BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU 1 - Nevşehir Hacı Bektaş Veli

Transkript

BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU 1 - Nevşehir Hacı Bektaş Veli
NEVŞEHIR HACI BEKTAŞ VELI ÜNIVERSITESI
MÜHENDISLIK VE MIMARLIK FAKÜLTESI, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu
BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU
1- Bitirme tezleri A4 boyutlarındaki beyaz kağıdın tek yüzü kullanılarak ve
her sayfanın sol kenarında 35 mm, diğer tüm kenarlarda 25 mm boşluk bırakılarak
hazırlanır. Tez metni iki yana yaslanmış yazılmalıdır.
2- Bitirme tezlerinin yazımında Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır.
Yazı boyutu 12 punto ve satır aralığı 1,5 olmalıdır. Ancak içindekiler ile çizelgeler,
şekiller, simge ve kısaltmalar dizinleri, çizelge ve şekil başlıkları, dipnotlar,
denklemler, kaynaklar tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Çizelge ve şekillerin,
başlık ve içerikleri 10 punto ile yazılmalıdır. Başlıklardan ve paragraflardan sonra 12
nk boşluk bırakılmalı, paragraf ilk satır girintisi 1,25cm olmalıdır.
3- Bitirme tezinde yer alan tüm şekiller ve çizelgeler bölüm numarası
gözetilerek
ve bölümler içerisinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bu durum
ekler için de geçerlidir, Örneğin Şekil 4.1, Şekil 5.3 veya Çizelge 3.1, Çizelge 4.2.
Şekil açıklamaları şeklin altına,
yazılmalıdır.
çizelge
açıklamaları
ise çizelgenin üzerine
Şekil açıklamaları şekilden sonra bir satır boşluk bırakılarak
yazılmalıdır. Başlığın ilk harfi büyük, diğer tüm harfleri küçük olmalıdır. Kullanılan
tüm materyal veya malzemeler “ Şekil” veya “ Çizelge” şeklinde adlandırılmalı,
bunun dışında hiçbir adlandırma yapılmamalıdır. Boyutu itibariyle tezin sayfalarının
boyutunu (A4 boyutu) aşmayan her türlü şekil metin içinde gerekli yerde
verilmeli, tez sonunda ek olarak verilmemelidir. A4 boyutundan büyük ekler
mümkün olduğunca kullanılmamalı, zorunlu hallerde ise uluslararası normlarda
katlanmalıdır.
4- Bütün şekillerin metin içinde sözü edilmeli ve yeri geldiğinde her şekle
mutlaka atıfta bulunulmalıdır; bu kaçınılmaz bir zorunluluktur.
5- Şekil ve çizelge yazıları mümkün olduğunca kısa fakat amacı belirtir
nitelikte olmalıdır. Şekil ve çizelgeler mümkün olduğunca orijinal çizimli olmalı,
fotokopiden
kaçınılmalıdır.
Çizelgelerin
A4
sayfasını
aşmamasına
özen
gösterilmelidir.
6- Tezin yazımında noktalama ve yazım düzenlemeleri doğru kullanılmalı,
birimler International System of Units (SI) birim sistemine uygun verilmelidir.
NEVŞEHIR HACI BEKTAŞ VELI ÜNIVERSITESI
MÜHENDISLIK VE MIMARLIK FAKÜLTESI, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu
7- Anlatımda 1. şahıs yerine, pasif 3. şahıs kullanılmalıdır; örneğin: bulmuştum,
yapmıştım değil, bunun yerine bulunmuştur, yapılmıştır,.... gibi.
8- Anlatımlarda çok uzun cümlelerden ve anlaşılması zor ifadelerden mümkün
olduğunca kaçınılmalı ve sade bir dil kullanılmalıdır. Tekrarlardan mümkün
olduğunca kaçınılmalıdır.
9- Anlamı bilinmeyen ifade ve terimler, tezde kullanılmamalı veya
kullanılan her terimin anlamı mutlaka öğrenilmelidir.
10- Metin içinde kaynak gösterimi

Metin içinde atıflar (değinmeler) soyadı-yıl kullanılarak verilmeli ve atıflar
için aşağıdaki yollar izlenmelidir.
•
Sinamik asitle asitlenmiş kırmızı turp antosiyaninlerinin
pH’dan kaynaklanan renk değişikliklerine karşı dayanıklı
olduğu saptanmıştır (Kırca, 2004).
•
Kırca
(2004),
sinamik
asitle
asillenmiş
kırmızı
turp
antosiyaninlerinin pH’ dan kaynaklanan renk değişikliklerine karşı
dayanıklı olduğunu belirtmiştir.
•
Kırca’ya
sinamik
(2004)
göre
kırmızı
asitle asillendirildiklerinde
turp
antosiyaninleri
pH’ dan kaynaklanan renk
değişikliklerine karşı daha dayanıklıdır.

Metin içi kaynaklara değinmelerde aşağıdaki yollar izlenmelidir.
•
İki yazarlı yayınlara değinmelerde
…cümlenin sonunda (Topçu ve Saldamlı, 2006).
Topçu ve Saldamlı’ya ( 2006) göre ……..
•
Üç ve daha fazla yazarlı yayınlara değinmelerde
(Solís-méndez vd., 2013) veya (Solís-méndez ve ark., 2013)
Solís-méndez vd.’ne (2013) göre…
veya Solís-méndez ve ark.’na (2013) göre…
•
Aynı anda birden fazla yayınlara değinmelerde
(Gunesekaran, 2003; Caner ve Aday, 2008; Solís-méndez vd., 2013).
NEVŞEHIR HACI BEKTAŞ VELI ÜNIVERSITESI
MÜHENDISLIK VE MIMARLIK FAKÜLTESI, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu
•
Aynı yazar(lar)ın farklı yıllarda yaptığı yayınlara değinildiğinde
(Gunesekaran, 2000, 2003, 2010)
•
Aynı yazar(lar) tarafından aynı yılda yapılan yayınlara değinildiğinde
(Gusti ve Worsltad, 2003a, 2003b)
•
Yazarı belirsiz olan veya bir komisyon ya da kuruluş tarafından
hazırlanan yayınlara yapılan değinmelerde
(Anonim, 2010) veya yayını hazırlayan komisyon/kurum adı yazılarak
verilir. Örneğin (WHO, 2010) .
•
Bir yayın içinde değinilen diğer bir yayına değinme
Rosch tarafından 1985 yılında yapılan çalışmada, ultrafilitrasyon
uygulandıktan
sonra
üretilen
elma
suyu
konsantreleri
sulandırıldıklarında bulanma olmadığı aynı berraklıkta elma suyu elde
edildiği belirtilmiştir (Cemeroğlu ve Karadeniz, 2001).
•
Metin içinde ele geçmemiş bir eserdeki bir konudan, başka bir
yayından aktarma alarak da söz etmek olağandır. Buda aşağıdaki
şekilde yazılabilir
a) Akın ve arkadaşlarının (1950) bildirdiğine göre, Taner (1945), ..........
tanımlamıştır.
Veya
b) ....tanımlanmıştır (Taner, 1945: Akın ve ark. 1950'den).
Bu durumda Kaynaklar bölümünde, alıntı esere (Akın ve ark. 1950) yer
verilmelidir.
•
İnternetten alıntı yapıldığında
Yazar ismi belli ise;
…….. (Mandal, 2010).
Yazar belirsiz ise
……... (Anonim, 2013).
Kaynağın internet adresi kaynakçada mutlaka verilmelidir.
11- 1. Derece başlıkların tamamı koyu ve büyük harflerle yazılmalı ve yeni bir
sayfa ile başlamalıdır Örneğin;
6. SONUÇLAR
NEVŞEHIR HACI BEKTAŞ VELI ÜNIVERSITESI
MÜHENDISLIK VE MIMARLIK FAKÜLTESI, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu
2. Derece başlıklar koyu ve sadece baş harfleri büyük olmalı. Örneğin;
1.1 Kumtaşlarının Jeokimyası
3. Derece başlıklar koyu ve sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olmalı.
Örneğin;
1.1.1. Kumtaşlarının ana element jeokimyası
12- Jeolojik harita belirteçleri jeolojik anlamlı verilerin öncelikle verilmesi
şeklinde düzenlenmeli ve bu belirteç metin içerisindeki anlatımla ve özellikle kolon
kesitle tam bir uyum içinde olmalıdır. Burada, çoğunlukla tezin metin içinde sözü
edilen litostratigrafi birimlerinin harita üzerinde kullanılmaması veya tersi bir
durumda hataya düşülmektedir. Bu nedenle harita ve metin mutlaka aynı dilden
konuşulmalı yani bir biriyle uyumlu olmalıdır.
13- İnce ve parlak kesit fotoğraflarında gösterilmek istenen özellik(ler)
vurgulanmalı, fotoğrafın tek nikol (TN) veya çift nikol (ÇN) olduğu belirtilmeli ve
ölçek mutlaka konulmalıdır.
NEVŞEHIR HACI BEKTAŞ VELI ÜNIVERSITESI
MÜHENDISLIK VE MIMARLIK FAKÜLTESI, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu
HAZIRLANACAK BİTİRME TEZİNİN BÖLÜMLERİ BAŞLICA ŞU
ŞEKİLDE OLMALIDIR
ONAY
Danışman ve jüri üyelerinin onay imzalarının bulunduğu sayfadır.
ÖZET
Burada özellikle her ana bölümün özünü kapsayacak şekilde yöntem, ulaşılan
verilerden ve sonuçlardan kısaca söz edilmelidir.
TEŞEKKÜR
Bu kısımda, esas itibariyle, çalışmaya katkısı olan kişi ve/veya kuruluşlara
teşekkür edilir.
İÇİNDEKİLER
Bu bölümde, tezde yer alan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü,..... derecede
başlıkların tümü bulundukları sayfa numaralarına göre belirtilir.
ŞEKİLLER DİZİNİ
Burada, her şekil sıra numarasına göre dizilmeli, metin içinde yazılan kısa
başlığı
(ayrıntılı açıklamasının burada verilmesine gerek yoktur) bu listeye
konmalıdır.
ÇİZELGELER DİZİNİ
Burada, her çizelge sıra numarasına göre dizilmeli, metin içinde yazılan kısa
başlığı (ayrıntılı açıklamasının burada verilmesine gerek yoktur) bu listeye konmalıdır.
SİMGELER VE KISALTMALAR
T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİTİRME TEZİ
Nevşehir İlinin Jeolojisi
Hazırlayan
Ad - SOYAD
Numara
Danışman
Unvan, Ad-SOYAD
Nevşehir, 2015
T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
123456789 numaralı Ad – SOYAD tarafından hazırlanan “BİTİRME ÇALIŞMASI
YAZIM KILAVUZU” konulu bitirme ödevi tarafımdan okunmuş ve kabul edilmiştir.
28 / 11 / 2000
Danışman
…………………………..
Danışmanı tarafından kabul edilen bitirme çalışması, tarafımca incelenmiş ve sınava
girmesi uygun bulunmuştur.
28 / 11 / 2000
Bölüm Başkanı
…………………………..
123456789 numaralı Ad – SOYAD ‘ın Bitirme Çalışması Sınavı tarafımızdan yapılmış
ve başarılı bulunmuştur.
SINAV JÜRİSİ
Ünvanı, Adı ve Soyadı
İmza
1. …………………………..
………………………..
2. …………………………..
………………………..
3. …………………………..
………………………..
ÖZET
Bitirme çalışması sadece bir ders değildir; geleceğin mühendis adaylarını yapacakları
çalışmaları ve sonuçlarını teknik ve bilimsel olarak aktarırken, onları uluslararası yazım
kurallarına uygun olarak yazmaya hazırlamayı amaçlar. Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi’nde hazırlanacak bitirme çalışmaları, bir bitirme çalışması şeklinde yazılan
bu kılavuzda gösterildiği gibi belirli kurallar içinde yazılmalıdır.
i
TEŞEKKÜR
Arazi ve tez çalışmalarım sırasında, değerli eleştiri ve katkıları ile çalışmamı
yönlendiren Danışman Hocam Unvan Ad SOYAD’a,
Tez süresi boyunca, manevi desteklerini ve yardımlarını gördüğüm aileme,
teşekkür ederim.
ii
İÇİNDEKİLER
ÖZET
iii
TEŞEKKÜR
iv
İÇİNDEKİLER
v
ŞEKİLLER DİZİNİ
vi
ÇİZELGELER DİZİNİ
vii
SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ
viii
1. GENEL BİLGİLER
1
1.1 Coğrafi Durum
3
1.2. Önceki Çalışmalar
4
1.3. Çalışmanın Amaç ve Kapsamı
7
2. LİTOSTRATİGRAFİ
9
2.1. Giriş
10
2.2. Tuzköy Formasyonu
10
2.2.1. Ad ve yayılımı
11
2.2.2. Litoloji
11
2.2.3. Kalınlık
12
2.2.4. Alt ve üst sınırlar
*
2.2.5. Fosil içeriği ve yaş
*
2.2.6. Deneştirme (Korelasyon)
*
3. YAPISAL JEOLOJİ (TEKTONİK)
*
3.1. Giriş
*
3.2. Tabakalı Yapılar
*
3.3. Kıvrımlar
*
3.4. Kırıklı Yapılar
*
4. JEOLOJiK TARiHÇE
*
5. ÖZEL BÖLÜM
*
6. SONUÇLAR
*
KAYNAKÇA
*
EKLER
iii
ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil 2.1.
İnceleme alanının yer bulduru haritası
3
Şekil 2.2.
İnceleme alanının jeoloji haritası
5
Şekil 2.3.
İnceleme alanının genelleştirilmiş stratigrafi kesiti
7
iv
ÇİZELGELER DİZİNİ
Çizelge 2.1.
Killerin fiziksel özellikleri.
33
Çizelge 2.2.
Hesaplanmış görünür özdirenç değerleri.
34
Çizelge 2.3.
Trakya Formasyonundaki birimlerin mekanik özellikleri.
41
v
SİMGELER VE KISALTMALAR
d :
kuyu çapı (m)
dp
dx
:
kuyunun herhangi “x” uzunluğu boyunca basınç değişimi
dq
dx
:
kuyunun “x” uzunluğu boyunca gaz debisi değişimi
erfc
fM
g
gc
i
:
:
:
:
:
hata fonsiyonu
Moody sürtünme faktörü
yerçekimi ivmesi
dönüşüm faktörü
karmaşık (kompleks) sayı
vi
1. GENEL BİLGİLER
1.1 Coğrafi Durum
Burada, yan başlık kullanılmadan kısa paragraflar halinde ve aşağıdaki sıraya
göre coğrafi karakteristikler ortaya koyulmalıdır:
■ Çalışma alanının yeri belirtilip, mutlaka yer bulduru haritası
verilmelidir. GPS verileri var ise burada verilmelidir.
■ Belirgin yükseltiler, bunların yükseklikleri ve çalışma alanının
neresinde oldukları belirtilmelidir.
■ Bitki örtüsü, iklim ve akarsular hakkında kısa bilgiler
verilmelidir.
■ Yerleşim merkezleri ve ulaşım hakkında bilgi verilmelidir.
■ Yörenin ekonomik kaynaklarından söz edilebilir.
1.2. Önceki Çalışmalar
Burada, özellikle inceleme alanını ve çalışma konusunu ilgilendiren, daha
önceki yıllarda gerçekleştirilmiş çalışmalar ele alınarak irdelenmelidir. Bu kapsamda,
çalışma alanından ve çalışma konusundan elde edilen bulguların bu çalışmalarla
uyuşup uyuşmadığı belirtilmeli, çelişkiler varsa bunlar vurgulanmalı ve metin
içerisinde bu çelişkilere yönelik ulaşılan yeni sonuçlar kullanılan verilerin ışığında
ortaya konulmalıdır. Çalışma alanını ilgilendirmeyen önceki çalışmalar kesinlikle ele
alınmamalıdır.
1.3. Çalışmanın Amaç ve Kapsamı
Burada, incelemenin bir diploma tezi niteliğinde olduğu vurgulanmalı ve bu
kapsamda neler yaptığı açıklıkla belirtilmelidir. Fakat asla amaç 2011 yılında Bitirme
Tezi yapmaktır, olmamalıdır. Örneğin Bu çalışmada “Bademdere civarındaki
kumtaşlarının ekonomik mineral potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır” vb. gibi.
1
2. LİTOSTRATİGRAFİ
2.1. Giriş
Bu bölümde, haritalama işleminin litostratigrafi (kayastratigrafi) birimlerine
göre yapıldığı, böylece ayırtlanan formasyon ve/veya litodem birimlerinin adlarının
neler olduğu ve bunların yaşları belirtilmeli ve bunlardan alınan örnek sayısı verilerek
her bir formasyon ve/veya litodemin bir sonraki yan bölümde ayrıntılı olarak ele
alınacağı vurgulanmalıdır.
“İnceleme
kuralları
göz
alanındaki
haritalama
işlemi
litostratigrafi
adlandırma
önünde tutularak gerçekleştirilmiş ve böylece aşağıdaki birimler
belirlenmiştir:
-Çukurbağ Formasyonu (Oligosen-Miyosen)
-Çamardı Formasyonu (Üst Kretase)
Bu
bunlardan
birimlerden,
bir
100
dolayında
kayaç
örneği
toplanmış
olup,
bölümü mikroskobik olarak incelenmiş, 30 tanesi de jeokimyasal
analizler için kullanılmıştır gibi cümlelerle örnek sayıları ve analizler için
tanımlamalar sunulmalıdır.
2.2. Tuzköy Formasyonu
2.2.1. Ad ve yayılımı
Burada formasyon veya litodemin en iyi şekilde çalışma alanının nerelerinde
yüzeylendiği, formasyon ve litodeme litostratigrafi adlandırma kurallarına göre hangi
adın verildiği, bu adın nereden esinlenerek verildiği veya nereden, kimden alınarak
kullanıldığı açıklanır. Eğer incelenen formasyon ve litodeme daha önce bir başkası
tarafından isim verilmiş ise mutlaka bu isim kullanılmalı ve ayrıca bir adlandırma
yapılmamalıdır.
2.2.2. Litoloji
Burada, öncelikle formasyon ve litodemin hangi kaya türleri içerdiğinden ve
bunlar arası ilişkiden söz edilerek formasyon ve litodemin yüzeylenmelerdeki
2
karakteristikleri (örneğin, formasyon tabakalı bir yapıya mı sahiptir? Volkanik
kayaçlarsa ne tür debileri vardır? Kırık ve çatlaklı mıdır? Çatlaklar arasında dolgu
var mıdır? v.b.) açıklanır. Daha sonra formasyon ve litodemi oluşturan kayaçlardan
derlenen örneklerin makroskopik karakterleri, yani renginin ne olduğu, çıplak gözle
bazı minerallerin tanınıp tanınmadığından söz edilerek mikroskobik tanımlamaya
geçilir. Mikroskobik tanımlamalarada
öncelikle kayacı oluşturan minerallerin
birbiriyle olan ilişkileri (yapısal=strüktürü) verildikten sonra, kayaç içerisinde bulunan
mineraller hacimsel oranı fazla olandan başlanarak ve aza doğru tek tek
incelenir. Bu kapsamda minerallerin kristal şekli, büyüklüğü, tek nikoldeki özellikleri
(rölyef, pleokroizma– ki burada pleokroizma renklerinin x, y, z eksenlerine göre
değişimi verilmektedir), çift nikoldeki özellikleri (sönme açısı, 2V açısı v.b.),
ayrışmaya
uğrayıp uğramadığı ve ayrışma ürünleri
plajiyoklaslardan
itibaren
oluşur) belirlendikten
sonra
(örneğin,
serizit
kayaç üzerindeki yüzde
oranı verilir. Plajiyoklas tayinlerinde, hangi kristal yüzeylerinden tayin yapıldığı
belirtilerek, Anortit yüzdeleri mutlaka belirtilmelidir. İkincil
minerallerin
ayrışma
veya çatlak veya dolgu maddesi olarak mı oluştuğu belirtilmelidir.
2.2.3. Kalınlık
Burada, kalınlığı belirlenen birimlerinin kalınlıklarının ne kadar olduğu
ortaya koyulur. Kalınlığı belirlenemeyen masif kalınlığından söz edilemez.
2.2.4. Alt ve üst sınırlar
Burada, formasyon ve litodemin alt ve üst sınırlarının hangi formasyon,
litodem veya birimlerle komşu olduğu ve dokanağının uyumlu mu yoksa uyumsuz mu
olduğu açıklanır.
2.2.5. Fosil içeriği ve yaş
Burada, birim içerisinde gözlenen yaş verebilecek fosiller varsa bunların
tanımlanması ve bunların yaşı verilmelidir. Diğer çalışmalardan alıntı yapılacak ise
mutlaka atıf yapılarak yaş verilmelidir. Diğer yaş verme yöntemleri var ise burada
sunulmalıdır.
3
2.2.6. Deneştirme (Korelasyon)
Burada, incelenen formasyon, litodem veya birime benzerliği bilinen ancak
inceleme alanı dışında kalan formasyon, litodem veya birimlerin yerleri belirtilerek
varlıkları vurgulanır.
4
3. YAPISAL JEOLOJİ (TEKTONİK)
3.1. Giriş
Burada, öncelikle incelenen alanın her hangi bir yapısal kuşak üzerinde
bulunup bulunmadığı, eğer böyle kuşak üzerinde ise kuşağın neresinde bulunduğu
vurgulanır. Daha sonra gözlenen düzlemsel ve çizgisel yapılarla, kıvrımlı ve kırıklı
yapıların varlığı belirtilir.
3.2. Tabakalı Yapılar
Burada, tabakalanmanın hangi birimlerde var olduğu, tabaka kalınlıklarının
hangi sınırlar arasında
değiştiği
belirtilir ve tabakalaşmanın
genel konumları
verilerek kıvrımlı olup olmadığı vurgulanır. Metamorfik sahalarda çalışıldığında
“Tabakalı
Yapılar”
yan
başlığı yerine “Klivaj” veya “Şistozite Yapısı” yan
başlıklarından birisi kullanılarak benzer hususlar ortaya konulmalıdır.
3.3. Kıvrımlar
Burada, her bir kıvrımın hangi birim veya birimler içinde olduğu,
antiklinal,
senklinal, antiforum veya senforum olduğu belirtilir. Kıvrımın eksen
duruşu mutlaka verilir. Bunun için ya eksen duruşu yaklaşık olarak sahada pusula ile
ölçülür veya duruma göre β, π veya kontur diyagramları yapılarak eksen duruşu
yorumlanır. Ayrıca her kıvrımın dalga boyu, amplitüdü ve kıvrım kanatları
arasındaki açıdan yani kıvrımın sıklığından söz edilir.
3.4. Kırıklı Yapılar
Burada, öncelikle faylardan ve daha sonra da çatlaklardan söz edilmelidir.
Bu amaçla her fayın hangi birim veya birimler içinde bulunduğu belirtilerek fayın
tanınmasını mümkün kılan verilerden
söz
edilir;
fayın
türü
açıklanır,
fay
düzleminin konumu verilir ve atımı ortaya konur. Eğer her hangi bir alanda çok
sayıda
fay varsa
bunların
hangi konum
grubu
veya grupları içerisinde
kümelendiğini belirlemek için gül diyagramları hazırlanabilir.
Çatlaklar
limitler
anlatılırken,
türlerinin
ne olduğu çatlak aralıklarının
hangi
arasında değiştiği, dolgu maddesi veya minerali içerip içermediği açıklanır.
5
Çalışmanın amacına uygun olarak çatlaklardan pusulayla ölçümler alınarak gül
ve/veya kontur diyagramları hazırlanır ve yorumlanır. Çatlaklara ilişkin gül
diyagramlarının
hazırlanmasında
ana amaç değişik basınç gruplarının ortaya
konulmasıdır. Çatlaklardan hazırlanan kontur diyagramlarının yorumlanmasında ise üç
değişik durum söz konusudur.
A- Çatlaklardan alınan ölçümlerden hangisinin hangi çatlak türüne ait olduğu
biliniyor ve ölçümler düşey ve/veya düşeye yakın konumlu çatlaklardan alınmış ise,
oluşturulan kontur diyagramlarından
yararlanılarak
belirtilir ve çatlakları oluşturulabilecek muhtemel
çatlak
basınç
ana
doğrultuları
ve/veya
ekstansiyon
kuvvetlerinin etkileme yönleri tartışılır.
B- Çatlaklardan alınan ölçümlerden hangisinin hangi çatlak türüne ait olduğu
biliniyor ve ölçümler düşey ve/veya düşeye yakın konumlu çatlaklardan alınmış ise,
burada yine çatlak kabullenmelere dayanilarak belirtilir ve buna göre olası konumlar
verilir.
C- Çatlaklardan alınan ölçümlerden hangisinin hangi çatlak türüne ait olduğu
biliniyor ve ölçümler düşey ve/veya düşeye yakın konumlu çatlaklardan alınmışsa, o
zaman sadece çatlakların yoğunlaştığı konum grupları yeni çatlak ana dogrultuları
belirtilir.
6
4. JEOLOJiK TARiHÇE
Bu
verilerden
bolümde,
ve
saha
ve
laboratuvar
onceki çalışmalardan
çalışmalarmda
yararlanılarak
edilen
tüm
bolgenin geçirmiş olduğu
jeolojik tarihçe kurgusu bir sayfayı aşmayacak ş ekilde yapılır.
7
elde
5. ÖZEL BÖLÜM
(Bu bölüm tez konusuna göre değiştirilecektir: örneğin BULGULAR,
SEDİMANTER PETROGRAFİ, JEOKİMYA vb.)
Bu başlık yapılan çalışmanın amacını yansıtacak şekilde Maden Yatakları,
Mineraloji, Petrografi, Mühendislik Jeolojisi, Hidrojeoloji, Petrol-Kömür Jeolojisi,
Doğal Gaz Potansiyeli…… v.b. belirtilecek ve bitirme çalışmasını yöneten öğretim
üyesinin önerileri ve amaca uygun olarak düzenlenecektir.
Bu bölümde öğrencilerin tezleri için ince kesit, parlak kesit, dikme kesit, gül
diyagramı, vb. deney verileri vb. çalışmalar özel bölüm içerisinde verilmelidir.
Elde edilen sonuçlar tartışılmalı, sınıflanmalıdır.
8
6. SONUÇLAR
Burada,
sadece
yapilan
çalışmayla
elde
edilen
sonuçlar
verilecek,
ba ş kalarının çalışmalarıyla ulaşılan sonuçlar veya sonuç niteliğinde olmayan
hususlara yer verilmeyecektir.
9
KAYNAKÇA
• Metin içerisinde değinilen tüm yayınların burada bulunması, bu bölümde
verilen tüm yayınlara metin içerisinde değinilmiş olması gerekmektedir.
• Burada, sadece tezin kapsamı içerisinde geçen kaynaklardan söz edilecek, tez
içerisinde geçmeyen
kaynaklar,
ders
notları
ve
kitapları
referans
olarak
verilmeyecektir.
• Kaynaklar dizini; soyadı-yıl sistemine göre yazar soyadı esas alınarak,
alfabetik sıralama ile hazırlanmalıdır. Soyadı-yıl sisteminde aynı yazar(lar)ın farklı
yıllardaki eserleri, en eski yayından günümüze doğru koşuluyla verilmelidir.
 Tek yazarlı makaleler
Velioğlu, S.(2000). Doğal antioksidanların insan sağlığına etkileri. Gıda, 25,
167-176.
Van Boekel, M.A.J.S. (2002). On the use of the Weibull model to
describe thermal inactivation of microbial vegetative cells. International
Journal of Food Microbiology, 74, 139–159.
 İki ve çok yazarlı makaleler
Gomez-Lopez, V.M., Ragaert, P., Debevere, J. and Devlieghere, F. (2007).
Pulsed light for food decontamination: a review. Trends Food Science and
Technology. 18, 464– 473.
Giusti M. M. and Wrolstad R. E., (2003). Acylated anthocyanins from
edible sources and their applications in food systems. Biochemical
Engineering Journal, 14, 217-225.
Erginkaya, Z. ve Hammes, W.P. (1992). Şalgam suyu fermantasyonu
sırasında mikroorganizmaların gelişimi ve izole edilen laktik asit
bakterilerinin tanımlanmaları üzerine bir araştırma. Gıda, 17(5), 311-314.
 Kitaplar
Jay, J.M. (1992). Modern Food Microbiology. Chapman & Hall, London,
701p. Metin, M. (1998).Süt Teknolojisi. E. Ü. Müh. Fak. Yayınları, No:28,
530s.
Walstra, P., Wouters, Jan T. M. and Geurts, T. J. (2005). Dairy Science and
Technology.
Food Science and Technology Series, CRC Taylor&
Francis, New York, 808 p.
10
 Editörlü kitaplar
Nawar, W.W. (1985). Lipids. Food Chemistry, Fennema, O.R. (Ed.).
Marcel Dekker inc., New York, 140-244.
Köksel, H. (1998). Karbonhidratlar. Gıda Kimyası, Saldamlı, İ. (Ed.),
Hacettepe Üniversitesi yayınları Ankara, 223-238 .
 Ulusal veya uluslar arası kuruluşların kaynaklarına değinme
T.S.E., (2003). TS 11149 Şalgam Suyu Standardı. Türk Standardları
Enstitüsü, Ankara.
Veya
Anonim (2003). TS 11149 Şalgam Suyu Standardı. Türk Standardları
Enstitüsü, Ankara.
 İnternetten kaynak verme
Yazar ismi belli ise;
Mandal A.(2010). What are Antioxidants?
medical.net/health/What-are-Antioxidants.aspx
http://www.news-
Yazar belirsiz ise
Anonim (2013). Antioxidant. <<http://en.wikipedia.org/wiki/Antioxidant>>.
Erişim tarihi: 01.01.2014.
11

Benzer belgeler