Çek Ekonomi Kongresi Çek Cumhuriyeti Büyükelçili

Yorumlar

Transkript

Çek Ekonomi Kongresi Çek Cumhuriyeti Büyükelçili
TOBB
ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI
GENEL SEKRETERLİĞİ T KE
ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK H A H A M SOK- NO:6/A
ÇARŞAMBA / SAMSUN
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ
362-8339280
_ı
Tarih
Sayı
Konu
M- Of. 2o/o
<
0411/-24/4' ?
Çek Ekonomi Kongresi
Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı himayesinde ve Çek Sanayi ve
Ulaştırma Konfederasyonu işbirliğiyle, Birliğimiz ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK)
destekleriyle, 12 Ekim 2010 tarihinde, Çek Ekonomi Kongresi düzenlemeyi planlamaktadır.
Türk ve Çek iş dünyasını bir araya getirmeyi hedefleyen Kongre, iki ülkenin karşılıklı ticaret ve
yatırım potansiyelini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ankara Sheraton Oteli'nde gerçekleştirilmesi
öngörülen Kongre, Açılış Oturumu'nun ardından Çek kurum ve şirketlerince yapılacak tanıtım
sunumlanyla devam edecektir. Programın devamında, Türk ve Çek firmaları ikili görüşmelerde
bulunma fırsatına sahip olacaklardır. Katılmak isteyen firmaların ekteki firma bilgi formunu
doldurmaları ve aşağıda irtibat bilgileri verilen Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, 5 Ekim 2010
tarihine kadar, iletmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve söz konusu Kongre'nin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla.
Muşta:
Gen^
EKLER:
1 - Taslak Program
2 - Firma Bilgi Formu
Başvuru için:
Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Nazlı Müdüroğlu
Tel: 0312 405 69 62
Faks: 0312 447 73 95
E-posta: [email protected]
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA
Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) • Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92 - 93
e-posta : [email protected] • Internet Adresi : www.tobb.org.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin: Deniz YALÇİN Tel: +90 (312) 218 22 18 E-posta: ([email protected])
TSE-ISO-EN.
9000
Ç E K E K O N O M İ K O N G R E S İ T Ü R K İ Y E 2010
Sheraton Ankara, Tulipia Salonu
12 Ekim 2010
PROGRAM
08:30
Kayıt
09:00
RESMİ AÇILIŞ
Film gösterimi, „Çek Sanayisi"
Hoşgeldiniz Konuşmaları:
S a y ı n V â c l a v H U B I N G E R , Ç e k Cumhuriyeti Büyükelçisi
S a y ı n T o m â s D U B , Ç e k Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Y a r d ı m c ı s ı
S a y ı n F a i k Y A V U Z , T ü r k i y e Odalar v e Borsalar Birliği ( T O B B ) Başkan Yardımcısı
S a y ı n Halil K U L L U K , D E İ K / T ü r k - Ç e k İ ş K o n s e y i Başkan Y a r d ı m c ı s ı
S a y ı n E n v e r T a n e r B A L T A C I , G e n e l Müdür, A d u l a r y a Enerji
09:50 Ç a y - K a h v e A r a s ı
10:15
OTURUM I
Çek Cumhuriyeti Sanayi Konfederasyonu
S a y ı n Blanka J A K U B C O V Â , Müdür Y a r d ı m c ı s ı , Dış İlişkiler Dairesi.
Ç e k Cumhuriyeti Sanayi K o n f e d e r a s y o n u , Prag
Çek - T ü r k Ortak Ticaret Odası
S a y ı n Stanislav M A T O C H A , Y ö n e t i m Kurulu Ü y e s i
Ç e k - T ü r k Ortak Ticaret O d a s ı , Prag
Çek Cumhuriyeti'nde Yatırım İmkanları
S a y ı n Lucie V O T A V O V Â , P a z a r l a m a U z m a n ı
C z e c h l n v e s t , Yatırım ve iş Geliştirme Ajansı, Prag
Çek Cumhuriyeti'nde İs Yapma: Mevzuat ve Vergi
S a y ı n A l e s E P P I N G E R , A v u k a t & S a y ı n Martin F E L E N D A , V e r g i D a n ı ş m a n ı v e Denetçi
Schaffer & Ortağı Y a s a l Danışmanlık Hizmetleri, Prag
Türkiye'de Yabancı Yatırımlarda Yasal Konular
S a y ı n Altuğ G Ü Z E L D E R E , Avukat, İşletme Ortağı
G ü z e l d e r e Hukuk Firması, İstanbul
C E B - Ç e k C u m h u r i y e t i v e T ü r k i y e ' d e İhracat v e Y a t ı r ı m F i n a n s ı
S a y ı n Milos V V E L S E R , Y ö n e t i m Kurulu Ü y e s i , Şirket Satış Koordinatörü
Çek İhracat Bankası (kamu), Prag
C S O B İhracat v e T i c a r e t F i n a n s ı
S a y ı n D a g m a r D V O R Â K O V Â , Müdür, ihracat v e Ticaret Finansı
Ç e k Ticari Bankası Ğ S O B , a.s., Prag
T ü r k F i r m a l a r ı için İhracat F i n a n s ı
S a y ı n Iva F U K A L O V Â , Ticaret ve ihracat Finansmanı Müdürü & S a y ı n Vlastislav M A T U S E K ,
Yapısal Ticari Finans Daire Başkanı
Raiffeisenbank Ticari Bankası, Prag
C K D G r u b u - T ü m t e ç h i z a t m a k i n e v e y e d e k p a r ç a . E P C t e d a r i k (elektrik ü r e t i m i , p e t r o l
v e g a z s a n a y i ) , ö z e l elektrik v e m a k i n e e k i p m a n l a r ı
S a y ı n Frantisek V L A D A R , T ü r k - Ç e k i ş K o n s e y i Ç e k T a r a f ı Başkanı
Ç e k cumhuriyeti S a n a y i O d a s ı , Prag and Uluslararası Birimi Müdürü,
C K D Enerji Şirketi, f C K D G r u b u Ü y e s i , Prag
SKODA Yüce Auto
S a y ı n Emir Berduk M A R S A N , Y ö n e t i m Kurulu Ü y e s i v e G e n e l Müdür
S K O D A Y ü c e Auto, İstanbul
12:30
Öğle Yemeği
13:30
O T U R U M II
V i t k o v i c e M a k i n e G r u b u - Metalürji. A ğ ı r M a k i n e & M ü h e n d i s l i k . E l e k t r i k S i s t e m
M ü h e n d i s l i ğ i . Ç e l i k Y a p ı l a r . Çelik Silindir & A r a ç l a r . U l a ş t ı r m a M ü h e n d i s l i ğ i . S ö n d ü r m e
Teknolojileri ve Hizmetleri. Sera Teknolojisi
S a y ı n T o m â s S C H M I E D , Ticaret Direktörü Asistanı
Vitkovice Şirketi, O s t r a v a - Vitkovice
Vitkovice Elektrik Mühendisliği - T e r m a l Enerji Mühendisliği (anahtar teslim. T P P
içeriği, h i z m e t l e r )
Sayın Bfetislav N I T K A - Enerji Mühendisliği işletme Birimi Müdürü
Vitkovice Enerji Mühendisliği firması, O s t r a v a - V i t k o v i c e
Z A T , a.s. - E n d ü s t r i y e l o t o m a s y o n ç ö z ü m l e r i (elektrik ü r e t i m i , m a d e n c i l i k ,
ulaştırma, sağlık)
S a y ı n Lubos C E R N O H O U S , S a h a Müdürü
Z A T firması, Pfibram
C A D - P R O . L t d . - B o r u hattı m ü h e n d i s l i ğ i ( e n e r j i , p e t r o l & d o ğ a l g a z . p e t r o k i m v a )
Sayın Pavel K R O U P A , Teknik Danışman
C A D - P R O Firması, Ltd., Prag
DHI G r u b u - Su ve Ç e v r e Y ö n e t i m i
S a y ı n E v z e n Z E M A N , İşletme Müdürü
DHI Firması, Prag
E C O F L U I D G r u b u - A t ı k S u İ s l e m e T e s i s i / U S B F patentli t e k n o l o j i
Sayın Z b y n e k H U S A R E K , Ticaret Müdürü
E C O F L U I D G r u b u , Ltd. Şirketi, Brno
V i t k o v i c e E n e r j i M ü h e n d i s l i ğ i - S e r a T e k n o l o j i s i ( s t o k l a m a t a n k e r l e r i , atık s u i s l e m e
tesisleri, biogas istasyonları. C N G Programı)
S a y ı n David H O S , E c o - Mühendislik İşletme Birimi Müdürü
Vitkovice Enerji Mühendisliği Firması - E c o Mühendislik, O s t r a v a - V i t k o v i c e
Vitkovice Teçhizat - Açık Maden Ocağı Teknolojileri. Dev Makineler
S a y ı n P a v e l B O R S K Y , Mühendislik İşletme Birimi Müdürü
V f t k o v i c e T e ç h i z a t Firması, O s t r a v a - Vitkovice
T O S K U R I M - O S , a.s. - M ü h e n d i s l i k B i r i m i
S a y ı n Karel H A N U S , Ticaret Müdürü
C o m p a n y T O S K U R I M - O S , A L T A G R U P Üyesi, Kufim
15:30
Çay - Kahve Arası
Ç E K V E T Ü R K F İ R M A L A R I İKİLİ G Ö R Ü Ş M E L E R İ
19:00
Kapanış
ÇEK C U M H U R İ Y E T İ B Ü Y Ü K E L Ç İ L İ Ğ İ
K a p t a n p a ş a s o k a k No:15, G a z i o s m a n p a ş a , A n k a r a - T u r k e y
Tel:+90/312/4056139 Fax: +90/312/4477395 E-mail:[email protected]
ÇEK EKONOMİK KONGRESİ, TÜRKİYE
Sheraton Hotel Ankara, 12 Ekim 2010
FIRMA BILGI F O R M U
BOLUM ı
Firma İsmi:
Adres Bilgileri:
Tel:
Faks:
E-mail:
Web:
Kuruluş Yılı:
Yıllık Ciro (USD):
Çalışan Sayısı:
Katılımcının Adı- Soyadı:
İletişim Bilgileri:
Görevi:
Konuşulan Yabancı Dil ve Düzeyi:
BÖLÜM ıı
1. Kısa İş Tanımınız:
2. Talep Edilen hizmet/ürün/bilgi:
Müşteri
Tedarikçi
Distribütör veya temsilci
Ortak Teşebbüs için Partner
Diğer (Lütfen belirtiniz)
3. İkili Firma görüşmelerine katılım:
Evet
Hayır
Evet ise lütfen ekli listede yer alan Çek Firmalarından görüşmek istediğinizi belirtiniz:
Czech Economic Congress Turkey 2010
Ankara 12 October 2010, Hotel Sheraton
1
Participant
Position
Confederation of
Industry of the
Czech Republic
Ms Blanka
JAKUBCOVA
Deputy Director
C A D - P R O , Ltd.
Mr. Pavel
KROUPA
2
3
r
Company
•• :
www
Company profile
www.spcr.cz
Federation of entrepreneurs and employers in the Czech
Republic joining 1.500 companies from industry,
transportation and services. Voluntary, non-political and
non-governmental organisation
www.cadproxz,
Pipeline engineering in energy, oil and gas and,
External Relations
Dept
Technical,
,
,
.
-.
petrochemical sectors. Year of establishment 1993, [
Consultant
Number of Emloyees 61, t u r n o v e r per year 5 mil. USD
MrStanislav
Czech-Turkish
M i x e d Chamber of M A T O C H A
Commerce
Czechlhvest
Ms. Lucie
VOTAVOVA,
Board
Marketing arid
Mr. Roman
HORACEK
»••
Information
Specialist
4
T h e Chamber promotes the development of mutual
economic and commercial relations between the Czech
Republic and Turkey. Year of establishment 2006,
Turnovennon-profit organization.
Member of the
;
Project Manager
Ceskoslovenskâ
5
6
customers, distributors,
production co-operation
companies considering to open
manufacturing facility ion the
Czech Republic, to find à jointventure partner or supplier or
conduct research abroad. Access
to Structural fonds.
:
Ms Dagmar
DVORAKOVA
Manager, Export
and Trade Finance
www.csob.cz
T h e largest universal commercial bank in the Czech
Republic. Offers full range of banking services including
export financing and trade finance services. Year of
establishment 1964, Number of employees: 8 000.
Turkish importers of Czech goods
and services, Turkish commercial
banks.
Mr. Milos. .
WELSER
Member of thé
Board of Directors,
Corporate Sales
Coordinator
www.ceb.cz
State o w n e d Czech Export Bank, Prague . Year of
establishment 1995.
. .
;
Export and Investment Financing
Czech Republic - Turkey
a.s.
Ceskâ" exportnf
banka, a.s. -CEB
customers, suppliers, jointventure partners, production cooperation
www.czechinvest.orR Investtnent arid business development agency of the CR
helps attracting foreign investtnent arid developing Czech
companies, handling of investment incentives, business
property identification, location of Czech suppliers etc.
Year of establishment 1992, Number of employees 247,
."•
;
:
•••
non - profit organization.
a
obchodni banka,
Looking for partners in T u r k e y
www.ckd.cz
CKD Group includes engineering/EPC companies (for
Customers, suppliers, jointpower generation and oil and gas) and manufacturing
venture partners, productioncopanies - machine and electrical engineering
cooperation
(compressors, electric drives etc.). Year of establishment
1927, number of employees: 1500
Managing Director
www.dhi.cz
Consulting company in water management and the
environment. Main focus on expertise in evaluation
studies, expert services in monitoring, data processing
and post-processing in related fields. Year bf
establishment 1991, Turnover per year 5,12 mil.USD,
customers, flood protection
projects, master plans ancl
feasibility studies in urban
infrastructure, water framework
directives, flood directives
ECOFLUID GROUP, Mr Zbynek
HUSAREK
Ltd.
Commercial
Director
www.ecofluid.cz
Waste water treatment plants - design, proposals,
implementation, installation and start up services
(municipal and industrial sector). Year of establishment
1993, T u r n o v e r per year 3 mil. USD, Number of
Employees 25.
distributors or agents, jointventure partners, contractors of
wastewater treatment plants
Raiffeisenbank, a.s. Ms Iva
FUKALOVA
Mr VlaStislav
MATUSEK
Manager Trade &
www.rb.cz
Export financing. Year of establishment 1993, Number of offers the export financing to
employees 2 590
Turkish companies
Trade Finance
Scharfer & Partner, Mr Ales
EPPINGER
Ltd.
Mr Martin
FELENDA
Partner, Attorney - www.schafferoartner.cz
at - Law
Manag. Partner, Tax
Advisor, Auditor
Legal services, tax advisory, audit services, bookkeeping,
setting up a business in the Czech Republic . Year of
establishment 1997, Employees 50, T u r n o v e r n/a.
customers
Mr. Altug
GÜZELDERE
Managing Partner, www.RuzelderéAttorney -at-Law. , law.com
Légal services, tax advisory, audit services, bookkeeping,
setting up a business in Turkey, Foreign Investment in
Turkey
Consultancy, customers, legal
service to to Czech and foreign
companies, service for investors
Mr Karel
STENGL
Mr Pavel
CHALUS
Executive Director
disconnectors, earthing switches - voltage range f r o m 1
kV to 420 kV; special disconnectors for hgh current load
(up to 8000 A ) ; motor and manual drives; vacuum circuit
breakers (27,5 kV and 38,5 kV). Year of establishment
1992, T u r n o v e r per year 8,5 mil. USD, Number of
employees 168.
customers
CKD Energy, a.s.
Mr Frantisek
Director, Division
VLADAR
International
Mr Evzeh
ZEMAN
7
DHI, à.s. ,
8
9
10
11
Güzeldere Law
12
Firm, Istanbul
SERW, Ltd.
13
Export Finance * ....
Head of Structured
Commercial
Director
www.serw.cz
.. .
,
14
Skoda A u t o , a.s.
Mr. Petr HORAK Sales Manager
www.skoda-auto.cz
Production of cars Skoda
Yüce A u t o A.S.,
İstanbul
Mr Erkân ÇEKER Skoda Sales ,
Manager -v
General
Mr B. Emir
Coordinator
MARSAIM
General Manager
Mr Mahmut
KADIRBEYOĞLU
www.skoda. corner
Skoda dealership - cars, spare parts, Skoda cars repair & customers, repair & maintenance
maintenance services. Year of establishment: 1987;
services ; ;
'' :
Turnover per year: 100 mil. USD, No.of Employees: 48 -
T O S Kurim, a.s.
www.tos-kurim.cz
M r K a r e l HANUS Commercial
Manager of
Engineering Division
15
VİTKOVİCE P O W E R Mr Bretislav
ENGINEERING, a.s. NITKA
Director of Power
Engineering
Business Unit
VfTKOVICE P O W E R Mr David HOS
ENGINEERING, a.s.
Director of Ecoengineering
Business Unit
,
Commercial .
Director
' '\
Assistant of
Commercial
Director'
16
17
VİTKOVİCE
GEARWORKS. a.s.
VİTKOVİCE, a.s.
Mr Pavel
BORSKY
MrTomas
SCHMIED
ZAT,a.s.
Mr Lubos
CERNOHOUS
Area Manager
Mr.Barbaros
BEZCİ
Representative of
ZAT, a.s. in Turkey,
www.vitkovice.com
• )
www.zat.cz
Technological lines and devices for mechanical
engineering, manufacturing technologies for equipment
and heavy machinery production for automotive
industry, aerospace, ship-building, components for
power, building and mining industry. Project financing.
Year of establishment 1942, Number of employees
450,Turnover per year 25,5 mil.Euro
customers, distributors or agents
Vitkovice Machinery Group consists of approx 60
companies from sectors as metallurgy, heavy machinery
and engineering, power systems eng, steel structurel;
steel cylinders and vessels, transport eng> extinguishing
technology, services and green technology. Supplies of
turnkey technological units and giant machines, open­
cast mining technology; equipment for petrochemistry,
bridge structures, earth movers, ship loaders and many
others.' Year of establishment 1828, T u r n o v e r per year 1
bil. USD, No. of Employees 8 500.
customers, partners
Industrial automation, SCADA HMI. Complex supplies of customers, productioncooperation
automated systems for technological processes control
including managing all related activities and subsupplies
mainly for power generation, mining, transportation and
healthcare. Year of establishment 1962, Turnover per
year 31,1 mil. USD, Number of employees 368.
N O E N , a.s.
Mr.Vladimír
Foreign Trade
HLAVÁCÉK
Manager
www.noen.cz
\j]¡&\ iju mining IIIJLIIIIHJ!, «mu mpummu. mng
distance and technological bulk handling conveyor
systems: Cranes, material handling equipment. Stockyard
equipment. Lay-out design, Due dilligence, Feasibility
studeis, Turnk-key project management. Year of •
establishment: 1997, Number of employees: 90, T u r n o v e r
per year; 36 mil. USD.:
;
Customers

Benzer belgeler

63 Kg - GIRLS

63 Kg - GIRLS Data service provided by Microplus Informatica S.r.l. - www.microplus.it

Detaylı