İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 5 Birinci Baskıya Önsöz 7

Yorumlar

Transkript

İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 5 Birinci Baskıya Önsöz 7
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz
5
Birinci Baskıya Önsöz
7
Kısaltmalar
17
I. GİRİŞ
23
II. İNSAN HAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE FELSEFİ TEMELLERİ ....28
A. İnsan Hakları Kavramı
28
1. Tanım
28
2. Nitelikleri
30
B. İnsan Haklarının Kısa Tarihi Gelişimi
32
1. Uluslararası Hukuktaki Tarihi Gelişim
35
2. Ulusal Hukuktaki Tarihi Gelişim
52
C. İnsan Haklarının Korunmasının Önemi
54
D. İnsan Hak ve Özgürlüklerin Felsefi Temelleri
58
1. Doğal Hukuk Anlayışı
59
2. Pozitif Hukuk Anlayışı
61
E. İnsan Haklarının Yakın Kavramlarla İlişkisi
61
III. İNSAN HAKLARININ TÜRLERİ
64
A. Koruyucu Haklar, İsteme Hakları ve Katılma Hakları Ayırımı
64
B. Birinci, İkinci ve Üçüncü Kuşak Haklar Ayırımı
66
C. Kişisel, Sosyal, Ekonomik, Siyasal ve Kültürel Haklar Ayırımı
67
D. Bireysel Haklar-Kolektif Haklar Ayırımı
68
E. Şekli Haklar-Gerçek Haklar Ayırımı
68
insan Hakları El K i t a b ı
10
F. İnsan Hakları-Yurttaş Hakları Ayırımı
6 9
IV. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ İLE
BAŞLICA HAK VE ÖZGÜRLÜK KONULARI
70
A . İnsan Hakları Hukukunun Temel İlkeleri
70
B. Başlıca Hak ve Özgürlük Konuları
75
1. Yaşama Hakkı (AİHS m. 2, AİHS'e Ek 6. ve 13. Protokol,
MvSHS m. 6, Anayasa m.17, ABA m. II-2)
77
2. İşkence Yasağı (Anayasa m. 17, İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi m. 5, AİHS m. 3, ABA m, II-3, 4)
108
3. Kölelik, Angarya ve Zorla Çalıştırma Yasağı (AİHS m. 4,
Anayasa m. 18, ABA m. 11-5)
141
4. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı (AİHS m. 5, Anayasa m.19,
AİHS'e Ek 4. Protokol m. 3, ABA m. II-6)
144
5. Adil Yargılanma Hakkı (AİHS m.6, Anayasa m. 36-38,
ABA m. II- 47, 48)
169
a. Bir Yargı Yerine Başvurma Hakkı
174
b. Davanın Hakkaniyete Uygun Dinlenmesini istemek Hakkı
177
c. Duruşmanın Halka Açıklığı
179
d. Makul Sürede Yargılanma Hakkı
180
e. Tarafsız ve Bağımsız Bir Mahkeme Önünde Yargılanma Hakkı
182
f. AİHS m. 6'da Ayrıca Şüpheli/Sanık Bakımından da Önemli Bazı
Güvencelere Yer Verilmiştir
18*
g. Savunma Hazırlamada Zaman ve Kolaylık Sağlama
188
6. Suç ve Cezada Kanunilik (AİHS m. 7, AY. m. 38, ABA m. 11-49)
193
7. Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması (Anayasa m. 20 vd.,
AİHS m. 8, ABA m. 11-7, 8, 9, 11)
19?
8. Konut Dokunulmazlığı Hakkı (Anayasa m. 21, AİHS m. 8,
ABAm.ll-7)
210
9. Vicdan ve Din/İnanç Özgürlüğü (Anayasa m. 24, 25, AİHS m. 9,
ABA m. 11-10, 22)
213
10. İfade Özgürlüğü (Anayasa m. 25, 26, AİHS m. 10)
228
1 1 . Haberleşme Özgürlüğü (Anayasa m. 22, AİHS m. 8, ABA m. 11-11)
251
içindekiler
12. Basın ve Kitle İletişim Özgürlüğü (Anayasa m. 28 vd.,
AİHS m. 10, ABA m. 11-11)
11
254
13. Örgütlenme Özgürlüğü (Dernek Kurma Özgürlüğü, Sendika Hakkı)
(Anayasa m. 33, 52, AİHS m.11, ABA m. 11-12, 28)
275
a. Dernek Kurma Özgürlüğü
275
b. Sendika Özgürlüğü
277
14. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı (AİHS m. 11,
Anayasa m. 34)
278
15. Etkili Başvuru Hakkı/Hak Arama Özgürlüğü (AİHS m.13,
Anayasa m. 36, ABA m. II-47)
281
16. Dilekçe Hakkı (Anayasa m. 74, ABA m. II-44)
282
17. Ayrımcılık Yasağı (AİHS m.14, AİHS'e Ek 12. Protokol m.1,
ABA m. 11-21)
18. Mülkiyet Hakkı (AİHS Ek 1. Protokol m. 1, Anayasa m. 35,
ABA m. 11-17)
284
290
19. Eğitim ve Öğrenim Hakkı (AİHS Ek 1. Protokol m. 2,
Anayasa m. 42, ABA m. 11-14)
20. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı
(Anayasa m. 67, AİHS Ek 1. Protokol m. 3, ABA m. II-39, 40)
298
309
2 1 . Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü (Anayasa m. 23, AİHS
Ek 4. Protokol m. 2, 3, ABA m. II- 4/1)
22. Bilim ve Sanat Özgürlüğü (Anayasa m. 27, ABA m. 11-13)
310
311
23. Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğü (Anayasa m. 48 vd, Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, ABA m. 11-15, 16, 27 vd.)
312
24. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı (Anayasa m. 53)
313
25. Grev ve Lokavt Hakkı (Anayasa m. 54)
314
26. Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları (Anayasa m. 56, ABA m. II-35)
314
27. Çevre Hakkı (Anayasa m. 56, ABA m. II-37)
328
28. Sosyal Güvenlik Hakkı (Anayasa m. 60, ABA m. II-34)
331
29. Vatandaşlık Hakkı
332
30. Çocuk Hakları
333
3 1 . Kadın Hakları
340
32. Engelli Hakları
347
insan Hakları El K i t a b ı
12
33. Bilgi Edinme Hakkı
35 1
34. Azınlık Hakları
355
35. Kültürel Haklar
358
36. Özgürlüğünden Mahrum Bırakılan Grupların Hakları
359
37. Mülteci Hakları
362
V. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN NİTELİĞİ VE
SINIRLANMASI REJİMİ
366
A. Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği
366
B. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması veya Durdurulması
366
C. Olağanüstü Yönetim Usulleri
367
1. Olağanüstü Hal Kavramını Açıklayan Görüşler
a. Zaruret Hali Teorisi
368
368
b. Meşru Müdafaa Teorisi
368
c. Siyasi Teori
368
d. Anayasa Geleneği Teorisi
368
2. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Olağanüstü Hal ilanı Kararının
Hukuki Tahlili
369
a. Yetkili Makam
369
b. Şekil Unsuru
369
c. Sebep Unsuru
369
aa. Doğal Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle Olağanüstü Hal İlânı.... 369
bb. Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddî Şekilde
Bozulması Sebepleriyle Olağanüstü Hal ilânı
370
d. Konu Unsuru
370
e. Amaç Unsuru
370
3. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Sıkıyönetim, Seferberlik ve
Savaş Hali Kararının Hukuki Tahlili
370
a. Yetkili Makam
372
b. Şekil Unsuru
372
c. Sebep Unsuru
372
d. Konu Unsuru
373
e. Amaç Unsuru
373
içindekiler
1 3
D. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Olağanüstü Hal
Uygulamaları
373
1. Genel Sınırlama Rejimi
373
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. Maddesi Hükmü ve
Değerlendirmesi
376
a. Savaş Hali-Kamusal Tehlike Şartı
377
b. Ölçülülük İlkesi
377
c. Uluslararası Hukuktan Doğan Yükümlülüklere Ters Düşmeme
378
d. Dokunulmaz Haklar
378
e. Usule İlişkin Koşul
378
3. Olağanüstü Halde İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi
378
4. Olağanüstü Hal Açısından Türkiye'nin Yükümlülük Azaltma Beyanları ..380
5. AİHM Kararlarından Örnekler
E. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanmasının Sınırları
381
385
1. Hakkın Özüne Dokunmama
385
2. Ölçülülük İlkesi
386
3. Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Uygun Olma
387
4. Sınırlamanın Yasayla Olması
387
F. İnsan Haklarının Korunmasında Terörle Mücadele
389
1. Terör Kavramı
389
2. Terörle Mücadele Kanunu ve CMK'da Öngörülen Tedbirler
392
a. 3713 s. Terörle Mücadele Kanunu
392
b. CMK'da Öngörülen Tedbirler
aa. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan iletişimin Denetlenmesi
bb. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi
cc. Teknik Araçlarla İzleme
dd. Tanıkların Korunması
408
408
413
415
418
VI. İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI
RESMÎ KURUM VE KURULUŞLAR
420
A. İnsan Hakları Başkanlığı
420
B. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları
420
C. İnsan Hakları Üst Kurulu
426
insan Hakları El K i t a b ı
D. İnsan Hakları Danışma Kurulu
427
E. İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi
428
F. İnsan Hakları İhlâl İddialarını İnceleme Heyetleri
429
G. T B M M İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
43G
H. Avrupa İnsan Hakları M a h k e m e s i (AİHM)
431
I. Uluslararası Ceza Divanı
436
İ. Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslar arası
Sözleşmesi ile Kurulan İnsan Hakları Komitesi
443
VII. İNSAN HAKLARINI KORUYAN DİĞER KURUL VE
KOMİSYONLARDAN ÖRNEKLER
448
A. Tüketici Hakları Kurulları
448
B. Cezaevi İzleme Kurulları
449
C. T B M M İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
449
D. Dilekçe Komisyonu
450
E. Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar
450
F. Terörle M ü c a d e l e Yüksek Kurulu
451
G. Kamu Denetçisi ( O m b u d s m a n )
452
H. Reklam Kurulu
454
I. İnternet Kurulu
454
İ. Kamu Görevlileri Etik Kurulu
454
J. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
456
K. Terör ve Terörle M ü c a d e l e d e n Doğan Zararların Karşılanması
Hakkında Kanun Gereğince Oluşturulan Zarar Tespit Komisyonları
458
VIII. İNSAN HAKLARI KURULLARI KANALIYLA HAK ARAMA
YOLLARI
462
A. Hak İhlâllerine Karşı Hak A r a m a Yolları
463
B. İnsan Hakları Kurullarında Başvurunun Alınması ve
Değerlendirilmesi
464
içindekiler
C. Delil Toplama
1. İddia ile İlgili Bilgi ve Belgeleri Toplama
15
468
473
2. Taraflar (Mağdur ve Suçlanan) ve Tanıkların Dinlenmesi ile, Bunların
Dinlenirken Psikolojilerinin Dikkate Alınması
3. Zamanaşımı Sürelerinin Göz Önüne Alınması
474
475
D. Kurulda Görüşme ve Kanaate Ulaşma
475
E. Yönlendirme
480
F. Süreci İzleme
481
G. Başvurana Bilgi Verme
482
H. Kamuoyuna Bilgi Verme
482
I. İhlâle Meydan Veren Etkenleri Ortadan Kaldırmaya Yönelik Tedbirler...482
İ. R e s e n Harekete Geçerek İhlalleri İnceleme
483
IX. İNSAN HAKLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME,
BİLİNÇLENDİRME VE EĞİTİM
484
A. Bilgilendirme
484
1. Yargısal Yollar Konusunda Bilgilendirme
485
2. Yargı Dışı Yollar Konusunda Bilgilendirme
487
B. Bilinçlendirme
488
C. Eğitim
491
X. ARAŞTIRMA VE İZLEME
494
XI. HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
496
EKLER- BAŞLICA İLETİŞİM BİLGİLERİ VE İNTERNET
ADRESLERİ
500
A. Merkezi İdarenin İnsan Hakları ile İlgili Birimleri
500
B. Akademik Kurumlar
500
C. Baro ve Sendikalar
501
—
'
illggnjHakları El Kitabı
D. Birleşmiş Milletler Bünyesi İçinde, İnsan Hakları İ h i â | |
Bildirim/Şikayet Mekanizmaları
eri i ) e
j, ...
"
^
g
E . Faydalı Kurumlar
5
Q
2
F. Diğer Kurum ve Kuruluşlar
510
Kaynakça (Türkçe)
5
Kavram Dizini
1
3
Kavram Dizini
A n a y a s a M a h k e m e s i , 99, 172, 188
A n a y a s a Yargısı, 172
Açık Sayım ve Döküm, 309
Açık ve Mevcut Tehlike, 234
Açlık Grevcilerine Yönelik Zorunlu
Tıbbî Müdahale, 140
A r a m a , 6 7 , 76, 210, 407, 450, 4 6 2 ,
4 6 3 , 4 6 9 , 481
A r k e o l o j i k Mirasın K o r u n m a s ı n a
ilişkin Valetta (Malta)
S ö z l e ş m e s i , 328
Açlık Grevleri, 315, 316, 317
A s g a r i Ü c r e t , 6 0 , 66, 331
Ad Seçme, 201
A s k e r Kişiler, 9 7 , 264, 271
Adalı/Türkiye Kararı, 105
A s k e r i M a h k e m e , 373
Adil ve Dürüst Çalışma Koşulları
A s k e r l i k H i z m e t i , 142, 264
Hakkı, 42
Adil Yargılanma ilkesi, 169, 189
Adlî Kolluk, 149
Adli Kontrol, 310
Adlî Soruşturma ve Kovuşturmaya
İlişkin Bilgi veya Belgeler, 353
Adli Yardım, 175, 463, 466, 478
AGİK insani Boyut Konferansı
Kopenhag Toplantısı Nihai
Senedi, 230
Aile, 76
Aile Kurma Hakkı, 76
Aile Yaşamı ve Mesleki Yaşamın
Bağdaştırılması,, 42
Aile Yaşamına Saygı, 71
Aile Yaşamına Saygı Gösterilmesi
Hakkı, 71
Akıl Hastalarının Haklan
Beyannamesi, 348
Akılcı Özgürlük, 61
Akkoç/Türkiye Kararı, 86
Aksoy Davası, 121
Aksoy Kararı, 381, 382, 383
Aktif Statü Hakları, 329
Alo insan Hakları Projesi, 466
Amaçsal Yorum Yöntemi, 137
Amsterdam Bildirgesi, 315
Anayasa Geleneği Nazariyesi, 368
A t a d , 203
A u t o - L i m i t a t i o n , 368
A v r u p a Birliği A n a y a s a s ı , 4 1 , 309
A v r u p a Cezaevi Kuralları, 361
A v r u p a Hasta Haklarının
G e l i ş t i r i l m e s i B i l d i r g e s i , 315
A v r u p a K o n s e y i , 23, 24, 26, 2 7 , 33,
4 3 , 49, 5 0 , 53, 112, 114, 335,
3 4 6 , 355, 357, 374, 377, 378,
3 8 0 , 3 8 1 , 437, 503, 507, 508, 510
A v r u p a K o n s e y i Bakanlar K o m i t e s i ,
50
A v r u p a Konseyi Parlamenterler
Meclisi, 24
Avrupa Konvansiyonu, 41
Avrupa Ombudsmanı, 42
A v r u p a Ortak A n a y a s a l D ü z e n i , 169
A v r u p a P a r l a m e n t o s u , 4 2 , 283
A v r u p a Toplulukları Adalet Divanı,
437
A v u k a t l ı k Ü c r e t i , 175, 189
A y d ı n K a r a r ı , 121
A y ı r ı m c ı l ı k , 2 8 4 , 3 3 3 , 338
Ayrım Yapmama, 42
A y r ı m c ı l ı k Y a s a ğ ı , 5 0 , 139, 273,
2 8 4 , 2 8 5 , 286, 357, 359, 4 0 6 , 4 3 5
Azınlık H a k l a r ı , 4 1 , 355, 357, 3 5 8 ,
493
542
insan Hakları El Kitabı
B
Bağdaşmazlık, 433
Bağdaştırıcı Çözümler, 61
Bakanlar K o m i t e s i , 51
Bali Bildirgesi, 315
Balistik Rapor i n c e l e m e s i , 78
Bankacılık D ü z e n l e m e ve
D e n e t l e m e K u r u m u , 451
B a n k o v i ç ve Diğerleri Kararı, 72
Barış Hakkı, 66, 329
B i l i m Ö z g ü r l ü ğ ü , 3 1 1 , 312
Bilim ve Sanatı Ö ğ r e n m e Hakkı, 68
Bilirkişi, 1 7 1 , 178, 1 8 1 , 1 9 1 , 443,
468
Bili Of Rights, 36, 59
Bir işte Çalışma Hakkı, 42
Bir Yargı Y e r i n e B a ş v u r u Hakkı, 175
Bireycilik A n l a y ı ş ı , 58
Bireysel B a ş v u r u , 3 2 , 4 1 , 49, 5 4 ,
148, 3 7 9 , 4 3 3 , 4 3 5 , 4 4 5 , 4 4 7 , 481
Bireysel Haklar, 68
Basın, 237
Bireysel S e ç i m Hakkı, 309
Basın Araçlarının K o r u n m a s ı , 256
Bireysel Ş i d d e t K ü l t ü r ü , 3 9 1
Basın K a n u n u , 25, 178, 197, 207,
258, 398, 471
Basın Ö z g ü r l ü ğ ü , 24, 52, 67, 204,
207, 216, 247, 248, 2 5 1 , 254,
255, 257, 258, 260, 262, 264,
266, 269, 270, 2 7 1 , 273
Basında T e k e l l e ş m e , 256, 270
Başbakanlık insan Hakları
Başkanlığı, 420, 466, 4 8 2 , 4 8 3 ,
4 9 1 , 4 9 4 , 499, 500
Başkalarının Ş ö h r e t ve Haklarının
K o r u n m a s ı , 230, 239, 2 6 2 , 376
B a ş v u r u S ü r e s i , 436
B a ş v u r u n u n Açıkça Dayanaksız
O l m a s ı , 433
B e d e n s e l Cezalar, 130
Belçika Dil Davası, 75
Belgelere Erişim Hakkı, 42
Beraat, 1 5 1 , 162, 1 7 1 , 179, 2 6 2 , 409
B e r k t a y / T ü r k i y e (1.3.2001) Kararı,
78
Beş T e k n i k , 122, 123
Beşinci C e n e v r e Birleşmiş M i l l e t l e r
K o n g r e s i , 110
Bilgi E d i n m e Hakkı K a n u n u , 3 5 1 ,
4 5 6 , 458
Bilgi v e D ü ş ü n c e y i E d i n m e
Ö z g ü r l ü ğ ü , 232
Bilgi v e D ü ş ü n c e y i Y a y m a
Ö z g ü r l ü ğ ü , 232
Birinci Kuşak insan Hakları, 66
B i r l e ş m i ş M i l l e t l e r Ç o c u k Ceza
Adaleti Sisteminin Uygulanması
Hakkında A s g a r i S t a n d a r t
K u r a l l a r ı , 336
B i r l e ş m i ş Milletler Ç o c u k Hakları
S ö z l e ş m e s i , 26, 3 3 3 , 337
B i r l e ş m i ş M i l l e t l e r Ç o c u k Hakları
S ö z l e ş m e s i n i n S e ç i m l i k Ek
Protokolü, 26
B i r l e ş m i ş M i l l e t l e r i n s a n Hakları
E ğ i t i m i On Yılı E y l e m Planı, 4 2 8 ,
429
Birleşmiş Milletler insani Gelişme
R a p o r u , 289
Birleşmiş Milletler M i n i m u m
Cezaevi S t a n d a r t Kuralları, 361
Birleşmiş Milletler Ö z g ü r l ü ğ ü n d e n
Y o k s u n Bırakılan K ü ç ü k l e r i n
K o r u n m a s ı , 336
B i y o l o j i k Çeşitlilik S ö z l e ş m e s i , 328
B m G e n e l K u r u l u , 3 6 , 39, 53, 109,
118, 124, 4 2 0 , 4 4 1 , 4 4 7
B o s n a - H e r s e k insan Hakları D a i r e s i ,
44
B r o g a n v e D i ğ e r l e r i K a r a r ı , 383
c
Calvelli ve C i g l i o / i t a l y a , 82
Kavram Dizini
Ceza Davalarına ilişkin
Uyuşmazlıklar, 172
Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri
izleme Kurulları Kanunu, 449
Ceza Mahkumiyeti, 195
Ceza Muhakemesi Kanunu, 24, 148,
4 0 1 , 4 0 2 , 481
Ceza Sorumluluğunun Kişiselliği,
169
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
infazı Hakkında Kanun, 24, 360,
402
Cezaevi izleme Kurulları, 449
Cezaevleri, 210
543
Ç e v r e n i n K o r u n m a s ı , 4 2 , 329
Ç e v r e s e l Etki D e ğ e r l e n d i r m e , 328
Ç e v r e y e Karşı Suçlar, 330
Ç o c u ğ u n K i m l i ğ i n i K o r u m a Hakkı,
333, 338
Ç o c u k Hakları, 25, 4 2 , 333, 334,
3 3 6 , 3 3 7 , 3 3 8 , 340, 4 2 5 , 4 7 1 ,
4 9 2 , 510
Ç o c u k Hakları K o m i t e s i , 334, 336,
3 3 7 , 510
Ç o c u k i s t i s m a r ı n ı n Ö n l e n m e s i , 333,
338
Çocukları Ana-Babadan Ayırma
Y a s a ğ ı , 3 3 3 , 338
Cezai Kovuşturmada Aynı Suçtan
Ötürü iki Kez Yargılanmama ya
da Cezalandırılmama Hakkı, 42
Ç o c u k l a r ı n Çalıştırılmasının
Cinsel Şiddet, 344, 346, 498
Ç o ğ u l c u l u k , 213, 223, 233, 267,
Cinsellik Hakkı, 346
Yasaklanması, 42
Çoğulcu Demokrasi, 3 1 , 49
3 0 1 , 497
Cinsiyet Ayrımcılığı Sözleşmesi,
285
Costello-Roberts Kararı, 70
Cumhuriyetin Temel Niteliklerinin
Korunması, 256
D
Dağıtıcı A d a l e t , 60
Dar Y o r u m , 95, 2 3 7 , 264
Davanın Hakkaniyete Uygun
ç
D i n l e n m e s i n i i s t e m e k Hakkı, 177
D a y a n ı ş m a G r e v v e L o k a v t ı , 314
Çakmak ve Diğerleri-Türkiye Kararı,
180
Dayton Sözleşmesi, 44
Çalışanların işte Bilgi Alma ve
Danışma Hakkı, 42
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
D e m i r v e D i ğ e r l e r i Kararı, 383
Bakanlığı, 347, 426, 500
Çapraz Sorgu Hakkı, 336, 442
Çekince, 166, 341
Çekinme Yükümlülüğü, 66
Çetin ve Diğerleri Kararı, 383
Çevre Alanında Bilgiye Ulaşma,
Kamunun Karar Sürecine
Katılımı ve Yargısal Başvuru
Yollarına ilişkin Aarhus
Sözleşmesi, 329
Çevre Hakkı, 66, 328, 329, 464, 492
De B e c k e r / B e l ç i k a , 265
Demiray/Türkiye Davası, 87
D e m o k r a s i , 233
Demokratik T o p l u m Düzeninin
G e r e k l e r i n e U y g u n O l m a , 387
D e n e t i m M e k a n i z m a s ı , 5 0 , 54, 340
Denetim Muhakemesine Başvurma
Hakkı, 336
Denkleştirici Adalet, 60
D e r n e k K u r m a Ö z g ü r l ü ğ ü , 275, 4 3 5
D e v l e t B a ş v u r u s u , 54, 4 4 6
D e v l e t Sırrına ilişkin Bilgi v e y a
B e l g e l e r , 352
insan Hakları El Kitabı
544
Devletin Ü ç ü n c ü M a d d e y e ilişkin
E
Usulî Y ü k ü m l ü l ü ğ ü , 116
Dışarı Çıkma Yasağı, 145
Dilekçe Hakkı, 26, 42, 5 2 , 65, 282,
3 5 1 , 433, 450
Dilekçe Hakkının Kullanılması
Hakkında K a n u n , 282, 450
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına
Dair K a n u n , 351
E ğ i t i m Hakkı, 4 2 , 6 6 , 68, 7 0 , 7 5 , 76,
3 0 1 , 3 1 1 , 338, 4 9 2 , 4 9 3
E k i n c i / T ü r k i y e , 89
E k o n o m i k Ş i d d e t , 343, 3 4 4 , 4 9 8
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklara ilişkin Uluslararası
S ö z l e ş m e , , 25
Dilekçe K o m i s y o n u , 283, 450
Eleştirinin Sınırları, 207
Din Eğitimi, 302
E l k o y m a , 196
Din Ö z g ü r l ü ğ ü , 76
Dini inanç Ö z g ü r l ü ğ ü , 215
Dinsel ve Felsefi inancına Saygı
G ö s t e r m e k Y ü k ü m l ü l ü ğ ü , 301
Diplomatik ve Konsüler Korunma
Hakkı, 42
Disiplin Cezası, 217, 271
D o ğ a l Haklar Ö ğ r e t i s i , 3 1 , 3 6
D o ğ a l Hakları, 3 1 , 5 2
D o ğ a l Hukuk A n l a y ı ş ı , 3 0 , 59
D o ğ u r g a n l ı k Hakkı, 345
D o k u n u l m a z Haklar, 378
D o s t a n e Ç ö z ü m , 162, 2 0 4 , 247,
384, 445
Du Roy ve M a l a u r i e / F r a n s a , 265
D u r u m u n G e r e k t i r d i ğ i Ö l ç ü , 367,
3 7 7 , 3 8 2 , 388
D u r u ş m a d a Ş a h s e n Hazır B u l u n m a
Hakkı, 178
D u r u ş m a l a r ı n Açık ve Kararların
Gerekçeli O l m a s ı , 169
D u r u ş m a n ı n Halka Açıklığı, 179
D ü n y a T a b i p l e r Birliği Hasta H a k l a n
B i l d i r g e s i , 315
D ü ş ü n c e , Din v e V i c d a n Ö z g ü r l ü ğ ü ,
213
D ü ş ü n c e y i A ç ı k l a m a Ö z g ü r l ü ğ ü , 76,
174, 193, 227, 228, 2 3 3 , 234,
235, 237, 247, 254, 258, 278,
3 1 2 , 316, 4 3 5
Emniyet Örgütü Disiplin T ü z ü ğ ü , 98
Enerji Piyasası D ü z e n l e m e K u r u m u ,
451
Engelli Hakları, 347
Engellilerin E ğ i t i m Hakkı, 301
Engellilik A y r ı m c ı l ı ğ ı S ö z l e ş m e s i ,
285
Eski Hale G e t i r m e , 174
Eski Y u g o s l a v y a Uluslararası Ceza
M a h k e m e s i , 4 3 , 437
Esnek Çalışma S a a t l e r i , 285
Eşcinsel Evlilik, 203
Eşit Ü c r e t S ö z l e ş m e s i , 285
Eşitlik ilkesi, 56, 6 7 , 197, 2 4 0 , 2 8 5 ,
359
Etkili B a ş v u r u Hakkı, 116, 175, 281
Etkili B a ş v u r u Y o l l a r ı , 281
Etkin/Fiilî D e n e t i m , 72
Etnik T e m i z l i k , 43
Evlat E d i n i l m e Hakkı, 3 3 3 , 3 3 8
Evlat E d i n m e , 3 3 2 , 339
Evlenme ve Aile Kurma Hakkı, 42,
7 6 , 203
Evlilik Dışı Ç o c u k , 339
Evlilik ilişkisi, 204
E v r e n s e l R u h , 61
E v r e n s e l l i k İlkesi, 4 3 9
F
F i n u c a n e / B i r l e ş i k Krallık D a v a s ı , 88
K a v r a m Dizini
Fiziksel Olmayan İşkence, 118
Fransız insan ve Kişi Hakları
Bildirgesi, 59
Fransız insan ve Yurttaş Haklan
Bildirgesi, 36
Fuentos/ispanya, 265
G
G e c i k m e d e Sakınca, 410, 413
G e ç i c i Koalisyon Yönetimi, 431
GeiHstreerde Press/Hollanda, 270
G e n ç l e r i n işyerinde Korunması, 42
G e n e l Ekonomik Çıkara ilişkin
Hizmetlere Erişim, 42
G e n e l Grev ve Lokavt, 314
G e n e l Müsadere Yasağı, 169
G e n e l ve Gizli Oy, 309
G e n e t i k Şifre, 29
G e o r g e s Jellinek, 64
G e r ç e k Haklar, 69
Gerekçeli Karar, 197
G e r i Verme, 152, 203
Gizli Dinleme, 251
G o l d e r Davası, 75
Goodvvin/Birleşik Krallık, 260
G ö ç e Zorlama, 210
G ö r ü ş Sahibi Olma Özgürlüğü, 232
Gözaltı Süreleri, 148, 149
Gözaltı Süresi, 132, 148, 149, 154,
1 6 1 , 163, 165, 383, 401
Gözaltına Alma, 87, 105, 149, 154,
161
Gözaltında Bulunan Kimselerin
Kaybolması, 136
Grabher-Möyer, 258
G r e v Hakkı, 65,314
G r e v ve Lokavt Hakkı, 314
Groppera Radio Ag/isviçre Kararı,
268
Gül/Türkiye Kararı, 96
Güvenlik, 43
545
Güvenlik Konseyi, 43, 44, 4 3 1 , 440
G ü v e n l i k T e d b i r i , 172
H
H a b e a s C o r p u s A c t , 36, 5 9
Haber Alma Özgürlüğü, 42
H a b e r K a y n a ğ ı n ı n Gizliliğinin
Korunması, 260
H a b e r l e ş m e O l g u s u , 254
H a b e r l e ş m e Ö z g ü r l ü ğ ü , 65, 76, 197,
2 2 7 , 2 3 0 , 2 5 1 , 265, 408
Haberleşme Özgürlüğüne Saygı, 76
Habitants De Leeuw
S t . P i e r r e / B e l ç i k a , 233
Hak A r a m a Ö z g ü r l ü ğ ü , 65, 281
H a k a r e t S u ç u , 258
H a k i m Kararı, 148, 210, 4 0 3
Hakkaniyet, 60, 327
Hakkın Ö z ü n e D o k u n m a m a , 255,
3 8 5 , 387
Haksız Bir Y a k a l a m a v e T u t u k l a m a ,
148
Haksız işten Çıkarma D u r u m u n d a
K o r u n m a Hakkı, 4 2
H a n d y s i d e Kararı, 273
Hapishane Üniforması Giyme
Z o r u n l u l u ğ u , 127
H a r e k e t Ö z g ü r l ü ğ ü , 144, 383
Hasta H a k l a r ı , 3 1 4 , 3 1 5 , 3 2 6
Hasta Hakları Y ö n e t m e l i ğ i , 3 1 5 , 326
Havana Kuralları, 336
H e k i m için i h b a r Y ü k ü m l ü l ü ğ ü , 324
Her T ü r l ü Irk A y r ı m c ı l ı ğ ı n ı n O r t a d a n
K a l d ı r ı l m a s ı n a ilişkin U l u s l a r a r a s ı
S ö z l e ş m e , 25
Herkesin işkenceye ve Diğer
Z a l i m a n e , insanlık Dışı v e y a
O n u r Kırıcı M u a m e l e y e v e y a
Cezaya Karşı K o r u n m a s ı n a Dair
B i l d i r i , 109
Hizmet Kusuru, 477, 478
546
insan Hakları El Kitabı
H u g h Jordan/Birleşik Krallık Kararı,
88
ikinci Kuşak insan Hakları, 6 6 , 358
Hukuka U y g u n Delillerden
Y a r a r l a n m a Y ü k ü m l ü l ü ğ ü , 178
Hükümlü ve Tutukluların
Beslenmesinin Engellenmesi,
321
İkrar, 1 1 1 , 3 3 7 , 4 6 8
H ü k ü m l ü , Özürlü v e T e r ö r M a ğ d u r u
Çalıştırma Z o r u n l u l u ğ u , 360
H ü r r i y e t i Bağlayıcı Ceza, 124
I
llijkov, 317
ikinci M e ş r u t i y e t , 52
il ve İlçe insan Hakları K u r u l l a r ı ,
420, 4 2 1 , 422, 426, 462, 475,
4 8 0 , 4 8 2 , 497
il ve ilçe insan Hakları K u r u l l a r ı n ı n
K u r u l u ş , G ö r e v v e Çalışma
Esasları Hakkında Y ö n e t m e l i ğ i ,
422
iltica, 3 6 2 , 363, 364
infaza ilişkin Kurallar, 194
insan Hakları B a ş v u r u K u t u l a r ı , 4 2 2 ,
4 2 4 , 465
International C r i m i n a l C o u r t , 436
insan Hakları Ç o c u k M e c l i s i , 426
Irkçılık, 258, 259, 288, 428, 492
insan Hakları D a n ı ş m a K u r u l u , 4 2 7 ,
428, 464
insan H a k l a n D a n ı ş m a K u r u l u ' n u n
K u r u l u ş , G ö r e v ve işleyişi ile
ilgili Usul ve Esaslar H a k k ı n d a k i
Yönetmelik, 428
insan Hakları D a n ı ş m a v e B a ş v u r u
M a s a s ı , 421
Irksal ilişkiler S ö z l e ş m e s i , 285
I
iç B a ş v u r u Yollarının T ü k e t i l m e s i ,
379, 433
i d a m Cezasının Kaldırılmasına
ilişkin Ek 6 No.Lu P r o t o k o l , 24
idarenin S o r u m l u l u ğ u , 478
İdari D e n e t i m , 4 8 8
idarî S o r u ş t u r m a y a ilişkin Bilgi v e y a
Belgeler, 353
idari Uyuşmazlıklar, 172, 486
idari Y a r g ı , 172, 224, 3 5 3 , 4 6 4 , 4 7 7 ,
4 7 9 , 4 8 6 , 487
idari Yargılama U s u l ü K a n u n u , 353,
487
iddia Tanıklarına S o r u S o r m a Hakkı,
192
İfade A l m a , 107, 383, 4 4 3 , 472
ihlâlin Etkin Bir Şekilde
Giderilmesini Talep Etme, 42,
282
ikamet Etme Özgürlüğü, 42
ikinci D ü n y a Savaşı, 23, 33, 3 4 , 35,
36, 49, 53, 66
insan H a k l a n E ğ i t i m i , 55, 5 7 , 4 2 7 ,
428, 429, 4 9 1 , 492, 493, 502,
503, 5 0 5 , 506, 507
i n s a n Hakları E ğ i t i m i On Yılı Ulusal
Komitesi, 427, 428, 429
i n s a n Hakları E v r e n s e l B i l d i r g e s i ,
3 2 , 35, 36, 49, 53, 108, 2 2 9 , 3 3 4 ,
492
i n s a n H a k l a n İhlâli iddialarını
inceleme Heyetleri, 429, 470
insan Hakları ihlâli iddialarını
inceleme Heyetlerinin Kuruluş,
G ö r e v ve İşleyişi ile ilgili U s u l ve
Esaslar H a k k ı n d a Y ö n e t m e l i ğ i ,
429
i n s a n Hakları K o m i t e s i , 3 2 , 3 9 , 8 2 ,
113, 126, 136, 138, 3 5 6 , 4 4 3 ,
4 4 6 , 4 8 9 , 510
i n s a n Hakları Üst K u r u l u , 4 2 6 , 4 2 8 ,
429, 430, 480
Kavram Dizini
547
i a n Haklarına Saygı, 4 1 , 5 1 , 53,
54, 55, 222, 423, 4 3 1 , 4 5 0 , 485
n s
İnsan Haklarının Korunması, 3 1 , 35,
50, 54, 73, 389, 420, 422, 426,
463
insan Onuru, 30, 60, 64, 110, 111,
124,125, 140, 228, 3 3 1 , 334,
360, 387, 388, 474
Cezalandırmanın Yasaklanması,
42
i ş k e n c e y e v e Diğer Z a l i m a n e , Gayri
insani veya Küçültücü Muamele
v e y a Cezaya Karşı Bm
S ö z l e ş m e s i , 25
i ş k e n c e y i Ö n l e m e K o m i t e s i , 510
işsizlik S i g o r t a s ı , 60, 331
insancıl Hukuk, 43, 4 4 , 6 1 , 6 2
insani Yardım Alma Hakkı, 66, 329
insanlığa Karşı Suçlar, 441
insanlık Dışı Muamele, 43, 83, 118,
119, 120, 123, 129, 130, 137,
138,141,143, 334
insanlık Onuru, 42
i ş y e r i Çalıştırma Ö z g ü r l ü ğ ü , 42
işyeri işgali, 314
itiraz H a l i n d e T e c a v ü z e U ğ r a m a ,
344, 498
iyi Y ö n e t i m Hakkı, 4 2
J
internet Kurulu, 454
İrlanda/Birleşik Krallık Davası, 122
ispat Hakkı, 65
J a n d a r m a Teşkilat, G ö r e v v e
Yetkileri K a n u n u , 9 8
ispat Yükünün Aleyhine
J a n d a r m a Teşkilat, G ö r e v v e
Çevrilmemesi Hakkı, 442
Yetkileri Y ö n e t m e l i ğ i , 9 9
isteme Hakları, 64, 65, 331
istihbarata ilişkin Bilgi veya
Belgeler, 353
İstihdam Haklan Sözle şmesi, 285,
289
J e r s i l d Kararı, 259
J o h n Locke, 59
J u s C o g e n s , 112
İstihdam Sözleşmesi, 285
istinaf Mahkemesi, 43,172, 273
'§ Bulma Hizmetine Erişme Hakkı,
42
K a b u l Edilebilirlik K o ş u l l a r ı , 4 3 4 ,
1 Kanunu, 312, 360
446
!§Çİ Bulma Kurumu, 347
K a b u l Edilmezlik K a r a r ı , 125
!§' Yavaşlatma, 314
' ^ e n c e , 33, 52, 57, 66, 70, 75, 78,
. 108, 109, 110,111, 112, 113,
4 , 115, 117, 118, 120, 121,
•>23,124,135, 138, 145,150,
281, 317, 319, 333, 338, 360,
361,373, 378, 387,388, 403,
8 2
1 1
işken
i
'
'
'
Çe ve Kötü Muameleye Maruz
^ ' m a m a Hakkı, 52
A
S
4 3 5
6
M
6
9
4 7 5
n l ı k Dışı veya
Muamelenin veya
i n v e i n s a
l ç a l t , c ı
4
K a b a h a t l e r K a n u n u , 170, 172, 330
K a b u l Edilebilirlik K a r a r ı , 4 4 6
5 0 1
K a ç m a n ı n Ö n l e n m e s i , 83, 131
Kadın Hakları, 289, 3 4 0 , 3 4 1 , 3 4 2 ,
3 4 3 , 345, 346
Kadın Konuk Evleri, 345, 498
Kadın-Erkek Eşitliği, 4 2 , 2 8 9 , 341
Kadın-Erkek Eşitsizliği, 2 8 6 , 289
Kadınlara Karşı A y ı r ı m c ı l ı k , 346
K a d ı n l a r a Karşı A y r ı m c ı l ı ğ ı n
Önlenmesi Komitesi, 23
Kadınlara Yönelik Şiddet, 343, 344,
498
548
K a m u Denetçisi, 4 5 2 , 488
K a m u Düzeni, 89, 98, 99, 100, 144,
179, 214, 215, 2 2 1 , 222, 223,
225, 235, 248, 2 5 2 , 258, 3 1 1 ,
366, 369, 370, 373, 376, 384, 394
Kamu Görevi, 68
K a m u G ö r e v i ifa E t m e Hakkı, 68
K a m u G ö r e v l i l e r i , 8 4 , 88, 9 7 , 98,
215, 277, 314, 355, 397, 400,
4 2 1 , 4 2 2 , 426, 4 5 4 , 455, 473,
4 8 3 , 494
K a m u G ö r e v l i l e r i Etik K u r u l u , 4 5 4 ,
455
K a m u G ö r e v l i l e r i Etik K u r u l u
K u r u l m a s ı ve Bazı K a n u n l a r d a
Değişiklik Yapılması Hakkında
K a n u n , 455
K a m u G ö r e v l i l e r i Sendikaları
Kanunu, 277, 314
K a m u H i z m e t l e r i n e G i r m e Hakkı, 6 5
K a m u H ü r r i y e t l e r i , 52
K a m u ihale K u r u m u , 451
K a m u Yararı, 58, 98, 119, 205, 206,
208, 258, 259, 260, 2 6 2 , 290,
2 9 1 , 354, 366, 370, 375, 376,
4 5 5 , 4 6 6 , 4 7 6 , 497
K a m u Yönetimine Katılma, 67
K a m u l a ş t ı r m a , 2 9 1 , 2 9 2 , 375, 384
K a m u l a ş t ı r m a B e d e l i n i n Geç
Ö d e n m e s i , 2 9 1 , 375
K a m u l a ş t ı r m a B e d e l l e r i n i n Geç
Ö d e n m e s i , 292
K a m u s a l T e h l i k e , 377
Kanunilik ilkesi, 193, 196, 388
Karar D ü z e l t m e , 487
Kararların Gerekçeli O l m a s ı , 178
Karel Varsak, 66
Karşılıklılık ilkesi, 35, 70, 282, 3 5 2 ,
456
Katılan, 62, 97, 1 7 1 , 177, 230, 4 1 8
Katılma Hakları, 64, 65, 348
Kayıp Kişiler, 84
Kayıttan D ü ş m e , 139
insan Haklan El Kitabı
K e e n a n Kararı, 121
K e n d i n i Suçlayıcı B e y a n d a
B u l u n m a y a Z o r l a n m a m a Hakkı,,
442
Kesin H ü k ü m , 178, 4 3 3
Kıbrıs/Türkiye Kararı, 72
Kılıç/Türkiye (28.3.2000) Davası, 86
Kimliğini Kanıtlama Y ü k ü m l ü l ü ğ ü ,
146
Kişi Ö z g ü r l ü ğ ü , 52, 7 0 , 76, 144, 145,
147, 152, 169, 2 8 1 , 4 3 5
Kişi Ö z g ü r l ü ğ ü v e G ü v e n l i ğ i , 76,
144, 147, 4 3 5
Kişinin B ü t ü n l ü k Hakkı, 42
Kişisel B a ş v u r u Hakkı, 65
Kişisel Bilgilerin K o r u n m a s ı , 42
Kişisel Hak ve Ö d e v l e r , 67
Kişisel Nitelikli V e r i l e r i n K o r u n m a s ı ,
198
Kişisel ve Siyasal Haklar
Uluslararası S ö z l e ş m e s i , 3 1 , 39,
229, 4 4 3
Kitle H a b e r l e ş m e Ö z g ü r l ü ğ ü , 2 5 5 ,
256, 2 5 7 , 265
Klasik i n s a n H a k l a r ı , 66, 68, 69
Klonlama, 29
K o k k i n a k i s K a r a r ı , 221
Kolektif Haklar, 68
K o n u t D o k u n u l m a z l ı ğ ı n ı n ihlâli
S u ç u , 213
Konut Hakkı, 65
Konuta Yönelik Müdahaleler, 210
K o n u t u n Y a k ı l m a s ı , 210
Kopenhag Zirvesi, 41
K o r u m a T e d b i r i , 148, 150, 154
Koruma Tedbirleri Nedeniyle
T a z m i n a t , 146
K o r u y u c u D e v l e t , 115
K o r u y u c u Haklar, 6 4 , 6 5 , 6 8
Kölelik Y a s a ğ ı , 3 7 8 , 3 8 8
K ö t ü M u a m e l e , 7 1 , 112, 115, 118,
137, 138, 139, 149, 3 4 4 , 4 7 5 , 501
Kavram Dizini
549
Köy Yakma, 204, 292, 384
M a h m u t K a y a / T ü r k i y e Davası, 115
Kurt Kararı, 136
M a h p u s l a r ı n Kelepçelerle
Kuvvet Kullanımı, 78, 88, 95, 96, 97,
100, 131,407
T a ş ı n m a s ı , 127
Makaratzis Kararı, 78
Kuvvet Kullanmada Zorunluluk, 96
M a k a r a t z i s / Y u n a n i s t a n , 97
Kuvvet Kullanmanın Sınırları, 95
Makul Süre içinde Yargılanmaya
Küçük Düşürücü Muamele, 118,
119, 120, 121, 123, 124, 127,
138,317,319
Kültür, Din ve Dil Çeşitliliği, 42
Kültürel Haklar, 66, 67, 68, 3 1 1 ,
334, 336, 358, 493, 510
Kürtaj, 343, 346
Kürtçe Eğitim, 359
L
Laiklik, 221, 222, 223, 226
Lavvless Kararı, 147
Leb/Birleşik Krallık Davası, 81
Lehideux ve Isorni/Fransa, 265
Lekelenmeme Hakkı, 179, 185, 336
Leyla Şahin/Türkiye Kararı, 216
Lingens Kararı, 262
Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi, 315
Loizidou/Türkiye Önkararı, 72
Lozan Barış Antlaşması, 356
M
Maddeci Özgürlük Anlayışı, 61
Maddi ve Manevi Varlığını
Geliştirme Hakkı, 228
Maddi Zarar, 162
Magna Carta Libertatum, 36, 58
Mahkeme, 49, 83, 151, 171, 175,
178
Hakkı, 154
M a k u l S ü r e d e Y a r g ı l a n m a , 180
M a k u l S ü r e d e Y a r g ı l a n m a Hakkı,
180, 4 4 2
M a k u l S ü r e d e Y a r g ı l a n m a Hakkı,
D u r u ş m a d a Hazır B u l u n m a
Hakkı, T e r c ü m a n d a n Yararlanma
Hakkı, 442
M a k u l Ş ü p h e , 106
M a l D o k u n u l m a z l ı ğ ı , 291
M a n e v i Zarar, 26, 146, 162, 182,
2 0 1 , 243
M a r c k x Davası, 75
Marksist ideoloji, 49
Marksist Öğreti, 68
M a s u m l u k K a r i n e s i , 184, 186, 389
M c c a n n / B i r l e ş i k Krallık Kararı, 78
M e d e n i ve Siyasi Haklara ilişkin
Uluslararası S ö z l e ş m e , 25, 26
M e d e n i ve Siyasi Haklara ilişkin
Uluslararası S ö z l e ş m e n i n
S e ç i m l i k Ek P r o t o k o l ü , 26
M e m u r i y e t e G i r m e Hakkı, 5 2
Meslek Seçme Özgürlüğü, 42
Meslekten Çıkarma, 98
Meşhut Suçların M u h a k e m e s i
U s u l ü K a n u n u , 188
M e ş r u M ü d a f a a , 368
M e ş r u M ü d a f a a N a z a r i y e s i , 368
M e ş r u S a v u n m a , 83, 8 4 , 9 5
M i l i t a n D e m o k r a s i , 233
Milletler Cemiyeti Antlaşması, 36
Mahkeme Masrafları, 168
M i l l e t v e k i l i D o k u n u l m a z l ı ğ ı , 239
Mahkemelerin Bağımsızlığı, 169,
M i l l i G ü v e n l i k K u r u l u , 3 6 9 , 372
182
Mahkumiyet Hükmünün
Yerindeliği, 171
M ü d a f i ile G ö r ü ş m e Hakkı, 4 0 1 , 403
insan Hakları El Kitabı
550
M ü d a f i i n Dosyayı i n c e l e m e Yetkisi,
191
O n u r Kırıcı M u a m e l e , 109, 113, 1 3 1 ,
435
M ü d a h i l , 88, 1 7 1 , 268
ö
M ü e b b e t Hapis Cezası, 125, 397
M ü l k i y e t D o k u n u l m a z l ı ğ ı , 291
M ü l k i y e t Hakkı, 28, 4 2 , 52, 65, 6 7 ,
68, 76, 2 4 1 , 273, 290, 2 9 1 , 292,
375, 435, 448, 463, 490
M ü l l e r ve Diğerleri/isviçre, 266
Müsadere, Angarya ve Cerime
(Para Cezası) Yasağı, 52
N
N a c h a r o v a / B u l g a r i s t a n , 97, 101
N a m u s Cinayetleri, 343, 344
Nasyonal Sosyalizmin
Y a s a k l a n m a s ı Hakkındaki K a n u n ,
258
N a t o , 72, 73
Necip Hablemitoğlu Olayı, 86
N e g a t i f Dernek Ö z g ü r l ü ğ ü , 275
Negatif Y ü k ü m l ü l ü k , 77
N e w s VVerlags G m b h v e
C o k g / A v u s t u r y a , 265
Nihai Karar, 365
Nuri Özkan - T ü r k i y e Davası, 181
O
Objektif Tarafsızlık, 183
O k ç u o ğ l u Kararı, 197
O l a ğ a n ü s t ü D ö n e m , 368, 373, 388
O l a ğ a n ü s t ü D u r u m , 53, 174, 196,
368, 376, 3 8 2 , 388
O l a ğ a n ü s t ü Hal, 53, 123, 1 4 1 , 148,
149, 154, 1 7 1 , 359, 367, 368,
3 6 9 , 370, 3 7 1 , 3 7 2 , 373, 375,
376, 378, 379, 380, 3 8 1 , 3 8 2 ,
383, 384, 385, 388, 389, 435
O m b u d s m a n , 452, 488
Öcalan Kararı, 126, 129
Ö l ç ü l ü l ü k ilkesi, 366, 3 7 7 , 3 8 6 , 4 6 9
Ö l m e Hakkı, 8 1
Ö l ü m Bekleyişi O l g u s u , 129, 130
Ö l ü m Cezası, 2 4 , 26, 50, 8 2 , 83,
128, 129, 130, 166, 167, 168, 378
Ö l ü m Cezasının Kaldırılmasına
İlişkin ikinci S e ç i m l i k P r o t o k o l ,
26
Ö l ü m Cezasının Kaldırılmasını
A m a ç l a y a n , M e d e n i v e Siyasi
Haklara ilişkin Uluslararası
S ö z l e ş m e y e Ek ikinci i h t i y a r i
P r o t o k o l , 83
Ö l ü m K o r i d o r u (Bekleyişi) O l g u s u ,
129
Ö l ü m O r u c u n a T e ş v i k , 321
Ö n S o r u ş t u r m a Dairesi, 4 3 7 , 4 4 0 ,
442
Ö n l e y i c i Y a k l a ş ı m , 463
Ö t e n a z i , 315
Özel H u k u k Tüzel Kişileri, 172
Özel H u k u k U y u ş m a z l ı k l a r ı , 172
Özel Y a ş a m , 4 2 , 6 6 , 7 6 , 7 8 , 8 2 , 145,
179, 197, 198, 2 0 4 , 2 0 7 , 234,
272, 315, 324, 337, 358, 482
Özel Y a ş a m a v e A i l e Y a ş a m ı n a
Saygı Hakkı, 42
Özel Y a ş a m ı n Gizliliği, 6 6 , 2 0 7 , 2 3 4 ,
272, 324
Özel Y a ş a m ı n G i z l i l i ğ i n i n ihlâl
Edilmesi, 324
Ö z g ü r G ü n d e m / T ü r k i y e , 265
Ö z g ü r l ü ğ ü Bağlayıcı Ceza, 170, 196
Ö z g ü r l ü k v e G ü v e n l i k Hakkı, 4 2 ,
374, 432
Ö z g ü r l ü k ç ü D e m o k r a t i k D e v l e t , 226
551
Kavram Dizini
Özgürlükten Yoksun Kılma, 144,
R o m a S t a t ü s ü , 4 3 , 4 3 7 , 4 3 9 , 440
145
Özürlü Kişilerin T o p l u m a
Kazandırılması, 42
R u a n d a Uluslararası Ceza
R ö n e s a n s , 3 6 , 58
M a h k e m e s i , 4 3 , 437
Rücu, 478
P
Pacta Sunt Servanda, 60
S
Pakdemirli - Türkiye Davası, 239
S a d d a m H ü s e y i n Davası, 431
Para Cezası, 142, 172, 196, 248,
Sadık A h m e t - Y u n a n i s t a n Kararı,
249, 259, 260, 262, 273, 398,
399, 400, 4 0 1 , 442, 454, 494
Paris ilkeleri, 420
Parlamento Çekincesi, 194
174
Sağlık v e A h l a k ı n K o r u n m a s ı , 256
Sağlıklı ve D e n g e l i Bir Ç e v r e d e
Y a ş a m Hakkı, 3 2 9
Parmak izi, 107
Sakat Kişiler, 3 4 7 , 3 4 8
Pasaport Kanunu, 310, 362
Sakatlığın Ö n l e n m e s i v e Sakatların
Pasif Seçim Hakkı, 309
R e h a b i l i t a s y o n u , 347
Peers/Yunanistan, 120,127
Saldırı S u ç u , 3 4 4 , 4 4 1
Pekin Kuralları, 336
S a n a t Eserleri, 2 3 0 , 2 3 2 , 354
Petition Of Ftights, 36, 58
S a n a t v e B i l i m Ö z g ü r l ü ğ ü , 4 2 , 312
Petros Kakoulli Kararı, 104
S a n ı ğ ı n K o n u ş t u ğ u ve A n l a d ı ğ ı Bir
Polat Kararı, 248
Pozitif Ayrımcılık, 285, 286, 287,
288, 289
Pozitif Hukuk, 30, 3 1 , 33, 34, 59, 6 1 ,
69
Pozitif Koruyucu Tedbirler, 198
Pozitif Tedbirler, 71
Pretty/Birleşik Krallık Karan, 81
R
P-adio Abc/Avusturya, 266
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,
451
Radyo ve Televizyon Yayınları, 359
Radyo ve Televizyonların Kuruluş
ve Yayınları Hakkında Kanun,
269
Raninen/Finlandiya Karan, 133
Rekabet Kurumu, 451
Reklam Kurulu, 454
Dilde K e n d i s i n e Y ö n e l t i l e n
S u ç l a m a l a r ı Ö ğ r e n m e Hakkı, 442
Sanık, 1 1 1 , 134, 150, 153, 154, 1 6 1 ,
1 7 1 , 184, 185, 186, 188, 189,
1 9 2 , 193, 196, 2 7 2 , 4 0 2 , 4 0 9 ,
410, 417, 419, 426, 436, 442,
472, 494
Sanık Haklarının Etkin Bir Ş e k i l d e
Uygulanmasını Sağlamaya
Yönelik Araştırma ve inceleme
Yapma, 472, 494
S a n ı k t a n Delile G i t m e A n l a y ı ş ı , 149
S a n s ü r , 237, 2 5 5 , 2 5 6 , 269, 271
S a v a ş , 383
S a v a ş H a l i , 5 0 , 6 2 , 3 7 0 , 3 7 1 , 372
Savaş H u k u k u , 82, 367
Savaş Suçları, 439, 441
S a v a ş - H a l i , 377
S a v u n m a , 188
S a v u n m a H a k k ı , 4 2 , 166, 1 9 1 , 2 4 1 ,
3 0 1 , 402
552
S a v u n m a Tanıklarını Davet E t m e ,
192, 193
S a v u n m a s ı n ı Hazırlamak için Yeterli
Z a m a n v e İmkanlara Sahip O l m a
Hakkı, 442
Saygın B i ç i m d e Ö l m e , 315, 325
Scialacqua/italya Kararı, 82
S e ç i m S i s t e m i , 309
S e ç i m l e r i n Yargı D e n e t i m i n d e
Y a p ı l m a s ı , 309
S e l m o u n i / F r a n s a Davası, 120
Sendika Hakkı, 275, 4 6 4
S e n d i k a K u r m a , 65, 67, 275, 277
S e n d i k a Ö z g ü r l ü ğ ü , 277
S e r b e s t D o l a ş ı m Ö z g ü r l ü ğ ü , 311
S e r m a y e Piyasası K u r u l u , 451
insan Hakları El Kitabı
S o e r i n g Davası, 116
S o m u t Tehlike S u ç u , 250
S o r g u , 150, 336
S o r g u T e k n i k ve Taktikleri, 150
Sosyal Adalet, 60, 66
S o s y a l G ü v e n l i k , 4 2 , 66, 6 7 , 3 3 1 ,
348, 4 6 4
S o s y a l G ü v e n l i k Hakkı, 6 7 , 3 3 1 , 4 6 4
S o s y a l Haklar v e Ö d e v l e r , 6 7
Sosyal Hizmetler ve Çocuk
E s i r g e m e K u r u m u n a Bağlı Kadın
Konukevleri Yönetmeliği, 345,
498
S o s y a l Nitelikli insan Hakları, 68
Sosyal Yardım, 42, 3 3 1 , 4 7 1 , 472,
497
Sert Çekirdekli Hak, 373
S o s y a l Y a r d ı m Hakkı, 331
S ı ğ ı n m a Evleri, 345, 4 2 6 , 498
S o y k ı r ı m , 23, 3 3 , 4 3 , 249, 441
S ı ğ ı n m a Hakkı, 42
S ö z l e ş m e Hakkı, 6 8
S ı ğ ı n m a i s t e m i , 152
Sözlü D u r u ş m a ( M ü r a f a ) , 179
S ı k ı y ö n e t i m , 367, 370, 3 7 1 , 372,
S t r a z b u r g A v r u p a Kentsel Ş a r t ı , 328
373, 388
Sınır Dışı E t m e , 138, 139, 152, 203,
311
Stres P o z i s y o n u , 122
Suç i s n a d ı , 172
Suç İ ş l e m e Ş ü p h e s i , 102
Sınırlı Tecrit U y g u l a m a s ı , 126
S u ç Ş ü p h e s i , 186
Silah K u l l a n m a , 25, 7 7 , 89, 97, 98,
S u ç l a r ı n v e Cezaların M e ş r u l u ğ u v e
9 9 , 100, 4 0 6 , 441
Silah K u l l a n m a Yetkisi, 98, 99
Silahların Eşitliği ilkesi, 178
Silahlı K u v v e t l e r , 226, 375
Sivil T o p l u m K u r u l u ş l a r ı , 55, 329,
343, 4 2 1 , 423, 427, 428, 470,
4 8 4 , 4 8 5 , 490, 4 9 4 , 4 9 8
Siyasal Haklar, 31
Siyasî A m a ç l ı G r e v ve Lokavt, 314
Oranlılığı İlkeleri, 42
S u ç l u l a r ı n C e z a l a n d ı r ı l m a s ı , 110,
2 3 5 , 256
S u ç l u l a r ı n i a d e s i , 42
S u ç s u z l u k K a r i n e s i , 169
Suçun Hukuksal Niteliğinin
D e ğ i ş m e s i , 186
S u ç u n T o p l u m d a infial
U y a n d ı r m a s ı , 151
Siyasi Haklar, 66, 6 7 , 348, 389
S ü b j e k t i f Tarafsızlık, 183
Siyasi Haklar ve Ö d e v l e r , 6 7 , 389
S ü r e l i ve Süresiz Yayın Hakkı, 256
Siyasi M a f y a , 391
Siyasi Nazariye, 368
Siyasi Parti K u r m a , 275
ş
Siyasi Parti K u r m a Ö z g ü r l ü ğ ü , 275
Şartla S a l ı v e r m e , 4 0 6
S o e r i n g , 114, 116, 129, 130
Şeffaf Y ö n e t i m , 3 5 1 , 4 5 6
Kavram Dizini
Şekli Haklar, 68
Şiddet Eylemi, 389, 391, 392
Şikayetler Çalışma Grubu, 446
Şimşek ve Diğerleri Başvurusu, 102
Şüpheli, 24, 107, 137, 150, 151,
154, 161, 171, 184,185, 186,
188,189,196, 401,402, 403,
410, 412, 416, 417
T
553
T e l e f o n K o n u ş m a l a r ı , 199, 251
T e l e k o m ü n i k a s y o n K u r u m u , 451
T e l e k o m ü n i k a s y o n Yoluyla Yapılan
i l e t i ş i m i n D i n l e n m e s i , 409
T e l e s y s t e m T y r o l / A v u s t u r y a , 266
T e m s i l i D e m o k r a s i , 309
T e m y i z i n c e l e m e s i , 179
T e m y i z M a h k e m e s i , 26, 172
T e r c ü m a n d a n Y a r a r l a n m a Hakkı,
193, 336
T e r m i n e l l o / C h i c a g o Kararı, 234
Tahkik Sistemi, 111
T e r ö r E y l e m i , 389, 390, 3 9 1 , 392
Tanık, 89, 103, 150, 171, 178,415,
T e r ö r K a v r a m ı , 389
418,419, 443, 468, 474
Tanıkların Dinlenmesi, 239, 474
T e r ö r S u ç l a r ı , 3 4 , 393, 395, 396,
4 0 1 , 406, 408
Tanıkların Korunması, 415, 418, 419
T e r ö r S u ç u , 3 9 1 , 394, 395, 396, 397
Tanıklıktan Çekinme Hakkı, 409
Terör ve Terörle Mücadeleden
Tanlı Kararı, 89
D o ğ a n Zararların Karşılanması
Tanrıbilir Kararı, 87
H a k k ı n d a k i K a n u n , 25
Tanrıkulu/Türkiye Kararı, 87
T e r ö r i z m , 389, 390
Tanzimat, 23, 52
T e r ö r l e M ü c a d e l e , 25, 53, 99, 112,
Tanzimat Fermanı, 23, 52
194, 197, 247, 2 5 1 , 367, 383,
Taraf, 171
3 8 5 , 3 8 9 , 3 9 1 , 3 9 2 , 397, 400,
Taraf Devletler Meclisi, 437, 438
Taraf Yargılaması, 171
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu,
451
Taş/Türkiye Kararı, 137
TBMM insan Hakları inceleme
Komisyonu, 430, 449, 466, 500
Tecavüz Sonucu Evliliklere
Zorlanma, 344, 498
Tecrit, 126, 127
Tedip (Uslandırma) Hakkı, 131
Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi
Taşınımının ve Bertarafının
Kontrolüne ilişkin Bazel
Sözleşmesi, 328
Tek Dereceli Mahkemeler, 172
Tek Dereceli Seçim, 309
Tek Tip Elbise, 214
Telafi Edici Yaklaşım, 463
4 0 7 , 500
T e r ö r l e M ü c a d e l e K a n u n u , 25, 99,
194, 197, 247, 3 9 2 , 407
T e r s ilişkiye (Anal İlişki) Z o r l a n m a ,
3 4 4 , 498
Thomasius, 60
T i c a r e t S e r b e s t i s i , 52
Ticarî Sır, 3 5 4
T o m a s i / F r a n s a Davası, 132
Toplantı Düzenleme ve
D e r n e k l e ş m e Ö z g ü r l ü ğ ü , 4 2 , 278
T o p l a n t ı Ö z g ü r l ü ğ ü , 279
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
H a k k ı n d a k i K a n u n , 490
T o p l u G ö r ü ş m e , 314
T o p l u iş G ö r ü ş m e s i ve Eylem
Hakkı, 4 2 , 278
T o p l u iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Kanunu, 314
T o p l u i ş S ö z l e ş m e s i Hakkı, 6 5 , 313
554
İnsan Hakları El Kitabı
T o p l u Olarak işlenen Suçlar, 154
T o p l u S ö z l e ş m e ve Grev Hakkı, 67
T o p l u Suç, 148
T o p l u m a Kazandırma K a n u n u , 359
T o p l u m s a l Cinsiyet Eşitliği, 342
T ö r e Saiki, 344
T u t u k l a m a , 59, 133, 150, 152, 154,
1 6 1 , 310, 336, 407, 432, 502
T u t u k l u l u ğ u n M a k u l Süre D e v a m
E t m e s i , 154
Tüketici Konseyi, 448
Tüketici Ö r g ü t l e r i , 448
Tüketici Sorunları H a k e m H e y e t i ,
448
T ü k e t i c i n i n K o r u n m a s ı , 4 2 , 448, 454
T ü r b a n , 216, 226
T ü r k Ceza K a n u n u , 2 4 , 393, 396,
398
Türk M e d e n i K a n u n u , 25, 2 0 1 , 336,
341
Türk T a b i p l e r Birliği Merkez
K o n s e y i , 317
T ü r k T a b i p l e r i Birliği Hekimlik
M e s l e k Etiği K u r a l l a r ı , 327
T ü r k ç e Dışındaki Dil ve L e h ç e l e r d e
E ğ i t i m v e Y a y ı n , 359
T ü r k i y e Barolar Birliği Kadın
H u k u k u K o m i s y o n l a r ı A ğ ı , 343
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü
içkiler Piyasası D ü z e n l e m e
K u r u m u , 451
u
U l t i m a Ratio, 124
Ulusal Azınlıkların K o r u n m a s ı için
Ç e r ç e v e S ö z l e ş m e , 355
Ulusal B a y r a m ve Genel Tatiller
Hakkında K a n u n , 313
Ulusal E g e m e n l i k , 34
Ulusal G ü v e n l i k , 236, 248, 2 5 1 , 258,
3 1 1 , 376
Ulusal ya da Etnik, Dinsel ve Dilsel
Azınlıklara M e n s u p Kişi Hakları
B m B i l d i r g e s i , 355
Ulusal Yargı Y e t k i s i , 438
Uluslararası A d a l e t D i v a n ı , 4 3 7
Uluslararası A f Ö r g ü t ü , 3 6 2 , 505,
506, 512
Uluslararası Ceza D i v a n ı n ı , 4 3 , 438
Uluslararası D e n e t i m , 23, 3 1 , 4 8 8
Uluslararası H u k u k t a n D o ğ a n
Yükümlülüklere Ters D ü ş m e m e ,
378
Uluslararası insan Hakları K u r a l l a r ı ,
34
Uluslararası S ü r e k l i A d a l e t D i v a n ı ,
356
Usuli Y ü k ü m l ü l ü k , 7 8
Uyrukluk Konusunda Avrupa
S ö z l e ş m e s i , 332
u
Ücretli Hafta ve B a y r a m T a t i l i , 312
Ü c r e t l i Yıllık İzin, 312
Ücretsiz T e r c ü m a n d a n Y a r a r l a n m a
Hakkı, 193
Ü ç ü n c ü Kuşak insan H a k l a r ı , 6 6
Ü l k e n i n E k o n o m i k Çıkarlarına İlişkin
Bilgi v e y a Belgeler, 353
Ü l k e - T ü r k i y e K a r a r ı , 142
Üst M a k a m a B a ş v u r u , 4 8 8
V
V. VVeekblad B l u f / H o l l a n d a , 266
Varoluşçu Özgürlük, 61
V a t a n H i z m e t i Hakkı, 6 5
V a t a n d a ş ı n S u ç N e d e n i y l e Başka
Bir Ü l k e y e G e r i V e r i l m e s i Y a s a ğ ı ,
169
V a t a n d a ş ı n Y u r t Dışına Ç ı k m a
Özgürlüğü, 310
Kavram Dizini
Vatandaşlık Hakları, 69
Veli veya Vasisinin Yanında
Bulunma Hakkı, 336
Vereinigung Demokratischer
Soldaten Österreich A n d
Gubi/Avusturya Kararı, 264
Vergi Borcu, 310
Vergi Ödevi, 65
Vergi Yükümlülüğü, 146
Verim Düşürme, 314
Vgt Verein Gegen
Trierfabriken/isviçre, 266
Vicdan Özgürlüğü, 65, 66, 213, 215,
216, 231, 360, 492
Vicdanî Delil Sistemi, 111
Vicdani Retçi, 142
Virginia Haklar Bildirgesi, 36
Vücudun Muayenesi, 140
Vücut Bütünlüğü, 101, 134, 327
W
VVestphalia Antlaşmaları, 355
Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile
Türk Vatandaşlarının Günlük
Yaşamlarında Geleneksel Olarak
Kullandıkları Farklı Dil ve
Lehçelerin Öğrenilmesi
Hakkında Kanun, 359
Yahudi Sorunu, 68
Yakalama, 83,131,133, 135, 136,
144, 147, 148, 152, 154, 161,
162, 163, 336, 407, 466
Yakalama ve Tutuklama
Nedenlerinin ve isnadın Sanığa
555
En Kısa Z a m a n d a B i l d i r i l m e s i ,
152
Y a k a l a m a v e T u t u k l a m a n ı n Kanuna
Uygunluğunun Denetimini
S a ğ l a m a k için Yargı Y o l u n a
B a ş v u r m a Hakkı, 161
Y a k a l a m a , Gözaltına A l m a v e ifade
A l m a Y ö n e t m e l i ğ i , 135
Yakın A k r a b a Evliliği, 347
Y a r g ı Bağımsızlığı, 182
Y a r g ı Y e t k i s i , 23, 35, 54, 65, 7 1 , 73,
183, 4 3 8 , 439, 440, 4 4 1 , 4 4 6 , 468
Y a r g ı ç l ı k v e Savcılık G ü v e n c e s i ,
169, 183
Y a r g ı l a m a n ı n Y e n i l e n m e s i , 24, 27,
4 8 1 , 487
Y a r g ı n ı n Tarafsızlığı, 182, 274
Yasadışı G ö s t e r i , 4 9 0
Yasalar Ö n ü n d e Eşitlik, 42
Yasallık ilkesi, 169
Y a s a m a O r g a n ı , 27, 3 8 6 , 4 3 5 , 452
Y a s a y l a Ö n g ö r ü l m e , 218
Y a ş a / T ü r k i y e (2.9.1998) Kararı, 78
Y a ş a m Hakkı, 28, 4 2 , 68, 7 0 , 75, 77,
7 8 , 79, 8 1 , 8 2 , 83, 85, 86, 87, 89,
9 7 , 98, 99, 100, 102, 104, 106,
136, 3 1 7 , 319, 3 2 6 , 333, 334,
3 3 8 , 346, 367, 378, 384, 388,
3 9 0 , 4 3 2 , 4 3 5 , 463, 492
Yaşamı Yok Etme Yasağı, 77
Yaşlıların Hakları, 42
Yazılı O l m a y a n H u k u k , 194, 219,
245
Y i y e c e k Hakkı, 66, 329
Y ö n e t i m d e Açıklık ilkeleri, 497
Y u n a n D a v a s ı , 118, 120
Y u r t t a ş H a k l a r ı , 52, 6 9
Y ü k ü m l ü l ü k A z a l t m a B e y a n l a r ı , 380

Benzer belgeler