9
125
27
48
12
6
14
6
17
4
5
10
10
159
11
6
5
4
3
+
7
36
20
20
647
10
203
30
154
397
69
69
74
21
86
181
2
8
112
23
38
10
6
15
2
14
2
3
9
13
135
13
1
4
5
3
+
8
34
13
13
608
6
176
20
134
336
74
74
86
14
98
198
6
17
237
50
86
22
12
29
8
31
6
8
19
23
294
24
7
9
9
6
+
15
70
33
33
1255
16
379
50
288
733
143
143
160
35
184
379
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
0
+
1
5
3
3
36
1
14
1
6
22
3
3
6
1
4
11
Öğrenci/Student
Class E/M K/F Total
30
113
96
209
7
17
13
30
7
30
25
55
2
6
5
11
6
36
36
72
4
12
8
20
4
12
9
21
Bu tabloda resmi ilkokul bünyesindeki anaokulları da sayılmıĢtır.(Public kindergartens within primary schools are counted in this table)
+
ġube
Veri alde edilemedi. (No data available)
35
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
Sınıflara ve okullara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education students by grade&school
ĠLKOKULLAR (PRIMARY SCHOOLS)
ġube
Div.
I.Sınıf/Grade 1
öğrenci/students
E /M
K/F
T
ġube
Div.
196
157
39
2154
1745
409
1964
1625
339
4118
3370
748
181
145
36
2084
1690
394
1868
1524
344
3952
3214
738
173
138
35
1881
1520
361
1859
1508
351
3740
3028
712
12 Ġskele Toplam (Total)
69
50
41
19
17
804
528
479
183
160
713
497
450
164
140
1517
1025
929
347
300
64
47
37
18
15
753
500
466
181
184
684
481
380
174
149
1437
981
846
355
333
62
44
35
17
15
728
463
387
143
160
682
452
399
181
145
1410
915
786
324
305
85 RESMĠ Ġlkokul toplamı (Public primary)
157
1745
1625
3370
145
1690
1524
3214
138
1520
1508
3028
48
44
29
19
17
559
467
376
183
160
529
450
342
164
140
1088
917
718
347
300
42
42
28
18
15
502
450
373
181
184
471
432
298
174
149
973
882
671
355
333
41
40
25
17
15
500
412
305
143
160
461
417
304
181
145
961
829
609
324
305
1
3
2
2
2
4
3
5
4
1
1
3
1
2
2
0
2
5
2
3
48
0
2
0
2
3
7
1
3
2
2
1
1
1
1
13
34
25
16
29
45
32
82
50
12
3
36
9
15
19
4
19
68
24
24
559
0
18
0
36
51
82
15
34
20
21
10
10
4
7
12
35
14
6
33
66
30
85
34
10
3
26
5
21
12
3
17
67
21
29
529
0
24
0
28
43
111
6
19
16
18
4
11
8
6
25
69
39
22
62
111
62
167
84
22
6
62
14
36
31
7
36
135
45
53
1088
0
42
0
64
94
193
21
53
36
39
14
21
12
13
2
3
2
1
2
4
2
5
3
1
0
2
1
1
2
1
1
5
2
2
42
0
2
0
2
3
5
1
2
2
3
1
1
1
1
16
28
20
5
26
51
33
84
25
17
0
23
8
18
12
2
12
69
25
28
502
0
17
0
28
32
82
16
23
25
30
11
11
7
7
13
28
16
13
30
54
27
68
28
13
0
18
6
13
13
3
11
75
18
24
471
0
20
0
35
59
62
12
27
15
26
7
7
7
10
29
56
36
18
56
105
60
152
53
30
0
41
14
31
25
5
23
144
43
52
973
0
37
0
63
91
144
28
50
40
56
18
18
14
17
2
3
1
1
2
4
2
5
4
1
1
2
1
1
1
0
1
5
2
2
41
5
0
2
2
3
0
1
2
2
2
1
1
1
1
16
27
13
14
26
49
29
86
41
14
3
20
6
17
10
2
12
72
16
27
500
70
0
16
24
45
0
7
22
17
24
14
3
4
8
15
27
10
6
25
60
29
71
21
13
4
23
7
7
15
5
18
68
15
22
461
70
0
14
28
42
0
13
22
20
15
12
8
14
5
31
54
23
20
51
109
58
157
62
27
7
43
13
24
25
7
30
140
31
49
961
140
0
30
52
87
0
20
44
37
39
26
11
18
13
GENEL TOPLAM (Grand total)
93 KKTC GENEL TOP.(Grand t.)
85 RESMĠ TOPLAM (Public total)
8
ÖZEL TOPLAM (Private total)
2.Sınıf/Grade 2
öğrenci/students
E /M
K/F
T
ġube
Div.
3.Sınıf/Grade 3
öğrenci/students
E /M
K/F
T
Bölgelere göre genel toplam (by district)
24 LefkoĢa Toplam (Total)
29 Gazi Mağusa Toplam (Total)
16 Girne Toplam (Total)
12 Güzelyurt Toplam (Total)
Bölgelere göre resmi (by district)
20 LefkoĢa Toplam (Total)
28 Gazi Mağusa Toplam (Total)
13 Girne Toplam (Total)
12 Güzelyurt Toplam (Total)
12 Ġskele Toplam (Total)
okullara göre resmi ( by school)
1
ARABAHMET ĠLKOKULU
2
ATATÜRK ĠLKOKULU
3
ÇAĞLAYAN CUMHURĠYET ĠLKOKULU
4
GELĠBOLU ĠLKOKULU
5
NECATĠ TAġKIN ĠLKOKULU
6
9 EYLÜL ĠLKOKULU
7
ġEHĠT DOĞAN AHMET ĠLKOKULU
8
ġEHĠT ERTUĞRUL ĠLKOKULU
9
ġEHĠT TUNCER ĠLKOKULU
10 ġEHĠT YALÇIN ĠLKOKULU
11 AKINCILAR ĠLKOKULU
12 ALAYKÖY ĠLKOKULU
13 BALIKESĠR - MERĠÇ ĠLKOKULU
14 CĠHANGĠR - DÜZOVA ĠLKOKULU
15 DEĞĠRMENLĠK ĠLKOKULU
16 DĠLEKKAYA ĠLKOKULU
17 HAMĠTKÖY DR. F. KÜÇÜK ĠLKOKULU
18 GÖNYELĠ ĠLKOKULU
19 HASPOLAT ĠLKOKULU
20 ġEHĠT MEHMET ERAY ĠLKOKULU
LefkoĢa Toplam (Total)
1
ALASYA ĠLKOKULU
2
CANBULAT ĠLKOKULU
3
GAZĠ ĠLKOKULU
4
KARAKOL ĠLKOKULU
5
POLATPAġA ĠLKOKULU
6
ġEHĠT HÜSEYĠN AKĠL ĠLKOKULU
7
ġEHĠT MUSTAFA KURTULUġ ĠLKOKULU
8
ġEHĠT OSMAN AHMET ĠLKOKULU
9
ġEHĠT ZEKĠ SALĠH ĠLKOKULU
10 AKDOĞAN DR. F. KÜÇÜK ĠLKOKULU
11 AKOVA - YILDIRIM ĠLKOKULU
12 ALANĠÇĠ ĠLKOKULU
13 BEYARMUDU ĠLKOKULU
14 ÇAYÖNÜ - ĠNCĠRLĠ ĠLKOKULU
36
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
Okullara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education students by &school
ĠLKOKULLAR (PRIMARY SCHOOLS)
ġube
Div.
4.Sınıf/Grade 4
öğrenci/students
E /M
K/F
T
ġube
Div.
5.Sınıf/Grade 5
öğrenci/students
E /M
K/F
T
ġube
Div.
Toplam/total
öğrenci/students
E /M
K/F
T
174
144
30
1799
1510
289
1715
1424
291
3514
2934
580
161
133
28
1655
1360
295
1590
1323
267
3245
2683
562
885
717
168
9573
7825
1748
8996
7404
1592
18569
15229
3340
12 Ġskele Toplam (Total)
57
47
35
19
16
649
462
375
161
152
626
456
359
139
135
1275
918
734
300
287
54
41
35
16
15
606
395
370
137
147
588
393
353
125
131
1194
788
723
262
278
306
229
183
89
78
3540
2348
2077
805
803
3293
2279
1941
783
700
6833
4627
4018
1588
1503
85 RESMĠ Ġlkokul toplamı (Public primary)
144
1510
1424
2934
133
1360
1323
2683
717
7825
7404
15229
39
44
26
19
16
464
434
299
161
152
454
415
281
139
135
918
849
580
300
287
37
38
27
16
15
407
371
298
137
147
421
359
287
125
131
828
730
585
262
278
207
208
135
89
78
2432
2134
1651
805
803
2336
2073
1512
783
700
4768
4207
3163
1588
1503
1
3
2
1
2
4
2
5
4
1
0
2
1
1
1
1
1
4
1
2
39
5
0
3
3
3
0
1
3
2
2
1
1
1
1
14
30
13
5
24
61
21
76
33
12
0
26
6
14
10
2
13
58
17
29
464
82
0
18
33
44
0
7
33
20
17
8
7
3
7
8
34
22
10
30
54
30
55
41
11
0
24
3
14
8
3
12
65
13
17
454
62
0
18
47
38
0
11
26
25
19
8
5
5
9
22
64
35
15
54
115
51
131
74
23
0
50
9
28
18
5
25
123
30
46
918
144
0
36
80
82
0
18
59
45
36
16
12
8
16
1
2
1
1
2
4
3
5
4
1
0
2
1
1
1
0
1
4
1
2
37
5
0
3
2
2
0
1
2
2
2
1
1
1
1
6
18
16
5
20
52
31
64
39
9
0
19
3
8
15
3
8
54
15
22
407
61
0
23
25
29
0
7
24
18
27
7
7
4
6
15
21
11
12
18
59
27
64
27
15
0
35
8
14
12
1
9
44
10
19
421
68
0
18
31
30
0
4
23
20
21
12
4
4
7
21
39
27
17
38
111
58
128
66
24
0
54
11
22
27
4
17
98
25
41
828
129
0
41
56
59
0
11
47
38
48
19
11
8
13
7
14
8
6
10
20
12
25
19
5
2
11
5
6
7
2
6
23
8
11
207
15
4
8
11
14
12
5
12
10
11
5
5
5
5
65
137
87
45
125
258
146
392
188
64
6
124
32
72
66
13
64
321
97
130
2432
213
35
57
146
201
164
52
136
100
119
50
38
22
35
63
145
73
47
136
293
143
343
151
62
7
126
29
69
60
15
67
319
77
111
2336
200
44
50
169
212
173
46
117
96
99
43
35
38
37
128
282
160
92
261
551
289
735
339
126
13
250
61
141
126
28
131
640
174
241
4768
413
79
107
315
413
337
98
253
196
218
93
73
60
72
GENEL TOPLAM (Grand total)
93 KKTC GENEL TOP.(Grand t.)
85 RESMĠ TOPLAM (Public total)
8
ÖZEL TOPLAM (Private total)
Bölgelere göre genel toplam (by district)
24 LefkoĢa Toplam (Total)
29 Gazi Mağusa Toplam (Total)
16 Girne Toplam (Total)
12 Güzelyurt Toplam (Total)
Bölgelere göre resmi (by district)
20 LefkoĢa Toplam (Total)
28 Gazi Mağusa Toplam (Total)
13 Girne Toplam (Total)
12 Güzelyurt Toplam (Total)
12 Ġskele Toplam (Total)
okullara göre resmi ( by school)
1
ARABAHMET ĠLKOKULU
2
ATATÜRK ĠLKOKULU
3
ÇAĞLAYAN CUMHURĠYET ĠLKOKULU
4
GELĠBOLU ĠLKOKULU
5
NECATĠ TAġKIN ĠLKOKULU
6
9 EYLÜL ĠLKOKULU
7
ġEHĠT DOĞAN AHMET ĠLKOKULU
8
ġEHĠT ERTUĞRUL ĠLKOKULU
9
ġEHĠT TUNCER ĠLKOKULU
10 ġEHĠT YALÇIN ĠLKOKULU
11 AKINCILAR ĠLKOKULU
12 ALAYKÖY ĠLKOKULU
13 BALIKESĠR - MERĠÇ ĠLKOKULU
14 CĠHANGĠR - DÜZOVA ĠLKOKULU
15 DEĞĠRMENLĠK ĠLKOKULU
16 DĠLEKKAYA ĠLKOKULU
17 HAMĠTKÖY DR. F. KÜÇÜK ĠLKOKULU
18 GÖNYELĠ ĠLKOKULU
19 HASPOLAT ĠLKOKULU
20 ġEHĠT MEHMET ERAY ĠLKOKULU
LefkoĢa Toplam (Total)
1
ALASYA ĠLKOKULU
2
CANBULAT ĠLKOKULU
3
GAZĠ ĠLKOKULU
4
KARAKOL ĠLKOKULU
5
POLATPAġA ĠLKOKULU
6
ġEHĠT HÜSEYĠN AKĠL ĠLKOKULU
7
ġEHĠT MUSTAFA KURTULUġ ĠLKOKULU
8
ġEHĠT OSMAN AHMET ĠLKOKULU
9
ġEHĠT ZEKĠ SALĠH ĠLKOKULU
10 AKDOĞAN DR. F. KÜÇÜK ĠLKOKULU
11 AKOVA - YILDIRIM ĠLKOKULU
12 ALANĠÇĠ ĠLKOKULU
13 BEYARMUDU ĠLKOKULU
14 ÇAYÖNÜ - ĠNCĠRLĠ ĠLKOKULU
37
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
Sınıflara ve okullara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education students by grade&school
ĠLKOKULLAR-DEVAM (PRIMARY SCHOOLS)
I.Sınıf/Grade 1
ġube
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
DÖRTYOL ĠLKOKULU
PAġAKÖY EġREF BĠTLĠS ĠLKOKULU
GEÇĠTKALE ĠLKOKULU
GÜVERCĠNLĠK ĠLKOKULU
ĠNÖNÜ ĠLKOKULU
MORMENEKġE ĠLKOKULU
PĠLE TÜRK ĠLKOKULU
SERDARLI ĠLKOKULU
ġEHĠT SALĠH TERZĠ ĠLKOKULU
TATLISU ĠLKOKULU
TÜRKMENKÖY ĠLKOKULU
ULUKIġLA ĠLKOKULU
VADĠLĠ ĠLKOKULU
YENĠBOĞAZĠÇĠ ĠLKOKULU
Gazi Mağusa Toplam (Total)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
23 NĠSAN ĠLKOKULU
ġEHĠT HASAN CAFER ĠLKOKULU
AĞIRDAĞ - DAĞYOLU ĠLKOKULU
ALSANCAK ĠLKOKULU
ÇAMLIBEL AYSUN ĠLKOKULU
ÇATALKÖY ĠLKOKULU
DĠKMEN ĠLKOKULU
ESENTEPE ĠLKOKULU
KARAOĞLANOĞLU ĠLKOKULU
KARġIYAKA MERKEZ ĠLKOKULU
LAPTA ĠLKOKULU
MEHMET BORANSEL ĠLKOKULU
TEPEBAġI ĠLKOKULU
Girne Toplam (Total)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BARIġ ĠLKOKULU
KURTULUġ ĠLKOKULU
ÖZGÜRLÜK ĠLKOKULU
AYDINKÖY ĠLKOKULU
BOSTANCI FĠKRĠ KARAYEL ĠLKOKULU
DOĞANCI ĠLKOKULU
GEMĠKONAĞI ĠLKOKULU
LEFKE ĠSTĠKLAL ĠLKOKULU
SERHATKÖY ĠLKOKULU
YEDĠDALGA ĠLKOKULU
YEġĠLYURT ĠLKOKULU
ZÜMRÜTKÖY ĠLKOKULU
Güzelyurt Toplam (Total)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ġEHĠT ĠLKER KARTER ĠLKOKULU
BOĞAZĠÇĠ ĠLKOKULU
BÜYÜKKONUK ĠLKOKULU
ÇAYIROVA ĠLKOKULU
DĠPKARPAZ ĠLKOKULU
KAPLICA ĠLKOKULU
KUMYALI ĠLKOKULU
MEHMETÇĠK ĠLKOKULU
ġEHĠT MENTEġ ZORBA
YEDĠKONUK ĠLKOKULU
YENĠERENKÖY ĠLKOKULU
ZĠYAMET ĠLKOKULU
Ġskele Toplam (Total)
2.Sınıf/Grade 2
öğrenci/students
ġube
3.Sınıf/Grade 3
öğrenci/students
ġube
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
44
6
3
1
3
1
3
2
1
2
2
3
1
1
29
4
3
0
2
2
1
1
2
1
1
1
1
19
4
1
1
1
2
0
1
1
1
1
2
2
17
18
30
14
7
6
10
2
10
13
6
6
11
10
16
467
99
45
11
43
17
48
22
11
9
23
38
5
5
376
50
28
0
13
17
12
8
27
7
4
12
5
183
48
3
7
4
22
4
3
7
6
10
19
27
160
15
30
10
8
7
12
1
10
10
5
7
3
13
25
450
80
46
10
38
7
29
18
17
18
27
34
7
11
342
51
27
0
20
12
10
3
12
5
8
8
8
164
42
2
2
7
24
1
2
15
2
6
16
21
140
33
60
24
15
13
22
3
20
23
11
13
14
23
41
917
179
91
21
81
24
77
40
28
27
50
72
12
16
718
101
55
0
33
29
22
11
39
12
12
20
13
347
90
5
9
11
46
5
5
22
8
16
35
48
300
2
3
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
2
2
42
6
3
1
3
1
2
2
1
2
2
3
1
1
28
4
3
0
1
2
1
1
2
1
1
1
1
18
4
0
0
1
2
1
0
1
1
1
2
2
15
19
33
6
11
3
11
1
8
6
8
9
6
18
22
450
116
35
12
35
9
23
24
14
16
27
50
5
7
373
60
31
0
12
15
10
10
21
4
4
7
7
181
61
2
8
9
15
3
6
22
9
7
18
24
184
11
33
8
8
8
4
1
8
12
6
6
8
21
11
432
77
37
7
29
12
30
10
15
25
15
28
2
11
298
63
23
0
11
13
9
5
16
9
10
9
6
174
42
5
2
10
15
4
5
8
3
11
32
12
149
30
66
14
19
11
15
2
16
18
14
15
14
39
33
882
193
72
19
64
21
53
34
29
41
42
78
7
18
671
123
54
0
23
28
19
15
37
13
14
16
13
355
103
7
10
19
30
7
11
30
12
18
50
36
333
2
3
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
40
6
3
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
25
0
3
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
17
3
0
1
1
2
0
1
1
1
1
2
2
15
16
30
13
7
5
10
5
12
5
11
7
3
15
19
412
97
38
12
29
7
23
21
12
16
8
27
7
8
305
0
25
40
12
8
11
9
13
4
6
9
6
143
40
0
4
8
17
1
5
11
7
10
27
30
160
13
27
14
12
6
9
4
12
7
8
9
8
14
11
417
85
38
6
32
12
26
17
14
23
15
25
4
7
304
0
33
51
21
10
9
10
16
5
10
10
6
181
35
0
5
9
19
2
4
15
7
8
23
18
145
29
57
27
19
11
19
9
24
12
19
16
11
29
30
829
182
76
18
61
19
49
38
26
39
23
52
11
15
609
0
58
91
33
18
20
19
29
9
16
19
12
324
75
0
9
17
36
3
9
26
14
18
50
48
305
38
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
Okullara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education students by &school
ĠLKOKULLAR-DEVAM (PRIMARY SCHOOLS)
4.Sınıf/Grade 4
ġube
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
DÖRTYOL ĠLKOKULU
PAġAKÖY EġREF BĠTLĠS ĠLKOKULU
GEÇĠTKALE ĠLKOKULU
GÜVERCĠNLĠK ĠLKOKULU
ĠNÖNÜ ĠLKOKULU
MORMENEKġE ĠLKOKULU
PĠLE TÜRK ĠLKOKULU
SERDARLI ĠLKOKULU
ġEHĠT SALĠH TERZĠ ĠLKOKULU
TATLISU ĠLKOKULU
TÜRKMENKÖY ĠLKOKULU
ULUKIġLA ĠLKOKULU
VADĠLĠ ĠLKOKULU
YENĠBOĞAZĠÇĠ ĠLKOKULU
Gazi Mağusa Toplam (Total)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
23 NĠSAN ĠLKOKULU
ġEHĠT HASAN CAFER ĠLKOKULU
AĞIRDAĞ - DAĞYOLU ĠLKOKULU
ALSANCAK ĠLKOKULU
ÇAMLIBEL AYSUN ĠLKOKULU
ÇATALKÖY ĠLKOKULU
DĠKMEN ĠLKOKULU
ESENTEPE ĠLKOKULU
KARAOĞLANOĞLU ĠLKOKULU
KARġIYAKA MERKEZ ĠLKOKULU
LAPTA ĠLKOKULU
MEHMET BORANSEL ĠLKOKULU
TEPEBAġI ĠLKOKULU
Girne Toplam (Total)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BARIġ ĠLKOKULU
KURTULUġ ĠLKOKULU
ÖZGÜRLÜK ĠLKOKULU
AYDINKÖY ĠLKOKULU
BOSTANCI FĠKRĠ KARAYEL ĠLKOKULU
DOĞANCI ĠLKOKULU
GEMĠKONAĞI ĠLKOKULU
LEFKE ĠSTĠKLAL ĠLKOKULU
SERHATKÖY ĠLKOKULU
YEDĠDALGA ĠLKOKULU
YEġĠLYURT ĠLKOKULU
ZÜMRÜTKÖY ĠLKOKULU
Güzelyurt Toplam (Total)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ġEHĠT ĠLKER KARTER ĠLKOKULU
BOĞAZĠÇĠ ĠLKOKULU
BÜYÜKKONUK ĠLKOKULU
ÇAYIROVA ĠLKOKULU
DĠPKARPAZ ĠLKOKULU
KAPLICA ĠLKOKULU
KUMYALI ĠLKOKULU
MEHMETÇĠK ĠLKOKULU
ġEHĠT MENTEġ ZORBA
YEDĠKONUK ĠLKOKULU
YENĠERENKÖY ĠLKOKULU
ZĠYAMET ĠLKOKULU
Ġskele Toplam (Total)
5.Sınıf/Grade 5
öğrenci/students
ġube
Toplam/total
öğrenci/students
ġube
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
44
6
3
1
3
1
2
1
1
2
1
3
1
1
26
0
3
4
2
2
1
1
2
1
1
1
1
19
3
0
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
16
12
30
8
5
7
7
3
8
11
13
8
8
15
20
434
86
42
5
37
14
24
11
10
19
8
30
8
5
299
0
24
54
20
14
9
9
11
3
5
8
4
161
45
0
4
6
16
1
6
13
5
11
26
19
152
10
26
9
7
8
7
2
7
8
6
8
5
18
21
415
71
34
10
33
5
20
17
13
21
16
31
2
8
281
0
23
46
9
11
4
4
21
4
6
9
2
139
41
0
3
3
16
2
7
13
4
2
22
22
135
22
56
17
12
15
14
5
15
19
19
16
13
33
41
849
157
76
15
70
19
44
28
23
40
24
61
10
13
580
0
47
100
29
25
13
13
32
7
11
17
6
300
86
0
7
9
32
3
13
26
9
13
48
41
287
2
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
38
6
3
1
2
1
2
2
2
1
2
3
1
1
27
0
3
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
16
3
0
1
1
2
0
0
2
1
1
2
2
15
22
22
6
6
4
14
1
11
6
9
5
5
12
10
371
83
38
7
28
10
26
14
21
14
11
33
9
4
298
0
26
28
20
11
13
4
15
2
7
9
2
137
31
0
3
6
12
5
4
23
6
13
19
25
147
13
21
8
7
2
6
0
11
8
6
9
4
10
12
359
89
27
7
29
7
23
23
14
13
17
28
5
5
287
0
24
33
10
7
8
1
16
5
6
6
9
125
33
0
8
4
20
3
4
10
7
12
19
11
131
35
43
14
13
6
20
1
22
14
15
14
9
22
22
730
172
65
14
57
17
49
37
35
27
28
61
14
9
585
0
50
61
30
18
21
5
31
7
13
15
11
262
64
0
11
10
32
8
8
33
13
25
38
36
278
9
14
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
8
8
208
30
15
5
13
5
11
9
6
9
8
14
5
5
135
8
15
9
9
8
5
5
10
5
5
5
5
89
17
1
4
5
10
2
3
6
5
5
10
10
78
87
145
47
36
25
52
12
49
41
47
35
33
70
87
2134
481
198
47
172
57
144
92
68
74
77
178
34
29
1651
110
134
122
77
65
55
40
87
20
26
45
24
805
225
5
26
33
82
14
24
76
33
51
109
125
803
62
137
49
42
31
38
8
48
45
31
39
28
76
80
2073
402
182
40
161
43
128
85
73
100
90
146
20
42
1512
114
130
130
71
53
40
23
81
28
40
42
31
783
193
7
20
33
94
12
22
61
23
39
112
84
700
149
282
96
78
56
90
20
97
86
78
74
61
146
167
4207
883
380
87
333
100
272
177
141
174
167
324
54
71
3163
224
264
252
148
118
95
63
168
48
66
87
55
1588
418
12
46
66
176
26
46
137
56
90
221
209
1503
39
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
Sınıflara ve okullara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education students by grade&school
ĠLKOKULLAR-DEVAM (PRIMARY SCHOOLS)
I.Sınıf/Grade 1
ġube
85 ÖZEL Ġlkokul toplamı (Private primary)
2.Sınıf/Grade 2
öğrenci/students
ġube
3.Sınıf/Grade 3
öğrenci/students
ġube
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
39
409
339
748
36
394
344
738
35
361
351
712
21
6
12
0
0
245
61
103
0
0
184
47
108
0
0
429
108
211
0
0
22
5
9
0
0
251
50
93
0
0
213
49
82
0
0
464
99
175
0
0
21
4
10
0
0
228
51
82
0
0
221
35
95
0
0
449
86
177
0
0
12
6
1
2
21
6
6
6
2
4
12
122
86
13
24
245
61
61
43
15
45
103
95
57
9
23
184
47
47
44
16
48
108
217
143
22
47
429
108
108
87
31
93
211
12
6
1
3
22
5
5
4
1
4
9
136
77
11
27
251
50
50
39
10
44
93
127
55
10
21
213
49
49
21
12
49
82
263
132
21
48
464
99
99
60
22
93
175
12
6
1
2
21
4
4
5
1
4
10
143
62
5
18
228
51
51
34
8
40
82
123
73
6
19
221
35
35
36
14
45
95
266
135
11
37
449
86
86
70
22
85
177
Bölgelere göre özel (by district)
20 LefkoĢa Toplam (Total)
28 Gazi Mağusa Toplam (Total)
13 Girne Toplam (Total)
12 Güzelyurt Toplam (Total)
12 Ġskele Toplam (Total)
okullara göre özel ( by school)
1
Yakın Doğu Ġlkokulu
2
Levent Ġlkokulu
3
Future Amerikan Ġlkokulu
4
TED Ġlkokulu
LefkoĢa Toplam (total)
1
Doğu Akdeniz Doğa Ġlkokulu
Gazi Mağusa Toplam (total)
1
Girne Amerikan Ġlkokulu
2
Necat British College
3
The English School of Kyrenia
Girne Toplam (total)
40
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
Okullara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education students by &school
ĠLKOKULLAR-DEVAM (PRIMARY SCHOOLS)
4.Sınıf/Grade 4
ġube
85 ÖZEL Ġlkokul toplamı (Private primary)
5.Sınıf/Grade 5
öğrenci/students
ġube
Toplam/total
öğrenci/students
ġube
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
30
289
291
580
28
295
267
562
168
1748
1592
3340
18
3
9
0
0
185
28
76
0
0
172
41
78
0
0
357
69
154
0
0
17
3
8
0
0
199
24
72
0
0
167
34
66
0
0
366
58
138
0
0
99
21
48
0
0
1108
214
426
0
0
957
206
429
0
0
2065
420
855
0
0
10
5
1
2
18
3
3
4
1
4
9
117
49
7
12
185
28
28
29
7
40
76
99
52
8
13
172
41
41
32
7
39
78
216
101
15
25
357
69
69
61
14
79
154
11
4
1
1
17
3
3
4
1
3
8
136
43
10
10
199
24
24
33
8
31
72
109
44
4
10
167
34
34
27
6
33
66
245
87
14
20
366
58
58
60
14
64
138
57
27
5
10
99
21
21
23
6
19
48
654
317
46
91
1108
214
214
178
48
200
426
553
281
37
86
957
206
206
160
55
214
429
1207
598
83
177
2065
420
420
338
103
414
855
Bölgelere göre özel (by district)
20 LefkoĢa Toplam (Total)
28 Gazi Mağusa Toplam (Total)
13 Girne Toplam (Total)
12 Güzelyurt Toplam (Total)
12 Ġskele Toplam (Total)
okullara göre özel ( by school)
1
Yakın Doğu Ġlkokulu
2
Levent Ġlkokulu
3
Future Amerikan Ġlkokulu
4
TED Ġlkokulu
LefkoĢa Toplam (total)
1
Doğu Akdeniz Doğa Ġlkokulu
Gazi Mağusa Toplam (total)
1
Girne Amerikan Ġlkokulu
2
Necat British College
3
The English School of Kyrenia
Girne Toplam (total)
41
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
Okullara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education students by &school
ORTAOKULLAR (LOWER SECONDARY EDUCATION SCHOOLS)
6. sınıf/grade 6
ġube
7.Sınıf/Grade 7
öğrenci/students
ġube
8.Sınıf/Grade 8
öğrenci/students
ġube
Toplam/total
öğrenci/students
ġube
öğrenci/students
GENEL toplam (Grand total)
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
35
KKTC GENEL TOP.(Grand t.)
143
1870
1563
3433
147
1867
1696
3563
136
1669
1673
3342
426
5406
4932
10338
27
RESMĠ TOPLAM (Public total)
118
1637
1341
2978
119
1590
1420
3010
111
1458
1417
2875
348
4685
4178
8863
26
Resmi genel (public academic)
113
1575
1289
2864
116
1553
1377
2930
111
1458
1417
2875
340
4586
4083
8669
1
Resmi mesleki (public vocational)
5
62
52
114
3
37
43
80
0
0
0
0
8
99
95
194
8
ÖZEL TOPLAM (Private total)
25
233
222
455
28
277
276
553
25
211
256
467
78
721
754
1475
Bölgelere göre genel toplam (by district)
13
LefkoĢa Toplam (Total)
57
765
663
1428
65
778
736
1514
57
693
669
1362
179
2236
2068
4304
7
Gazi Mağusa Toplam (Total)
32
425
339
764
33
446
393
839
31
377
395
772
96
1248
1127
2375
8
Girne Toplam (Total)
27
370
294
664
24
344
290
634
22
308
291
599
73
1022
875
1897
3
Güzelyurt Toplam (Total)
13
150
122
272
13
155
133
288
13
141
155
296
39
446
410
856
4
Ġskele Toplam (Total)
14
160
145
305
12
144
144
288
13
150
163
313
39
454
452
906
27
RESMĠ Ortaokul top.(Public)
118
1637
1341
2978
119
1590
1420
3010
111
1458
1417
2875
348
4685
4178
8863
26
Resmi genel (public academic)
113
1575
1289
2864
116
1553
1377
2930
111
1458
1417
2875
340
4586
4083
8669
1
Resmi mesleki (public vocational)
5
62
52
114
3
37
43
80
0
0
0
0
8
99
95
194
Bölgelere göre resmi (by district)
9
LefkoĢa Toplam (Total)
42
626
530
1156
46
591
540
1131
40
547
483
1030
128
1764
1553
3317
6
Gazi Mağusa Toplam (Total)
28
384
304
688
29
399
361
760
28
347
367
714
85
1130
1032
2162
5
Girne Toplam (Total)
21
317
240
557
19
301
242
543
17
273
249
522
57
891
731
1622
3
Güzelyurt Toplam (Total)
13
150
122
272
13
155
133
288
13
141
155
296
39
446
410
856
4
Ġskele Toplam (Total)
14
160
145
305
12
144
144
288
13
150
163
313
39
454
452
906
okullara göre resmi ( by school)
26
GOÖD(Academic lower sec)
113
1575
1289
2864
116
1553
1377
2930
111
1458
1417
2875
340
4586
4083
8669
13
Bağımsız ortaokul (independent)
68
986
765
1751
71
982
822
1804
68
915
818
1733
207
2883
2405
5288
1
Atleks Sanverler O.
4
69
57
126
5
85
70
155
6
88
72
160
15
242
199
441
2
BTMK
6
102
85
187
7
86
70
156
6
85
69
154
19
273
224
497
3
Bayraktar Ortaokulu
5
80
54
134
8
97
80
177
6
87
75
162
19
264
209
473
4
Demokrasi O.
4
49
33
82
4
36
32
68
4
41
25
66
12
126
90
216
5
ġht. Hüseyin R. O.
8
127
107
234
8
118
108
226
8
132
97
229
24
377
312
689
LefkoĢa Toplam
27
427
336
763
32
422
360
782
30
433
338
771
89
1282
1034
2316
1
Can. Özg.O.
9
119
104
223
8
146
96
242
8
78
90
168
25
343
290
633
2
Çanakkale O.
7
118
90
208
7
118
110
228
7
135
126
261
21
371
326
697
3
ġht. Zeka Çorba O.
2
22
12
34
2
12
17
29
2
18
11
29
6
52
40
92
Gazimağusa Toplam
18
259
206
465
17
276
223
499
17
231
227
458
52
766
656
1422
1
Esentepe Ortaokulu
1
12
12
24
1
13
15
28
1
12
9
21
3
37
36
73
2
Oğuz Veli Ortaokulu
9
148
97
245
8
132
102
234
7
112
97
209
24
392
296
688
Girne Toplam
10
160
109
269
9
145
117
262
8
124
106
230
27
429
332
761
ġht. Turgut O.
8
93
79
172
8
93
85
178
8
81
100
181
24
267
264
531
Güzelyurt Toplam
8
93
79
172
8
93
85
178
8
81
100
181
24
267
264
531
1
Dipkarpaz RTEO
2
22
15
37
2
14
14
28
2
17
11
28
6
53
40
93
2
Mehmetçik O
3
25
20
45
3
32
23
55
3
29
36
65
9
86
79
165
1
Ġskele Toplam
5
47
35
82
5
46
37
83
5
46
47
93
15
139
119
258
13
Liseye bağlı ortaokul (dependent)
45
589
524
1113
45
571
555
1126
43
543
599
1142
133
1703
1678
3381
1
L.Anadolu TG.S.L.
1
3
9
12
1
4
10
14
1
3
5
8
3
10
24
34
2
Değirmenlik L.
4
80
57
137
5
65
54
119
4
46
70
116
13
191
181
372
3
Türk Maarif K.
5
54
76
130
5
63
73
136
5
65
70
135
15
182
219
401
LefkoĢa Toplam
10
137
142
279
11
132
137
269
10
114
145
259
31
383
424
807
1
G/Msa TMK
3
28
45
73
3
29
43
72
3
41
36
77
9
98
124
222
2
PolatpaĢa L.
4
60
37
97
6
54
71
125
6
59
76
135
16
173
184
357
3
Cumhuriyet L.
3
37
16
53
3
40
24
64
2
16
28
44
8
93
68
161
Gazimağusa Toplam
10
125
98
223
12
123
138
261
11
116
140
256
33
364
376
740
42
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
Okullara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education students by &school
ORTAOKULLAR -DEVAM (LOWER SECONDARY EDUCATION SCHOOLS)
6. sınıf/grade 6
7.Sınıf/Grade 7
8.Sınıf/Grade 8
Toplam/total
ġb
E
K
T
ġb
E
K
T
ġb
E
K
T
ġb
E
K
Div.
M
F
T
Div.
M
F
T
Div.
M
F
T
Div.
M
F
T
T
1
Yavuzlar Lisesi
6
85
63
148
5
82
57
139
5
81
77
158
16
248
197
445
2
Anafartalar L.
3
52
40
92
3
50
44
94
2
44
44
88
8
146
128
274
3
19 Mayıs TMK
2
20
28
48
2
24
24
48
2
24
22
46
6
68
74
142
Girne Toplam
11
157
131
288
10
156
125
281
9
149
143
292
30
462
399
861
1
G/Yurt TMK
2
27
26
53
2
22
22
44
2
21
23
44
6
70
71
141
2
Lefke Gazi L.
3
30
17
47
3
40
26
66
3
39
32
71
9
109
75
184
Güzelyurt Toplam
5
57
43
100
5
62
48
110
5
60
55
115
15
179
146
325
1
BekirpaĢa L.
6
72
75
147
4
53
63
116
4
48
73
121
14
173
211
384
2
Erenköy Lisesi
3
41
35
76
3
45
44
89
4
56
43
99
10
142
122
264
Ġskele Toplam
9
113
110
223
7
98
107
205
8
104
116
220
24
315
333
648
5
62
52
114
3
37
43
80
0
0
0
0
8
99
95
194
222
455
28
277
276
553
25
211
256
467
78
721
754
1475
MTÖ(Vocational lower sec)
1
Hala Sultan Ġlahiyat Koleji
8
ÖZEL ortaokul(Private lower secondary
25 schools)
233
Bölgelere göre özel (by district)
4
LefkoĢa Toplam (Total)
15
139
133
272
19
187
196
383
17
146
186
332
51
472
515
987
1
Gazi Mağusa Toplam (Total)
4
41
35
76
4
47
32
79
3
30
28
58
11
118
95
213
3
Girne Toplam (Total)
6
53
54
107
5
43
48
91
5
35
42
77
16
131
144
275
okullara göre özel ( by school)
1
Yakın Doğu Koleji
9
86
91
177
11
108
120
228
10
96
114
210
30
290
325
615
2
Levent Kolej
4
40
32
72
5
59
59
118
4
39
52
91
13
138
143
281
3
Future Amerikan Kolej
1
4
3
7
1
7
5
12
1
3
7
10
3
14
15
29
4
TED Koleji
1
9
7
16
2
13
12
25
2
8
13
21
5
30
32
62
LefkoĢa Toplam (total)
15
139
133
272
19
187
196
383
17
146
186
332
51
472
515
987
Doğu Akdeniz Doğa Koleji
4
41
35
76
4
47
32
79
3
30
28
58
11
118
95
213
Gazi Mağusa Toplam (total)
4
41
35
76
4
47
32
79
3
30
28
58
11
118
95
213
1
Girne Amerikan Koleji
3
33
21
54
2
15
22
37
2
15
21
36
7
63
64
127
2
Necat British College
1
5
8
13
1
3
5
8
1
3
3
6
3
11
16
27
3
The English School of Kyrenia
2
15
25
40
2
25
21
46
2
17
18
35
6
57
64
121
Girne Toplam (total)
6
53
54
107
5
43
48
91
5
35
42
77
16
131
144
275
1
Bu tabloda lise bünyesindeki ortaokullar da okul sayısına dahil edilmiĢtir.(lower sec. schools within upper secondary are counted as a school in this table)
43
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
Okullara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education students by &school
LĠSELER (UPPER SECONDARY SCHOOLS)
9. sınıf/grade 9
10.Sınıf/Grade 10
11.Sınıf/Grade 11
ġb
E
K
T
ġb
E
K
T
ġb
E
K
Div.
M
F
T
Div.
M
F
T
Div.
M
F
T
38 KKTC GENEL TOP.(Grand t.)
141
1812
1662
3474
151
1332
1469
2801
154
1234
1284
2518
30 RESMĠ TOPLAM (Public total)
115
1603
1473
3076
128
1116
1295
2411
130
1054
1083
2137
18 Genel Liseler (general upper sec.)
76
991
1084
2075
70
649
951
1600
71
647
769
1416
12 Meslek Liseleri ( secondary vocational)
39
612
389
1001
58
467
344
811
59
407
314
721
8 ÖZEL TOPLAM (Private total)
26
209
189
398
23
216
174
390
24
180
201
381
15 LefkoĢa Toplam (Total)
67
857
812
1669
72
668
721
1389
73
614
675
1289
8 Gazi Mağusa Toplam (Total)
29
386
344
730
33
317
351
668
32
304
264
568
6 Girne Toplam (Total)
21
276
255
531
16
162
158
320
16
123
142
265
5 Güzelyurt Toplam (Total)
15
170
149
319
20
118
129
247
22
127
120
247
4 Ġskele Toplam (Total)
9
123
102
225
10
67
110
177
11
66
83
149
30 RESMĠ Lise top.(Public)
115
1603
1473
3076
128
1116
1295
2411
130
1054
1083
2137
18 Resmi genel (public academic)
76
991
1084
2075
70
649
951
1600
71
647
769
1416
12 Resmi mesleki (public vocational)
39
612
389
1001
58
467
344
811
59
407
314
721
11 LefkoĢa Toplam (Total)
50
716
705
1421
58
543
600
1143
58
495
528
1023
7 Gazi Mağusa Toplam (Total)
26
365
317
682
30
289
330
619
29
275
245
520
3 Girne Toplam (Total)
15
229
200
429
10
99
126
225
10
91
107
198
5 Güzelyurt Toplam (Total)
15
170
149
319
20
118
129
247
22
127
120
247
4 Ġskele Toplam (Total)
9
123
102
225
10
67
110
177
11
66
83
149
GENEL toplam (Grand total)
T
Bölgelere göre genel top.(by district)
Bölgelere göre resmi ( by district)
okullara göre resmi ( by school)
18 Genel Liseler(Academic upper sec.)
76
991
1084
2075
70
649
951
1600
71
647
769
1416
1 20 Temmuz Fen Lisesi
3
47
81
128
5
22
58
80
7
49
80
129
2 Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
6
51
107
158
6
55
114
169
7
79
89
168
3 Değirmenlik Lisesi
3
41
47
88
2
15
18
33
1
4
7
11
4 LefkoĢa A. G.S. L.
1
9
13
22
1
10
10
20
1
10
11
21
5 LefkoĢa Türk Lisesi
10
170
163
333
6
77
118
195
5
55
69
124
6 Türk Maarif Koleji
5
63
71
134
6
73
65
138
7
61
79
140
28
381
482
863
26
252
383
635
28
258
335
593
1 Cumhuriyet Lisesi
2
29
20
49
2
10
11
21
2
13
11
24
2 Gazimağusa T. M. K.
4
37
50
87
5
51
82
133
6
56
71
127
3 Namık Kemal Lisesi
8
113
125
238
8
105
134
239
6
89
64
153
4 PolatpaĢa Lisesi
5
70
42
112
4
36
42
78
3
23
29
52
19
249
237
486
19
202
269
471
17
181
175
356
LefkoĢa Toplam
Gazimağusa Toplam
1 19 Mayıs TMK
2
21
20
41
3
22
20
42
4
19
41
60
2 Anafartalar Lisesi
8
145
113
258
4
48
65
113
4
49
38
87
3 Lapta Yavuzlar Lisesi
5
63
67
130
3
29
41
70
2
23
28
51
Girne Toplam
15
229
200
429
10
99
126
225
10
91
107
198
1 Güzelyurt T. M. K.
3
20
30
50
3
20
20
40
3
11
25
36
2 KurtuluĢ Lisesi
5
48
57
105
5
36
54
90
5
55
50
105
3 Lefke Gazi Lisesi
1
12
11
23
2
3
12
15
3
8
15
23
9
80
98
178
10
59
86
145
11
74
90
164
34
Güzelyurt Toplam
1 BekirpaĢa Lisesi
1
9
16
25
2
10
31
41
2
18
16
2 Erenköy Lisesi
4
43
51
94
3
27
56
83
3
25
46
71
Ġskele Toplam
5
52
67
119
5
37
87
124
5
43
62
105
Toplam 18 liseden 13'ünün bünyesinde ortaokul da bulunmaktadır.( lower secondary education is offered within 13 upper secondary schools out of total 18.
44
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
Okullara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education students by &school
12.Sınıf/Grade 12
ġube
GENEL toplam (Grand total)
Toplam/total
öğrenci/students
ġube
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
38 KKTC GENEL TOP.(Grand t.)
158
1178
1336
2514
604
5556
5751
11307
30 RESMĠ TOPLAM (Public total)
134
1004
1152
2156
507
4777
5003
9780
18 Genel Liseler (general upper sec.)
75
619
868
1487
292
2906
3672
6578
12 Meslek Liseleri ( secondary vocational)
59
385
284
669
215
1871
1331
3202
8 ÖZEL TOPLAM (Private total)
24
174
184
358
97
779
748
1527
15 LefkoĢa Toplam (Total)
72
561
642
1203
284
2700
2850
5550
8 Gazi Mağusa Toplam (Total)
33
281
332
613
127
1288
1291
2579
6 Girne Toplam (Total)
18
117
158
275
71
678
713
1391
5 Güzelyurt Toplam (Total)
23
137
134
271
80
552
532
1084
4 Ġskele Toplam (Total)
12
82
70
152
42
338
365
703
30 RESMĠ Lise top.(Public)
134
1004
1152
2156
507
4777
5003
9780
18 Resmi genel (public academic)
75
619
868
1487
292
2906
3672
6578
12 Resmi mesleki (public vocational)
59
385
284
669
215
1871
1331
3202
11 LefkoĢa Toplam (Total)
57
447
519
966
223
2201
2352
4553
7 Gazi Mağusa Toplam (Total)
30
257
304
561
115
1186
1196
2382
3 Girne Toplam (Total)
12
81
125
206
47
500
558
1058
5 Güzelyurt Toplam (Total)
23
137
134
271
80
552
532
1084
4 Ġskele Toplam (Total)
12
82
70
152
42
338
365
703
Bölgelere göre genel top.(by district)
Bölgelere göre resmi ( by district)
okullara göre resmi ( by school)
18 Genel Liseler(Academic upper sec.)
75
619
868
1487
292
2906
3672
6578
1 20 Temmuz Fen Lisesi
5
67
78
145
20
185
297
482
2 Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
7
51
96
147
26
236
406
642
3 Değirmenlik Lisesi
2
6
15
21
8
66
87
153
4 LefkoĢa A. G.S. L.
1
6
16
22
4
35
50
85
5 LefkoĢa Türk Lisesi
6
59
73
132
27
361
423
784
6 Türk Maarif Koleji
LefkoĢa Toplam
7
64
87
151
25
261
302
563
28
253
365
618
110
1144
1565
2709
1 Cumhuriyet Lisesi
2
7
12
19
8
59
54
113
2 Gazimağusa T. M. K.
5
42
72
114
20
186
275
461
3 Namık Kemal Lisesi
7
79
104
183
29
386
427
813
4 PolatpaĢa Lisesi
3
30
33
63
15
159
146
305
17
158
221
379
72
790
902
1692
1 19 Mayıs TMK
6
28
47
75
15
90
128
218
2 Anafartalar Lisesi
4
36
52
88
20
278
268
546
3 Lapta Yavuzlar Lisesi
2
17
26
43
12
132
162
294
Girne Toplam
12
81
125
206
47
500
558
1.058
1 Güzelyurt T. M. K.
3
13
35
48
12
64
110
174
2 KurtuluĢ Lisesi
6
53
62
115
21
192
223
415
3 Lefke Gazi Lisesi
3
9
6
15
9
32
44
76
12
75
103
178
42
288
377
665
1 BekirpaĢa Lisesi
3
15
15
30
8
52
78
130
2 Erenköy Lisesi
3
37
39
76
13
132
192
324
Ġskele Toplam
6
52
54
106
21
184
270
454
Gazimağusa Toplam
Güzelyurt Toplam
Toplam 18 liseden 13'ünün bünyesinde ortaokul da bulunmaktadır.( lower secondary education is offered within 13 upper secondary schools out of total 18.
45
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
Okullara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education students by &school
LĠSELER-DEVAM (UPPER SECONDARY SCHOOLS)
9. sınıf/grade 9
10.Sınıf/Grade 10
11.Sınıf/Grade 11
ġb
E
K
T
ġb
E
K
T
ġb
E
K
Div.
M
F
T
Div.
M
F
T
Div.
M
F
T
12 Mesleki Tek.Liseler (Sec.Vocational)
39
612
389
1001
58
467
344
811
59
407
314
721
1 Sedat Simavi Endüstri Mes. Lisesi
8
116
14
130
12
143
12
155
12
160
10
170
2 HaydarpaĢa Ticaret Lisesi
4
68
67
135
5
48
66
114
5
26
61
87
3 Atatürk Meslek Lisesi
4
56
85
141
9
43
104
147
10
25
112
137
4 Haspolat Meslek Lisesi
1
19
8
27
3
26
1
27
2
11
0
11
5 Hala Sultan Ġlahiyat Koleji
5
76
49
125
3
31
34
65
1
15
10
25
LefkoĢa Toplam/total
22
335
223
558
32
291
217
508
30
237
193
430
1 Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek L.
3
71
20
91
6
71
13
84
6
79
14
93
2 Gazi Mağusa Meslek Lisesi
2
9
41
50
4
12
37
49
3
4
34
38
3 Gazi Mağusa Ticaret Lisesi
2
36
19
55
1
4
11
15
3
11
22
33
Gazimağusa Toplam/total
7
116
80
196
11
87
61
148
12
94
70
164
1 Cengiz Topel Endüstri Mes.Lisesi
2
14
16
30
4
20
14
34
5
22
7
29
2 Güzelyurt Meslek Lisesi
4
76
35
111
6
39
29
68
6
31
23
54
6
90
51
141
10
59
43
102
11
53
30
83
1 Ġskele Ticaret Lisesi
2
24
25
49
1
7
12
19
1
5
13
18
2 Karpaz Meslek Lisesi
2
47
10
57
4
23
11
34
5
18
8
26
4
71
35
106
5
30
23
53
6
23
21
44
8 ÖZEL liseler (Private upper secondary schools)
26
209
189
398
23
216
174
390
24
180
201
381
Güzelyurt Toplam/total
Ġskele Toplam/total
T
Bölgelere göre özel (by district)
4 LefkoĢa Toplam (Total)
17
141
107
248
14
125
121
246
15
119
147
266
1 Gazi Mağusa Toplam (Total)
3
21
27
48
3
28
21
49
3
29
19
48
3 Girne Toplam (Total)
6
47
55
102
6
63
32
95
6
32
35
67
1 Yakın Doğu Koleji
11
96
73
169
10
86
80
166
11
96
98
194
2 Levent Kolej
3
38
25
63
4
39
41
80
4
23
49
72
3 Future Amerikan Kolej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 TED Koleji
3
7
9
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
141
107
248
14
125
121
246
15
119
147
266
3
21
27
48
3
28
21
49
3
29
19
48
3
21
27
48
3
28
21
49
3
29
19
48
1 Girne Amerikan Koleji
3
21
26
47
3
39
14
53
3
24
23
47
2 Necat British College
1
9
5
14
1
5
2
7
1
3
1
4
3 The English School of K.
2
17
24
41
2
19
16
35
2
5
11
16
Girne Toplam (total)
6
47
55
102
6
63
32
95
6
32
35
67
Okullara göre özel ( by school)
LefkoĢa Toplam (total)
1 Doğu Akdeniz Doğa K.
Gazimağusa Toplam (total)
46
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
Okullara göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education students by &school
12.Sınıf/Grade 12
ġube
Toplam/total
öğrenci/students
ġube
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
12 Mesleki Tek.Liseler (Sec.Vocational)
59
385
284
669
215
1871
1331
3202
1 Sedat Simavi Endüstri Mes. Lisesi
12
131
10
141
44
550
46
596
2 HaydarpaĢa Ticaret Lisesi
4
24
47
71
18
166
241
407
3 Atatürk Meslek Lisesi
10
25
97
122
33
149
398
547
4 Haspolat Meslek Lisesi
3
14
0
14
9
70
9
79
5 Hala Sultan Ġlahiyat Koleji
0
0
0
0
9
122
93
215
LefkoĢa Toplam/total
29
194
154
348
113
1057
787
1844
1 Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek L.
6
80
14
94
21
301
61
362
2 Gazi Mağusa Meslek Lisesi
3
5
48
53
12
30
160
190
3 Gazi Mağusa Ticaret Lisesi
4
14
21
35
10
65
73
138
Gazimağusa Toplam/total
13
99
83
182
43
396
294
690
1 Cengiz Topel Endüstri Mes.Lisesi
5
31
12
43
16
87
49
136
2 Güzelyurt Meslek Lisesi
6
31
19
50
22
177
106
283
11
62
31
93
38
264
155
419
1 Ġskele Ticaret Lisesi
1
10
6
16
5
46
56
102
2 Karpaz Meslek Lisesi
5
20
10
30
16
108
39
147
6
30
16
46
21
154
95
249
8 ÖZEL liseler (Private upper secondary schools)
24
174
184
358
97
779
748
1527
4 LefkoĢa Toplam (Total)
15
114
123
237
61
499
498
997
1 Gazi Mağusa Toplam (Total)
3
24
28
52
12
102
95
197
3 Girne Toplam (Total)
6
36
33
69
24
178
155
333
1 Yakın Doğu Koleji
12
84
88
172
44
362
339
701
2 Levent Kolej
3
30
35
65
14
130
150
280
3 Future Amerikan Kolej
0
0
0
0
0
0
0
0
4 TED Koleji
0
0
0
0
3
7
9
16
15
114
123
237
61
499
498
997
3
24
28
52
12
102
95
197
3
24
28
52
12
102
95
197
1 Girne Amerikan Koleji
3
27
15
42
12
111
78
189
2 Necat British College
1
1
4
5
4
18
12
30
3 The English School of K.
2
8
14
22
8
49
65
114
Girne Toplam (total)
6
36
33
69
24
178
155
333
Güzelyurt Toplam/total
Ġskele Toplam/total
Okullara göre özel ( by school)
LefkoĢa Toplam (total)
1 Doğu Akdeniz Doğa K.
Gazimağusa Toplam (total)
47
2013-2014 Education indicators
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
Bölgelere göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education schools and students by district
LefkoĢa
okul
öğrenci
school
student
Gazimağusa
okul
öğrenci
school
student
Girne
okul
öğrenci
school
student
Güzelyurt
okul
öğrenci
school
student
Ġskele
okul
öğrenci
school
student
Toplam(Total)
okul
öğrenci
school
student
KKTC Örgün Eğ.Toplam(grand total)
86
19283
61
11071
43
8847
32
4104
22
3634
244
46939
Resmi Okullar Toplam (public total)
46
14011
43
9861
23
6711
25
4034
21
3601
158
38218
4 yaĢ (Age 4)*
1
383
0
287
0
217
3
187
0
150
4
1224
5 yaĢ (Age 5)*
6
894
3
751
4
631
3
298
3
339
19
2913
Özel Eğitim (Special education)
3
96
1
72
1
20
1
21
0
0
6
209
20
4768
28
4207
13
3163
12
1588
12
1503
85
15229
Genel Ortaokullar**(Lower sec. academic)
5
3123
4
2162
2
1622
1
856
2
906
14
8669
Genel Liseler (Upper sec. academic)
6
2709
4
1692
3
1058
3
665
2
454
18
6578
Meslek liseleri ve kolej (Sec. vocational)
5
2038
3
690
0
0
2
419
2
249
12
3396
40
5272
18
1210
20
2136
7
70
1
33
86
8721
Ġlkokullar (Primary schools)
Özel Okullar Toplam (private total)
4 yaĢ (Age 4)
32
5 yaĢ (Age 5)
Ġlkokullar (Primary schools)
Ortaokullar (Lower sec. schools)
Genel Liseler(upper gen. sec.schools)
693
16
530
4
4
2065
987
203
14
177
1
1
997
420
213
197
355
7
318
3
3
855
275
61
1
33
9
0
0
333
0
0
0
0
0
İskele; 3634; 8%
Güzelyurt; 4104; 9%
Lefkoşa; 19283; 41%
Girne; 8847; 19%
Gazimağusa; 11071;
23%
*Bağımsız okulöncesi kurumları. Öğrenci sayısı bağımsız ve ilkokul bünyesindeki öğrenci toplamıdır. (Independent kindergartens. Number of students indicates the total)
** Bağımsız ortaokul sayısıdır. Öğrenci sayısı bağımsız ve lise bünyesindeki öğrenci toplamıdır.(Independent lower secondary schools. Number of students indicates the total)
0
0
0
1345
1034
0
2013-2014
Bölgelere göre öğrenci dağılımı %
48
70
8
8
3340
1475
1527
2013-2014 Eğitim Göstergeleri
2013-2014 Education indicators
VatandaĢlığa* göre göre 2013-2014 KKTC okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul ve lise öğrenci sayısı
Number of pre-primary, primary, special &secondary education schools and students by citizenship
KKTC GENELĠ** (Grand total)
RESMĠ OKULLAR ( public total)
ÖZEL OKULLAR (private total)
GENEL TOPLAM (grand total)
VatandaĢlık oranı (rate of citizenship)
3.ÜLKE
1762
4%
KKTC
North Cyprus
TC
Turkey
3. ülke
3rd countries
Toplam
Total
24607
7354
31961
68,09
12488
728
13216
28,16
1123
639
1762
3,75
38218
8721
46939
KKTC Örgün Eğitim Vatandaşlık Dağılımı %
TC
13216
28%
KKTC
31961
68%
Okul türüne göre (by type of school)
KKTC (N. Cyprus)
E /M
K/F
T
Ġlköğretim** Toplam (primary total)
6107
5680
Ortaokulve genel liseler (general sec.total)
4989
5407
Mesleki kolejveliseler(vocational sec. total) 1484
940
Resmi okul toplamı ( public total)
12580 12027
64,39
%
Özel okul öncesi***(private pre-primary)
1077
938
Özel Ġlkokul (private primary)
1490
1362
Özel ortaokul( private lower secondary)
600
647
Özel lise( private upper secondary)
631
609
Özel okul toplamı (private total)
3798
3556
84,33
%
E /M
TC (Turkey)
K/F
T
11787 3747
10396 2177
2424 463
24607 6387
2015
2852
1247
1240
7354
123
169
47
37
376
KKTC Resmi Okul Vatandaşlık Dağılımı %
3637 7384
1996 4173
468
931
6101 12488
32,68
120
243
150
319
51
98
31
68
352
728
8,35
3.ülke;
7%
3 ülke; 3%
3. ülke (3rd countries)
E /M
K/F
T
201
326
23
550
66
89
74
111
340
203
352
18
573
2,94
55
80
56
108
299
7,32
Toplam (Total)
E /M
K/F
T
404 10055 9520 19575
678 7492 7755 15247
41
1970 1426 3396
1123 19517 18701 38218
121
169
130
219
639
1267
1748
721
779
4515
KKTC Özel Okul Vatandaşlık Dağılımı %
TC; 9%
TC; 33%
KKTC; 64%
KKTC;
84%
*KKTC kimliğine sahip her öğrenci KKTC altında sayılmıĢtır. (Students holding TRNC identity card are counted under KKTC (North Cyprus)
**Resmi ilköğretim öğrenci sayısına resmi anaokulları ve özel eğitim dahildir.(public pre-primary and special education students are included)
***Özel ilköğretim sayısına bu yıl özel bağımsız anaokulları da dahil edilmiştir.( private independent kindergartens are included)
49
1112
1592
754
748
4206
2379
3340
1475
1527
8721
KKTC Ġlköğretim ve Ortaöğretim Eğitim Kadrosu
Grand total of teaching staff in primary& secondary schools
Müdür
Headmaster
K/F E/M
KKTC Genel Toplam (Grand total)
43
Atelye Ģefi
Muavin
T
85
128
Deputy head
K/F E/M
112
108
T
ÖĞRETMEN/TEACHER
Öğretmen Toplamı
Head of Atelier
Kadrolu/Permanent Sözl./Contractual TC söz./TR contr.
K/F E/M
T
K/F
E/M
T
K/F E/M
T
K/F E/M
T
220
1
11
12
2410 1060 3470
851
182 1033
26
96
122
Total of teschers
K/F
E/M
3287 1338
T
Teknik .Ö.G
Genel Toplam
Technical staff
K/F E/M
Grand Total
T
K/F
3452 1564 5016
4625
9
22
31
E/M
T
KKTC okul öncesi (pre-primary)
6
4
10
9
0
9
0
0
0
234
8
242
249
17
266
0
0
0
483
25
508
0
0
0
498
29
527
KKTC ilkokul (Primary)
28
42
70
34
40
74
0
0
0
744
417
1161
293
60
353
0
0
0
1037
477
1514
0
0
0
1099
559
1658
KKTC Özel Eğitim (Special edu.)
0
2
2
0
0
0
0
0
0
28
4
32
0
0
0
12
28
40
40
32
72
0
0
0
40
34
74
KKTC ortaokulve lise (Sec.academic)
9
25
34
62
47
109
0
0
0
1133
455
1588
280
97
377
12
44
56
1425
596
2021
0
0
0
1496
668
2164
KKTC Mes.ortaokul/Lise (Sec.Voc.)
0
12
12
7
21
28
1
11
12
271
176
447
29
8
37
2
24
26
302
208
510
9
22
31
319
274
593
Resmi okul toplamı (Public schools)
4 yaĢ (Age 4)
34
1
77
0
111
1
97
1
92
0
189
1
1
0
11
0
12
0
2410 1060 3470
68
1
69
29
0
8
0
37
0
26
0
96
0
122
0
2465 1164
68
1
3629
69
9
0
22
0
31
0
5 yaĢ (Age 5)
4
4
8
4
0
4
0
0
0
166
7
173
0
0
0
0
0
0
166
7
173
0
0
0
2606 1366 3972
70
1
71
185
174
11
O.Ö.Toplam (Total of Pre-P)
5
4
9
5
0
5
0
0
0
234
8
242
0
0
0
0
0
0
234
8
242
0
0
0
244
12
256
40
32
72
0
0
0
40
34
74
Özel Eğitim (Special Edu.)
0
2
2
0
0
0
0
0
0
Ġlkokul (Primary School)
23
39
62
31
33
64
0
0
Ġlköğretim Top.(primary total)
28
45
73
36
33
69
0
0
Ortaokul ve lise (Sec.-academic)
6
0
20
12
26
12
54
7
38
21
92
28
0
1
4 yaĢ(Age 4)
9
1
8
0
17
1
15
4
16
0
31
4
5 yaĢ (Age 5)
0
0
0
0
0
0
O.Ö Top.(Pre-primary total)
1
0
1
4
0
ilkokul(primary)
5
3
8
3
kolej(secondary)
3
5
8
8
Mesleki orta ve lise (Sec-Voc.)
Özel okul toplamı (Private schools)
28
4
32
0
0
0
12
0
744
417
1161
0
0
0
0
0
0
744
417
1161
0
0
0
798
489
1287
0
1006
429
1435
0
0
0
12
28
40
1018
457
1475
0
0
0
1082
535
1617
0
11
0
12
1133
271
455
176
1588
447
0
29
0
8
0
37
12
2
44
24
56
26
1145
302
499
208
1644
510
0
9
0
22
0
31
1205
319
557
274
1762
593
0
0
0
0
0
0
822
174
996
0
0
0
822
174
996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138
6
144
0
0
0
138
6
144
0
0
0
846
143
198
6
1044
149
0
0
0
0
0
0
111
11
122
0
0
0
111
11
122
0
0
0
111
11
122
4
0
0
0
0
0
0
249
17
266
0
0
0
249
17
266
0
0
0
254
17
271
7
10
0
0
0
0
0
0
293
60
353
0
0
0
293
60
353
0
0
0
301
70
371
9
17
0
0
0
0
0
0
280
97
377
0
0
0
280
97
377
0
0
0
291
111
402
Tüm personel bir kez sayılmıĢtır. ( No double staff)
Bağımsız özel anaokulu yöneticileri öğretmen altında sayılmıĢtır. ( Administrators in private independent kindergartens are counted under the title of teacher.)
Özel ilkokula bağlı okul öncesi yöneticileri 4 yaĢ altında sayılmıĢtır.(Depent kindergarten adminisrators are counted under age 4)
Pratik sanat ve köy kadın kursu personeli tabloda yer almayıp, yaygın eğitim altında sayılmıĢtır.(Non-formal education teachers are counted under non-formal edu.)
50
28
40
2013-2014
ĠLKÖĞRETĠM (RESMĠ)
PRE-PRIMARY/PRIMARY/SPECIAL EDUCATION (PUBLIC)
Resmi Okul Öncesi, Özel eğitim ve Ġlkokulların Yönetici, Öğretmen, Öğrenci, ġube ve Okul Genel Toplamı
Grand Total of Pre-Primary, Primary&Special Education School Administrators, Teachers, Students, Divisions
Okul
Müdür
Muavin
Atelye Ģefi
school
Headmaster
Deputy head
Head of Atelier
K/F E/M
Genel Top.(Total)
T
K/F E/M
T
K/F E/M
ÖĞRETMEN/TEACHER
Öğretmen Toplamı
Teknik .Ö.Gör
Eğitim kadrosu top.
Öğrenci
ġube
Kadrolu/Permanent
Sözl./Contractual
TC söz./TR contr.
Total of teschers
Technical staff
Teaching staff total
Student
Class
T
K/F E/M
K/F E/M
K/F E/M
T
T
T
K/F
E/M
T
K/F E/M
T
K/F
E/M
T
E/M
K/F
T
114
28
45
73
36
33
69
0
0
0
1006
429
1435
0
0
0
12
28
40
1018
457
1475
0
0
0
1082
535
1617
10055
9520
19575
4 yaĢ (age 4)
4
1
0
1
1
0
1
0
0
0
68
1
69
0
0
0
0
0
0
68
1
69
0
0
0
70
1
71
611
613
1224
75
5 yaĢ (Age 5)
19
4
4
8
4
0
4
0
0
0
166
7
173
0
0
0
0
0
0
166
7
173
0
0
0
174
11
185
1506
1407
2913
152
O.Ö.Toplam (Total of Pre-P)
23
5
4
9
5
0
5
0
0
0
234
8
242
0
0
0
0
0
0
234
8
242
0
0
0
244
12
256
2117
2020
4137
227
Özel Eğitim (Special Edu.)
6
0
2
2
0
0
0
0
0
0
28
4
32
0
0
0
12
28
40
40
32
72
0
0
0
40
34
74
113
96
209
30
Ġlkokul (Primary)
85
23
39
62
31
33
64
0
0
0
744
417
1161
0
0
0
0
0
0
744
417
1161
0
0
0
798
489
1287
7825
7404
15229
717
Tüm personel bir kez sayılmıĢtır. (No double staff)
Anaokul sayısına resmi ilkokula bağlı anaokulları dahil edilmemiĢtir.( kindergartens within public primary schools are not counted as a school)
51
974
2013-2014 Ġlköğretim (Resmi)
2013-2014 Primary Education (Public)
Resmi Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Ġlkokulların Okullara Göre Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve ġube Sayısı
Number of public pre-primary, special education & primary education school administrators, teachers, students,divisions by school
Müdür (Headmaster)
114
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Genel Toplam (Grand Total)
Arabahmet Ġlkokulu
Atatürk Ġlkokulu
Çağlayan Cumhuriyet Ġlkokulu
Gelibolu Ġlkokulu
Necati TaĢkın Ġlkokulu
9 Eylül Ġlkokulu
ġht. Doğan Ahmet Ġlkokulu
ġht. Ertuğrul Ġlkokulu
ġht. Tuncer Ġlkokulu
ġht. Yalçın Ġlkokulu
Fazıl Plümer Anaokulu
Gülenyüzler Anaokulu
LefkoĢa Vakıf Anaokulu
Yeniyüzyıl Anaokulu
Yenicami Anaokulu
Akıncılar Ġlkokulu
Alayköy Ġlkokulu
Balıkesir -Meriç Ġlkokulu
Cihangir-Düzova Ġlkokulu
Değirmenlik Ġlkokulu
Dilekkaya Ġlkokulu
Hamitköy Dr. Fazıl Küçük Ġlkokulu
Gaziköy Anaokulu
Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu
Gönyeli Ġlkokul
Haspolat Ġlkokulu
ġht. Mehmet Eray Ġlkokulu
LefkoĢa Özel Eğitim Merkezi
LefkoĢa Özel Eğitim ve ĠĢ Eğitim Merkezi
R.R.DenktaĢ Görme Engelliler Özel Eğitim Ok.
LefkoĢa Toplamı(total)
Alasya Ġlkokulu
Canbulat Ġlkokulu
Gazi Ġlkokulu
Karakol Ġlkokulu
PolatpaĢa Ġlkokulu
ġht. Hüseyin Akil Ġlkokulu
ġht. Mustafa KurtuluĢ Ġlkokulu
ġht. Osman Ahmet Ġlkokulu
ġht. Zeki Salih Ġlkokulu
Öğretmen (Teacher)
M. Muavini (Deputy Head)
Top. Eğ. Kadrosu (teaching staff total)
Öğrenci (Student)
ġube
K(F)
E(M)
Top.
K(F)
E(M)
Top.
K(F)
E(M)
Top.
K(F)
E(M)
Top.
Erkek (F)
Kadın (F)
28
45
73
36
33
69
1018
457
1475
1082
535
1617
10055
9520
19575
974
0
1
10
5
15
8
4
12
0
1
12
9
21
0
1
21
15
36
0
1
14
9
23
1
0
24
22
46
0
1
21
19
40
1
0
8
1
9
1
0
10
0
10
0
1
12
1
13
1
0
16
0
16
0
1
9
2
11
0
0
6
1
7
0
0
1
1
2
0
1
17
6
23
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
13
25
13
10
20
32
20
41
35
8
9
11
14
10
7
2
20
9
13
14
3
11
6
11
38
16
23
8
13
2
457
26
7
13
17
25
17
12
22
18
28
1
5
13
4
2
8
12
7
20
15
1
0
0
0
1
1
1
4
3
2
5
0
3
0
0
16
6
3
2
8
0
142
12
1
5
5
8
1
5
8
2
14
1
8
12
9
8
12
20
13
21
20
7
9
11
14
9
6
1
16
6
11
9
3
8
6
11
22
10
20
6
5
2
315
14
6
8
12
17
16
7
14
16
14
0
1
2
1
1
0
3
2
4
4
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
3
1
1
0
0
0
28
1
0
1
1
2
1
0
1
1
15
0
0
1
0
1
0
2
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
16
0
0
1
0
0
1
0
1
0
6
0
1
1
1
0
0
1
1
2
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
1
0
0
1
2
0
0
0
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
22
1
1
0
1
1
1
1
0
1
74
137
87
45
125
258
146
392
188
64
61
72
95
69
54
6
153
38
102
88
15
80
53
71
321
110
173
17
30
6
3130
213
35
57
146
244
164
69
164
117
70
145
73
47
136
293
143
343
151
62
52
86
83
80
44
7
156
37
94
87
15
76
49
74
319
95
151
13
25
5
3011
200
44
50
169
256
173
51
130
113
144
282
160
92
261
551
289
735
339
126
113
158
178
149
98
13
309
75
196
175
30
156
102
145
640
205
324
30
55
11
6141
413
79
107
315
500
337
120
294
230
8
14
8
6
10
20
12
25
19
5
6
8
9
7
5
2
14
6
9
9
3
7
5
7
23
10
15
7
7
2
288
15
4
8
11
17
12
6
14
12
0
0
7
15
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
52
6
3
9
12
2
14
9
7
16
3
0
3
8
3
11
6
1
7
12
0
12
23
18
41
10
8
18
20
5
25
6
2
8
5
9
14
2
0
2
334
173
507
15
13
28
6
2
8
8
6
14
13
6
19
19
9
28
16
3
19
8
5
13
14
9
23
17
3
20
Top(total) Division
2013-2014 Ġlköğretim (Resmi)
2013-2014 Primary Education (Public)
Resmi Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Ġlkokulların Okullara Göre Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve ġube Sayısı
Number of public pre-primary, special education & primary education school administrators, teachers, students,divisions by school
Müdür (Headmaster)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Gazi Mağusa Maarif Anaokulu
Alasya Vakıf Anaokulu
Akdoğan Dr.Fazıl Küçük Ġlkokulu
Akova Ġlkokulu-Yıldırım Ġlkokulu
Alaniçi Ġlkokulu
Beyarmudu Ġlkokulu
Çayönü - Ġncirli Ġlkokulu (Çayönü)
Dörtyol Ġlkokulu
EĢref Bitlis Ġlkokulu
Geçitkale Ġlkokulu
Güvercinlik Rauf Raif DenktaĢ Ġlkokulu
Ġnönü Ġlkokulu
MormenekĢe Ġlkokulu
Pile Türk Okulu
Serdarlı Ġlkokulu
ġht. Salih Terzi Ġlkokulu
ġht. Özdemir Anaokulu
Tatlısu Ġlkokulu
Türkmenköy Ġlkokulu
UlukıĢla Ġlkokulu
Vadili Ġlkokulu
Yeniboğaziçi Ġlkokulu
Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi
Gazi Mağusa Toplamı (total)
23 Nisan Ġlkokulu
Girne Maarif Anaokulu
ġht. Hasan Cafer Ġlkokulu
Ağırdağ-Dağyolu Ġlkokulu
Alsancak Ġlkokulu
Çamlıbel Aysun Ġlkokulu
Çatalköy Ġlkokulu
Dikmen Ġlkokulu
Esentepe Ġlkokulu
Karakum Anaokulu
Karaoğlanoğlu Ġlkokulu
KarĢıyaka Merkez Ġlkokulu
Lapta Anaokulu
Lapta Ġlkokulu
Mehmet Boransel Ġlkokulu ( Kozan )
Osman Türkay Anaokulu ( Ozanköy )
TepebaĢı Ġlkokulu
Öğretmen (Teacher)
M. Muavini (Deputy Head)
Top. Eğ. Kadrosu (Total of teaching staff)
K(F)
E(M)
Top.
K(F)
E(M)
Top.
K(F)
E(M)
Top.
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
6
17
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
23
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
3
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
14
5
1
2
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
2
12
14
8
8
8
7
10
14
6
8
6
7
2
9
6
2
4
7
7
9
12
3
281
37
11
17
6
15
8
12
14
9
3
11
11
6
17
5
3
7
0
0
8
2
2
2
3
4
5
4
2
2
3
1
1
4
0
6
1
3
5
4
11
120
16
0
7
4
10
5
8
7
5
0
7
3
0
7
3
0
3
2
12
22
10
10
10
10
14
19
10
10
8
10
3
10
10
2
10
8
10
14
16
14
401
53
11
24
10
25
13
20
21
14
3
18
14
6
24
8
3
10
53
K(F)
E(M)
Öğrenci (Student)
Top.
Erkek (F)
Kadın (F)
16
102
161
67
57
30
46
99
145
65
46
36
71
24
63
58
63
23
43
49
101
116
36
2726
481
82
198
53
204
67
174
137
97
18
105
102
62
178
37
24
47
16
72
144
53
55
45
45
72
137
67
56
38
65
18
62
56
44
18
54
41
98
113
36
2591
402
91
182
48
187
55
151
127
103
26
138
114
64
146
26
23
62
2
0
2
14
0
14
14
11
25
8
3
11
9
2
11
8
3
11
7
4
11
10
5
15
15
6
21
6
5
11
8
3
11
7
2
9
7
4
11
2
1
3
9
2
11
7
4
11
2
0
2
5
6
11
7
2
9
7
3
10
9
6
15
13
4
17
3
11
14
295
143
438
40
19
59
12
1
13
18
9
27
7
4
11
15
11
26
8
5
13
13
9
22
15
8
23
9
7
16
3
0
3
11
8
19
11
4
15
6
1
7
18
8
26
6
3
9
3
0
3
7
4
11
ġube
Top(total) Division
32
174
305
120
112
75
91
171
282
132
102
74
136
42
125
114
107
41
97
90
199
229
72
5317
883
173
380
101
391
122
325
264
200
44
243
216
126
324
63
47
109
2
9
16
7
7
7
7
10
14
7
7
6
7
3
7
7
2
7
6
7
10
11
6
271
30
8
15
6
16
7
13
14
10
2
12
12
6
14
6
2
7
2013-2014 Ġlköğretim (Resmi)
2013-2014 Primary Education (Public)
Resmi Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Ġlkokulların Okullara Göre Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve ġube Sayısı
Number of public pre-primary, special education & primary education school administrators, teachers, students,divisions by school
Müdür (Headmaster)
K(F)
18 Girne Özel Eğitim Merkezi
Girne Toplamı (total)
1 BarıĢ Ġlkokulu
2 KurtuluĢ Ġlkokulu
3 Özgürlük Ġlkokulu
4 Atatürk Maarif Anaokulu
5 Akçay Anaokulu
6 Aydınköy Ġlkokulu
7 Fikri Karayel Ġlkokulu
8 Doğancı Ġlkokulu
9 Gaziveren Anaokulu
10 Gemikonağı (Erdal Abit)Ġlkokulu
11 Kalkanlı Anaokulu
12 Lefke Ġstiklal Ġlkokulu
13 Serhatköy Ġlkokulu
14 Yayla Anaokulu
15 Yedidalga Ġlkokulu
16 YeĢilyurt Ġlkokulu
17 Zümrütköy Ġlkokulu
18 YeĢilyurt Özel Eğitim Merkezi
19 Portakal Çiçekleri
Güzelyurt Toplamı (total)
1 ġht. Ġlker Karter Ġlkokulu
2 Ġskele Maarif Anaokulu
3 Aygün Anaokulu
4 Boğaziçi Ġlkokulu
5 Büyükkonuk Ġlkokulu
6 Çayırova Ġlkokulu
7 Dipkarpaz Ġlkokulu
8 Kaplıca Ġlkokulu
9 Kumyalı Ġlkokulu
10 Mehmetçik Ġlkokulu
11 ġht. MenteĢ Zorba Ġlkokulu ( YeĢilköy )
12 Yedikonuk Ġlkokulu
13 Yenierenköy Ġlkokulu
14 Ziyamet Ġlkokulu
15 Ötüken Anaokulu
Ġskele Toplamı (total)
Öğretmen (Teacher)
M. Muavini (Deputy Head)
Top. Eğ. Kadrosu (Total of teaching staff)
E(M)
Top.
K(F)
E(M)
Top.
K(F)
E(M)
Top.
0
1
3
11
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
9
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
1
1
14
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
10
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
4
0
7
1
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
7
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
6
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
3
0
13
1
2
1
1
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
9
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
5
4
196
11
15
7
9
1
11
13
8
5
7
1
14
6
2
3
9
6
2
4
134
13
7
1
2
2
5
10
2
4
9
5
7
14
10
1
92
1
86
0
10
11
1
0
3
4
2
0
2
0
5
2
0
5
1
3
3
0
52
14
0
0
0
3
5
9
1
1
3
3
3
5
10
0
57
5
282
11
25
18
10
1
14
17
10
5
9
1
19
8
2
8
10
9
5
4
186
27
7
1
2
5
10
19
3
5
12
8
10
19
20
1
149
Öğretmenler kadrolu, KKTC sözleĢmeli ve TC sözleĢmeli öğretmenleri gösterir.( Number of teachers includes permanent & contractual teachers)
54
K(F)
E(M)
Öğrenci (Student)
Top.
Erkek (F)
Kadın (F)
12
2078
110
134
122
68
4
77
87
69
21
46
2
120
38
9
33
58
26
12
28
1064
225
45
7
12
32
50
116
18
32
100
47
63
135
169
6
1057
8
1953
114
130
130
53
5
71
71
53
24
30
8
115
41
18
48
52
35
9
23
1030
193
40
5
15
31
52
118
15
38
86
30
55
137
116
4
935
4
2
6
206
103
309
13
0
13
17
10
27
8
12
20
11
1
12
1
0
1
12
4
16
14
4
18
9
2
11
5
0
5
8
2
10
1
0
1
17
5
22
7
2
9
2
0
2
3
5
8
9
2
11
7
3
10
2
3
5
4
0
4
150
55
205
15
16
31
7
0
7
1
0
1
2
0
2
2
3
5
5
5
10
10
9
19
2
1
3
4
1
5
10
4
14
6
3
9
7
3
10
15
5
20
10
11
21
1
0
1
97
61
158
ġube
Top(total) Division
20
4031
224
264
252
121
9
148
158
122
45
76
10
235
79
27
81
110
61
21
51
2094
418
85
12
27
63
102
234
33
70
186
77
118
272
285
10
1992
4
184
8
15
9
7
1
9
10
7
4
6
1
14
7
2
6
7
6
4
3
126
17
4
1
2
5
7
13
3
4
8
6
7
14
13
1
105
2013-2014 Ġlköğretim (Resmi)
2013-2014 Primary Education (Public)
Resmi Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Ġlkokulların sınıflara göre öğrenci ve Ģube sayısı
Number of public pre-primary, special education & primary school divisions & students by grades
OKUL ÖNCESĠ (PRE-PRIMARY EDUCATION)
Resmi okul öncesi toplamı (public total)
83 RESMĠ TOPLAM (Public total)
Bölgelere göre toplam (total by district)
16
LefkoĢa Toplam (Total)
25
Gazi Mağusa Toplam (Total)
14
Girne Toplam (Total)
14
Güzelyurt Toplam (Total)
14
Ġskele Toplam (Total)
4 yaĢ (Age 4)
ġube öğrenci/students
Div. E /M K/F
T
5 yaĢ (Age 5)
ġube öğrenci/students
Div. E /M K/F
T
Toplam (pre-school total)
ġube
öğrenci/students
Div. E /M K/F
T
75
611
613
1224
152
1506 1407 2913
227
2117 2020 4137
19
19
12
14
11
190
142
106
94
79
193
145
111
93
71
383
287
217
187
150
46
38
33
19
16
455
414
309
153
175
439
337
322
145
164
894
751
631
298
339
65
57
45
33
27
645
556
415
247
254
29
0
0
9
0
2
2
2
15
0
0
1
1
0
0
3
1
4
0
1
2
1
1
3
8
0
1
0
1
46
0
0
0
1
1
0
0
0
2
4
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
1
256
0
0
95
0
16
22
18
151
0
0
11
11
0
0
31
12
43
0
4
9
2
5
28
48
0
2
1
3
355
0
0
0
13
6
0
0
0
20
39
0
0
0
0
18
10
9
2
3
0
7
260
0
0
83
0
16
28
22
149
0
0
11
11
0
0
30
10
40
0
5
13
8
8
23
57
0
2
1
3
353
0
0
0
12
12
0
0
0
20
44
0
0
0
0
19
4
8
3
6
0
7
516
0
0
178
0
32
50
40
300
0
0
22
22
0
0
61
22
83
0
9
22
10
13
51
105
0
4
2
6
708
0
0
0
25
18
0
0
0
40
83
0
0
0
0
37
14
17
5
9
0
14
73
6
8
0
7
3
3
5
32
2
9
1
12
8
2
3
1
14
7
0
2
0
1
0
10
4
0
1
5
79
1
3
1
2
1
1
1
2
2
14
3
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
736
61
72
0
69
38
31
53
324
16
102
12
130
82
18
31
12
143
68
0
12
0
4
0
84
45
5
5
55
770
9
29
6
17
16
2
16
13
23
131
43
17
28
17
24
7
10
6
8
12
11
698
52
86
0
80
28
21
52
319
16
72
7
95
91
26
34
13
164
53
0
11
0
10
0
74
40
3
3
46
709
7
30
8
13
15
0
9
18
20
120
44
5
13
17
26
6
12
4
2
10
11
1434
113
158
0
149
66
52
105
643
32
174
19
225
173
44
65
25
307
121
0
23
0
14
0
158
85
8
8
101
1479
16
59
14
30
31
2
25
31
43
251
87
22
41
34
50
13
22
10
10
22
22
102
6
8
9
7
5
5
7
47
2
9
2
13
8
2
6
2
18
7
1
4
1
2
3
18
4
1
1
6
125
1
3
1
3
2
1
1
2
4
18
3
1
2
2
5
2
2
2
2
1
2
992 958 1950
61
52
113
72
86
158
95
83
178
69
80
149
54
44
98
53
49
102
71
74
145
475 468 943
16
16
32
102
72
174
23
18
41
141 106 247
82
91
173
18
26
44
62
64
126
24
23
47
186 204 390
68
53
121
4
5
9
21
24
45
2
8
10
9
18
27
28
23
51
132 131 263
45
40
85
7
5
12
6
4
10
58
49
107
1125 1062 2187
9
7
16
29
30
59
6
8
14
30
25
55
22
27
49
2
0
2
16
9
25
13
18
31
43
40
83
170 164 334
43
44
87
17
5
22
28
13
41
17
17
34
42
45
87
17
10
27
19
20
39
8
7
15
11
8
19
12
10
22
18
18
36
632
482
433
238
235
1277
1038
848
485
489
okullara göre ( by school)
23
Bağımsız Anaokulları (Independent Kindergartens)
1
FAZIL PLÜMER ANAOKULU
2
GÜLENYÜZLER ANAOKULU
3
LEFKOġA VAKIF ANAOKULU
4
YENĠYÜZYIL ANAOKULU
5
YENĠCAMĠ ANAOKULU
6
GAZĠKÖY ANAOKULU
7
GÖNYELĠ FAZIL PLÜMER ANAOKULU
LefkoĢa Toplam (Total)
1
GAZĠMAĞUSA MAARĠF ANAOKULU
2
ALASYA VAKIF ANAOKULU
3
TUZLA ġEHĠT ÖZDEMĠR ANAOKULU
Gazi Mağusa Toplam (Total)
1
GĠRNE MAARĠF ANAOKULU
2
KARAKUM ANAOKULU
3
LAPTA ANAOKULU
4
OSMAN TÜRKAY ANAOKULU
Girne Toplam (Total)
1
ATATÜRK MAARĠF ANAOKULU
2
AKÇAY ANAOKULU
3
GAZĠVEREN ANAOKULU
4
KALKANLI ANAOKULU
5
YAYLA ANAOKULU
6
PORTAKAL ÇĠÇEKLERĠ
Güzelyurt Toplam (Total)
1
ĠSKELE MAARĠF ANAOKULU
2
AYGÜN ANAOKULU
3
ÖTÜKEN ANAOKULU
Ġskele Toplam (Total)
60
Ġlkokula bağlı anaokulları (Dependent kindergartens)
1
ARABAHMET ĠLKOKULU
2
ALAYKÖY ĠLKOKULU
3
BALIKESĠR - MERĠÇ ĠLKOKULU
4
CĠHANGĠR - DÜZOVA ĠLKOKULU
5
DEĞĠRMENLĠK ĠLKOKULU
6
DĠLEKKAYA ĠLKOKULU
7
HAMĠTKÖY DR. F. KÜÇÜK ĠLKOKULU
8
HASPOLAT ĠLKOKULU
9
ġEHĠT MEHMET ERAY ĠLKOKULU
LefkoĢa Toplam (Total)
1
POLATPAġA ĠLKOKULU
2
ġEHĠT MUSTAFA KURTULUġ ĠLKOKULU
3
ġEHĠT OSMAN AHMET ĠLKOKULU
4
ġEHĠT ZEKĠ SALĠH ĠLKOKULU
5
AKDOĞAN DR. F. KÜÇÜK ĠLKOKULU
6
AKOVA - YILDIRIM ĠLKOKULU
7
ALANĠÇĠ ĠLKOKULU
8
BEYARMUDU ĠLKOKULU
9
ÇAYÖNÜ - ĠNCĠRLĠ ĠLKOKULU
10
DÖRTYOL ĠLKOKULU
11
GEÇĠTKALE ĠLKOKULU
55
2013-2014 Ġlköğretim (Resmi)
2013-2014 Primary Education (Public)
Resmi Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Ġlkokulların sınıflara göre öğrenci ve Ģube sayısı
Number of public pre-primary, special education & primary school divisions & students by grades
OKUL ÖNCESĠ-DEVAM (PRE-PRIMARY EDUCATION)
12
GÜVERCĠNLĠK ĠLKOKULU
13
ĠNÖNÜ ĠLKOKULU
14
MORMENEKġE ĠLKOKULU
15
PĠLE TÜRK ĠLKOKULU
16
SERDARLI ĠLKOKULU
17
ġEHĠT SALĠH TERZĠ ĠLKOKULU
18
TATLISU ĠLKOKULU
19
TÜRKMENKÖY ĠLKOKULU
20
ULUKIġLA ĠLKOKULU
21
VADĠLĠ ĠLKOKULU
22
YENĠBOĞAZĠÇĠ ĠLKOKULU
Gazi Mağusa Toplam (Total)
1
AĞIRDAĞ - DAĞYOLU ĠLKOKULU
2
ALSANCAK ĠLKOKULU
3
ÇAMLIBEL AYSUN ĠLKOKULU
4
ÇATALKÖY ĠLKOKULU
5
DĠKMEN ĠLKOKULU
6
ESENTEPE ĠLKOKULU
7
KARAOĞLANOĞLU ĠLKOKULU
8
KARġIYAKA MERKEZ ĠLKOKULU
9
MEHMET BORANSEL ĠLKOKULU
10
TEPEBAġI ĠLKOKULU
Girne Toplam (Total)
1
BOSTANCI FĠKRĠ KARAYEL ĠLKOKULU
2
DOĞANCI ĠLKOKULU
3
GEMĠKONAĞI ĠLKOKULU
4
LEFKE ĠSTĠKLAL ĠLKOKULU
5
SERHATKÖY ĠLKOKULU
6
YEDĠDALGA ĠLKOKULU
7
YEġĠLYURT ĠLKOKULU
8
ZÜMRÜTKÖY ĠLKOKULU
Güzelyurt Toplam (Total)
1
BOĞAZĠÇĠ ĠLKOKULU
2
BÜYÜKKONUK ĠLKOKULU
3
ÇAYIROVA ĠLKOKULU
4
DĠPKARPAZ ĠLKOKULU
5
KAPLICA ĠLKOKULU
6
KUMYALI ĠLKOKULU
7
MEHMETÇĠK ĠLKOKULU
8
ġEHĠT MENTEġ ZORBA
9
YEDĠKONUK ĠLKOKULU
10
YENĠERENKÖY ĠLKOKULU
11
ZĠYAMET ĠLKOKULU
Ġskele Toplam (Total)
Özel Eğitim (Special education)
6
GENEL TOPLAM (Grand total)
1
LEFKOġA ÖZEL EĞT.MERKEZĠ
2
LEFKOġA ÖZEL EĞT.VE Ġġ EĞT. MRK
3
R.R.DENKTAġ GÖRME E.Ö.E.OKULU
4
GAZĠMAĞUSA ÖZEL EĞĠTĠM MERKEZĠ
5
GĠRNE ÖZEL EĞĠTĠM MERKEZĠ
6
YEġĠLYURT ÖZEL EĞĠTĠM MERKEZĠ
4 yaĢ (Age 4)
ġube öğrenci/students
Div. E /M K/F
T
1
6
4
10
1
4
2
6
1
6
16
22
1
6
5
11
1
6
6
12
1
8
5
13
1
4
7
11
1
7
7
14
1
5
7
12
1
17
11
28
1
13
17
30
18
131 134 265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
16
19
35
2
12
16
28
1
11
14
25
2
13
12
25
0
0
0
0
1
11
10
21
8
63
71
134
1
10
9
19
1
5
5
10
0
0
0
0
2
17
12
29
1
10
6
16
0
0
0
0
1
4
4
8
0
0
0
0
6
46
36
82
1
2
5
7
1
3
2
5
1
8
9
17
1
14
10
24
0
0
0
0
1
4
8
12
1
13
11
24
0
0
0
0
1
6
4
10
2
10
6
16
1
16
13
29
10
76
68
144
5 yaĢ (Age 5)
ġube öğrenci/students
Div. E /M K/F
T
1
4
10
14
0
7
5
12
1
13
11
24
0
6
5
11
1
8
8
16
1
9
6
15
1
12
6
18
0
1
8
9
1
11
6
17
1
14
11
25
2
16
16
32
26
284 242 526
1
6
8
14
3
32
26
58
2
10
12
22
2
30
23
53
3
29
23
52
2
17
14
31
2
20
24
44
2
12
12
24
1
3
6
9
1
7
10
17
19
166 158 324
1
12
9
21
1
9
8
17
1
6
7
13
2
16
22
38
1
8
7
15
1
7
8
15
1
9
6
15
1
2
4
6
9
69
71
140
0
5
3
8
0
3
9
12
1
9
10
19
2
20
14
34
1
4
3
7
0
4
8
12
1
11
14
25
1
14
7
21
1
6
12
18
2
16
19
35
2
28
19
47
11
120 118 238
Öğrenci/Student
Class E/M K/F Total
30
113
96
209
7
17
13
30
7
30
25
55
2
6
5
11
6
36
36
72
4
12
8
20
4
12
9
21
Bu tabloda ilkokul bünyesindeki anaokulları da sayılmıĢtır.(Public kindergartens within primary schools are counted in this table)
56
Toplam (pre-school total)
ġube
öğrenci/students
Div. E /M K/F
T
2
10
14
24
1
11
7
18
2
19
27
46
1
12
10
22
2
14
14
28
2
17
11
28
2
16
13
29
1
8
15
23
2
16
13
29
2
31
22
53
3
29
33
62
44
415 376 791
1
6
8
14
3
32
26
58
2
10
12
22
2
30
23
53
5
45
42
87
4
29
30
59
3
31
38
69
4
25
24
49
1
3
6
9
2
18
20
38
27
229 229 458
2
22
18
40
2
14
13
27
1
6
7
13
4
33
34
67
2
18
13
31
1
7
8
15
2
13
10
23
1
2
4
6
15
115 107 222
1
7
8
15
1
6
11
17
2
17
19
36
3
34
24
58
1
4
3
7
1
8
16
24
2
24
25
49
1
14
7
21
2
12
16
28
4
26
25
51
3
44
32
76
21
196 186 382
2013-2014 Ġlköğretim (Resmi)
2013-2014 Primary Education (Public)
Resmi Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Ġlkokulların sınıflara göre öğrenci ve Ģube sayısı
Number of public pre-primary, special education & primary school divisions & students by grades
ĠLKOKULLAR (PRIMARY SCHOOLS)
Resmi Ġlkokul toplamı (Public total)
85 RESMĠ TOPLAM (Public total)
ġube
Div.
I.Sınıf/Grade 1
öğrenci/students
E /M
K/F
T
ġube
Div.
2.Sınıf/Grade 2
öğrenci/students
E /M
K/F
T
ġube
Div.
3.Sınıf/Grade 3
öğrenci/students
E /M
K/F
T
ġube
Div.
4.Sınıf/Grade 4
öğrenci/students
E /M
K/F
T
ġube
Div.
5.Sınıf/Grade 5
öğrenci/students
E /M
K/F
T
ġube
Div.
Toplam/total
öğrenci/students
E /M
K/F
T
157
1745
1625
3370
145
1690
1524
3214
138
1520
1508
3028
144
1510
1424
2934
133
1360
1323
2683
717
7825
7404 15229
48
44
29
19
17
559
467
376
183
160
529
450
342
164
140
1088
917
718
347
300
42
42
28
18
15
502
450
373
181
184
471
432
298
174
149
973
882
671
355
333
41
40
25
17
15
500
412
305
143
160
461
417
304
181
145
961
829
609
324
305
39
44
26
19
16
464
434
299
161
152
454
415
281
139
135
918
849
580
300
287
37
38
27
16
15
407
371
298
137
147
421
359
287
125
131
828
730
585
262
278
207
208
135
89
78
2432
2134
1651
805
803
2336
2073
1512
783
700
4768
4207
3163
1588
1503
1
3
2
2
2
4
3
5
4
1
1
3
1
2
2
0
2
5
2
3
48
0
2
0
2
13
34
25
16
29
45
32
82
50
12
3
36
9
15
19
4
19
68
24
24
559
0
18
0
36
12
35
14
6
33
66
30
85
34
10
3
26
5
21
12
3
17
67
21
29
529
0
24
0
28
25
69
39
22
62
111
62
167
84
22
6
62
14
36
31
7
36
135
45
53
1088
0
42
0
64
2
3
2
1
2
4
2
5
3
1
0
2
1
1
2
1
1
5
2
2
42
0
2
0
2
16
28
20
5
26
51
33
84
25
17
0
23
8
18
12
2
12
69
25
28
502
0
17
0
28
13
28
16
13
30
54
27
68
28
13
0
18
6
13
13
3
11
75
18
24
471
0
20
0
35
29
56
36
18
56
105
60
152
53
30
0
41
14
31
25
5
23
144
43
52
973
0
37
0
63
2
3
1
1
2
4
2
5
4
1
1
2
1
1
1
0
1
5
2
2
41
5
0
2
2
16
27
13
14
26
49
29
86
41
14
3
20
6
17
10
2
12
72
16
27
500
70
0
16
24
15
27
10
6
25
60
29
71
21
13
4
23
7
7
15
5
18
68
15
22
461
70
0
14
28
31
54
23
20
51
109
58
157
62
27
7
43
13
24
25
7
30
140
31
49
961
140
0
30
52
1
3
2
1
2
4
2
5
4
1
0
2
1
1
1
1
1
4
1
2
39
5
0
3
3
14
30
13
5
24
61
21
76
33
12
0
26
6
14
10
2
13
58
17
29
464
82
0
18
33
8
34
22
10
30
54
30
55
41
11
0
24
3
14
8
3
12
65
13
17
454
62
0
18
47
22
64
35
15
54
115
51
131
74
23
0
50
9
28
18
5
25
123
30
46
918
144
0
36
80
1
2
1
1
2
4
3
5
4
1
0
2
1
1
1
0
1
4
1
2
37
5
0
3
2
6
18
16
5
20
52
31
64
39
9
0
19
3
8
15
3
8
54
15
22
407
61
0
23
25
15
21
11
12
18
59
27
64
27
15
0
35
8
14
12
1
9
44
10
19
421
68
0
18
31
21
39
27
17
38
111
58
128
66
24
0
54
11
22
27
4
17
98
25
41
828
129
0
41
56
7
14
8
6
10
20
12
25
19
5
2
11
5
6
7
2
6
23
8
11
207
15
4
8
11
65
137
87
45
125
258
146
392
188
64
6
124
32
72
66
13
64
321
97
130
2432
213
35
57
146
63
145
73
47
136
293
143
343
151
62
7
126
29
69
60
15
67
319
77
111
2336
200
44
50
169
128
282
160
92
261
551
289
735
339
126
13
250
61
141
126
28
131
640
174
241
4768
413
79
107
315
Bölgelere göre (by district)
20 LefkoĢa Toplam (Total)
28 Gazi Mağusa Toplam (Total)
13 Girne Toplam (Total)
12 Güzelyurt Toplam (Total)
12 Ġskele Toplam (Total)
okullara göre ( by school)
1
ARABAHMET ĠLKOKULU
2
ATATÜRK ĠLKOKULU
3
ÇAĞLAYAN CUMHURĠYET ĠLKOKULU
4
GELĠBOLU ĠLKOKULU
5
NECATĠ TAġKIN ĠLKOKULU
6
9 EYLÜL ĠLKOKULU
7
ġEHĠT DOĞAN AHMET ĠLKOKULU
8
ġEHĠT ERTUĞRUL ĠLKOKULU
9
ġEHĠT TUNCER ĠLKOKULU
10 ġEHĠT YALÇIN ĠLKOKULU
11 AKINCILAR ĠLKOKULU
12 ALAYKÖY ĠLKOKULU
13 BALIKESĠR - MERĠÇ ĠLKOKULU
14 CĠHANGĠR - DÜZOVA ĠLKOKULU
15 DEĞĠRMENLĠK ĠLKOKULU
16 DĠLEKKAYA ĠLKOKULU
17 HAMĠTKÖY DR. F. KÜÇÜK ĠLKOKULU
18 GÖNYELĠ ĠLKOKULU
19 HASPOLAT ĠLKOKULU
20 ġEHĠT MEHMET ERAY ĠLKOKULU
LefkoĢa Toplam (Total)
1
ALASYA ĠLKOKULU
2
CANBULAT ĠLKOKULU
3
GAZĠ ĠLKOKULU
4
KARAKOL ĠLKOKULU
57
2013-2014 Ġlköğretim (Resmi)
2013-2014 Primary Education (Public)
Resmi Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Ġlkokulların sınıflara göre öğrenci ve Ģube sayısı
Number of public pre-primary, special education & primary school divisions & students by grades
ĠLKOKULLAR-DEVAM (PRIMARY SCHOOLS)
ġube
Div.
5
POLATPAġA ĠLKOKULU
6
ġEHĠT HÜSEYĠN AKĠL ĠLKOKULU
7
ġEHĠT MUSTAFA KURTULUġ ĠLKOKULU
8
ġEHĠT OSMAN AHMET ĠLKOKULU
9
ġEHĠT ZEKĠ SALĠH ĠLKOKULU
10 AKDOĞAN DR. F. KÜÇÜK ĠLKOKULU
11 AKOVA - YILDIRIM ĠLKOKULU
12 ALANĠÇĠ ĠLKOKULU
13 BEYARMUDU ĠLKOKULU
14 ÇAYÖNÜ - ĠNCĠRLĠ ĠLKOKULU
15 DÖRTYOL ĠLKOKULU
16 PAġAKÖY EġREF BĠTLĠS ĠLKOKULU
17 GEÇĠTKALE ĠLKOKULU
18 GÜVERCĠNLĠK ĠLKOKULU
19 ĠNÖNÜ ĠLKOKULU
20 MORMENEKġE ĠLKOKULU
21 PĠLE TÜRK ĠLKOKULU
22 SERDARLI ĠLKOKULU
23 ġEHĠT SALĠH TERZĠ ĠLKOKULU
24 TATLISU ĠLKOKULU
25 TÜRKMENKÖY ĠLKOKULU
26 ULUKIġLA ĠLKOKULU
27 VADĠLĠ ĠLKOKULU
28 YENĠBOĞAZĠÇĠ ĠLKOKULU
Gazi Mağusa Toplam (Total)
1
23 NĠSAN ĠLKOKULU
2
ġEHĠT HASAN CAFER ĠLKOKULU
3
AĞIRDAĞ - DAĞYOLU ĠLKOKULU
4
ALSANCAK ĠLKOKULU
5
ÇAMLIBEL AYSUN ĠLKOKULU
6
ÇATALKÖY ĠLKOKULU
7
DĠKMEN ĠLKOKULU
8
ESENTEPE ĠLKOKULU
3
7
1
3
2
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
44
6
3
1
3
1
3
2
1
I.Sınıf/Grade 1
öğrenci/students
E /M
K/F
T
51
82
15
34
20
21
10
10
4
7
18
30
14
7
6
10
2
10
13
6
6
11
10
16
467
99
45
11
43
17
48
22
11
43
111
6
19
16
18
4
11
8
6
15
30
10
8
7
12
1
10
10
5
7
3
13
25
450
80
46
10
38
7
29
18
17
94
193
21
53
36
39
14
21
12
13
33
60
24
15
13
22
3
20
23
11
13
14
23
41
917
179
91
21
81
24
77
40
28
ġube
Div.
3
5
1
2
2
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
2
2
42
6
3
1
3
1
2
2
1
2.Sınıf/Grade 2
öğrenci/students
E /M
K/F
T
32
82
16
23
25
30
11
11
7
7
19
33
6
11
3
11
1
8
6
8
9
6
18
22
450
116
35
12
35
9
23
24
14
59
62
12
27
15
26
7
7
7
10
11
33
8
8
8
4
1
8
12
6
6
8
21
11
432
77
37
7
29
12
30
10
15
91
144
28
50
40
56
18
18
14
17
30
66
14
19
11
15
2
16
18
14
15
14
39
33
882
193
72
19
64
21
53
34
29
ġube
Div.
3
0
1
2
2
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
40
6
3
1
2
1
2
2
1
3.Sınıf/Grade 3
öğrenci/students
E /M
K/F
T
45
0
7
22
17
24
14
3
4
8
16
30
13
7
5
10
5
12
5
11
7
3
15
19
412
97
38
12
29
7
23
21
12
58
42
0
13
22
20
15
12
8
14
5
13
27
14
12
6
9
4
12
7
8
9
8
14
11
417
85
38
6
32
12
26
17
14
87
0
20
44
37
39
26
11
18
13
29
57
27
19
11
19
9
24
12
19
16
11
29
30
829
182
76
18
61
19
49
38
26
ġube
Div.
3
0
1
3
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
44
6
3
1
3
1
2
1
1
4.Sınıf/Grade 4
öğrenci/students
E /M
K/F
T
44
0
7
33
20
17
8
7
3
7
12
30
8
5
7
7
3
8
11
13
8
8
15
20
434
86
42
5
37
14
24
11
10
38
0
11
26
25
19
8
5
5
9
10
26
9
7
8
7
2
7
8
6
8
5
18
21
415
71
34
10
33
5
20
17
13
82
0
18
59
45
36
16
12
8
16
22
56
17
12
15
14
5
15
19
19
16
13
33
41
849
157
76
15
70
19
44
28
23
ġube
Div.
2
0
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
38
6
3
1
2
1
2
2
2
5.Sınıf/Grade 5
öğrenci/students
E /M
K/F
T
29
0
7
24
18
27
7
7
4
6
22
22
6
6
4
14
1
11
6
9
5
5
12
10
371
83
38
7
28
10
26
14
21
30
0
4
23
20
21
12
4
4
7
13
21
8
7
2
6
0
11
8
6
9
4
10
12
359
89
27
7
29
7
23
23
14
59
0
11
47
38
48
19
11
8
13
35
43
14
13
6
20
1
22
14
15
14
9
22
22
730
172
65
14
57
17
49
37
35
ġube
Div.
Toplam/total
öğrenci/students
E /M
K/F
T
14
12
5
12
10
11
5
5
5
5
9
14
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
8
8
208
30
15
5
13
5
11
9
6
201
164
52
136
100
119
50
38
22
35
87
145
47
36
25
52
12
49
41
47
35
33
70
87
2134
481
198
47
172
57
144
92
68
212
173
46
117
96
99
43
35
38
37
62
137
49
42
31
38
8
48
45
31
39
28
76
80
2073
402
182
40
161
43
128
85
73
413
337
98
253
196
218
93
73
60
72
149
282
96
78
56
90
20
97
86
78
74
61
146
167
4207
883
380
87
333
100
272
177
141
2013-2014 Ġlköğretim (Resmi)
2013-2014 Primary Education (Public)
Resmi Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Ġlkokulların sınıflara göre öğrenci ve Ģube sayısı
Number of public pre-primary, special education & primary school divisions & students by grades
ĠLKOKULLAR-DEVAM (PRIMARY SCHOOLS)
ġube
Div.
9
KARAOĞLANOĞLU ĠLKOKULU
10 KARġIYAKA MERKEZ ĠLKOKULU
11 LAPTA ĠLKOKULU
12 MEHMET BORANSEL ĠLKOKULU
13 TEPEBAġI ĠLKOKULU
Girne Toplam (Total)
1
BARIġ ĠLKOKULU
2
KURTULUġ ĠLKOKULU
3
ÖZGÜRLÜK ĠLKOKULU
4
AYDINKÖY ĠLKOKULU
5
BOSTANCI FĠKRĠ KARAYEL ĠLKOKULU
6
DOĞANCI ĠLKOKULU
7
GEMĠKONAĞI ĠLKOKULU
8
LEFKE ĠSTĠKLAL ĠLKOKULU
9
SERHATKÖY ĠLKOKULU
10 YEDĠDALGA ĠLKOKULU
11 YEġĠLYURT ĠLKOKULU
12 ZÜMRÜTKÖY ĠLKOKULU
Güzelyurt Toplam (Total)
1
ġEHĠT ĠLKER KARTER ĠLKOKULU
2
BOĞAZĠÇĠ ĠLKOKULU
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BÜYÜKKONUK ĠLKOKULU
ÇAYIROVA ĠLKOKULU
DĠPKARPAZ ĠLKOKULU
KAPLICA ĠLKOKULU
KUMYALI ĠLKOKULU
MEHMETÇĠK ĠLKOKULU
ġEHĠT MENTEġ ZORBA
YEDĠKONUK ĠLKOKULU
YENĠERENKÖY ĠLKOKULU
ZĠYAMET ĠLKOKULU
Ġskele Toplam (Total)
2
2
3
1
1
29
4
3
0
2
2
1
1
2
1
1
1
1
19
4
1
1
1
2
0
1
1
1
1
2
2
17
I.Sınıf/Grade 1
öğrenci/students
E /M
K/F
T
9
23
38
5
5
376
50
28
0
13
17
12
8
27
7
4
12
5
183
48
3
7
4
22
4
3
7
6
10
19
27
160
18
27
34
7
11
342
51
27
0
20
12
10
3
12
5
8
8
8
164
42
2
2
7
24
1
2
15
2
6
16
21
140
27
50
72
12
16
718
101
55
0
33
29
22
11
39
12
12
20
13
347
90
5
9
11
46
5
5
22
8
16
35
48
300
ġube
Div.
2
2
3
1
1
28
4
3
0
1
2
1
1
2
1
1
1
1
18
4
0
0
1
2
1
0
1
1
1
2
2
15
2.Sınıf/Grade 2
öğrenci/students
E /M
K/F
T
16
27
50
5
7
373
60
31
0
12
15
10
10
21
4
4
7
7
181
61
2
8
9
15
3
6
22
9
7
18
24
184
25
15
28
2
11
298
63
23
0
11
13
9
5
16
9
10
9
6
174
42
5
2
10
15
4
5
8
3
11
32
12
149
41
42
78
7
18
671
123
54
0
23
28
19
15
37
13
14
16
13
355
103
7
10
19
30
7
11
30
12
18
50
36
333
ġube
Div.
2
1
2
1
1
25
0
3
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
17
3
0
1
1
2
0
1
1
1
1
2
2
15
3.Sınıf/Grade 3
öğrenci/students
E /M
K/F
T
16
8
27
7
8
305
0
25
40
12
8
11
9
13
4
6
9
6
143
40
0
4
8
17
1
5
11
7
10
27
30
160
59
23
15
25
4
7
304
0
33
51
21
10
9
10
16
5
10
10
6
181
35
0
5
9
19
2
4
15
7
8
23
18
145
39
23
52
11
15
609
0
58
91
33
18
20
19
29
9
16
19
12
324
75
0
9
17
36
3
9
26
14
18
50
48
305
ġube
Div.
2
1
3
1
1
26
0
3
4
2
2
1
1
2
1
1
1
1
19
3
0
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
16
4.Sınıf/Grade 4
öğrenci/students
E /M
K/F
T
19
8
30
8
5
299
0
24
54
20
14
9
9
11
3
5
8
4
161
45
0
4
6
16
1
6
13
5
11
26
19
152
21
16
31
2
8
281
0
23
46
9
11
4
4
21
4
6
9
2
139
41
0
3
3
16
2
7
13
4
2
22
22
135
40
24
61
10
13
580
0
47
100
29
25
13
13
32
7
11
17
6
300
86
0
7
9
32
3
13
26
9
13
48
41
287
ġube
Div.
1
2
3
1
1
27
0
3
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
16
3
0
1
1
2
0
0
2
1
1
2
2
15
5.Sınıf/Grade 5
öğrenci/students
E /M
K/F
T
14
11
33
9
4
298
0
26
28
20
11
13
4
15
2
7
9
2
137
31
0
3
6
12
5
4
23
6
13
19
25
147
13
17
28
5
5
287
0
24
33
10
7
8
1
16
5
6
6
9
125
33
0
8
4
20
3
4
10
7
12
19
11
131
27
28
61
14
9
585
0
50
61
30
18
21
5
31
7
13
15
11
262
64
0
11
10
32
8
8
33
13
25
38
36
278
ġube
Div.
Toplam/total
öğrenci/students
E /M
K/F
T
9
8
14
5
5
135
8
15
9
9
8
5
5
10
5
5
5
5
89
17
1
4
5
10
2
3
6
5
5
10
10
78
74
77
178
34
29
1651
110
134
122
77
65
55
40
87
20
26
45
24
805
225
5
26
33
82
14
24
76
33
51
109
125
803
100
90
146
20
42
1512
114
130
130
71
53
40
23
81
28
40
42
31
783
193
7
20
33
94
12
22
61
23
39
112
84
700
174
167
324
54
71
3163
224
264
252
148
118
95
63
168
48
66
87
55
1588
418
12
46
66
176
26
46
137
56
90
221
209
1503
2013-2014 Ġlköğretim (Resmi)
2013-2014 Primary Education (Public)
Resmi Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Ġlkokul Öğrencilerinin VatandaĢlığa göre sayısı
Number of pre-primary, special education, primary education students by citizenship
KKTC (N. Cyprus)
E /M
K/F
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Arabahmet Ġlkokulu
Atatürk Ġlkokulu
Çağlayan Cumhuriyet Ġlkokulu
Gelibolu Ġlkokulu
Necati TaĢkın Ġlkokulu
9 Eylül Ġlkokulu
ġht. Doğan Ahmet Ġlkokulu
ġht. Ertuğrul Ġlkokulu
ġht. Tuncer Ġlkokulu
ġht. Yalçın Ġlkokulu
Fazıl Plümer Anaokulu
Gülenyüzler Anaokulu
LefkoĢa Vakıf Anaokulu
Yeniyüzyıl Anaokulu
Yenicami Anaokulu
Akıncılar Ġlkokulu
Alayköy Ġlkokulu
Balıkesir -Meriç Ġlkokulu
Cihangir-Düzova Ġlkokulu
Değirmenlik Ġlkokulu
Dilekkaya Ġlkokulu
Hamitköy Dr. Fazıl Küçük Ġlkokulu
Gaziköy Anaokulu
Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu
Gönyeli Ġlkokul
Haspolat Ġlkokulu
ġht. Mehmet Eray Ġlkokulu
LefkoĢa Özel Eğitim Merkezi
LefkoĢa Özel Eğitim ve ĠĢ Eğ. Mrk.
R.R.DenktaĢ Görme Eng.Özel Eğ.
LefkoĢa Toplam (total)
Alasya Ġlkokulu
Canbulat Ġlkokulu
Gazi Ġlkokulu
Karakol Ġlkokulu
PolatpaĢa Ġlkokulu
ġht. Hüseyin Akil Ġlkokulu
ġht. Mustafa KurtuluĢ Ġlkokulu
ġht. Osman Ahmet Ġlkokulu
ġht. Zeki Salih Ġlkokulu
Gazi Mağusa Maarif Anaokulu
Alasya Vakıf Anaokulu
Akdoğan Dr.Fazıl Küçük Ġlkokulu
Akova Ġlkokulu-Yıldırım Ġlkokulu
Alaniçi Ġlkokulu
Beyarmudu Ġlkokulu
Çayönü - Ġncirli Ġlkokulu (Çayönü)
Dörtyol Ġlkokulu
EĢref Bitlis Ġlkokulu
Geçitkale Ġlkokulu
Güvercinlik Rauf Raif DenktaĢ Ġ.
Ġnönü Ġlkokulu
MormenekĢe Ġlkokulu
Pile Türk Okulu
Serdarlı Ġlkokulu
ġht. Salih Terzi Ġlkokulu
ġht. Özdemir Anaokulu
Tatlısu Ġlkokulu
Türkmenköy Ġlkokulu
UlukıĢla Ġlkokulu
Vadili Ġlkokulu
11
9
29
8
62
146
81
292
130
21
40
40
92
42
7
6
52
26
72
40
10
38
23
35
124
51
52
7
19
6
1571
173
14
27
99
151
92
49
99
83
6
70
110
57
44
26
44
78
60
60
21
33
53
24
47
46
53
16
37
28
81
15
8
18
5
62
161
80
252
99
17
32
49
82
47
7
7
55
27
67
40
13
35
30
34
122
42
52
4
13
5
1480
155
16
22
112
145
110
41
83
76
6
55
97
44
32
28
43
60
63
61
27
35
48
18
46
47
40
14
45
21
80
26
17
47
13
124
307
161
544
229
38
72
89
174
89
14
13
107
53
139
80
23
73
53
69
246
93
104
11
32
11
3051
328
30
49
211
296
202
90
182
159
12
125
207
101
76
54
87
138
123
121
48
68
101
42
93
93
93
30
82
49
161
60
E /M
TC (Turkey)
K/F
T
61
126
54
32
57
106
60
91
56
43
20
30
2
25
47
0
96
12
29
48
5
39
30
35
190
56
117
9
11
0
1487
35
18
27
40
93
72
20
64
33
10
25
51
10
13
3
2
21
85
2
25
3
18
0
16
12
8
6
6
21
20
51
137
51
37
59
124
59
85
49
44
19
34
0
31
37
0
96
10
26
47
2
36
18
39
189
50
96
7
11
0
1444
40
26
25
47
111
63
10
46
34
10
15
43
9
23
13
2
11
74
6
29
2
17
0
16
9
4
4
9
20
17
112
263
105
69
116
230
119
176
105
87
39
64
2
56
84
0
192
22
55
95
7
75
48
74
379
106
213
16
22
0
2931
75
44
52
87
204
135
30
110
67
20
40
94
19
36
16
4
32
159
8
54
5
35
0
32
21
12
10
15
41
37
3. ülke (3rd countries)
E /M
K/F
T
2
2
4
5
6
6
5
9
2
0
1
2
1
2
0
0
5
0
1
0
0
3
0
1
7
3
4
1
0
0
72
5
3
3
7
0
0
0
1
1
0
7
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
4
0
4
5
15
8
4
6
3
1
1
3
1
2
0
0
5
0
1
0
0
5
1
1
8
3
3
2
1
0
87
5
2
3
10
0
0
0
1
3
0
2
4
0
0
4
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
2
8
10
21
14
9
15
5
1
2
5
2
4
0
0
10
0
2
0
0
8
1
2
15
6
7
3
1
0
159
10
5
6
17
0
0
0
2
4
0
9
4
0
0
5
0
1
0
3
0
1
0
0
0
0
2
1
0
0
1
E /M
Toplam (Total)
K/F
T
74
137
87
45
125
258
146
392
188
64
61
72
95
69
54
6
153
38
102
88
15
80
53
71
321
110
173
17
30
6
3130
213
35
57
146
244
164
69
164
117
16
102
161
67
57
30
46
99
145
65
46
36
71
24
63
58
63
23
43
49
101
70
145
73
47
136
293
143
343
151
62
52
86
83
80
44
7
156
37
94
87
15
76
49
74
319
95
151
13
25
5
3011
200
44
50
169
256
173
51
130
113
16
72
144
53
55
45
45
72
137
67
56
38
65
18
62
56
44
18
54
41
98
144
282
160
92
261
551
289
735
339
126
113
158
178
149
98
13
309
75
196
175
30
156
102
145
640
205
324
30
55
11
6141
413
79
107
315
500
337
120
294
230
32
174
305
120
112
75
91
171
282
132
102
74
136
42
125
114
107
41
97
90
199
2013-2014 Ġlköğretim (Resmi)
2013-2014 Primary Education (Public)
Resmi Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Ġlkokul Öğrencilerinin VatandaĢlığa göre sayısı
Number of pre-primary, special education, primary education students by citizenship
KKTC (N. Cyprus)
E /M
K/F
T
31 YeniBoğaziçi Ġlkokulu
32 Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi
Gazi Mağusa Toplam (total)
1 23 Nisan Ġlkokulu
2 Girne Maarif Anaokulu
3 ġht. Hasan Cafer Ġlkokulu
4 Ağırdağ-Dağyolu Ġlkokulu
5 Alsancak Ġlkokulu
6 Çamlıbel Aysun Ġlkokulu
7 Çatalköy Ġlkokulu
8 Dikmen Ġlkokulu
9 Esentepe Ġlkokulu
10 Karakum Anaokulu
11 Karaoğlanoğlu Ġlkokulu
12 KarĢıyaka Merkez Ġlkokulu
13 Lapta Anaokulu
14 Lapta Ġlkokulu
15 Mehmet Boransel Ġlkokulu ( Kozan )
16 Osman Türkay Anaokulu (Ozanköy)
17 TepebaĢı Ġlkokulu
18 Girne Özel Eğitim Merkezi
Girne Toplam (total)
1 BarıĢ Ġlkokulu
2 KurtuluĢ Ġlkokulu
3 Özgürlük Ġlkokulu
4 Atatürk Maarif Anaokulu
5 Akçay Anaokulu
6 Aydınköy Ġlkokulu
7 Bostancı Fikri Karayel Ġlkokulu
8 Doğancı Ġlkokulu
9 Gaziveren Anaokulu
10 Gemikonağı Erdal Abit Ġlkokulu
11 Kalkanlı Anaokulu
12 Lefke Ġstiklal Ġlkokulu
13 Serhatköy Ġlkokulu
14 Yayla Anaokulu
15 Yedidalga Ġlkokulu
16 YeĢilyurt Ġlkokulu
17 Zümrütköy Ġlkokulu
18 YeĢilyurt Özel Eğitim Merkezi
19 Portakal Çiçekleri
Güzelyurt Toplam (total)
1 ġht. Ġlker Karter Ġlkokulu
2 Ġskele Maarif Anaokulu
3 Aygün Anaokulu
4 Boğaziçi Ġlkokulu
5 Büyükkonuk Ġlkokulu
6 Çayırova Ġlkokulu
7 Dipkarpaz Ġlkokulu
8 Kaplıca Ġlkokulu
9 Kumyalı Ġlkokulu
10 Mehmetçik Ġlkokulu
11 ġht. MenteĢ Zorba Ġlkokulu (YeĢilköy)
12 Yedikonuk Ġlkokulu
13 Yenierenköy Ġlkokulu
14 Ziyamet Ġlkokulu
15 Ötüken Anaokulu
Ġskele Toplam (total)
Genel Toplam (Grand Total)
VatandaĢlık oranı (rate of citizenship)
93
18
1892
217
27
44
33
104
19
80
83
50
8
31
54
40
98
22
13
38
12
973
85
103
92
55
4
54
47
50
18
25
0
78
24
9
17
40
20
12
26
759
197
40
0
12
10
50
111
12
16
93
42
33
130
166
0
912
6107
%
E /M
94
187
18
36
1782 3674
174
391
36
63
34
78
29
62
93
197
13
32
70
150
69
152
54
104
10
18
35
66
59
113
50
90
77
175
17
39
14
27
43
81
8
20
885
1858
87
172
94
197
96
188
42
97
5
9
49
103
35
82
44
94
16
34
18
43
5
5
65
143
37
61
18
27
29
46
29
69
27
47
9
21
20
46
725
1484
167
364
32
72
0
0
13
25
10
20
50
100
116
227
14
26
19
35
82
175
30
72
34
67
132
262
109
275
0
0
808
1720
5680 11787
60,21
16
18
793
264
54
142
20
92
48
85
52
47
10
65
48
14
69
15
8
9
0
1042
24
31
30
13
0
23
38
17
3
20
2
38
14
0
15
18
6
0
2
294
23
4
7
0
22
0
5
6
16
3
5
29
2
3
6
131
3747
TC (Turkey)
K/F
13
18
766
228
54
134
19
87
42
71
57
49
16
96
55
12
66
9
9
19
0
1023
26
36
30
10
0
22
34
9
8
12
3
42
4
0
16
23
8
0
3
286
22
7
5
2
21
0
2
1
19
3
0
21
4
7
4
118
3637
37,72
T
29
36
1559
492
108
276
39
179
90
156
109
96
26
161
103
26
135
24
17
28
0
2065
50
67
60
23
0
45
72
26
11
32
5
80
18
0
31
41
14
0
5
580
45
11
12
2
43
0
7
7
35
6
5
50
6
10
10
249
7384
3. ülke (3rd countries)
E /M
K/F
T
7
0
41
0
1
12
0
8
0
9
2
0
0
9
0
8
11
0
3
0
0
63
1
0
0
0
0
0
2
2
0
1
0
4
0
0
1
0
0
0
0
11
5
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
1
3
0
0
14
201
KKTC kimliğine sahip her öğrenci KKTC altında sayılmıĢtır.(Students holding TRNC identity card are counted under TRNC (North Cyprus)
61
6
0
43
0
1
14
0
7
0
10
1
0
0
7
0
2
3
0
0
0
0
45
1
0
4
1
0
0
2
0
0
0
0
8
0
0
3
0
0
0
0
19
4
1
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
9
203
2,06
13
0
84
0
2
26
0
15
0
19
3
0
0
16
0
10
14
0
3
0
0
108
2
0
4
1
0
0
4
2
0
1
0
12
0
0
4
0
0
0
0
30
9
2
0
0
0
2
0
0
0
5
0
1
4
0
0
23
404
E /M
Toplam (Total)
K/F
116
36
2726
481
82
198
53
204
67
174
137
97
18
105
102
62
178
37
24
47
12
2078
110
134
122
68
4
77
87
69
21
46
2
120
38
9
33
58
26
12
28
1064
225
45
7
12
32
50
116
18
32
100
47
63
135
169
6
1057
10055
113
36
2591
402
91
182
48
187
55
151
127
103
26
138
114
64
146
26
23
62
8
1953
114
130
130
53
5
71
71
53
24
30
8
115
41
18
48
52
35
9
23
1030
193
40
5
15
31
52
118
15
38
86
30
55
137
116
4
935
9520
T
229
72
5317
883
173
380
101
391
122
325
264
200
44
243
216
126
324
63
47
109
20
4031
224
264
252
121
9
148
158
122
45
76
10
235
79
27
81
110
61
21
51
2094
418
85
12
27
63
102
234
33
70
186
77
118
272
285
10
1992
19575
2013-2014 Ġlköğretim (Resmi)
2013-2014 Primary Education (Public)
Resmi Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Ġlkokul Eğitim Kadrosunun Bölge ve BranĢlara göre Dağılımı
Distribution of teaching staff at Public pre-primary, primary % special education schools by branches& districts
LEFKOġA
4 yaĢ sınıf öğretmeni (form teacher)
4 yaĢ branĢ öğretmeni (branch teacher)
4 yaĢ öğretmen toplam (total)
4 yaĢ müdür (headmaster)
4 yaĢ müdür muavini (deputy head)
4 yaĢ TOPLAM (total of age 4)
5 yaĢ sınıf öğretmeni (form teacher)
5 yaĢ branĢ öğretmeni top.(branch total)
Ġngilizce (English)
Beden Eğitimi (Physical Education)
Müzik (Music)
Resim (Art)
5 yaĢ öğretmen toplamı(total)
5 yaĢ müdür (headmaster)
5 yaĢ müdür mv.(deputy head)
5 yaĢ TOPLAM (total of age 5)
ilkokul sınıf öğretmeni (primary school form teacher)
ilkokul branĢ öğretmeni top.(branch teacher)
Ġngilizce (English)
Beden Eğitimi (Physical Education)
Müzik (Music)
Resim (Art)
ilkokul öğretmen top.(total of primary school teacher)
ilkokul müdür (headmaster)
ilkokul müdür mv.(deputy head)
ilkokul toplam (total of primary schools)
özel eğitim öğretmen (special edu. teacher)
özel eğitim müdür(headmaster)
özel eğitim toplamı (total of special edu.)
ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETMEN (TEACHERS)
ĠLKÖĞRETĠM MÜDÜR (HEADMASTERS)
ĠLKÖĞRETĠM M.MUAVĠNĠ (DEPUTY HEADS)
GENEL TOPLAM (GRAND TOTAL)
G.MAĞUSA
GĠRNE
GÜZELYURT
ĠSKELE
TOPLAM
K(F)
E(M)
Top.
K(F)
E(M)
Top.
K(F)
E(M)
Top.
K(F)
E(M)
Top.
K(F)
E(M)
Top.
K(F)
E(M)
Top.
19
0
19
1
1
21
56
2
1
0
1
0
58
2
1
61
157
62
25
1
20
16
219
4
10
233
19
0
19
315
7
12
334
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
2
0
5
65
61
11
31
7
12
126
12
16
154
13
1
14
142
15
16
173
19
0
19
1
1
21
59
2
1
0
1
0
61
4
1
66
222
123
36
32
27
28
345
16
26
387
32
1
33
457
22
28
507
17
0
17
0
0
17
37
0
0
0
0
0
37
1
1
39
166
54
22
1
15
16
220
5
7
232
7
0
7
281
6
8
295
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
2
52
56
13
26
10
7
108
17
6
131
10
0
10
120
17
6
143
17
0
17
0
0
17
39
0
0
0
0
0
39
1
1
41
218
110
35
27
25
23
328
22
13
363
17
0
17
401
23
14
438
11
0
11
0
0
11
34
1
0
0
1
0
35
0
1
36
106
35
17
1
13
4
141
3
6
150
9
0
9
196
3
7
206
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
42
42
7
21
4
10
84
8
6
98
2
1
3
86
11
6
103
11
0
11
0
0
11
34
1
0
0
1
0
35
2
1
38
148
77
24
22
17
14
225
11
12
248
11
1
12
282
14
13
309
14
0
14
0
0
14
23
0
0
0
0
0
23
1
1
25
74
21
10
1
4
6
95
8
6
109
2
0
2
134
9
7
150
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
25
22
6
9
5
2
47
1
2
50
4
0
4
52
1
2
55
14
0
14
0
0
14
24
0
0
0
0
0
24
1
1
26
99
43
16
10
9
8
142
9
8
159
6
0
6
186
10
9
205
7
0
7
0
0
7
12
1
1
0
0
0
13
0
0
13
58
11
5
0
2
4
69
3
2
74
3
0
3
92
3
2
97
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
30
22
7
7
4
4
52
1
3
56
3
0
3
57
1
3
61
8
0
8
0
0
8
13
1
1
0
0
0
14
0
0
14
88
33
12
7
6
8
121
4
5
130
6
0
6
149
4
5
158
68
0
68
1
1
70
162
4
2
0
2
0
166
4
4
174
561
183
79
4
54
46
744
23
31
798
40
0
40
1018
28
36
1082
1
0
1
0
0
1
7
0
0
0
0
0
7
4
0
11
214
203
44
94
30
35
417
39
33
489
32
2
34
457
45
33
535
69
0
69
1
1
71
169
4
2
0
2
0
173
8
4
185
775
386
123
98
84
81
1161
62
64
1287
72
2
74
1475
73
69
1617
Öğretmenler kadrolu, KKTC sözleĢmeli ve TC sözleĢmeli öğretmenleri gösterir.( Number of teachers includes permanent & contractual teachers)
62
2013-2014
GENEL ORTAÖĞRETĠM (RESMĠ)
GENERAL SECONDARY EDUCATION (PUBLIC)
Resmi Ortaokul ve Genel Liselerin Yönetici, Öğretmen, Öğrenci, ġube ve Okul Genel Toplamı
Grand Total of Public Secondary School Administrators, Teachers, Students, Divisions
Müdür
Okul
school
Headmaster
K/F E/M
32
6
20
Atelye Ģefi
Muavin
Deputy head
T
K/F E/M
T
26
54
92
38
Head of Atelier
K/F E/M
0
0
Öğretmen Toplamı Teknik .Ö.Gör Eğitim kadrosu top.
ÖĞRETMEN/TEACHER
T
0
Kadrolu/Permanent
Sözl./Contractual
TC söz./TR contr.
K/F
K/F E/M
T
K/F E/M
T
0
12
56
E/M
T
1133 455 1588
0
0
63
44
Total of teschers
K/F
E/M
T
Technical staff
Teaching staff total
K/F E/M
K/F
1145 499 1644 0
0
T
0
E/M
T
Öğrenci
ġube
Student
E/M
K/F
Class
T
1205 557 1762 7492 7755 15247 632
2013-2014 Genel Ortaöğretim (Resmi)
2013-2014 General Secondary Education (Public)
Resmi Ortaokul ve Genel Liselerin Okullara Göre Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve ġube Sayısı
Number of public general secondary education school administrators, teachers, students,divisions by school
Seviye
Level
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
Genel Top. (Grand total)
BEAL
Değirmenlik Lisesi
LefkoĢa Türk Lisesi
LAGSL
Türk Maarif Koleji
20 TFL
Atleks Sanverler Ortaokulu
Bayraktar Türk Maarif Koleji
Bayraktar Ortaokulu
Demokrasi Ortaokulu
ġht. Hüseyin Ruso Ortaokulu
LefkoĢa Toplam
Cumhuriyet Lisesi
G/Msa TMK
Namık Kemal Lisesi
PolatpaĢa Lisesi
Beyarmudu Ortaokulu
Canbulat Özgürlük Ortaokulu
Çanakkale Ortaokulu
ġht. Zeka Çorba Ortaokulu
Gazimağusa Toplam
Anafartalar Lisesi
19 MTMK
Yavuzlar Lisesi
Esentepe Ortaokulu
Oğuz Veli Ortaokulu
Girne Toplam
G/Yurt TMK
KurtuluĢ Lisesi
Lefke Gazi Lisesi
ġht. Turgut Ortaokulu
Güzelyurt Toplam
BekirpaĢa Lisesi
Erenköy Lisesi
Recep Tayyip Erdoğan O.
Mehmetçik Ortaokulu
Ġskele Toplam
lise
orta lise
lise
orta lise
orta lise
lise
orta
orta
orta
orta
orta
orta lise
orta lise
lise
orta lise
orta
orta
orta
orta
orta lise
orta lise
orta lise
orta
orta
orta lise
lise
orta lise
orta
orta lise
orta lise
orta
orta
Müdür (Headmaster)
K(F)
E(M)
Top
6
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
20
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
7
1
1
0
1
1
0
1
1
6
1
1
0
1
0
3
0
1
0
1
2
1
0
0
1
2
26
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
0
4
0
1
0
1
2
1
1
0
1
3
Muavin (deputy head)
K(F)
E(M)
Top
54
2
3
4
1
5
2
3
2
2
2
26
1
2
2
2
1
1
9
2
2
2
3
9
1
2
1
2
6
3
1
0
0
4
38
1
0
1
0
1
1
0
1
1
2
3
11
1
1
2
2
1
4
3
0
14
1
1
1
0
1
4
1
1
1
2
5
0
3
0
1
4
92
3
3
5
1
6
3
3
3
3
2
5
37
2
3
4
4
1
5
3
1
23
3
3
3
0
4
13
2
3
2
4
11
3
4
0
1
8
64
Kadrolu öğ. (permanent)
K(F)
E(M)
Top
1133
51
33
53
25
83
36
32
39
41
20
46
459
28
57
50
46
5
48
37
11
282
42
33
37
4
46
162
25
31
27
49
132
36
34
15
13
98
455
21
11
28
12
28
14
7
10
12
11
21
175
11
16
20
21
0
12
11
6
97
24
19
18
6
15
82
11
18
12
19
60
11
21
3
6
41
1588
72
44
81
37
111
50
39
49
53
31
67
634
39
73
70
67
5
60
48
17
379
66
52
55
10
61
244
36
49
39
68
192
47
55
18
19
139
Tcsöz. (TR contractual)
K(F)
E(M)
Top
12
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
2
5
0
0
0
0
0
1
2
0
3
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
44
0
2
0
1
1
0
1
0
3
2
3
13
0
1
0
2
0
4
3
0
10
2
0
3
0
4
9
1
1
3
3
8
2
0
1
1
4
56
0
3
0
1
1
0
1
2
3
2
5
18
0
1
0
2
0
5
5
0
13
2
0
4
0
5
11
1
1
3
3
8
4
0
1
1
6
Öğretmen top.(total of teachers)
K(F)
E(M)
Top
1145
51
34
53
25
83
36
32
41
41
20
48
464
28
57
50
46
5
49
39
11
285
42
33
38
4
47
164
25
31
27
49
132
38
34
15
13
100
499
21
13
28
13
29
14
8
10
15
13
24
188
11
17
20
23
0
16
14
6
107
26
19
21
6
19
91
12
19
15
22
68
13
21
4
7
45
1644
72
47
81
38
112
50
40
51
56
33
72
652
39
74
70
69
5
65
53
17
392
68
52
59
10
66
255
37
50
42
71
200
51
55
19
20
145
2013-2014 Genel Ortaöğretim (Resmi)
2013-2014 General Secondary Education (Public)
Resmi Ortaokul ve Genel Liselerin Okullara Göre Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve ġube Sayısı (Devam)
Number of public general secondary education school administrators, teachers, students,divisions by school
Eğ.kadrosu top.(Teaching staff)
K(F)
E(M)
Top
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
Genel Top. (Grand total)
BEAL
Değirmenlik Lisesi
LefkoĢa Türk Lisesi
LAGSL
Türk Maarif Koleji
20 TFL
Atleks Sanverler Ortaokulu
Bayraktar Türk Maarif Koleji
Bayraktar Ortaokulu
Demokrasi Ortaokulu
ġht. Hüseyin Ruso Ortaokulu
LefkoĢa Toplam
Cumhuriyet Lisesi
G/Msa TMK
Namık Kemal Lisesi
PolatpaĢa Lisesi
Beyarmudu Ortaokulu
Canbulat Özgürlük Ortaokulu
Çanakkale Ortaokulu
ġht. Zeka Çorba Ortaokulu
Gazimağusa Toplam
Anafartalar Lisesi
19 MTMK
Yavuzlar Lisesi
Esentepe Ortaokulu
Oğuz Veli Ortaokulu
Girne Toplam
G/Yurt TMK
KurtuluĢ Lisesi
Lefke Gazi Lisesi
ġht. Turgut Ortaokulu
Güzelyurt Toplam
BekirpaĢa Lisesi
Erenköy Lisesi
Recep Tayyip Erdoğan O.
Mehmetçik Ortaokulu
Ġskele Toplam
1205
54
37
58
26
88
38
35
43
43
20
50
492
29
59
53
48
5
51
39
12
296
44
35
41
4
50
174
26
33
28
51
138
41
36
15
13
105
557
22
14
29
14
31
16
8
11
17
16
28
206
13
19
22
26
2
20
18
7
127
28
21
22
7
20
98
13
21
16
25
75
14
24
4
9
51
1762
76
51
87
40
119
54
43
54
60
36
78
698
42
78
75
74
7
71
57
19
423
72
56
63
11
70
272
39
54
44
76
213
55
60
19
22
156
Ortaokul öğrenci (Lower secondary)
Erkek(M)
Kadın(F) Top.(total) Ģube(div)
4586
0
192
0
10
182
0
240
273
264
126
377
1664
93
98
0
173
0
343
371
52
1130
146
69
248
37
392
892
70
0
109
267
446
173
142
53
86
454
4083
0
180
0
24
219
0
201
224
209
90
312
1459
68
124
0
184
0
290
326
40
1032
128
73
197
36
296
730
71
0
75
264
410
211
122
40
79
452
8669
0
372
0
34
401
0
441
497
473
216
689
3123
161
222
0
357
0
633
697
92
2162
274
142
445
73
688
1622
141
0
184
531
856
384
264
93
165
906
340
0
13
0
3
15
0
15
19
19
12
24
120
8
9
0
16
0
25
21
6
85
8
6
16
3
24
57
6
0
9
24
39
14
10
6
9
39
65
Erkek(M)
2906
236
66
361
35
261
185
0
0
0
0
0
1144
59
186
386
159
0
0
0
0
790
278
90
132
0
0
500
64
192
32
0
288
52
132
0
0
184
Lise (Upper secondary)
Kadın(F) Top.(total)
3672
406
87
423
50
302
297
0
0
0
0
0
1565
54
275
427
146
0
0
0
0
902
268
128
162
0
0
558
110
223
44
0
377
78
192
0
0
270
6578
642
153
784
85
563
482
0
0
0
0
0
2709
113
461
813
305
0
0
0
0
1692
546
218
294
0
0
1058
174
415
76
0
665
130
324
0
0
454
Ģube(div)
292
26
8
27
4
25
20
0
0
0
0
0
110
8
20
29
15
0
0
0
0
72
20
15
12
0
0
47
12
21
9
0
42
8
13
0
0
21
Toplam Öğrenci(total of secondary)
Erkek(M)
Kadın(F) Top.(total) Ģube(div)
7492
236
258
361
45
443
185
240
273
264
126
377
2808
152
284
386
332
0
343
371
52
1920
424
159
380
37
392
1392
134
192
141
267
734
225
274
53
86
638
7755
406
267
423
74
521
297
201
224
209
90
312
3024
122
399
427
330
0
290
326
40
1934
396
201
359
36
296
1288
181
223
119
264
787
289
314
40
79
722
15247
642
525
784
119
964
482
441
497
473
216
689
5832
274
683
813
662
0
633
697
92
3854
820
360
739
73
688
2680
315
415
260
531
1521
514
588
93
165
1360
632
26
21
27
7
40
20
15
19
19
12
24
230
16
29
29
31
0
25
21
6
157
28
21
28
3
24
104
18
21
18
24
81
22
23
6
9
60
2013-2014 Genel Ortaöğretim (Resmi)
2013-2014 General Secondary Education (Public)
Resmi ortaokulların sınıflara göre öğrenci,Ģube sayısı
Number of lower secondary public school students, divisions by grade
6. sınıf/grade 6
Ortaokullar/Lower sec.
ġube
GENEL TOPLAM (Grand T)
1
Atleks Sanverler Ortaokulu
2
Bayraktar Ortaokulu
3
Bayraktar T. M. K.
4
Değirmenlik Lisesi
5
Demokrasi Ortaokulu
6
LefkoĢa A. G.S. L.
7
ġehit Hüseyin Ruso Ortaokulu
8
Türk Maarif Koleji
LefkoĢa Toplam
1
Canbulat Özgürlük Ortaokulu
2
Cumhuriyet Lisesi
3
Çanakkale Ortaokulu
4
Gazimağusa T. M. K.
5
PolatpaĢa Lisesi
6
ġehit Zeka Çorba Ortaokulu
Gazimağusa Toplam
1
19 Mayıs T. M. K.
2
Anafartalar Lisesi
3
Esentepe Ortaokulu
4
Oğuz Veli Ortaokulu
5
Lapta Yavuzlar Lisesi
Girne Toplam
1
Güzelyurt T. M. K.
2
Lefke Gazi Lisesi
3
ġehit Turgut Ortaokulu
Güzelyurt Toplam
1
BekirpaĢa Lisesi
2
Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu
3
Erenköy Lisesi
4
Mehmetçik Ortaokulu
Ġskele Toplam
7.Sınıf/Grade 7
öğrenci/students
ġube
8.Sınıf/Grade 8
öğrenci/students
ġube
Toplam/total
öğrenci/students
ġube
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
113
4
5
6
4
4
1
8
5
37
9
3
7
3
4
2
28
2
3
1
9
6
21
2
3
8
13
6
2
3
3
14
1576
68
80
102
81
49
3
127
54
564
119
37
118
28
60
22
384
21
52
12
148
85
318
27
30
93
150
72
22
41
25
160
1288
58
54
85
56
33
9
107
76
478
104
16
90
45
37
12
304
27
40
12
97
63
239
26
17
79
122
75
15
35
20
145
2864
126
134
187
137
82
12
234
130
1042
223
53
208
73
97
34
688
48
92
24
245
148
557
53
47
172
272
147
37
76
45
305
116
5
8
7
5
4
1
8
5
43
8
3
7
3
6
2
29
2
3
1
8
5
19
2
3
8
13
4
2
3
3
12
1552
84
97
86
65
36
4
118
63
553
146
40
118
29
54
12
399
24
50
13
132
82
301
22
40
93
155
53
14
45
32
144
1378
71
80
70
54
32
10
108
73
498
96
24
110
43
71
17
361
24
44
15
102
57
242
22
26
85
133
63
14
44
23
144
2930
155
177
156
119
68
14
226
136
1051
242
64
228
72
125
29
760
48
94
28
234
139
543
44
66
178
288
116
28
89
55
288
111
6
6
6
4
4
1
8
5
40
8
2
7
3
6
2
28
2
2
1
7
5
17
2
3
8
13
4
2
4
3
13
1458
88
87
85
46
41
3
132
65
547
78
16
135
41
59
18
347
24
44
12
112
81
273
21
39
81
141
48
17
56
29
150
1417
72
75
69
70
25
5
97
70
483
90
28
126
36
76
11
367
22
44
9
97
77
249
23
32
100
155
73
11
43
36
163
2875
160
162
154
116
66
8
229
135
1030
168
44
261
77
135
29
714
46
88
21
209
158
522
44
71
181
296
121
28
99
65
313
340
15
19
19
13
12
3
24
15
120
25
8
21
9
16
6
85
6
8
3
24
16
57
6
9
24
39
14
6
10
9
39
4586
240
264
273
192
126
10
377
182
1664
343
93
371
98
173
52
1.130
69
146
37
392
248
892
70
109
267
446
173
53
142
86
454
4083
201
209
224
180
90
24
312
219
1459
290
68
326
124
184
40
1.032
73
128
36
296
197
730
71
75
264
410
211
40
122
79
452
8669
441
473
497
372
216
34
689
401
3123
633
161
697
222
357
92
2.162
142
274
73
688
445
1622
141
184
531
856
384
93
264
165
906
66
2013-2014 Genel Ortaöğretim (Resmi)
2013-2014 General Secondary Education (Public)
Resmi genel liselerin sınıflara göre öğrenci,Ģube sayısı
Number of upper secondary public school students, divisions by grade
Genel Liseler/Upper second.
ġube
Div.
GENEL TOPLAM (Grand total)
9. sınıf/grade 9
öğrenci/students
E /M
K/F
T
ġube
Div.
10.Sınıf/Grade 10
öğrenci/students
E /M
K/F
T
ġube
Div.
11.Sınıf/Grade 11
öğrenci/students
E /M
K/F
T
ġube
Div.
12.Sınıf/Grade 12
öğrenci/students
E /M
K/F
T
ġube
Div.
Toplam/total
öğrenci/students
E /M
K/F
T
76
991
1084
2075
70
649
951
1600
71
647
769
1416
75
619
868
1487
292
2906
3672
6578
1 20 Temmuz Fen Lisesi
3
47
81
128
5
22
58
80
7
49
80
129
5
67
78
145
20
185
297
482
2 Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
6
51
107
158
6
55
114
169
7
79
89
168
7
51
96
147
26
236
406
642
3 Değirmenlik Lisesi
3
41
47
88
2
15
18
33
1
4
7
11
2
6
15
21
8
66
87
153
4 LefkoĢa A. G.S. L.
1
9
13
22
1
10
10
20
1
10
11
21
1
6
16
22
4
35
50
85
5 LefkoĢa Türk Lisesi
10
170
163
333
6
77
118
195
5
55
69
124
6
59
73
132
27
361
423
784
6 Türk Maarif Koleji
5
63
71
134
6
73
65
138
7
61
79
140
7
64
87
151
25
261
302
563
28
381
482
863
26
252
383
635
28
258
335
593
28
253
365
618
110
1144
1565
2709
1 Cumhuriyet Lisesi
2
29
20
49
2
10
11
21
2
13
11
24
2
7
12
19
8
59
54
113
2 Gazimağusa T. M. K.
4
37
50
87
5
51
82
133
6
56
71
127
5
42
72
114
20
186
275
461
3 Namık Kemal Lisesi
8
113
125
238
8
105
134
239
6
89
64
153
7
79
104
183
29
386
427
813
4 PolatpaĢa Lisesi
5
70
42
112
4
36
42
78
3
23
29
52
3
30
33
63
15
159
146
305
19
249
237
486
19
202
269
471
17
181
175
356
17
158
221
379
72
790
902
1692
LefkoĢa Toplam
Gazimağusa Toplam
1 19 Mayıs TMK
2
21
20
41
3
22
20
42
4
19
41
60
6
28
47
75
15
90
128
218
2 Anafartalar Lisesi
8
145
113
258
4
48
65
113
4
49
38
87
4
36
52
88
20
278
268
546
3 Lapta Yavuzlar Lisesi
5
63
67
130
3
29
41
70
2
23
28
51
2
17
26
43
12
132
162
294
Girne Toplam
15
229
200
429
10
99
126
225
10
91
107
198
12
81
125
206
47
500
558
1.058
1 Güzelyurt T. M. K.
3
20
30
50
3
20
20
40
3
11
25
36
3
13
35
48
12
64
110
174
2 KurtuluĢ Lisesi
5
48
57
105
5
36
54
90
5
55
50
105
6
53
62
115
21
192
223
415
3 Lefke Gazi Lisesi
1
12
11
23
2
3
12
15
3
8
15
23
3
9
6
15
9
32
44
76
9
80
98
178
10
59
86
145
11
74
90
164
12
75
103
178
42
288
377
665
Güzelyurt Toplam
1 BekirpaĢa Lisesi
1
9
16
25
2
10
31
41
2
18
16
34
3
15
15
30
8
52
78
130
2 Erenköy Lisesi
4
43
51
94
3
27
56
83
3
25
46
71
3
37
39
76
13
132
192
324
Ġskele Toplam
5
52
67
119
5
37
87
124
5
43
62
105
6
52
54
106
21
184
270
454
67
2013-2014 Genel Ortaöğretim (Resmi)
2013-2014 General Secondary Education (Public)
Resmi Ortaokul Öğrencilerinin VatandaĢlığa Göre Sayısı
Number of lower secondary public school students by citizenship
KKTC (N. Cyprus)
Ortaokullar/Lower second.
E /M
1
2
3
4
5
6
7
8
Atleks Sanverler Ort.
168
Bayraktar Ortaokulu
132
Bayraktar T. M. K.
159
Değirmenlik Lisesi
73
Demokrasi Ortaokulu
21
LefkoĢa A. G.S. L.
7
ġehit Hüseyin Ruso Ort.
177
Türk Maarif Koleji
170
LefkoĢa Toplam
907
1 Beyarmudu O.
0
2 Canbulat Özgürlük Ort.
206
3 Çanakkale Ortaokulu
302
4 Gazimağusa T. M. K.
88
5 PolatpaĢa Lisesi
122
6 Cumhuriyet Lisesi
78
7 ġehit Zeka Çorba Ort.
45
Gazimağusa Toplam
841
1 19 Mayıs TMK
38
2 Anafartalar Lisesi
45
3 Esentepe Ortaokulu
26
4 Oğuz Veli Ortaokulu
157
5 Lapta Yavuzlar Lisesi
168
Girne Toplam
434
1 Güzelyurt Türk Maarif Koleji
58
2 Lefke Gazi Lisesi
58
3 ġehit Turgut Ortaokulu
171
Güzelyurt Toplam
287
1 BekirpaĢa Lisesi
156
2 Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu 44
3 Erenköy Lisesi
121
4 Mehmetçik Ortaokulu
73
Ġskele Toplam
394
Ortaokul Top. (Lower sec. total)
2863
VatandaĢlık oranı (rate of citizenship)
3. ülke (3rd countries)
TC (Turkey)
Toplam (Total)
K/F
T
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
142
101
121
82
20
22
121
203
812
0
174
252
106
142
54
38
766
52
33
28
118
103
334
63
30
176
269
200
35
107
70
412
2593
62,94
310
233
280
155
41
29
298
373
1719
0
380
554
194
264
132
83
1607
90
78
54
275
271
768
121
88
347
556
356
79
228
143
806
5456
46
123
109
118
105
3
148
6
658
0
130
67
8
46
15
6
272
4
89
9
220
67
389
10
35
91
136
15
9
21
13
58
1513
42
102
88
96
69
2
143
6
548
0
113
70
11
41
12
2
249
2
88
7
167
79
343
6
33
88
127
7
5
15
8
35
1302
32,47
88
225
197
214
174
5
291
12
1206
0
243
137
19
87
27
8
521
6
177
16
387
146
732
16
68
179
263
22
14
36
21
93
2815
26
9
5
1
0
0
52
6
99
0
7
2
2
5
0
1
17
27
12
2
15
13
69
2
16
5
23
2
0
0
0
2
210
17
6
15
2
1
0
48
10
99
0
3
4
7
1
2
0
17
19
7
1
11
15
53
2
12
0
14
4
0
0
1
5
188
4,59
43
15
20
3
1
0
100
16
198
0
10
6
9
6
2
1
34
46
19
3
26
28
122
4
28
5
37
6
0
0
1
7
398
240
264
273
192
126
10
377
182
1664
0
343
371
98
173
93
52
1130
69
146
37
392
248
892
70
109
267
446
173
53
142
86
454
4586
201
209
224
180
90
24
312
219
1459
0
290
326
124
184
68
40
1032
73
128
36
296
197
730
71
75
264
410
211
40
122
79
452
4083
441
473
497
372
216
34
689
401
3123
0
633
697
222
357
161
92
2162
142
274
73
688
445
1.622
141
184
531
856
384
93
264
165
906
8669
KKTC kimliğine sahip her öğrenci KKTC altında sayılmıĢtır.
Students holding TRNC identity card are counted under KKTC (North Cyprus)
68
2013-2014 Genel Ortaöğretim (Resmi)
2013-2014 General Secondary Education (Public)
Resmi Genel Lise Öğrencilerinin VatandaĢlığa Göre Sayısı
Number of upper secondary public school students by citizenship
Genel Liseler/Upper secondary
KKTC (N. Cyprus)
3. ülke (3rd countries)
TC (Turkey)
Toplam (Total)
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
1
20 Temmuz Fen Lisesi
116
183
299
40
56
96
29
58
87
185
297
482
2
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
162
307
469
64
73
137
10
26
36
236
406
642
3
Değirmenlik Lisesi
34
54
88
31
31
62
1
2
3
66
87
153
4
LefkoĢa A. G.S. L.
34
46
80
1
4
5
0
0
0
35
50
85
5
LefkoĢa Türk Lisesi
215
257
472
142
162
304
4
4
8
361
423
784
6
Türk Maarif Koleji
247
294
541
10
6
16
4
2
6
261
302
563
LefkoĢa Toplam
808
1141
1949
288
332
620
48
92
140
1144
1565
2709
1
Cumhuriyet Lisesi
49
46
95
10
8
18
0
0
0
59
54
113
2
Gazimağusa T. M. K.
167
252
419
14
18
32
5
5
10
186
275
461
3
Namık Kemal Lisesi
315
357
672
70
68
138
1
2
3
386
427
813
4
PolatpaĢa Lisesi
130
123
253
29
21
50
0
2
2
159
146
305
Gazimağusa Toplam
661
778
1.439
123
115
238
6
9
15
790
902
1.692
1
19 Mayıs TMK
55
86
141
7
9
16
28
33
61
90
128
218
2
Anafartalar Lisesi
100
114
214
163
140
303
15
14
29
278
268
546
3
Lapta Yavuzlar Lisesi
118
156
274
9
4
13
5
2
7
132
162
294
Girne Toplam
273
356
629
179
153
332
48
49
97
500
558
1058
1
Güzelyurt T. M. K.
55
100
155
7
8
15
2
2
4
64
110
174
2
KurtuluĢ Lisesi
155
169
324
26
44
70
11
10
21
192
223
415
3
Lefke Gazi Lisesi
17
24
41
15
20
35
0
0
0
32
44
76
Güzelyurt Toplam
227
293
520
48
72
120
13
12
25
288
377
665
1
BekirpaĢa Lisesi
46
69
115
5
7
12
1
2
3
52
78
130
2
Erenköy Lisesi
111
177
288
21
15
36
0
0
0
132
192
324
Ġskele Toplam
157
246
403
26
22
48
1
2
3
184
270
454
2126
2814
4940
664
694
1358
116
164
280
2906
3672
6578
678
7492
7755
15247
LĠSE TOPLAM (Grand total)
75,10
Orta+lise toplam (total of secondary )
VatandaĢlık oranı (rate of citizenship)
4989
%
5407
20,64
10396
68,18
2177
4,26
1996
4173
27,37
326
352
4,45
KKTC kimliğine sahip her öğrenci KKTC altında sayılmıĢtır.
Students holding TRNC identity card are counted under KKTC (North Cyprus)
69
Resmi Ortaokul ve Genel Liselerin Eğitim Kadrosunun Bölge ve BranĢlara göre Dağılımı
Distribution of Teaching Staff at Public General Secondary Education schools by branches& districts
K(F)
8
29
18
11
10
10
0
3
2
1
10
0
8
6
9
6
0
9
1
1
77
6
56
22
1
22
12
0
1
5
9
0
18
1
14
1
37
18
20
2
464
2
26
492
LEFKOġA
E(M)
0
29
3
6
1
6
2
6
1
0
2
0
2
6
5
13
0
2
0
0
19
4
19
9
4
5
6
0
1
2
2
1
10
0
6
2
7
2
5
0
188
7
11
206
Top.
8
58
21
17
11
16
2
9
3
1
12
0
10
12
14
19
0
11
1
1
96
10
75
31
5
27
18
0
2
7
11
1
28
1
20
3
44
20
25
2
652
9
37
698
K(F)
1
19
13
3
6
4
4
1
1
0
6
1
3
7
7
3
0
6
0
0
51
3
30
8
2
17
7
1
0
2
5
0
13
0
5
2
33
2
18
1
285
2
9
296
G.MAĞUSA
E(M)
Top.
3
4
18
37
1
14
3
6
0
6
6
10
0
4
4
5
0
1
0
0
0
6
0
1
2
5
1
8
6
13
3
6
0
0
1
7
0
0
0
0
8
59
0
3
15
45
3
11
0
2
1
18
3
10
0
1
0
0
2
4
3
8
0
0
5
18
0
0
6
11
1
3
10
43
0
2
2
20
0
1
107
392
6
8
14
23
127
423
K(F)
3
12
6
2
5
1
3
0
1
0
3
0
2
5
5
0
0
3
0
0
33
1
15
4
0
11
4
0
0
0
3
0
4
0
8
0
11
1
18
0
164
1
9
174
ALMANCA(German)
BEDEN EĞĠTĠMĠ (PE)
BĠLGĠSAYAR(Computing)
BĠYOLOJĠ (Biology)
BĠYOLOJĠ- FEN BĠLGĠSĠ(Biology-Science)
COĞRAFYA (Geography)
COĞRAFYA-SOSYAL BĠL. (Geography-Social Science)
DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ (Religion)
EKONOMĠ(Economics)
EV EKONOMĠSĠ(Home Economics)
FELSEFE GRUBU (Philosophy)
FEN BĠLGĠSĠ(Science)
FEN BĠLGĠSĠ - FĠZĠK(Science-Physics)
FEN BĠLGĠSĠ - KĠMYA(Science-Chemistry)
FEN VE TEKNOLOJĠ (Science&Technology)
FĠZĠK(Physics)
FĠZĠK-MATEMATĠK(Physics-Maths)
FRANSIZCA(French)
BĠYOLOJĠ-KĠMYA(Biology-Chemistry)
GRAFĠK TASARIM(Graphic Design)
ĠNGĠLĠZCE(English)
KĠMYA(Chemistry)
MATEMATĠK(Maths)
MÜZĠK(Music)
ÖZEL EĞĠTĠM ÖĞRETMENĠ(Special Education)
REHBER(Guidance)
RESĠM Ġġ(Arts)
RESĠM-Ġġ(GÖRSEL SANATLAR)(Arts-Visual Arts)
SANAT TARĠHĠ(Art History)
SOSYAL BĠLGĠLER(Social Sciences)
SOSYAL BĠLGĠLER - TARĠH(Social S-History)
TARIM(Agriculture)
TARĠH(History)
TARĠH-COĞRAFYA(History-Geography)
TEKNOLOJĠ TASARIM(Technology Design)
TĠCARET(Trading)
TÜRK DĠLĠ ve EDEBĠYATI(Turkish Literature)
TÜRKÇE(Turkish)
TÜRKÇE-TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(Turkish+T.Literaure)
YUNANCA(Greek)
ÖĞRETMEN TOPLAMI (Total of TEACHERS)
MÜDÜR TOPLAMI (Total of HEADMASTERS)
M.MUAVĠNĠ TOPLAMI (Total of DEPUTY HEADS)
GENEL TOPLAM (GRAND TOTAL)
Öğretmenler kadrolu, KKTC sözleĢmeli ve TC sözleĢmeli öğretmenleri gösterir.( Number of teachers includes permanent & contractual teachers)
70
GĠRNE
E(M)
1
13
3
0
1
3
3
4
0
0
1
0
4
0
2
2
0
1
0
0
7
2
16
3
2
2
2
0
0
3
2
1
3
0
5
1
3
0
0
1
91
3
4
98
Top.
4
25
9
2
6
4
6
4
1
0
4
0
6
5
7
2
0
4
0
0
40
3
31
7
2
13
6
0
0
3
5
1
7
0
13
1
14
1
18
1
255
4
13
272
GÜZELYURT
K(F)
E(M)
Top.
1
1
2
8
9
17
5
2
7
3
1
4
2
1
3
2
0
2
6
0
6
0
4
4
0
0
0
0
0
0
2
2
4
0
0
0
1
0
1
0
2
2
4
1
5
0
3
3
0
1
1
2
1
3
0
0
0
0
0
0
30
6
36
2
2
4
13
11
24
3
1
4
0
1
1
6
1
7
1
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4
9
0
2
2
3
1
4
0
0
0
2
3
5
2
2
4
18
3
21
4
0
4
5
0
5
2
0
2
132
68
200
0
2
2
6
5
11
138
75
213
K(F)
1
7
5
2
1
1
4
1
0
0
2
0
1
1
0
2
0
0
0
0
16
1
10
3
0
5
2
0
0
0
3
1
6
0
6
0
10
0
8
1
100
1
4
105
ĠSKELE
E(M)
0
6
1
1
0
3
1
2
0
0
0
0
3
1
1
1
0
1
0
0
2
0
9
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
3
0
3
0
2
0
45
2
4
51
Top.
1
13
6
3
1
4
5
3
0
0
2
0
4
2
1
3
0
1
0
0
18
1
19
4
0
6
3
0
0
0
4
1
7
0
9
0
13
0
10
1
145
3
8
156
K(F)
14
75
47
21
24
18
17
5
4
1
23
1
15
19
25
11
0
20
1
1
207
13
124
40
3
61
26
1
1
7
25
1
44
1
35
5
109
25
69
6
1145
6
54
1205
TOPLAM
E(M)
5
75
10
11
3
18
6
20
1
0
5
0
11
10
15
22
1
6
0
0
42
8
70
17
7
10
15
0
1
7
12
4
20
0
23
6
26
2
9
1
499
20
38
557
Top.
19
150
57
32
27
36
23
25
5
1
28
1
26
29
40
33
1
26
1
1
249
21
194
57
10
71
41
1
2
14
37
5
64
1
58
11
135
27
78
7
1644
26
92
1762
2013-2014
MESLEKĠ TEKNĠK ÖĞRETĠM
SECONDARY VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION
Örgün ve Yaygın Mesleki Teknik Öğretim Yönetici, Öğretmen, Öğrenci, ġube ve Okul Genel Toplamı
Grand Total of Formal&Non-Formal Education School Administrators, Teachers, Students, Divisions
Örgün(formal)
Yaygın(non-fomal)
Öğretmen Top.
Teknik .Ö.Gör
Sözl./Contractual
TC söz./TR contr.
Total of teschers
Technical staff Course Teacher Teaching staff total
T
K/F E/M
K/F E/M
T
K/F E/M
12
12
0
272 177 449
271 176 447
1
1
2
29
29
0
37
37
0
Müdür
Muavin
Atelye Ģefi
school
Headmaster
Deputy head
Head of Atelier
K/F E/M
Genel top. (total)
ÖĞRETMEN/TEACHER
Kadrolu/Permanent
Kurum
65
12
53
0
0
0
13
12
1
T
13
12
1
K/F E/M
7
7
0
21
21
0
T
28
28
0
K/F E/M
1
1
0
11
11
0
T
8
8
0
2
2
0
71
24
24
0
T
K/F E/M
26
26
0
303 209 512
302 208 510
1
1
2
T
K/F E/M
9
9
0
22
22
0
KöyKK
Eğitim kadrosu top.
T
K/F
K/F
E/M
T
31
31
0
35
320
319
1
276
274
2
631
593
38
35
E/M
Öğrenci
ġube
Student
Class
K/F
T
2470 3183 5653
1970 1426 3396 223
500 1757 2257
2013-2014 Mesleki Teknik Öğretim
2013-2014 Secondary Vocational Education
Mesleki teknik okul ve kurumların okullara göre eğitim kadrosu, öğrenci ve Ģube sayısı
Number of formal&non-formal vocational education school staff,teachers, students&divisions by school
Müdür
Headmaster
K/F E/M
Atelye Ģefi
Muavin
T
Deputy head
K/F E/M
T
ÖĞRETMEN/TEACHER
Head of Atelier Kadrolu/Permanent Sözl./Contractual
K/F E/M
T
K/F E/M
T
Örgün Top.(Formal edu.total)
0
12
12
7
21
28
1
11
12
271 176 447
Sedat Simavi EML
0
1
1
3
2
5
0
5
5
39
HaydarpaĢa T.L
0
1
1
1
3
4
0
0
0
Atatürk M.L
0
1
1
2
2
4
1
0
1
52
Haspolat M.L
0
1
1
0
1
1
0
0
0
5,5
Hala Sultan Ġlahiyat Koleji
0
1
1
1
1
2
0
0
0
21
LefkoĢa Toplam/total
0
5
5
7
9
16
1
5
6
Dr. Fazıl Küçük EML
0
1
1
0
3
3
0
5
5
Gazi Mağusa M.L
0
1
1
0
1
1
0
0
0
Gazi Mağusa T.L
0
1
1
0
1
1
0
0
0
Gazimağusa Toplam/total
0
3
3
0
5
5
0
5
5
Cengiz Topel EML
0
1
1
0
2
2
0
0
0
20
Güzelyurt M.L
0
1
1
0
2
2
0
1
1
Güzelyurt Toplam/total
0
2
2
0
4
4
0
1
1
Ġskele T.L
0
1
1
0
2
2
0
0
0
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
E/M
Student
Div.
K/F T
37
2
24
26
302
208
510
9
22
31
319
274
593 1970 1426 3396 223
1
1
0
8
8
39
45
84
0
9
9
42
62
104
550
46
596
44
32,5 14
46
0
0
0
0
0
0
46
2
0
2
53
166
241
407
18
8
60
3
0
3
0
0
0
55
8
63
3
2
5
61
13
74
149
398
547
33
7,5
13
0
1
1
0
1
1
5,5
9,5
15
0
2
2
5,5
13,5
19
70
9
79
9
8
29
0
0
0
2
7
9
23
15
38
0
0
0
24
17
41
221
188
409
17
150
73
223
3
2
5
2
16
18
155
91
291 1156 882 2038 121
20
26
46
0
0
0
0
3
3
20
23,5 3,5
27
4
0
4
0
0
0
7,5
22
0
0
0
0
0
0
57,5 37
94
4
0
4
0
3
3
23
43
5
0
5
0
1
1
25
14
20
34
3
2
5
0
1
1
17
34
8
43
2,5
77
8
2
10
0
2
2
42
11
0
0
0
0
0
0
8
43
14
4
18
0
3
3
35,5 28,5
54
14
4
18
0
3
3
43,5
14
1
1
0
1
1
0
0
0
2
2
0
3
3
0
0
0
29,5 24
Atelye Ģefi
ÖĞRETMEN/TEACHER
Head of Atelier Kadrolu/Permanent Sözl./Contractual
TC söz./TR contr.
K/F E/M T
K/F E/M T
K/F E/M
T
K/F E/M
T
1
T
8
0
1
Teaching staff total
Total of teschers
E/M
ġube
0
0
0
Technical staff
TC söz./TR contr.
K/F
Öğrenci
29
Ġskele Toplam/total
Yaygın Top.(Non-formal total)
Eğitim kadrosu top.
75
Karpaz M.L
Muavin
Deputy head
K/F E/M T
Teknik .Ö.Gör
36
21,5 22
Müdür
Headmaster
K/F E/M T
Öğretmen Toplamı
1
1
2
32,5 13,5
35,5 17,5
246
5
13
18
168
123
28,5 48,5
0
2
2
20
39,5 59,5 301
61
362
21
27,5
3,5
31
3
0
3
30,5
5,5
36
160
190
12
14
7,5
21,5
1
0
1
15
9,5
24,5
65
73
138
10
61,5 39,5 101
4
2
6
65,5 54,5 120
396
294
690
43
0
3
3
25
87
49
136
16
22,5 39,5
0
0
0
17
26,5 43,5 177
106
283
22
46,5 88,5
0
3
3
42
56,5 98,5 264
155
419
38
2,5
10,5
0
1
1
8
6,5
64
0
3
3
35,5 33,5
74,5
0
4
4
43,5
24
31
49
30
40
55
30
14,5
46
56
102
5
69
108
39
147
16
83,5 154
95
249
21
Öğretmen Toplamı KöyKK Öğretmeni Eğ.kadrosu toplamı
Öğrenci
Total of teschers Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Erkek Kadın Top.
K/F E/M
T
K/F E/M
T
K/F E/M
T
E/M K/F T
1
1
2
35
0
35
36
2
38
500 1757 2257
Çıraklık*(Apprenticeship)
500
157
657
Esnaf ve Zan.Çıraklık M.
483
142
625
17
15
32
Karpaz M.L
KKK+Pratik San Top.
0
1
1
Girne Pratik San.(Practical arts)
0
1
1
KKKursları(courses for women)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çift kadro öğretmenler 1 kez sayılmıĢtır. Double staff is counted only once.
*Çıraklık öğretmenleri örgün eğitim öğretmeni olup, örgün eğitim altında sayılmıĢtır.(Apprenticeship teachers work under formal education)
72
0
0
0
0
1
1
2
1
1
2
0
0
0
35
35
0
0
35
35
36
2
38
0
1
2
3
0
1600 1600
106
35
0
35
0
1494 1494
106
2013-2014 Mesleki Teknik Öğretim
2013-2014 Secondary Vocational Education
Mesleki Okulların sınıflara göre öğrenci,Ģube sayısı
Number of lower secondary public school students, divisions by grade
Mesleki Kolej- Orta Kısım (Lower secondary vocational schools)
6. sınıf/grade 6
ġube
Okul/schools
1 Hala Sultan Ġlahiyat Koleji
7.Sınıf/Grade 7
öğrenci/students
ġube
8.Sınıf/Grade 8
öğrenci/students
ġube
Ortaokul Toplamı
öğrenci/students
ġube
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
5
62
52
114
3
37
43
80
0
0
0
0
8
99
95
194
Mesleki Teknik Liseler- Lise Kısmı (upper sec. voc. schools)
9. sınıf/grade 9
ġube
10.Sınıf/Grade 10
öğrenci/students
ġube
11.Sınıf/Grade 11
öğrenci/students
ġube
12.Sınıf/Grade 12
öğrenci/students
ġube
Lise Top.(Upper sec. Total)
öğrenci/students
ġube
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
12 LiseToplam (total)
39
612
389
1001
58
467
344
811
59
407
314
721
59
385
284
669
215
1871
1331
3202
1 Sedat Simavi EML
8
116
14
130
12
143
12
155
12
160
10
170
12
131
10
141
44
550
46
596
2 HaydarpaĢa T.L
4
68
67
135
5
48
66
114
5
26
61
87
4
24
47
71
18
166
241
407
3 Atatürk M.L
4
56
85
141
9
43
104
147
10
25
112
137
10
25
97
122
33
149
398
547
4 Haspolat M.L
1
19
8
27
3
26
1
27
2
11
0
11
3
14
0
14
9
70
9
79
5 Hala Sultan Ġ.Koleji
5
76
49
125
3
31
34
65
1
15
10
25
0
0
0
0
9
122
93
215
Okul/schools
Div.
E /M
K/F
T
LefkoĢa Top./total
22
335
223
558
32
291
217
508
30
237
193
430
29
194
154
348
113
1057
787
1844
1 Dr. Fazıl Küçük EML
3
71
20
91
6
71
13
84
6
79
14
93
6
80
14
94
21
301
61
362
2 Gazi Mağusa M.L
2
9
41
50
4
12
37
49
3
4
34
38
3
5
48
53
12
30
160
190
3 Gazi Mağusa T.L
2
36
19
55
1
4
11
15
3
11
22
33
4
14
21
35
10
65
73
138
7
116
80
196
11
87
61
148
12
94
70
164
13
99
83
182
43
396
294
690
1 Cengiz Topel EML
2
14
16
30
4
20
14
34
5
22
7
29
5
31
12
43
16
87
49
136
2 Güzelyurt M.L
4
76
35
111
6
39
29
68
6
31
23
54
6
31
19
50
22
177
106
283
Gazimağusa Top./total
Güzelyurt Toplam/total
6
90
51
141
10
59
43
102
11
53
30
83
11
62
31
93
38
264
155
419
1 Ġskele T.L
2
24
25
49
1
7
12
19
1
5
13
18
1
10
6
16
5
46
56
102
2 Karpaz M.L
2
47
10
57
4
23
11
34
5
18
8
26
5
20
10
30
16
108
39
147
4
71
35
106
5
30
23
53
6
23
21
44
6
30
16
46
21
154
95
249
Ġskele Toplam/total
73
2013-2014 Mesleki Teknik Öğretim
2013-2014 Secondary Vocational Education
Mesleki Teknik Öğretim Öğrencilerinin VatandaĢlığa göre sayısı
Number of vocational school students by citizenship
E /M
KKTC (N. Cyprus)
K/F
T
E /M
TC (Turkey)
K/F
T
E /M
3. ülke (3rd countries)
K/F
T
E /M
Toplam (Total)
K/F
T
1 Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi
407
35
442
135
10
145
8
1
9
550
46
596
2 HaydarpaĢa Ticaret Lisesi
106
136
242
57
104
161
3
1
4
166
241
407
3 Atatürk Meslek Lisesi
113
291
404
36
102
138
0
5
5
149
398
547
4 Haspolat Meslek Lisesi
48
1
49
22
6
28
0
2
2
70
9
79
5 Hala Sultan Ġlahiyat Koleji
139
102
241
78
83
161
4
3
7
221
188
409
LefkoĢa Toplam/total
813
565
1378
328
305
633
15
12
27
1156
882
2038
1 Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek L.
267
35
302
32
23
55
2
3
5
301
61
362
2 Gazi Mağusa Meslek Lisesi
26
122
148
4
38
42
0
0
0
30
160
190
3 Gazi Mağusa Ticaret Lisesi
48
52
100
17
21
38
0
0
0
65
73
138
Gazimağusa Toplam/total
341
209
550
53
82
135
2
3
5
396
294
690
1 Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi
71
28
99
15
21
36
1
0
1
87
49
136
2 Güzelyurt Meslek Lisesi
124
63
187
50
40
90
3
3
6
177
106
283
195
91
286
65
61
126
4
3
7
264
155
419
1 Ġskele Ticaret Lisesi
40
50
90
6
6
12
0
0
0
46
56
102
2 Karpaz Meslek Lisesi
95
25
120
11
14
25
2
0
2
108
39
147
135
75
210
17
20
37
2
0
2
154
95
249
1484
940
71,38
2424
463
468
27,41
931
23
18
1,21
41
1970
1426
3396
Güzelyurt Toplam/total
Ġskele Toplam/total
Genel Toplam
VatandaĢlık oranı (rate of citizenship)
%
KKTC kimliğine sahip her öğrenci KKTC altında sayılmıĢtır.
Students holding TRNC identity card are counted under KKTC (North Cyprus)
74
Elektrik-Elektronik/ElectricityElectronics
Motorlu Araçlar T. /Motor Vehicles T.
Metal Teknolojisi/ Metal Technology
ĠnĢaat Teknolojisi/Building Tech.
Makine Teknolojisi/ Machine Tech.
AhĢap Teknolojisi/Wood Technology
Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi
86
143
85
36
63
14
39
Dr.Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi
48
98
46
36
43
Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi
30
12
15
Karpaz Meslek Lisesi
18
21
28
Haspolat Meslek Lisei
12
20
Güzelyurt Meslek Lisesi
TOPLAM/TOTAL
26
194
320
174
72
137
28
42
14
3
Atatürk Meslek Lisesi
Gazimağusa Meslek Lisesi
20
102
191
51
51
31
41
49
41
75
20
182
140
20
44
40
HaydarpaĢa Ticaret Lisesi
58
Gazimağusa Ticaret Lisesi
37
129
34
61
Ġskele Ticaret Lisesi
Hala Sultan Ġlahiyat Koleji
61
289
20
90
90
466
130
596
596
271
91
362
362
106
30
136
90
57
147
52
27
79
79
93
79
40
406
141
547
547
45
46
0
140
50
190
190
125
409
409
90
114
2201 114
80
Girne Pratik Sanat Okulu
0
0
E.Z.O.Ç.E.M
0
0
Köy Kadın Kursu
0
0
80
32
625
Pratik Sanatve Köy Kadın
kursları(Courses for women)
Örgün ve Yaygın Eğitim Toplamı
(Total of formal&non-formal
education)
Çıraklık Eğitimi (Apprenticeship
training)
7. sınıf / Grade 7
6. sınıf / Grade 6
Örgün Eğ.itim Toplam /Formal
education total
0
9. sınıf / Grade 9
15
Alanlar Toplam (Total)
Ġlahiyat Alanı /Theology
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Office Management & Secretarial
Work
Muhasebe Finasman ve Pazarlama
Accounting Finance & Marketing
Turizm/Tourism
Giyim teknolojisi/Clothing Tech.
Grafik Fotoğrafçılık ve Matbaacılık
Graphics Photography & Printing
Güzellik ve Saç Bakımı
Beauty&Hair Care
El Sanatları ve Seramik
Handicraft& Seramics
Gıda Teknolojisi/Food Technology
Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi
Child Dev & Education
Tesisat ve Ġklimlendirme
Installation-Airconditioning
Okul/Schools
BiliĢim Teknolojisi /Information Tec.
2013-2014 Mesleki Teknik Öğretim
2013-2014 Secondary Vocational Education
Mesleki Teknik Öğretim okul ve branĢlara göre öğrenci sayısı
Number of secondary vocational school students by school & branch
136
179
37
172
111
283
283
153
272
135
407
407
46
83
55
138
138
53
53
49
102
102
106 106
1494 1494
625
1001 3396 657 1600 5653
2013-2014 Secondary Vocational Education
2013-2014 Mesleki Teknik Öğretim
Mesleki Teknik Öğretim Alanlara Göre Öğrenci Sayısı
Number of secondary vocational school students by study areas
Erkek
Male
Kız
Female
Toplam
Total
BiliĢim Teknolojileri (Information Techn.)
156
38
194
Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Electricity-Electronics)
319
1
320
Motorlu Araçlar Teknolojisi (Motor Vehicles Techn.)
174
0
174
Metal Teknolojisi (Metal Techn.)
72
0
72
ĠnĢaat Teknolojisi ( Building Techn.)
75
62
137
Makine Teknolojisi (Machine Techn.)
28
0
28
AhĢap Teknolojisi (Wood Techn.)
42
0
42
Tesisat Tek. Ġklim (Installation&Air-conditioning T)
20
0
20
Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi (Child Development&Education)
1
190
191
Gıda Teknolojisi (Food Techn.)
19
32
51
El Sanatları ve Seramik (Handicraft&Ceramic Techn.)
25
16
41
Güzellik ve Saç Bakımı (Beauty & Hair Care)
35
147
182
Grafik Fotoğraf ve Matbaa (Graphics,Photography &Printing)
47
93
140
Giyim Teknolojisi (Clothing Techn.)
6
34
40
Turizm Alanı(Tourism Techn.)
84
45
129
Büro Yön ve Sekreterlik (Office Management& Secretarial Studies)
13
48
61
Muhasebe Finansman ve Pazarlama (Accounting&Finance&Marketing)
97
192
289
Ġlahiyat (Theology)
46
44
90
6. Sınıf Kolej (College Grade 9)
62
52
114
7. Sınıf Kolej (College Grade 7)
37
43
80
9. Sınıf (Grade 9)
612
389
1001
Toplam (Total)
1970
1426
3396
76
Mesleki Teknik Öğretim okullara ve alanlara göre öğrenci sayısı - Endüstri Meslek Liseleri
Sedat Simavi Endüstri
Meslek Lisesi
Machine Technology
E/M
27
32
16
11
1
27
38
12
2
28
31
4
82
14
116
20
71
0
101
8
16
11
5
12
12
8
8
20
28
16
14
2
9
0
16
14
10
47
10
2
11
4
26
9
10
47
8
19
10
5
4
9
9
19
76
17
31
12
9
14
6
15
9
26
12
8
12
1
12
36
28
35
42
0
85
0
15
15
7
5
10
16
15
16
15
9
5
17
18
15
14
6
8
36
20
23
49
1
0
0
1
48
0
46
0
14
0
39
155
170
141
0
0
0
130
155
170
141
596
0
84
93
94
0
0
0
0
0
0
0
91
84
93
94
362
12
18
7
20
8
0
0
0
0
0
15
9
9
6
9
6
0
7
4
8
12
5
0
0
0
0
0
14
33
0
0
0
0
0
30
18
20
33
101
21
27
3
18
10
0
0
0
0
0
28
25
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
57
27
18
25
127
27
1
35
7
7
0
5
12
9
9
9
11
Toplam
0
11
57
4
12
0
12
5
11
Toplam
0
28
7
8
12
E/M
30
11
Toplam
K/F
91
7
71
E/M
130
10
20
K/F
Genel Toplam
Grand Total
Makine Teknolojisi
K/F
12.sınıf grade 12
Architectural
Drawing
E/M
11.sınıf grade 11
Mimari Yapı Tek.
Res.
K/F
10.sınıf grade 10
Metal Technology
E/M
9.sınıf grade 9
Metal Teknolojisi
K/F
7.sınıf kolej College grade
7
Motor Vechiles
Technology
E/M
6.sınıf kolej College grade
6
Motorlu Araçlar
Teknolojisi
K/F
Tesisat-Ġklimlendirme
InstallationAirconditioning
Audiovisual system
E/M
Wood Technology
Elektrik Gör.Ses Sis
K/F
AhĢap Teknolojisi
Automation&
maintanence
E/M
1
10
Güzelyurt
Meslek Lisesi
K/F
10
9
Haspolat Meslek
Lisesi
E/M
E/M
Toplam
Karpaz Meslek
Lisesi
K/F
K/F
9
Cengiz Topel
Endüstri
Meslek Lisesi
OtomasyonEnd.
BakımOn.
116
Wiring &winding
E/M
14
ĠnĢaat T.
/Building
Elektrik-Elektronik (Electricity-Electronics)
ElektrikTesisat
Bobinaj
BiliĢim ve Teknolojisi
K/F
9
Toplam
Dr Fazıl Küçük
Endüstri
Meslek Lisesi
9.Sınıf/grade 9
Sınıf /Grades
okul/schools
Information Technology
Number of secondary vocational school students by school & study areas- Industrial vocational schools
1
11
0
9
10
8
3
3
7
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
27
11
14
0
27
27
11
14
79
111
10
12
6
6
11
6
3
5
12
8
5
6
#REF!
14
19
Toplam
35
76
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
14
17
0
0
0
0
0
0
0
111
#####
14
19
#####
Genel Toplam
103
343
38
156
0
229
0
0
1
90
0
174
0
72
62
75
0
28
0
42
0
20
0
446
#####
326
326
#####
446
194
320
174
72
77
137
28
42
20
#REF!
Mesleki Teknik Öğretim okullara ve alanlara göre öğrenci sayısı - Meslek Liseleri ve Kolej
8
3
14
Atatürk
Meslek
Lisesi
11
32
12
6
4
3
6
2
9
5
2
2
1
4
8
32
19
9
19
7
6
42
12
Toplam
9
Gazi Mağusa Meslek
Lisesi
56
41
9
Cilt-Vücut BakımıMakyaj
Skin&Body CareMake-up
Saç Bakım/ HairCare
Ceramic Forming
El Sanatları /
Handicraft
Seramik
ġekillendirme
E/M
K/F
E/M
9
K/F
E/M
K/F
E/M
101
1
26
6
3
18
11
8
16
1
13
4
5
6
13
2
2
6
44
17
7
11
16
4
21
4
9
2
37
8
34
6
0
0
16
11
5
10
7
11
17
9
1
8
3
12
16
12
2
15
3
32
8
33
13
41
9
E/M
147
5
137
122
0
141
5
49
7
11
8
12
5
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
53
0
0
0
50
Hala Sultan Ġlahiyat
Koleji
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
0
0
0
0
0
0
0
7
8
5
20
0
4
8
4
6
1
2
12
10
9
6
0
0
16
9
10
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
6
11
14
2
12
7
5
31
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
9
10
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
6
52
62
7
43
37
10
34
31
11
15
145
0
0
0
0
114
80
0
65
25
25
0
284
145
86
36
7
11
114
80
191
300
233
202
1120
114
80
191
300
233
202
1120
49
0
16
0
9
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
12
44
80
0
Toplam
49
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Genel Toplam
175
141
190
1
32
19
9
19
7
6
78
19
69
16
34
6
139
316
16
114
76
10
139
Genel Toplam
53
5
11
Toplam
38
8
9
Güzelyurt
Meslek Lisesi
49
7
10
Toplam
547
38
9
Cengiz Topel
Endüstri
Meslek Lisesi
122
0
10
Toplam
137
49
9
Karpaz
Meslek Lisesi
147
50
10
Toplam
K/F
141
32
85
K/F
12.sınıf grade 12
11
E/M
11.sınıf grade 11
1
K/F
10.sınıf grade 10
37
E/M
9.sınıf grade 9
10
K/F
7.sınıf kolej College grade
7
E/M
6.sınıf kolej College grade
6
K/F
56
Matbaacılık/Printi
ng
E/M
E/M
85
Grafik
Foto.Matbaacılık/Graphics
Photography &Printing
Grafik Fotoğraf/
Graphics
Fotography
K/F
K/F
Güzellik ve Saç Bakımı
Beauty&Hairdressing
Hala Sultan Ġlahiyat Koleji
Gıda Teknolojisi(Food
Technology)
E/M
9
El San&Seramik / Handicraft
&Ceramics
Giyim Üretim/Clothing
production
Child Dev& Education
K/F
9.Sınıf/grade 9
Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi
Alanı
Number of secondary vocational school students by school&study areas- Vocational schools& College
191
51
41
182
40
78
284
65
140
Mesleki Teknik Öğretim okullara ve alanlara göre öğrenci sayısı - Meslek ve Ticaret Liseleri
HaydarpaĢa
Ticaret
Lisesi
E/M
K/F
E/M
10
9
21
40
11
6
7
12
6
21
9
67
68
19
36
K/F
E/M
19
17
8
40
16
15
3
9
25
13
16
2
0
0
37
105
48
48
13
11
4
0
0
6
4
3
5
13
2
12
2
8
6
10
6
9
5
10
13
37
3
9
Ġskele Ticaret
Lisesi
3
11
10
4
11
2
8
4
10
12
2
7
8
27
5
19
4
18
0
0
25
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
15
33
Genel Toplam
Grand Total
35
35
138
19
19
71
12
7
11
13
5
12
6
10
31
22
25
24
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
24
0
0
0
0
19
18
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
19
18
16
102
0
0
0
0
0
11
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Genel Toplam
407
28
9
Genel Toplam
71
33
10
Karpaz Meslek
Lisesi
Toplam
87
15
9
Haspolat Meslek
Lisesi
Toplam
114
49
10
Toplam
12.sınıf grade 12
71
0
0
10
9
11.sınıf grade 11
87
9
Güzelyurt
Meslek Lisesi
Toplam
10.sınıf grade 10
114
55
11
36
E/M
135
10
19
K/F
9.sınıf grade 9
68
K/F
7.sınıf kolej College grade 7
67
E/M
Büro Yönetimi Sekreterlik/
Office ManagementSecretarial Work
9
K/F
Bilgisayarlı
Muhasebe
Elemanlığı/
Computer Aided
Accounting
E/M
Mutfak ve Servis
/Kitchen & Service
K/F
Toplam
Gazi Mağusa
Ticaret
Lisesi
Toplam
9.Sınıf/grade 9
Sınıf /Grades
okul/schools
Ön Büro Kat Hiz.
Rezerv./ Information
Desk Housekeeping
Reservation
Turizm/ Tourism
Finans Bankacılık
Sigortacılık/Finance
Banking Insurance
Trade
Muhasebe Finanasman ve
Pazarlama Accounting
Finance & Marketing
6.sınıf kolej College grade 6
Number of secondary vocational school students by school&study areas- Vocational & Commercial schools
0
11
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
128
8
10
37
74
192
97
0
0
48
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239
176
162
141
718
239
129
289
61
0
79
0
0
0
okul/schools
K/F
E/M
K/F
E/M
K/F
E/M
K/F
E/M
K/F
E/M
K/F
E/M
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K/F
E/M
K/F
E/M
K/F
Genel Toplam
Grand Total
3. sınıf/Grade 3
2 Sınıf/Grade 2
1 Sınıf /Grade 1
Metal ĠĢleri/Metalwork
ĠnĢaat/Building
Motorlu Araçlar Tek.
Motor Vehicles T.
Turizm/ Tourism
Tesisat-Ġklimlendirme
InstallationAirconditioning
Güzellik ve Saç Bakımı
Beauty&Hairdressing
Elektrik-Elektronik
(Electricity-Electronics)
Sınıf /Grades
Number of apprentice students by study areas
Bilgisayar (Computing)
Grafik Foto.Matbaacılık/Graphics Photography &
Mesleki Teknik Öğretim alanlara göre çırak öğrenci sayısı
E/M
1
2
Haspolat Meslek Lisesi
3
Toplam
Gazi Mağusa
Ticaret
Lisesi
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
3
3
2
5
6
8
Toplam
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
5
Genel Toplam
0
5
4
9
9
9
7
0
0
0
0
16
0
0
0
9
1
Toplam
0
0
1
Esnaf ve Zanaatkarlar
Odası Çıraklık Eğitim
Merkezi
0
2
Toplam
Karpaz Meslek
Lisesi
0
1
7
16
32
125
2
250
3
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
8
0
0
0
0
9
9
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
18
80
0
0
134
257
266
134
257
266
0
625
0
657
657
2013-2014 Mesleki Teknik Öğretim
2013-2014 Secondary Vocational Education
7,0
7,0 5,0
4,0
2,0
3,0
3,0 4,0
3,0 2,0 3,0
Gazimağusa Mes Lis
1,0
Gazimağusa Tic Lis
1,0
Gazimağusa Toplam
8,0
2,0
3,0
3,0 4,0
Cengiz Topel EML
3,0
0,5
2,0
3,0 3,5
Güzelyurt Mes Lis
1,0
Güzelyurt Toplam
4,0
Ġskele Tic Lis
1,0
0,5
Karpaz Mes Lis
3,0
Ġskele Toplam
4,0
Örgün top.(Formal)
1,0
1,0
0,5 1,5 1,0
1,0
1,0
5,0
3,0 2,0
3,0 3,0 3,0 1,0
7,0
6,0
3,0
5,0
3,5 3,0 1,0 5,0
1,0
4,0 13,0 0,5 1,5 1,0
3,0
1,5
4,0 1,0
2,0 2,0
0,5
2,0 2,0
0,5 1,0
1,0
3,0
2,0
4,5
3,0
2,0
4,0 0,5 2,0
4,0
1,5 0,5
0,5 2,0
2,0
7,0 4,5
2,5
0,5
0,5
1,0
2,0 2,5
2,0
5,0
1,0
0,5
1,0
2,0 2,5
2,0
5,0
31,0 1,0
4,0
13,0 19,0 16,0 7,0 4,0 10,0 5,0 4,0 5,0 1,0 19,0
1,0
6,0
4,0
1,0
1,0
1,0
13,0 23,0 17,0
5,0
4,0
1,0
4,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
1,0
4,0
8,0
9,0 3,0 1,0 2,0 1,0 0,5 1,0 1,0
2,0 1,0 4,5
2,5
2,0
3,0
3,0
1,0
1,0
2,0 0,5
0,5
1,5
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0 1,0
5,0
2,0
0,5
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0 0,5
5,0 1,5 0,5
6,0
3,5
7,0
6,0
3,0
2,0
4,0 2,0
1,0
1,0 1,0
8,0
1,0
2,5
2,5
0,5
1,5
2,5 1,0
0,5 0,5 0,5
2,5
2,5
3,0
1,0
1,0 0,5
0,5
3,5
5,0
5,5
1,5
1,5
3,5 1,5
0,5 0,5 1,0
1,5 2,0 1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
1,0
4,0
1,5
3,0
2,5
0,5
1,5
2,5 0,5
0,5 0,5 1,0
1,5 2,0 1,0
2,0
4,0
3,5
1,5
1,5
2,5 0,5
0,5 0,5 1,0
1,5 2,0 1,0
1,0
1,0
3,5 4,0
1,0
1,0
3,5 4,0
2,0
2,0
1,0 1,0
10,0
3,0
1,0
4,0 3,0
1,0
2,0
5,0
5,0 10,0 4,0 5,0 1,0 5,0 1,0 1,0 14,0 25,0 3,0 3,0 1,0 1,0 40,0
2,0
1,0
1,0
KKK/Non-formal course teacher
0,5
4,0
5,0
1,0
NakıĢ/Embroidery
1,0
5,0
1,0
1,5
Fransızca/ French
1,0
1,5
1,0
Coğrafya+Coğrafya-Sos
0,5
1,0
0,5
Sos.Bil./Social Studies
2,5 1,5
0,5
Felsefe(Philosophy)
1,5
Biyoloji-Fen(ing/Tr) (Biology-Science)
1,0
0,5
Biyoloji-Fen (Biology-Science)
2,5
Biyoloji/Biology
5,5
Almanca/German
2,0
Fizik-Fizik Fen(Physics-Physics/Science
4,0
Kimya-Fen (Chemistry/Science)
0,5
Fizik-Fen/Physics-Science
Kimya+Kimya-Fen (Chemistry+Chem-Science
1,0
2,5 0,5
Fen Bilgisi (Ġng.)/Science
3,0 1,0
2,0
2,5
4,0
9,0
2,5
1,0
2,5
2,5
0,5
1,0
4,0
19,0
1,5
4,5
5,5
5,0
Edebiyat/Literature
Muhasebe/Accounting
Matbaa/Printing
Grafik - Grafik Tasarım/Graphics-Graphics Design
Grafik Fotograf/Graphics Photography
Ticaret Meslek Ders/Trade
Turizm/Tourism
Tesisat/Installation
Tarım/Agriculture
Din Kültürü
GiyimClothing Tech.
El Sanat/Handicraft
Kuaförlük/Hairdressing
Seramik/Ceramics
Resim -Resim Heykel/Art-Art&Sculpture
Çocuk GeliĢimi/Child Development
Soğutma Ġklimlendirme/Air Conditioning
Mobilya Dekorasyon/Furniture Decoration
Tesviye/Leveling
Ev Ekonomisi/Home Economics
3,0
6,0
3,0
1,0
8,0
93,0
2,0
53,0
5,0
70,5
3,0
18,0
30,0
5,0 16,0
6,0 0,0
18,0
264,5
0,5
1,0
3,0
5,0
2,0
56,0
0,5
1,0
1,0
3,0
33,0
0,5 0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
0,5 1,0
1,0
1,5
3,0
5,0
0,5 0,5
1,0
2,0
0,5
1,0
2,0
1,0
1,0 0,5
2,0
4,0
1,0 0,0
0,5
1,0
0,5 0,5
1,0
1,0 0,5
2,0
3,0
1,5 2,0 1,0
TOPLAM
1,0
6,0
1,0
5,0 3,5 3,0
3,0
4,0
TÖG/Technical Staff
15,0
Dr Fazıl Küçük EML
2,0
3,0
5,0
Atelye ġefi/Head of Atelier
LefkoĢa Toplam
1,0
6,0
3,0 13,0
Md. Muv./Deputy Headmaster
1,0
7,0
2,0
Müdür/Headmaster
2,0
Hala Sultan ĠlH. Kol.
3,0 3,0 3,0
Tarih+Tarih-Sosyal/History-Social Studies
Haspolat Mes Lis
5,0
Rehber/Guide teacher
1,0
6,0
Müzik/Music
Atatürk Mes Lis
1,0
Beden Eğitimi/P.E.
2,0
Ġngilizce/English
9,0
HaydarpaĢa Tic Lis
Matematik/Maths
Sedat Simavi EML
Yapı/Building
Yapı Ressamlığı /Architectural Drawing
Metal ĠĢleri/Metal Techn.
3,0
ĠnĢaat Tek/Building Tech.
Motor/Motor
5,0 5,0
Elektrik/Electricity
Elektronik/Electronics
Elektrik-Elektronik/Electricity- Electronics
BiliĢim(IT)
Bilgisayar/Computing
Mesleki Teknik Öğretim Örgün ve Yaygın Eğitim Kadrosunun * Bölge ve BranĢlara Göre Dağılımı
Distribution of Teaching Staff of Formal&Non-Formal Vocational Education Schools by branch& district
5,0 0,0
1,0
23,5
6,0
112,5
3,0
52,0
37,5
3,0
89,5
2,0
1,0
14,5
1,0
3,0
49,0
4,0
63,5
22,0 39,0 32,0 10,0 13,0 19,0 7,0 1,0 4,0 2,0 3,0 2,0 4,0 4,0 5,0 1,0 8,0 1,0 1,0 12,0 28,0 12,0
0,0
31,0 530,0
Toplam Öğretmen
Girne Pratik SO
1,0
1,0
1,0
KKK(Non-formal courses)
3,0
35,0
Yaygın top.(Non-Formal)
Genel Top.(Grand total) 31 1
4
13 19 16
*Sadece Kadrolu Personeli içerir.(Permanent staff only)
447,0
7
4
10
5
4
5
1
19
1,0
1,0
10
6
1,0
10
4
5
1
5
1
1
14
25
3
81
3
1
1
40
2
22
39
32
10
13
19
7
1
4
2
3
2
4
4
5
1
8
1
1
35,0
13 28 12 35
Toplam Öğretmen
38,0
31
568
449
2013-2014
ÖZEL OKUL VE KURUMLAR
PRIVATE SCHOOLS&INSTITUTIONS
ÖZEL ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM
PRIVATE FORMAL&NON-FORMAL EDUCATION
Özel örgün ve yaygın eğitim okul,kurum, öğrenci, öğretmen, Ģube genel toplamı
Total number of private formal&non-formal education schools/institutions, students,teachers, divisions
Kurum
school
Özel örgün eğitim top.(Private formal edu.)
4 yaĢ(Age 4)
5 yaĢ (Age 5)
86
70
Müdür
Headmaster
K/F
E/M
T
Muavin
Deputy head
K/F
E/M
T
Öğretmen Toplamı
Total of teachers
K/F
E/M
T
Eğitim kadrosu top.
Teaching staff total
K/F
E/M
T
E/M
Öğrenci
Student
K/F
ġube
Class
T
9
8
17
15
16
31
822
174
996
846
198
1044
4515
4206
8721
532
1
0
1
4
0
4
138
6
144
143
6
149
718
627
1345
112
0
0
0
0
0
0
111
11
122
111
11
122
549
485
1034
77
O.Ö Top.(Pre-primary total)
70
1
0
1
4
0
4
249
17
266
254
17
271
1267
1112
2379
189
ilkokul(primary)
8
5
3
8
3
7
10
293
60
353
301
70
371
1748
1592
3340
168
kolej(secondary)
8
3
5
8
8
9
17
280
97
377
291
111
402
1500
1502
3002
175
Özel yaygın eğitim top. (Private non-formal edu.)
138
0
0
0
0
0
0
258
132
390
258
132
390
2081
2575
4656
Etüt Merkezleri(Etude centres)
50
0
0
0
0
0
0
59
17
76
59
17
76
323
279
602
Dershaneler (Private teaching centres)
23
0
0
0
0
0
0
84
57
141
84
57
141
708
899
1607
Kurs Yerleri (Various Courses)
63
0
0
0
0
0
0
100
56
156
100
56
156
966
1354
2320
Özel Özel Eğitim (Private Special Education)
2
0
0
0
0
0
0
15
2
17
15
2
17
84
43
127
Özel anaokul yöneticileri 4 yaĢ altında sayılmıĢtır. (Private school administrators are counted under age 4)
Özel bağımsız anaokulu yöneticileri öğretmen altında sayılmıĢtır.(Administrators at private independent kindergartens counted under the title of teacher)
Özel anaokulu bünyesindeki etüt merkezleri de okul sayısına dahildir. (number of etude centers within private kindergartens are icluded in number of schools.)
82
2013-2014
ÖZEL ÖRGÜN EĞĠTĠM
PRIVATE FORMAL EDUCATION
Özel örgün eğitim okul,kurum, öğrenci, öğretmen, Ģube genel toplamı
Total number of private formal education schools/institutions, students,teachers, divisions
Müdür
Headmaster
Kurum
school
Özel örgün eğitim top.(Private formal edu.)
4 yaĢ toplamı (Age 4)
5 yaĢ toplamı (Age 5)
86
70
Öğretmen Toplamı
Total of teachers
Muavin
Deputy head
Eğitim kadrosu top.
Teaching staff total
Öğrenci
Student
ġube
Class
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
E/M
K/F
T
9
8
17
15
16
31
822
174
996
846
198
1044
4515
4206
8721
532
1
0
1
4
0
4
138
6
144
143
6
149
718
627
1345
112
0
0
0
0
0
0
111
11
122
111
11
122
549
485
1034
77
O.Ö Top.(Pre-primary total)
70
1
0
1
4
0
4
249
17
266
254
17
271
1267
1112
2379
189
Ġlkokul (Primary)
Kolej (Secondary)
8
8
5
3
3
5
8
8
3
8
7
9
10
17
293
280
60
97
353
377
301
291
70
111
371
402
1748
1500
1592
1502
3340
3002
168
175
Özel anaokul yöneticileri 4 yaĢ altında sayılmıĢtır. (Private school administrators are counted under age 4)
Özel bağımsız anaokulu yöneticileri öğretmen altında sayılmıĢtır.(Administrators at private independent kindergartens counted under the title of teacher)
83
2013-2014 Özel Okul ve Kurumlar
2013-2014 Private schools and Institutions
Özel örgün eğitim okul ve kurumlarının bölge ve cinsiyete göre öğrenci,öğretmen ve Ģube sayısı
Number of private schools&Institutions' divisions, students,teachers by district&gender
ġube
ÖZEL OKULÖNCESĠ (PRIVATE PRE-PRIMARY)
Öğrenci(Student)
Eğitim Kadrosu* (TeachingStaff)
Kadın(F)
Top(Total)
Division
Erkek (M)
Kadın(F)
32 LefkoĢa
93
677
546
1223
10
132
142
16 Gazimağusa
35
194
186
380
1
38
39
14 Girne
51
340
333
673
6
73
79
7 Güzelyurt
7
36
34
70
0
8
8
1 Ġskele
70 Okul Öncesi Toplam
Top(Total) Erkek (M)
3
20
13
33
0
3
3
189
1267
1112
2379
17
254
271
Öğrenci(Student)
Eğitim Kadrosu* (TeachingStaff)
Division
ġube
Erkek (M)
Kadın(F)
Kadın(F)
Top(Total)
4 LefkoĢa Toplam
99
1108
957
2065
47
178
225
1 Gazimağusa Toplam
21
214
206
420
9
37
46
3 Girne Toplam
48
426
429
855
14
86
100
8 Ġlkokul toplam (primary total)
168
1748
1592
3340
70
301
371
ÖZEL ĠLKOKULLAR (PRIVATE PRIMARY)
ġube
Top(Total) Erkek (M)
Öğrenci(Student)
ÖZEL ORTAOKUL VE LĠSELER (PRIVATE SECONDARY EDUCATION)
Division Erkek (M)
Kadın(F)
Eğitim Kadrosu* (TeachingStaff)
Top(Total) Erkek (M)
Kadın(F)
Top(Total)
4 LefkoĢa Toplam
112
971
1013
1984
76
193
269
1 Gazimağusa Toplam
23
220
190
410
12
34
46
3 Girne Toplam
40
309
299
608
23
64
87
8 Ortaokul-lise toplam (secondary total)
175
1500
1502
3002
111
291
402
* Müdür, müdür muavini ve öğretmen toplamıdır. (Total of administrators&teachers)
84
2013-2014 Özel Okul ve Kurumlar
2013-2014 Private schools and Institutions
Özel örgün eğitim okullara göre yönetici, öğretmen, öğrenci Ģube sayısı
Number of private formal education administrators, teachers, students,divisions by school
Md. (Headmaster)
Kadın(F)
Öğretmen (Teacher)
Mv.(Deputy Head)
Erkek (M) Top(Total)
Kadın(F)
Erkek (M) Top(Total)
Kadın(F)
Eğ.kadr.top (Total)
Erkek (M) Top(Total)
Kadın(F)
Öğrenci(Student)
ġube
Kadın(F)
Top(Total)
Division
Erkek (M) Top(Total) Erkek (M)
86 Genel Toplam (Grand total)
9
8
17
15
16
31
822
174
996
846
198
1044
4515
4206
8721
532
70 Anaokul Toplamı (Pre-primary total)
1
0
1
4
0
4
249
17
266
254
17
271
1267
1112
2379
189
62 Bağımsız Anaokulları Top.(independent)
0
0
0
0
0
0
120
3
123
120
3
123
620
504
1124
117
8 Ġlkokula bağlı anaokul toplamı (dependent)
1
0
1
4
0
4
129
14
143
134
14
148
647
608
1255
72
1 Future American Nursery School
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
10
6
16
2
2 Levent Kindergarten
0
0
0
1
0
1
20
5
25
21
5
26
203
176
379
22
3 Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hizmetleri
0
0
0
0
0
0
9
2
11
9
2
11
30
20
50
2
4 Yakın Doğu Anaokulu
0
0
0
1
0
1
46
0
46
47
0
47
154
134
288
16
5 Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu
0
0
0
0
0
0
12
1
13
12
1
13
69
74
143
8
6 The American Nursery School
1
0
1
1
0
1
25
6
31
27
6
33
74
86
160
12
7 Necat British College
0
0
0
0
0
0
4
0
4
4
0
4
21
14
35
2
8 The English School of Kyrenia
0
0
0
1
0
1
12
0
12
13
0
13
86
98
184
8
8 Ġlkokul toplam (primary total)
5
3
8
3
7
10
293
60
353
301
70
371
1748
1592
3340
168
1 Yakın Doğu Ġlkokulu
0
1
1
0
2
2
101
23
124
101
26
127
654
553
1207
57
2 Levent Ġlkokulu
0
1
1
1
1
2
44
9
53
45
11
56
317
281
598
27
3 Future Amerikan Ġlkokulu
0
1
1
0
1
1
11
3
14
11
5
16
46
37
83
5
4 TED Ġlkokulu
1
0
1
0
1
1
20
4
24
21
5
26
91
86
177
10
5 Doğu Akdeniz Doğa Ġlkokulu
1
0
1
1
1
2
35
8
43
37
9
46
214
206
420
21
6 Girne Amerikan Ġlkokulu
1
0
1
1
0
1
39
5
44
41
5
46
178
160
338
23
7 Necat British College
1
0
1
0
0
0
12
2
14
13
2
15
48
55
103
6
8 The English School of Kyrenia
1
0
1
0
1
1
31
6
37
32
7
39
200
214
414
19
8 Ortaokul-lise toplam (secondary total)
3
5
8
8
9
17
280
97
377
291
111
402
1500
1502
3002
175
1 Yakın Doğu Koleji
0
1
1
1
4
5
126
44
170
127
49
176
652
664
1316
74
2 Levent Kolej
0
1
1
1
2
3
41
11
52
42
14
56
268
293
561
27
3 Future Amerikan Kolej
0
1
1
0
1
1
8
3
11
8
5
13
14
15
29
3
4 TED Koleji
1
0
1
1
1
2
14
7
21
16
8
24
37
41
78
8
5 Doğu Akdeniz Doğa Koleji
0
1
1
2
0
2
32
11
43
34
12
46
220
190
410
23
6 Girne Amerikan Koleji
1
0
1
1
1
2
31
7
38
33
8
41
174
142
316
19
7 Necat British College
1
0
1
0
0
0
8
4
12
9
4
13
29
28
57
7
8 The English School of Kyrenia
0
1
1
2
0
2
20
10
30
22
11
33
106
129
235
14
Bağımsız anaokul yöneticileri öğretmen altında sayılmıĢtır. (Dependent kindergartens' directors are counted under the title of teachers.)
85
2013-2014 Özel Okul ve Kurumlar
2013-2014 Private schools and Institutions
Özel örgün eğitim okul ve kurumlarının sınıflara göre öğrenci, Ģube sayısı
Number of private schools&Institutions' divisions, students by grades
4 yaĢ (Age 4)
ÖZEL OKUL ÖNCESĠ (Private pre-primary education)
ġube
öğrenci/students
5 yaĢ (Age 5)
öğretmen (teachers)
ġube
öğrenci/students
Okul öncesi toplam (pre-school total)
öğretmen (teachers)
ġube
öğrenci/students
K/F
T
öğretmen* (teachers)
Div.
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
Div.
E /M
E /M
K/F
T
112
718
627
1345
6
138
144
77
549
485
1034
11
111
122
189
1267 1112 2379
17
249
266
70
Tüm Anaokullar (All kindergartens)
62
Bağımsız anaokulları (independent kindergartens)
76
422
350
772
3
81
84
41
198
154
352
0
39
39
117
620
504
1124
3
120
123
1
Anaokulum Elma ġekeri ve Etüt Merkezi
1
3
2
5
0
1
1
1
4
5
9
0
1
1
2
7
7
14
0
2
2
2
Artım Junior School
2
12
11
23
0
2
2
1
5
7
12
0
1
1
3
17
18
35
0
3
3
3
Atmosfer Eğitim Merkezi
1
12
8
20
0
1
1
1
2
0
2
0
1
1
2
14
8
22
0
2
2
4
Can Yuva Anaokulu
2
13
11
24
0
2
2
1
7
3
10
0
1
1
3
20
14
34
0
3
3
5
Cıvıltı Çocuk Kulübü Etüt Merkezi
1
7
2
9
0
1
1
1
2
4
6
0
1
1
2
9
6
15
0
2
2
6
Dalmaçyalılar KreĢ ve Anaokulu
1
5
4
9
0
1
1
1
4
3
7
0
1
1
2
9
7
16
0
2
2
7
Dört ĠĢlem Eğitim Merkezi
4
17
16
33
1
3
4
1
3
4
7
0
1
1
5
20
20
40
1
4
5
8
Green Flipper
1
7
4
11
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
7
4
11
0
1
1
9
Harikalar Diyarı Okulöncesi Eğitim ve Etüt Mer.
1
5
5
10
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5
5
10
0
1
1
10
Heidi Land KreĢ ve Anaokulu
1
6
10
16
1
1
2
1
4
3
7
0
0
0
2
10
13
23
1
1
2
11
Ġyikalp Çocuk Kulübü
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Jungle Bee KreĢ, Anaokulu ve Etüd Merkezi
1
4
3
7
0
1
1
1
4
0
4
0
1
1
2
8
3
11
0
2
2
13
Kids Island Preschool Education Center
1
3
6
9
0
2
2
1
3
4
7
0
0
0
2
6
10
16
0
2
2
14
Little Bees Junior School
0
0
2
2
0
0
0
1
8
3
11
0
1
1
1
8
5
13
0
1
1
15
Mavi Elma Eğitim Merkezi
3
17
16
33
1
4
5
1
3
1
4
0
1
1
4
20
17
37
1
5
6
16
Minik Dahiler Eğitim Merkezi
2
11
8
19
0
2
2
1
5
1
6
0
1
1
3
16
9
25
0
3
3
17
NeĢem Yuva
1
7
2
9
0
1
1
1
2
3
5
0
1
1
2
9
5
14
0
2
2
18
Pamuk ġekerim KreĢ ve Anaokulu+Perfect Kids (Etüt)
2
14
15
29
0
2
2
1
16
4
20
0
2
2
3
30
19
49
0
4
4
19
Peter Pan Yuva ve Anaokulu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Pluto Anaokulu
1
7
2
9
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
7
2
9
0
1
1
21
S.O.S Çocuk Köyü
2
9
5
14
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
2
9
5
14
0
4
4
22
ġirin Çocuk Okul Öncesi ve Etüt Merkezi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Teletubbies Okul Öncesi Eğitim Merkezi
1
7
5
12
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
7
5
12
0
1
1
24
Yedi Cüceler Yuvam ve Anaokulu
1
9
6
15
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
9
6
15
0
2
2
25
Yeni GeliĢim Eğitim Merkezi
1
12
5
17
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
12
5
17
0
1
1
26
1
4
5
9
0
1
1
1
3
3
6
0
1
1
2
7
8
15
0
2
2
27
Zeynep Nur Minik Yıldızlar Eğitim Merkezi
Minik Ģirinler
1
5
6
11
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5
6
11
0
1
1
28
Birikim Kids Eğitim Merkezi
1
4
2
6
0
1
1
1
5
1
6
0
1
1
2
9
3
12
0
2
2
34
200
161
361
3
38
41
17
80
49
129
0
16
16
51
280
210
490
3
54
57
LefkoĢa Toplam
86
2013-2014 Özel Okul ve Kurumlar
2013-2014 Private schools and Institutions
Özel örgün eğitim okul ve kurumlarının sınıflara göre öğrenci, Ģube sayısı
Number of private schools&Institutions' divisions, students by grades
4 yaĢ (Age 4)
ÖZEL OKUL ÖNCESĠ (Private pre-primary education)
ġube
öğrenci/students
5 yaĢ (Age 5)
öğretmen (teachers)
ġube
öğrenci/students
Okul öncesi toplam (pre-school total)
öğretmen (teachers)
ġube
öğrenci/students
öğretmen (teachers)
Div.
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
7
0
1
1
2
8
8
16
0
2
2
1
Çocuk Klubü Etüt Eğitim Merkezi
1
5
4
9
0
1
1
1
3
4
2
DüĢ Bahçesi Okulöncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
2
10
3
13
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
10
3
13
0
2
2
3
Fatma Bal Okul Öncesi Eğitim Merkezi
1
5
6
11
0
2
2
1
7
5
12
0
1
1
2
12
11
23
0
3
3
4
Kindergarden Anaokulu ve Okulöncesi Eğitim ve Etüt Mrk
1
2
2
4
0
1
1
1
3
1
4
0
1
1
2
5
3
8
0
2
2
5
Lucky Duck Learning Center
1
7
6
13
0
1
1
1
4
6
10
0
1
1
2
11
12
23
0
2
2
6
Mağusa Etüt Merkezi
1
9
6
15
0
1
1
1
8
6
14
0
1
1
2
17
12
29
0
2
2
7
Mickey Mouse Anaokul ve Etüt Merkezi
1
5
3
8
0
1
1
0
1
1
2
0
0
0
1
6
4
10
0
1
1
8
Miniland Okul Öncesi Eğitim Merkezi
2
10
12
22
0
2
2
1
6
5
11
0
1
1
3
16
17
33
0
3
3
9
Papatya Okul Öncesi Eğitim Merkezi
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
2
0
0
0
2
1
2
3
0
1
1
10
Susam Sokağı Çocuk Evi
1
4
3
7
0
1
1
0
2
0
2
0
0
0
1
6
3
9
0
1
1
11
Wonderkids Early Learning Center
1
3
5
8
0
1
1
1
5
7
12
0
1
1
2
8
12
20
0
2
2
12
1
4
6
10
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
4
6
10
0
1
1
13
Küçük Adımlar Okul Öncesi Eğitim Merkezi
Mavim Pembem Anaokulu ve Etüt Merkezi
1
2
6
8
0
1
1
1
6
3
9
0
1
1
2
8
9
17
0
2
14
Kır Çiçekleri Okul Öncesi ve Etüt Merkezi
1
4
2
6
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
4
2
6
0
1
15
Neokids Anaokul ve Etüt Merkezi
2
9
8
17
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
9
8
17
0
1
1
18
79
73
152
0
18
18
9
46
39
85
0
8
8
27
125
112
237
0
26
26
Gazimağusa Toplam
1
1
Colourland Prep School Co. Ltd.
Happy Land Junior Infant and Nursery School(Merkez)
3
21
17
38
0
1
1
1
6
6
12
0
1
1
4
27
23
50
0
2
2
2
4
33
31
64
0
5
5
2
15
7
22
0
3
3
6
48
38
86
0
8
8
3
Little Star Etüd Merkezi(Merkez)
1
3
2
5
0
1
1
1
9
8
17
0
1
1
2
12
10
22
0
2
2
4
Münevver Bindayı Eğitim Merkezi
1
2
2
4
0
1
1
1
4
4
8
0
1
1
2
6
6
12
0
2
2
5
Happy Child Education Center
1
5
4
9
0
1
1
2
9
11
20
0
2
2
3
14
15
29
0
3
3
6
Boğaz Deniz Kabuğu Okul Öncesi Eğitim Merkezi
1
3
2
5
0
1
1
1
3
0
3
0
0
0
2
6
2
8
0
1
1
7
Little Star Etüd Merkezi(ġube)
1
4
3
7
0
1
1
2
13
11
24
0
2
2
3
17
14
31
0
3
3
8
Mavi Yunus Okul Ö.Eğ. Ve Etüt Merk.
1
4
2
6
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
4
2
6
0
2
2
9
Mickeyland Oyun ile Eğitim Merkezi
1
3
3
6
0
1
1
1
2
0
2
0
1
1
2
5
3
8
0
2
2
10
Sweet Child Nursery
1
4
4
8
0
1
1
1
6
5
11
0
1
1
2
10
9
19
0
2
2
11
Tırtıl Oyun ile Eğitim Merkezi
1
8
5
13
0
1
1
1
2
8
10
0
1
1
2
10
13
23
0
2
2
16
90
75
165
0
16
16
13
69
60
129
0
13
13
29
159
135
294
0
29
29
Girne Toplam
1
Güzelyurt Belediyesi Anaokulu
1
11
10
21
0
1
1
1
0
3
3
0
1
1
2
11
13
24
0
2
2
2
Küçücüğüm
1
6
1
7
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
6
1
7
0
1
1
3
Minik Kalpler Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
1
5
4
9
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5
4
9
0
1
1
4
Renkli DüĢler Okul Öncesi Eğitim Merkezi(Mrk)
1
4
5
9
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
4
5
9
0
1
1
87
2013-2014 Özel Okul ve Kurumlar
2013-2014 Private schools and Institutions
Özel örgün eğitim okul ve kurumlarının sınıflara göre öğrenci, Ģube sayısı
Number of private schools&Institutions' divisions, students by grades
4 yaĢ (Age 4)
ÖZEL OKUL ÖNCESĠ (Private pre-primary education)
ġube
öğrenci/students
5 yaĢ (Age 5)
öğretmen (teachers)
ġube
öğrenci/students
Okul öncesi toplam (pre-school total)
öğretmen (teachers)
ġube
öğrenci/students
öğretmen (teachers)
Div.
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
6
0
1
1
5
Sevgi Çiçeği Eğitim Merkezi
0
0
0
0
0
0
0
1
3
3
6
0
1
1
1
3
3
6
DüĢler ġatosu Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Minik Afacanlar Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
1
7
8
15
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
7
8
15
0
2
2
Güzelyurt Toplam
5
33
28
61
0
6
6
2
3
6
9
0
2
2
7
36
34
70
0
8
8
Ġskele Belediyesi Çocuk Bakım ve Eğitim Merkezi
3
20
13
33
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
3
20
13
33
0
3
3
Ġskele Toplam
3
20
13
33
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
3
20
13
33
0
3
3
8
Ġlkokula bağlı anaokulları(dependent kindergartens)
36
296
277
573
3
57
60
36
351
331
682
11
72
83
72
647
608
1255
14
129
143
1
Yakın Doğu Anaokulu
6
55
46
101
0
19
19
10
99
88
187
0
27
27
16
154
134
288
0
46
46
2
Future American Nursery School
1
6
1
7
0
1
1
1
4
5
9
0
0
0
2
10
6
16
0
1
1
3
Levent Kindergarten
14
112
93
205
2
12
14
8
91
83
174
3
8
11
22
203
176
379
5
20
25
4
Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hizmetleri
1
15
4
19
1
4
5
1
15
16
31
1
5
6
2
30
20
50
2
9
11
1
LefkoĢa Toplam
22
188
144
332
3
36
39
20
209
192
401
4
40
44
42
397
336
733
7
76
83
Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu
3
26
25
51
0
3
3
5
43
49
92
1
9
10
8
69
74
143
1
12
13
Gazimağusa Toplam
3
26
25
51
0
3
3
5
43
49
92
1
9
10
8
69
74
143
1
12
13
1
The American Nursery School
6
34
51
85
0
10
10
6
40
35
75
6
15
21
12
74
86
160
6
25
31
2
Necat British College
1
12
7
19
0
2
2
1
9
7
16
0
2
2
2
21
14
35
0
4
4
3
The English School of Kyrenia
4
36
50
86
0
6
6
4
50
48
98
0
6
6
8
86
98
184
0
12
12
11
82
108
190
0
18
18
11
99
90
189
6
23
29
22
181
198
379
6
41
47
1
Girne Toplam
Bölgelere Göre Özel Okul Öncesi Toplamı (Grand total of private pre-school education by district)
4 yaĢ (Age 4)
ġube
öğrenci/students
5 yaĢ (Age 5)
öğretmen (teachers)
ġube
öğrenci/students
Okul öncesi toplam (pre-school total)
öğretmen (teachers)
ġube
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
öğretmen (teachers)
E /M
K/F
T
67
GENEL TOPLAM (GRAND TOTAL)
112
718
627
1345
6
138
144
77
549
485
1034
11
111
122
189
1267 1112 2379
17
249
266
29
LefkoĢa
56
388
305
693
6
74
80
37
289
241
530
4
56
60
93
677
546
1223
10
130
140
16
Gazimağusa
21
105
98
203
0
21
21
14
89
88
177
1
17
18
35
194
186
380
1
38
39
14
Girne
27
172
183
355
0
34
34
24
168
150
318
6
36
42
51
340
333
673
6
70
76
7
Güzelyurt
1
Ġskele
5
3
33
20
28
13
61
33
0
0
6
3
6
3
2
0
3
0
6
0
9
0
0
0
2
0
2
0
7
3
36
20
34
13
70
33
0
0
8
3
8
3
* Bu tabloda sadece öğretmenler sayılmıĢtır. Yöneticiler dahil değildir. (Teachers only. Administrators are not included in this table.)
88
2013-2014 Özel Okul ve Kurumlar
2012-2013 Private schools and Institutions
Özel örgün eğitim okul ve kurumlarının sınıflara göre öğrenci, Ģube sayısı
Number of private schools&Institutions' divisions, students by grades
ÖZEL ĠLKOKULLAR (Private primary schools)
I.Sınıf/Grade 1
ġube
2.Sınıf/Grade 2
öğrenci/students
ġube
3.Sınıf/Grade 3
öğrenci/students
ġube
4.Sınıf/Grade 4
öğrenci/students
ġube
5.Sınıf/Grade 5
öğrenci/students
ġube
Toplam/total
öğrenci/students
ġube
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
8 Genel Toplam (Grand Total)
39
409
339
748
36
394
344
738
35
361
351
712
30
289
291
580
28
295
267
562
168 1748 1592
3340
1 Yakın Doğu Ġlkokulu
12
122
95
217
12
136
127
263
12
143
123
266
10
117
99
216
11
136
109
245
57
654
553
1207
2 Levent Ġlkokulu
6
86
57
143
6
77
55
132
6
62
73
135
5
49
52
101
4
43
44
87
27
317
281
598
3 Future Amerikan Ġlkokulu
1
13
9
22
1
11
10
21
1
5
6
11
1
7
8
15
1
10
4
14
5
46
37
83
4 TED Ġlkokulu
2
24
23
47
3
27
21
48
2
18
19
37
2
12
13
25
1
10
10
20
10
91
86
177
5 Doğu Akdeniz Doğa Ġlkokulu
6
47
108
5
50
49
99
4
51
35
86
3
28
41
69
3
24
34
58
21
214
206
420
6 Girne Amerikan Ġlkokulu
6
43
44
87
4
39
21
60
5
34
36
70
4
29
32
61
4
33
27
60
23
178
160
338
7
2
15
16
31
1
10
12
22
1
8
14
22
1
7
7
14
1
8
6
14
6
48
55
103
4
45
48
93
4
44
49
93
4
40
45
85
4
40
39
79
3
31
33
64
19
200
214
414
Necat British College
8 The English School of Kyrenia
61
Div.
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
Bölgelere Göre Özel Ġlkokul Toplamı (Grand total of private primary school by district)
I.Sınıf/Grade 1
ġube
2.Sınıf/Grade 2
öğrenci/students
ġube
3.Sınıf/Grade 3
öğrenci/students
ġube
4.Sınıf/Grade 4
öğrenci/students
ġube
5.Sınıf/Grade 5
öğrenci/students
ġube
Toplam/total
öğrenci/students
ġube
Div.
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
8 Ġlk.Top.(Total of primary schools)
39
409
339
748
36
394
344
738
35
361
351
712
30
289
291
580
28
295
267
562
168 1748 1592
3340
4 LefkoĢa
21
245
184
429
22
251
213
464
21
228
221
449
18
185
172
357
17
199
167
366
99
1108
957
2065
1 Gazimağusa
6
61
47
108
5
50
49
99
4
51
35
86
3
28
41
69
3
24
34
58
21
214
206
420
3 Girne
12
103
108
211
9
93
82
175
10
82
95
177
9
76
78
154
8
72
66
138
48
426
429
855
89
2013-2014 Özel Okul ve Kurumlar
2012-2013 Private schools and Institutions
Özel örgün eğitim okul ve kurumlarının sınıflara göre öğrenci, Ģube sayısı
Number of private schools&Institutions' divisions, students by grades
ÖZEL ORTAOKULLAR (Private lower secondary schools)
6. sınıf/grade 6
ġube
7.Sınıf/Grade 7
öğrenci/students
ġube
8.Sınıf/Grade 8
öğrenci/students
ġube
Toplam/total
öğrenci/students
ġube
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
8 Genel Toplam (Grand Total)
25
233
222
455
28
277
276
553
25
211
256
467
78
721
754
1475
1 Yakın Doğu Koleji
9
86
91
177
11
108
120
228
10
96
114
210
30
290
325
615
2 Levent Kolej
4
40
32
72
5
59
59
118
4
39
52
91
13
138
143
281
3 Future Amerikan Kolej
1
4
3
7
1
7
5
12
1
3
7
10
3
14
15
29
4 TED Koleji
1
9
7
16
2
13
12
25
2
8
13
21
5
30
32
62
5 Doğu Akdeniz Doğa Koleji
4
41
35
76
4
47
32
79
3
30
28
58
11
118
95
213
6 Girne Amerikan Koleji
3
33
21
54
2
15
22
37
2
15
21
36
7
63
64
127
7 Necat British College
1
5
8
13
1
3
5
8
1
3
3
6
3
11
16
27
8 The English School of Kyrenia
2
15
25
40
2
25
21
46
2
17
18
35
6
57
64
121
Bölgelere Göre Özel Ortaokul Toplamı (Grand total of private lower sec.ondary schools by district)
6. sınıf/grade 6
ġube
7.Sınıf/Grade 7
öğrenci/students
ġube
8.Sınıf/Grade 8
öğrenci/students
ġube
Toplam/total
öğrenci/students
ġube
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
8 Genel Toplam (Grand Total)
25
233
222
455
28
277
276
553
25
211
256
467
78
721
754
1475
4 LefkoĢa
15
139
133
272
19
187
196
383
17
146
186
332
51
472
515
987
1 Gazimağusa
4
41
35
76
4
47
32
79
3
30
28
58
11
118
95 213
3 Girne
6
53
54
107
5
43
48
91
5
35
42
77
16
131
144
90
275
2013-2014 Özel Okul ve Kurumlar
2012-2013 Private schools and Institutions
Özel örgün eğitim okul ve kurumlarının sınıflara göre öğrenci, Ģube sayısı
Number of private schools&Institutions' divisions, students by grades
ÖZEL LĠSELER (Private upper secondary schools)
9. sınıf/grade 9
ġube
8 Genel Toplam (Grand Total)
10.Sınıf/Grade 10
öğrenci/students
ġube
11.Sınıf/Grade 11
öğrenci/students
ġube
12.Sınıf/Grade 12
öğrenci/students
ġube
Lise Toplam/total
öğrenci/students
ġube
Ortaokul-lise toplam
öğrenci/students
ġube
Div.
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
26
209
189
398
23
216
174
390
24
180
201
381
24
174
184
358
97
779
748
1527
175 1500 1502
3002
11
96
73
169
10
86
80
166
11
96
98
194
12
84
88
172
44
362
339
701
74
652
664
1316
1
Yakın Doğu Koleji
2
Levent Kolej
3
38
25
63
4
39
41
80
4
23
49
72
3
30
35
65
14
130
150
280
27
268
293
561
3
Future Amerikan Kolej*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
14
15
29
4
TED Koleji
3
7
9
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
7
9
16
8
37
41
78
5
Doğu Akdeniz Doğa Koleji
3
21
27
48
3
28
21
49
3
29
19
48
3
24
28
52
12
102
95
197
23
220
190
410
6
Girne Amerikan Koleji
3
21
26
47
3
39
14
53
3
24
23
47
3
27
15
42
12
111
78
189
19
174
142
316
7
Necat British College
1
9
5
14
1
5
2
7
1
3
1
4
1
1
4
5
4
18
12
30
7
29
28
57
8
The English School of Kyrenia
2
17
24
41
2
19
16
35
2
5
11
16
2
8
14
22
8
49
65
114
14
106
129
235
* lise öğrencisi yok.(No students at upper secondary level)
Bölgelere Göre Özel Ġlkokul Toplamı (Grand total of private primary school by district)
I.Sınıf/Grade 1
ġube
2.Sınıf/Grade 2
öğrenci/students
ġube
3.Sınıf/Grade 3
öğrenci/students
ġube
4.Sınıf/Grade 4
öğrenci/students
ġube
5.Sınıf/Grade 5
öğrenci/students
ġube
Toplam/total
öğrenci/students
ġube
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
Div.
E /M
K/F
T
8 Genel Toplam (Grand Total)
26
209
189
398
23
216
174
390
24
180
201
381
24
174
184
358
97
779
748
1527
175 1412 1502
3002
4 LefkoĢa
17
141
107
248
14
125
121
246
15
119
147
266
15
114
123
237
61
499
498
997
112
971
1013
1984
1 Gazimağusa
3
21
27
48
3
28
21
49
3
29
19
48
3
24
28
52
12
102
95
197
23
132
190
410
3 Girne
6
47
55
102
6
63
32
95
6
32
35
67
6
36
33
69
24
178
155
333
40
309
299
608
91
Div.
öğrenci/students
Div.
E /M
K/F
T
2013-2014 Özel Okul ve Kurumlar
2013-2014 Private schools and Institutions
Özel örgün eğitim öğrencilerinin vatandaĢlığa göre sayısı
Number of private formal education students by citizenship
Özel Okul Öncesi (Private pre-primary education)
KKTC (Cyprus)
E /M
K/F
T
TC (Turkey)
E /M K/F
T
3.ülke (3 countr)
E /M K/F
T
Toplam (Total)
E /M K/F
T
1 Anaokulum Elma ġekeri ve Etüt Merkezi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2 Artım Junior School
17
18
35
0
0
0
0
0
0
17
18
35
3 Atmosfer Eğitim Merkezi
14
8
22
0
0
0
0
0
0
14
8
22
4 Can Yuva Anaokulu
20
14
34
0
0
0
0
0
0
20
14
34
5 Cıvıltı Çocuk Kulübü Etüt Merkezi
8
6
14
1
0
1
0
0
0
9
6
15
6 Dalmaçyalılar KreĢ ve Anaokulu
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
7 Dört ĠĢlem Eğitim Merkezi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8 Green Flipper
7
3
10
0
1
1
0
0
0
7
4
11
9 Harikalar Diyarı Okulöncesi Eğitim ve Etüt Mer.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
10 Heidi Land KreĢ ve Anaokulu
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
11 Ġyikalp Çocuk Kulübü
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
12 Jungle Bee KreĢ, Anaokulu ve Etüd Merkezi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
13 Kids Island Preschool Education Center
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
14 Little Bees Junior School
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
15 Mavi Elma Eğitim Merkezi
18
15
33
1
0
1
1
2
3
20
17
37
16 Minik Dahiler Eğitim Merkezi
15
7
22
1
2
3
0
0
0
16
9
25
17 NeĢem Yuva
6
3
9
3
2
5
0
0
0
9
5
14
18 Pamuk ġekerim KreĢ ve Anaokulu+Perfect Kids (Etüt)
30
17
47
0
1
1
0
1
1
30
19
49
19 Peter Pan Yuva ve Anaokulu
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
20 Pluto Anaokulu
5
0
5
1
2
3
0
0
0
6
2
8
21 S.O.S Çocuk Köyü
7
4
11
1
2
3
0
0
0
8
6
14
22 ġirin Çocuk Okul Öncesi ve Etüt Merkezi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
23 Teletubbies Okul Öncesi Eğitim Merkezi
7
5
12
0
0
0
0
0
0
7
5
12
24 Yedi Cüceler Yuvam ve Anaokulu
1
2
3
8
4
12
0
0
0
9
6
15
Yeni GeliĢim Eğitim Merkezi
8
4
12
4
1
5
0
0
0
12
5
17
3
5
8
4
2
6
0
1
1
7
8
15
5
6
11
0
0
0
0
0
0
5
6
11
25
26 Zeynep Nur Minik Yıldızlar Eğitim Merkezi
27
Minik Ģirinler
28
Birikim Kids Eğitim Merkezi
9
3
12
0
0
0
0
0
0
9
3
12
180
120
300
24
17
41
1
4
5
205
141
346
1 Çocuk Klubü Etüt Eğitim Merkezi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2 DüĢ Bahçesi Okulöncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
10
2
12
0
1
1
0
0
0
10
3
13
3 Fatma Bal Okul Öncesi Eğitim Merkezi
12
11
23
0
0
0
0
0
0
12
11
23
4 Kindergarden Anaokulu ve Okulöncesi Eğitim ve Etüt Mrk 5
3
8
0
0
0
0
0
0
5
3
8
5 Lucky Duck Learning Center
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
6 Mağusa Etüt Merkezi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
7 Mickey Mouse Anaokul ve Etüt Merkezi
6
4
10
0
0
0
0
0
0
6
4
10
8 Miniland Okul Öncesi Eğitim Merkezi
16
17
33
0
0
0
0
0
0
16
17
33
9 Papatya Okul Öncesi Eğitim Merkezi
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
3
3
10 Susam Sokağı Çocuk Evi
6
3
9
0
0
0
0
0
0
6
3
9
11 Wonderkids Early Learning Center
6
9
15
0
0
0
2
3
5
8
12
20
12 Küçük Adımlar Okul Öncesi Eğitim Merkezi
3
6
9
1
0
1
0
0
0
4
6
10
Mavim Pembem Anaokulu ve Etüt Merkezi
11
1
0
1
3
2
5
8
9
17
LefkoĢa Toplam
13
4
7
14 Kır Çiçekleri Okul Öncesi ve Etüt Merkezi
3
2
5
1
0
1
0
0
0
4
2
6
15 Neokids Anaokul ve Etüt Merkezi
9
8
17
0
0
0
0
0
0
9
8
17
80
73
153
3
2
5
5
6
11
88
81
169
Gazimağusa Toplam
92
2013-2014 Özel Okul ve Kurumlar
2013-2014 Private schools and Institutions
Özel örgün eğitim öğrencilerinin vatandaĢlığa göre sayısı
Number of private formal education students by citizenship
Özel Okul Öncesi (Private pre-primary education)
KKTC (Cyprus)
3.ülke (3 countr)
TC (Turkey)
Toplam (Total)
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
1 Colourland Prep School Co. Ltd.
2 Happy Land Junior Infant and Nursery School(Merkez)
11
8
19
12
14
26
4
1
5
27
23
50
35
31
66
10
4
14
3
3
6
48
38
86
3 Little Star Etüd Merkezi(Merkez)
4 Münevver Bindayı Eğitim Merkezi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
2
3
5
4
9
0
0
0
6
6
12
5 Happy Child Education Center
6 Boğaz Deniz Kabuğu Okul Öncesi Eğitim Merkezi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
6
2
8
0
0
0
0
0
0
6
2
8
7 Little Star Etüd Merkezi(ġube)
8 Mavi Yunus Okul Ö.Eğ. Ve Etüt Merk.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
3
1
4
1
1
2
0
0
0
4
2
6
9 Mickeyland Oyun ile Eğitim Merkezi
10 Sweet Child Nursery
5
2
7
0
0
0
0
1
1
5
3
8
9
8
17
1
1
2
0
0
0
10
9
19
11 Tırtıl Oyun ile Eğitim Merkezi
10
13
23
0
0
0
1
0
1
11
13
24
80
67
147
29
24
53
8
5
13
117
96
213
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Girne Toplam
1 Güzelyurt Belediyesi Anaokulu
2
Küçücüğüm
6
0
6
0
1
1
0
0
0
6
1
7
3 Minik Kalpler Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
4
4
8
1
0
1
0
0
0
5
4
9
4 Renkli DüĢler Okul Öncesi Eğitim Merkezi(Mrk)
2
4
6
2
1
3
0
0
0
4
5
9
5
Sevgi Çiçeği Eğitim Merkezi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
6 DüĢler ġatosu Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
7 Minik Afacanlar Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
3
7
10
4
1
5
0
0
0
7
8
15
15
15
30
7
3
10
0
0
0
22
18
40
19
12
31
0
0
0
1
1
2
20
13
33
Ġskele Toplam
19
12
31
0
0
0
1
1
2
20
13
33
Bağımsız Anaokulları (Ġndependent kindergartens)*
511
416
927
84
69
153
24
20
44
620
504
1124
Güzelyurt Toplam
1 Ġskele Belediyesi Çocuk Bakım ve Eğitim Merkezi
62
* %100'e göre hesaplanmıĢtır.(calculated by the total number)
KKTC (Cyprus)
3.ülke (3 countr)
TC (Turkey)
Toplam (Total)
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
1 Future American Nursery School
10
5
15
0
0
0
0
1
1
10
6
16
2
Levent Kindergarten
198
171
369
5
5
10
0
0
0
203
176
379
3 Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hizmetleri
20
13
33
9
7
16
1
0
1
30
20
50
4 Yakın Doğu Anaokulu
137
119
256
11
14
25
6
1
7
154
134
288
LefkoĢa Toplam
365
308
673
25
26
51
7
2
9
397
336
733
65
69
134
1
2
3
3
3
6
69
74
143
Gazimağusa Toplam
65
69
134
1
2
3
3
3
6
69
74
143
The American Nursery School
1 Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu
1
60
70
130
9
9
18
5
7
12
74
86
160
2 Necat British College
12
10
22
0
1
1
9
3
12
21
14
35
3 The English School of Kyrenia
64
65
129
4
13
17
18
20
38
86
98
184
136
145
281
13
23
36
32
30
62
181
198
379
8 Ġlkokula bağlı anaokulları(dependent kindergartens)
566
522
1088
39
51
90
42
35
77
647
608
1255
70 Okulöncesi toplam (pre-primary total)
1077
938
2015
123
120
243
66
55
121
1267
1112
2379
Girne Toplam
%
84,70
10,21
93
5,07
2013-2014 Özel Okul ve Kurumlar
2013-2014 Private schools and Institutions
Özel örgün eğitim öğrencilerinin vatandaĢlığa göre sayısı
Number of private formal education students by citizenship
KKTC (Cyprus)
Ġlkokullar (primary schools)
3.ülke (3 countr)
TC (Turkey)
Toplam (Total)
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
1 Yakın Doğu Ġlkokulu
574
498
1072
62
46
108
18
9
27
654
553
1207
2 Levent Ġlkokulu
307
267
574
10
11
21
0
3
3
317
281
598
3 Future Amerikan Ġlkokulu
42
30
72
4
6
10
0
1
1
46
37
83
4 TED Ġlkokulu
74
64
138
17
22
39
0
0
0
91
86
177
5 Doğu Akdeniz Doğa Ġlkokulu
195
193
388
10
8
18
9
5
14
214
206
420
6 Girne Amerikan Ġlkokulu
121
108
229
38
23
61
19
29
48
178
160
338
7 Necat British College
20
28
48
2
2
4
26
25
51
48
55
103
8 The English School of Kyrenia
157
174
331
26
32
58
17
8
25
200
214
414
1362
2852
169
150
319
89
80
169
1748
1592
3340
Ġlkokul toplam (primarys schools)
1490
85,39
%
9,55
KKTC (Cyprus)
Ortaokullar (lower sec.)
5,06
3.ülke (3 countr)
TC (Turkey)
Toplam (Total)
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
1 Yakın Doğu Koleji
263
296
559
22
21
43
5
8
13
290
325
615
2 Levent Kolej
126
134
260
3
3
6
9
6
15
138
143
281
3 Future Amerikan Kolej
14
13
27
0
2
2
0
0
0
14
15
29
4 TED Koleji
20
22
42
9
10
19
1
0
1
30
32
62
5 Doğu Akdeniz Doğa Koleji
115
88
203
1
0
1
2
7
9
118
95
213
6 Girne Amerikan Koleji
33
47
80
8
7
15
22
10
32
63
64
127
7 Necat British College
2
7
9
0
3
3
9
6
15
11
16
27
8 The English School of Kyrenia
27
40
67
4
5
9
26
19
45
57
64
121
Ortaokul toplam (lower sec.)
600
647
1247
47
51
98
74
56
130
721
754
1475
84,54
6,64
8,81
KKTC (Cyprus)
TC (Turkey)
3.ülke (3 countr)
%
Liseler (Upper secondary)
Toplam (Total)
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
1 Yakın Doğu Koleji
326
309
635
22
18
40
14
12
26
362
339
701
2 Levent Kolej
111
124
235
4
6
10
15
20
35
130
150
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 Future Amerikan Kolej*
4 TED Koleji
4
7
11
3
2
5
0
0
0
7
9
16
5 Doğu Akdeniz Doğa Koleji
98
87
185
0
0
0
4
8
12
102
95
197
6 Girne Amerikan Koleji
72
54
126
8
2
10
31
22
53
111
78
189
7 Necat British College
2
3
5
0
0
0
16
9
25
18
12
30
8 The English School of Kyrenia
18
25
43
0
3
3
31
37
68
49
65
114
Lise toplam (upper sec.total)
631
609
1240
37
31
68
111
108
219
779
748
1527
639
4515
4206
8721
81,20
%
Genel Toplam (Grand Total)
VatandaĢlık oranı
%
3798
3556
4,45
7354
84,33
376
352
8,35
Rate of citizenship
KKTC kimliğine sahip her öğrenci KKTC altında sayılmıĢtır.(Students holding TRNC identity card are counted under KKTC
* lise öğrencisi yok.(No students at upper secondary level)
94
14,34
728
340
299
7,32
2013-2014 Özel Okul ve Kurumlar
2013-2014 Private schools and Institutions
Özel Örgün Eğitim Okul/Kurumlarının Cinsiyete göre Eğitim Kadrosu
Private School/Institution Teaching Staff by Gender
Genel Toplam (Grand Total)
Müdür
Muavin
Atelye Ģefi
Headmaster
Deputy head
Head of Atelier
K/F
E/M
ÖĞRETMEN/TEACHER*
T
Kadrolu/Permanent
Sözl./Contractual
TC söz./TR contr.
Öğ. Toplam/total
K/F
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
174
996
0
0
0
822
174
996
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
E/M
T
Genel Toplam (Grand Total)
9
8
17
15
16
31
822
4 yaĢ(Age 4)
1
0
1
4
0
4
138
6
144
138
6
144
111
11
122
111
11
122
5 yaĢ (Age 5)
Teknik .Ö.G
KöKK
Technical staff
Course T.
K/F
E/M
T
K/F
Genel Toplam
Grand Total
K/F
E/M
T
846 198 1044
254
17
271
O.Ö Top.(Pre-primary total)
1
0
1
4
0
4
249
17
266
249
17
266
254
17
271
ilkokul(primary)
5
3
8
3
7
10
293
60
353
293
60
353
301
70
371
kolej(secondary)
3
5
8
8
9
17
280
97
377
280
97
377
291 111
402
Okul Öncesi (Pre-primary)
Müdür
Muavin
Atelye Ģefi
Headmaster
Deputy head
Head of Atelier
K/F
E/M
ÖĞRETMEN/TEACHER
T
Kadrolu/Permanent
Sözl./Contractual
TC söz./TR contr.
Öğ. Toplam/total
K/F
K/F
E/M
T
K/F
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
E/M
T
Genel Toplam (Grand Total)
1
0
1
4
0
4
249
17
266
249
17
Bağımsız anaokul toplamı
0
0
0
0
0
0
120
3
123
120
3
Ġlkokula bağlı anaokul top.
1
0
1
4
0
4
129
14
143
129
Future American Nursery School
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
Levent Kindergarten
0
0
0
1
0
1
20
5
25
Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hizmetleri
0
0
0
0
0
0
9
2
11
Yakın Doğu Anaokulu
0
0
0
1
0
1
46
0
Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu
0
0
0
0
0
0
12
1
The American Nursery School
1
0
1
1
0
1
25
Necat British College
0
0
0
0
0
0
4
The English School of Kyrenia
0
0
0
1
0
1
12
95
E/M
T
Teknik .Ö.G
KöKK
Technical staff
Course T.
K/F
E/M
T
K/F
Genel Toplam
Grand Total
K/F
E/M
T
266
254
17
271
123
120
3
123
14
143
134
14
148
0
1
1
0
1
20
5
25
21
5
26
9
2
11
9
2
11
46
46
0
46
47
0
47
13
12
1
13
12
1
13
6
31
25
6
31
27
6
33
0
4
4
0
4
4
0
4
0
12
12
0
12
13
0
13
2013-2014 Özel Okul ve Kurumlar
2013-2014 Private schools and Institutions
Özel Örgün Eğitim Okul/Kurumlarının Cinsiyete göre Eğitim Kadrosu-DEVAM
Private School/Institution Teaching Staff by Gender
Ġlkokullar (primary schools)
Müdür
Muavin
Atelye Ģefi
Headmaster
Deputy head
Head of Atelier
K/F
E/M
ÖĞRETMEN/TEACHER
T
Kadrolu/Permanent
K/F
E/M
T
Sözl./Contractual
TC söz./TR contr.
K/F
E/M
T
Öğ. Toplam/total
Teknik .Ö.G
KöKK
Genel Toplam
Technical staff
Course T.
Grand Total
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
K/F
E/M
T
Genel Toplam (Grand Total)
5
3
8
3
7
10
293
60
353
293
60
353
K/F
E/M
T
K/F
301
70
371
Yakın Doğu Ġlkokulu
0
1
1
0
2
2
101
23
124
101
23
124
101
26
127
Levent Ġlkokulu
0
1
1
1
1
2
44
9
53
44
9
53
45
11
56
Future Amerikan Ġlkokulu
0
1
1
0
1
1
11
3
14
11
3
14
11
5
16
TED Ġlkokulu
1
0
1
0
1
1
20
4
24
20
4
24
21
5
26
Doğu Akdeniz Doğa Ġlkokulu
1
0
1
1
1
2
35
8
43
35
8
43
37
9
46
Girne Amerikan Ġlkokulu
1
0
1
1
0
1
39
5
44
39
5
44
41
5
46
Necat British College
1
0
1
0
0
0
12
2
14
12
2
14
13
2
15
The English School of Kyrenia
1
0
1
0
1
1
31
6
37
31
6
37
32
7
39
Ortaokul ve liseler (secondary schools)
Müdür
Muavin
Atelye Ģefi
Headmaster
Deputy head
Head of Atelier
K/F
E/M
ÖĞRETMEN/TEACHER
T
Kadrolu/Permanent
Sözl./Contractual
TC söz./TR contr.
Öğ. Toplam/total
K/F
K/F
E/M
T
K/F
K/F
E/M
T
E/M
T
K/F
E/M
T
Genel Toplam (Grand Total)
3
5
8
8
9
17
280
97
377
280
97
377
291 111
402
Yakın Doğu Koleji
0
1
1
1
4
5
126
44
170
126
44
170
127
49
176
Levent Kolej
0
1
1
1
2
3
41
11
52
41
11
52
42
14
56
Future Amerikan Kolej
0
1
1
0
1
1
8
3
11
8
3
11
8
5
13
TED Koleji
1
0
1
1
1
2
14
7
21
14
7
21
16
8
24
Doğu Akdeniz Doğa Koleji
0
1
1
2
0
2
32
11
43
32
11
43
34
12
46
Girne Amerikan Koleji
1
0
1
1
1
2
31
7
38
31
7
38
33
8
41
Necat British College
1
0
1
0
0
0
8
4
12
8
4
12
9
4
13
The English School of Kyrenia
0
1
1
2
0
2
20
10
30
20
10
30
22
11
33
96
E/M
T
K/F
Grand Total
T
* Tam zamanlı öğretmenler (Full time teachers )
K/F
Genel Toplam
E/M
4-5 yaĢ idarecileri 4 yaĢ altında gösterilmiĢtir. (Administrators of age 4 and 5 are counted under age 4)
T
KöKK
Course T.
K/F
Bağımsız anaokulu yöneticileri öğretmen altında sayılmıĢtır. ( Administrators in independent kindergartens are counted under the title of teacher.)
E/M
Teknik .Ö.G
Technical staff
K/F
E/M
T
2013-2014
ÖZEL YAYGIN EĞĠTĠM
PRIVATE NON-FORMAL EDUCATION
Özel yaygın eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen genel toplamı
Total number of non-formal education institutions, students,teachers
Kurum
school
Öğretmen Toplamı
Total of teachers
K/F
E/M
T
Öğrenci
Student
E/M
K/F
390
2081
2575
T
Özel yaygın eğitim top. (Private non-formal edu.)
138
258
132
Etüt Merkezleri(Etude centres)
50
59
17
76
323
279
602
Dershaneler (Private teaching centres)
23
84
57
141
708
899
1607
Kurs Yerleri (Various Courses)
63
100
56
156
966
1354
2320
Özel Özel Eğitim (Private Special Education)
2
15
2
17
84
43
127
4656
Özel anaokulu bünyesindeki etüt merkezleri de okul sayısına dahildir. (number of etude centers within private kindergartens
are icluded in number of schools.)
97
2013-2014 Özel Okul ve Kurumlar
2013-2014 Private schools and Institutions
Özel yaygın eğitim kurumlarının cinsiyete göre öğrenci ve öğretmen sayısı
Number of private non-formal education institutions, students & teachers by gender
öğrenci/students
E /M
K/F
T
DERSHANELER (Private Teaching Centers)
öğretmen (teachers)
E /M
K/F
T
23
Dershaneler Toplamı ( Private teaching centers)
708
899
1607
57
84
141
1
Yeni Sistem Dershanesi
39
43
82
2
6
8
2
Yeni Sistem Dershanesi
55
65
120
5
4
9
3
Ġlim Final Dergisi Dershanesi Bardak ġubesi
59
111
170
5
7
12
4
Korel Dershanesi
7
8
15
1
1
2
5
Pi Analitik Dershanesi
74
116
190
8
3
11
6
Varoğlu Matematik Dershanesi
4
7
11
2
4
6
7
Yeni Sistem Dershanesi
34
32
66
0
6
6
8
Yeni Sistem Dershanesi
73
99
172
4
7
11
9
Dolunay BaĢarım Dershanesi
27
33
60
6
4
10
LefkoĢa Toplam
372
514
886
33
42
75
1
Ġlim Final Dergisi Dershanesi Mağusa ġubesi
50
85
135
5
7
12
2
Pi Analitik Dershanesi (Merkez )
88
107
195
6
5
11
3
M.E.E.Z. Dershanem Etüt Merkezi
75
55
130
0
10
10
4
Yeni Dönem Dershanesi
9
16
25
2
2
4
5
Quick Solve Eğitim Merkezi
6
17
23
2
1
3
228
280
508
15
25
40
Gazimağusa Toplam
1
Argun AĢıkoğlu Dershanesi
7
12
19
1
1
2
2
Doğru Hedef Dershanesi
38
33
71
3
3
6
3
Mavi Ufuklar
14
12
26
2
1
3
4
Genç BakıĢ Dershanesi
7
10
17
2
3
5
5
Taktik dershanesi
17
9
26
0
1
1
Girne Toplam
83
76
159
8
9
17
Tümler Dershanesi
8
8
16
1
1
2
Güzelyurt Toplam
8
8
16
1
1
2
1
Dersin Dershanesi
7
8
15
0
5
5
2
Doray Dershanesi
+
+
+
+
+
+
3
Ġlk Hedef Dershanesi
10
13
23
0
2
2
Ġskele Toplam (total)
17
21
38
0
7
7
1
öğrenci/students
KURS YERLERĠ ( Various Courses)
öğretmen (teachers)
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
966
1354
2320
56
100
156
63
Kurs yerleri Toplamı ( Private courses)
1
Acecare Training Centre
4
4
8
1
0
1
2
Adeo BiliĢim DanıĢmanlık Hizmetleri Sanayi T.ġti.Ltd.
14
13
27
0
3
3
3
Ayhan Gürsel Ġngilizce Eğitim Merkezi
7
3
10
1
0
1
4
Bengü and Gözde Learning Center(LefkoĢa)
20
14
34
2
1
3
5
English Club Language Center
9
4
13
0
2
2
6
Englishtime Education Center
8
10
18
1
1
2
7
Erkan Öztekiner Blue Marlin Amatör Balıkçılık Eğ.Mrk.
+
+
+
+
+
+
8
Halk Sanatları Eğitim Merkezi
5
21
26
1
1
2
9
Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü
5
25
30
1
4
5
10
Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu(LefkoĢa)
6
66
72
11
LefkoĢa Eğitim Merkezi
4
6
10
0
1
1
98
2013-2014 Özel Okul ve Kurumlar
2013-2014 Private schools and Institutions
Özel yaygın eğitim kurumlarının cinsiyete göre öğrenci ve öğretmen sayısı
Number of private non-formal education institutions, students & teachers by gender
öğrenci/students
KURS YERLERĠ-DEVAM ( Various Courses)
öğretmen (teachers)
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
12
Libem Eğitim Merkezi
3
13
16
1
1
2
13
Ledra Art Music and Fine Arts Studio
14
27
41
2
5
7
14
Mahmut Yeliz BiliĢim Bilgisayar Eğ. Mrkz.
12
2
14
4
3
7
15
Nicosia Language Center
28
17
45
2
3
5
16
Öngel Kozmetoloji Koleji
26
61
87
0
7
7
17
Öztansel Eng.Language & Education Counselling Center
6
4
10
0
1
1
18
Sidestreets Educational and Cultural Initiatives
+
+
+
+
+
+
19
Success Özel Ġngiliz Dili Eğitimi ve DanıĢmanlık Merk.
11
18
29
0
1
1
20
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Trafik Eğ. Parkı
35
40
75
0
3
3
21
The Management Centre of Mediteranian
120
185
305
6
4
10
22
Yamaha Music School
60
34
94
3
3
6
23
Ac-Met Eğitim Merkezi
7
3
10
1
2
3
24
Cemal Önem's English Chamber
+
+
+
+
+
+
25
Önder Fahrioğlu English House
17
15
32
1
1
2
26
Sevgi Altay Erginel Eğitim Merkezi
18
25
43
0
4
4
27
Eduland Career Development Center
16
16
32
2
3
5
28
Teknokul AraĢ.Gel.ve Eğ. Mrk. Ltd
2
3
5
1
0
1
29
English Way Course Center
4
4
8
0
1
1
30
Cyprus Primary Training Center
+
+
+
+
+
+
31
Kredo Muhasebe DanıĢmanlık
11
10
21
1
1
2
32
Mathesis Eğ. ve GeliĢim Ltd.
10
4
14
1
0
1
33
Radius Partners Consulting Kurs Merkezi
+
+
+
+
+
+
LefkoĢa Toplam
482
647
1129
32
56
88
1
A new Link Language Center
57
68
125
2
4
6
2
American Cultural Association Language School
27
49
76
1
2
3
3
Bahar Denizoğlu Kuaför ve Güzellik Eğ. Mrk.
23
33
56
3
1
4
4
Business Management School of Cyprus
70
130
200
3
1
4
5
HYS Kıbrıs Eğitim ve DanıĢmanlık Eğitim Merkezi
1
2
3
0
1
1
6
Holmes Learning Centre
15
11
26
1
2
3
7
Intered Eğitim ve DanıĢmanlık Merkezi
50
60
110
0
4
4
8
Smartzone Language Center
28
32
60
2
2
4
9
YavrukuĢ Havacılık Okulu
+
+
+
+
+
+
10
Efbir Dil Merkezi
11
16
27
0
2
2
11
European GCE Study Center
+
+
+
+
+
+
12
BaĢak San Art Drama ve Müzik Merkezi
3
13
16
0
1
1
13
Gizem Sarp Müzik Eğitim Merkezi
12
17
29
2
2
4
14
Libem Eğitim Merkezi (Yeniboğaziçi)
14
7
21
1
2
3
Gazimağusa Toplam
311
438
749
15
24
39
1
Bio-Mest Güzellik Merkezi
0
11
11
0
2
2
2
C-Quals Language Services Ltd.
8
8
16
1
3
4
3
Duet Bale Eğitim Merkezi
17
42
59
1
3
4
4
Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu( Lapta)
48
54
102
5
Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu(Girne)
35
84
119
4
4
8
6
Kyrenia Education Centre
17
17
34
1
1
2
99
2013-2014 Özel Okul ve Kurumlar
2013-2014 Private schools and Institutions
Özel yaygın eğitim kurumlarının cinsiyete göre öğrenci ve öğretmen sayısı
Number of private non-formal education institutions, students & teachers by gender
öğrenci/students
KURS YERLERĠ-DEVAM ( Various Courses)
öğretmen (teachers)
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
7
Mediterranean Music Center
1
2
3
0
1
1
8
Nülten Kuaförlük Kurs Yeri
4
8
12
0
1
1
9
Aloha Learning Center
15
20
35
0
1
1
10
Cypralang Language&Communication
6
2
8
1
1
2
11
Ġdeal Aile DanıĢmanlık Merkezi
+
+
+
+
+
+
12
Impress Eğitim Merkezi
+
+
+
+
+
+
13
Class Center For Learning & Support Services
0
0
0
0
0
0
14
Bengü and Gözde Learning Center(Girne)
10
6
16
Girne Toplam
161
254
415
8
17
25
3
4
7
0
1
1
1
Hello World Language Center
2
Gürhan Anadol Eğitim Merkezi
9
11
20
1
2
3
Ġskele Toplam
12
15
27
1
3
4
ÖZEL ÖZEL EĞĠTĠM MERKEZLERĠ (Private special education centers)
öğrenci/students
öğretmen (teachers)
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
2
Özel eğitim toplamı (total of private special edu.)
84
43
127
2
15
17
1
Ela Özel Eğitim (Early Learning Academy)
33
18
51
0
5
5
2
Özev Özel Eğitim Okulu
51
25
76
2
10
12
ÖZEL ETÜT MERKEZLERĠ ( Private etude centers)
öğrenci/students
öğretmen (teachers)
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
50
Etüt merkezleri Toplamı (etude centers)
323
279
602
17
59
76
42
Anaokula bağlı etüd merkezleri (dependent etude c.)
246
205
451
11
51
62
1
Anaokulum Elma ġekeri ve Etüt Merkezi
+
+
+
+
+
+
2
Cıvıltı Çocuk Kulübü Etüt Merkezi
7
7
14
0
1
1
3
Dört ĠĢlem Eğitim Merkezi
55
30
85
5
6
11
4
Green Flipper
0
0
0
0
0
0
5
Harikalar Diyarı Okulöncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
5
3
8
0
1
1
6
Heidi Land KreĢ ve Anaokulu
6
10
16
1
1
2
7
Ġyikalp Çocuk Kulübü
4
5
9
0
1
1
8
Jungle Bee KreĢ, Anaokulu ve Etüd Merkezi
8
3
11
0
2
2
9
Kids Island Preschool Education Center
3
6
9
0
2
2
10
Little Bees Junior School
1
4
5
0
1
1
11
Mavi Elma Eğitim Merkezi
0
0
0
0
0
0
12
Minik Dahiler Eğitim Merkezi
6
4
10
0
1
1
13
NeĢem Yuva
5
6
11
0
1
1
14
Pamuk ġekerim KreĢ ve Anaokulu+Perfect Kids (Etüt)
9
10
19
0
1
1
15
Pluto Anaokulu
2
0
2
0
1
1
16
ġirin Çocuk Okul Öncesi ve Etüt Merkezi
7
1
8
0
1
1
17
Birikim Kids Eğitim Merkezi
1
2
3
5
0
1
1
LefkoĢa Toplam
120
92
212
6
21
27
Çocuk Klubü Etüt Eğitim Merkezi
12
11
23
0
3
3
100
2013-2014 Özel Okul ve Kurumlar
2013-2014 Private schools and Institutions
Özel yaygın eğitim kurumlarının cinsiyete göre öğrenci ve öğretmen sayısı
Number of private non-formal education institutions, students & teachers by gender
ÖZEL ETÜT MERKEZLERĠ -DEVAM ( Private etude centers)
öğrenci/students
öğretmen (teachers)
E /M
K/F
T
E /M
K/F
T
2
DüĢ Bahçesi Okulöncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
13
7
20
0
2
2
3
Lucky Duck Learning Center
8
14
22
1
4
5
4
Mağusa Etüt Merkezi
4
4
8
2
0
2
5
Mickey Mouse Anaokul ve Etüt Merkezi
4
4
8
0
1
1
6
Susam Sokağı Çocuk Evi
4
4
8
0
1
1
7
Fatma Bal Okul Öncesi Eğitim Merkezi
13
12
25
1
1
2
8
Wonderkids Early Learning Center
4
3
7
0
2
2
9
Mavim Pembem Anaokulu ve Etüt Merkezi
3
5
8
0
1
1
10
Kır Çiçekleri Okul Öncesi ve Etüt Merkezi
0
0
0
0
0
0
11
Neokids Anaokul ve Etüt Merkezi
3
3
6
1
0
1
Gazimağusa Toplam
68
67
135
5
15
20
1
Happy Land Junior Infant and Nursery School(Merkez)
9
6
15
0
1
1
2
Little Star Etüd Merkezi(ġube)
7
3
10
0
1
1
3
Münevver Bindayı Eğitim Merkezi
9
6
15
0
1
1
4
Happy Child Education Center
3
2
5
0
1
1
5
Little Star Etüd Merkezi(Merkez)
6
2
8
0
1
1
6
Mavi Yunus Okul Ö.Eğ. Ve Etüt Merk.
4
3
7
0
1
1
7
Mickeyland Oyun ile Eğitim Merkezi
0
0
0
0
0
0
8
Sweet Child Nursery
4
5
9
0
2
2
Girne Toplam
42
27
69
0
8
8
1
Küçücüğüm
0
0
0
0
0
0
2
Minik Kalpler Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
5
6
11
0
1
1
3
Renkli DüĢler Okul Öncesi Eğitim Merkezi(Mrk)
2
6
8
0
2
2
4
Sevgi Çiçeği Eğitim Merkezi
2
3
5
0
1
1
5
DüĢler ġatosu Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
+
+
+
+
+
+
6
Minik Afacanlar Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
7
4
11
0
3
3
Güzelyurt Toplam
16
19
35
0
7
7
8
Bağımsız etüt merkezleri (independent etude c.)
77
74
151
6
8
14
1
Artım Eğitim Merkezi
45
41
86
1
6
7
2
Doğru Çizgi Eğitim ve Etüt Merkezi
10
8
18
0
1
1
3
Kıbrıs Tiamo Eğitim Merkezi
+
+
+
+
+
+
LefkoĢa Toplam
55
49
104
1
7
8
1
Esra Dede Martı Eğitim Merkezi-
9
12
21
2
0
2
2
Bizim Okul Etüt Merkezi
0
0
0
0
0
0
3
Özyazar Eğitim Merkezi
8
9
17
2
1
3
Gazimağusa Toplam
17
21
38
4
1
5
1
AVK Eğitim Merkezi
5
4
9
1
0
1
2
Libem Eğitim Merkezi
+
+
+
+
+
+
Ġskele Toplam (total)
5
4
9
1
0
1
Veri elde edilemedi. (No data available)
ġubeleri olan kurumların öğretmenleri tek bir merkezde sayılmıĢtır.(part-time teachers of the same institution are counted once)
101
Yüksek Öğrenim
Higher Education
2013-2014
YÜKSEKÖĞRENĠM
HIGHER EDUCATION
KKTC, Türkiye ve 3. ülkelerde yükseköğrenim gören KKTC'li Öğrenciler
Number of Turkish Cypriot Students studying in North Cyprus and Abroad
önlisans
lisans
master
asscociate d. bachelor's d.
Kıbrıs (North Cyprus)
Türkiye*
3. Ülke (3rd countries)**
3. Ülke (3rd countries)***
AÖA öğrencileri
Toplam (Total)
821
72
0
0
9486
829
888
0
48
10363
893
doktora
master d.
toplam
doctoral d. total
1697
53
120
96
654
73
120
134
1966
981
12658
1027
1128
230
48
15091
* Sadece Burslu öğrenci sayısı (Scholarship students only)
**Sadece Erkek öğrenci sayısı (Males only)
*** Sadece burslu öğrenci sayısı (Scholarship students only)
KKTC Üniversitelerinde (+ Akademi) öğrenim gören ön lisans, lisans,master ve doktora öğrencileri
Number of students studying in Universities (+ Academy) in North Cyprus
önlisans
lisans
master
asscociate d. bachelor's d.
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Lefke Avrupa Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
ODTÜ -KKTC
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
ĠTÜ-KKTC
Akdeniz Karpaz Üniversitesi
Toplam/Total
Atatürk Öğretmen Akademisi
1181
665
27
333
0
187
0
34
2427
0
12993
17604
3458
9147
2131
6763
112
153
52361
48
doktora
master d.
1351
2576
325
1073
57
863
0
187
6432
0
529
622
34
198
0
123
0
0
1506
0
Programlara göre KKTC üniversite öğrenci lerinin dağılımı %
Master
10%
Doktora
2%
Önlisans
4%
Lisans
84%
102
toplam
doctoral d. total
16054
21467
3844
10751
2188
7936
112
374
62726
48
Yüksek Öğrenim
Higher Education
KKTC Üniversitelerinin Öğrenci Payı ve ArtıĢ Oranı*
Share & Rate of Students in Universities in North Cyprus
Toplam öğrenci sayısı
Öğrenci
Öğrenci payı %
ArtıĢ oranı %*
Total number of students
students
share of students %
increase rate %
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Lefke Avrupa Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
ODTÜ -KKTC
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
ITU-KKTC
Akdeniz Karpaz Üniversitesi
Toplam/Total
16054
21467
3844
10751
2188
7936
112
374
62726
25,59
34,22
6,13
17,14
3,49
12,65
0,18
0,60
17,73
7,11
16,38
26,84
15,04
-0,45
17,89
450,00
13,03
Atatürk Öğretmen Akademisi
-46,07
48
* 2012-2013 öğretim yılına göre
KKTC Üniversitelerinin Öğrenci Payı %
İTÜ AKÜN
0% 1%
ODTÜ-KKTC
3%
UKÜ
13%
DAÜ
26%
GAÜ
17%
YDÜ
34%
LAÜ
6%
2013-2014 KKTC Üniversiteleri Yeni Kayıtlar
New Entrants to the North Cyprus Universities
YENĠ KAYIT (NEW ENTRANTS)
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Lefke Avrupa Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
ODTÜ -KKTC
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
ĠTÜ-KKTC
Akdeniz Karpaz Üniversitesi
Toplam/Total
KKTC
TC
3. Ülke
N.Cyprus
Turkiye
3rd.Count.
Total
821
863
88
423
41
181
1
74
2492
2488
2974
1134
1421
587
1170
21
50
9845
2037
1463
93
796
104
582
2
48
5125
5346
5300
1315
2640
732
1933
24
172
17462
103
Toplam
Yüksek Öğrenim
Higher Education
KKTC Üniversite Öğrencilerinin VatandaĢlığa Göre Sayısı
Number of Students in Universities in North Cyprus by Citizenship
KKTC
TC
3. Ülke
N.Cyprus
Turkiye
3rd.Count.
Total
2880
6763
382
1424
158
907
3
141
12658
20,18
7664
10786
2981
6908
1836
4481
107
95
34858
55,57
5510
3918
481
2419
194
2548
2
138
15210
24,25
16054
21467
3844
10751
2188
7936
112
374
62726
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Lefke Avrupa Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
ODTÜ -KKTC
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
ĠTÜ-KKTC
Akdeniz Karpaz Üniversitesi
Toplam/Total
VatandaĢlık oranı
%
Rate of citizenship
KKTC Üniversite Öğrencilerinin Vatandaşlığa Göre Dağılım %
3. ülke
24%
KKTC
20%
TC
56%
104
Toplam
Yüksek Öğrenim
Higher Education
Yıllara Göre KKTC Üniversitelerine Yeni Kayıt Yaptıran KKTC,TC ve 3. Ülke Öğrenci Sayıları
New Entrants to TRNC Universities by year and origin
KKTC: Turkish Cypriot
TC: Turkish
3. Ülke: 3rd countries
DAÜ
Yıl
Year KKTC
TC
3.ülke
YDÜ
Total KKTC
TC
3.ülke
LAÜ
Total KKTC TC
GAÜ
3.ülke Total KKTC TC
3.ülke
ODTÜ-KKTC
UKÜ
Total KKTC TC 3.ülke Total KKTC TC
20082009
300 2394 308
3002 678 3083
243 4004 21
908 74
1003 144 508 153 805
20092010
573 967
301
1841 1225 1958
273 3456 33
296 65
20102011
704 1214 758
2676 998 1413
371 2782 36
20112012
840 1721 140
2701 884 1909
20122013
20132014
ĠTÜ-KKTC
Akdeniz Karpaz Ü.
3.ülke Total KKTC TC 3.ülke Total KKTC TC 3.ülke Total
GENEL TOPLAM (TOTAL)
KKTC
TC
3.ülke
Total
15
341 16
372 36 293
111 440
1194
7527
905
9626
394
151 903 160 1214 38
359 19
416 74 543
121 738
2094
5026
939
8059
338 42
416
132 1031 356 1519 34
257 29
320 197 523
386 1106
2101
4776
1942 8819
485 3278 119 388 92
599
215 1098 662 1975 50
400 29
479 236 883
527 1646 1
40 0
41
2345
6439
1935 10719
846 1924 1270 4040 768 2393
1465 4626 88
756 68
912
428 1568 876 2872 39
547 52
638 239 1283 699 2221 2
51 0
53
33
15
20
68 2443
8537
4450 15430
821 2488 2037 5346 863 2974
1463 5300 88
1134 93
1315 423 1421 796 2640 41
587 104 732 181 1170 582 1933 1
21 2
24
74
50
48
172 2492
9845
5125 17462
105
Yüksek Öğrenim
Higher Education
Öğretim yılına (1988-2013) ve vatandaĢlığa göre yükseköğrenim öğrenci sayısı
Number of higher education students by educational year & citizenship
KKTC (TRNC)
Yıl
Year
TC (Turkey)
3. Ülke (Other)
Doğu Akdeniz Üniveristesi
KKTC TC
3.ülke
Total
Yakın Doğu Üniversitesi.
KKTC
TC
3.ülke
Total
1988-1989
719
1122
438
2279
0
0
1989-1990
714
1801
514
3029
71
124
1990-1991
715
2325
545
3585
117
680
1991-1992
865
2541
559
3965
182
1992-1993
1025 2774
477
4276
1993-1994
1659 3159
452
1994-1995
2385 3787
1995-1996
1996-1997
Uluslararası Amerikan Üni.
Uluslararası Kıbrıs Üniv
KKTC TC
3.ülke Total KKTC TC
3.ülke Total
GENEL TOPLAM (TOTAL)
Total
KKTC
TC
3.ülke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
719
1122
438
2279
195
0
0
0
0
5
214
0
219
0
0
0
0
0
0
0
0
790
2139
514
3443
5
802
23
193
3
219
14
184
8
206
0
0
0
0
0
0
0
0
869
3382
561
4812
1460
11
1653
43
370
5
418
15
269
5
289
0
0
0
0
0
0
0
0
1105
4640
580
6325
291
1553
156
2000
60
406
11
477
12
215
3
230
0
0
0
0
0
0
0
0
1388
4948
647
6983
5270
312
1881
204
2397
168
569
13
750
14
227
0
241
17
90
3
110
0
0
0
0
2170
5926
672
8768
456
6628
217
2663
196
3076
238
586
28
852
39
147
7
193
38
160
10
208
0
0
0
0
2917
7343
697
10957
2750 4466
503
7719
592
3351
210
4153
287
529
11
827
58
475
12
545
68
576
24
668
0
0
0
0
3755
9397
760
13912
3295 5110
620
9025
535
3729
236
4500
279
530
20
829
88
745
27
860
101
614
43
758
0
0
0
0
4298
10728
946
15972
1997-1998
3839 5799
627
10265
555
3620
251
4426
342
556
50
948
159
828
71
1058
145
844
51
1040
43
69
3
115
5083
11716
1053
17852
1998-1999
4345 6454
608
11407 1100
2375
436
3911
372
559
98
1029
203
681
125
1009
77
760
25
862
99
154
3
256
6196
10983
1295
18474
1999-2000
4791 7171
686
12648 1610
3930
747
6287
449
600
147
1196
236
764
175
1175
0
0
0
0
101
230
92
423
7187
12695
1847
21729
2000-2001
5099 8144
761
14004 1957
3509
837
6303
491
858
124
1473
321
883
93
1297
0
0
0
0
125
483
106
714
7993
13877
1921
23791
2001-2002
5100 7311
728
13139 2219
3972
973
7164
390
800
80
1270
321
807
116
1244
0
0
0
0
117
407
67
591
8147
13297
1964
23408
2002-2003
5200 7810 1100 14110 2786
7074
1235
11095
322
1169
75
1566
445
1707
245
2397
0
0
0
0
137
1262
123
1522
8890
19022
2778
30690
2003-2004
5152 7723 1063 13938 3064
5678
927
9669
418
1156
242
1816
435
1616
220
2271
0
0
0
0
116
1172
72
1360
9185
17345
2524
29054
2004-2005
4837 7952 1274 14063 2285
5637
886
8808
301
1881
127
2309
511
2683
226
3420
0
0
0
0
125
2283
72
2480
8059
20436
2585
31080
2005-2006
4500 9000 1500 15000 4386
8000
885
13271
398
2631
130
3159
463
3231
248
3942
0
0
0
0
115
3340
85
3540
9862
26202
2848
38912
2006-2007
3877 8665 1663 14205 5410
8452
930
14792
351
2685
137
3173
613
4142
227
4982
0
0
0
0
87
3395
53
3535
10338
27339
3010
40687
Yıl
Year
Doğu Akdeniz Üniveristesi
0
Lefke Avrupa Üniversitesi.
Girne Amerikan Üniversitesi
KKTC TC
3.ülke Total KKTC TC
3.ülke
Total
Yakın Doğu Üniversitesi.
KKTC TC 3.ülke Total KKTC TC
Lefke Avrupa Üniversitesi. Girne Amerikan Üniversitesi
ODTÜ-KKTC
Uluslararası Kıbrıs Üniv
ĠTÜ-KKTC
Akdeniz Karpaz Ü.
GENEL TOPLAM (TOTAL)
3.ülke Total KKTC TC 3.ülke Total KKTC TC 3.ülke Total KKTC TC 3.ülke Total KKTC TC 3.ülke Total KKTC TC 3.ülke Total KKTC TC 3.ülke Total KKTC
TC
3.ülke
Total
2007-2008
3736 9009 1811 14556 5849
998
15385
405
2783
218
3406
523
4080
490
5093
55
936
33
1024
92
3845
88 4025
10660
29191
3638 43489
2008-2009
2807 9518 1655 13980 6852 11080 1408
19340
338
3102
333
3773
465
4107
461
5033
62
1172
44
1278
122
4223
158 4503
10646
33202
4059 47907
2009-2010
2558 8306 1554 12418
1038
16310
298
2624 427
3349
437
4198 416
5051
83
1344
59
1486
176
4219
319
4714
9251
30264
3813
43328
2010-2011
2451 7394 1900 11745 6006
9141
1100
16247
279
2030
396
2705
631
4550
794
5975
126
1445
96
1667
352
4040
695
5087
2011-2012
2493 7065 2964 12522 5813
9519
1434
16766
305
2024
381
2710
705
4804 1167
6676
115
1420
101
1636
626
4201 1445 6272
1
40
0
41
2012-2013
2712 6986 3938 13636 6703 10397 2942
20042
360
2361
582
3303 1086 5572 1818
8476
138
1642
122
1902
849
4902 2221 7972
2
93
0
95
33
15
20
68
2013-2014
2880 7664 5510 16054 6763 10786 3918
21467
382
2981
481
3844 1424 6908 2419 10751
158
1836
194
2188
907
4481 2548 7936
3
107
2
112
141
95
138
8538
5699 9573
106
9845
28600
4981
43426
10058
29073
7492
46623
11883
31968 11643 55494
374 12658
34858 15210 62726
Yüksek Öğrenim
Higher Education
Öğretim yılına(1988-2013) ve Üniversitelere göre yükseköğrenim öğrenci sayısı ve artıĢları
Increase in Number of higher education students by universities &educational year
Toplam
Total
DAÜ
YDÜ
1988-1989
2279
1989-1990
3029
195
1990-1991
3585
802
1991-1992
3965
1992-1993
LAÜ
GAÜ
UAÜ
UKÜ
Bir önceki yıla göre
Increase
Fark
ArtıĢ %
1
2279
219
3443
1164
51,08
219
206
4812
1369
39,76
1653
418
289
6325
1513
31,44
4276
2000
477
230
6983
658
10,40
1993-1994
5270
2397
750
241
110
8768
1785
25,56
1994-1995
6628
3076
852
193
208
10957
2189
24,97
1995-1996
7719
4153
827
545
668
13912
2955
26,97
1996-1997
9025
4500
829
860
758
15972
2060
14,81
1997-1998
10265
4426
948
1058
1040
115
17852
1880
11,77
1998-1999
11407
3911
1029
1009
862
256
18474
622
3,48
1999-2000
12648
6287
1196
1175
423
21729
3255
17,62
2000-2001
14004
6303
1473
1297
714
23791
2062
9,49
2001-2002
13139
7164
1270
1244
591
23408
-383
-1,61
2002-2003
14110
11095
1566
2397
1522
30690
7282
31,11
2003-2004
13938
9669
1816
2271
1360
29054
-1636
-5,33
2004-2005
14063
8808
2309
3420
2480
31080
2026
6,97
2005-2006
15000
13271
3159
3942
3540
38912
7832
25,20
2006-2007
14205
14792
3173
4982
3535
40687
1775
4,56
Toplam
Bir önceki yıla göre
Increase
Fark
ArtıĢ %
Total
A.Karpaz Ü.
3
4
5
6
5
Üniv. Sayı
Number
of Univ.
DAÜ
YDÜ
LAÜ
GAÜ
ODTÜ KKTC
UKÜ
2007-2008
14556
15385
3406
5093
1024
4025
43489
2802
6,89
2008-2009
13980
19340
3773
5033
1278
4503
47907
4418
10,16
2009-2010
12418
16310
3349
5051
1486
4714
43328
-4579
-9,56
2010-2011
11745
16247
2705
5975
1667
5087
43426
98
0,23
2011-2012
12522
16766
2710
6676
1636
6272
41
46623
3197
7,36
7
2012-2013
13636
20042
3303
8476
1902
7972
95
68
55494
8871
19,03
8
2013-2014
16054
21467
3844
10751
2188
7936
112
374
62726
7232
13,03
8
107
ĠTÜ KKTC
Üniv. Sayı
Number
of Univ.
6
Yüksek Öğrenim
Higher Education
Yıllara Göre KKTC Üniversitelerindeki KKTC-TC ve 3. Ülke Öğrenci Sayısı
Number of Students from North Cyprus, Turkey&3.Countries by Year
1988-2013 KKTC Üniversitelerindeki KKTC/TC/3. Ülke Öğrenci Sayısı
35000
30000
25000
20000
15000
10000
108
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08
2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02
2000-01
1999-00
1998-99
1997-98
1996-97
1995-96
1994-95
1993-94
0
1992-93
5000
1991-92
3. ülke
3. Countries
438
514
561
580
647
672
697
760
946
1053
1295
1847
1921
1964
2778
2524
2585
2848
3010
3638
4059
3813
4981
7492
11643
15210
1990-91
TC
Turkey
1122
2139
3382
4640
4948
5926
7343
9397
10728
11716
10983
12695
13877
13297
19022
17345
20436
26202
27339
29191
33202
30264
28600
29073
31968
34858
1989-90
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
KKTC
N. Cprus
719
790
869
1105
1388
2170
2917
3755
4298
5083
6196
7187
7993
8147
8890
9185
8059
9862
10338
10660
10646
9251
9845
10058
11883
12658
1988-89
Yıl
Yüksek Öğrenim
Higher Education
Öğretim yılına (1988-2013) ve vatandaĢlığa göre üniversitelerimizdeki öğrenci payları
Share of higher education students by citizenship
Yıl
KKTC (N. Cyprus)
Öğrenci payı (share of students)
TC (Turkey)
3.ülke (3rd countries) Toplam (Total)
1988-89
31,5
49,2
19,2
2279
1989-90
22,9
62,1
14,9
3443
1990-91
18,1
70,3
11,7
4812
1991-92
17,5
73,4
9,2
6325
1992-93
19,9
70,9
9,3
6983
1993-94
24,7
67,6
7,7
8768
1994-95
26,6
67,0
6,4
10957
1995-96
27,0
67,5
5,5
13912
1996-97
26,9
67,2
5,9
15972
1997-98
28,5
65,6
5,9
17852
1998-99
33,5
59,5
7,0
18474
1999-00
33,1
58,4
8,5
21729
2000-01
33,6
58,3
8,1
23791
2001-02
34,8
56,8
8,4
23408
2002-03
29,0
62,0
9,1
30690
2003-04
31,6
59,7
8,7
29054
2004-05
25,9
65,8
8,3
31080
2005-06
25,3
67,3
7,3
38912
2006-07
25,4
67,2
7,4
40687
2007-08
24,5
67,1
8,4
43489
2008-09
22,2
69,3
8,5
47907
2009-10
21,4
69,8
8,8
43328
2010-11
22,7
65,9
11,5
43426
2011-12
21,6
62,4
16,1
46623
2012-13
21,4
57,6
21,0
55494
2013-14
20,2
55,6
24,3
62726
109
Yüksek Öğrenim
Higher Education
Yıllara Göre (1988-2013) KKTC Üniversitelerindeki Öğrenci ArtıĢları
Increase in number of University Students in North Cyprus by Year
62726
55494
46623
43426
2010-11
47907
43328
43489
40687
38912
31080
30690
29054
23791
23408
2001-02
21729
2000-01
18474
15972
13912
17852
6983
1992-93
1998-99
6325
1991-92
1997-98
4812
1990-91
10957
3443
1989-90
8768
2279
1988-89
2009-10
80000
1988-2013 KKTC Üniversitelerinde okuyan öğrenci sayısı
60000
110
2013-14
2012-13
2011-12
2008-09
2007-08
2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
1999-00
1996-97
1995-96
1994-95
1993-94
1164
1369
1513
658
1785
2189
2955
2060
1880
622
3255
2062
-383
7282
-1636
2026
7832
1775
2802
4418
-4579
98
3197
8871
7232
ArtıĢ
Üniv.sayı
Increase% Number of uni
1
51,08
3
39,76
4
31,44
10,40
25,56
24,97
5
26,97
14,81
11,77
6
3,48
17,62
9,49
-1,61
31,11
5
-5,33
6,97
25,20
4,56
6,89
10,16
6
-9,56
0,23
7,36
7
19,03
8
13,03
8
40000
Fark
Increase
20000
Öğrenci
Students
2279
3443
4812
6325
6983
8768
10957
13912
15972
17852
18474
21729
23791
23408
30690
29054
31080
38912
40687
43489
47907
43328
43426
46623
55494
62726
0
Yıl
Year
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
Yüksek Öğrenim
Higher Education
2013-14
11883
10058
2012-13
9845
2011-12
9251
2009-10
2006-07
2010-11
10660
10646
2008-09
10338
9862
8059
2005-06
9185
2003-04
2004-05
8890
8147
2002-03
7993
2001-02
5083
7187
1999-00
1998-99
1997-98
1996-97
2917
3755
1995-96
1994-95
1388
111
1993-94
1105
0
1992-93
2000
869
4000
2170
6000
4298
8000
6196
10000
2000-01
12000
2007-08
1988-2013 KKTC'li öğrenci sayısı
14000
1991-92
71
79
236
283
782
747
838
543
785
1113
991
806
154
743
295
-1126
1803
476
322
-14
-1395
594
213
1825
775
ArtıĢ
Üniv.sayı
Increase% Number of uni
1
9,87
3
10,00
4
27,16
25,61
56,34
34,42
5
28,73
14,46
18,26
6
21,90
15,99
11,21
1,93
9,12
5
3,32
-12,26
22,37
4,83
3,11
-0,13
6
-13,10
6,42
2,16
7
18,14
8
6,52
8
1990-91
Fark
Increase
790
Öğrenci
Students
719
790
869
1105
1388
2170
2917
3755
4298
5083
6196
7187
7993
8147
8890
9185
8059
9862
10338
10660
10646
9251
9845
10058
11883
12658
1989-90
Yıl
Year
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
12658
Yıllara Göre (1988-2013) KKTC Üniversitelerindeki KKTC'li Öğrenci Sayısı
Number of Turkish Cypriot Students in North Cyprus Universities
Yüksek Öğrenim
Higher Education
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Kasım 2013
31968
34858
2013-14
29073
2012-13
28600
2011-12
33202
2010-11
26202
30264
2009-10
2008-09
2007-08
2006-07
20436
2005-06
2004-05
2002-03
13877
13297
2001-02
12695
1999-00
11716
10983
10728
1998-99
7343
5926
1997-98
1996-97
1995-96
1994-95
4948
1993-94
4640
2000-01
19022
112
1992-93
0
3382
5000
2139
10000
1991-92
15000
9397
20000
2003-04
25000
17345
30000
27339
1988-2013 TC'Li öğrenci sayısı
35000
1990-91
1017
1243
1258
308
978
1417
2054
1331
988
-733
1712
1182
-580
5725
-1677
3091
5766
1137
1852
4011
-2938
-1664
473
2895
2890
ArtıĢ
Üniv.sayı
Increase% Number of uni
1
90,64
3
58,11
4
37,20
6,64
19,77
23,91
5
27,97
14,16
9,21
6
-6,26
15,59
9,31
-4,18
43,05
5
-8,82
17,82
28,21
4,34
6,77
13,74
6
-8,85
-5,50
1,65
7
9,96
8
9,04
8
1122
Fark
Increase
1989-90
Öğrenci
Students
1122
2139
3382
4640
4948
5926
7343
9397
10728
11716
10983
12695
13877
13297
19022
17345
20436
26202
27339
29191
33202
30264
28600
29073
31968
34858
1988-89
Yıl
Year
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
29191
Yıllara Göre (1988-2013) KKTC Üniversitelerindeki TC'li Öğrenci Sayısı
Number of Students From Turkey in North Cyprus Universities
Yüksek Öğrenim
Higher Education
16000
1988-2013 KKTC Üniversitelerindeki 3. Ülke Öğrenci Sayısı
14000
11643
76
47
19
67
25
25
63
186
107
242
552
74
43
814
-254
61
263
162
628
421
-246
1168
2511
4151
3567
ArtıĢ
Üniv.sayı
Increase% Number of uni
1
17,35
3
9,14
4
3,39
11,55
3,86
3,72
5
9,04
24,47
11,31
6
22,98
42,63
4,01
2,24
41,45
5
-9,14
2,42
10,17
5,69
20,86
11,57
6
-6,06
30,63
50,41
7
55,41
8
30,64
8
12000
10000
7492
Fark
Increase
8000
6000
4000
2000
0
438
514
561
580
647
672
697
760
946
1053
1295
1847
1921
1964
2778
2524
2585
2848
3010
3638
4059
3813
4981
Öğrenci
Students
438
514
561
580
647
672
697
760
946
1053
1295
1847
1921
1964
2778
2524
2585
2848
3010
3638
4059
3813
4981
7492
11643
15210
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
Yıl
Year
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
15210
Yıllara Göre (1988-2013) KKTC Üniversitelerindeki 3. ülke Öğrenci Sayısı
Number of Students From 3. Countries in North Cyprus Universities
113
2013-2014 EĞĠTĠM ĠSTATĠSTĠĞĠ GRAFĠKLERĠ
1. Örgün* ve yaygın eğitim grafikleri
KKTC örgün-yaygın eğitim öğrenci dağılımı
KKTC örgün-yaygın eğitim
örgün
46939
yaygın
6913
yaygın
13%
örgün
87%
* Örgün eğitim okul öncesi, ilkokul, özel eğitim ve ortaöğretimi kapsar.Yükseköğrenime iliĢkin grafikler yükseköğrenim baĢlığı
altında detaylı olarak sunulmuĢtur.
Örgün eğitim
devlet
özel
KKTC devlet-özel örgün eğitim öğrenci dağılımı
38218
8721
özel
19%
devlet
81%
KKTC yaygın eğitim**
devlet
özel
KKTC devlet ve özel yaygın eğitim öğrenci
dağılımı
2257
4656
devlet
33%
özel
67%
**Özel yaygın eğitim dershaneler, etüt eğitim merkezleri ve kurs yerlerini kapsar.
Devlet yaygın eğitimi çıraklık eğitim merkezi, köy kadın kursları ve pratik sanat eğitimini kapsar.
2. Cinsiyet Dağılımları
KKTC örgün-yaygın eğitim
Erkek
Kadın
26613
27239
Toplam
53852
KKTC örgün-yaygın eğitim cinsiyet dağılımı
Kadın
51%
Erkek
49%
KKTC Örgün eğitim cinsiyet dağılımı
KKTC örgün eğitim
Erkek
Kadın
24032
22907
Toplam
46939
Kadın
49%
Erkek
51%
KKTC yaygın eğitim cinsiyet dağılımı
KKTC yaygın eğitim
Erkek
Kadın
2581
4332
Kadın
63%
Toplam
6913
114
Erkek
37%
3. Eğitim Basamaklarına göre örgün eğitim öğrenci dağılımı
1. Genel Ülke Dağılımı (Devlet+Özel)
öğrenci
4 yaĢ
5 YaĢ
Özel Eğitim
Ġlkokullar
Ortaokullar
Liseler
2569
3947
209
18569
10338
11307
46939
Eğitim basamaklarına göre örgün eğitim öğrenci dağılımı
4 yaş
6%
Liseler
24%
5 Yaş
8%
İlkokullar
40%
Özel Eğitim
0%
Ortaokullar
22%
a) Devlet okulu öğrencilerinin kendi içindeki dağılımı
öğrenci
4 yaĢ
5 YaĢ
Özel Eğitim
Ġlkokullar
Ortaokullar
Liseler
1224
2913
209
15229
8863
9780
38218
Devlet okullarının eğitim basamaklarına göre kendi içinde
dağılımı
4 yaş
3%
Liseler
26%
5 Yaş
8%
Özel
Eğitim
0%
İlkokullar
40%
Ortaokullar
23%
a) Özel okul öğrencilerinin kendi içindeki dağılımı
öğrenci
1345
1034
3340
1475
1527
8721
4yaĢ
5yaĢ
ilkokullar
ortaokullar
liseler
Özel okulların eğitim basamaklarına göre kendi içinde
dağılımı
3-4yaş
15%
liseler
18%
5yaş
12%
ortaokullar
17%
ilkokullar
38%
115
4. Devlet ve özel okul örgün eğitim öğrenci payları
a) Genel Toplam (Devlet+Özel)
devlet
38218
özel
8721
Devlet ve özel okul genel öğrenci payı
özel
19%
devlet
81%
b) Eğitim basamakları itibariyle
4 yaĢ
5 YaĢ
okulöncesitop.
Ġlkokullar
Ortaokullar
Liseler
devlet
özel
1224
2913
4137
15229
8863
9780
1345
1034
2379
3340
1475
1527
Özel eğitim dahil değildir.
5 Yaş devlet/özel öğrenci payı %
4 yaş devlet /özel öğrenci payı%
özel
52%
özel
26%
devlet
48%
devlet
74%
devlet/özel okulöncesi payı %
özel
37%
devlet
63%
devlet/özel ortaokul öğrenci payı %
devlet/özel ilkokul öğrenci payı %
özel
14%
özel
18%
devlet
82%
devlet
86%
özel devlet/özel lise öğrenci payı %
14%
devlet
86%
116
5. Akademik ve mesleki lise* öğrenci dağılımı (ülke geneline göre)(15-18 yaĢ)
Genel liseler
Mesleki liseler
8105
3202
Akademik ve mesleki lise öğrenci dağılımı
mesleki
liseler
28%
akademik
liseler
72%
*15-18 yaĢ aralığı.9. sınıf ve özel liseler dahildir.
6. VatandaĢlığa göre örgün eğitim öğrenci dağılımları
KKTC
31961
3. ülke
1762
TC
13216
KKTC ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin vatandaşlığa
göre dağılımı
3. ülke
4%
TC
28%
KKTC
68%
Daha detaylı grafikler "VatandaĢlığa göre öğrenci sayıları" baĢlığı altında sunulmuĢtur.
7. Bölgelere göre örgün eğitim öğrenci dağılımı (Ülke geneli)
LefkoĢa
19283
Gazimağusa
11071
Güzelyurt
4104
Girne
8847
Ġskele
3634
Ülke geneline göre bölgelerdeki öğrenci dağılımı %
İskele
8% Güzelyurt
9%
Lefkoşa
41%
Girne
19%
Gazimağusa
23%
8. KKTC Örgün Eğitim Öğrenci/ġube Oranları % (Ülke geneli)
okulöncesi
15,7 KKTC Örgün Eğitim
İlkokul
21
Öğrenci/Şube Oranları%
Özel eğitim
7
Genel Ortaöğretim22,6
15,2
Mesleki Teknik Öğretim
15,2
22,6
İlkokul
21
15,7
10
Genel Ortaöğretim
Özel eğitim
7
0
Mesleki Teknik Öğretim
okulöncesi
20
30
117
a) Devlet Okulu Öğrenci/ġube Oranları %
Devlet Okulu
Öğrenci/Şube
Oranları%
15,2
18,2
7
21,2
24,1
15,2
7
okul öncesi
Özel Eğitim
Ġlkokul
Genel Orta Öğretim
Mesleki Teknik Öğretim
24,1
Mesleki Teknik Öğretim
Genel Orta Öğretim
İlkokul
Özel Eğitim
okul öncesi
21,2
18,2
0
5
10
15
20
25
b) Özel Okul Öğrenci/ġube Oranları %
Özel Okul Öğrenci/Şube Oranları%
12,6
19,9
17,2
okul öncesi
Ġlkokul
Orta Öğretim
17,2
Orta Öğretim
19,9
12,6
0
5
10
İlkokul
okul öncesi
15
20
9. KKTC Örgün Eğitim Öğrenci/Eğitim Kadrosu* Oranları % (Ülke geneli)
KKTC Örgün Eğitim Öğrenci/Eğitim Kadrosu* Oranları %
Mesleki Teknik Öğretim
Okulöncesi 5,7 12,4
İlkokul
11,28,4
Özel Eğitim
2,8
2,8
Genel Ortaöğretim 8,4
Mesleki Teknik Öğretim
5,7
Genel Ortaöğretim
Özel Eğitim
11,2
12,4
İlkokul
Okulöncesi
0
5
10
15
*Eğitim kadrosu: Müdür, Müdür Muavini, Atelye ġefi, Öğretmen (kadrolu, sözleĢmeli) ve Teknik Öğretim Görevlisi toplamıdır.
a) Devlet Okulu Öğrenci/Eğitim Kadrosu Oranları %
16,2
2,8
11,8
8,7 8,7
11,8
5,7
Devlet Okulu Öğrenci/Eğitim Kadrosu Oranları %
5,7
2,8
Mesleki Teknik Öğretim
Genel Orta Öğretim
İlkokul
16,2
Özel eğitim
Okul öncesi
0
5
10
15
20
b) Özel Okul Öğrenci/Eğitim Kadrosu Oranları %
Özel OKul Öğrenci/Eğitim Kadrosu Oranları %
8,8
9
7,5
7,5
Ortaöğretim
9
8,8
6,5
7
7,5
8
8,5
118
9
İlkokul
Okul öncesi
10. KKTC Örgün Eğitim Kadrosunun Eğitim Seviyelerine Göre Dağılımı % (Ülke geneli)
527Örgün Eğitim Kadrosunun Eğitim Seviyelerine Göre Dağılımı %
1658
Mesleki Teknik
74
Okul öncesi;
Öğretim; 593;
2164
527; 11%
12%
593
İlkokul; 1658;
33%
Genel Orta
Öğretim; 2164;
43%
Özel eğitim; 74;
1%
a) Devlet Okulu Eğitim Kadrosunun Eğitim Seviyelerine Göre Dağılımı % (kendi içinde)
Okul
öncesi; 256;
7%
Özel eğitim; 74;
2%
İlkokul; 1287;
32%
Devlet Okulu Eğitim Kadrosu Dağılımı
Mesleki Teknik
Öğretim; 593;
15%
256
74
1287
1762
593
Genel
Ortaöğretim;
1762; 44%
b) Özel Okul Eğitim Kadrosunun Eğitim Seviyelerine Göre Dağılımı% (kendi içinde)
Özel Okul Eğitim Kadrosu Dağılımı %
271
371
402
Okul öncesi;
271; 26%
Ortaöğretim;
402; 38%
İlkokul;
371; 36%
11. KKTC Örgün Eğitim Kadrosunun Cinsiyet Oranı % (Ülke geneli)
KKTC Örgün Eğitim Kadrosunun Cinsiyet Oranı %
kadın
erkek
3452
1564
erkek; 1564;
31%
kadın; 3452;
69%
119
Cinsiyet ve bölgelere göre 2013-2014 KKTC okulları mezun sayısı
Total number of graduates by gender&district
ĠLKOKULLAR (PRIMARY SCHOOLS)
KKTC ĠLKOKUL TOP.(Grand t.)
Resmi Ġlkokul (public primary)
Özel Ġlkokul (private primary)
Resmi Ġlkokullar
Public Primary Schools
Genel Toplam (Grand Total)
9 Eylül Ġlkokulu
Akıncılar Ġlkokulu
Alayköy Ġlkokulu
Arabahmet Ġlkokulu
Atatürk Ġlkokulu
Balıkesir-Meriç Ġlkokulu
Cihangir - Düzova Ġlkokulu
Çağlayan Cumhuriyet Ġlkokulu
Değirmenlik Ġlkokulu
Dilekkaya Ġlkokulu
Hamitköy Dr. Fazıl Küçük Ġlkokulu
Gelibolu Ġlkokulu
Gönyeli Ġlkokulu
Haspolat Ġlkokulu
Necati TaĢkın Ġlkokulu
ġht. Doğan Ahmet Ġlkokulu
ġht. Ertuğrul Ġlkokulu
ġht. Mehmet Eray Ġlkokulu
ġht. Tuncer Ġlkokulu
ġht. Yalçın Ġlkokulu
LefkoĢa Toplam (total)
Akdoğan Dr.Fazıl Küçük Ġlkokulu
Akova - Yıldırım Ġlkokulu
Alaniçi Ġlkokulu
Alasya Ġlkokulu
Beyarmudu Ġlkokulu
Çayönü - Ġncirli Ġlkokulu
Dörtyol Ġlkokulu
EĢref Bitlis Ġlkokulu
Gazi Ġlkokulu
Geçitkale Ġlkokulu
Güvercinlik Rauf Raif DenktaĢ Ġlkokulu
Ġnönü Ġlkokulu
Karakol Ġlkokulu
MormenekĢe Ġlkokulu
Pile Türk Okulu
PolatpaĢa Ġlkokulu
Serdarlı Ġlkokulu
ġht. Mustafa KurtuluĢ Ġlkokulu
ġht. Osman Ahmet Ġlkokulu
ġht. Salih Terzi Ġlkokulu
ġht. Zeki Salih Ġlkokulu
Tatlısu Ġlkokulu
Türkmenköy Ġlkokulu
UlukıĢla Ġlkokulu
Vadili Ġlkokulu
Yeniboğaziçi Ġlkokulu
Gazi Mağusa Toplam (total)
SON SINIF
ÖĞRENCĠ SAYISI
MEZUN SAYISI
Number of Seniors
Number of Graduates
Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam
Male Female Total
Male Female Total
1645
1598
3243
1645
1598
3243
1355
1333
2688
1355
1333
2688
290
265
555
290
265
555
MEZUNĠYET ORANI* (%)
% Rate of Graduation
Erkek
Kız
Toplam
Male
Female
Total
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
SON SINIF
ÖĞRENCĠ SAYISI
MEZUN SAYISI
Number of Seniors
Number of Graduates
Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam
Male Female Total
Male Female Total
1355
1333
2688
1355
1333
2688
55
56
111
55
56
111
6
1
7
6
1
7
19
34
53
19
34
53
5
15
20
5
15
20
21
20
41
21
20
41
4
8
12
4
8
12
9
14
23
9
14
23
16
11
27
16
11
27
15
12
27
15
12
27
3
1
4
3
1
4
8
9
17
8
9
17
5
12
17
5
12
17
52
44
96
52
44
96
15
10
25
15
10
25
20
19
39
20
19
39
32
26
58
32
26
58
64
63
127
64
63
127
21
19
40
21
19
40
27
39
66
27
39
66
8
15
23
8
15
23
405
428
833
405
428
833
27
21
48
27
21
48
7
12
19
7
12
19
7
2
9
7
2
9
61
70
131
61
70
131
4
3
7
4
3
7
5
7
12
5
7
12
23
12
35
23
12
35
19
24
43
19
24
43
22
18
40
22
18
40
6
8
14
6
8
14
5
7
12
5
7
12
5
2
7
5
2
7
26
32
58
26
32
58
14
6
20
14
6
20
1
0
1
1
0
1
31
29
60
31
29
60
9
13
22
9
13
22
6
5
11
6
5
11
24
23
47
24
23
47
6
8
14
6
8
14
18
21
39
18
21
39
9
7
16
9
7
16
5
9
14
5
9
14
4
3
7
4
3
7
12
11
23
12
11
23
10
12
22
10
12
22
366
365
731
366
365
731
MEZUNĠYET ORANI (%)
% Rate of Graduation
Erkek
Kız
Toplam
Male
Female
Total
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
120
Cinsiyet ve bölgelere göre 2013-2014 KKTC okulları mezun sayısı
Total number of graduates by gender&district
Resmi Ġlkokullar
Public Primary Schools
23 Nisan Ġlkokulu
Ağırdağ - Dağyolu Ġlkokulu
Alsancak Ġlkokulu
Çamlıbel Aysun Ġlkokulu
Çatalköy Ġlkokulu
Dikmen Ġlkokulu
Esentepe Ġlkokulu
Karaoğlanoğlu Ġlkokulu
KarĢıyaka Merkez Ġlkokulu
Lapta Ġlkokulu
Mehmet Boransel Ġlkokulu ( Kozan )
ġht. Hasan Cafer Ġlkokulu
TepebaĢı Ġlkokulu
Girne Toplam (total)
Aydınköy Ġlkokulu
Doğancı Ġlkokulu
Fikri Karayel Ġlkokulu
Gemikonağı Ġlkokulu
KurtuluĢ Ġlkokulu
Lefke Ġstiklal Ġlkokulu
Özgürlük Ġlkokulu
Serhatköy Ġlkokulu
Yedidalga Ġlkokulu
YeĢilyurt Ġlkokulu
Zümrütköy Ġlkokulu
Güzelyurt Toplam (total)
Büyükkonuk Ġlkokulu
Çayırova Ġlkokulu
Dipkarpaz Ġlkokulu
Kaplıca Ġlkokulu
Kumyalı Ġlkokulu
Mehmetçik Ġlkokulu
ġht. Ġlker Karter Ġlkokulu
ġht. MenteĢ Zorba Ġlkokulu(YeĢilköy)
Yedikonuk Ġlkokulu
Yenierenköy Ġlkokulu
Ziyamet Ġlkokulu
Ġskele Toplam (total)
Özel Ġlkokullar
Private Primary Schools
Genel Toplam (Grand Total)
Yakın Doğu Ġlkokulu
Levent Ġlkokulu
Future Amerikan Ġlkokulu
TED Ġlkokulu
LefkoĢa Toplam (total)
Doğu Akdeniz Doğa Ġlkokulu
Gazi Mağusa Toplam (total)
Girne Amerikan Ġlkokulu
Necat British College
The English School of Kyrenia
Girne Toplam (total)
SON SINIF
ÖĞRENCĠ SAYISI
MEZUN SAYISI
Number of Seniors
Number of Graduates
Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam
Male Female Total
Male Female Total
86
90
176
86
90
176
8
7
15
8
7
15
29
30
59
29
30
59
10
7
17
10
7
17
23
23
46
23
23
46
15
23
38
15
23
38
22
15
37
22
15
37
13
17
30
13
17
30
10
18
28
10
18
28
40
24
64
40
24
64
9
5
14
9
5
14
39
30
69
39
30
69
4
5
9
4
5
9
308
294
602
308
294
602
14
6
20
14
6
20
13
9
22
13
9
22
11
8
19
11
8
19
4
1
5
4
1
5
26
25
51
26
25
51
15
17
32
15
17
32
26
31
57
26
31
57
2
4
6
2
4
6
7
6
13
7
6
13
9
6
15
9
6
15
2
9
11
2
9
11
129
122
251
129
122
251
7
3
10
7
3
10
6
4
10
6
4
10
12
19
31
12
19
31
5
3
8
5
3
8
3
4
7
3
4
7
23
10
33
23
10
33
32
34
66
32
34
66
6
6
12
6
6
12
13
11
24
13
11
24
19
18
37
19
18
37
21
12
33
21
12
33
147
124
271
147
124
271
MEZUNĠYET ORANI (%)
% Rate of Graduation
Erkek
Kız
Toplam
Male
Female
Total
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
SON SINIF
ÖĞRENCĠ SAYISI
MEZUN SAYISI
Number of Seniors
Number of Graduates
Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam
Male Female Total
Male Female Total
290
265
555
290
265
555
135
109
244
135
109
244
43
44
87
43
44
87
10
3
13
10
3
13
10
10
20
10
10
20
198
166
364
198
166
364
23
34
57
23
34
57
23
34
57
23
34
57
35
26
61
35
26
61
7
6
13
7
6
13
27
33
60
27
33
60
69
65
134
69
65
134
MEZUNĠYET ORANI (%)
% Rate of Graduation
Erkek
Kız
Toplam
Male
Female
Total
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
121
Cinsiyet ve bölgelere göre 2013-2014 KKTC okulları mezun sayısı
Total number of graduates by gender&district
ORTAOKULLAR (LOWER SECONDARY EDUCATION SCHOOLS)
KKTC ORTAOKUL TOP.(Grand t.)
RESMĠ TOPLAM (Public total)
ÖZEL TOPLAM (Private total)
8. SINIF
8. SINIF
ÖĞRENCĠ SAYISI
MEZUN SAYISI
MEZUNĠYET ORANI (%)
Number of Seniors
Number of Graduates
% Rate of Graduation
Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız
Toplam
Male Female Total
Male Female Total
Male
Female
Total
1606
1677
3283
1429
1570
2999
88,98
93,62
91,35
1400
1421
2821
1224
1314
2538
87,43
92,47
89,97
206
256
462
205
256
461
99,51
100,00
99,78
Resmi Ortaokullar
(Public lower secondary schools)
Genel Toplam (Grand Total)
Atleks Sanverler O.
BTMK
Bayraktar Ortaokulu
Demokrasi O.
ġht. Hüseyin R. O.
L.Anadolu G.S.L.
Değirmenlik L.
Türk Maarif K.
LefkoĢa Toplam (total)
Beyarmudu O.
Can. Özg.O.
Çanakkale O.
G/Msa TMK
PolatpaĢa L.
Cumhuriyet L.
ġht. Zeka Çorba O.
Gazi Mağusa Toplam (total)
Esentepe Ortaokulu
Oğuz Veli Ortaokulu
Yavuzlar Lisesi
Anafartalar L.
19 Mayıs TMK
Girne Toplam (total)
ġht. Turgut O.
G/Yurt TMK
Lefke Gazi L.
Güzelyurt Toplam (total)
Dipkarpaz RTEO
BekirpaĢa L.
Mehmetçik O
Erenköy Lisesi
Ġskele Toplam (total)
8. SINIF
8. SINIF
ÖĞRENCĠ SAYISI
MEZUN SAYISI
Number of Seniors
Number of Graduates
Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam
Male Female Total
Male Female Total
1400
1421
2821
1224
1314
2538
86
70
156
86
70
156
83
67
150
66
61
127
87
74
161
87
74
161
37
23
60
35
21
56
131
90
221
131
89
220
3
5
8
3
5
8
47
69
116
28
59
87
65
70
135
65
70
135
539
468
1007
466
428
894
Öğrencisi yok
79
91
170
73
90
163
133
126
259
111
123
234
30
43
73
30
41
71
57
76
133
51
75
126
15
28
43
12
26
38
18
11
29
18
11
29
332
375
707
295
366
661
12
9
21
12
9
21
93
109
202
87
99
186
79
77
156
66
67
133
32
43
75
22
28
50
24
22
46
24
22
46
240
260
500
211
225
436
80
101
181
67
99
166
23
21
44
23
21
44
42
34
76
40
34
74
145
156
301
130
154
284
17
11
28
17
11
28
48
73
121
36
57
93
28
36
64
26
34
60
51
42
93
43
39
82
144
162
306
122
141
263
Özel Ortaokullar
(Private lower secondary schools)
Genel Toplam (Grand Total)
Yakın Doğu Koleji
Levent Kolej
Future Amerikan Kolej
TED Koleji
LefkoĢa Toplam (total)
Doğu Akdeniz Doğa K.
Gazimağusa Toplam (total)
Girne Amerikan Koleji
8. SINIF
8. SINIF
ÖĞRENCĠ SAYISI
MEZUN SAYISI
Number of Seniors
Number of Graduates
Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam
Male Female Total
Male Female Total
206
256
462
205
256
461
95
114
209
95
114
209
39
52
91
39
52
91
3
7
10
3
7
10
8
13
21
8
13
21
145
186
331
145
186
331
28
28
56
28
28
56
28
28
56
28
28
56
12
22
34
12
22
34
122
MEZUNĠYET ORANI (%)
% Rate of Graduation
Erkek
Kız
Toplam
Male
Female
Total
87,43
92,47
89,97
100,00 100,00
100,00
79,52
91,04
84,67
100,00 100,00
100,00
94,59
91,30
93,33
100,00
98,89
99,55
100,00 100,00
100,00
59,57
85,51
75,00
100,00 100,00
100,00
86,46
91,45
88,78
92,41
83,46
100,00
89,47
80,00
100,00
88,86
100,00
93,55
83,54
68,75
100,00
87,92
83,75
100,00
95,24
89,66
100,00
75,00
92,86
84,31
84,72
98,90
97,62
95,35
98,68
92,86
100,00
97,60
100,00
90,83
87,01
65,12
100,00
86,54
98,02
100,00
100,00
98,72
100,00
78,08
94,44
92,86
87,04
95,88
90,35
97,26
94,74
88,37
100,00
93,49
100,00
92,08
85,26
66,67
100,00
87,20
91,71
100,00
97,37
94,35
100,00
76,86
93,75
88,17
85,95
MEZUNĠYET ORANI (%)
% Rate of Graduation
Erkek
Kız
Toplam
Male
Female
Total
99,51
100,00
99,78
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
Cinsiyet ve bölgelere göre 2013-2014 KKTC okulları mezun sayısı
Total number of graduates by gender&district
8. SINIF
8. SINIF
MEZUN SAYISI
MEZUNĠYET ORANI (%)
Number of Graduates
% Rate of Graduation
Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız
Toplam
Male Female Total
Male Female Total
Male
Female
Total
4
3
7
4
3
7
100,00 100,00
100,00
17
17
34
16
17
33
94,12
100,00
97,06
33
42
75
32
42
74
96,97
100,00
98,67
Özel Ortaokullar
ÖĞRENCĠ SAYISI
(Private lower secondary education schools) Number of Seniors
Necat British College
The English School of Kyrenia
Girne Toplam (total)
LĠSELER (UPPER SECONDARY SCHOOLS)
KKTC LĠSE TOP.(Grand t.)
RESMĠ TOPLAM (Public total)
Genel Liseler
Meslek Liseleri
ÖZEL TOPLAM (Private total)
Resmi genel liseler
(Public general upper secondary schools)
Genel Toplam (Grand Total)
Değirmenlik Lisesi
L/Ģa Anadolu G.S.L.
Türk Maarif Koleji
LefkoĢa Türk Lisesi
20 Temmuz Fen L.
Bülent Ecevit A. L.
LefkoĢa Toplam (total)
G/Msa Türk Maarif K.
PolatpaĢa Lisesi
Cumhuriyet Lisesi
Namık Kemal Lisesi
Gazi Mağusa Toplam (total)
Yavuzlar Lisesi
Anafartalar Lisesi
19 Mayıs TMK
Girne Toplam (total)
G/yurt Türk Maarif.K
Lefke Gazi Lisesi
KurtuluĢ Lisesi
Güzelyurt Toplam (total)
BekirpaĢa Lisesi
Erenköy Lisesi
Ġskele Toplam (total)
12. SINIF
12. SINIF
ÖĞRENCĠ SAYISI
MEZUN SAYISI
MEZUNĠYET ORANI (%)
Number of Seniors
Number of Graduates
% Rate of Graduation
Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız
Toplam
Male Female Total
Male Female Total
Male
Female
Total
1245
1294
2539
1237
1288
2525
99,36
99,54
99,45
1063
1115
2178
1055
1111
2166
99,25
99,64
99,45
670
827
1497
665
824
1489
99,25
99,64
99,47
393
288
681
390
287
677
99,24
99,65
99,41
182
179
361
182
177
359
100
98,88
99,45
12. SINIF
12. SINIF
ÖĞRENCĠ SAYISI
MEZUN SAYISI
Number of Seniors
Number of Graduates
Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam
Male Female Total
Male Female Total
670
827
1497
665
824
1489
6
14
20
6
14
20
6
16
22
6
16
22
87
64
151
87
64
151
57
73
130
57
72
129
65
80
145
65
80
145
51
96
147
51
96
147
272
343
615
272
342
614
55
72
127
55
72
127
27
36
63
27
36
63
7
12
19
7
12
19
79
104
183
75
103
178
168
224
392
164
223
387
17
25
42
17
24
41
36
53
89
35
53
88
28
47
75
28
47
75
81
125
206
80
124
204
35
13
48
35
13
48
8
7
15
8
7
15
53
62
115
53
62
115
96
82
178
96
82
178
16
14
30
16
14
30
37
39
76
37
39
76
53
53
106
53
53
106
12. SINIF
MEZUN SAYISI
Number of Graduates
Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam
Male Female Total
Male Female Total
393
288
681
390
287
677
131
10
141
129
10
139
24
46
70
24
46
70
22
99
121
21
98
119
14
0
14
14
0
14
191
155
346
188
154
342
80
14
94
80
14
94
MEZUNĠYET ORANI (%)
% Rate of Graduation
Erkek
Kız
Toplam
Male
Female
Total
99,25
99,64
99,47
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00
98,63
99,23
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00
99,71
99,84
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
94,94
99,04
97,27
97,62
99,55
98,72
100,00
96,00
97,62
97,22
100,00
98,88
100,00 100,00
100,00
98,77
99,20
99,03
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
12. SINIF
Mesleki Teknik Liseler
ÖĞRENCĠ SAYISI
(Upper Sec. Vocational &Technical Schools) Number of Seniors
Genel Toplam (grand total)
Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi
HaydarpaĢa Ticaret Lisesi
Atatürk Meslek Lisesi
Haspolat Meslek Lisesi
LefkoĢa Toplam (total)
Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek L.
123
MEZUNĠYET ORANI (%)
% Rate of Graduation
Erkek
Kız
Toplam
Male
Female
Total
99,24
99,65
99,41
98,47
100,00
98,58
100,00 100,00
100,00
95,45
98,99
98,35
100,00
100,00
98,43
99,35
98,84
100,00 100,00
100,00
Cinsiyet ve bölgelere göre 2013-2014 KKTC okulları mezun sayısı
Total number of graduates by gender&district
12. SINIF
12. SINIF
MEZUN SAYISI
Number of Graduates
Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam
Male Female Total
Male Female Total
5
48
53
5
48
53
14
21
35
14
21
35
99
83
182
99
83
182
31
12
43
31
12
43
37
20
57
37
20
57
68
32
100
68
32
100
10
6
16
10
6
16
25
12
37
25
12
37
35
18
53
35
18
53
Mesleki Teknik Liseler
ÖĞRENCĠ SAYISI
(Upper Sec. Vocational &Technical Schools) Number of Seniors
Gazi Mağusa Meslek Lisesi
Gazi Mağusa Ticaret Lisesi
Gazimağusa Toplam (total)
Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi
Güzelyurt Meslek Lisesi
Güzelyurt Toplam (total)
Ġskele Ticaret Lisesi
Karpaz Meslek Lisesi
Ġskele Toplam (total)
Özel liseler
Private upper secondary schools
Genel Toplam (Grand Total)
Yakın Doğu Koleji
Levent Kolej
Future Amerikan Kolej
TED Koleji
LefkoĢa Toplam (total)
Doğu Akdeniz Doğa K.
Gazimağusa Toplam (total)
Girne Amerikan Koleji
Necat British College
The English School of Kyrenia
Girne Toplam (total)
12. SINIF
12. SINIF
ÖĞRENCĠ SAYISI
MEZUN SAYISI
Number of Seniors
Number of Graduates
Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam
Male Female Total
Male Female Total
182
179
361
182
177
359
88
83
171
88
83
171
30
35
65
30
35
65
Öğrencisi yok
Öğrencisi yok
118
118
236
118
118
236
25
29
54
25
29
54
25
29
54
25
29
54
30
14
44
30
14
44
1
4
5
1
4
5
8
14
22
8
12
20
39
32
71
39
30
69
*Son sınıf öğrenci sayısına göre (by the last grade students)
124
MEZUNĠYET ORANI (%)
% Rate of Graduation
Erkek
Kız
Toplam
Male
Female
Total
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
MEZUNĠYET ORANI (%)
% Rate of Graduation
Erkek
Kız
Toplam
Male
Female
Total
100,00
98,88
99,45
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
85,71
93,75
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
90,91
97,18
12. SınıflarınVatandaĢlığa göre Mezun Sayısı (2013-2014)
Total number of graduates by gender&district
KKTC GENEL TOP.(Grand t.)
RESMĠ TOPLAM (Public total)
Genel Liseler (Academic)
Mesleki Tek. Liseler (Vocational)
ÖZEL TOPLAM (Private total)
Resmi genel liseler
(Public general upper secondary schools
Değirmenlik Lisesi
L/Ģa Anadolu G.S.L.
Türk Maarif Koleji
LefkoĢa Türk Lisesi
20 Temmuz Fen L.
Bülent Ecevit A. L.
LefkoĢa Toplam (total)
G/Msa Türk Maarif K.
PolatpaĢa Lisesi
Cumhuriyet Lisesi
Namık Kemal Lisesi
Gazi Mağusa Toplam (total)
Yavuzlar Lisesi
Anafartalar Lisesi
19 Mayıs TMK
Girne Toplam (total)
G/yurt Türk Maarif.K
Lefke Gazi Lisesi
KurtuluĢ Lisesi
Güzelyurt Toplam (total)
BekirpaĢa Lisesi
Erenköy Lisesi
Ġskele Toplam (total)
GENEL TOPLAM (Grand total)
12. SINIFLAR
KKTC
TC
KKTC-TC
3. Ülke
North Cyprus
Turkey
3rd countries
Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam
Male Female Total
Male Female Total
Male Female Total
Male Female Total
877
848
1725
182
189
371
138
194
332
40
57
97
68,32
14,69
13,15
3,84
739
710
1449
177
185
362
129
186
315
10
30
40
66,90
16,71
14,54
1,85
440
537
977
113
116
229
103
144
247
9
27
36
65,61
15,38
16,59
2,42
299
173
472
64
69
133
26
42
68
1
3
4
69,72
19,65
10,04
0,59
138
138
276
5
4
9
9
8
17
30
27
57
76,88
2,51
4,74
15,88
Toplam
Total
Erkek
Kız Toplam
Male Female Total
1237
1288
2525
1055
1111
2166
665
824
1489
390
287
677
182
177
359
KKTC
TC
KKTC-TC
3. Ülke
Toplam
North Cyprus
Turkey
3rd countries
Total
Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam
Male Female Total
Male Female Total
Male Female Total
Male Female Total
Male Female Total
5
12
17
1
1
2
0
0
0
0
1
1
6
14
20
6
15
21
0
0
0
0
0
0
0
1
1
6
16
22
82
61
143
3
1
4
1
1
2
1
1
2
87
64
151
28
27
55
19
28
47
8
13
21
2
4
6
57
72
129
36
55
91
16
8
24
13
16
29
0
1
1
65
80
145
23
62
85
13
11
24
13
16
29
2
7
9
51
96
147
180
232
412
52
49
101
35
46
81
5
15
20
272
342
614
42
54
96
4
3
7
9
11
20
0
4
4
55
72
127
24
32
56
2
2
4
1
2
3
0
0
0
27
36
63
4
7
11
1
1
2
2
4
6
0
0
0
7
12
19
31
46
77
8
15
23
36
39
75
0
3
3
75
103
178
101
139
240
15
21
36
48
56
104
0
7
7
164
223
387
8
10
18
5
6
11
3
6
9
1
2
3
17
24
41
14
21
35
18
24
42
2
6
8
1
2
3
35
53
88
24
28
52
3
3
6
0
16
16
1
0
1
28
47
75
46
59
105
26
33
59
5
28
33
3
4
7
80
124
204
30
13
43
5
0
5
0
0
0
0
0
0
35
13
48
2
5
7
4
2
6
1
0
1
1
0
1
8
7
15
38
46
84
9
10
19
6
5
11
0
1
1
53
62
115
70
64
134
18
12
30
7
5
12
1
1
2
96
82
178
8
5
13
0
0
0
8
9
17
0
0
0
16
14
30
35
38
73
2
1
3
0
0
0
0
0
0
37
39
76
43
43
86
2
1
3
8
9
17
0
0
0
53
53
106
440
537
977
113
116
229
103
144
247
9
27
36
665
824
1489
125
Mesleki Teknik Liseler
Vocational Upper Secondary Schools
Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi
HaydarpaĢa Ticaret Lisesi
Atatürk Meslek Lisesi
Haspolat Meslek Lisesi
LefkoĢa Toplam (total)
Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek L.
Gazi Mağusa Meslek Lisesi
Gazi Mağusa Ticaret Lisesi
Gazimağusa Toplam (total)
Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi
Güzelyurt Meslek Lisesi
Güzelyurt Toplam (total)
Ġskele Ticaret Lisesi
Karpaz Meslek Lisesi
Ġskele Toplam (total)
Genel Toplam (grand total)
Özel liseler
Private upper secondary schools
Yakın Doğu Koleji
Levent Kolej
Future Amerikan Kolej
TED Koleji
LefkoĢa Toplam (total)
Doğu Akdeniz Doğa K.
Gazimağusa Toplam (total)
Girne Amerikan Koleji
Necat British College
The English School of Kyrenia
Girne Toplam (total)
Genel Toplam (Grand Total)
KKTC
TC
KKTC-TC
3. Ülke
Toplam
North Cyprus
Turkey
3rd countries
Total
Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam
Male Female Total
Male Female Total
Male Female Total
Male Female Total
Male Female Total
107
10
117
22
0
22
0
0
0
0
0
0
129
10
139
8
17
25
9
20
29
7
8
15
0
1
1
24
46
70
14
63
77
3
22
25
4
12
16
0
1
1
21
98
119
12
0
12
1
0
1
1
0
1
0
0
0
14
0
14
141
90
231
35
42
77
12
20
32
0
2
2
188
154
342
66
11
77
9
1
10
5
2
7
0
0
0
80
14
94
5
29
34
0
7
7
0
12
12
0
0
0
5
48
53
11
14
25
3
5
8
0
2
2
0
0
0
14
21
35
82
54
136
12
13
25
5
16
21
0
0
0
99
83
182
24
5
29
7
5
12
0
1
1
0
1
1
31
12
43
27
14
41
10
6
16
0
0
0
0
0
0
37
20
57
51
19
70
17
11
28
0
1
1
0
1
1
68
32
100
10
4
14
0
2
2
0
0
0
0
0
0
10
6
16
15
6
21
0
1
1
9
5
14
1
0
1
25
12
37
25
10
35
0
3
3
9
5
14
1
0
1
35
18
53
299
173
472
64
69
133
26
42
68
1
3
4
390
287
677
12. SINIFLAR
KKTC
TC
KKTC-TC
3. Ülke
Toplam
North Cyprus
Turkey
3rd countries
Total
Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam Erkek
Kız Toplam
Male Female Total
Male Female Total
Male Female Total
Male Female Total
Male Female Total
78
77
155
3
3
6
0
1
1
5
4
9
86
85
171
21
22
43
0
1
1
3
3
6
6
9
15
30
35
65
öğrencisi yok
öğrencisi yok
99
99
198
3
4
7
3
4
7
11
13
24
116
120
236
16
24
40
0
0
0
2
2
4
6
4
10
24
30
54
16
24
40
0
0
0
2
2
4
6
4
10
24
30
54
18
10
28
2
0
2
4
2
6
6
2
8
30
14
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
5
4
1
5
5
5
10
0
0
0
0
0
0
3
7
10
8
12
20
23
15
38
2
0
2
4
2
6
13
10
23
42
27
69
138
138
276
5
4
9
9
8
17
30
27
57
182
177
359
126

Benzer belgeler