GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Yorumlar

Transkript

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
TICKOPUR R 60
Basım tarihi: 04.06.2015
Sayfa 1 nin 7
No.: 83028
BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı
1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması
TICKOPUR R 60
1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı
Maddenin/Karışımın kullanımı
Temizlik maddeleri.
Sadece mesleki kullanım için.
1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı
Şirket adı:
Cadde:
Şehir:
Telefon:
E-Posta:
DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstr. 3 – 4
12207 Berlin, GERMANY
+49 30 76880-280
[email protected]
Internet:
Sorumlu Bölüm:
www.dr-stamm.de
[email protected], Tel.: +49 30 76880-258
24-hours-emergency: Giftnotruf Berlin: +49 30 30686790 (german, english)
1.4. Acil durum telefonu:
BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı
2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması
Sınıflandırma (26.12.2008 tarihli ve 27092 sayılı)
Tehlike işaretleri: C - AŞINDIRICI
R cümleleri:
Ciddi yanıklara neden olur.
Sınıflandırma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı)
Tehlike kategorileri:
Cilt aşınması/tahrişi: Cilt Aşnd. 1A
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi: Göz Hsr. 1
Tehlike Açıklamaları:
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
2.2. Etiket elemanları
Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir
Sodyum hidroksit
Uyarı Kelimesi:
Piktogramlar:
Zararlılık ifadesi
H314
Önlem ifadeleri
P280
P305+P351+P338
Tehlike
GHS05
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
3.2. Karışımlar
Revizyon No.: 1,04
TR
Revize edildiği tarih: 13.02.2015
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
TICKOPUR R 60
Basım tarihi: 04.06.2015
Sayfa 2 nin 7
No.: 83028
Tehlikeli bileşenler
Kimyasal ismi
EC No.
CAS No.
Miktar
Sınıflandırma (26.12.2008 tarihli ve 27092 sayılı)
Sınıflandırma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı)
Endeks No.
REACH No.
Water
80-90 %
215-185-5
Sodyum hidroksit
<12,5 %
1310-73-2
C - AŞINDIRICI R35
011-002-00-6
Skin Corr. 1A; H314
208-407-7
Sodium gluconate
<5,0 %
309-206-8
Cocobetainamido Amphopropionate
<1,0 %
100085-64-1
Xi - TAHRİŞ EDİCİ, N - ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ R36/38-50
213-791-2
7732-18-5
527-07-1
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1); H315 H319 H400
R-, H- ve EUH -cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bakınız.
BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel bilgi
Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır.
Solunması halinde
Aerosollerin/sprey püskürtmelerin/sıçrama damlalarının olası inhalasyonunda: Doktora danışın. Temiz
hava sağlayın.
Deriyle teması halinde
Deriyle temas halinde derhal yıkamada kullanacağınız madde: Su ve sabun. Deri iritasyonlarında
doktora gidiniz.
Gözlerle teması halinde
Derhal göz kapaklarını açık tutarak 10 ila 15 dakika akan suyun altında yıkayınız. Göz doktoruna
gidiniz.
Yutulması halinde
Derhal ağzınızı çalkalayın ve arkasından bol su için. Kusturmayınız. Doktora danışın.
4.2. En önemli akut ve gecikmeli semptomlar/etkiler
Şimdiye kadar herhangi bir semptom bilinmemektedir.
4.3. Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi.
Semptomatik tedavi.
BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri
5.1. Söndürme malzemesi
Uygun yangın söndürme malzemeleri
Su. Köpük. Püskürtme suyu.
Uygun olmayan söndürme maddesi
Yüksek güçlü su püskürtme jeti.
5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Yangında oluşabilecekler: Nitrojen oksitleri (NOx). Karbondioksit (CO2).
Revizyon No.: 1,04
TR
Revize edildiği tarih: 13.02.2015
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
TICKOPUR R 60
Basım tarihi: 04.06.2015
Sayfa 3 nin 7
No.: 83028
5.3. İtfaiye için önlemler
Yangınla mücadelede özel koruyucu ekipmanlar: Uygun solunum koruması kullanın. Patlaması ve/veya
yanması halinde yayılan gazları solumayın.
Ek bilgi
Materyalin kendisi yanıcı değildir. Söndürme tedbirlerini çevreye uygun belirleyin.
BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Korumasız kişileri uzak tutun. Rüzgarın geldiği tarafta kalın. Buhar, tozlar ve aerosollerin varlığında
solunum koruması kullanın. Kişileri emniyete alın.
6.2. Çevresel önlemler
Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin. Yüzeysel yayılmayı engelleyin (örn. set çekme
veya yağ bariyerleri).
6.3. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Kirlenmiş nesneler ve zemin çevre talimatlarına uygun bir şekilde temizlenmelidir. Toplanan materyale,
atıkla ilgili bölüme uygun müdahale edilmelidir. Uygun absorpsiyon materyali: Kum Üniversel bağlayıcı.
toprak. Testere talaşı.
6.4. Diğer bölümlere atıflar
7. ve 8. noktadaki koruma tedbirlerine bakın.
BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için öneri
Tüm iş metodlarının, sağıda yazılanların görülmemesine yönelik düzenlenmeleri tavsiye edilmektedir:
deri teması. göz teması.
Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler
Ürün değildir: Yanmayı teşvik edici. Alevlenebilir. Patlayıcı.
7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları
Depo ve kaplar için gereklilikler
Sadece orjinal kabında depolayın.
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri
Maruziyet limitleri
CAS No.
Kimyasal Adı
1310-73-2
Sodyum hidroksit
ppm
mg/m³
-
2
f/ml
Kategori
Orijin
8.2. Maruziyet kontrolleri
Uygun teknik kontrol tesisleri
Bakınız bölüm 7. Daha ileri tedbirlere gerek yoktur.
Koruyucu ve hijyen önlemleri
İş yerinde yemek yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin, burnunuzu çekmeyin.
Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır.
Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı.
Göz/yüz koruması
Sıkı kavrayan koruma gözlüğü.
Ellerin korunması
Uygun materyal: PE (poliletilen). CR (polikloropen, Kloropren kauçuk). NBR (Nitril kauçuk). Bütil
kauçuk. FKM (Florokarbon kauçuk (Viton)).
Revizyon No.: 1,04
TR
Revize edildiği tarih: 13.02.2015
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
TICKOPUR R 60
Basım tarihi: 04.06.2015
Sayfa 4 nin 7
No.: 83028
geçirgenlik zamanı (maksimal taşıma süresi): >480 min. Materyalin dayanma süresine ve kaynak
özelliklerine dikkat edilmelidir.
Tavsiye edilen eldiven markaları: Camapren 722, Üretici: KCL, veya başka şirketlerin benzer markaları.
Cildin korunması
Laboratuvar önlüğü.
Solunum sisteminin korunması
Solunum koruması gerekmiyor.
BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Fiziksel hali:
Renk:
sıvı
berrak, açık sarı
Koku:
karakteristik
Test yöntemi
pH Değeri (20 °Cda/de):
13,6 (conc.) 12,3 (1 %) DGF H-III 1
Fiziksel durum değişiklikleri
Erime noktası:
-15 °C
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı:
100 °C
Süblimleşme noktası:
n.a.
Yumuşama noktası:
n.a.
Parlama noktası:
tutuşabilir değildir
Patlayıcı özellikleri
değil patlayıcı.
Oksitleyici özellikleri
değil yanmayı teşvik edici.
Yoğunluk (20 °Cda/de):
1,158 g/cm³ DIN 12791
Suda çözünürlüğü:
(20 °Cda/de)
bütünüyle karıştırılabilir
BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime
10.1. Reaktivite
Eksotermik reaksiyon ile: Asit, konsantre.
10.2. Kimyasal stabilite
Ürün normal koşullar altında kimyasal olarak stabildir.
10.3. Tehlikeli reaksiyonların olasılığı
Doğru kullanımı durumunda Yoktur.
10.5. Kaçınılması gereken malzemeler
Asit, konsantre. Redüksiyon maddeleri.
10.6. Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri
Doğru kullanımı durumunda Yoktur.
BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Revizyon No.: 1,04
TR
Revize edildiği tarih: 13.02.2015
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
TICKOPUR R 60
Basım tarihi: 04.06.2015
Sayfa 5 nin 7
No.: 83028
Akut toksisite
CAS No.
Kimyasal ismi
Maruz kalma yolları
100085-64-1
Yöntem
Doz
Cinsi
Kaynak
Cocobetainamido Amphopropionate
oral
LD50
>2000 mg/kg
Ratte
OECD 401
dermal
LD50
>2000 mg/kg
Ratte
OECD 402
Tahriş ve aşındırma
Derideki tahriş edici etki: kostik. Gözdeki tahriş edici etki: kostik.
Hassaslaştırıcı etki
hassaslaştırıcı değildir.
BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi
12.1. Toksisite
Uyumlu biyolojik arıtma tesislerine düşük konsantrasyonlarının uygun teknik ile verilmesi sonucu
aktifleştirilmiş çamurun yıkma aktivitesinde bir bozulma beklenmemektedir. Ürün bazik yapıdadır.
Arıtma tesisinin sularına karışmadan önce genelde nötralizasyonu gereklidir.
CAS No.
Kimyasal ismi
Sucul toksisite
1310-73-2
Doz
[h] | [d] Cinsi
Kaynak
Sodyum hidroksit
Akut balık toksisitesi
100085-64-1
Yöntem
LC50
45,4 mg/l
96 h Onchorhynchus mykiss
Cocobetainamido Amphopropionate
Akut balık toksisitesi
LC50
15 mg/l
96 h Regenbogenforelle
OECD 203
Akut alg toksisitesi
ErC50
0,15 mg/l
72 h Selenastrum capricornutum
OECD 201
Akut crustacea (kabuklu)
toksisitesi
EC50
4,4 mg/l
48 h Daphnia magna
OECD 202
Belebtschlamm
OECD 209
Akut bakteri toksisitesi
(>100 mg/l)
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
CAS No.
Kimyasal ismi
Yöntem
Değer
d
>70 %
28
Kaynak
Değerlendirme
100085-64-1
Cocobetainamido Amphopropionate
OECD 301A
leicht abbaubar
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Elimine edilebilirliği/yıkımı ve biyo-akümülasyon potansiyeline yönelik var olan verilere dayanarak
çevrenin uzun süreli zarar görmesi olası görünmemektedir.
12.4. Topraktaki hareketliliği
Kullanılabilir veriler yok
12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
kullanılabilir değil
12.6. Diğer ters etkileri
Kullanılabilir veriler yok
BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri
13.1. Atık arıtma yöntemleri
Bertaraf tavsiyeleri
Atık anahtar numaralarının/atık tanımlamalarının tahsisi EAKV'ye göre branş ve işleme spesifik
Revizyon No.: 1,04
TR
Revize edildiği tarih: 13.02.2015
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
TICKOPUR R 60
Basım tarihi: 04.06.2015
Sayfa 6 nin 7
No.: 83028
yapılmalıdır.
Kirlenmiş ambalaj
Kontamine ambalajlar tamamen boşaltılmalıdır, uygun temizlik sonrası tekrar kullanılabilirler.
BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi
Karayolu nakliyatı (ADR/RID)
14.1. UN No.:
UN1824
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
SODIUM HYDROXIDE, SOLUTION
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
8
14.4. Paketleme grubu:
II
Tehlike etiketi:
Sınıflandırma kodu:
Kısıtlı miktar (LQ):
Nakliye kategorisi:
Tehlike numarası:
Tünel kısıtlama kodu:
8
C5
1L
2
80
E
Ek bilgi (Karayolu nakliyatı)
Excepted Quantity: E2
Denizyolu nakliyatı (IMDG)
14.1. UN No.:
UN1824
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
8
14.4. Paketleme grubu:
II
Tehlike etiketi:
Deniz kirletici:
Özel Hükümler:
Kısıtlı miktar (LQ):
EmS:
8
no
1L
F-A, S-B
Ek bilgi (Denizyolu nakliyatı)
Excepted Quantity: E2
Havayolu nakliyatı (ICAO)
14.1. UN No.:
UN1824
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
8
14.4. Paketleme grubu:
II
Tehlike etiketi:
Özel Hükümler:
Kısıtlı miktar (LQ) (yolcu uçakları):
8
A3 A803
0.5 L
IATA-Paketleme açıklamaları (yolcu uçakları):
IATA-Maksimum miktar - (yolcu uçakları):
IATA-Paketleme açıklamaları (kargo uçakları):
IATA-Maksimum miktar - (kargo uçakları):
851
1L
855
30 L
Ek bilgi (Havayolu nakliyatı)
Excepted Quantity: E2
Passenger-LQ: Y840
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
15.1. Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat
Revizyon No.: 1,04
TR
Revize edildiği tarih: 13.02.2015
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
TICKOPUR R 60
Basım tarihi: 04.06.2015
Sayfa 7 nin 7
No.: 83028
AB yönetmelik bilgisi
2004/42/AT (VOC):
0 % (0 g/l)
Ulusal yönetmelik bilgisi
Su tehlike sınıfı (D):
1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Değişiklikler
Veriler bir önceki versiyona göre değiştirilmiştir: 2, 8, 11, 12, 15
R-cümlelerin tam metni (Numara ve tam tekst)
35
Ciddi yanıklara neden olur.
36/38
Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
50
Sucul organizmalar için çok toksiktir.
H- ve EUH-cümlelerin tam metni (Numara ve tam tekst)
H314
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H315
Cilt tahrişine yol açar.
H319
Ciddi göz tahrişine yol açar.
H400
Sucul ortamda çok toksiktir.
Diğer Bilgiler
Eğitim bilgileri: Etiketteki kullanım kılavuzuna dikkat edin.
Verilen bilgiler günümüz teknigin gelismislik seviyesine dayanmaktadir , ancak ürün özelliklerine dair
garanti teskil etmezler ve sözlesmesel bir hukuki iliski anlamina gelmezler.
(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)
Revizyon No.: 1,04
TR
Revize edildiği tarih: 13.02.2015

Benzer belgeler

güvenlik bilgi formu - DR-H

güvenlik bilgi formu - DR-H Koruyucu ve hijyen önlemleri İş yerinde yemek yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin, burnunuzu çekmeyin. Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır. Ara vermelerden önce ve iş bitişi...

Detaylı

güvenlik bilgi formu

güvenlik bilgi formu Ürünü aldıktan sonra kabı daima sıkıca kapayınız. İş yerinde yemek yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin, burnunuzu çekmeyin. Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı. Kontamine giysileri de...

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakik...

Detaylı

Vaseline Spray EC-Safety Data Sheet conforming to

Vaseline Spray EC-Safety Data Sheet conforming to mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) Akute Algentoxizität ErC50 1000 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata Akute Crustaceatoxizität EC50 1000 mg/l 48 h Daphnia magna (Großer Wasser...

Detaylı

güvenlik bilgi formu

güvenlik bilgi formu Mide-barsak traktüsünde emilimi azaltmak için aktif kömür verin. Derhal tıbbi yardım alın.

Detaylı